MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 610         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 18 august 2008

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

4.936. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si tineretului privind modificarea si completarea Ordinului ministrului educatiei, cercetării si tineretului nr. 4.644/2008 pentru modificarea Ordinului ministrului educatiei, cercetării si tineretului nr. 3.628/2008 privind aprobarea programelor de studii universitare de masterat evaluate de Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Superior

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI TINERETULUI

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Ordinului ministrului educatiei, cercetării si tineretului

nr. 4.644/2008 pentru modificarea Ordinului ministrului educatiei, cercetării si tineretului

nr. 3.628/2008 privind aprobarea programelor de studii universitare de masterat evaluate

de Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Superior

 

În temeiul art. 19 si 20 din Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările si completările ulterioare, al art. 29 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare, si al art. 5 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 404/2006 privind organizarea si desfăsurarea studiilor universitare de masterat, în baza Hotărârii Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul educatiei, cercetării si tineretului emite prezentul ordin.

Art. I. - Ordinul ministrului educatiei, cercetării si tineretului nr. 4.644/2008 pentru modificarea Ordinului ministrului educatiei, cercetării si tineretului nr. 3.628/2008 privind aprobarea programelor de studii universitare de masterat evaluate de Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Superior, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 567 din 28 iulie 2008, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Anexele nr. 1 si 2 se înlocuiesc cu anexele nr. 1 si 2 care fac parte integrantă din prezentul ordin.

2. Organizarea studiilor pentru programele de studii universitare de masterat mentionate la pct. 1 se face începând cu anul universitar 2008-2009.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. III. - Directia generală strategii si programe universitare, Directia generală buget-finante, patrimoniu si investitii si institutiile de învătământ superior mentionate în anexele nr. 1 si 2 vor pune în aplicare prevederile prezentului ordin.

 

Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Cristian Mihai Adomnitei

 

Bucuresti, 30 iulie 2008.

Nr. 4.936.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 4.644/2008)

 

STRUCTURA

institutiilor de învătământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licentă

si programele de studii universitare de masterat acreditate

 

1. UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCTII BUCURESTI

 

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licentă

Programul de studiu de master acreditat

Forma

de

învătământ

Numărul

de credite

1.

DPPD

Interdisciplinar (Inginerie si management, Stiinte ale Educatiei)

Management educational

ZI

120

 

2. UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ SI URBANISM „ION MINCU” DIN BUCURESTI

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licentă

Programul de studiu de master acreditat

Forma

de

învătământ

Numărul

de credite

1.

Facultatea de Urbanism

Urbanism

Amenajarea teritoriului si dezvoltare regională

ZI

120

 

 

 

Management urban pentru orase competitive

ZI

120

 

 

 

Peisaj si teritoriu

ZI

120

 

 

 

Proiectare urbană

ZI

120

 

3. UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN BUCURESTI

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licentă

Programul de studiu de master acreditat

Forma

de

învătământ

Numărul

de credite

1.

Facultatea de Biotehnologii

Biotehnologii

Biotehnologii în protectia mediului

ZI

120

 

 

 

Aplicatii moderne ale biotehnologiilorîn agricultură

ZI

120

 

 

Stiinte ingineresti aplicate

Biotehnologie si sigurantă alimentară

ZI

120

2.

Facultatea de Agricultură

Agronomie

Agricultură durabilă

ZI

90

3.

Facultatea de Zootehnie

Zootehnie

Proiectarea si dezvoltarea fermelor zootehnice

ZI

90

 

 

Ingineria produselor alimentare

Tehnologii speciale în industria alimentară

ZI

90

 

4. UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licentă

Programul de studiu de master acreditat

Forma

de

învătământ

Numărul

de credite

1.

Facultatea de Geografie

Geografie

Climatologie si hidrologie

ZI

120

 

 

 

Planificare teritorială si managementul localitătilor urbane si furale

ZI

120

 

 

 

Geomorfologie si cartografie cu elemente de cadastru

ZI

120

 

 

 

Managementul resurselor si activitătilor turistice

ZI

120

 

 

 

Studii avansate în geografie

ZI

120

 

 

Stiinta mediului

Evaluarea integrată a stării mediului

ZI

120

2.

