MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul 176 (XX) - Nr. 597            LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Luni, 11 august 2008

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

565. - Ordin al ministrului internelor si reformei administrative privind desemnarea domnilor Paul Victor Dobre si Marian Petrache ca reprezentanti ai
Ministerului Internelor si Reformei Administrative în Comisia Centrală pentru Recensământul Agricol

 

955. - Ordin al ministrului transporturilor privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 562/2006
pentru desemnarea si identificarea inspectorilor AVSEC

 

ACTE ALE CASEI NATIONALE DE ASIGURÂRI DE SĂNĂTATE

 

529. - Ordin privind desemnarea institutiei din cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate responsabile pentru evidenta persoanelor care fac
obiectul Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 76/2007 privind procedura specială de înregistrare fiscală si de plată a contributiilor sociale

 

ACTE ALE AUTORITĂTII ELECTORALE PERMANENTE

 

Situatia rapoartelor detaliate de venituri si cheltuieli electorale ale partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale, organizatiilor cetătenilor români apartinând minoritătilor nationale si ale candidatilor independenti de la alegerile locale din iunie 2008, care se publică de Autoritatea Electorală Permanentă conform art. 38 alin. (2) din Legea nr. 334/2006

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL INTERNELOR SI REFORMEI ADMINISTRATIVE

 

ORDIN

privind desemnarea domnilor Paul Victor Dobre si Marian Petrache ca reprezentanti ai Ministerului

Internelor si Reformei Administrative în Comisia Centrală pentru Recensământul Agricol

 

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (2) din Legea nr. 153/2008 privind efectuarea recensământului general agricol din România,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008,

ministrul internelor si reformei administrative emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se desemnează, ca reprezentanti în cadrul Comisiei Centrale pentru Recensământul Agricol, din partea Ministerului Internelor si Reformei Administrative, domnii secretari de stat Paul Victor Dobre, în calitate de vicepresedinte, si Marian Petrache, în calitate de membru.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul internelor si reformei administrative,
Cristian David

 

Bucuresti, 31 iulie 2008.
Nr. 565.

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului

nr. 562/2006 pentru desemnarea si identificarea inspectorilor AVSEC

 

Având în vedere prevederile art. 9 din Regulamentul Comisiei Europene (CE) nr. 1.217/2004 care stabileste specificatiile comune ale programelor nationale de control al calitătii în domeniul securitătii aviatiei civile,

în temeiul prevederilor art. 13 din Programului national de asigurare a calitătii în domeniul securitătii aeronautice -  PNAC-SECA, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.869/2005, si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 562/2006 pentru desemnarea si identificarea inspectorilor AVSEC, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 353 din 17 aprilie 2006, cu modificările ulterioare, se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte
integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Directia generală aviatie civilă din cadrul Ministerului Transporturilor va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul transporturilor,
Septimiu Buzasu,

secretar de stat


Bucuresti, 28 iulie 2008.
Nr. 955.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 562/2006)

 

LISTA INSPECTORILOR AVSEC

 

Nr.
crt.

Numele si prenumele

Codul numeric personal

Structura din care

face parte

1.

Arba loan

1550107400612

Directia generală aviatie civilă

2.

Căprioară Marin

1590516400030

Directia generală aviatie civilă

3.

Dobre Florea

1560425400780

Directia generală aviatie civilă

4.

Muresan Remus Alexandru loan

1741103240061

Directia generală aviatie civilă

5.

Protopopescu Florina

2790104106821

Directia generală aviatie civilă

6.

Tat Paul Dorin

1800928420028

Directia generală aviatie civilă

7.

Tocu Vasile

1620301400367

Administratia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA- R.A.

8.

Popa Dan

1510714400686

Scoala Superioară de Aviatie Civilă

9.

Tosa Ovidiu Dumitru

1671024272637

Compania Natională „Aeroportul International Henri Coandă - Bucuresti” - S.A.

 

ACTE ALE CASEI NATIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

ORDIN

privind desemnarea institutiei din cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate responsabile

pentru evidenta persoanelor care fac obiectul Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 76/2007

privind procedura specială de înregistrare fiscală si de plată a contributiilor sociale

 

Având în vedere prevederile:

- art. 5 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 76/2007 privind procedura specială de înregistrare fiscală si de plată a contributiilor sociale, aprobată prin Legea nr. 348/2007;

- Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare;

- Statutului Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul:

- art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările si completările ulterioare;

- art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006,

cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

Art. 1. - Începînd cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, în vederea preluării declaratiei speciale cuprinzând evidenta nominală a asiguratilor, prevăzută de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 76/2007 privind procedura specială de înregistrare fiscală si de plată a contributiilor sociale, aprobată
prin Legea nr. 348/2007, se desemnează ca institutie responsabilă, la nivelul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România, Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucuresti.

Art. 2. - În aplicarea prevederilor prezentului ordin, Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucuresti are următoarele atributii:

a) asigură preluarea si prelucrarea datelor cuprinse în declaratia prevăzută la art. 1;

b) asigură evidenta persoanelor care fac obiectul Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 76/2007, aprobată prin Legea nr. 348/2007;

c) pune la dispozitia caselor de asigurări de sănătate datele cuprinse în declaratiile prevăzute la art. 1, solicitate în vederea stabilirii drepturilor de care beneficiază, potrivit legii, persoanele asigurate care fac obiectul Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 76/2007, aprobată prin Legea nr. 348/2007.

Art. 3. - În vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin, presedintele-director general al Casei de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucuresti ia măsurile ce se impun în vederea completării în mod corespunzător a regulamentului de organizare si functionare al institutiei, precum si a fiselor de post ale persoanelor desemnate să exercite atributiile prevăzute la art. 2.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,
Vasile Ciurchea

 

Bucuresti, 1 august 2008.
Nr. 529.

 


ACTE ALE AUTORITĂTII ELECTORALE PERMANENTE

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

SITUATIA

rapoartelor detaliate de venituri si cheltuieli electorale ale partidelor politice, aliantelor politice,

aliantelor electorale, organizatiilor cetătenilor români apartinând minoritătilor nationale si ale

candidatilor independenti de la alegerile locale din iunie 2008, care se publică de Autoritatea

Electorală Permanentă conform art. 38 alin. (2) din Legea nr. 334/2006

 

PARTIDUL CIVIC MAGHIAR - MAGYAR POLGARI PART

Raport detaliat al veniturilor si cheltuielilor electorale

Tip alegeri/Anul Locale/2008

Nume candidat/Listă candidati

 

Date despre venituri

Suma
- lei -

 

Venituri

399.571,00

1.1.

