MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 325         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 24 aprilie 2008

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

24. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de înregistrare si autorizare sanitară veterinară a unitătilor si activitătilor din domeniul farmaceutic veterinar

 

451. - Ordin al ministrului internelor si reformei administrative pentru aprobarea Metodologiei privind deplasările în străinătate în interes de serviciu ale personalului Clubului Sportiv Dinamo Bucuresti si primirea de delegatii străine

 

REPUBLICĂRI

 

Legea nr. 98/1994 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele legale de igienă si sănătate publică

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de înregistrare si autorizare sanitară veterinară a unitătilor si activitătilor din domeniul farmaceutic veterinar

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 67.072 din 18 ianuarie 2008, întocmit de Directia de control si coordonare a activitătii farmaceutice veterinare din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

în temeiul prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 187/2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind Codul produselor medicinale veterinare,

în temeiul art. 26 din Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului nr. 882/2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformitătii cu legislatia privind hrana pentru animale si produsele alimentare si cu normele de sănătate animală si de bunăstare a animalelor,

în temeiul Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 45/2005 privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea analizelor si examenelor de laborator, precum si a unor activităti sanitare veterinare, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (3) si al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Norma sanitară veterinară privind procedura de înregistrare si autorizare sanitară veterinară a unitătilor si activitătilor din domeniul farmaceutic veterinar, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor, institutele veterinare si directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

Gabriel Vasile Drăgan

 

Bucuresti, 17 martie 2008.

Nr. 24.

 

ANEXĂ

 

NORMĂ SANITARĂ VETERINARĂ

privind procedura de înregistrare si autorizare sanitară veterinară a unitătilor si activitătilor din domeniul farmaceutic veterinar

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezenta normă sanitară veterinară stabileste procedura de înregistrare si autorizare sanitară veterinară a unitătilor si a activitătilor din domeniul farmaceutic veterinar.

Art. 2. - În sensul prezentei norme sanitare veterinare, următorii termeni se definesc astfel:

a) activităti care se supun autorizării sanitare veterinare - activitătile prevăzute în anexele nr. 1 si 2;

b) autoritatea sanitară veterinară competentă – Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor, prin Directia de control si coordonare a activitătii farmaceutice veterinare, sau, după caz, directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti;

c) autorizatie sanitară veterinară de functionare - documentul emis de Directia de control si coordonare a activitătii farmaceutice veterinare din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor sau, după caz, de directia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, pentru unitătile si activitătile prevăzute în anexele nr. 1 si 2, care atestă că acestea îndeplinesc conditiile sanitare veterinare prevăzute de legislatia în vigoare;

d) aviz sanitar veterinar - documentul emis Directia de control si coordonare a activitătii farmaceutice veterinare din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor sau, după caz, de directiile sanitarveterinare judetene si a municipiului Bucuresti, pentru realizarea de modificări ulterioare ale fluxului tehnologic, precum si pentru efectuarea unor operatiuni de amplasare, extindere sau modernizare a unitătilor supuse controlului sanitar veterinar;

e) institutul veterinar din domeniul farmaceutic veterinar - Institutul pentru Controlul Produselor Biologice si Medicamentelor de Uz Veterinar;

f) depozit de produse medicinale veterinare – unitatea specializată care are ca obiect de activitate comertul cu ridicata al produselor medicinale veterinare, incluzând achizitia, depozitarea si distributia acestor produse;

g) unitate pentru producerea, ambalarea, divizarea si conditionarea materiilor prime farmaceutice de uz veterinar - substante active si de bază - unitatea specializată în care se realizează producerea, ambalarea, divizarea, conditionarea de substante active si de bază destinate industriei farmaceutice de uz veterinar;

h) unitate pentru producerea, ambalarea, divizarea si conditionarea de produse medicinale veterinare - forme sterile sau nesterile - unitatea specializată în care se desfăsoară activităti pentru receptionarea si prelucrarea materiilor prime si care produce, ambalează, divizează si conditionează produse medicinale veterinare - forme sterile sau nesterile;

i) unităti supuse autorizării sanitare veterinare – persoanele juridice prevăzute în anexele nr. 1 si 2;

j) unităti supuse înregistrării sanitare veterinare – unităti supuse controlului oficial sanitar veterinar, care functionează în baza declaratiei pe propria răspundere si a certificatului constatator emis de oficiul registrului comertului.

 

CAPITOLUL II

Înregistrarea si autorizarea sanitară veterinară a unitătilor si activitătilor din domeniul farmaceutic veterinar

 

Art. 3. - (1) Unitătile din domeniul farmaceutic veterinar pot desfăsura activitătile prevăzute în anexele nr. 1 si 2 numai după ce au obtinut autorizatie sanitară veterinară de functionare emisă de autoritatea sanitară veterinară competentă.

(2) Pentru autorizarea sanitară veterinară a unitătilor si activitătilor prevăzute în anexa nr. 1, autoritatea sanitară veterinară competentă este Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor, prin Directia de control si coordonare a activitătii farmaceutice veterinare.

(3) Pentru autorizarea sanitară veterinară a unitătilor si activitătilor prevăzute în anexa nr. 2, autoritatea sanitară veterinară competentă este directia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti.

Art. 4. - În vederea obtinerii autorizatiei sanitare veterinare de functionare pentru unitătile si activitătile prevăzute în anexele nr. 1 si 2, reprezentantul legal al unitătii trebuie să depună la autoritatea sanitară veterinară competentă un dosar care să contină următoarele documente:

a) cererea din partea unitătii, cu precizarea activitătilor si a codului CAEN;

b) copia certificatului de înregistrare emis de oficiul registrului comertului;

c) certificatul constatator emis de oficiul registrului comertului, în original;

d) copia actului constitutiv al societătii comerciale;

e) schita unitătii;

f) dovada detinerii spatiului - act de proprietate sau contract de închiriere, în copie legalizată;

g) memoriul tehnic justificativ;

h) lista cu personalul de specialitate calificat în conditiile legii;

i) dovada achitării tarifului prevăzut în anexa nr. 9.

Art. 5. - (1) Autoritatea sanitară veterinară competentă înregistrează cererea persoanei juridice, verifică si evaluează, în termen de 60 de zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, prin personalul de specialitate, îndeplinirea conditiilor sanitare veterinare de functionare prevăzute de legislatia în vigoare pentru unitătile si activitătile pentru care se solicită autorizarea si întocmeste la sediul unitătii referatul de evaluare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.

(2) La evaluarea activitătilor si unitătilor prevăzute în anexa nr. 1, Directia de control si coordonare a activitătii farmaceutice veterinare din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor poate solicita participarea unui specialist din partea Institutului pentru Controlul Produselor Biologice si Medicamentelor de Uz Veterinar.

(3) Pentru unitătile care îndeplinesc conditiile sanitare veterinare de functionare, în baza referatului de evaluare, autoritatea sanitară veterinară competentă emite autorizatia sanitară veterinară de functionare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4, în termen de 5 zile lucrătoare de la data întocmirii referatului de evaluare.

(4) În cazul în care, în urma verificării de către personalul de specialitate din cadrul autoritătii sanitare veterinare competente, se constată neîndeplinirea conditiilor sanitare veterinare de functionare prevăzute de legislatia în vigoare, dosarul de autorizare se respinge în baza constatărilor efectuate si consemnate în referatul de evaluare, sub semnătura reprezentantului legal al unitătii evaluate.

Art. 6. - (1) Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor, prin Directia de control si coordonare a activitătii farmaceutice veterinare, emite autorizatia sanitară veterinară de functionare pentru unitătile si activitătile cuprinse în anexa nr. 1, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4.

(2) Directia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti emite autorizatia sanitară veterinară de functionare pentru unitătile cuprinse în anexa nr. 2, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4.

Art. 7. - (1) Operatiunile de import, export si comert intracomunitar cu produse medicinale veterinare si cu produse medicinale veterinare biologice se pot face doar în baza unei autorizatii de distributie emise de Directia de control si coordonare a activitătii farmaceutice veterinare din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor.

(2) Persoanele juridice care efectuează operatiunile prevăzute la alin. (1) se supun procedurii de înregistrare sanitară veterinară si trebuie să facă dovada că operatiunile se realizează printr-un depozit de produse medicinale veterinare, înregistrat sanitar veterinar, conform prevederilor prezentei norme sanitare veterinare.

(3) Persoanele juridice prevăzute la alin. (2) au obligatia, după înregistrare, să depună la Directia de control si coordonare a activitătii farmaceutice veterinare documentatia prevăzută la alin. (8), în vederea obtinerii autorizatiei de distributie.

(4) Autoritatea sanitară veterinară competentă pentru înregistrarea sanitară veterinară a depozitului de produse medicinale veterinare este directia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti.

(5) Documentatia pentru înregistrarea sanitară veterinară a depozitului de produse medicinale veterinare trebuie să cuprindă:

a) cererea din partea unitătii, cu precizarea activitătilor si a codului CAEN;

b) copia certificatului de înregistrare emis de oficiul registrului comertului;

c) certificatul constatator emis de oficiul registrului comertului, în original;

d) copia actului constitutiv al societătii;

e) schita unitătii;

f) dovada detinerii spatiului - act de proprietate sau contract de închiriere, în copie legalizată;

g) memoriul tehnic justificativ.

(6) Directia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti competentă înregistrează cererea persoanei juridice, verifică documentatia în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, prin personalul de specialitate, si eliberează solicitantului formularul prevăzut în anexa nr. 13, care atestă înregistrarea sanitară veterinară a unitătii.

(7) Autorizatia de distributie pentru depozitele de produse medicinale veterinare se eliberează de către Directia de control si coordonare a activitătii farmaceutice veterinare din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor.

(8) Pentru obtinerea autorizatiei de distributie solicitantul trebuie să depună la Directia de control si coordonare a activitătii farmaceutice veterinare din cadrul Autoritătii Nationale  Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor un dosar care cuprinde:

a) cererea din partea unitătii, cu precizarea activitătilor si a codului CAEN;

b) copia certificatului de înregistrare emis de oficiul registrului comertului;

c) certificatul constatator emis de oficiul registrului comertului, în original;

d) copia actului constitutiv al societătii;

e) schita unitătii;

f) dovada înregistrării unitătii la directia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor competentă;

g) dovada detinerii spatiului cu destinatia de depozit - act de proprietate sau contract de închiriere, în copie legalizată;

h) memoriul tehnic justificativ;

i) lista cu personalul de specialitate calificat în conditiile legii;

j) copia contractului încheiat în vederea distrugerii produselor expirate sau neconforme;

k) dovada achitării tarifului prevăzut în anexa nr. 9.

(9) Autoritatea sanitară veterinară competentă înregistrează cererea persoanei juridice, verifică si evaluează, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, prin personalul de specialitate, îndeplinirea conditiilor sanitare veterinare de functionare prevăzute de legislatia în vigoare si întocmeste la sediul unitătii referatul de evaluare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.

(10) La evaluarea depozitelelor de produse medicinale veterinare, Directia de control si coordonare a activitătii farmaceutice veterinare din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor poate solicita participarea unui specialist din partea Institutului pentru Controlul Produselor Biologice si Medicamentelor de Uz Veterinar.

(11) Pentru depozitele de produse medicinale veterinare care îndeplinesc conditiile prevăzute de legislatia în vigoare, în baza referatului de evaluare, Directia de control si coordonare a activitătii farmaceutice veterinare din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite autorizatia de distributie, în termen de 5 zile lucrătoare de la data întocmirii referatului de evaluare.

(12) În cazul în care, în urma verificării de către personalul de specialitate din cadrul autoritătii sanitare veterinare competente, se constată neîndeplinirea conditiilor sanitare veterinare prevăzute de legislatia în vigoare, dosarul de autorizare se respinge în baza constatărilor efectuate si consemnate în referatul de evaluare, sub semnătura reprezentantului legal al unitătii evaluate.

(13) Modelul autorizatiei de distributie pentru produse medicinale veterinare si pentru produse medicinale veterinare biologice este prevăzut în anexa nr. 5.

(14) În cadrul depozitelor de produse medicinale veterinare, pe lângă produsele medicinale veterinare se pot depozita si alte produse de uz veterinar, cu conditia ca acestea să fie  depozitate pe rafturi separate de cele cu produsele medicinale veterinare, conform legislatiei în vigoare.

Art. 8. - (1) Pentru activitatea de fabricatie a produselor medicinale veterinare, modelul de autorizatie de fabricatie este prevăzut în Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 187/2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind Codul produselor medicinale veterinare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 804 din 26 noiembrie 2007.

(2) Autorizatia de fabricatie se emite de Directia de control si coordonare a activitătii farmaceutice veterinare din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, pentru fiecare produs medicinal veterinar, în baza referatului de evaluare întocmit de Institutul pentru Controlul Produselor Biologice si Medicamentelor de Uz Veterinar.

Art. 9. - (1) Înregistrarea sanitară veterinară si autorizatia sanitară veterinară de functionare îsi păstrează valabilitatea atât timp cât sunt îndeplinite conditiile sanitare veterinare prevăzute de legislatia în vigoare.

(2) Autoritatea sanitară veterinară competentă emitentă tine evidenta cu privire la unitătile care au solicitat înregistrarea sanitară veterinară sau autorizarea sanitară veterinară de functionare/distributie/fabricatie, numărul referatului de evaluare, concluzia acestuia, precum si numărul si data înregistrării sanitare veterinare sau a autorizatiei sanitare veterinare de functionare/distributie/fabricatie.

(3) În cazul în care autoritatea sanitară veterinară competentă este directia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, aceasta va transmite lunar Directiei de control si cordonare a activitătii farmaceutice veterinare din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor lista unitătilor cărora li s-a eliberat autorizatia sanitară veterinară de functionare.

Art. 10. - (1) Pentru orice modificări ulterioare ale fluxului tehnologic, modernizări sau extinderi ale unitătilor supuse controlului oficial sanitar veterinar trebuie obtinut avizul sanitar veterinar emis de autoritatea sanitară veterinară competentă.

(2) Autoritatea sanitară veterinară competentă emite avizul sanitar veterinar pentru amplasarea, modernizarea, extinderea sau schimbarea profilului de activitate a unitătilor supuse controlului sanitar veterinar ori pentru modificări ale fluxului tehnologic, în urma solicitării scrise a acestora.

(3) Pentru unitătile si activitătile prevăzute în anexa nr. 1, avizul sanitar veterinar este emis de Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor, prin Directia de control si cordonare a activitătii farmaceutice veterinare.

(4) Pentru unitătile prevăzute în anexa nr. 2, avizul sanitar veterinar este emis de directia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti.

(5) Pentru obtinerea avizului sanitar veterinar, la solicitarea scrisă a unitătii supuse controlului oficial sanitar veterinar, se anexează următoarele documente:

a) certificatul de urbanism, pentru amplasare si extindere, în copie legalizată;

b) certificatul de înregistrare emis de oficiul registrului comertului, în copie legalizată;

c) autorizatia sanitară veterinară de functionare, în copie legalizată;

d) planul de amplasare a obiectivului;

e) memoriul tehnic justificativ.

(6) După verificarea documentatiei si evaluarea unitătii supuse controlului oficial sanitar veterinar, se întocmeste o notă de constatare care stă la baza emiterii avizului sanitar veterinar; termenul de verificare a documentatiei si de evaluare a unitătii supuse controlului oficial sanitar veterinar este de 30 de zile lucrătoare de la data depunerii cererii.

(7) Avizul sanitar veterinar se emite de către autoritatea sanitară veterinară competentă, în termen de 15 zile lucrătoare de la data întocmirii notei de constatare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 11.

