MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 592         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 7 august 2008

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 732 din 24 iunie 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 266-281 si ale art. 283-285 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

804. - Hotărâre privind aprobarea nivelului si a conditiilor de aplicare a accizei reduse la motorina achizitionată în perioada august-decembrie 2008 în vederea utilizării în agricultură

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

572. - Ordin al ministrului internelor si reformei administrative pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului internelor si reformei administrative

nr. 504/2008 privind aprobarea cifrei anuale de scolarizare, a comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a contestatiilor, a tematicii, a cuantumului taxei de participare la program, a modalitătii privind plata acesteia si a calendarului de desfăsurare a concursului national de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei functii publice corespunzătoare categoriei înaltilor functionari publici

 

930. - Ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor privind aprobarea componentei Comitetului tehnic de coordonare generală, a structurii si componentei comitetelor tehnice de specialitate, precum si a regulamentului de organizare si functionare al acestora

 

964. - Ordin al ministrului transporturilor privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2008 al Centrului National de Calificare si Instruire Feroviară - CENAFER

 


DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 732

din 24 iunie 2008

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 266-281 si ale art. 283-285 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Ion Tiucă - procuror

Ioana Marilena Chiorean - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 266-281 si ale art. 283-285 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Urban Electric" - S.R.L.din Ploiesti în Dosarul nr. 14/42/2008 al Curtii de Apel Ploiesti - Sectia comercială si de contencios administrativ si fiscal.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Presedintele dispune a se face apelul si în Dosarul nr. 570D/2008, având ca obiect exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 283 alin. (2), (4) si (6) si ale art. 285 alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2006, exceptie ridicată de Consiliul Judetean Arges în Dosarul nr. 89/46/2008 al Curtii de Apel Pitesti - Sectia comercială si de contencios administrativ.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Presedintele dispune a se face apelul si în Dosarul nr. 1.198D/2008, având ca obiect exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 283 alin. (6) si ale art. 285 alin.(5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2006, exceptie ridicată de Asociatia Crescătorilor de Vaci cu Lapte în Dosarul nr. 232/59/2008 al Curtii de Apel Timisoara - Sectia contencios administrativ si fiscal.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Presedintele dispune a se face apelul si în Dosarul nr. 1.323D/2008, având ca obiect exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 283 alin. (6) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2006, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Plastidrum" - S.R.L. din Bucuresti în Dosarul nr. 7.552/2/2007 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a Vlll-a contencios administrativ si fiscal.

La apelul nominal răspund avocatul Casandra Elena Burz Pânzaru pentru autorul exceptiei, Societatea Comercială „Plastidrum" - S.R.L. din Bucuresti, cu împuternicire avocatială la dosar, precum si avocatul Adrian Ceparu pentru Administratia Străzilor din Bucuresti, cu împuternicire avocatială la dosar.

Lipsesc celelalte părti, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Curtea, din oficiu, pune în discutie conexarea dosarelor nr. 548D/2008, nr. 570D/2008,  nr. 1.198D/2008 si nr. 1.323D/2008, având în vedere faptul că sunt îndeplinite cerintele conexării prevăzute de art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992.

Avocatul autorului exceptiei si avocatul părtii Administratia Străzilor din Bucuresti arată că sunt de acord cu conexarea cauzelor.

Reprezentantul Ministerului Public nu se opune conexării dosarelor.

Curtea, având în vedere identitatea partială de obiect a dosarelor mentionate, în temeiul dispozitiilor art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, dispune conexarea dosarelor nr. 570D/2008, nr. 1.198D/2008 si nr. 1.323D/2008 la Dosarul nr. 548D/2008, care este primul înregistrat.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele Curtii acordă cuvântul avocatului autorului exceptiei de neconstitutionalitate, care solicită admiterea acesteia astfel cum a fost formulată, deoarece dispozitiile de lege criticate nu asigură accesul la o cale de atac solutionată de către o instantă judecătorească superioară, putând fi atacate doar cu plângere.

Avocatul părtii Administratia Străzilor din Bucuresti solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate, invocând Decizia Curtii Constitutionale nr. 230/2008.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, cu referire la jurisprudenta Curtii Constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarelor, constată următoarele:

Prin încheierea din 20 februarie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 14/42/2008, Curtea de Apel Ploiesti - Sectia comercială si de contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 266-281 si ale art. 283-285 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii. Exceptia a fost ridicată de Societatea Comercială „Urban Electric" - S.R.L. din Ploiesti în dosarul cu numărul de mai sus, având ca obiect solutionarea unei plângeri, în baza Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 34/2006.

Prin încheierea din 7 martie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 89/46/2008, Curtea de Apel Pitesti - Sectia comercială si de contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 283 alin. (2), (4) si (6) si ale art. 285 alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii. Exceptia a fost ridicată de Consiliul


Judetean Arges în dosarul cu numărul de mai sus, având ca obiect solutionarea unei contestatii în anulare.

Prin încheierea din 2 aprilie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 232/59/2008, Curtea de Apel Timisoara - Sectia contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 283 alin. (6) si ale art. 285 alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii. Exceptia a fost ridicată de Asociatia Crescătorilor de Vaci cu Lapte în dosarul cu numărul de mai sus, având ca obiect solutionarea unei plângeri, în baza Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 34/2006.

Prin încheierea din 31 martie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 7.552/2/2007, Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a Vlll-a contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 283 alin. (6) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii. Exceptia a fost ridicată de Societatea Comercială „Plastidrum" - S.R.L. din Bucuresti în dosarul cu numărul de mai sus, având ca obiect solutionarea unei plângeri, în baza Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 34/2006.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia sustin, în esentă, că dispozitiile de lege criticate sunt neconstitutionale, întrucât instituie o jurisdictie administrativă - Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor - contrară normelor constitutionale, iar pe de altă parte, prevăd o singură cale de atac împotriva hotărârilor Consiliului, în care nu se pot aduce alte probe decât înscrisurile.

Curtea de Apel Ploiesti - Sectia comercială si de contencios administrativ si fiscal si-a exprimat opinia în sensul că exceptia de neconstitutionalitate este nefondată, întrucât deciziile Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor se pot ataca la instanta de contencios administrativ cu plângere.

Curtea de Apel Pitesti - Sectia comercială si de contencios administrativ si fiscal consideră că dispozitiile de lege criticate nu contravin Constitutiei.

Curtea de Apel Timisoara - Sectia contencios administrativ si fiscal apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, invocând în acest sens jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului în materia accesului liber la o instantă de judecată.

Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a Vlll-a contencios administrativ si fiscal consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului consideră că dispozitiile de lege criticate nu contravin prevederilor invocate din Constitutie, deoarece persoana care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim printr-un act al autoritătii contractante are dreptul de a contesta actul respectiv pe cale administrativ-jurisdictională.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat Curtii Constitutionale punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorii-raportori, sustinerile părtilor prezente, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 266-281 si ale art. 283-285 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 418 din 15 mai 2006, aprobată prin Legea nr. 337/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 625 din 20 iulie 2006.

Dispozitiile de lege atacate sunt cuprinse în cap. IX - „Solutionarea contestatiilor", sectiunea a 4-a (art. 266-276) - „Procedura de solutionare a contestatiilor în fata Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor", sectiunea a 5-a (art. 277) - „Măsuriprovizorii", sectiunea a 6-a (art. 278-282) - „Solutiile pe care le poate pronunta Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor"si sectiunea a 8-a (art. 283-285) - „Căi de atac împotriva deciziilor Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor".

