MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 586         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 5 august 2008

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

138. - Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Consiliul de Ministri din Bosnia si Hertegovina privind cooperarea în combaterea terorismului si a crimei organizate, semnat la Bucuresti la 4 iunie 2007

 

Acord între Guvernul României si Consiliul de Ministri din Bosnia si Hertegovina privind cooperarea în combaterea terorismului si a crimei organizate

 

742. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Consiliul de Ministri din Bosnia si Hertegovina privind cooperarea în combaterea terorismului si a crimei organizate, semnat la Bucuresti la 4 iunie 2007

 

823. - Decret privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Mare Ofiter

 

824. - Decret privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Mare Ofiter

 

825. - Decret privind conferirea Ordinului Virtutea Militară în grad de Comandor

 

826. - Decret privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Comandor

 

828. - Decret privind acordarea Drapelului de luptă Batalionului 229 Logistic din compunerea Brigăzii 2 Vânători de Munte „Sarmizegetusa"

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

149. - Decizie privind numirea domnului Dinu Zamfirescu în functia de presedinte al Institutului National pentru Memoria Exilului Românesc

 

150. - Decizie privind constatarea încetării raporturilor de serviciu ale domnului Berechet Constantin Nicolaie, secretar general al Ministerului Internelor si Reformei Administrative

 

151. - Decizie pentru eliberarea, la cerere, a domnului Ghergut Dan Ion din functia de vicepresedinte al Institutului National de Statistică

 

152. - Decizie privind constituirea Comisiei pregătitoare a sedintei comune a guvernelor României si Republicii Ungare

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

485. - Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind modificarea anexei nr. 12 la anexa F la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 850/2006 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de acordare a sprijinului financiar pentru activitătile din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătătirilor funciare si al organizării si sistematizării teritoriului, precum si conditiile de eligibilitate

 

2.038/C.- Ordin al ministrului justitiei privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane


 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Consiliul de Ministri din Bosnia si Hertegovina privind cooperarea în combaterea terorismului si a crimei organizate, semnat la Bucuresti la 4 iunie 2007

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se ratifică Acordul dintre Guvernul României cooperarea în combaterea terorismului si a crimei organizate, si Consiliul de Ministri din Bosnia si Hertegovina privind semnat la Bucuresti la 4 iunie 2007.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 4 iulie 2008.

Nr. 138.

 

ACORD

între Guvernul României si Consiliul de Ministri din Bosnia si Hertegovina privind cooperarea în combaterea terorismului si a crimei organizate

 

Guvernul României si Consiliul de Ministri din Bosnia si Hertegovina, denumite în continuare părti contractante, în dorinta de a dezvolta pe mai departe relatiile de prietenie si cooperare existente între cele două tări, convinse de necesitatea apărării vietii, proprietătii, a drepturilor fundamentale si a celorlalte libertăti ale cetătenilor statelor lor, recunoscând avantajele cooperării internationale, ca factor de maximă importantă în prevenirea si combaterea efectivă a terorismului si a crimei organizate,

tinând seama de prevederile conventiilor si tratatelor internationale relevante în materie, la care statele lor sunt părti, au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL 1

Pentru implementarea prezentului acord, părtile contractante, în conformitate cu legislatia lor natională, vor coopera si îsi vor acorda reciproc asistentă în următoarele domenii:

 

1. prevenirea si combaterea terorismului;

2. prevenirea si combaterea crimei organizate, identificarea si cercetarea persoanelor si a organizatiilor implicate în:

a) producerea ilicită, traficul de droguri si precursori;

b) traficul de fiinte umane, organe umane si tesuturi;

c) toate formele de exploatare a copiilor, în special cele legate de abuzul sexual, pornografia infantilă si munca fortată;

d) productia ilicită, traficul si detinerea de arme de foc, munitie si explozivi;

e) productia ilicită, traficul si posesia de substante toxice, materiale chimice, biologice, nucleare si radioactive periculoase, echipament nuclear si componente ale acestuia, materiale nucleare brute si tehnologie militară, echipament si tehnologie multifunctională, precum si arme de distrugere în masă de orice tip;

f) proxenetismul si alte forme de exploatare sexuală a persoanelor;

g) contrabanda cu pietre pretioase, metale si minerale sau cu bunuri de valoare istorică, culturală si artistică, apartinând respectivelor patrimonii nationale ale statelor lor sau patrimoniului cultural international;

h) falsificarea documentelor de călătorie, vize, monede, timbre, bonuri de trezorerie, asigurări si alte titluri de valoare emise de stat, cărti de credit sau debit, a altor instrumente de plată si a altor documente oficiale, precum si a punerii în circulatie sau folosirea acestora;

i) furtul de si comertul ilegal cu autoturisme, falsificarea si folosirea de piese sau documente false ale acestora;

j) jocurile de noroc ilegale si manoperele frauduloase utilizate în jocurile legale;

k) contrabanda cu bunuri impozitate direct si alte infractiuni legate de comertul si economia internatională, schimburi financiare si bancare, evaziunea fiscală si spălarea de bani;

l) migratia ilegală si contrabanda cu migranti;

m) infractiuni împotriva vietii si sănătătii;

n) infractiuni împotriva mediului înconjurător;

o) acte de coruptie;

p) specula si înselăciunea;

3. ordinea publică:

a) schimb de experientă si de informatii privind metodele si mijloacele folosite pentru asigurarea, mentinerea si restabilirea ordinii publice, pazei si protectiei obiectivelor publice si de interes national, a valorilor si bunurilor, precum si pentru asigurarea securitătii participantilor la manifestatiile publice;

b) schimb de experientă si de informatii referitoare la prevenirea actelor de violentă, a folosirii de bombe artizanale si a dispozitivelor incendiare;

c) schimb de experientă si de informatii referitoare la prevenirea, descoperirea si cercetarea infractiunilor la regimul circulatiei rutiere;


d) schimb de experientă si de informatii referitoare la prevenirea si combaterea actiunilor violente planificate si/sau organizate de indivizi si grupuri extremiste;

4. îmbunătătirea organizării si functionării sistemului de evidentă a actelor de identitate, de stare civilă si a permiselor de conducere, pasapoartelor si a altor documente oficiale;

5. paza frontierei de stat:

a) schimb de experientă si informatii referitoare la organizarea, functionarea si managementul serviciilor frontierei de stat;

b) schimburi de experientă si de informatii referitoare la lupta împotriva criminalitătii transfrontaliere;

6. prevenirea si combaterea criminalitătii informatice;

7. protectia proprietătii intelectuale si a dreptului de autor;

8. căutarea persoanelor suspecte de comiterea de infractiuni, a celor care se sustrag urmăririi penale, răspunderii penale sau executării pedepsei, căutarea persoanelor dispărute, inclusiv identificarea de persoane sau cadavre neidentificate, căutarea bunurilor sustrase si a altor obiecte legate de activităti infractionale;

9. implementarea programelor de protectie a martorilor, potrivit legislatiei lor nationale;

10. îmbunătătirea activitătilor privind managementul resurselor umane, în special în ceea ce priveste selectionarea, recrutarea, instruirea profesională de bază si continuă si promovarea expertilor celor două părti contractante, în domeniile mentionate la pct. 1-9.

11. Părtile contractante, de comun acord, îsi vor acorda asistentă în lupta împotriva altor infractiuni, cu conditia să fie incriminate de legislatia natională aplicabilă.

