MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 614         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 20 august 2008

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

820. - Hotărâre pentru modificarea art. 1 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 803/2005 privind stabilirea unor măsuri pentru organizarea si functionarea Teatrului National „I.L. Caragiale” din Bucuresti

 

827. - Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 722/2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai unor obiective de investitii din cadrul programului de constructii locuinte pentru tineri, destinate închirierii, derulat prin intermediul Agentiei Nationale pentru Locuinte, si a anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 995/2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai unor obiective de investitii din cadrul programului de constructii de locuinte pentru tineri, destinate închirierii, derulat prin intermediul Agentiei Nationale pentru Locuinte

 

837. - Hotărâre pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Congo privind reglementarea datoriei Republicii Congo către România, semnat la Bucuresti la 29 mai 2008 si la Brazzaville la 13 iunie 2008

 

Acord între Guvernul României si Guvernul Republicii Congo privind reglementarea datoriei Republicii Congo către România

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

457. - Ordin al ministrului muncii, familiei si egalitătii de sanse privind modul de repartizare a biletelor de tratament balnear către casele teritoriale de pensii

 

497. - Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind abrogarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 231/2006 pentru aprobarea Normei tehnice interne cu privire la gestionarea durabilă a resurselor acvatice vii din apele de munte gestionate de Regia Natională a Pădurilor – Romsilva

547. - Ordin al ministrului internelor si reformei administrative privind organizarea si exercitarea controlului financiar preventiv propriu pentru bugetul propriu al ordonatorului principal de credite, în cazul operatiunilor privind gestionarea si implementarea asistentei financiare nerambursabile alocate Programului operational „Dezvoltarea capacitătii administrative”

 

987. - Ordin al ministrului transporturilor privind publicarea acceptării amendamentelor la Codul international pentru constructia si echipamentul navelor pentru transportul în vrac al gazelor lichefiate (Codul IGC), adoptate de Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia MSC.220(82) a Comitetului  Securitătii Maritime din 8 decembrie 2006

 

988. - Ordin al ministrului transporturilor privind publicarea acceptării amendamentelor la Codul international pentru siguranta navelor de mare viteză (Codul HSC 1994), adoptate de Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia MSC. 221(82) a Comitetului Securitătii Maritime din 8 decembrie 2006

 

989. - Ordin al ministrului transporturilor privind publicarea acceptării amendamentelor la Codul international de management pentru exploatarea în sigurantă a navelor si pentru prevenirea poluării (Codul ISM), adoptate de Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia MSC. 195(80) a Comitetului Securitătii Maritime din 20 mai 2005

 

1.006. - Ordin al ministrului transporturilor privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2008 al Autoritătii Rutiere Române -A.R.R.

 

2.114/C.- Ordin al ministrului justitiei pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfăsurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante din sistemul de probatiune

 

ACTE ALE CURTII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI

 

Hotărârea din 17 ianuarie 2008 în Cauza Atanasiu împotriva României

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea art. 1 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 803/2005 privind stabilirea unor măsuri pentru organizarea si functionarea Teatrului National „I.L. Caragiale” din Bucuresti

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Alineatul (4) al articolului 1 din Hotărârea Guvernului nr. 803/2005 privind stabilirea unor măsuri pentru organizarea si functionarea Teatrului National „I.L. Caragiale” din Bucuresti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 696 din 2 august 2005, cu modificările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

„(4) Teatrul are în administrare imobilul situat la adresa prevăzută la alin. (3), cu terenul aferent în suprafată totală de 27.490,95 m2, din care 14.445m2 constructii, aflat în proprietatea publică a statului.”

Art. II. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 si 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

 

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul culturii si cultelor,

Adrian Iorgulescu

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 13 august 2008.

Nr. 820.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 722/2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai unor obiective de investitii din cadrul programului de constructii locuinte pentru tineri, destinate închirierii, derulat prin intermediul Agentiei Nationale pentru Locuinte, si a anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 995/2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai unor obiective de investitii din cadrul programului de constructii de locuinte pentru tineri, destinate închirierii, derulat prin intermediul Agentiei Nationale pentru Locuinte

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 42 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 722/2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai unor obiective de investitii din cadrul programului de constructii locuinte pentru tineri, destinate închirierii, derulat prin intermediul Agentiei Nationale pentru Locuinte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 475 din 16 iulie 2007, se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 1*) la prezenta hotărâre.

Art. II. - Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 995/2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai unor obiective de investitii din cadrul programului de constructii de locuinte pentru tineri, destinate închirierii, derulat prin intermediul Agentiei Nationale pentru Locuinte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606 din 3 septembrie 2007, se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 2*) la prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor,

Lázló Borbély

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

 

Bucuresti, 13 august 2008.

Nr. 827.


*) Anexele nr. 1 si 2 nu se publică, fiind clasificate potrivit legii.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Congo privind reglementarea datoriei Republicii Congo către România, semnat la Bucuresti la 29 mai 2008 si la Brazzaville la 13 iunie 2008

 

Având în vedere art. 1 din Legea nr. 29/1994 privind autorizarea Guvernului de a aproba negocierea în vederea recuperării creantelor României provenite din activitatea de comert exterior si cooperare economică internatională, derulată înainte de 31 decembrie 1989, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Congo privind reglementarea datoriei Republicii Congo către România, semnat la Bucuresti la 29 mai 2008 si la Brazzaville la 13 iunie 2008.

Art. 2. - Ministerul Economiei si Finantelor este autorizat să ducă la îndeplinire prevederile acordului mentionat la art. 1.

Art. 3. - Banca Comercială Română - S.A. este autorizată pentru realizarea operatiunilor bancare, potrivit prevederilor art. 4 din acordul prevăzut la art. 1.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

Ministrul pentru întreprinderi mici si

mijlocii, comert, turism si profesii liberale,

Ovidiu Ioan Silaghi

p. Ministrul afacerilor externe,

Anton Niculescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 13 august 2008.

Nr. 837.

 

ACORD

între Guvernul României si Guvernul Republicii Congo privind reglementarea datoriei Republicii Congo către România*)

 

Guvernul României si Guvernul Republicii Congo, denumite în continuare părti, în cadrul continuării dezvoltării relatiilor economice dintre cele două tări, au convenit reglementarea datoriei Republicii Congo către România, după cum urmează:

 

ARTICOLUL 1

 

La 27 martie 2008 suma datoriei Republicii Congo către România este de 10.606.683 dolari SUA (capital si dobândă).

 

ARTICOLUL 2

 

În conformitate cu exigentele Comunitătii Financiare Internationale si cu documentul deja semnat de către Guvernul congolez cu Clubul de la Paris, la solicitarea părtii congoleze, partea română a acceptat reducerea cu 77,7% a creantei sale mentionate la art. 1, adică cu 8.241.392,70 dolari SUA.

Soldul rezultat după reducerea cu 77,7% este de 2.365.290,30 dolari SUA.

 

ARTICOLUL 3

 

Partea congoleză se angajează să plătească soldul restant, adică 22,3%, după cum urmează:

- 20% în 30 de zile de la data semnării Acordului financiar;

- 80% va fi plătit într-o singură transă la data de 30 octombrie 2009.

În caz de întârziere a plătilor, asupra sumei neachitate se va aplica o taxă de penalizare de 1,50%/an.

 

ARTICOLUL 4

 

Partea română desemnează Banca Comercială Română - S.A. (sau altă bancă română autorizată) pentru primirea transferurilor si partea congoleză desemnează Banca Statelor Centrafricane (BEAC) pentru efectuarea transferurilor.

 

ARTICOLUL 5

 

Toate diferendele ce pot apărea din nerespectarea sau interpretarea prezentului acord vor fi reglementate de ambele părti pe cale amiabilă.

 

ARTICOLUL 6

 

Prezentul acord poate fi modificat sau completat doar printr-un acord aditional semnat între cele două părti.

 

ARTICOLUL 7

 

(a) Fiecare parte trebuie să notifice cealaltă parte în scris, prin canale diplomatice, despre îndeplinirea procedurilor legale interne pentru aprobarea prezentului acord, care va intra în vigoare la data ultimei notificări, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data semnării acestuia.

(b) Prezentul acord va rămâne în vigoare până când toate obligatiile reciproce ce decurg din acesta vor fi realizate.

 

Făcut la Bucuresti la 29 mai 2008 si la Brazzaville la 13 iunie 2008, în două exemplare originale în limba franceză, ambele texte fiind egal autentice.

 

Pentru partea română,

Eugen Orlando Teodorovici,

secretar de stat

Pentru partea congoleză,

Pacifique Issoibeka,

ministrul economiei, finantelor si bugetului

 

*) Traducere.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI EGALITĂTII DE SANSE

 

ORDIN

privind modul de repartizare a biletelor de tratament balnear către casele teritoriale de pensii

 

În temeiul art. 14 din Hotărârea Guvernului nr. 381/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse,

tinându-se seama de:

- Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare;

- Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2008 nr. 387/2007,

ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse emite următorul ordin:

Art. 1. - Casa Natională de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale repartizează biletele de tratament balnear caselor teritoriale de pensii, pe statiuni, serii, unităti de cazare si date de prezentare în statiune, proportional cu numărul de potentiali beneficiari ai sistemului public de pensii si altor drepturi de asigurări sociale, din fiecare judet.

Art. 2. - Pe baza repartitiei stabilite conform art. 1, la nivelul caselor teritoriale de pensii se alocă până la 10% din biletele de tratament balnear în functie de solicitări, pentru membrii confederatiilor sindicale reprezentative la nivel national din cadrul judetului.

Art. 3. - Distribuirea biletelor de tratament balnear prevăzută la art. 2 se face pe baza protocoalelor/conventiilor încheiate între confederatiile sindicale reprezentative la nivel national pentru fiecare judet.

Art. 4. - În situatia în care nu se ajunge la o întelegere privind repartizarea biletelor de tratament balnear între membrii confederatiilor sindicale reprezentative la nivel national, iar din acest motiv biletele nu au fost distribuite cu cel putin 10 zile înainte de prima zi de intrare a seriei care urmează, casele teritoriale de pensii vor distribui biletele în ordinea solicitărilor pentru alte categorii de beneficiari.

Art. 5. - Criteriile în baza cărora se acordă bilete pentru tratament balnear, prin casele teritoriale de pensii si Casa Natională de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale, stabilite prin Decizia presedintelui Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale, au în continuare aplicabilitate.

Art. 6. - Prevederile prezentului ordin se aplică începând cu următoarea serie pentru care nu au fost eliberate bilete, de la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 7. - Prevederile prezentului ordin sunt aplicabile în anul 2008.

Art. 8. - Casa Natională de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale si casele teritoriale de pensii vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Paul Păcuraru

 

Bucuresti, 15 iulie 2008.

Nr. 457.

 

MINISTERULAGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind abrogarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 231/2006 pentru aprobarea Normei tehnice interne cu privire la gestionarea durabilă a resurselor acvatice vii din apele de munte gestionate de Regia Natională a Pădurilor- Romsilva

 

Având în vedere Referatul de aprobare al Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura nr. 4.315 din 8 iulie 2008, în temeiul art. 4 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura, în temeiul art. (7) alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale,

ministrul agriculturii si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. - Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 231/2006 pentru aprobarea Normei tehnice interne cu privire la gestionarea durabilă a resurselor acvatice vii din apele de munte gestionate de Regia Natională a Pădurilor - Romsilva, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 320 din 10 aprilie 2006, se abrogă.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Gheorghe Albu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 11 august 2008.

Nr. 497.

 

MINISTERUL INTERNELOR SI REFORMEI ADMINISTRATIVE

 

ORDIN

privind organizarea si exercitarea controlului financiar preventiv propriu pentru bugetul propriu al ordonatorului principal de credite, în cazul operatiunilor privind gestionarea si implementarea asistentei financiare nerambursabile alocate Programului operational „Dezvoltarea capacitătii administrative”

 

Având în vedere prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispozitii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European si Fondul de coeziune si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999, Regulamentului Comisiei nr. 1.828/2006 privind stabilirea regulilor de implementare a Regulamentului Consiliului nr. 1.083/2006, cu modificările si completările ulterioare, Regulamentului (CE, EURATOM) nr. 1.995/2006 al Consiliului din 13 decembrie 2006 de modificare a Regulamentului (CE, EURATOM) nr. 1.605/2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunitătilor Europene, Regulamentului (CE, EURATOM) nr. 2.342/2002 al Comisiei din 23 decembrie 2002 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE, EURATOM) nr. 1.605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunitătilor Europene, Deciziei CE 5.748/2007 de adoptare a Programului operational „Dezvoltarea capacitătii administrative”, Hotărârii Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul institutional de coordonare si de gestionare a instrumentelor structurale, Ordonantei Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinantării si a cofinantării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul national de dezvoltare, în bugetul institutiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergentă, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 249/2007, cu completările ulterioare, ale Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 911/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinantării si a cofinantării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul national de dezvoltare, în bugetul institutiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergentă, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 249/2007, ale Ordonantei Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările ulterioare, Ordinului ministrului finantelor publice nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008,

ministrul internelor si reformei administrative emite următorul ordin:

Art. 1. - Controlul financiar preventiv propriu pentru bugetul propriu al ordonatorului principal de credite, în cazul operatiunilor privind gestionarea si implementarea asistentei financiare nerambursabile alocate Programului operational „Dezvoltarea capacitătii administrative”, se organizează în cadrul Directiei generale pentru dezvoltarea capacitătii administrative, cu rol de autoritate de management, si se va exercita de către persoane desemnate prin ordin al ministrului internelor si reformei administrative.

Art. 2. - Cadrul general al documentelor si operatiunilor supuse controlului financiar preventiv propriu este prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 3. - (1) Viza de control financiar preventiv propriu se exercită prin semnătura persoanei desemnate în acest sens, precum si prin aplicarea sigiliului personal, care va cuprinde următoarele informatii:

- Ministerul Internelor si Reformei Administrative;

- Directia generală pentru dezvoltarea capacitătii administrative;

- mentiunea „Vizat pentru control financiar preventiv propriu”;

- numărul de identificare al titularului sigiliului;

- data acordării vizei.

(2) Actul de desemnare a persoanelor împuternicite să exercite controlul financiar preventiv propriu va cuprinde si specimenele de semnături ale acestora.

Art. 4. - Persoanele în drept să exercite controlul financiar preventiv propriu răspund, potrivit legii, în raport de culpa lor, pentru legalitatea, regularitatea si încadrarea în limitele prevederilor bugetare aprobate a operatiunilor pentru care au acordat viza de control financiar preventiv propriu.

Art. 5. - (1) Proiectele de operatiuni privind angajarea si ordonantarea cheltuielilor se prezintă pentru viza de control financiar preventiv propriu numai cu viza de specialitate a persoanelor desemnate în acest scop.

(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) răspund pentru realitatea, exactitatea si legalitatea operatiunilor ale căror documente justificative le-au certificat.

Art. 6. - În cazul în care, din cauza circuitului documentului, niciun exemplar al acestuia nu rămâne în cadrul compartimentului în care se acordă viza de control financiar preventiv propriu, aceasta se va aplica pe o copie special realizată de pe documentul în cauză.

Art. 7. - Documentele prezentate la viză se înscriu în Registrul privind operatiunile prezentate la viza de control financiar preventiv propriu, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 8. - Documentele care au primit viza de control financiar preventiv propriu se supun aprobării ordonatorului principal de credite ori înlocuitorilor de drept ai acestuia, desemnati prin ordin al ministrului internelor si reformei administrative.

Art. 9. - (1) Proiectele de operatiuni care se supun si controlului financiar preventiv delegat se vor prezenta la viză doar după efectuarea controlului financiar preventiv propriu, conform reglementărilor în vigoare.