Exceptia de neconstitutionalitate se raportează la prevederile constitutionale ale art. 11 alin. (2) privind dreptul international si dreptul intern, ale art. 16 privind egalitatea în fata legii, ale art. 20 referitoare la tratatele internationale privind drepturile omului, ale art. 21 referitoare la accesul liber la justitie, ale art. 24 privind dreptul la apărare, ale art.124 privind înfăptuirea justitiei, ale art. 125 privind statutul judecătorilor, ale art. 126 privind instantele judecătoresti, ale art. 148 privind integrarea în Uniunea Europeană. De asemenea, sunt invocate prevederile art. 6 si art. 13 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale referitoare la dreptul la un proces echitabil si la solutionarea cauzei într-un termen rezonabil si cele ale art. 2 din Protocolul 7 la Conventie.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că s-a pronuntat asupra constitutionalitătii dispozitiilor art. 283 alin. (6) si ale art. 285 alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 prin Decizia nr. 318 din 13 martie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 320 din 23 aprilie 2008. Cu acel prilej, Curtea a retinut că împrejurarea că, în această materie, legea a prevăzut două căi alternative prin care persoana vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim printr-un act al autoritătii contractante poate contesta actul respectiv nu este de natură a contraveni principiului constitutional al egalitătii cetătenilor în fata legii si a autoritătilor publice. Optiunea pentru una dintre cele două posibilităti (calea administrativ-jurisdictională, în conditiile ordonantei de urgentă criticate, sau calea justitiei, în conditiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004), plasează persoanele vătămate în situatii juridice diferite, iar sub acest aspect Curtea Constitutională a retinut în mod constant, în jurisprudenta sa, în concordantă cu practica jurisdictională a Curtii Europene a Drepturilor Omului, că principiul egalitătii nu înseamnă uniformitate, numai similitudinea de situatii impunând un tratament juridic nediferentiat.

În ceea ce priveste critica de neconstitutionalitate referitoare la încălcarea art. 21 din Constitutie, Curtea a retinut că instituirea unor reguli speciale privind exercitarea căilor de atac nu îngrădeste accesul liber la justitie, atât timp cât, potrivit celor prevăzute de art. 283 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2006, părtilor interesate le este asigurată posibilitatea de a formula plângere împotriva deciziei pronuntate de Consiliu la curtea de apel, sectia de contencios-administrativ si fiscal pe raza căreia se află sediul autoritătii contractante. Mai mult, art. 126 alin. (2) din Constitutie, potrivit căruia „Competenta instantelor judecătoresti si procedura de judecată sunt prevăzute numai prin lege", precum si art. 129, care prevede că, „împotriva hotărârilor judecătoresti, părtile interesate si Ministerul Public pot exercita căile de atac, în conditiile legii", atribuie exclusiv legiuitorului prerogativa stabilirii competentei si procedurii de judecată, inclusiv a conditiilor de exercitare a căilor de atac. Prin urmare, stabilirea procedurii de solutionare a plângerii împotriva deciziei pronuntate de Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor, potrivit dispozitiilor art. 3041 din Codul de procedură civilă, reprezintă expresia aplicării dispozitiilor constitutionale invocate mai sus.

Totodată, Curtea s-a pronuntat asupra unor critici similare care priveau cap. IX din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 prin Decizia nr. 690din 11 septembrie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 668 din 1 octombrie 2007, statuând că aceste dispozitii reglementează o procedură administrativ-jurisdictională de solutionare a contestatiilor privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii. Pentru solutionarea contestatiilor, partea care se consideră vătămată are dreptul să se adreseze Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor.

Referitor la legitimitatea constitutională a procedurilor administrativ-jurisdictionale, Curtea Constitutională a statuat, de principiu, prin Decizia Plenului nr. 1 din 8 februarie 1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 16 martie 1994, că instituirea unei proceduri administrativ-jurisdictionale nu contravine dispozitiilor constitutionale atât timp cât decizia organului administrativ de jurisdictie poate fi atacată în fata unei instante judecătoresti, iar existenta unor organe administrative de jurisdictie nu poate să ducă la înlăturarea interventiei instantelor judecătoresti în conditiile legii, în atare situatie, este exclusă posibilitatea ca un organ al administratiei publice, chiar cu caracter jurisdictional, să se substituie instantei judecătoresti, astfel încât părtilor nu li se poate limita exercitarea unui drept consfintit de Constitutie. Sub acest aspect, dispozitiile art. 283 alin. (1) stabilesc dreptul persoanei interesate de a formula plângere împotriva deciziei pronuntate de Consiliu, instanta competentă să o solutioneze fiind curtea de apel -

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992, sectia de contencios-administrativ si fiscal pe raza căreia se află sediul autoritătii contractante.

Curtea Constitutională a retinut că existenta unei proceduri prealabile administrativ-jurisdictionale este acceptată si în jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului, jurisprudentă prin care, în legătură cu aplicarea art. 6 paragraful 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, s-a statuat că ratiuni de flexibilitate si eficientă, care sunt pe deplin compatibile cu protectia drepturilor omului, pot justifica interventia anterioară a unor organe administrative sau profesionale ce nu satisfac sub fiecare aspect în parte exigentele mentionatelor prevederi; un asemenea sistem poate fi reclamat de traditia juridică a mai multor state membre ale Consiliului Europei (Cauza Le Compte, Van Leuven si De Meyere contra Belgiei, 1981).

Având în vedere toate acestea, Curtea a constatat că instituirea prin lege a unei proceduri administrativ-jurisdictionale nu este, eo ipso, neconstitutională.

Mai mult, Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 prevede în mod expres în art. 255 alin. (1) că „Persoana care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim printr-un act al autoritătii contractante, cu încălcarea dispozitiilor legale în materia achizitiilor publice, are dreptul de a contesta actul respectiv pe cale administrativ-jurisdictională, în conditiile prezentei ordonante de urgentă, sau în justitie, în conditiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare". Or, într-o atare situatie, dispozitiile criticate satisfac pe deplin cerinta constitutională consacrată de art. 21 alin. (4), potrivit căreia Jurisdictiile speciale administrative sunt facultative si gratuite", persoana vătămată având posibilitatea de a opta între contestarea actului administrativ pe calea administrativ-jurisdictională si formularea unei actiuni direct în fata instantei judecătoresti, în temeiul dreptului comun în materia contenciosului administrativ.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea acestei jurisprudente, atât considerentele, cât si solutiile deciziilor mentionate îsi păstrează valabilitatea si în prezenta cauză.

