MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 628         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 29 august 2008

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

22. - Ordonantă privind eficienta energetică si promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie

 

25. - Ordonantă pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu

 

26. - Ordonantă cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2008, aprobat prin Legea nr. 387/2007

 

27. - Ordonantă pentru modificarea si completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul

 

28. - Ordonantă privind registrul agricol

 

806. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2008, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 324/2008

 

923. - Hotărâre privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 267/2007 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare si a structurii organizatorice ale Agentiei Nucleare

 

980. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, pentru Agentia Natională pentru Romi

 

981. - Hotărâre privind rechemarea si numirea unui consul general

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

175. - Decizie privind stabilirea atributiilor domnului Achim Gheorghe, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.489. - Ordin al ministrului sănătătii publice privind prelungirea valabilitătii Ordinului ministrului sănătătii publice nr. 884/2007 pentru ajustarea preturilor la medicamentele cuprinse în Catalogul national al preturilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piată în România

 

1.490. - Ordin al ministrului sănătătii publice privind aprobarea Metodologiei de calcul al indicatorilor de performantă ai managementului spitalului

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

privind eficienta energetică si promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 1 pct. I.9 din Legea nr. 142/2008 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Scopul prezentei ordonante îl constituie crearea cadrului legal pentru elaborarea si aplicarea politicii nationale de eficientă energetică.

(2) Prezenta ordonantă se aplică furnizorilor de servicii energetice, prin care se realizează măsuri de îmbunătătire a eficientei energetice, distribuitorilor de energie, operatorilor sistemului de distributie si societătilor de vânzare cu amănuntul a energiei, consumatorilor finali, precum si fortelor armate, cu exceptia materialelor utilizate exclusiv în scop militar. Pentru fortele armate prevederile prezentei ordonante se aplică numai în măsura în care aceasta nu determină niciun conflict care să aibă aceeasi natură si scop principal ca si activitătile fortelor armate, exceptie făcând materialele utilizate exclusiv în scop militar.

(3) Politica natională de eficientă energetică este parte integrantă a politicii energetice a statului si urmăreste:

a) eliminarea barierelor în calea promovării eficientei energetice si a promovării utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie;

b) promovarea mecanismelor de eficientă energetică si a instrumentelor financiare pentru economii de energie;

c) educarea si constientizarea consumatorilor finali asupra importantei si beneficiilor aplicării măsurilor de îmbunătătire a eficientei energetice;

d) cooperarea dintre consumatorii finali, producătorii, furnizorii, distribuitorii de energie si autoritătile publice în vederea atingerii obiectivelor stabilite de politica natională de eficientă energetică;

e) promovarea cercetării fundamentale si aplicative în domeniul utilizării eficiente a energiei si a surselor regenerabile de energie.

(4) Politica natională de eficientă energetică defineste obiectivele privind îmbunătătirea eficientei energetice, tintele indicative de economisire a energiei, precum si măsurile de îmbunătătire a eficientei energetice aferente în toate sectoarele economiei nationale, cu referiri speciale la:

a) introducerea tehnologiilor cu eficientă energetică ridicată, a sistemelor moderne de măsură si control, precum si a sistemelor de gestiune a energiei, pentru monitorizarea, evaluarea continuă a eficientei energetice si previzionarea consumurilor energetice;

b) promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie;

c) reducerea impactului asupra mediului al activitătilor de producere, transport, distributie si consum al tuturor formelor de energie;

d) aplicarea principiilor moderne de management energetic;

e) instituirea de obligatii pentru consumatorii finali de energie, distribuitorii de energie, operatorii sistemului de distributie a energiei si societătile de vânzare cu amănuntul a energiei;

f) acordarea de stimulente financiare si fiscale;

g) dezvoltarea pietei pentru serviciile energetice.

Art. 2. - În sensul prezentei ordonante, termenii si expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

a) audit energetic - procedura sistematică de obtinere a unor date despre profilul consumului energetic existent al unei clădiri sau al unui grup de clădiri, al unei activităti si/sau instalatii industriale sau al serviciilor private ori publice, de identificare si cuantificare a oportunitătilor rentabile pentru realizarea unor economii de energie si de raportare a rezultatelor;

b) auditor energetic - persoana fizică sau juridică atestată/autorizată, în conditiile legii, care are dreptul să realizeze auditul energetic prevăzut la lit. a). Auditorii energetici persoane fizice îsi desfăsoară activitatea ca persoane fizice autorizate sau ca angajati ai unor persoane juridice, conform legislatiei în vigoare;

c) certificate albe - certificatele emise de organisme de certificare independente care confirmă declaratiile actorilor pietei, conform cărora economiile de energie sunt o consecintă a măsurilor de îmbunătătire a eficientei energetice;

d) societate de servicii energetice (SSE) - persoana juridică sau fizică autorizată, care prestează servicii energetice si/sau alte măsuri de îmbunătătire a eficientei energetice în cadrul instalatiei sau incintei consumatorului si care, ca urmare a prestării acestor servicii si/sau măsuri, acceptă un grad de risc financiar. Plata pentru serviciile prestate este bazată, integral sau partial, pe îmbunătătirea eficientei energetice si pe îndeplinirea altor criterii de performantă convenite de părti;

e) conservarea energiei - totalitatea activitătilor orientate spre utilizarea eficientă a resurselor energetice în procesul de extragere, producere, prelucrare, depozitare, transport, distributie si consum al acestora, precum si spre atragerea în circuitul economic a resurselor regenerabile de energie; conservarea energiei include 3 componente esentiale: utilizarea eficientă a energiei, cresterea eficientei energetice si înlocuirea combustibililor deficitari;

f) consumator final - persoana fizică sau juridică care cumpără energie exclusiv pentru consumul propriu;

g) contract de performantă energetică - acord contractual între beneficiar si furnizorul unei măsuri care are ca scop îmbunătătirea eficientei energetice, în mod normal SSE, în care investitia necesară realizării măsurii trebuie să fie plătită proportional cu nivelul de îmbunătătire a eficientei energetice prevăzut în contract;

h) distribuitor de energie - persoana fizică sau juridică autorizată responsabilă cu transportul energiei în vederea livrării acesteia la consumatorii finali si la statiile de distributie care vând energie consumatorilor finali. Această definitie exclude operatorii sistemului de distributie a energiei electrice si a gazelor naturale prevăzuti la lit. s);

i) distribuitor mic, operator mic al sistemului de distributie a energiei si societate mică de vânzare cu amănuntul a energiei - persoana juridică sau fizică autorizată care distribuie sau vinde energie consumatorilor finali si care distribuie sau vinde mai

putin decât echivalentul a 75 de GWh energie anual sau care are mai putin de 10 angajati sau a cărei cifră de afaceri anuală si/sau bilant anual nu depăseste 2.000.000 euro;

j) economii de energie - cantitatea de energie economisită, determinată prin măsurarea si/sau estimarea consumului înainte si după aplicarea uneia ori mai multor măsuri de îmbunătătire a eficientei energetice, asigurând în acelasi timp normalizarea conditiilor externe care afectează consumul de energie;

k) eficientă energetică - raportul dintre valoarea rezultatului performant obtinut, constând în servicii, mărfuri sau energia rezultată, si valoarea energiei utilizate în acest scop;

l) energie - toate formele de energie disponibile pe piată, inclusiv energia electrică, energia termică, gazele naturale, inclusiv gazul natural lichefiat, gazul petrolier lichefiat, orice combustibil destinat încălzirii si răcirii, cărbune si lignit, turbă, carburanti, mai putin carburantii pentru aviatie si combustibilii pentru navigatie maritimă, si biomasa, definită conform Directivei 2001/77/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 27 septembrie 2001 privind promovarea electricitătii produse din sursele de energie regenerabile de pe piata internă a electricitătii;

m) finantare de către terti- acord contractual care implică, suplimentar fată de furnizorul de energie si beneficiar, un tert care furnizează capital pentru măsura respectivă. Valoarea financiară a economiei de energie generată de îmbunătătirea eficientei energetice determină plata tertului. Acest tert poate sau nu să fie o SSE;

n) instrumente financiare pentru economii de energie - orice instrument financiar, precum fonduri, subventii, reduceri de taxe, împrumuturi, finantare de către terti, contracte de performantă energetică, contracte de garantare a economiilor de energie, contracte de externalizare si alte contracte de aceeasi natură, care sunt făcute disponibile pe piată de către institutiile publice sau organismele private pentru a acoperi partial sau integral costul initial al măsurilor de îmbunătătire a eficientei energetice;

o) îmbunătătirea eficientei energetice - cresterea eficientei energetice la consumatorii finali ca rezultat al schimbărilor tehnologice, comportamentale si/sau economice;

p) management energetic - ansamblul activitătilor de organizare, conducere si de gestionare a proceselor energetice ale unui consumator;

q) manager energetic - persoană fizică sau juridică prestatoare de servicii energetice atestată, al cărei obiect de activitate este organizarea, conducerea si gestionarea proceselor energetice ale unui consumator;

r) măsuri de îmbunătătire a eficientei energetice - orice actiune care, în mod normal, conduce la o îmbunătătire a eficientei energetice verificabilă si care poate fi măsurată sau estimată;

s) mecanisme de eficientă energetică - instrumente generale utilizate de Guvern sau de organisme guvernamentale pentru a crea un cadru adecvat ori stimulente pentru actorii pietei în vederea furnizării si achizitionării de servicii energetice si alte măsuri de îmbunătătire a eficientei energetice;

s) operator al sistemului de distributie - persoană fizică sau juridică responsabilă de exploatarea, asigurarea întretinerii si, în cazul în care este necesar, dezvoltarea sistemului de distributie a energiei electrice sau a gazelor naturale într-o anumită zonă si, după caz, a interconexiunilor acestuia cu alte sisteme, precum si de asigurarea capacitătii sistemului de a răspunde cererilor rezonabile de distributie a energiei electrice sau a gazelor naturale pe termen lung;

t) programe de îmbunătătire a eficientei energetice - activităti care se concentrează pe grupuri de consumatori finali si care, în mod normal, conduc la o îmbunătătire a eficientei energetice verificabilă, măsurabilă sau estimabilă;

t) serviciu energetic - activitatea care conduce la un beneficiu fizic, o utilitate sau un bun obtinut dintr-o combinatie de energie cu o tehnologie si/sau o actiune eficientă din punct de vedere energetic, care poate include activitătile de exploatare, întretinere si control necesare pentru prestarea serviciului care este furnizat pe bază contractuală si care, în conditii normale, conduce la o îmbunătătire a eficientei energetice si/sau a economiilor de energie primară verificabilă si care poate fi măsurată sau estimată;

u) societate de vânzare cu amănuntul a energiei- persoană fizică si juridică care vinde energie consumatorilor finali;

v) surse regenerabile de energie - conform definitiei prevăzute în Directiva 2001/77/CE a Parlamentului European si a Consiliului.

 

CAPITOLUL II

Măsuri pentru îmbunătătirea eficientei energetice si obligatii pentru consumatorii finali de energie

 

Art. 3. - (1) În scopul realizării politicii nationale de eficientă energetică, operatorii economici care consumă anual o cantitate de energie de peste 1.000 tone echivalent petrol au obligatia:

a) să efectueze anual un audit energetic elaborat de o persoană fizică sau juridică autorizată de Agentia Română pentru Conservarea Energiei, în conditiile legii, si care stă la baza stabilirii si aplicării măsurilor de îmbunătătire a eficientei energetice;

b) să întocmească programe de îmbunătătire a eficientei energetice care includ măsuri pe termen scurt, mediu si lung;

c) să numească un manager energetic, atestat de Agentia Română pentru Conservarea Energiei, conform legislatiei în vigoare, sau să încheie un contract de management energetic cu o persoană fizică/juridică prestatoare de servicii energetice, acreditată în conditiile prezentei ordonante.

(2) În cazul consumatorilor de energie care detin subunităti consumatoare a mai mult de 1.000 tone echivalent petrol (sucursale, puncte de lucru, precum si alte sedii secundare), amplasate în mai multe puncte geografice, care nu sunt legate direct prin functionalitate sau retele energetice, fiecare subunitate situată într-un punct geografic diferit de al celorlalte subunităti este considerată din punctul de vedere al obligatiilor ce îi revin ca unitate independentă. Acestor unităti independente le sunt aplicabile prevederile alin. (1).

Art. 4. - Operatorii economici care consumă anual o cantitate de energie cuprinsă între 200 si 1.000 tone echivalent petrol pe an sunt obligati să întocmească la fiecare 2 ani un audit energetic realizat de o persoană fizică sau juridică autorizată de Agentia Română pentru Conservarea Energiei în conditiile prezentei ordonante, care să stea la baza stabilirii si aplicării măsurilor de îmbunătătire a eficientei energetice.

Art. 5. - (1) Consumatorii finali dezvoltă si pun în aplicare măsurile de îmbunătătire a eficientei energetice definite la art. 2 lit. r).

(2) Consumatorii finali de energie, persoane juridice, prevăzuti la art. 3 si 4, sunt obligati să dispună de un sistem de măsură, evidentă si monitorizare a consumurilor energetice si să pună la dispozitia Agentiei Române pentru Conservarea Energiei, la cerere, informatii privind consumurile energetice si indicatorii de eficientă energetică.

Art. 6. -Administratorii clădirilor aflate în proprietate publică au obligatia să ia măsuri pentru:

a) utilizarea eficientă a sistemului de încălzire si climatizare;

b) utilizarea aparatelor de măsură si reglare a consumului de energie.

Art. 7. - (1) Autoritătile administratiei publice centrale si locale au obligatia să ia măsuri de îmbunătătire a eficientei energetice, prin promovarea cu precădere a măsurilor care generează cele mai mari economii de energie în cel mai scurt interval de timp. Aceste măsuri sunt comunicate consumatorilor si/sau operatorilor economici, după caz.

(2) Lista indicativă a măsurilor de îmbunătătire a eficientei energetice prevăzute la alin. (1) si la art. 5 alin. (1) este cuprinsă în anexa nr. 1.

(3) Autoritătile administratiei publice locale din localitătile cu o populatie mai mare de 20.000 de locuitori au obligatia să întocmească programe de îmbunătătire a eficientei energetice, în care includ măsuri pe termen scurt si măsuri pe termen lung (3-6 ani), vizând un program de investitii pentru care se vor întocmi studiile de fezabilitate.

(4) Fără a aduce atingere legislatiei nationale si comunitare în domeniul achizitiilor publice, autoritătile administratiei publice centrale si locale au obligatia de a aplica cel putin două măsuri din lista măsurilor care vizează promovarea eficientei energetice prin achizitii publice, prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 8. - (1) Societătile comerciale, precum si unitătile administratiei publice locale si centrale, care detin mai mult de 25 de autovehicule, au obligatia să dezvolte programe de monitorizare si gestiune a consumului de carburanti pentru grupul de vehicule detinut.

(2) În cazul entitătilor prevăzute la alin. (1), care detin subunităti (sucursale, puncte de lucru, precum si alte sedii secundare) amplasate în mai multe puncte geografice, fiecare subunitate situată într-un punct geografic diferit de al celorlalte subunităti este considerată din punctul de vedere al obligatiilor ce îi revin ca unitate independentă dacă detine mai mult de 25 de autovehicule, fiindu-i aplicabile prevederile alin. (1).

 

CAPITOLULUI

Obligatiile distribuitorilor de energie, operatorilor sistemului de distributie a energie si societătilor de vânzare cu amănuntul a energiei

 

Art. 9. - (1) Distribuitorii de energie, operatorii sistemului de distributie a energiei si/sau societătile de vânzare cu amănuntul a energiei iau măsuri pentru eficientizarea consumului propriu de energie si trebuie:

a) să nu întreprindă nicio activitate care ar putea afecta cererea si furnizarea de servicii energetice si alte măsuri de îmbunătătire a eficientei energetice sau care ar putea împiedica dezvoltarea pietelor de servicii energetice si alte măsuri de îmbunătătire a eficientei energetice;

b) să furnizeze la cerere, însă cel mult o dată pe an, informatii statistice agregate despre consumatorii lor finali către Observatorul Energetic National. Structura informatiilor statistice se stabileste în cadrul normelor metodologice de aplicare a prezentei ordonante;

c) să pună în aplicare în conditiile prezentei ordonante, direct si/sau indirect, prin alti furnizori de servicii energetice sau de măsuri de îmbunătătire a eficientei energetice, următoarele:

(i) să ofere servicii energetice la preturi competitive consumatorilor finali si să promoveze aceste servicii sau;

(ii) să furnizeze către consumatorii finali audituri energetice la preturi competitive, desfăsurate în mod independent, si/sau măsuri de îmbunătătire a eficientei energetice si să promoveze aceste audituri si măsuri, în conformitate cu art. 22 alin. (1) lit. (a) si art. 16 alin. (1);

(iii) să asigure contributia la fondurile si mecanismele de finantare prevăzute la art. 22 alin. (1) lit. b) si/sau;

(iv) să participe la acorduri voluntare propuse de Guvern.

(2) Nivelul minim al contributiilor prevăzute la alin. (1) lit. c) pct. (iii) corespunde costurilor estimate ale furnizării oricăreia dintre activitătile mentionate la alin. (1) si se stabilesc de comun acord cu Agentia Română pentru Conservarea Energiei si cu alte autorităti ale administratiei publice centrale, după caz.

(3) Acordurile voluntare prevăzute la alin. (1) lit. c) pct. (iv) includ obiective clare, precum si cerinte de monitorizare si raportare legate de procedurile care pot determina revizuirea măsurilor si/sau suplimentarea acestora, atunci când obiectivele nu sunt realizate sau când există posibilitatea de a nu fi realizate. în vederea asigurării transparentei, acordurile voluntare se pun la dispozitia publicului si se publică anterior aplicării, în măsura în care clauzele de confidentialitate permit acest lucru, pentru a se primi comentarii de la părtile interesate.

