MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul 176 (XX) - Nr. 805            LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Marti, 2 decembrie 2008

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

143. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii

 

180. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate

 

1.425. - Hotărâre privind transmiterea unui teren în suprafată de 2 ha din domeniul privat al statului si din administrarea Agentiei Domeniilor Statului în domeniul privat al comunei Dornesti si în administrarea Consiliului Local al Comunei Dornesti, judetul Suceava

 

1.522. - Hotărâre privind numirea unui consul general

 

1525. - Hotărâre privind plata de către Ministerul Sănătătii Publice a contributiei financiare voluntare a României la Conventia-cadru a Organizatiei Mondiale a Sănătătii pentru Controlul Tutunului

 

1526. - Hotărâre privind redobândirea cetăteniei române de către o persoană

 

1527. - Hotărâre privind aprobarea bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2009

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.600. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru modificarea si completarea Procedurii privind cesiunea creantelor fiscale administrate de Agentia Natională de Administrare Fiscală, aprobată prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 1.173/2008

 

5.176. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si tineretului privind aprobarea curriculumului pentru grupele din învătământul special prescolar - pedagogie curativă, care integrează copii cu deficiente severe, profunde sau asociate

 

5.236. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si tineretului privind aprobarea curriculumului pentru grupele de învătământ special - pedagogie curativă, care integrează elevi/tineri cu deficiente severe, profunde sau asociate

 

5.952. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si tineretului privind aprobarea Programei pentru definitivare în învătământ la Limba si literatura maghiară si metodica predării limbii si literaturii maghiare - educatoare, Programei pentru definitivare în învătământ la Limba si literatura maghiară si metodica predării limbii si literaturii maghiare - institutori/învătători, Programei pentru obtinerea gradului didactic II la Limba si literatura maghiară si metodica predării limbii si literaturii maghiare - educatoare si a Programei pentru obtinerea gradului didactic II la Limba si literatura maghiară si metodica predării limbii si literaturii maghiare - institutori/învătători

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

            38. - Circulară privind lansarea în circuitul numismatic a unei replici după moneda de 20 lei - 1922 si a unei monede, dedicate aniversării a 90 de ani de la Marea Unire de la 1 Decembrie 1918

 

            Rectificări la:

- Decizia presedintelui Autoritătii Nationale pentru Comunicatii nr. 896/2008;

- Ordinul ministrului justitiei nr. 1.587/C/2008;

- Ordinul ministrului justitiei nr. 2.451/C/2008

 


ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii

 

Având în vedere necesitatea adoptării unor măsuri urgente pentru perfectionarea si flexibilizarea sistemului achizitiilor publice si luând în considerare faptul că neadoptarea unor astfel de măsuri ar putea avea ca efect o diminuare a gradului de cheltuire a fondurilor publice alocate, inclusiv a fondurilor comunitare, consecinta cea mai gravă în acest caz reprezentând-o amânarea/întârzierea implementării unor proiecte de investitii majore, cu impact social si economic la nivel national sau local, cele mai afectate fiind proiectele incluse în Programul operational regional, POS Transporturi si POS Mediu,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 418 din 15 mai 2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 9, literele c) si c1) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„c) atribuirea, de către un operator economic fără calitate de autoritate contractantă, a unui contract de lucrări, în cazul în care se îndeplinesc în mod cumulativ următoarele conditii:

- respectivul contract este finantat/subventionat în mod direct, în proportie de mai mult de 50%, de către o autoritate contractantă;

- valoarea estimată a respectivului contract este mai mare decât echivalentul în lei a 5.000.000 euro;

c1) atribuirea, de către un operator economic fără calitate de autoritate contractantă, a unui contract de servicii, în cazul în care se îndeplinesc în mod cumulativ următoarele conditii:

- respectivul contract este finantat/subventionat în mod direct, în proportie de mai mult de 50%, de către o autoritate contractantă;

- valoarea estimată a respectivului contract este mai mare decât echivalentul în lei a 200.000 euro;”.

2. Articolul 10 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 10. - În cazurile prevăzute la art. 9 lit. c) si c1), autoritatea contractantă are obligatia de a impune prin contractul de finantare aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgentă pentru atribuirea contractelor respective.”

3. La articolul 46, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 46. - (1) Fără a afecta posibilitatea operatorilor economici de a oferta pe mai multe loturi diferite, candidatul/ofertantul nu are dreptul ca în cadrul aceleiasi proceduri:

a) să depună două sau mai multe candidaturi/oferte individuale si/sau comune, sub sanctiunea excluderii din competitie a tuturor candidaturilor/ofertelor în cauză;

b) să depună ofertă individuală/comună si să fie nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau, după caz, a celei în care este ofertant asociat.”

4. La articolul 49, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (21) si (22), cu următorul cuprins:

„(21) Erorile prevăzute la alin. (2) reprezintă acele informatii/cerinte din anuntul transmis spre publicare care sunt neconforme cu realitatea sau care conduc la încălcări ale legislatiei în domeniul achizitiilor publice si ale principiilor care stau la baza atribuirii contractului de achizitie publică.

(22) Nedetectarea acestor erori în procesul de verificare nu afectează dreptul Autoritătii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice de a sanctiona, pe parcursul activitătii de supraveghere, faptele prevăzute la art. 293.”

5. La articolul 55 alineatul (2), litera b) se modifică si va avea următorul cuprins:

„b) autoritatea contractantă se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. 8 lit. d) sau e), iar valoarea estimată a contractului/acordului-cadru de furnizare sau de servicii care urmează să fie atribuit/încheiat este mai mare decât echivalentul în lei a 400.000 euro;”.

6. La articolul 57 alineatul (2), litera b) se modifică si va avea următorul cuprins:

„b) autoritatea contractantă se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. 8 lit. d) sau e), iar valoarea estimată a contractului/acordului-cadru de furnizare sau de servicii care urmează să fie atribuit/încheiat este mai mare decât echivalentul în lei a 400.000 euro;”.

7. Articolul 80 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 80. - Autoritatea contractantă are obligatia de a deschide ofertele la data, ora si adresa indicate în anuntul de participare, în măsura în care nu a devenit incidentă obligatia privind decalarea termenului de depunere a ofertelor, conform prevederilor art. 72 sau ca urmare a depunerii unei contestatii.”

8. Articolul 93 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 93. - Autoritatea contractantă are obligatia de a deschide ofertele la data, ora si adresa indicate în invitatia de participare, în măsura în care nu a devenit incidentă obligatia privind decalarea termenului de depunere a ofertelor, conform prevederilor art. 72 sau ca urmare a depunerii unei contestatii.”