Venituri din transferuri de la partid

112.284,00

1.1.1.

Venituri din subventia de la buget

0

1.1.2.

Venituri din cotizatii

0

1.1.3.

Venituri din donatii

112.284,00

1.1.4.

Alte venituri

0

1.2.

Venituri specifice campaniei

287.287,00

1.2.1.

Donatii primite pentru campanie

287.287,00

1.2.2.

Subventie prin lege specială

0

Date despre cheltuieli

Suma
- lei -

2.

Cheltuieli

633.606,60

2.1.

Personal

0

2.2.

Chirie, întretinere, functionare sedii

3.862,69

2.3.

Comunicatii

138,37

2.4.

Protocol

2.228,71

2.5.

Transport

5.959,03

2.6.

Deplasări (în afara localitătii)

0

2.7.

Tipărituri si alte materiale promotionale

194.366,41

2.8.

Publicitate presă, radio, TV

77.932,39

2.9.

Publicitate stradală

38.520,20

2.10.

Servicii

42.467,99

2.11.

Sondaje, cercetare, consultantă

0

2.12.

Alte cheltuieli (numai detaliat pe fiecare cheltuială)

6.877,84

3.

Cheltuieli angajate restante 1-(2+3)

261.252,97

Rezultat financiar al campaniei -234.035,60


PARTIDUL NATIONAL DEMOCRAT CRESTIN

Raport detaliat al veniturilor si cheltuielilor electorale

Tip alegeri/Anul Locale/2008

Nume candidat/Listă candidati

 

Date despre venituri

Suma
- lei -

 

Venituri

450.000

1.1.

Venituri din transferuri de la partid

1.1.1.

Venituri din subventia de la buget

1.1.2.

Venituri din cotizatii

1.1.3.

Venituri din donatii

1.1.4.

Alte venituri

1.2.

Venituri specifice campaniei

1.2.1.

Donatii primite pentru campanie

1.2.2.

Subventie prin lege specială

Date despre cheltuieli

Suma
- lei -

2.

Cheltuieli

406.475

2.1.

Personal

534

2.2.

Chirie, întretinere, functionare sedii

61.694

2.3.

Comunicatii

7.739

2.4.

Protocol

121

2.5.

Transport

4.421

2.6.

Deplasări (în afara localitătii)

1.958

2.7.

Tipărituri si alte materiale promotionale

137.603

2.8.

Publicitate presă, radio, TV

119.933

2.9.

Publicitate stradală

54.622

2.10.

Servicii

17.850

2.11.

Sondaje, cercetare, consultantă

0

2.12.

Alte cheltuieli (numai detaliat pe fiecare cheltuială)

0

3.

Cheltuieli angajate restante 1-(2+3)

0

Rezultat financiar al campaniei 43.525


PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN

Raport detaliat al veniturilor si cheltuielilor electorale

Tip alegeri/Anul Locale/2008

Nume candidat/Listă candidati

 

Date despre venituri

Suma
- lei -

 

Venituri

424.535,30

1.1.

Venituri din transferuri de la partid

89.847,23

1.1.1.

Venituri din subventia de la buget

0

1.1.2.

Venituri din cotizatii

7.447,23

1.1.3.

Venituri din donatii

80.000

1.1.4.

Alte venituri

2.400

1.2.

Venituri specifice campaniei

334.688,07

1.2.1.

Donatii primite pentru campanie

334.688,07

1.2.2.

Subventie prin lege specială

0

Date despre cheltuieli

Suma
- lei -

2.

Cheltuieli

416.677,45

2.1.

Personal

3.560

2.2.

Chirie, întretinere, functionare sedii

5.119,82

2.3.

Comunicatii

5.171,9

2.4.

Protocol

887,35

2.5.

Transport

19.418,64

2.6.

Deplasări (în afara localitătii)

10.555,5

2.7.

Tipărituri si alte materiale promotionale

224.974,54

2.8.

Publicitate presă, radio, TV

43.313,05

2.9.

Publicitate stradală

10.150

2.10.

Servicii

22.034,84

2.11.

Sondaje, cercetare, consultantă

1.000

2.12.

Alte cheltuieli (numai detaliat pe fiecare cheltuială)

575,95

3.

Cheltuieli angajate restante 1-(2+3)

69.915,86

Rezultat financiar al campaniei 0


PARTIDUL NOUA GENERATIE CRESTIN DEMOCRAT

Raport detaliat al veniturilor si cheltuielilor electorale

Tip alegeri/Anul Locale/2008

Nume candidat/Listă candidati

 

Date despre venituri

Suma
- lei -

 

Venituri

5.013.661,21

1.1.

Venituri din transferuri de la partid

2.571.287,53

1.1.1.

Venituri din subventia de la buget

0

1.1.2.

Venituri din cotizatii

0

1.1.3.

Venituri din donatii

2.571.233,39

1.1.4.

Alte venituri

54,14

1.2.

Venituri specifice campaniei

2.442.373,68

1.2.1.

Donatii primite pentru campanie

2.442.373,68

1.2.2.

Subventie prin lege specială

0

Date despre cheltuieli

Suma
- lei -

2.

Cheltuieli

5.013.661,21

2.1.

Personal

0

2.2.

Chirie, întretinere, functionare sedii

0

2.3.

Comunicatii

178,50

2.4.

Protocol

0

2.5.

Transport

11.527,05

2.6.

Deplasări (în afara localitătii)

1.000,00

2.7.

Tipărituri si alte materiale promotionale

3.727.350,75

2.8.

Publicitate presă, radio, TV

1.018.205,02

2.9.

Publicitate stradală

218.862,93

2.10.

Servicii

32.644,80

2.11.

Sondaje, cercetare, consultantă

0

2.12.

Alte cheltuieli (numai detaliat pe fiecare cheltuială)

3.892,16

3.

Cheltuieli angajate restante 1-(2+3)

0

Rezultat financiar al campaniei 0,00


PARTIDUL INITIATIVA NATIONALĂ

Raport detaliat al veniturilor si cheltuielilor electorale

Tip alegeri/Anul Locale/2008

Nume candidat/Listă candidati

 

Date despre venituri

Suma
- lei -

 

Venituri

1.160.998,93

1.1.

Venituri din transferuri de la partid

85.311,04

1.1.1.

Venituri din subventia de la buget

0

1.1.2.

Venituri din cotizatii

68.110,10

1.1.3.

Venituri din donatii

17.124,00

1.1.4.

Alte venituri

76,94

1.2.

Venituri specifice campaniei

1.075.687,89

1.2.1.

Donatii primite pentru campanie

1.075.687,89

1.2.2.

