MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 311         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 21 aprilie 2008

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

222. - Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 148/2007 privind reglementarea unor măsuri financiare pentru stimularea gradului de absorbtie a fondurilor alocate pentru agricultură

 

281. - Ordin al presedintelui Institutului National de Statistică privind stabilirea persoanelor împuternicite să constate contraventii si să aplice sanctiuni pentru contraventiile prevăzute de Ordonanta Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii oficiale si de Legea nr. 422/2006 privind organizarea si functionarea sistemului statistic de comert international cu bunuri, precum si pentru aprobarea modelului legitimatiei persoanelor împuternicite, a modelelor proceselorverbale de constatare si sanctionare a contraventiei si a modelului înstiintării de plată

 

752. - Ordin al ministrului sănătătii publice privind aprobarea Metodologiei pentru desfăsurarea concursului de rezidentiat pe post în medicină, medicină dentară si farmacie, sesiunea 22 iunie 2008

 

ACTE ALE COMITETULUI INTERMINISTERIAL DE FINANTĂRI, GARANTII SI ASIGURĂRI

 

213. - Hotărâre pentru modificarea Normelor privind derularea activitătii de emitere, în numele si în contul statului, a garantiei pentru proiecte în domenii prioritare (cod ISO: NI-GAR-06-I/0)

 

215. - Hotărâre pentru aprobarea Normei privind recuperarea creantelor administrate de EXIMBANK - S.A., în numele si în contul statului (NI-ACF-08-II/0)

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 148/2007 privind reglementarea unor măsuri financiare pentru stimularea gradului de absorbtie a fondurilor alocate pentru agricultură

 

Având în vedere Referatul de aprobare al Directiei generale buget-finante si fonduri europene din Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale nr. 146.022 din 7 ianuarie 2008,

în temeiul prevederilor art. 6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 148/2007 privind reglementarea unor măsuri financiare pentru stimularea gradului de absorbtie a fondurilor alocate pentru agricultură, cu modificările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale,

ministrul agriculturii si dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 148/2007 privind reglementarea unor măsuri financiare pentru stimularea gradului de absorbtie a fondurilor alocate pentru agricultură, cu modificările ulterioare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Dacian Ciolos

 

Bucuresti, 1 aprilie 2008.

Nr. 222.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 148/2007 privind reglementarea unor măsuri financiare pentru stimularea gradului de absorbtie a fondurilor alocate pentru agricultură

 

Art. 1. - (1) Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale, denumit în continuare M.A.D.R., gestionează sumele alocate temporar din venituri din privatizare potrivit prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 148/2007 privind reglementarea unor măsuri financiare pentru stimularea gradului de absorbtie a fondurilor alocate pentru agricultură, cu modificările ulterioare, prin următoarele conturi de disponibilităti deschise la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publică a Municipiului Bucuresti:

- 54.04.03.31 „Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse reprezentând prefinantare si fonduri în cazul indisponibilitătilor temporare F.E.G.A.”, cod IBAN RO51TREZ70054040331xxxxx, CUI 4221187 – sumele aferente prefinantării cheltuielilor pentru schemele de plată implicate în derularea Fondului European pentru Garantare în Agricultură (denumit în continuare F.E.G.A.);

- 54.04.03.32 „Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse reprezentând prefinantare si fonduri în cazul indisponibilitătilor temporare F.E.A.D.R.”, cod IBAN RO86TREZ70054040332xxxxx, CUI 4221187 – sumele aferente prefinantării cheltuielilor pentru schema de  plată natională directă complementară în sectorul vegetal, reprezentând cheltuiala aferentă derulării Fondului European Agricol de Dezvoltare Rurală (denumit în continuare F.E.A.D.R.).

(2) M.A.D.R. virează sumele încasate potrivit prevederilor alin. (1) în conturile 54.04.03.31 „Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse reprezentând prefinantare si fonduri în cazul indisponibilitătilor temporare F.E.G.A.”, cod IBAN RO51TREZ70054040331xxxxx, CUI 16517187 si, respectiv,

54.04.03.32 „Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse reprezentând prefinantare si fonduri în cazul indisponibilitătilor temporare F.E.A.D.R.”, cod IBAN RO86TREZ70054040332xxxxx, CUI 16517187, după caz, deschise pe numele Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură (denumită în continuare A.P.I.A.) la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publică a Municipiului Bucuresti. Din sumele astfel încasate A.P.I.A. efectuează plătile corespunzătoare în conturile beneficiarilor schemelor de plată.

Art. 2. - (1) A.P.I.A., ca autoritate responsabilă pentru implementarea schemelor de plăti directe pentru agricultură, având ca sursă de finantare fondurile pentru agricultură si dezvoltare rurală F.E.G.A. si F.E.A.D.R., centralizează cererile de plată depuse de beneficiarii plătilor, prevăzuti la art. 4 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 148/2007, cu modificările ulterioare, iar după verificarea si certificarea acestora, solicită M.A.D.R. sumele necesare efectuării plătilor, conform anexei nr. 1a). A.P.I.A. transmite această solicitare, spre stiintă, Ministerului Economiei si Finantelor - Directia generală de trezorerie si datorie publică.

(2) În termen de 5 zile lucrătoare de la data solicitării Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, Ministerul Economiei si Finantelor virează suma de 1.907.374,11 mii lei în conturile deschise la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publică a Municipiului Bucuresti, astfel:

- în contul 54.04.03.31 „Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse reprezentând prefinantare si fonduri în cazul indisponibilitătilor temporare F.E.G.A.”, cod IBAN RO51TREZ70054040331xxxxx, CUI 4221187, suma de 1.498.868,09 mii lei;

- în contul 54.04.03.32 „Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse reprezentând prefinantare si fonduri în cazul indisponibilitătilor temporare F.E.A.D.R.”, cod IBAN RO86TREZ70054040332xxxxx, CUI 4221187, suma de 408.506,02 mii lei.

(3) În termen de 5 zile lucrătoare de la data solicitării sumelor de către A.P.I.A., conform anexei nr. 1a), M.A.D.R., prin Directia generală buget-finante si fonduri europene (denumită în continuare D.G.B.F.F.E.), virează sumele în contul A.P.I.A. deschis la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publică a Municipiului Bucuresti.

(4) În termenul prevăzut la art. 5 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 148/2007, cu modificările ulterioare, M.A.D.R., prin D.G.B.F.F.E., are obligatia să vireze echivalentul în lei al sumelor încasate de la Comisia Europeană în următoarele conturi deschise pe numele acestuia la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publică a Municipiului Bucuresti:

- 54.04.01.31 „Disponibil din fonduri externe nerambursabile F.E.G.A.”, cod IBAN RO35TREZ70054040131xxxxx, CUI 4221187 - sumele recuperate de la Comisia Europeană aferente prefinantării din venituri din privatizare a cheltuielilor pentru schemele de plată implicate în derularea F.E.G.A.

- 54.04.01.32 „Disponibil din fonduri externe nerambursabile F.E.A.D.R.”, cod IBAN RO70TREZ70054040132xxxxx, CUI 4221187 - sumele recuperate de la Comisia Europeană aferente prefinantării din venituri din privatizare a cheltuielilor pentru schema de plată natională directă complementară în sectorul vegetal, reprezentând cheltuiala aferentă derulării F.E.A.D.R.

(5) Sumele încasate în conturile prevăzute la alin. (4) se virează în contul 65.01.01 „Decontări în contul trezoreriei centrale - operatiuni proprii”, cod IBAN RO24TREZ999650101xxxxxxx, deschis pe numele Ministerului Economiei si Finantelor la Trezoreria Operativă Centrală, CUI 8609468, în scopul reconstituirii veniturilor din privatizare din contul curent general al Trezoreriei Statului, până la incidenta sumei acordate conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 148/2007, cu modificările ulterioare.

(6) M.A.D.R. transmite lunar Ministerului Economiei si Finantelor - Directia generală de trezorerie si datorie publică, în termen de 10 zile calendaristice de la sfârsitul fiecărei luni calendaristice, modul de utilizare a sumelor alocate, conform anexei nr. 1b).

(7) A.P.I.A. transmite lunar Ministerului Economiei si Finantelor - Directia generală de trezorerie si datorie publică previziuni pe cel putin 3 luni privind plătile ce se vor efectua din suma de 1.907.374,11 mii lei.

Art. 3. - Anexele nr. 1a) si 1b) fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

 

ANEXA Nr. 1a)

la normele metodologice

 

AGENTIA DE PLĂTI SI INTERVENTIE PENTRU AGRICULTURĂ

Nr. .................../.....................