(2) Proiectele de operatiuni care fac obiectul controlului financiar preventiv delegat se supun aprobării ordonatorului principal de credite numai după obtinerea vizei de control financiar preventiv delegat.

Art. 10. - (1) Persoanele desemnate să exercite controlul financiar preventiv propriu verifică operatiunile supuse controlului financiar preventiv propriu prin utilizarea listelor de verificare (check-lists), prezentate în anexa nr. 3.

(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) au obligatia de a formula propuneri de perfectionare a listelor de verificare, în functie de modificările legislative, de propunerile primite de la compartimentele implicate în operatiunile respective sau de alte conditii apărute.

(3) Se deleagă directorul general al Directiei generale pentru dezvoltarea capacitătii administrative să aprobe propunerile de perfectionare a listelor de verificare (check-lists), formulate conform alin. (2).

Art. 11. - Directorul general al Directiei generale pentru dezvoltarea capacitătii administrative asigură coordonarea, îndrumarea metodologică si monitorizarea activitătii persoanelor care exercită controlul financiar preventiv propriu în conditiile prezentului ordin.

Art. 12. - Cu aprobarea conducerii Directiei generale pentru dezvoltarea capacitătii administrative, personalul desemnat să exercite controlul financiar preventiv propriu participă la cursuri de pregătire profesională organizate de institutiile abilitate.

Art. 13. - Directorul general al Directiei generale pentru dezvoltarea capacitătii administrative face evaluarea activitătii persoanelor prevăzute la art. 1 pe linia controlului financiar preventiv propriu.

Art. 14. - Anexele nr.1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 15. - Directia generală pentru dezvoltarea capacitătii administrative va lua măsuri de aplicare a prezentului ordin.

Art. 16. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

 

Bucuresti, 16 iulie 2008.

Nr. 547.

 

ANEXA Nr. 1

 

CADRUL GENERAL

privind proiectele de operatiuni supuse controlului financiar preventiv propriu

 

 

Nr. crt.

Proiectul de operatiune

supus controlului financiar

preventiv propriu

Documentele justificative

Compartimentul care initiază operatiunea

Persoanele desemnate pentru acordarea vizei

Termenul

de acordare

a vizei

de specialitate

de control financiar preventiv propriu

0

1

2

3

4

5

6

A. DESCHIDEREA, REPARTIZAREA SI MODIFICAREA CREDITELOR BUGETARE

1.

Cererea de deschidere de credite bugetare

- Notă justificativă

- Fundamentarea pe baza normelor specifice fiecărui ordonator de credite pentru cheltuielile cuprinse în cererea de deschidere a creditelor bugetare

- Deconturile justificative pe articole bugetare

- Cereri de avans, după caz

- Biroul management financiar din cadrul Directiei generale pentru dezvoltarea capacitătii administrative

Personalul Biroului

management

financiar

Persoane desemnate prin ordin al ministrului internelor si reformei administrative

3 zile

2.

Dispozitia bugetară sau, după caz, ordinul de plată pentru repartizarea creditelor bugetare (sau alimentări)

Documentatia privind fundamentarea sumelor înscrise în dispozitiile bugetare de repartizare pentru bugetul propriu si bugetelor ordonatorilor subordonati

Biroul management financiar din cadrul Directiei generale pentru dezvoltarea capacitătii administrative

Personalul Biroului management financiar

Persoane desemnate prin ordin al ministrului internelor si reformei administrative

1 zi

3.

Documentul pentru modificarea repartizării pe trimestre a creditelor bugetare, care se efectuează cu aprobarea Ministerului Economiei si Finantelor

Fundamentarea propunerii ordonatorului principal de credite pentru modificarea repartizării initiale pe trimestre a creditelor bugetare

Biroul management financiar din cadrul Directiei generale pentru dezvoltarea capacitătii administrative

Personalul Biroului management financiar

Persoane desemnate prin ordin al ministrului internelor si reformei administrative

3 zile

 

 

0

1

2

3

4

5

6

B. ANGAJAMENTE LEGALE DIN CARE REZULTĂ DIRECT SAU INDIRECT OBLIGATII DE PLATĂ

1.

Contractul/ordinul de finantare din Fondul Social European, în cadrul Programului operational „Dezvoltarea capacitătii administrative”

- Planificarea lansării cererilor de idei de proiecte si a cererilor de proiecte

- Anuntul de lansare a cererii de proiecte pentru domeniul si axa prioritară din care se finantează proiectul

- Documentatia pentru solicitant în vederea întocmirii cererii de finantare (ghidul solicitantului)

- Documentul de numire a ofiterului de proiect sau a persoanei desemnate

- Documentul de numire a evaluatorilor

- Lista de verificare a conformitătii administrative si a eligibilitătii

- Raportul de evaluare a cererii de finantare

- Decizia de finantare

- Scrisoarea de informare a solicitantului cu privire la decizia de finantare a proiectului

- Documentul privind solutionarea contestatiilor referitoare la modul în care a fost evaluată cererea de finantare

- Cererea de finantare (în forma finală)

- Propunerea de angajare a unei cheltuieli

- Angajamentul bugetar individual

Biroul management financiar din cadrul

Directiei generale pentru dezvoltarea

Capacitătii administrative

Personalul Biroului management financiar

Persoane desemnate prin ordin al ministrului

internelor si reformei administrative

5 zile

2.

Actul aditional/ordinul de modificare încheiat la contractul/ordinul de finantare din Fondul Social European, în cadrul Programului operational „Dezvoltarea capacitătii administrative”

- Contractul/ordinul de finantare, cu anexele aferente

- Documentele transmise de beneficiar prin care se fundamentează necesitatea încheierii actului aditional la contractul de finantare

- Decizia de aprobare a actului aditional la contractul de finantare

- Propunerea de angajare a unei cheltuieli, dacă este cazul

- Angajamentul individual, dacă este cazul

Biroul management financiar din cadrul

Directiei generale pentru dezvoltarea capacitătii administrative

Personalul Biroului management financiar

Persoane desemnate prin ordin al ministrului

internelor si reformei administrative

3 zile

3.

Protocoale de afiliere, conventii, acorduri de participare la organisme internationale, protocoale si acorduri de colaborare cu alte institutii privind gestionarea fondurilor structurale ale Uniunii Europene

Documentele privind propunerea de afiliere

Biroul management financiar din cadrul Directiei Generale pentru Dezvoltarea Capacitătii Administrative

Personalul Biroului management financiar

Persoane desemnate prin ordin al ministrului internelor si reformei administrative

5 zile

 

0

1

2

3

4

5

6

C. ORDONANTAREA CHELTUIELILOR DIN CREDITE BUGETARE SI DIN ALTE FONDURI PUBLICE

1.

Ordonantarea de plată privind cheltuielile validate în scopul efectuării plătilor către beneficiarii Programului operational „Dezvoltarea capacitătii administrative”, din fonduri UE, din cofinantarea natională si taxa pe valoarea adăugată aferentă acestor sume

- Contractul/ordinul de finantare si actul aditional/ordinul de modificare, dacă este cazul

- Cererea de rambursare

- Lista de verificare administrativă întocmită la cererea de rambursare

- Raportul tehnic de progres

- Lista de verificare a raportului tehnic de progres

- Raportul de control efectuat la nivelul beneficiarului, dacă este cazul

- Lista de verificare financiară întocmită la cererea de rambursare

- Fisa de calcul privind deducerea cheltuielilor eligibile, dacă este cazul

- Raportul de validare

Biroul management financiar din cadrul Directiei generale pentru dezvoltarea capacitătii administrative

Personalul Biroului management financiar

Persoane desemnate prin ordin al ministrului internelor si reformei administrative

3 zile

2.

Ordonantarea de plată privind acordarea de prefinantare beneficiarilor Programului operational „Dezvoltarea capacitătii administrative”, în cadrul contractelor/ordinelor de finantare încheiate

- Solicitarea de acordare a prefinantării

- Lista de verificare a solicitării de acordare a prefinantării din punct de vedere administrativ

- Lista de verificare a solicitării de acordare a prefinantării din punct de vedere financiar

- Contractul/ordinul de finantare încheiat între Directia generală pentru dezvoltarea capacitătii administrative si beneficiar

- Contractul de prestare de servicii încheiat între beneficiar si un tert (operator economic, alt tip de contractor)

Biroul management financiar din cadrul Directiei generale pentru dezvoltarea capacitătii administrative

Personalul Biroului management financiar

Persoane desemnate prin ordin al ministrului internelor si reformei administrative

3 zile

D. CONCESIONAREA, ÎNCHIRIEREA, TRANSFERUL, VÂNZAREA SI SCHIMBUL BUNURILOR DIN PATRIMONIUL INSTITUTIILOR PUBLICE

nu se aplică

 

0

1

2

3

4

5

6

E. ALTE OPERATIUNI SI DOCUMENTE SUPUSE CONTROLULUI FINANCIAR PREVENTIV PROPRIU

1.

Declaratia de cheltuieli la nivelul Programului operational „Dezvoltarea capacitătii administrative”

Bugetul aprobat si anexa de prezentare si de fundamentare a fondurilor aferente instrumentelor structurale, precum si a contributiei nationale incluse în pozitia globală „Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile postaderare de la Comunitatea Europeană”

- Notificările cu privire la contractele de furnizare de bunuri/prestare de servicii/executie de lucrări încheiate între beneficiar si un operator economic

- Previziunea fluxului de plăti trimestriale pentru prefinantare

- Previziunea fluxului de numerar trimestrial pentru sume aferente fondurilor de la bugetul de stat

- Previziunea fluxului de numerar lunar pentru sume aferente fondurilor externe nerambursabile

- Centralizator al rapoartelor de validare

- Centralizatorul privind plătile de efectuat

- Procesele-verbale de constatare a creantelor bugetare provenite din nereguli

- Rapoartele trimestriale privind neregulile

Biroul management financiar din cadrul

Directiei generale pentru dezvoltarea

capacitătii administrative

Personalul Biroului management financiar

Persoane desemnate prin ordin al ministrului

internelor si reformei administrative

5 zile

 

ANEXA Nr. 2

 

REGISTRUL

privind operatiunile prezentate la viza de control financiar preventiv propriu

 

Nr. crt.

Denumirea

documentului

Nr./data emiterii

Continutul operatiunilor

înscrise în document

Compartimentul emitent

Data

prezentării

la viză

a documentului

Valoarea

operatiunilor

pentru care

s-a acordat viza

Valoarea operatiunilor

pentru care

s-a refuzat viza

Data restituirii

actelor

justificative/semnătura

Observatii

0

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 3

 

LISTELE

de verificare a operatiunilor supuse controlului financiar preventiv propriu

 

LISTA

de verificare (check-list) a cererii de deschidere de credite bugetare

 

Cod A.1

 

Nr. crt.

Obiectivele verificării

1.

Existenta actelor justificative

1.1.

Nota de fundamentare pentru solicitarea deschiderii de credite

1.2.

Solicitările ordonatorilor secundari si/sau tertiari, după caz, pentru repartizarea de credite bugetare

1.3.

Situatia creditelor bugetare deschise anterior si neutilizate

1.4.

Bugetul aprobat

2.

Existenta vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături legale, după caz, pentru:

2.1.

Actele justificative de la pct. 1.

2.2.

Cererea pentru deschiderea de credite bugetare

3.

încadrarea sumei pentru care se cere deschiderea de credite în:

3.1.

Creditele bugetare repartizate pe an/trimestre/luni si detaliate conform clasificatiei bugetare

3.2.

Limitele lunare de cheltuieli stabilite de Guvern

3.3.

Nivelul prevăzut în actul normativ de aprobare a actiunii (unde este cazul)

3.4.

Nivelul rezultat din nota de fundamentare

4.

Stabilirea sumei pentru care se cere deschiderea de credite, având în vedere:

4.1.

Creditele deschise anterior si neutilizate

4.2.

Ca întreaga sumă să fie utilizată până la finele perioadei pentru care se solicită deschiderea

5.

Completarea corectă a cererii pentru deschiderea de credite cu privire la:

5.1.

Beneficiarul deschiderii de credite

5.2.

Conturile de trezorerie

5.3.

Suma pentru care se cere deschiderea de credite

5.4.

Corespondenta dintre suma solicitată si detalierea de pe versoul formularului

5.5.

Celelalte rubrici prevăzute de formular

 

LISTA

de verificare (check-list) a dispozitiei bugetare sau, după caz, a ordinului de plată pentru repartizarea creditelor bugetare (sau alimentări)

 

Cod A.2

 

Nr. crt.

Obiectivele verificării

1.

Existenta actelor justificative

1.1.

Nota de fundamentare pentru solicitările ordonatorilor principali, secundari si/sau tertiari, după caz, pentru repartizarea de credite bugetare (alimentare de cont)

1.2.

Fundamentarea repartizării de credite pentru bugetul propriu, în cazul ordonatorului principal

1.3.

Cererea de deschidere de credite

1.4.

 

2.

Existenta vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături legale, după caz, pentru:

2.1.

Actele justificative de la pct. 1

2.2.

Dispozitia bugetară pentru repartizarea creditelor bugetare

2.3.

Existenta vizei de control financiar preventiv propriu pe Centralizatorul dispozitiilor bugetare pentru repartizarea creditelor bugetare sau Borderoul centralizator al ordinelor de plată pentru alimentări de conturi

3.

încadrarea sumei prevăzute pentru repartizare, în:

3.1.

Prevederile bugetului ordonatorului principal de credite, repartizate pe an/trimestre si luni si detaliate conform clasificatiei bugetare

3.2.

Limitele de cheltuieli aprobate pe capitole, titluri ale clasificatiei bugetare, pentru fiecare ordonator secundar si/sau tertiar din subordine

3.3.

Cererea de deschidere de credite

3.4.

Nivelul dispozitiei bugetare de retragere (când este cazul)

3.5.

Nivelul rezultat din solicitare/fundamentare

4.

Completarea corectă a dispozitiei bugetare pentru repartizarea creditelor bugetare, cu privire la:

4.1.

Beneficiarul creditelor repartizate

4.2.

Conturile de trezorerie

4.3.

Suma repartizată

4.4.

Corespondenta dintre suma repartizată si detalierea de pe versoul formularului

4.5.

Totalul dispozitiilor de repartizare sau al ordinelor de plată să corespundă cu Centralizatorul dispozitiilor bugetare pentru repartizarea creditelor bugetare sau Borderoul centralizator al ordinelor de plată pentru alimentări de conturi

 

LISTA

de verificare (check-list) a documentului pentru modificarea repartizării pe trimestre a creditelor bugetare, care se efectuează cu aprobarea Ministerului Economiei si Finantelor

 

Cod A.3

 

Nr. crt.

Obiectivele verificării

1.

Existenta actelor justificative

1.1.

Nota de fundamentare a propunerii pentru modificarea repartizării initiale pe trimestre a creditelor

1.2.

Existenta prevederilor bugetare în trimestrele, capitolele si titlurile de cheltuieli pentru care urmează a se solicita modificările bugetare trimestriale

1.3.

Dacă modificarea este în competenta de aprobare a Ministerului Finantelor Publice sau a ordonatorilor principali

2.

Existenta vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături legale

2.1.

Actele justificative de la pct.1

2.2.

Concordanta propunerii de modificare cu obligatiile ce decurg din actiuni si sarcini noi sau reprogramate

3.

Încadrarea modificărilor bugetare trimestriale solicitate în prevederile Legii nr. 500/2002 privind finantele publice

4.

Încadrarea modificării repartizării pe trimestre a creditelor bugetare în prevederile legilor bugetare anuale

 

LISTA

de verificare (check-list) a contractului/ordinului de finantare din Fondul Social European, în cadrul Programului operational „Dezvoltarea capacitătii administrative”

 

Cod B.1

 

Nr. crt.