9. La articolul 122, partea introductivă si a treia liniută de la litera i) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„i) atunci când este necesară achizitionarea unor lucrări sau servicii suplimentare/aditionale, care nu au fost incluse în contractul initial, dar care datorită unor circumstante imprevizibile au devenit necesare pentru îndeplinirea contractului în cauză, si numai dacă se respectă, în mod cumulativ, următoarele conditii:

.................................................................................................

- valoarea cumulată a contractelor care vor fi atribuite si a actelor aditionale care vor fi încheiate pentru lucrări si/sau servicii suplimentare ori aditionale nu depăseste 50% din valoarea contractului initial;”.

10. La articolul 204, alineatul (11) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(11) În cazul în care autoritatea contractantă nu poate încheia contractul cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câstigătoare, datorită faptului că ofertantul în cauză se află într-o situatie de fortă majoră sau în imposibilitatea fortuită de a executa contractul, atunci aceasta are dreptul să declare câstigătoare oferta clasată pe locul doi, în conditiile în care aceasta există si este admisibilă. În caz contrar, se anulează aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publică.”

11. După articolul 210 se introduce un nou articol, articolul 2101, cu următorul cuprins:

„Art. 2101. - În cel mult 48 de zile de la anularea procedurii de atribuire, autoritatea contractantă are obligatia de a transmite în SEAP informatii referitoare la motivele anulării.”

12. La articolul 213, partea introductivă a alineatului (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Raportul procedurii de atribuire prevăzut la alin. (1) lit. j) se elaborează înainte de încheierea contractului de achizitie publică/acordului-cadru/sistemului de achizitie dinamic si cuprinde cel putin următoarele elemente:”.

13. La articolul 241 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

„(2) Contractele atribuite în scopul efectuării activitătilor relevante prevăzute la alin. (1) sunt considerate contracte sectoriale.”

14. La articolul 252, partea introductivă a literei j) se modifică si va avea următorul cuprins:

„j) atunci când este necesară achizitionarea unor lucrări sau servicii suplimentare/aditionale, care nu au fost incluse în contractul initial, dar care datorită unor circumstante imprevizibile au devenit necesare pentru îndeplinirea contractului în cauză, si numai dacă se respectă, în mod cumulativ, următoarele conditii:”.

15. La articolul 263, alineatele (2) si (5) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„(2) Evaluarea activitătii Consiliului si a completelor acestuia se efectuează în primul semestru al fiecărui an de către un colegiu si are în vedere perioada cuprinsă între datele de 1 ianuarie si 31 decembrie ale anului precedent.

.................................................................................................

(5) Procedura de evaluare a activitătii Consiliului si a completelor acestuia se stabileste prin regulament al colegiului, care se aprobă prin ordin al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.”

16. La articolul 263 alineatul (3), litera a) se modifică si va avea următorul cuprins:

„a) un reprezentant al Agentiei Nationale a Functionarilor Publici;”.

17. La articolul 270 alineatul (1), după litera c) se introduc două noi litere, literele c1) si c2), cu următorul cuprins:

„c1) data-limită de deschidere a ofertelor, în cazul în care contestatia se referă la acte ale autoritătii contractante care au fost emise sau au avut loc înainte de această dată;

c2) data expirării perioadei prevăzute la art. 205 alin. (1), în cazul în care contestatia se referă la acte ale autoritătii contractante care au fost emise sau au avut loc după data-limită de deschidere a ofertelor;”.

18. Articolul 271 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 271. - (1) Sub sanctiunea respingerii contestatiei ca tardivă, aceasta se înaintează atât Consiliului, cât si autoritătii contractante, nu mai târziu de expirarea termenelor prevăzute la art. 272. Contestatorul va atasa la contestatie si copia actului atacat, în cazul în care acesta a fost emis, precum si copii ale înscrisurilor prevăzute la art. 270 alin. (1), dacă acestea sunt disponibile.

(2) În termen de o zi lucrătoare de la primirea contestatiei, autoritatea contractantă are obligatia să îi înstiinteze despre aceasta si pe ceilalti participanti încă implicati în procedura de atribuire. Înstiintarea trebuie să contină inclusiv o copie a contestatiei respective.

(3) Toate notificările sau comunicările actelor procedurale se fac cu confirmare de primire. Dispozitiile art. 60 alin. (1) se aplică în mod corespunzător.

(4) În cazul neîndeplinirii obligatiei prevăzute la alin. (1), dispozitiile art. 274 si ale art. 277 alin. (1) nu sunt aplicabile.”

19. La articolul 272, alineatul (4) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(4) Prin exceptie de la prevederile alin. (2) si (3), contestatia care se referă la acte ale autoritătii contractante care sunt emise sau au loc înainte de deschiderea ofertelor poate fi înaintată nu mai târziu de o zi lucrătoare înainte de data stabilită pentru depunerea ofertelor, cu conditia transmiterii acesteia si prin fax ori prin mijloace electronice.”

20. La articolul 272, alineatul (5) se abrogă.

21. Articolul 274 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 274. - (1) În cazul în care contestatia/contestatiile se referă la acte ale autoritătii contractante care au fost emise sau au avut loc înainte de deschiderea ofertelor, autoritatea contractantă are obligatia de a transmite Consiliului, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data expirării termenului prevăzut la art. 272 alin. (4), punctul său de vedere asupra acesteia/acestora, însotit de orice alte documente considerate edificatoare, precum si, sub sanctiunea amenzii prevăzute la art. 275 alin. (3), o copie a dosarului achizitiei publice. Lipsa punctului de vedere al autoritătii contractante nu împiedică solutionarea contestatiei/contestatiilor, în măsura în care s-a făcut dovada comunicării acesteia/acestora.

(2) Autoritatea contractantă va notifica punctul de vedere si contestatorului/contestatorilor, în acelasi termen prevăzut la alin. (1).

(3) În cazul în care contestatia/contestatiile se referă la acte ale autoritătii contractante care au fost emise sau au avut loc după deschiderea ofertelor, obligatiile prevăzute la alin. (1) si (2) trebuie să fie îndeplinite în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data expirării termenelor prevăzute la art. 205 alin. (1).”

22. Articolul 276 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 276. - (1) Consiliul are obligatia de a solutiona contestatia în termen de 20 de zile de la data primirii dosarului achizitiei publice de la autoritatea contractantă. În cazuri temeinic justificate, termenul de solutionare a contestatiei poate fi prelungit cu încă 10 zile.

(2) Nerespectarea termenului de solutionare a contestatiei prevăzut la alin. (1) constituie abatere disciplinară si poate atrage inclusiv declansarea procedurii de evaluare în conformitate cu prevederile art. 263 alin. (6).”

23. După articolul 276 se introduce un nou articol, articolul 2761, cu următorul cuprins:

„Art. 2761. - (1) După primirea unei contestatii, autoritatea contractantă are dreptul de a adopta măsurile de remediere pe care le consideră necesare ca urmare a contestatiei respective. Orice astfel de măsuri trebuie comunicate contestatorului, celorlalti operatori economici încă implicati în procedura de atribuire, precum si Consiliului, nu mai târziu de o zi lucrătoare de la data adoptării acestora.