 

SOLICITARE DE FONDURI

pentru efectuarea prefinantării cheltuielilor aferente schemelor de plată implicate în derularea F.E.G.A. si F.E.A.D.R., conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 148/2007 privind reglementarea unor măsuri financiare pentru stimularea gradului de absorbtie a fondurilor alocate pentru agricultură, cu modificările ulterioare, pentru luna............2008

 

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

Directia generală buget-finante si fonduri europene

 

În atentia domnului director general

Vă transmitem alăturat situatia centralizatoare în vederea virării sumelor necesare prefinantării cheltuielilor aferente schemelor de plată implicate în derularea F.E.G.A. si F.E.A.D.R., conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 148/2007 privind reglementarea unor măsuri financiare pentru stimularea gradului de absorbtie a fondurilor alocate pentru agricultură, cu modificările ulterioare, în sumă totală de ...................... lei.

- lei -

 

Nr.

crt.

Denumirea schemei de plată

Suma

 

Total, din care:

F.E.G.A.

F.E.A.D.R.

1.

Schema de plată directă unică pe suprafaţă

 

 

 

2.

Schema de plată pentru culturi energetice

 

 

 

3.

Schema de plată separată pentru zahăr

 

 

 

4.

Schema de plată naţională directă complementară (PNDC) în sectorul vegetal

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

Director general al A.P.I.A.,

...........................................

(semnătura si stampila)

 

Viză Control financiar preventiv propriu

 

ANEXA Nr. 1b)

la normele metodologice

 

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

Directia generală buget-finante si fonduri europene

Nr.............../....................

 

SITUATIA

utilizării sumelor alocate pentru prefinantarea cheltuielilor aferente schemelor de plată implicate în derularea F.E.G.A. si F.E.A.D.R., conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 148/2007 privind reglementarea unor măsuri financiare pentru stimularea gradului de absorbtie a fondurilor alocate pentru agricultură, cu modificările ulterioare, pentru luna .............. 2008

 

- lei -

 

 

Nr. crt.

Denumirea schemei de plată

Sume alocate

Sume plătite

Sume neutilizate

Total, din care:

F.E.G.A

F.E.A.D.R.

Total, din care:

F.E.G.A.

F.E.A.D.R.

Total, din care:

F.E.G.A.

F.E.A.D.R.

1.

Schema de plată directă unică pe suprafaţă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Schema de plată pentru culturi energetice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Schema de plată separată pentru zahăr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Schema de plată naţională directă complementară (PNDC) în sectorul vegetal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Director general,

................

(semnătura si stampila)

 

Viză Control financiar preventiv propriu

Viză Control financiar preventiv delegat

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICĂ

 

ORDIN

privind stabilirea persoanelor împuternicite să constate contraventii si să aplice sanctiuni pentru contraventiile prevăzute de Ordonanta Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii oficiale si de Legea nr. 422/2006 privind organizarea si functionarea sistemului statistic de comert international cu bunuri, precum si pentru aprobarea modelului legitimatiei persoanelor împuternicite, a modelelor proceselor-verbale de constatare si sanctionare a contraventiei si a modelului înstiintării de plată

 

În temeiul prevederilor art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 957/2005 privind organizarea si functionarea Institutului National de Statistică, republicată,

având în vedere prevederile art. 23 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii oficiale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 10 alin. (4) din Legea nr. 422/2006 privind organizarea si functionarea sistemului statistic de comert international cu bunuri,

în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Institutului National de Statistică emite următorul ordin:

Art. 1. - Directorii generali, directorii, directorii adjuncti, sefii de serviciu, sefii de birou, consilierii, expertii, inspectorii, principali si superiori, din cadrul Institutului National de Statistică, precum si directorii executivi, directorii executivi adjuncti, sefii de serviciu, consilierii, expertii, inspectorii, referentii de specialitate si referentii, principali si superiori, din cadrul directiilor regionale de statistică si al directiilor judetene de statistică, sunt împuterniciti să constate contraventii si să aplice sanctiuni potrivit prevederilor art. 23 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii oficiale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 10 alin. (4) din Legea nr. 422/2006 privind organizarea si functionarea sistemului statistic de comert international cu bunuri.

Art. 2. - Presedintele Institutului National de Statistică, precum si directorii executivi ai directiilor regionale de statistică si directorii executivi ai directiilor judetene de statistică vor nominaliza, prin ordin, respectiv prin decizie, personalul de executie prevăzut la art. 1.

Art. 3. - Se aprobă modelul legitimatiei persoanelor împuternicite potrivit art. 1, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 4. - Se aprobă modelele proceselor-verbale de constatare si sanctionare a contraventiei, pentru contravenientii persoane fizice si, respectiv, pentru contravenientii persoane juridice, prevăzute în anexele nr. 2 A si 2 B.

Art. 5. - Se aprobă modelul înstiintării de plată, prevăzut în anexa nr. 3.

Art. 6. - Anexele nr. 1, 2 A , 2 B si 3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 7. - Directiile generale si directiile din cadrul Institutului National de Statistică, directiile regionale de statistică, directiile judetene de statistică, persoanele prevăzute la art. 1, precum si persoanele nominalizate potrivit art. 2 vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 8. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul presedintelui Institutului National de Statistică nr. 954/2005 privind stabilirea persoanelor împuternicite să constate contraventii si să aplice amenzi pentru contraventiile prevăzute de Ordonanta Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii oficiale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 748 din 17 august 2005.

Art. 9. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării.

 

Presedintele Institutului National de Statistică,

Vergil Voineagu

 

Bucuresti, 11 aprilie 2008.

Nr. 281.

 

ANEXA Nr. 1

 

Coperta

Interior

STEMA ROMANIEI

 

LEGITIMATIE

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICĂ

FOTO

 

Legitimatie nr. ..................

Numele ......................

Prenumele ...................

Functia .......................

BI/CI seria ............ nr. ...................., eliberat/eliberată de ............ la data de ........, este împuternicit să constate contraventii si să aplice sanctiuni pentru contraventiile constatate, potrivit art. 23 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 9/1992, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si art. 10 alin. (4) din Legea nr. 422/2006.

Presedintele I.N.S.

...................................

 

 

 

 

 

Vize anuale

 

 

 

2008

2009

2010

 

2011

2012

2013

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 2 A

 

INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICĂ/

DIRECTIA REGIONALĂ DE STATISTICĂ ...../

DIRECTIA JUDETEANĂ DE STATISTICĂ ............../

cu sediul în ....................

 

PROCES-VERBAL

de constatare si sanctionare a contraventiei

Nr. .............

Încheiat astăzi: ziua .................................................., luna ...................., anul ............, în localitatea .................................

 

Subsemnatul/Subsemnata, ..................….............................................................................................................................,(numele si prenumele)

în calitate de .................. la ................................., am constatat că persoana fizică ..................................................................., (numele si prenumele)

fiul/fiica lui ............ si al/a ......, născut/născută la data de ........, în ............., domiciliat/domiciliată în ............, str. ......................... nr. ...., bl. ....., sc. ..., et. ..., ap. ..., sectorul/judetul ...., posesor/posesoare al/a BI/CI seria ..... nr. .............., eliberat/eliberată de ............... la data de .............., CNP ................ (pentru contravenientul cetătean străin, persoană fără cetătenie sau cetătean român cu domiciliul în străinătate se completează si următoarele date: pasaport/alt document de trecere a frontierei seria ...... nr. ............, eliberat la data de ............., statul emitent ..........), având functia de ............ la ................, se face vinovat/vinovată de următoarea/următoarele faptă/fapte: ......................., săvârsită/săvârsite la data de ..................., ora ....., în localitatea ......................, în următoarele împrejurări: ...............................................................

Fapta/Faptele constatată/constatate mai sus constituie contraventie, fiind prevăzută/prevăzute de dispozitiile art. ...... alin. ... lit. ... din ..... si este/sunt  sanctionată/sanctionate de prevederile art. ..... alin. ..... lit. .... din....., care atrage/atrag sanctionarea cu amendă de la .............. la .............. lei.

Agentul constatator aplică amenda de .............. lei.

 

Agent constatator,

......................

Martor,

......................

Contravenient,

......................

 

Alte mentiuni ....................................................................................................

Contravenientul a formulat următoarele obiectii: ......................................................................................

Contravenientul nu este de fată/refuză/nu poate semna, împrejurările fiind confirmate de martorul ...................................., (numele si prenumele) fiul/fiica lui .................................................. si al/a ......................................, născut/născută la data de ............, în ........................., domiciliat/domiciliată în ................................, str. ................ nr. ...., bl. ...., sc. ..., et. ..., ap.., sectorul/judetul ..., posesor/posesoare al/a BI/CI seria ..... nr. ........, eliberat/eliberată de .................. la data de ...................., CNP ................. .