Pentru aceleasi argumente, Curtea constată că nu sunt încălcate nici prevederile cuprinse în actele internationale invocate de către autorul exceptiei de neconstitutionalitate, iar, referitor la dispozitiile art. 124, 125, 126 si 148 din Constitutie, Curtea retine că acestea nu au relevantă în cauza de fată. lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3,

CURTEA CONSTITUTIONALA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 266-281 si ale art. 283-285 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Urban Electric" - S.R.L. din Ploiesti în Dosarul nr. 14/42/2008 al Curtii de Apel Ploiesti - Sectia comercială si de contencios administrativ si fiscal, de Consiliul Judetean Arges în Dosarul nr. 89/46/2008 al Curtii de Apel Pitesti - Sectia comercială si de contencios administrativ si fiscal, de Asociatia Crescătorilor de Vaci cu Lapte în Dosarul nr. 232/59/2008 al Curtii de Apel Timisoara - Sectia de contencios administrativ si fiscal si de Societatea Comercială „Plastidrum" - S.R.L. din Bucuresti în Dosarul nr. 7.552/2/2007 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a Vlll-a contencios administrativ si fiscal.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 24 iunie 2008.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Ioana Marilena Chiorean

 


HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea nivelului si a conditiilor de aplicare a accizei reduse la motorina achizitionată în perioada august-decembrie 2008 în vederea utilizării în agricultură

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 176 alin. (4) si (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Pentru motorina achizitionată în perioada august- decembrie 2008 în vederea utilizării în agricultură la efectuarea lucrărilor agricole mecanizate în anul 2008 se aplică o acciză redusă, de 80,971 euro/1.000 litri, respectiv de 0,27 lei/litru.

Art. 2. - Nivelul redus al accizei, prevăzut la art. 1, se aplică pentru cantitătile de motorină ce se achizitionează în perioada august-decembrie 2008, în cuantum unitar de 48 de litri/hectar, în limita maximă a 288.000 mii litri de motorină.

Art. 3. - Diferenta dintre acciza redusă si cea standard, denumită în continuare sprijin financiar, este de 193,654 euro/1.000 litri, respectiv de 0,65 lei/litru, si se acordă beneficiarilor prevăzuti la art. 4 pe baza adeverintelor pentru motorină eliberate de directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.

Art. 4. - De măsurile prevăzute în prezenta hotărâre beneficiază producătorii agricoli, persoane fizice si/sau juridice, denumite în continuare beneficiari, care exploatează suprafete de teren agricol, individual sau în forme de asociere conform legislatiei în vigoare, în scopul obtinerii productiei agricole, precum si grupurile de producători recunoscute/recunoscute preliminar si organizatiile de producători recunoscute.

Art. 5. - Pentru a fi eligibili la acordarea sprijinului financiar, beneficiarii trebuie să fie înscrisi în evidentele Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură cu suprafetele de teren pe care le exploatează si pentru care solicită motorină cu acciză redusă.

Art. 6. - (1) Pentru obtinerea sprijinului financiar beneficiarii întocmesc cereri, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, pe care le depun, fie personal, fie prin prestatorii de servicii, la directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene, respectiv a municipiului Bucuresti în a căror rază teritorială se află terenul agricol pe care îl exploatează, însotite de următoarele documente:

a) copie de pe buletinul sau cartea de identitate pentru persoanele fizice sau copie de pe certificatul de înmatriculare si/sau certificatul de înregistrare pentru persoanele juridice, după caz;

b) adeverintă în original, eliberată de Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură prin centrele sale judetene sau centrele locale si, respectiv, centrul municipiului Bucuresti, care certifică suprafata exploatatiei pentru care se solicită acordarea sprijinului financiar.

(2) Prestatorii de servicii, în întelesul prezentei hotărâri, sunt persoanele fizice si juridice care detin tractoare, masini si utilaje agricole si/sau autovehicule speciale pentru transportul de combustibil, desemnate în scris de beneficiari, si anume împuternicite de primari, potrivit modelului din anexa nr. 2, pentru a ridica adeverintele prevăzute la alin. (4).

(3) în situatia în care un producător agricol exploatează suprafete de teren care sunt situate în mai multe unităti administrativ-teritoriale, acesta întocmeste cereri de sprijin financiar care se depun la directia pentru agricultură si dezvoltare rurală în a cărei rază teritorială se află terenul agricol în cauză.

(4) Directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene, respectiv a municipiului Bucuresti analizează cererile în vederea aprobării si eliberează adeverinte pentru cantitătile de motorină aprobate, întocmite conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.

(5) Beneficiarii pot solicita eliberarea unei singure adeverinte pentru întreaga cantitate aprobată sau, după caz, eliberarea unui număr de maximum zece adeverinte pentru fractii din această cantitate, până la acoperirea cantitătii totale de motorină aprobate.

(6) După primirea adeverintei/adeverintelor, beneficiarii sau prestatorii de servicii se prezintă la depozitele sau la statiile de distributie a motorinei din judet ori din judetele limitrofe apartinătoare operatorilor economici producători, importatori si/sau distribuitori de motorină, denumiti în continuare furnizori, si achizitionează motorină, în baza adeverintei în original, la pretul practicat de furnizor, mai putin diferenta de acciză.

(7) Evidenta operatiunilor de livrare a motorinei cu acciză redusă va fi tinută de către furnizor într-un registru separat, în care beneficiarii vor semna pentru confirmarea achizitionării fiecărei cantităti de combustibil pentru motor.

Art. 7. - (1) în baza împuternicirii eliberate de primari si a Listei beneficiarilor sprijinului financiar pentru motorină, conform anexei nr. 4, însotită de documentele prevăzute la art. 6 alin. (1), directia pentru agricultură si dezvoltare rurală judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti eliberează adeverinte prestatorilor de servicii pe numele beneficiarilor care nu au posibilitatea achizitionării motorinei direct de la furnizori.

(2) Prestatorii de servicii care au fost împuterniciti pentru a ridica motorină în numele beneficiarilor de la furnizorii din judet sau din judetele limitrofe au obligatia să păstreze motorina la dispozitia beneficiarilor ori să o predea acestora, în functie de solicitări.

(3) Evidenta operatiunilor de livrare a motorinei cu acciză redusă va fi tinută de către furnizor într-un registru separat, în care prestatorii de servicii vor semna pentru confirmarea achizitionării fiecărei cantităti de combustibil pentru motor.

Art. 8. - Directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene, respectiv a municipiului Bucuresti au următoarele atributii:

a) analizează cererile, le aprobă si eliberează beneficiarilor, conform optiunilor acestora, adeverinte pe care le centralizează si le înregistrează într-un registru, conform anexei nr. 5;

b) verifică si monitorizează beneficiarii asupra modului de utilizare a motorinei cu acciză redusă, precum si asupra modului de exploatare a suprafetelor de teren pentru care s-a acordat sprijinul financiar.

Art. 9. - Adeverintele neutilizate până la data de 31 decembrie 2008 îsi pierd valabilitatea devenind nule de drept si se returnează emitentului.

Art. 10. - (1) Furnizorii livrează beneficiarilor sau prestatorilor de servicii împuterniciti, pe baza adeverintelor eliberate de directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, cantitătile de motorină necesare, la pretul practicat, mai putin diferenta de acciză.

(2) Furnizorii persoane juridice depun, până la data de 10 a fiecărei luni, pentru luna anterioară, la directia sau directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene sau a municipiului Bucuresti, după caz, care au eliberat adeverintele pentru cantitătile de motorină aprobate o cerere de confirmare a cantitătii de motorină livrată cu acciză redusă, împreună cu adeverintele emise de acestea, în original.

(3) După verificarea autenticitătii adeverintelor anexate cererii furnizorului, directia pentru agricultură si dezvoltare rurală confirmă cantitatea totală de motorină cu acciză redusă livrată de respectivul furnizor beneficiarilor în luna de referintă si îi emite acestuia o adeverintă.

