MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 612         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 19 august 2008

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

816. - Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice de subprefect al judetului Giurgiu de către domnul Păsat Dan

 

817. - Hotărâre privind încetarea raportului de serviciu al subprefectului judetului Satu Mare, domnul Pataki Csaba, prin acordul părtilor

 

828. - Hotărâre pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 948/2007 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Fluidizare trafic pe DN 1 km 8+100 - km 17+000 si Centura rutieră în zona de nord a municipiului Bucuresti - obiect 5A - Reabilitare si extindere la patru benzi a Centurii rutiere a municipiului Bucuresti între DN 1A si DN 1”

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

158. - Decizie privind trecerea doamnei Dinu Cristina Elena din functia publică de subprefect al judetului Giurgiu în functia publică de inspector guvernamental

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

851/2.446. - Ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor si al ministrului culturii si cultelor privind aprobarea Ghidului operational pentru Programul prioritar national pentru reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale si dotarea asezămintelor culturale din mediul mic urban

 

ACTE ALE COMISIEI NATIONALE A VALORILOR MOBILIARE

 

92. - Ordin privind aprobarea Instructiunii nr. 2/2008 de modificare a Instructiunii nr. 5/2006 cu privire la sistemul de raportare contabilă semestrială a entitătilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Natională a Valorilor Mobiliare

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice de subprefect al judetului Giurgiu

de către domnul Păsat Dan

 

Având în vedere prevederile art. 43 din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici, ale art. 43 din Ordonanta Guvernului nr. 6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale si a altor drepturi ale functionarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare si alte drepturi ale functionarilor publici, precum si cresterile salariale care se acordă functionarilor publici în anul 2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 232/2007, cu modificările ulterioare, precum si ale art. 89 si 92 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Păsat Dan exercită, cu caracter temporar, functia publică de subprefect al judetului Giurgiu până la organizarea concursului în vederea ocupării definitive a postului.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor

si reformei administrative,

Cristian David

 

Bucuresti, 13 august 2008.

Nr. 816.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind încetarea raportului de serviciu al subprefectului judetului Satu Mare, domnul Pataki Csaba,

prin acordul părtilor

 

Având în vedere prevederile art. 97 lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Raportul de serviciu al subprefectului judetului Satu Mare, domnul Pataki Csaba, încetează prin acordul părtilor.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor

si reformei administrative,

Cristian David

 

Bucuresti, 13 august 2008.

Nr. 817.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 948/2007 privind declansarea procedurilor

de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică

„Fluidizare trafic pe DN 1 km 8+100 - km 17+000 si Centura rutieră în zona de nord a municipiului

Bucuresti - obiect 5A - Reabilitare si extindere la patru benzi a Centurii rutiere a municipiului

Bucuresti între DN 1Asi DN 1”

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 4 alin. (1) din Legea nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de constructie de autostrăzi si drumuri nationale, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 948/2007 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Fluidizare trafic pe DN 1 km 8+100 - km 17+000 si Centura rutieră în zona de nord a municipiului Bucuresti - obiect 5A - Reabilitare si extindere la patru benzi a Centurii rutiere a municipiului Bucuresti între DN 1Asi DN 1”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 600 din 30 august 2007, cu completările ulterioare, se completează cu 37 de noi pozitii, pozitiile nr. 132-168, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. - (1) Se aprobă suplimentarea sumei prevăzute ca justă despăgubire pentru imobilele ce constituie amplasamentul lucrării de utilitate publică „Fluidizare trafic pe DN 1 km 8+100 -km 17+000 si Centura rutieră în zona de nord a municipiului Bucuresti - obiect 5A - Reabilitare si extindere la patru benzi a Centurii rutiere a municipiului Bucuresti între DN IA si DN 1” cu suma globală estimată de 3.579 mii lei, alocată prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita prevederilor anuale aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 902 din 31 decembrie 2007, cu modificările si completările ulterioare, la capitolul 84.01 „Transporturi”, titlul „Alte transferuri”, pozitia „Investitii ale agentilor economici cu capital de stat”.

(2) Suma prevăzută la alin.(1) este aferentă imobilelor cuprinse în anexă.

Art. III. - Persoanele fizice/juridice prevăzute în anexă vor depune cererile pentru plata justei despăgubiri în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, în conditiile legii.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul transporturilor,

Septimiu Buzasu,

secretar de stat

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 13 august 2008.

Nr. 828.

 

ANEXA

 

TABELUL

cuprinzând imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Fluidizare trafic pe DN 1

km 8+100 - km 17+100 si Centura rutieră în zona de nord a municipiului Bucuresti - obiect 5A - Reabilitare

si extindere la patru benzi a Centurii rutiere a municipiului Bucuresti între DN 1A si DN 1”

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Judetul

Unitatea

administrativ-

teritorială

Nr. cadastral

Suprafata terenului

Suprafata constructiei

(mp)

Numele proprietarului conform documentatiilor tehnico-cadastrale

Suprafata rezultată din acte

(mp)

Suprafata rezultată

din măsurători

(necesară de

expropriat)

(mp)

1

2

3

4

5

6

7

8

„132

Bucuresti

Sectorul 1

23949

 

248

 

Municipiul Bucuresti - domeniu privat

A114/7(administrator Primăria

Municipiului Bucuresti)

133

Bucuresti

Sectorul 1

6575/3

4750

277

 

Spiridon Adriana

134

Bucuresti

Sectorul 1

.8622/2/1

4440,36

118

 

S.C. Triumf Construct - S.A.

135

Bucuresti

Sectorul 1

.8622/1/1 8622/1/4

4440,36

13

 

S.C. Triumf Construct - S.A.

136

Bucuresti

Sectorul 1

24576

 

434

 

Municipiul Bucuresti - domeniu privat

A114/12 (administrator Primăria

Municipiului Bucuresti)

137

Bucuresti

Sectorul 1

23948

 

382

 

Municipiul Bucuresti - domeniu privat

A114/15 (administrator Primăria

Municipiului Bucuresti)

138

Bucuresti

Sectorul 1

24027

 

245,03

 

Municipiul Bucuresti - domeniu privat A114/17/1 (administrator Primăria

Municipiului Bucuresti)

139

Bucuresti

Sectorul 1

14372/1/1 24865

3750

344

 

Ciurel Ileana

140

Bucuresti

Sectorul 1

24866 24854

3750 21935,33

11

 

Ciurel Ileana S.C.Rompolykem - S.R.L.