Facultatea de Jurnalism si Stiintele Comunicării

Stiinte ale comunicării

Teorii si metode de cercetare în stiintele comunicării

ZI

120

 

 

 

Campanii de comunicare în publicitate si relatii publice

ZI

120

 

 

 

Comunicare corporativă

ZI

120

 

 

 

Managementul institutiilor mass-media

ZI

120

 

 

 

Productie multimedia si audio-video

ZI

120

 

 

 

Jurnalism tematic

ZI

120

3.

Facultatea de Litere

Limbă si literatură

Teoria literaturii si literatură comparată

ZI

120

 

 

 

Cultură si civilizatie ebraică

ZI

120

 

 

 

Didactici ale disciplinelor filologice

ZI

120

 

 

 

Teoria si practica editării

ZI

120

 

 

 

Etnologie, antropologie culturală si folclor

ZI

120

 

 

 

Studii literare românesti

ZI

120

 

 

 

Studii avansate în lingvistică -Structura si functionarea limbii române

ZI

120

 

 

Stiinte ale comunicării

Gestionarea informatiei în societatea contemporană

ZI

120

 

 

 

Consultantă si expertiză în publicitate

ZI

120

 

 

 

Modele de comunicare si relatii publice

ZI

120

4.

Facultatea de Limbi si Literaturi Străine

Limbi moderne aplicate

Cultura si limbajul organizatiilor europene

ZI

120

 

 

Limbă si literatură

Studii de cultură rusă si limbă rusă pentru afaceri

ZI

120

 

 

 

Literatura franceză - abordări antropologice

ZI

120

 

 

 

Didactica limbilor străine - fundamente si strategii actuale

ZI

120

 

 

 

Discurs si argumentare

ZI

120

 

 

 

Strategii comunicationale interculturale în Europa

ZI

120

 

 

 

Formarea interpretilor de conferintă

ZI

120

 

 

 

Traducerea textului literar contemporan

ZI

120

 

 

 

Traducere specializată si studii terminologice

ZI

120

 

 

 

Studii culturale britanice

ZI

120

 

 

 

Studii americane

ZI

120

 

 

 

Studii franceze si francofone

ZI

120

 

 

 

Studii canadiene

ZI

120

 

 

 

Management intercultural

ZI

120

 

 

 

Studii culturale slave

ZI

120

 

 

 

Romanistică

ZI

120

 

 

 

Studii de cultură maghiară

ZI

120

 

 

 

Studii est-asiatice

ZI

120

 

 

 

Spatiul islamic: societăti, culturi, mentalităti

ZI

120

 

 

 

Lingvistica limbii engleze. Metode si aplicatii

ZI

120

 

 

 

Comunicare de afaceri în contextul multicultural

ZI

120

5.

Facultatea de Teologie Ortodoxă „Patriarhul Justinian”

Teologie

Artă sacră în contemporaneitate

ZI

120

 

 

 

Studii religioase si educatie crestină

ZI

120

6.

Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei

Stiinte ale educatiei

Terapia logopedică în procesele de comunicare

ZI

120

 

 

 

Formarea formatorilor

ZI

120

 

 

 

Managementul si dezvoltarea carierei

ZI

120

 

 

 

Psihopedagogia scolii incluzive

ZI

120

 

 

 

Managementul si evaluarea organizatiilor si programelor educationale

ZI

120

 

 

 

Educatie presecundară. Politici si strategii de dezvoltare

ZI

120

 

 

Psihologie

Psihologie clinică - evaluare si interventie terapeutică

ZI

120

 

 

 

Psihologia educatiei

ZI

120

 

 

 

Psihologie organizatională si resurse umane

ZI

120

 

 

 

Psihologia muncii si transporturilor

ZI

120

 

 

 

Evaluarea, consilierea si psihoterapia copilului, cuplului si a familiei

ZI

120

 

 

 

Psihodiagnoză, psihoterapie experientială unificatoare (PEU) si dezvoltare personală

ZI

120

7.