Obiectivele verificării

1.

Existenta actelor justificative

1.1.

Planificarea lansării cererilor de idei de proiecte si a cererilor de proiecte

1.2.

Anuntul de lansare a cererii de proiecte pentru domeniul si axa prioritară din care se finantează proiectul

1.3.

Documentatia pentru solicitant, în vederea întocmirii cererii de finantare (ghidul solicitantului)

1.4.

Documentul de numire a ofiterului de proiect sau a persoanei desemnate

1.5.

Documentul de numire a evaluatorilor

1.6.

Lista de verificare a conformitătii administrative si a eligibilitătii

1.7.

Raportul de evaluare a cererii de finantare

1.8.

Decizia de finantare

1.9.

Scrisoarea de informare a solicitantului cu privire la decizia de finantare a proiectului

1.10.

Documentul privind solutionarea contestatiilor referitoare la modul în care a fost evaluată cererea de finantare

1.11.

Cererea de finantare (în forma finală)

1.12.

Propunerea de angajare a unei cheltuieli

1.13.

Angajamentul bugetar individual

2.

Existenta semnăturilor, vizelor, aprobărilor pentru:

2.1.

Planificarea lansării cererilor de idei de proiecte si a cerererilorde proiecte

2.2.

Anuntul de lansare a licitatiei pentru domeniul si axa prioritară din care se finantează proiectul

2.3.

Documentatia pentru solicitant în vederea întocmirii cererii de finantare (ghidul solicitantului)

2.4.

Documentul de numire a ofiterului de proiect sau a persoanei desemnate

2.5.

Documentul de numire a evaluatorilor

2.6.

Lista de verificare a conformitătii administrative si a eligibilitătii

2.7.

Raportul de evaluare a cererii de finantare

2.8.

Decizia de finantare

2.9.

Scrisoarea de informare a beneficiarului cu privire la rezultatul evaluării

2.10.

Cererea de finantare (în forma finală)

2.11.

Documentul de solutionare a posibilelor contestatii referitoare la modul în care a fost evaluată cererea de finantare

2.12.

Proiectul de contract de finantare

2.13.

Propunerea de angajare a unei cheltuieli

2.14.

Angajamentul bugetar individual

3.

Încadrarea contractului/ordinului în:

3.1.

Nivelul creditelor bugetare si/sau de angajament, după caz

3.2.

Valoarea cererii de finantare aprobată pentru proiectul selectat

4.

Contractul/ordinul:

4.1.

Obiectul contractului/ordinului să se încadreze în activitătile prevăzute în cererea de finantare

4.2.

Valoarea totală a proiectului din contractul/ordinul de finantare coincide cu valoarea totală a proiectului din cererea de finantare

4.3.

Să fie încheiat în perioada de valabilitate a Programului operational „Dezvoltarea capacitătii administrative”

4.4.

Să cuprindă datele de identificare a părtilor contractante

4.5.

Să se încadreze din punctul de vedere al obiectului în lista activitătilor eligibile, conform regulilor de eligibilitate stabilite la nivelul autoritătii de management

4.6.

Să respecte cerintele legale specifice nationale si/sau comunitare, după caz

4.7.

Să prezinte viza de legalitate

 

LISTA

de verificare (check-list) a actului aditional/ordinului de modificare încheiat la contractul/ordinul de finantare din Fondul Social European, în cadrul Programului operational „Dezvoltarea capacitătii administrative”

 

Cod B.2

 

Nr. crt.

Obiectivele verificării

1.

Existenta actelor justificative

1.1.

Contractul/ordinul de finantare, cu anexele aferente

1.2.

Documentele transmise de beneficiar, prin care se fundamentează necesitatea încheierii actului aditional la contractul de finantare

1.3.

Decizia de aprobare a actului aditional la contractul de finantare

1.4.

Propunerea de angajare a unei cheltuieli, dacă este cazul

1.5.

Angajamentul bugetar individual, dacă este cazul

2.

Existenta semnăturilor, vizelor, aprobărilor pentru:

2.1.

Contractul/ordinul de finantare

2.2.

Documentele transmise de beneficiar, prin care se fundamentează necesitatea încheierii actului aditional la contractul de finantare

2.3.

Decizia de aprobare a actului aditional la contractul de finantare

2.4.

Propunerea de angajare a unei cheltuieli, dacă este cazul

2.5.

Angajamentul bugetar individual, dacă este cazul

3.

Încadrarea actului aditional/ordinului de modificare în:

3.1.

Nivelul creditelor bugetare si/sau de angajament, după caz

4.

Actul aditional/ordinul de modificare:

4.1.

Să fie încheiat în perioada de valabilitate a contractului/ordinului de finantare

4.2.

Să fie încheiat în conformitate cu prevederile contractului/ordinului de finantare

4.3.

Să cuprindă toate datele de identificare a părtilor contractante stipulate în contractul/ordinul de finantare

4.4.

Să respecte cerintele legale specifice nationale si/sau comunitare, după caz

4.5.

Să prezinte viza de legalitate

 

LISTA

de verificare (check-list) a protocoalelor de afiliere, conventiilor, acordurilor de participare la organismele internationale, protocoalelor si acordurilor de colaborare cu alte institutii privind gestionarea fondurilor structurale ale Uniunii Europene

 

Cod B.3

 

Nr. crt.

Obiectivele verificării

1.

Existenta notei de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea operatiunii

2.

Existenta actului de ordin superior, ratificat

3.

Existenta vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături legale pentru nota de fundamentare

4.

Viza pentru legalitate a compartimentului juridic

5.

Documentul să cuprindă clauze privind obligatiile institutiei conforme cu actul superior, ratificat

 

LISTA

de verificare (check-list) a ordonantării de plată privind cheltuielile validate în scopul efectuării plătilor către beneficiarii Programului operational „Dezvoltarea capacitătii administrative”, din fonduri UE, din cofinantarea si taxa pe valoarea adăugată aferentă acestor sume

 

Cod C. 1

 

Nr. crt.

Obiectivele verificării

1.

Existenta actelor justificative

1.1.

Contractul/ordinul de finantare si actul aditional/ordinul de modificare, dacă este cazul

1.2.

Cererea de rambursare

1.3.

Lista de verificare administrativă întocmită la cererea de rambursare

1.4.

Raportul tehnic de progres (transmis la cererea de rambursare)

1.5.

Lista de verificare a raportului de progres

1.6.

Raportul de control efectuat la nivelul beneficiarului, dacă este cazul

1.7.

Lista de verificare financiară întocmită la cererea de rambursare

1.8.

Fisa de calcul privind deducerea cheltuielilor eligibile, dacă este cazul

1.9.

Raportul de validare

2.

Existenta vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături legale pentru:

2.1.

Contractul/ordinul de finantare si actul aditional/ordinul de modificare, dacă este cazul

2.2.

Cererea de rambursare semnată de compartimentele responsabile pentru verificarea tehnică si administrativă

 

Cererea de rambursare semnată de compartimentele responsabile pentru verificarea financiară

2.3.

Lista de verificare administrativă

2.4.

Raportul tehnic de progres (transmis la cererea de rambursare)

2.5.

Lista de verificare a raportului de progres

2.6.

Raportul de control efectuat la nivelul beneficiarului, dacă este cazul

2.7.

Lista de verificare financiară întocmită la cererea de rambursare

2.8.

Fisa de calcul privind deducerea cheltuielilor eligibile, dacă este cazul

2.9.

Raportul de validare

2.10.

Centralizatorul privind plătile de efectuat

2.11.

Ordonantarea de plată la rambursare

3.

Stabilirea corectă a sumei propuse pentru plată

4.

Încadrarea sumei pentru care se solicită rambursarea în:

4.1.

Nivelul sumei din Raportul de validare

4.2.

Nivelul angajamentului bugetar

4.3.

Nivelul angajamentului legal

4.4.

Disponibilul în cont

5.

Corectitudinea datelor si calculelor cuprinse în actele justificative (corelarea între acestea) privind:

5.1.

Corepondenta datelor dintre angajamentul bugetar individual si ordonantarea de plată la rambursare

5.2.

Corespondenta datelor din ordonantarea de plată la rambursare cu cele din actele justificative pentru:

5.2.1.

Natura plătii

5.2.2.

Beneficiarul sumei

5.2.3.

Banca beneficiarului sumei

5.3.

Legalitatea si regularitatea documentelor justificative, corespunzător prevederilor actelor normative care reglementează operatiunea si/sau domeniul respectiv

5.4.

Exactitatea sumei datorate care rezultă din Raportul de validare

5.5.

Calculul ratei cofinantării pentru contributia Uniunii Europene si bugetul de stat, atât în procent, cât si ca sumă

 

LISTA

de verificare (check-list) a ordonantării de plată privind acordarea de prefinantare beneficiarilor Programului operational „Dezvoltarea capacitătii administrative”, în cadrul contractelor/ordinelor de finantare încheiate

 

Cod C.2

 

Nr. crt.

Obiectivele verificării

1.

Existenta actelor justificative

1.1.

Solicitarea de acordare a prefinantării

1.2.

Lista de verificare a solicitării de acordare a prefinantării din punct de vedere administrativ

1.3.

Lista de verificare a solicitării de acordare a prefinantării din punct de vedere financiar

1.4.

Contractul/ordinul de finantare încheiat între Directia generală pentru dezvoltarea capacitătii administrative si beneficiar

1.5.

Contractul de prestare de servicii încheiat între beneficiar si un tert (operator economic, alt tip de contractor)

2.

Existenta vizelor, certificărilor, aprobărilor, altor semnături legale pentru:

2.1.

Lista de verificare a solicitării de acordare a prefinantării din punct de vedere administrativ

2.2.

Lista de verificare a prefinantării din punct de vedere financiar

2.3.

Contractul/ordinul de finantare încheiat între Directia generală pentru dezvoltarea capacitătii administrative si beneficiar

2.4.

Contractul de prestare de servicii încheiat între beneficiar si un tert (operator economic, alt tip de contractor)

2.5.

Documentele justificative au fost semnate pentru certificare în privinta realitătii, regularitătii si legalitătii, de către conducătorii compartimentelor de specialitate emitente

2.6.

Ordonantarea de plată pentru acordarea de prefinantare

3.

Stabilirea corectă a sumei propuse în limita de acordare a prefinantării, în procent de maximum 15%

4.

Încadrarea sumei pentru care se solicită prefinantare în:

4.1.

Solicitarea de acordare a prefinantării

4.2.

Nivelul angajamentului bugetar individual

4.3.

Nivelul angajamentului legal

4.4.

Disponibilul în cont

5.

Corectitudinea datelor si calculelor cuprinse în actele justificative (corelarea între acestea) privind:

5.1.

Corepondenta datelor dintre angajamentul bugetar individual si ordonantarea de plată pentru acordarea de prefinantare

5.2.

Corespondenta datelor din ordonantarea de plată pentru acordarea de prefinantare cu cele din actele justificative pentru:

5.2.1.

Natura plătii

5.2.2.

Beneficiarul sumei

5.2.3.

Banca beneficiarului sumei

5.3.

Contractul de prestare de servicii este încheiat între beneficiar si un tert (operator economic, alt tip de contractor) anterior contractului de finantare

5.4.

Obiectivul contractului de prestare de servicii încheiat între beneficiar si un tert (operator economic, alt tip de contractor) să se încadreze în obiectivul din contractul de finantare si să fie în conformitate cu planul de achizitii cuprins în cererea de finantare

5.5.

Legalitatea si regularitatea documentelor justificative, corespunzător prevederilor actelor normative care reglementează operatiunea si/sau domeniul respectiv

5.6.

Încadrarea sumei ordonantate la plată în subdiviziunea corespunzătoare a clasificatiei bugetare pentru care există angajament bugetar si legal

 

LISTA

de verificare (check-list) a declaratiei de cheltuieli la nivelul Programului operational „Dezvoltarea capacitătii administrative”

 

E.1

 

Nr. crt.

Obiectivele verificării

1.

Existenta actelor justificative

1.1.

Bugetul aprobat si anexa de prezentare si de fundamentare a fondurilor aferente instrumentelor structurale, precum si a contributiei nationale incluse în pozitia globală „Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile postaderare de la Comunitatea Europeană”

1.2.

Notificările cu privire la contractele de furnizare de bunuri/prestare de servicii/executie de lucrări încheiate între beneficiar si un operator economic, în vederea acordării prefinantării

1.3.

Previziunea fluxului de plăti trimestriale pentru prefinantare

1.4.

Previziunea fluxului de numerar trimestrial pentru sume aferente fondurilor de la bugetul de stat

1.5.

Previziunea fluxului de numerar lunar pentru sume aferente fondurilor externe nerambursabile

1.6.

Centralizatorul rapoartelor de validare

1.7.

Centralizatorul privind plătile de efectuat

1.8.

Procesele-verbale de constatare a creantelor bugetare provenite din nereguli pentru stabilirea neregulilor

1.9.

Rapoartele trimestriale privind neregulile

2.

Existenta semnăturilor, vizelor, aprobărilor pentru:

2.1.

Previziunea fluxului de plăti trimestriale pentru prefinantare

2.2.

Previziunea fluxului de numerar trimestrial pentru sume aferente fondurilor de la bugetul de stat

2.3.

Previziunea fluxului de numerar lunar pentru sume aferente fondurilor externe nerambursabile

2.4.

Procesele-verbale de constatare pentru stabilirea neregulilor

2.5.

Rapoartele trimestriale privind neregulile constatate de către Autoritatea de management

3.

Încadrarea valorii declaratiei în:

3.1.

Nivelul creditelor de angajament si al creditelor bugetare aprobate si deschise pentru fiecare axă prioritară si domeniu major de interventie

4.

Corectitudinea datelor si calculelor cuprinse în actele justificative (corelarea între acestea) privind:

4.1.

Corepondenta datelor din centralizatorul rapoartelor de validare cu cele din declaratia de cheltuieli, anexa A

4.2.

Corespondenta datelor din declaratia de cheltuieli cu cele din actele justificative pentru:

4.2.1.

Natura plătii

4.2.2.

Beneficiarul sumei

4.2.3

Banca beneficiarului sumei

4.3.

Sumele plătite evidentiate în declaratia lunară corespund cu sumele validate din rapoartele de validare pentru fiecare beneficiar

4.4.

Sumele evidentiate în centralizatorul privind plătile de efectuat se încadrează în sumele din previziunile fluxurilor de plăti, respectiv numerare

4.5.

Sumele recuperate evidentiate în declaratia de cheltuieli corespund cu sumele stabilite prin procesele-verbale de constatare a creantelor bugetare provenite din nereguli si cu cele din rapoartele trimestriale privind neregulile

5.

Declaratia:

5.1

Să fie încheiată în perioada de valabilitate a Programului operational „Dezvoltarea capacitătii administrative”

5.2.

Să respecte cerintele legale specifice nationale si/sau comunitare, după caz

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

privind publicarea acceptării amendamentelor la Codul international pentru constructia si echipamentul navelor pentru transportul în vrac al gazelor lichefiate (Codul IGC), adoptate de Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia MSC.220(82) a Comitetului Securitătii Maritime din 8 decembrie 2006

 

În temeiul prevederilor art. 12 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 4 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim si pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 2 pct. 18 si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se publică amendamentele la Codul international pentru constructia si echipamentul navelor pentru transportul în vrac al gazelor lichefiate (Codul IGC), adoptate de Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia MSC.220(82) a Comitetului Securitătii Maritime din 8 decembrie 2006, amendamente intrate în vigoare pentru România la data de 1 iulie 2008, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Autoritatea Navală Română va lua măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul transporturilor,

Septimiu Buzasu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 11 august 2008.