(2) În cazul în care contestatorul consideră că măsurile adoptate sunt suficiente pentru remedierea actelor invocate ca fiind nelegale, acesta va trimite Consiliului si autoritătii contractante o notificare de renuntare la contestatie. Notificarea de renuntare anulează obligatiile prevăzute la art. 274 în sarcina autoritătii contractante.”

24. La articolul 277, alineatele (1) si (2) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„Art. 277. - (1) Primirea unei contestatii de către autoritatea contractantă, pentru care nu s-a luat act de renuntare conform prevederilor art. 2761 alin. (2), suspendă de drept procedura de atribuire până la data expirării termenului prevăzut la art. 280 alin. (5). Perioada de suspendare începe de la data expirării termenului prevăzut la:

a) art. 272 alin. (4), în cazul contestatiei care se referă la acte ale autoritătii contractante care au fost emise sau au avut loc înainte de deschiderea ofertelor;

b) art. 205 alin. (1), în cazul contestatiei care se referă la acte ale autoritătii contractante care au fost emise sau au avut loc după deschiderea ofertelor.

(2) Contractul încheiat în perioada de suspendare a procedurii de atribuire este lovit de nulitate absolută.”

25. La articolul 278, alineatele (3) si (4) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„(3) În situatia în care Consiliul apreciază că, în afară de actele contestate în cadrul procedurii de atribuire, există si alte acte care încalcă prevederile prezentei ordonante de urgentă, la care nu s-a făcut referire în contestatie, atunci acesta va sesiza Autoritatea Natională pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice, transmitându-i în acest sens toate datele/documentele relevante în sustinerea sesizării.

(4) În cazul în care Consiliul admite contestatia si dispune luarea unei măsuri de remediere a actului atacat, va preciza si termenul în care aceasta trebuie dusă la îndeplinire, care nu poate fi mai scurt decât termenul de exercitare a căii de atac împotriva deciziei Consiliului, asa cum este prevăzut la art. 280 alin. (5).”

26. La articolul 279, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) Decizia Consiliului, adoptată potrivit alin. (1), va fi motivată si comunicată în scris părtilor în termen de 3 zile de la pronuntare. Decizia, fără motivarea acesteia, se publică pe pagina de internet a Consiliului înlăuntrul aceluiasi termen.”

27. La articolul 279, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

„(5) Decizia motivată a Consiliului se transmite de către acesta, în copie, Autoritătii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice în acelasi termen prevăzut la alin. (3).”

28. La articolul 281, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 281. - (1) Plângerea se înaintează instantei competente sau Consiliului, în acest din urmă caz Consiliul având obligatia de a transmite dosarul instantei competente în cel mult 3 zile de la expirarea termenului pentru exercitarea căii de atac.”

29. La articolul 2961 alineatul (1), litera b) se modifică si va avea următorul cuprins:

„b) în situatiile prevăzute la art. 205 alin. (2), art. 277 alin. (2) si art. 284 alin. (2);”.

Art. II. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 418 din 15 mai 2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta ordonantă de urgentă, se va republica, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Presedintele Autoritătii Nationale pentru Reglementarea

si Monitorizarea Achizitiilor Publice,

Marius Gogescu

p. Secretarul general al Guvernului,

Gabriel Berca

Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor,

László Borbély

Ministrul transporturilor,

Ludovic Orban

Departamentul pentru Afaceri Europene,

Aurel Ciobanu-Dordea,

secretar de stat Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 28 octombrie 2008.

Nr. 143.

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate

 

Situatia extraordinară prevăzută la art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată, constă în aceea că România, la fel ca toate statele membre ale Uniunii Europene, s-a angajat să realizeze reducerea consumurilor de energie la utilizatorii finali, inclusiv în clădiri unde se înregistrează consumul cel mai ridicat pentru încălzire, cu cel putin 1,5% în fiecare an, respectiv în perioada 2007-2010, comparativ cu media consumului din ultimii 5 ani, cu efect direct asupra reducerii consumurilor energetice primare (combustibili fosili) si a protectiei mediului prin reducerea gazelor cu efect de seră.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 890 din 9 decembrie 2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 211/2003, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 2 alineatul (3), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:

„d) alte conditii stabilite prin hotărâri ale consiliilor locale.”

2. La articolul 2 alineatul (6), literele b) si c) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„b) să inventarieze, în vederea includerii în programe anuale, toate blocurile de locuinte-condominii, pe care le grupează după acelasi tip de sectiune/proiect-tip sau proiecte unicate;

c) să execute expertiza si auditul energetic, aferente fiecărui tip de sectiune/proiect-tip inventariat.”

3. La articolul 2 alineatul (6), după litera c) se introduce o nouă literă, litera c1), cu următorul cuprins:

„c1) să elaboreze proiectul de reabilitare termică, pentru clădirea reprezentativă, aferentă fiecărui tip de sectiune/proiect-tip inventariat;”

4. La articolul 3 alineatul (1), literele a) si b) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„a) izolarea termică a peretilor exteriori, a terasei, a planseului peste subsol/spatii comerciale situate la parterul/mezaninul clădirii, înlocuirea ferestrelor si a usilor exterioare, închiderea balcoanelor/logiilor cu tâmplărie performantă energetic, realizarea sarpantelor si a acoperisurilor ori repararea sau înlocuirea acestora, repararea si zugrăvirea peretilor exteriori, inclusiv a parapetilor, aticelor, pervazelor, soclurilor si a altor asemenea elemente exterioare clădirii.

b) înlocuirea conductelor de distributie pe orizontală si verticală, a armăturilor cu pierderi, repararea/înlocuirea cosurilor/canalelor de fum, precum si repararea/înlocuirea cazanelor/arzătoarelor, ce constituie părti comune ale blocului de locuinte-condominiu.”

5. La articolul 4, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - (1) Coordonarea unitară a programelor privind reabilitarea termică a blocurilor de locuit-condominii se realizează prin Unitatea de management al proiectului, constituită prin ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor.”

6. La articolul 4 alineatul (2), literele a) si c) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„a) programele anuale de actiuni pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuinte-condominii;

..............................................................................................

c) programele anuale de actiuni pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuinte-condominii racordate la sistemul centralizat de furnizare a energiei termice.”

7. La articolul 4, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale Unitătii de management al proiectului se asigură din bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor, iar numărul personalului Unitătii de management al proiectului se asigură cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat ministerului.”

8. La articolul 6, alineatele (1), (2) si (4) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„Art. 6. - (1) Coordonatorii programelor anuale sunt primarii municipiilor, oraselor si comunelor, respectiv primarii sectoarelor municipiului Bucuresti, denumiti în continuare coordonatori locali.