(4) Obligatiile prevăzute la alin. (1) si (2) se aplică operatorilor sistemului de distributie fără a se aduce atingere prevederilor referitoare la separarea contabilă, prevăzute de art. 17 alin. (2) lit. b) din Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificările si completările ulterioare, si de art. 17 lit. a) din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările si completările ulterioare.

(5) Prevederile alin. (1)-(3) se aplică fără a se aduce atingere derogărilor sau exceptărilor acordate conform Legii nr. 13/2007, cu modificările si completările ulterioare, si Legii nr. 351/2004, cu modificările si completările ulterioare.

(6) În măsura în care este posibil din punct de vedere tehnic si din punct de vedere financiar, proportional cu economiile potentiale de energie, consumatorii finali de energie electrică, de gaze naturale, de servicii de încălzire si/sau răcire si de apă caldă menajeră urbană trebuie să fie dotati cu contoare individuale achizitionate la preturi competitive si care să reflecte cu suficientă precizie consumul de energie.

(7) În cazul în care se înlocuieste un contor existent cu unul nou, se pun întotdeauna la dispozitie contoare achizitionate prin proceduri concurentiale, care trebuie să aibă o clasă de precizie mai bună, cu exceptia cazului în care acest lucru nu este posibil din punct de vedere tehnic sau nu este rentabil în raport cu economiile potentiale estimate pe termen lung. Atunci când se bransează o clădire sau atunci când o clădire este supusă unor renovări majore, în conformitate cu prevederile Legii nr. 372/2005 privind performanta energetică a clădirilor, se montează întotdeauna contoare individuale, achizitionate prin proceduri concurentiale.

(8) Factura transmisă consumatorilor finali are la bază consumul efectiv de energie si se prezintă în termeni clari si usor de înteles.

(9) Distribuitorii de energie, operatorii sistemului de distributie si societătile de vânzare cu amănuntul a energiei pun la dispozitia consumatorilor finali, într-o formă clară si usor de înteles, prin intermediul facturilor, al contractelor si/sau al chitantelor emise la statiile de distributie, următoarele informatii:

a) preturile reale curente si consumul efectiv de energie;

b) comparatii între consumul curent de energie al consumatorului final si consumul pe aceeasi perioadă a anului anterior, preferabil sub formă grafică;

c) ori de câte ori este posibil si util, comparatii cu un utilizator mediu de energie normalizat sau etalonat, din aceeasi categorie de consum;

d) informatii de contact pentru organizatiile consumatorilor, autoritătile/agentiile pentru energie sau organisme similare, inclusiv adrese de site-uri web, de unde se pot obtine informatii privind măsurile disponibile de îmbunătătire a energiei, profiluri comparative ale utilizatorilor finali si/sau specificatii tehnice obiective pentru echipamentul de utilizare a energiei.

(10) Prevederile alin. (1) lit. b), lit. c) pct. (i) si ale alin. (6) nu se aplică consumatorilor finali implicati în categoriile de activităti prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră.

 

CAPITOLUL IV

Programe de îmbunătătire a eficientei energetice si promovare a utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie

 

Art. 10. - Programele de îmbunătătire a eficientei energetice mentionate la art. 3 alin. (1) lit. b) si la art. 7 alin. (3) se transmit Agentiei Române pentru Conservarea Energiei prin intermediul filialelor sale teritoriale.

Art. 11. - Programele de îmbunătătire a eficientei energetice includ, după caz, actiuni în următoarele directii principale:

a) promovarea utilizării celor mai eficiente tehnologii energetice care să fie viabile din punct de vedere economic si nepoluante;

b) încurajarea finantării investitiilor în domeniul eficientei energetice prin participarea statului sau a sectorului privat;

c) promovarea cogenerării de înaltă eficientă si a măsurilor necesare pentru cresterea eficientei sistemelor de producere, de transport si de distributie a energie termice la consumatori;

d) promovarea utilizării surselor regenerabile de energie la consumatorii finali;

e) înfiintarea de compartimente specializate în domeniul eficientei energetice la nivelurile corespunzătoare, care să aibă personal capabil să elaboreze, să implementeze si să monitorizeze programe de eficientă energetică;

f) reducerea impactului asupra mediului.

 

CAPITOLUL V

Atributii si răspunderi

 

Art. 12. -Agentia Română pentru Conservarea Energiei este organul de specialitate al administratiei publice centrale care participă la elaborarea politicii de eficientă energetică, fiind institutia responsabilă la nivel national cu implementarea si monitorizarea acesteia, având personalitate juridică, aflată în subordinea Ministerului Economiei si Finantelor. Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale Agentiei Române pentru Conservarea Energiei se asigură din venituri proprii si din alocatii acordate de la bugetul de stat.

Art. 13. - Organizarea si functionarea Agentiei Române pentru Conservarea Energiei se aprobă prin hotărâre a Guvernului, avându-se în vedere următoarele atributii si responsabilităti principale:

a) participarea la elaborarea politicii nationale de eficientă energetică a energiei, la solicitarea Ministerului Economiei si Finantelor;

b) monitorizarea programelor de îmbunătătire a eficientei energetice si a economiilor de energie care rezultă în urma prestării serviciilor energetice si a altor măsuri de îmbunătătire a eficientei energetice si raportarea rezultatelor către Ministerul Economiei si Finantelor;

c) cooperarea cu institutiile si organismele interne si internationale în vederea utilizării eficiente a energiei si reducerii impactului negativ asupra mediului;

d) participarea la elaborarea de norme si reglementări tehnice în scopul cresterii eficientei energetice în toate domeniile de activitate;

e) asigurarea supravegherii pietei de echipamente si aparate pentru care există reglementări specifice privind eficienta energetică;

f) elaborarea, coordonarea de programe de pregătire în materie de îmbunătătire a eficientei energetice si de utilizare de către consumatorii finali a surselor regenerabile de energie, autorizarea auditorilor energetici si atestarea managerilor energetici;

g) punerea la dispozitia furnizorilor de servicii energetice si de măsuri de îmbunătătire a eficientei energetice a unor sisteme

de calificare si acreditare care vor fi implementate după caz, în mod justificat, în functie de necesităti;

h) evaluarea tehnică, avizarea si monitorizarea proiectelor de investitii în domeniul eficientei energetice, pentru care se cere finantare de la bugetul de stat si din alte surse interne si externe la dispozitia Guvernului;

i) elaborarea sintezei programelor de eficientă energetică prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) si la art. 7 alin. (3);

j) cooperarea cu institutiile abilitate la realizarea unor scenarii pe termen scurt, mediu si lung privind evolutia raportului cerere-ofertă de energie si a calculului indicatorilor de eficientă energetică la nivel national;

k) acordarea de consultantă gratuită în elaborarea si aplicarea proiectelor de crestere a eficientei energetice si în elaborarea programelor de îmbunătătire a eficientei energetice prevăzute la art. 7 alin. (3);

l) promovarea utilizării surselor regenerabile de energie la consumatori, prin actiuni complementare reglementării pietei de energie;

m) elaborarea, inclusiv prin cofinantarea de la bugetul de stat sau din surse proprii, a unor studii pentru fundamentarea programelor nationale de eficientă energetică si participarea la proiecte declarate eligibile, în cadrul programelor de eficientă energetică si energii regenerabile, initiate de organisme internationale;

n) fundamentarea, cu sprijinul Observatorului Energetic National, a tintelor indicative de economisire a energiei si a măsurilor de realizare a acestora, precum si transmiterea acestora către Ministerul Economiei si Finantelor în vederea supunerii lor spre aprobare Guvernului;

o) monitorizarea acordurilor voluntare prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. c) pct. (iv);

p) elaborarea împreună cu Autoritatea Natională pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice si publicarea liniilor directoare privind eficienta energetică si economiile de energie ca posibile criterii de evaluare a ofertelor la procedurile de atribuire a contractelor de achizitii publice, în vederea facilitării punerii în aplicare a măsurilor prevăzute la art. 7 alin. (4);

q) fundamentarea planurilor nationale în domeniul eficientei energetice si transmiterea acestora către Ministerul Economiei si Finantelor în vederea supunerii lor spre aprobare Guvernului;

r) elaborarea de programe de eficientă energetică asociate cu un mecanism de acordare de sprijin financiar de la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale pentru îmbunătătirea eficientei energetice.

Art. 14. - Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor coordonează din punct de vedere tehnic actiunile privind cresterea performantei energetice a clădirilor, prin:

a) elaborarea de reglementări tehnice specifice, în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, cu modificările ulterioare;

b) atestarea auditorilor energetici pentru clădiri;

c) monitorizarea performantei energetice a clădirilor si constituirea băncilor de date specifice, prin Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Constructii si Economia Constructiilor - ÎNCERC Bucuresti, unitate aflată în coordonarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor. Monitorizarea cuprinde centralizarea si prelucrarea datelor/informatiilor furnizate de către auditorii energetici pentru clădiri, prin certificatele de performantă energetică, respectiv de către autoritătile administratiei publice locale, prin autorizatiile de construire emise. în vederea fundamentării planurilor nationale în domeniul eficientei energetice, Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Constructii si Economia Constructiilor - ÎNCERC Bucuresti transmite, la solicitarea Agentiei Române pentru Conservarea Energiei, datele pe care le detine.

Art. 15. - (1) Agentia Română pentru Conservarea Energiei si Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor întocmesc modele de contract pentru instrumentele financiare.

(2) Autoritatea Natională pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice împreună cu Agentia Română pentru Conservarea Energiei cooperează cu Comisia Europeană în privinta schimbului celor mai bune practici pentru achizitii publice din domeniul eficientei energetice si asigură diseminarea acestora la nivel national.

Art. 16. - (1) Agentia Română pentru Conservarea Energiei si Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor asigură disponibilitatea unor sisteme de audit energetic eficiente, realizate în mod independent, care să identifice măsuri potentiale de îmbunătătire a eficientei energetice si care să fie disponibile pentru toti consumatorii finali, inclusiv pentru consumatorii casnici, consumatorii comerciali mici si consumatorii industriali mari si mici.

(2) Consumatorii finali cu un consum mai mic de 200 tep/an sau consumatorii la care realizarea de audituri conduce la costuri disproportionat de ridicate comparativ cu economia de energie beneficiază de audituri energetice prin alte instrumente simplificate, cum ar fi chestionare si programe informatice transmise pe suport electronic puse la dispozitie de Agentia Română pentru Conservarea Energiei sau de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor, după caz.

Art. 17. -Auditurile care rezultă din acordurile voluntare se consideră că îndeplinesc cerintele prevăzute la art. 16.

Art. 18. - Certificarea în conformitate cu prevederile art. 13 din Legea nr. 372/2005 se consideră ca fiind echivalentă cu un audit energetic care îndeplineste cerintele prevăzute la art. 16 si în anexa nr. 2 lit. e).

Art. 19. - (1) Agentia Română pentru Conservarea Energiei este condusă de un presedinte numit prin ordin al ministrului economiei si finantelor. Presedintele este asimilat din punctul de vedere al salarizării cu functia de secretar de stat.

(2) Presedintele îsi exercită activitatea în baza unui mandat definit pe o perioada de 5 ani. în vederea implementării politicii nationale de eficientă energetică în diferite sectoare de activitate, presedintele este sprijinit în desfăsurarea activitătii de un comitet de coordonare cu rol consultativ în implementarea politicii de eficientă energetică în diferite sectoare de activitate.

(3) Comitetul de coordonare este format din reprezentanti ai ministerelor de resort care dezvoltă măsuri de îmbunătătire a eficientei energetice conform art. 7 alin. (1). Regulamentul de organizare si functionare al Comitetului de coordonare este aprobat prin hotărâre a Guvernului, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante.

(4) Personalul Agentiei Române pentru Conservarea Energiei poate fi format atât din personal bugetar contractual, cât si din functionari publici si se salarizează potrivit cadrului legal aplicabil fiecărei categorii de personal.

(5) În conformitate cu legislatia în vigoare, cote de 25% din cuantumul amenzilor aplicate si al veniturilor extrabugetare ale Agentiei Române pentru Conservarea Energiei se constituie ca surse proprii de venit pentru realizarea campaniilor de informare pentru promovarea măsurilor de îmbunătătire a eficientei energetice si a utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie, precum si pentru stimularea personalului agentiei.

Art. 20. - (1) Agentia Română pentru Conservarea Energiei are dreptul de a solicita informatii si documente privind utilizarea si gestionarea energiei si a resurselor energetice atât de la consumatorii finali de energie, persoane fizice si juridice, precum si de la distribuitorii de energie, operatorii sistemului de distributie a energiei si societătile de vânzare cu amănuntul a energiei.

(2) Personalul Agentiei Române pentru Conservarea Energiei are dreptul de acces, în conditiile legii, la instalatiile de măsurare a energiei electrice, a gazelor naturale, a energiei termice si a consumurilor de apă caldă si rece ale operatorilor economici.

(3) Personalul Agentiei Române pentru Conservarea Energiei are obligatia de a păstra, conform legii, confidentialitatea privind datele economice si consumurile specifice ale operatorilor economici unde dezvoltă sau monitorizează implementarea de măsuri de eficientă energetică.

Art. 21. - (1) Ministerul Economiei si Finantelor transmite Comisiei Europene planurile nationale în domeniul eficientei energetice prevăzute la art. 13 lit. q).

(2) Planurile nationale în domeniul eficientei energetice se actualizează ori de câte ori este necesar, pe baza informatiilor furnizate de sinteza programelor de eficientă energetică.

 

CAPITOLUL VI

Stimulente financiare si fiscale pentru îmbunătătirea eficientei energetice si promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie

 

Art. 22. - (1) Pentru îmbunătătirea eficientei energetice pot fi utilizate următoarele instrumente si mecanisme de finantare:

a) modele de contracte pentru instrumente financiare care sunt făcute disponibile cumpărătorilor existenti si potentiali de servicii energetice si de alte măsuri destinate îmbunătătirii eficientei energetice în sectorul public si privat;

b) sistemul de premiere finantat de Agentia Română pentru Conservarea Energiei de la bugetul propriu si/sau din surse atrase, pentru rezultate exceptionale în domeniul cercetării aplicative în materie de eficientă energetică si surse regenerabile de energie;

c) alocarea de fonduri pentru subventionarea furnizării programelor si măsurilor de îmbunătătire a eficientei energetice si pentru promovarea unei piete pentru măsurile de îmbunătătire a eficientei energetice. Aceste măsuri includ promovarea auditării energetice, a instrumentelor financiare pentru economiile de energie si, după caz, îmbunătătirea contorizării si furnizarea de facturi detaliate.

(2) Alocatiile bugetare prevăzute la alin. (1) lit. c) pot fi distribuite prin intermediul unuia sau mai multor fonduri specializate, care vizează sectoarele de utilizare finală în care costurile tranzactiilor si riscurile sunt mai mari si care pot fi folosite pentru subventii, împrumuturi, garantii financiare si/sau alte tipuri de finantare care garantează rezultate.

(3) Fondurile prevăzute la alin. (2) sunt deschise tuturor furnizorilor de măsuri pentru îmbunătătirea eficientei energetice, cum ar fi companiile de servicii energetice, consilierii energetici independenti, distribuitorii de energie, operatorii sistemului de distributie, societătile de vânzare cu amănuntul a energiei si instalatorii. Fondurile pot fi deschise tuturor consumatorilor finali. Aceste fonduri nu sunt în concurentă cu măsurile de îmbunătătire a eficientei energetice finantate în conditii comerciale.

(4) Stabilirea fondurilor prevăzute la alin. (2) si activitătile pe care le implică operationalizarea acestora se realizează cu respectarea legislatiei în vigoare privind ajutorul de stat si/sau achizitiile publice, după caz.

Art. 23. - (1) La propunerea Agentiei Române pentru Conservarea Energiei, prin hotărâri ale Guvernului, se aprobă acordarea de stimulente fiscale destinate cresterii eficientei energetice si a ponderii resurselor regenerabile de energie la consumatorii finali. Aceste stimulente vizează atât dezvoltarea unei piete de servicii energetice si echipamente eficiente energetic, cât si promovarea productiei unor astfel de echipamente.

(2) Acordarea stimulentelor fiscale prevăzute la alin. (1) se face cu respectarea legislatiei în vigoare în materie de ajutor de stat.

Art. 24. - (1) Este interzisă promovarea de sisteme tarifare care conduc la cresterea volumelor de energie transportate/distribuite, dacă acestea nu reflectă costuri justificate efectuate într-o manieră prudentă de către operatori, în conformitate cu art. 18 alin. (2) din Legea nr. 13/2007, cu modificările si completările ulterioare, si cu art. 73 din Legea nr. 351/2004, cu modificările si completările ulterioare, autoritatea de reglementare impune obligatii de serviciu public legate de eficienta energetică a întreprinderilor care îsi desfăsoară activitatea în sectorul energiei electrice, respectiv în sectorul gazelor naturale.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), pot fi promovate sisteme tarifare cu scop social, dar numai în măsura în care acestea nu afectează concurenta pe piată, nu conduc la scăderea eficientei energetice si nu sunt disproportionate în raport cu obiectivul social.

 

CAPITOLUL VII

Sanctiuni

 

Art. 25. - (1) Constituie contraventii nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (1) lit. a), b) si c), art. 4-8 si ale art. 9 alin. (1).

(2) Contraventiile prevăzute la alin. (1) se sanctionează cu amendă de la 7.500 lei la 15.000 lei si se aplică operatorului economic.

Art. 26. - Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de către organul de control care este persoană împuternicită de Agentia Română pentru Conservarea Energiei.

Art. 27. - Prevederile art. 25 referitoare la contraventii se completează cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

 

CAPITOLUL VIII

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 28. - În termen de 30 de zile de la data publicării prezentei ordonante, Ministerul Economiei si Finantelor, la propunerea Agentiei Române pentru Conservarea Energiei, supune spre aprobare Guvernului normele metodologice de aplicare a acesteia.

Art. 29. - Ministerul Economiei si Finantelor comunică Comisiei Europene principalele dispozitii de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat prin prezenta ordonantă.

