MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul 176 (XX) - Nr. 827            LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Marti, 9 decembrie 2008

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

289. - Lege privind ratificarea Protocolului, semnat la Skopje la 27 februarie 2008, pentru amendarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Macedonia privind promovarea si protejarea reciprocă a investitiilor, semnat la Bucuresti la 12 iunie 2000

 

Protocol pentru amendarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Macedonia privind promovarea si protejarea reciprocă a investitiilor, semnat la Bucuresti la 12 iunie 2000

 

1.119. - Decret pentru promulgarea Legii privind ratificarea Protocolului, semnat la Skopje la 27 februarie 2008, pentru amendarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Macedonia privind promovarea si protejarea reciprocă a investitiilor, semnat la Bucuresti la 12 iunie 2000

 

290. - Lege privind ratificarea Protocolului, semnat la Bucuresti la 5 martie 2008, pentru amendarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Statului Qatar privind promovarea si protejarea reciprocă a investitiilor, semnat la Bucuresti la 6 iunie 1996

 

Protocol pentru amendarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Statului Qatar privind promovarea si protejarea reciprocă a investitiilor

 

1.120. - Decret pentru promulgarea Legii privind ratificarea Protocolului, semnat la Bucuresti la 5 martie 2008, pentru amendarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Statului Qatar privind promovarea si protejarea reciprocă a investitiilor, semnat la Bucuresti la 6 iunie 1996

 

301. - Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Consiliul Federal Elvetian privind readmisia persoanelor, semnat la Zürich la 13 iunie 2008

 

Acord între Guvernul României si Consiliul Federal Elvetian privind readmisia persoanelor

 

1.131. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Consiliul Federal Elvetian privind readmisia persoanelor, semnat la Zürich la 13 iunie 2008

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 1.135 din 16 octombrie 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 319 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 

Decizia nr. 1.158 din 6 noiembrie 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 pct. 1 si 4, precum si ale art. 12 din Codul de procedură civilă

 

Decizia nr. 1.160 din 6 noiembrie 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2821 din Codul de procedură civilă

 

Decizia nr. 1.162 din 6 noiembrie 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 14 alin. (1), art. 22 alin. (1) lit. b), alin. (2) si (3) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor măsuri de prevenire si combatere a finantării actelor de terorism

 

Decizia nr. 1.163 din 6 noiembrie 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 56 raportate la cele ale art. 69 alin. (1) lit. d) si alin. (3) teza a doua din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali

 

Decizia nr. 1.164 din 6 noiembrie 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 77 alin. (5) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.542. - Hotărâre privind modificarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum si transmiterea unor bunuri, proprietate publică a statului, din administrarea Administratiei Nationale de Meteorologie în administrarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului

 

1.564. - Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investitii „Bazin de înot olimpic - Clubul Sportiv DINAMO Bucuresti” si „Bazin de înot olimpic - Târgu Mures, judetul Mures” din cadrul Programului ,„Bazine de înot”, realizat prin Compania Natională de Investitii „C.N.I.” - S.A.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            667. - Ordin al ministrului internelor si reformei administrative pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului internelor si reformei administrative nr. 371/2007 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agentia Natională de Cadastru si Publicitate Imobiliară si unitătile sale subordonate

 

            696. - Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru aprobarea Procedurii privind constituirea si autorizarea ocoalelor silvice si atributiile acestora, modelul documentelor de constituire, organizare si functionare, precum si continutul Registrului national al administratorilor de păduri si al ocoalelor silvice

 

            718. - Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind completarea anexei „Modul de implementare, conditiile specifice si criteriile de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăti nationale directe complementare în sectorul zootehnic, în acord cu reglementările comunitare în domeniu” la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 295/2007 pentru stabilirea modului de implementare, a conditiilor specifice si a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăti nationale directe complementare în sectorul zootehnic, în acord cu reglementările comunitare în domeniu


 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind ratificarea Protocolului, semnat la Skopje la 27 februarie 2008, pentru amendarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Macedonia privind promovarea si protejarea reciprocă a investitiilor, semnat la Bucuresti la 12 iunie 2000

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se ratifică Protocolul, semnat la Skopje la 27 februarie 2008, pentru amendarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Macedonia privind promovarea si protejarea reciprocă a investitiilor, semnat la Bucuresti la 12 iunie 2000, ratificat prin Legea nr. 146/2001.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 14 noiembrie 2008.

Nr. 289.

 

PROTOCOL

pentru amendarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Macedonia privind promovarea si protejarea reciprocă a investitiilor, semnat la Bucuresti la 12 iunie 2000

 

Guvernul României si Guvernul Republicii Macedonia, denumite în continuare părti contractante,

tinând seama de intentiile României de a amenda Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Macedonia privind promovarea si protejarea reciprocă a investitiilor, semnat la Bucuresti la 12 iunie 2000 (denumit în continuare Acordul), în vederea respectării obligatiilor ce îi revin în calitate de stat membru al Uniunii Europene,

recunoscând faptul că România, conform art. 307 din Tratatul de instituire a Comunitătii Europene si art. 6.10 din Tratatul privind aderarea la Uniunea Europeană, trebuie să întreprindă toate demersurile necesare pentru a elimina incompatibilitătile dintre dreptul comunitar si toate acordurile internationale încheiate, inclusiv Acordul, si

având în vedere statutul Republicii Macedonia de stat candidat la calitatea de membru al Uniunii Europene, precum si obligatiile ce îi revin acesteia în cadrul procesului de aderare,

hotărând, prin urmare, că este necesar ca anumite amendamente să fie aduse Acordului pentru a evita astfel de incompatibilităti,

au convenit să încheie următorul protocol:

 

ARTICOLUL 1

 

Alineatul 3 al articolului 3 din Acord se înlocuieste în totalitate si va avea următorul cuprins:

„3. Prevederile alin. 1 si 2 ale acestui articol, referitoare la tratamentul nediscriminatoriu, tratamentul national si tratamentul natiunii celei mai favorizate, nu se aplică avantajelor prezente sau viitoare acordate de oricare parte contractantă, investitorilor proprii, ai statelor membre ale unei uniuni vamale, economice sau monetare, piete comune sau zone de comert liber sau ai statelor terte, în virtutea apartenentei la sau asocierii cu o astfel de uniune, o piată comună sau zonă de comert liber. Acest tratament nu se referă nici la vreun avantaj pe care oricare parte contractantă îl acordă investitorilor unui stat tert în virtutea unui acord de evitare a dublei impuneri sau a altor acorduri pe bază de reciprocitate, referitoare la impozitare.”

 

ARTICOLUL 2

 

Alineatul 1 al articolului 5 din Acord se reformulează si va avea următorul cuprins:

„1. Fără a aduce prejudicii măsurilor adoptate de Uniunea Europeană, fiecare parte contractantă pe teritoriul statului căruia au fost efectuate investitii de către investitorii celeilalte părti contractante va garanta acelor investitori transferul liber al plătilor în legătură cu aceste investitii, în special al:

a) capitalului si sumelor suplimentare necesare pentru întretinerea si dezvoltarea investitiei;


b) profiturilor, dobânzilor, dividendelor, câstigurilor de capital si altor venituri curente;

c) fondurilor pentru rambursarea împrumuturilor contractate regulat si documentate, inclusiv dobânda, si care au legătură directă cu o anumită investitie;

d) redeventelor si onorariilor;

e) sumelor rezultate din vânzarea ori lichidarea totală sau partială a unei investitii;

f) despăgubirii prevăzute la art. 4;

g) câstigurilor cetătenilor sau nationalilor unei părti contractante, care au permisiunea de a lucra în legătură cu o investitie de pe teritoriul statului celeilalte părti contractante.”

 

ARTICOLUL 3

 

Articolul 13 din Acord va fi amendat prin adăugarea unui nou alineat 3, având următorul cuprins:

„3. Prin derogare de la alin. 1 din acest articol, în cazul aderării oricărei părti contractante la Uniunea Europeană si în cazul în care viitoarele evolutii ale dreptului Uniunii Europene ar afecta prevederile prezentului acord, prezentul acord va fi amendat, dacă este necesar, prin consimtământul reciproc al părtilor contractante, astfel încât să se asigure conformitatea prevederilor acestuia cu obligatiile oricărei părti contractante ce decurg din statutul de membru al Uniunii Europene.

Dacă un asemenea consens nu poate fi obtinut, oricare dintre părtile contractante va avea dreptul de a denunta prezentul acord. Acordul încetează să se aplice la 6 (sase) luni după primirea notificării de denuntare.”

 

ARTICOLUL 4

 

            Prezentul protocol face parte integrantă din Acord si se supune procedurilor legale cerute de legislatia internă a părtilor contractante.

 

ARTICOLUL 5

 

            Prezentul protocol intră în vigoare la data primirii ultimei notificări prin care oricare dintre părtile contractante notifică celeilalte părti contractante îndeplinirea procedurilor legale interne necesare pentru intrarea în vigoare a prezentului protocol si rămâne în vigoare atât timp cât Acordul rămâne în vigoare.

            Semnat la Skopje la data de 27 februarie 2008, în două exemplare originale, fiecare în limbile română, macedoneană si engleză, toate textele fiind egal autentice. În caz de divergentă în interpretare, textul în limba engleză prevalează.

 

Pentru Guvernul României,

Adrian Cioroianu,

ministrul afacerilor externe

Pentru Guvernul Republicii Macedonia,

Trajko Slavevski,

ministrul finantelor

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind ratificarea Protocolului, semnat la Skopje la 27 februarie 2008, pentru amendarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Macedonia privind promovarea si protejarea reciprocă a investitiilor, semnat la Bucuresti la 12 iunie 2000

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind ratificarea Protocolului, semnat la Skopje la 27 februarie 2008, pentru amendarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Macedonia privind promovarea si protejarea reciprocă a investitiilor, semnat la Bucuresti la 12 iunie 2000, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 13 noiembrie 2008.

Nr. 1.119.

 

 


PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind ratificarea Protocolului, semnat la Bucuresti la 5 martie 2008, pentru amendarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Statului Qatar privind promovarea si protejarea reciprocă a investitiilor, semnat la Bucuresti la 6 iunie 1996

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se ratifică Protocolul, semnat la Bucuresti la 5 martie 2008, pentru amendarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Statului Qatar privind promovarea si protejarea reciprocă a investitiilor, semnat la Bucuresti la 6 iunie 1996, ratificat prin Legea nr. 11/1997.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

NORICA NICOLAI

 

Bucuresti, 14 noiembrie 2008.

Nr. 290.