141

Bucuresti

Sectorul 1

24855

21935,33

629

 

S.C. Rompolykem - S.R.L.

142

Bucuresti

Sectorul 1

24869 14372/1/2

21935,33

12

 

S.C. Rompolykem - S.R.L. Ciurel Ileana

143

Bucuresti

Sectorul 1

24856

21935,33 220,11

2

 

S.C. Rompolykem - S.R.L.

Olteanu Gheorghe

Olteanu Emilia-loana

144

Bucuresti

Sectorul 1

24857 24862

21935,33 4273,02

2

 

S.C. Rompolykem - S.R.L.

145

Bucuresti

Sectorul 1

24863

4273,02

108

 

S.C. Rompolykem - S.R.L.

146

Bucuresti

Sectorul 1

24864 24859

4273,02 2480,03

3

 

S.C. Rompolykem - S.R.L.

Mihai Anica

Enache Niculina

Stefan Marian

Anghel Constantin

147

Bucuresti

Sectorul 1

18186/1/2 24860

2480,03

168

 

Mihai Anica

Enache Niculina

Stefan Marian

Anghel Constantin

148

Bucuresti

Sectorul 1

18186/1/1

2480,03 220,11

3

 

Mihai Anica

Enache Niculina

Stefan Marian

Anghel Constantin

Olteanu Gheorghe

Olteanu Emilia-loana

149

Bucuresti

Sectorul 1

24861

7500

213

 

Ionescu Dana-Mirela

150

Bucuresti

Sectorul 1

24901

9377

347

 

Ionescu Dana-Mirela

151

Bucuresti

Sectorul 1

24902

9377 5000

21

 

Ionescu Dana-Mirela

Nemtoi loan

Nemtoi Mariana

152

Bucuresti

Sectorul 1

3904/1

14950

491

 

Solomon Henry-Dan

153

Bucuresti

Sectorul 1

(4999+3923/20

+5670+5100+5

206)/2/1

15694/1

11846/2

23319,08

1332

 

S.C. Midocar - S.R.L.

154

Bucuresti

Sectorul 1

5202/1

3389

243

 

S.C. B&M Land Development - S.R.L.

 

1

2

3

4

5

6

7

8

155

Bucuresti

Sectorul 1

5202/3

3389

60

 

S.C. Chibro - S.A.

S.C. B&M Land Development - S.R.L.

156

Bucuresti

Sectorul 1

2274/1

5373

60

 

S.C. Chibro - S.A.

157

Bucuresti

Sectorul 1

13228/1 13228/2/1

2984,62

248,82

 

Iftode Matei Iftode Zenovica

158

Bucuresti

Sectorul 1

24628/1

2300

533

 

Stan Nicolae

Stan Petre

Adăscălitei Ioana

Andreescu Viorica

Popescu Florin

159

Bucuresti

Sectorul 1

1593/1

10.000 1400

51

 

S.C.ACTAVIS - S.R.L.

160

Bucuresti

Sectorul 1

1593/2

1400

113

 

S.C.ACTAVIS - S.R.L.

161

Bucuresti

Sectorul 1

9668/1 9668/2/1

2200

325,7

 

Hasan Silvia-Veronica

162

Bucuresti

Sectorul 1

23820

600

178

 

Eremia Stefan

Eremia Dumitra

Voicu Lucia

Eremia Ioana

Ivancu Vasilica

Mitroi Gherghina

Eremia Măria

Eremia Ana

Eremia Florian

Vasile Elena

163

Bucuresti

Sectorul 1

24029

 

69

 

Municipiul Bucuresti - domeniu privat (administrator Primăria Municipiului Bucuresti)

A309P9(Nord - P.N.- nr. cad. 24061.; Sud - parcela 9; Est - Dr. Muntele Găina; Vest - parcela 9)

164

Bucuresti

Sectorul 1

24061

 

800

 

Municipiul Bucuresti -

domeniu privat (administrator

Primăria Municipiului Bucuresti)

A 309 (Nord - sos. Odăi;

Sud - parcelele 8 si 9; Est - Dr. Muntele Găina; Vest - parcela 7)

165

Bucuresti

Sectorul 1

24060

 

132

 

Municipiul Bucuresti - domeniu privat (administrator Primăria Municipiului Bucuresti)

A343 (Nord - sos. Odăi; Sud - De 18; Est - parcela 17, Vest - parcela 19)

166

Bucuresti

Sectorul 1

24235

 

131

 

Municipiul Bucuresti -

domeniu privat (administrator

Primăria Municipiului Bucuresti)

A343 (Nord - sos. Odăi; Sud - De 18; Est - parcela 19; Vest - Dr. Lăpus)

167

Bucuresti

Sectorul 1

16187/3

1000

6

 

Gogiu Dorinei

Gogiu Sava

Gogiu Ecaterina

168

Bucuresti

Sectorul 1

16187/4

1000 1000

1

 

Gogiu Dorinei

Gogiu Sava

Gogiu Ecaterina

S.C. Ioannina Impex - S.R.L.

Total suprafată expropriată:

8354,55”

 

 

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind trecerea doamnei Dinu Cristina Elena din functia publică de subprefect al judetului Giurgiu

în functia publică de inspector guvernamental

 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 19 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Dinu Cristina Elena trece din functia publică de subprefect al judetului Giurgiu în functia publică de inspector guvernamental.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

 

Bucuresti, 13 august 2008.

Nr. 158.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE SI LOCUINTELOR

Nr. 851 din 30 iunie 2008

MINISTERUL CULTURII SI CULTELOR

Nr. 2.446 din 14 iulie 2008

 

ORDIN

privind aprobarea Ghidului operational pentru Programul prioritar national pentru reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale si dotarea asezămintelor culturale din mediul mic urban

 

În temeiul art. 21 alin. (1) si al art. 23 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 118/2006 privind înfiintarea, organizarea si desfăsurarea activitătii asezămintelor culturale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 143/2007, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 10 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 361/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 78/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Cultelor, republicată,

ministrul dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor si ministrul culturii si cultelor emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Ghidul operational pentru Programul prioritar national pentru reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale si dotarea asezămintelor culturale din mediul mic urban, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul dezvoltam, lucrărilor publice si locuintelor,

László Borbély

Ministrul culturii si cultelor,

Adrian Iorgulescu

 

ANEXĂ

 

GHID OPERATIONAL

pentru Programul prioritar national pentru reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale

si dotarea asezămintelor culturale din mediul mic urban

 

1. Cadrul general al Programului

Programul prioritar national pentru reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale si dotarea asezămintelor culturale din mediul mic urban, instituit prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 118/2006 privind înfiintarea, organizarea si desfăsurarea activitătii asezămintelor culturale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 143/2007, cu modificările si completările ulterioare, denumită în continuare O.U.G. nr. 118/2006, reprezintă o initiativă a Guvernului României, dedicată cresterii calitătii vietii culturale în mediul mic urban prin extinderea si sustinerea infrastructurii culturale existente si prin diversificarea ofertei culturale.