Facultatea de Fizică

Fizică

Fizică medicală

ZI

120

 

 

 

Fotonică, spectroscopie, plasmă, laseri

ZI

120

 

 

 

Biofizică

ZI

120

 

 

 

Fizica atmosferei si a pământului. Protectia mediului

ZI

120

 

 

 

Fizică informatică

ZI

120

 

 

 

Fizică electronică si metrologie

ZI

120

 

 

 

Interactii atomice nucleare, particule elementare, astrofizica si aplicatii

ZI

120

 

 

 

Fizică teoretică

ZI

120

 

 

 

Fizica polimerilor

ZI

120

 

 

 

Materiale avansate si nanostructuri pentru electronică sioptoelectronică

ZI

120

8.

Facultatea de Matematică si Informatică

Matematică

Geometrie

ZI

120

 

 

 

Analiză matematică

ZI

120

 

 

 

Modelare matematică în stiintele naturii si stiinta materialelor

ZI

120

 

 

 

Algebră

ZI

120

 

 

 

Matematici aplicate în finante, asigurări si biostatistică

ZI

120

 

 

 

Criptografie si teoria codurilor

ZI

120

 

 

Informatică

Inginerie software

ZI

120

 

 

 

Baze de date si tehnologii WEB

ZI

120

 

 

 

Algoritmi si bioinformatică

ZI

120

 

 

 

Sisteme distribuite

ZI

120

 

 

 

Programare declarativă

ZI

120

 

 

 

Inteligentă artificială

ZI

120

9.

Facultatea de Filosofie

Filosofie

Istoria si circulatia ideilor filosofice

ZI

120

 

 

 

Filosofie analitică

ZI

120

 

 

 

Istoria si filosofia stiintei

ZI

120

 

 

 

Etică aplicată în societate, afaceri si organizatii

ZI

120

 

 

 

Studii europene si etica relatiilor internationale

ZI

120

10.

Facultatea de Istorie

Interdisciplinar (Istorie, Filosofie)

Istoria artei si filosofia culturii

ZI

120

 

 

 

Istoria ideilor si mentalitătilor

ZI

120

 

 

 

România în secolul XX

ZI

120

 

 

 

Istoria si practica relatiilor internationale

ZI

120

 

 

 

Studii moderne

ZI

120

 

 

 

Studii sud-est-europene

ZI

120

 

 

 

Politică si societate în secolul XX

ZI

120

 

 

 

Interfete culturale în preistorie si antichitate

ZI

120

 

 

 

 

Interdisciplinar (Istorie, Limbă si literatură)

Studii medievale

ZI

120

11.

Facultatea de Sociologie si Asistentă Socială

Asistentă socială

Politici sociale în context european

ZI

120

 

 

 

Managementul serviciilor sociale si de sănătate

ZI

120

 

 

 

Psihologie socială aplicată

ZI

120

 

 

 

Consiliere în asistenta socială

ZI

120

 

 

 

Evaluare si supervizare în asistenta socială

ZI

120

 

 

 

Asistentă socială si consiliere în scoală

ZI

120

 

 

 

Prevenirea si combaterea consumului ilicit de droguri

ZI

120

 

 

Sociologie

Managementul strategic al dezvoltării sociale

ZI

120

 

 

 

Comunicare, mass-media si societate (limba franceză)

ZI

120

 

 

 

Studii de securitate

ZI

120

 

 

 

Antropologie, dezvoltare comunitară si regională

ZI

120

 

 

 

Managementul resurselor umane

ZI

120

 

 

 

Sociologia consumului si marketing

ZI

120

 

 

 

Deviantă socială si criminalitate

ZI

120

 

 

 

Cercetare sociologică avansată

ZI

120

 

 

 

Sondaje de opinie, marketing si publicitate

ZI

120

 

 

Interdisciplinar (Sociologie, Administratie publică)

Politici publice si management în administratia publică

ZI

120

12.

Facultatea de Stiinte Politice

Stiinte politice

Studii europene

ZI

120

 

 

 

 

Politica comparată (în limba engleză)

ZI

120

 

 

 

 

Teorie politică

ZI

120

 

 

 

 

Politică europeană si românească

ZI

120

 

 

 

 

Relatii internationale

ZI

120

 

13.

