MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul 176 (XX) - Nr. 815            LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Joi, 4 decembrie 2008

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

            66. - Hotărâre privind demisia unui senator

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            163. - Ordonantă de urgentă pentru abrogarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 45/2006 privind unele măsuri pentru privatizarea Societătii Comerciale „Oltchim” - S.A. Râmnicu Vâlcea

 

            192. - Ordonantă de urgentă privind aprobarea unor măsuri de relaxare fiscală în vederea cresterii economice si a numărului locurilor de muncă

 

            200. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal


 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind demisia unui senator

 

În temeiul prevederilor art. 70 alin. (2) din Constitutia României, republicată, ale art. 7 din Legea nr. 96/2006 privind statutul deputatilor si al senatorilor, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 194 din Regulamentul Senatului,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Senatul ia act de cererea de demisie a doamnei senator Tănăsescu Carmen Felicia, aleasă în Circumscriptia electorală nr. 8 Brasov, apartinând Grupului parlamentar al Partidului National Liberal, si declară vacant locul de senator detinut de aceasta.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în sedinta din 3 decembrie 2008.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

NORICA NICOLAI

 

Bucuresti, 3 decembrie 2008.

Nr. 66.

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru abrogarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 45/2006 privind unele măsuri pentru privatizarea Societătii Comerciale „Oltchim” - S.A. Râmnicu Vâlcea

 

Având în vedere conjunctura nefavorabilă pe piata bursieră, natională si internatională care conduce la imposibilitatea practică a recuperării în totalitate a creantei Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului prin vânzarea actiunilor rezultate ca urmare a conversiei efectuate în conditiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 45/2006 privind unele măsuri pentru privatizarea Societătii Comerciale „Oltchim” - S.A. Râmnicu Vâlcea, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 30/2007, cu modificările ulterioare,

luând în considerare înrăutătirea indicatorilor economico-financiari globali si pentru a împiedica deteriorarea în continuare a situatiei economico-financiare a societătii, cu riscul iesirii de pe piată a acestui operator economic, ceea ce ar conduce la o scădere semnificativă a veniturilor aduse la bugetul consolidat al statului, precum si la posibile miscări sociale, societatea fiind unul dintre cei mai importanti angajatori în zonă,

existând riscul major al nerecuperării creantei Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului în cadrul unui proces de lichidare si chiar al plătii unor sume suplimentare necesare închiderii si conservării până la vânzarea unor instalatii de productie specifice activitătii din domeniul petrochimic,

tinând cont de dubla calitate a statului fată de această societate comercială, respectiv de principal creditor, dar si actionar majoritar, si faptul că prin adoptarea prezentului act normativ se creează conditiile necesare pentru recuperarea eficientă a creantelor detinute de stat asupra societătii în actuala conjunctură economică, defavorabilă valorificării creantelor prin conversia acestora în actiuni,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. - (1) La data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă se abrogă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 45/2006 privind unele măsuri pentru privatizarea Societătii Comerciale „Oltchim” - S.A. Râmnicu Vâlcea, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 565 din 29 iunie 2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 30/2007, cu modificările ulterioare.


(2) Creanta detinută de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului fată de Societatea Comercială „Oltchim” - S.A. Râmnicu Vâlcea, incluzând si dobânda datorată de aceasta pentru perioada 28 noiembrie 2003-28 septembrie 2006, se valorifică în conformitate cu dispozitiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Presedintele Autoritătii

pentru Valorificarea Activelor Statului,

Gyerkó László

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

p. Ministrul economiei si finantelor,

Eugen Teodorovici,

secretar de stat

 

Bucuresti, 19 noiembrie 2008.

Nr. 163.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind aprobarea unor măsuri de relaxare fiscală în vederea cresterii economice si a numărului locurilor de muncă

 

Având în vedere necesitatea realizării în cât mai bune conditii a veniturilor bugetare, prin accelerarea încasărilor, necesitatea fluidizării activitătilor economico-financiare a operatorilor economici, care, desi sunt viabili din punct de vedere economic, întâmpină dificultăti în achitarea obligatiilor fiscale din lipsă de lichidităti ca urmare a crizei economice internationale, necesitatea luării unor măsuri de ordin legislativ în vederea cresterii numărului locurilor de muncă, necesitatea corelării unor prevederi legale în materia cesiunii creantelor fiscale, precum si faptul că este posibil ca până la finele anului 2008 să nu fie aprobată de către Parlament Legea bugetului asigurărilor sociale pentru anul 2009,