Nr. 987.

 

ANEXĂ

 

REZOLUTIA MSC.220(82)

(adoptată la 8 decembrie 2006)

 

Adoptarea amendamentelor la Codul international pentru constructia si echipamentul navelor pentru transportul în vrac al gazelor lichefiate

 

Comitetul Securitătii Maritime,

amintind art. 28(b) din Conventia privind crearea Organizatiei Maritime Internationale, referitor la functiile comitetului, notând Rezolutia MSC.5(48) prin care s-a adoptat Codul international pentru constructia si echipamentul navelor pentru transportul în vrac al gazelor lichefiate (denumit în continuare Codul IGC), care a devenit obligatoriu conform cap. VII al Conventiei internationale din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare (SOLAS) (denumită în continuare Conventia),

notând, de asemenea, art. Vlll(b) si regula VII/11.1 ale Conventiei, referitor la procedura de amendare a Codului IGC, luând în considerare, la cea de-a 82-a sesiune a sa, amendamentele la Codul IGC propuse si difuzate conform art. Vlll(b)(i) din Conventie:

1. adoptă, în conformitate cu art. Vlll(b)(iv) din Conventie, amendamentele la Codul IGC, al căror text este prezentat în anexa la prezenta rezolutie;

2. stabileste, în conformitate cu art. Vlll(b)(vi)(2)(bb) din Conventie, că amendamentele se vor considera ca fiind acceptate la 1 ianuarie 2008, în afară de cazul în care, înainte de această dată, mai mult de o treime din guvernele contractante la Conventie sau guvernele contractante ale căror flote comerciale reprezintă în total cel putin 50% din tonajul brut al flotei comerciale mondiale vor fi notificat obiectiile lor la aceste amendamente;

3. invită guvernele contractante să noteze că, în conformitate cu art. Vlll(b)(vii)(2) din Conventie, amendamentele vor intra în vigoare la 1 iulie 2008, după acceptarea lor în conformitate cu paragraful 2;

4. solicită secretarului general, în conformitate cu art. Vlll(b)(v) din Conventie, să transmită tuturor guvernelor contractante la Conventie copii certificate ale prezentei rezolutii si ale textului amendamentelor continute în anexă;

5. solicită în plus secretarului general să transmită copii ale acestei rezolutii si ale anexei sale membrilor Organizatiei care nu sunt guverne contractante la Conventie.

 

ANEXA

la Rezolutia MSC. 220(82)

 

AMENDAMENTE

la Codul international pentru constructia si echipamentul navelor pentru transportul în vrac al gazelor lichefiate

 

CAPITOLUL 1

Generalităti

 

1.3. Definitii

1. În paragraful 1.3.2, cuvintele „regula M-2/3.3 a Amendamentelor SOLAS din 1983” se înlocuiesc cu cuvintele „regula II-2/3.2 din SOLAS”.

2. Paragraful 1.3.34 se înlocuieste cu următorul nou paragraf 1.3.34:

„1.3.34. «SOLAS» înseamnă Conventia internatională din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare, asa cum a fost amendată.”

 

CAPITOLUL 3

Amenajarea navei

 

3.3. Compartimentele pompelor de marfă si compresoarelor de marfă

3. În paragraful 3.3.1.1, cuvintele „regula II-2/58 a Amendamentelor SOLAS din 1983” se înlocuiesc cu cuvintele „regula II-2/9.2.4 din SOLAS”.

 

CAPITOLUL 11

Protectia contra incendiului si stingerea incendiului

 

11.1. Prevederi referitoare la protectia contra incendiului

4. În paragraful 11.1.1, cuvintele „capitolului II-2 al Amendamentelor SOLAS din 1983” se înlocuiesc cu cuvintele „capitolului II-2 din SOLAS” si alineatele 1-3 se înlocuiesc cu următoarele noi alineate:

„.1 regulile 4.5.1.6 si 4.5.10 nu se aplică;

.2 regula 10.2, asa cum se aplică navelor de marfă, si regulile 10.4 si 10.5 se vor aplica navelor-cisternă cu un tonaj brut mai mare sau egal cu 2000;

.3 regula 10.5.6 se va aplica navelor cu un tonaj brut mai mare sau egal cu 2000;

.4 următoarele reguli ale capitolului II-2 din SOLAS în legătură cu navele-cisternă nu se aplică, ele fiind înlocuite de capitolele si sectiunile codului indicate mai jos:

 

Regula

înlocuită de

10.10

11.6

4.5.1.1 si 4.5.1.2

capitolul 3

4.5.5 si 10.8

11.3 si 11.4

10.9

11.5

 

.5 regulile 13.3.4 si 13.4.3 se vor aplica navelor cu un tonaj brut mai mare sau egal cu 500.”

11.2. Echipamentul principal pentru stingerea incendiului cu apă

5. În paragraful 11.2.1, cuvintele „regulilor II-2/4 si II-2/7 ale Amendamentelor SOLAS din 1983” se înlocuiesc cu cuvintele „regulilor 11-2/10.2, 10.4 si 10.5 din SOLAS”, cuvintele „regulilor 4.2.1 si 4.4.1” se înlocuiesc cu cuvintele „regulilor 11-2/10.2.2.4.1 si 11-2/10.2.1.3” si cuvintele „regulii 4.4.2” se înlocuiesc cu cuvintele „regulii 11-2/10.2.1.6”.

6. În paragraful 11.2.2, cuvintele „regulilor 11-2/4.5.1 si M-2/4.8 ale Amendamentelor SOLAS din 1983, cu lungimea furtunurilor nedepăsind 33 m” se înlocuiesc cu cuvintele „regulilor ll-2/10.2.l.5.1 si 11-2/10.2.3.3 din SOLAS, cu lungimea furtunurilor asa cum se specifică la regula 11-2/10.2.3.1.1”.

11.5. Compartimentele compresoarelor si pompelor de marfă

7. În paragraful 11.5.1, cuvintele „regulilor 11-2/5.1 si .2 ale Conventiei SOLAS 1974, asa cum a fost amendată” se înlocuiesc cu cuvintele „regulii 11-2/10.9.1.1 din SOLAS” si cuvintele „regula 11-2/5.1.6 a Amendamentelor SOLAS din 1983” se înlocuiesc cu cuvintele „regula 11-2/10.9.1.1.1 din SOLAS”.

8. În paragraful 11.6 în titlu, cuvântul „Firemens” se înlocuieste cu cuvântul „Fire-fighters”*).

9. În paragraful 11.6.1, cuvântul „Firemens” se înlocuieste cu cuvântul „Fire-fighters”**) si cuvintele „regulii 11-2/17 a Amendamentelor SOLAS din 1983” se înlocuiesc cu cuvintele „regulii 11-2/10.10 din SOLAS”.


*) Modificarea nu afectează forma în limba română.

**) Modificarea nu afectează forma în limba română.

 

CAPITOLUL 12

Ventilatia mecanică în zona de marfă

 

10. Cuvintele după titlu „Prevederile acestui capitol înlocuiesc prevederile regulii M-2/59.3 a Amendamentelor SOLAS din 1983” se înlocuiesc cu cuvintele „Prevederile acestui capitol înlocuiesc prevederile regulilor M-2/4.5.2.6 si II-2/4.5.4 din SOLAS”.

 

CAPITOLUL 19

Rezumatul prevederilor minime

 

11. Următoarele produse se adaugă la tabelul din cap. 19:

 

a

b

c

d

e

f

g

h

i

Numele produsului

Numărul ONU

Tip de navă

Tanc independent tip C prevăzut

Controlul spatiului de

vapori din tancurile de

marfă

Detectarea vaporilor

Măsurarea nivelului

Număr de tabel

MFAG

Prevederi speciale

„Eter dimetilic

-

2G/2PG

-

-

F+T

C

-

 

Dioxid de carbon

-

3G

Da

-

-

C

-”

 

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

privind publicarea acceptării amendamentelor la Codul international pentru siguranta navelor de mare viteză (Codul HSC 1994), adoptate de Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia MSC.221(82) a Comitetului Securitătii Maritime din 8 decembrie 2006

 

În temeiul prevederilor art. 12 lit. b) si d) din Ordonanta Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 4 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim si pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 2 pct. 18 si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se publică amendamentele la Codul international pentru siguranta navelor de mare viteză (Codul HSC 1994), adoptate de Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia MSC.221(82) a Comitetului Securitătii Maritime din 8 decembrie 2006, astfel cum a fost rectificată conform Raportului Comitetului Securitătii Maritime privind cea de-a 82-a sesiune a sa - MSC 82/24/Add.1/Corr.2 din 21 noiembrie 2007, amendamente intrate în vigoare pentru România la data de 1 iulie 2008, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Autoritatea Navală Română va lua măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României. Partea I.

 

p. Ministrul transporturilor,

Septimiu Buzasu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 11 august 2008.

Nr. 988.

 

ANEXĂ

 

REZOLUTIA MSC. 221(82)

(adoptată la 8 decembrie 2006)

 

Adoptarea amendamentelor la Codul international pentru siguranta navelor de mare viteză (Codul HSC 1994)

 

Comitetul Securitătii Maritime,

amintind art. 28(b) din Conventia privind crearea Organizatiei Maritime Internationale, referitor la functiile Comitetului,

notând Rezolutia MSC. 36(63), prin care s-a adoptat Codul international pentru siguranta navelor de mare viteză (denumit în continuare Codul HSC 1994), care a devenit obligatoriu conform cap. X din Conventia internatională din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare (SOLAS)(denumită în continuare Conventia),

notând si art. VIII (b) si regula X/1.1 din Conventie cu privire la procedura de amendare a Codului HSC 1994,

luând în considerare, la cea de-a 82-a sesiune a sa, amendamentele la Codul HSC 1994, propuse si difuzate în conformitate cu art. VIII (b)(i) la Conventie,

1. adoptă, în conformitate cu art. VIII (b)(iv) din Conventie, amendamentele la Codul HSC 1994, al căror text este prevăzut în anexa la prezenta rezolutie;

2. stabileste, în conformitate cu art. VIII (b)(vi)(2)(bb) din Conventie, că amendamentele se vor considera ca fiind acceptate la 1 ianuarie 2008, cu exceptia cazului în care, înainte de această dată, mai mult de o treime din guvernele contractante la Conventie sau guvernele contractante ale căror flote comerciale reprezintă în total cel putin 50% din tonajul brut al flotei comerciale mondiale vor fi notificat obiectiile lor la aceste amendamente;

3. invită guvernele contractante la Conventie să noteze că, în conformitate cu art. VIII (b)(vii)(2) din Conventie, amendamentele vor intra în vigoare la 1 iulie 2008, după acceptarea lor în conformitate cu paragraful 2;

4. solicită secretarului general, în conformitate cu art. VIII (b)(v) din Conventie, să transmită tuturor guvernelor contractante la Conventie copii certificate ale prezentei rezolutii si ale textului amendamentelor continute în anexă;

5. solicită în plus secretarului general să transmită copii ale acestei rezolutii si ale anexei sale membrilor Organizatiei care nu sunt guverne contractante la Conventie.

 

ANEXĂ

la Rezolutia MSC. 221 (82)

 

AMENDAMENTE

la Codul international pentru siguranta navelor de mare viteză (Codul HSC 1994)

 

CAPITOLUL 1

Generalităti si cerinte generale

 

1. Paragraful 1.2 existent se renumerotează ca paragraful 1.2.1 si se adaugă următorul nou paragraf 1.2.2 după cum urmează:

„1.2.2. Se va interzice instalarea materialelor noi care contin azbest în constructia structurii, masinilor, instalatiilor electrice si echipamentului unei nave căreia i se aplică prezentul cod, cu exceptia:

.1 vanelor utilizate la compresoarele rotative volumetrice si pompele de vid rotative cu palete;

.2 îmbinărilor si garniturilor etanse la apă utilizate pentru circulatia lichidelor atunci când, la temperatură ridicată (ce depăseste 350° C) sau presiune (ce depăseste de 7 x 106 Pa), există risc de incendiu, coroziune sau toxicitate; si

.3 dispozitivelor flexibile de izolatie termică utilizate la temperaturi de peste 1.000° C.”

 

CAPITOLUL 8

Mijloace si dispozitive de salvare

 

2. După paragraful 8.9.7.1.2 existent se introduce noul paragraf 8.9.7.2: “

„8.9.7.2. în afară de faptul că trebuie să fie supuse întretinerii la intervalele prevăzute mai sus, dispozitivele de evacuare la apă (MES) vor fi desfăsurate, suplimentar sau în paralel, de la navă prin rulare, la intervalele care sunt convenite de către Administratie, cu conditia ca fiecare sistem să fie desfăsurat cel putin o dată la 6 ani.”

3. Titlul paragrafului 8.9.1 „Pregătirea pentru functionare” se înlocuieste cu titlul „Generalităti”, care va deveni paragraful 8.9.1.1, si se vor introduce noile paragrafe 8.9.1.2 si 8.9.1.3, cu notele de subsol aferente:

„8.9.1.2 înaintea acordării aprobării pentru mijloace sau dispozitive de salvare originale, Administratia se va asigura că aceste mijloace sau dispozitive:

.1 asigură un nivel de sigurantă echivalent aceluia cerut de prevederile prezentului capitol si că au fost încercate si evaluate în conformitate cu recomandările Organizatiei*); sau

.2 au fost supuse cu succes, după cum consideră Administratia, la evaluare si încercările care sunt echivalente în mod esential cu evaluarea si încercările prevăzute în aceste recomandări.

8.9.1.3. O Administratie care permite prelungirea intervalelor de timp de întretinere a plutelor de salvare în conformitate cu prevederile de la 8.9.1.2 va notifica Organizatiei în conformitate cu regula l/5(b) din Conventie.”


*) Se face referire la Codul de reguli practice pentru evaluarea, încercarea si acceptarea prototipurilor de mijloace si dispozitive de salvare originale, adoptat de Organizatie prin Rezolutia A.520(13).

 

4. După paragraful 8.9.9 existent se introduce următorul nou paragraf 8.9.10, cu titlul „întretinerea periodică a instalatiilor de lansare la apă”:

„8.9.10. întretinerea periodică a instalatiilor de lansare la apă

Instalatiile de lansare la apă:

.1 vor fi supuse unei întretineri la intervalele recomandate conform instructiunilor de întretinere la bord, asa cum se prevede la regula Ml/36 din Conventie;

.2 vor fi supuse unei examinări amănuntite la inspectiile anuale, asa cum se prevede la paragraful 1.5.1.3; si

.3 la încheierea examinării conform alin. .2 de mai sus, vor fi supuse unei încercări dinamice a frânelor vinciului la viteza maximă de coborâre. Sarcina care se va aplica va fi masa ambarcatiunii de salvare sau a bărcii de urgentă fără persoane la bord; totusi, la intervale care nu depăsesc 5 ani, această încercare va fi efectuată cu o sarcină de încercare egală cu 1,1 ori greutatea ambarcatiunii de salvare sau a bărcii de urgentă si încărcătură completă de persoane si echipament.”

5. Următorul nou paragraf 8.9.11, cu titlul „Mijloace sau dispozitive originale de salvare”, se introduce după paragraful 8.9.10 existent:

„8.9.11. Mijloace sau dispozitive de salvare originale

O Administratie care aprobă plute de salvare gonflabile noi si originale conform 8.9.1.2 poate permite intervale de timp de întretinere prelungite în următoarele conditii:

.1 dacă sunt supuse întretinerii la intervale de timp prelungite, dispozitivele noi si originale ale plutelor de salvare vor fi mentinute, în timpul acestor intervale, conform standardului prevăzut în procedurile lor de încercare;

.2 sistemul plutei de salvare va fi verificat la bord de către o persoană cu calificarea conform prevederilor de la 8.7; si

.3 întretinerea la intervale care nu depăsesc 5 ani se va efectua în conformitate cu recomandările Organizatiei.”