Catedra UNESCO pentru schimburi interculturale si interreligioase

Sociologie

Management intercultural (limba franceză, limba engleză)

ZI

120

 

 

 

 

Comunicare interculturală (limba franceză, limba engleză)

ZI

120

 

 

 

Interdisciplinar (Sociologie, Administrarea afacerilor)

Administrarea afacerilor (limba engleză)

ZI

120

 

 

5. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ SI FARMACIE „CAROL DAVILA” DIN BUCURESTI

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licentă

Programul de studiu de master acreditat

Forma

de

învătământ

Numărul

de credite

1.

Facultatea de Medicină Dentară

Sănătate

Reabilitarea orală implanto-protetică

ZI

120

 

6. ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licentă

Programul de studiu de master acreditat

Forma

de

învătământ

Numărul

de credite

1.

Facultatea de Finante, Asigurări, Bănci si Burse de Valori

Finante

Managementul sistemelor bancare

ZI

120

 

 

 

Bănci si asigurări

ZI

120

 

 

 

Managementul riscului si actuariat

ZI

120

 

 

 

Bănci si politici monetare

ZI

120

 

 

 

Finante publice

ZI

120

 

 

 

Piete de capital

ZI

120

 

 

 

Asigurări comerciale si sociale

ZI

120

 

 

 

Finante corporative

ZI

120

 

 

 

Management financiar si bursier - DAFI

ZI

120

 

 

 

Finante si bănci - DOFIN

ZI

120

2.

Scoala de Studii Postuniversitare de Management

Administrarea afacerilor

Master of business administration Programul MBA Româno-Canadian cu predare în limba engleză

ZI

120

3.

Facultatea de Cibernetică, Statistică si Informatică Economica

Cibernetică, statistică si informatică economică

Securitate informatică

ZI

120

 

 

 

Managementul informatizat al proiectelor

ZI

120

 

 

 

Baze de date-suport pentru afaceri

ZI

120

 

 

 

E-Business

ZI

120

 

 

 

Sisteme informatice pentru managementul resurselor si proceselor economice

ZI

120

 

 

 

Cibernetică si economie cantitativă

ZI

120

 

 

 

Statistică

ZI

120

 

 

 

Informatică economică

ZI

120

4.

Facultatea de Economie

Economie

Economie europeană

ZI

120

 

 

 

Comunicare în afaceri

ZI

120

 

 

 

Analize si strategii economice

ZI

120

5.

Facultatea de Economie Agroalimentară si a Mediului

Economie

Managementul proiectelor de dezvoltare rurală si regională

ZI

120

 

 

 

Economia si administrarea afacerilor agroalimentare

ZI

120

 

 

 

Economie ecologică

ZI

120

 

 

 

Agro-Business

ZI

120

6.

Facultatea de Administrarea Afacerilor, cu predare în limbi străine

Administrarea afacerilor

Administrarea afacerilor (în limba germană)

ZI

120

 

 

 

Administrarea afacerilor (în limbile română si engleză)

ZI

120

 

 

 

Administrarea afacerilor (în limba engleză)

ZI

120

 

 

 

Administrarea afacerilor (în limba franceză)

ZI

120

 

 

 

MBA româno-german „Management antreprenorial” - în limba germană

ZI

120

 

 

 

Finante si control de gestiune (în limba franceză)

ZI

120

 

 

 

Management european al întreprinderilor mici si mijlocii - în limbile română si franceză

ZI

120

7.

Facultatea de Comert

Administrarea afacerilor

Administrarea afacerilor comerciale

ZI

120

 

 

 

Administrarea afacerilor în turism

ZI

120

 

 

 

Managementul calitătii, expertize si protectia consumatorului

ZI

120

 

 

 

Economia si managementul serviciilor

ZI

120

 

 

 

Managementul calitătii

ZI

120

 

 

 

Administrarea afacerilor în industria hotelieră

ZI

120

 

 

 

Business

ZI

120

 

 

 

Management si marketing în turism

ZI

120

 

 

 

Logistică

ZI

120

8.