 

PROTOCOL

pentru amendarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Statului Qatar privind promovarea si protejarea reciprocă a investitiilor

 

Guvernul României si Guvernul Statului Qatar, denumite în continuare părti contractante,

discutând intentiile României de a amenda Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Statului Qatar privind promovarea si protejarea reciprocă a investitiilor, semnat la Bucuresti la 6 iunie 1996 (denumit în continuare Acordul), în vederea respectării obligatiilor ce îi revin în calitate de stat membru al Uniunii Europene,

recunoscând faptul că România, conform art. 307 din Tratatul instituind Comunitatea Europeană si art. 6.10 din Tratatul privind aderarea la Uniunea Europeană, trebuie să întreprindă toate demersurile necesare pentru a elimina incompatibilitătile dintre dreptul comunitar si toate acordurile internationale încheiate, inclusiv Acordul,

hotărând, prin urmare, că este necesar ca anumite amendamente să fie aduse Acordului pentru a evita astfel de incompatibilităti,

au convenit cele ce urmează:

 

ARTICOLUL 1

 

            Prima frază a alineatului (1) al articolului 3 se modifică si va avea următorul cuprins:

            „(1) Fără a aduce prejudicii măsurilor adoptate de Uniunea Europeană, fiecare parte contractantă va proteja pe teritoriul său investitiile efectuate în conformitate cu legile si reglementările sale de investitorii celeilalte părti contractante si nu va împiedica prin măsuri nerezonabile sau discriminatorii managementul, întretinerea, folosinta, posesia, extinderea, vânzarea sau lichidarea acestor investitii.”

 

ARTICOLUL 2

 

            Prima frază a alineatului (3) al articolului 3 va fi înlocuită si va avea următorul cuprins:

            „(3) Prevederile acestui acord referitoare la tratamentul nediscriminatoriu, tratamentul national si tratamentul natiunii celei mai favorizate nu se vor aplica avantajelor prezente sau viitoare acordate de oricare parte contractantă, în virtutea

apartenentei la sau asocierii cu o uniune vamală, economică sau monetară, o piată comună sau zonă de comert liber, investitorilor proprii, ai statelor membre ale unei astfel de uniuni, piete comune sau zone de comert liber sau ai oricărui stat tert.”

 

ARTICOLUL 3

 

            Alineatul (1) al articolului 4 se modifică si va avea următorul cuprins:

            „(1) Fără a aduce prejudicii măsurilor adoptate de Uniunea Europeană, fiecare parte contractantă pe al cărei teritoriu au fost efectuate investitii de către investitorii celeilalte părti contractante va garanta acelor investitori, după plata tuturor obligatiilor lor fiscale si a altor obligatii similare, transferul liber al plătilor în legătură cu aceste investitii, în special al:

            a) veniturilor în conformitate cu articolul 1 alineatul (3) din acest acord;

            b) sumelor provenind din împrumuturi contractate sau alte obligatii contractuale asumate pentru investitie; si


            c) sumelor provenind din vânzarea totală sau partială, înstrăinarea ori lichidarea unei investitii.”

 

ARTICOLUL 4

 

            Articolul 11 se modifică prin adăugarea unui nou alineat (3), având următorul cuprins:

            „(3) În cazul evolutiilor viitoare ale dreptului comunitar, prezentul acord poate fi amendat, dacă se consideră necesar, prin consimtământul reciproc scris al părtilor contractante. Orice amendament va deveni efectiv la data la care părtile contractante îsi vor notifica reciproc îndeplinirea procedurilor legale interne necesare pentru intrarea acestuia în vigoare.”

 

ARTICOLUL 5

 

            Prezentul protocol va face parte integrantă din Acord si va fi supus procedurilor constitutionale cerute de legile nationale ale părtilor contractante.

 

ARTICOLUL 6

 

Prezentul protocol va intra în vigoare la data primirii ultimei notificări prin care părtile contractante îsi vor comunica reciproc îndeplinirea procedurilor legale interne necesare pentru intrarea acestuia în vigoare si va rămâne în vigoare atât timp cât Acordul rămâne în vigoare.

Drept care subsemnatii, pe deplin autorizati de către guvernele lor, au semnat prezentul protocol. Semnat la Bucuresti la data de 5 martie 2008, în două exemplare originale, fiecare în limbile română, arabă si engleză, toate textele fiind egal autentice. În caz de divergentă în interpretare, textul în limba engleză va prevala.

 

Pentru Guvernul României,

Varujan Vosganian,

ministrul economiei si finantelor

Pentru Guvernul Statului Qatar,

Yousef Hussein Kamal,

ministrul finantelor

 

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind ratificarea Protocolului, semnat la Bucuresti la 5 martie 2008, pentru amendarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Statului Qatar privind promovarea si protejarea reciprocă a investitiilor, semnat la Bucuresti la 6 iunie 1996

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind ratificarea Protocolului, semnat la Bucuresti la 5 martie 2008, pentru amendarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Statului Qatar privind promovarea si protejarea reciprocă a investitiilor, semnat la Bucuresti la 6 iunie 1996, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 13 noiembrie 2008.

Nr. 1.120.


 

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Consiliul Federal Elvetian privind readmisia persoanelor, semnat la Zürich la 13 iunie 2008

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se ratifică Acordul dintre Guvernul României si Consiliul Federal Elvetian privind readmisia persoanelor, semnat la Zürich la 13 iunie 2008.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 18 noiembrie 2008.

Nr. 301.

 

ACORD

între Guvernul României si Consiliul Federal Elvetian privind readmisia persoanelor

 

Guvernul României si Consiliul Federal Elvetian, denumite în continuare părti contractante,

în scopul dezvoltării si promovării cooperării lor,

în contextul eforturilor internationale de combatere a migratiei ilegale,

în conformitate cu tratatele si acordurile internationale,

în baza reciprocitătii,

au convenit următoarele:

 

CAPITOLUL I

Readmisia cetătenilor statelor părtilor contractante

 

ARTICOLUL 1

 

(1) Fiecare parte contractantă va readmite pe teritoriul statului său, la cererea celeilalte părti contractante, fără alte formalităti decât cele prevăzute de prezentul acord, orice persoană care nu îndeplineste sau nu mai îndeplineste conditiile în vigoare de intrare sau sedere aplicabile pe teritoriul statului părtii contractante solicitante, cu conditia să se dovedească sau să se poată prezuma rezonabil că persoana în cauză are cetătenia statului părtii contractante solicitate.