Art. 30. - (1) La data intrării în vigoare a prezentei ordonante se abrogă Legea nr. 199/2000 privind utilizarea eficientă a energiei, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 954 din 27 noiembrie 2006, si Ordonanta Guvernului nr. 29/2000 privind reabilitarea termică a fondului construit existent si stimularea economisirii energiei termice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 41 din 31 ianuarie 2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 325/2002.

(2) Până la intrarea în vigoare a normelor metodologice prevăzute la art. 28, se aplică în mod corespunzător dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 1.259/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 199/2000 privind utilizarea eficientă a energiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 731 din 29 octombrie 2007.

Art. 31. -Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta ordonantă.

Prezenta ordonantă transpune prevederile Directivei 2006/32/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 5 aprilie 2006 privind eficienta energetică la utilizatorii finali si serviciile energetice si de abrogare a Directivei 93/76/CEE a Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 114 din 27 aprilie 2007.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

p. Ministrul internelor si reformei administrative,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

p. Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor,

Horvâth Anna,

secretar de stat

Ministrul transporturilor,

Ludovic Orban

 

Bucuresti, 20 august 2008.

Nr. 22.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

indicativă cu exemple de măsuri eligibile pentru îmbunătătirea eficientei energetice

 

Prezenta anexă exemplifică domenii în care programele si măsurile ce vizează îmbunătătirea eficientei energetice pot fi dezvoltate si puse în aplicare în cadrul politicii de eficientă energetică.

Pentru a fi luate în considerare, aceste măsuri de îmbunătătire a eficientei energetice trebuie să ducă la economii de energie care pot fi clar măsurate si verificate sau estimate.

Lista de mai jos nu este exhaustivă, ci numai orientativă.

Exemple de măsuri eligibile de îmbunătătire a eficientei energetice:

Sectorul rezidential si cel tertiar:

a) încălzire si răcire (de exemplu, pompe de căldură, cazane eficiente noi, cu randamente mari, instalarea/modernizarea eficientă a sistemelor urbane de încălzire/răcire);

b) izolare si ventilare (de exemplu, izolarea peretilor exteriori si a acoperisurilor, ferestre performante energetic cu două/trei foi de geam, încălzire si răcire pasive);

c) apa caldă (de exemplu, instalarea de echipamente noi, utilizarea directă si eficientă pentru încălzirea spatiilor, masini de spălat);

d) iluminat (de exemplu, lămpi de iluminat noi si eficiente, sisteme de comandă digitală, utilizarea detectoarelor de miscare pentru sistemele de iluminat în clădirile comerciale);

e) gătit si refrigerare (de exemplu, aparate noi si eficiente, cu randamente mari, sisteme de recuperare a căldurii);

f) alte echipamente si aparate (de exemplu, aparate de producere combinată a energiei electrice si termice, aparate eficiente noi, sisteme care asigură optimizarea consumului de energie, sisteme de reducere a pierderilor în regim de „asteptare", instalarea condensatoarelor pentru reducerea puterii reactive, transformatoare cu pierderi mici);

g) producerea energiei utilizându-se surse regenerabile de energie care permit reducerea cantitătii de energie cumpărată (de exemplu, utilizarea energiei solare pentru producerea apei calde de consum si a apei calde pentru încălzire si pentru răcirea spatiilor);

Sectorul industrial:

h) procese de fabricatie (de exemplu, utilizarea mai eficientă a aerului comprimat, a condensatului, a întrerupătoarelor si a valvelor, folosirea unui sistem automat si integrat, regimuri eficiente „în asteptare");

i) motoare si sisteme de transmisie (de exemplu, cresterea gradului de utilizare a comenzilor electronice, variatoare de viteză, programe de aplicare integrată, convertizoare de frecventă, motoare electrice cu eficientă ridicată);

j) ventilatoare, variatoare de viteză si ventilatie (de exemplu, dispozitive/sisteme noi, utilizarea ventilatiei naturale);

k) gestiunea răspunsului la cerere (de exemplu, gestiunea sarcinii, sisteme de control al tăierii vârfului de sarcină);

l) cogenerare de înaltă eficientă (de exemplu, aparate de producere combinată a energiei electrice si termice);

Sectorul transporturilor:

m) mijlocul de transport utilizat (de exemplu, promovarea vehiculelor eficiente din punct de vedere energetic, utilizarea eficientă din punct de vedere energetic a vehiculelor, inclusiv sisteme de reglare a presiunii pneurilor, dispozitive si echipamente complementare pentru îmbunătătirea eficientei energetice a vehiculelor, aditivi pentru carburanti care îmbunătătesc eficienta energetică, uleiuri cu putere mare de lubrifiere si pneuri cu grad mic de rezistentă);

n) schimbări ale modurilor de transport (de exemplu, mecanisme de transport domiciliu/serviciu fără masină, sistem de folosire în comun a masinii, schimbări de la mijloace de transport cu consum mai ridicat de energie la mijloace de transport cu consum mai mic de energie pe pasager-km sau pe tonă-km);

o) zile fără masină;

Măsuri transsectoriale:

p) standarde si norme care vizează în primul rând îmbunătătirea eficientei energetice a produselor si a serviciilor, inclusiv a clădirilor;

q) sisteme de etichetare energetică;

r) contorizare, sisteme de contorizare inteligentă, precum instrumente de contorizare individuală cu comandă la distantă si facturare detaliată;

s) formare si educatie care conduc la aplicarea unor tehnologii si/sau tehnici eficiente din punct de vedere energetic;

Măsuri orizontale:

t) norme, taxe etc. care au ca efect reducerea consumului de energie la utilizatorii finali;

u) campanii de informare specifice care promovează îmbunătătirea eficientei energetice si măsuri de îmbunătătire a Rfinientei enerneticR

 

ANEXA Nr. 2

 

LISTA

măsurilor eligibile din domeniul achizitiilor publice care vizează eficienta energetică

 

Fără a prejudicia legislatia natională si legislatia comunitară în domeniul achizitiilor publice, autoritătile administratiei publice centrale si locale aplică, în conformitate cu art. 7 alin. (4) din ordonantă, cel putin două dintre cerintele mentionate în lista de mai jos, tinând cont de rolul exemplar al sectorului public:

a) cerinte privind utilizarea instrumentelor financiare pentru economii de energie, inclusiv contractele de performantă energetică care prevăd furnizarea de economii de energie măsurabile si predeterminate (inclusiv atunci când administratiile publice au responsabilităti pe care le externalizează);

b) cerinte privind achizitionarea de echipamente si vehicule pe baza listelor ce contin specificatiile privind eficienta energetică a unor categorii diverse de echipamente si vehicule, care trebuie să fie întocmite de Agentia Natională pentru Conservarea Energiei, folosind, după caz, analiza costului minim pe durata ciclului de viată sau metode comparabile pentru a asigura rentabilitatea;

c) cerinte privind achizitionarea de echipamente cu consum de energie eficient în toate modurile de functionare, inclusiv în modul „asteptare", utilizând, după caz, analiza costului minim pe durata ciclului de viată sau metode comparabile pentru a asigura rentabilitatea;

d) cerinte privind înlocuirea sau modificarea echipamentelor si a vehiculelor existente cu echipamentele prevăzute la lit. b) si c);

e) cerinte privind folosirea auditurilor energetice si punerea în aplicare a recomandărilor rezultate în materie de rentabilitate;

f) cerinte privind achizitionarea sau închirierea de clădiri eficiente din punct de vedere energetic sau părti ale acestora ori cerinte de a înlocui sau de a modifica clădiri cumpărate ori închiriate sau părti ale acestora, pentru a le face mai eficiente din punct de vedere energetic.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 1 pct. III.5 din Legea nr. 142/2008 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Articol unic. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.193 din 30 decembrie 2005, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 1. - Fondul pentru mediu este un instrument economico-financiar destinat sustinerii si realizării proiectelor si programelor pentru protectia mediului, în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare în domeniul protectiei mediului."

2. La articolul 5 alineatul (1), literele a) si d) se modifică si vor avea următorul cuprins:

,,a) doi reprezentanti din cadrul autoritătii publice centrale pentru protectia mediului, împuterniciti prin ordin al ministrului;

d) câte un reprezentant din cadrul autoritătii publice centrale pentru economie si finante, autoritătii publice centrale pentru transporturi, autoritătii publice centrale pentru dezvoltare, lucrări publice si locuinte, autoritătii publice centrale pentru sănătate publică, autoritătii publice centrale pentru agricultură si dezvoltare rurală, autoritătii publice centrale pentru întreprinderi mici si mijlocii, comert, turism si profesii liberale, autoritătii publice centrale pentru interne si reformă administrativă, împuterniciti prin ordin al ministrului de resort;".

3. La articolul 5 alineatul (1), litera e) se abrogă.

4. La articolul 5 alineatul (3), litera d) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,d) modalitătile de sustinere financiară a proiectelor."

5. La articolul 6 alineatul (3), literele a) si e) se modifică si vor avea următorul cuprins:

,,a) avizează proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al Fondului pentru mediu si al Administratiei Fondului;

e) propune spre aprobare Comitetului de avizare modalitătile de sustinere a proiectelor;".

6. La articolul 6 alineatul (3), după litera i) se introduce o nouă literă, litera j), cu următorul cuprins:

,,j) avizează ghidurile de finantare aferente fiecărui program si proiect pentru protectia mediului, finantate din taxa pe poluare pentru autovehicule."

7. La articolul 9 alineatul (1), literele a) si d) se modifică si vor avea următorul cuprins:

,,a) o contributie de 3% din veniturile realizate din vânzarea deseurilor metalice feroase si neferoase, precum si a bunurilor destinate dezmembrării, obtinute de către detinătorul deseurilor, respectiv detinătorul bunurilor, persoană fizică sau juridică.

Sumele se retin prin stopaj la sursă de către operatorii economici autorizati potrivit legislatiei în vigoare pentru colectarea si/sau valorificarea deseurilor, care au obligatia să le vireze la Fondul pentru mediu;

d) o contributie de 2 lei/kg, datorată de operatorii economici responsabili, pentru diferenta dintre obiectivele anuale de valorificare sau incinerare în instalatii de incinerare cu recuperare de energie a deseurilor de ambalaje prevăzute în legislatia în vigoare si cantitătile efectiv valorificate sau incinerate cu recuperare de energie;".

8. La articolul 9 alineatul (1), după litera o) se introduc trei noi litere, literele p), q si r), cu următorul cuprins:

,,p) o contributie de 100 lei/tonă datorată de unitătile administrativ-teritoriale începând cu data de 1 iulie 2010, în cazul neîndeplinirii obiectivului anual de diminuare cu 15% a cantitătilor de deseuri municipale si asimilabile, colectate si încredintate spre eliminare finală, plata făcându-se pentru diferenta dintre obiectivul anual de diminuare si obiectivul efectiv realizat;

q) o taxă, denumită în continuare ecotaxă, în valoare de 0,2 lei/bucată pentru pungile de tip sacosă - banană, cu mâner aplicat, sau maieu -, din materiale care nu sunt biodegradabile, începând cu data de 1 ianuarie 2009, încasată de la operatorii economici care introduc pe piata natională astfel de ambalaje de desfacere. Ecotaxa se evidentiază distinct pe documentele de vânzare, iar valoarea acesteia se afisează la loc vizibil în vederea informării consumatorilor finali;

r) taxa pe poluare pentru autovehicule."

9. La articolul 10, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:

„(7) Administratia Fondului publică anual, pe pagina de internet proprie, registrul operatorilor economici înregistrati ca si contribuabili la Fondul pentru mediu, care cuprinde denumirea operatorului economic si tipul de contributie si/sau taxă cu care acesta este înregistrat."

10. La articolul 11, alineatele (1) si (2) se modifică si vor avea următorul cuprins:

Art. 11. - (1) Sumele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a), b), c), e), f) si q) se declară si se plătesc lunar de către persoanele juridice si fizice care desfăsoară activitătile respective, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a desfăsurat activitatea.

(2) Sumele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. d), i), j) si p) se declară si se plătesc anual de către persoanele juridice care desfăsoară respectivele activităti, până la data de 25 ianuarie a anului următor."

11. La articolul 12, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) Pentru neachitarea la termenul de scadentă de către debitori a obligatiilor de plată prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a)-j), p) si q) se datorează majorări de întârziere conform Codului de procedură fiscală."

12. La articolul 13 alineatul (3), literele b) si c) se abrogă.

13. La articolul 13, alineatul (4) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(4) Se acordă sustinere financiară din Fondul pentru mediu pentru proiectele propuse de unităti administrativ-teritoriale, unităti si institutii de învătământ, organizatii neguvernamentale, composesorate, operatori economici, inclusiv ocoale silvice."

14. La articolul 13, alineatul (9) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(9) Finantarea din Fondul pentru mediu se face cu respectarea legislatiei privind ajutorul de stat, Administratia Fondului parcurgând toate procedurile în domeniul ajutorului de stat, conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile nationale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 137/2007, si legislatiei comunitare în domeniu."

15. La articolul 13, după alineatul (9) se introduc două noi alineate, alineatul (91) si (92), cu următorul cuprins:

„(91) Ajutoarele de stat individuale si schemele de ajutor de stat, atât cele exceptate de la obligatia notificării, cât si cele supuse obligatiei de notificare, se instituie prin hotărâri ale Comitetului de avizare al Administratiei Fondului.

(92) Schemele de ajutor de minimis se aprobă prin dispozitie presedintelui Administratiei Fondului."

16. După articolul 13 se introduce un nou articol, articolul 131, cu următorul cuprins:

„Art. 131. - (1) Din sumele provenind din taxa pe poluare pentru autovehicule se finantează programe si proiecte pentru protectia mediului, după cum urmează:

a) Programul de stimulare a înnoirii parcului auto national;

b) Programul national de îmbunătătire a calitătii mediului prin realizarea de spatii verzi în localităti;

c) proiecte de înlocuire sau completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, energie geotermală si energie eoliană sau alte sisteme care conduc la îmbunătătirea calitătii aerului, apei si solului;

d) proiecte privind producerea energiei din surse regenerabile: eoliană, geotermală, solară, biomasă, microhidrocentrale;

e) proiecte privind împădurirea terenurilor agricole degradate, a terenurilor din fondul forestier national afectat de calamităti naturale si a terenurilor defrisate;

f) proiecte de renaturare a terenurilor scoase din patrimoniul natural;

g) proiecte de realizare a pistelor pentru biciclisti.

(2) Beneficiari ai programelor si proiectelor prevăzute la alin. (1) pot fi persoanele juridice prevăzute la art. 13 alin. (4), iar pentru proiectele prevăzute la alin. (1) lit. c) si e) beneficiari pot fi si persoanele fizice si asociatiile de locatari.

(3) Metodologia de finantare si categoriile de beneficiari pentru programele si proiectele pentru protectia mediului prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin ghidul de finantare aferent fiecărui program sau proiect, care se elaborează de Administratia Fondului si se aprobă prin ordin al ministrului mediului si dezvoltării durabile.

(4) Prevederile art. 13 alin. (7)-(10) si ale art. 14 alin. (1) se aplică în mod corespunzător."

17. La articolul 15, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Nedepunerea la termen a declaratiilor privind obligatiile la Fondul pentru mediu constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 2.000 lei la 2.500 lei."

18. La articolul 15, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Neafisarea la loc vizibil în vederea informării consumatorilor finali a valorii ecotaxei constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 2.000 lei la 2.500 lei."

19. La articolul 16, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 16. - (1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac după cum urmează:

a) de către personalul de specialitate din cadrul Administratiei Fondului si al Gărzii Nationale de Mediu, prin unitătile sale teritoriale, pentru contraventia prevăzută la art. 15 alin. (2);

b) de către personalul împuternicit din cadrul Gărzii Nationale de Mediu, prin unitătile sale teritoriale, pentru contraventia prevăzută la art. 15 alin. (3)."

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul mediului si dezvoltării durabile,

Attila Korodi

p. Ministrul transporturilor,

Antonel Tănase,

secretar de stat

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Dacian Ciolos

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 27 august 2008.

Nr. 25.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2008, aprobat prin Legea nr. 387/2007

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 1 pct. I.2 din Legea nr. 142/2008 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Art. 1. -începând cu data de 1 noiembrie 2008, valoarea punctului de pensie, stabilită potrivit prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare, se majorează si este de 697,5 lei.

Art. 2. - (1) Pentru mentinerea echilibrului bugetar, bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2008, aprobat prin Legea nr. 387/2007, se majorează la venituri si la cheltuieli cu suma de 1.350 milioane lei.

(2) La cheltuieli, suma de 1.350 milioane lei cuprinde suma de 44,8 milioane lei cu care se majorează titlul „Cheltuieli de personal".

(3) În cadrul bugetului asigurărilor pentru somaj se majorează creditele bugetare la capitolul 68.04 „Asigurări si asistentă socială", titlul „Cheltuieli de personal" cu suma de 29,6 milioane lei prin redistribuire de la alte titluri în cadrul aceluiasi capitol.

Art. 3. - Diferenta dintre contravaloarea biletelor de odihnă acordate salariatilor bugetari si contributia plătită de acestia, neregularizată cu bugetul de stat până la intrarea în vigoare a prezentei ordonante, rămâne cheltuială definitivă a bugetului asigurărilor sociale de stat.

Art. 4. - După intrarea în vigoare a prevederilor prezentei ordonante se repartizează si creditele bugetare retinute din bugetul asigurărilor sociale de stat si bugetul asigurărilor pentru somaj, conform art. 21 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare.

Art. 5. - (1) Se autorizează Ministerul Economiei si Finantelor să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările ce decurg din prezenta ordonantă, în volumul si structura bugetului asigurărilor sociale de stat si în structura bugetului asigurărilor pentru somaj pe anul 2008.

(2) Se autorizează ordonatorul principal de credite să detalieze influentele aprobate si să introducă modificările prevăzute în prezenta ordonantă în bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2008, precum si în anexele la acesta.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Akos Derzsi,

secretar de stat

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 27 august 2008.

