MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 320         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 23 aprilie 2008

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 318 din 13 martie 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 255 alin. (1), art. 283 alin. (6) si ale art. 285 alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii

 

Decizia nr. 387 din 25 martie 2008 privind exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 31 alin. 2 din Codul de procedură civilă

 

Decizia nr. 390 din 25 martie 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 101 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

421. - Hotărâre privind stabilirea nivelului minim al alocatiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din institutiile publice de asistentă socială

 

423. - Hotărâre privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilului proprietate privată situat pe amplasamentul suplimentar al lucrării „Reabilitare DN 6 Drobeta-Turnu Severin-Lugoj, între km 388+100 si km 408+895 - Lot 3, pe teritoriul localitătilor Mehadia, Iablanita, Cornea si Domasnea din judetul Caras-Severin”

 

424. - Hotărâre privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Constructia autostrăzii Bucuresti-Brasov, tronsonul Bucuresti- Ploiesti, pe teritoriul localitătii Voluntari, judetul Ilfov”

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

2/531/163. - Ordin al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului, al ministrului economiei si finantelor si al ministrului muncii, familiei si egalitătii de sanse privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2007 ale Companiei Nationale „Romarm” - S.A. Bucuresti, Societătii Comerciale „Avioane Craiova” - S.A., Societătii Comerciale „Romaero” - S.A. si Societătii Comerciale „Romplumb” - S.A. Baia Mare

 

RAPOARTE PRIVIND REZULTATELE CONTROALELOR EFECTUATE DE AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

Raport privind rezultatul controlului efectuat la Partidul Liberal Democrat - Filiala Sectorului 6 Bucuresti

 

Raport privind rezultatul controlului efectuat la Partidul România Mare - Filiala Ilfov

 

Raport privind rezultatul controlului efectuat la Organizatia Teritorială Bucuresti a Uniunii Democrate Maghiare din România

 

Raport privind rezultatul controlului efectuat la Partidul Social Democrat - Organizatia Sectorului 2 Bucuresti

 

Raport privind rezultatul controlului efectuat la Partidul Conservator - Filiala Judeteană Vâlcea

 

Raport privind rezultatul controlului efectuat la Partidul Democrat - Filiala Galati

 

Raport privind rezultatul controlului efectuat la Partidul Liberal Democrat - Filiala Caras-Severin

 

REPUBLICĂRI

 

Legea nr. 30/2006 privind regulile de sănătate publică la folosirea ciupercilor din flora spontană

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 318

din 13 martie 2008

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 255 alin. (1), art. 283 alin. (6) si ale art. 285 alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Ion Predescu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Ion Tiucă - procuror

Mihaela Senia Costinescu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 255 alin. (1), art. 283 alin. (6) si ale art. 285 alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Vâlceana” - S.A. din Galati în Dosarul nr. 1.209/44/2007 al Curtii de Apel Galati - Sectia contencios administrativ si fiscal.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 8 noiembrie 2007, pronuntată în Dosarul nr. 1.209/44/2007, Curtea de Apel Galati - Sectia contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 255 alin. (1), art. 283 alin. (6) si ale art. 285 alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Vâlceana” - S.A. din Galati.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că aplicarea si efectele unui drept constitutional nu pot fi conditionate de alegerea părtii, textul constitutional trebuind să se aplice uniform tuturor persoanelor, iar nu diferentiat în functie de parcurgerea sau nu a jurisdictiei administrative facultative. Astfel, dacă partea optează pentru jurisdictia administrativă, beneficiază de drepturi procesuale mai restrânse decât dacă s-ar fi adresat direct instantei judecătoresti, fapt ce este de natură a crea discriminări între persoane aflate în situatii asemănătoare. Restrângerea drepturilor sub aspect procesual încalcă liberul acces la justitie si prevederile art. 129 din Constitutie, prevederi care instituie obligatia legiuitorului de a asigura o cale de atac în scopul realizării accesului deplin la o instantă judecătorească.

Curtea de Apel Galati - Sectia contencios administrativ si fiscal apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, întrucât accesul liber la justitie nu are semnificatia că trebuie asigurat la toate structurile judecătoresti si la toate căile de atac.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului apreciază că prevederile legale criticate nu înlătură posibilitatea persoanelor interesate de a se adresa justitiei si de a se prevala, neîngrădit, de toate garantiile pe care le presupune un proces echitabil si de solutionare a cauzei într-un termen rezonabil.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate. Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 255 alin. (1), art. 283 alin. (6) si ale art. 285 alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 418 din 15 mai 2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 337/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 625 din 20 iulie 2006, cu modificările si completările ulterioare. Textele de lege au următorul continut:

- Art. 255 alin. (1): „Persoana care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim printr-un act al autoritătii contractante, cu încălcarea dispozitiilor legale în materia achizitiilor publice, are dreptul de a contesta actul respectiv pe cale administrativ-jurisdictională, în conditiile prezentei ordonante de urgentă, sau în justitie, în conditiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.”;

- Art. 283 alin. (6): „Procedura de solutionare a plângerii este cea a recursului, potrivit dispozitiilor art. 3041 din Codul de procedură civilă.”;

- Art. 285 alin. (5): „Hotărârea pronuntată de instantă este definitivă si irevocabilă.”

Autorul exceptiei sustine că dispozitiile legale criticate încalcă prevederile constitutionale ale art. 16 referitoare la principiul egalitătii în drepturi, art. 21 alin. (1) si (2) care consacră liberul acces la justitie si art. 129 privind folosirea căilor de atac.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că dispozitiile art. 255 alin. (1) din ordonantă satisfac pe deplin cerinta constitutională consacrată de art. 21 alin. (4), potrivit căreia „Jurisdictiile speciale administrative sunt facultative si gratuite”, persoana vătămată având posibilitatea de a opta între contestarea actului administrativ pe calea administrativ-jurisdictională si formularea unei actiuni direct în fata instantei judecătoresti, în temeiul dreptului comun în materia contenciosului administrativ.

Asa fiind, Curtea observă că incidenta dispozitiilor art. 283 alin. (6) si ale art. 285 alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 este subsecventă manifestării optiunii persoanei vătămate de a urma calea contestării actului administrativ în fata organului administrativ-jurisdictional reprezentat de Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor.

Or, dacă autorul exceptiei a ales ca litigiul să fie solutionat pe această cale, desi cunostea sau ar fi trebuit să cunoască dispozitiile legale referitoare la procedura de solutionare a plângerii împotriva deciziei pronuntate de Consiliu, precum si regimul juridic aplicabil, nu îl îndreptăteste să se prevaleze de necunoasterea legii si deci lipseste de temei critica reglementării în cauză.

Împrejurarea că, în această materie, legea a prevăzut două căi alternative prin care persoana vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim printr-un act al autoritătii contractante, încheiat cu încălcarea dispozitiilor legale în materia achizitiilor publice poate contesta actul respectiv, nu este de natură a contraveni principiului constitutional al egalitătii cetătenilor în fata legii si a autoritătilor publice. Optiunea pentru una dintre cele două posibilităti (calea administrativ-jurisdictională, în conditiile ordonantei de urgentă criticate, sau calea justitiei, în conditiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004) plasează persoanele vătămate în situatii juridice diferite, iar sub acest aspect, Curtea Constitutională a retinut în mod constant, în jurisprudenta sa, în concordantă cu practica jurisdictională a

Curtii Europene a Drepturilor Omului, că principiul egalitătii nu înseamnă uniformitate, numai similitudinea de situatii impunând un tratament juridic nediferentiat.