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor va implementa Programul prioritar national pentru reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale si dotarea asezămintelor culturale din mediul mic urban, denumit în continuare Programul, prin Compania Natională de Investitii „C.N.I.” - S.A., aflată sub autoritatea acestuia, în conditiile prevăzute de Ordonanta Guvernului nr. 25/2001 privind înfiintarea Companiei Nationale de Investitii „C.N.I.” - S.A., aprobată cu modificări prin Legea nr. 117/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Finantarea se va realiza din sume alocate de la bugetul de stat, din fonduri externe rambursabile si nerambursabile si din alte surse, în conditiile legii, conform prevederilor art. 21 alin. (1) din O.U.G. nr. 118/2006.

Pentru realizarea si implementarea obiectivelor Programului Ministerul Culturii si Cultelor împreună cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor, în temeiul prevederilor art. 23 alin. (4) din O.U.G. nr. 118/2006, elaborează prezentul ghid operational aprobat prin ordin comun de ministrul dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor si ministrul culturii si cultelor.

Perioada de implementare a Programului este 2008-2010.

2. Glosar de termeni

În sensul prezentului ghid operational, termenii si expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

a) Asezămintele culturale, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 118/2006, sunt persoane juridice de drept public sau privat, indiferent de forma de organizare si finantare, care desfăsoară activităti în domeniul cultural, de informare si de educatie permanentă, reprezentând servicii culturale de utilitate publică, cu rol în asigurarea coeziunii sociale si a accesului comunitar la informatie.

b) Solicitant, autoritate publică locală din mediul mic urban (singură sau în parteneriat cu alte institutii publice ori cu organizatii neguvernamentale din tară sau din străinătate), care solicită reabilitarea si dotarea unui asezământ cultural în cadrul Programului.

c) Cererea de reabilitare, modernizare a infrastructurii culturale si dotare a asezămintelor culturale din mediul mic urban, denumită în continuare cerere, reprezintă documentul prin care solicitantul cere reabilitarea, modernizarea si dotarea asezământului cultural în sensul prezentului ghid operational.

d) Comisia pentru evaluarea si selectia proiectelor, denumită în continuare Comisia, instituită în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 118/2006, aprobă cererile depuse de aplicanti, pe baza criteriilor stabilite prin prezentul ghid operational.

e) Criteriile de eligibilitate reprezintă elementele/principiile în baza cărora cererea poate fi admisă în etapa de evaluare si selectie.

f) Mediul mic urban, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 118/2006, este alcătuit din localitătile urbane de rangul III, orase definite potrivit prevederilor Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a IV-a - Reteaua de localităti, cu modificările si completările ulterioare.

g) Lucrări de interventii reprezintă lucrările de reabilitare, modernizare si dotare a asezămintelor culturale, denumite în continuare lucrări.

h) Proiect - documentatia care va însoti cererea, conform pct. 6.1.

i) Secretariatul Comisiei primeste si verifică conformitatea administrativă a proiectelor, asigură lucrările Comisiei si este format din specialisti din cadrul Ministerului Culturii si Cultelor, Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor si din cadrul Companiei Nationale de Investitii „C.N.I.” - S.A., numiti de către ministrii de resort. Secretariatul Comisiei va functiona la sediul Companiei Nationale de Investitii „C.N.I.” - S.A.

3. Implementarea Programului

Implementarea Programului se realizează de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor, prin Compania Natională de Investitii „C.N.I.” - S.A., aflată sub autoritatea acestuia, în conditiile prevăzute de Ordonanta Guvernului nr. 25/2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 117/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Activitatea de selectie si evaluare a proiectelor în cadrul Programului se realizează de către Comisie.

Presedintia Comisiei este asigurată de către un reprezentant al Ministerului Culturii si Cultelor, desemnat prin ordin al ministrului culturii si cultelor.

Rolul si atributiile Comisiei sunt prevăzute în Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei pentru evaluarea si selectia proiectelor, prevăzut în anexa nr. 1.

4. Înscrierea si participarea la selectie a proiectelor Programul are ca obiectiv principal cresterea accesului populatiei din mediul mic urban la informatie, educatie, cultură si coeziune socială, reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale si dotarea asezămintelor culturale din mediul mic urban si va lua în considerare potentialul comunitătii de a sustine pe termen lung atât functionarea si destinatia clădirii, cât si derularea unor activităti specifice.

4.1. Solicitanti în cadrul Programului pot fi:

- autoritătile administratiei publice locale ale localitătilor din mediul mic urban, singure sau în parteneriat cu alte autorităti publice ori cu organizatii neguvernamentale din tară sau din străinătate, alcătuite din localitătile urbane de rang III, orase (definite în conformitate cu prevederile Legii nr. 351/2001, cu modificările si completările ulterioare), în care există un asezământ cultural care necesită reabilitare, modernizare sau dotare.

5. Criterii de eligibilitate

Criteriile de eligibilitate sunt conditii obligatorii care trebuie să fie îndeplinite de către solicitant si proiect pentru a participa la selectie în vederea acordării unei contributii financiare de la bugetul de stat.

Cele două criterii de eligibilitate sunt:

1. eligibilitatea solicitantului;

2. eligibilitatea proiectului.

5.1. Eligibilitatea solicitantului

Pentru a fi eligibili, solicitantii trebuie să îndeplinească conditiile prevăzute la pct. 4.1.

În relatia cu Comisia solicitantul este reprezentat de primarul unitătii administrativ-teritoriale, care va semna cererea, sau de un înlocuitor al acestuia, numit prin dispozitie a primarului.

5.2. Eligibilitatea proiectului

Sunt eligibile proiectele pentru reabilitarea, modernizarea si dotarea asezămintelor culturale.

5.3. Durata lucrărilor de executie

Durata lucrărilor de executie a obiectivelor de investitii aferente Programului nu poate fi mai mare de 18 luni de la data ordinului de începere a lucrărilor.

5.4. Valoarea maximă eligibilă

În cadrul Programului, valoarea maximă eligibilă care se va aloca de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor este de 3.000.000 lei, inclusiv taxa pe valoarea adăugată (TVA).