(4) Furnizorii persoane juridice depun la autoritatea fiscală teritorială o cerere de restituire a sumelor reprezentând diferente de accize pentru motorina livrată cu acciză redusă, pentru care există confirmarea directiei sau directiilor pentru agricultură si dezvoltare rurală, după caz, anexând, în original, adeverintele emise în acest sens pentru toate punctele de distribuire a combustibililor pentru motor implicate. Autoritatea fiscală va restitui sumele în cauză furnizorului persoană juridică în termenul legal de 45 de zile de la data înregistrării cererii si cu respectarea prevederilor în materia restituirii. Procedura de restituire a sumelor reprezentând diferente de accize pentru motorina livrată cu acciză redusă va fi aprobată prin ordin al ministrului economiei si finantelor, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 11. - (1) Utilizarea motorinei cu acciză redusă în alte scopuri decât pentru lucrări agricole mecanizate în agricultură atrage obligarea beneficiarului sau a prestatorului de servicii, după caz, la plata diferentelor de accize.

(2) Fapta prevăzută la alin. (1) constituie contraventie si se sanctionează pentru persoanele fizice cu amendă de la 1.000 lei la 10.000 lei, iar pentru persoanele juridice, cu amendă de la 5.000 lei la 50.000 lei.

(3) Organismele institutionale responsabile cu verificarea si controlul respectării măsurilor stabilite de prezenta hotărâre, precum si cu constatarea contraventiilor si stabilirea sanctiunilor sunt Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale, Ministerul Internelor si Reformei Administrative si Agentia Natională de Administrare Fiscală, conform competentelor legale.

Art. 12. - Contraventiei prevăzute la art. 11 alin. (2) îi sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 13. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 14. - În măsura în care aplicarea prevederilor prezentei hotărâri va impune precizări suplimentare, acestea vor fi emise prin ordin comun al ministrului economiei si finantelor si al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale.

Prezenta hotărâre este în conformitate cu prevederile art. 8 al Directivei Consiliului 2003/96/CE de restructurare a cadrului comunitar pentru impozitarea electricitătii si produselor energetice, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 283 din 31 octombrie 2003.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul economiei si finantelor,

Va ruj an Vosganian

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Dacian Ciolos

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

p. Secretarul de stat

al Departamentului pentru Afaceri Europene,

Aurel Ciobanu-Dordea

 

Bucuresti, 31 iulie 2008.

Nr. 804.

 

ANEXA Nr. 1

 

Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală a Judetului ............./Municipiului Bucuresti

Număr...........data........................

Se aprobă cantitatea de motorină de litri

Verificat

Reprezentant DADR:

Nume, prenume/Semnătura.........................

Director executiv (nume, prenume)........

Semnătura......................

Stampila

 

CERERE

- model –

 

Subsemnatul:

a) persoana juridică................................., cu sediul în localitatea........................., judetul ........................., înscrisă la Registrul comertului sub nr............., cod CAEN.............., reprezentată de director/presedinte........................, contabil-sef/director economic......................, cod numeric personal (CNP)..................................;

sau

b) persoana fizică.........................., domiciliată în localitatea.......................Judetul....................., str......................nr.......,

detinătoare a B.l./C.l. seria.....nr.............., eliberat/eliberată la data de...........................de....................., CNP.........................,


solicit sprijin financiar pentru cantitatea de.........litri motorină, fundamentată astfel:

 

 

Suprafata de teren aflată în exploatare

în anul 2008

(ha)

Cantitatea de motorină solicitată (litri/ha)

Cantitatea totală de motorină (litri)

(1)

(2)

(3 = 1x2)

 

 

 

 

TOTAL:

 

X

 

Anexez la prezenta cerere următoarele documente*):

Solicit eliberarea unui număr de........adeverinte pentru întreaga cantitate de motorină aprobată.

Cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaratii, declar pe propria răspundere exactitatea datelor prezentate.

Solicit ca adeverinta/adeverintele să fie ridicată/ridicate de la Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală a Judetului ...................../Municipiului Bucuresti, astfel:

a) personal;

b) de către prestatorul de servicii.................., împuternicit de primar..................

Prezenta cerere s-a întocmit în două exemplare si, după aprobare, un exemplar rămâne la beneficiar si un exemplar la Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală a Judetului..................../Municipiului Bucuresti.

 

Beneficiar,

......................................

(semnătura si stampila, după caz)

 

ANEXA Nr. 2

 

Primăria......

Nr.........din

 

ÎMPUTERNICIRE

- model -

Primăria ........................, reprezentată de ................, în calitate de primar, si ..............., în calitate de secretar al comunei/orasului/municipiului, împuterniceste prestatorul de servicii:

a) persoana juridică........................., cu sediul în localitatea..........................Judetul...........................înscrisă la registrul comertului sub nr........, cod CAEN ............, reprezentată de director/presedinte.................................., contabil-sef/director economic...................................., cod numeric personal (CNP)........................................;

sau

b) persoana fizică.................................., domiciliată în localitatea..............................Judetul......................., str................... nr......., detinătoare a B.l./C.l. seria.......nr................, eliberat/eliberată la data de...................de.................., CNP.................., pentru a ridica adeverintele de la Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală........................., în numele beneficiarilor prevăzuti în Lista beneficiarilor sprijinului financiar pentru motorină anexată, si pentru a achizitiona cantitatea de motorină care se cuvine beneficiarilor prevăzuti în această listă.

Prestatorul de servicii..........................se obligă să ridice adeverintele, să cumpere motorină în numele beneficiarului, să o păstreze si/sau să o predea acestuia.

Prestatorul de servicii va achizitiona în numele beneficiarului motorină la un pret care reflectă reducerea accizei.

Prezenta împuternicire s-a întocmit în 4 exemplare, dintre care un exemplar rămâne la primărie, un exemplar la directia pentru agricultură si dezvoltare rurală, un exemplar la furnizor si un exemplar la prestatorul de servicii.

 

Primar,

......................................

(semnătura si stampila)

Secretar,

......................................

(semnătura)

Prestator de servicii,

......................................

(semnătura si stampila, după caz)


*) Se înscriu toate documentele depuse, indicându-se distinct tipul documentului, numărul si data acestuia. Documentele depuse în copie se certifică de către reprezentantul împuternicit cu verificarea si avizarea cererii.


 

ANEXA Nr. 3

 

Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală....................

Nr........................din....................................*)

 

ADEVERINTA

- model -

 

Se adevereste prin prezenta că:

a) persoana juridică.........................., cu sediul în localitatea......................., judetul ......................, înscrisă la registrul comertului sub nr........., cod CAEN ..............., reprezentată de director/presedinte.............................., contabil-sef/director economic......................, cod numeric personal (CNP)..........................................;

sau

b) persoana fizică.........................., domiciliată în localitatea.........................Judetul...................., str.....................nr......, detinătoare a B.l./C.l. seria.........nr..............., eliberat/eliberată la data de.......................de......................., CNP......................, beneficiază de prevederile Hotărârii Guvernului..............pentru a achizitiona o cantitate de........litri motorină.

 

Director executiv,

......................................

(nume, prenume, semnătura si stampila)

Director executiv adjunct,

......................................

(nume, prenume si semnătura)

 

ANEXA Nr. 4

 

LISTA

beneficiarilor sprijinului financiar pentru motorină

 

Nr. crt.