întrucât aceste împrejurări vizează interesul public si constituie elementele unei situatii extraordinare ce nu suferă amânare, se impune adoptarea de măsuri imediate pentru relaxare fiscală în vederea cresterii economice si a numărului locurilor de muncă.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 513 din 31 iulie 2007, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 114, după alineatul (7) se introduc nouă noi alineate, alineatele (8)-(16), cu următorul cuprins:

„(8) Pentru plata cu cel putin 10 zile înainte de termenul de plată stabilit conform art. 111 a tuturor obligatiilor fiscale datorate bugetelor administrate de Agentia Natională de Administrare Fiscală, contribuabilii beneficiază de o bonificatie de 5% din valoarea obligatiilor datorate.

(9) Bonificatia prevăzută la alin. (8) nu se aplică în următoarele cazuri:

a) pentru obligatiile fiscale reprezentând impozite sau contributii cu retinere la sursă;

b) pentru obligatiile fiscale reprezentând accize;

c) contribuabililor care au obligatii fiscale restante si pentru care nu a fost suspendată executarea actului prin care s-au stabilit obligatiile fiscale, în conditiile legii;

d) contribuabililor care nu depun declaratiile fiscale la termenele stabilite de lege.

(10) Bonificatiile prevăzute la alin. (8) se calculează lunar de contribuabil, iar plata anticipată va fi diminuată cu valoarea bonificatiei. Veniturile astfel constituite se utilizează ca surse proprii de finantare.

(11) În cazul în care, ca urmare a inspectiei fiscale, se constată diferente ale obligatiilor de plată ca urmare a declarării unor sume mai mici decât cele datorate, organul de control va obliga contribuabilul la plata diferentelor, a bonificatiei de 5% acordate în conditiile alin. (8), precum si a majorărilor de întârziere aferente.

(12) În cazul în care, ulterior declarării obligatiilor de plată, contribuabilul corectează din proprie initiativă obligatia de plată, în sensul majorării acesteia, este obligat la plata diferentelor, a bonificatiei de 5% acordate în conditiile alin. (8), precum si a majorărilor de întârziere aferente.

(13) Declaratiile de impozite, taxe si contributii cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursă pot fi corectate de către contribuabili până la data depunerii situatiei financiare anuale pentru anul de raportare sau până la data de 30 iunie a anului următor celui de raportare, în cazul entitătilor care nu au obligatia depunerii situatiei financiare anuale.

(14) Declaratiile de venit pot fi corectate de către contribuabili până la data comunicării deciziei de impunere anuală emise pentru anul de raportare.

(15) Declaratiile anuale privind impozitul pe profit si declaratiile anuale informative pot fi corectate de către contribuabili până la data de 30 iunie a anului următor celui în care există obligatia depunerii acestor declaratii, cu exceptiile prevăzute de reglementările legale în vigoare.

(16) Procedura de aplicare a prevederilor alin. (8)-(15) se aprobă prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală.”

2. La articolul 1751, alineatele (1) si (3) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„(1) Agentia Natională de Administrare Fiscală poate cesiona creantele pe care le administrează, astfel cum acestea sunt individualizate prin titluri executorii si confirmate prin certificate de atestare fiscală.

..................................................................................................

(3) Cesionarul creantei fiscale preia ca urmare a cesiunii de creantă toate drepturile cedentului, inclusiv garantiile acestuia. Contractul de cesiune de creante încheiat în aplicarea prezentului articol constituie titlu executoriu, fără a fi necesară transmiterea titlurilor de creantă si a titlurilor executorii.”

3. La articolul 219 alineatul (1), după litera b1) se introduc două noi litere, literele b2) si b3), cu următorul cuprins:

„b2) corectarea declaratiilor fiscale depuse la 3 termene de declarare din cadrul unui an fiscal sau consecutive, în sensul majorării obligatiilor de plată datorate;

b3) declararea, din eroare, de sume de plată, reprezentând obligatii fiscale la bugetele administrate de Agentia Natională de Administrare Fiscală, mai mici decât cele datorate si care astfel ar intra sub incidenta prevederilor art. 114 alin. (8) privind acordarea bonificatiei;”.