Nr. 26.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

pentru modificarea si completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 1 pct. II.2 din Legea nr. 142/2008 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Art. I. - Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 373 din 10 iulie 2001, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. În tot cuprinsul actului normativ, denumirea „Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului" se înlocuieste cu denumirea „Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor".

2. La capitolul II, titlul sectiunii a 3-a se modifică si va avea următorul cuprins:

„SECTIUNEA a 3-a

Strategia de dezvoltare teritorială, activităti de amenajare a teritoriului si de urbanism"

3. Articolul 14 se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 14. - (1) Activitătile principale de amenajare a teritoriului si de urbanism constau în transpunerea la nivelul întregului teritoriu national a strategiilor, politicilor si programelor de dezvoltare durabilă în profil teritorial, precum si urmărirea aplicării acestora în conformitate cu documentatiile de specialitate legal aprobate.

(2) Strategiile, politicile si programele de dezvoltare durabilă în profil teritorial, prevăzute la alin. (1), se fundamentează pe Strategia de dezvoltare teritorială a României.

(3) Strategia de dezvoltare teritorială a României este documentul programatic pe termen lung prin care sunt stabilite liniile directoare de dezvoltare teritorială a României si directiile de implementare pentru o perioadă de timp de peste 20 de ani, la scară regională, interregională, natională, cu integrarea aspectelor relevante la nivel transfrontalier si transnational.

(4) În procesul de implementare, Strategia de dezvoltare teritorială a României se bazează pe:

a) sistemul de politici publice teritoriale, în conformitate cu obiectivele Strategiei de dezvoltare teritorială a României si cu evolutiile din domeniu la nivelul Uniunii Europene;

b) metodologia de prioritizare a proiectelor, astfel încât investitiile publice care decurg din Strategia de dezvoltare teritorială a României să fie considerate investitii publice de interes national;

c) sistemul national de observare a dinamicii teritoriale, elaborare a scenariilor de dezvoltare teritorială, evaluare a impactului teritorial al politicilor si pe sisteme de fundamentare tehnică a deciziilor în dezvoltarea teritorială;

d) crearea de parteneriate interinstitutionale, intersectoriale si teritoriale pentru promovarea si implementarea proiectelor strategice vizând coeziunea teritorială.

(5) Metodologia prevăzută la alin. (4) lit. b) se aprobă prin hotărâre a Guvernului."

4. După articolul 14 se introduce un nou articol, articolul 141, cu următorul cuprins:

„Art. 141. -în elaborarea Strategiei de dezvoltare teritorială a României, trebuie urmărite principiile strategice privind:

a) racordarea teritoriului national la reteaua europeană si intercontinentală a polilor de dezvoltare si a coridoarelor de transport;

b) dezvoltarea retelei de localităti si structurarea zonelor functionale urbane;

c) promovarea solidaritătii urban-rural si dezvoltarea adecvată a diferitelor categorii de teritorii;

d) consolidarea si dezvoltarea retelei de legături interregionale;

e) protejarea, promovarea si valorificarea patrimoniului natural si cultural."

5. La articolul 18, partea dispozitivă si literele a) si g) se modifică si vor avea următorul cuprins:

Art. 18. - Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor este autoritatea administratiei publice centrale pentru planificare teritorială, amenajarea teritoriului si urbanism, având în această calitate următoarele atributii:

a) elaborarea, sub coordonarea primului-ministru, a Strategiei de dezvoltare teritorială a României si a politicilor publice în conformitate cu obiectivele acesteia;

g) colaborarea cu consiliile pentru dezvoltare regională, cu consiliile judetene si consiliile locale, precum si urmărirea modului în care se aplică programele guvernamentale, Strategia de dezvoltare teritorială si liniile directoare ale acesteia, planurile de amenajarea teritoriului si urbanism, la nivel regional, judetean si local."

6. La articolul 29, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Certificatul de urbanism este obligatoriu pentru adjudecarea prin licitatie a lucrărilor de proiectare si de executie a lucrărilor publice, precum si pentru întocmirea documentatiilor cadastrale de comasare, respectiv de dezmembrare a bunurilor imobile în cel putin 3 parcele. în cazul vânzării sau cumpărării de imobile, certificatul de urbanism cuprinde informatii privind consecintele urbanistice ale operatiunii juridice, solicitarea certificatului de urbanism fiind în acest caz facultativă."

7. La articolul 31, litera a) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,a) regimul juridic al imobilului - dreptul de proprietate asupra imobilului si servitutile de utilitate publică care grevează asupra acestuia; situarea imobilului - teren si/sau constructiile aferente - în intravilan sau în extravilan; prevederi ale documentatiilor de urbanism care instituie un regim special asupra imobilului - zone protejate, interdictii definitive sau temporare de construire -, dacă acesta este înscris în Lista cuprinzând monumentele istorice din România si asupra căruia, în cazul vânzării, este necesară exercitarea dreptului de preemptiune a statului potrivit legii, precum si altele prevăzute de lege. Informatiile privind dreptul de proprietate si dezmembrămintele acestuia vor fi preluate din cartea funciară, conform extrasului de carte funciară pentru informare."

8. După articolul 31 se introduc trei noi articole, articolele 311, 312 si 313, cu următorul cuprins:

„Art. 311. - (1) Dreptul de construire se acordă potrivit prevederilor legale, cu respectarea documentatiilor de urbanism si regulamentelor locale de urbanism aferente, aprobate potrivit prezentei legi.

(2) Schimbarea regimului juridic, economic sau tehnic al terenului, potrivit legii, poate fi conditionată de asigurarea căilor de acces, a dotărilor publice si echipamentelor tehnice necesare functionării coerente a zonei.

(3) În cazul parcelelor cu geometrii neregulate, incompatibile cu structura si parametrii zonei proiectati prin documentatiile de urbanism sau amenajare a teritoriului, schimbarea regimului juridic, economic sau tehnic al terenului, potrivit legii, poate fi conditionată de modificarea limitelor parcelelor respective, cu acordul proprietarilor, prin reconfigurarea acestora pe baza unui plan urbanistic zonal, aprobat potrivit legii, cu actualizarea ulterioară a planului cadastral al Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliară, respectiv a evidentelor de carte funciară.

(4) La emiterea autorizatiei de construire de către autoritatea publică competentă, pe lângă prevederile documentatiilor de urbanism si ale regulamentelor locale de urbanism aferente acestora, vor fi avute în vedere următoarele aspecte:

a) existenta unui risc privind securitatea, sănătatea oamenilor sau neîndeplinirea conditiilor de salubritate minimă;

b) prezenta unor vestigii arheologice. Autoritătile abilitate eliberează Certificatul de descărcare de sarcină arheologică sau instituie restrictii prin avizul eliberat, în termen de 3 luni de la înaintarea de către beneficiar/finantator a Raportului de cercetare arheologică, elaborat în urma finalizării cercetărilor;

c) existenta riscului de încălcare a normelor de protectie a mediului;

d) existenta riscului de a afecta negativ patrimoniul construit, patrimoniul natural sau peisaje valoroase - recunoscute si protejate potrivit legii;

e) existenta riscurilor naturale de inundatii sau alunecări de teren;

f) evidentierea unor riscuri naturale si/sau antropice care nu au fost luate în considerare cu prilejul elaborării documentatiilor de urbanism aprobate anterior pentru teritoriul respectiv.

Art. 312. -în baza prevederilor Planului urbanistic general, autorizatiile de construire se emit direct pentru zonele pentru care există reglementări privind regimul juridic, economic si tehnic al imobilelor, cuprinse în Regulamentul local de urbanism - R.L.U., aferent acestuia.

Art. 313. - Zonele asupra cărora s-a instituit un anumit regim de protectie sau interdictie, care nu pot fi suficient reglementate prin Planul urbanistic general, se vor evidentia/delimita în cadrul acestuia în vederea detalierii prin planuri urbanistice zonale."

9. Articolul 32 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Al. 32. - (1) În cazul în care prin cererea pentru emiterea certificatului de urbanism se solicită o modificare de la prevederile documentatiilor de urbanism aprobate pentru zona respectivă sau dacă conditiile specifice ale amplasamentului ori natura obiectivelor de investitii o impun, autoritatea publică locală are dreptul ca, după caz, prin certificatul de urbanism:

a) să respingă cererea în mod justificat;

b) să solicite elaborarea unui plan urbanistic zonal numai în baza unui aviz prealabil de oportunitate întocmit de către structura specializată condusă de arhitectul-sef si aprobat de către consiliul local, prin care se stabilesc:

1. teritoriul care urmează să fie reglementat prin Planul urbanistic zonal;

2. categoria/categoriile functională/functionale a/ale dezvoltării si eventualele servituti;

3. reglementări obligatorii sau dotări de interes public necesare;

c) să solicite elaborarea unui plan urbanistic de detaliu.

(2) După aprobarea Planului urbanistic zonal sau, după caz, a Planului urbanistic de detaliu, se poate întocmi documentatia tehnică în vederea obtinerii autorizatiei de construire.

(3) Noua documentatie de urbanism, cuprinzând interventia solicitată, poate fi aprobată numai după o perioadă de cel putin 12 luni de la data aprobării documentatiei de urbanism initiale.

(4) În situatia prevăzută la alin. (1) lit. b) si c), se pot aduce următoarele modificări reglementărilor din Planul urbanistic general:

a) prin Planul urbanistic zonal se stabilesc reglementări noi cu privire la: regimul de construire, functiunea zonei, înăltimea maximă admisă, coeficientul de utilizare a terenului (CUT), procentul de ocupare a terenului (POT), retragerea clădirilor fată de aliniament si distantele fată de limitele laterale si posterioare ale parcelei;

b) prin Planul urbanistic de detaliu se stabilesc reglementări noi numai cu privire la distantele fată de limitele laterale si posterioare ale parcelei.

(5) Modificarea, prin planuri urbanistice zonale elaborate pentru zone ale unei unităti teritoriale de referintă, a reglementărilor aprobate prin Planul urbanistic general trebuie să asigure unitatea, coerenta si confortul urban atât ale zonei de studiu, cât si ale teritoriului învecinat. Dacă modificarea este elaborată pentru zone ale unei unităti teritoriale de referintă, coeficientul de utilizare a terenului (CUT) propus de noua reglementare nu îl va putea depăsi pe cel aprobat initial cu mai mult de 20%, o singură dată.

(6) În cazul în care, din ratiuni de dezvoltare urbanistică temeinic fundamentate, este necesară depăsirea coeficientului de utilizare a terenului prevăzut la alin. (5), numai din initiativa autoritătii administratiei publice locale competente se va proceda la finantarea si elaborarea unui plan urbanistic zonal pentru întreaga unitate teritorială de referintă în care este inclusă zona. în vederea elaborării si finantării noii documentatii, autoritatea publică poate asocia persoane fizice si/sau juridice interesate."

10. După articolul 35 se introduce un nou articol, articolul 351, cu următorul cuprins:

„Art. 351. - (1) În vederea fundamentării deciziilor Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor privind activitatea de amenajare a teritoriului, urbanism si arhitectură, se constituie Comisia Natională de Dezvoltare Teritorială, organism stiintific, consultativ si de avizare, fără personalitate juridică, formată din functionari publici si specialisti atestati în domeniu.

(2) Comisia Natională de Dezvoltare Teritorială are următoarele atributii principale:

a) fundamentează din punct de vedere stiintific si propune Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor politica de dezvoltare teritorială, urbană si arhitecturală;

b) avizează metodologiile, normele, normativele si reglementările tehnico-stiintifice din domeniu, care se aprobă prin ordin al ministrului;

c) analizează si avizează documentatii de amenajarea teritoriului si urbanism potrivit legii;

d) sustine elaborarea de programe de pregătire a specialistilor, precum si de planuri de învătământ si specializare în domeniile conexe;

e) analizează si avizează planurile integrate de dezvoltare urbană si a polilor de crestere.

(3) Membrii Comisiei sunt numiti pe baza nominalizărilor transmise de către următoarele institutii/organizatii:

a) Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor;

b) Ministerul Transporturilor;

c) Ministerul Mediului si Dezvoltării Durabile;

d) Ministerul Culturii si Cultelor;

e) Ministerul Internelor si Reformei Administrative;

f) Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului;

g) Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale; h) Registrul Urbanistilor din România;

i) Ordinul Arhitectilor din România;

j) Asociatia arhitectilor-sefi de municipii;

k) Asociatia arhitectilor-sefi de judete;

I) universităti si institute de cercetare cu profil de planificare urbană si teritorială, amenajarea teritoriului, urbanism, arhitectură, dezvoltare, protectia mediului si alte profiluri conexe domeniului.

(4) Regulamentul de organizare si functionare, precum si componenta Comisiei Nationale de Dezvoltare Teritorială se stabilesc prin ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor."

11. La articolul 43, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

„(2) Începând cu data de 1 ianuarie 2011, localitătile cu statut de municipiu sau de oras au obligatia să detină Planul de amenajare a teritoriului zonal periurban ca documentatie de fundamentare a întocmirii Planului urbanistic general. Prevederile Planului de amenajare a teritoriului zonal se introduc în Planul de amenajare a teritoriului judetean."

12. La articolul 46, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 46. - (1) Planul urbanistic general are atât caracter director, cât si de reglementare si reprezintă principalul instrument de planificare operatională, constituind baza legală pentru realizarea programelor si actiunilor de dezvoltare. Fiecare unitate administrativ-teritorială are obligatia să îsi întocmească si să îsi aprobe Planul urbanistic general, care se actualizează periodic la cel mult 10 ani."

13. La articolul 46 alineatul (2), după litera f) se introduce o nouă literă, litera f1), cu următorul cuprins:

,,f1) zonele care au instituite un regim special de protectie prevăzut în legislatia în vigoare;".

14. La articolul 46 alineatul (2), după litera i) se introduce o nouă literă, litera j), cu următorul cuprins:

,,j) zone de risc datorate unor depozitări istorice de deseuri."

15. La articolul 46 alineatul (3), după litera d) se introduc trei noi litere, literele e), f) si g), cu următorul cuprins:

,,e) lista principalelor proiecte de dezvoltare si restructurare;

f) stabilirea si delimitarea zonelor cu interdictie temporară si definitivă de construire;

g) delimitarea zonelor în care se preconizează operatiuni urbanistice de regenerare urbană."

16. La articolul 46, după alineatul (3) se introduc cinci noi alineate, alineatele (4), (5), (6), (7) si (8), cu următorul cuprins:

„(4) Planul urbanistic general se elaborează în baza strategiei de dezvoltare a localitătii si se corelează cu bugetul si programele de investitii publice ale localitătii, în vederea implementării prevederilor obiectivelor de utilitate publică.

(5) Prin Planul urbanistic general se identifică zone pentru care se pot institui reglementări ce nu pot fi modificate prin planuri urbanistice zonale sau planuri urbanistice de detaliu si de ia care nu se pot acorda derogări. Aceste reglementări se formulează cu claritate în Regulamentul local de urbanism aferent Planului urbanistic general.

(6) Prevederile alin. (5) se aplică în mod obligatoriu zonelor asupra cărora este instituit un regim special de protectie prevăzut în legislatia în vigoare.

(7) În vederea unei utilizări coerente si rationale a teritoriului localitătilor, zonele sau parcelele cu coeficienti de utilizare a terenului (CUT) cu valoare mai mare de 4 se stabilesc numai prin Planul urbanistic general si regulamentul local aferent.

(8) Planul urbanistic general pentru intravilan se întocmeste în format digital, pe suport grafic, la scări 1/1.000 - 1/5.000, după caz, iar în format analogic, la scara 1/5.000. Suportul topografic al planului de ansamblu al unitătii administrativ-teritoriale este la scara 1/25.000, furnizat de oficiile de cadastru si publicitate imobiliară. Actualizarea suportului se poate face de către autoritătile administratiei publice locale interesate, cu conditia avizării acestuia de către oficiile de cadastru si publicitate imobiliară, pe baza măsurătorilor sau pe baza ortofotoplanurilor."

17. La articolul 47, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 47. - (1) Planul urbanistic zonal este instrumentul de planificare urbană de reglementare specifică, prin care se coordonează dezvoltarea urbanistică integrată a unor zone din localitate, caracterizate printr-un grad ridicat de complexitate sau printr-o dinamică urbană accentuată. Planul urbanistic zonal asigură corelarea programelor de dezvoltare urbană integrată a zonei cu Planul urbanistic general."

18. La articolul 47, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (5) si (6), cu următorul cuprins:

„(5) Planurile urbanistice zonale pentru zone protejate nu pot fi modificate prin alte planuri urbanistice zonale care tratează părti din acestea. Sunt admise numai modificări care pot fi stabilite prin Planul urbanistic de detaliu si care nu modifică caracterul general al zonei.

(6) Se interzice promovarea planurilor urbanistice zonale cu scop declarat de promovare a unui anumit proiect de investitii. Planurile urbanistice zonale reglementează conditiile de amplasare a investitiilor, indiferent de natura lor sau de beneficiar."

19. La articolul 48, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 48. - (1) Planul urbanistic de detaliu are exclusiv caracter de reglementare specifică, prin care se asigură conditiile de amplasare, dimensionare, conformare si servire edilitară a unuia sau mai multor obiective, pe una sau mai multe parcele adiacente, în corelare cu vecinătătile imediate."

20. La articolul 49, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

„(4) Prevederile regulamentelor locale de urbanism se diferentiază în functie de încadrarea în unităti teritoriale de referintă, zone si subzone si pot fi aplicate numai în conditiile cumulative referitoare la situarea, dimensiunile si geometria parcelelor."