Beneficiarul (numele, prenumele, domiciliul, seria si numărul actului de identitate)

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

 

 

 

Prezenta listă s-a întocmit ca anexă la împuternicirea nr........din..........., în vederea ridicării adeverintelor, în 4 exemplare, dintre care un exemplar rămâne la primărie, un exemplar la directia pentru agricultură si dezvoltare rurală, un exemplar la furnizor si un exemplar la prestatorul de servicii (după caz).

 

Primar,

......................................

(nume, prenume si semnătura)

Prestator de servicii,

......................................

(nume, prenume, semnătura si stampila, după caz)

 

ANEXA Nr. 5

 

Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală

REGISTRU

privind eliberarea adeverintelor pentru achizitionarea motorinei cu acciză redusă, pentru beneficiarii din judetul.....................

 

Nr. crt./ Data

Beneficiarul (nume, prenume, adresă)

Cererea avizată (nr./data)

Nr./Data

adeverintei

(adeverintelor)

eliberate

Motorina aprobată (litri)

Valoarea sprijinului financiar (mii lei)

Datele de

identificare a

persoanei care

preia adeverintele

Semnătura

persoanei care

preia adeverintele

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


*) Reprezintă numărul curent si data din registrul privind eliberarea adeverintelor pentru achizitionarea motorinei cu acciză redusă.


 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL INTERNELOR SI REFORMEI ADMINISTRATIVE

 

ORDIN

pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului internelor si reformei administrative nr. 504/2008 privind aprobarea cifrei anuale de scolarizare, a comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a contestatiilor, a tematicii, a cuantumului taxei de participare la program, a modalitătii privind plata acesteia si a calendarului de desfăsurare a concursului national de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei functii publice corespunzătoare categoriei înaltilor functionari publici

 

Având în vedere prevederile art. 5 si 10 din Ordonanta Guvernului nr. 81/2001 privind înfiintarea si organizarea Institutului National de Administratie, aprobată cu modificări prin Legea nr. 106/2002, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1.083/2004 privind organizarea si functionarea Institutului National de Administratie si a centrelor regionale de formare continuă pentru administratia publică locală, ale art. 2 alin. (1) lit. a) din Regulamentul privind organizarea si desfăsurarea programului de formare specializată pentru ocuparea unei functii publice corespunzătoare categoriei înaltilor functionari publici, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 832/2007, si ale Hotărârii Consiliului stiintific al Institutului National de Administratie nr. 192/2008 privind aprobarea bugetului programului de formare specializată destinat înaltilor functionari publici,

În temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008,

ministrul internelor si reformei administrative emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului internelor si reformei administrative nr. 504/2008 privind aprobarea cifrei anuale de scolarizare, a comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a contestatiilor, a tematicii, a cuantumului taxei de participare la program, a modalitătii privind plata acesteia si a calendarului de desfăsurare a concursului national de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei functii publice corespunzătoare categoriei înaltilor functionari publici, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 437 din 11 iunie 2008, se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

 

Bucuresti, 5 august 2008.

Nr. 572.

 

ANEXA

(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 504/2008)

 

COMPONENTA NOMINALĂ

a comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a contestatiilor la concursul national de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei functii publice corespunzătoare categoriei înaltilor functionari publici

 

1. Comisia de concurs, constituită din reprezentanti desemnati de:

- Institutul National de Administratie - I.N.A.;

- Agentia Natională a Functionarilor Publici -A.N.F.P.;

- Ministerul Internelor si Reformei Administrative - M.I.R.A.

 

Membri titulari:

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

Institutia

Calitatea

0

1

2

3

1.

2.

3.

Dragos Dincă

Eugen Coifan

Daniel Iustin Marinescu

I.N.A.

A.N.F.P.

M.I.R.A.

Presedinte

Membru

Membru

 

Membri supleanti:

 

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

Institutia

Calitatea

0

1

2

3

1.

2.

3.

Cătălin Remus Câmpeanu

Cristina Cerchez

Domnica Focsăneanu

I.N.A.

A.N.F.P.

M.I.R.A.

Presedinte supleant

Membru supleant

Membru supleant

 

2. Comisia de solutionare a contestatiilor, constituită din reprezentanti desemnati de:

- I.N.A.;

- A.N.F.P.;

- M.I.R.A.

 

Membri titulari:

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

Institutia

Calitatea

0

1

2

3

1.

2.

3.

lulia Cîrcei

Marian Niculescu

Emilian Birjaru

I.N.A.

A.N.F.P.

M.I.R.A.

Presedinte

Membru

Membru

 

Membri supleanti:

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

Institutia

Calitatea

0

1

2

3

1.

2.

3.

Luminita Ana Enescu

Dragos Drăgulănescu

Raluca Russe Hogea

I.N.A.

A.N.F.P.

M.I.R.A.

Presedinte supleant

Membru supleant

Membru supleant


MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE SI LOCUINTELOR

 

ORDIN

privind aprobarea componentei Comitetului tehnic de coordonare generală, a structurii si componentei comitetelor tehnice de specialitate, precum si a regulamentului de organizare si functionare al acestora

 

Având în vedere prevederile art. 4 din Metodologia privind initierea, programarea, achizitia, elaborarea, avizarea, aprobarea si valorificarea reglementărilor tehnice si a rezultatelor activitătilor specifice în constructii, amenajarea teritoriului, urbanism si habitat, aprobată prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 542/2003, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 361/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă componenta Comitetului tehnic de coordonare generală, precum si structura si componenta comitetelor tehnice de specialitate, prevăzute în anexa nr. 1 si, respectiv, în anexele nr. 2a) si 2b), care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Se aprobă Regulamentul de organizare si functionare al Comitetului tehnic de coordonare generală si al comitetelor tehnice de specialitate, prevăzut în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Componenta nominală a comitetelor tehnice de specialitate se aprobă prin decizie a secretarului de stat coordonator al activitătii de reglementare în domeniul constructii, urbanism, amenajarea teritoriului si habitat, din cadrul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor, pe baza propunerilor de reprezentare formulate de autorităti, institutii, organizatii profesionale de profil, operatori economici de profil.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin orice alte dispozitii contrare îsi încetează aplicabilitatea.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării.

 

Bucuresti, 22 iulie 2008.

Nr. 930.

 

Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor,

László Borbély

 

ANEXA Nr. 1

 

COMPONENTA

Comitetului tehnic de coordonare generală

 

Nr. crt.

Calitatea în cadrul

Comitetului tehnic

de coordonare generală

Functia

Institutia

1.

Presedinte

Secretar de stat, coordonator al activitătii de reglementare în domeniul constructii, urbanism, amenajarea teritoriului si habitat

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor (MDLPL)

2.

Vicepresedinte

Secretar general adjunct, coordonator al activitătii de reglementare în domeniul constructii, urbanism, amenajarea teritoriului si habitat

MDLPL

3.

Membri

Inspector general de stat

Inspectoratul de Stat în Constructii

4.

Inspector general adjunct

Inspectoratul General pentru Situatii de Urgentă

5.

Comisar general

Garda Natională de Mediu

6.

Presedinte

Universitatea Tehnică de Constructii Bucuresti

7.

Presedinte

Universitatea de Arhitectură si Urbanism „Ion Mincu"

8.

Presedinte

Uniunea Asociatiilor Inginerilor Constructori din România (UĂICR)

9.

Presedinte

Asociatia Inginerilor de Instalatii din România (AUR)

10.