4. La articolul 219 alineatul (2), după litera d) se introduc două noi litere, literele d1) si d2), cu următorul cuprins:

„d1) cu amendă între 4% si 5% din sumele reprezentând diferente declarate în plus, în cazul săvârsirii faptelor prevăzute la alin. (1) lit. b2);

d2) cu amendă între 4% si 5% din sumele reprezentând diferentele constatate ca urmare a efectuării inspectiei fiscale, în cazul săvârsirii faptelor prevăzute la alin. (1) lit. b3);”.

Art. II. - (1) Prin derogare de la prevederile art. 18 alin. (3) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare, cotele de contributii aferente lunii decembrie 2008 prevăzute la art. 16-18 din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2008 nr. 387/2007, cu modificările ulterioare, se aplică până la intrarea în vigoare a legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2009.

(2) Începând cu data de 1 decembrie 2009, cotele de contributie de asigurări sociale se stabilesc după cum urmează:

a) pentru conditii normale de muncă - 27,5%;

b) pentru conditii deosebite de muncă - 31%;

c) pentru conditii speciale de muncă - 37%.

Art. III. - Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 103 din 6 februarie 2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. După articolul 842 se introduce un nou articol, articolul 843, cu următorul cuprins:

„Art. 843. - (1) Angajatorii care creează noi locuri de muncă şi care încadrează în muncă, pe locurile de muncă nou-create, someri aflati în evidenta agentiilor pentru ocuparea fortei de muncă pentru o perioadă de cel putin 3 luni consecutive de la data înregistrării în evidenta acestor agentii beneficiază, din bugetul asigurărilor pentru somaj, de o sumă egală cu de 8 ori valoarea indicatorului social de referintă în vigoare la data încadrării în muncă, cu obligatia mentinerii raporturilor de muncă sau de serviciu cel putin 3 ani.

(2) Angajatorii care încetează raporturile de muncă sau de serviciu ale persoanelor prevăzute la alin. (1) anterior termenului de 3 ani sunt obligati să restituie în totalitate agentiilor pentru ocuparea fortei de muncă sumele încasate pentru fiecare persoană încadrată în conditiile alin. (1), plus dobânda de referinţă a Băncii Nationale a României în vigoare la data încetării raporturilor de muncă sau de serviciu, dacă încetarea acestora a avut loc din motivele prevăzute la art. 83 alin. (2).

(3) Nu beneficiază de măsura de stimulare prevăzută la alin. (1) angajatorii care într-o perioadă de un an anterioară datei încadrării în muncă în conditiile alin. (1) au fost în raporturi de muncă sau de serviciu cu persoanele angajate din categoria prevăzută la respectivul alineat.”

2. Articolul 851 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 851. - (1) Angajatorii care încadrează în muncă persoane care îndeplinesc conditiile pentru acordarea măsurilor de stimulare prevăzute la art. 80, 843 si 85 din lege pot beneficia pentru persoanele respective, optional, numai de una dintre măsurile de stimulare prevăzute la art. 80, 843 sau 85.

(2) Angajatorii care beneficiază de subventionarea locurilor de muncă în conditiile art. 80, 843 sau art. 85 alin. (1) şi (2) şi care încetează raporturile de muncă sau de serviciu ale persoanelor încadrate pe aceste locuri de muncă, din motivele prevăzute la art. 83 alin. (2), anterior termenelor prevăzute de lege, nu mai pot beneficia de o nouă subventie din bugetul asigurărilor pentru somaj pe o perioadă de 2 ani de la data încetării raporturilor de muncă sau de serviciu.”

Art. IV. - Prin derogare de la prevederile art. 80 alin. (1) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare, valoarea punctului de pensie, stabilită potrivit prevederilor art. 80 din Legea nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare, pentru anul 2009 este de 763,7 lei si se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2009.

Art. V. - Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 372 din 28 aprilie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:


1. La articolul 259, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

„(3) Contributia pentru veniturile din pensii aflate sub limita sumei neimpozabile din pensii prevăzute de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, se datorează si se calculează începând cu data de 1 ianuarie 2010.”

2. La articolul 260 alineatul (1), litera a) va avea următorul cuprins:

„a) de către bugetul de stat, pentru persoanele prevăzute la art. 213 alin. (2) lit. a), c), d), f) si i), iar pentru persoanele prevăzute la art. 213 alin. (2) lit. h), începând cu 1 ianuarie 2010;”.