21. La articolul 51, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (11) si (12), cu următorul cuprins:

„(11) Activitătile de amenajare a teritoriului si urbanism de interes national si regional, care se finantează din bugetul de

stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Lucrărilor Publice si Locuintelor, sunt:

a) elaborarea Strategiei de dezvoltare teritorială a României;

b) elaborarea planurilor de amenajare a teritoriului national;

c) elaborarea planurilor de amenajare a teritoriului zonal regional;

d) elaborarea Regulamentului general de urbanism;

e) elaborarea documentatiilor de amenajarea teritoriului si urbanism pentru zonele cu monumente istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial;

f) elaborarea documentatiilor de amenajarea teritoriului si urbanism, hărti de hazard/risc în vederea prevenirii dezastrelor naturale sau industriale;

g) programe de sustinere a dezvoltării locale în vederea asigurării fondului de documentatii în domeniile: amenajarea teritoriului, urbanism, imobiliar-edilitar si al proiectelor de dezvoltare urbană integrată.

(12) Activitătile prevăzute la alin. (11) lit. g), precum si metodologiile de finantare a acestora se aprobă prin hotărâre a Guvernului."

22. La articolul 55, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Indiferent de initiativa sau de sursa de finantare, autoritatea administratiei publice locale în competenta căreia se află aprobarea documentatiei de amenajarea teritoriului si urbanism este responsabilă pentru întregul continut al reglementărilor adoptate, cu exceptia cazurilor în care legea dispune altfel."

23. La articolul 56, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) si (5), cu următorul cuprins:

„(4) Perioada de valabilitate a documentatiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism se stabileste de către autoritatea administratiei publice locale abilitată să aprobe documentatia, în conformitate cu gradul de complexitate si cu prevederile acesteia.

(5) Valabilitatea prevederilor documentatiilor de amenajarea teritoriului si urbanism se extinde de drept pentru acele investitii care au început în timpul perioadei de valabilitate, până la finalizarea acestora."

24. La capitolul IV, sectiunea a 6-a, cuprinzând articolele 57-61, se modifică si va avea următorul cuprins:

„SECTIUNEA a 6-a

Participarea publicului la activitătile de amenajare a teritoriului si de urbanism

Art. 57. - (1) Participarea publicului la activitătile de amenajare a teritoriului si de urbanism constă în implicarea acestuia în toate etapele procesului decizional referitor la activitătile de amenajare a teritoriului si urbanism.

(2) Participarea publicului asigură dreptul acestuia la informare, consultare si acces la justitie, referitor la activitătile de amenajare a teritoriului si de urbanism, potrivit legii, pe tot parcursul elaborării strategiilor si documentatiilor de urbanism si amenajare a teritoriului, conform metodologiei stabilite de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor si în corelare cu procedurile specifice ce decurg din legislatia de mediu.

Art. 58. -Autoritătile administratiei publice centrale si locale au responsabilitatea organizării, desfăsurării si finantării procesului de participare a publicului în cadrul activitătilor de amenajare a teritoriului si de urbanism.

Art. 59. - Informarea publicului este activitatea prin care autoritătile administratiei publice fac publice:

a) obiectivele dezvoltării economico-sociale privind amenajarea teritoriului si dezvoltarea urbanistică a localitătilor;

b) continutul strategiilor de dezvoltare teritorială si a documentatiilor de urbanism care urmează a fi supuse aprobării, precum si al documentatiilor aprobate, potrivit legii;

c) rezultatele consultării publicului;

d) deciziile adoptate;

e) modul de implementare a deciziilor.

Art. 60. - Consultarea publicului este procesul prin care autoritătile administratiei publice centrale si locale colectează si iau în considerare optiunile si opiniile publicului privind obiectivele dezvoltării economico-sociale privind amenajarea teritoriului si dezvoltarea urbanistică a localitătilor, prevederile strategiilor de dezvoltare teritorială si ale programelor de amenajare a teritoriului si de dezvoltare urbanistică a localitătilor.

Art. 61. - Informarea si consultarea publicului se desfăsoară diferentiat, în functie de amploarea si de importanta documentatiei de amenajare a teritoriului sau de urbanism, potrivit metodologiei stabilite de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor."

25. La articolul 63 alineatul (2), după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:

,,f) aprobarea unui plan urbanistic de detaliu cu derogări de la Planul urbanistic general neprevăzute la art. 32 alin. (4)."

26. Articolul 631 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 631. - Contraventiile prevăzute la art. 63 alin. (2) se sanctionează cu amendă, după cum urmează:

a) de la 1.000 lei la 3.000 lei, pentru nerespectarea prevederilor lit. a) si b);

b) de la 1.000 lei la 9.000 lei, pentru nerespectarea prevederilor lit. c);

c) de la 1.000 lei la 2.500 lei, pentru nerespectarea prevederilor lit. d) si e);

d) de la 3.000 lei la 10.000 lei, pentru nerespectarea prevederilor lit. f)."

27. La articolul 65, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 65. - (1) În absenta Planului de amenajare a teritoriului judetean si a Planului urbanistic general aprobate, pe teritoriile aferente se pot realiza investitii în constructii, lucrări tehnico-edilitare, precum si orice alte investitii urbane numai pe baza unui plan urbanistic zonal aprobat potrivit legii si cu respectarea Regulamentului general de urbanism."

28. La anexa nr. 1 „Categorii de documentatii de amenajare a teritoriului si de urbanism. Competente de avizare si de aprobare a acestora", după numărul curent 2 se introduce un nou număr curent, numărul curent 21, cu următorul cuprins:

 

 

 

Nr. crt.

Categorii de documentatii

Avizează

Aprobă

„21

Zonal pentru localităti care cuprind monumente istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial

• Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor

• Ministerul Culturii si Cultelor

• organisme centrale si teritoriale interesate

Guvernul"

 

29. La anexa nr. 1 „Categorii de documentatii de amenajare a teritoriului si de urbanism. Competente de avizare si de aprobare a acestora", după numărul curent 8 se introduce un nou număr curent, numărul curent 81, cu următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Categorii de documentatii

Avizează

Aprobă

„81

Localităti care cuprind monumente istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial

• Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor

• Ministerul Culturii si Cultelor

• organisme centrale si teritoriale interesate

Guvernul"

 

30. La anexa nr. 1 „Categorii de documentatii de amenajare a teritoriului si de urbanism. Competente de avizare si de aprobare a acestora", după numărul curent 12 se introduce un nou număr, numărul curent 121, cu următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Categorii de documentatii

Avizează

Aprobă

„121

Zone protejate care cuprind monumente istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial si zonele lor de protectie

• Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor

• Ministerul Culturii si Cultelor

• organisme centrale si teritoriale interesate

Guvernul"

 

31. La anexa nr. 2 „Definirea termenilor utilizati în lege", după expresia „Zonă protejată" se introduc sase noi expresii, cu următorul cuprins:

„• Indici urbanistici- instrumente urbanistice specifice de lucru pentru controlul proiectării si al dezvoltării durabile a zonelor urbane, care se definesc si se calculează după cum urmează:

- coeficient de utilizare a terenului (CUT) - raportul dintre suprafata construită desfăsurată (suprafata desfăsurată a tuturor planseelor) si suprafata parcelei. Nu se iau în calculul suprafetei construite desfăsurate: suprafata subsolurilor cu înăltimea liberă

de până la 1,80 m, suprafata subsolurilor cu destinatie strictă pentru gararea autovehiculelor, spatiile tehnice sau spatiile destinate protectiei civile, suprafata balcoanelor, logiilor, teraselor deschise si neacoperite, teraselor si copertinelor necirculabile, precum si a podurilor neamenajabile, aleile de acces pietonal/carosabil din incintă, scările exterioare, trotuarele de protectie;

- procent de ocupare a terenului (POT) - raportul dintre suprafata construită (amprenta la sol a clădirii) si suprafata parcelei. Suprafata construită este suprafata construită la nivelul solului, cu exceptia teraselor descoperite ale parterului care

depăsesc planul fatadei, a platformelor, scărilor de acces. Proiectia la sol a balcoanelor a căror cotă de nivel este sub 3,00 m de la nivelul solului amenajat si a logiilor închise ale etajelor se include în suprafata construită.

- Exceptii de calcul ale indicatorilor urbanistici POT si CUT:

• dacă o constructie nouă este edificată pe un teren care contine o clădire care nu este destinată demolării, indicatorii urbanistici (POT si CUT) se calculează adăugându-se suprafata planseelor existente la cele ale constructiilor noi;

• dacă o constructie este edificată pe o parte de teren dezmembrată dintr-un teren deja construit, indicii urbanistici se calculează în raport cu ansamblul terenului initial, adăugându-se suprafata planseelor existente la cele ale noii constructii.

Interdictie de construire (non aedificandi) - regulă urbanistică urmare căreia, într-o zonă strict delimitată, din ratiuni de dezvoltare urbanistică durabilă, este interzisă emiterea de autorizatii de construire, în mod definitiv sau temporar, indiferent de regimul de proprietate sau de functiunea propusă.

Planificarea teritorială (spatială) - activitatea de armonizare a structurilor teritoriale prin managementul dezvoltării teritoriale si coordonarea impactului teritorial al politicilor sectoriale.

Unitate teritorială de referintă (UTR) - subdiviziune urbanistică a teritoriului unitătii administrativ-teritoriale de bază, constituită pe criterii urbanistice similare sau omogene, având drept scop păstrarea, refacerea sau dezvoltarea teritoriului în concordantă cu traditiile, valorile sau aspiratiile comunitătii la un moment dat si necesară pentru: agregarea pe suprafete mici a indicatorilor de populatie si de construire, determinarea caracteristicilor urbanistice, stabilirea indicatorilor urbanistici, reglementarea urbanistică omogenă. UTR, având de regulă suprafata de 1-20 ha si în mod exceptional până la 100 ha, se delimitează pe limitele de proprietate, în functie de unele dintre următoarele caracteristici, după caz:

- relief si peisaj cu caracteristici similare;

- evolutie istorică unitară într-o anumită perioadă;

- populatie cu structură omogenă;

- sistem parcelar si mod de construire omogene;

- folosinte de aceeasi natură ale terenurilor si constructiilor;

- regim juridic al imobilelor similar; reglementări urbanistice omogene referitoare la destinatia terenurilor si la indicii urbanistici.

În anumite cazuri în care unele dintre elementele caracteristice sunt omogene pe suprafete întinse, mai multe UTR alăturate pot forma o macrounitate teritorială de referintă (MUTR).

• Zonă functională de interes - zonă functională cu rol important din punct de vedere urbanistic în evolutia localitătii. Zona functională de interes se stabileste de către structura de specialitate din subordinea arhitectului-sef si se aprobă de către consiliul local, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti, cu avizul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor.

Zonă protejată - suprafata delimitată în jurul unor bunuri de patrimoniu construit sau natural, al unor resurse ale subsolului, în jurul sau în lungul unor oglinzi de apă etc. si în care, prin documentatiile de amenajare a teritoriului si de urbanism, se impun măsuri restrictive de protectie a acestora prin distantă, functionalitate, înăltime si volumetrie, în scopul ocrotirii sănătătii publice, a mediului si patrimoniului natural si construit."

Art. II. - Strategia de dezvoltare teritorială a României prevăzută la art. 14 alin. (2) din Legea nr. 350/2001, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta ordonantă, se elaborează de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor, sub coordonarea primului-ministru, se avizează de către Consiliul de planificare strategică prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente si se aprobă prin lege.

Art. III. - Metodologia de participare a publicului la activitătile de amenajare a teritoriului si de urbanism prevăzută la art. 57 alin. (2) din Legea nr. 350/2001, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta ordonantă, se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor, în termen de 90 de zile de la aprobarea prin lege a prezentei ordonante.

Art. IV. -Aprobarea documentatiilor de urbanism a căror solicitare de aprobare s-a făcut anterior intrării în vigoare a prezentei ordonante se va face în conditiile prevederilor legale aplicabile la data solicitării aprobării, dar nu mai târziu de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante.

Art. V. - Dispozitiile art. I. pct. 24 sunt aplicabile la 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante.

Art. VI. - Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 373 din 10 iulie 2001, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu modificările si completările aduse prin prezenta ordonantă, după aprobarea acesteia prin lege, se va republica dându-se articolelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor,

Lászlo Borbely

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Ministrul mediului si dezvoltării durabile,

Attila Korodi

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 27 august 2008.

Nr. 27.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

privind registrul agricol

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 1 pct. 111.10 din Legea nr. 142/2008 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) În scopul asigurării unei evidente unitare cu privire la categoriile de folosintă a terenurilor, a mijloacelor de productie agricolă si a efectivelor de animale care contribuie la dezvoltarea agriculturii si buna utilizare a resurselor locale, autoritătile administratiei publice locale ale comunelor, ale oraselor si ale municipiilor organizează întocmirea si tinerea la zi a registrului agricol, pe suport hârtie si în format electronic, conform formularelor registrului agricol aprobate prin hotărâre a Guvernului, pe unităti administrativ-teritoriale si pe localităti componente ale acestora.

(2) Prin localităti componente, în sensul prezentei ordonante, se întelege:

a) satele componente ale comunelor, inclusiv satele resedintă de comună;

b) satele apartinând oraselor si municipiilor;

c) localitătile componente ale oraselor si municipiilor.

(3) La nivelul municipiului Bucuresti registrul agricol se organizează pe sectoare, responsabilitatea în acest sens revenind autoritătilor administratiei publice locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti.

Art. 2. - în întelesul prezentei ordonante, prin animale se întelege următoarele specii: bovine, porcine, ovine, caprine, cabaline, măgari, catâri, iepuri de casă, animale de blană, păsări, familii de albine, precum si altele ce fac obiectul înscrierii în registrul agricol.

Art. 3. - (1) Registrul agricol constituie documentul oficial de evidentă primară unitară, în care se înscriu date cu privire la gospodăriile populatiei si la societătile/asociatiile agricole, precum si la orice alte persoane fizice si/sau juridice care au teren în proprietate/folosintă si/sau animale, si anume:

a) capul gospodăriei si membrii acesteia, după caz; reprezentantul legal al societătii/asociatiei agricole sau al persoanei juridice care are teren în proprietate/folosintă;

b) terenurile pe care le detin în proprietate sau folosintă, pe categorii de folosintă, suprafete cultivate cu principalele culturi si numărul de pomi, pe specii. Pentru terenurile înscrise în cartea funciară se va mentiona numărul cadastral sau topografic si numărul de carte funciară, după caz;

c) efectivele de animale, pe specii si categorii, existente la începutul fiecărui an; evolutia anuală a efectivelor de bovine, porcine, ovine, caprine, cabaline, măgari, catâri, iepuri de casă, animale de blană, păsări, familii de albine si altele ce fac obiectul înregistrării în registrul agricol;

d) clădirile utilizate ca locuintă si celelalte constructii-anexe;

e) mijloacele de transport cu tractiune animală;

f) mijloacele de transport cu tractiune mecanică, respectiv: tractoarele, autovehicule pentru transportat mărfuri, masinile si utilajele pentru agricultură;

g) orice instalatii pentru agricultură.

(2) Fiecare proprietate situată în intravilanul localitătilor se identifică, potrivit nomenclaturii stradale, prin adresa acesteia,

individualizată prin denumirea proprie a străzii si a numărului postal atribuit.

(3) În cazul blocurilor de locuinte, precum si în cel al clădirilor alipite situate în cadrul aceleiasi curti-lot de teren, care au un sistem constructiv si arhitectonic unitar si în care sunt situate mai multe apartamente, datele despre domiciliu/resedintă/sediu cuprind strada, numărul, blocul, scara, etajul, apartamentul.

(4) Fiecare proprietate situată în extravilanul localitătilor, atât în cazul clădirilor, cât si în cel al terenurilor, cu sau fără constructii, se identifică prin denumirea parcelei, numărul topografic al parcelei/tarlalei/solei, acolo unde este posibil, sau prin denumirea locului, potrivit toponimiei/denumirii specifice zonei respective, astfel cum este cunoscută de localnici.

(5) Terenurile, cu sau fără constructii, situate în intravilanul localitătilor sau în extravilan, care sunt înscrise în cartea funciară, se identifică prin numărul cadastral sau topografic si numărul de carte funciară, după caz, potrivit prevederilor Legii cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996, republicată.

Art. 4. - Pe baza datelor cuprinse în registrul agricol, pe gospodării ale populatiei, se organizează evidenta centralizată pe fiecare comună, oras, municipiu si sector al municipiului Bucuresti privind:

a) numărul de gospodării ale populatiei, de clădiri utilizate ca locuintă si constructii-anexe, de mijloace de transport cu tractiune mecanică si/sau animală, precum si de utilaje si instalatii pentru agricultură;

b) modul de folosintă a terenurilor, suprafetele cultivate cu principalele culturi; numărul de pomi fructiferi, pe specii;

c) efectivele de animale, pe specii si categorii, la începutul fiecărui an, precum si evolutia anuală a acestor efective.

Art. 5. - (1) Se consideră gospodărie, în sensul prezentei ordonante, totalitatea membrilor de familie, rudelor sau a altor persoane care locuiesc si gospodăresc împreună, având buget comun, si care, după caz, lucrează împreună terenul sau întretin animalele, consumă si valorifică în mod comun produsele agricole obtinute.

(2) În registrul agricol se înscriu gospodăriile populatiei, cu tot terenul în proprietate si cel pe care îl utilizează în arendă, în parte, în asociere sau sub alte forme, după caz, clădirile utilizate ca locuintă si constructiile-anexe si animalele pe care le detin pe raza unei localităti, indiferent de domiciliul proprietarului.

(3) La comune se înscriu în registrul agricol toate gospodăriile populatiei, chiar dacă nu detin terenuri agricole si silvice, animale sau clădiri utilizate ca locuintă si constructii-anexe. De asemenea, toate gospodăriile populatiei din localităti care apartin din punct de vedere administrativ de orase, municipii ori de sectoare ale municipiului Bucuresti, stabilite potrivit legii, se înscriu în registrul agricol detinut de aceste unităti administrativ-teritoriale, respectiv subdiviziuni administrativ-teritoriale ale municipiului Bucuresti.