Presedinte

Asociatia Română a Antreprenorilor de Constructii (ARACO)

11.

Presedinte

Patronatul Societătilor de Constructii (PSC)

12.

Presedinte

Ordinul Arhitectilor din România (OAR)

13.

Presedinte

Registrul Urbanistilor din România (RUR)

14.

Director general

MDLPL- Directia generală tehnică în constructii

15.

Director general

MDLPL- Directia generală dezvoltare teritorială

16.

Director general

MDLPL- Directia Generală Lucrări Publice

17.

Director

MDLPL- Directia Programe Constructii Locuinte

18.

Director

MDLPL- Directia Reglementări Tehnice în Constructii

19.

Director general

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Constructii si Economia Constructiilor - ÎNCERC Bucuresti

20.

Director general

Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Urbanism si Amenajarea Teritoriului - URBANPROIECT Bucuresti

21.

Director general

Centrul de Documentare pentru Constructii, Arhitectură, Urbanism si Amenajarea Teritoriului - CDCAS Bucuresti

22.

Director

Centrul National pentru Reducerea Riscului Seismic - CNRRS Bucuresti

23.

Director

Secretariatul tehnic al Consiliului Tehnic Permanent pentru Constructii

24.

Secretar*)

Sef serviciu

MDLPL- Directia generală tehnică în constructii - Serviciul reglementări tehnice în constructii


*) Fără drept de vot.

 

ANEXA Nr. 2a)

 

STRUCTURA

comitetelor tehnice de specialitate (CTS)

 

CTS 1

 

Hazarduri si riscuri naturale

 

1.1

Prevenirea si atenuarea efectelor produse de cutremure

 

1.2

Prevenirea si atenuarea efectelor produse de alunecările de teren

CTS 2

 

Managementul si economia constructiilor

 

2.1

Eficienta economică a investitiilor în constructii si ingineria costurilor

 

2.2

Bănci de date în domeniul constructiilor

CTS 3

 

Planificare teritorială

 

3.1

Amenajarea teritoriului, urbanism si habitat

 

3.2

Bănci de date în domeniul planificării teritoriale

CTS 4

 

Actiuni asupra constructiilor

CTS 5

 

Structuri pentru constructii

 

5.1

Structuri din beton

 

5.2

Structuri din lemn


 

5.3

Structuri din metal

 

5.4

Structuri din zidărie

CTS6

 

Inginerie geotehnică si fundatii

CTS7

 

Constructii hidrotehnice si hidroedilitare

 

7.1

Constructii hidrotehnice

 

7.2

Sisteme pentru alimentări cu apă, sisteme de colectare a apelor uzate, statii de tratare a apei potabile si de epurare

CTS8

 

Procedee, echipamente si tehnologice în constructii

CTS9

 

Constructii din domeniul transporturilor

 

9.1

Constructii din domeniul transporturilor rutiere

 

9.2

Constructii din domeniul transporturilor feroviare

 

9.3

Constructii din domeniul transporturilor aeriene

 

9.4

Constructii din domeniul transporturilor navale

CTS 10

 

Instalatii si echipamente aferente constructiilor

CTS 11

 

Cerinte functionale pentru constructii si fizica constructiilor

CTS 12

 

Poduri si constructii subterane

CTS 13

 

Performanta energetică a clădirilor

CTS 14

 

Infrastructura calitătii

 

14.1

Libera circulatie a produselor pentru constructii

 

14.2

Supravegherea pietei

 

ANEXA Nr. 2b)

 

COMPONENTA

comitetelor tehnice de specialitate

Presedinte

Secretar

5-15 membri

 

Componenta nominală se aprobă prin decizie a secretarului de stat coordonator al activitătii de reglementare în domeniul constructii, urbanism, amenajarea teritoriului si habitat, din cadrul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor, pe baza propunerilor de reprezentare formulate de:

1. autoritatea de reglementare în domeniul constructiilor;

2. autorităti de control în domeniu;

3. autorităti ale administratiei publice centrale;

4. alte autorităti publice;

5. institutii publice de învătământ superior de profil;

6. institutii de cercetare-dezvoltare de profil;

7. asociatii profesionale si patronale de profil;

8. organizatii neguvernamentale de profil;

9. operatori economici (consultantă, proiectare, executie în domeniu).

 

ANEXA Nr. 3

 

REGULAMENT

de organizare si functionare al Comitetului tehnic de coordonare generală si al comitetelor tehnice de specialitate

 

A. Prevederi generale

Art. 1. - Prezentul regulament se aplică la organizarea si functionarea Comitetului tehnic de coordonare generală, denumit în continuare CTCG, si a comitetelor tehnice de specialitate, denumite în continuare CTS, organisme consultative si de avizare, de sub autoritatea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor, denumit în continuare MDLPL.

Art. 2. - CTCG si CTS sunt organisme consultative si de avizare în domeniul reglementărilor tehnice si activitătilor specifice de reglementare elaborate conform prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, cu modificările ulterioare, si ale Hotărârii Guvernului nr. 203/2003 pentru aprobarea Regulamentului privind tipurile de reglementări tehnice si de cheltuieli aferente activitătii de reglementare în constructii, urbanism, amenajarea teritoriului si habitat, precum si a normelor metodologice privind criteriile si modul de alocare a sumelor necesare unor lucrări de interventie în primă urgentă la constructii vulnerabile si care prezintă pericol public.

B. Organizare si functionare

Art. 3. - (1) Structura CTCG este următoarea:

a) presedinte, reprezentat de secretarul de stat coordonator al activitătii de reglementare în domeniul constructii, urbanism, amenajarea teritoriului si habitat, din cadrul MDLPL;

b) vicepresedinte, reprezentat de secretarul general adjunct coordonator al activitătii de reglementare în domeniul constructii, urbanism, amenajarea teritoriului si habitat, din cadrul MDLPL;

c) membri;

d) secretar.


(2) Seful serviciului reglementări tehnice în constructii din cadrul Directiei generale tehnice în constructii îndeplineste si functia de secretar al CTCG.

Art. 4. - Structura CTS este următoarea:

a) presedinte;

b) membri;

c) secretar.

Art. 5. - Componenta nominală a CTS se aprobă prin decizie a secretarului de stat coordonator al activitătii de reglementare în domeniul constructii, urbanism, amenajarea teritoriului si habitat, din cadrul MDLPL, pe baza propunerilor de reprezentare formulate de autorităti, institutii, organizatii profesionale de profil, operatori economici de profil.

O Atributii si responsabilităti

Art. 6. - CTCG are următoarele atributii:

a) analizează necesitatea si oportunitatea propunerilor de reglementări tehnice si activităti specifice de reglementare în domeniu si propune cuprinderea acestora în programele de elaborare a reglementărilor tehnice;

b) analizează si avizează reglementări tehnice cu caracter multidisciplinar;

c) avizează - cu mentiunea „bun de tipar" - si propune spre aprobare prin ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor proiectele de reglementări tehnice, avizate în prealabil -fără conditii - de CTS;

d) mediază si/sau, după caz, arbitrează divergentele care pot apărea în procesul de avizare a proiectelor de reglementări tehnice si/sau de realizare a activitătilor specifice de reglementare, în toate fazele de elaborare a acestora.