Valoarea totală a lucrărilor de interventie poate să depăsească suma alocată de la bugetul de stat, si anume 3.000.000 lei. în această situatie, solicitantul va asigura finantarea diferentei dintre valoarea totală si suma maximă ce poate fi alocată prin Program din alte surse legal constituite.

5.5. Cheltuieli neeligibile:

a) cumpărarea, închirierea sau luarea în leasing a clădirilor existente, indiferent dacă leasingul are ca rezultat trecerea în proprietate a celui care ia în leasing;

b) cheltuieli operationale, inclusiv cheltuieli de întretinere si chirie;

c) comisioane bancare, cheltuielile cu garantiile si cheltuieli similare;

d) cheltuieli efectuate de administratia publică si, în special, cheltuieli de regie, chirii si salarii ale personalului angajat în activităti de management, implementare, monitorizare si control;

e) achizitionarea de mijloace de transport;

f) cheltuieli cu panourile publicitare, respectiv panouri pentru afisare temporară si plăci pentru amplasare permanentă;

g) cheltuieli pentru asigurarea utilitătilor;

h) cheltuieli cu expertiza tehnică/energetică.

6. Conditii de participare a solicitantilor

6.1. Continutul dosarului pentru a participa la preselectie Solicitantii trebuie să depună un dosar pentru solicitarea efectuării lucrărilor de reabilitare, modernizare a infrastructurii culturale si dotare a unui asezământ cultural din mediul mic urban, ce va contine cel putin următoarele documente:

1. cererea, conform modelului prezentat în anexa nr. 2; cererea se completează în limba română;

2. dovada titlului de proprietate, prin extras de carte funciară sau extras din inventarul bunurilor apartinând domeniului public, aprobat prin hotărâre a Guvernului, asupra asezământului cultural;

3. planul de activitate a programelor si proiectelor culturale pentru următorii 3 ani de la darea în functiune a asezământului cultural reabilitat, modernizat, dotat, care să cuprindă: activităti culturale educative, informative, formative, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3;

4. hotărârea consiliului local cu referire la următoarele aspecte obligatorii:

- necesitatea, oportunitatea si aprobarea reabilitării, modernizării infrastructurii culturale si dotării asezământului cultural din mediul mic urban;

- investitia face parte din strategia de dezvoltare locală aprobată de consiliul local;

- aprobarea planului de activitate pe următorii 3 ani de la darea în functiune;

- păstrarea destinatiei clădirii timp de minimum 15 ani;

- asigurarea unei finantări din resurse proprii sau atrase, de minimum 10% din valoarea maximă ce se poate aloca de la bugetul de stat;

- angajamentul de a suporta cheltuielile de mentenantă si gestionare a investitiei, pe o perioadă de cel putin 5 ani de la data la care investitia a fost dată în exploatare;

5. contractul de parteneriat, în cazul în care autoritătile administratiei publice locale aplică în parteneriat cu alte autorităti publice ori cu organizatii neguvernamentale din tară sau din străinătate, din care să rezulte cota-parte de contributie, în procente fată de valoarea maximă ce se poate aloca de la bugetul de stat;

6. declaratia pe propria răspundere din care să rezulte:

a) că asezământul cultural care urmează să se reabiliteze este liber de orice sarcină, nu face obiectul unui litigiu aflat pe rolul unei instante judecătoresti sau al vreunei revendicări pe cale administrativă ori juridică;

b) că sunt asigurate sau, după caz, că va asigura utilitătile aferente asezământului cultural;

c) numărul de locuitori ai unitătii administrativ teritoriale solicitante, denumită în continuare UAT;

d) anul construirii, aria desfăsurată a asezământului, regimul de înăltime;

e) că va pune la dispozitia Companiei Nationale de Investitii „C.N.I.” - S.A. expertiza tehnică si energetică (constructii si instalatii) a căminului ce urmează a fi reabilitat, modernizat si dotat, prin care să fie indicate si propuse solutiile tehnice de reabilitare;

7. copie de pe actul de identitate Bl sau CI al/a reprezentantului legal care semnează cererea de finantare.

6.2. Termenul de depunere a dosarelor

Termenul de depunere a dosarelor pentru solicitarea lucrărilor de reabilitare, modernizare a infrastructurii culturale si dotare a asezămintelor culturale din mediul mic urban este de 30 de zile calendaristice de la anuntarea lansării Programului.

Vor fi luate în considerare doar dosarele care au data expeditiei (stampila postei), în cadrul perioadei precizate mai sus.

Lansarea Programului se va aduce la cunostinta publicului prin publicarea ghidului operational pe site-ul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor, www.mdlpl.ro, si al Ministerului Culturii si Cultelor, www.cultura.ro

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor si Ministerul Culturii si Cultelor, prin acord comun, în functie de solicitări, vor putea organiza si noi sesiuni de depunere a dosarelor.

Deschiderea de noi sesiuni va fi adusă la cunostinta publicului în aceleasi conditii cu cele de la lansarea Programului.

Dosarele vor fi expediate prin postă în două exemplare originale, la Secretariatul Comisiei pentru evaluarea si selectia proiectelor, pe adresa de mai jos:

Compania Natională de Investitii

Programul prioritar national pentru reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale si dotarea asezămintelor culturale din mediul mic urban:

Secretariatul Comisiei pentru evaluarea si selectia proiectelor:

Str. Horatiu nr. 28, sectorul 1

Bucuresti, cod postal: 010834.

7. Evaluarea proiectelor

7.1. Etapa I- Preselectia - efectuată de Secretariatul Comisiei Secretariatul Comisiei verifică existenta tuturor documentelor solicitate pentru constituirea dosarului, precum si conformitatea administrativă a documentelor.

Pentru această etapă de preselectie se aplică următoarele criterii de eligibilitate:

1. solicitantul este o autoritate publică locală definită conform pct. 4.1;

2. dosarul contine toate documentele solicitate.

După această preselectie, în urma căreia se stabileste lista solicitantilor eligibili, Secretariatul Comisiei va comunica această listă Comisiei.