(2) Coordonatorii locali iau măsurile necesare pentru:

a) efectuarea expertizei tehnice a structurii de rezistentă a clădirii prin metoda de evaluare calitativă, în conformitate cu reglementările tehnice în vigoare, si a auditului energetic al clădirii, respectiv elaborarea proiectului de reabilitare termică pe baza proiectului tehnic elaborat în conditiile prevăzute la art. 2 alin. (6) lit. c) si c1);

b) încheierea conventiilor cu asociatiile de proprietari din clădirile de locuit nominalizate în programele anuale pentru continuarea actiunilor privind executarea lucrărilor de reabilitare termică a acestora;

c) notificarea Inspectoratului de Stat în Constructii privind data începerii executiei lucrărilor de reabilitare termică, respectiv data receptiei la terminarea lucrărilor, în conformitate cu reglementările legale în vigoare.

..............................................................................................

(4) Contractarea executiei lucrărilor pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit nominalizate în programele anuale se face de către coordonatorii locali, cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind achizitiile publice, pe baza proiectelor elaborate în conditiile prezentei ordonante de urgentă.”

9. Articolul 7 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 7. - Fondurile necesare pentru finantarea cheltuielilor privind expertizarea tehnică a structurii de rezistentă a clădirilor si a auditului energetic, precum si pentru proiectarea lucrărilor de reabilitare termică a blocurilor de locuit-condominii se asigură din bugetele autoritătilor administratiei publice locale, în limita prevederilor aprobate anual cu această destinatie în bugetele locale.”

10. La articolul 8, literele a), b) si c) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„a) 37% din alocatii de la bugetul de stat, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinatie în bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor, precum si din alte surse legal constituite;

b) 30% din fonduri aprobate anual cu această destinatie în bugetele locale si din alte surse legal constituite;

c) 33% din fondul de reparatii al asociatiei de proprietari si din alte surse legal constituite.”

11. La articolul 91, literele a) si b) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„a) 37% din alocatii de la bugetul de stat, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinatie în bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor;

b) 63% din fonduri aprobate anual cu această destinatie în bugetele locale si din alte surse legal constituite.”

12. La articolul 91, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

„(2) Prin exceptie de la prevederile art. 8, fondurile necesare pentru finantarea cheltuielilor privind executarea lucrărilor pentru reabilitarea termică a spatiilor cu altă destinatie decât aceea de locuintă din blocurile de locuinte-condominii se asigură din sursele proprii ale proprietarilor, persoane fizice sau juridice.”

13. După articolul 11 se introduc două noi articole, articolele 111 si 112, cu următorul cuprins:

„Art. 111. - În caz de nerespectare a prevederilor conventiei încheiate între coordonatorii locali si asociatiile de proprietari, conventiile constituie titlu executoriu, potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 174/2004, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 112. - Prevederile prezentei ordonante de urgentă se pot aplica si părtilor din blocurile de locuit-condominii - tronsoane, scări - delimitate în acest scop prin hotărâre a adunării generale a asociatiei de proprietari.”

14. În tot cuprinsul ordonantei de urgentă sintagmele „Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului” si „Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintelor” se înlocuiesc cu sintagma „Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor”.

Art. II. - Prevederile art. 111 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 174/2002, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta ordonantă de urgentă, se includ în conventiile pentru executarea lucrărilor de reabilitare termică ce se încheie între coordonatorii locali si asociatiile de proprietari după data intrării în vigoare a prezentului act normativ.

Art. III. - După aprobarea prin lege a prezentei ordonante de urgentă, Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 890 din 9 decembrie 2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 211/2003, cu modificările si completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta ordonantă de urgentă, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor,

László Borbély

p. Ministrul internelor si reformei administrative,

Liviu Radu,

secretar de stat

p. Ministrul economiei si finantelor,

Eugen Teodorovici,

secretar de stat

 

Bucuresti, 19 noiembrie 2008.

Nr. 180.

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui teren în suprafată de 2 ha din domeniul privat al statului si din administrarea Agentiei Domeniilor Statului în domeniul privat al comunei Dornesti si în administrarea Consiliului Local al Comunei Dornesti, judetul Suceava

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unui teren în suprafată de 2 ha, identificat conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul privat al statului si din administrarea Agentiei Domeniilor Statului în domeniul privat al comunei Dornesti si în administrarea Consiliului Local al Comunei Dornesti, judetul Suceava, în vederea reconstruirii unor case distruse în urma inundatiilor si propuse pentru strămutare.

Art. 2. - Predarea-preluarea suprafetei prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - Contractul de concesiune nr. 25 din 14 octombrie 2003, încheiat între Agentia Domeniilor Statului si Societatea Comercială „Nord Intermed Consulting Group” - S.R.L. se va modifica în mod corespunzător.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Dacian Ciolos

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 4 noiembrie 2008.

Nr. 1.425.

 

ANEXĂ

 

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a terenului în suprafată de 2 ha, care se transmite din domeniul privat al statului si din administrarea Agentiei Domeniilor Statului în domeniul privat al comunei Dornesti si în administrarea Consiliului Local al Comunei Dornesti, judetul Suceava

 

 

 

 

Locul

unde este situat

terenul

Persoana juridică

de la care

se transmite terenul

Persoana juridică

la care

se transmite terenul

Caracteristicile tehnice ale terenului

Comuna Dornesti,

Judetul Suceava

din domeniul privat al statului si din administrarea Agentiei Domeniilor Statului

în domeniul privat al comunei Dornesti si în administrarea Consiliului Local al Comunei Dornesti,

judetul Suceava

Suprafata (ha)

Categoria de folosintă

Clasa de calitate III

2,000

arabil

Tarlaua 12, parcela 144/1


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind numirea unui consul general

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Sorin Vasile se numeste consul general, sef al Consulatului General al României la Hong Kong, Regiunea Administrativă Specială Hong Kong.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor externe,

Lazăr Comănescu

 

Bucuresti, 25 noiembrie 2008.

Nr. 1.522.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind plata de către Ministerul Sănătătii Publice a contributiei financiare voluntare a României la Conventia-cadru a Organizatiei Mondiale a Sănătătii pentru Controlul Tutunului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă plata contributiei financiare voluntare a României la Conventia-cadru a Organizatiei Mondiale a Sănătătii pentru Controlul Tutunului, conform baremurilor stabilite de Secretariatul Conventiei si adoptat de Conferinta părtilor.

Art. 2. - Plata contributiei financiare voluntare prevăzute la art. 1, calculată în lei la cursul de schimb leu/dolar SUA în vigoare la data efectuării plătii, se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat anual Ministerului Sănătătii Publice.