Art. 7. - CTS au următoarele atributii:

a) întocmesc, prin grija secretarilor acestora, propuneri de elaborare sau de actualizare a reglementărilor tehnice si/sau de realizare de activităti specifice de reglementare, pe care le înaintează CTCG în vederea analizării necesitătii si oportunitătii;

b) analizează si avizează în toate fazele reglementările tehnice si/sau rezultatele activitătilor specifice de reglementare prezentate, în concordantă cu reglementările tehnice si cu celelalte acte normative în vigoare;

c) propun avizarea finală în CTCG a reglementărilor tehnice, în vederea promovării acestora spre aprobare prin ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor.

Art. 8. - Presedintele CTCG si presedintii CTS au următoarele atributii:

a) stabilesc de comun acord cu secretariatul si cu responsabilul de temă din MDLPL programul desfăsurării sedintelor de avizare;

b) asigură conducerea sedintelor de avizare, iar în situatia în care se află în imposibilitatea de a-si exercita functia, îl deleagă în acest scop pe vicepresedinte, care preia toate atributiile si responsabilitătile presedintelui;

c) participă la analiza reglementărilor tehnice si activitătilor specifice de reglementare, formulează observatii si propuneri de modificare/completare a acestora;

d) mediază eventualele divergente apărute în cadrul sedintelor de analiză si avizare;

e) aprobă concluziile stabilite în sedinta de avizare.

Art. 9. - Vicepresedintele CTCG are următoarele atributii:

a) preia, în baza mandatului acordat, toate atributiile si responsabilitătile presedintelui, atunci când acesta este în imposibilitatea de a-si exercita functia;

b) participă la analiza lucrărilor supuse dezbaterii, formulează în scris observatii si propuneri de modificare/completare a acestora.

Art. 10. - Membrii CTCG si ai CTS au următoarele atributii:

a) analizează continutul lucrărilor, formulează în scris observatii si propuneri de modificare/completare a acestora;

b) participă la sedintele de analiză si avizare a lucrărilor pentru care au fost convocati;

c) în cazul în care persoana convocată nu poate participa la sedinta de analiză si avizare, se admite transmiterea în scris sau electronic a punctului de vedere referitor la lucrările supuse analizei si avizării. Punctul de vedere trebuie să contină si concluzia analizei în conformitate cu art. 16 alin. (1).

Art. 11. - Secretarul CTCG si secretarul CTS au următoarele atributii:

a) întocmesc si actualizează baza de date privind evidenta lucrărilor repartizate spre a fi analizate si avizate în cadrul CTS respectiv;

b) stabilesc de comun acord cu presedintele si cu responsabilul de temă din MDLPL calendarul desfăsurării sedintelor de avizare;

c) transmit membrilor CTS lucrările ce urmează a fi analizate si avizate, împreună cu invitatia de participare, prin posta electronică, cu minimum 15 zile calendaristice înaintea datei sedintei de avizare;

d) participă la sedinta de avizare si întocmesc procesul-verbal de avizare, pe care îl supun spre însusire participantilor la sedintă, precum si spre aprobare presedintelui CTS;

e) prezintă în plenul sedintei punctele de vedere transmise de membrii CTS care nu sunt prezenti la sedinta de analiză si avizare, conform art. 10 lit. c);

f) anexează la procesul-verbal al sedintei toate punctele de vedere transmise în scris de membrii CTS.

D. Procedura de lucru

Art. 12. - CTCG îsi desfăsoară activitatea în cadrul sedintelor de analiză si avizare, care se convoacă, de regulă, semestrial sau ori de câte ori este nevoie.

Art. 13. - CTS îsi desfăsoară activitatea în cadrul sedintelor de analiză si avizare, care se convoacă, de regulă, lunar sau ori de câte ori este nevoie.

Art. 14. - (1) Sedintele de analiză si avizare se desfăsoară în prezenta a cel putin jumătate plus unu din numărul membrilor CTS.

(2) În calculul numărului membrilor prezenti prevăzuti la alin. (1) se includ si membrii care, absentând motivat, depun la secretarul CTS punctele de vedere scrise pentru lucrările ce urmează a fi analizate si avizate.

Art. 15. - Lucrările ce urmează a fi analizate si avizate si invitatia de participare la sedintă se transmit membrilor CTS prin posta electronică cu minimum 15 zile calendaristice înainte de data sedintei de analiză si avizare, prin grija secretarului CTS.

Art. 16. - (1) Membrii CTS îsi exprimă în scris punctul de vedere cu privire la lucrările supuse analizei si avizării fie direct, în plenul sedintei, fie prin scrisoare transmisă secretarului CTS prin posta electronică, până cel târziu cu 24 de ore înainte de data si ora începerii sedintei de avizare.

(2) Autoritatea de reglementare îsi rezervă dreptul de a nu lua în considerare punctele de vedere transmise după data-limită prevăzută la alin. (1).

Art. 17. - (1) Deciziile CTS se adoptă, de regulă, prin consens; în cazul neobtinerii consensului deciziile se adoptă cu majoritatea calificată de două treimi din numărul membrilor CTS, între care, în mod obligatoriu, trebuie să figureze voturile autoritătii de reglementare si ale autoritătilor de control din domeniu, punctele de vedere divergente consemnându-se în procesul-verbal. Deciziile pot fi:

a) avizat favorabil, fără conditii;

b) avizat favorabil, cu conditii pentru faza următoare;

c) respins.

(2) În cazul deciziei de respingere, în procesul-verbal se specifică termenul de predare a documentatiei refăcute, în scopul reanalizării si avizării.

Art. 18. - Membrii CTS, reprezentanti ai institutiilor elaboratoare sau care fac parte din grupul elaboratorilor lucrării supuse dezbaterii se recuză de la procedura privind avizarea lucrării respective.

 


MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2008 al Centrului National de Calificare si Instruire Feroviară – CENAFER

 

În temeiul prevederilor art. 16 alin. (1) lit. e)din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, ale art. 6 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 58/2004 privind înfiintarea Centrului National de Calificare si Instruire Feroviară - CENAFER, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 408/2004, si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2008 al Centrului National de Calificare si Instruire Feroviară - CENAFER, care functionează în subordinea Ministerului Transporturilor, finantat din venituri proprii, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuti în bugetul de venituri si cheltuieli al Centrului National de Calificare si Instruire Feroviară se aprobă de către Consiliul de conducere al acesteia.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli al Centrului National de Calificare si Instruire Feroviară - CENAFER reprezintă limite maxime si nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea ministrului transporturilor.

(2) În cazul în care în executie se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Centrul National de Calificare si Instruire Feroviară - CENAFER poate efectua cheltuieli proportional cu gradul de realizare a veniturilor.

Art. 3. - Ordinul ministrului transporturilor nr. 140/2008 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2008 al Centrului National de Calificare si Instruire Feroviară - CENAFER, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 123 din 15 februarie 2008, se abrogă.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 5. - Centrul National de Calificare si Instruire Feroviară - CENAFER va duce la îndeplinire prezentul ordin.

 

p. Ministrul transporturilor,

Septimiu Buzasu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 30 iulie 2008.

Nr. 964.