(4) La orase, municipii si sectoare ale municipiului Bucuresti se înscriu în registrul agricol numai gospodăriile care detin terenuri agricole si silvice, precum si acelea care detin animale pe raza lor administrativ-teritorială.

(5) Persoanele care nu au domiciliul în localitate, inclusiv persoanele cu domiciliul în altă tară, dar care au pe raza localitătii terenuri, animale sau clădiri utilizate ca locuintă si constructii-anexe vor fi înscrise în registrul agricol după gospodăriile persoanelor care au domiciliul în localitate si după ce s-au lăsat file libere pentru gospodăriile care se vor forma ulterior datei întocmirii registrului.

(6) Cu privire la situatia juridică a terenului, se vor lăsa file libere pentru înscrierea modificărilor care intervin pe parcursul unui an ulterior datei întocmirii registrului agricol, ca efect al dobândirii/transmiterii dreptului de proprietate/folosintă ori al schimbării categoriei de folosintă. Pentru imobilele intabulate, actualizarea situatiei juridice se va face în baza extrasului de carte funciară de informare eliberat părtilor după înscrierea în cartea funciară a actelor în cauză.

 

CAPITOLUL II

Organizarea, completarea, controlul si centralizarea datelor din registrul agricol

 

Art. 6. - (1) Primarii comunelor, ai oraselor, ai municipiilor si ai sectoarelor municipiului Bucuresti iau măsuri pentru întocmirea si tinerea la zi a registrului agricol, pe suport hârtie si în format electronic, în conformitate cu prevederile prezentei ordonante, pentru asigurarea împotriva degradării, distrugerii sau sustragerii acestuia, precum si pentru furnizarea datelor din registru, cu respectarea prevederilor legale.

(2) Registrul agricol pe suport hârtie, având caracterul unui document oficial care constituie o sursă importantă de informatii, va fi numerotat, parafat, sigilat, paginile sunt legate corespunzător, evitându-se desprinderea filelor datorită utilizării îndelungate a registrului agricol, si va fi înregistrat în registrul de intrare-iesire de la nivelul autoritătii executive a administratiei publice locale respective.

(3) Registrul agricol gestionat în format electronic conform formularelor registrului agricol aprobate prin hotărâre a Guvernului se tine în baza unui program informatic contractat de fiecare unitate administrativ-teritorială, cu respectarea prevederilor legale privind achizitiile publice.

(4) Registrul agricol, atât cel pe suport hârtie, cât si cel în format electronic, se deschide pe o perioadă de 5 ani, realizându-se în mod obligatoriu corespondenta la nivelul aceleiasi autorităti a administratiei publice locale atât cu pozitia din registrul agricol pentru perioada anterioară, cât si cu numărul din rolul nominal unic ce îl priveste pe contribuabilul respectiv. în situatia în care în perioada anterioară gospodăria în cauză nu a avut deschisă pozitie în registrul agricol, se face mentiunea „pozitie nouă".

(5) Orice entitate ce face obiectul înscrierii în registrul agricol are obligatoriu mentiunea privind codul de identificare fiscală, atribuit potrivit legii.

(6) Registrul agricol constituie:

a) sursă de date pentru înfăptuirea pe plan local a unor politici în domeniile: fiscal, agrar, al protectiei sociale, edilitar-urbanistic, sanitar, scolar si altele asemenea;

b) bază de date pentru satisfacerea unor solicitări ale cetătenilor, cum ar fi: eliberarea documentelor doveditoare privind proprietatea asupra animalelor si păsărilor, în vederea vânzării în târguri si oboare, privind calitatea de producător agricol, în vederea vânzării produselor la piată, privind starea materială pentru situatii de protectie socială, pentru obtinerea unor drepturi materiale si/sau bănesti si altele asemenea;

c) sursă administrativă de date pentru sistemul informational statistic, pentru pregătirea si organizarea recensămintelor, pentru organizarea unui sistem de anchete prin sondaj si altele asemenea.

(7) Furnizarea datelor cu caracter personal în cazul persoanelor fizice care fac obiectul înregistrării în registrul

agricol se asigură prin grija serviciilor publice comunitare locale de evidentă a persoanelor, la cererea primarilor, în scopul exercitării atributiilor legale, fără plata vreunei taxe sau a vreunui tarif, organizarea registrului agricol având caracterul unei actiuni de interes public.

Art. 7. - (1) Prefectii si împuternicitii acestora sunt responsabili de respectarea prevederilor legale cu privire la întocmirea si tinerea evidentei registrului agricol, iar primarii si secretarii comunelor, ai oraselor, ai municipiului sau ai sectoarelor municipiului Bucuresti, după caz, sunt responsabili cu privire la înscrierea corectă a datelor înscrise în acestea.

(2) Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale, Ministerul Internelor si Reformei Administrative, Ministerul Economiei si Finantelor, Institutul National de Statistică asigură, prin actiuni comune, elaborarea actelor normative pentru îndrumarea si controlul lucrărilor privind întocmirea si tinerea la zi a registrului agricol. De asemenea, pot participa, la solicitarea institutiei prefectului, la actiuni comune de îndrumare si control privind întocmirea si tinerea la zi a registrului agricol, persoane desemnate de către conducerea acestor institutii publice.

(3) Institutiile publice prevăzute la alin. (2) elaborează norme tehnice privind completarea registrului agricol, aprobate prin ordin comun al conducătorilor institutiilor respective.

(4) Institutia prefectului, prin prefect si împuternicitii acestuia, efectuează si răspunde de controlul lucrărilor privind întocmirea si tinerea la zi a registrului agricol si de realitatea datelor înscrise în acesta, constată contraventiile si aplică amenzile personalului cu atributii în gestionarea registrului agricol, conform prevederilor prezentei ordonante.

Art. 8. - (1) Înscrierea datelor în registrul agricol în a cărui rază administrativ-teritorială îsi are domiciliul capul gospodăriei se face pe baza declaratiei date pe propria răspundere de capul gospodăriei sau, în lipsa acestuia, de un alt membru major al gospodăriei care dispune de capacitate deplină de exercitiu. Pentru persoanele juridice datele se înscriu în registrul agricol pe baza declaratiilor date de reprezentantul legal respectiv, însotite de documente.

(2) Persoanele care nu au domiciliul în localitate au obligatia să trimită declaratia prevăzută la alin. (1) prin postă, cu confirmare de primire, pe cheltuiala lor, sau vor putea face declaratii prin procură.

(3) În cazul indiviziunii, oricare dintre coindivizari va putea da declaratia în conditiile alin. (1) sau, după caz, ale alin. (2).

Art. 9. - (1) Înscrierea datelor în registrul agricol se face la comune, orase, municipii si sectoare ale municipiului Bucuresti de către persoanele cărora le revin, prin dispozitie a primarului respectiv, sarcina completării, tinerii la zi a registrului agricol atât pe suport hârtie, cât si în format electronic, precum si a centralizării datelor.

(2) Secretarul comunei, al orasului, al municipiului sau al sectorului municipiului Bucuresti, după caz, coordonează, verifică si răspunde de modul de completare si tinere la zi a registrului agricol.

(3) Orice modificare a datelor înscrise în registrul agricol se face numai cu acordul scris al secretarului comunei, al orasului, al municipiului sau al sectorului municipiului Bucuresti, după caz.

Art. 10. - (1) La completarea registrului agricol cu datele privind efectivele de animale va participa un medic veterinar împuternicit de circumscriptia sanitar-veterinară si/sau un zootehnist de la centrele agricole comunale.

(2) În prezenta celor care fac declaratia privind patrimoniul agricol, persoanele desemnate la alin. (1) vor verifica, prin confruntarea cu evidenta tehnico-operativă de care dispun, exactitatea datelor înscrise în registrul agricol si răspund împreună cu secretarul comunei, al orasului, al municipiului sau al sectorului municipiului Bucuresti, după caz, si cu persoana însărcinată cu completarea registrului agricol de realitatea datelor înregistrate.

(3) La înscrierea si centralizarea datelor privind categoria de folosintă a terenului participă si o persoană din structura functională a serviciilor comunitare pentru cadastru si agricultură, constituite la nivelul unitătilor administrativ-teritoriale, potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 13/2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea serviciilor comunitare pentru cadastru si agricultură, aprobată cu modificări prin Legea nr. 39/2002, iar veridicitatea datelor se poate stabili si prin verificări încrucisate pe baza evidentelor existente în cadrul Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură, prin consultarea specialistilor din cadrul compartimentelor de specialitate ale acesteia.

(4) Armonizarea datelor din registrul agricol cu cele din evidenta oficiului de cadastru si publicitate imobiliară judetean sau al municipiului Bucuresti se va face conform unei proceduri stabilite la nivel national prin ordin al ministrului internelor si reformei administrative.

Art. 11. - (1) Perioadele la care persoanele fizice si juridice au obligatia să declare datele pentru înscrierea în registrul agricol sunt următoarele:

a) 5-20 ianuarie, pentru datele anuale privind membrii gospodăriei, terenul aflat în proprietate si cel pe care îl utilizează, clădirile utilizate ca locuintă, constructiile-anexe si mijloacele de transport cu tractiune animală si mecanică, masinile, utilajele si instalatiile pentru agricultură, efectivele de animale existente în gospodărie/unitatea cu personalitate juridică la începutul fiecărui an, precum si modificările intervenite în cursul anului precedent în efectivele de animale pe care le detin, ca urmare a vânzării-cumpărării, a produsilor obtinuti, a mortii sau sacrificării animalelor ori a altor intrări-iesiri;

b) 1-15 mai, pentru datele privind modul de folosintă a terenului, suprafetele cultivate, numărul pomilor în anul agricol respectiv;

c) persoanele fizice si juridice au obligatia să declare date pentru a fi înscrise în registrul agricol si în afara acestor intervale de timp, în cazul în care au intervenit modificări în patrimoniul agricol, în termen de 30 de zile de la aparitia modificării.

(2) În cazul în care persoanele fizice sau cele juridice nu fac declaratiile la termenele prevăzute la alin. (1), se consideră că nu au intervenit niciun fel de modificări, fapt pentru care în registrul agricol se reportează din oficiu datele din anul precedent, cu mentiunea corespunzătoare la rubrica „semnătura declarantului".

Art. 12. - Centralizarea datelor pe comună, oras, municipiu si sector al municipiului Bucuresti se va face în următoarele perioade:

a) până la 30 ianuarie, pentru datele privind evolutia efectivelor de animale pe întregul an precedent;

b) până la 15 februarie, pentru datele privind constructiile noi (clădiri utilizate ca locuintă si constructiile-anexe), mijloacele de transport, utilajele si instalatiile pentru agricultură;

c) până la 15 iunie, pentru datele privind modul de folosintă a terenului, suprafetele cultivate si numărul pomilor pentru anul agricol respectiv.

Art. 13. - (1) Concomitent cu înscrierea datelor în registrul agricol se colectează informatii prin sondaj de la gospodării cu privire la productia vegetală, animală, precum si cu privire la productia apicolă si efectivul de familii de albine.

(2) Metodologia sondajului va fi reglementată prin normele tehnice privind completarea registrului agricol, care se vor aproba prin ordin comun al conducătorilor institutiilor publice prevăzute la art. 7 alin. (2), în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante.

(3) Pe baza acestor informatii si a altor date furnizate de organele tehnice agricole se determină, pe comună, oras, municipiu si sector al municipiului Bucuresti, productia vegetală, animală, precum si productia apicolă si efectivul de familii de albine din gospodăriile populatiei.

Art. 14. - Persoanele fizice si juridice sunt obligate să declare, în termenele prevăzute la art. 11, date corecte si complete, în vederea înscrierii acestora în registrul agricol.

Art. 15. - Obligatiile cu privire la registrul agricol vor fi aduse la cunostinta cetătenilor prin grija secretarului comunei, al orasului, al municipiului sau al sectorului municipiului Bucuresti, după caz.

 

CAPITOLULUI

Raportarea datelor din registrul agricol

 

Art. 16. - (1) Datele centralizate pe comune, orase, municipii si sectoare ale municipiului Bucuresti se comunică de către secretarii comunelor, ai oraselor, ai municipiilor sau ai sectoarelor municipiului Bucuresti, după caz, directiilor teritoriale de statistică, la termenele prevăzute în normele tehnice de completare a registrului agricol, atât pe suport hârtie, cât si în format electronic, conform formularelor elaborate de Institutul National de Statistică, după caz.

(2) Comunicarea datelor centralizate se face sub semnătura primarului si a secretarului comunei, al orasului, al municipiului sau al sectorului municipiului Bucuresti, după caz.

(3) Datele primare înscrise în registrele agricole ale comunelor, oraselor, municipiilor sau ale sectoarelor municipiului Bucuresti se transmit în format electronic la directiile teritoriale de statistică, la termenele prevăzute în normele tehnice.

Art. 17. - Directiile teritoriale de statistică, în colaborare cu directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală, verifică si centralizează pe judete si, respectiv, pe municipiul Bucuresti datele primite si le transmit Institutului National de Statistică si prefectilor, la termenele stabilite în sistemul informational statistic.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii finale

 

Art. 18. - Registrul agricol se elaborează pentru o perioadă de 5 ani, datele completându-se anual potrivit formularelor aprobate prin hotărâre a Guvernului.

Art. 19. - încălcarea prevederilor cuprinse în prezenta ordonantă atrage răspunderea disciplinară, contraventională, civilă sau penală, după caz.

Art. 20. - (1) Declararea de date neconforme cu realitatea, refuzul de declarare, degradarea, distrugerea sau sustragerea integrală sau partială a datelor din registrul agricol, refuzul de a prezenta primarului, prefectului si persoanelor împuternicite de acestia documentele si evidentele necesare în vederea verificării realitătii datelor, nedeclararea la termenele stabilite si în forma solicitată a datelor care fac obiectul registrului agricol, precum si neîndeplinirea de către personalul din aparatul de specialitate al primarului cu atributii în domeniu a obligatiilor ce decurg din prezenta ordonantă constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 100 lei la 500 lei în cazul persoanelor fizice, iar în cazul persoanelor juridice, cu amendă de la 300 lei la 1.500 lei.

(2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevăzute la alin. (1) se fac de către:

a) primar sau persoanele împuternicite de acesta, în cazul persoanelor fizice/juridice obligate să declare date si informatii;

b) prefect sau persoanele împuternicite de prefect, în cazul personalului din aparatul de specialitate al primarului cu atributii în domeniul completării registrului agricol.

Art. 21. - Sumele provenite din aplicarea amenzilor prevăzute la art. 20 se fac venit la bugetele locale ale comunelor, ale oraselor, ale municipiilor si ale sectoarelor municipiului Bucuresti, după caz.

Art. 22. - Prevederile art. 20 referitoare la contraventii se completează cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 23. - Cheltuielile privind tipărirea si difuzarea registrelor agricole se vor suporta din bugetele locale ale comunelor, ale oraselor, ale municipiilor sau ale sectoarelor municipiului Bucuresti, după caz.

Art. 24. - Legislatia subsecventă Ordonantei Guvernului nr. 1/1992 privind registrul agricol rămâne în vigoare până la elaborarea legislatiei în conditiile prezentei ordonante.

Art. 25. - La data intrării în vigoare a prezentei ordonante se abrogă Ordonanta Guvernului nr. 1/1992 privind registrul agricol, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 60 din 7 aprilie 1992.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Dacian Ciolos

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 27 august 2008.

Nr. 28.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2008, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 324/2008

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Contractul-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2008, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 324/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 252 din 1 aprilie 2008, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 17 alineatul (1), litera v) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,v) cheltuielile de personal, cheltuielile cu medicamente, reactivi si materiale sanitare în unitătile si compartimentele de primire a urgentelor din cadrul spitalelor cu structuri de urgentă aprobate potrivit dispozitiilor legale, cheltuielile ocazionate de investigatiile paraclinice pentru cazurile rezolvate în aceste structuri, fără a fi necesară internarea lor în unitatea sanitară din care face parte respectiva unitate de primire urgente sau respectivul compartiment de primire urgente, precum si cheltuielile aferente altor bunuri si servicii pentru întretinerea si functionarea acestor structuri."

2. La articolul 64, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) Cheltuielile ocazionate de activitătile desfăsurate în camera de gardă, respectiv în structuri care functionează drept cameră de gardă, potrivit dispozitiilor legale în vigoare, din cadrul spitalelor sunt cuprinse în structura tarifului pe caz rezolvat."

3. După articolul 70 se introduce un nou articol, articolul 701, cu următorul cuprins:

„Art. 701. - (1) Spitalele sunt obligate să suporte pentru asiguratii internati în regim de spitalizare continuă si în regim de spitalizare de zi toate cheltuielile necesare pentru rezolvarea cazurilor respective, inclusiv pentru medicamente, materiale sanitare si investigatii paraclinice.

(2) În situatia în care asiguratii, pe perioada internării în spital, în baza unor documente medicale întocmite de medicul curant din sectia în care acestia sunt internati si avizate de seful de sectie si managerul spitalului, suportă cheltuieli cu medicamente, materiale sanitare si investigatii paraclinice la care ar fi fost îndreptătiti fără contributie personală, în conditiile prezentului contract-cadru, spitalele rambursează contravaloarea acestor cheltuieli la cererea asiguratilor.

(3) Rambursarea cheltuielilor prevăzute la alin. (2) reprezintă o obligatie exclusivă a spitalelor si se realizează numai din veniturile acestora, pe baza unei metodologii proprii."

4. Articolul 79 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 79. - Modalitătile de plată a serviciilor medicale de urgentă si de transport sanitar sunt:

1. pentru unitătile medicale specializate publice autorizate si evaluate: buget global stabilit pe baza indicatorilor prevăzuti în norme;

2. pentru unitătile specializate autorizate si evaluate:

a) pentru plata consultatiilor de urgentă la domiciliu:

a1) tarif pe kilometru echivalent parcurs în mediul urban, tarif pe kilometru efectiv realizat în mediul rural, milă parcursă sau oră de zbor pentru serviciile de transport medical;

a2) tarif pe solicitare;

b) pentru alte tipuri de transport sanitar se utilizează tarif pe kilometru echivalent parcurs în mediul urban, tarif pe kilometru efectiv realizat în mediul rural, milă parcursă sau oră de zbor, după caz."