Art. 11. - Tarifele pentru autorizarea sanitară veterinară a unitătilor si activitătilor cuprinse în anexele nr. 1 si 2 sunt prevăzute în anexa nr. 9 si se plătesc anticipat în contul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, respectiv al directiilor sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti.

 

CAPITOLUL III

Autorizarea sanitară veterinară a Institutului pentru Controlul Produselor Biologice si Medicamentelor de Uz Veterinar

 

Art. 12. - (1) Institutul pentru Controlul Produselor Biologice si Medicamentelor de Uz Veterinar se autorizează sanitar veterinar de către Directia de control si coordonare a activitătii farmaceutice veterinare din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor împreună cu un specialist din cadrul Serviciului de coordonare tehnică a institutelor de referintă si a laboratoarelor sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor.

(2) Dosarul pentru obtinerea autorizatiei sanitare veterinare de functionare pentru Institutul pentru Controlul Produselor Biologice si Medicamentelor de Uz Veterinar se depune la Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor - Directia de control si coordonare a activitătii farmaceutice veterinare. Dosarul trebuie să cuprindă următoarele documente:

a) cererea din partea institutului, cu precizarea activitătilor si a codului CAEN;

b) schita institutului;

c) dovada detinerii spatiului - act de proprietate sau contract de închiriere, în copie legalizată;

d) memoriul tehnic justificativ;

e) lista cu personalul de specialitate calificat în conditiile legii.

(3) Autorizatia sanitară veterinară de functionare a Institutului pentru Controlul Produselor Biologice si Medicamentelor de Uz Veterinar se eliberează în baza concluziilor referatului de evaluare. Verificarea documentatiei, evaluarea unitătii si întocmirea referatului de evaluare se realizează în termen de maximum 60 de zile lucrătoare de la data înregistrării cererii.

Autorizatia sanitară veterinară de functionare pentru Institutul pentru Controlul Produselor Biologice si Medicamentelor de Uz Veterinar se eliberează în termen de 5 zile lucrătoare de la data întocmirii referatului de evaluare.

 

CAPITOLUL IV

Notificarea operatiunilor de import al produselor medicinale veterinare

 

Art. 13. - (1) Orice operatiune de import al produselor medicinale veterinare trebuie notificată directiilor sanitarveterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti.

(2) Notificarea se face după 24 de ore de la receptionarea mărfii de către beneficiar la destinatie.

(3) Modelul notificării pentru operatiunile de import al produselor medicinale veterinare si al altor produse de uz veterinar este prevăzut în anexa nr. 10.

(4) Directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti au obligatia de a întocmi si înscrie într-un registru, conform modelului prevăzut în anexa nr. 12, toate operatiunile notificate de import al produselor medicinale veterinare.

 

CAPITOLUL V

Controale, măsuri si sanctiuni

 

Art. 14. - (1) Toate unitătile prevăzute în anexele nr. 1 si 2 sunt supuse controlului oficial sanitar veterinar.

(2) În cazul în care prin controalele efectuate de autoritatea sanitară veterinară competentă se constată că nu mai sunt îndeplinite conditiile sanitare veterinare prevăzute de legislatia în vigoare, se dispun următoarele măsuri:

a) sanctionarea contraventională, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

b) suspendarea activitătii pentru care nu sunt îndeplinite conditiile sanitare veterinare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

c) interzicerea desfăsurării activitătii pentru care nu sunt îndeplinite conditiile sanitare veterinare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(3) În cazul suspendării activitătii, personalul de specialitate responsabil din cadrul autoritătii sanitare veterinare competente consemnează în procesul-verbal întocmit la sediul unitătii motivatia tehnică în baza căreia se dispune această măsură.

(4) Autoritatea sanitară veterinară competentă emite ordonanta de suspendare a activitătii, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 6, si mentionează termenul de remediere a deficientelor constatate.

(5) Termenul de remediere a deficientelor constatate, precizat în ordonanta de suspendare a activitătii, curge de la data comunicării acesteia persoanei juridice. Acest termen poate fi prelungit pentru o perioadă de maximum 90 de zile, la solicitarea expresă a reprezentantului legal al unitătii controlate, adresată autoritătii sanitare veterinare competente, si doar pentru motive justificate.

(6) În cazul în care se constată remedierea deficientelor pentru care s-a emis ordonanta de suspendare a activitătii, în termenul prevăzut în aceasta, autoritatea sanitară veterinară competentă dispune reluarea activitătii printr-o ordonantă privind reluarea activitătii, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 7.

(7) În cazul în care deficientele nu sunt remediate în termenul prevăzut în ordonanta de suspendare a desfăsurării activitătii, autoritatea sanitară veterinară competentă retrage autorizatia sanitară veterinară de functionare si emite ordonanta de interzicere a desfăsurării activitătii, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 8.

(8) Autoritatea sanitară veterinară competentă care a dispus măsura de interzicere a desfăsurării activitătii notifică la oficiul registrului comertului ordonanta de interzicere a desfăsurării activitătii în termen de 5 zile lucrătoare de la data emiterii acesteia.

(9) Reluarea activitătii, după ce s-a dispus interzicerea acesteia, se poate face numai după parcurgerea unei noi proceduri de autorizare sanitară veterinară, conform prevederilor prezentei norme sanitare veterinare.

(10) În cazul în care se constată că activitătile cuprinse în anexele nr. 1 si 2 se desfăsoară fără autorizatie sanitară veterinară de functionare/distributie/fabricatie sau fără înregistrare sanitară veterinară, după caz, autoritatea sanitară veterinară competentă emite ordonanta de interzicere a desfăsurării activitătii, pe care o va comunica autoritătilor teritoriale din cadrul Ministerului Justitiei, Ministerului Economiei si Finantelor, Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse, precum si al Ministerului Internelor si Reformei Administrative.

 

CAPITOLUL VI

Dispozitii finale

 

Art. 15. - (1) Aprobările sanitare veterinare eliberate în baza Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 139/2004 privind aprobarea Normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor privind procedura de aprobare sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor a activitătilor desfăsurate de persoanele juridice definite conform art. 2 din Legea nr. 359/2004, cu modificările si completările ulterioare, vor fi preschimbate, fără întocmirea unui nou referat de evaluare, până la data de 15 mai 2008, cu autorizatii sanitare veterinare de functionare sau cu înregistrări sanitare veterinare, după caz, conform modelelor prevăzute în anexele nr. 4 si 13; nu se percep taxe pentru preschimbare.

(2) Unitătile din domeniul farmaceutic veterinar care functionează în baza prevederilor Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalitătilor la înregistrarea în registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum si la autorizarea functionării persoanelor juridice, cu modificările si completările ulterioare, si care nu detin aprobări sanitare veterinare vor fi evaluate până la data de 15 iunie 2008.

(3) Înregistrările sanitare veterinare si autorizatiile sanitare veterinare de functionare se eliberează pentru o perioadă nedeterminată de timp, cu conditia respectării  legislatiei si a conditiilor sanitare veterinare care au stat la baza eliberării lor.

Art. 16. - Autorizatiile de distributie eliberate anterior intrării în vigoare a prezentei norme sanitare veterinare rămân valabile.

Art. 17. - Orice unitate din domeniul farmaceutic veterinar are obligatia de a notifica la directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti încetarea activitătii, în termen de 15 zile lucrătoare de la luarea deciziei, conform modelului prevăzut în anexa nr. 14.

Art. 18. - Conditiile pe care trebuie să le îndeplinească unitătile farmaceutice veterinare în vederea înregistrării sau autorizării sanitare veterinare sunt prevăzute în Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 16/2008 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind conditiile de organizare si functionare a unitătilor farmaceutice veterinare si a unitătilor destinate comercializării animalelor de companie, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 176 din 7 martie 2008.

Art. 19. - Anexele nr. 1-14 fac parte integrantă din prezenta normă sanitară veterinară.

 

 

 

ANEXA Nr. 1

la norma sanitară veterinară

 

UNITĂTILE SI ACTIVITĂTILE

supuse autorizării sanitare veterinare de către Directia de control si coordonare a activitătii farmaceutice veterinare din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor

 

Nr. crt.

Cod CAEN

Denumirea activitătii conform codului CAEN

Denumirea unitătii conform legislatiei specifice

1

2110

Fabricarea produselor farmaceutice de bază

Unitate pentru producerea, ambalarea, divizarea si conditionarea materiilor prime farmaceutice veterinare - substante active si de bază

2

2120

Fabricarea preparatelor farmaceutice

Unitate pentru producerea, ambalarea, divizarea si conditionarea unor biopreparate, a unor produse medicinale veterinare - forme sterile/nesterile

3

4646

Comert cu ridicata al produselor farmaceutice

Depozit de produse medicinale veterinare

4

7120

Activităti de testări si analize

Institut veterinar din domeniul farmaceutic veterinar

5

7219

Cercetare-dezvoltare în alte stiinte naturale si inginerie

Unitate de cercetare-dezvoltare din domeniul farmaceutic veterinar

 

ANEXA Nr. 2

la norma sanitară veterinară

 

UNITĂTILE SI ACTIVITĂTILE

supuse autorizării sau înregistrării sanitare veterinare de către directia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti

 

Nr. crt.

Cod CAEN

Denumirea activitătii conform codului CAEN

Denumirea unitătii conform legislatiei specifice

1.

4773

Comert cu amănuntul al produselor farmaceutice

Punct farmaceutic veterinar

2.

4773

Comert cu amănuntul al produselor farmaceutice

Farmacie veterinară

3.

4646

Comert cu ridicata al produselor medicinale veterinare

Depozit de produse medicinale veterinare


1. Clădiri si loc nr. clădiriol în functiune:

nr. încăperi

 

suprafată

 

 

ANEXA Nr. 3

la norma sanitară veterinară

 

ROMÂNIA

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

Directia .......................................................................................................................................

Nr. ................................... data ............

 

REFERAT DE EVALUARE

pentru autorizarea sanitară veterinară a unitătii

 

Subsemnatul ....................................................................................................................................., responsabil farmacovigilentă/medic veterinar oficial în cadrul ............................................................................................................................,

având în vedere documentatia înregistrată la ....................................................... ................................................................ sub nr. ............................., din data de ...................................................................., privind solicitarea emiterii autorizatiei sanitare veterinare a unitătii ................................................. pentru obiectivul ............................................................................................, din ............................................................... (localitatea, strada si numărul)

si activitatea .................................................., codul CAEN ................., în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare, si cu prevederile Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 16/2008 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind conditiile de organizare si functionare a unitătilor farmaceutice veterinare si a unitătilor destinate comercializării animalelor de companie,

am verificat unitatea, constatând următoarele:

 

2. Caracteristici constructive:

 

materiale de constructie: pavimente, pereti, plafoane

 

sisteme de aprovizionare cu apă rece si caldă

 

canalizare

 

statii de epurare

 

 

3. Conditii de microclimat:

 

ventilatie

 

temperatură

 

umiditate

 

luminozitate

 

dotarea cu aparatură de măsură si control, sisteme de înregistrare a temperaturii, umiditătii etc.

 

conditii de depozitare si de transport care să asigure conservarea materiilor prime si produselor finite

 

 

4. Fluxul tehnologic:

 

spatii pentru receptie, productie, depozitare

 

dotarea cu utilaje

 

dotarea cu ustensile

 

circulatia materiilor prime si a produselor finite

 

ambalaje, circuitul acestora

 

sisteme de evacuare din incintă a produselor confiscate, a deseurilor etc.

 

 

5. Capacităti în functiune:

 

 

 

 

 

de   productie   (unitatea   de măsură/timp:   tone/zi,   litri/zi, doze/zi etc.)

 

de   depozitare   (unitatea   de măsură/timp:   tone/zi,   litri/zi, doze/zi etc.)

pentru materii prime (unitatea de măsură/timp: tone/zi, litri/zi, doze/zi etc.)

 

pentru semifabricate (unitatea de măsură/timp: tone/zi, litri/zi, doze/zi etc.)

 

pentru produse finite (unitatea de măsură/timp: tone/zi, litri/zi, doze/zi etc.)

 

pentru materii prime, produse sechestrate (unitatea de măsură/timp: tone/zi, litri/zi, doze/zi etc.)

 

pentru deseuri tehnologice (unitatea de măsură/timp: tone/zi, litri/zi, doze/zi etc.)

 

 

6. Dotarea cu materiale si mijloace pentru dezinfectie, combaterea insectelor si rozătoarelor:

 

7. Asigurarea ustensilelor si a materialelor pentru igiena personalului:

 

spălătoare pentru mâini

 

săpun lichid, substante dezinfectante, prosop din hârtie etc.

 

 

8. Grupuri sanitare:

 

nr. cabine

 

dotare

 

 

9. Vestiare:

 

nr. vestiare

 

nr. încăperi vestiar

 

dotare

 

 

10. Personal muncitor încadrat:

 

nr. total muncitori

 

nr. total muncitori/schimb

 

echipa de igienizare/nr. muncitori

 

 

11. Organizare, functionare, încadrare laborator uzinal:

 

nr. spatii

 

nr. sectii (profil)

 

dotare/sectie

 

nr. personal

 

 

12. Elaborarea și aplicarea programelor în conformitate cu procedurile operaționale standard de sanitație (SSOP) și analiza riscului, precum și identificarea punctelor critice de control (HACCP) și analiza altor proceduri de autocontrol specifice în unități și cu regulile de bună practică de fabricație (GMP), bună practică de laborator (GLP), în cazul producătorilor de medicamente și de alte produse de uz veterinar:

 

program

 

responsabil

 

 

13. Amplasare, noxe, vecinătăti:

14. Autorizatii de functionare emise de alte organe abilitate: ........................................................................................

.................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

5. Alte aspecte: ...........................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

16. Propuneri:

Corespunde pentru autorizarea sanitară veterinară pentru activitătile ........................................................................... ..................................................................................................................................................................................,

cod CAEN ............................., specificate în cererea de înregistrare ..........................................................................,

obiectiv ....................................................

Nu îndeplineste conditiile de autorizare sanitară veterinară conform prevederilor legislatiei sanitare veterinare în vigoare ........................................................................................................................................................................................

Nu corespunde activitătii declarate ........................................................................................................................................, cod CAEN ...................

 

Responsabil farmacovigilentă/Medic veterinar oficial,

......................................

(numele în clar, semnătura, stampila)

Reprezentantul legal al unitătii,

………………………………
(numele în clar, semnătura, stampila)

 

17. Concluzii:

Îndeplineste conditiile si se emite Autorizatia sanitară veterinară nr. ........................, data ....................................., pentru activitătile ..............................................................................................................., cod CAEN ...................................., obiectivul .............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

Nu îndeplineste conditiile de autorizare sanitare veterinare conform prevederilor legislatiei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor în vigoare

Nu corespunde activitătii declarate ...................................................................................................., cod CAEN .................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

 

Director/Director executiv,

...............................

(numele în clar, semnătura, stampila)

 

Responsabil farmacovigilentă/Medic veterinar oficial,

.....................................................................

(numele în clar, semnătura, Stampila)

 

ANEXA Nr. 4

la norma sanitară veterinară

 

 

(fată)

ROMÂNIA

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

Directia .....................................................................................

Nr. ................................... data ............

 

AUTORIZATIE SANITARĂ VETERINARĂ DE FUNCTIONARE

Nr. .................. din ....................