 


ANEXĂ

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

BUGETUL RECTIFICAT PE ANUL 2008 al Centrului National de Calificare si Instruire Feroviară – CENAFER

 

 

 

 

 

 

 

- mii lei -

Capitol/

Subcap./

Paragraf

Denumirea indicatorilor

Program

2008

Influente

(+/-)

Program 2008 rectificat

Titlu

Articol

Alineat

 

 

 

A

1

2

3=1+2

 

 

 

VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI

13.900.00

 

13.900,00

 

 

 

VENITURI CURENTE

13.900.00

 

13.900,00

C

 

 

VENITURI NEFISCALE

13.900.00

 

13.900,00

C1

 

 

VENITURI DIN PROPRIETATE

1.660.00

 

1.660,00

 

30.10

 

Venituri din proprietate

1.660.00

 

1.660,00

 

 

05

Venituri din concesiuni si închierieri

1.660.00

 

1.660,00

C2

 

 

VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII

12.240.00

 

12.240,00

 

33.10

 

Venituri din prestări de servicii si alie activităti

12.240,00

 

12.240.00

 

 

03

Venituri din prestări de servicii (MID)

260.00

 

260.00

 

 

17

Venituri din organizări de cursuri de calificare si conv.profesionaia

11.936,00

 

11.936,00

 

 

20

Venituri din cercetare

44.00

 

44,00

 

 

 

CHELTUIELI TOTAL

13.900,00

 

13.900,00

 

 

 

CHELTUIELI CURENTE (10+20)

12.242,00

240

12.482,00

10

 

 

Titlul I. CHELTUIELI DE PERSONAL

7.777,00

240

8.017,00

 

10.01

 

Cheltuieli salariate in hani

5.642.00

250

5.892,00

 

 

01

Salarii de bază

3.840.00

70

3.910,00

 

 

02

Salarii de merit

 

 

 

 

 

03

Indemnizatie de conducere

149.00

-82

67.00

 

 

04

Spor de vechime

530.00

230

860.00

 

 

05

Sporuri pentru conditii de muncă

58.00

-18

40,00

 

 

06

Alte sporuri

8,00

4

12.00

 

 

07

Ore suplimentare

40,00

 

40,00

 

 

08

Fond de premii

360,00

90

450,00

 

 

09

Prima de vacantă

148,00

40

188,00

 

 

10

Fondul pentru posturi ocupate prin cumul

2,00

 

2,00

 

 

11

Fond aferent platii cu ora

67,00

-22

45,00

 

 

12

Indemnizatii plătite unor persoane din afara unitătii

181.00

26

207,00

 

 

13

Indemnizatii de delegare

104.00

-68

36,00

 

 

15

Alocatii pentru transportul la si de la locul de muncă

 

 

 

 

 

30

Alte drepturi salariale în bani

55.00

-20

35,00

 

10.02

 

Cheltuieli salariate in natură

553.00

-81

472,00

 

 

01

Tichete de masă

360.00

-2

358,00

 

 

03

Uniforme si echipament obligatoriu

9.00

-9

 

 

 

04

Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa

12,00

 

12,00

 

 

05

Transportul la si de locul de muncă

10.00

-10

 

 

 

30

Alte drepturi salariale în natura

162.00

-60

102,00

 

10.03

 

Contribu{ii

7.582.00

71

1.653,00

 

 

01

Contributii pentru asigurările sociale de stat

1.080.00

63

1.143,00

 

 

02

Contributii pentru asigurările de somaj

83,00

-10

73.00

 

 

03

Contributii pentru asigurările sociale de sănătate

304.00

18

322.00

 

 

04

Contributii pentru asigurările de accidente de muncă

55.00

3

58,00

 

 

06

Contributii pt.concedii si indemnizatii

47.00

3

50,00

 

 

07

Contributii la fondul de garantare pt.plata creantelor salariale

13.00

-6

7.00

20

 

 

Titlul II. BUNURI SI SERVICII

4.465.00

 

4,465,00

 

2001

 

Bunuri si servicii

2.536,00

 

2.536,00

 

 

01

Furnituri de birou

80.00

 

80,00

 

 

02

Materiale pentru curătenie

60.00

 

60,00

 

 

03

încălzit, iluminat si fortă motrică

1.160,00

 

1.160,00

 

 

04

Apa. canal si salubritate

180.00

 

180.00

 

 

05

Carburanti si lubrifianti

48,00

 

48,00

 

 

06

Piese de schimb

28,00

 

28,00

 

 

07

Transport

20,00

 

20,00

 

 

08

Postă, telecomunicatii, radio. tv. internet

260,00

 

260,00

 

 

09

Materiale si prestări de servicii cu caracter functional

300.00

 

300,00

 

 

30

Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare

400.00

 

400,00

 

20.02

 

Reparatii curente

530,00

 

530.00

 

20.03

 

Medicamente si materiale sanitare

9,00

 

9.00

 

 

01

Medicamente

1,00

 

1,00

 

 

04

Dezinfecta nti

8,00

 

8,00

 

20.05

 

Bunuri de natura obiectelor de inventar

218.00

 

218,00

 

 

05

Uniforme si echipament

8,00

 

8,00


 

 

03

Lenjerie si accesorii de pat

40,00

 

40,00

 

 

30

Alte obiecte de inventar

170,00

 

170.00

 

20.06

 

Deplasări, detasări, transferări

140,00

 

140,00

 

 

01

Deplasări interne

90,00

 

90,00

 

 

02

Deplasări în străinătate

50.00

 

50,00

 

20.09

 

Materiale de laborator

1,00

 

1,00

 

20.10

 

Cercetare dezvoltare

57,00

 

57.00

 

20.11

 

Cărti, publicatii si materiale documentare

63,00

 

63,00

 

20.12

 

Consultantă si expertiză

88,00

 

38.00

 

20.13

 

Pregătire profesională

80,00

 

80,00

 

20.14

 

Protectia muncii

45,00

 

45,00

 

20.27

 

Tichete cadou

20,00

 

20.00

 

20.25

 

Chelt. Judiciare si extrajudiciare

 

 

 

 

20.30

 

Alte cheltuieli

678.00

 

678,00

 

 

01

Reclamă si publicitate

50,00

 

50.00

 

 

02

Protocol si reprezentare

40,00

 

40,00

 

 

03

Prime de asigurare non/viata

17,00

 

17.00

 

 

07

Fondul conducătorului institutiei

16,00

 

16.00

 

 

04

Chirii

 

 

 

 

 

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

555,00

 

555,00

 

 

 

CHELTUIELI DE CAPITAL

1.658,00

-240

1.418.00

71

 

 

Titlul X. ACTIVE NEFINANCIARE

1.658,00

-240

1.418.00

 

71.01

 

Active fixe (inclusiv reparatii capitale)

1.418.00

 

1.418.00

 

 

01

Constructii

185,00

 

185,00

 

 

02

Masini, echipamente si mijloace de transport

812,00

 

812,00

 

 

03

Mobilier, aparatură birotică si alte active corporale

323,00

 

323.00

 

 

30

Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)

98,00

 

98.00

 

71.03

 

Reparatii capitale aferente activelor fixe

240,00

-240

 

 

Date de fundamentare a cheltuielilor de personal în bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2008:

1. Număr mediu de personal: 200 de persoane.

2. Câstigul mediu brut lunar: 2.324 lei/salariat.

3. În câstigul mediu brut lunar de la pct. 2 nu este cuprinsă si suma destinată plătii conducătorului unitătii (suma de 99 mii lei).

4. În cheltuielile cu salariile sunt cuprinse si indemnizatiile membrilor Consiliului de conducere (suma de 207 mii lei), precum si suma aferentă indemnizatiei de delegare (suma de 36 mii lei).