6. Următorul nou paragraf 8.9.12, cu nota de subsol aferentă, se introduce după paragraful 8.9.11 existent:

„8.9.12. O Administratie care permite prelungirea intervalelor de timp de întretinere a plutelor de salvare în conformitate cu prevederile de la 8.9.11 va notifica Organizatiei în conformitate cu regula l/5(b) din Conventie*).”


*) Se face referire la Codul de reguli practice pentru evaluarea, încercarea si acceptarea prototipurilor de mijloace si dispozitive de salvare originale, adoptat de Organizatie prin Rezolutia A.520(13).

 

CAPITOLUL 13

Echipament de navigatie

 

7. Se renumerotează paragraful 13.14.2 existent, care devine paragraful 13.14.3, si se introduce noul paragraf 13.14.2:

„13.14.2. Toate navele, inclusiv navele existente, vor fi prevăzute cu ECDIS cel mai târziu până la 1 iulie 2010.”

 

CAPITOLUL 14

Radiocomunicatii

 

8. Textul existent al capitolului se înlocuieste după cum urmează:

„Navele vor fi prevăzute cu echipamentele de radiocomunicatie prevăzute la cap. 14 din Codul HSC 2000 [Rezolutia MSC.97(73)], asa cum a fost amendat până la Rezolutia MSC. 222(82) inclusiv, care sunt montate si exploatate în conformitate cu prevederile acelui capitol.”

ANEXA 1 Model de certificat de sigurantă pentru nava de mare viteză

9. în Lista echipamentului pentru Certificatul de sigurantă pentru nava de mare viteză, la sectiunea 5 se introduce următorul nou punct 14 după punctul 13 existent, iar punctul 14 existent se renumerotează ca punctul 15: „14. Sistemul de identificare si de urmărire a drumului”

ANEXA 7 Stabilitatea navelor multicorp

10. Referirile la „2.9” din paragraful 1.4.1 si la „2.4” din paragraful 2.5 se înlocuiesc cu referirile la „2.10” si, respectiv, „2.6”.

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

privind publicarea acceptării amendamentelor la Codul international de management pentru exploatarea în sigurantă a navelor si pentru prevenirea poluării (Codul ISM), adoptate de Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia MSC. 195(80) a Comitetului Securitătii Maritime

din 20 mai 2005

 

În temeiul prevederilor art. 12 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 4 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim si pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 2 pct. 18 si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se publică amendamentele la Codul international de management pentru exploatarea în sigurantă a navelor si pentru prevenirea poluării (Codul ISM), adoptate de Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia MSC.195(80) a Comitetului Securitătii Maritime din 20 mai 2005, amendamente intrate în vigoare pentru România la data de 1 iulie 2008, prevăzute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2. - Autoritatea Navală Română va lua măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul transporturilor,

Septimiu Buzasu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 11 august 2008.

Nr. 989.

 

ANEXĂ

 

REZOLUTIA MSC.195(80)

(adoptată la 20 mai 2005)

Adoptarea amendamentelor la Codul international de management pentru exploatarea în sigurantă a navelor si pentru prevenirea poluării (Codul ISM)

 

Comitetul Securitătii Maritime,

amintind art. 28(b) din Conventia privind crearea Organizatiei Maritime Internationale referitor la functiile Comitetului,

notând Rezolutia A741(18), prin care Adunarea Generală adoptă Codul international de management pentru exploatarea

în sigurantă a navelor si pentru prevenirea poluării (Codul international de management al sigurantei - Codul ISM) (denumit în continuare Codul ISM), care a devenit obligatoriu sub incidenta art. IX din Conventia internatională din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare (SOLAS) (denumită în continuare Conventia),

notând, de asemenea, art. VIII (b) si regulamentul IX/1.1 al Conventiei referitoare la procedura de amendare a Codului ISM, luând în considerare, la cea de-a 80-a sesiune a sa, amendamentele la Codul ISM, propuse si difuzate în conformitate cu art. VIII (b)(i) din Conventie,

1. adoptă, în conformitate cu art. VIII (b)(iv) din Conventie, amendamentele la Codul ISM, al căror text este prevăzut în anexa la prezenta rezolutie;

2. stabileste, în conformitate cu art. VIII (b)(vi)(2)(bb) din Conventie, că amendamentele se vor considera ca fiind acceptate la 1 iulie 2008, în afară de cazul în care, anterior acelei date, mai mult de o treime din guvernele contractante la Conventie sau guvernele contractante ale căror flote comerciale însumate constituind nu mai putin de 50% din tonajul brut al flotei comerciale mondiale vor fi notificat obiectiile lor la aceste amendamente;

3. invită guvernele contractante să tină cont că, în conformitate cu art. VIII (b)(vii)(2) din Conventie, amendamentele vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2009, după acceptarea acestora în conformitate cu paragraful 2 de mai sus;

4. solicită secretarului general, în conformitate cu art. VIII (b)(v) din Conventie, să transmită copii certificate ale prezentei rezolutii si ale textului amendamentelor continute în anexă tuturor guvernelor contractante la Conventie;

5. solicită în plus secretarului general să transmită copii ale acestei rezolutii si ale anexei sale membrilor Organizatiei, care nu sunt guverne contractante la Conventie.

 

ANEXA

la Rezolutia MSC. 195(80)

 

AMENDAMENTE

la Codul international de management pentru exploatarea în sigurantă a navelor si pentru prevenirea poluării (Codul ISM)

 

Apendice

Forma Documentului de conformitate, a Certificatului de management al sigurantei, a Documentului interimar de conformitate si a Certificatului interimar de management al sigurantei

 

1. După rubrica existentă „Numele si adresa Companiei”, în forma Documentului de conformitate si a Documentului interimar de conformitate va fi introdusă următoarea rubrică nouă:

„Numărul de identificare al Companiei..........................”

2. După rubrica existentă „Numele si adresa Companiei”, în forma Certificatului de management al sigurantei si a Certificatului interimar de management al sigurantei va fi introdusă următoarea rubrică nouă:

„Numărul de identificare al Companiei..........................”

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2008 al Autoritătii Rutiere Române -A.R.R.

 

În temeiul prevederilor art. 16 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, ale art. 7 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 625/1998 privind organizarea si functionarea Autoritătii Rutiere Române -A.R.R., cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2008 al Autoritătii Rutiere Române -A.R.R., care functionează în subordinea Ministerului Transporturilor, finantată din venituri proprii, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuti în bugetul de venituri si cheltuieli al Autoritătii Rutiere Române -A.R.R. se aprobă de către consiliul de conducere al acesteia.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli al Autoritătii Rutiere Române - A.R.R. reprezintă limite maxime si nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea ministrului transporturilor.

(2) În cazul în care în executie se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Autoritatea Rutieră Română -A.R.R. poate efectua cheltuieli proportional cu gradul de realizare a veniturilor.

Art. 3. - Ordinul ministrului transporturilor nr. 138/2008 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2008 al Autoritătii Rutiere Române -A.R.R., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 123 din 15 februarie 2008, se abrogă.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 5. - Autoritatea Rutieră Română -A.R.R. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

p. Ministrul transporturilor,

Septimiu Buzasu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 12 august 2008.

Nr. 1.006.

 

ANEXĂ

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

BUGETUL

de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2008 al Autoritătii Rutiere Române - A.R.R.

 

 

 

 

 

 

 

- mii lei -

Cap./Titlu

Subcap./ Articol

Paragraf/ Alineat

Denumirea indicatorilor

Program 2008

Influente (+/-)

Program 2008 rectificat

 

 

 

A

1

2

3=1+2

 

 

 

VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI

73.568,00

3.414,00

76.932,00

 

 

 

VENITURI CURENTE

71.494,00

3.414,00

74.908,00

C

 

 

VENITURI NEFISCALE

71.494,00

3.414,00

74.908,00

C1

 

 

VENITURI DIN PROPRIETATE

200,00

 

200,00

 

31.10

 

VENITURI DIN DOBÂNZI

200,00

 

200.00

 

 

03

Alte venituri din dobânzi

200,00

 

200,00

C2

 

 

VÂNZĂRI DE BUNURI S! SERVICII

71.294,00

3.414,00

74.708.00

 

33.10

 

Venituri din prestări de servicii si alte activităti

71.294,00

3.414.00

74.708.00

 

 

08

Venituri din prestări de servicii

71.294,00

3414,00

74.708.00

 

 

 

ALTE TRANSFERURI

2.074,00

 

2.074,00

 

 

 

Transferuri interne

2.074,00

 

2.074,00

 

 

 

Programe Phare si alte programe cu finantare nerambursabila

2.074,00

 

2.074,00

 

 

 

CHELTUIELI TOTAL

73.568,00

3414,00

76.902,00

 

 

 

CHELTUIELI CURENTE (10+20+57)

49.150,00

8.978,00

58.128.00

10

 

 

Titlul I. CHELTUIELI DE PERSONAL

28 673,00

 

28.673.00

 

10.01

 

Cheltuieli salariate in bani

27.630.00

 

21.630.00

 

 

01

Salarii de bază

13.757,00

 

13,757,00

 

 

03

Indemnizatie de conducere

628,00

 

628,00

 

 

04

Spor de vechime

2.517,00

 

2.517.00

 

 

05

Sporuri pentru conditii de muncă

1 064,00

 

1.064.00

 

 

06

Alte sporuri

42,00

 

42.00

 

 

07

Ore suplimentare

149,00

 

149.00

 

 

08

Fond de premii

359,00

 

359,00

 

 

09

Prima de vacantă

1.202,00

 

1.202,00

 

 

12

Indemnizatii plătite unor persoane din afara unitătii

273,00

 

273,00

 

 

13

Indemnizatii de delegare

200,00

 

200,00

 

 

30

Alte drepturi salariale în bani

1.439,00

 

1.439,00

 

1002

 

Cheltuieli salariate in natură

1770.00

 

1.170.00

 

 

01

Tichetede masă

1.170,00

 

1.170,00

 

10.03

 

Contributii

5.873.00

 

5.873.00

 

 

01

Contributii pentru asigurările sociale de stat

4.156,00

-10,00

4.146.00

 

 

02

Contributii pentru asigurările de somaj

208,00

10,00

218,00

 

 

03

Contributii pentru asigurările sociale de sănătate

1.175,00

 

1.175,00

 

 

04

Contributii pentru asigurările de accidente de muncă

96,00

 

96,00

 

 

06

Contributii pentru concedii si indemnizatii

184,00

 

184.00

 

 

07

Contributii la fondul de garantare pt.plata creantelor salariale

54,00

 

54,00

 

20

 

 

Titlul II. BUNURI SI SERVICII

20 276,00

8978,00

29.254,00

 

20.01

 

Bunuri s i servicii

13.267.00

8.578.00

21.845.00

 

 

01

Furnituri de birou

700,00

500,00

1.200,00

 

 

02

Materiale pentru curătenie

92,00

 

92,00

 

 

03

încălzit, iluminat si fortă motrică

500,00

200,00

700,00

 

 

04

Apă, canal si salubritate

90,00

 

90,00

 

 

05

Carburanti si lubrifianti

1.500,00

 

1.500,00

 

 

08

Postă, telecomunicatii, radio, tv, internet

1.835,00

 

1.835,00

 

 

09

Materiale si prestări de servicii cu caracter functiona!

5.750,00

7.108,00

12,858,00

 

 

30

Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare

2.800,00

770,00

3.570,00

 

20.02

 

Reparatii curente

180.00

 

780,00

 

2005

 

Bunuri de natura obiectelor de inventar

1.250.00

 

1.250,00

 

 

01

Uniforme si echipament

300,00

 

300,00

 

 

30

Alte obiecte de inventar

950,00

 

950,00

 

20.06

 

Deplasări, detasări, transferări

1.330.00

 

1.330.00

 

 

01

Deplasări interne

900,00

 

900,00

 

 

02

Deplasări în străinătate

430,00

 

430,00

 

20.11

 

Cărti, publicatii si materiale documentare

110.00

 

110.00

 

20.13

 

Pregătire profesională

150.00

 

150.00

 

20.14

 

Protectia muncii

75.00

 

75.00

 

2030

 

Alte cheltuieli

3.914.00

400.00

4.314.00

 

 

02

Protocol si reprezentare

35,00

 

35,00

 

 

04

Chirii

1.850,00

400,00

2.250,00

 

 

07

Fondul conducătorului institutiei

13,00

 

13,00

 

 

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

2.016,00

 

2.016.00

 

57.02

 

Asistentă socială

201

 

201.00

 

 

01

Ajutoare sociale

126

 

126,00

 

 

04

Tichete cadou pnetru cheltuieli sociale

75

 

75,00

 

 

 

CHELTUIELI DE CAPITAL

22.344,00

-5.564,00

16,780,00

71

 

 

Titlul X ACTIVE NEFINANCIARE

22.344,00

-5.564,00

16.780,00

 

71.01

 

Active fixe (inclusiv reparatii capitale)

22.344.00

-5 564.00

16.780.00

 

 

01

Constructii

13.366,00

-7.025,00

6.341,00

 

 

02

Masini, echipamente si mijloace de transport

8.525,00

1.177,00

9.702,00

 

 

03

Mobilier, aparatură birotică si alte active corporale

383,00

21,00

404,00

 

 

30

Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)

70,00

263,00

333,00

 

 

 

ALTE TRANSFERURI

2 074,00

 

2 074,00

 

 

 

Transferuri interne

2.074,00

 

2.074,00

 

 

 

Programe Phare si aite programe cu finantare nerambursabilă

2 074,00

 

2.074,00

 

Date de fundamentare a cheltuielilor de personal în bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2008:

1. Număr mediu de personal: 670 de persoane.

2. Câstigul mediu brut lunar: 2.618 lei/salariat.

3. Î câstigul mediu brut lunar de la pct. 2 nu este cuprinsă si suma destinată plătii conducătorului unitătii (suma de 143 mii lei).

4. În cheltuielile cu salariile sunt cuprinse si indemnizatiile membrilor consiliului de conducere (suma de 272 mii lei) si indemnizatiile de delegare (suma de 200 mii lei).

 

MINISTERUL JUSTITIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfăsurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante din sistemul de probatiune

 

Având în vedere dispozitiile Legii nr. 123/2006 privind statutul personalului din serviciile de probatiune, precum si ale Legii nr. 129/2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2000 privind organizarea si functionarea serviciilor de reintegrare socială a infractorilor si de supraveghere a executării sanctiunilor neprivative de libertate, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul justitiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul privind organizarea si desfăsurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante din sistemul de probatiune, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, dată la care se abrogă dispozitiile Ordinului ministrului justitiei nr. 2.562/C/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfăsurarea concursului pentru ocuparea functiilor de consilier de probatiune si inspector de probatiune, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 938 din 20 noiembrie 2006.

Art. 3. - Directia de probatiune, Directia resurse umane si relatia cu Consiliul Superior al Magistraturii, tribunalele si serviciile de probatiune vor duce la îndeplinire dispozitiile prezentului ordin.

 

Ministrul justitiei,

Cătălin Marian Predoiu

 

Bucuresti, 13 august 2008.

Nr. 2.114/C.

 

ANEXA

 

REGULAMENT

privind organizarea si desfăsurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante din sistemul de probatiune

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezentul regulament stabileste conditiile de organizare si desfăsurare a concursului pentru ocuparea posturilor vacante de consilier de probatiune, inspector de probatiune si sef al serviciului de probatiune.