Motivele încheierii procesului-verbal fără martor: ..................................................................................................................................................................................................

Împotriva prezentului proces-verbal se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia. Plângerea însotită de copia de pe procesul-verbal de constatare a contraventiei se va depune la judecătoria în a cărei circumscriptie a fost săvârsită contraventia.

Prezentul proces-verbal a fost întocmit în 3 exemplare, dintre care unul împreună cu înstiintarea de plată s-au înmânat contravenientului astăzi, ................/vor fi comunicate contravenientului în termen de o lună de la data încheierii procesului-verbal.

 

Agent constatator,

.........................

Martor,

.........................

Am primit

procesul-verbal

si înstiintarea de plată.

Contravenient,

......................

 

ANEXA Nr. 2B

 

INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICĂ/

DIRECTIA REGIONALĂ DE STATISTICĂ ...../

DIRECTIA JUDETEANĂ DE STATISTICĂ ............../

cu sediul în ....................

 

PROCES-VERBAL

de constatare si sanctionare a contraventiei

Nr. .............

 

Încheiat astăzi: ziua .................................................., luna ...................., anul ............, în localitatea .................................

Subsemnatul/Subsemnata, ....................,............................................................................................................................., (numele si prenumele)

în calitate de ............................. la ................................., am constatat că persoana juridică ....................................................., (denumirea) cu sediul în localitatea ........................., str. ......................... nr. ...., bl. ....., sc. ..., et. ..., ap. ..., sectorul/judetul ...., număr de ordine în registrul comertului ............................, CUI ..................., cod fiscal ................., reprezentată prin domnul/doamna ............................., în calitate de ........................., fiul/fiica lui ............... si al/a ....................., născut/născută la data de ................, în ..........................., domiciliat/domiciliată în ........................., str. ......................... nr. ...., bl. ....., sc. ..., et. ..., ap. ..., sectorul/judetul ......., posesor/posesoare al/a BI/CI seria ..... nr. ........, eliberat/eliberată de .................. la data de ...................., CNP ...................., având functia de ........................ în cadrul persoanei juridice mai sus mentionate, se face vinovată de următoarea/următoarele faptă/fapte:

..........................................................................................................................................................................................,

săvârsită/săvârsite la data de ........................., ora ......., în localitatea ....................., în următoarele împrejurări: .............................. ...........................................................................................................................................................................................................

Fapta/Faptele constatată/constatate mai sus constituie contraventie, fiind prevăzută/prevăzute de dispozitiile art. ...... alin. ... lit. ... din ..... si este/sunt sanctionată/sanctionate de prevederile art. ..... alin. ..... lit. .... din....., care atrage/atrag sanctionarea cu amendă de la .............. la .............. lei.

Agentul constatator aplică amenda de .............. lei.

 

 

 

Agent constatator,

......................

Martor,

......................

Contravenient,

......................

 

Alte mentiuni ....................................................................................................

Contravenientul a formulat următoarele obiectii: ......................................................................................

Contravenientul nu este de fată/refuză/nu poate semna, împrejurările fiind confirmate de martorul ...................................., (numele si prenumele)

fiul/fiica lui .................................................. si al/a ......................................, născut/născută la data de ............, în ........................., domiciliat/domiciliată în ................................, str. ................ nr. ...., bl. ...., sc. ..., et. ..., ap.., sectorul/judetul ..., posesor/posesoare al/a BI/CI seria ..... nr. ........, eliberat/eliberată de .................. la data de ...................., CNP ................. .

Motivele încheierii procesului-verbal fără martor: .................................................................................. .................................................................................................................................

Împotriva prezentului proces-verbal se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia. Plângerea însotită de copia de pe procesul-verbal de constatare a contraventiei se va depune la judecătoria în a cărei circumscriptie a fost săvârsită contraventia.

Prezentul proces-verbal a fost întocmit în 3 exemplare, dintre care unul împreună cu înstiintarea de plată s-au înmânat contravenientului astăzi, ................/vor fi comunicate contravenientului în termen de o lună de la data încheierii procesului-verbal.

 

Agent constatator,

.........................

Martor,

.........................

Am primit

procesul-verbal

si înstiintarea de plată.

Contravenient,

......................

 

ANEXA Nr. 3

 

ÎNSTIINTARE DE PLATĂ

 

Amenda prevăzută în Procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei nr. ........................., încheiat la data de ..........................., aveti obligatia să o achitati în termen de 15 zile de la înmânarea/comunicarea procesului-verbal, la institutiile abilitate să o încaseze, potrivit legislatiei în vigoare, urmând să predati o copie de pe chitantă la sediul institutiei din care face parte agentul constatator.

În caz de neachitare a amenzii în termenul mentionat mai sus se va proceda la executarea silită, potrivit legii.

 

Agentul constatator,

.................................

Am luat cunostintă.

Contravenient,

.................................

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

 

ORDIN

privind aprobarea Metodologiei pentru desfăsurarea concursului de rezidentiat pe post în medicină, medicină dentară si farmacie, sesiunea 22 iunie 2008

 

Având în vedere Referatul de aprobare al Directiei generale organizare, resurse umane, dezvoltare profesională si salarizare nr. E.N. 4.004 din 10 aprilie 2008,

în temeiul dispozitiilor Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice, cu modificările si completările ulterioare

ministrul sănătătii publice emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Metodologia pentru desfăsurarea concursului de rezidentiat pe post în medicină, medicină dentară si farmacie, sesiunea 22 iunie 2008, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directia generală organizare, resurse umane, dezvoltare profesională si salarizare va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

 

Bucuresti, 14 aprilie 2008.

Nr. 752

 

ANEXĂ

 

METODOLOGIE

pentru desfăsurarea concursului de rezidentiat pe post în medicină, medicină dentară si farmacie, sesiunea 22 iunie 2008

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Ministerul Sănătătii Publice organizează concurs national de intrare în rezidentiat pe post în medicină, medicină dentară si farmacie la data de 22 iunie 2008. Concursul se desfăsoară în centrul universitar Bucuresti.

Art. 2. - Unitătile si specialitătile pentru care se organizează rezidentiat pe post la data de 22 iunie 2008 sunt aprobate prin ordin al ministrului sănătătii publice.

Art. 3. - Pentru organizarea concursului de rezidentiat pe post este desemnată o comisie centrală formată din reprezentanti ai Ministerului Sănătătii Publice si ai Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului si este aprobată prin ordin comun al ministrului educatiei,cercetării si tineretului si al ministrului sănătătii publice.

Art. 4. - (1) Concursul se desfăsoară sub formă de test-grilă cu 200 de întrebări, pe o durată de 4 ore.

(2) Punctajul minim de promovare reprezintă 65% din punctajul maxim realizat la cele 200 de întrebări pentru fiecare domeniu.

(3) Ocuparea posturilor se face în ordinea punctajului de promovare obtinut, în limita posturilor publicate pentru fiecare domeniu, în cadrul judetului pentru care s-a concurat.

Art. 5. - Rezidentii au obligatia să efectueze pregătirea si să sustină examenul de specialist în maximum 5 ani de la absolvire.

Art. 6. - Informatiile generale importante despre concursul de rezidentiat pe post sunt făcute publice prin presă, radio, TV, iar cele de detaliu, prin publicare în ziarul „Viata Medicală”, precum si prin Internet, la adresa www.rezidentiat.info.

 

CAPITOLUL II

Tematică, bibliografie, întrebări

 

Art. 7. - Tematicile concursului de rezidentiat si bibliografia aferentă sunt diferite pe domenii. Ele sunt avizate de Colegiul Medicilor din România, Colegiul Medicilor Dentisti din România, respectiv Colegiul Farmacistilor din România, sunt aprobate de ministrul sănătătii publice si sunt publicate în ziarul „Viata Medicală” nr. 8/22 februarie 2008.

Art. 8. - (1) Întrebările sunt diferite, în functie de domeniu.

Fiecare dintre seturile de întrebări este creat de grupuri de lucru diferite. Coordonatorul fiecărui grup de lucru este desemnat de presedintele comisiei centrale a rezidentiatului, iar numele lui este făcut public doar după închiderea concursului.

(2) Coordonatorul fiecărui grup răspunde întru totul de corectitudinea formulării întrebării, alegerea răspunsurilor corecte, de păstrarea secretului întrebării si răspunsul la contestatii.

(3) Coordonatorul dă avizul „bun de tipar” pentru multiplicarea caietelor de întrebări.