Art. 3. - Se aprobă plata pentru perioada 2006-2007 a sumei de 7.353 dolari SUA, calculată în lei la cursul de schimb leu/dolar SUA în vigoare la data efectuării plătii, de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat Ministerului Sănătătii Publice pe anul 2008.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează: Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Ministrul afacerilor externe,

Lazăr Comănescu

p. Ministrul economiei si finantelor,

Tiberiu Valentin Mavrodin,

secretar de stat

 

Bucuresti, 25 noiembrie 2008.

Nr. 1.525.

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind redobândirea cetăteniei române de către o persoană

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. II alin. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 87/2007 pentru modificarea Legii cetăteniei române nr. 21/1991, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 70/2008,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă cererea de redobândire a cetăteniei române, cu mentinerea domiciliului în străinătate, a doamnei Begal Elena, fiica lui Petru si Vera (născută la data de 3.02.1940 în localitatea Cobusca Veche, raionul Anenii Noi), născută la data de 3 iunie 1978 în localitatea Cobusca Veche, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Cobusca Veche, raionul Anenii Noi. (1.109/2002)

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul justitiei,

Sorin Stănescu,

secretar de stat Ministrul afacerilor externe,

Lazăr Comănescu

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

 

Bucuresti, 25 noiembrie 2008.

Nr. 1.526.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2009

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 11 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, si al art. 16 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Bugetul Trezoreriei Statului pe anul 2009 se stabileste, atât la venituri, cât si la cheltuieli, în sumă de 628.958 mii lei.

Art. 2. - Structura bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2009 este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul economiei si finantelor,

Tiberiu Valentin Mavrodin,

secretar de stat

 

Bucuresti, 25 noiembrie 2008.

Nr. 1.527.

 

ANEXĂ*)

 


BUGETUL TREZORERIEI STATULUI

pe anul 2009

 

 

 

 

 

 

- mii lei -

Capitol

Subcapitol/

Paragraf

Titlu/

Articol

Alineat

Denumire indicator

2009

Program

0

1

2

3

4

5

 

 

 

 

VENITURI

628.958

I. Venituri curente

628.958

C. VENITURI NEFISCALE

628.958

C1. Venituri din proprietate

625.858

31.09

 

 

 

Venituri din dobânzi

625.858

 

01

 

 

Venituri din dobânzi aferente Trezoreriei Statutul de la alte bugete

203 775

 

02

 

 

Venituri din dobânzi aferente Trezoreriei Statului de la alte sectoare

419.202

 

03

 

 

Alte venituri din dobânzi

C2. Vânzări de bunuri si servicii

2881 3.100

36.09

 

 

 

Diverse venituri

3.100

 

50

 

 

Alte venituri

3.100

50.09

 

 

 

CHELTUIELI

a) Clasificatia functionala

Partea ala - Servicii publice generale

 

628.958

628.958

51.09

 

 

 

Autorităti publice si actiuni externe

53.571

 

01

 

 

Autorităti executive si legislative

53.571

 

01.03

 

 

Autorităti executive

53.571

55.09

 

 

 

Tranzactii privind datoria publică si împrumuturi

b. Clasificatia economică

575.387

50.09

 

 

 

CHELTUIELI

628.953

51.09

 

 

 

AUTORITĂTI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

53.571

 

 

01

 

CHELTUIELI CURENTE

42.638

 

 

20

 

Titlul II Bunuri si servicii

42.538

 

 

20.01

 

Bunuri si servicii

36.221

 

 

 

01

Furnituri de birou

5.876

 

 

 

02

Materiale pentru curătenie

290

 

 

 

03

Încălzit, iluminat si fortă motrica

5.094

 

 

 

04

Apă, canal si salubritate

499

 

 

 

05

Carburanti si lubrifianti

1.252

 

 

 

06

Piese de schimb

403

 

 

 

07

Transport

76

 

 

 

08

Postă, telecomunicatii, radio, tv., internet

2 452

 

 

 

09

Materiale si prestări de servicii cu caracter functional

13.717

 

 

 

30

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

6 562

 

 

20.02

 

Reparatii curente

2.018

 

 

20.05

 

Bunuri de natura obiectelor de inventar

1.705

 

 

 

30

Alte obiecte de inventar

1.705

 

 

20.11

 

Cărti, publicatii si materiale documentare

190

 

 

20.30

 

Alte cheltuieli

2.404

 

 

 

03

Prime de asigurare non-viata

786

 

 

 

04

Chirii

1.618

 

 

59

 

Titlul IX Alte cheltuieli

100

 

 

59.17

 

Despăgubiri civile

100

 

 

70

 

Cheltuieli de capital

10.933

 

 

71

 

Titlul X Active nefinanciare

10.933

 

 

71.01

 

Active fixe

10.933

 

 

 

02

Masini, echipamente si mijloace de transport

151

 

 

 

03

Mobilier, aparatură birotica si alte active corporale

10.782

 

 

 

30

Alte active fixe

 

55.09

 

 

 

TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI ÎMPRUMUTURI

575.387

 

 

01

 

CHELTUIELI CURENTE

575.387

 

 

30

 

Titlul III - Dobânzi

575,387

 

 

30.01

 

Dobânzi aferente datoriei publice inteme

163.000

 

 

 

01

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

163 000

 

 

30,02

 

Dobânzi aferente datoriei publice externe

1.877

 

 

 

01

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe

1 877

 

 

30.03

 

Alte dobânzi

410.510

 

 

 

04

Dobânzi la depozite si disponibilităti păstrate în contul trezoreriei statului

410510

 

 

 

 

Excedent/ Deficit

0


*) Anexa este reprodusă în facsimil.

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Procedurii privind cesiunea creantelor fiscale administrate de Agentia Natională de Administrare Fiscală, aprobată prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 1.173/2008

 

În temeiul art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 495/2007 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare, coroborat cu art. 1751 alin. (7) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. I. - Procedura privind cesiunea creantelor fiscale administrate de Agentia Natională de Administrare Fiscală, aprobată prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 1.173/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 642 din 8 septembrie 2008, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - Procedura de cesiune a creantelor fiscale administrate de Agentia Natională de Administrare Fiscală si organele sale subordonate începe din initiativa Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, aceasta fiind cea care stabileste valoarea nominală a creantelor fiscale ce urmează a face obiectul cesiunii, specificând si valoarea nominală a acestora. Procedura de cesiune a creantelor fiscale poate fi initiată de organul fiscal competent în administrarea debitorului cedat, din oficiu sau la sesizarea unui tert.”

2. La articolul 5, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Obligatiile fiscale accesorii aferente creantelor bugetare care fac obiectul cesiunii de creantă, calculate până la sfârsitul lunii anterioare celei în care se eliberează certificatul de atestare fiscală, se includ în valoarea creantelor cesionate. Accesoriile calculate după această dată rămân în sarcina debitorului fiscal, dispozitiile art. 119-123 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, aplicându-se în mod corespunzător.”