Facultatea de Management

Management

Consultantă în management si dezvoltarea afacerilor

ZI

120

 

 

 

Economie bazată pe cunoastere si management intreprenorial

ZI

120

 

 

 

Managementul resurselor umane

ZI

120

 

 

 

Managementul serviciilor de sănătate

ZI

120

 

 

 

Managementul afacerilor

ZI

120

 

 

 

Managementul si evaluarea investitiilor

ZI

120

 

 

 

Managementul afacerilor prin proiecte

ZI

120

 

 

 

Management si marketing international

ZI

120

 

 

 

Eficientă si risc în activitatea financiar-investitională

ZI

120

 

 

 

Management

ZI

120

 

 

 

Economie bazată pe cunostinte si management

ZI

120

 

 

 

Managementul proiectelor

ZI

120

 

 

 

 

Stiinte administrative

Managementul institutiilor publice

ZI

120

 

 

 

Administratie si management public

ZI

120

 

 

 

Administratie publică si integrare europeană

ZI

120

 

 

 

Administratie publică europeană - BRIE

ZI

120

9.

Facultatea de Marketing

Marketing

Marketing si comunicare în afaceri

ZI

120

 

 

 

Relatii publice în marketing

ZI

120

 

 

 

Marketing international

ZI

120

 

 

 

Marketing strategic

ZI

120

 

 

 

Managementul marketingului

ZI

120

 

 

 

Cercetări de marketing

ZI

120

10.

Facultatea de Contabilitate si Informatică de Gestiune

Contabilitate

Contabilitate, audit si informatică de gestiune (în limbile română si engleză)

ZI

120

 

 

 

Contabilitatea afacerilor(în limba engleză) - ACCA

ZI

120

 

 

 

Contabilitate, control, audit (în limba franceză) - CCA

ZI

120

 

 

 

Analiză financiară si evaluare

ZI

120

 

 

 

Audit financiar si consiliere

ZI

120

 

 

 

Concepte si practici de audit la nivel national si international

ZI

120

 

 

 

Contabilitate internatională

ZI

120

 

 

 

Contabilitate si audit în institutii bancare si financiare

ZI

120

 

 

 

Contabilitate, control si expertiză

ZI

120

 

 

 

Economia proprietătilor imobiliare

ZI

120

 

 

 

Contabilitatea si fiscalitatea patrimoniului

ZI

120

 

 

 

Tehnici contabile si financiare de gestiune a afacerilor

ZI

120

11.

Facultatea de Relatii Economice Internationale

Economie si afaceri internationale

Managementul afacerilor internationale

ZI

120

 

 

 

Managementul riscului financiar international

ZI

120

 

 

 

Economie internatională si afaceri europene

ZI

120

 

 

 

Geopolitică si relatii economice internationale

ZI

120

 

 

 

Managementul fondurilor structurale ale UE

ZI

120

 

 

 

Managementul proiectelor internationale

ZI

120

 

 

 

Afaceri internationale

ZI

120

 

 

 

Comunicare de afaceri în limba engleză

ZI

120

 

 

 

Comunicare de afaceri în limba franceză în context multicultural

ZI

120

 

 

 

Comunicare în limba engleză pentru predare si cercetare economică

ZI

120

12.

Institutul National de Dezvoltare Economică

Management

Dezvoltarea economică a întreprinderii

ZI

120

 

7. UNIVERSITATEA NATIONALĂ DE MUZICĂ DIN BUCURESTI

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licentă

Programul de studiu de master acreditat

Forma

de

învătământ

Numărul

de credite

1.

Facultatea de Compozitie, Muzicologie si Pedagogie Muzicală

Muzică

Educatie muzicală contemporană si culturi muzicale religioase

ZI

120

Stil si limbaj compozitional

ZI

120

Stilistică dirijorală

ZI

120

Sinteză muzicologică

ZI

120

Muzică si cultură pop

ZI

120

2.

Facultatea de Interpretare muzicală

Muzică

Stilistică interpretativă, instrumentală si vocală

ZI

120

 

8. UNIVERSITATEA NATIONALĂ DE ARTĂ TEATRALĂ SI CINEMATOGRAFICĂ „I.L. CARAGIALE” DIN BUCURESTI

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licentă

Programul de studiu de master acreditat

Forma

de

învătământ

Numărul

de credite

1.