 

CAPITOLUL III

Înscrierea candidatilor

 

Art. 9. - (1) La concurs se pot prezenta:

a) candidati care au diplomă de licentă în profil medicofarmaceutic uman sau o diplomă echivalentă cu aceasta;

b) rezidenti aflati în pregătire;

c) specialisti care doresc să efectueze pregătire în cea de-a doua specialitate, cu respectarea prevederilor legale;

d) medici, medici dentisti si farmacisti care au obtinut intrarea în specialitate în urma promovării unui alt concurs de rezidentiat pe post. Cei care reusesc la concurs nu sunt absolviti de respectarea prevederilor stabilite prin actul aditional la contractul individual de muncă, semnat initial.

(2) Candidatii sunt apti din punct de vedere medical (fizic si neuropsihic) pentru exercitarea activitătii în domeniul pentru care candidează.

Art. 10. - A doua specialitate se poate obtine numai în regim cu taxă. Taxa anuală pentru efectuarea celei de-a doua specialităti prin concurs de rezidentiat este aceeasi cu cea prevăzută pentru a doua specialitate, fără concurs de rezidentiat.

Art. 11. - (1) Înscrierea la concurs se face la sediul autoritătii de sănătate publică judetene pe teritoriul căreia se află posturile pentru care se concurează, cu exceptia celor publicate de Ministerul Internelor si Reformei Administrative, pentru care înscrierea se face la nivelul acestui minister, din momentul aparitiei în presă a publicatiei de concurs, si se termină cu 25 de zile înaintea concursului (27 mai 2008 inclusiv). Pentru posturile publicate de Ministerul Internelor si Reformei Administrative pot concura ofiterii medici din reteaua acestui minister, cu respectarea conditiilor din prezenta metodologie.

(2) Publicatia de concurs cuprinde:

a) data, locul si ora desfăsurării concursului;

b) conditii de participare;

c) locul si perioada de înscriere;

d) site-ul pe care poate fi accesată lista posturilor si centrelor

de pregătire;

e) informatii generale.

Art. 12. - Dosarul de înscriere al candidatului trebuie să contină următoarele documente:

a) cererea de înscriere la concurs, cu numele de familie, initiala tatălui si toate prenumele înscrise în buletinul/cartea de identitate. În cerere se vor mentiona judetul si domeniul pentru care concurează, precum si acordul pentru folosirea numelui si afisarea rezultatului pe internet;

b) xerocopia buletinului/cărtii de identitate sau a pasaportului (paginile din care reies numele si prenumele candidatului, precum si data nasterii);

c) copia legalizată a diplomei de licentă de medic, stomatolog (medic dentist) sau farmacist;

d) adeverinta eliberată de unitatea în care sunt încadrati, din care să reiasă specialitatea în care sunt confirmati si tipul contractului individual de muncă, numai pentru rezidenti si specialisti;

e) certificatul medical privind starea de sănătate, eliberat de unitatea sanitară teritorială desemnată de autoritatea de sănătate publică judeteană sau a municipiului Bucuresti, în care se precizează că este apt/inapt din punct de vedere medical (fizic si neuropsihic) pentru exercitarea activitătii în domeniul pentru care candidează;

f) copie legalizată a actelor doveditoare (certificat de căsătorie etc.), prin care si-a schimbat numele;

g) chitanta de plată a taxei de concurs, stabilită de Ministerul Sănătătii Publice.

Art. 13. - (1) După verificarea documentelor din dosare si a conditiilor de participare pentru fiecare candidat, autoritătile de sănătate publică, respectiv Ministerul Internelor si Reformei Administrative, alcătuiesc o singură listă cu candidatii, în ordinea alfabetică a numelor în cadrul domeniului, care cuprinde următoarele rubrici:

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

ASP

Domeniul (M,D,F)

Numele,

initiala tatălui,

prenumele

Promotia (absolvent)

UMF absolvită

Locul actual de muncă

Numărul chitantei

de plată a taxei

de concurs

Observatii privind starea de sănătate

functia

unitatea

 

LEGENDĂ:

ASP - autoritatea de sănătate publică pentru care concurează(se foloseste indicativul auto; exemplu:

BZ pentru ASP Buzău);

Domeniul:

M - pentru domeniul medicină;

D - pentru domeniul medicină dentară;

F - pentru domeniul farmacie.

Locul actual de muncă:

 

Pentru cei neîncadrati se trece „FP” în rubrica „unitatea”, iar rubrica „functia” se lasă necompletată.

Observatii privind starea de sănătate:

Se completează numai cu „Apt” sau „Inapt”.

(2) Întreaga responsabilitate a corectitudinii datelor înscrise în tabele apartine autoritătilor de sănătate publică, respectiv Ministerului Internelor si Reformei Administrative.

(3) Listele sunt redactate, conform structurii de la alin. (1), într-un fisier Excel si sunt transmise la Centrul National de Perfectionare în Domeniul Sanitar Bucuresti (Bucuresti, str. Bodesti nr. 1, sectorul 2) prin e-mail la adresa rezidentiat@perfmed.ro, în termen de două zile de la terminarea înscrierilor, iar originalele sunt trimise prin Prioripost, la adresa de mai sus, însotite de dischetă. Instructiunile privind modul de completare a listelor în format electronic, precum si modelul de fisier Excel care se foloseste se găsesc la adresa www.rezidentiat.info.

Art. 14. - (1) Centrul National de Perfectionare în Domeniul Sanitar Bucuresti verifică tabelele cu candidatii înscrisi, redactează, în ordine alfabetică, lista pe judete, respectiv pentru Ministerul Internelor si Reformei Administrative, cu candidatii înscrisi la concurs, pe domenii. Repartizarea candidatilor pe săli se face diferentiat, pe domeniile pentru care s-au înscris, în ordinea alfabetică a judetelor.

(2) La data de 19 iunie 2008, candidatii pot afla sala si ora începerii probei de concurs, cercetând adresa de internet pe site-ul www.rezidentiat.info.

(3) Cu cel putin 24 de ore înainte de concurs, la fiecare sală se afisează lista candidatilor repartizati în sala respectivă.

 

CAPITOLUL IV

Desfăsurarea concursului

 

Art. 15. - (1) Concursul se desfăsoară în ziua de duminică, 22 iunie 2008.

(2) În dimineata zilei de concurs, la ora 7,30, seful de sală si supraveghetorii lipesc în dreptul fiecărui loc din sală o legitimatie de bancă cu numărul de ordine al candidatului respectiv, număr corespunzător cu cel aflat în listele candidatilor.

(3) Începând cu ora 8,30, candidatii pot intra în sala în care au fost repartizati. La intrare se legitimează în fata sefului de sală cu buletinul/cartea de identitate sau pasaportul, documente ce trebuie să fie în termen de valabilitate. Cei fără un astfel de document valabil nu sunt primiti în sala de concurs.

Art. 16. - (1) Candidatii sunt asezati în sală conform listelor finale afisate, cu exceptia perechilor sot-sotie, frati-surori, care au obligatia, sub sanctiunea anulării lucrării si eliminării din concurs, să semnaleze sefului de sală aceste situatii, pentru a putea fi asezati separat. Candidatii aflati în sală pot declara, sub semnătură, situatiile mentionate mai sus. Fiecare candidat se asază la locul indicat prin legitimatia de bancă. Candidatii ocupă numai locurile indicate de organizatori si nu au voie să le schimbe între ei. În cazul în care locul desemnat initial nu este corespunzător, candidatul poate fi mutat pe un loc disponibil, dar numai la indicatia sefului de sală.

(2) Candidatii sunt asezati în sală în asa fel încât să rămână cel putin un loc liber între 2 candidati.

(3) În prezenta tuturor candidatilor, sefii de sală citesc instructiunile privind modul de desfăsurare a concursului.

Art. 17. - (1) Începând cu ora 8,45, se împart candidatilor grilele pentru răspuns si câte o cariocă neagră pentru completat grila (atât pentru completat răspunsurile considerate corecte, cât si pentru completat datele de identitate). Cele 4 tipuri de grile pentru răspuns se împart după algoritmul stabilit de comisia comună centrală.

(2) Se procedează la verificarea de către fiecare candidat a grilei, pentru a se identifica eventualele greseli de tipărire, caz în care grila respectivă este înlocuită. Fiecare candidat completează apoi datele personale în spatiul special de pe grilă, cu litere majuscule.

(3) Seful de sală si supraveghetorii verifică corectitudinea datelor înscrise, confruntându-le cu actul de identitate al candidatului si cu legitimatia de bancă. După această operatiune, actul de identitate al fiecărui candidat rămâne pe bancă pe toată durata probei scrise. Candidatii poartă întreaga responsabilitate asupra datelor personale înscrise pe grilă.