 

ARTICOLUL 2

 

Cooperarea dintre cele două părti contractante se va realiza prin:

a) schimburi de informatii si de experientă în domeniile prevăzute la art. 1;

b) realizarea de măsuri sau de actiuni comune, convenite reciproc de către autoritătile competente desemnate de cele două părti contractante, inclusiv stabilirea de grupuri comune de lucru;

c) schimburi de specialisti în domeniile de interes reciproc prevăzute de prezentul acord si acordarea de asistentă tehnică si organizatorică reciprocă în vederea constatării si cercetării de infractiuni;

d) schimburi de documentatii, legi si regulamente nationale importante, publicatii si rezultate ale cercetărilor stiintifice în domeniile de interes comun;

e) transmiterea de informatii operative care pot ajuta la prevenirea, descoperirea si cercetarea activitătilor teroriste si de crimă organizată, precum si a altor infractiuni.

 

ARTICOLUL 3

 

1. Părtile contractante desemnează drept autorităti competente pentru aplicarea prevederilor prezentului acord:

Pentru România:

a) Ministerul Internelor si Reformei Administrative;

b) Serviciul Român de Informatii;

c) Ministerul Economiei si Finantelor;

d) Ministerul Public;

e) Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale;

f) Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor.

Pentru Bosnia si Hertegovina:

a) Ministerul Securitătii;

b) Agentia pentru Impunere Fiscală Indirectă.

2. Pentru asigurarea legăturii operative, autoritătile competente vor desemna câte o persoană de contact, ale cărei coordonate - nume, prenume, functie, numere de telefon, fax, adresă, adresă de e-mail - părtile contractante si le vor comunica reciproc, pe cale diplomatică, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului acord. Orice modificare intervenită în ceea ce priveste numele, competentele si persoanele de contact ale autoritătilor competente va fi notificată fără întârziere celeilalte părti contractante.

3. Comunicarea dintre autoritătile competente ale părtilor contractante în vederea implementării prezentului acord se va efectua în limba engleză sau într-o altă limbă stabilită de comun acord de către autoritătile competente.

4. Pentru realizarea practică a cooperării prevăzute la art. 1 si 2, autoritătile competente ale părtilor contractante, în conformitate cu competentele lor legale, pot încheia protocoale de cooperare, cu respectarea legislatiilor nationale.

5. În vederea implementării prezentului acord, părtile contractante pot conveni asupra trimiterii de ofiteri de legătură în cadrul misiunilor diplomatice ale statelor lor.

 

ARTICOLUL 4

 

Părtile contractante îsi vor acorda reciproc asistentă în prelucrarea si analizarea informatiilor referitoare la domeniile mentionate la art. 1 si pot furniza autoritătilor competente ale celeilalte părti contractante echipament si tehnologie specifice, cu respectarea obligatiilor internationale asumate de statele lor.

 

ARTICOLUL 5

 

1. Cooperarea dintre autoritătile competente potrivit prezentului acord va fi realizată, după caz, fie în baza programelor stabilite pentru perioade de timp bine definite, de către autoritătile competente, în baza concluziilor protocoalelor prevăzute la art. 3 alin. 4, fie la solicitarea unei autorităti competente.

2. Autoritătile competente pot, de asemenea, initia actiuni unilaterale dacă vor considera că o astfel de actiune este în conformitate cu scopurile prezentului acord, că este convenabilă si în interesul autoritătii competente beneficiare a celeilalte părti contractante, care trebuie informată din timp despre o asemenea initiativă.

 

ARTICOLUL 6

 

1. Solicitarea mentionată în art. 5 alin. 1 va fi transmisă în scris autoritătii competente a părtii contractante solicitate de către persoanele oficiale de contact mentionate la art. 3, folosindu-se sistemele de comunicatii, în baza celor convenite de către autoritătile competente.

2. În situatii de urgentă, o asemenea solicitare poate fi transmisă verbal de către persoana oficială de contact, confirmarea scrisă urmând a fi transmisă în termen de 24 de ore.

3. Autoritătile competente care primesc o asemenea solicitare vor răspunde fără întârziere. Informatii suplimentare pot fi solicitate dacă se consideră necesar pentru formularea răspunsului.

 

ARTICOLUL 7

 

1. Oricare dintre autoritătile competente ale părtilor contractante poate să refuze îndeplinirea unei cereri de cooperare sau transmiterea de informatii, dacă se apreciază că răspunzând unei astfel de cereri ar putea aduce atingere suveranitătii sau sigurantei statului său sau dacă prin îndeplinirea acesteia se încalcă legislatia sa internă ori alte obligatii asumate prin acorduri internationale. În asemenea cazuri, refuzul va fi notificat, fără întârziere, celeilalte părti contractante, iar motivele refuzului vor fi indicate.

2. Cererea de informatii si informatiile primite în baza prezentului acord vor avea caracter confidential, fiind destinate numai pentru uzul autoritătilor competente prevăzute în prezentul acord si numai pentru scopurile pentru care au fost cerute si nu vor putea fi comunicate sau transferate unei terte părti fără autorizarea expresă, în scris, a autoritătii competente a părtii contractante care Ie-a furnizat.

3. Fiecare parte contractantă va asigura protectia informatiilor clasificate, a datelor, echipamentului si tehnologiei primite în baza prezentului acord, în conformitate cu legislatia natională. Nivelul de securitate stabilit de către autoritatea competentă care furnizează informatiile clasificate, datele, echipamentul si tehnologia nu poate fi modificat.

4. Fiecare parte contractantă va tine evidenta tuturor datelor primite în baza prezentului acord si va sterge sau va distruge orice asemenea date potrivit conditiilor indicate de partea contractantă care le transmite sau, în absenta unor asemenea conditii, de îndată ce datele respective nu mai sunt necesare pentru scopul în care au fost solicitate sau transmise. La încetarea valabilitătii prezentului acord, toate datele primite, la care se face referire în acest articol, trebuie sterse sau distruse fără întârziere. Orice stergere sau distrugere de date va fi notificată de îndată autoritătii competente care Ie-a furnizat.

5. Pentru protectia datelor personale schimbate de părtile contractante în procesul de implementare a prezentului acord, în conformitate cu prevederile legislatiei aplicabile în vigoare în statele părtilor contractante, vor fi aplicate următoarele dispozitii:

a) scopul si baza legală pentru utilizarea datelor personale solicitate în baza prezentului acord vor fi indicate în fiecare cerere de informatii referitoare la acestea. La cererea autoritătii competente care furnizează asemenea date, autoritatea competentă care le primeste va furniza informatii în legătură cu utilizarea acestora, rezultatele si perioada de stergere a datelor;

b) datele personale pot fi transmise numai autoritătilor competente în implementarea prezentului acord. Transmiterea acestora către alte autorităti este posibilă numai în baza unui acord preliminar, în scris, al autoritătii competente care transmite datele;

c) autoritatea competentă care transmite datele si informatiile va fi responsabilă de corectitudinea si exactitatea datelor transmise. În cazul transmiterii de date incorecte sau interzise, autoritatea competentă care le primeste va notifica, fără întârziere, si va lua, de urgentă, măsurile necesare pentru corectarea acestora sau, în functie de situatie, va distruge asemenea date;