În ceea ce priveste critica de neconstitutionalitate referitoare la încălcarea art. 21 din Constitutie, Curtea face trimitere la Decizia Plenului nr. 1 din 8 februarie 1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 16 martie 1994, prin care s-a statuat că semnificatia art. 21 alin. (2) din Constitutie, potrivit căruia accesul la justitie nu poate fi îngrădit prin lege, este aceea că nu se poate exclude de la exercitiul drepturilor procesuale nicio categorie sau grup social. Însă legiuitorul poate institui, în considerarea unor situatii deosebite, reguli speciale de procedură, precum si modalităti particulare de exercitare a drepturilor procedurale, astfel încât accesul liber la justitie nu înseamnă accesul, în toate cazurile, la toate structurile judecătoresti si la toate căile de atac. De aceea, Curtea Constitutională consideră că instituirea unor reguli speciale privind exercitarea căilor de atac nu contravine, asa cum sustine autorul exceptiei de neconstitutionalitate, prevederilor constitutionale cuprinse în art. 21 privind accesul liber la justitie, atâta timp cât, potrivit celor prevăzute de art. 283 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2006, părtilor interesate le este asigurată posibilitatea de a formula plângere împotriva deciziei pronuntate de Consiliu la curtea de apel, sectia de contencios-administrativ si fiscal pe raza căreia  se află sediul autoritătii contractante. Mai mult, art. 126 alin. (2) din Constitutie, potrivit căruia „Competenta instantelor judecătoresti si procedura de judecată sunt prevăzute numai prin lege”, precum si art. 128, care prevede că, „Împotriva hotărârilor judecătoresti, părtile interesate si Ministerul Public pot exercita căile de atac, în conditiile legii”, atribuie exclusiv legiuitorului prerogativa stabilirii competentei si procedurii de judecată, inclusiv a conditiilor de exercitare a căilor de atac. Prin urmare, stabilirea procedurii de solutionare a plângerii împotriva deciziei pronuntate de Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor, potrivit dispozitiilor art. 3041 din Codul de procedură civilă, reprezintă expresia aplicării dispozitiilor constitutionale invocate mai sus.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 255 alin. (1), art. 283 alin. (6) si ale art. 285 alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Vâlceana” - S.A. din Galati în Dosarul nr. 1.209/44/2007 al Curtii de Apel Galati - Sectia contencios administrativ si fiscal.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 13 martie 2008.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Mihaela Senia Costinescu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 387

din 25 martie 2008

privind exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 31 alin. 2 din Codul de procedură civilă

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Ion Tiucă - procuror

Claudia Miu - prim-magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 31 alin. 2 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Societatea Comercială „City Tang Grup” - S.R.L. din Bucuresti în Dosarul nr. 8.827/300/2006 al Judecătoriei Sectorului 2, Bucuresti - Sectia civilă.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită. Cauza fiind în stare de judecată, reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca fiind inadmisibilă.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 6 decembrie 2007, pronuntată în sedinta din camera de consiliu în Dosarul nr. 8.827/300/2006 de către completul învestit cu solutionarea unei cereri de recuzare, Judecătoria Sectorului 2, Bucuresti – Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 31 alin. 2 din Codul de procedură civilă.

Exceptia de neconstitutionalitate a fost ridicată de Societatea Comercială „City Tang Grup” - S.R.L. din Bucuresti prin cererea de recuzare a judecătorului cauzei, care a fost depusă, prin registratură, la data de 21 noiembrie 2007. Prin încheierea pronuntată în aceeasi zi, instanta învestită cu solutionarea cauzei a înaintat dosarul către completul competent să solutioneze cererea de recuzare. Prin Încheierea din 6 decembrie 2007, completul învestit cu solutionarea cererii de recuzare a examinat si capătul de cerere prin care s-a ridicat exceptia de neconstitutionalitate.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că prevederea cuprinsă la art. 31 alin. 2 din Codul de procedură civilă, potrivit căreia Înu se admite interogatoriul ca mijloc de dovadă a motivelor de recuzare”, încalcă dispozitiile art. 21, 52 si 53 din Constitutie, precum si pe cele ale art. 6 paragraful 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Judecătoria Sectorului 2, Bucuresti - Sectia civilă, prin completul învestit cu solutionarea cererii de recuzare, apreciază că prevederile criticate sunt constitutionale.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului apreciază că dispozitiile art. 31 alin. 2 din Codul de procedură civilă sunt constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Examinând legalitatea sesizării, Curtea retine că, potrivit prevederilor art. 29 alin. (4) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, „Sesizarea Curtii Constitutionale se dispune de către instanta în fata căreia s-a ridicat exceptia de neconstitutionalitate, printr-o încheiere care va cuprinde punctele de vedere ale părtilor, opinia instantei asupra exceptiei, si va fi însotită de dovezile depuse de părti.

Dacă exceptia a fost ridicată din oficiu, încheierea trebuie motivată, cuprinzând si sustinerile părtilor, precum si dovezile necesare” .

Din textul legal citat rezultă că încheierea prin care se sesizează Curtea Constitutională în vederea solutionării unei exceptii de neconstitutionalitate trebuie să fie pronuntată în sedintă de judecată publică si cu citarea părtilor, pentru ca în considerarea principiului contradictorialitătii dezbaterilor să se dea eficientă legală dreptului justitiabililor de acces la justitie. Curtea retine, însă, că în spetă încheierea de sesizare a fost pronuntată în sedinta din camera de consiliu din ziua de 6 decembrie 2007, când completul învestit cu solutionarea unei cereri de recuzare, deliberând asupra acesteia, s-a pronuntat si asupra cererii de sesizare a Curtii Constitutionale, cu încălcarea principiilor de drept procesual civil. Or, potrivit prevederilor art. 129 alin. (2) ultima teză din Codul de procedură civilă, judecătorul „va pune în vedere părtilor drepturile si obligatiile ce le revin în calitatea lor din proces”. Asa cum rezultă si din încheierea de sesizare, judecata s-a desfăsurat fără citarea părtilor si fără ca, în prealabil, completul să fi pus exceptia de neconstitutionalitate în discutia părtilor. În acest fel, încheierea de sesizare a Curtii Constitutionale a fost pronuntată cu încălcarea drepturilor procesuale ale părtilor de a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate si de a depune dovezile necesare. Întrucât norma procesuală prevăzută de art. 29 alin. (4) din Legea nr. 47/1992 are caracter imperativ, Curtea constată că încălcarea acestei norme de către instantă determină caracterul nelegal al actului de sesizare a Curtii Constitutionale în vederea solutionării exceptiei de neconstitutionalitate.

Fată de acestea, Curtea Constitutională nu poate examina constitutionalitatea dispozitiilor art. 31 alin. 2 din Codul de procedură civilă, deoarece sesizarea de neconstitutionalitate este nelegală.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Constată că este nelegală sesizarea formulată de Judecătoria Sectorului 2, Bucuresti - Sectia civilă cu privire la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 31 alin. 2 din Codul de procedură civilă, ridicată de Societatea Comercială „City Tang Grup” - S.R.L. din Bucuresti în Dosarul nr. 8.827/300/2006.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 25 martie 2008.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Prim-magistrat-asistent,

Claudia Miu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 390

din 25 martie 2008

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 101 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Ion Tiucă - procuror

Marieta Safta - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 101 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, exceptie invocată de Stefan-Dorin Pasc în Dosarul nr. 6.242/320/2007 al Judecătoriei Târgu Mures.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Ministerul Public solicită respingerea exceptiei ca neîntemeiată, arătând că textul de lege criticat nu încalcă dispozitiile constitutionale invocate de autorul exceptiei.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 16 noiembrie 2007, pronuntată în Dosarul nr. 6.242/320/2007, Judecătoria Târgu Mures a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 101 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, exceptie invocată de Stefan-Dorin Pasc.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine, în esentă, că normele criticate „sunt formulate de asa natură încât nu asigură accesul corect la cunoasterea textului de lege prin care se interzice o anumită conduită ce se si sanctionează, ci face trimiteri succesive la mai multe alte dispozitii ale legii, încât mesajul ce ar trebui să ajungă la cunostinta publicului, a cetăteanului, se pierde”. Totodată, se arată că, întrucât contraventia este prevăzută de o hotărâre de Guvern, iar sanctiunea de o ordonantă, se încalcă si prevederile art. 108 din Constitutie, „deoarece consecinta este că ordonanta a fost dată pentru organizarea executării hotărârii de Guvern, iar nu invers - cum ar fi fost constitutional”. În plus, legiferarea de către Guvern, prin intermediul ordonantelor de urgentă, încalcă, în opinia autorului exceptiei, principiul separatiei puterilor în stat.