Art. 2. - (1) Poate fi consilier de probatiune persoana care îndeplineste conditiile prevăzute la art. 20 din Legea nr. 123/2006 privind statutul personalului din serviciile de probatiune.

(2) Poate fi inspector de probatiune persoana care îndeplineste, cumulativ, conditiile prevăzute la art. 16 si 21 din Legea nr.l23/2006.

(3) Poate fi sef al serviciului de probatiune, denumit în continuare sef serviciu, persoana care îndeplineste, cumulativ, conditiile prevăzute la art. 13 si 21 din Legea nr. 123/2006.

 

CAPITOLUL II

Organizarea si desfăsurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de consilier de probatiune, inspector de probatiune si sef serviciu

 

Art. 3. - (1) Pentru înscrierea la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de consilier de probatiune, inspector de probatiune, precum si a celor de sef serviciu, candidatii vor prezenta un dosar de înscriere care va contine:

a) copie a actului de identitate;

b) copie a certificatului de căsătorie sau a altor acte, în cazul în care numele de pe actele de studii este diferit de cel de pe actul de identitate;

c) copie legalizată de pe diploma de licentă sau adeverinta provizorie care atestă universitatea absolvită, respectiv copie de pe ordinul ministrului justitiei din care să rezulte calitatea de consilier de probatiune si gradul profesional necesar înscrierii la concurs;

d) declaratie pe propria răspundere privind lipsa antecedentelor penale si a celor fiscale sau certificatul de cazier judiciar si cazier fiscal, în original;

e) curriculum-vitae (format european);

f) cerere-tip de înscriere la concurs, completată în conformitate cu formularul-tip de înscriere. Candidatii la posturile vacante de consilier de probatiune vor mentiona cel mult 3 servicii de probatiune pentru care candidează. Candidatii la functia de sef serviciu vor mentiona serviciul de probatiune în cadrul căruia este vacant postul de sef serviciu pentru care candidează;

g) chitantă de plată a taxei de înscriere la concurs, emisă de casieria tribunalului în raza căruia locuieste, respectiv îsi desfăsoară activitatea candidatul.

(2) Vor fi luate în considerare diplomele sau adeverintele care atestă studiile de lungă durată absolvite, indiferent de formă sau de emitent, cu conditia ca acesta din urmă să fie o unitate de învătământ acreditată sau recunoscută de statul român, în cazul absolvirii studiilor în străinătate.

(3) Până la data numirii în functie, candidatii îsi completează dosarul cu certificatul de cazier judiciar si fiscal, dacă acestea nu au fost depuse în momentul înscrierii.

(4) Cuantumul taxei de înscriere la concurs se stabileste de către ministrul justitiei prin ordin, astfel încât să acopere costurile necesare organizării si desfăsurării concursului.

Art. 4. - (1) Dosarul de înscriere completat în conformitate cu art. 3 alin. (1) se depune, în perioada indicată de către organizatori, la tribunalul în raza căruia locuieste, respectiv îsi desfăsoară activitatea candidatul.

(2) Dosarele candidatilor înscrisi la concurs sunt transmise de tribunale Directiei resurse umane si relatia cu Consiliul Superior al Magistraturii, în cel mult 5 zile lucrătoare de la finalizarea perioadei de înscriere.

(3) Cererea prin care candidatul solicită retragerea din concurs si restituirea taxei de înscriere se depune la tribunalul în raza căruia locuieste, respectiv îsi desfăsoară activitatea candidatul, până la finalizarea perioadei de înscriere.

Art. 5. - (1) Concursul pentru ocuparea posturilor vacante de consilier de probatiune, inspector de probatiune si sef serviciu cuprinde următoarele etape:

a) selectia dosarelor;

b) testarea medicală si psihologică;

c) testarea abilitătilor, atitudinilor si a motivatiei, prin sustinerea unui interviu;

d) testarea cunostintelor teoretice generale si specifice, prin sustinerea unei probe scrise, în cazul candidatilor pentru posturile vacante de consilier de probatiune, precum si testarea cunostintelor teoretice în domeniul probatiunii, prin sustinerea unei probe scrise, în cazul candidatilor pentru posturile vacante de inspector de probatiune;

e) sustinerea unui plan strategic de dezvoltare a serviciului, denumit în continuare plan strategic, pentru serviciul în cadrul căruia intentionează să ocupe functia de conducere, în cazul candidatilor pentru functia de sef serviciu;

f) repartizarea pe posturi a candidatilor pentru posturile vacante de consilier de probatiune si sef serviciu.

(2) În cazul sustinerii interviului pentru functia de sef serviciu, candidatul va fi evaluat, pe lângă ariile prevăzute la alin. (1) lit. c), si pe dimensiunea cunostinte în domeniul probatiunii.

Art. 6. - (1) Publicitatea concursului se realizează prin publicarea unui anunt de concurs în mass-media si pe site-ul Ministerului Justitiei.

(2) Anuntul de concurs publicat prin intermediul mass-mediei cuprinde data-limită de înscriere la concurs, numărul de posturi vacante, etapele de concurs si indicarea sursei de unde se pot obtine informatii suplimentare în legătură cu concursul.

(3) Anuntul de concurs, publicat pe site-ul Ministerului Justitiei cu cel putin 30 de zile înainte de data începerii concursului, cuprinde informatii referitoare la: termenul-limită de depunere a dosarului de înscriere, cuantumul taxei de înscriere la concurs, locul depunerii dosarului, locul desfăsurării etapelor, tematica, bibliografia, categoriile de posturi vacante, numărul si distributia geografică a posturilor vacante în functie de specializare, cerintele generale ale fiecărui post, regulamentul, modelul de curriculum vitae, cererea-tip de înscriere, datele de contact de unde se pot obtine informatii suplimentare referitoare la concurs.

(4) Pentru concursul privind ocuparea posturilor vacante de inspector de probatiune si sef serviciu, anuntul de concurs prevăzut la alin. (3) se afisează si la sediul serviciilor de probatiune. în acest caz, seful serviciului de probatiune va întocmi un proces-verbal, care se transmite Directiei resurse umane si relatia cu Consiliul Superior al Magistraturii.

(5) În situatia în care se modifică data-limită de înscriere la concurs sau data si locul desfăsurării unor etape de concurs, organizatorii vor publica un nou anunt pe site-ul Ministerului Justitiei, cu cel putin 5 zile înainte de data efectivă de desfăsurare a etapei.

Art. 7. - (1) Tematica, bibliografia de concurs, precum si criteriile de interviu se elaborează de Directia de probatiune, care le supune spre aprobare ministrului justitiei.

(2) Pentru concursul privind ocuparea posturilor vacante de sef serviciu, pe lângă mentiunile prevăzute la alin. (1), Directia de probatiune elaborează si coordonatele pe care trebuie să se realizeze planul strategic.

Art. 8. - (1) Pentru fiecare concurs organizat, în raport cu specificul posturilor scoase la concurs, cu numărul candidatilor si cu etapele sustinute, ministrul justitiei numeste, prin ordin:

a) comisia de organizare a concursului;

b) comisia de interviu;

c) comisia de verificare a cunostintelor;

d) comisia de examinare a planului strategic, în cazul candidatilor pentru posturile vacante de sef serviciu;

e) comisia de solutionare a contestatiilor;

f) comisia de repartizare pe posturi a candidatilor pentru posturile vacante de consilier de probatiune si sef serviciu.

(2) Fiecare comisie are în componenta sa un presedinte, membri, un secretar, precum si supleanti.

(3) Din comisia prevăzută la alin. (1) lit. a) fac parte reprezentanti ai Directiei de probatiune si ai Directiei resurse umane si relatia cu Consiliul Superior al Magistraturii din Ministerul Justitiei

(4) Din comisiile prevăzute la alin. (1) lit. b)-f) fac parte reprezentanti ai Directiei de probatiune, ai altor departamente din Ministerul Justitiei, precum si alti colaboratori externi, după caz.

(5) În cazul în care concursul pentru ocuparea posturilor vacante de consilier de probatiune se desfăsoară simultan cu cel pentru ocuparea posturilor vacante de inspector de probatiune, se pot stabili comisii comune de concurs.

Art. 9. - Comisia de organizare a concursului are, în principal, următoarele atributii:

a) verifică cererile de înscriere si actele depuse la dosarele candidatilor, conform art. 3 si 4, si respinge cererile de înscriere ale candidatilor, dacă nu sunt însotite de actele prevăzute la art. 3 alin. (1) sau dacă din actele depuse nu rezultă îndeplinirea conditiilor specifice pentru ocuparea postului;

b) asigură afisarea rezultatelor verificării dosarelor candidatilor;

c) asigură afisarea rezultatelor etapelor de concurs si a rezultatelor finale ale concursului;

d) asigură transmiterea către Directia resurse umane si relatia cu Consiliul Superior al Magistraturii a rezultatelor concursului;

e) îndeplineste orice sarcini organizatorice necesare pentru buna desfăsurare a concursului.

Art. 10. - Comisia de interviu are următoarele atributii principale:

a) stabileste întrebările si baremul pentru interviu;

b) stabileste planul interviului si realizează interviul;

c) notează si stabileste media notelor acordate candidatilor de către fiecare membru al comisiei;

d) reanalizează punctajul obtinut si stabileste nota finală, dacă există o diferentă mai mare de două puncte între notele acordate de membrii comisiei;

e) centralizează si comunică în scris comisiei de organizare a concursului rezultatele interviului, în vederea afisării acestora;

f) predă Directiei resurse umane si relatia cu Consiliul Superior al Magistraturii toate documentele aferente etapei respective, după finalizarea acesteia.

Art. 11. - Comisia de verificare a cunostintelor are următoarele atributii principale:

a) stabileste cel putin 3 variante de subiecte pentru proba scrisă;

b) stabileste baremul pentru fiecare subiect;

c) corectează lucrările candidatilor si stabileste media notelor acordate candidatilor de către fiecare membru al comisiei;

d) reanalizează punctajul obtinut si stabileste nota finală, dacă există o diferentă mai mare de două puncte între notele acordate de membrii comisiei;

e) centralizează si comunică în scris rezultatele etapei comisiei de organizare a concursului, în vederea afisării acestora;

f) predă Directiei resurse umane si relatia cu Consiliul Superior al Magistraturii toate documentele aferente etapei respective, după finalizarea acesteia.

Art. 12. - Comisia de examinare a planurilor strategice are următoarele atributii principale:

a) stabileste baremul pentru evaluarea planului strategic;

b) notează planul strategic sustinut si stabileste media notelor acordate candidatilor de către fiecare membru al comisiei;

c) reanalizează punctajul obtinut si stabileste nota finală, dacă există o diferentă mai mare de două puncte între notele acordate de membrii comisiei;

d) centralizează si comunică în scris rezultatele etapei comisiei de organizare a concursului, în vederea afisării acestora;

e) predă Directiei resurse umane si relatia cu Consiliul Superior al Magistraturii toate documentele aferente etapei respective, după finalizarea acesteia.

Art. 13. - Comisia de solutionare a contestatiilor are următoarele atributii principale:

a) solutionează contestatiile depuse de candidati cu privire la rezultatul obtinut în urma selectiei dosarelor;

b) solutionează contestatiile depuse de către candidati cu privire la rezultatul obtinut în urma interviului;

c) solutionează contestatiile depuse de candidati cu privire la rezultatul obtinut în urma probei scrise;

d) solutionează contestatiile depuse de candidati cu privire la rezultatul obtinut în urma sustinerii planului strategic;

e) centralizează si comunică în scris comisiei de organizare a concursului rezultatele solutionării contestatiilor, în vederea afisării acestora;

f) predă Directiei resurse umane si relatia cu Consiliul Superior al Magistraturii toate documentele aferente solutionării contestatiilor depuse de candidati, după finalizarea acesteia.

Art. 14. - (1) În cazul în care se constată, în urma solutionării contestatiilor, că există o diferentă de cel putin un punct fată de rezultatul obtinut initial de către candidat, nota finală va fi stabilită de către o comisie formată din 3 membri, după cum urmează: un membru din comisia de solutionare a contestatiilor, un membru din comisia care a evaluat proba contestată si un alt membru, cu rol de arbitru, desemnat prin tragere la sorti dintre membrii comisiilor ale căror rezultate nu fac obiectul contestatiei.

(2) Comisia de arbitraj astfel constituită este numită prin ordin al ministrului justitiei.

Art. 15. - Comisia de repartizare pe posturi are ca atributie principală repartizarea candidatilor pe posturile vacante de consilier de probatiune si sef serviciu scoase la concurs.

Art. 16. - (1) Nu pot face parte din comisiile prevăzute la art. 8 alin. (1) si la art. 14 acele persoane care sunt soti, rude sau afini până ia gradul al IV-lea inclusiv cu oricare dintre candidatii înscrisi la concurs.

(2) Fiecare membru al comisiilor sus-mentionate semnează o declaratie pe propria răspundere în care precizează că:

a) nu se află în vreuna dintre situatiile de incompatibilitate prevăzute la alin. (1);

b) va respecta confidentialitatea lucrărilor comisiei si a variantelor de subiecte ce vor fi elaborate.

(3) Membrii comisiilor prevăzute la art. 8 alin. (1)si la art. 14, precum si persoanele care vor asigura supravegherea desfăsurării etapei scrise vor fi retribuiti pentru activitatea depusă, în conditiile Hotărârii Guvernului nr. 257/2005 privind înfiintarea pe lângă Ministerul Justitiei a unei activităti finantate integral din venituri proprii.

(4) Neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a responsabilitătilor de către persoanele mentionate la alin. (3) atrage neplata sau reducerea corespunzătoare a indemnizatiei plătite pentru contributia la desfăsurarea concursului.

Art. 17. - (1) Selectia dosarelor depuse de candidati se va realiza în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii dosarelor.

(2) Lista candidatilor declarati admisi sau respinsi după selectia dosarelor este publicată pe site-ul Ministerului Justitiei.

(3) Candidatii declarati respinsi în urma selectiei dosarelor pot depune la Directia resurse umane si relatia cu Consiliul Superior al Magistraturii, personal sau prin fax, contestatie în termen de două zile lucrătoare de la afisarea listelor.

(4) Contestatiile candidatilor respinsi în urma selectiei dosarelor sunt solutionate în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la alin. (3).

(5) Lista finală a candidatilor declarati admisi după selectia dosarelor, precum si informatiile cu privire la data, locul si ora de sustinere a testării medicale si psihologice prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. b) sunt publicate pe site-ul Ministerului Justitiei în termenul prevăzut la alin. (4).

Art. 18. - (1) Candidatii declarati admisi în urma etapei de selectie a dosarelor sunt supusi unei testări medicale si psihologice cu caracter eliminatoriu.

(2) Pentru respectarea confidentialitătii la publicarea rezultatelor testării psihologice, fiecărui candidat i se va atribui, la intrarea în sală, un cod alcătuit dintr-o literă si 4 cifre.

(3) Testarea medicală si psihologică se va realiza în termen de cel putin 10 zile lucrătoare de la data stabilită de organizatori.

(4) Lista candidatilor care vor sustine interviul, precum si informatiile cu privire la data, locul si ora de sustinere a acestuia vor fi publicate pe site-ul Ministerului Justitiei în termen de două zile lucrătoare de la finalizarea testării.

Art. 19. - (1) A treia etapă a concursului constă în sustinerea de către candidati a unui interviu, în vederea evaluării următoarelor dimensiuni: abilităti, atitudini si motivatie.

(2) Pentru concursul organizat în vederea ocupării functiei de sef serviciu, prevederile art. 5 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.

(3) Comisia de interviu va acorda o notă fiecărui candidat. La finalizarea etapei, baremul grilei de interviu se afisează pe site-ul Ministerului Justitiei.