3. La articolul 5, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

„(21) În cazul în care debitorul cedat se află în stare de insolventă, sunt aplicabile prevederile art. 1221 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare.”

4. Articolul 11 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 11. - Pentru atribuirea contractului de cesiune de creante fiscale, comisia este obligată să efectueze publicitatea cesiunii cu cel putin 15 zile înainte de data fixată pentru deschiderea ofertelor.”

5. La articolul 13, litera b) se abrogă.

6. La articolul 13, litera c) se modifică si va avea următorul cuprins:

„c) cuantumul total al creantei fiscale care urmează a fi cesionată;”.

7. La articolul 16, literele b), e), f) si j) se modifică si vor avea următorul cuprins:

b) oferta financiară de cumpărare care trebuie să contină obligatoriu următoarele elemente: suma oferită, care nu poate fi sub valoarea nominală a creantelor fiscale ce urmeză a fi cesionate, termenul până la care se face plata si precizarea dacă plata se face integral sau în rate, cu mentionarea numărului ratelor;

...............................................................................................

e) pentru persoanele juridice române, copie certificată de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comertului, precum si copii certificate de pe înregistrările existente la registrul comertului, actualizate cu cel mult 10 zile înainte de data depunerii documentatiei;

f) pentru persoanele juridice străine, copie certificată de pe actul de înmatriculare, de pe certificatul de rezidentă fiscală din tara de origine, precum si copii certificate de pe înregistrările existente la registrul comertului sau un alt registru corespunzător în tara de origine, actualizate cu cel mult 10 zile înainte de data depunerii documentatiei;

...............................................................................................

j) o scrisoare de bonitate emisă de o institutie financiară, prin care să se ateste faptul că ofertantul are capacitatea financiară de a cumpăra creantele fiscale pentru care depune oferta;”.

8. La articolul 16, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

„(2) Toate documentele într-o limbă străină mentionate mai sus vor fi însotite de traduceri în limba română certificate de traducători autorizati.”

9. La articolul 18, litera b) se modifică si va avea următorul cuprins:

„b) oferta financiară are un pret mai mic decât valoarea nominală a creantelor fiscale, este făcută pentru un termen mai mare decât cel prevăzut de prezenta procedură ori nu precizează dacă plata se face integral sau în rate ori nu mentionează numărul ratelor;”.

10. Articolul 40 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 40. - În situatia în care cesionarul nu îsi poate îndeplini obligatiile prevăzute în contractul de cesiune de creantă, din orice motive, comisia îl va notifica pe cesionar cu privire la rezolutiunea contractului de cesiune de creantă, suma datorată fiind în sarcina debitorului fiscal cedat sau a succesorilor săi.”

11. După articolul 47 se introduce un nou articol, articolul 471, cu următorul cuprins:

„Art. 471. - Prezentul ordin se aplică si procedurilor în curs la data intrării în vigoare a prezentului ordin.”

Art. II. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală,

Daniel Chitoiu

 

Bucuresti, 27 noiembrie 2008.

Nr. 1.600.

 


MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI TINERETULUI

 

ORDIN

privind aprobarea curriculumului pentru grupele din învătământul special prescolar – pedagogie curativă, care integrează copii cu deficiente severe, profunde sau asociate

 

În baza prevederilor Legii învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si

Tineretului, cu modificările si completările ulterioare,

în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 231/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Centrului National

pentru Curriculum si Evaluare în Învătământul Preuniversitar,

ministrul educatiei, cercetării si tineretului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Planul-cadru de învătământ pentru învătământul special prescolar - pedagogie curativă, destinat copiilor cu deficiente grave, profunde sau asociate, si metodologia privind aplicarea acestuia. Planul-cadru si metodologia sunt cuprinse în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă programa scolară revizuită la activitatea „Stimularea si dezvoltarea comunicării” pentru nivelele I-III. Programa este cuprinsă în anexa nr. 2.

Art. 3. - Se aprobă programa scolară revizuită la activitatea „Cunoasterea mediului” pentru nivelele I-III. Programa este cuprinsă în anexa nr. 3.

Art. 4. - Se aprobă programa scolară revizuită la activitatea „Activităti matematice” pentru nivelele I-III. Programa este cuprinsă în anexa nr. 4.

Art. 5. - Se aprobă programa scolară revizuită la activitatea „Basm” pentru nivelele I-III. Programa este cuprinsă în anexa nr. 5.

Art. 6. - Se aprobă programa scolară revizuită la activitatea „Abilitare manuală” pentru nivelele I-III. Programa este cuprinsă în anexa nr. 6.

Art. 7. - Se aprobă programa scolară revizuită la activitatea „Expresie grafică si plastică” pentru nivelele I-III. Programa este cuprinsă în anexa nr. 7.

Art. 8. - Se aprobă programa scolară revizuită la activitatea „Expresie muzicală” pentru nivelele I-III. Programa este cuprinsă în anexa nr. 8.

Art. 9. - Se aprobă programa scolară revizuită la activitatea „Autonomie personală” pentru nivelele I-III. Programa este cuprinsă în anexa nr. 9.

Art. 10. - Se aprobă programa scolară revizuită la activitatea „Autonomie socială” pentru nivelele I-III. Programa este cuprinsă în anexa nr. 10.

Art. 11. - Se aprobă programa scolară revizuită la activitatea „Joc liber/Joc în aer liber” pentru nivelele I-III. Programa este cuprinsă în anexa nr. 11.

Art. 12. - Programele scolare cuprinse în anexele nr. 2-11 se aplică integral începând cu anul scolar 2008-2009.

Art. 13. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, orice altă dispozitie contrară privind programele scolare pentru disciplinele mentionate la art. 2-11 se abrogă.

Art. 14. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 15. - Directia generală management învătământ preuniversitar, Centrul National pentru Curriculum si Evaluare în Învătământul Preuniversitar, inspectoratele scolare si unitătile de învătământ special duc la îndeplinire prezentul ordin.

Art. 16. - Anexele nr. 1-11*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

 

p. Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Zvetlana Preoteasa,

secretar de stat

 

Bucuresti, 1 septembrie 2008.

Nr. 5.176.


*) Anexele nr. 1-11 se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 805 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul de vânzări si informare al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 


MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI TINERETULUI

 

ORDIN

privind aprobarea curriculumului pentru grupele de învătământ special - pedagogie curativă, care integrează elevi/tineri cu deficiente severe, profunde sau asociate

 

În baza prevederilor Legii învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si

Tineretului, cu modificările si completările ulterioare,

în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 231/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Centrului National pentru Curriculum si Evaluare în Învătământul Preuniversitar,

ministrul educatiei, cercetării si tineretului emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Planul-cadru de învătământ pentru învătământul special - pedagogie curativă, destinat elevilor/ tinerilor cu deficiente grave, profunde sau asociate, si metodologia privind aplicarea acestuia. Planul-cadru si metodologia sunt cuprinse în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă programa scolară revizuită la activitatea „Formarea, stimularea si compensarea limbajului” pentru nivelele IV-V. Programa este cuprinsă în anexa nr. 2.