(4) Sacii sigilati continând caietele cu întrebări sunt adusi la săli în jurul orei 9,30. Integritatea acestor saci este constatată de seful de sală si de 3 candidati din sala respectivă. La ora 10,00 se desigilează sacii în toate sălile de concurs. Se împart apoi candidatilor caietele cu întrebări, tinându-se cont de tipul de grilă primit anterior. Din momentul în care a fost distribuit ultimul caiet începe măsurarea timpului de concurs, care este de 4 ore. Seful de sală notează la loc vizibil (fie prin scriere pe tablă, fie pe o hârtie, care este afisată) si informează candidatii despre ora de începere si ora de terminare a concursului.

(5) Fiecare candidat verifică caietul cu întrebări, fiind schimbate caietele cu greseli de tipărire.

(6) Întreaga responsabilitate asupra corespondentei între tipul de grilă si cel al caietului cu întrebări revine candidatului.

(7) Candidatii care nu sunt prezenti în sală în momentul deschiderii sacilor cu caietele cu întrebări nu mai au acces în sala de concurs.

(8) În timpul concursului candidatii nu au voie să consulte niciun fel de materiale, să discute cu ceilalti candidati, să copieze sau să aibă asupra lor aparatură electronică de comunicare. Materialele documentare sunt depozitate într-un colt al sălii, unde candidatii nu au acces până la terminarea concursului.

(9) La terminarea concursului candidatii predau sefului de sală, sub semnătură, grila de răspuns. Caietul cu întrebări rămâne în posesia candidatilor, cu exceptia celor care, din orice motiv, părăsesc sala în primele 3 ore de concurs.

(10) Candidatii absenti si cei care se retrag din concurs sunt mentionati ca atare în procesul-verbal (nominal). Cei care se retrag predau grila de răspuns si caietul cu întrebări, sub semnătură, si pot părăsi sala doar după expirarea primelor 30 de minute de la începerea concursului. Seful de sală scrie pe grila lor „Retras din concurs”. Aceste grile sunt preluate, constituind documente pe baza cărora, în lista finală, pentru candidatul care s-a retras, se face mentiunea „Retras din concurs”. După părăsirea sălii, niciunui candidat nu îi mai este permisă revenirea (pe perioada desfăsurării probei) pentru niciun motiv, cu exceptia situatiei în care un candidat are necesităti fiziologice, caz în care este însotit de 2 supraveghetori si poate lipsi din sală maximum 10 minute. Timpul absentei din sală nu prelungeste durata probei pentru candidatul respectiv.

(11) Grilele de răspuns bune de corectat se predau de către candidati, sub semnătură, sefului de sală. Corectura acestor grile se face în mod electronic, în sala de concurs, în prezenta autorului si a încă 2 candidati din sala respectivă, care semnează pe grilă. După anuntarea punctajului tuturor candidatilor din sala respectivă, seful de sală, în prezenta a 3 candidati, ambalează si sigilează plicul cu grilele corectate si discheta.

(12) Grilele de răspuns cu mentiunea „Retras din concurs” se ambalează separat.

(13) Grilele de răspuns gresite si cele nefolosite sunt ambalate separat si poartă mentiunea „Anulat”.

(14) Pe fiecare plic cu grile (grile corectate, grile cu mentiunea „Retras din concurs” si grile „Anulat”) se mentionează sala, numărul de candidati, numărul de grile corectate, respectiv „Retras din concurs”, „Anulat”.

(15) Sefii de sală completează un proces-verbal privind numărul de: candidati înscrisi, candidati prezenti, grile de răspuns, caiete cu întrebări si dischete primite si returnate.

Procesele-verbale sunt semnate de sefii de sală, supraveghetori si de 3 candidati.

(16) Coletele si procesele-verbale sunt puse în saci, care sunt sigilati la rândul lor si predati reprezentantilor comisiei centrale. Pentru sigilare se folosesc clesti speciali, care se găsesc la reprezentantul desemnat de comisia centrală, ca răspunzător de locatia respectivă de concurs.

(17) Sacii sunt transportati la sediul comisiei centrale.

Camerele în care se depozitează sacii sunt sigilate de presedintele comisiei centrale.

 

CAPITOLUL V

Clasificarea candidatilor

 

Art. 18. – Presedintele comisiei centrale de rezidentiat împreună cu colectivele care au alcătuit întrebările de concurs sunt prezenti în ziua concursului, începând cu ora 11,00, la sediul comisiei. Grilele cu răspunsuri sunt multiplicate în prezenta membrilor comisiei centrale de rezidentiat si transmise în săli prin delegati, în plicuri sigilate. Plicul este înmânat sefului de sală de către delegati la expirarea celor 4 ore de concurs si după predarea de către candidati a grilelor pentru corectat.

Art. 19. - (1) Eventualele contestatii privind răspunsurile corecte sunt depuse de candidati în termen de 24 de ore din momentul transmiterii grilelor în sălile de concurs. Contestatiile se depun la Centrul National de Perfectionare în Domeniul Sanitar Bucuresti sau se transmit prin fax la nr. 021/255.64.06.

(2) Comisia centrală analizează si comunică răspunsurile corecte rămase definitive, în termen de 48 de ore de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor. Comunicarea grilei corecte rămase definitivă se face prin publicarea pe internet pe site-ul www.rezidentiat.info si prin afisarea la Centrul National de Perfectionare în Domeniul Sanitar Bucuresti si constituie răspuns la contestatiile primite.

(3) În urma analizării contestatiilor si stabilirii grilei corecte rămase definitivă, punctajele comunicate în săli pot suferi modificări.

Art. 20. - (1) Prelucrarea rezultatelor stabilite în urma aplicării grilei corecte rămase definitivă se face de către o comisie de specialisti propusi de comisia centrală si desemnati prin ordin al ministrului sănătătii publice. Membrii acestei comisii nu au voie să introducă sau să scoată din sala respectivă niciun fel de material. În sala respectivă nu au acces decât persoanele care formează comisia mentionată.

(2) Grila corectă rămasă definitivă este aplicată tuturor candidatilor de la domeniul respectiv, indiferent dacă au contestat sau nu grila cu răspunsuri anuntată în sălile de concurs.

Art. 21. - Înainte de alcătuirea clasificărilor pe judete, respectiv pentru Ministerul Internelor si Reformei Administrative, si pe domenii, comisia desemnată la art. 20 alin. (1) procedează la desfacerea sacilor si la verificarea continutului fiecărui colet, semnalând eventualele neconcordante.

Art. 22. - (1) Clasificarea pe judete, respectiv pentru Ministerul Internelor si Reformei Administrative, si pe domenii rezultă prin unificarea electronică a rezultatelor stabilite în urma aplicării grilei corecte rămase definitivă.

(2) Rezultatele concursului national pentru rezidentiatul pe post se confirmă prin ordin al ministrului sănătătii publice.

 

CAPITOLUL VI

Rezultate, alegerea posturilor si a centrelor de pregătire

 

Art. 23. - (1) Data afisării clasificărilor este anuntată în timp util prin mass-media si pe site-ul www.rezidentiat.info (2) Clasificările pe domenii si pe judete, respectiv pentru Ministerul Internelor si Reformei Administrative, data si locul alegerii posturilor sunt afisate la Centrul National de Perfectionare în Domeniul Sanitar Bucuresti sau pot fi accesate pe internet.

Art. 24. - (1) Alegerea posturilor se face la nivelul autoritătii de sănătate publică pentru care s-a concurat. Odată cu alegerea postului candidatii depun maximum 3 optiuni privind centrul universitar publicat, în care urmează să efectueze pregătire.

(2) Directorul executiv al autoritătii de sănătate publică va elibera candidatilor o adeverintă în care se vor preciza unitatea sanitară, localitatea, specialitatea si postul ales.

(3) Alegerea posturilor publicate de Ministerul Internelor si Reformei Administrative se organizează de către acest minister, cu respectarea prevederilor alin. (1) si (2).

(4) Confirmarea în rezidentiat se face prin ordin al ministrului sănătătii publice. Autoritătile de sănătate publică, respectiv Ministerul Internelor si Reformei Administrative vor transmite Centrului National de Perfectionare în Domeniul Sanitar Bucuresti, în termen de 48 de ore de la finalizarea alegerii posturilor, tabelele în original continând următoarele rubrici:

 

 

 

 

Nr. crt

Numele şi prenumele

Punctajul obtinut

Postul ales

Centrul universitar de pregătire

Semnătura candidatului

Unitatea sanitară

Localitatea

Specialitatea

(maximum 3 optiuni)

 

 

(5) Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii întocmirii tabelului revine autoritătii de sănătate publică, respectiv Ministerului Internelor si Reformei Administrative.

Art. 25. - Candidatii sau împuternicitii acestora care nu sunt prezenti în data, ora si locul fixate pentru alegerea postului pierd drepturile conferite de concurs.