Art. VI. - Prevederile art. I pct. 1 si cele ale art. III se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2009.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul economiei si finantelor,

Eugen Teodorovici,

secretar de stat Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Mariana Câmpeanu

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

 

Bucuresti, 25 noiembrie 2008.

Nr. 192.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

În contextul în care, la nivelul Uniunii Europene, conform orientărilor recente determinate de noul cadru generat de „Strategia Lisabona” revizuită, cercetarea-dezvoltarea si inovarea sunt considerate instrumentele cheie pentru cresterea competitivitătii economice si asigurarea dezvoltării pe termen lung, această orientare predominantă reflectându-se printr-o serie de decizii majore la nivel politic, dintre care mentionăm fixarea tintei de minimum 3% din PIB cheltuieli totale pentru CD până în anul 2010, din care minimum 2% din partea industriei, se impune adoptarea de măsuri fiscale care să sprijine activitătile în domeniul cercetării-dezvoltării în România.

În domeniul impozitării nerezidentilor, ca măsură de atragere a veniturilor pe piata bancară, s-a prevăzut ca venitul din dobânda la depozitele la termen si la instrumentele de economisire realizată de persoanele fizice nerezidente să nu reprezinte venit impozabil în România.

Având în vedere că prin modificarea Regulamentului Comisiei nr. 2.454/2007 se creează posibilitatea operatorilor economici din Comunitate de a obtine o autorizatie unică pentru proceduri vamale simplificate, care permite acestora să declare într-un singur stat, respectiv statul de autorizare, toate importurile efectuate într-o anumită perioadă în diferite state membre, se impune modificarea prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, referitoare la taxa pe valoarea adăugată si accize, pentru a se asigura în continuare încasarea acestor venituri la bugetul de stat al României, în situatia în care se depune declaratia vamală de import într-un alt stat membru, pentru bunurile importate în România.

În vederea prevenirii propagării efectelor crizei economice mondiale în România,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. După articolul 19 se introduce un nou articol, articolul 191, cu următorul cuprins:

Deduceri pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare

Art. 191. - (1) La calculul profitului impozabil, pentru activitătile de cercetare-dezvoltare se acordă următoarele stimulente fiscale:

a) deducerea suplimentară la calculul profitului impozabil în proportie de 20% a cheltuielilor eligibile pentru aceste activităti; deducerea suplimentară se calculează trimestrial/anual; în cazul în care se realizează pierdere fiscală, aceasta se recuperează potrivit dispozitiilor art. 26;

b) aplicarea metodei de amortizare accelerată si în cazul aparaturii si echipamentelor destinate activitătilor de cercetare-dezvoltare.

(2) Stimulentele fiscale pentru cercetare-dezvoltare se acordă în conditiile elaborării de către Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului, cu avizul Ministerului Economiei si Finantelor, a unei scheme de ajutor de stat având ca obiectiv cercetarea-dezvoltarea si inovarea în conditiile îndeplinirii dispozitiilor prevăzute de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile nationale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 137/2007, si de Regulamentul (CE) nr. 800/2008 al Comisiei din 6 august 2008 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piata comună în aplicarea art. 87 si 88 din Tratat (Regulament general de exceptare pe categorii de ajutoare).”

2. Articolul 47 se abrogă.

3. La articolul 67, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

„(21) Prin exceptie de la dispozitiile alin. (2), veniturile sub formă de dobânzi pentru depozitele la termen si/sau instrumentele de economisire realizate începând cu data de 1 ianuarie 2009 inclusiv sunt venituri neimpozabile.”

4. La articolul 117, după litera j) se introduce o nouă literă, litera k), cu următorul cuprins:

„k) dobânda la depozitele la termen si/sau instrumentele de economisire, realizată din România de persoanele fizice rezidente în alte state decât cele ale Uniunii Europene, începând cu data de 1 ianuarie 2009.”

5. La articolul 140, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 140. - (1) Cota standard este de 19% si se aplică asupra bazei de impozitare pentru operatiunile impozabile care nu sunt scutite de taxă sau care nu sunt supuse cotelor reduse.”

6. La articolul 140 alineatul (2), partea introductivă se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Cota redusă de 9% se aplică asupra bazei de impozitare pentru următoarele prestări de servicii si/sau livrări de bunuri:”.