7.2. Etapa a II-a - Evaluarea - efectuată de Comisie

7.2.1. Criterii de evaluare a proiectelor

Criteriile pe baza cărora vor fi evaluate proiectele sunt:

a) criterii care tin de aspectul formal al cererii - 10% din punctajul total:

- completarea corectă si integrală a cererii de finantare;

b) criterii privind calitatea proiectului depus/alte criterii - 90% din punctajul total:

- relevanta, calitatea, diversitatea activitătilor propuse în cadrul planului de activitate, pentru scopul general al Programului;

- modul de asigurare a finantării activitătilor si asigurarea functionării asezământului cultural după terminarea reabilitării si dotării;

- procentul de cofinantare din partea autoritătii publice locale;

- existenta unui parteneriat cu alte autorităti publice ori cu organizatii neguvernamentale din tară sau din străinătate, în functie de procentul cu care participă la reabilitarea asezământului cultural;

- numărul de locuitori ai UAT solicitante;

- UAT solicitantă figurează în Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a lll-a - zone protejate, denumit în continuare P.A.T.N.;

Aceste criterii de evaluare sunt detaliate în grila de evaluare a proiectelor, cuprinsă în anexa nr. 4.

7.3. Etapa a III-a - Selectia - efectuată de Comisie

7.3.1. Selectia proiectelor

Fiecare membru al Comisiei acordă un punctaj individual fiecărui proiect în parte. Punctajul final se va obtine prin media aritmetică a tuturor punctajelor acordate de către fiecare membru al Comisiei.

Comisia, prin secretariat, va elabora lista aplicantilor selectati, în ordinea descrescătoare a punctajelor obtinute.

Solicitantii vor fi informati de către Comisie asupra rezultatelor evaluării si selectiei proiectelor, prin publicarea listei pe site-urile www.mdlpl.ro si www.cultura.ro

Solicitantul poate depune o nouă cerere, într-o altă sesiune de selectie, dacă se vor mai organiza.

8. Promovarea si derularea investitiilor

8.1. Comisia va întocmi si va transmite la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor lista solicitantilor selectati.

8.2. Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor comunică lista cu rezultatele evaluării Companiei Nationale de Investitii „C.N.I.” - S.A., care, după preluarea asezământului pe bază de protocol, derulează investitia în conformitate cu legislatia în vigoare. Protocolul va contine în anexă fisa de identificare a imobilului si valoarea de inventar.

8.3. Compania Natională de Investitii „C.N.I.” - S.A. va contracta prin procedura de achizitie publică, conform reglementărilor în vigoare, atât prestările de servicii de proiectare si asistentă tehnică, cât si executia lucrărilor.

8.4. După efectuarea receptiei la terminarea lucrărilor, Compania Natională de Investitii „C.N.I.” - S.A. predă beneficiarului, pe bază de protocol, asezământul cultural reabilitat, modernizat si dotat, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Protocolul va contine si valoarea totală a lucrărilor executate, indiferent de sursa de finantare. După reabilitare asezământul se transmite către beneficiar cu titlu gratuit.

8.5. Ministerul Culturii si Cultelor, prin directiile pentru cultură, culte si patrimoniu cultural national ale judetelor respective, urmăreste ca beneficiarii să păstreze în timp destinatia obiectivului de investitii, în conformitate cu dispozitiile legale.

8.6. Pentru reglementarea modului de derulare a Programului, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor va elabora norme metodologice.

8.7. Monitorizarea implementării Programului se realizează de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor, în conditiile legii.

9. Reguli de publicitate

9.1. Orice demers publicitar efectuat de către solicitant, devenit beneficiar, în orice formă si în orice mediu, trebuie să specifice că obiectivul de investitii a fost realizat cu sprijinul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor si Ministerului Culturii si Cultelor, prin Program.

9.2. Pentru semnalizarea lucrărilor de reabilitare, modernizare a infrastructurii culturale si dotare a asezămintelor culturale din mediul mic urban si pentru publicitatea scrisă se va utiliza panoul de identitate vizuală, elaborat în conformitate cu mentiunile prevăzute în anexa nr. 5.

9.3. Pentru a face cunoscută implicarea Guvernului în finantarea lucrărilor realizate în cadrul Programului, autoritatea publică pentru care se realizează investitia are obligatia ca, pe cheltuială proprie, să amplaseze panouri publicitare, conform modelului din anexa nr. 5.

9.4. Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ghid operational.

 

ANEXA Nr. 1 la ghidul operational

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE

a Comisiei pentru evaluarea si selectia proiectelor

Comisia pentru evaluarea si selectia proiectelor, componentă, functionare

 

Art. 1. - Comisia pentru evaluarea si selectia proiectelor, denumită în continuare Comisia, are ca principal rol selectarea si evaluarea cererilor pentru reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale si dotarea asezămintelor culturale din mediul mic urban.

Art. 2. - (1) Comisia are următoarea componentă:

- un reprezentant al Ministerului Culturii si Cultelor, care asigură presedintia Comisiei;

- un reprezentant al Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale;

- un reprezentant al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor;

- un reprezentant al Asociatiei Oraselor;

- un reprezentant al Asociatiei Comunelor din România.

(2) Membrii Comisiei, din cadrul ministerelor, sunt desemnati la nivel de secretar de stat, prin ordine ale ministrilor de resort.

(3) Reprezentantii oraselor/comunelor sunt numiti la nivel de presedinte/vicepresedinte de asociatie prin decizie a presedintelui asociatiei oraselor/comunelor.

(4) Presedintele Comisiei este desemnat prin ordin al Ministrului Culturii si Cultelor.

Art. 3. - Presedintele Comisiei îndeplineste următoarele atributii:

a) convoacă, coordonează pregătirile si conduce sedintele Comisiei;

b) reprezintă Comisia în relatiile cu alti parteneri implicati în implementarea Programului.

Art. 4. - Atributiile Comisiei sunt următoarele:

a) se reuneste, ori de cate ori este necesar, pentru evaluarea si selectia proiectelor depuse în cadrul Programului;

b) consultă, dacă se va considera necesar, orice fel de specialist pentru buna desfăsurare a procesului de evaluare; acesti specialisti vor avea calitatea de invitati în sedintele Comisiei;

c) analizează proiectele depuse în cadrul Programului, în vederea selectiei, pe baza rapoartelor întocmite de Secretariatul Comisiei;

d) evaluează proiectele, conform grilei de evaluare prevăzute în anexa nr. 4 la ghidul operational;

e) poate solicita, prin Secretariatul Comisiei, dacă este necesar, documentatie suplimentară pentru buna desfăsurare a

procesului de evaluare a proiectelor depuse în cadrul Programului;

f) fiecare membru al Comisiei acordă un punctaj individual fiecărui proiect în parte. Punctajul final se va obtine prin media aritmetică a tuturor punctajelor acordate de către fiecare membru al Comisiei;

g) elaborează lista aplicantilor selectati, în ordinea descrescătoare a punctajelor obtinute;

h) transmite, prin Secretariatul Comisiei, lista solicitantilor selectati la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor;

i) informează solicitantii asupra rezultatelor evaluării si selectiei proiectelor, prin publicarea listei pe site-urile www.mdlpl.ro si www.cultura.ro;

j) asigură realizarea transparentei deciziilor, rezultatele sedintelor Comisiei având caracter public;

k) în îndeplinirea atributiilor sale Comisia este sprijinită de un secretariat.