Art. 26. - Posturile rămase neocupate se republică la concursul de rezidentiat din noiembrie 2008.

Art. 27. - Centrul National de Perfectionare în Domeniul Sanitar Bucuresti va analiza optiunile privind centrele universitare în care urmează să se efectueze pregătirea, urmând ca nominalizarea centrului să se facă în functie de punctajul obtinut la concursul de rezidentiat. Centrele universitare de pregătire astfel stabilite se afisează pe site-ul www.rezidentiat.info Contestatiile privind stabilirea acestor centre se pot depune în termen de 24 de ore de la data si ora afisării prin fax la nr. de telefon 021/255.64.06. Rezultatul la contestatii va fi afisat în termen de 48 de ore pe site-ul www.rezidentiat.info

 

CAPITOLUL VII

Exemplificări privind tipurile de întrebări si modul de punctare

 

Art. 28. - Caietele de concurs au un număr de 200 de întrebări pentru fiecare domeniu. Toate întrebările de concurs sunt elaborate de comisiile de specialisti stabilite de presedintele comisiei centrale si sunt diferite de cele deja publicate.

Art. 29. - (1) Cele 200 de întrebări de concurs sunt de două tipuri, astfel:

a) 25% din total sunt întrebări tip complement simplu, cu un singur răspuns corect posibil din 5; se notează fiecare întrebare cu răspuns corect cu 4 puncte; dacă la aceste întrebări candidatii marchează mai mult sau mai putin de un răspuns corect, întrebarea se anulează (punctaj 0);

b) 75% din total sunt întrebări tip complement multiplu, cu 2-4 răspunsuri corecte, fiecare întrebare cu răspunsuri corecte fiind notată cu 5 puncte; dacă la aceste întrebări candidatul marchează mai putin de 2 sau mai mult de 4 răspunsuri, întrebarea se anulează (punctaj 0).

(2) În caietul de concurs se precizează întrebările de tip complement simplu si întrebările de tip complement multiplu.

Exemplu de punctare:

A B C D E = întrebare cu două răspunsuri corecte A si C

- În cazul în care candidatul marchează corect A si C, primeste 5 puncte, astfel:

A B C D E

x x

1 1 1 1 1 = 5 puncte.

- În cazul în care candidatul marchează A si B, primeste 3 puncte, astfel:

A B C D E

x x

1 0 0 1 1 = 3 puncte.

(3) Departajarea candidatilor cu punctaj egal se face pe baza punctajului ponderat, care reprezintă calculul statistic în functie  de răspunsurile corecte date de toti candidatii la întrebarea considerată cu gradul de dificultate cel mai mare.

(4) Departajarea candidatilor care au obtinut punctajul maxim posibil se face prin sustinerea unei probe suplimentare de departajare. Această probă constă din 100 de întrebări, din tematica si bibliografia aprobate, de tip complement multiplu, alcătuite cu 24 de ore înainte de sustinerea probei, într-un sediu securizat. Această probă are loc în ziua de sâmbătă, 28 iunie 2008, în centrul universitar în care s-a desfăsurat concursul. Corectura se face în mod electronic în sala de concurs, în prezenta candidatilor. Rezultatele sunt folosite pentru alcătuirea unei ierarhizări a candidatilor care au obtinut punctajul maxim posibil. Candidatii care nu se prezintă la proba de departajare figurează în clasificare în ordine alfabetică, după ierarhizarea candidatilor care au sustinut proba de departajare.

(5) Pentru sustinerea probei de departajare nu se percepe taxă.

 

CAPITOLUL VIII

Probleme de organizare

 

Art. 30. - Pentru buna desfăsurare a concursului de rezidentiat se stabilesc grupuri de lucru pentru îndeplinirea următoarelor obligatii:

a) publicarea tematicii si a bibliografiei de concurs, precum si a metodologiei de desfăsurare a concursului – coordonator este presedintele comisiei centrale;

b) stabilirea numărului de posturi pe judete si centre de pregătire, conform prevederilor legale - ordin al ministrului sănătătii publice;

c) rezolvarea problemelor financiare (propunere taxă si încasare, cheltuieli pentru chirii, materiale, plata personalului care a contribuit la concurs etc.) - responsabil este Centrul National de Perfectionare în Domeniul Sanitar Bucuresti;

d) închirierea sălilor pentru concurs, prezentarea unui tabel cu locul, numele si capacitatea fiecărei săli, având grijă să rămână în fiecare sală 1-3 locuri libere (în functie de capacitatea sălii), si verificarea cu o săptămână înainte a conditiilor de lucru în sala respectivă (căldură, lumină, aerisire, scaune bune etc.) - responsabil este presedintele comisiei centrale;

e) asigurarea materialelor necesare întregii sesiuni (hârtie, carioci de culori diferite, hârtie de împachetat, plicuri pentru grile, sfoară, dischete noi, clesti pentru sigilat etc.) - responsabil este Centrul National de Perfectionare în Domeniul Sanitar Bucuresti;

f) organizarea supravegherii concursului - responsabil este presedintele comisiei centrale:

- solicitarea prin UMF si ASP a unui număr suficient de supraveghetori (1 supraveghetor la 25 de candidati cu un minim de 3 persoane pentru o sală);

- desemnarea sefilor de clădire, de sală si a supraveghetorilor pe locuri de concurs;

- instruirea acestora cu o săptămână înainte de concurs;

g) întocmirea si tipărirea listelor cu candidati, a legitimatiilor de bancă si împărtirea candidatilor pe săli în functie de capacitatea fiecăreia, afisarea acestora si transmiterea spre web master pentru publicare pe internet - responsabil este Centrul National de Perfectionare în Domeniul Sanitar Bucuresti;

h) elaborarea si tipărirea instructiunilor pentru sefii de clădire, de sală, supraveghetori si candidati - coordonator este presedintele comisiei centrale;

i) elaborarea si tipărirea documentelor nesecrete (proceseverbale, diferentiate pentru sefii de clădiri si de sală, de predare-primire a sacilor cu caiete cu întrebări si de predareprimire de la sfârsitul concursului, pentru plicuri cu grile corectate, dischete, plicuri cu grile anulate sau nefolosite, grile „Retras din concurs”, caiete cu întrebări nefolosite, atât ale sefilor de sală către sefii de clădire, cât si ale sefilor de clădire către comisiile comune zonale; procese-verbale privind derularea concursului, completate si semnate de sefii de sală si de supraveghetori, grilele de răspuns, plicurile ce contin borderourile de predare a grilei pentru corectat si de luare la cunostintă a punctajului) - responsabil este Centrul National de Perfectionare în Domeniul Sanitar Bucuresti;

j) tipărirea caietelor cu întrebări - responsabil este presedintele comisiei centrale;

k) transportul caietelor cu întrebări la sălile de concurs si apoi al grilelor corectate la locul stabilit de comisia centrală, pregătire de masini si personal de însotire - responsabil este presedintele comisiei centrale;

l) pregătirea pentru corectură, după aducerea la săli a aparaturii electronice si asigurarea personalului necesar, altul decât sefii de sală sau supraveghetorii - responsabil este presedintele comisiei centrale;

m) stabilirea programului de corectare a grilelor pe calculator - responsabil este Centrul National de Perfectionare în Domeniul Sanitar Bucuresti;

n) citirea grilelor prin scanare - responsabil este presedintele comisiei centrale;

o) stabilirea grilei de răspuns - responsabil este presedintele comisiei centrale;

p) stabilirea clasificărilor pe judete, respectiv pentru Ministerul Internelor si Reformei Administrative, în ordinea descrescătoare a punctajelor, cu departajare conform prevederilor art. 29 alin. (3) si (4), pe domenii – responsabil este presedintele comisiei centrale;

r) afisarea clasificărilor finale pe judete, respectiv pentru Ministerul Internelor si Reformei Administrative – responsabil este presedintele comisiei centrale;

s) crearea unei pagini de web pe internet în care se publică toate informatiile nesecrete legate de concurs (distributia pe săli a candidatilor, locul de afisare a acestor date, instructiuni pentru candidati, punctaje obtinute, cataloagele finale în ordinea clasificării etc.) - responsabil este Centrul National de Perfectionare în Domeniul Sanitar Bucuresti;

t) alegerea posturilor publicate la rezidentiat pe post - responsabil este directorul executiv al autoritătii de sănătate publică.

Art. 31. - (1) Pregătirea materialelor necesare desfăsurării concursului presupune realizarea grilelor pentru răspuns, pregătirea sacilor cu materiale nesecrete si realizarea caietelor cu întrebări.