Art. 3. - Se aprobă programa scolară revizuită la activitatea „Citire-scriere-comunicare” pentru nivelele IV-VI. Programa este cuprinsă în anexa nr. 3.

Art. 4. - Se aprobă programa scolară revizuită la activitatea „Desenul formelor” pentru nivelele IV-VI. Programa este cuprinsă în anexa nr. 4.

Art. 5. - Se aprobă programa scolară revizuită la activitatea „Educatie senzorială, motorie si psihomotorie” pentru nivelele IV-V. Programa este cuprinsă în anexa nr. 5.

Art. 6. - Se aprobă programa scolară revizuită la activitatea „Elemente de matematică aplicată” pentru nivelele IV-VI. Programa este cuprinsă în anexa nr. 6.

Art. 7. - Se aprobă programa scolară revizuită la activitatea „Cunostinte despre om si mediu” pentru nivelele V-VI. Programa este cuprinsă în anexa nr. 7.

Art. 8. - Se aprobă programa scolară revizuită la activitatea „Elemente de fizică/chimie” pentru nivelele V-VI. Programa este cuprinsă în anexa nr. 8.

Art. 9. - Se aprobă programa scolară revizuită la activitatea „Religie - cultul ortodox” pentru nivelele IV-VI. Programa este cuprinsă în anexa nr.9.

Art. 10. - Se aprobă programa scolară revizuită la activitatea „Geografie si istorie locală” pentru nivelul V. Programa este cuprinsă în anexa nr. 10.

Art. 11. - Se aprobă programa scolară revizuită la activitatea „Geografie” pentru nivelele V-VI. Programa este cuprinsă în anexa nr. 11.

Art. 12. - Se aprobă programa scolară revizuită la activitatea „Istorie” pentru nivelele V-VI. Programa este cuprinsă în anexa nr. 12.

Art. 13. - Se aprobă programa scolară revizuită la activitatea „Educatie plastică” pentru nivelele IV-VI. Programa este cuprinsă în anexa nr. 13.

Art. 14. - Se aprobă programa scolară revizuită la activitatea „Educatie muzicală” pentru nivelele IV-VI. Programa este cuprinsă în anexa nr. 14.

Art. 15. - Se aprobă programa scolară revizuită la activitatea „Euritmie” pentru nivelele IV-VI. Programa este cuprinsă în anexa nr. 15.

Art. 16. - Se aprobă programa scolară revizuită la activitatea „Educatie fizică si activităti sportive” pentru nivelele IV-VI. Programa este cuprinsă în anexa nr. 16.

Art. 17. - Se aprobă programa scolară revizuită la activitatea „Abilitare manuală” pentru nivelele IV-V Programa este cuprinsă în anexa nr. 17.

Art. 18. - Se aprobă programa scolară revizuită la activitatea „Activităti de preprofesionalizare/mestesugari” pentru nivelele V-VI. Programa este cuprinsă în anexa nr. 18.

Art. 19. - Se aprobă programa scolară revizuită la activitatea „Consiliere si orientare” pentru nivelele IV-VI. Programa este cuprinsă în anexa nr. 19.

Art. 20. - Programele scolare cuprinse în anexele nr. 2-19 se aplică integral începând cu anul scolar 2008-2009.

Art. 21. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, orice altă dispozitie contrară privind programele scolare pentru disciplinele mentionate la art. 2-19 se abrogă.

Art. 22. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 23. - Directia generală management învătământ preuniversitar, Centrul National pentru Curriculum si Evaluare în Învătământul Preuniversitar, inspectoratele scolare si unitătile de învătământ special duc la îndeplinire prezentul ordin.

Art. 24. - Anexele nr. 1-19*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

 

p. Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Zvetlana Preoteasa,

secretar de stat

 

Bucuresti, 1 septembrie 2008.

Nr. 5.236.


*) Anexele nr. 1-19 se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 805 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul de vânzări si informare al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 


MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI TINERETULUI

 

ORDIN

privind aprobarea Programei pentru definitivare în învătământ la Limba si literatura maghiară si metodica predării limbii si literaturii maghiare - educatoare, Programei pentru definitivare în învătământ la Limba si literatura maghiară si metodica predării limbii si literaturii maghiare - institutori/învătători, Programei pentru obtinerea gradului didactic II la Limba si literatura maghiară si metodica predării limbii si literaturii maghiare - educatoare si a Programei pentru obtinerea gradului didactic II la Limba si literatura maghiară si metodica predării limbii si literaturii maghiare - institutori/învătători

 

În baza prevederilor art. 34 alin. (5), art. 35 alin. (2) si ale art. 37 alin. (8) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 141 lit. o) din Legea învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul educatiei, cercetării si tineretului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă, începând cu sesiunea de examen din august 2009, Programa pentru definitivare în învătământ la Limba si literatura maghiară si metodica predării limbii si literaturii maghiare - educatoare, cuprinsă în anexa nr. 1*), care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Se aprobă, începând cu sesiunea de examen din august 2009, Programa pentru definitivare în învătământ la Limba si literatura maghiară si metodica predării limbii si literaturii maghiare - institutori/învătători, cuprinsă în anexa nr. 2*), care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Se aprobă, începând cu sesiunea de examen din august 2009, Programa pentru obtinerea gradului didactic II la Limba si literatura maghiară si metodica predării limbii si literaturii maghiare - educatoare, cuprinsă în anexa nr. 3*), care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Se aprobă, începând cu sesiunea de examen din august 2009, Programa pentru obtinerea gradului didactic II la Limba si literatura maghiară si metodica predării limbii si literaturii maghiare - institutori/învătători, cuprinsă în anexa nr. 4*), care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă programele pentru sustinerea examenelor de definitivare în învătământ si de acordare a gradului didactic II pentru specializările din învătământul preuniversitar educatoare, învătători/institutori limba maghiară, aprobate prin Ordinul ministrului educatiei si cercetării nr. 5.887/2006.

Art. 6. - Directia generală managementul resurselor umane, Directia generală învătământ în limbile minoritătilor si relatia cu Parlamentul, inspectoratele scolare si institutiile de învătământ/ centrele de perfectionare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Remus Pricopie,

secretar de stat

 

Bucuresti, 14 noiembrie 2008.

Nr. 5.952.


*) Anexele nr. 1-4 sunt reproduse în facsimil.