Art. 5. - (1) Secretariatul Comisiei este format din minimum 5 membri.

(2) Secretariatul Comisiei este format din specialisti din cadrul Ministerului Culturii si Cultelor, Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor si din cadrul Companiei Nationale de Investitii „C.N.I.” - S.A., numiti de către ministrii de resort. Secretariatul Comisiei va functiona la sediul Companiei Nationale de Investitii „C.N.I.” - S.A.

Art. 6. - Atributiile Secretariatului Comisiei sunt următoarele:

a) primeste si înregistrează toate proiectele, cu documentatia specifică aferentă;

b) verifică conformitatea administrativă a proiectelor;

c) verifică proiectele si întocmeste pentru fiecare proiect un raport de verificare;

d) solicită, în scris, documentatii suplimentare necesare în procesul de evaluare a proiectului;

e) întocmeste si arhivează procesele-verbale ale sedintelor Comisiei si verifică dacă acestea au fost semnate de către toti membrii Comisiei;

f) organizează si completează Registrul de evidentă a hotărârilor Comisiei;

g) asigură activitătile de registratură si arhivare a documentelor destinate Comisiei.

 

ANEXA Nr. 2 la ghidul operational

 

CERERE

pentru reabilitarea, modernizarea si dotarea asezămintelor culturale din mediul mic urban

 

A. date de înregistrare (Se completează de către Secretariatul tehnic al Comisiei.)

Număr de înregistrare..........................................................

Data înregistrării..........................................................

Judetul................................

Unitatea administrativ-teritorială........................................

Numele si prenumele persoanei care înregistrează..................................

Semnătura.......................

 

B. informatii despre solicitant (Se completează de către solicitant, autoritatea administratiei publice locale.)

 

1. Date despre solicitant

 

1.1. Autoritatea administratiei publice locale care solicită reabilitarea, modernizarea si dotarea

 

1.2. Persoana de contact

Numele..........................................................

Prenumele..........................................................

Functia....................................................................

Telefon...................................Fax................................

Mobil.......................................E-mail...........................................

 

 

1.3. Reprezentantul legal (primarul UAT) Nume..........................................................

Prenume..........................................................

Specimen de semnătură............................................

 

1.4. Adresa solicitantului

Judetul...................................................

Localitatea.....................................................

Codul postai........................................

Stradă...................................................... Număr............................

Telefon...............................Fax......................................E-mail.................................................

 

 

C. DATE DESPRE PARTENERI

 

În cazul în care lucrările de interventii se realizează în parteneriat, vă rugăm ca pentru fiecare partener în parte să furnizati următoarele documente:

în cazul unui parteneriat public-privat: datele de contact, dovada si cotele cofinantărilor pentru fiecare partener în parte [Cofinantarea se exprimă în procente aplicate la valoarea acordată de la bugetul de stat (conform pct. 5.4 din ghidul operational)], precum si rolul acestora în cadrul realizării lucrărilor de interventii;

în cazul unui parteneriat local: scrisoare de intentie si datele de contact ale partenerului, cota de cofinantare în procente aplicate la valoarea acordată de la bugetul de stat (conform pct. 5.4 din ghidul operational).

D. DESCRIEREA PROIECTULUI PROPUS

 

1. Identificarea obiectivului de investitie

 

1.1. Indicarea obiectivului de investitie :

□ Reabilitare asezământ cultural pentru o localitate din mediul mic urban

Variantele de la pct. 5.2

a) reabilitarea si dotarea asezămintelor culturale;

b) modernizarea si dotarea asezămintelor culturale;

c) reabilitarea, modernizarea si dotarea asezămintelor culturale.

 

1.2. Amplasarea proiectului

Judetul...........................

Localitatea...........................

Codul SIRUTA

 

1.3. Obiectivul de investitie (denumirea lucrării, amplasament, valoarea de inventar, suprafata desfăsurată etc.)

 

1.4. Enumerati toate activitătile care se vor putea desfăsura ca urmare a realizării lucrărilor de reabilitare, modernizare si dotare a asezământului cultural, conform planului de activităti culturale (anexa nr. 3 la ghidul operational).

 

1.5. Numărul de locuitori ai unitătii administrativ-teritoriale solicitante

 

1.6. Cota de cofinantare a UAT solicitante, % din valoarea acordată de la bugetul de stat (conform pct. 5.4 din ghidul operational)

 

1.7. Cum intentionati să asigurati viabilitatea, sustenabilitatea activitătilor asezământului cultural după finalizarea clădirii: salarizarea personalului, plata cheltuielilor de întretinere a clădirii, utilităti etc?

Din total cheltuieli anuale necesare, sursele de finantare vor fi asigurate din:

a) bugetul local - %

b) altele (venituri proprii, sponsorizări) % TOTAL: 100%

 

1.8. Localitatea figurează în Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national, sectiunea a III-a - zone protejate. DAD NU □

 

1.9. Indicati dacă arealul cultural în care se încadrează obiectivul de investitii reprezintă un areal de conservare, protejare si promovare a traditiilor, obiceiurilor, mestesugurilor si a altor elemente care definesc patrimoniul imaterial. Detaliati.

Da □ Nu □

 

Certific prin semnătura mea corectitudinea datelor completate în acest formular.

Semnătura reprezentantului legal al autoritătii publice solicitante

 

Stampila

 

Data.................................................................

 

ANEXA Nr. 3 la ghidul operational

 

PLAN DE ACTIVITATE


 

Nr. crt.

Descrierea activitătilor

Perioada de desfăsurare

Buget estimat

Număr estimat de participanti

Rezultate asteptate

 

ANUL1

 

 

 

 

1.

CAR I. Activităti culturale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

CAR II. Activităti de informare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

CAR III. Activităti de educatie permanentă si de formare profesională continuă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1) Activitătile nu se limitează la cele cuprinse în model. Activitătile se pot completa cu cele prevăzute în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 118/2006 privind înfiintarea, organizarea si desfăsurarea activitătii asezămintelor culturale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 143/2007, cu modificările si completările ulterioare. Planul se întocmeste pentru o perioadă de 3 ani.