Facultatea de Film

Cinematografie si media

Productie de film

ZI

90

 

9. ACADEMIA NATIONALĂ DE EDUCATIE FIZICĂ SI SPORT DIN BUCURESTI

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licentă

Programul de studiu de master acreditat

Forma

de

învătământ

Numărul

de credite

1.

Facultatea de Educatie Fizică si Sport

Educatie fizică si sport

Stiinta si tehnologiile educării motricitatii umane

ZI

120

 

 

 

Activităti motrice de timp liber

ZI

120

 

 

 

Performantă în sport

ZI

120

 

 

 

Activităti fizice adaptate

ZI

120

 

 

 

Management si marketing în structurile, activitătile si evenimentele sportive

ZI

120

2.

Facultatea de Kinetoterapie

Educatie fizică si sport

Recuperare - reeducare motrică si somato-functională

ZI

120

 

 

 

Nutritie si remodelare corporală

ZI

120

 

10. SCOALA NATIONALA DE STUDII POLITICE SI ADMINISTRATIVE DIN BUCURESTI

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licentă

Programul de studiu de master acreditat

Forma

de

învătământ

Numărul

de credite

1.

Facultatea de Stiinte Politice

Stiinte politice

Teorie si analiză politică

ZI

120

 

 

 

Politici, gen si minorităti

ZI

120

 

 

 

Politici publice si integrare europeană

ZI

120

 

 

 

Management si guvernare

ZI

120

 

 

 

Stiinte politice

ZI

120

 

 

 

Guvernare si societate

ZI

120

 

 

 

Politici de dezvoltare locală si regională

ZI

120

2.

Facultatea de Comunicare si Relatii Publice

Stiinte ale comunicării

Managementul proiectelor

ZI

120

 

 

 

Publicitate

ZI

120

 

 

 

Comunicare si relatii publice

ZI

120

 

 

 

Management si comunicare în afaceri

ZI

120

 

 

 

Comunicare politică. Marketing politic si electoral

ZI

120

 

 

 

Comunicare managerială si resurse umane

ZI

120

 

 

 

Comunicare audio-video

ZI

120

3.

Facultatea de Stiinte Politice

Sociologie

Studii fundamentale în sociologie

ZI

120

 

 

 

Antropologie

ZI

120

4.

Departamentul de Relatii si Integrare Europeană

Stiinte politice

Analiza si solutionarea conflictelor

ZI

120

 

 

 

Relatii internationale si integrare europeană

ZI

120

 

 

 

Politică si economie europeană

ZI

120

5.

Facultatea de Administratie Publică

Stiinte administrative

Studii administrative europene

ZI

120

 

 

 

Managementul sectorului public

ZI

120

 

 

 

Spatiul public european

ZI

120

 

 

 

Puterea executivă si administratia publică

ZI

120

 

11. UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918” DIN ALBA IULIA

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licentă

Programul de studiu de master acreditat

Forma

de

învătământ

Numărul

de credite

1.

Facultatea de Istorie si Filologie

Limbă si literatură

Limbă si comunicare în administrarea afacerilor (în limba engleză)

ZI

120

 

 

 

Limba, literatura si cultura franceză în spatiul francofon

ZI

120

 

 

 

Limba, literatura si cultura engleză în context european

ZI

120

 

 

 

Confluente literare si culturale româno-franceze

ZI

120

 

 

 

Interferente culturale si literare româno-britanice si româno-americane

ZI

120

 

 

 

Literatură si cultură românească în context european

ZI

120

 

 

 

Dimensiuni culturale în studierea limbii si literaturii române

ZI

120

 

 

Istorie

Muzeologie. Cercetarea si protejarea patrimoniului cultural

ZI

120

 

 

 

Transilvania în istoria culturală a Europei Centrale

ZI

120

 

 

 

Preistoria spatiului Carpato-Dunărean în contextul arheologiei sistemice

ZI

120

2.