(2) Partea contractantă solicitată va readmite, de asemenea, persoanele cărora le-a fost retrasă sau care au renuntat la cetătenia statului păr t ii contractante solicitate după intrarea pe teritoriul statului pării contractante solicitante, cu exceptia cazului în care acestor persoane le-a fost cel putin promisă naturalizarea de către autoritătile competente ale părtii contractante solicitante.

(3) Cetătenia este considerată dovedită sau poate fi prezumată în mod rezonabil pe baza oricăror documente valabile mentionate în art. 2 al Protocolului de aplicare încheiat între ministerele competente ale părtii contractante, denumit în continuare Protocol de aplicare, potrivit art. 18 al prezentului acord.

(4) Partea contractantă solicitantă va readmite persoana potrivit alin. (1) si (2) în aceleasi conditii, dacă cercetările dezvăluie ulterior că aceasta nu avea cetătenia statului părtii

contractante solicitate la momentul la care acea persoană a părăsit teritoriul statului părtii contractante solicitante.

 

ARTICOLUL 2

 

(1) În cazul în care cetătenia persoanei în cauză se poate prezuma în mod rezonabil potrivit art. 2 alin. 2 al Protocolului de aplicare, misiunea diplomatică sau oficiul consular al statului părtii contractante solicitate va elibera imediat un document de călătorie pentru caz de urgentă în scopul readmisiei la cererea părtii contractante solicitante.

(2) Dacă documentele prezentate pentru prezumarea în mod rezonabil a cetăteniei sunt contestate sau dacă nu există documente disponibile, misiunea diplomatică sau oficiul consular a/al statului părtii contractante solicitate de pe teritoriul statului părtii contractante solicitante va audia persoana în cauză în termen de trei (3) zile lucrătoare de la data primirii cererii. Audierea va fi organizată de către partea contractantă solicitantă în consultare cu oficiul consular al statului părtii contractante solicitate. Dacă este necesar, pot fi desemnati experti care să verifice cetătenia.

(3) Dacă, în urma audierii, se poate stabili că persoana în cauză are cetătenia statului părtii contractante solicitate, misiunea diplomatică sau oficiul consular va emite imediat un document de călătorie pentru caz de urgentă, cel mai târziu în patru (4) zile lucrătoare de la audierea persoanei în cauză.

 

ARTICOLUL 3

 

            (1) Informatiile care urmează să fie incluse în cererea scrisă de readmisie sunt prevăzute în Protocolul de aplicare.


            (2) Costurile referitoare la transportul persoanei readmise la aeroportul de pe teritoriul statului părtii contractante solicitate vor fi suportate de către partea contractantă solicitantă.

 

CAPITOLUL II

Readmisia cetătenilor statelor terte si a apatrizilor

 

ARTICOLUL 4

 

(1) Fiecare parte contractantă va readmite pe teritoriul statului său, la cererea celeilalte părti contractante, fără alte formalităti decât cele prevăzute de prezentul acord, cetătenii statelor terte sau apatrizii care nu îndeplinesc sau nu mai îndeplinesc conditiile în vigoare de intrare sau sedere aplicabile pe teritoriul statului părtii contractante solicitante, cu conditia să se dovedească sau să se poată prezuma rezonabil că cetătenii statelor terte sau apatrizii au intrat direct de pe teritoriul statului părtii contractante solicitate pe teritoriul statului părtii contractante solicitante după ce au stat, au avut resedinta sau au tranzitat teritoriul statului părtii contractate solicitate. În scopul prezentului acord, intrare directă reprezintă intrarea pe teritoriul statului părtii contractante solicitante care se produce în cinci (5) zile de la data plecării de pe teritoriul statului părtii contractante solicitate.

(2) Alin. (1) se aplică în situatia în care intrarea cetătenilor statelor terte sau a apatrizilor pe teritoriul statului părtii contractante solicitate sau sederea lor poate fi dovedită sau prezumată în mod rezonabil, în special în baza oricăror documente valabile sau dovezi prevăzute la art. 5 al Protocolului de aplicare.

(3) Fiecare parte contractantă va readmite fără formalităti, la cererea celeilalte părti contractante, cetătenii statelor ter t e sau apatrizii care nu îndeplinesc sau nu mai îndeplinesc condiiile în vigoare de intrare sau sedere aplicabile pe teritoriul statului părtii contractante solicitante, dacă cetătenii statelor terte sau apatrizii sunt posesori ai unei vize valabile sau ai unui permis valabil de sedere de orice tip, eliberat de autoritatea competentă a părtii contractante solicitate.

(4) Partea contractantă solicitantă va readmite pe teritoriul statului său cetătenii statelor terte sau apatrizii, dacă verificările ulterioare readmisiei lor pe teritoriul statului părtii contractante solicitate dovedesc faptul că nu au îndeplinit conditiile prevăzute în prezentul articol la momentul plecării acestora de pe teritoriul statului părtii contractante solicitante.