d) la cererea unei persoane care este subiect al datelor personale schimbate în baza prezentului acord, autoritatea competentă poate informa persoana respectivă asupra datelor utilizate în legătură cu aceasta, numele autoritătii care a procesat datele, precum si scopul procesării, iar dacă se solicită, va corecta asemenea date, în functie de situatie. Informatiile solicitate de persoana în cauză pot fi refuzate dacă legea aplicabilă în statul autoritătii competente care le furnizează prevede acest fapt;

e) la momentul furnizării datelor personale, autoritatea competentă care le furnizează va specifica termenul pentru distrugerea lor. Autoritatea competentă care primeste datele personale va respecta respectivul termen si poate distruge datele înainte, dacă acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost solicitate;

f) autoritătile competente ale părtilor contractante vor tine evidenta transferului, primirii si stergerii datelor personale, indicând numele autoritătilor care au procesat datele, operatiunea de procesare, precum si datele despre aceasta;

g) părtile contractante vor lua măsurile necesare pentru a se asigura că autoritătile lor competente pot garanta protectia efectivă a datelor personale împotriva prevenirii accesului neautorizat, alterării, stergerii sau dezvăluirii acestora.

 

ARTICOLUL 8

 

Pentru implementarea prezentului acord si în conditiile protocoalelor mentionate la art. 3 alin. 4, autoritătile competente ale părtilor contractante pot:

1. organiza întâlniri ale expertilor ori de câte ori consideră că este necesar pentru a rezolva probleme urgente si deosebite;

2. realiza proiecte comune de cooperare si alte activităti de interes reciproc;

3. să îsi acorde reciproc asistentă, în baza unei consultări preliminare, în cadrul diferitelor foruri, organizatii si organisme internationale importante.

 

ARTICOLUL 9

 

1. Prevederile prezentului acord nu vor aduce atingere drepturilor si obligatiilor asumate de părtile contractante prin alte instrumente juridice internationale.

2. Orice diferende privind interpretarea sau aplicarea prezentului acord vor fi solutionate prin consultări între părtile contractante.

 

ARTICOLUL 10

 

1. Cheltuielile ocazionate de punerea în practică a prezentului acord vor fi suportate pe bază de reciprocitate, urmând a fi reglementate prin protocoale ce se vor încheia conform alin. 4 al art. 3.

2. Fără a încălca prevederile alin. 1 al prezentului articol si dacă nu este altfel stabilit pentru cazuri specifice, în activităti ce implică schimburi de personal, partea contractantă care primeste va suporta costurile transportului intern, al cazării si al asistentei medicale de urgentă pentru delegatia primită.

 

ARTICOLUL 11

 

1. Prezentul acord se încheie pe durată nedeterminată si va intra în vigoare în termen de 30 de zile de la data ultimei notificări schimbate de către părtile contractante prin canale diplomatice, prin care acestea se informează reciproc cu privire la îndeplinirea procedurilor legale interne pentru intrarea în vigoare a acestuia.

2. Fiecare parte contractantă poate suspenda implementarea prezentului acord pe motive legate de protectia securitătii statului, ordine sau sănătate publică, prin notificare scrisă adresată celeilalte părti contractante. Suspendarea va produce efecte la data indicată în respectiva notificare.

3. Părtile contractante vor conveni asupra eventualelor modificări sau completări ale prezentului acord, care vor produce efecte conform procedurii prevăzute în alin. 1 al prezentului articol.

4. Oricare dintre părtile contractante poate denunta prezentul acord prin notificare scrisă adresată celeilalte părti contractante, prin canale diplomatice. Denuntarea va produce efecte în termen de 30 de zile de la data primirii unei astfel de notificări.

Semnat la Bucuresti, la 4 iunie 2007, în două exemplare originale, fiecare în limbile română, limbile oficiale ale Bosniei si Hertegovinei (bosniacă, croată si sârbă) si limba engleză, toate textele fiind egal autentice. În cazul unor diferente de interpretare, va prevala textul în limba engleză.

 

Pentru Guvernul României,

Cristian David,

ministrul internelor si reformei administrative

Pentru Consiliul de Ministri al Bosniei si Hertegovinei

Tarik Sadovic,

ministrul securitătii


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Consiliul de Ministri din Bosnia si Hertegovina privind cooperarea în combaterea terorismului si a crimei organizate, semnat la Bucuresti la 4 iunie 2007

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Consiliul de Ministri din Bosnia si Hertegovina privind cooperarea în combaterea terorismului si a crimei organizate, semnat la Bucuresti la 4 iunie 2007, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 3 iulie 2008.

Nr. 742.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Mare Ofiter

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 7 lit. Asi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare,

în semn de înaltă apreciere pentru întreaga si durabila contributie avută la promovarea democratiei si a libertătii de exprimare în lume,

pentru profesionalismul, impartialitatea si constanta cu care a promovat valorile culturii si civilizatiei occidentale în România,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Meritul Cultural in grad de Mare Ofiter, Categoria F „Promovarea culturii", postului de radio „British Broadcasting Corporation" - România.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 30 iulie 2008.

Nr. 823.


 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Mare Ofiter

 

în temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 7 lit. Asi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare,

în semn de înaltă apreciere pentru întreaga si durabila contributie avută la promovarea democratiei si a libertătii de exprimare în lume,

pentru profesionalismul, impartialitatea si constanta cu care a promovat valorile culturii si civilizatiei occidentale în România,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Meritul Cultural in grad de Mare Ofiter, Categoria F „Promovarea culturii", postului „Radio Europa Liberă" - România.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 30 iulie 2008.

Nr. 824.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului Virtutea Militară în grad de Comandor

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 9 lit. Asi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Legii nr. 517/2003 privind conferirea decoratiilor de război,

având în vedere propunerea ministrului apărării,

în semn de apreciere pentru înaltul profesionalism, curajul, dăruirea, initiativa si hotărârea dovedite pe timpul îndeplinirii misiunilor încredintate în cadrul Agentiei NATO pentru întretinere si Aprovizionare (NAMSA) în teatrul de operatiuni din Irak,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Virtutea Militară în grad de Comandor, cu însemn de război, domnului colonel inginer Dima I. Cornel.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 30 iulie 2008.

Nr. 825.

 


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Comandor

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 7 lit. A din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare, având în vedere propunerea ministrului afacerilor externe, în semn de înaltă apreciere pentru umanismul si dăruirea cu care s-a implicat în procesul de asistentă a copiilor abandonati si marginalizati din România, pentru întreaga activitate pusă în slujba dezvoltării si consolidării relatiilor româno-britanice,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Meritul Cultural in grad de Comandor, categoria G „Culte", reverendului Steven Philip Hughes, fondator al Asociatiei de Caritate „Ascensiuni" si fondator al filialei din România a organizatiei „Three Faith Forum" (Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord).

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 30 iulie 2008.

Nr. 826.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acordarea Drapelului de luptă Batalionului 229 Logistic din compunerea Brigăzii 2 Vânători de Munte „Sarmizegetusa"

 

În temeiul prevederilor art. 92 si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 1 din Legea nr. 34/1995 privind acordarea drapelului de luptă marilor unităti si unitătilor militare,

având în vedere propunerea ministrului apărării,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se acordă Drapelul de luptă Batalionului 229 Logistic din compunerea Brigăzii 2 Vânători de Munte „Sarmizegetusa".