Subventie prin lege specială

0

Date despre cheltuieli

Suma
- lei -

2.

Cheltuieli

1.152.972,42

2.1.

Personal

0

2.2.

Chirie, întretinere, functionare sedii

11.508,01

2.3.

Comunicatii

1.510,66

2.4.

Protocol

2.662,02

2.5.

Transport

1.843,30

2.6.

Deplasări (în afara localitătii)

1.462,00

2.7.

Tipărituri si alte materiale promotionale

570.307,23

2.8.

Publicitate presă, radio, TV

314.837,46

2.9.

Publicitate stradală

26.443,17

2.10.

Servicii

167.881,44

2.11.

Sondaje, cercetare, consultantă

536,20

2.12.

Alte cheltuieli (numai detaliat pe fiecare cheltuială)

53.980,93

3.

Cheltuieli angajate restante 1-(2+3)

110.812,32

Rezultat financiar al campaniei 8.026,51


PARTIDUL VERDE

Raport detaliat al veniturilor si cheltuielilor electorale

Tip alegeri/Anul Locale - iunie 2008

Nume candidat/Listă candidati

Partidul Verde

Date despre venituri

Suma
- lei -

 

Venituri

146.723,46

1.1.

Venituri din transferuri de la partid

110.787,66

1.1.1.

Venituri din subventia de la buget

1.1.2.

Venituri din cotizatii

108.447,66

1.1.3.

Venituri din donatii

2.340

1.1.4.

Alte venituri

1.2.

Venituri specifice campaniei

35.935,80

1.2.1.

Donatii primite pentru campanie

35.935,80

1.2.2.

Subventie prin lege specială

Date despre cheltuieli

Suma
- lei -

2.

Cheltuieli

215.692,83

2.1.

Personal

400

2.2.

Chirie, întretinere, functionare sedii

2.767,60

2.3.

Comunicatii

2.055,97

2.4.

Protocol

2.468,29

2.5.

Transport

593,45

2.6.

Deplasări (în afara localitătii)

3.646,88

2.7.

Tipărituri si alte materiale promotionale

92.985,43

2.8.

Publicitate presă, radio, TV

38.445,52

2.9.

Publicitate stradală

69.331

2.10.

Servicii

119

2.11.

Sondaje, cercetare, consultantă

2.12.

Alte cheltuieli (numai detaliat pe fiecare cheltuială)

2.879,61

3.

Cheltuieli angajate restante (sold venituri) 1-2

-68.969,37

Rezultat financiar al campaniei -68.969,37


FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN ROMÂNIA

 

Raport detaliat al veniturilor si cheltuielilor electorale

 

Tip alegeri/Anul Alegeri locale/1.06 si 15.06.2008 (turul l+ll)

 

Nume candidat/Listă candidati

Candidatii FDGR pe plan national

 

Date despre venituri

Suma
- lei -

 

 

Venituri

700.020,56

 

1.1.

Venituri din transferuri de la partid

6.400

 

1.1.1.

Venituri din subventia de la buget

0

 

1.1.2.

Venituri din cotizatii

0

 

1.1.3.

Venituri din donatii

4.400

 

1.1.4.

Alte venituri

2.000

 

1.2.

Venituri specifice campaniei

693.620,56

 

1.2.1.

Donatii primite pentru campanie

693.620,56

 

1.2.2.

Subventie prin lege specială

0

 

Date despre cheltuieli

Suma
- lei -

 

2.

Cheltuieli

602.456,39

 

2.1.

Personal

1.159

 

2.2.

Chirie, întretinere, functionare sedii

0

 

2.3.

Comunicatii

3

 

2.4.

Protocol

774,79

 

2.5.

Transport

0

 

2.6.

Deplasări (în afara localitătii)

2.999,26

 

2.7.

Tipărituri si alte materiale promotionale

139.947,88

 

2.8.

Publicitate presă, radio, TV

288.997,37

 

2.9.

Publicitate stradală

86.238,29

 

2.10.

Servicii

80.556,42

 

2.11.

Sondaje, cercetare, consultantă

0

 

2.12.

Alte cheltuieli (numai detaliat pe fiecare cheltuială)

1.780,38

 

3.

Cheltuieli angajate restante 1-(2+3)

0

 

Rezultat financiar al campaniei 97.564,17

 


PARTIDUL PENTRU PATRIE

Raport detaliat al veniturilor si cheltuielilor electorale

Tip ;

alegeri/Anul Locale/2008

Nume candidat/Listă candidati

 

Date despre venituri

Suma
- lei -

 

Venituri

3.985,79

1.1.

Venituri din transferuri de la partid

3.748,50

1.1.1.

Venituri din subventia de la buget

0

1.1.2.

Venituri din cotizatii

0

1.1.3.

Venituri din donatii

0

1.1.4.

Alte venituri

237,29

1.2.

Venituri specifice campaniei

0

1.2.1.

Donatii primite pentru campanie

0

1.2.2.

Subventie prin lege specială

0

Date despre cheltuieli

Suma
- lei -

2.

Cheltuieli

3.985,79

2.1.

Personal

0

2.2.

Chirie, întretinere, functionare sedii

0

2.3.

Comunicatii

0

2.4.

Protocol

0

2.5.

Transport

0

2.6.

Deplasări (în afara localitătii)

0

2.7.

Tipărituri si alte materiale promotionale

3.748,50

2.8.

Publicitate presă, radio, TV

0

2.9.

Publicitate stradală

237,29

2.10.

Servicii

0

2.11.

Sondaje, cercetare, consultantă

0

2.12.

Alte cheltuieli (numai detaliat pe fiecare cheltuială)

0

3.

Cheltuieli angajate restante 1-(2+3)

0

Rezultat financiar al campaniei 0


PARTIDUL POPULAR SI AL PROTECTIEI SOCIALE

Raport detaliat al veniturilor si cheltuielilor electorale

Tip alegeri/Anul Locale/2008

Nume candidat/Listă candidati

 

Date despre venituri

Suma
- lei -

 

Venituri

151.954,52

1.1.

Venituri din transferuri de la partid

10.375,52

1.1.1.

Venituri din subventia de la buget

0

1.1.2.

Venituri din cotizatii

0

1.1.3.

Venituri din donatii

0

1.1.4.

Alte venituri

0

1.2.

Venituri specifice campaniei

0

1.2.1.

Donatii primite pentru campanie

141.579

1.2.2.

Subventie prin lege specială

0

Date despre cheltuieli

Suma
- lei -

2.

Cheltuieli

151.954,52

2.1.

Personal

0

2.2.

Chirie, întretinere, functionare sedii

0

2.3.