Judecătoria Târgu Mures consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, întrucât textul de lege criticat nu încalcă dispozitiile constitutionale invocate. Se arată că sustinerile autorului exceptiei vizează aspecte de tehnică legislativă, care nu intră în competenta de solutionare a Curtii Constitutionale. Câtă vreme textul de lege criticat a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nu se poate vorbi de încălcarea dreptului de informatie. În sfârsit, se arată că jurisprudenta constantă a Curtii Constitutionale este în sensul că la adoptarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 au fost respectate normele constitutionale.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, deoarece nu sunt încălcate normele constitutionale invocate în motivarea acesteia.

Avocatul Poporului consideră că dispozitiile legale criticate nu încalcă prevederile constitutionale si, prin urmare, exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), art. 2, 3, 10 si ale 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie art. 101 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, cu modificările si completările ulterioare, potrivit căruia „Amenda contraventională prevăzută la alin. (1) se aplică si conducătorului de autovehicul sau tramvai care săvârseste o faptă pentru care se aplică 4 puncte de penalizare, conform art. 108 alin. (1) lit. c)”.

În sustinerea exceptiei se invocă încălcarea prevederilor constitutionale cuprinse în: art. 1 alin. (4) privind separatia puterilor în stat, art. 31 privind dreptul la informatie si art. 108 privind actele Guvernului.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate astfel cum a fost formulată, Curtea constată că aceasta este neîntemeiată.

Astfel, nu pot fi retinute criticile privind încălcarea, prin normele criticate, a principiului separatiei puterilor în stat.

Aceasta, întrucât Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 a fost adoptată de Guvern în exercitarea atributiilor sale constitutionale, reglementate de art. 115 din Legea fundamentală, privind delegarea legislativă, si cu respectarea conditiilor impuse de acest text constitutional. În acest sens, Curtea Constitutională s-a pronuntat în mod constant în jurisprudenta sa, de exemplu prin Decizia nr. 538 din 31 mai 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 423 din 25 iunie 2007, Decizia nr. 575 din 19 septembrie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 889 din 1 noiembrie 2006, si Decizia nr. 245 din 10 mai 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 612 din 14 iulie 2005. În deciziile mentionate s-a retinut, în esentă, că din expunerea de motive la proiectul de lege pentru aprobarea ordonantei criticate rezultă îndeplinirea dublei conditii prevăzute de art. 114 alin. (4) din Constitutia nerevizuită, si anume existenta cazului exceptional si a urgentei.

De asemenea, nu pot fi retinute criticile privind încălcarea art. 108 din Constitutie, referitor la actele Guvernului. De altfel, sustinerile formulate în acest sens de autorul exceptiei nu sunt motivate, acesta afirmând doar că, în cauză, „contraventia este prevăzută de o hotărâre de Guvern, iar sanctiunea de o ordonantă”.

În ceea ce priveste criticile raportate la art. 31 din Legea fundamentală, referitor la dreptul la informatie, se constată că acestea vizează, în realitate, aspecte de tehnică legislativă, autorul exceptiei fiind nemultumit de modul de redactare a art. 101 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 195/2002, text care „face trimiteri succesive la mai multe alte dispozitii ale legii”. Aceste aspecte excedează însă competentei Curtii Constitutionale, care, potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, se pronuntă numai asupra constitutionalitătii actelor cu privire la care a fost sesizată.

Pentru motivele mai sus arătate, în temeiul art. 146 lit. d) si art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 alin. (1) si (6) din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 101 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, exceptie invocată de Stefan-Dorin Pasc în Dosarul nr. 6.242/320/2007 al Judecătoriei Târgu Mures.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 25 martie 2008.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Marieta Safta

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea nivelului minim al alocatiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din institutiile publice de asistentă socială

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Nivelul minim al alocatiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din institutiile publice de asistentă socială se majorează potrivit nivelurilor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Sumele corespunzătoare majorării alocatiilor de hrană vor fi suportate din aceleasi fonduri din care sunt finantate institutiile publice de asistentă socială.

Art. 2. - (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care s-a publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri alocatia zilnică de hrană pentru consumurile colective din institutiile private de asistentă socială se stabileste cel putin la nivelul prevăzut în anexa pentru institutiile publice de asistentă socială.

Art. 3. - În limita bugetelor aprobate, consiliile judetene, consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti si consiliile locale ale municipiilor, oraselor si comunelor pot aproba, prin hotărâre, la propunerea directiilor generale de asistentă socială si protectia copilului, respectiv a serviciilor publice de asistentă socială, un cuantum al alocatiei de hrană mai mare decât cel stabilit prin prezenta hotărâre.

Art. 4. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 729/2005 privind stabilirea nivelurilor alocatiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din institutiile publice de asistentă socială, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 646 din 21 iulie 2005.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Paul Păcuraru

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 16 aprilie 2008.

Nr. 421.

 

 

ANEXĂ

 

NIVELURILE

alocatiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din institutiile publice de asistentă socială

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Institutia publică de asistentă socială

Nivelul alocatiei zilnice de hrană - lei/zi si persoană -

A.

INSTITUTII DE ASISTENTĂ SOCIALĂ PENTRU COPII

 

1.

Centre de plasament pentru: - copii între 0-6 luni

6

- copii între 6-12 luni

6

- copii între 1-4 ani

6

- copii între 4-18 ani

8,3

- tineri între 18-26 de ani

8,3

 

2.

Centre de primire

8,3

 

3.

Centre maternale: - pentru copii

nivelurile prevăzute la pct. 1

- pentru mame asistate

8,3

 

4.

Centre de îngrijire de zi

6

 

5.

Institutii de protectie specială destinate copilului cu handicap

8,3

 

6.

Alte institutii publice de asistentă socială cu regim rezidential sau semirezidential destinate protectiei copilului

8,3

 

7.

Unităti sau sectii de spital cu profil de recuperare distrofici, recuperare si reabilitare neuropsihomotorie sau pentru copii infectati HIV/bolnavi SIDA

16,5

B.

INSTITUTII DE ASISTENTĂ SOCIALĂ PENTRU ÎNVĂTĂMÂNTUL SPECIAL

 

1.

Grădinite speciale pentru copii cu deficiente, cu vârsta între 3-7 ani inclusiv

5

 

2.

Unităti de învătământ special, inclusiv centre de zi, centre de educatie, centre de pedagogie curativă si altele asemenea:

 

elevi între 7-18 ani inclusiv

7

tineri între 18-26 ani inclusiv

7

 

3.

Copii/elevi/tineri cu deficiente integrati în scoala publică (individual sau în clase compacte)

7

C.

INSTITUTII DE ASISTENTĂ SOCIALĂ PENTRU PERSOANE CU HANDICAP

 

1.

Institutii de asistentă socială pentru persoane cu handicap

8,3

D.

INSTITUTII DE ASISTENTĂ SOCIALĂ PENTRU ADULTI Sl PERSOANE VÂRSTNICE

 

1.

Cămine pentru persoane vârstnice

8,3

 

2.

Cantine de ajutor social

6

 

3.

Alte institutii publice de asistentă socială cu regim rezidential sau semirezidential destinate persoanelor adulte, altele decât cele cu handicap

8,3

E.

INSTITUTII DE ASISTENTĂ MEDICO-SOCIALĂ

8,3


*) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice si juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A., care este depozitara acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărtii topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redactională.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilului proprietate privată situat pe amplasamentul suplimentar al lucrării „Reabilitare DN 6 Drobeta-Turnu Severin-Lugoj, între km 388+100 si km 408+895 - Lot 3, pe teritoriul localitătilor Mehadia, Iablanita, Cornea si Domasnea din judetul Caras-Severin”

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 4 alin. (1) din Legea nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de constructie de autostrăzi si drumuri nationale, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea amplasamentului lucrării „Reabilitare DN 6 Drobeta-Turnu Severin - Lugoj, între km 388+100 si km 408+895 - Lot 3, pe teritoriul localitătilor Mehadia, Iablanita, Cornea si Domasnea din judetul Caras- Severin”, potrivit hărtii topografice prevăzute în anexa nr. 1*).