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 30 iulie 2008.

Nr. 828.


 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind numirea domnului Dinu Zamfirescu în functia de presedinte al Institutului National pentru Memoria Exilului Românesc

 

Având în vedere că pe data de 1 septembrie 2008 încetează mandatul domnului Dinu Zamfirescu în functia de presedinte al Institutului National pentru Memoria Exilului Românesc, atribuit prin Decizia primului-ministru nr. 227/2003,

în temeiul art. 15 lit. e) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 5 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 656/2003 privind înfiintarea Institutului National pentru Memoria Exilului Românesc, cu modificările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data de 1 septembrie 2008, domnul Dinu Zamfirescu se numeste în functia de presedinte al Institutului National pentru Memoria Exilului Românesc.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

 

Bucuresti, 31 iulie 2008.

Nr. 149.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind constatarea încetării raporturilor de serviciu ale domnului Berechet Constantin Nicolaie, secretar general al Ministerului Internelor si Reformei Administrative

 

Având în vedere:

- prevederile Decretului Presedintelui României nr. 814/2008 privind încetarea raporturilor de serviciu cu Ministerul Internelor si Reformei Administrative ale unui chestor general de politie, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 562 din 25 iulie 2008;

- Scrisoarea ministrului internelor si reformei administrative, înregistrată sub nr. 5/4.248 din 28 iulie 2008,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) si al art. 97 lit. b) din Legea nr.  188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Se constată încetarea raporturilor de serviciu ale domnului Berechet Constantin Nicolaie, secretar general al Ministerului Internelor si Reformei Administrative, începând cu data de 25 iulie 2008.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

 

Bucuresti, 1 august 2008.

Nr. 150.

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru eliberarea, la cerere, a domnului Ghergut Dan Ion din functia de vicepresedinte al Institutului National de Statistică

 

Având în vedere Scrisoarea domnului Ghergut Dan Ion, înregistrată sub nr. 5/4.255 din 29 iulie 2008, prin care solicită eliberarea din functia de vicepresedinte al Institutului National de Statistică începând cu data de 1 septembrie 2008,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 957/2005 privind organizarea si functionarea Institutului National de Statistică, republicată,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data de 1 septembrie 2008, domnul Ghergut Dan Ion se eliberează, la cerere, din functia de vicepresedinte al Institutului National de Statistică.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

 

Bucuresti, 1 august 2008.

Nr. 151.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind constituirea Comisiei pregătitoare a sedintei comune a guvernelor României si Republicii Ungare

 

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Art. 1. - (1) Se constituie Comisia pregătitoare a sedintei comune a guvernelor României si Republicii Ungare, denumită în continuare Comisia, în următoarea componentă:

- doamna Răduta Dana Matache - secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe;

- domnul Marian Petrache - secretar de stat la Ministerul Internelor si Reformei Administrative;

- domnul Attila-Zoltân Cseke - secretar de stat la Secretariatul General al Guvernului;

- doamna Anna Horvâth - secretar de stat la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor;

- domnul Florin Vodită - consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru;

- domnul Septimiu Buzasu - secretar de stat la Ministerul Transporturilor.

(2) Activitatea Comisiei este coordonată de reprezentantul Secretariatului General al Guvernului.

Art. 2. - Până la data de 10 septembrie 2008, Comisia va prezenta Guvernului:

a) o informare privind stadiul realizării măsurilor convenite de guvernele României si Republicii Ungare cu ocazia sedintei comune care a avut loc la Sibiu în data de 14 noiembrie 2007;

b) propunerea părtii române privind agenda de lucru a următoarei sedinte comune a guvernelor României si Republicii Ungare.

Art. 3. - În vederea îndeplinirii sarcinilor care îi revin potrivit art. 2, Comisia colaborează cu ministerele si cu celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, care au obligatia de a-i furniza cu promptitudine datele si informatiile solicitate.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

 

Bucuresti, 4 august 2008.

Nr. 152.

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERULAGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind modificarea anexei nr. 12 la anexa F la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 850/2006 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de acordare a sprijinului financiar pentru activitătile din sectorul  vegetal, zootehnic, al îmbunătătirilor funciare si al organizării si sistematizării teritoriului, precum si conditiile de eligibilitate

 

În baza Referatului de aprobare nr. 122.628 din 1 august 2008 al Directiei generale implementare politici agricole, având în vedere prevederile anexei nr. 1 lit. f) pct. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 123/2006 pentru aprobarea acordării sprijinului financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătătirilor funciare si al organizării si sistematizării teritoriului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 125/2007, cu completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale,

ministrul agriculturii si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa nr. 12 „Norme metodologice privind modul de acordare a sprijinului financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal, prin subventionarea pretului motorinei utilizate pentru lucrările de înfiintare a culturilor agricole" la anexa F la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 850/2006 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de acordare a sprijinului financiar pentru activitătile din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătătirilor funciare si al organizării si sistematizării teritoriului, precum si conditiile de eligibilitate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.054 si 1.054 bis din data de 30 decembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 3 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - Pentru a fi eligibili la acordarea sprijinului financiar, solicitantii trebuie să fie înscrisi în evidentele Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură cu suprafetele de teren pe care le exploatează si pentru care solicită motorină cu pret redus."

2. Articolul 4 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - (1) Pentru obtinerea sprijinului financiar solicitantii întocmesc cereri, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, si le depun la directia pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, în a cărei rază teritorială se află terenul pe care înfiintează culturi, însotite de următoarele documente:

a) copie de pe buletinul sau cartea de identitate, pentru persoanele fizice, sau copie de pe certificatul de înmatriculare si/sau certificatul de înregistrare, pentru persoanele juridice, după caz;

b) adeverintă în original, eliberată de centrele judetene sau centrele locale, respectiv al municipiului Bucuresti, ale Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură, care certifică suprafata exploatatiei pentru care se solicită acordarea sprijinului financiar prin adeverinte pentru achizitionarea motorinei cu pret redus, conform modelului prevăzut în aneza nr. 3.

(2) În situatia în care un producător agricol exploatează suprafete de teren care sunt situate în mai multe unităti administrativ-teritoriale, acesta formulează cereri de sprijin financiar care se depun la fiecare directie pentru agricultură si dezvoltare rurală în a cărei rază teritorială se află terenul în cauză.

(3) Cererile se întocmesc în două exemplare, din care un exemplar împreună cu documentele justificative anexate se depun la directia pentru agricultură si dezvoltare rurală astfel:

a) personal, de către solicitant;

b) prin prestatorii de servicii, persoane fizice sau juridice, care detin tractoare, masini si utilaje agricole si/sau autovehicule specializate pentru transportul de combustibil, împuterniciti de primării, denumiti în continuare prestatori de servicii.

(4) Directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene, respectiv a municipiului Bucuresti analizează cererile, le aprobă si eliberează adeverinte pentru cantitătile de motorină aprobate, întocmite conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, persoanelor nominalizate la alin. (3).

(5) În functie de cantitatea de motorină aprobată, beneficiarii pot solicita eliberarea unei singure adeverinte pentru întreaga cantitate sau, după caz, eliberarea unui număr de maximum 10 (zece) adeverinte pentru fractii din această cantitate, până la acoperirea cantitătii totale de motorină aprobate.