Comunicatii

0

2.4.

Protocol

499

2.5.

Transport

0

2.6.

Deplasări (în afara localitătii)

1.168

2.7.

Tipărituri si alte materiale promotionale

147.382

2.8.

Publicitate presă, radio, TV

0

2.9.

Publicitate stradală

0

2.10.

Servicii

0

2.11.

Sondaje, cercetare, consultantă

0

2.12.

Alte cheltuieli (numai detaliat pe fiecare cheltuială)

2.905,52

3.

Cheltuieli angajate restante 1-(2+3)

0

Rezultat financiar al campaniei 0


UNIUNEA DEMOCRATICĂ A SLOVACILOR SI CEHILOR DIN ROMÂNIA

 

Raport detaliat al veniturilor si cheltuielilor electorale

 

Tip alegeri/Anul Locale/2008

 

Nume candidat/Listă candidati

 

 

Date despre venituri

Suma
- lei -

 

 

Venituri

3.520,70

 

1.1.

Venituri din transferuri de la partid

1.420,70

 

1.1.1.

Venituri din subventia de la buget

0

 

1.1.2.

Venituri din cotizatii

0

 

1.1.3.

Venituri din donatii

0

 

1.1.4.

Alte venituri

1.420,70

 

1.2.

Venituri specifice campaniei

2.100,00

 

1.2.1.

Donatii primite pentru campanie

2.100,00

 

1.2.2.

Subventie prin lege specială

0

 

Date despre cheltuieli

Suma
- lei -

 

2.

Cheltuieli

3.439,45

 

2.1.

Personal

0

 

2.2.

Chirie, întretinere, functionare sedii

0

 

2.3.

Comunicatii

0

 

2.4.

Protocol

0

 

2.5.

Transport

0

 

2.6.

Deplasări (în afara localitătii)

0

 

2.7.

Tipărituri si alte materiale promotionale

2.018,75

 

2.8.

Publicitate presă, radio, TV

0

 

2.9.

Publicitate stradală

0

 

2.10.

Servicii

0

 

2.11.

Sondaje, cercetare, consultantă

0

 

2.12.

Alte cheltuieli (numai detaliat pe fiecare cheltuială)

1.420,70

 

3.

Cheltuieli angajate restante 1-(2+3)

0

 

Rezultat financiar al campaniei 81,25

 


PARTIDUL ALTERNATIVA ECOLOGISTĂ

Raport detaliat al veniturilor si cheltuielilor electorale

Tip alegeri/Anul Locale/2008

Nume candidat/Listă candidati

 

Date despre venituri

Suma
- lei -

 

Venituri

52.385,19

1.1.

Venituri din transferuri de la partid

0

1.1.1.

Venituri din subventia de la buget

0

1.1.2.

Venituri din cotizatii

52.385,19

1.1.3.

Venituri din donatii

0

1.1.4.

Alte venituri

0

1.2.

Venituri specifice campaniei

0

1.2.1.

Donatii primite pentru campanie

0

1.2.2.

Subventie prin lege specială

0

Date despre cheltuieli

Suma
- lei -

2.

Cheltuieli

52.385,19

2.1.

Personal

0

2.2.

Chirie, întretinere, functionare sedii

0

2.3.

Comunicatii

0

2.4.

Protocol

0

2.5.

Transport

0

2.6.

Deplasări (în afara localitătii)

0

2.7.

Tipărituri si alte materiale promotionale

16.844,64

2.8.

Publicitate presă, radio, TV

9.900,00

2.9.

Publicitate stradală

3.555,01

2.10.

Servicii

21.991,11

2.11.

Sondaje, cercetare, consultantă

0

2.12.

Alte cheltuieli (numai detaliat pe fiecare cheltuială)

0

3.

Cheltuieli angajate restante 1-(2+3)

0

Rezultat financiar al campaniei 0


ASOCIATIA ITALIENILOR DIN ROMÂNIA

Raport detaliat al veniturilor si cheltuielilor electorale

Tip alegeri/Anul Locale/2008

Nume candidat/Listă candidati

 

Date despre venituri

Suma
- lei -

 

Venituri

2.459,99

1.1.

Venituri din transferuri de la partid

0

1.1.1.

Venituri din subventia de la buget

0

1.1.2.

Venituri din cotizatii

0

1.1.3.

Venituri din donatii

0

1.1.4.

Alte venituri

0

1.2.

Venituri specifice campaniei

0

1.2.1.

Donatii primite pentru campanie

2.459,99

1.2.2.

Subventie prin lege specială

0

Date despre cheltuieli

Suma
- lei -

2.

Cheltuieli

2.459,99

2.1.

Personal

0

2.2.

Chirie, întretinere, functionare sedii

0

2.3.

Comunicatii

0

2.4.

Protocol

0

2.5.

Transport

0

2.6.

Deplasări (în afara localitătii)

0

2.7.

Tipărituri si alte materiale promotionale

2.459,99

2.8.

Publicitate presă, radio, TV

0

2.9.

Publicitate stradală

0

2.10.

Servicii

0

2.11.

Sondaje, cercetare, consultantă

0

2.12.

Alte cheltuieli (numai detaliat pe fiecare cheltuială)

0

3.

Cheltuieli angajate restante 1-(2+3)

0

Rezultat financiar al campaniei 0


Nr.
crt.

Formatiune politică

Venituri

Cheltuieli

1.

PARTIDA ROMILOR „PRO-EUROPA”

430

430

2.

ASOCIATIA MACEDONENILOR DIN ROMÂNIA

981

956

3.

UNIUNEA DEMOCRATA A TĂTARILOR TURCO-MUSULMANI DIN ROMÂNIA

0

0

4.

UNIUNEA DEMOCRATA A UCRAINENILOR DIN ROMÂNIA

0

0

5.

PARTIDUL RENASTEREA ROMÂNIA

400

400

6.

UNIUNEA SÂRBILOR DIN ROMÂNIA

495

495

7.

ALIANTA PENTRU UNITATEA RROMILOR

0

0

8.

UNIUNEA CROATILOR DIN ROMÂNIA

0

0

 

CANDIDATI INDEPENDENTI

 

CANDIDAT INDEPENDENT OPRESCU SORIN MIRCEA

PENTRU FUNCTIA DE PRIMAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Raport detaliat al veniturilor si cheltuielilor electorale

Tip alegeri/Anul ANUL 2008

Nume candidat/Listă candidati

Date despre venituri

Suma
- lei -

 

Venituri

1.082.735,54

1.1.

Venituri din transferuri de la partid

0

1.1.1.

Venituri din subventia de la buget

0

1.1.2.