7. La articolul 140, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21) cu următorul cuprins:

„(21) Cota redusă de 5% se aplică asupra bazei de impozitare pentru livrarea locuintelor ca parte a politicii sociale, inclusiv a terenului pe care sunt construite. Terenul pe care este construită locuinta include si amprenta la sol a locuintei. În sensul prezentului titlu, prin locuintă livrată ca parte a politicii sociale se întelege:

a) livrarea de clădiri, inclusiv a terenului pe care sunt construite, destinate a fi utilizate drept cămine de bătrâni si de pensionari;

b) livrarea de clădiri, inclusiv a terenului pe care sunt construite, destinate a fi utilizate drept case de copii si centre de recuperare si reabilitare pentru minori cu handicap;

c) livrarea de locuinte care au o suprafată utilă de maximum 120 m2, exclusiv anexele gospodăresti, a căror valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, nu depăseste suma de 380.000 lei, exclusiv taxa pe valoarea adăugată, achizitionate de orice persoană necăsătorită sau familie. Suprafata utilă a locuintei este cea definită prin Legea locuintei nr. 114/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare. Anexele gospodăresti sunt cele definite prin Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii, republicată, cu modificările si completările ulterioare. Cota redusă se aplică numai în cazul locuintelor care în momentul vânzării pot fi locuite ca atare si dacă terenul pe care este construită locuinta nu depăseste suprafata de 250 m2, inclusiv amprenta la sol a locuintei, în cazul caselor de locuit individuale. În cazul imobilelor care au mai mult de două locuinte, cota indiviză a terenului aferent fiecărei locuinte nu poate depăsi suprafata de 250 m2, inclusiv amprenta la sol aferentă fiecărei locuinte. Orice persoană necăsătorită sau familie poate achizitiona o singură locuintă cu cota redusă de 5%, respectiv:

1. în cazul persoanelor necăsătorite, să nu fi detinut si să nu detină nicio locuintă în proprietate pe care au achizitionat-o cu cota de 5%;

2. în cazul familiilor, sotul sau sotia să nu fi detinut si să nu detină, fiecare sau împreună, nicio locuintă în proprietate pe care a/au achizitionat-o cu cota de 5%;

d) livrarea de clădiri, inclusiv a terenului pe care sunt construite, către primării în vederea atribuirii de către acestea cu chirie subventionată unor persoane sau familii a căror situatie economică nu le permite accesul la o locuintă în proprietate sau închirierea unei locuinte în conditiile pietei.”

8. La articolul 146 alineatul (1), literele c) si d) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„c) pentru taxa achitată pentru importul de bunuri, altele decât cele prevăzute la lit. d), să detină declaratia vamală de import sau actul constatator emis de organele vamale, care să mentioneze persoana impozabilă ca importator al bunurilor din punctul de vedere al taxei, precum si documente care să ateste plata taxei de către importator sau de către altă persoană în contul său. Importatorii care detin o autorizatie unică pentru proceduri vamale simplificate eliberată de alt stat membru trebuie să detină o declaratie de import pentru TVA si accize;

d) pentru taxa datorată pentru importul de bunuri efectuat conform art. 157 alin. (4) si (5), să detină declaratia vamală de import sau actul constatator emis de organele vamale, care să mentioneze persoana impozabilă ca importator al bunurilor în scopuri de taxă, precum si suma taxei datorate. Importatorii care detin o autorizatie unică pentru proceduri vamale simplificate eliberată de alt stat membru trebuie să detină o declaratie de import pentru TVA si accize. De asemenea, persoana impozabilă trebuie să înscrie taxa pe valoarea adăugată ca taxă colectată în decontul aferent perioadei fiscale în care ia nastere exigibilitatea;”.

9. La articolul 1512, alineatul (5) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(5) Persoana care îl reprezintă pe importator, persoana care depune declaratia vamală de import sau declaratia de import pentru TVA si accize si proprietarul bunurilor sunt tinuti răspunzători individual si în solidar pentru plata taxei, împreună cu importatorul prevăzut la art. 1511.”

10. La articolul 1563 alineatul (5), litera a) se modifică si va avea următorul cuprins:

„a) până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care ia nastere exigibilitatea operatiunilor prevăzute la alin. (1), (2) si (4);”.

11. La articolul 1563, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu următorul cuprins:

„(9) Importatorii care detin o autorizatie unică pentru proceduri vamale simplificate eliberată de alt stat membru trebuie să depună la organele vamale o declaratie de import pentru TVA si accize la data la care intervine exigibilitatea taxei conform prevederilor art. 136.”