Art. 2. - (1) Se aprobă declansarea procedurilor de expropriere a imobilului proprietate privată situat pe amplasamentul suplimentar prevăzut la art. 1, expropriator fiind statul român prin Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. de sub autoritatea Ministerului Transporturilor.

(2) Imobilul supus exproprierii este mentionat în tabelul prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. - Se aprobă ca justă despăgubire pentru imobilul ce constituie amplasamentul suplimentar al lucrării prevăzute la art. 1 suma globală estimată de 18,40 mii lei, alocată din bugetul Ministerului Transporturilor, în limita prevederilor anuale aprobate cu destinatia cheltuieli aferente costurilor neeligibile, incluse în planul de finantare prevăzut în Memorandumul de finantare convenit între Guvernul României si Comisia Europeană privind asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura „Reabilitarea sectiunii Drobeta-Turnu Severin - Lugoj a drumului national DN6 (faza 2 a proiectului Craiova - Lugoj), România”, semnat la Bruxelles la 13 decembrie 2001 si la Bucuresti la 17 aprilie 2002, ratificat prin Legea nr. 154/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 323 din 13 mai 2003, cu modificările ulterioare.

Art. 4. - Suma prevăzută la art. 3 se virează de către Ministerul Transporturilor, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. pentru lucrarea de utilitate publică prevăzută la art. 1, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în conditiile legii.

Art. 5. - Planul cu amplasamentul suplimentar al lucrării, delimitarea suprafetei si a constructiei supuse exproprierii, precum si tabelul prevăzut în anexa nr. 2 se aduc la cunostintă publică prin afisare la sediul consiliului local implicat si vor rămâne afisate până la finalizarea procedurii de despăgubire. Planul cu amplasamentul suplimentar al lucrării va fi publicat si într-un ziar local, potrivit legii.

Art. 6. - Regularizarea documentatiilor cadastrale se va efectua de către expropriator, pe baza proiectului tehnic si a detaliilor de executie, fără a afecta dispozitiile prezentei hotărâri, cu respectarea reglementărilor în vigoare.

Art. 7. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Ludovic Orban

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 16 aprilie 2008.

Nr. 423.


*) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice si juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A., care este depozitara acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărtii topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redactională.

 

ANEXA Nr. 2

 

TABEL

cu imobilul proprietate privată situat pe amplasamentul suplimentar al lucrării „Reabilitare DN 6 Drobeta-Turnu Severin-Lugoj, între km 388+100 si km 408+895 - Lot 3, pe teritoriul localitătilor Mehadia, Iablanita, Cornea si Domasnea din judetul Caras-Severin”

 

 

 

 

 

 

Judetul

Unitatea

administrativ-

teritorială

Nr. cadastral/ Nr. topo

Suprafata terenului

Suprafata

constructiilor

(m2)

Numele proprietarului,

conform

documentatiilor

tehnico-cadastrale

Suprafata rezultată din acte

(m2)

Suprafata rezultată

din măsurători

(necesară de expropriat)

(m2)

Caras-Severin

Domasnea

221

-

350

-

Văleanu Grigore

Total suprafată expropriată: 350 m2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Constructia autostrăzii Bucuresti-Brasov, tronsonul Bucuresti-Ploiesti, pe teritoriul localitătii Voluntari, judetul Ilfov”

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 4 alin. (1) din Legea nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de constructie de autostrăzi si drumuri nationale, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică „Constructia autostrăzii Bucuresti-Brasov, tronsonul Bucuresti-Ploiesti, pe teritoriul localitătii Voluntari, judetul Ilfov”, potrivit hărtii topografice prevăzute în anexa nr. 1*).

Art. 2. - (1) Se aprobă declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică prevăzute la art. 1, expropriator fiind statul român, prin Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor.

(2) Imobilele supuse exproprierii sunt mentionate în tabelul prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. - Se aprobă ca justă despăgubire pentru imobilele ce constituie amplasamentul lucrării de utilitate publică prevăzut la art. 1 suma globală estimată de 91.389 mii lei alocată prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita prevederilor anuale aprobate pentru anul 2008 cu destinatia cheltuieli aferente obiectivelor de investitii cu finantare de la bugetul de stat, prin Legea bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007, cu modificările si completările ulterioare, la capitolul 84.01  „Transporturi”, titlul „Alte transferuri”, pozitia „Investitii ale agentilor economici cu capital de stat”, pentru obiectivul de investitii în continuare „Autostrada Bucuresti-Brasov, km 0+000–173+300”.

Art. 4. - Suma prevăzută la art. 3 se virează de către Ministerul Transporturilor, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A., pentru lucrarea de utilitate publică prevăzută la art. 1, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în conditiile legii.

Art. 5. - (1) Planul cu amplasamentul lucrării, delimitarea suprafetelor si a constructiilor supuse exproprierii, precum si tabelul prevăzut în anexa nr. 2 se aduc la cunostintă publică prin afisare la sediul consiliilor locale implicate si vor rămâne afisate până la finalizarea procedurii de despăgubire. (2) Planul cu amplasamentul lucrării va fi publicat si într-un ziar local, potrivit legii.

Art. 6. - Regularizarea documentatiilor cadastrale se va efectua de către expropriator, pe baza proiectului tehnic si a detaliilor de executie, fără a afecta dispozitiile prezentei hotărâri, cu respectarea reglementărilor în vigoare.

Art. 7. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Ludovic Orban

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 16 aprilie 2008.

Nr. 424.


*) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice si juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărtii topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redactională.

 

ANEXA Nr. 2

 

TABEL

cu imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Constructia autostrăzii Bucuresti-Brasov, tronsonul Bucuresti-Ploiesti, pe teritoriul localitătii Voluntari, judetul Ilfov”

 

Nr. crt.

Judetul

Unitatea

administrativ-

teritorială

Nr. cadastral

Suprafata terenului (m2)

Suprafata

constructiilor

(m2)

Numele proprietarului,

conform documentatiilor

tehnico-cadastrale

Suprafata rezultată din acte

Suprafata rezultată

din măsurători

(necesară de expropriat)

1

Ilfov

Oras Voluntari

4607/2

80.001

4.722,00

0

Petrulian Georgeta, Petrulian Luminita-Georgeta,

lonită Mirela Theodora

2

Ilfov

Oras Voluntari

3985/1/1

10.480

895,00

0

Corutiu Mihaela-Maria

3

Ilfov

Oras Voluntari

3909/3/2

5.000

1.301,00

0

Radu Marin

4

Ilfov

Oras Voluntari

3909/2/2

6.366

2.161,00

0

Radu Marin

5

Ilfov

Oras Voluntari

2192/48/2

615

46,00

0

Filoti Sultana

6

Ilfov

Oras Voluntari

2192/49/2

1.231

62,00

0

Filoti Sultana

7

Ilfov

Oras Voluntari

2192/50/2

1.233

80,00

0

Filoti Sultana

8

Ilfov

Oras Voluntari

2192/79/2

500

285,00

0

Filoti Sultana

9

Ilfov

Oras Voluntari

2192/82/2

1.186

142,00

0

Filoti Sultana

10

Ilfov

Oras Voluntari

2192/96/2

500

428,00

0

Filoti Sultana

11

Ilfov

Oras Voluntari

2192/97/1

552

498,00

0

Filoti Sultana

12

Ilfov

Oras Voluntari

2192/95/2

500

53,00

0

Filoti Sultana

13

Ilfov

Oras Voluntari

2192/81/2

1.185

160,00

0

Filoti Sultana

14

Ilfov

Oras Voluntari

4064/2

10.000

2.283,00

0

S.C. FEIYUE YAMATA IMPEX -S.R.L.