(2) Grilele pentru răspuns se tipăresc, până la data de 9 iunie 2008, într-un număr dublu fată de numărul candidatilor înscrisi pe liste, plus o rezervă de 10% din fiecare tip, pentru a preîntâmpina posibilele dificultăti generate de distributia diferită a fiecărui tip de grilă în săli. Grilele sunt de 4 tipuri, notate cu A, B, C si D, pentru fiecare domeniu corespunzător cu notarea caietelor cu întrebări, în asa fel încât în săli candidatii care au locurile apropiate să aibă grile si caiete de tipuri diferite.

(3) Pregătirea sacilor pentru săli continând toate materialele nesecrete necesare (cu exceptia caietelor cu întrebări) se face de către Centrul National de Perfectionare în Domeniul Sanitar Bucuresti, în săptămâna premergătoare concursului. Fiecare sac, pe care se înscriu domeniul, clădirea, sala, precum si continutul sacului, cuprinde următoarele materiale:

- colete sigilate cu grile pentru răspuns; numărul grilelor pentru răspuns este dublu fată de numărul candidatilor din sala respectivă (+ 10%), în asa fel încât să se asigure posibilitatea schimbării grilei cu una de acelasi tip, o dată pentru fiecare candidat, în cazul în care candidatul a făcut greseli si solicită schimbarea grilei; pe fiecare colet se înscriu sala, numărul de candidati din sala respectivă, numărul de grile pentru răspuns continute de colet (numărul candidatilor din sala respectivă x 2 + 10%);

- pixuri-cariocă negre pentru completarea grilei de răspuns; numărul pixurilor-cariocă este corespunzător numărului candidatilor din sala respectivă + 30% rezervă;

- plicuri format A4 pentru împachetarea grilelor corectate;

- coli albe format A4 pentru protejarea grilelor ce se introduc în plicuri;

- plicuri format A5 continând plumbii si sârma pentru sigilat sacii;

- bandă adezivă pentru sigilat plicurile cu grilele corectate si coletele cu grile anulate si retrase din concurs;

- sfoară pentru legat coletele cu grile;

- hârtie de împachetat pentru coletele cu grile anulate si retrase din concurs;

- sârme cu plumbi;

- pixuri-cariocă de culoare rosie.

Sacii cu materialele nesecrete sigilati sunt depozitati la nivelul Ministerului Sănătătii Publice, cu două zile înainte de concurs.

Sediul este sigilat. În dimineata zilei de concurs sacii sigilati, continând cele de mai sus, separat pentru fiecare sală de concurs, sunt transportati de comisiile special desemnate la locurile de desfăsurare a concursului.

(4) Pentru crearea si multiplicarea caietelor cu întrebări se desfăsoară următoarele activităti:

a) presedintele comisiei centrale împreună cu coordonatorul îsi aleg grupurile de lucru pentru conceperea întrebărilor. Aceste grupuri de lucru sunt făcute publice în ziua concursului;

b) întrebările sunt create după tematica si bibliografia deja anuntate. Ele sunt prezentate în anumite conditii de punere în pagină si/sau pe dischetă pe un anumit tipar;

c) caietele cu întrebări sunt alcătuite si multiplicate de o comisie special desemnată care lucrează într-un loc de unde nu are nicio legătură cu exteriorul si nu părăseste locul respectiv decât după minimum o oră de la începerea probei scrise (nu mai devreme de ora 11,00). La locul respectiv, comisia desemnată dispune de toate materialele si echipamentele necesare multiplicării caietelor cu întrebări si ambalării lor în sacii ce vor fi sigilati. Caietele sunt multiplicate într-un număr stabilit în functie de numărul candidatilor din fiecare sală, plus o rezervă de 20% pentru înlocuire, în cazul unor eventuale greseli de tipărire si pentru preîntâmpinarea dificultătilor legate de distributia diferită a fiecărui tip în sală. Caietele sunt multiplicate pe 4 tipuri, notate A, B, C si D pentru fiecare domeniu. Caietele contin aceleasi întrebări, dar ordinea acestor întrebări este diferită pentru fiecare dintre cele 4 tipuri de caiete;

d) după multiplicarea caietelor într-un număr corespunzător din fiecare tip, acestea sunt împachetate, pachetele sunt sigilate cu bandă adezivă si stampilate (stampila este emisă de Centrul National de Perfectionare în Domeniul Sanitar Bucuresti), puse în saci, iar sacii sunt sigilati cu clestii transmisi de Centrul National de Perfectionare în Domeniul Sanitar Bucuresti. Rezerva de caiete pentru fiecare tip este pusă în sacul desemnat pentru fiecare sală de concurs;

e) în dimineata zilei de concurs, sacii sigilati, separat pentru fiecare sală de concurs, sunt transportati la locul de desfăsurare a concursului de comisiile special desemnate, în masini însotite de două persoane;

f) după terminarea operatiunilor de multiplicare, toate materialele rămase (rebuturi, plusuri, matrite din copiatoare etc.) sunt împachetate separat, sigilate si transportate la sediul comisiei centrale, unde se păstrează până după alegerea posturilor si a centrelor de pregătire.

 

ACTE ALE COMITETULUI INTERMINISTERIAL DE FINANTĂRI, GARANTII SI ASIGURĂRI

 

COMITETUL INTERMINISTERIAL DE FINANTĂRI, GARANTII SI ASIGURĂRI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Normelor privind derularea activitătii de emitere, în numele si în contul statului, a garantiei pentru proiecte în domenii prioritare (cod ISO: NI-GAR-06-I/0)

 

În baza Hotărârii Guvernului nr. 534/2007 privind înfiintarea, atributiile, competentele si modul de functionare ale Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări si reglementarea operatiunilor de finantare, garantare si asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. în numele si în contul statului, cu modificările si completările ulterioare,

analizând propunerea privind modificarea Normelor privind derularea activitătii de emitere, în numele si în contul statului, a garantiei pentru proiecte în domenii prioritare (cod ISO: NI-GAR-06-I/0) si tinând seama de:

- Legea nr. 96/2000 privind organizarea si functionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., republicată;

- Nota de fundamentare nr. 90 din 24 martie 2008, întocmită de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A.;

- discutiile si propunerile formulate în sedinta din data de 10 aprilie 2008 de către membrii Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări,

Comitetul Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări, întrunit în plenul sedintei din data de 10 aprilie 2008, hotărăste:

Articol unic. - Se modifică Normele privind derularea activitătii de emitere, în numele si în contul statului, a garantiei pentru proiecte în domenii prioritare (cod ISO: NI-GAR-06-I/0), aprobate prin Hotărârea Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări nr. 60/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 599 din 30 august 2007, cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

p. Presedintele Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări,

Carmen Radu

 

Bucuresti, 10 aprilie 2008.

Nr. 213.

 

ANEXĂ

 

MODIFICAREA

Normelor privind derularea activitătii de emitere, în numele si în contul statului, a garantiei pentru proiecte în domenii prioritare (cod ISO: NI-GAR-06-I/0)

 

 

Articol unic. - Normele privind derularea activitătii de emitere, în numele si în contul statului, a garantiei pentru proiecte în domenii prioritare (cod ISO: NI-GAR-06-I/0), aprobate prin Hotărârea Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări nr. 60/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 599 din 30 august 2007, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

Art. 2. - Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., denumită în continuare EXIMBANK, garantează, în numele si în contul statului, creditele sau scrisorile de garantie bancară acordate/emise la solicitarea operatorilor economici/persoanelor juridice de drept public1) în scopul realizării unor proiecte în domenii prioritare pentru dezvoltarea sustenabilă a economiei românesti, în concordantă cu politica Guvernului si cu prevederile Legii nr. 96/2000 privind organizarea si functionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., republicată.”

2. La articolul 5, litera i) va avea următorul cuprins:

„i) Ordonator - operator economic/persoană juridică de drept public1) cu care Beneficiarul garantiei încheie un contract pentru finantarea/garantarea realizării unui proiect eligibil;”.

3. La articolul 5, litera m) va avea următorul cuprins:

„m) perioada de valabilitate a garantiei - perioada de la data intrării în vigoare a garantiei si până la data expirării creditului.”

4. La articolul 14, punctele 2-7 vor avea următorul cuprins:

„2. garantia pentru protectia mediului este destinată pentru garantarea finantării de proiecte în domeniul protectiei mediului;

3. garantia pentru infrastructură este destinată pentru garantarea finantării de proiecte în domeniul infrastructurii;

4. garantia pentru cercetare-dezvoltare este destinată pentru garantarea finantării de proiecte în domeniul cercetăriidezvoltării;

5. garantia pentru dezvoltarea utilitătilor de interes public este destinată pentru garantarea finantării de proiecte în domeniul utilitătilor de interes public;

6. garantia pentru ocuparea si formarea personalului este destinată pentru garantarea finantării de proiecte în domeniul activitătilor de ocupare si formare personal;

7. garantia pentru dezvoltarea regională este destinată pentru garantarea finantării de proiecte în domeniul dezvoltării regionale, atestate de agentiile de dezvoltare regionale unde se implementează proiectele respective.”