 

ARTICOLUL 5

 

Obligatia de readmisie potrivit art. 4 nu se va aplica cetătenilor statelor terte sau apatrizilor:

a) cărora li s-a eliberat o viză alta decât cea de tranzit sau viza aeroportuară sau un permis de sedere de orice tip de către partea contractantă solicitantă, cu exceptia cazului în care partea contractantă solicitată a eliberat o viză valabilă sau un permis de sedere valabil cu o perioadă de valabilitate mai mare;

b) a căror readmisie nu a fost cerută de către partea contractantă solicitantă în termen de douăsprezece (12) luni de la data la care se stia de sederea lor ilegală pe teritoriul statului său, cu exceptia cazului în care acestia sunt posesori ai unui permis de sedere valabil eliberat de autoritatea competentă a părtii contractante solicitate;

c) care sunt recunoscuti de către partea contractantă solicitantă ca refugiati, potrivit Conventiei de la Geneva din 28 iulie 1951 privind statutul refugiatilor, asa cum a fost amendată prin Protocolul de la New York din 31 ianuarie 1967, sau ca apatrizi, potrivit Conventiei de la New York privind statutul apatrizilor din 28 septembrie 1954;

d) unui stat tert vecin căruia partea contractantă solicitantă îi poate returna în conformitate cu termenii specificati într-un acord bilateral de readmisie încheiat;

e) care au fost îndepărtati de partea contractantă solicitată către tara lor de origine sau către o tară tertă;

f) care sunt posesori ai unei vize de tranzit valabile pe teritoriul statului părtii contractante solicitate.

 

ARTICOLUL 6

 

            (1) Informatiile care urmează să fie incluse în cererea scrisă de readmisie sunt prevăzute în Protocolul de aplicare.

            (2) Costurile legate de transportul cetătenilor statelor terte si al apatrizilor la aeroportul de pe teritoriul statului părtii contractante solicitate vor fi suportate de partea contractantă solicitantă.

 

CAPITOLUL III

Tranzit

 

ARTICOLUL 7

 

(1) Fiecare parte contractantă, la cererea celeilalte părti contractante, va permite tranzitarea teritoriului statului său de către cetătenii statelor terte sau apatrizii care fac obiectul îndepărtării sau cărora li s-a refuzat intrarea de către autoritatea competentă a părtii contractante solicitante. Tranzitarea se va face pe calea aerului.

(2) Partea contractantă solicitantă îsi va asuma întreaga responsabilitate pentru întreg tranzitul cetă t enilor statelor terte sau al apatrizilor către tara de destinaie si va readmite persoanele în cauză dacă, pentru orice motiv, călătoria nu poate fi continuată.

(3) Partea contractantă solicitantă trebuie să informeze partea contractantă solicitată dacă persoanele tranzitate urmează să fie însotite de către ofiteri de escortă. Partea contractantă solicitată poate:

a) pune la dispozitie escorta;

b) pune la dispozitie escorta în cooperare cu autoritatea competentă a părtii contractante solicitante;

c) autoriza autoritatea competentă a părtii contractante solicitante să pună la dispozitie escorta pe teritoriul statului său.

 

ARTICOLUL 8

 

            Cererea pentru o autorizatie de tranzit în scopul îndepărtării sau ca urmare a unui refuz al intrării va fi transmisă direct între autoritătile competente ale părtilor contractante, cu respectarea conditiilor specificate în Protocolul de aplicare.

 

ARTICOLUL 9

 

(1) Dacă tranzitarea se desfăsoară sub escortă politienească, ofiterii de escortă ai părtii contractante solicitante vor avea o tinută civilă, nu vor purta armă si vor avea o autorizare de tranzit.

(2) Pe timpul tranzitului, ofiterii de escortă sunt responsabili cu supravegherea cetătenilor statului tert sau a apatrizilor si asigură îmbarcarea acestora în avion. Ei primesc sprijin din partea autoritătilor competente ale părtii contractante solicitate si sunt sub autoritatea acestora din urmă.

(3) Dacă este necesar, partea contractantă solicitată poate prelua responsabilitatea supravegherii cetătenilor statului tert sau a apatrizilor, precum si a îmbarcării acestora în avion.

(4) Partea contractantă solicitantă trebuie să întreprindă toate demersurile necesare pentru a asigura tranzitarea, cât de repede este posibil, a aeroportului de pe teritoriul statului părtii contractante solicitate de către cetătenii statului tert sau a apatrizilor.

(5) Părtile contractante vor schimba toate informatiile pe care le au la dispozitie cu privire la toate incidentele legate de tranzitul cetătenilor statelor terte sau al apatrizilor.

 

ARTICOLUL 10

 

            Dacă pe timpul tranzitului persoanelor care fac obiectul îndepărtării sau al refuzului de intrare li s-a respins îmbarcarea sau dacă, pentru orice motiv, îmbarcarea nu este posibilă, partea contractantă solicitantă va lua înapoi aceste persoane imediat sau în cel mult douăzeci si patru (24) de ore de la sosirea pe aeroport.


 

ARTICOLUL 11

 

            Ofiterii de escortă ai părtii contractante solicitante, care în baza prezentului acord asigură tranzitarea teritoriului statului părtii contractante solicitate, trebuie să poată, în orice moment al tranzitului, să-si dovedească identitatea, natura misiunii si pozitia lor oficială, prin prezentarea autorizatiei de tranzit emise de autoritatea competentă a părtii contractante solicitate.

 

ARTICOLUL 12

 

(1) Cererea de tranzit în scopul îndepărtării sau ca urmare a refuzului de intrare poate, în anumite cazuri, să fie refuzată:

a) dacă în tara de destinatie cetăteanul unui stat tert sau apatridul riscă să facă obiectul torturii, relelor tratamente ori să fie persecutat din motive de rasă, religie, nationalitate, apartenentă la un anumit grup social sau opinie politică;

b) din motive de sănătate publică, securitate internă, ordine publică sau alte interese nationale ale părtii contractante solicitate.