15

Ilfov

Oras Voluntari

4631/2

5.000

920,00

0

Demetriade Marius Deni

16

Ilfov

Oras Voluntari

4632/3/2

2.185

985,00

0

Demetriade Marius Deni, Demetriade Rodica Claudia,

Constantin Vasile, Constantin Teodora

17

Ilfov

Oras Voluntari

4632/1/1

7.498

2.343,00

0

Demetriade Marius Deni, Demetriade Rodica Claudia,

Constantin Vasile, Constantin Teodora

18

Ilfov

Oras Voluntari

2193/1/2

26.984

4.437,00

0

Negoită Robert Sorin

19

Ilfov

Oras Voluntari

2193/2/2

24.041

3.130,00

0

Negoită Robert Sorin

20

Ilfov

Oras Voluntari

2193/3/2

12.020

2.532,00

0

Negoită Robert Sorin

21

Ilfov

Oras Voluntari

2193/4/1

12.020

33,00

0

Negoită Robert Sorin

22

Ilfov

Oras Voluntari

3985/3/2

1.884

164,00

0

Corutiu Mihaela-Maria, Frunză Dănut, Frunză Florica

23

Ilfov

Oras Voluntari

3985/2/2

2.636

248,00

0

Frunză Dănut, Frunză Florica

24

Ilfov

Oras Voluntari

3986/1/1

10.500

1.021,00

0

Ispas Măria Elena

25

Ilfov

Oras Voluntari

3986/2/2

2.616

121,00

0

Ispas Măria Elena

26

Ilfov

Oras Voluntari

3986/3/2

1.884

164,00

0

Ispas Măria Elena

27

Ilfov

Oras Voluntari

3849/10/2

1.000

368,00

0

Bakhache Alain-Wajih

28

Ilfov

Oras Voluntari

3889/2

25.000

1.231,00

0

Enescu Măria

29

Ilfov

Oras Voluntari

4419/1

11.600

757,00

0

Demetriade Marius-Deni, Constantin Vasile

30

Ilfov

Oras Voluntari

4595/2

25.000

2.907,00

0

Dumitru Adrian

31

Ilfov

Oras Voluntari

4066/2

25.000

2.179,00

0

S.C. BOH IMOBILIAR S.R.L.

32

Ilfov

Oras Voluntari

5573/2

20.000

1.742,00

0

S.C. BOH IMOBILIAR S.R.L.

33

Ilfov

Oras Voluntari

2177/8/1

4.000

904,00

0

Trifu loan

34

Ilfov

Oras Voluntari

3894/1

7.500

462,00

0

Constantin Ion Gheorghe, Constantin Mihai, lacob Jana

35

Ilfov

Oras Voluntari

4101/2

2.025

402,00

0

Boscă Florea

36

Ilfov

Oras Voluntari

4113/5/2

830

152,00

0

Ahmad Mohammad

37

Ilfov

Oras Voluntari

2018/2/1

2.440

197,00

0

Marcu Sînziana, Alexandrescu George-Sorin

38

Ilfov

Oras Voluntari

4089/2/1

5.000

278,00

0

Ionescu Petre

39

Ilfov

Oras Voluntari

3474/2

50.000

4.192,00

0

S.C. STAR ESTATE - S.R.L.

40

Ilfov

Oras Voluntari

3489/1/2

20.000

3.261,00

0

RababocAnghel

41

Ilfov

Oras Voluntari

1726/2/2

45.000

4.181,00

0

Miron Mihăită, Miron Cristina

42

Ilfov

Oras Voluntari

2018/1/1/2

2.425

836,00

0

Alexandrescu George Sorin

43

Ilfov

Oras Voluntari

1763/2/2

33.204

4.224,00

0

Grigorescu Nicu Stelian

TOTAL SUPRAFATA DE EXPROPRIAT: 

57.487,00

 

 

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI

Nr. 2 din 18 ianuarie 2008

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

Nr. 531 din 22 februarie 2008

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI EGALITĂTII DE SANSE

Nr. 163 din 7 martie 2008

 

ORDIN

privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2007 ale Companiei Nationale „Romarm” - S.A. Bucuresti, Societătii Comerciale „Avioane Craiova” - S.A., Societătii Comerciale „Romaero” - S.A. si Societătii Comerciale „Romplumb” - S.A. Baia Mare

 

În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2) si ale art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale unitătilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si a autoritătilor publice centrale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 176/2007, ale art. 9 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea si functionarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Finantelor, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 14 din Hotărârea Guvernului nr. 381/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse, ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbtie cu Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, aprobată cu completări prin Legea nr. 360/2004, cu modificările ulterioare, si având în vedere prevederile art. 1 alin. (3) si (4) si ale anexei la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 101/2006 privind reorganizarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului prin comasarea prin absorbtie cu Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie, precum si ale anexei la Hotărârea Guvernului nr. 134/2007 pentru aprobarea listei cuprinzând operatorii economici care se încadrează în prevederile art. 11 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 59/2002, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului, ministrul economiei si finantelor si ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse emit următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2007 al Companiei Nationale „Romarm” - S.A. Bucuresti, care functionează sub autoritatea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului si este monitorizată în baza prevederilor art. 11 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar, prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul ordin.

(2) Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2007 al Societătii Comerciale „Avioane Craiova” - S.A., societate comercială care functionează sub autoritatea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului, prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul ordin.

(3) Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2007 al Societătii Comerciale „Romaero” - S.A., societate comercială care functionează sub autoritatea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului, prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul ordin.

(4) Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2007 al Societătii Comerciale „Romplumb” - S.A. Baia Mare, societate comercială care functionează sub autoritatea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului, prevăzut în anexa nr. 4 la prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetele de venituri si cheltuieli ale companiei nationale si societătilor comerciale prevăzute la art. 1 reprezintă limite maxime care nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului, Ministerului Economiei si Finantelor si Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse.

(2) În cazul în care în executie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, compania natională si societătile comerciale prevăzute la art. 1 vor efectua cheltuieli totale aferente veniturilor proportional cu gradul de realizare a veniturilor totale.

(3) În cazul în care în executie se înregistrează depăsiri ale veniturilor totale aprobate, compania natională si societătile comerciale prevăzute la art. 1 pot efectua cheltuieli totale aferente veniturilor mai mari decât cele înscrise în bugetele de venituri si cheltuieli, proportional cu gradul de realizare a veniturilor totale, numai cu aprobarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului, Ministerului Economiei si Finantelor si Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse.

Art. 3. - Compania Natională „Romarm” - S.A., Societatea Comercială „Avioane Craiova” - S.A., Societatea Comercială „Romaero” - S.A. si Societatea Comercială „Romplumb” - S.A. Baia Mare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului,

Teodor Atanasiu

p. Ministrul economiei si finantelor,

Eugen Teodorovici,

secretar de stat

Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Paul Păcuraru

 

ANEXA Nr. 1

 

AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI

COMPANIA NATIONALĂ „ROMARM" - S.A. – BUCURESTI

Adresa: bd. Timisoara nr. 5 B, sectorul 6, Bucuresti

Codul fiscal RO 13554423

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT

pe anul 2007

 

 

 

 

 

 

 

 

- mii lei -

 

 

INDICATORI

Nr. rd.

BVC 2007

BVC 2007 RECTIFICAT

%

Diferente

0

1

2

3

4

5

6=5/4*100

7=5-4

I.

 

VENITURI TOTALE

1

372.583,08

385.091,64

103,36

12.508,56

 

1.