1) Unităti administrativ-teritoriale, autorităti ale administratiei publice locale si regionale, institutii publice, alte institutii si organisme de interes local,

regional ori national, aflate în coordonarea/subordonarea administratiei publice locale sau centrale.

 

COMITETUL INTERMINISTERIAL DE FINANTĂRI, GARANTII SI ASIGURĂRI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normei privind recuperarea creantelor administrate de EXIMBANK - S.A., în numele si în contul statului (NI-ACF-08-II/0)

 

În baza Hotărârii Guvernului nr. 534/2007 privind înfiintarea, atributiile, competentele si modul de functionare ale Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări si reglementarea operatiunilor de finantare, garantare si asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. în numele si în contul statului,

analizând propunerea privind modificările Normei privind recuperarea creantelor administrate de EXIMBANK - S.A., în numele si în contul statului, si tinând seama de:

- Legea nr. 96/2000 privind organizarea si functionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., republicată;

- Nota de fundamentare nr. 2.809 din 24 martie 2008, întocmită de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A.;

- discutiile si propunerile formulate în sedinta din data de 10 aprilie 2008 de către membrii Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări,

Comitetul Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări, întrunit în plenul sedintei din data de 10 aprilie 2008, hotărăste:

Articol unic. - (1) Se aprobă Norma privind recuperarea creantelor administrate de EXIMBANK - S.A., în numele si în contul statului (NI-ACF-08-II/0), cuprinsă în anexa care face parte integrată din prezenta hotărâre.

(2) La data prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Comitetului Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior nr. 15.269/2006 pentru aprobarea Normei privind recuperarea creantelor administrate de EXIMBANK - S.A. în numele si în contul statului (NI-ACF-08-I/0), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 532 din 20 iunie 2006.

 

p. Presedintele Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări,

Carmen Radu

 

Bucuresti, 10 aprilie 2008.

Nr. 215.

 

ANEXĂ

 

NORMĂ

privind recuperarea creantelor administrate de EXIMBANK - S.A., în numele si în contul statului (NI-ACF-08-II/0)

 

 

CAPITOLUL I

Obiectul si scopul Normei privind recuperarea creantelor administrate de EXIMBANK - S.A., în numele si în contul statului

 

Obiectul prezentei norme îl constituie stabilirea regulilor aplicabile activitătii de executare, prin intermediul Compartimentului executorilor fiscali, a creantelor provenite din utilizarea fondurilor alocate de la bugetul de stat.

Prezenta normă pune la dispozitia personalului EXIMBANK - S.A. implicat în activitatea de executare instrumentele necesare în vederea exercitării actiunilor care au ca scop recuperarea creantelor provenite din fonduri alocate de la bugetul de stat.

Prezenta normă se completează cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare. Orice modificare a acestei reglementari va modifica, de drept, prezenta normă.

 

CAPITOLUL II

Cadrul legal

 

a) Legea nr. 96/2000 privind organizarea si functionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., republicată;

b) Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

 

CAPITOLUL III

Reguli privind executarea silită

 

Regulile avute în vedere la executarea silită sunt următoarele:

1. Executarea silită se poate întinde asupra tuturor veniturilor si bunurilor proprietate a debitorului, urmăribile potrivit legii, iar valorificarea acestora se efectuează numai în măsura necesară pentru realizarea creantelor administrate de EXIMBANK - S.A. în numele si în contul statului si a cheltuielilor de executare.

2. Bunurile supuse unui regim special de circulatie pot fi urmărite numai cu respectarea conditiilor prevăzute de lege.

3. În cadrul procedurii de executare silită se pot folosi succesiv sau concomitent modalitătile de executare silită prevăzute de prezenta normă.

4. Executarea silită a creantelor administrate de EXIMBANK -  S.A. în numele si în contul statului nu se perimează.

5. Executarea silită se desfăsoară până la stingerea creantelor înscrise în titlul executoriu si executate din fondurile statului, inclusiv a majorărilor de întârziere ori a altor sume, datorate sau acordate potrivit legii prin acesta, precum si a cheltuielilor de executare.

6. În cazul în care prin titlul executoriu sunt prevăzute, după caz, majorări de întârziere sau alte sume, fără să fi fost stabilit cuantumul acestora, ele vor fi calculate de către organul de executare si consemnate într-un proces-verbal care constituie titlu executoriu, care se comunică debitorului.

7. Fată de terti, inclusiv fată de stat, o garantie reală si celelalte sarcini reale asupra bunurilor au un grad de prioritate care se stabileste de la momentul în care acestea au fost făcute publice prin oricare dintre metodele prevăzute de lege.

8. Dreptul de a cere executarea silită a creantelor EXIMBANK - S.A în numele si în contul statului se prescrie în termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a luat nastere acest drept.

 

CAPITOLUL IV

Titlul executoriu

 

Constituie titlu executoriu:

a) titlul de creantă, care devine titlu executoriu la data la care creanta EXIMBANK - S.A în numele si în contul statului devine scadentă, respectiv la data executării fondurilor statului ori la data când creditul este scadent si exigibil;

b) procesul-verbal prin care sunt stabilite majorări de întârziere sau alte sume, prevăzute prin titlul executoriu fără să fi fost stabilit cuantumul acestora;

c) procesul-verbal prin care se stabileste suma cheltuielilor cu executarea silită.

 

CAPITOLUL V

Conditiile pentru începerea executării silite

 

Conditiile de începere a executării silite sunt următoarele:

1. Compartimentul executorilor fiscali se învesteste în termen de maximum 5 zile de la efectuarea plătii din fondurile alocate de la bugetul de stat si aflate în administrarea EXIMBANK - S.A. ori la data când creditul a devenit scadent si exigibil, urmând să-i fie remise toate documentele în baza cărora s-a efectuat plata în vederea demarării procedurii de executare silită.

2. Executarea silită începe prin comunicarea somatiei. Dacă în termen de 15 zile de la comunicarea somatiei nu se stinge debitul, se continuă măsurile de executare silită. Somatia este însotită de un exemplar al titlului executoriu.

 

CAPITOLUL VI

Modalităti de executare silită a creantelor administrate de EXIMBANK - S.A. în numele si în contul statului

 

Modalitătile de executare silită a creantelor administrate de EXIMBANK - S.A. în numele si în contul statului sunt următoarele:

1. executare silită prin poprire;

2. executare silită a bunurilor mobile;

3. executare silită a bunurilor imobile.

 

CAPITOLUL VII

Măsuri asigurătorii

 

Măsurile asigurătorii avute în vedere sunt următoarele:

1. poprirea asigurătorie;

2. sechestrul asigurătoriu.

 

CAPITOLUL VIII

Suspendarea, întreruperea sau încetarea executării silite

 

Executarea silită se suspendă:

a) când suspendarea a fost dispusă de instantă sau de creditor, în conditiile legii;

b) după primirea procesului-verbal de sechestru, debitorul poate solicita organului de executare, în termen de 15 zile de la comunicare, să îi aprobe ca plata integrală a creantelor administrate de EXIMBANK - S.A., în numele si în contul statului, să se facă din veniturile bunului imobil urmărit sau din alte venituri ale sale pe timp de cel mult 6 luni. De la data aprobării cererii debitorului, executarea silită începută asupra bunului imobil se suspendă;

c) în alte cazuri prevăzute de lege.

Executarea silită încetează dacă:

a) s-au stins integral obligatiile prevăzute în titlul executoriu, inclusiv obligatiile de plată accesorii, cheltuielile de executare si orice alte sume stabilite în sarcina debitorului;

b) a fost desfiintat titlul executoriu;

c) în alte cazuri prevăzute de lege.

 

CAPITOLUL IX

Cheltuieli de executare silită

 

1. Cheltuielile ocazionate cu efectuarea procedurii de executare silită sunt în sarcina debitorului.

2. Suma cheltuielilor cu executarea silită se stabileste de executorul fiscal, prin proces-verbal, care constituie titlu executoriu si care are la bază documentele justificative privind cheltuielile efectuate.

 

CAPITOLUL X

Contestatia la executare

 

Persoanele interesate pot face contestatie împotriva oricărui act de executare efectuat cu încălcarea prezentei norme si a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, de către EXIMBANK - S.A., precum si în cazul în care aceste organe refuză să îndeplinească un act de executare în conditiile legii.