Facultatea de Stiinte

Contabilitate

Auditul si controlul agentilor economici

ZI

120

 

 

 

Sistemul informational contabil în asistarea deciziilor manageriale

ZI

120

 

 

 

Contabilitatea si auditul în institutii publice

ZI

120

 

 

Administrarea afacerilor

Administrarea afacerilor în comert, turism si servicii

ZI

120

 

 

 

Administrarea dezvoltării regionale durabile

ZI

120

3.

Facultatea de Teologie Ortodoxă

Teologie

Consiliere pastorală

ZI

120

 

 

 

Teologie comparată

ZI

120

 

12. UNIVERSITATEA „AUREL VLAICU” DIN ARAD

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licentă

Programul de studiu de master acreditat

Forma

de

învătământ

Numărul

de credite

1.

Facultatea de Inginerie

Inginerie industrială

Productica sistemelor industriale

ZI

120

 

 

 

Controlul si expertiza produselor textile

ZI

120

 

 

Inginerie mecanică

Sisteme avansate de modernizare a vehiculelor feroviare

ZI

90

2.

Facultatea de Inginerie Alimentară, Turism si Protectia Mediului

Inginerie chimică

Biotehnologii aplicate

ZI

120

 

 

Ingineria produselor alimentare

Managementul calitătii produselor alimentare

ZI

120

 

 

 

Inginerie alimentară si mediul înconjurător

ZI

120

3.

Facultatea de Stiinte Economice

Finante

Finantare si management în administratie publică

ZI

120

 

 

 

Buget public, piete financiare si bănci

ZI

120

 

 

Contabilitate

Sisteme informatice de gestiune

ZI

120

 

 

 

Administrarea financiar-contabilă a întreprinderii

ZI

120

4.

Facultatea de Teologie

Teologie

Teologie practică

ZI

120

 

 

 

Teologie sistematică

ZI

120

 

 

 

Studii teologico-lingvistice

ZI

120

 

13. UNIVERSITATEA DIN BACĂU

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licentă

Programul de studiu de master acreditat

Forma

de

învătământ

Numărul

de credite

1.

Facultatea de Stiinte ale Miscării, Sportului si Sănătătii

Educatie fizică si sport

Performantă sportivă

ZI

120

 

 

 

Activităti motrice curriculare si de timp liber

ZI

120

 

 

 

Kinetoterapia în educarea si reeducarea functională

ZI

120

2.

Facultatea de Stiinte Economice

Contabilitate

Contabilitate, audit si informatică de gestiune

ZI

120

 

 

Marketing

Marketing si comunicare în afaceri

ZI

120

3.

Facultatea de Inginerie

Inginerie industrială

Managementul productiei industriale

ZI

90

 

 

 

Optimizarea si informatizarea proceselor si echipamentelor de fabricatie

ZI

90

 

 

 

Strategii în asigurarea calitătii în industrie

ZI

90

 

 

 

Managementul ciclului de viată al produsului

ZI

90

 

 

Inginerie si management

Managementul sistemelor industriale de productie si servicii

ZI

90

 

 

Interdisciplinar (inginerie mecanică, inginerie industrială, inginerie si management)

Analiza structurilor mecanice

ZI

90

 

 

Inginerie energetică

Echipamente si tehnologii moderne în energetică

ZI

90

 

 

 

Conducerea si informatizarea proceselor termo- si electroenergetice

ZI

90

 

 

Ingineria produselor alimentare

Stiinta si ingineria produselor alimentare ecologice

ZI

90

 

 

Inginerie chimică

Materiale neconventionale în biotehnologii moderne

ZI

90

 

 

 

Conceptie, sinteză, analiză de molecule de interes biologic/Conception, synthese, analize de molecules dinteret biologique

ZI

120

 

 

Interdisciplinar (Inginerie chimică, Ingineria produselor alimentare)

Chimia si ingineria valorificării bioresurselor

ZI

90

 

 

Inginerie mecanică

Managementul si optimizarea echipamentelor de proces

ZI

90

 

 

Ingineria mediului

Managementul protectiei mediului în industrie

ZI

90

 

 

 

Procedee si metode de măsurare în ingineria mediului