 

ANEXA Nr. 4 la ghidul operational

 

GRILA DE EVALUARE

pentru selectia unui proiect depus în cadrul Programului

 

Pentru a fi declarat eligibil, un proiect trebuie să acumuleze minimum 50 de puncte din 100. Criteriile de eligibilitate si punctajele pentru fiecare dintre ele sunt prezentate în tabelul de mai jos:

Nr. crt.

Criterii de evaluare

Punctaj

Observatii

1.

Cererea are completate toate câmpurile

10 puncte

- Se acordă 10 puncte pentru cerere corect si integral întocmită.

- Se acordă 0 puncte pentru cerere întocmită gresit sau incomplet.

2.

Asigurarea unei cote de cofinatare cuprinse între 10%-50% din valoarea acordată de la bugetul de stat (conform pct. 5.4 din ghidul operational)

Maximum 25 de puncte

- Pentru cofinantare mai mică de 10% se acordă 0 puncte.

- Pentru cofinantare între 10-50% se vor acorda între 0 si 25 de puncte, obtinute prin interpolare liniară.

- Pentru cofinantare mai mare de 50% se acordă 25 de puncte.

3.

Gradul de implicare/participare, activitatea si rolul partenerilor în realizarea obiectivelor privind reabilitarea, modernizarea si dotarea asezământului cultural, cuprins între 10%-30% din valoarea acordată de la bugetul de stat (conform pct. 5.4 din ghidul operational)

Maximum 10 puncte

- Pentru participare mai mică de 10% se acordă 0 puncte.

- Pentru participare situată între 10-30% se vor acorda între 0 si 10 puncte, obtinute prin interpolare liniară; 10/30 x nr. de procente declarat (de exemplu: 10/30x20 = 6,66 puncte).

- Pentru cofinantare mai mare de 30% se acordă 10 puncte.

4.

Capacitatea solicitantului de a asigura întretinerea si functionarea asezământului cultural

Maximum 10 puncte

- Dacă solicitantul asigură întretinerea din bugetul local în proportie mai mare de 50% din cheltuieli, se acordă 0 puncte.

- Dacă procentul din bugetul local este mai mic de 50% din cheltuieli, se acordă 10 puncte.

5.

Numărul de locuitori ai UAT

Maximum 10 puncte

- Pentru localitate cu număr de locuitori mai mic de 5.000, se acordă 0 puncte.

- Pentru localitate cu număr de locuitori între 5.000 si 36.000, se acordă între 0 si 10 puncte prin interpolare lineară, astfel: 10/36.000 x nr. de locuitori, calculat cu două zecimale (de exemplu: 10/36.000 x 20.000 = 5,55 puncte).

6.

Diversitatea activitătilor cuprinse în Planul de activitate si adaptarea activitătilor din Planul de activitate la resursele culturale existente - în comunitatea locală unde functionează asezământul cultural, detaliat în cererea de finantare la pct. D.1.2.

Maximum 25 de puncte

Pentru nr. de activităti enumerate mai mic de 5, se acordă 0 puncte.

Pentru nr. de activităti enumerate între 5-20, se acordă punctaj prin interpolare; 25/20 x nr. de activităti (de exemplu: 25/20 x 15 = 18,75 puncte). Pentru nr. de activităti mai mare de 20, se acordă 25 de puncte.

7.

Obiectivul de investitii amplasat într-o localitate cu obiective culturale si turistice, conform Legii nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a III-a - zone protejate

5 puncte

Da = 5 puncte Nu = 0 puncte

8.

Obiectivul de investitii este situat în areal de conservare, protejare si promovare a traditiilor, obiceiurilor si mestesugurilor

5 puncte

Da = 5 puncte Nu = 0 puncte

 

TOTAL:

100

 

 

Evaluator,

............................................

 

ANEXA Nr. 5 la ghidul operational

 

PANOU DE IDENTITATE VIZUALĂ

 

PANOURI PENTRU AFISARE TEMPORARĂ SI PLĂCI PENTRU AMPLASARE PERMANENTĂ

 

Plăci pentru amplasare permanentă

Pentru a face cunoscută implicarea Guvernului României în finantarea lucrărilor realizate în cadrul Programului, vor fi amplasate panouri inscriptionate, în apropierea acestora. Elementele de informare afisate pe plăcute vor fi următoarele:

- în partea stângă, sus, stema României, având deasupra textul GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE SI LOCUINTELOR, iar dedesubt, MINISTERUL CULTURII SI CULTELOR, scris cu fontul Arial, 250, bold. Stema României va avea dimensiunile: L = 0,18 m, l = 0,14m;

- în partea dreaptă, sus, stema unitătii administrativ-teritoriale, având deasupra textul ORASUL scris cu fontul Arial, 250, bold. Stema unitătii administrativ-teritoriale va avea dimensiunile: L = 0,14 m, l = 0,18m;

- text care să reflecte contributia Guvernului României (de exemplu: „Acest asezământ cultural a fost construit cu sprijinul Guvernului României”);

- caseta care va contine elementele de mai sus va avea lătimea de 0,35 m. Dedesubtul acesteia se va întocmi un tabel, al cărui capăt va fi împărtit în două casete, cu următoarele dimensiuni: caseta 1 - L = 0,40 m, I = 0,21 m; caseta 2 - L = 0,40 m, i = 0,21 m;

- în aceste casete se vor scrie în ordine: Proiectul: (denumirea investitiei), Valoarea si Anul realizării. Se va folosi fontul Arial, 150, normal, bold.

Panoul va avea dimensiunile: L = 1,8 m si I = 1 m, fondul va fi alb, iar caracterele vor fi negre.

 

Exemplu:

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE SI LOCUINTELOR

 

 

STEMA

 

ACEST ASEZĂMÂNT CULTURAL A FOST REABILITAT, MODERNIZAT, DOTAT CU SPRIJINUL GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

MINISTERUL CULTURII SI CULTELOR

ORASUL................