(6) După primirea adeverintei (adeverintelor), beneficiarii se prezintă la depozitele sau la statiile de distributie a motorinei din judet ori din judetele limitrofe apartinătoare operatorilor economici producători, importatori si/sau distribuitori de motorină, denumiti în continuare furnizori, si achizitionează motorină, în baza adeverintei (adeverintelor) în original, la un pret redus cu contravaloarea sprijinului financiar."

3. Articolul 5 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 5. - (1) Beneficiarii care nu au posibilitatea achizitionării motorinei direct de la furnizori pot solicita în scris primăriilor ca ridicarea adeverintelor de la directia pentru agricultură si dezvoltare rurală judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti să se facă de către prestatorii de servicii, pe baza împuternicirii eliberate de primărie, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 4, a tabelului cu solicitantii beneficiari ai sprijinului pentru motorină întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 5, precum si a cererilor însotite de documentele prevăzute la art. 4 alin. (1).

(2) În baza documentelor prevăzute la alin. (1), directia pentru agricultură si dezvoltare rurală judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti eliberează adeverinte prestatorilor de servicii pe numele beneficiarilor.

(3) Prestatorii de servicii care au fost împuterniciti pentru a ridica motorină în numele beneficiarilor achizitionează motorină de la furnizorii din judet sau din judetele limitrofe si au obligatia să o păstreze la dispozitia beneficiarilor ori să o predea acestora, în functie de solicitări."


4. Articolul 6 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 6. - (1) Directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene, respectiv a municipiului Bucuresti au următoarele atributii:

a) analizează cererile, le aprobă si eliberează beneficiarilor, conform optiunilor acestora, adeverinte pe care le centralizează si le înregistrează într-un registru conform anexei nr. 6, numind prin decizie un specialist pentru eliberarea adeverintelor, precum si pentru înregistrarea si centralizarea acestora;

b) verifică si monitorizează beneficiarii în ceea ce priveste modul de utilizare a cantitătilor de motorină achizitionate, precum si în ceea ce priveste modul de înfiintare a culturilor pe suprafetele de teren pentru care s-a acordat sprijinul financiar;

c) monitorizează derularea sprijinului financiar la nivelul judetului, precum si realizarea suprafetelor pentru care se acordă sprijin financiar, întocmesc si comunică situatiile operative necesare;

d) transmit Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, Directiei generale buget-finante si fonduri europene, până la data de 20 a fiecărei luni, necesarul volumului sprijinului financiar pentru motorina estimată a fi utilizată în luna următoare si situatia centralizatoare a sumelor necesare decontării adeverintelor pentru motorină, conform anexelor nr. 7 si 8;

e) aprobă si achită fondurile reprezentând contravaloarea sprijinului financiar aferent motorinei efectiv livrate, în baza decontului justificativ prezentat de furnizori, conform anexei nr. 9.

(2) Cererile depuse la primăriile în a căror rază teritorială se află terenurile arabile pe care se înfiintează culturile se transmit pentru analiză si aprobare directiilor pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene, respectiv a municipiului Bucuresti."

5. Anexa nr. 1 la normele metodologice se modifică si va avea următorul cuprins:

 

„ANEXA Nr. 1

la normele metodologice

 

- model -

 

Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală a Judetului............................................/Municipiului Bucuresti

Număr ...........data ..............

Se aprobă cantitatea de.............litri motorină

Verificat

Reprezentant DADR:

Numele, prenumele si semnătura ...............................

Director executiv (numele si prenumele)................................

Semnătura

Stampila

 

CERERE

 

Subsemnatul:

a) persoana juridică.................................................., cu sediul în localitatea..................................Judetul.........................., înscrisă la registrul comertului sub nr........................, cod CAEN...............reprezentată de director/presedinte................................, contabil-sef/director economic................................, cod numeric personal (CNP).........................;

sau

b) persoana fizică............................................., domiciliată în localitatea.....................................Judetul.............................., str.........................................nr........., detinătoare a B.I./CI seria.......nr........................., eliberat/eliberată la data de................ de.................., CNP...........................,

solicit sprijin financiar pentru cantitatea de.............litri motorină, fundamentată astfel:

 

Suprafata de teren

aflată în exploatare în anul 2008

(ha)

Suprafata de teren pe care

se înfiintează culturi de toamnă

(ha)

Cantitatea de motorină solicitată (litri/ha)

Cantitatea totală de motorină

(litri)

(1)

(2)

(3)

(4=2x3)

……………………………………..

 

 

 

TOTAL:

 

 

X

 

Anexez la prezenta cerere următoarele documente*):

.....................................................................................

Solicit eliberarea unui număr de........adeverinte pentru întreaga cantitate de motorină aprobată.

Cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaratii, confirm pe propria răspundere exactitatea datelor prezentate.

Solicit ca adeverinta (adeverintele) să fie ridicată (ridicate) de la Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală a Judetului ...................../Municipiului Bucuresti, astfel:

a) personal;

b) de către prestatorul de servicii.................., împuternicit de Primăria..................

Prezenta cerere s-a întocmit în 2 (două) exemplare si după aprobare un exemplar rămâne la beneficiar si un exemplar la

Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală.....................

 

Beneficiar,

............................................

(semnătura si stampila, după caz)"


*) Se înscriu toate documentele depuse, indicându-se distinct tipul documentului, numărul si data acestuia. Documentele depuse în copie se certifică de către reprezentantul împuternicit cu verificarea si avizarea cererii.

 


6. Anexa nr. 3 la normele metodologice se modifică si va avea următorul cuprins:

 

„ANEXA Nr. 3

la normele metodologice

 

- model –

Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură

Centrul Judetean..........................................

Centrul Local...............................................

Nr......................din......................

 

ADEVERINTĂ ÎNREGISTRARE FERMIER

Date privind exploatatia

Persoane fizice

 

Conducător de exploatatie

Numele si prenumele:

CNP:

 

Persoane juridice

Denumirea exploatatiei CUI/CF:....................

 

Conducător de exploatatie

Numele si prenumele:

CNP:

 

Persoane fizice si juridice

Sediul social al exploatatiei

Adresa ......................................................

Codul postal..............................

Forma de organizare: cod:......

 

Coordonatele bancare:

Număr cont (IBAN)..............................

Banca:......................................

Adeverim prin prezenta că fermierul..............................................., cu numărul unic de identificare........................, se află în evidentele Centrului Judetean/Local APIA..................., fiind înregistrat cu cerere de plată pentru schemele de sprijin pe suprafată pentru anul 2008 cu un total al suprafetei agricole utilizate de...............ha.

Se emite prezenta spre a-i fi necesară la DADR......................., în vederea solicitării sprijinului financiar pentru achizitia de motorină.

 

Director,

..............................

(semnătura si stampila)

Sef Serviciu IACS,

..............................

(semnătura)"

 

7. Anexa nr. 4 la normele metodologice se modifică si va avea următorul cuprins:

 

„ANEXA Nr. 4

la normele metodologice

 

- model -

 

Primăria ..........................

Nr.........din.....................