 

Directorul/Directorul executiv .............................................................................. al ......................................., având în vedere cererea si documentatia pentru emiterea autorizatiei sanitare veterinare de functionare, înregistrate sub nr. ...................... din data de ...............la .......................pentru unitatea .................................., cu activitatea ................................................. ........,

având sediul în localitatea ................................, str. .............................. nr. ............., sectorul ............, judetul .............................., în baza Referatului de evaluare întocmit de comisia de evaluare, înregistrat sub nr. ................, din data de ..............., la .................,

în temeiul prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare, în temeiul prevederilor Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 16/2008 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind conditiile de organizare si functionare a unitătilor farmaceutice veterinare si a unitătilor destinate comercializării animalelor de companie, dispune:

AUTORIZAREA SANITARĂ VETERINARĂ

a unitătii ................................................., cu sediul în localitatea .............................................., str. ................................................. nr. ........., sectorul ........, judetul .............................., apartinând .............................................................................................., pentru următoarele activităti:

........................................................................................................................................................... (denumirea activitătilor si codul CAEN)

Nerespectarea conditiilor care au stat la baza emiterii prezentei autorizatii, schimbarea profilului sau efectuarea altor activităti atrage, după caz, suspendarea temporară sau anularea autorizatiei sanitare veterinare de functionare, precum si sanctionarea contraventională sau penală, conform legislatiei în vigoare.

 

Director/Director executiv,

...........................................................

(semnătura si stampila)

(verso)

 

(verso)

Viza anuală

 

VIZAT

VIZAT

VIZAT

VIZAT

VIZAT

VIZAT

VIZAT

VIZAT

VIZAT

VIZAT

 

ANEXA Nr. 5

la norma sanitară veterinară

 

 

ROMÂNIA

GUVERNUL ROMÂNIEI

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

Directia de control si coordonare a activitătilor farmaceutice veterinare

 

AUTORIZATIE DE DISTRIBUTIE

pentru produse medicinale veterinare si produse medicinale veterinare biologice

Nr. ........... din ..............

 

Având în vedere:

• cererea si documentatia unitătii .............................................................................., înregistrate cu nr. ...................... din .........................................,

• Referatului de evaluare nr. ...................... din ....................................................................................,

în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare, si în conformitate cu prevederile Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 187/2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind Codul produselor medicinale veterinare,

SE AUTORIZEAZĂ:

..........................................................................................................................................................................................................,

adresa sediului social .......................................................................................................................................................................,

adresa punctului de lucru ........................................, având autorizatia sanitară veterinară de functionare ..........................................................., pentru distributia produselor medicinale de uz veterinar.

Cod CAEN ............................................................................ ..............................................................

Nerespectarea conditiilor care au stat la baza emiterii autorizatiei de distributie atrage retragerea autorizatiei si sanctionarea în conformitate cu prevederile legale.

Orice modificare survenită în dosarul de autorizare initial impune obtinerea unei noi autorizatii de distributie.

 

Director,

............................................

(semnătura si stampila)

 

ANEXA Nr. 6

la norma sanitară veterinară

 

 

ROMÂNIA

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ

SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

Directia .........................................................................................................

Nr. ................................... data ............

 

ORDONANTĂ

de suspendare a activitătii

Nr. .............. din ......................

 

Directorul/Directorul executiv al ................................................................................................,

având în vedere prevederile Ordonantei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 215/ 2004, cu modificările si completările ulterioare, si Procesul-verbal înregistrat la ................................................... sub nr. ..................., din data de ................., întocmit de ............................................................................., responsabil farmacovigilentă/medic veterinar oficial la ....................................................................., în baza verificării efectuate la unitatea ....................................., din ....................................................... (adresa completă), proprietar ...............................................................................................................................................,

dispune:

SUSPENDAREA

începând cu data de ............................ până la data de .................................. a desfăsurării activitătii de ......................................................, desfăsurată în baza ..................../Autorizatiei sanitare-veterinare ........................................... nr. .................. din data de ................................., de către unitatea ................................................................., proprietar ................................................................

Reluarea activitătii se efectuează, la solicitarea proprietarului, numai după remedierea deficientelor si verificarea unitătii privind asigurarea conditiilor sanitare veterinare de functionare, conform prevederilor legale, pentru activitatea solicitată.

Neaplicarea măsurilor corespunzătoare la termenul stabilit atrage, după caz, sanctionarea contraventională si retragerea autorizatiei sanitare veterinare de functionare.

 

Director/Director executiv,

..............................................................

(semnătura, stampila oficială)

 

ANEXA Nr. 7

la norma sanitară veterinară

 

 

ROMÂNIA

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ

SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

Directia ..............................................................................................

Nr. ............. data ............

 

ORDONANTĂ

privind reluarea activitătii

Nr. ......... din ..............

 

Directorul/Directorul executiv ......................................................................................................... al .................................................................., având în vedere prevederile Ordonantei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare, si Procesul-verbal înregistrat la ..............................................................................

sub nr. ................................................................... din data de ..................................................., întocmit de ..........................., responsabil farmacovigilentă/medic veterinar oficial la ...................................., în baza verificării efectuate la unitatea .....................................................................,

din .................................................................................................. (adresa completă), proprietar ....................................................................................

.................................................................................................................................................................,

dispune:

RELUAREA

începând cu data de ..........................., a desfăsurării activitătii de .................................................., desfăsurată în baza Autorizatiei sanitare veterinare ............................................................................. nr. ........................................... din data de ......................., de către unitatea .......................................

.............................................................., proprietar ............................................................................... .

Reluarea activitătii s-a decis în urma constatării remedierii deficientelor si după verificarea unitătii privind asigurarea conditiilor sanitare veterinare de functionare, conform prevederilor legale, pentru activitatea solicitată.

 

Director/Director executiv,

....................................................

(semnătura, stampila oficială)

 

 

ANEXA Nr. 8

la norma sanitară veterinară

 

ROMÂNIA

Nr. ............. data ............

 

ORDONANTĂ

de interzicere a desfăsurării activitătii

Nr. ......... din ..............

 

Directorul/Directorul executiv .......................................................................................................... al ....................................................................,

având în vedere prevederile Ordonantei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare, si Procesul-verbal înregistrat la .............................................,

judet .........................................................., sector ...................., sub nr. .................................. din data de .................................................................., întocmit de ........................................., responsabil farmaco-vigilentă/medic veterinar oficial în cadrul .............................................................................., în baza verificării efectuate la unitatea ................................................, din ............................................................................................................ (adresa completă),

proprietar .................................................................................................................................................,

DISPUNE :

începând cu data de ...................... se interzice desfăsurarea activitătii ....................................................., cod CAEN ......................................, desfăsurată în baza Autorizatiei sanitare veterinare ........................ nr. ........................................... din data de ......................., de către unitatea ....................................... .

Acordarea autorizatiei sanitare veterinare de functionare si reluarea activitătii se efectuează la solicitarea proprietarului, după remedierea deficientelor si asigurarea conditiilor sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor, conform prevederilor legale.

Nerespectarea prezentelor măsuri atrage, după caz, sanctionarea contraventională sau penală, conform normelor legale în vigoare.

 

Director/Director executiv,

..........................................................

(semnătura, stampila oficială)

 

ANEXA Nr. 9

la norma sanitară veterinară

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ

SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

Directia ..............................................................................................

 

TARIFE

pentru autorizarea unitătilor din domeniul farmaceutic veterinar

 

Unitatea

U.M.

Tipul de autorizatie

Tariful de evaluare

în vederea autorizării sanitare veterinare

- Iei/U. M.-

Punct farmaceutic veterinar

Obiectiv

Autorizatie sanitară veterinară de functionare

200

Farmacie veterinară

Obiectiv

Autorizatie sanitară veterinară de functionare

300

Unitate pentru producerea/ambalarea/divizarea/conditionarea materiilor prime farmaceutice de uz veterinar - substante active si de bază

Obiectiv

Autorizatie sanitară veterinară de functionare

1.000

Unitate pentru producerea/ambalarea/divizarea/conditionarea unor biopreparate, produse medicinale veterinare

Obiectiv

Autorizatie sanitară veterinară de functionare

1.000

 

TARIFE

pentru autorizarea activitătilor din domeniul farmaceutic veterinar

 

Activitatea

Tipul de autorizatie

Tariful de evaluare

-lei-

Mentiuni

Fabricatie

Autorizatie de fabricatie

300

Se eliberează pentru fiecare produs.

Distributie

Autorizatie de distributie

700

Se eliberează pentru fiecare punct de lucru.

 

ANEXA Nr. 10

la norma sanitară veterinară

 

NOTIFICARE

pentru operatiunile de import al produselor medicinale veterinare si al altor produse de uz veterinar

 

Unitatea ..................................................., cu sediul în ....................................................................................... (adresa completă), înregistrată la registrul comertului sub nr. ........................................................................., cu Autorizatia sanitară veterinară de functionare/înregistrare sanitară veterinară nr. ......................................................., reprezentată prin ................................................., având functia de ....................................................................... si BI/CI seria ...................... nr. .... ......, eliberat(ă) de .......................................la data de .............................................,

NOTIFIC OPERATIUNEA DE IMPORT

al produsului .............................................................., în cantitate de ................................, produs de firma ...................................................... (denumirea completă), având sediul în ......................................................................................................................................... (adresa completă), la data de ...................................., în scopul de ............................................................................

............................................................................................................................................................................................. .

Alte informatii *): ...................................................................................................................................................................

…………………………......................................................................................................................................................

Data ..............................

Semnătura si stampila .....................................


*) Se va mentiona:

- dacă firma importatoare este reprezentantul în Uniunea Europeană al unitătii producătoare din tara tertă;

- pentru produse medicinale veterinare - numărul autorizatiei de comercializare;

- dacă produsul medicinal de uz veterinar contine substante psihotrope sau stupefiante.

 

ANEXA Nr. 11

la norma sanitară veterinară

 

ROMÂNIA

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ

SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

Directia .........................................................................

 

AVIZ SANITAR VETERINAR*)

Nr. ... data ...

 

Directorul/Directorul executiv .............................. al ........................................., având în vedere cererea si documentatia înregistrate la ........................................ nr. ............. din ....................................., ale unitătii ...................................................................................., din ......................................................(adresa completă), în baza Notei de constatare nr. ................................., întocmită de ............................, reprezentant al

Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor/responsabil farmacovigilentă al .........................../medic veterinar oficial la Circumscriptia sanitară veterinară zonală ................................,

în temeiul prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare, aprobă pentru unitatea ................................., cu sediul în ................................., efectuarea de:

 


Activitatea

Locul unde se efectuează activitatea pentru care se solicită avizul

Perioada pentru care se emite avizul

Modificări ulterioare ale fluxului tehnologic

 

 

 

Activitatea

Locul unde se efectuează activitatea pentru care se solicită avizul

Perioada pentru care se emite avizul

Modernizări/Extinderi

 

 

 

Activitatea

Locul unde se efectuează activitatea pentru care se solicită avizul

Perioada pentru care se emite avizul

Extinderi

 

 

 

Director/Director executiv,

...............................................................

(nume, prenume, semnătura si stampila)

 


*) Prezentul aviz sanitar veterinar nu înlocuieste autorizarea sanitară veterinară de functionare care se emite după finalizarea lucrărilor.

 

ANEXA Nr. 12

la norma sanitară veterinară

 

REGISTRU

cu operatiunile notificate de import al produselor medicinale veterinare si al altor produse de uz veterinar

 

 

Nr. crt.

Firma importatoare/ exportatoare/

comert intracomunitar

Ţara

de origine

a produsului

Tara

de

destinatie

Producător*)

Tipul de produs

Data efectuării

operatiunii

de import/export/comert

intracomunitar

Cantitatea

Persoana responsabilă de operatiune

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


*) Se vor preciza denumirea completă, adresa completă si datele de contact - telefon, fax, e-mail.

 

ANEXA Nr. 13

la norma sanitară veterinară

 

ROMÂNIA

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ

SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

Directia ..................................................................

 

ÎNREGISTRARE SANITARĂ VETERINARĂ

 

Directorul/Directorul executiv ................................. al ..........................., având în vedere cererea si documentatia înregistrate la ................................ sub nr. .......................................... din ..................................................................., ale unitătii ..............................,

din ........................................................................................................................................................(adresa completă), în baza Notei de constatare nr. ..................................., întocmită de responsabil farmacovigilentă/medic veterinar oficial la ........................................., în temeiul prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare, si în temeiul Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 16/2008 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind conditiile de organizare si functionare a unitătilor farmaceutice veterinare si a unitătilor destinate comercializării animalelor de companie, dispune:

ÎNREGISTRAREA SANITARĂ VETERINARĂ

a unitătii ........................................, cu sediul în localitatea ......................................, str. ............................ nr. ............., sectorul ..........................., judetul ...................................., apartinând ................................., având codul CAEN ...................................................................... .

 

Director executiv,

....................................

(semnătura si stampila)

Nerespectarea conditiilor care au stat la baza emiterii prezentei înregistrări, schimbarea profilului sau efectuarea altor activităti atrage retragerea acesteia si sanctionarea conform legislatiei în vigoare.

 

ANEXA Nr. 14

la norma sanitară veterinară

 

 

NOTIFICARE

de încetare a activitătii

 

Subsemnatul, ............................................, posesor al BI (CI) seria .................. nr. ......................., eliberat(ă) de ..............................., CNP ................................/pasaport nr. ................................, eliberat de ..........................., în calitate de ........................................................... (comerciant/asociat/fondator/administrator, reprezentant legal) al unitătii ......................................., cu sediul în localitatea ..............................., str. .......................... nr. ........., bl. ....., sc. ...., et. ...., ap. ......., judetul/sectorul ........................, cod postal ..........................., căsută postală .................................., telefon ..................................., fax ...................., e-mail .................., web site ................................., având număr de ordine în registrul comertului ..................................., cod unic de înregistrare ........................................, având ca activitate principală ............................., cod CAEN ............................, si activitate secundară ........................., cod CAEN ...............,

NOTIFIC

încetarea activitătii ............................, cod CAEN .................................., a unitătii .............................., cu sediul în localitatea ......................, str. ...................................... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., judetul/sectorul .................................., cod postal ............................, căsută postală .........................,

telefon .................................., fax .......................... ..., e-mail .........................., web site ........................., având număr de ordine în registrul comertului ........................................................, cod unic de înregistrare ..............................................., începând cu data de ....................................................... .

 

Data ........................................... Semnătura ......................................................

 

MINISTERUL INTERNELOR SI REFORMEI ADMINISTRATIVE

 

ORDIN

pentru aprobarea Metodologiei privind deplasările în străinătate în interes de serviciu ale personalului Clubului Sportiv Dinamo Bucuresti si primirea de delegatii străine

 

În temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008,

ministrul internelor si reformei administrative emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Metodologia privind deplasările în străinătate în interes de serviciu ale personalului Clubului Sportiv Dinamo Bucuresti si primirea de delegatii străine, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

 

Bucuresti, 17 aprilie 2008.

Nr. 451.

 

ANEXĂ

 

METODOLOGIE

privind deplasările în străinătate în interes de serviciu ale personalului Clubului Sportiv Dinamo Bucuresti si primirea de delegatii străine

 

CAPITOLUL I

Deplasările în interes de serviciu

 

Art. 1. - (1) Deplasările în străinătate în interes de serviciu, pentru participarea la competitii sportive oficiale, competitii pe bază de reciprocitate, negocieri privind contractele de vânzarecumpărare de sportivi, negocieri privind contractele de sponsorizare, vizite de documentare la cluburi străine, participări la simpozioane si conferinte pe linie sportivă si la alte asemenea activităti care prezintă interes, ale personalului din cadrul Clubului Sportiv Dinamo Bucuresti, denumit în continuare clubul, se efectuează pe baza Calendarului competitional anual de deplasări externe comunicat de federatiile de specialitate si pe baza unor invitatii oficiale apărute ulterior aprobării Calendarului competitional anual de deplasări externe.