(4) Întrebările si răspunsurile la interviu se înregistrează audio, iar înregistrările sunt utilizate exclusiv în scopul concursului.

(5) Sunt declarati admisi la proba interviului candidatii care au obtinut minimum nota 7, dar nu mai putin de nota 5 la fiecare dintre dimensiunile enumerate la alin. (1) si (2). Rezultatele interviului sunt publicate pe site-ul Ministerului Justitiei în termen de două zile lucrătoare de la finalizarea etapei.

Art. 20. - (1) Rezultatele interviului pot fi contestate în termen de două zile lucrătoare de la afisare. Contestatia se depune, personal sau prin fax, la Directia resurse umane si relatia cu Consiliul Superior al Magistraturii.

(2) Contestatiile se solutionează de către comisia de solutionare a contestatiilor în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la alin. (1), iar rezultatele se publică imediat după solutionare pe site-ul Ministerului Justitiei.

(3) În situatia prevăzută la art. 14, termenul prevăzut la alin. (2) se prelungeste cu 5 zile lucrătoare.

(4) Lista candidatilor declarati admisi după proba interviului, notele obtinute pentru fiecare dimensiune si media finală, precum si informatiile cu privire la data, locul si ora de desfăsurare a următoarei probe sunt publicate pe site-ul Ministerului Justitiei în termenul prevăzut la alin. (2) si (3).

(5) Notarea comisiei de solutionare a contestatilor este definitivă, cu exceptia situatiei prevăzute la art. 14.

Art. 21. - (1) Candidatii pentru posturile de consilier de probatiune si inspector de probatiune, care au fost declarati admisi la proba interviului, sustin proba scrisă în concordantă cu prevederile art. 5 alin. (1) lit. d).

(2) Intrarea candidatilor în sălile de concurs se face pe baza listelor întocmite pentru fiecare sală si a actului de identitate, cu o jumătate de oră înainte de începerea probei scrise. Pe listă se mentionează prezenta fiecărui candidat.

(3) Candidatii care nu se află în sală în momentul deschiderii plicului cu subiecte pierd dreptul de a mai sustine concursul. Este interzisă intrarea în sală a candidatilor cu mijloace de comunicare la distantă, computere personale, PDA-uri etc.

(4) În vederea elaborării lucrării scrise, candidatii primesc coli de hârtie având stampila Directiei de probatiune. Se poate folosi numai cerneală sau pix cu pastă de culoare albastră.

(5) Înainte de a se dicta subiectele candidatii scriu numele si prenumele pe coltul foii ce urmează să fie lipit, pe care se aplică stampila Directiei de probatiune si semnătura presedintelui comisiei de verificare a cunostintelor.

(6) Pe toată durata desfăsurării probei scrise, în sălile de concurs au acces numai membrii comisiilor de concurs, persoanele care supraveghează desfăsurarea probei, si, dacă este cazul, personalul medical.

(7) Timpul destinat pentru elaborarea lucrării este de 3 ore. Candidatii predau lucrările în functie de momentul finalizării lor sau la expirarea timpului stabilit pentru proba scrisă, iar responsabilul fiecărei săli de concurs întocmeste un borderou care cuprinde numărul de pagini al lucrărilor si semnătura candidatilor, pe care îl predă, împreună cu lucrările, presedintelui comisiei de verificare a cunostintelor, printr-un proces-verbal.

(8) Lucrarea se consideră predată de către candidat după verificarea stării acesteia de către responsabilul de sală si după semnarea de către candidat în borderou.

(9) Pe toată durata desfăsurării probei scrise este interzisă părăsirea temporară a sălii de concurs de către candidati. în cazuri exceptionale, părăsirea temporară a sălii de concurs se poate face numai cu însotirea unui supraveghetor.

(10) Pentru asigurarea ordinii în timpul concursului, membrii comisiei de verificare a cunostintelor sau persoanele care supraveghează desfăsurarea probei pot reaseza candidatii în sală.

(11) Orice fraudă sau încercare de fraudă dovedită se sanctionează prin eliminarea din concurs; în aceste cazuri, persoanele care supraveghează desfăsurarea probei îl sesizează de îndată pe presedintele comisiei de verificare a cunostintelor, care întocmeste un proces-verbal despre constatările făcute si măsurile luate, iar lucrarea se anulează cu mentiunea „fraudă”.

(12) La finalizarea probei scrise baremul de corectare se afisează la locatia de desfăsurare a acesteia si pe site-ul Ministerului Justitiei.

Art. 22. - (1) Lucrările scrise sunt corectate în termen de cel putin 10 zile lucrătoare de la data sustinerii etapei, iar rezultatele sunt publicate pe site-ul Ministerului Justitiei.

(2) Sunt declarati admisi la proba scrisă candidatii pentru posturile vacante de consilier de probatiune care au obtinut minimum nota 7, dar nu mai putin de nota 5 la fiecare dintre criteriile prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. d).

(3) În cazul concursului organizat în vederea ocupării posturilor vacante de inspector de probatiune, sunt declarati admisi la proba scrisă candidatii care au obtinut minimum nota 7.

(4) Candidatii nemultumiti de notele acordate la proba scrisă pot depune, personal sau prin fax, contestatii la Directia resurse umane si relatia cu Consiliul Superior al Magistraturii, în termen de două zile lucrătoare de la afisarea rezultatelor.

(5) În vederea solutionării contestatiilor, lucrările scrise sunt resigilate si renumerotate, fiind notate într-un borderou.

(6) Contestatiile se solutionează în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la alin. (4), de către comisia de solutionare a contestatiilor.

(7) Dacă există situatii dintre cele prevăzute la art. 14, termenul destinat afisării rezultatelor după verificarea contestatiilor se prelungeste cu încă 5 zile. Prevederile art. 20 alin. (5) se aplică în mod corespunzător.

Art. 23. - Rezultatele finale ale probei scrise vor fi publicate pe site-ul Ministerului Justitiei.

Art. 24. - (1) Candidatii pentru posturile vacante de sef serviciu, care au fost declarati admisi la proba interviului, sustin oral un plan strategic de dezvoltare a serviciului în cadrul căruia intentionează să ocupe functia de conducere, întocmit în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (2).

(2) Planul strategic se depune la Directia resurse umane si relatia cu Consiliul Superior al Magistraturii, în termen de cel mult 5 zile după afisarea rezultatelor la proba interviului, pe suport hârtie, purtând pe fiecare pagină semnătura candidatului.

(3) După finalizarea termenului de depunere a planului strategic, baremul după care se evaluează acesta se va afisa pe site-ul Ministerului Justitiei.

(4) Sustinerea planului strategic de către candidati se înregistrează audio. Prevederile art. 19 alin. (4) se aplică în mod corespunzător.

(5) Sunt declarati admisi în urma sustinerii planului strategic candidatii care au obtinut minimum nota 7. Rezultatele obtinute în urma sustinerii planului strategic sunt publicate pe site-ul Ministerului Justitiei în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la finalizarea etapei. Prevederile art. 6 alin. (4) se aplică în mod corespunzător.

(6) Rezultatele obtinute în urma sustinerii planului strategic pot fi contestate în termen de două zile lucrătoare de la afisare. Contestatia se depune, personal sau prin fax, la Directia resurse umane si relatia cu Consiliul Superior al Magistraturii.

(7) Contestatiile se solutionează de către comisia de solutionare a contestatiilor, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la alin. (6).

(8) În situatia prevăzută la art. 14 termenul prevăzut la alin. (7) se prelungeste cu 5 zile.

(9) Lista candidatilor declarati admisi în urma sustinerii planului strategic este publicată pe site-ul Ministerului Justitiei în termenul prevăzut la alin. (7). Prevederile art. 6 alin. (4) se aplică în mod corespunzător.

Art. 25. - (1) Fiecare probă va fi notată de la 0 la 10. Nu se acordă puncte din oficiu.

(2) Notele acordate la fiecare probă de concurs se trec în litere si în cifre în borderoul de notare, care este semnat pe fiecare filă de membrii comisiilor prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. b)-e).

(3) Nota finală a fiecărei probe de concurs este media aritmetică a notelor acordate de fiecare membru al comisiilor prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. b)-e).

(4) Nota finală a concursului este media aritmetică dintre notele obtinute la proba interviului si proba scrisă, în cazul sustinerii concursului pentru ocuparea posturilor vacante de consilier de probatiune si inspector de probatiune, respectiv dintre notele obtinute la proba interviului si proba sustinerii planului strategic, pentru ocuparea posturilor vacante de sef serviciu.

Art. 26. - (1) Media generală de promovare a concursului este de cel putin 7.

(2) Candidatii declarati admisi la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de consilier de probatiune si sef serviciu vor fi repartizati pe posturi în cel mult 5 zile lucrătoare de la comunicarea rezultatelor, de către comisia prevăzută la art. 8 alin. (1) lit. f).

(3) Repartizarea candidatilor pe posturile vacante de consilier de probatiune se va face în functie de:

a) numărul si categoriile de posturi vacante în functie de specializare;

b) optiunile candidatilor;

c) nota finală obtinută.

(4) Repartizarea candidatilor pe posturile vacante de sef serviciu se va face în functie de criteriile prevăzute la alin. (3) lit. b) si c).

(5) Departajarea candidatilor cu note egale, care optează pentru posturile vacante de consilier de probatiune din cadrul aceluiasi serviciu sau pentru posturile vacante de inspector de probatiune, se face întâi în functie de nota obtinută la proba scrisă, apoi în functie de nota obtinută la dimensiunea atitudine din cadrul interviului.

(6) Departajarea candidatilor cu note egale, care optează pentru functia vacantă de conducere din cadrul aceluiasi serviciu, se realizează întâi în functie de nota obtinută la planul strategic, apoi în functie de nota obtinută la dimensiunea cunostinte din cadrul interviului.

(7) Candidatii declarati admisi pentru posturile vacante de inspector de probatiune si sef serviciu vor fi numiti în functie prin ordin al ministrului justitiei.

(8) Lista candidatilor declarati admisi si repartizati pe posturi va fi publicată pe site-ul Ministerului Justitiei în termen de două zile de la finalizarea concursului.

Art. 27. - Prin derogare de la prevederile art. 6, în cazul în care între data anuntării concursului si data încheierii probelor de concurs se vacantează sau se suplimentează posturi, acestea pot fi ocupate de către candidati în conditiile prezentului regulament.

Art. 28. - (1) Candidatii admisi în conditiile prezentului regulament trebuie să se prezinte la post în cel mult 15 zile de la data comunicării rezultatelor repartizării candidatilor pe post, respectiv la data numirii în functie prin ordin al ministrului justitiei, în cazul în care candidatii admisi nu pot respecta termenul mentionat, acestia înaintează o cerere, în scris, directorului Directiei de probatiune, în care prezintă motivele întârzierii si termenul la care se pot prezenta la post.

(2) în cazul neprezentării la post în termenul stabilit, postul este declarat vacant. Directia de probatiune va comunica următorului candidat posibilitatea ocupării acestuia, în conditiile prezentului regulament.

 

CAPITOLUL III

Dispozitii finale

 

Art. 29. - Lucrările scrise ale candidatilor declarati admisi la concurs si procesele-verbale privind rezultatele concursului sunt transmise Directiei resurse umane si relatia cu Consiliul Superior al Magistraturii, pentru a fi incluse în dosarele profesionale ale candidatilor. Dosarele, procesele-verbale, lucrările scrise referitoare la ceilalti candidati si orice alte documente în legătură cu concursul se arhivează si se păstrează la Directia resurse umane si relatia cu Consiliul Superior al Magistraturii.

 

ACTE ALE CURTII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI

 

CURTEA EUROPEANA A DREPTURILOR OMULUI

SECTIA A TREIA

 

HOTĂRÂREA

din 17 ianuarie 2008

în Cauza Atanasiu împotriva României

(Cererea nr. 15.204/02)

 

Strasbourg în cauza Atanasiu împotriva României, Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Sectia a treia), statuând în cadrul unei camere formate din:

- Bostjan M. Zupancic, presedinte;

- Corneliu Bîrsan;

- Elisabet Fura-Sandstrom;

- Alvina Gyulumyan;

- Egbert Myjer;

- David Thor Bjorgvinsson;

- Isabelle Berro-Lefevre, judecători,

- Santiago Quesada, grefier de sectie,

după ce a deliberat în camera de consiliu la data de 11 decembrie 2007, pronuntă următoarea hotărâre, adoptată la această dată:

PROCEDURA

1. La originea cauzei se află o cerere (nr. 15.204/02) îndreptată împotriva României, prin care un cetătean al acestui stat, domnul Lucian Atanasiu (reclamantul,) a sesizat Curtea la data de 19 aprilie 2001 în temeiul art. 34 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale (Conventia.)

2. Reclamantul este reprezentat de doamna T. Calipetre, avocat în Constanta. Guvernul român (Guvernul) este reprezentat de domnul Razvan Horatiu Radu, agentul guvernamental român pe lângă Curtea Europeană a Drepturilor Omului.

3. La data de 6 septembrie 2005, Curtea a hotărât să comunice cererea Guvernului. în temeiul prevederilor art. 29 alin. 3, aceasta a hotărât să analizeze în acelasi timp admisibilitatea si fondul cauzei.

IN FAPT

Circumstantele cauzei

4. Reclamantul s-a născut în anul 1956 si locuieste la Constanta.

5. La data de 20 septembrie 1987, Marcu S. a încheiat cu sotii Victoria si Iosif B. o promisiune de vânzare a unui teren în suprafată de circa 500 m2 situat la Constanta.

6. La data de 9 septembrie 1990, Marcu S. i-a vândut acelasi teren reclamantului si sotiei sale, printr-un contract autentificat în fata notarului.

7. La data de 12 noiembrie 1990, sotii B. au solicitat Judecătoriei Constanta să constate că, la data de 20 septembrie 1987, ei au încheiat cu Marcu S. un precontract de vânzare-cumpărare pentru terenul în cauză si să pronunte o hotărâre care să tină loc de contract de vânzare-cumpărare.

8. La data de 4 septembrie 1991, sotii B. i-au chemat în judecată si pe reclamant si sotia sa printr-o actiune în constatarea nulitătii contractului de vânzare-cumpărare încheiat între Marcu S., pe de o parte, si reclamant si sotia sa, pe de altă parte.

9. La data de 17 februarie 1992, Judecătoria Constanta a hotărât să conexeze cele două cauze.

10. La data de 13 iulie 1992, Judecătoria Constanta a respins actiunea sotilor B. si, în urma cererii reconventionale a reclamantului si a sotiei acestuia, i-a obligat pe primii să lase terenul în posesia acestora din urmă. Sotii B. au formulat recurs împotriva acestei sentinte.

11. La data de 20 noiembrie 1992, Marcu S. a decedat, iar mostenitorii săi au fost introdusi în cauză.

12. La data de 28 ianuarie 1993, la cererea sotilor B., Curtea Supremă de Justitie a strămutat dosarul Tribunalului Constanta la Tribunalul Bucuresti, pe motiv de bănuială legitimă cu privire la echitatea procedurii. Judecătorul P. a făcut parte din completul Curtii Supreme de Justitie care s-a pronuntat asupra acestei cereri de strămutare.

13. La data de 16 iunie 1993, Tribunalul Bucuresti a admis recursul sotilor B. si a casat hotărârea Judecătoriei Constanta cu trimitere spre rejudecare în fata aceleiasi judecătorii.

14. La cererea de strămutare formulată de sotii B., prin Decizia din data de 10 martie 1994 a Curtii Supreme de Justitie, cauza a fost transmisă Judecătoriei Sectorului 3 Bucuresti. Judecătorul P a prezidat acest complet al Curtii Supreme de Justitie.