 

ÎMPUTERNICIRE

 

Primăria......................., reprezentată de...................,în calitate de primar, si................., în calitate de secretar de primărie, împuterniceste prestatorul de servicii:

a) persoana juridică...................., cu sediul în localitatea................., judetul..................., înscrisă la registrul comertului sub nr..................., cod CAEN............, reprezentată de director/presedinte.................., contabil-sef/director economic................., cod numeric personal (CNP).................; sau

b) persoana fizică.........................., domiciliată în localitatea.......................Judetul.................., str.....................nr......., detinătoare a B.l./C.l. seria.......nr.............., eliberat/eliberată la data de...................de................., CNP......................, pentru a ridica adeverintele de la Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală........................., în numele beneficiarilor prevăzuti în anexa „Lista beneficiarilor sprijinului financiar pentru motorină", care face parte integrantă din prezenta împuternicire, si pentru a achizitiona cantitatea de motorină care se cuvine beneficiarilor prevăzuti în listă.

Prestatorul de servicii..................se obligă să ridice adeverintele, să cumpere motorină în numele beneficiarului, să o păstreze si/sau să o predea acestuia.

Prestatorul de servicii va achizitiona în numele beneficiarului motorină la un pret redus, care reflectă sprijinul financiar acordat prin adeverinte pentru motorină.

Prezenta împuternicire s-a întocmit în 4 (patru) exemplare, dintre care un exemplar rămâne la primărie, un exemplar la directia pentru agricultură si dezvoltare rurală, un exemplar la furnizor si un exemplar la prestatorul de servicii.

 

Primar,

..............................

(semnătura si stampila)

 

Secretarul primăriei,

..............................

(semnătura)

 

Prestator de servicii,

..............................

(semnătura si stampila, după caz)"

 


8. Anexa nr. 5 la normele metodologice se modifică si va avea următorul cuprins:

 

ANEXA Nr.5

la normele metodologice

 

- model –

 

LISTA

beneficiarilor sprijinului financiar pentru motorină

 

Nr. crt.

Beneficiarul (numele, prenumele, domiciliul, seria si numărul actului de identitate)

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

 

 

 

Prezenta listă s-a întocmit ca anexă la împuternicirea nr........din..........., în vederea ridicării adeverintelor, în 4 exemplare, dintre care un exemplar rămâne la primărie, un exemplar la directia pentru agricultură si dezvoltare rurală, un exemplar la furnizor si un exemplar la prestatorul de servicii (după caz).

 

Primar,

..............................

(numele, prenumele si semnătura)

Prestator de servicii,

..............................

(numele, prenumele, semnătura si stampila, după caz)

 

9. Anexa nr. 6 la normele metodologice se modifică si va avea următorul cuprins:

 

„ANEXA Nr. 6

la normele metodologice

 

- model –

 

Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală.................

REGISTRU

privind eliberarea adeverintelor pentru achizitionarea motorinei cu pret redus, pentru beneficiarii din judetul

 

Nr. crt./ Data

Beneficiarul

(nume, prenume, adresă)

Cererea avizată (nr./data)

Nr./Data adeverintei

(adeverintelor)

eliberate

Motorina aprobată

(litri)

Valoarea sprijinului financiar

(mii lei)

Datele de identificare a persoanei

care preia adeverintele

Semnătura persoanei

care preia adeverintele

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Dacian Ciolos

 

Bucuresti, 1 august 2008.

Nr. 485.

 

MINISTERUL JUSTITIEI

 

ORDIN

privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane

 

Având în vedere rapoartele depuse în temeiul art. 17 alin. 1 din Legea cetăteniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, de Comisia pentru cetătenie, constituită potrivit art. 13 alin. 1 din aceeasi lege,

constatând îndeplinite conditiile prevăzute de art. 10 alin. 1 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare,


în temeiul art. 18 alin. 1 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 6 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul justitiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă cererile de redobândire a cetăteniei române persoanelor care au avut această cetătenie si au solicitat redobândirea ei, cu mentinerea domiciliului în străinătate, prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Se aprobă cererile de redobândire a cetăteniei române persoanelor care au avut această cetătenie si au solicitat redobândirea ei, cu stabilirea domiciliului în România, prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul justitiei,

Gabriel Tănăsescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 29 iulie 2008.

Nr. 2.038/C.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

persoanelor pentru care comisia a avizat pozitiv redobândirea cetăteniei române, cu mentinerea domiciliului în străinătate

 

1. Abrahamov Yehudit, fiica lui Tauber Herman si Herta, născută la data de 23 ianuarie 1963 în localitatea Satu Mare, judetul Satu Mare, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Moshav Mishmeret. Copii minori: Abrhamov Shani, născută la data de 17.05.1991. Dosar nr. 1.587RD/2007

2. Afuta ludita, fiica lui Manheim Alexandru si Marta, născută la data de 18 septembrie 1953 în localitatea Timisoara, judetul Timis, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Kiryat-Gat, str. Yehoshafat 63. Dosar nr. 3.084/RD/2005

3. Aronovici Leia, fiica lui Sacagiu Urn si Freida, născută la data de 8 octombrie 1939 în localitatea Sulita, judetul Botosani, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Mosav Arugot nr. 24. Dosar nr. 2.746/RD/2007

4. Balter Manuela, fiica lui Dulberg Rubin si Etti, născută la data de 14 noiembrie 1954 în localitatea Brăila, judetul Brăila, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Tel-Aviv, str. Bloch 23/8. Dosar nr. 5.760/RD/2004

5. Berdicevschi Rodica-Sanda, fiica lui Weintraub Mandi si Ida, născută la data de 27 august 1945 în Bucuresti, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Haifa, str. Haag 27 A. Dosar nr. 2.674/RD/2005

6. Braun Sorin Shlomy, fiul lui Oscarsi Lidya, născut la data de 4 ianuarie 1965 în Bucuresti, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Tel-Aviv, str. Gonen 6. Dosar nr. 877/RD/2005

7. Buga Lucretia, fiica lui Costi Nicolae si Jianu Elena, născută la data de 16 iunie 1967 în localitatea Timisoara, judetul Timis, România, cetătean german, cu domiciliul actual în Germania, Ahornweg Koln 51147 OT Grengel. Dosar nr. 1.236/RD/2007

8. Carthy David Andrei, fiul lui Kupferstich Bernat si Agneta-Ana, născut la data de 15 decembrie 1949 în localitatea Timisoara, judetul Timis, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, 21 Hapetel, 42815 Pardesiya. Dosar nr. 77RD/2006

9. Chicinas Cristina Mihaela, fiica lui Smarandache Ilie si Constanta, născută la data de 8 noiembrie 1959 în Bucuresti, România, cetătean suedez, cu domiciliul actual în Suedia, Virestadsvagen 3, 34372 Eneryda. Dosar nr. 3.086/RD/2005

10. Chicinas Vasile Octav, fiul lui Vasile si Victoria, născut la data de 29 iulie 1958 în localitatea Vulcan, judetul Brasov, România, cetătean suedez, cu domiciliul actual în Suedia, Virestadsvagen 3, 34372 Eneryda. Dosar nr. 3.087/RD/2005

11. Coter Rica, fiica lui Abramovici Ghersin si Sura, născută la data de 3 martie 1946 în localitatea Botosani, judetul Botosani, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Haifa, str. Yaarot nr. 4. Dosar nr. 289/RD/2008

12. Dadid Harry, fiul lui Lazăr si Beti, născut la data de 23 august 1949 în localitatea Roman, judetul Neamt, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Herzelia, Histadrut nr. 12. Dosar nr. 2.843/RD/2007