(2) Calendarul competitional anual de deplasări externe se aprobă de secretarul general al Ministerului Internelor si Reformei Administrative.

Art. 2. - (1) Deplasările în străinătate efectuate în conformitate cu prevederile art.1, componenta delegatiilor, precum si mandatul de misiune al acestora se fac pe bază de raport, care trebuie aprobat astfel:

a) de către secretarul general al ministerului, pentru presedintele clubului;

b) de către presedintele clubului sau înlocuitorul legal al acestuia, pentru personalul clubului.

(2) Dacă în componenta delegatiei sunt inclusi si lucrători din alte structuri ale Ministerului Internelor si Reformei Administrative, raportul pentru delegatia mixtă este aprobat de secretarul general al ministerului, finantarea fiind suportată din fondurile clubului.

Art. 3. - Raportul prin care se solicită aprobarea deplasării în străinătate, în interes de serviciu, va cuprinde referiri privind: gradul profesional, numele, prenumele, functia si locul de muncă ale celui care urmează să facă deplasarea, perioada deplasării, temeiul deplasării (invitatie prin fax, telefon sau în alt mod, contracte, protocol de colaborare, program de deplasare, ordin si altele), tara, localitatea, obiectul/scopul deplasării, cheltuieli ocazionate de deplasare, mandatul de misiune, avizele necesare aprobării deplasării.

Art. 4. - (1) Rezultatele deplasărilor efectuate în străinătate în interes de serviciu se prezintă pe bază de raport, în termen de 3 zile lucrătoare de la data înapoierii în tară, presedintelui clubului.

(2) Rapoartele prevăzute la alin. (1) cuprind:

a) modul de îndeplinire a obiectivelor stabilite ori a altor sarcini executate;

b) mentiuni referitoare la valorificarea în continuare a rezultatelor obtinute;

c) aprecieri asupra eficientei deplasării.

(3) Rezultatele tuturor deplasărilor efectuate în străinătate se prezintă, după fiecare deplasare, pe bază de raport secretarului general al ministerului de către presedintele clubului.

Art. 5. - Întocmirea formalitătilor pentru obtinerea pasapoartelor, a documentelor de călătorie si a drepturilor valutare de deplasare, precum si obtinerea vizelor pentru tările unde acestea sunt necesare se realizează prin compartimentele proprii ale clubului, care au atributii si sarcini în acest domeniu de activitate.

Art. 6. - Cheltuielile ocazionate de deplasările în străinătate, în interes de serviciu, ale personalului clubului se suportă din bugetul propriu.

Art. 7. - Cheltuielile, în lei si valută, efectuate cu prilejul deplasărilor în străinătate, în interes de serviciu, se decontează în conformitate cu reglementările legale privind operatiunile de casă în unitătile Ministerului Internelor si Reformei Administrative si cu dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 1.447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă.

 

CAPITOLUL II

Primirile de parteneri străini

 

Art. 8. - Primirile de parteneri străini pentru tratative, vizite de documentare si alte asemenea activităti se efectuează la solicitările acestora sau la invitatia clubului, cu aprobarea presedintelui clubului. Presedintele clubului stabileste persoanele care participă la discutii, împuternicirile acestora, precum si activitătile ce urmează să se desfăsoare.

Art. 9. - După efectuarea primirilor partenerilor străini, rezultatele obtinute cu prilejul discutiilor purtate, încheierea unor contracte, realizarea unor colaborări etc. se prezintă presedintelui clubului de către cei care au participat la aceste activităti.

Art. 10. - Cheltuielile ocazionate de primirile în tară/vizitele partenerilor străini se suportă de către club, din bugetul propriu.

Art. 11. - Cheltuielile efectuate cu prilejul primirilor în tară/vizitelor partenerilor străini se decontează în maximum 3 zile lucrătoare de la încheierea vizitei, pe bază de acte justificative aprobate de presedintele clubului.

 

CAPITOLUL III

Dispozitii finale

 

Art. 12. - Personalul clubului care se deplasează în străinătate sau poartă convorbiri cu parteneri străini nu angajează Ministerul Internelor si Reformei Administrative în alte activităti în afara celor cuprinse în mandatul de misiune si are obligatia de a respecta normele comportamentale pentru personalul Ministerului Internelor si Reformei Administrative în relatiile cu partenerii străini, conform dispozitiilor legale în vigoare.

Art. 13. - Personalul clubului care efectuează deplasări în străinătate sau poartă convorbiri cu parteneri străini are obligatia să respecte atât legislatia statului român, cât si pe cea a  statului în care se deplasează.

Art. 14. - Personalul clubului care încalcă prevederile prezentei metodologii sau depăseste, din vina lui, perioada de timp aprobată pentru deplasarea în străinătate este pasibil, după caz, de răspundere materială, disciplinară, penală sau civilă, potrivit normelor legale în vigoare.

 

REPUBLICĂRI

 

LEGEA Nr. 98/1994

privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele legale de igienă si sănătate publică*)


*) Republicată în temeiul art. V lit. f) din titlul III al Legii nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comerciantilor în relatia cu consumatorii si armonizarea reglementărilor cu legislatia europeană privind protectia consumatorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 899 din 28 decembrie 2007, dându-se textelor o nouă numerotare.

Legea nr. 98/1994 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele legale de igienă si sănătate publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 317 din 16 noiembrie 1994, a fost modificată si completată prin:

- Ordonanta Guvernului nr. 108/1999 pentru modificarea si completarea Legii nr. 98/1994 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la Normele legale de igienă si sănătate publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 429 din 31 august 1999, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 344/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 389 din 7 iunie 2002;

- Ordonanta Guvernului nr. 103/2000 pentru modificarea Legii nr. 98/1994 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele legale de igienă si sănătate publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din 3 septembrie 2000, respinsă prin Legea nr. 148/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 389 din 7 iunie 2002;

- Ordonanta Guvernului nr. 5/2004 pentru completarea art. 41 din Legea nr. 98/1994 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele legale de igienă si sănătate publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 65 din 26 ianuarie 2004, aprobată prin Legea nr. 170/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 456 din 20 mai 2004;

- Legea nr. 316/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 98/1994 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele legale de igienă si sănătate publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 592 din 1 iulie 2004;

- Ordonanta Guvernului nr. 18/2005 pentru modificarea Legii nr. 98/1994 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele legale de igienă si sănătate publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 101 din 31 ianuarie 2005, aprobată prin Legea nr. 147/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 423 din 19 mai 2005.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 1.000 lei la 4.000 lei:

a) absenta avizului sanitar pentru proiecte si documentatii tehnice privind sistematizarea centrelor populate si a teritoriului, amplasarea obiectivelor economice si social-culturale, construirea, transformarea, extinderea, schimbarea destinatiei sau sistematizarea obiectivelor industriale si a oricăror obiective cu impact asupra sănătătii publice si care sunt supuse procedurii de avizare sanitară conform reglementărilor în vigoare;

b) nesolicitarea avizului, absenta notificării si nerespectarea prevederilor specifice de notificare sau avizare pentru produsele care sunt supuse acestei proceduri.

Art. 2. - Constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 1.000 lei la 4.000 lei:

a) nerespectarea cerintelor generale si specifice privind conformitatea produselor, în vederea asigurării protectiei sănătătii publice;

b) functionarea obiectivelor, din domeniile care necesită autorizare, fără autorizatie sanitară de functionare, precum si functionarea după emiterea, în conditiile legii, a deciziei de suspendare a activitătii sau, după caz, de retragere a autorizatiei sanitare de functionare;

c) neîndeplinirea măsurilor prescrise de autoritatea de sănătate publică teritorială, care au drept scop prevenirea si combaterea bolilor transmisibile, prevenirea accidentărilor si a intoxicatiilor favorizate si întretinute de factorii nocivi, ca urmare a poluării mediului de muncă si de viată;

d) lipsa certificatului de instruire profesională privind însusirea notiunilor fundamentale de igienă, a personalului care lucrează în categoriile de unităti prevăzute în reglementările în vigoare;

e) neacceptarea controlului igienico-sanitar sau refuzul colaborării cu organele de control în efectuarea acestuia.

 

CAPITOLUL II

Contraventii la normele de igienă referitoare la zonele de locuit

 

Art. 3. - Constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 600 lei la 2.000 lei:

a) neaplicarea măsurilor corespunzătoare pentru prevenirea emanării de substante dăunătoare sănătătii, peste limitele maxime admise, stabilite de normele în vigoare, precum si a producerii de ape uzate sau deseuri rezultate atât din activităti cu caracter industrial, comercial, prestări de servicii sau din activitatea persoanelor fizice, în zonele locuite, cât si din depozitarea sau prelucrarea de materiale care produc asemenea substante;

b) producerea, în mod repetat, a zgomotelor care depăsesc limitele maxime stabilite de normele de igienă si reglementările în vigoare pentru zonele locuite;

c) nerespectarea de către persoanele fizice si juridice a normelor de igienă în vigoare referitoare la zonele de locuit, dacă aceasta creează riscuri pentru sănătatea publică;

d) nerespectarea de către persoanele fizice si juridice a distantelor minime de protectie sanitară stabilite prin normele de igienă în vigoare referitoare la zonele de locuit;

e) neefectuarea autocontrolului de laborator de către persoanele juridice din a căror activitate rezultă poluanti de orice natură, în zone de protectie sanitară;

f) depozitarea necontrolată sau în afara locurilor special amenajate a deseurilor solide menajere si a celor rezultate din constructii.

 

CAPITOLUL III

Contraventii la normele de igienă referitoare la aprovizionarea cu apă a populatiei

 

Art. 4. - Constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 400 lei la 2.000 lei:

a) neîntocmirea de către producătorii si distribuitorii de apă din sistemul public a regulamentului de exploatare, functionare si întretinere a instalatiilor centrale de aprovizionare cu apă pentru consum uman, respectiv de asigurare a potabilitătii, precum si nerespectarea prevederilor cu caracter sanitar stabilite prin acest regulament, avizat de autoritatea de sănătate publică teritorială;

b) neasigurarea mentinerii stării de curătenie pe întreg teritoriul uzinelor/statiilor de producere a apei pentru consum uman, atât în clădirile cu diferite instalatii, cât si pe terenul din zona de protectie sanitară;

c) neanuntarea autoritătii de sănătate publică teritorială despre producerea de avarii la nivelul uzinelor sau statiilor de producere a apei pentru consum uman, despre interventiile la nivelul retelelor de distributie a apei, oprirea sau intermitenta distributiei apei în retea, precum si neinformarea populatiei despre programul de furnizare a apei;

d) neîntocmirea si nerespectarea programului de exploatare a instalatiilor, avizat de autoritatea de sănătate publică teritorială, privind întretinerea acestora, precum si controlul de calitate a apei pentru consum uman, îmbuteliată de către producători;

e) neasigurarea monitorizării de control si de audit a calitătii apei potabile;

f) neasigurarea conformării la parametrii de calitate a apei potabile;

g) nerespectarea termenelor etapelor planului de conformare, aprobat de către autoritatea de sănătate publică teritorială;

h) neefectuarea, de către producătorii si distribuitorii de apă pentru consum uman în sistem public, a controlului de laborator al calitătii apei, conform reglementărilor legale în vigoare.

Art. 5. - Constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 600 lei la 1.800 lei:

a) neasigurarea de către persoanele juridice care produc sau distribuie apa pentru consum uman a calitătii si cantitătii corespunzătoare cerintelor de băut si menajere, precum si transportul si distribuirea acesteia în conditii necorespunzătoare;

b) neasigurarea de către persoanele juridice care produc si/sau distribuie apă pentru consum uman a rezervei de apă pentru populatie care să acopere necesarul minim pentru 12 ore în caz de avarie;

c) neasigurarea de către proprietarii clădirilor sau de către persoanele fizice si juridice care distribuie apa pentru consum uman a întretinerii instalatiilor interioare de distribuire a apei, astfel încât să nu se modifice calitatea acesteia si să nu fie afectată starea de sănătate a consumatorilor;

d) neasigurarea de către producător sau distribuitor a presiunii necesare ascensiunii apei până la ultimul nivel al clădirilor sau constructiilor ori neasigurarea de către proprietarii acestora a instalatiilor necesare (hidrofoare) ascensiunii apei pentru consum uman până la ultimul nivel ori nefunctionarea acestora;

e) neamenajarea în locuri de mare aglomerare (piete, târguri, parcuri, trasee turistice, străzi cu mare circulatie, gări, autogări, stadioane), precum si în incinta marilor obiective socioculturale, de către organizatori sau de către persoanele juridice titulare, a surselor de apă pentru consum uman corespunzătoare calitativ, în conformitate cu normele si reglementările în vigoare.

Art. 6. - Constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei:

a) neefectuarea, de către producătorii de alimente, de băuturi alcoolice si nealcoolice, de produse culinare si de gheată, a controlului de laborator al potabilitătii apei, conform normelor în vigoare;

b) neasigurarea dezinfectiei eficiente a apei produse si/sau distribuite populatiei ca apă pentru consum uman, conform reglementărilor în vigoare;

c) neasigurarea de către producători a unei eficiente de 99,9% în tratarea apei, exprimată în grade de turbiditate si în valoarea bacteriilor coliforme, conform reglementărilor în vigoare;

d) neefectuarea dezinfectării corespunzătoare a apei pentru primele cantităti de apă distribuite, după o întrerupere în distributie si în următoarele situatii:

- incidente de dare în exploatare a instalatiilor noi, după modificări ale procesului tehnologic, după remedieri, revizii sau reconditionări;

- când nu există garantia securitătii retelei de distributie, ceea ce ar putea conduce la contaminarea apei din retea;

- în situatii epidemiologice cu risc de transmitere a bolilor infectioase;

e) neasigurarea de către producătorii si distribuitorii de apă pentru consum uman a unei rezerve de substantă dezinfectantă si de coagulant pentru minimum 30 de zile de functionare;

f) utilizarea, de către producătorii si/sau distribuitorii de apă pentru consum uman, a materialelor de constructie, a tehnologiilor de tratare a reactivilor, a produselor, a conductelor, a tevilor, a accesoriilor si a dispozitivelor, precum si a aparatelor de măsurare, fără respectarea reglementărilor legale în vigoare;

g) neremedierea deficientelor tehnice si neîntretinerea salubritătii în unitătile de producere sau de distributie a apei pentru consum uman, a rezervoarelor de înmagazinare, a hidrantilor, statiilor de pompare, clorinare, a retelelor de distributie, inclusiv interioarele clădirilor de interes public;

h) utilizarea materialelor de constructie, a reactivilor si a substantelor folosite în instalatiile de producere si îmbuteliere a apei pentru consum uman, fără respectarea reglementărilor în vigoare;

i) producerea si îmbutelierea apei de băut necorespunzătoare conditiilor de calitate pentru apa de consum uman, precum si neefectuarea controlului calitătii apei de către producătorii de apă de băut îmbuteliată;

j) îmbutelierea apei pentru consum uman de către producători în conditii neigienice;

k) utilizarea de recipiente returnabile sau din materiale neavizate, conform reglementărilor în vigoare, pentru îmbutelierea apei pentru consum uman;

l) neutilizarea, la transportul apei pentru consum uman, a containerelor fabricate din materiale avizate, conform reglementărilor legale în vigoare.