(2) Cetăteanul statului tert sau apatridul care face obiectul tranzitului poate fi îndepărtat către teritoriul statului părtii contractante solicitante, dacă aspectele la care se face referire la alin. (1) au fost descoperite ulterior.

 

ARTICOLUL 13

 

            (1) Costurile aferente tranzitului până la frontiera tării de destinatie, precum si costurile rezultate dintr-o posibilă returnare vor fi suportate de partea contractantă solicitantă.

            (2) Orice cheltuieli făcute de partea contractantă solicitată în aplicarea alin. (1) al prezentului articol vor fi rambursate de către partea contractantă solicitantă în termen de treizeci (30) de zile de la primirea facturii.

 

CAPITOLUL IV

Protectia datelor

 

ARTICOLUL 14

 

(1) Datele personale comunicate referitoare la readmisia persoanelor se pot referi doar la următoarele:

a) detalii privind persoana ce urmează să fie readmisă si, când este necesar, privind membrii familiei persoanei (nume, prenume, orice nume anterioare, porecle sau pseudonime, aliasuri, data si locul nasterii, sexul, cetătenia actuală si orice altă cetătenie anterioară);

b) cartea de identitate, pasaportul sau permisul de conducere;

c) alte detalii care sunt necesare pentru identificarea persoanei care urmează să fie readmisă;

d) permis de sedere si/sau viză eliberate de autoritătile statelor părtilor contractante ori alte state terte, informatii privind opririle si itinerarele si biletele de călătorie;

e) informatii legate de necesitatea unor tratamente speciale, cum ar fi cel medical sau de altă natură, supraveghere sau transport cu ambulanta, dacă acestea sunt în interesul persoanei în cauză.

(2) Datele personale pot fi procesate doar de către autoritătile competente responsabile cu aplicarea prezentului acord si numai pentru scopurile prezentului acord. Partea contractantă care comunică datele se va asigura că acestea sunt corecte, necesare si nu excedează cerintelor scopurilor pentru care au fost comunicate. Dacă datele sunt inexacte sau au fost comunicate ilegal, partea contractantă primitoare va fi informată imediat despre aceasta si va corecta sau va distruge datele. Partea contractantă trimitătoare trebuie să-si exprime în scris acordul înainte ca datele să poată fi comunicate altor institutii. Datele personale comunicate vor fi stocate atât timp cât este necesar pentru scopurile pentru care au fost comunicate.

(3) Fiecare parte contractantă va informa la cerere cealaltă parte contractantă în legătură cu utilizarea datelor si cu rezultatele obtinute astfel.

(4) Legislatia natională referitoare la protectia datelor a statului fiecărei părti contractante va fi aplicabilă în ceea ce priveste prelucrarea datelor personale si drepturile persoanelor vizate.

 

CAPITOLUL V

Termene

 

ARTICOLUL 15

 

(1) Partea contractantă solicitată va răspunde cererii de readmisie a cetăteanului său fără întârziere si în termen de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare de la data la care cererea a fost primită. Acest termen poate fi extins până la 10 (zece) zile lucrătoare în cazul art. 2 alin. (2) al prezentului acord. Motivele respingerii trebuie justificate în scris.

(2) Cetăteanul părtii contractante solicitate, care face obiectul cererii de readmisie, nu poate fi predat înainte ca cererea de readmisie să fie aprobată de către autoritatea competentă a părtii contractante solicitate, iar autoritatea competentă a părtii contractante solicitante să fie notificată în acest sens. De regulă, aprobarea readmisiei va fi valabilă treizeci (30) de zile. Acest termen poate fi prelungit pentru atât timp cât este necesar în mod rezonabil pentru rezolvarea impedimentelor juridice si practice.

(3) Partea contractantă solicitată va răspunde unei cereri de readmisie a unui cetătean al unui stat tert sau a unui apatrid fără întârziere si în termen de maximum cinci (5) zile lucrătoare de la data la care o astfel de cerere a fost primită. Motivele respingerii trebuie justificate în scris.

(4) Cetăteanul unui stat tert sau apatridul care face obiectul unei cereri de readmisie nu poate fi predat înainte ca cererea de readmisie să fie aprobată de către autoritatea competentă a părtii contractante solicitate, iar autoritatea competentă a părtii contractante solicitante să fie notificată în acest sens. De regulă, aprobarea readmisiei va fi valabilă treizeci (30) de zile. Acest termen poate fi prelungit pentru atât timp cât este necesar în mod rezonabil pentru rezolvarea impedimentelor juridice si practice.

(5) Autoritatea competentă a părtii contractante solicitante va informa autoritatea competentă a părtii contractante solicitate despre sosirea persoanei readmise înainte cu cel putin patruzeci si opt (48) de ore în cazul zilelor lucrătoare.

(6) Cererea de tranzit trebuie să fie înaintată de către autoritatea competentă a părtii contractante solicitante în timpul zilelor lucrătoare cu cel putin patruzeci si opt (48) de ore înaintea tranzitului sau, în cazurile în care tranzitul ar trebui să aibă loc sâmbăta, duminica ori în sărbători nationale, cererea de tranzit trebuie înaintată cu saptezeci si două (72) de ore înaintea tranzitului, prin canale sigure de comunicatii, în special prin fax.

(7) Autoritatea competentă a părtii contractante solicitate va răspunde fără întârziere si în maximum treizeci si sase (36) de ore în cazul zilelor lucrătoare sau în ziua lucrătoare următoare dacă cererea de tranzit a fost înaintată sâmbăta, duminica ori în zilele de sărbători nationale.