13. Epuras Măria, fiica lui Purcaru Cristea si Constantina, născută la data de 1 septembrie 1940 în localitatea Craiova, judetul Dolj, România, cetătean suedez, cu domiciliul actual în Suedia, Rasundavagen 104 169 50, Solna. Dosar nr. 1.617/RD/2004

14. Even Gabriel, fiul lui Stein Liciu si Irina, născut la data de 14 august 1948 în localitatea Brăila, judetul Brăila, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Haifa, str. Hanita nt. 15/5, 32441. Dosar nr. 1.105/RD/2005

15. Ferester Mara, fiica lui Rabinovici Marcel si Ghizela, născută la data de 21 mai 1965 în localitatea lasi, judetul lasi, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Petah Tikva, str. Sirat Ester4/18. Copii minori: Ferester Yizhak, născut la data de 1.02.1991, si Ferester Amalia, născută la data de 8.05.1996. Dosar nr. 5.976/RD/2004

16. Gal Robert, fiul lui Toma si Margareta-Emese, născut la data de 10 octombrie 1966 în localitatea Sibiu, judetul Sibiu, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Natania, str. Zhalman Shazar22/15. Dosar nr. 884/RD/2005

17. Galili Nava, fiica lui Schnapp Maiersi Paulina, născută la data de 4 mai 1946 în Bucuresti, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, str. Duhifat nr. 22/c. Dosar nr. 1.754/RD/2007

18. Garcia Garay Anica, fiica lui Popete Nicolae si Leana, născută la data de 18 februarie 1932 în localitatea Comani-Drăgănesti, judetul Olt, România, cetătean suedez, cu domiciliul actual în Suedia, Traslovsvagen 21, 432 43, Varberg. Dosar nr. 1.620/RD/2007

19. Goldstein Aharon, fiul lui Herman si Rozalia, născut la data de 14 mai 1945 în localitatea Cluj, judetul Cluj, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Petah Tikva, str. Katz 88/8. Dosar nr. 1.460/RD/2006

20. Goldstein Gila, fiica lui Blonder Ignatiu si Margareta, născută la data de 2 ianuarie 1948 în localitatea Ulmeni, judetul Maramures, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Petah Tikva, str. Katz 88/8. Dosar nr. 2.918/RD/2005

21. Gropper Asher, fiul lui Groper Israel si Golda, născut la data de 8 august 1940 în localitatea Buzău, judetul Buzău, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Dimona, str. Palmah nr. 17. Dosar nr. 5.576/RD/2004

22. Har Noi lacov, fiul lui Herscovici Moritz si Feiga, născut la data de 9 august 1948 în localitatea Botosani, judetul Botosani, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Ramat-Hasharon, str. Z. Heshvan 40. Dosar nr. 872/RD/2005

23. Herscovici Julien, fiul lui Herscovici Paul si Fani, născut la data de 15 martie 1945 în localitatea Bacău, judetul Bacău, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Herzliya, str. Ramban 15. Dosar nr. 2.671/RD/2005

24. Hirschenbeen Aviv, fiul lui Hersimbain Lulu si Marlena, născut la data de 23 iunie 1960 în Bucuresti, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Raanana, str. Weitzman 220/2. Dosar nr. 781/RD/2006

25. lonită Gherghina, fiica lui Gheorghe si Zina, născută la data de 1 septembrie 1965 în Bucuresti, România, cetătean canadian, cu domiciliul actual în Canada, Toronto, nr. 69-1/2, Roslin Avenue, Ontario. Dosar nr. 496/RD/2008

26. Jaliu Gabriela, fiica lui Zărnescu Dumitru si Elena, născută la data de 8 noiembrie 1951 în Bucuresti, România, cetătean american, cu domiciliul actual în Statele Unite ale Americii, 1601 S. Los Rob Ies Ave., San Marino, CA 91108. Dosar nr. 2.631/RD/2005

27. Jaliu loan Cristei, fiul lui loan si Angelica, născut la data de 15 august 1942 în localitatea Roman, judetul Neamt, România, cetătean american, cu domiciliul actual în Statele Unite ale Americii, 1601 S. S. Los Robles Ave., San Marino, CA 91108. Dosar nr. 2.629/RD/2005

28. Keren Eli, fiul lui Wildhorn Herbert si Anuta, născut la data de 17 ianuarie 1956 în Bucuresti, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Tel Aviv. Copii minori: Keren Gil, născută la data de 12.12.1991. Dosar nr. 1.559/RD/2006

29. Kesjar Emese, fiica lui Balog Carol si Sarolta, născută la data de 28 iunie 1967 în localitatea Tormac, judetul Timis, România, cetătean maghiar, cu domiciliul actual în Ungaria, Bekescsaba, str. Borjuret nr. 39. Dosar nr. 2.638/RD/2007

30. Koksalan Nurten, fiica lui Caeredin Nuri si Cheanie, născută la data de 3 februarie 1951 în localitatea Medgidia, judetul Constanta, România, cetătean turc, cu domiciliul actual în Turcia, Istanbul-Tepegor, Sok Durali Ap. 19/5, Giftehavuzlar. Dosar nr. 2.626/RD/2005

31. Kristal Batya, fiica lui Goldenberg Iticsi Hinda, născută la data de 25 decembrie 1951 în localitatea Brăila, judetul Brăila, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Kibutz Evron. Dosar nr. 3.161/RD/2006

32. Langer Batya, fiica lui Kern Leo si Marghit, născută la data de 4 august 1952 în localitatea Suceava, judetul Suceava, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Roanana, str. Shai Agnan 13. Dosar nr. 194/RD/2005

33. Lantcron Louise, fiica lui FeigerSamuel si Gusta, născută la data de 12 aprilie 1940 în Bucuresti, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Ierusalim, str. Zanqwil 9/22. Dosar nr. 1.159/RD/2005

34. Marko Lea, fiica lui Harabagiu lona si Veta, născută la data de 7 ianuarie 1940 în localitatea Bacău, judetul Bacău, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, 49213 Petah-Tikva, Avered 12 Nevei-Oz. Dosar nr. 105/RD/2007

35. Markowitz Eduard, fiul lui Marcovici Morel si Roza, născut la data de 28 octombrie 1959 în Bucuresti, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Rishon Lezion, str. Elkabetz 3. Copii minori: Markowitz Shahaf, născut la data de 2.07.1991, Markowitz Ravid, născut la data de 23.09.1994, si Markowitz Shoval, născut la data de 9.04.1999. Dosar nr. 5.186/RD/2004

36. Markowitz Morel, fiul lui Marcovici Solomon si Janeta, născut la data de 4 septembrie 1927 în localitatea Botosani, judetul Botosani, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Holon, str. Kedoshei Kahir 2. Dosar nr. 5.185/RD/2004

37. Markowitz Vered, fiica lui Pancer Haim-Hers si Tîrla, născută la data de 23 ianuarie 1930 în localitatea Botosani, judetul Botosani, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Holon, str. Kedoshei Kahir 2. Dosar nr. 5.171/RD/2004

38. Mendel Israel, fiul lui Izii si Rene, născut la data de 24 februarie 1953 în localitatea Ploiesti, judetul Prahova, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Petah Tikva, str. Shai Agnon nr. 10/16. Dosar nr. 2.755/RD/2007