Art. 7. - Constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 800 lei la 4.000 lei:

a) asigurarea cu apă pentru consum uman a populatiei, care nu corespunde conditiilor de calitate pentru consum uman, conform reglementărilor în vigoare, la locul de muncă, în colectivităti temporare sau în caz de calamităti naturale, dezastre si accidente;

b) folosirea unei surse de apă pentru consum uman, care nu îndeplineste conditiile de calitate si care, prin tratare, nu garantează încadrarea permanentă în limitele stabilite prin reglementările în vigoare;

c) darea în consum public, ca apă pentru consum uman, a apei care nu corespunde conditiilor de potabilitate prevăzute în reglementările în vigoare;

d) efectuarea de racorduri, comunicatii si legături ale retelelor de apă pentru consum uman cu oricare alte retele de apă nepotabilă;

e) neasigurarea tehnologiilor de tratare a apelor de suprafată pentru apa dată în consum uman;

f) nerespectarea măsurilor impuse de prevederile legale privind zonele de protectie sanitară a surselor de apă folosite la producerea apei pentru consum uman, a uzinelor/statiilor de producere, a rezervoarelor de înmagazinare, a aductiunilor, a statiilor de pompare, dezinfectie si a retelelor de distributie;

g) absenta dezinfectantului la intrarea în reteaua de distributie sau la capetele de retea ale sistemelor publice de alimentare cu apă;

h) nemarcarea vizibilă a surselor si a retelelor de apă, care nu corespund conditiilor de calitate a apei pentru consum uman, din incinta unitătilor de orice fel si a locurilor publice.

 

CAPITOLUL IV

Contraventii la normele de igienă privind colectarea si îndepărtarea reziduurilor

 

Art. 8. - Constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 500 lei la 5.000 lei:

a) neîntocmirea de către persoanele juridice care exploatează retelele stradale de canalizare a regulamentului de exploatare si întretinere a acestora si nerespectarea prevederilor cu caracter sanitar stabilite prin acest regulament;

b) neîntretinerea în permanentă stare de functionare si de curătenie a instalatiilor sanitare interioare în unităti, inclusiv în mijloace de transport si locuinte, de către operatorii economici, precum si de către asociatiile de locatari/proprietari sau persoane fizice;

c) neasigurarea de către asociatiile de locatari/proprietari si de locatarii gospodăriilor individuale a dotării cu recipiente ecologice sau neasigurarea de către proprietarul sau administratorul unitătilor de orice fel a dotării cu recipiente ecologice pentru colectarea deseurilor menajere, amplasate în spatii special amenajate, camere de gunoi sau platforme

racordate la reteaua de apă si canalizare, spălate si dezinfectate, mentinute în bună stare, reparate, suficiente numeric pentru păstrarea reziduurilor timp de maximum 2-3 zile;

d) proiectarea, amplasarea si exploatarea pentru îndepărtarea si neutralizarea reziduurilor menajere a gropilor de gunoi sau a instalatiilor de incinerare în alte conditii decât cele prevăzute de normele de igienă în vigoare;

e) neremedierea operativă de către proprietarii imobilelor a avariilor instalatiilor de apă si canal din incinta acestora si neevacuarea apelor ce se acumulează în subsolurile imobilelor.

Art. 9. - Constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 500 lei la 2.000 lei:

a) amplasarea closetelor cu groapă simplă la o distantă mai mică fată de sursele de apă decât cea prevăzută prin normele de igienă în vigoare, precum si neîntretinerea si nedezinfectarea acestor closete, precum si a altor tipuri de closete fără apă curentă;

b) neevacuarea ritmică si ori de câte ori este necesar a continutului instalatiilor mici de colectare a apelor uzate, precum: haznale, puturi absorbante, closete, administrate de persoane fizice sau juridice;

c) folosirea în alte scopuri a utilajelor si mijloacelor de transport pentru colectarea si transportul reziduurilor solide si a apelor uzate fecaloid-menajere, precum si neîntretinerea lor în stare permanentă de functionare prin reparare, spălare si dezinfectie;

d) îndepărtarea de către persoane fizice si juridice a apelor uzate fecaloid-menajere si industriale în alte locuri decât în reteaua de canalizare sau, în lipsa acestora, în instalatii proprii pentru colectarea, tratarea si evacuarea apelor uzate;

e) neîntretinerea în stare de functionare a instalatiilor mici de colectare a apelor uzate, precum: fose septice vidanjabile, puturi absorbante si altele, de către detinătorii acestora, si vidanjarea apelor uzate din haznale în canale deschise, în guri de canal sau în rigolele străzilor;

f) neracordarea instalatiei de canalizare interioară a locuintelor de către proprietarii acestora la reteaua publică de canalizare, acolo unde există retea, sau neasigurarea colectării apelor uzate fecaloid-menajere în instalatii proprii;

g) nerespectarea de către serviciile de salubritate a normelor de igienă privind întretinerea curăteniei străzilor, parcurilor, pietelor si a altor locuri publice si neridicarea cu regularitate a deseurilor menajere si stradale;

h) proiectarea, amplasarea si întretinerea instalatiilor de depozitare, prelucrare si neutralizare a deseurilor solide în alte conditii decât cele prevăzute de normele sanitare în vigoare;

i) neîndepărtarea cadavrelor sau a resturilor de animale, în conditiile prevăzute de normele în vigoare, de către detinătorii de animale si/sau de administratia domeniului public;

j) neasigurarea dotării si amplasării de WC-uri mobile de tipul tinetelor în locuri aglomerate cu ocazia unor zile festive si serbări câmpenesti, expozitii, târguri, oboare si altele, care să fie plasate în apropierea locului de desfăsurare a activitătii, usor de transportat la locul de golire, usor de curătat si de dezinfectat.

Art. 10. - Constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 500 lei la 2.000 lei:

a) utilizarea reziduurilor fecaloid-umane la fertilizarea terenurilor agricole atunci când pe aceste terenuri se cultivă fructe sau legume care se consumă în stare crudă;

b) neefectuarea epurării apelor uzate înaintea deversării lor în bazine naturale;

c) îndepărtarea vidanjului, reziduurilor solide menajere, industriale, de grajd, de stradă, a cadavrelor de animale si a deseurilor toxice si periculoase pe alte locuri decât cele stabilite anume de consiliile locale si prin alte sisteme decât cele admise de normele sanitare în vigoare;

d) neefectuarea periodică, conform normelor de igienă, a dezinsectiei si deratizării depozitelor de deseuri solide menajere;

e) neutralizarea insuficientă a apelor uzate industriale si epurarea incompletă a apelor fecaloid-menajere;

f) evacuarea apelor uzate provenite din spitale de boli infectioase, laboratoare care lucrează cu produse patologice, precum si de la orice unităti care prin specificul lor contaminează aceste ape, fără epurarea biologică si neutralizarea substantelor radioactive sau a substantelor chimice toxice;

g) deversarea în canale deschise care străbat zone locuite a apelor reziduale fecaloid-menajere si a apelor reziduale industriale ce contin substante toxice sau radioactive si neîntretinerea acestor canale în stare permanentă de functionare prin curătare si prin repararea defectiunilor;

h) amplasarea si amenajarea de depozite, instalatii de depozitare, prelucrare si neutralizare a deseurilor solide, precum si a celor menajere, industriale, de stradă, a vidanjului si a cadavrelor de animale, fără autorizatie sanitară;

i) amplasarea, amenajarea sau extind erea de cimitire umane fără aviz sanitar;

j) desfiintarea si schimbarea destinatiei unui cimitir uman înaintea trecerii unei perioade de 30 de ani de la ultima înhumare, cu strămutarea tuturor osemintelor;

k) îndepărtarea de către persoane fizice sau juridice în conditii neigienice si în alte locuri decât cele stabilite anume de către consiliile locale a resturilor rezultate din tăierea animalelor;

l) lipsa dotării cu grup sanitar a locuintelor si a unitătilor de orice fel;

m) folosirea pe terenurile agricole a deseurilor neautorizate de autoritătile competente pentru protectia mediului, sănătate si agricultură;

n) utilizarea pentru incinerarea deseurilor a instalatiilor neomologate;

o) neevacuarea de către unitătile de salubritate a reziduurilor menajere în maximum două zile în perioada 1 aprilie - 1 octombrie si în cel mult 3 zile în restul anului;

p) depunerea deseurilor rezultate din îngrijiri medicale în containerele comune ale clădirilor de locuit;

q) răspândirea neorganizată, direct pe sol sau în bazinele naturale, a apelor uzate menajere si industriale, precum si deversarea acestor ape în zona de protectie sanitară a surselor si instalatiilor centrale de alimentare cu apă;

r) neîndepărtarea apelor uzate menajere provenite de la locuintele neracordate la un sistem de canalizare prin evacuarea acestora prin fose septice vidanjabile proiectate, executate, amplasate, exploatate si întretinute conform normelor în vigoare, precum si deversarea lor în locuri neautorizate în acest scop.

 

CAPITOLUL V

Contraventii la normele de igienă privind unitătile de folosintă publică

 

Art. 11. - Constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 300 lei la 1.500 lei:

a) admiterea accesului unui număr de persoane mai mare decât permite capacitatea proiectată în sălile unitătilor în care se desfăsoară activităti recreativ-culturale;

b) neafisarea la loc vizibil a măsurilor de igienă ce trebuie respectate de cei care folosesc bazine de înot sau lipsa de supraveghere a respectării acestor măsuri de către cei care exploatează bazinele de înot;

c) neîntretinerea în permanentă stare de curătenie a echipamentului de lucru folosit de personalul din saloanele de frizerie, coafură, manechiură, pedichiură si cosmetică;

d) nedotarea, de către proprietar sau administrator, a grupurilor sanitare publice sau din unitătile de folosintă publică, cu materiale si mijloace adecvate pentru igiena individuală a

utilizatorilor, precum si neîntretinerea acestora.

Art. 12. - Constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 800 lei la 2.400 lei:

a) neasigurarea, în unitătile furnizoare de servicii de igienă personală, a lenjeriei curătate, dezinfectate si călcate, schimbată după fiecare persoană, precum si nerespectarea circuitului

acesteia;

b) neîntretinerea, de către proprietar sau administrator, în stare de functionare si curătenie a instalatiilor interioare de distributie a apei potabile si de evacuare a apelor uzate din unitătile de utilitate publică;

c) neasigurarea, în încăperile de dormit ale colectivitătilor temporare, a suprafetei si cubajului de aer pentru un pat, prevăzute de normele în vigoare;

d) depăsirea capacitătii autorizate a dormitoarelor de orice tip, a internatelor, creselor si colectivitătilor de copii si tineri, precum si neasigurarea pentru fiecare persoană a unui pat

individual;

e) neasigurarea în unitătile de cazare a inventarului moale si a lenjeriei de pat necesare pentru persoanele cazate si nerespectarea normelor de igienă în vigoare privind schimbarea lenjeriei si respectarea circuitului acesteia;

f) neîntretinerea, de către detinători, a plajelor cu destinatie de agrement în permanentă stare de curătenie si neasigurarea cu dotările sanitare prevăzute de normele de igienă în vigoare;

g) proiectarea si amenajarea bazinelor de înot fără respectarea normelor de igienă în vigoare; neîntretinerea bazinelor de înot prin spălare si dezinfectare, prin primenirea si dezinfectia apei corespunzător normelor de igienă;

h) functionarea bazinelor de înot si a strandurilor fără anexe, precum vestiare, grupuri sanitare separate pe sexe, conform numărului prevăzut de normele în vigoare în raport cu

capacitatea unitătii;

i) neefectuarea curătării si dezinfectiei, după fiecare client, a instrumentarului utilizat în unitătile de frizerie, coafură, manichiură, pedichiură si cosmetică sau refolosirea instrumentarului de unică folosintă;

j) servirea în unitătile de frizerie, coafură, manichiură, pedichiură si cosmetică a persoanelor care suferă de boli transmisibile ale pielii, părului sau unghiilor si nesterilizarea instrumentarului utilizat accidental pentru servirea unui client din categoria sus-mentionată;

k) lipsa, din dotarea unitătilor de frizerie, coafură, manichiură, pedichiură si cosmetică, a substantelor dezinfectante pentru instrumentarul utilizat;

l) folosirea instrumentarului tăios în unitătile de frizerie, coafură, manichiură, pedichiură, cosmetică, fără sterilizare prealabilă;

m) neîntretinerea stării de curătenie, neefectuarea reparatiilor necesare bunei functionări, precum si neefectuarea dezinfectiei si dezinsectiei mijloacelor de transport în comun;

n) neasigurarea, în orice fel de unităti si în anexele aferente, a curăteniei permanente, a efectuării operatiunilor de dezinfectie, precum si a îndepărtării reziduurilor solide, în conditiile stabilite prin normele de igienă în vigoare;

o) neasigurarea întretinerii constructiilor băilor publice si instalatiilor aferente acestora pentru asigurarea functionării în permanentă la parametrii proiectati si a mentinerii permanente

a stării de curătenie în conditiile stabilite prin normele de igienă în vigoare;

p) neefectuarea de către unitătile abilitate sau de personalul abilitat a dezinfectiei încăperilor în care au locuit persoane care au decedat prin boli transmisibile;

q) nerespectarea conditiilor igienico-sanitare, prevăzute în normele de igienă în vigoare, pentru manipularea, transportul, desfacerea si depozitarea produselor cosmetice, care să

permită mentinerea stabilitătii parametrilor calitativi si a salubritătii acestora;

r) expunerea, spre vânzare sau utilizare, a produselor cosmetice, fără date de identificare sau cu termen de valabilitate expirat;

s) nedotarea unitătilor de folosintă publică cu grupuri sanitare accesibile publicului;

t) neasigurarea apei calde curente si în cantităti suficiente, în conditiile stabilite prin reglementările în vigoare.

Art. 13. - Constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 500 lei la 2.000 lei:

a) utilizarea apei care nu corespunde normelor de calitate, conform reglementărilor în vigoare, pentru bazine de înot, băi publice, băi, chiuvete, spălătorii din unităti de folosintă publică,

inclusiv mijloace de transport;

b) amenajarea strandurilor si bazinelor de înot fără respectarea conditiilor stabilite prin normele de igienă în vigoare privind amplasarea si dotarea lor;

c) instalarea de campinguri fără respectarea conditiilor stabilite prin normele de igienă în vigoare privind amplasarea si dotarea cu anexe sanitare si capacitatea acestora.

 

CAPITOLUL VI

Contraventii la normele de igienă pentru unitătile sanitare

 

Art. 14. - Constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 600 lei la 1.800 lei:

a) depăsirea capacitătii unitătilor sanitare cu paturi privind numărul persoanelor spitalizate si a numărului de paturi în saloane, care determină scăderea cubajului minim de aer prevăzut de normele în vigoare, cu exceptia unor situatii deosebite (izbucniri epidemice etc.);

b) neasigurarea, în fiecare sectie de spitalizare, a spatiilor, circuitelor functionale si a conditiilor necesare pentru izolarea bolnavilor care reprezintă surse de boli transmisibile, precum si pentru bolnavii cu receptivitate crescută la infectii;

c) neasigurarea în unitătile si în spatiile care acordă asistentă medicală si socială pentru copii a spatiului de cazare si a conditiilor de igienă pentru mame însotitoare, precum si internarea acestora în număr mai mare decât cel stabilit prin structura de paturi aprobată de Ministerul Sănătătii Publice;

d) neasigurarea pentru unitătile sanitare cu paturi, în conditiile stabilite prin normele de igienă în vigoare, a unei rezerve de apă pentru consum uman care să asigure necesarul pentru o perioadă de minimum 12 ore, precum si a cantitătilor de apă caldă necesare igienei individuale a bolnavilor si a personalului, precum si pentru igiena spatiilor, spălarea lenjeriei, pregătirea alimentelor etc.;

e) neasigurarea functionării sistemului de încălzire, în vederea asigurării confortului termic al bolnavilor, potrivit nevoilor lor specifice;

f) neasigurarea colectării reziduurilor septice în conditii de sigurantă privind riscul transmiterii infectiilor nozocomiale;

g) neasigurarea distrugerii prin spargere a ambalajelor din sticlă folosite de bolnavii din spitalele si sectiile de boli infectioase;

h) neraportarea de către unitătile sanitare a infectiilor nozocomiale la autoritătile de sănătate publică teritoriale;

i) neasigurarea echipamentului de protectie complet pentru personalul medico-sanitar în conformitate cu normele în vigoare, precum si neutilizarea acestuia;

j) nerespectarea măsurilor speciale instituite în situatii epidemiologice deosebite.