Venituri din exploatare - total, din care:

2

363.297,09

374.249,89

103,01

10.952,80

 

 

a) productia vândută

3

212.212,43

208296,69

98,15

-3.915,74

 

 

b) venituri din vânzarea mărfurilor

4

13.291,99

33.400,08

251,28

20 108,09

 

 

c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri

5

1.022,00

1.052,00

102,94

30,00

 

 

d) productia imobilizată

6

4.193,00

3.766,89

89,84

-426,11

 

 

e) alte venituri din exploatare (8+9), din care:

7

132.577,67

127.518,63

96,18

-5.059,04

 

 

- venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri

8

26.183,00

38.691,56

147,77

12.508,56

 

 

- alte venituri din exploatare

9

106.394,67

87.653,03

82,38

-18.741,64

 

2.

Venituri financiare - total, din care:

10

9.285,99

10.841,75

116,75

1.555,76

 

 

a) venituri din interese de participare

11

4.419,00

4.517,00

102,22

98,00

 

 

c) venituri din dobânzi

13

336,00

336,80

100,24

0,80

 

 

d) alte venituri financiare

14

4.530,99

5.987,95

132,16

1.456,96

II.

 

CHELTUIELI TOTALE, din care:

16

372.433,08

384.991,64

103,37

12.558,56

 

1.

Cheltuieli de exploatare - total, din care:

17

361.555,60

373.989,59

103,44

12.433,99

 

 

a) cheltuieli materiale

18

100.336,79

104 333,85

103,98

3.997,06

 

 

b) alte cheltuieli din afară (energia si apa)

19

44.150,30

43.696,34

98,97

-453,96

 

 

c) cheltuieli privind mărfurile

20

11.062,63

23.870,66

215,78

12.808,03

 

 

d) cheltuieli privind personalul, din care:

21

110.472,04

110.069,25

99,64

-402,79

 

 

- salarii

22

80.720,26

80.720,26

100,00

0,00

 

 

- cheltuieli cu asigurările si protectia socială, din care:

23

24.790,81

24.790,81

100,00

0,00

 

 

- contributii la asigurările sociale 22.712%

24

18.333,19

18.331,19

100,00

0,00

 

 

- ajutor de somaj 2%

25

1.614,41

1.614,41

100,00

0,00

 

 

- contributia la asigurările sociale de sănătate 6%

26

4.843,22

4.843,22

100,00

0,00

 

 

- alte cheltuieli cu personalul, din care:

27

4.960,97

4.558,19

91,88

-402,79

 

 

- tichetede masă

28

4.030,37

3.690,00

91,55

-340,37

 

 

- fond special de solidaritate socială pt. pers. cu handicap

29

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

- cheltuieli de pers. aferente restructurării si privatizării, inclusiv administratori speciali

 

930,60

868,19

93,29

-62,42

 

 

e) amortizări si provizioane pentru deprecierea imobilizărilor corporale si necorporale

30

21.730,51

20.723,98

95,37

-1.006,53

 

 

g) alte cheltuieli de exploatare, din care:

32

73.803,33

71.295,51

96,60

-2.507,82

 

 

- cheltuieli cu prestatiile din afara societătii, din care:

33

996,67

853,95

85,68

-142,72

 

 

- cheltuieli de protocol

34

3,00

2,00

66,67

-1,00

 

 

- cheltuieli de reclamă si publicitate

35

990,67

849,95

85,80

-140,72


 

 

- cheltuieli cu sponsorizarea

36

3,00

2,00

66,67

-1,00

 

 

- alte cheltuieli, din care:

37

72.806,66

70.225,96

96,46

-2 580,70

 

 

- cheltuieli prevăzute de legea bugetului de stat

40

1.614,41

1.614,41

100,00

0,00

 

 

- transferuri si/sau subventii

41

26.183,00

39.865,60

152,26

13.682,60

 

2.

Cheltuieli financiare - total, din care:

42

10.877,48

11.002,05

101,15

124,57

 

 

- cheltuieli privind dobânzile

43

3.004,00

2.450,64

81,58

-553,36

 

 

- alte cheltuieli financiare

44

7.873,48

8.551,41

108,61

677,93

III.

 

REZULTATUL BRUT - (profit/pierdere)

46

150,00

100,00

66,67

-50,00

IV.

 

ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:

47

7,50

5,00

66,67

-2,50

 

 

- fond de rezervă

48

7,50

5,00

66,67

-2,50

V.

 

ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI

49

0,00

0,00

 

0,00

VI.

 

IMPOZIT PE PROFIT

50

22,80

15,20

66,67

-7,60

VII.

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

51

127,20

84,80

66,67

-42,40

 

1

Rezerve legale

52

7,50

5,00

66,67

-2,50

 

2

Alte rezerve reprezentând facilităti fiscale prevăzute de lege

53

 

 

 

 

 

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

54

0,00

0,00

 

0,00

 

4

Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plătii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

55

0,00

0,00

 

0,00

 

5

Alte repartizări prevăzute de lege

56

 

 

 

 

 

6

Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercitiul financiar de referintă

57

11,97

7,98

66,67

-3,99

 

7

Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societătilor /companiilor nationale si societătilor cu capital integral sau majoritar de stat

58

59,85

39,90

66,67

-19,95

 

8

Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare

59

47,88

31,92

66,67

-15,96

VIII.

 

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

60

19.604,60

13.476,34

68,74

-6.128,26

 

1.

Surse proprii

61

8.002,72

3.119,89

38,45

-4.925,68

 

2.

Alocatii de la buget

62

11.037,00

10.257,15

93,32

-737,00

 

3.

Credite bancare

63

 

 

 

 

 

 

- interne

64

 

 

 

 

 

 

- externe

65

 

 

 

 

 

4.

Alte surse

66

564,88

99,30

17,58

-465,58

IX.

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:

67

19.604,60

13.476,34

68,74

-6.128,26

 

1.

Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului

68

11.067,60

5.719,19

51,68

-5.348,41

 

2.

Rambursări rate aferente creditelor pentru investitii

69

8.537,00

7.757,15

90,87

-779,85

 

 

- interne

70

0,00

0,00

 

0,00


 

 

- externe

71

8.537,00

7.757,15

90,87

-779,85

X.

 

REZERVE, din care:

72

7,50

5,00

66,67

-2,50

 

1.

Rezerve legale

73

7,50

5,00

66,67

-2,50

XI.

 

DATE DE FUNDAMENTARE

76

 

 

 

 

 

1.

Venituri totale

77

346.400,08

346.400,08

100,00

0.00

 

2.

Costuri aferente veniturilor totale

78

346.250,08

346.300,08

100,01

50.00

 

3.

Numărul prognozat de personal în activitate la finele anului

79

7.080

7.080

100,00

0.00

 

4.

a. Numărul mediu de personal în activitate

80

5.800

5.800

100,00

0,00

 

 

b. Numărul mediu de personal nucleu

80a

2.400

2.400

100,00

0,00

 

5.

Fond de salarii, din care:

81

80.720,26

80.720,26

100,00

0,00

 

 

b) aferent conducătorului agentului economic potrivit art.7(1) din OUG nr. 79/2001, din care:

83

150,00

150,00

100,00

0,00

 

 

- sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natură salarială, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001

84

30,00

30,00

100,00

0,00

 

 

- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001

85

60,00

60.00

100,00

0.00

 

 

c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de muncă cu durata nelimitată de timp

86

76.554,26

76.554,26

100,00

0,00

 

 

d) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca cu durată limitată de timp

87

 

 

 

 

 

 

e) alte cheltuieli cu personalul

88

4.016,00

4.016,00

100,00

0,00

 

6.

Câstigul mediu lunar pe salariat

89

1.099,92

1.099,92

100,00

0,00

 

7.

Productivitatea muncii pe număr mediu personal în activitate (mii lei/pers.) (rd.77/rd.S0) - în preturi curente

90

59,72

59,72

100,00

0,00

 

8.

Productivitatea muncii pe total personal mediu in activitate (mii lei/pers.) (rd.77/rd.80) - în preturi comparabile 2005

91

59,72

59,72

100,00

0,00

 

10.

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000)

93

999,57

999,71

100,01

0,14

 

11.