Venituri din cotizatii

0

1.1.3.

Venituri din donatii prin bancă

850.873,00

1.1.4.

Venituri din donatii numerar

231.178,29

1.2.

Venituri specifice campaniei

 

1.2.1.

Donatii primite pentru campanie

684,25

1.2.2.

Subventie prin lege specială

 

Date despre cheltuieli

Suma
- lei -

2.

Cheltuieli

1.081.996,97

2.1.

Personal - mandatar financiar

1.500,00

2.2.

Chirie publicitate stradală

75.699,32

2.3.

Comunicatii, copiator

2.436,83

2.4.

Protocol

0

2.5.

Transport

0

2.6.

Deplasări (în afara localitătii)

0

2.7.

Tipărituri si alte materiale promotionale

156.497,03

2.8.

Publicitate presă, radio, TV

397.437,01

2.9.

Publicitate stradală

193.577,46

2.10.

Servicii pagina de internet

66.045,00

2.11.

Sondaje, cercetare, consultantă

188.804,32

2.12.

Alte cheltuieli

0

3.

Cheltuieli angajate restante 1-(2+3)

0

Rezultat financiar al campaniei 738,57

 

SECHELARIU SERGIU

Raport detaliat al veniturilor si cheltuielilor electorale

Tip alegeri/Anul Locale/2008 - judetul Bacău

Nume candidat/Listă candidati

Primar- Bacău

Date despre venituri

Suma
- lei -

 

Venituri

254.858,83

1.1.

Venituri din transferuri de la partid

0

1.1.1.

Venituri din subventia de la buget

0

1.1.2.

Venituri din cotizatii

0

1.1.3.

Venituri din donatii

0

1.1.4.

Alte venituri

254.858,83

1.2.

Venituri specifice campaniei

0

1.2.1.

Donatii primite pentru campanie

0

1.2.2.

Subventie prin lege specială

0

Date despre cheltuieli

Suma
- lei -

2.

Cheltuieli

254.858,83

2.1.

Personal

0

2.2.

Chirie, întretinere, functionare sedii

0

2.3.

Comunicatii

0

2.4.

Protocol

0

2.5.

Transport

0

2.6.

Deplasări (în afara localitătii)

0

2.7.

Tipărituri si alte materiale promotionale

146.837,61

2.8.

Publicitate presă, radio, TV

56.800,22

2.9.

Publicitate stradală

36.467

2.10.

Servicii

14.754

2.11.

Sondaje, cercetare, consultantă

0

2.12.

Alte cheltuieli (numai detaliat pe fiecare cheltuială)

0

3.

Cheltuieli angajate restante 1-(2+3)

0

Rezultat financiar al campaniei 0


MARIAN VALER

Raport detaliat al veniturilor si cheltuielilor electorale

Tip alegeri/Anul Locale/2008 - judetul Hunedoara

Nume candidat/Listă candidati

Presedinte consiliul judetean

Date despre venituri

Suma
- lei -

 

Venituri

100.504,48

1.1.

Venituri din transferuri de la partid

0

1.1.1.

Venituri din subventia de la buget

0

1.1.2.

Venituri din cotizatii

0

1.1.3.

Venituri din donatii

100.500

1.1.4.

Alte venituri

4,48

1.2.

Venituri specifice campaniei

0

1.2.1.

Donatii primite pentru campanie

0

1.2.2.

Subventie prin lege specială

0

Date despre cheltuieli

Suma
- lei -

2.

Cheltuieli

100.492,11

2.1.

Personal - Conventie prestări de servicii mandatar financiar

300

2.2.

Chirie, întretinere, functionare sedii

0

2.3.

Comunicatii

0

2.4.

Protocol

0

2.5.

Transport

0

2.6.

Deplasări (în afara localitătii)

0

2.7.

Tipărituri si alte materiale promotionale

34.099,82

2.8.

Publicitate presă, radio, TV

64.696,31

2.9.

Publicitate stradală

0

2.10.

Servicii

1.258,75

2.11.

Sondaje, cercetare, consultantă

0

2.12.

Alte cheltuieli (numai detaliat pe fiecare cheltuială) comision bancar

137,23

3.

Cheltuieli angajate restante 1-(2+3)

0

Rezultat financiar al campaniei 12,37


MANGALEA CORNELIU

Raport detaliat al veniturilor si cheltuielilor electorale

Tip alegeri/Anul Locale/2008 - judetul Galati

Nume candidat/Listă candidati

Primar - Galati

Date despre venituri

Suma
- lei -

 

Venituri

915.005,53

1.1.

Venituri din transferuri de la partid

5,53

1.1.1.

Venituri din subventia de la buget

0

1.1.2.

Venituri din cotizatii

0

1.1.3.

Venituri din donatii

0

1.1.4.

Alte venituri

5,53

1.2.

Venituri specifice campaniei

915.000,00

1.2.1.

Donatii primite pentru campanie

915.000,00

1.2.2.

Subventie prin lege specială

0

Date despre cheltuieli

Suma
- lei -

2.

Cheltuieli

914.531,52

2.1.

Personal

2.500,00

2.2.

Chirie, întretinere, functionare sedii

0

2.3.

Comunicatii

0

2.4.

Protocol

390,00

2.5.

Transport

1.602,27

2.6.

Deplasări (în afara localitătii)

0

2.7.

Tipărituri si alte materiale promotionale

122.954,72

2.8.

Publicitate presă, radio, TV

362.442,75

2.9.

Publicitate stradală

0

2.10.

Servicii

114.084,39

2.11.

Sondaje, cercetare, consultantă

310.000,00

2.12.

Alte cheltuieli (numai detaliat pe fiecare cheltuială)

557,39

3.

Cheltuieli angajate restante 1-(2+3)

0

Rezultat financiar al campaniei 474,01


STEPĂNESCU MIHAI

Raport detaliat al veniturilor si cheltuielilor electorale

Tip alegeri/Anul Locale/2008 - judetul Caras-Severin

Nume candidat/Listă candidati

Primar - municipiul Resita

Date despre venituri

Suma
- lei -

 

Venituri

62.000

1.1.

Venituri din transferuri de la partid

0

1.1.1.

Venituri din subventia de la buget

0

1.1.2.

Venituri din cotizatii

0

1.1.3.

Venituri din donatii

0

1.1.4.

Alte venituri (credit si depozite bancare personale)

62.000

1.2.

Venituri specifice campaniei

0

1.2.1.

Donatii primite pentru campanie

0

1.2.2.

Subventie prin lege specială

0

Date despre cheltuieli

Suma
- lei -

2.