 

CAPITOLUL VI

Dispozitii generale si finale

 

ARTICOLUL 16

 

            (1) Partea contractantă solicitantă va permite persoanei care face obiectul unei proceduri de readmisie să îsi transfere în statul de destinatie toate bunurile sale, legal dobândite.

            (2) Partea contractantă solicitantă nu este obligată să suporte costurile pentru transferul acestor bunuri.

 

ARTICOLUL 17

 

            Orice cerere de readmisie sau de tranzit va fi transmisă prin canale sigure de comunicatii, în special prin fax, direct autoritătii competente.


 

ARTICOLUL 18

 

            Ministerul Internelor si Reformei Administrative din România si Departamentul Federal de Justitie si Politie din Confederatia Elvetiană vor încheia un protocol de aplicare a prezentului acord. Acest protocol va stabili, printre altele, aeroporturile pentru readmisie si tranzit si, de asemenea, autoritătile competente responsabile pentru implementarea si aplicarea prezentului acord.

 

ARTICOLUL 19

 

(1) Autoritătile competente ale părtilor contractante vor coopera si se vor consulta reciproc de fiecare dată când este necesar pentru implementarea si aplicarea prezentului acord.

(2) Fiecare parte contractantă poate solicita convocarea unei întâlniri a expertilor ambelor părti contractante pentru clarificarea oricăror probleme ce decurg din implementarea si aplicarea prezentului acord.

(3) Părtile contractante vor solutiona toate problemele legate de implementarea si aplicarea prezentului acord prin canale diplomatice.

 

ARTICOLUL 20

 

Prezentul acord nu va aduce atingere obligatiilor statelor părtilor contractante care decurg din alte acorduri internationale bilaterale sau multilaterale la care statele părtilor contractante sunt parte, în special:

a) Conventia de la Geneva din 28 iulie 1951 privind statutul refugiatilor, asa cum a fost amendată prin Protocolul de la New York din 31 ianuarie 1967;

b) Conventia europeană pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale (Roma, 4 noiembrie 1950);

c) acordurile internationale privind asistenta juridică si extrădarea;

d) Acordul dintre Comunitatea Europeană si Confederatia Elvetiană referitor la criteriile si mecanismele de stabilire a statului responsabil pentru examinarea unei cereri de azil depuse într-un stat membru sau în Elvetia, de la data intrării sale în vigoare si a aplicării acestuia.

 

ARTICOLUL 21

 

(1) Prezentul acord se încheie pe o perioadă nedeterminată.

(2) Prezentul acord va intra în vigoare în cea de-a treizecea (30) zi de la data ultimei notificări prin care părtile contractante se informează reciproc despre îndeplinirea procedurilor interne necesare pentru intrarea în vigoare a prezentului acord.

(3) Acordul dintre Guvernul României si Consiliul Federal Elvetian privind readmisia persoanelor aflate în situatii ilegale si Protocolul pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României si Consiliul Federal Elvetian privind readmisia persoanelor aflate în situatii ilegale, semnate la Bucuresti la 9 februarie 1996, îsi încetează valabilitatea la data intrării în vigoare a prezentului acord.

(4) Oricare parte contractantă poate suspenda prezentul acord în întregime sau partial, pentru motive importante, printr-o notificare scrisă adresată celeilalte părti contractante. Suspendarea aplicării acordului va produce efecte de la data primirii notificării de către cealaltă parte contractantă. Părtile contractante se vor informa reciproc despre aplicarea ulterioară a prezentului acord, prin canale diplomatice.

(5) Oricare parte contractantă poate propune modificări la prezentul acord. Modificările aduse prezentului acord vor intra în vigoare potrivit alin. (2).

(6) Oricare parte contractantă poate denunta prezentul acord, în scris, prin canale diplomatice. Prezentul acord va înceta să se aplice în cea de-a nouăzecea (90) zi de la primirea de către cealaltă parte contractantă a notificării de denuntare.

Semnat la Zürich la 13 iunie 2008, în două exemplare originale, în limbile română, germană si engleză, toate textele fiind egal autentice. În caz de diferente de interpretare a prezentului acord, va fi utilizată versiunea în limba engleză.

 

Pentru Guvernul României,

Cristian David,

ministrul internelor si reformei administrative

Pentru Consiliul Federal Elvetian,

Eveline Widmer-Schlumpf,

consilier federal - sef al Departamentului de Justitie si Politie

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Consiliul Federal Elvetian privind readmisia persoanelor, semnat la Zürich la 13 iunie 2008

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Consiliul Federal Elvetian privind readmisia persoanelor, semnat la Zürich la 13 iunie 2008, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 17 noiembrie 2008.

Nr. 1.131.

 


DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 1.135

din 16 octombrie 2008

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 319 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Antonia Constantin - procuror

Mihaela Senia Costinescu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 319 alin. 1 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Connect Shipping Inc Trust Company Complex” în Dosarul nr. 2.046/36/2007 al Curtii de Apel Constanta - Sectia comercială, maritimă si fluvială, contencios administrativ si fiscal.