Art. 15. - Constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 300 lei la 1.000 lei:

a) neasigurarea apei pentru consum uman distribuite prin sistem public la obiectele sanitare amplasate în fiecare încăpere în care se acordă asistentă medicală, în spatiile de deservire sanitară a bolnavilor si în serviciile tehnico-medicale si gospodăresti;

b) neasigurarea, în unitătile sanitare de orice tip, a dotărilor cu obiecte sanitare în număr corespunzător normativului în vigoare;

c) neasigurarea prelucrării sanitare la internare a pacientilor parazitati, în scopul prevenirii infestării cu paraziti a colectivitătii;

d) nerespectarea conditiilor tehnice si functionale prevăzute în normele privind serviciile de spălătorie pentru unitătile medicale.

Art. 16. - Constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 500 lei la 1.500 lei:

a) neasigurarea spatiilor si dotărilor necesare colectării, depozitării, îndepărtării, neutralizării si incinerării, după caz, a deseurilor potential contaminate, rezultate din activitătile unitătilor sanitare, în conditiile stabilite de normele de igienă în vigoare care să prevină transmiterea infectiilor nozocomiale;

b) neefectuarea în statiile si/sau în punctele de sterilizare din unitătile sanitare a controlului eficientei sterilizării si neîntocmirea documentatiei necesare evidentei sterilizării, în conformitate cu normele în vigoare;

c) neasigurarea depozitării si păstrării în conditii optime a articolelor sterilizate în unitătile sanitare;

d) neasigurarea depozitării în conditiile cerute de producător a articolelor sterile de unică folosintă;

e) neasigurarea apei sterile la blocurile operatorii si în sălile de nastere;

f) utilizarea aparaturii de sterilizare, neautorizate de Ministerul Sănătătii Publice, precum si nerespectarea prevederilor cuprinse în cartea tehnică a fiecărui aparat;

g) neutilizarea, pentru componentele aparaturii de uz medical si ale instrumentelor medicale care nu pot fi supuse sterilizării prin căldură, a substantelor dezinfectante care asigură sterilizarea chimică sau a altor metode de sterilizare;

h) necunoasterea de către personalul medico-sanitar si auxiliar sanitar a tehnicilor si procedurilor de pregătire a instrumentarului pentru sterilizare.

 

CAPITOLUL VII

Contraventii la normele privind prevenirea si combaterea bolilor transmisibile

 

Art. 17. - Constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 200 lei la 500 lei:

a) neraportarea cazurilor de boli transmisibile la autoritatea de sănătate publică teritorială, în conformitate cu normele si instructiunile în vigoare;

b) neizolarea bolnavilor de boli transmisibile cu internare obligatorie si neinstituirea măsurilor de prevenire si combatere a extinderii procesului epidemiologic;

c) neefectuarea decontaminării vehiculelor cu care au fost transportati bolnavi contagiosi de către unitatea sanitară care asigură izolarea bolnavilor;

d) neefectuarea de către personalul medico-sanitar a anchetei epidemiologice în focarele de boli transmisibile, în scopul depistării de noi cazuri de bolnavi contacti, convalescenti si purtători sănătosi de germeni, precum si neaplicarea măsurilor antiepidemice de împiedicare a răspândirii infectiilor;

e) neasigurarea de către administratiile unitătilor sanitare a aprovizionării permanente si suficiente cu materiale necesare efectuării curăteniei si operatiunilor de dezinfectie, dezinsectie, deparazitare si deratizare;

f) neaplicarea de către personalul medico-sanitar din unitătile sanitare a măsurilor privind depistarea, prelucrarea si evidenta persoanelor infestate cu paraziti de cap si corp;

g) neasigurarea depozitării si păstrării produselor dezinfectante în conditii care să prevină modificările fizico-chimice si ale proprietătilor biocide ale produselor;

h) utilizarea în unitătile sanitare a dezinfectantelor si antisepticelor, insecticidelor si raticidelor neavizate de Ministerul Sănătătii Publice;

i) neaplicarea prevederilor programului national de imunizări de către personalul medico-sanitar cu atributii specifice în această activitate, indiferent de forma de organizare în cadrul sistemului public sau privat;

j) neasigurarea conditiilor de transport, depozitare, gestionare si utilizare a produselor biologice si medicamentoase de uz uman si veterinar, prevăzute de instructiunile producătorului;

k) neasigurarea dezinfectiei terminale în focare colective de boli transmisibile;

l) nerespectarea de către persoane fizice, suspecti si convalescenti de boli transmisibile, purtători sănătosi de germeni patogeni, precum si de către persoane juridice a măsurilor prevăzute de normele în vigoare, în scopul prevenirii si combaterii bolilor transmisibile, precum: vaccinări si revaccinări, examene clinice si de laborator, controale periodice ale purtătorilor de germeni patogeni, testări ale stării de imunitate, tratamente profilactice sau alte măsuri epidemiologice;

m) modificarea circuitelor în unitătile sanitare, fără avizul autoritătii de sănătate publică teritoriale;

n) neavertizarea de către personalul medico-sanitar a persoanelor cu risc epidemiologic în legătură cu consecintele medicale si penale ale nerespectării măsurilor antiepidemice, precum si neprecizarea acestor măsuri;

o) neinstituirea sau neaplicarea de către personalul medicosanitar si administrativ al unitătilor sanitare publice sau private a măsurilor care să prevină aparitia sau răspândirea de boli transmisibile la persoanele care beneficiază de asistentă medicală în aceste unităti;

p) neraportarea vaccinărilor si revaccinărilor efectuate de unitătile sanitare, în cadrul sistemului de supraveghere a bolilor infectioase, la autoritatea de sănătate publică teritorială;

q) neefectuarea periodică sau după necesitate a lucrărilor de igienizare si revizuire a instalatiilor si echipamentelor, precum si a lucrărilor de reconditionare si reparare a clădirilor unitătilor sanitare;

r) refolosirea instrumentarului si a materialelor de unică folosintă;

s) neîntretinerea permanentă a stării de curătenie în unitătile sanitare.

Art. 18. - Constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 300 lei la 1.500 lei:

a) neaplicarea de către spitalele care eliberează cadavrele persoanelor decedate prin boli transmisibile a măsurilor de prevenire a răspândirii infectiilor;

b) transportul, depunerea la capelă si înhumarea cadavrelor persoanelor decedate prin boli transmisibile fără respectarea normelor antiepidemice si de igienă;

c) exhumarea cadavrelor umane înainte de trecerea perioadei de un an de la data înhumării sau exhumarea cadavrelor umane fără avizul autoritătii de sănătate publică teritoriale în termenul de 1-7 ani de la data înhumării, precum si exhumarea în alte conditii decât cele stabilite prin avizul autoritătii de sănătate publică teritoriale, cu exceptia cazurilor prevăzute de legea penală;

d) nerespectarea instructiunilor Ministerului Sănătătii Publice privind imunizările obligatorii, măsurile de luptă în focar, izolarea bolnavilor cu boli transmisibile si eliberarea avizului epidemiologic;

e) lipsa de colaborare a personalului medico-sanitar din unitătile sanitare cu paturi la efectuarea anchetei epidemiologice si la supravegherea focarului de infectie nozocomială cu specialisti din autoritatea de sănătate publică teritorială, precum si neaplicarea măsurilor antiepidemice de împiedicare a răspândirii infectiilor;

f) nerespectarea instructiunilor producătorului sau a recomandărilor prevăzute în avizul sanitar privind folosirea dezinfectantelor, antisepticelor, insecticidelor si raticidelor utilizate.

Art. 19. - Constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 500 lei la 2.000 lei:

a) neasigurarea de către persoanele fizice si juridice care lucrează cu produse patologice a sterilizării si/sau incinerării reziduurilor contaminante si a altor reziduuri care au astfel de indicatii;

b) neasigurarea sterilizării instrumentarului medicochirurgical si a materialelor sanitare, precum si utilizarea de materiale nesterile în procesul de îngrijire a bolnavului.

 

CAPITOLUL VIII

Contraventii la normele igienico-sanitare pentru alimente si la normele de igienă privind productia, prelucrarea, depozitarea, păstrarea, transportul si desfacerea alimentelor

 

Art. 20. - Constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei:

a) utilizarea personalului de întretinere a curăteniei din anexele sanitare si din curti la manipularea alimentelor ori la întretinerea curăteniei utilajelor sau a încăperilor de prelucrare sau de depozitare a alimentelor;

b) utilizarea la întretinerea curăteniei din afara sălilor de productie, din anexele sanitare, din curti si dependinte a salariatilor care lucrează în procesele tehnologice de productie alimentară, la prelucrarea sau manipularea alimentelor;

c) neefectuarea operatiunilor de curătenie manuală a locurilor de muncă, utilajelor, ustensilelor, suprafetelor de lucru si ambalajelor în conditiile stabilite de normele de igienă în vigoare;

d) depozitarea, chiar si provizorie, a ambalajelor de transport al produselor de panificatie si de cofetărie, a laptelui si produselor lactate, a cărnii si preparatelor din carne, a semipreparatelor culinare si a ghetii artificiale, în conditii care pot determina contaminarea sau impurificarea acestora;

e) nerespectarea în unitătile de alimentatie colectivă a obligatiei de a păstra timp de 48 de ore la rece, în recipiente curate, acoperite si etichetate, câte o probă din fiecare fel de mâncare servită;

f) neasigurarea dotării unitătilor de alimentatie colectivă permanente si sezoniere cu veselă si tacâmuri în număr cel putin egal cu numărul total de consumatori zilnici;

g) neasigurarea spălării si dezinfectiei după fiecare transport a mijloacelor auto folosite la transportul alimentelor;

h) aprovizionarea unitătilor alimentare de orice fel care produc si prelucrează alimente usor alterabile în cantităti care depăsesc posibilitătile de păstrare si de prelucrare a acestora;

i) neasigurarea echipamentului de protectie sanitară curat si complet pentru personalul care lucrează în sectoarele de productie, prelucrare, depozitare, transport si desfacere a alimentelor, precum si neutilizarea acestui echipament.

Art. 21. - Constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei:

a) nerespectarea de către unitătile sau de persoanele fizice care folosesc cărucioare si tonete la comertul stradal a conditiilor igienico-sanitare de desfăsurare a acestei activităti;

b) transportarea, depozitarea sau expunerea alimentelor sub formă de materii prime sau semifabricate, împreună cu produse finite, care se consumă fără prelucrare termică si fără  sigurarea conditiilor corespunzătoare pentru fiecare categorie;

c) nerespectarea, de către conducătorul unitătii alimentare, a obligatiei privind verificarea zilnică a stării de igienă individuală si de sănătate a personalului din subordine, precum si  primirea, în unitate, a angajatilor bolnavi sau convalescenti de boli transmisibile;

d) nerespectarea regulilor de igienă individuală în tot timpul programului de lucru de către persoanele care lucrează la manipularea, transportul, prelucrarea, sortarea si desfacerea alimentelor;

e) folosirea ghetii naturale la păstrarea alimentelor, cu exceptia pestelui, în unitătile alimentare;

f) păstrarea alimentelor în contact direct cu gheata naturală sau artificială ori cu apa rezultată din topirea ghetii;

g) servirea băuturilor, fructelor si legumelor răcite prin contact direct cu gheata naturală sau artificială, cu exceptia cuburilor de gheată preparate în congelatoare, din apa pentru consum uman;

h) neizolarea conductelor de canalizare care traversează încăperile de productie, preparare, depozitare, servire si desfacere a alimentelor, astfel încât să se prevină contaminarea spatiilor alimentare cu ape uzate, precum si poluarea mediului înconjurător;

i) efectuarea transportului alimentelor cu mijloace de transport neautorizate în acest scop, neamenajate si neechipate în scopul asigurării, pe toată durata transportului, a păstrării nemodificate a caracteristicilor nutritive, organoleptice, fizicochimice si microbiologice, precum si a protectiei împotriva prafului, ploii, insectelor, rozătoarelor si a oricărei posibilităti de

poluare, degradare si contaminare a produselor si ambalajelor;

j) neasigurarea si nerespectarea măsurilor stabilite de normele în vigoare pentru protectia sanitară a produselor si consumatorilor la punctele fixe de desfacere stradală a alimentelor si băuturilor răcoritoare;

k) expunerea spre vânzare sau vânzarea în ambalaje degradate a produselor alimentare preambalate;

l) folosirea în laboratoarele si unitătile de alimentatie publică sau colectivă a ouălor de rată la prepararea prăjiturilor, cremelor, înghetatei sau a oricăror alte produse;

m) neasigurarea functionării, în permanentă, a spatiilor frigorifice din unitătile alimentare, neasigurarea controlului si înregistrării temperaturii si neîntretinerea acestor spatii prin efectuarea periodică a reparatiilor si igienizării;

n) neasigurarea de ustensile adecvate (clesti, linguri, furculite etc.) pentru servirea alimentelor neambalate care se consumă fără prelucrare termică;

o) depozitarea produselor alimentare si a ambalajelor în spatiile de vânzare, productie sau preparare, în spatiile de circulatie, vestiare sau pe trotuarele aferente;

p) folosirea pentru alimentatia colectivă a vaselor si ustensilelor de bucătărie degradate;

q) organizarea deficitară a procesului de productie alimentară, nerealizându-se orientarea fluxului tehnologic într-un singur sens si favorizându-se încrucisările între fazele salubre si cele insalubre;

r) neetichetarea produselor alimentare, în conformitate cu normele în vigoare;

s) nemarcarea vizibilă a meselor de lucru, a fundurilor de lemn, a mânerelor de cutit si a spatiilor frigorifice, pentru identificarea scopului de folosire pe tipuri de alimente.