 


ANEXELE Nr. 1, 2, 3 si 4

 

 

PROGRAMA

pentru definitivare în învătământ la Limba si literatura maghiară si metodica predării limbii si literaturii maghiare – educatoare

(absolventi ai scolilor normale si ai colegiilor universitare pedagogice de institutori)

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

Pagina a 9-a

Pagina a 10-a

Pagina a 11-a

Pagina a 12-a

Pagina a 13-a

Pagina a 14-a

Pagina a 15-a

Pagina a 16-a

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind lansarea în circuitul numismatic a unei replici după moneda de 20 lei – 1922 si a unei monede, dedicate aniversării a 90 de ani de la Marea Unire de la 1 Decembrie 1918

 

Art. 1. - În conformitate cu prevederile Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României, Banca Natională a României va lansa în circuitul numismatic, începând cu data de 28 noiembrie 2008, o replică din aur după moneda de 20 lei - 1922 si o monedă din aur, dedicate aniversării a 90 de ani de la Marea Unire de la 1 Decembrie 1918.

Art. 2. - Replica după moneda de 20 lei - 1922 are următoarele caracteristici:

- material: aur;

- titlu: 900 ‰;

- greutate: 6,452 g;

- diametru: 21 mm;

- cant: zimtat;

- calitate: B.U.1

Aversul prezintă efigia spre stânga a regelui Ferdinand I, purtând pe cap o cunună de lauri, înconjurată de textul „FERDINAND I REGELE ROMANILOR”, dedesubt milesimul 1922, iar sub portret numele gravorului P. M. DAMMANN. La baza gâtului, în partea stângă, litera „R” de la „replică”.

Reversul contine stema mijlocie a Regatului României, deasupra, inscriptia „ROMANIA”, iar dedesubt, valoarea nominală - 20 lei.

Art. 3. - Caracteristicile monedei din aur sunt următoarele:

- valoare nominală: 500 lei;

- material: aur;

- titlu: 999 ‰;

- greutate: 31,103 g;

- diametru: 35 mm;

- cant: zimtat;

- calitate: proof.

Aversul prezintă valoarea nominală - 500 lei, anul de emisiune - 2008, stema României între două ramuri de laur, inscriptia „ROMANIA”.

Reversul contine inscriptia „NIHIL SINE DEO”, coroana de otel a regatului României, anii „1918” si „2008”, inscriptia „1 DECEMBRIE” si o ghirlandă de laur.

Art. 4. - Replicile din aur după moneda de 20 lei - 1922 si monedele din aur cu valoare nominală de 500 lei, ambalate în capsule de metacrilat transparent, vor fi însotite de brosuri de prezentare a tematicii emisiunii, redactate în limbile română, engleză si franceză. Brosurile includ certificatul de autenticitate al emisiunii, pe care se găsesc semnăturile guvernatorului Băncii Nationale a României si casierului central. Atât replicile, cât si monedele vor fi prezentate în cutii adecvate, pe al căror capac este inscriptionată sigla BNR.

Art. 5. - Monedele din aur, cu valoare nominală de 500 lei, dedicate aniversării a 90 de ani de la Marea Unire de la 1 Decembrie 1918, au putere circulatorie pe teritoriul României.

Art. 6. - Lansarea în circuitul numismatic a replicilor din aur după moneda de 20 lei - 1922 si a monedelor din aur cu valoare nominală de 500 lei, dedicate aniversării a 90 de ani de la Marea Unire de la 1 Decembrie 1918, se realizează prin sucursalele Bucuresti, Cluj, Iasi si Timis ale

 

Băncii Nationale a României.

Presedintele Consiliului de Administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 24 noiembrie 2008.

Nr. 38.


1 B.U. - briliant uncirculated (strălucitoare necirculată) - piesă care nu a circulat niciodată si a cărei calitate este cea rezultată din batere.

 


RECTIFICĂRI

 

            La Decizia presedintelui Autoritătii Nationale pentru Comunicatii nr. 896/2008 privind normele tehnice si metodologice pentru aplicarea Legii nr. 451/2004 privind marca temporală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 754 din 7 noiembrie 2008, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- în anexa nr. 2, după paragraful 4, înaintea enumerării, se va citi: „Anexez la prezenta următoarea documentatie:”.

 

            La Ordinul ministrului justitiei nr. 1.587/C/2008 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 443 din 12 iunie 2008, se fac următoarele rectificări (care nu apartin Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- în anexa nr. 2, la pozitia nr. 33, în loc de: „33. Mincu Maria, fiica lui Gheorghe (născut la 16.07.1936 în localitatea Vulcănesti) si Parascovia, născută la data de 23 aprilie 1974 în localitatea Al. I. Cuza, judetul Vulcănesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău, str. S. Lazo nr. 17, ap. 11 (1.758/2004)”se va citi: „33. Mincu Maria, fiica lui Gheorghii (născut la 16.07.1936 în localitatea Vulcănesti) si Parascovia, născută la data de 23 aprilie 1974 în localitatea Al. I. Cuza, judetul Vulcănesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău, str. S. Lazo nr. 17, ap. 11. (1.758/2004)”.

 

            La Ordinul ministrului justitiei nr. 2.451/C/2008 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 678 din 2 octombrie 2008, se fac următoarele rectificări (care nu apartin Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- în anexa nr. 1, la pozitia nr. 31, în loc de: „31. Calmoi Sorina, fiica lui Macavei Vasile si Nina (născută la 26.02.1937 în localitatea Cuizăuca), născută la data de 13 iunie 1969 în localitatea Măcăresti, judetul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Durlesti, Str. Florilor nr. 30 «A», Chisinău. (13.080/2003) Copii minori: Calmoi Iulius, născut la data de 22.12.1993.” se va citi: „31. Rusu Sorina, fiica lui Rusu Vasile si Macovei Nina (născută la 26.02.1937 în localitatea Cuizăuca), născută la data de 13 iunie 1969 în localitatea Măcăresti, judetul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Durlesti, Str. Florilor nr. 30 «A», Chisinău. (13.080/2003) Copii minori: Calmoi Iulius, născut la data de 22.12.1993.”;

- în anexa nr. 2, la pozitia nr. 18, în loc de: „18. Cosoi Ana, fiica lui Sula Feodor si Daria (născută la 19.03.1919 în localitatea Costesti), născută la data de 30 ianuarie 1959 în localitatea Costesti, judetul Cotovschi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău, str. T. Vladimirescu nr. 1, bl. 4, ap. 94. (3.273/2003)” se va citi: „18. Cosoi Ana, fiica lui Sula Teodor si Daria (născută la 19.03.1919 în localitatea Costesti), născută la data de 30 ianuarie 1959 în localitatea Costesti, judetul Cotovschi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău, str. T. Vladimirescu nr. 1, bl. 4, ap. 94. (3.273/2003)”.