Cheltuieli

54.562

2.1.

Personal

0

2.2.

Chirie, întretinere, functionare sedii

0

2.3.

Comunicatii

0

2.4.

Protocol

0

2.5.

Transport

0

2.6.

Deplasări (în afara localitătii)

0

2.7.

Tipărituri si alte materiale promotionale

17.458

2.8.

Publicitate presă, radio, TV

32.115

2.9.

Publicitate stradală

4.989

2.10.

Servicii

0

2.11.

Sondaje, cercetare, consultantă

0

2.12.

Alte cheltuieli (numai detaliat pe fiecare cheltuială)

0

3.

Cheltuieli angajate restante 1-(2+3)

0

Rezultat financiar al campaniei 7.438


VĂDUVA ION

Raport detaliat al veniturilor si cheltuielilor electorale

Tip alegeri/Anul Locale/2008 - judetul Caras-Severin

Nume candidat/Listă candidati

Primar - municipiul Resita

Date despre venituri

Suma
- lei -

 

Venituri

23.500

1.1.

Venituri din transferuri de la partid

0

1.1.1.

Venituri din subventia de la buget

0

1.1.2.

Venituri din cotizatii

0

1.1.3.

Venituri din donatii

23.500

1.1.4.

Alte venituri

0

1.2.

Venituri specifice campaniei

0

1.2.1.

Donatii primite pentru campanie

0

1.2.2.

Subventie prin lege specială

0

Date despre cheltuieli

Suma
- lei -

2.

Cheltuieli

22.607,21

2.1.

Personal

0

2.2.

Chirie, întretinere, functionare sedii

0

2.3.

Comunicatii

0

2.4.

Protocol

0

2.5.

Transport

300

2.6.

Deplasări (în afara localitătii)

0

2.7.

Tipărituri si alte materiale promotionale

6.265,35

2.8.

Publicitate presă, radio, TV

13.174,37

2.9.

Publicitate stradală

2.867,49

2.10.

Servicii

0

2.11.

Sondaje, cercetare, consultantă

0

2.12.

Alte cheltuieli (numai detaliat pe fiecare cheltuială)

0

3.

Cheltuieli angajate restante 1-(2+3)

0

Rezultat financiar al campaniei 892,79


VASIOIU ANATOLIA DANIELA

Raport detaliat al veniturilor si cheltuielilor electorale

Tip alegeri/Anul Locale/2008 - judetul Brăila

Nume candidat/Listă candidati

Primar - municipiul Brăila

Date despre venituri

Suma
- lei -

 

Venituri

52.995,00

1.1.

Venituri din transferuri de la partid

0

1.1.1.

Venituri din subventia de la buget

0

1.1.2.

Venituri din cotizatii

0

1.1.3.

Venituri din donatii

0

1.1.4.

Alte venituri

0

1.2.

Venituri specifice campaniei

52.995,00

1.2.1.

Donatii primite pentru campanie

52.995,00

1.2.2.

Subventie prin lege specială

0

Date despre cheltuieli

Suma
- lei -

2.

Cheltuieli

51.451,43

2.1.

Personal

0

2.2.

Chirie, întretinere, functionare sedii

0

2.3.

Comunicatii

0

2.4.

Protocol

0

2.5.

Transport

0

2.6.

Deplasări (în afara localitătii)

0

2.7.

Tipărituri si alte materiale promotionale

38.167,46

2.8.

Publicitate presă, radio, TV

6.753,00

2.9.

Publicitate stradală

6.030,97

2.10.

Servicii

0

2.11.

Sondaje, cercetare, consultantă

0

2.12.

Alte cheltuieli (numai detaliat pe fiecare cheltuială)

500,00

3.

Cheltuieli angajate restante 1-(2+3)

0

Rezultat financiar al campaniei 1.543,57


BOLONI IULIU

Raport detaliat al veniturilor si cheltuielilor electorale

Tip alegeri/Anul Locale/2008 - judetul Brasov

Nume candidat/Listă candidati

Primar - comuna Apata

Date despre venituri

Suma
- lei -

 

Venituri

10.000

1.1.

Venituri din transferuri de la partid

0

1.1.1.

Venituri din subventia de la buget

0

1.1.2.

Venituri din cotizatii

0

1.1.3.

Venituri din donatii

0

1.1.4.

Alte venituri

0

1.2.

Venituri specifice campaniei

10.000

1.2.1.

Donatii primite pentru campanie

10.000

1.2.2.

Subventie prin lege specială

0

Date despre cheltuieli

Suma
- lei -

2.

Cheltuieli

10.000

2.1.

Personal

0

2.2.

Chirie, întretinere, functionare sedii

6.500

2.3.

Comunicatii

0

2.4.

Protocol

0

2.5.

Transport

3.500

2.6.

Deplasări (în afara localitătii)

0

2.7.

Tipărituri si alte materiale promotionale

0

2.8.

Publicitate presă, radio, TV

0

2.9.

Publicitate stradală

0

2.10.

Servicii

0

2.11.

Sondaje, cercetare, consultantă

0

2.12.

Alte cheltuieli (numai detaliat pe fiecare cheltuială)

0

3.

Cheltuieli angajate restante 1-(2+3)

0

Rezultat financiar al campaniei 0


MARICUTA IOAN DANIEL

Raport detaliat al veniturilor si cheltuielilor electorale

Tip alegeri/Anul

Locale/2008 - judetul Sibiu

Nume candidat/Listă candidati

Primar - comuna Selimbăr

Date despre venituri

Suma
- lei -

 

Venituri

15.000,00

1.1.

Venituri din transferuri de la partid

0

1.1.1.

Venituri din subventia de la buget

0

1.1.2.

Venituri din cotizatii

0

1.1.3.

Venituri din donatii

0

1.1.4.

Alte venituri

0

1.2.

Venituri specifice campaniei

0

1.2.1.

Donatii primite pentru campanie

15.000,00

1.2.2.

Subventie prin lege specială

0

Date despre cheltuieli

Suma
- lei -

2.

Cheltuieli

5.807,50

2.1.

Personal

0

2.2.

Chirie, întretinere, functionare sedii

0

2.3.

Comunicatii

0

2.4.

Protocol

0

2.5.

Transport

0

2.6.

Deplasări (în afara localitătii)

0

2.7.

Tipărituri si alte materiale promotionale

5.807,50

2.8.

Publicitate presă, radio, TV

0

2.9.

Publicitate stradală

0

2.10.

Servicii

0

2.11.

Sondaje, cercetare, consultantă

0

2.12.

Alte cheltuieli (numai detaliat pe fiecare cheltuială)

0

3.