Art. 22. - Constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 2.000 lei la 6.000 lei:

a) receptia si introducerea în procesul de productie sau de prelucrare a materiilor prime si auxiliare, semifabricate sau finite, cu modificări si fără constatarea salubritătii lor de către  persoane răspunzătoare, pe baza certificatelor de calitate eliberate de către furnizori;

b) nerespectarea normelor de igienă în vigoare referitoare la prepararea si păstrarea cremelor de ouă, a maionezei si a produselor din carne speciale;

c) nerespectarea măsurilor prevăzute de normele de igienă în vigoare privind prepararea, păstrarea, transportul si servirea înghetatei;

d) neasigurarea de către unitătile de desfacere si servire a alimentelor a conditiilor de depozitare, expunere si manipulare pentru păstrarea nemodificată a proprietătilor nutritive, organoleptice, fizice, chimice si microbiologice;

e) neasigurarea dotării unitătilor alimentare cu utilaje si mobilier tehnologic, fabricate potrivit normelor de igienă în vigoare si întretinute în permanentă stare de functionare;

f) neasigurarea în unitătile de alimentatie publică colective a spatiilor si circuitelor functionale stabilite prin normele de igienă în vigoare pentru depozitare, prelucrare culinară si consum;

g) neasigurarea în toate unitătile alimentare a functionării corecte si permanente a aparaturii de control si de înregistrare a parametrilor care conditionează salubritatea prelucrării si păstrării materiilor prime, semifabricatelor si produselor finite prin sterilizare, pasteurizare, refrigerare, congelare si alte proceduri specifice;

h) neasigurarea depozitării si păstrării alimentelor în conditii care să prevină modificările proprietătilor nutritive, organoleptice si fizico-chimice, precum si contaminarea microbiană;

i) neasigurarea, în unitătile din sectorul alimentar de productie, prelucrare, servire, depozitare, transport, vânzare, a apei curente reci pentru consum uman, corespunzătoare calitativ reglementărilor în vigoare, si a apei calde menajere, distribuită în conditii igienice oriunde este necesar si în cantităti suficiente pentru acoperirea nevoilor tehnologice si pentru întretinerea curăteniei utilajelor, mobilierului si dotărilor;

j) neefectuarea periodică sau după necesitate a lucrărilor de igienizare si de revizuire a instalatiilor si utilajelor, precum si a lucrărilor de reconditionare si de reparare a clădirilor unitătilor alimentare;

k) nerespectarea conditiilor stabilite de normele de igienă în vigoare privind amenajarea, dotarea si întretinerea pietelor alimentare, a târgurilor si oboarelor;

l) neasigurarea, în unitătile alimentare, a operatiunilor de curătenie si dezinfectie, precum si neasigurarea dotării si aprovizionării unitătii alimentare cu utilaje, ustensile si materiale specifice pentru spălare si dezinfectie;

m) expunerea spre vânzare sau punerea în consum de produse alimentare cu termen de valabilitate expirat;

n) folosirea fără aviz sanitar a cernelurilor si colorantilor utilizati la imprimarea sau la colorarea produselor alimentare, a ambalajelor acestora, precum si contactul direct al alimentelor cu partea imprimată a ambalajelor;

o) utilizarea la fabricarea ambalajelor sau chiar la ambalarea propriu-zisă a produselor alimentare a materialelor neavizate sanitar;

p) păstrarea în vase metalice zincate sau în vase de aluminiu a alimentelor lichide si semilichide, cu exceptia apei, a alcoolului etilic si a grăsimilor alimentare;

q) refolosirea si/sau comercializarea veselei, paharelor si a altor materiale de unică folosintă în unitătile de alimentatie publică;

r) utilizarea de către persoanele fizice si juridice autorizate, la prepararea produselor alimentare, a băuturilor alcoolice si nealcoolice, a produselor culinare, a ghetii, a unor surse de apă, fără a respecta indicatorii de calitate a apei potabile.

Art. 23. - Constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 2.000 lei la 10.000 lei:

a) punerea în consum a alimentelor care sunt contrafăcute sau care prezintă:

I. semne organoleptice de alterare evidente;

II. semne de infestare cu paraziti si insecte, precum si resturi sau semne ale activitătii acestora, cu exceptia unor produse pentru care sunt prevăzute limite în normele de igienă sau în reglementările în vigoare;

III. semne ale contactului cu rozătoare;

IV. miros si gust, străine de natura produsului;

V. gust, miros sau pete de mucegai, cu exceptia mucegaiurilor selectionate admise;

VI. continut de substante chimice neavizate sau peste limitele admise de normele de igienă în vigoare;

VII. continut de corpi străini, cu exceptia cazurilor în care norma prevede o limită maximă admisă;

VIII. continut de alfatoxine B1 peste limitele admise pentru seminte si făinuri de cereale, leguminoase uscate, seminte oleaginoase, arahide, miez de nucă, alune, concentrate si izolate proteice de vegetale si altele;

IX. continut de micotoxine, peste limitele admise pentru seminte si făinuri de cereale, leguminoase uscate, seminte oleaginoase, arahide, miez de nucă, alune, concentrate si izolate proteice de vegetale si alte grupe de produse alimentare;

b) reconditionarea produselor alimentare retrase din consum ca fiind necorespunzătoare conditiilor de calitate;

c) refolosirea ca materie primă a preparatelor culinare finite, amestecarea tocăturilor de carne crudă cu cele tratate termic,

precum si folosirea repetată a grăsimilor alimentare la operatiunile de prăjire si încorporare în preparate a grăsimilor folosite la prăjire;

d) folosirea la prepararea produselor alimentare a unor adjuvanti sau a altor substante chimice neavizate ori interzise de Ministerul Sănătătii Publice, precum si depăsirea concentratiilor în cazul celor avizate;

e) folosirea apei industriale pentru anumite operatiuni tehnologice în unităti de industrie alimentară fără avizul autoritătii de sănătate publică teritorială;

f) utilizarea materialelor de orice natură folosite la confectionarea ambalajelor si recipientelor de depozitare si transport, precum si a utilajelor, ustensilelor si acoperirilor de protectie anticorosivă, destinate sectorului alimentar care nu prezintă stabilitate fizico-chimică, care influentează caracteristicile organoleptice ale produsului alimentar si care nu asigură o protectie eficientă a acestuia;

g) utilizarea ambalajelor, recipientelor, ustensilelor si utilajelor ce nu sunt în perfectă stare de curătenie si igienizare sau utilizarea unor astfel de produse pentru alimente în cazul în care au fost folosite în alte scopuri decât contactul direct cu alimentele;

h) utilizarea la ambalarea produselor alimentare a ambalajelor confectionate din deseuri;

i) utilizarea în compozitia pigmentilor destinati obiectelor de uz gospodăresc a sulfurilor de cadmiu, a oxizilor de mercur, plumb si crom.

 

CAPITOLUL IX

Contraventii la normele de igienă privind protectia fată de radiatiile nucleare

 

Art. 24. - Constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 200 lei la 1.000 lei:

a) nerespectarea sistemului de supraveghere a stării de sănătate a personalului expus profesional si a conditiilor de igienă în unitătile în care se desfăsoară activitătile nucleare, în corelare cu nivelul expunerii la radiatii ionizante;

b) neefectuarea controlului medical periodic, conform reglementărilor Ministerului Sănătătii Publice;

c) necompletarea la zi, la toate rubricile, a carnetului individual de supraveghere dozimetrică a persoanelor expuse profesional la radiatii ionizante.

Art. 25. - Constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 300 lei la 1.000 lei:

a) nerespectarea limitelor impuse prin sistemul de supraveghere a contaminării radioactive a produselor alimentare, pe întregul circuit alimentar, inclusiv a surselor de apă potabilă, precum si a altor bunuri destinate folosirii de către populatie;

b) introducerea pacientilor care nu sunt supusi imediat investigatiilor sau tratamentului în câmpul de iradiere si neaplicarea măsurilor de protectie la pacientii supusi examinărilor radiologice pentru regiunile anatomice care nu interesează procedura respectivă;

c) angajarea unei persoane fără control medical din care să rezulte că persoana examinată este aptă pentru lucrul în mediu de radiatii sau mentinerea unei persoane într-un loc de muncă cu expunere la radiatii nucleare, pentru care organele sanitare au stabilit o contraindicatie medicală, temporară sau permanentă;

d) nerespectarea măsurilor de igienă în unitătile nucleare autorizate;

e) neasigurarea, în unitătile nucleare medicale, de circuite functionale, conform normelor sanitare în vigoare.

Art. 26. - Constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 1.000 lei la 4.000 lei:

a) nerespectarea limitelor si a conditiilor prevăzute în autorizatiile eliberate în conformitate cu prevederile art. 38 din Legea nr. 111/1996, republicată;

b) nerespectarea măsurilor si a prevederilor din avizele eliberate, cu impact asupra sănătătii populatiei, ca urmare a activitătilor nucleare;

c) neluarea măsurilor imediate de protejare si asistentă de urgentă a salariatilor si a bolnavilor care au suferit o suprairadiere sau o contaminare radioactivă internă;

d) utilizarea substantelor radioactive în alte scopuri decât cele prevăzute în autorizatia sanitară de functionare;

e) nerespectarea instructiunilor Ministerului Sănătătii Publice privind măsurile profilactice în situatii de accident nuclear major;

f) nerespectarea de către conducerea unitătii a măsurilor prescrise de organele sanitare de control, în scopul păstrării stării de sănătate a personalului si populatiei si prevenirii incidentelor si accidentelor nucleare.

 

CAPITOLUL X

Contraventii la normele de igienă privind conditiile si procesele de muncă

 

Art. 27. - Constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 200 lei la 600 lei:

a) neluarea măsurilor privind programarea salariatilor la controlul medical periodic, potrivit reglementărilor tehnice ale Ministerului Sănătătii Publice, si neurmărirea efectuării integrale a acestuia;

b) neprezentarea angajatilor din unitătile de orice fel la examinările medicale periodice stabilite prin instructiunile Ministerului Sănătătii Publice si programate de organele sanitare, potrivit specificului fiecărui loc de muncă;

c) nesolicitarea avizului medical la schimbarea locului de muncă al unui angajat în aceeasi unitate, dacă prin această schimbare se creează risc pentru sănătatea persoanei respective;

d) neasigurarea, de către angajatori, a conditiilor necesare efectuării examenului medical la angajare, controlului medical periodic si a examenului medical la reluarea activitătii;

e) neasigurarea, de către angajatori, a supravegherii stării de sănătate si a expunerii profesionale prin servicii medicale de medicina muncii.

Art. 28. - Constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 500 lei la 2.000 lei:

a) angajarea de către operatorii economici a personalului fără examen medical prealabil si fără confirmarea scrisă a medicului că locul de muncă sau meseria propriu-zisă nu este contraindicată din punct de vedere medical pentru salariat;

b) mentinerea unei persoane într-un loc de muncă pentru care organele sanitare au stabilit o contraindicatie medicală temporară sau permanentă potrivit instructiunilor Ministerului Sănătătii Publice;

c) depăsirea în zonele de muncă a limitelor admisibile stabilite prin normele generale de protectia muncii pentru microclimat, cu exceptia cazurilor în care cerintele sau natura procesului tehnologic impun conditii climatice speciale;

d) depăsirea în zonele de muncă a limitelor admise pentru zgomote si vibratii stabilite prin normele generale de protectie a muncii;

e) neaplicarea măsurilor stabilite prin normele generale de protectie a muncii pentru protejarea angajatilor care lucrează în aer liber în conditii meteorologice nefavorabile;

f) nerespectarea normelor generale de protectie a muncii privind conditiile de iluminare ale locurilor de muncă;

g) neacordarea materialelor igienico-sanitare, în scopul asigurării igienei personale, în completarea măsurilor generale luate pentru prevenirea îmbolnăvirilor profesionale;

h) neacordarea de către persoanele juridice si fizice, care utilizează în activitatea lor salariati, a echipamentului individual de protectie pentru personalul expus riscurilor de accidentare si de îmbolnăvire profesională;

i) neasigurarea si nerealizarea conditiilor de întretinere a echipamentului individual de protectie, precum si nepurtarea acestui echipament în cazul în care este corect acordat si în stare de functionare sau utilizarea acestuia în alte scopuri sau conditii decât cele prevăzute prin lege;

j) neefectuarea de către medic a examinărilor în vederea angajării si a controalelor medicale periodice, cu respectarea normelor în vigoare;

k) neefectuarea de către medic la angajarea în muncă si cu ocazia controlului medical periodic a investigatiilor suplimentare fată de examenul clinic general, pentru persoanele expuse la  factori nocivi profesionali, în conformitate cu normele tehnice ale Ministerului Sănătătii Publice pentru depistarea contraindicatiilor medicale, a bolilor profesionale si a bolilor legate de profesiune;

l) nerespectarea recomandărilor medicale ca urmare a examinărilor medicale în vederea angajării si a controalelor medicale periodice;

m) neanuntarea la autoritatea de sănătate publică teritorială a cazurilor de boli profesionale acute si a accidentelor colective de muncă de către conducerile unitătilor de orice fel;

n) nerespectarea normelor metodologice privind declararea, confirmarea, înregistrarea, raportarea si evidenta bolilor profesionale, precum si a celorlalti indicatori care definesc morbiditatea profesională;

o) nerespectarea reglementărilor în vigoare privind munca în schimburi, a timpului de muncă, a regimului pauzelor, luând în considerare existenta unor factori de risc în mediul de muncă si capacitatea de adaptare a salariatilor;

p) angajarea unor persoane în locuri de muncă în care există riscul de transmitere a unor boli, precum: sectorul alimentar, zootehnic, instalatii de alimentare cu apă potabilă, colectivităti de copii si alte unităti de interes public, fără respectarea normelor în vigoare;

q) neaplicarea măsurilor speciale de protectie a tegumentului si a mucoaselor pentru substantele ce pot pătrunde în organism prin tegument si mucoase intacte;

r) neinstruirea personalului de către conducătorii unitătilor în vederea cunoasterii riscurilor profesionale si prevenirii îmbolnăvirilor cauzate de noxele existente la locurile de muncă;

s) neacordarea alimentatiei suplimentare, potrivit legii, de către persoanele juridice si fizice salariatilor care lucrează în locuri de muncă în conditii grele si vătămătoare;

t) repartizarea femeilor gravide în locuri de muncă cu expunere la unele substante chimice, precum: plumb, mercur, sulfură de carbon, benzen si alte substante chimice toxice, precum si la trepidatii, radiatii nucleare, ridicare si purtare de greutăti si ortostatism prelungit;

u) utilizarea tinerilor sub vârsta de 16 ani la efectuarea operatiunilor manuale de încărcare, descărcare si transport si a tinerilor sub vârsta de 18 ani la operatiunile cu materiale si produse periculoase foarte toxice si/sau explozive;

v) utilizarea tinerilor sub vârsta de 18 ani la locurile de vopsit care implică utilizarea carbonatului bazic de plumb, a sulfatului de plumb sau a miniului de plumb si a tuturor produselor ce contin acesti pigmenti;

w) expunerea salariatilor la substante foarte periculoase, notate cu indicativul Fp si neaplicarea măsurilor speciale de protectie împotriva substantelor cancerigene si potential cancerigene;

x) nerespectarea de către conducerile unitătilor cu orice profil de activitate a măsurilor prescrise de organele medicale competente în scopul păstrării capacitătii de muncă si al prevenirii îmbolnăvirilor;

y) neasigurarea monitorizării conditiilor de mediu în locurile de muncă periculoase, grele sau nocive, de către persoanele juridice care detin astfel de locuri de muncă.

Art. 29. - Constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei:

a) depăsirea concentratiilor maxime admise pentru gaze, vapori si pulberi în atmosfera zonelor de muncă stabilite prin normele în vigoare, precum si utilizarea unor substante sau procedee tehnologice interzise prin dispozitii legale;

b) neasigurarea de către operatorii economici din sectoarele public, privat si cooperatist a conditiilor de bază materială pentru efectuarea unor examinări medicale complete ale angajatilor în mediu cu noxe, conform legii;

c) nerecunoasterea de către conducătorii unitătilor a cazurilor de boli profesionale si refuzul de a semna procesul-verbal privind cercetarea cazului întocmit de comisia de specialitate constituită legal în lipsa acestora.