15. La data de 20 iunie 1994, Judecătoria Sectorului 3 Bucuresti a admis actiunea sotilor B. si a constatat existenta unui contract de vânzare-cumpărare încheiat în anul 1987 între Marcu S. si sotii B. pentru terenul în cauză.

16. La data de 15 decembrie 1994, Iosif B. a decedat, actiunea fiind continuată de sotia sa, Victoria B.

17. La data de 3 aprilie 1995, Tribunalul Bucuresti a respins apelul reclamantului si al sotiei sale ca neîntemeiat. Acestia au formulat recurs. în timp ce acest recurs se afla pe rolul Curtii de Apel Bucuresti, ei au formulat o plângere penală pentru fals, sustinând că chitanta ce dovedea tranzactia din data de 20 septembrie 1987 dintre Marcu S. si sotii B. ar fi fost falsificată. Din acest motiv, procedura în fata Curtii de Apel Bucuresti a fost suspendată la data de 16 octombrie 1995 până la solutionarea plângerii penale.

18. La data de 26 martie 1996, Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanta a pronuntat solutia de neîncepere a urmăririi penale în favoarea sotilor B. Această decizie a fost mentinută în urma plângerilor ierarhice ale reclamantului, decizia definitivă a Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justitie datând din 7 mai 1998.

19. În urma reluării procedurii civile, la data de 9 iunie 1998, prin Decizia din data de 7 septembrie 1998, Curtea de Apel Bucuresti a admis recursul reclamantului si al sotiei sale si a casat Decizia din data de 3 aprilie 1995 cu trimitere spre rejudecare, pe motivul că Tribunalul Bucuresti pronuntase această decizie fără a lua act de decesul lui Iosif B.

20. La data de 29 ianuarie 1999, Tribunalul Bucuresti a casat Hotărârea din data de 20 iunie 1994 a Judecătoriei Sectorului 3 Bucuresti si a trimis cauza spre rejudecare în primă instantă. Această decizie nu a fost motivată.

21. La data de 30 iunie 1999, Judecătoria Sectorului 3 Bucuresti a admis actiunea formulată de Victoria B. Ea a constatat nulitatea contractului de vânzare-cumpărare încheiat la data de 9 septembrie 1990 între Marcu S., pe de o parte, si reclamant si sotia sa, pe de altă parte, si a constatat existenta unui contract de vânzare-cumpărare încheiat în anul 1987 între Marcu S. si sotii B. Instanta si-a întemeiat hotărârea în special pe interogatoriul al cărui obiect îl făcuse Marcu S. înainte de decesul său si pe declaratia unui martor, care redactase chitanta din data de 20 septembrie 1987 în prezenta Victoriei B. si a lui Marcu S. Mai mult, instanta a apreciat că Marcu S. încheiase ulterior cu reclamantul si sotia sa un alt contract de vânzare-cumpărare pentru acelasi teren, având ca si consecintă lezarea intereselor Victoriei B. si ale defunctului ei sot, în favoarea cărora Marcu S. semnase deja o promisiune de vânzare.

22. La data de 16 iunie 2000, Tribunalul Bucuresti a admis apelul reclamantilor si, pe fond, a respins actiunea Victoriei B., cu motivarea că chitanta ce tinea loc de antecontract de vânzare-cumpărare nu fusese semnată de Marcu S.

23. La data de 14 noiembrie 2000, Curtea de Apel Bucuresti a admis recursul Victoriei B. si, pe fond, a respins pretentiile reclamantului si ale sotiei sale, considerând corectă Hotărârea din data de 30 iunie 1999 a judecătoriei. Fostul judecător R, între timp devenit avocat, a reprezentat-o pe Victoria B. în fata Curtii de Apel.

IN DREPT

I. Asupra pretinsei încălcări a art. 6 alin. 1 din Conventie

24. Reclamantul sustine că durata procedurii a încălcat principiul „termenului rezonabil” asa cum este el prevăzut de art. 6 alin. 1 din Conventie, care prevede următoarele:

„Orice persoană are dreptul la judecarea în mod echitabil (...) într-un termen rezonabil a cauzei sale, de către o instantă (...), care va hotărî (...) asupra încălcării drepturilor si obligatiilor sale cu caracter civil (...)”.

25. Guvernul se opune acestui argument.

26. Perioada ce trebuie luată în considerare nu a început decât odată cu intrarea în vigoare a Conventiei în privinta României, la data de 20 iunie 1994. Totusi, pentru a aprecia caracterul rezonabil al termenelor scurse începând cu această dată, trebuie tinut cont de stadiul în care se afla cauza la momentul respectiv, în cazul de fată în primă instantă, după 3 ani de procedură.

Perioada în discutie s-a încheiat la data de 14 noiembrie 2000. Asadar, ea a durat 6 ani si 5 luni, pentru 7 instante.

A. Asupra admisibilitătii

27. Curtea constată că acest capăt de cerere nu este în mod vădit neîntemeiat în sensul art. 35 alin. 3 din Conventie. Mai mult, ea observă că nu este incident niciun alt motiv de inadmisibilitate.

B. Asupra fondului

28. Reclamantul arată că nici complexitatea cauzei, nici comportamentul părtilor în procedura internă nu ar putea justifica durata acesteia. El consideră că durata nerezonabilă a acestei proceduri este imputabilă exclusiv autoritătilor judiciare interne, în special casărilor succesive cu trimitere spre rejudecare, erorilor si viciilor de procedură. în fine, reclamantul arată că, chiar dacă procedura avea un obiect patrimonial, în spetă solutionarea unei dispute asupra proprietătii unui teren, miza acestei proceduri a fost deosebit de importantă pentru el, deoarece era vorba de terenul pe care intentiona să-si construiască o casă pentru care obtinuse deja autorizatia de construire.

29. Guvernul consideră că această cauză era complexă datorită incidentelor procedurale apărute, precum conexarea celor două dosare, amânarea procedurii până la solutionarea unei plângeri penale conexe, strămutarea cauzei si necesitatea introducerii în cauză a mostenitorilor părtilor decedate. Mai mult, trebuie arătat că nu au existat perioade lungi de inactivitate a instantelor interne.

30. Curtea reaminteste că cerinta caracterului rezonabil al duratei unei proceduri se apreciază în functie de circumstantele cauzei si tinând cont de criteriile consacrate de jurisprudenta sa, în special complexitatea cauzei, comportamentul reclamantului si cel al autoritătilor competente, precum si miza litigiului pentru părtile interesate (a se vedea, printre multe altele, Cauza Frydlender împotriva Frantei [MC], nr. 30.979/96, § 43, CEDO 2000-VII).

31. Curtea observă că această cauză nu a avut o complexitate deosebită, obiectul său vizând valabilitatea celor două contracte de vânzare-cumpărare încheiate succesiv de acelasi vânzător, referitoare la acelasi teren.

Pe de altă parte, ea constată că întârzierile importante în procedură au fost cauzate de casările si trimiterile succesive spre rejudecare a cauzei. în acest sens, Curtea observă că desfăsurarea procedurii a fost de asemenea prelungită din cauzanumeroaselor hotărâri pronuntate în cauză. Astfel, cauza a fost trimisă spre rejudecare de două ori, fie în fata tribunalului, fie în fata judecătoriei, prin Hotărârea din data de 7 septembrie 1998 a Curtii de Apel Bucuresti si prin cea din data de 29 ianuarie 1999 a Tribunalului Bucuresti, care au anulat hotărârile instantelor inferioare. Mai mult, trimiterea cauzei spre rejudecare putea continua la nesfârsit în absenta unei prevederi legale care să împiedice aceasta. Desi Curtea nu este competentă să analizeze modul în care instantele nationale au interpretat si aplicat dreptul intern, ea consideră totusi că toate acele casări succesive cu trimitere spre rejudecare se datorează erorilor comise de instantele inferioare în analizarea cauzei (Cauza Wierciszewska împotriva Poloniei, nr. 41.431/98, 25 noiembrie 2003, § 46). In plus, repetarea acestor casări denotă o deficientă de functionare a sistemului judiciar (Cauza Cârstea si Grecu împotriva României, nr. 56.326/00, 15 iunie 2006, § 42).

32. Prin urmare, Curtea apreciază că nici complexitatea cauzei, nici comportamentul reclamantului nu explică durata procedurii, privită în ansamblul ei.

33. Curtea a solutionat în mai multe rânduri cauze ce ridicau probleme similare cu cea din cazul de fată si a constatat încălcarea art. 6 alin. 1 din Conventie (a se vedea cauza Frydlender, mentionată mai sus). După ce a analizat toate elementele ce i-au fost supuse atentiei, Curtea consideră că Guvernul nu a expus niciun fapt sau argument care să poată duce la o altă concluzie în cazul de fată. Tinând cont de jurisprudenta sa în materie, Curtea apreciază că, în spetă, durata procedurii litigioase este excesivă si nu corespunde cerintei „termenului rezonabil”.

Prin urmare, a avut loc încălcarea art. 6 alin. 1.

II. Asupra celorlalte pretinse încălcări

34. Invocând art. 6 din Conventie, reclamantul se plânge de lipsa de independentă si impartialitate a instantelor care au solutionat procedura privind constatarea nulitătii contractului de vânzare-cumpărare, din cauza faptului că judecătorul P a făcut parte din completele de judecată care au solutionat cele două cereri de strămutare a cauzei din data de 28 ianuarie 1993 si 10 martie 1994, înainte de a activa ca avocat pentru a-i reprezenta pe adversarii săi în fata Curtii de Apel Bucuresti.

Reclamantul se plânge si de lipsa de acces la instantă pentru a contesta neînceperea urmăririi penale pronuntată de parchet la data de 26 martie 1996 în urma plângerii sale penale pentru fals.

35. Curtea observă că cererile de strămutare la care face trimitere reclamantul au fost solutionate prin două hotărâri din data de 28 ianuarie 1993 si 10 martie 1994, adică înainte de intrarea în vigoare a Conventiei în privinta României, la data de 20 iunie 1994. Mai mult, daca reclamantul ar fi avut o îndoială în ceea ce priveste influenta exercitată asupra judecătorilor Curtii de Apel Bucuresti de către avocatul adversarilor săi, el ar fi putut să solicite strămutarea cauzei pe motiv de bănuială legitimă sau recuzarea judecătorilor respectivi, ceea ce el nu a demonstrat că ar f[ făcut.

În sfârsit, Curtea observă că cererea referitoare la lipsa de acces la o instantă se referă la o procedură care s-a finalizat prin solutia definitivă a Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justitie din data de 7 mai 1998, cu mai mult de 6 luni înainte de introducerea cererii în fata Curtii.

36. Invocând art. 1 din Protocolul nr. 1, reclamantul se plânge cu privire la decizia din data de 14 noiembrie 2000 a Curtii de Apel Bucuresti prin care i-au fost respinse pretentiile asupra proprietătii pe care o dobândise.

37. Curtea reaminteste că faptul că un litigiu între particulari este solutionat de o instantă pe baza dreptului în vigoare nu atrage, în sine, răspunderea statului sub incidenta art. 1 din Protocolul nr. 1, dacă nu s-a constatat niciun indiciu de arbitrariu (a se vedea, printre altele, Cauza Vasilev împotriva Bulgariei (decembrie), nr. 47.063/99, 10 martie 2005). în spetă, ea observă că instantele interne au procedat la o analiză aprofundată a probelor aduse de părti. Pe de altă parte, ea nu distinge niciun indiciu de arbitrariu în hotărârile pronuntate.

38. Tinând cont de ansamblul elementelor aflate în posesia sa si în măsura în care ea este competentă să examineze pretentiile formulate, Curtea nu a constatat nicio aparentă de încălcare a drepturilor si libertătilor garantate de Conventie sau protocoalele sale.

39. Rezultă că această parte a cererii este vădit neîntemeiată si trebuie respinsă în conformitate cu art. 35 alin. 3 si 4 din Conventie.

III. Asupra aplicării art. 41 din Conventie

40. Conform art. 41 din Conventie,

„În cazul în care Curtea declară că a avut loc o încălcare a Conventiei sau a protocoalelor sale si dacă dreptul intern al înaltei părti contractante nu permite decât o înlăturare incompletă a consecintelor acestei încălcări, Curtea acordă părtii lezate, dacă este cazul, o reparatie echitabilă”.

A. Prejudiciu

41. Reclamantul solicită suma de 161.700 euro (EUR) cu titlu de daune materiale, inclusiv valoarea terenului care a făcut obiectul litigiului în fata instantelor interne, precum si suma de 40.000 EUR cu titlu de daune morale pe care Ie-a suferit.

42. Guvernul contestă aceste pretentii.

43. Curtea nu distinge nicio legătură de cauzalitate între încălcarea constatată si prejudiciul material pretins si respinge această cerere. în schimb, Curtea apreciază că reclamantul a suferit un anumit prejudiciu moral din cauza duratei procedurii sale civile. Statuând în echitate, ea îi acordă suma de 2.000 EUR cu acest titlu.

B. Cheltuieli de judecată

44. Reclamantul mai solicită suma de 2.930 EUR cu titlu de cheltuieli de judecată suportate în fata instantelor interne si suma de 250 EUR pentru cele angajate în fata Curtii. în acest sens, el trimite copii de pe două chitante ce dovedesc plata sumei de 500.000 lei vechi (ROL) si 600 lei noi (RON) către avocata care îl reprezintă în fata Curtii si o a treia chitantă pentru suma de 209,81 RON, aferentă cheltuielilor cu expedierea prin curier, plătite avocatei.

45. Guvernul contestă aceste pretentii.

46. Conform jurisprudentei Curtii, un reclamant nu poate obtine rambursarea cheltuielilor sale de judecată decât în măsura în care li s-a stabilit realitatea, necesitatea si caracterul rezonabil. în spetă si tinând cont de elementele aflate în posesia sa si de criteriile mentionate mai sus, Curtea apreciază ca rezonabilă suma de 250 EUR cu titlul de cheltuieli de judecată pentru procedura în fata Curtii si i-o acordă reclamantului.

C. Dobânzi

47. Curtea consideră potrivit ca rata dobânzii să se bazeze pe rata dobânzii facilitătii de împrumut marginal a Băncii Centrale Europene, majorată cu 3 puncte procentuale.

PENTRU ACESTE MOTIVE

CURTEA,

ÎN UNANIMITATE,

1. declară cererea admisibilă în ceea ce priveste capătul de cerere întemeiat pe durata excesivă a procedurii si inadmisibilă

în rest:

2. hotărăste că a avut loc încălcarea art. 6 alin. 1 din Conventie;

3. hotărăste:

a) ca statul pârât să îi plătească reclamantului, în cel mult 3 luni de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri, conform art. 44 alin. 2 din Conventie, următoarele sume:

(i) 2.000 EUR (două mii euro) cu titlu de daune morale;

(ii) 250 EUR (două sute cincizeci euro) cu titlu de cheltuieli de judecată;

(iii) orice sumă ce ar putea fi datorată cu titlu de impozit pentru sumele de mai sus;

b) ca, începând de la expirarea termenului mentionat mai sus si până la efectuarea plătii, aceste sume să se majoreze cu o dobândă simplă având o rată egală cu cea a facilitătii de împrumut marginal a Băncii Centrale Europene valabilă în această perioadă, majorată cu 3 puncte procentuale;

c) ca sumele în discutie să fie convertite în lei noi (RON) la cursul de schimb valabil la data plătii;

4. respinge cererea de satisfactie echitabilă pentru rest.

Redactată în limba franceză, apoi comunicată în scris la data de 17 ianuarie 2008 în conformitate cu art. 77 alin. 2 si 3 din Regulament.

 

Bostjan M. Zupancic,

presedinte

Santiago Quesada,

grefier