Plăti restante - total

94

476.242,16

476.242,16

100,00

0,00

 

 

-preturi curente

95

476.242,16

476.242,16

100,00

0,00

 

 

-preturi comparabile (rd.95 x ind. de crestere a preturilor progn.)

96

476.242,16

476.242,16

100,00

0,00

 

12.

Creante restante - total

97

23.662,70

23.662,70

100,00

0,00

 

 

-preturi curente

98

23.662,70

23.662,70

100,00

0.00

 

 

-preturi comparabile (rd.98 x ind. de crestere a preturilor progn.)

99

23.662,70

23.662,70

100,00

0,00

 

La rândul 41 au fost înscrise sumele aferente cheltuielilor de personal pentru sustinerea salariatilor din nucleul de bază NOTĂ: Cheltuielile de capital cuprind si suma alocată pentru filiala CARFIL aferentă rambursării creditului extern - în valoare de 7.757,15 mii lei.


 

ANEXA Nr. 2

 

AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI

SOCIETATEA COMERCIALĂ „AVIOANE CRAIOVA" - S.A.

Ghercesti, Str. Aviatorilor nr. 10

Cod fiscal RO 2326144

 

BUGETUL DE VENITURI Sl CHELTUIELI RECTIFICAT

pe anul 2007

 

 

 

 

 

 

 

 

- mii lei -

 

 

INDICATORI

Nr. rd.

BVC

2007 Aprobat

BVC

2007 Rectificat

%

Diferente

0

1

2

3

4

5

6=5/4

7=5-4

I.

 

VENITURI TOTALE

(rd.02+rd.l0+rd.l5)

1

32.730

32.732

100,01

2

 

1.

Venituri din exploatare - total, din care:

2

32.580

32.582

100,01

2

 

 

a) productia vândută

3

28.898

28.898

100,00

0

 

 

b) venituri din vânzarea mărfurilor

4

86

86

100,00

0

 

 

c) venituri din subventii de exploatare

aferentei cifrei de afaceri, din care :

5

 

 

 

 

 

 

subventii, conform prevederilor legale in vigoare

5a

 

 

 

 

 

 

transferuri, conform prevederilor legale in vigoare

5b

 

 

 

 

 

 

d) productia imobilizată

6

 

 

 

 

 

 

e) alte venituri din exploatare, din care:

7

3.596

3.598

100,06

2

 

 

- venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri

8

2.992

2.994

100,07

2

 

 

-  alte venituri din exploatare

9

604

604

100,00

0

 

2.

Venituri financiare - total, din care:

10

150

150

100,00

0

 

 

a) venituri din interese de participare

11

 

 

 

 

 

 

b) venituri din alte investitii financiare si creante care fac parte din activele imobilizate

12

 

 

 

 

 

 

c) venituri din dobânzi

13

11

11

100,00

0

 

 

d) alte venituri financiare

14

139

139

100,00

0

 

3.

Venituri extraordinare

15

 

 

 

 

II.

 

CHELTUIELI TOTALE

16

32.151,23

32.153,23

100,01

2

 

 

 

 

(rd.l7+rd.42+rd.45)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Cheltuieli de exploatare - total, din care:

17

31.950,23

31.952,23

100,01

2

 

 

a) cheltuieli materiale

18

6.160

6.160,00

100,00

0

 

 

b) alte cheltuieli din afară (energia si apă)

19

2006

2006

100,00

0

 

 

c) cheltuieli privind mărfurile

20

11

11

100,00

0

 

 

d) cheltuieli privind personalul, din care:

21

13.546,23

13.546,23

100,00

0

 

 

- salarii

22

9.774,92

9.774,92

100,00

0

 

 

- cheltuieli cu asigurările si protectia sociala, din care:

23

3.115,80

3.115,80

100,00

0


 

 

- cheltuieli privind contributiile la asigurările sociale

24

2.263,49

2.263,49

100,00

0

 

 

- cheltuieli privind contributiile de asigurări pentru somaj

 

230,04

230,04

100,00

0

 

 

- cheltuieli privind contributiile la asigurări sociale de sănătate

26

622,27

622,27

100,00

0

 

 

- alte cheltuieli cu personalul, din care:

27

655,51

655,51

100,00

0

 

 

- fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care:

28

122,97

122,97

100,00

0

 

 

- tichete de cresă (cf.art.3 din Legea nr.193/2006)

28a

 

 

 

 

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art,2 din Legea nr.193/2006)

28b

532,54

532,54

100,00

0

 

 

- tichete de masă

29

 

 

 

 

 

 

e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale si necorporale

30

862

862,00

100,00

0

 

 

f) ajustarea valorii activelor circulante

31

 

 

 

 

 

 

g) alte cheltuieli de exploatare, din care:

32

9.365,00

9.367,00

100,02

2

 

 

- cheltuieli cu prestatiile din afara societătii, din care:

33

6.373,00

6.373,00

100,00

0

 

 

- cheltuieli de protocol, din care:

34

21

21

100,00

0

 

 

-tichete cadou pentru protocol(cf.art.2din Legea nr. 193/2006)

34a

 

 

 

 

 

 

- cheltuieli de reclamă si publicitate, din care:

35

100

100

100,00

0

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă si publicitate (cf.art.2 din Legea nr.193/2006)

35a

 

 

 

 

 

 

- tichet cadou pentru campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe pietele existente sau noi (cf.art.2 din Legea nr.193/2006)

35b

 

 

 

 

 

 

- cheltuieli cu sponsorizarea

36

 

 

 

 

 

 

- alte cheltuieli, din care:

37

2.992,00

2.994,00

100,07

2

 

 

- taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale

38

 

 

 

 

 

 

- redeventa din concesionarea bunurilor publice

39

 

 

 

 

 

 

- cheltuieli prevăzute de legea bugetului de stat, din care:

40

2.992,00

2.994,00

100,07

2

 

 

- transferuri si/sau subventii

41

2.992,00

2.994,00

100,07

2

 

2.

Cheltuieli financiare - total, din care:

42

201

201

100,00

0

 

 

- cheltuieli privind dobânzile

43

10

10

100,00

0

 

 

- alte cheltuieli financiare

44

191

191

100,00

0

 

3.

Cheltuieli extraordinare

45

 

 

 

 


III.

 

REZULTATUL BRUT

46

578,77

578,77

100,00

0,00

( profit/ pierdere)

IV.

 

ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STAB. POTRIVIT LEGII, din care:

47

28,94

28,94

100,00

0

 

 

- fond de rezervă

48

28,94

28,94

100,00

0

V.

 

ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI

49

444,58

444,58

100,00

0

VI.

 

IMPOZIT PE PROFIT

50

87,97

87,97

100,00

0

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

51

490,80

490,80

100,00

 

0

VII.

 

 

0

 

1.

Rezerve legale

52

28,94

28,94

100,00

0

 

2.

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

53

461,86

461,86

100,00

0

 

3.

Alte rezerve reprezentând facilităti fiscale prevăzute de lege

54

 

 

 

 

 

4.

Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plătii dobânzilor, comisioanelor si a altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

55

 

 

 

 

 

5.

Alte repartizări prevăzute de lege

56

 

 

 

 

 

6.

Participarea salariatilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul financiar de referintă

57

 

 

 

 

 

7.

Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul societătilor, companiilor nationale si societătilor cu capital integral sau majoritar de stat

58

 

 

 

 

 

8.

Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct. 1 -7 se repartizează la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare

59

 

 

 

 

VIII.

 

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

60

862

862

100,00

0

 

1.

Surse proprii

61

862

862

100,00

0

 

2.

Alocatii de la buget

62

 

 

 

 

 

3.

Credite bancare

63

 

 

 

 

 

 

- interne

64

 

 

 

 

 

 

- externe

65

 

 

 

 

 

4.

Alte surse

66

 

 

 

 


IX.

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:

67

862

862

100,00

0

 

1,

Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului

68

862

862

100,00

0

 

2.

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

69

 

 

 

 

 

 

- interne

70

 

 

 

 

 

 

- externe

71

 

 

 

 

X.