Cheltuieli angajate restante 1-(2+3)

0

Rezultat financiar al campaniei 9.192,50


RUS SANDOR

Raport detaliat al veniturilor si cheltuielilor electorale

Tip alegeri/Anul

Locale/2008 - judetul Harghita

Nume candidat/Listă candidati

Primar - comuna Vlahita

Date despre venituri

Suma
- lei -

 

Venituri

25.000

1.1.

Venituri din transferuri de la partid

0

1.1.1.

Venituri din subventia de la buget

0

1.1.2.

Venituri din cotizatii

0

1.1.3.

Venituri din donatii

0

1.1.4.

Alte venituri

0

1.2.

Venituri specifice campaniei

25.000

1.2.1.

Donatii primite pentru campanie

25.000

1.2.2.

Subventie prin lege specială

0

Date despre cheltuieli

Suma
- lei -

2.

Cheltuieli

13.328,43

2.1.

Personal

0

2.2.

Chirie, întretinere, functionare sedii

0

2.3.

Comunicatii

0

2.4.

Protocol

0

2.5.

Transport

0

2.6.

Deplasări (în afara localitătii)

0

2.7.

Tipărituri si alte materiale promotionale

12.949,93

2.8.

Publicitate presă, radio, TV

8

2.9.

Publicitate stradală

0

2.10.

Servicii

0

2.11.

Sondaje, cercetare, consultantă

0

2.12.

Alte cheltuieli (numai detaliat pe fiecare cheltuială) - rechizite

370,5

3.

Cheltuieli angajate restante 1-(2+3)

0

Rezultat financiar al campaniei 11.671,57


MOSCVICIOV ANDREI

Raport detaliat al veniturilor si cheltuielilor electorale

Tip alegeri/Anul

Locale/2008 - judetul Mures

Nume candidat/Listă candidati

Primar - comuna Sângeorgiu de Mures

Date despre venituri

Suma
- lei -

 

Venituri

15.000

1.1.

Venituri din transferuri de la partid

0

1.1.1.

Venituri din subventia de la buget

0

1.1.2.

Venituri din cotizatii

0

1.1.3.

Venituri din donatii

0

1.1.4.

Alte venituri

0

1.2.

Venituri specifice campaniei

15.000

1.2.1.

Donatii primite pentru campanie

15.000

1.2.2.

Subventie prin lege specială

0

Date despre cheltuieli

Suma
- lei -

2.

Cheltuieli

6.311

2.1.

Personal

0

2.2.

Chirie, întretinere, functionare sedii

0

2.3.

Comunicatii

0

2.4.

Protocol

0

2.5.

Transport

0

2.6.

Deplasări (în afara localitătii)

0

2.7.

Tipărituri si alte materiale promotionale

4.238

2.8.

Publicitate presă, radio, TV

2.073

2.9.

Publicitate stradală

0

2.10.

Servicii

0

2.11.

Sondaje, cercetare, consultantă

0

2.12.

Alte cheltuieli (numai detaliat pe fiecare cheltuială)

0

3.

Cheltuieli angajate restante 1-(2+3)

0

Rezultat financiar al campaniei 8.689

 

ROMEO HANGANU

Raport detaliat al veniturilor si cheltuielilor electorale

Tip alegeri/Anul

Locale/2008 - judetul Prahova

Nume candidat/listă candidati

Primar - municipiul Ploiesti

Date despre venituri

Suma
- lei -

 

Venituri

38.421,20

1.1.

Venituri din transferuri de la partid

0

1.1.1.

Venituri din subventia de la buget

0

1.1.2.

Venituri din cotizatii

0

1.1.3.

Venituri din donatii

0

1.1.4.

Alte venituri

0

1.2.

Venituri specifice campaniei

38.421,20

1.2.1.

Donatii primite pentru campanie

38.421,20

1.2.2.

Subventie prin lege specială

0

Date despre cheltuieli

Suma
- lei -

2.

Cheltuieli

38.154,20

2.1.

Personal

0

2.2.

Chirie, întretinere, functionare sedii

0

2.3.

Comunicatii

0

2.4.

Protocol

0

2.5.

Transport

0

2.6.

Deplasări (în afara localitătii)

0

2.7.

Tipărituri si alte materiale promotionale

30.023,80

2.8.

Publicitate presă, radio, TV

6.635,90

2.9.

Publicitate stradală

1.440

2.10.

Servicii

0

2.11.

Sondaje, cercetare, consultantă

0

2.12.

Alte cheltuieli (numai detaliat pe fiecare cheltuială)

54,50 - 7,00 - chitantiere
- 47,50 - stampilă

3.

Cheltuieli angajate restante 1-(2+3)

 

Rezultat financiar al campaniei 267


POPESCU RADU

Raport detaliat al veniturilor si cheltuielilor electorale

Tip alegeri/Anul

Locale/2008 - judetul Prahova

Nume candidat/Listă candidati

Primar - municipiul Ploiesti

Date despre venituri

Suma
- lei -

 

Venituri

41.150

1.1.

Venituri din transferuri de la partid

0

1.1.1.

Venituri din subventia de la buget

0

1.1.2.

Venituri din cotizatii

0

1.1.3.

Venituri din donatii

41.150

1.1.4.

Alte venituri

0

1.2.

Venituri specifice campaniei

0

1.2.1.

Donatii primite pentru campanie

0

1.2.2.

Subventie prin lege specială

0

Date despre cheltuieli

Suma
- lei -

2.

Cheltuieli

41.095,67

2.1.

Personal

0

2.2.

Chirie, întretinere, functionare sedii

0

2.3.

Comunicatii

0

2.4.

Protocol

0

2.5.

Transport

0

2.6.

Deplasări (în afara localitătii)

0

2.7.

Tipărituri si alte materiale promotionale

31.487,25

2.8.

Publicitate presă, radio, TV

0

2.9.

Publicitate stradală

7.348,14

2.10.

Servicii

2.178,51

2.11.

Sondaje, cercetare, consultantă

0

2.12.

Alte cheltuieli (numai detaliat pe fiecare cheltuială)

81,77

3.

Cheltuieli angajate restante 1-(2+3)

0

Rezultat financiar al campaniei 54,33


BARBU DUMITRU

Raport detaliat al veniturilor si cheltuielilor electorale

Tip alegeri/Anul

Locale/2008 - judetul Dâmbovita

Nume candidat/listă candidati

Primar- municipiul Târgoviste

Date despre venituri

Suma
- lei -

 

Venituri

39.900

1.1.

Venituri din transferuri de la partid

0

1.1.1.

Venituri din subventia de la buget

0

1.1.2.