5. Titlul capitolului III se modifică si va avea următorul cuprins:

„CAPITOLUL III

Acordarea medicamentelor cu si fără contributie personală în tratamentul ambulatoriu, precum si a unor materiale sanitare specifice care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor inclusi în unele programe nationale de sănătate cu scop curativ"

6. Articolul 92 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 92. - Medicamentele cu si fără contributie personală în tratamentul ambulatoriu, precum si unele materiale sanitare specifice care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor inclusi în unele programe nationale de sănătate cu scop curativ se asigură de farmaciile autorizate de Ministerul Sănătătii Publice, evaluate conform reglementărilor legale în vigoare, în baza contractelor încheiate cu casele de asigurări de sănătate."

7. La articolul 94, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) În contractul de furnizare de medicamente cu si fără contributie personală în tratamentul ambulatoriu, precum si de materiale sanitare specifice care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor inclusi în unele programe nationale de sănătate cu scop curativ se va specifica valoarea acestuia, defalcată pe trimestre si luni. Valoarea contractului se va negocia între furnizorii evaluati si casele de asigurări de sănătate, tinându-se cont si de conditiile în care se desfăsoară activitatea furnizorilor, în baza criteriilor stabilite prin norme. Valoarea contractelor pentru farmaciile din reteaua sanitară a ministerelor si institutiilor din domeniul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti, care intră în relatie contractuală cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti, se negociază în baza criteriilor stabilite prin normele proprii de aplicare a contractului-cadru."

8. La articolul 95, literele b), d), e), g), h), j), I), m), n), o) r), s) si v) se modifică si vor avea următorul cuprins:

,,b) să asigure acoperirea cererii de produse comerciale ale aceleiasi DCI cu prioritate, la preturile cele mai mici din Lista cu denumirile comerciale ale medicamentelor; să se aprovizioneze, la cererea asiguratului, în maximum 24 de ore pentru bolile acute si subacute si 48 de ore pentru bolile cronice, cu medicamentul/medicamentele din Lista cu denumiri comerciale ale medicamentelor, dacă acesta/acestea nu există la momentul solicitării în farmacie; să se aprovizioneze, la cererea asiguratului, în maximum 48 de ore cu materiale sanitare specifice care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor inclusi în unele programe nationale de sănătate cu scop curativ, dacă acestea nu există la momentul solicitării în farmacie;

d) să verifice prescriptiile medicale în ceea ce priveste datele obligatorii pe care acestea trebuie să le cuprindă, în vederea eliberării acestora si a decontării contravalorii medicamentelor, precum si a materialelor sanitare specifice care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor inclusi în unele programe nationale de sănătate cu scop curativ de către casele de asigurări de sănătate;

e) să verifice dacă au fost respectate conditiile prevăzute în norme cu privire la eliberarea prescriptiilor medicale, referitoare la numărul de medicamente si durata terapiei în functie de tipul de afectiune: acut, subacut, cronic; să verifice dacă au fost respectate conditiile prevăzute în normele tehnice de realizare a programelor nationale de sănătate cu privire la eliberarea prescriptiilor medicale pentru materialele sanitare specifice care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor inclusi în unele programe nationale de sănătate cu scop curativ;

g) să întocmească si să prezinte caselor de asigurări de sănătate documentele necesare în vederea decontării medicamentelor cu si fără contributie personală în tratamentul ambulatoriu, precum si a materialelor sanitare specifice care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor inclusi în unele programe nationale de sănătate cu scop curativ - factură, borderou-centralizator, prescriptii medicale -, cu înscrierea numărului de ordine al bonului fiscal si a datei de emitere a acestora, pe baza cărora au fost eliberate medicamentele si materialele sanitare specifice care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor inclusi în unele programe nationale de sănătate cu scop curativ, în conditiile stabilite prin norme;

h) să respecte modul de eliberare a medicamentelor cu sau fără contributie personală în tratamentul ambulatoriu, în conditiile stabilite prin norme, si modul de eliberare a materialelor sanitare specifice care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor inclusi în unele programe nationale de sănătate cu scop curativ, în conditiile reglementărilor legale în vigoare;

j) să informeze asiguratii cu privire la drepturile si obligatiile ce decurg din calitatea de asigurat privind eliberarea medicamentelor, precum si a materialelor sanitare specifice care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor inclusi în unele programe nationale de sănătate cu scop curativ, precum si modul de utilizare a acestora, conform prescriptiei medicale;

l) să îsi stabilească programul de functionare, pe care să îl afiseze la loc vizibil în farmacie, să participe la sistemul organizat pentru asigurarea furnizării medicamentelor cu si fără contributie personală în tratamentul ambulatoriu, precum si a materialelor sanitare specifice care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor inclusi în unele programe nationale de sănătate cu scop curativ în zilele de sâmbătă, duminică si de sărbători legale, precum si pe timpul noptii si să afiseze la loc vizibil programul farmaciilor care asigură continuitatea furnizării de medicamente. Acest program se stabileste în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

m) să elibereze, în limita valorii de contract, medicamentele din prescriptiile medicale asiguratilor, indiferent de casa de asigurări de sănătate la care este luat în evidentă asiguratul, în conditiile în care furnizorul de medicamente are contract cu casa de asigurări de sănătate cu care medicul care a eliberat prescriptia medicală a încheiat contract sau conventie în vederea recunoasterii prescriptiilor medicale eliberate în situatiile prevăzute în norme. în cazul medicamentelor antidiabetice orale si de tipul insulinelor pentru bolnavii diabetici,

al medicamentelor pentru tratamentul stării posttransplant, al medicamentelor specifice pentru tratamentul ambulatoriu al bolnavilor cu afectiuni oncologice, al medicamentelor pentru tratamentul persoanelor cu infectie HIV/SIDA, al medicamentelor corespunzătoare DCI-urilor aferente grupelor de boli cronice, al medicamentelor corespunzătoare DCI-urilor aferente bolilor rare mucoviscidoză, epidermoliză buloasă si scleroză laterală amiotrofică din cadrul Programului national de hemofilie, talasemie si alte boli rare si al materialelor sanitare specifice care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor inclusi în unele programe nationale de sănătate cu scop curativ, în conditiile prevăzute în norme, valorile de contract sunt orientative;

n) să anuleze medicamentele si/sau materialele sanitare care nu au fost eliberate, în fata primitorului, pe toate exemplarele prescriptiei medicale, în conditiile stabilite prin norme;

o) să nu elibereze medicamentele si materialele sanitare din prescriptiile medicale care si-au încetat valabilitatea;

r) să depună, în primele 15 zile calendaristice ale lunii următoare celei pentru care s-au eliberat medicamentele cu si fără contributie personală în tratamentul ambulatoriu, precum si materialele sanitare specifice care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor inclusi în unele programe nationale de sănătate cu scop curativ, documentele necesare în vederea decontării pentru luna respectivă, în limita valorii de contract; pentru medicamentele antidiabetice orale si de tipul insulinelor pentru bolnavii diabetici, medicamentele pentru tratamentul stării posttransplant, medicamentele specifice pentru tratamentul ambulatoriu al bolnavilor cu afectiuni oncologice, medicamentele pentru tratamentul persoanelor cu infectie HIV/SIDA, medicamentele corespunzătoare DCI-urilor aferente grupelor de boli cronice, medicamentele corespunzătoare DCI-urilor aferente bolilor rare mucoviscidoză, epidermoliză buloasă si scleroză laterală amiotrofică din cadrul Programului national de hemofilie, talasemie si alte boli rare si pentru materialele sanitare specifice care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor inclusi în unele programe nationale de sănătate cu scop curativ, în conditiile precizate prin norme, decontarea se face la nivelul realizat, cu încadrarea în fondul aprobat la nivelul casei de asigurări de sănătate;

s) să se informeze asupra conditiilor de furnizare a medicamentelor cu si fără contributie personală în tratamentul ambulatoriu, precum si a materialelor sanitare specifice care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor inclusi în unele programe nationale de sănătate cu scop curativ;

v) să anunte casa de asigurări de sănătate despre modificarea uneia sau a mai multora dintre conditiile care au stat la baza încheierii contractului de furnizare de medicamente în tratamentul ambulatoriu, precum si de materiale sanitare specifice care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor inclusi în unele programe nationale de sănătate cu scop curativ anterior producerii acesteia sau cel mai târziu la 10 zile lucrătoare de la data producerii modificării si să îndeplinească în permanentă aceste conditii pe durata derulării contractelor;".

9. La articolul 96, literele a), b), c) si d) se modifică si vor avea următorul cuprins:

,,a) să primească de la casa de asigurări de sănătate, la termenele prevăzute în contract, contravaloarea medicamentelor cu si fără contributie personală eliberate, conform facturilor emise si documentelor însotitoare, în limita valorii contractate, respectiv la nivelul realizat pentru medicamentele antidiabetice orale si de tipul insulinelor pentru bolnavii diabetici, medicamentele pentru tratamentul stării posttransplant, medicamentele specifice pentru tratamentul ambulatoriu al bolnavilor cu afectiuni oncologice, medicamentele pentru tratamentul persoanelor cu infectie HIV/SIDA, medicamentele corespunzătoare DCI-urilor aferente grupelor de boli cronice, medicamentele corespunzătoare DCI-urilor aferente bolilor rare mucoviscidoză, epidermoliză buloasă si scleroză laterală amiotrofică din cadrul Programului national de hemofilie, talasemie si alte boli rare, precum si pentru materiale sanitare specifice care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor inclusi în unele programe nationale de sănătate cu scop curativ, în conditiile precizate prin norme, pentru care s-a stabilit valoare de contract orientativă, în limita sumelor alocate la nivelul casei de asigurări de sănătate cu această destinatie;

b) să se informeze si să fie informati asupra modalitătii de furnizare a medicamentelor cu si fără contributie personală în tratamentul ambulatoriu, precum si a materialelor sanitare specifice care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor inclusi în unele programe nationale de sănătate cu scop curativ;

c) să cunoască conditiile de contractare a furnizării de medicamente cu si fără contributie personală în tratamentul ambulatoriu, suportate din Fond si decontate de casele de asigurări de sănătate, si de materiale sanitare specifice care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor inclusi în unele programe nationale de sănătate cu scop curativ, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, precum si eventualele modificări ale acestora survenite ca urmare a aparitiei unor noi acte normative;

d) să încaseze de la asigurati contributia personală reprezentând diferenta dintre pretul de vânzare cu amănuntul si suma corespunzătoare aplicării procentului de compensare a medicamentelor corespunzătoare DCI-urilor prevăzute în sublistele Asi B asupra pretului de referintă, respectiv diferenta dintre pretul de vânzare cu amănuntul si pretul de referintă/pretul de decontare al medicamentelor, decontată de casele de asigurări de sănătate, cu exceptia medicamentelor si a materialelor sanitare specifice care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor inclusi în unele programe nationale de sănătate cu scop curativ;"

10. La articolul 97, literele a), d) si e) se modifică si vor avea următorul cuprins:

,,a) să încheie contracte de furnizare de medicamente cu si fără contributie personală în tratamentul ambulatoriu, precum si de materiale sanitare specifice care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor inclusi în unele programe nationale de sănătate cu scop curativ numai cu furnizorii de medicamente autorizati si evaluati conform reglementărilor legale în vigoare si să facă publice, pentru informarea asiguratilor, lista acestora si valoarea de contract;

d) să deconteze furnizorilor de medicamente cu care au încheiat contracte, în limita valorii contractate, contravaloarea medicamentelor eliberate cu si fără contributie personală sau, după caz, la nivelul realizat pentru medicamentele si materialele sanitare pentru bolnavii diabetici, medicamentele pentru tratamentul stării posttransplant, medicamentele specifice pentru tratamentul ambulatoriu al bolnavilor cu afectiuni oncologice, medicamentele pentru tratamentul persoanelor cu infectie HIV/SIDA, medicamentele corespunzătoare DCI-urilor aferente grupelor de boli cronice, medicamentele corespunzătoare DCI-urilor aferente bolilor rare mucoviscidoză, epidermoliză buloasă si scleroză laterală amiotrofică din cadrul Programului national de hemofilie, talasemie si alte boli rare si pentru materiale sanitare specifice care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor inclusi în unele programe nationale de sănătate cu scop curativ, în conditiile prevăzute în norme, pentru care s-a stabilit valoare de contract orientativă, în limita sumelor alocate cu această destinatie la nivelul casei de asigurări de sănătate, la termenele prevăzute în norme;

e) să urmărească lunar evolutia consumului de medicamente cu si fără contributie personală în tratamentul ambulatoriu, precum si de materiale sanitare specifice care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor inclusi în unele programe nationale de sănătate cu scop curativ, comparativ cu fondul alocat cu această destinatie, luând măsurile ce se impun;".

11. La capitolul III, titlul sectiunii a 3-a se modifică si va avea următorul cuprins:

„SECTIUNEA a 3-a

Modalitătile de decontare a medicamentelor cu si fără contributie personală în tratamentul ambulatoriu, precum si a unor materiale sanitare specifice care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor inclusi în unele programe nationale de sănătate cu scop curativ"

12. La articolul 98, alineatele (1), (2) si (5) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„Art. 98. - (1) Suma maximă care se suportă de casele de asigurări de sănătate din Fond, pentru fiecare medicament corespunzător DCI-ului din listă, este cea corespunzătoare aplicării procentului de compensare a medicamentelor asupra pretului de referintă pentru DCI-urile cuprinse în sublistele A, B si C, respectiv pretul de decontare pentru medicamentele si materialele sanitare cuprinse în lista aprobată prin ordin al ministrului sănătătii publice.

(2) Procentul de compensare a medicamentelor corespunzătoare DCI-urilor prevăzute în sublista A este de 90% din pretul de referintă, al celor din sublista B este de 50% din pretul de referintă, iar al celor din sectiunile C1 si C3din sublista C este de 100% din pretul de referintă.

(5) Decontarea contravalorii medicamentelor pentru care se fac transferuri din bugetul Ministerului Sănătătii Publice în bugetul Fondului se face până la 30 de zile calendaristice de la data depunerii facturii de către farmacie la casa de asigurări de sănătate."

13. La articolul 99, alineatul (5) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(5) Pe acelasi formular de prescriptie se pot înscrie medicamente din subliste diferite. Farmaciile întocmesc borderou centralizator cu evidentă distinctă pentru fiecare sublista, cu exceptia medicamentelor antidiabetice orale, a medicamentelor antidiabetice de tipul insulinelor si testele de automonitorizare pentru bolnavii diabetici, a medicamentelor antidiabetice orale si de tipul insulinelor si testelor de automonitorizare pentru tratamentul mixt al bolnavilor diabetici, a medicamentelor pentru tratamentul stării posttransplant, a medicamentelor specifice pentru tratamentul ambulatoriu al bolnavilor cu afectiuni oncologice, a medicamentelor pentru tratamentul persoanelor cu infectie HIV/SIDA, a medicamentelor corespunzătoare DCI-urilor aferente grupelor de boli cronice, a medicamentelor corespunzătoare DCI-urilor aferente bolilor rare mucoviscidoză, epidermoliză buloasă si scleroză laterală amiotrofică din cadrul Programului national de hemofilie, talasemie si alte boli rare, si pentru materialele sanitare specifice care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor inclusi în unele programe nationale de sănătate cu scop curativ, în conditiile prevăzute în norme, pentru care se completează prescriptii distincte."

14. La articolul 100 alineatul (2), literele c), e) si i) se modifică si vor avea următorul cuprins:

,,c) dacă farmacia evaluată înlocuieste medicamentele si/sau materialele sanitare neeliberate din prescriptia medicală cu orice alte medicamente si/sau materiale sanitare sau produse din farmacie;

e) În cazul nerespectării termenelor de depunere a facturilor însotite de borderouri si prescriptii medicale privind eliberarea de medicamente si/sau materiale sanitare conform contractului, în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate, pentru o perioadă de două luni consecutive în cadrul unui trimestru, respectiv 3 luni într-un an;

i) În cazul refuzului furnizorilor de a pune la dispozitia organelor de control ale Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si ale caselor de asigurări de sănătate actele de evidentă financiar-contabilă a medicamentelor si/sau materialelor sanitare eliberate conform contractelor încheiate si documentele justificative privind sumele decontate din Fond."

15. La articolul 103, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) În situatia în care prin farmaciile/punctele de lucru excluse din contractele încheiate între societătile comerciale farmaceutice si casa de asigurări de sănătate continuă să se elibereze medicamente cu sau fără contributie personală si/sau materiale sanitare în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate, casa de asigurări de sănătate va rezilia contractele încheiate cu societătile comerciale respective pentru toate farmaciile/punctele de lucru cuprinse în aceste contracte."

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul sănătătii publice,

Raed Arafat

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Vasile Ciurchea

 

Bucuresti, 31 iulie 2008.

Nr. 806.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 267/2007 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare si a structurii organizatorice ale Agentiei Nucleare

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 267/2007 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare si a structurii organizatorice ale Agentiei Nucleare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 213 din 29 martie 2007, se modifică după cum urmează:

1. În anexa nr. 1, la articolul 1, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

Art. 1. - (1) Agentia Nucleară, denumită în continuare AN, este organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Economiei si Finantelor."

2. în anexa nr. 1, la articolul 4, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

„(3) AN prezintă trimestrial primului-ministru, cu avizul ministrului economiei si finantelor, un raport privind activitatea sa, evolutiile internationale în domeniul nuclear, gradul de implementare a Strategiei nationale de dezvoltare a domeniului nuclear, a PNN, inclusiv a Planului nuclear anual, denumit în continuare PNA, pe baza informărilor prezentate de Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare (CNCAN) si de Agentia Natională pentru Deseuri Radioactive (ANDRAD), inclusiv cu privire la modul de implementare a programelor de asistentă tehnică care se desfăsoară sub egida AIEA, a Uniunii Europene, denumită în continuare UE, sau a altor organisme si organizatii internationale de profil."