39. Metea Viorica, fiica lui Barbu loan si Valeria, născută la data de 18 octombrie 1938 în localitatea Saciori, judetul Brasov, România, cetătean american, cu domiciliul actual în Statele Unite ale Americii, 623 Auburn, St. Detroit, Ml 48228-3989. Dosar nr. 1.928/RD/2006

40. Metea Virgil, fiul lui Vichente si Rozalia, născut la data de 31 octombrie 1936 în localitatea Meni, judetul Brasov, România, cetătean american, cu domiciliul actual în Statele Unite ale Americii, 16723 Savoie, str.Livonia Ml 48154. Dosar nr. 1.927/RD/2006

41. Nagy Margareta, fiica lui Stefan si Margareta, născută la data de 11 iulie 1945 în localitatea Cluj, judetul Cluj, România, cetătean sârb, cu domiciliul actual în Serbia, Novi Sad Brace Dronjar 15. Dosar nr. 3.069/RD/2007

42. Naiman Teitelman Sărit, fiica lui Naiman Jean si Clara, născută la data de 12 iunie 1966 în localitatea Fălticeni, judetul Suceava, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Givataim, str. Mamavak 11. Dosar nr. 4.913/RD/2004

43. Narkis Daniel, fiul lui Nicolae Teodor si Marta, născut la data de 22 aprilie 1965 în Bucuresti, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Ramat Hasharon. Dosar nr. 1.586/RD/2007

44. Petrisor Cornel, fiul lui Vasile si Anuta, născut la data de 10 iulie 1963 în localitatea Gilău, judetul Cluj, România, cetătean american, cu domiciliul actual în Statele Unite ale Americii, 17230 SE 42 ND PL Issaquah Wa 98027. Dosar nr. 1.248/RD/2006

45. Pincovici Penciu Carmen, fiica lui Pincovici-Penciu Mihail si Olimpia, născută la data de 2 martie 1955 în Bucuresti, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Kfar Saba, str. Haanit 7/10. Dosar nr. 2.937/RD/2005

46. Rădic Jelena, fiica lui Milutin si Stela, născută la data de 20 aprilie 1977 în localitatea Belgrad, Republica Serbia, cetătean sârb, cu domiciliul actual în Serbia, Petrovaradin, str. Majurska nr. 4. Dosar nr. 2.054/RD/2006

47. Reuven Avraham, fiul lui Riven Haim si Toba, născut la data de 4 noiembrie 1956 în localitatea Sulita, judetul Botosani, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Kibutz Merhavia P.O.B.354. Dosar nr. 984/RD/2006

48. Roizman Biniamin, fiul lui Solomon si Sura - Beila, născut la data de 15 mai 1929 în localitatea Buzău, judetul Buzău, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Tel-Aviv, str. Herzog nr. 10. Dosar nr. 1.232/RD/2006

49. Roizman Pepi, fiica lui Rachmuth Altersi Rasela, născută la data de 22 ianuarie 1938 în localitatea Adjud, judetul Vrancea, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Tel-Aviv, str. Herzog nr. 10. Dosar nr. 1.458/RD/2006

50. Silberstein Bernard David, fiul lui Silberstain Frederic si Marioara, născut la data de 9 martie 1956 în localitatea Brasov, judetul Brasov, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Pardesya, str.Yona Fisher nr. 33. Dosar nr. 523/RD/2008

51. Simionescu Adriana, fiica lui Corneliu si Elena, născută la data de 31 ianuarie 1967 în Bucuresti, România, cetătean american, cu domiciliul actual în Statele Unite ale Americii, 1209 Locust Str., Farmington, MN 55024. Dosar nr. 2.393/RD/2007.

52. SIoan Renee, fiica lui Strechie Ion si Tudora, născută la data de 2 aprilie 1947 în localitatea Icoana, judetul Olt, România, cetătean american, cu domiciliul actual în Statele Unite ale Americii, 2865 Arden Ridge Dr., Suwanel GA 30024. Dosar nr. 1.294/RD/2007

53. Smilovici Dorit, fiica lui Smilovici Mihal si Haia-Sura, născută la data de 27 iunie 1952 în localitatea Botosani, judetul Botosani, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, 39 Sokolov, st. Ramat-Gan. Dosar nr. 2.850/RD/2007

54. Soarec Ecaterina, fiica lui Tiu Nicolae si Ileana, născută la data de 20 noiembrie 1942 în localitatea Brasov, România, cetătean canadian, cu domiciliul actual în Canada, 20 Pinecrest, Dollard des Ormeaux, Qc. H9A 1S8. Dosar nr. 5.321/RD/2004

55. Soarec loan Dan, fiul lui Aurel si Măria, născut la data de 10 octombrie 1938 în localitatea Brasov, România, cetătean canadian, cu domiciliul actual în Canada, 20 Pinecrest, Dollard des Ormeaux, Qc. H9A 1S8. Dosar nr. 5.322/RD/2004

56. Spitzer Robert, fiul lui Mihai si Sarlota, născut la data de 31 mai 1944 în localitatea Timisoara, judetul Timis, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, K.Bialik, str.Haarhonim nr. 15. Dosar nr. 901/RD/2007

57. Tăzlăuanu Remus, fiul lui Paul si Eufrosina, născut la data de 7 septembrie 1948 în localitatea Poienarii Burchii, judetul Prahova, România, cetătean american, cu domiciliul în Statele Unite ale Americii, 3168 Rochambeau AV 3, Bronx NY 10467. Dosar nr. 1.295/RD/2007

58. Vitner Golan Natisse, fiica lui Vitner Marius si Clareta, născută la data de 17 decembrie 1976 în localitatea lasi, judetul lasi, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Holon, str.Ramat Hagolan nr. 25. Dosar nr. 32/RD/2008

59. Wiesel Bercu, fiul lui Filip si Rozalia, născut la data de 12 iunie 1946 în localitatea Arad, judetul Arad, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, str. Herzel nr. 83, Hadera. Dosar nr. 2.953/RD/2005

60. Zinger Etti, fiica lui Hacht Selig si Rosa, născută la data de 22 iulie 1945 în localitatea Vatra Dornei, judetul Suceava, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Hamiel, str. Hagliva nr. 11. Dosar nr. 880/RD/2005

 

ANEXA Nr. 2

 

LISTA

persoanelor pentru care comisia a avizat pozitiv redobândirea cetăteniei române, cu stabilirea domiciliului în România

 

1. Binder Măria Magdalena, fiica lui Soimescu Ion si Ana, născută la data de 5 iunie 1920 în Bucuresti, România, cetătean german, cu domiciliul actual în România, localitatea Buzău, Str. Unirii bl.45, se. A, et.3, ap. 14, judetul Buzău. Dosar nr. 2.615/RD/2007

2. Memisi Imer, fiul lui Enver si Nadiea, născut la data de 18 august 1974 în localitatea SIatina, judetul Olt, România, cetătean albanez, cu domiciliul actual în România, localitatea SIatina, Str.Victoriei nr. 3, bl. 3, se. C, ap. 11, judetul Olt. Dosar nr. 2.857/RD/2007

3. Stancu Alexandru, fiul lui Calofirea si Ileana, născut la data de 7 noiembrie 1986 în localitatea Timisoara, judetul Timis, România, apatrid, cu domiciliul actual în România, localitatea Timisoara, str. Ion Rusu Sirianu nr. 34. Dosar nr. 3.078/RD/2006