Venituri din cotizatii

0

1.1.3.

Venituri din donatii

0

1.1.4.

Alte venituri - surse proprii

19.700

1.2.

Venituri specifice campaniei

0

1.2.1.

Donatii primite pentru campanie

20.200

1.2.2.

Subventie prin lege specială

0

Date despre cheltuieli

Suma
- lei -

2.

Cheltuieli

39.483

2.1.

Personal

0

2.2.

Chirie, întretinere, functionare sedii

832

2.3.

Comunicatii

4.019

2.4.

Protocol

632

2.5.

Transport

495

2.6.

Deplasări (în afara localitătii)

0

2.7.

Tipărituri si alte materiale promotionale

22.526

2.8.

Publicitate presă, radio, TV

8.000

2.9.

Publicitate stradală

1.666

2.10.

Servicii

400

2.11.

Sondaje, cercetare, consultantă

0

2.12.

Alte cheltuieli (numai detaliat pe fiecare cheltuială)

913

3.

Cheltuieli angajate restante 1-(2+3)

0

Rezultat financiar al campaniei 417


RAITĂ CĂLIN

Raport detaliat al veniturilor si cheltuielilor electorale

Tip alegeri/Anul

Locale/2008 - judetul Bihor

Nume candidat/Listă candidati

Primar - municipiul Oradea

Date despre venituri

Suma
- lei -

 

Venituri

150.000

1.1.

Venituri din transferuri de la partid

0

1.1.1.

Venituri din subventia de la buget

0

1.1.2.

Venituri din cotizatii

0

1.1.3.

Venituri din donatii

0

1.1.4.

Alte venituri

0

1.2.

Venituri specifice campaniei

0

1.2.1.

Donatii primite pentru campanie

150.000

1.2.2.

Subventie prin lege specială

0

Date despre cheltuieli

Suma
- lei -

2.

Cheltuieli

76.316,76

2.1.

Personal

0

2.2.

Chirie, întretinere, functionare sedii

0

2.3.

Comunicatii

0

2.4.

Protocol

0

2.5.

Transport

0

2.6.

Deplasări (în afara localitătii)

0

2.7.

Tipărituri si alte materiale promotionale

0

2.8.

Publicitate presă, radio, TV

24.427,21

2.9.

Publicitate stradală

18.523,54

2.10.

Servicii

33.366,01

2.11.

Sondaje, cercetare, consultantă

0

2.12.

Alte cheltuieli (numai detaliat pe fiecare cheltuială)

0

3.

Cheltuieli angajate restante 1-(2+3)

0

Rezultat financiar al campaniei 73.683,24


Nr.
crt

Judetul

Localitatea

Numele si prenumele

Functia pentru care a
candidat

Venituri
- lei -

Cheltuieli
- lei -

1.

CARAS-SEVERIN

ORASUL ANINA

BOZGAN VICTOREL

CONSILIER LOCAL

374,85

374,85

2.

CARAS-SEVERIN

ORASUL ANINA

RAMBU NICOLAE

CONSILIER LOCAL

508

508

3.

BRASOV

ORASUL URLATI

DINU CLAUDIA

CONSILIER LOCAL

1200

1.200

4.

BRASOV

COMUNA CRISTIAN

GIUVELCA IOAN

CONSILIER LOCAL

3.426,07

3.426,07

5.

COVASNA

COMUNAAITAMARE

BARTHABOTOND

CONSILIER LOCAL

69,70

69,70

6.

COVASNA

COMUNAAITAMARE

BIHARI EDONER

CONSILIER LOCAL

97,99

97,99

7.

COVASNA

ORASUL COVASNA

DOMAHAZI JANOS

CONSILIER LOCAL

1.602,95

1.602,95

8.

COVASNA

ORASUL SFÂNTU
GHEORGHE

GURUIANU MĂDĂLIN
DORU

CONSILIER LOCAL

9.000

9.000

9.

COVASNA

COVASNA

JOOS STEFAN
LEONTIN

CONSILIER
JUDETEAN

5.000

5.000

10.

COVASNA

COMUNAOZUN

KOZMA BELA

CONSILIER LOCAL

228,48

228,48

11.

COVASNA

ORASUL BARAOLT

NAGY ISTVAN

PRIMAR

24.063,04

24.063,04

12.

COVASNA

ORASUL BARAOLT

RACZ GABOR

CONSILIER LOCAL

103,99

103,99

13.

HARGHITA

COMUNA
SÂNDOMNIC

BARA SZOLT

CONSILIER LOCAL

149,94

149,94

14.

HARGHITA

COMUNA PRAID

BOKOR ALEXANDRU

PRIMAR

2.912,53

2.912,53

15.

HARGHITA

COMUNA BRĂDESTI

BOKOR BOTOND

PRIMAR

4.500

4.500

16.

HARGHITA

COMUNA
SÂNDOMNIC

FERENCZ ALAJOS

PRIMAR

571,20

571,20

17.

HARGHITA

PĂULENI-CIUC

FERENCZ CSABA

PRIMAR

600

600

18.

HARGHITA

ORASUL BĂLAN

MERES MIHAI

PRIMAR

700

700

19.

HARGHITA

COMUNASĂRMAS

MÎNDRU MISU

PRIMAR

800

800

20.

MURES

COMUNA SÂNCRAIU
DE MURES

BENTE LAZĂR

CONSILIER LOCAL

1.234,35

1.234,35

21.

MURES

COMUNA LIVEZENI

TĂTAR VAS I LE

PRIMAR

1.000

1.000

22.

SIBIU

COMUNA RĂSINARI

BOGDAN BUCUR

PRIMAR

1.000

1.000

23.

SIBIU

ORASUL CISNĂDIE

VINTILĂ CORNEL

CONSILER LOCAL

1.041,33

1.041,33

24.

CONSTANTA

COMUNA OLTINA

GHEORGHE
DUMITRU CRISTIAN

CONSILIER LOCAL

500

500

25.

BUZĂU

MUNICIPIUL BUZĂU

NEGOITĂ IULIUS
PAUL

CONSILIER LOCAL

1.250

1.250

26.

BUZĂU

COMUNAZIDURI

GEANGOS MARIN

CONSILIER LOCAL

78

78

27.

VRANCEA

COMUNA
RUGINESTI

NECULA VASILE

CONSILIER LOCAL

2.200

2.200

28.

TULCEA

COMUNA FRECĂTEI

DOBRISAN
GHERGHINA

CONSILIER LOCAL

1.354,58

1.354,58

29.

GALATI

COMUNA PISCU

ILINCA FLORINEL

CONSILIER LOCAL

100

100