 

CAPITOLUL XI

Contraventii la normele privind organizarea si functionarea institutiilor pentru ocrotirea, educarea si instruirea copiilor si tinerilor

 

Art. 30. - Constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 200 lei la 400 lei:

a) primirea în taberele pentru copii si tineri a cadrelor didactice, a personalului medico-sanitar si a personalului administrativ fără dovada examinărilor medicale obligatorii stabilite prin instructiunile Ministerului Sănătătii Publice;

b) neasigurarea de către medicii de familie, conform instructiunilor Ministerului Sănătătii Publice, a supravegherii epidemiologice a copiilor si tinerilor care urmează să fie trimisi în tabere scolare;

c) primirea în unitătile pentru ocrotirea, educarea si instruirea copiilor si tinerilor fără dovada efectuării imunizărilor profilactice obligatorii, iar în unitătile cu cabinet medical propriu, fără documentele medicale eliberate de medicul de familie care atestă starea de sănătate a copiilor si tinerilor;

d) neasigurarea de către conducătorii unitătilor de stat si particulare pentru ocrotirea, educarea si instruirea copiilor si tinerilor a prezentării cadrelor didactice, prescolarilor si elevilor la examinările medicale periodice stabilite prin instructiunile Ministerului Sănătătii Publice, precum si a elevilor la triajele epidemiologice care se efectuează după vacantele scolare;

e) nerespectarea de către conducerile unitătilor pentru ocrotirea, educarea si instruirea copiilor si tinerilor a numărului maxim de copii admisi pentru o grupă în unitătile de copii anteprescolari, prescolari sau dintr-o clasă pentru elevi din ciclul primar, gimnazial si liceal;

f) neasigurarea, de către unitătile de alimentatie colectivă din colectivitătile de copii si tineri, a necesarului zilnic de calorii si substante nutritive, corespunzător vârstei si stării de sănătate;

g) neefectuarea triajului epidemiologic si a examenelor medicale de bilant al stării de sănătate în unitătile pentru ocrotirea, educarea copiilor si tinerilor si neraportarea acestuia la autoritătile de sănătate publică teritoriale, conform instructiunilor Ministerului Sănătătii Publice;

h) neefectuarea, periodică sau după necesitate, a lucrărilor de igienizare si revizuire a instalatiilor, precum si a lucrărilor de reconditionare a clădirilor unitătilor de învătământ.

Art. 31. - Constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei:

a) nerespectarea de către conducătorii unitătilor de stat si particulare pentru ocrotirea, educarea si instruirea copiilor si tinerilor, precum si de către administratiile taberelor pentru copii si tineri a normelor de igienă în vigoare specifice fiecărui obiectiv si a conditiilor prevăzute în autorizatia sanitară de functionare referitoare la circuite functionale, cubajul minim de aer, microclimat, iluminat, mobilier, obiecte si anexe sanitare, întretinerea curăteniei si altele;

b) neasigurarea aprovizionării cu apă potabilă a unitătilor pentru copii si tineri, a taberelor, conform normelor sanitare în vigoare si nerealizarea de instalatii proprii de apă pentru consumul uman la nivelul unitătilor prescolare si scolare care functionează în localităti fără un sistem central de aprovizionare cu apă;

c) neasigurarea de vestiare colective, pe sexe, la sălile de educatie fizică din scoli;

d) nerespectarea de către conducerile unitătilor de învătământ, de stat sau particulare ori de către cadrele didactice a normelor de igienă privind munca intelectuală în procesul instructiv-educativ al prescolarilor, elevilor si studentilor;

e) utilizarea de paturi suprapuse în dormitoarele institutiilor pentru ocrotirea, educarea si instruirea copiilor si tinerilor fără avizul autoritătii de sănătate publică teritorială;

f) neaplicarea de către conducerile unitătilor de stat si particulare pentru ocrotirea, educarea si instruirea copiilor si tinerilor a măsurilor de prevenire a accidentelor sau a unor îmbolnăviri la copii si tineri, inclusiv în orele de educatie fizică si de activitate practică în ateliere si laboratoare;

g) neasigurarea si nedotarea corespunzătoare a unor puncte sanitare de prim ajutor în sălile de grupă si de clasă în laboratoare si ateliere scolare si studentesti;

h) neasigurarea pentru institutiile pentru ocrotirea, educarea si instruirea copiilor si tinerilor a conditiilor de igienă privind spălarea si depozitarea rufăriei;

i) folosirea de jucării si materiale didactice care prin natura materialului, greutatea sau prin forma lor constituie un risc pentru sănătatea copiilor.

 

CAPITOLUL XII

Contraventii la normele de igienă privind infestarea cu insecte vectoare si cu rozătoare, precum si la normele privind regimul pesticidelor

 

Art. 32. - Constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei:

a) neaplicarea măsurilor de prevenire si combatere a insectelor si rozătoarelor vectoare în unităti de orice tip de către detinătorii acestora;

b) nerespectarea ritmicitătii actiunilor de combatere a insectelor si rozătoarelor vectoare si producătoare de disconfort în unităti de orice tip.

Art. 33. - Constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 1.200 lei la 2.400 lei:

a) nerespectarea de către unitătile prestatoare de servicii de dezinfectie, dezinsectie si deratizare a normelor tehnice de aplicare a produselor pesticide, de neutralizare a reziduurilor si a cadavrelor de rozătoare;

b) nerespectarea de către persoanele fizice si juridice a normelor legale în vigoare privind regimul pesticidelor;

c) aplicarea tratamentelor cu pesticide din grupele I si II de toxicitate în interioarele unitătilor de orice tip si ale locuintelor;

d) detinerea, utilizarea sau comercializarea de substante pesticide de către persoane fizice sau juridice fără autorizatie sanitară de functionare;

e) prestarea de servicii de dezinsectie si deratizare de către persoane neatestate si neautorizate în acest sens de către autoritătile de sănătate publică teritoriale;

f) depozitarea de produse pesticide în spatii si conditii necorespunzătoare prevederilor normelor legale în vigoare;

g) comercializarea de produse pesticide în ambalaje neautorizate în acest scop si neînsotite de instructiuni de folosire redactate în limba română;

h) microambalarea pesticidelor fără aprobările legale prevăzute de normele în vigoare;

i) utilizarea ambalajelor pentru produsele pesticide în alte scopuri decât cele autorizate;

j) comercializarea către populatie a produselor pesticide din grupele I si II de toxicitate;

k) utilizarea pesticidelor cu efect cancerigen asupra sănătătii omului.

 

CAPITOLUL XIII

Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor

 

Art. 34. - Contraventiile se constată de către:

a) inspectorii sanitari de stat împuterniciti de Ministerul Sănătătii Publice;

b) personalul încadrat în functii asimilate celor prevăzute la lit. a) din directiile, serviciile si unitătile medicale ale ministerelor si ale altor organe centrale cu retea medicală proprie, prevăzute în Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, în cazul contraventiilor săvârsite în cadrul unitătilor subordonate acestor ministere sau organe centrale.

Art. 35. - Guvernul poate stabili, prin hotărâre, si alte persoane competente să constate contraventii si să aplice sanctiunile prevăzute de prezenta lege.

Art. 36. - Sanctiunea se aplică de către:

a) agentul constatator, pentru contraventiile constatate de inspectorii sanitari de stat;

b) persoanele prevăzute la art. 34 lit. b).

Art. 37. - (1) Împotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii se poate face plângere în termen de 15 zile de la comunicare.

(2) Plângerea se depune la organul din care face parte agentul constatator si va fi însotită de copia procesului-verbal de constatare a contraventiei.

Art. 38. - (1) În cazul contraventiilor prevăzute de prezenta lege, plângerea se solutionează de judecătoria în a cărei rază teritorială a fost săvârsită contraventia.

(2) Plângerea depusă la organul din care face parte agentul constatator, însotită de copia procesului-verbal de constatare a contraventiei, împreună cu dosarul cauzei, se trimite de îndată judecătoriei în drept să o solutioneze.

Art. 39. - (1) În măsura în care prezenta lege nu dispune altfel, sunt aplicabile prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute în actul normativ, agentul constatator făcând mentiune despre această posibilitate în procesul-verbal.

Art. 40. - Faptele prevăzute la art. 1-33 din prezenta lege constituie contraventii, dacă nu au fost săvârsite în astfel de conditii, încât, potrivit legii penale, să fie considerate infractiuni.

 

CAPITOLUL XIV

Dispozitii finale

 

Art. 41. - (1) În cazul în care conditiile de functionare constituie un risc iminent pentru sănătatea populatiei sau a salariatilor unitătii, inspectorii sanitari de stat împuterniciti aplică măsuri de suspendare a activitătii, până la remedierea deficientelor.

(2) Neacceptarea controlului igienico-sanitar sau refuzul colaborării cu organele de control în efectuarea acestuia impune decizia de închidere a unitătii.

(3) Neremedierea deficientelor constatate si care pot aduce atingere sănătătii publice, functionarea în alte conditii decât cele existente la data autorizării, neîndeplinirea conditiilor asumate prin declaratia pe propria răspundere, precum si functionarea unitătilor de orice fel cu încălcarea repetată a normelor legale de igienă atrage anularea autorizatiei sanitare de functionare.

(4) Punerea pe piată a substantei/substantelor sau a produsului/produselor avizate sanitar ori notificate, neconforme cu specificatiile din dosarul tehnic, conduce la retragerea avizului sanitar.

Art. 42. - Nerespectarea conformitătilor stabilite prin avizul sanitar pentru proiecte privind amplasarea, construirea, transformarea sau extinderea obiectivelor economice si socialculturale si a oricăror obiective cu impact asupra sănătătii publice atrage anularea acestuia.

Art. 43. - (1) Produsele alimentare care nu corespund normelor în vigoare si care constituie risc pentru sănătatea consumatorilor vor fi oprite de la consumul uman.

(2) Produsele nealimentare care nu corespund normelor în vigoare vor fi interzise comercializării si utilizării.

Art. 44. - În situatii epidemiologice deosebite autoritatea de sănătate publică teritorială poate dispune măsuri speciale: carantină, izolare în spital sau la domiciliu, interdictia accesului la unele locuri de muncă, paza specială a frontierei.

Art. 45. - Formularele-model privind procesul-verbal de constatare a contraventiei si procesul-verbal de constatare a conditiilor igienico-sanitare sunt prevăzute în anexele nr. 1 si 2, care fac parte integrantă din prezenta lege.

Art. 46. - Nivelul amenzilor prevăzute de prezenta lege se va actualiza prin hotărâre a Guvernului, în raport cu rata inflatiei.

Art. 47. - În sensul prezentei legi, prin unităti se întelege: institutii publice de orice fel, regii autonome, societăti comerciale cu capital de stat, privat sau mixt, organizatii cooperatiste si alte persoane juridice.

Art. 48. - Prezenta lege intră în vigoare la data publicării ei în Monitorul Oficial al României. Pe aceeasi dată se abrogă H.C.M. nr. 2.506/1969 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele de igienă si de prevenire si combatere a bolilor transmisibile, precum si orice alte dispozitii contrare.

 

 

ANEXA Nr. 1

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

Institutia ........................................

 

PROCES-VERBAL

de constatare a contraventiei

Nr. ........................

 

Încheiat astăzi ........................................................................... (ziua, luna, anul) la .......................................................................................

Subsemnatul/Subsemnata ........................., în calitate de ........................... la ................, am constatat că ....................., cu domiciliul în ................., str. ............... nr. ......, bl. ....., sc. ....., ap. ....., în calitate de .............. la punctul de lucru .................., str. ......................... nr. ......., bl. ......, sc. ......., ap. ......., pendinte de ........................, cu sediul în ................., str. ........................ nr. ......., bl. ......, sc. ...., ap. ...., nr. de înmatriculare la registrul comertului ....................., codul fiscal nr. ........., ASF nr. .............., CNP .................................., posesor/posesoare al/a buletinului/cărtii de identitate seria ............. nr. ........, emis/emisă de ............... la data de ..........., se face vinovat/vinovată de următoarea/următoarele faptă/fapte:

..........................................................................................................................................................................................................,

Săvârsită/săvârsite la data de ..............., ora ................, în următoarele împrejurări: ..................................., contravenind  prin aceasta dispozitiilor Legii nr. 98/1994, republicată, care atrag sanctionarea cu amendă:

conform art. .......... lit. ............, de la ............... la ............. lei;

conform art. .......... lit. ............, de la ............... la ............. lei;

conform art. .......... lit. ............, de la ............... la ............. lei.

 

Agent constatator,

........................................

Am primit copia de pe procesul-verbal.

Contravenient,

.......................

 

Obiectiunile contravenientului si mijloacele de probă de care se va servi în cauză: ..................................................

Observatiile agentului constatator: ........................................................

Contravenientul nu este de fată, refuză sau nu poate semna.

Martor: Numele ...................... prenumele ...................., domiciliat/domiciliată în ..........................., str. ................... nr. ......., bl. ........, sc. ......, ap. ......., CNP ....................., posesor/posesoare al/a buletinului/cărtii de identitate seria ........ nr. .............., emis/emisă de .................. la data de ................ .

.............................

(semnătura)

 

Martor: Numele ........................ prenumele .................., domiciliat/domiciliată în ....................,str. .......................... nr. ......., bl. ........, sc. ......, ap. ...., CNP .................., posesor/posesoare al/a buletinului/cărtii de identitate seria ......... nr. ...................., emis/emisă de ............... la data de ............................ .

.............................

(semnătura)

 

Rezolutia de aplicare a sanctiunii si înstiintarea de plată

 

Subsemnatul/Subsemnata .........................................., în calitate de .......................................... la ..........................., aplic contravenientului/contravenientei ....................... sus-numit/sus-numite o amendă de .................... lei, conform prezentului procesverbal de constatare a contraventiei nr. ..............., pe care o va achita la ........... în termen de 15 zile de la data comunicării, urmând ca în acelasi termen să predea sau să trimită recomandat prin postă chitanta de plată la .............

În conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare, contravenientul se poate angaja sub semnătură să achite la ................, în cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal de constatare a contraventiei, jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ pentru fapta săvârsită.

În caz de neachitare a amenzii la termenul fixat, se va proceda la executarea silită, conform Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Împotriva procesului-verbal de constatare si a rezolutiei de aplicare a contraventiei se poate face plângere în termen de 15 zile de la data comunicării acestora, care va fi depusă împreună cu copia de pe procesul-verbal de constatare a contraventiei la organul care a aplicat sanctiunea.

Prezentul proces-verbal contine două pagini si a fost întocmit în 3 exemplare, dintre care unul se lasă în primire la ..................................................... (semnătura organului care a aplicat sanctiunea)

 

Am luat cunostintă.

Contravenient,

...........................

 

ANEXA Nr. 2

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

Institutia ......................................

 

PROCES-VERBAL

de constatare a conditiilor igienico-sanitare

Astăzi .................... 200 .....

 

Subsemnatul ........................................, îndeplinind functia de ........................... la Inspectia Sanitară de Stat ......................., însotit de ............................, îndeplinind functia de ................................. la ...................................................., în urma controlului igienico-sanitar efectuat la unitatea ................................., cu sediul în judetul ..................., localitatea ..............., str. .................... nr. ..., bl. ..., sc. ..., ap. ..., pendinte de ............................., cu sediul în localitatea ............................, str. ............................. nr. ......, în prezenta domnului/doamnei ......................................, în calitate de ..............., am constatat următoarele: ....................................

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

În urma celor constatate si în conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, se aplică măsuri si se formulează următoarele prescriptii si recomandări:

............................................................................................................................................................................................................

Prezentul proces-verbal contine ........... pagini si a fost întocmit în două exemplare, dintre care unul rămâne la ........... .

 

Organul constatator,

.......................................

Am primit originalul.

.....................................