 

REZERVE, din care:

72

 

 

 

 

 

1.

Rezerve legale

73

 

 

 

 

 

2.

Rezerve statutare

74

 

 

 

 

 

3.

Alte rezerve

75

 

 

 

 

XI.

 

DATE DE FUNDAMENTARE

76

 

 

 

 

 

1.

Venituri totale

77

29.738,00

29.738,00

100,00

0

 

2.

Cheltuieli aferente veniturilor totale

78

29.159,23

29.159,23

100,00

0

 

3.

Numărul prognozat de personal la finele anului

79

681

681

100,00

0

 

 

Numărul personal in activitate

79a

496

496

100,00

0

 

4

Numărul mediu de personal total in activitate

80

496

496

100,00

0

 

 

-număr de personal aferent nucleului de bază

80a

185

185

100.00

0

 

5.

Fond de salarii, din care:

81

9.774,92

9.774,92

100,00

0

 

 

a) fond de salani aferent posturilor blocate

82

 

 

 

 

 

 

b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic, din care:

83

100,61

100,61

100,00

0

 

 

- sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natură salarială

84

33,54

33,54

100,00

0

 

 

- premiul anual

85

 

 

 

 

 

 

c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp

86

9.590,82

9.590,82

100,00

0

 

 

d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată limitată de timp

87

 

 

 

 

 

 

e) alte cheltuieli cu personalul

88

83,49

83.49

100,00

0

 

6.

Câstigul mediu lunar pe salariat (RON)

89

1.614,62

1.614,62

100,00

0

 

7.

Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii RON / persoană)

90

59,62

59,62

100.00

0,00

(rd.77/rd.80) - in preturi curente

 

 

 

8.

Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii RON / persoana) (rd.77/rd.80) -in preturi comparabile

91

 

 

 

 

 

9.

Productivitatea muncii in unităti fizice pe total personal mediu (unităti fizice/ persoană)

92

718,00

718.00

100,00

0


 

10.

Cheltuieli totale la 1000 RON venituri totale [ (cheltuieli totale / venituri totale x 1000)] (rd.78/rd.77)x 1.000

93

980,54

980,54

100,00

0

 

11.

Plăti restante - total

94

14.428

14.428

100,00

0

 

 

- preturi curente

95

14.428

14.428

100,00

0

 

 

- preturi comparabile (rd.95 x indicele de crestere a preturilor prognozat)

96

14.428

14.428

100,00

0

 

12.

Creante restante - total

97

1.074

1.074

100,00

0

 

 

- preturi curente

98

1.074

1.074

100;00

0

 

 

- preturi comparabile (rd.98 x indicele de crestere a preturilor prognozat)

99

1.074

1.074

100,00

0

 

Câstigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenta sumelor prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor consiliului de administratie, reprezentantilor AVAS în AGA, administratorului special si a conducătorului unitătii. NOTĂ: în cheltuielile cu salariile pe anul 2007 s-au cuprins si:

- suma de 83,49 mii lei reprezentând indemnizatiile membrilor consiliului de administratie + AGA;

- suma de 100,61 mii lei reprezentând drepturile bănesti ale directorului general.


 

ANEXA Nr. 3

 

AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI

SOCIETATEA COMERCIALĂ „ROMAERO" - S.A.

Bd. Ficusului nr. 44, sectorul 1, Bucuresti

Codul fiscal RO 1576401

 

BUGETUL DE VENITURI Sl CHELTUIELI RECTIFICAT

pe anul 2007

 

 

 

 

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

nr. rd.

BVC 2007 aprobat

Rectificat BVC 2007

%

Diferente BVC

rectifcat 2007 -

aprobat 2007

(mii lei)

0

1

2

3

5

6

7=6/5*100

8=6-5

I.

 

VENITURI TOTALE din care : (rd.02+ rd 10+ rd.15)

01

83.423,15

134.650,61

161,41

51.227,46

 

1

Venituri din exploatare, total, din care:

02

81.469,55

133.782,00

164,21

52.312,45

 

 

a) productia vândută si serviciile prestate

03

74.949,71

59.851,00

79,85

-15.098,71

 

 

b) venituri din vânzarea mărfurilor

04

2 132,19

951,00

44,60

-1.181,19

 

 

c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri

05

 

 

 

 

 

 

- subventii.cf.preved.legale în vigoare

5a

 

 

 

 

 

 

- transferuri, cf.preved. legale în vigoare

5b

 

 

 

 

 

 

d) productia imobilizată

06

 

 

 

 

 

 

e) alte venituri din exploatare, din care:

07

4 387,65

72 980,00

1.663,30

68.592.35

 

 

- venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri

08

 

 

 

 

 

 

- alte venituri din exploatare

09

4 387,65

72 980,00

1.663,30

68.592.35

 

2

Venituri financiare-total, din care:

10

1.953,60

868,61

44,46

-1.084,99

 

 

a) venituri din interese de participare

11

 

 

 

 

 

 

b) venituri din alte investitii financiare si creante care fac parte din activele imobilizate

12

 

 

 

 

 

 

c) venituri din dobânzi

13

10,80

8,61

79,72

-2.19

 

 

d) alte venituri financiare

14

1.942,80

860,00

44,27

-1.082,80

 

3

Venituri extraordinare

15

 

 

 

 

II.

 

CHELTUIELI TOTALE, din care :   (rd 17+rd.42+rd.45)

16

82.736,80

133.946,02

161,89

51.209,22

 

1

Cheltuieli de exploatare - total, din care:

17

78.464,21

130.119,15

165,83

51.654,94

 

 

a) cheltuieli materiale

18

13.881,31

8.697,41

62,66

-5.183.90

 

 

b) alte cheltuieli din afară (energie si apă)

19

5.834,45

4.351,11

74,58

-1.483.34

 

 

c) cheltuieli privind mărfurile

20

1 633,61

837,78

51,28

-795.83

 

 

d) cheltuieli cu personalul, din care:

21

45.114,78

43.314,75

96,01

-1.800,03

 

 

- salarii **)

22

32.884,28

31.741,31

96,52

-1.142,97

 

 

- cheltuieli cu asigurările si protectia socială, din care:

23

9.356,52

9.013,04

96,33

-343.48

 

 

- contributia la asigurările sociale

24

6.648,39

6.400,85

96,28

-247,54

 

 

- contributia de asigurări pentru somaj

25

735,08

707,71

96,28

-27,37

 

 

- contributie la asigurările sociale de sănătate

26

1 973,06

1 904,48

96,52

-68.58

 

 

- alte cheltuieli cu personalul, din care:

27

2873,98

2560,40

89,09

-313,58

 

 

- sume aferente privatizării conform Ordinului AVAS nr. 9370/2007

27a

65,66

89,93

136,96

24,27

 


 

 

- contributia de asigurările pentru accidente de muncă si boli profesionale, conform H.G.176/20.02.2007

28

380,80

367,56

96,52

-13,24

 

 

- tichete de masă

29

2.427,52

2.102,91

86,63

-324,61

 

 

e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale si necorporale

30

2.472,00

4.360,06

176,38

1.888,06

 

 

f) ajustarea valorii activelor circulante

31

 

 

 

 

 

 

g) alte cheltuieli de exploatare, din care:

32

9.528,06

67.923,22

712,88

58.395,16

 

 

- cheltuieli cu prestatiile externe, din care :

33

7.378,48

11.331,90

153,58

3.953,42

 

 

- cheltuieli de protocol

34

10,50

86,90

827,65

76,40

 

 

- cheltuieli de reclamă si publicitate***)

35

15,75

15,75

100,00

0,00

 

 

- cheltuieli cu sponsorizarea

36

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

- tichete cadou

36a

1.000,00

286,45

28,65

-713,55

 

 

- alte cheltuieli, din care:

37

2.149,58

56.591,32

2.632,67

54.441,74

 

 

- taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale

38

 

 

 

0,00

 

 

- redeventa din concesionarea bunurilor publice

39