 

STEMA UNITĂTII ADMINISTRATIV-TERITORIALE

DENUMIREA INVESTITIEI:

 

Valoarea:

 

ANUL REALIZĂRII:

 

 

ACTE ALE COMISIEI NATIONALE A VALORILOR MOBILIARE

 

COMISIA NATIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

 

ORDIN

privind aprobarea Instructiunii nr. 2/2008 de modificare a Instructiunii nr. 5/2006 cu privire la sistemul de raportare contabilă semestrială a entitătilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Natională a Valorilor Mobiliare

 

În conformitate cu prevederile art. 1, 2 si ale art. 7 alin. (3) si (15) din Statutul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 25/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 514/2002, cu modificările ulterioare,

Comisia Natională a Valorilor Mobiliare a hotărât, în sedinta din data de 24 iulie 2008, emiterea următorului ordin:

Art. 1. - Se aprobă Instructiunea nr. 2/2008 de modificare a Instructiunii nr. 5/2006 cu privire la sistemul de raportare contabilă semestrială a entitătilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Natională a Valorilor Mobiliare, aprobată prin Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 70/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 693 din 14 august 2006, cu modificările ulterioare, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Instructiunea mentionată la art. 1 se publică împreună cu ordinul de aprobare a acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I, în Buletinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare si pe site-ul acesteia (www.cnvmr.ro).

Art. 3. - Directia reglementare din cadrul Directiei generale autorizare reglementare împreună cu Secretariatul general si cu directorul general executiv vor urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Presedintele Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare,

Gabriela Anghelache

 

Bucuresti, 24 iulie 2008.

Nr. 92.

 

ANEXĂ

 

INSTRUCTIUNEA Nr. 2/2008

de modificare a Instructiunii nr. 5/2006 cu privire la sistemul de raportare contabilă semestrială a entitătilor autorizate,

reglementate si supravegheate de Comisia Natională a Valorilor Mobiliare

 

Articol unic. - Instructiunea nr. 5/2006 cu privire la sistemul de raportare contabilă semestrială a entitătilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Natională a Valorilor Mobiliare, aprobată prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 70/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 693 din 14 august 2006, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - Entitătile autorizate, reglementate si supravegheate de C.N.V.M., indiferent de forma de organizare si tipul de proprietate, au obligatia să întocmească si să depună un exemplar al raportării contabile semestriale la C.N.V.M. si un exemplar la unitătile teritoriale ale Ministerului Economiei si Finantelor.”

2. La articolul 3, alineatele (3) si (4) vor avea următorul cuprins:

„(3) Contul de profit si pierdere cuprinde totalitatea veniturilor realizate, a cheltuielilor efectuate, precum si rezultatele financiare obtinute (profit sau pierdere), preluate din conturile de venituri si cheltuieli cuprinse în balanta de verificare întocmită la sfârsitul perioadei de raportare.

Datele care se raportează în formularul «Contul de profit si pierdere» sunt cumulate de la începutul anului până la sfârsitul perioadei de raportare.

Entitătile înscriu în formularul «Contul de profit si pierdere», la rândul 14, «Salarii», respectiv la rândul 24, «Salarii», pentru societătile de investitii financiare, după caz, toate cheltuielile reprezentând drepturi salariale. La acelasi rând se va cuprinde si contravaloarea tichetelorde masă acordate salariatilor în baza prevederilor Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, cu modificările ulterioare. Aceste informatii sunt prezentate, de asemenea, la rândul 30 din formularul «Date informative» (cod 30).

(4) În formularul «Date informative», la rândurile 01 si 02, coloana 1, entitătile care au în subordine subunităti vor înscrie cifra 1, indiferent de numărul acestora. La rândurile privind plătile restante se înscriu sumele de la sfârsitul perioadei de raportare care au depăsit termenele de plată prevăzute în contracte sau în acte normative.”

3. La articolul 4, alineatele (1) si (2) vor avea următorul cuprins:

„Art. 4. - (1) Raportările contabile semestriale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând si numele în clar al acestora.

Rândul corespunzător calitătii persoanei care a întocmit raportările contabile semestriale se completează astfel:

- director economic, contabil-sef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această functie, potrivit legii;

- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România.

(2) Răspunderea pentru aplicarea necorespunzătoare a reglementărilor contabile revine directorului economic, contabilului-sef sau altei persoane împuternicite să îndeplinească această functie, împreună cu personalul din subordine. în cazul în care contabilitatea este condusă pe bază de contract de prestări de servicii, încheiat cu persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România, răspunderea pentru conducerea contabilitătii le revine acestora, potrivit legii si prevederilor contractuale.”

4. La articolul 4, alineatul (3) se abrogă.

5. La articolul 5, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

„(3) Entitătile autorizate, reglementate si supravegheate de C.N.V.M. completează codul privind activitatea, cod format din 4 cifre (clase de activităti), din Clasificarea activitătilor din economia natională - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 301 si 301 bis din 5 noiembrie 1997, cu actualizările ulterioare.

În cazul în care unitatea desfăsoară mai multe activităti, se va trece codul activitătii preponderente, care defineste profilul unitătii (respectiv codul clasei CAEN al activitătii preponderente).”

6. La articolul 6, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Entitătile autorizate, reglementate si supravegheate de C.N.V.M. vor depune la registratura C.N.V.M. si la unitătile teritoriale ale Ministerului Economiei si Finantelor, după caz, atât pe suport magnetic, cât si pe suport hârtie: raportările contabile semestriale, codul unic de înregistrare, raportul administratorului, precum si balanta de verificare a conturilor sintetice.

Raportările mentionate anterior vor fi semnate si stampilate conform legii.”

7. Formularul „Date informative” (cod 30), prevăzut în anexa nr. 2 la instructiune, se modifică prin eliminarea pozitiei V „Obligatii amânate la plată conform prevederilor art. 3 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2004 privind măsuri de diminuare a arieratelor din economie, evidentiate în conturi extrabilantiere”, respectiv a rândurilor 30 si 31.

8. La sfârsitul fiecărui formular din cadrul raportărilor contabile semestriale (cod 10, respectiv cod 20, cod 30), la întocmire si semnare se va completa astfel:

 

„Administrator,

Numele si prenumele.............

Semnătura.............................

Stampila unitătii

Întocmit,

Numele si prenumele1).............

Calitatea2)................................

Semnătura................................

Nr. de înregistrare în organismul profesional


1) Raportările contabile semestriale sunt semnate de persoanele în drept cuprinzând numele în clar al acestora.

2) Rândul corespunzător calitătii persoanei care a întocmit raportarea contabilă semestrială se completează astfel:

- director economic, contabil-sef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această functie, potrivit legii; sau

- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România, potrivit legii.”

 

9. În cuprinsul instructiunii, referirile cu privire la „Ministerul Finantelor Publice” se vor citi ca referiri la „Ministerul Economiei si Finantelor”, iar referirile cu privire la „agenti economici” se vor citi ca referiri la „operatori economici”.