3. În anexa nr. 1, la articolul 7, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

Art. 7. - (1) AN este condusă de un consiliu de administratie alcătuit din 9 membri, numiti si revocati prin ordin al ministrului economiei si finantelor, la propunerea presedintelui AN."

4. În anexa nr. 1, la articolul 8, alineatul (7) va avea următorul cuprins:

„(7) Presedintele AN fundamentează si propune necesarul de cheltuieli curente si de capital pentru sustinerea activitătilor AN si îl transmite Ministerului Economiei si Finantelor."

5. În anexa nr. 1, la articolul 13, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Cheltuielile curente si de capital ale AN se finantează de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei si Finantelor, si cuprind categoriile de cheltuieli necesare finantării activitătilor privind functionarea AN pentru îndeplinirea activitătilor ce îi revin."

6. Anexa nr. 2 se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

Presedintele Agentiei Nucleare,

Valică Gorea

Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Paul Păcuraru

 

Bucuresti, 20 august 2008.

Nr. 923.

 

ANEXĂ*)

(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 267/2007)

 

STRUCTURA ORGANIZATORICA A AGENTIEI NUCLEARE

 

Nr. maxim de posturi = 34, exclusiv presedintele

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, pentru Agentia Natională pentru Romi

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2008 din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, cu suma de 2.160 mii lei, la capitolul 67.01 „Cultură, recreere si religie", titlul „Alte transferuri", articolul „Transferuri interne" alineatul „Alte transferuri curente interne", pentru Agentia Natională pentru Romi, în vederea derulării Programului de dezvoltare comunitară în localitatea Hădăreni, judetul Mures, pentru perioada 2006-2008, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 523/2006, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - Ministerul Economiei si Finantelor este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2008.

Art. 3. -Agentia Natională pentru Romi răspunde de modul de utilizare a sumei alocate potrivit prezentei hotărâri, în conformitate cu prevederile legale.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Gabriel Berea

Presedintele Agentiei Nationale pentru Romi,

Gruia Bumbu

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 27 august 2008.

Nr. 980.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind rechemarea si numirea unui consul general

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Doamna Iulia Buje se recheamă din calitatea de consul general, sef al Consulatului General al României la Lyon, Republica Franceză.

Art. 2. - Doamna Iulia Buje va încheia misiunea în termen de cel mult 90 de zile de la data publicării prezentei hotărâri.

Art. 3. - Începând cu data încheierii misiunii doamnei Iulia Buje, domnul Gabriel George Stănescu se numeste în functia de consul general, sef al Consulatului General al României la Lyon, Republica Franceză.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor externe,

Lazăr Comănescu

 

Bucuresti, 27 august 2008.

Nr. 981.

 

DECIZII ALE PRlMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MIN ISTRU

 

DECIZIE

privind stabilirea atributiilor domnului Achim Gheorghe, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

În temeiul art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici si al art. 19 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

primul-ministru emite următoarea decizie:

Art. 1. - Pe data prezentei decizii domnul Achim Gheorghe, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, este desemnat să coordoneze aplicarea prevederilor cuprinse în strategia si programele de reformă elaborate pe baza Programului de guvernare, care sunt în sfera de competentă a Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale.

Art. 2. - În exercitarea atributiilor sale, domnul Achim Gheorghe informează secretarul general al Guvernului despre stadiul de implementare a programelor.

Art. 3. - Domnul Achim Gheorghe va îndeplini si alte atributii stabilite de secretarul general al Guvernului.

Art. 4. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii se abrogă Decizia primului-ministru nr. 153/2008 privind stabilirea atributiilor domnului Achim Gheorghe, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 596 din 11 august 2008.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion-Mircea Plângu

 

Bucuresti, 27 august 2008.

Nr. 175.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

 

ORDIN

privind prelungirea valabilitătii Ordinului ministrului sănătătii publice nr. 884/2007 pentru ajustarea preturilor la medicamentele cuprinse în Catalogul national al preturilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piată în România

 

Văzând Referatul de aprobare al Directiei farmaceutice nr. E.N./9.035/2008,

având în vedere prevederile art. 851 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 140 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, si ale Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se prelungeste valabilitatea Ordinului ministrului sănătătii publice nr. 884/2007 pentru ajustarea preturilor la medicamentele cuprinse în Catalogul national al preturilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piată în România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 375 din 1 iunie 2007, cu modificările si completările ulterioare, până la data de 30 septembrie 2008.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

 

Bucuresti, 27 august 2008.

Nr. 1.489.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

 

ORDIN

privind aprobarea Metodologiei de calcul al indicatorilor de performantă ai managementului spitalului

 

Văzând Referatul comun al Directiei generale organizare, resurse umane, dezvoltare profesională si salarizare si al Directiei generale buget si credite externe nr. 9.036/2008 privind Metodologia de calcul al indicatorilor de performantă ai managementului spitalului,

în conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Metodologia de calcul al indicatorilor de performantă ai managementului spitalului, prezentată în anexă.

Art. 2. -Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Directiile de specialitate din Ministerul Sănătătii Publice, autoritătile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti, Scoala Natională de Sănătate Publică si Management Sanitar Bucuresti, Centrul National pentru Organizarea si Asigurarea Sistemului Informational si Informatic în Domeniul Sănătătii Bucuresti si institutiile cu retea sanitară proprie, precum si spitalele publice si managerii acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

 

Bucuresti, 27 august 2008.

Nr. 1.490.

 

ANEXĂ

 

METODOLOGIE

de calculul al indicatorilor de performantă ai managementului spitalului

 

A. Indicatori de management al resurselor umane

 

1. Proportia medicilor din totalul personalului angajat al spitalului = Nr. de medici angajati în spital / Total persoane angajate în spital x 100

 

Numărul de medici angajati în spital se referă la: medicii încadrati în sectiile/compartimentele cu paturi, inclusiv cei cu integrare clinica (UMF-isti); medicii încadrati în structurile care deservesc sectiile cu paturi, respectiv laboratoare, servicii de anatomie patologică si medicină legală, stationare de zi cu locuri (LSM/CSM), UPU/CPU etc; medicii din cabinetele de specialitate, oncologie medicală, diabet zaharat, nutritie si boli metabolice, boli infectioase, planificare familială, dispensare TBC, ambulatorii de specialitate (stomatologie, pentru studenti, pentru sportivi etc); medicii din sanatorii TBC, preventorii etc; medicii din cabinetele medicale scolare si studentesti; medicii de medicină dentară, medicii din cabinetele de specialitate din ambulatoriul integrat fără corespondent în sectiile/compartimentele cu paturi, potrivit statului de functii pentru posturile ocupate.

Personalul angajat al spitalului cuprinde numărul total al posturilor ocupate cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată sau pe perioadă determinată, după caz.

 

2. Proportia personalului medical din totalul personalului angajat al spitalului = Nr. de personal medical / Total persoane angajate în spital x 100

 

Personalul medical cuprinde:

- medici, farmacisti; alt personal superior sanitar: fiziokinetoterapeut; bioinginer medical; biolog, biochimist, chimist, fizician, expert în fizică medicală; psiholog, logoped, sociolog, profesor CFM, kinetoterapeut, asistent social; profesor CFM, biolog, chimist SSD; asistente medicale cu studii superioare, superioare de scurtă durată, postliceale si medii, moase, tehnician utilaje medicale si tehnician dentar, soră medicală, oficiant medical, registrator medical, statistician medical; functii prevăzute în notele anexelor nr. 1 si 2 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului contractual din unitătile sanitare publice din sectorul sanitar, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 125/2005, cu modificările si completările ulterioare, si care se salarizează la nivel de studii medii, postliceale sau SSD.

 

3. Proportia personalului medical cu studii superioare din totalul personalului medical = Nr. de personal medical cu studii superioare / Nr. total de personal medical x 100

 

Personalul medical cu studii superioare este format din medici, farmacisti; alt personal sanitar superior: fiziokinetoterapeuti; bioinginer medical; biolog, chimist, biochimist, fizician, expert în fizică medicală, psiholog, logoped, sociolog, profesor CFM, kinetoterapeut, asistent social; chimist SSD, asistente medicale, moase cu studii superioare, SSD; functii prevăzute în notele anexelor nr. 1 si 2 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 115/2004, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 125/2005, cu modificările si completările ulterioare, si care se salarizează la nivel de SSD.

 

4. Nr. mediu de consultatii pe un medic în ambulatoriu = Nr. de consultatii în ambulatoriu / Nr. de medici care acordă

 

Se includ:

- medicii care acordă consultatii în ambulatoriul integrat, respectiv medicii încadrati în sectiile si compartimentele cu paturi, care acordă asistentă medicală în ambulatoriul integrat, precum si medicii încadrati în ambulatoriul integrat, în cabinetul de specialitate, fără corespondent în sectiile sau compartimentele cu paturi, conform Ordinului ministrului sănătătii publice nr. 39/2008 privind reorganizarea ambulatoriului de specialitate al spitalului;

- medicii care acordă consultatii în ambulatoriul de specialitate (pentru sportivi, pentru studenti, stomatologie etc);

- medicii din cabinetele de specialitate, oncologie medicală, diabet zaharat, nutritie si boli metabolice, boli infectioase, planificare familială, dispensare TBC.

B. Indicatori de utilizare a serviciilor

1. Durata medie de spitalizare pe spital si pe fiecare sectie se calculează astfel:

 

Durata medie de spitalizare pe spital = Om-zile spitalizare / (Bolnavi aflati la începutul perioadei + Bolnavi intrati în cursul perioadei )

 

Durata medie de spitalizare pe sectie:= Om-zile spitalizare / (Bolnavi aflati la începutul perioadei + Bolnavi intrati în cursul perioadei + Bolnavi transferati în cursul perioadei din alte sectii)

 

2. Rata de utilizare a paturilor pe spital si pe fiecare sectie

 

Indicele de utilizare a paturilor (Iu) = Om-zile spitalizare (a bolnavilor aflati si intrati) / Numărul mediu de paturi

 

            Rata de utilizare a paturilor = Iu x 100 / 365 zile

 

în care:

Iu - indicele de utilizare a paturilor

Numitorul se referă la numărul de zile calendaristice aferente perioadei de raportare. Numărul mediu de paturi poate fi egal cu existentul de la începutul perioadei de referintă sau poate să difere, situatie în care se calculează ca o medie aritmetică ponderată la trimestru, semestru si an.

 

3. Indicele de complexitate a cazurilor = Total cazuri ponderate / Total cazuri rezolvate x 100

 

Complexitatea cazurilor (indicele de case mix): exprimă tipurile de pacienti tratati în spital în functie de diagnostic si gravitate.

Indicele de complexitate a cazurilor: număr care exprimă resursele necesare spitalului în concordantă cu pacientii tratati.

Cazuri ponderate: pacientii „virtuali" generati prin ajustarea cazurilor externate, în functie de resursele asociate cu fiecare tip de caz. Se pot calcula pentru cazurile externate si pentru cazurile echivalente.

 

4. Procentul pacientilor cu interventii chirurgicale din totalul pacientilor externati din sectiile de chirurgie = Nr. de pacienti cu interventii chirurgicale / Nr. de pacienti externati din sectiile cu profil chirurgical x 100

 

C 1.

Indicatori economico-financiari

 

Executie bugetară fata de bugetul de cheltuieli aprobat = Cheltuieli buaetare realizate / Total buget cheltuieli aprobat x 100.

 

în care:

- cheltuieli bugetare realizate = plăti nete realizate în perioada de raportare;

- total buget cheltuieli aprobat = prevederi bugetare aprobate.

 

2. Structura cheltuielilor pe tipuri de servicii în functie de sursele de venit se determină astfel :

 

Structura cheltuielilor pe tipuri de servicii si în functie de sursele de venit = Suma prevederilor cheltuielilor bugetare aferente serviciilor / Suma surselor de venit ce finantează aceste cheltuieli x 100

 

NOTĂ:

Valoarea acestui indicator exprimată în procente se determină ca raport între suma prevederilor cheltuielilor bugetare aferente structurilor:

- servicii de urgentă - cuprind cheltuieli privind drepturile de personal, medicamente si materiale sanitare, alte cheltuieli;

- servicii paraclinice (inclusiv imagistică) - cuprind cheltuieli ocazionate de aceste servicii;

- servicii spitalizare continuă - cuprind cheltuieli ocazionate de aceste servicii, inclusiv cheltuielile efectuate în cadrul programelor nationale de sănătate;

- servicii spitalizare de zi - cuprind cheltuieli ocazionate de aceste servicii, inclusiv cheltuielile efectuate în cadrul programelor nationale de sănătate;

- servicii din ambulatoriul de specialitate (integrat) al spitalului - cuprind cheltuieli privind drepturile de personal, medicamente si materiale sanitare si alte cheltuieli, precum si contravaloarea serviciilor decontate de casele de asigurări de sănătate pentru activitatea prestată în ambulatoriu (care se raportează distinct de primele categorii de cheltuieli) si suma surselor de venit din care sunt finantate aceste cheltuieli.

În fisa de evaluare se trece valoarea indicatorilor per total, iar în anexă se detaliază pe tipurile de servicii mai sus mentionate.

 

3. Procentul veniturilor proprii din totalul veniturilor spitalului = Venituri proprii / Total venituri spital x 100

 

in care:

- venituri proprii = veniturile obtinute de spital, exclusiv cele obtinute în contractul cu casa de asigurări de sănătate, inclusiv subventiile de la bugetul local, bugetul de stat, donatii, sponsorizări, precum si alte venituri încasate de spital;

- total venituri spital = veniturile obtinute de spital, inclusiv cele obtinute în contractul cu casa de asigurări de sănătate, precum si subventii de la bugetul local, bugetul de stat, donatii, sponsorizări, precum si alte venituri încasate de spital.

 

4. Procentul cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor spitalului = Cheltuieli de personal / Total cheltuieli spital x 100

 

în care:

- cheltuieli de personal - se referă la prevederile bugetare privind cheltuielile de personal, inclusiv cheltuielile aferente rezidentilor si personalul aflat în practică asistată/supravegheată conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 12/2008 pentru reglementarea unor măsuri financiare în domeniul sanitar, aprobată prin Legea nr. 148/2008;

 

- total cheltuieli spital - se referă la prevederile totale bugetare de cheltuieli ale spitalului.

 

5. Procentul cheltuielilor cu medicamente din totalul cheltuielilor spitalului = Cheltuieli cu medicamente / Total cheltuieli spital x 100,

în care:

- cheltuieli cu medicamente - se referă la prevederile bugetare privind cheltuielile cu medicamentele;

- total cheltuieli spital – se referă la prevederile bugetare totale de cheltuieli ale spitalului.

 

6. Procentul cheltuielilor de capital din totalul cheltuielilor spitalului = Cheltuieli de capital / Total cheltuieli spital x 100

 

în care:

- cheltuieli de capital – se referă la prevederile bugetare privind cheltuielile de capital;

- total cheltuieli spital – se referă la prevederile bugetare totale de cheltuieli ale spitalului.

 

7. Costul mediu pe zi spitalizare = Cheltuieli realizate / Nr. om-zile spitalizare

 

în care:

- cheltuieli realizate = cheltuieli totale efectiv realizate.

 

D. Indicatori de calitate

 

1. Rata mortalitătii intraspitalicesti = Decese în spital / Bolnavi iesiti x 100

 

în care:

- decese în spital - se referă la toti decedatii în spital, indiferent de timpul scurs de la internare si până la deces.

 

2. Rata infectiilor nosocomiale = Nr. de bolnavi cu infectii nosocomiale / Bolnavi externati x 100

 

Se calculează pe total spital si pe fiecare sectie.

 

3. Indicele de concordantă a diagnosticului de la internare si cu diagnosticul la externare:

 

Indicele de concordantă = Nr. diaanostice concordante / Nr. de pacienti externati x 100

în care:

- numărătorul formulei se referă la numărul de cazuri pentru care codul diagnosticului la internare concordă cu codul diagnosticului principal la externare, dacă ambele se găsesc ambele situate în aceeasi grupă de coduri de la începutul fiecărei clase de boli.

Exemplu: A00-A09: B15-B19; D50-D53; E65-E68 etc.

în legătură cu codurile care exprimă suspiciune de boală, screening, contact de boală, leziunea unui organ, unei articulatii etc, care se confirmă prin diagnosticul principal la externare, sunt concordante.

Concordanta statistică si informatică nu trebuie să fie confundate cu concordanta medicală.

Exemplu: Sunt afectiuni, cum ar fi nefrita interstitială acută/cronică cu cod N12 la internare, care la externare poate pleca cu un diagnostic principal de la alte clase: A, B; C; D; M; T, nefrita devenind la externare diagnostic secundar si, în acest caz, totul este concordant.

Explicatia: clasificarea este alcătuită pe mai multe axe si raportul dintre ele este stabilit de regulile de codificare. DRG-ul introduce axele de diagnostic (etiologic, organ, histologic etc.) într-o categorie majoră de diagnostic, după organul lezat, dar nu afectează regulile de codificare.

Ca urmare: toate rezultatele statistico-informatice neconcordante se retrimit la spitale pentru ca medicul sef de sectie, pe baza foii de observatie si în prezenta medicilor curanti, să stabilească dacă din punct de vedere medical, desi sunt coduri si grupe diferite, există concordantă. Medicul sef de sectie va nota pe propria răspundere acest lucru.

 

NOTĂ:

- în anexă, lit. A. „Indicatori de management al resurselor umane", la pct. 1, 2 si 3 nu se vor lua în calcul rezidentii, personalul aflat în practică asistată/supravegheată conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 12/2008, aprobată prin Legea nr. 148/2008;

- următoarele structuri medicale oferă servicii medicale ambulatorii: cabinet stomatologie urgentă, cabinet de asistentă socială, cabinet medical scolar, si nu se iau în calcul la determinarea indicatorului A.4.