12. La articolul 157, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) Taxa pentru importuri de bunuri, cu exceptia importurilor scutite de taxă, se plăteste la organul vamal, în conformitate cu reglementările în vigoare privind plata drepturilor de import. Importatorii care detin o autorizatie unică pentru proceduri vamale simplificate eliberată de alt stat membru trebuie să plătească taxa pe valoarea adăugată la organul vamal până la data la care au obligatia depunerii declaratiei de import pentru TVA si accize.”

13. După articolul 191 se introduce un nou articol, articolul 1911, cu următorul cuprins:

Deplasarea unui produs accizabil în regim suspensiv după ce a fost pus în liberă circulatie în procedură vamală simplificată

Art. 1911. - (1) Deplasarea produselor accizabile puse în liberă circulatie de către un importator care detine autorizatie unică pentru proceduri vamale simplificate, eliberată de autoritatea competentă din alt stat membru, iar produsele sunt eliberate pentru consum în România, se poate efectua în regim suspensiv, dacă sunt îndeplinite următoarele conditii:

a) importatorul este autorizat de autoritatea competentă din statul său pentru efectuarea de operatiuni cu produse accizabile în regim suspensiv;

b) importatorul detine cod de accize în statul membru de autorizare;

c) deplasarea are loc între:

1. un birou vamal de intrare din România si un antrepozit fiscal, un operator înregistrat sau un operator neînregistrat din România;

2. un birou vamal de intrare în teritoriul comunitar situat în alt stat membru participant la aplicarea procedurii vamale simplificate si un antrepozit fiscal, un operator înregistrat sau un operator neînregistrat din România, miscarea produselor accizabile fiind acoperită de o procedură de tranzit care începe la frontieră;

3. un birou vamal de intrare în teritoriul comunitar situat într-un stat membru neparticipant la aplicarea procedurii vamale simplificate si un antrepozit fiscal, un operator înregistrat sau un operator neînregistrat din România, miscarea produselor accizabile fiind acoperită de o procedură de tranzit care începe la frontieră;

d) produsele accizabile sunt însotite de minimum 3 exemplare ale documentului administrativ de însotire pentru situatia prevăzută la lit. c) pct. 1 sau ale documentului administrativ unic pentru situatiile prevăzute la lit. c) pct. 2 si 3.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică si în cazul importatorului înregistrat în România care detine autorizatie unică pentru proceduri vamale simplificate, eliberată de autoritatea vamală din România, iar produsele sunt eliberate pentru consum în alt stat membru participant la aplicarea procedurii vamale simplificate.

(3) Destinatiile celor 3 exemplare ale documentului administrativ de însotire si ale documentului administrativ unic sunt cele prevăzute în normele aferente art. 187 si 191 din Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare.”

14. La articolul 211, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

„(4) În cazul produselor provenite din operatiuni de import efectuate de un importator care detine autorizatie unică pentru proceduri vamale simplificate eliberată de alt stat membru, acesta are obligatia de a depune la autoritatea vamală declaratia de import pentru TVA si accize. Exigibilitatea accizei intervine la data înregistrării declaratiei de import pentru TVA si accize.”

Art. II. - Scutirea impozitului pe dividendele reinvestite

(1) Dividendele reinvestite începând cu 2009, în scopul păstrării si cresterii de noi locuri de muncă pentru dezvoltarea activitătii persoanelor juridice române distribuitoare de dividende, conform obiectului de activitate al acestora înscris la Oficiul National al Registrului Comertului, sunt scutite de la plata impozitului pe dividende.

(2) Sunt scutite de la plata impozitului pe dividende si dividendele investite în capitalul social al altei persoane juridice române, în scopul creării de noi locuri de muncă, pentru dezvoltarea activitătii acesteia, conform obiectului de activitate înscris la Oficiul National al Registrului Comertului.

(3) Procedura de aplicare a prevederilor alin. (1) si (2) se aprobă prin ordin al ministrului economiei si finantelor si al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală.

Art. III. - Prezenta ordonantă de urgentă intră în vigoare la 1 ianuarie 2009, cu exceptia prevederilor art. I pct. 5-7, care intră în vigoare la data de 15 decembrie 2008.

Art. IV. - Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu modificările si completările aduse prin prezenta ordonantă de urgentă, se va republica după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

Departamentul pentru Afaceri Europene,

Aurel Ciobanu-Dordea,

secretar de stat

 

Bucuresti, 4 decembrie 2008.

Nr. 200.