La apelul nominal se prezintă autorul exceptiei, prin avocatul Iancu C. Toader, lipsind celelalte părti, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Avocatul prezent solicită admiterea criticii si constatarea neconstitutionalitătii dispozitiilor art. 319 alin. 1 din Codul de procedură civilă, întrucât acestea contravin prevederilor art. 21 alin. (3) si art. 126 din Constitutie, precum si art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale. Astfel, textul de lege criticat îngrădeste dreptul părtilor la un proces echitabil, întrucât calea de atac a contestatiei în anulare împotriva unei hotărâri judecătoresti se solutionează de instanta care a pronuntat hotărârea, iar nu de către instanta superioară. De altfel, potrivit dispozitiilor art. 319 alin. 1 din Codul de procedură civilă, contestatia doar se introduce la instanta a cărei hotărâre se atacă, iar nu se si solutionează de către aceasta. Or, în practică, instanta sesizată cu calea de atac de retractare adaugă la lege si păstrează cauza pentru a o solutiona, încălcând principiul impartialitătii judecătii procesului.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată, invocând jurisprudenta Curtii Constitutionale în această materie.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 19 noiembrie 2007, pronuntată în Dosarul nr. 2.046/36/2007, Curtea de Apel Constanta - Sectia comercială, maritimă si fluvială, contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutională pentru solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a art. 319 alin. 1 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Connect Shipping Inc Trust Company Complex”.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul apreciază că textul de lege criticat, care prevede competenta de solutionare a contestatiei în anulare aceleiasi instante a cărei hotărâre se contestă, este neconstitutional, aducând atingere principiilor constitutionale privind dreptul la un proces echitabil si liberul acces la justitie. Având în vedere că prin solutionarea contestatiei în anulare se efectuează un control judiciar, această competentă nu poate fi atribuită decât instantei imediat superioare în grad celei a cărei solutie este criticată.

Curtea de Apel Constanta - Sectia comercială, maritimă si fluvială, contencios administrativ si fiscal consideră că exceptia este neîntemeiată, art. 126 din Constitutie atribuind exclusiv legiuitorului prerogativa stabilirii procedurii de judecată.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin.(1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, textele de lege criticate fiind în deplină concordantă cu prevederile constitutionale invocate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile părtii prezente, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 319 alin. 1 din Codul de procedură civilă, text de lege care are următorul continut: „Contestatia se introduce la instanta a cărei hotărâre se atacă.”

În sustinerea neconstitutionalitătii acestor dispozitii legale, autorul exceptiei invocă încălcarea prevederilor constitutionale ale art. 20 referitoare la tratatele internationale privind drepturile omului, ale art. 21 care consacră dreptul la un proces echitabil si ale art. 126 cu privire la instantele judecătoresti, precum si a dispozitiilor art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine că, în principiu, în calea extraordinară de atac a contestatiei în anulare nu se realizează un control judiciar asupra unei judecăti anterioare, ci se trece la solutionarea din nou a aceleiasi pricini, ca urmare a introducerii unei cereri prin care se tinde la retractarea hotărârii pronuntate anterior, ceea ce si explică nereglementarea în art. 24 din Codul de procedură civilă, ca situatie de incompatibilitate, a cazului în care judecătorul participă la solutionarea aceleiasi pricini în contestatia în anulare.

Chiar dacă aceeasi instantă urmează să solutioneze o cale de atac împotriva propriei sale hotărâri, solutia legislativă nu relevă niciun fine de neconstitutionalitate. Astfel, solutionarea apartine unor complete cu o compunere diferită, iar părtile beneficiază de toate drepturile si garantiile procesuale menite să le asigure dreptul la apărare, dreptul la un proces echitabil si la solutionarea acestuia într-un termen rezonabil. Mai mult, solutia legislativă nu instituie nicio discriminare si, ca atare, nu contravine nici principiului egalitătii de tratament între subiectele de drept.

Totodată, dispozitiile legale ce fac obiectul exceptiei nu aduc nicio atingere principiului impartialitătii instantelor judecătoresti, în contextul dreptului la un proces echitabil prevăzut de art. 21 din Legea fundamentală s i de art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului i a libertătilor fundamentale. Textul de lege criticat nu instituie o prezumtie a lipsei de impartialitate a judecătorilor.

În sfârsit, în ceea ce priveste critica adusă formulei redactionale a textului supus controlului si, implicit, interpretării acestuia în sensul solutionării contestatiei în anulare de către instanta la care este introdusă cererea, Curtea constată că optiunea legiuitorului pentru utilizarea anumitor termeni în alcătuirea normelor legale nu poate fi cenzurată pe calea controlului de constitutionalitate. Analizând dispozitiile Codului de procedură civilă, Curtea observă că, de fiecare dată când legiuitorul a înteles să dea în competentă judecarea unei căi de atac unei alte instante decât celei la care se depune sau se introduce calea de atac, a prevăzut expres acest lucru. Astfel, în materia apelului si a recursului, dispozitiile art. 288 alin. 2, respectiv ale art. 302 din Codul de procedură civilă prevăd că apelul sau recursul se depune la instanta a cărei hotărâre se atacă, sub sanctiunea nulitătii. În ceea ce priveste solutionarea acestor căi de atac, art. 282 alin. 1 statuează că „hotărârile date în primă instantă de judecătorie sunt supuse apelului la tribunal, iar hotărârile date în primă instantă de către tribunal sunt supuse apelului la curtea de apel”, iar, potrivit art. 299 alin. 2, „recursul se solutionează de instanta imediat superioară celei care a pronuntat hotărârea în apel”. Prin urmare, solutionând contestatia în anulare, instanta la care a fost introdusă cererea nu „adaugă la lege”, asa cum sustine autorul exceptiei, ci face o interpretare sistematică a dispozitiilor procesual civile, exercitându-si competenta atribuită de legiuitor.

De altfel, Curtea constată că s-a mai pronuntat, în jurisprudenta sa, asupra constitutionalitătii art. 319 alin. 1 din Codul de procedură civilă, în raport de aceleasi dispozitii constitutionale si fată de critici similare celor formulate în prezenta cauză. În acest sens sunt, de exemplu, Decizia nr. 990 din 6 noiembrie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 6 din 4 ianuarie 2008, si Decizia nr. 857 din 28 noiembrie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 31 din 17 ianuarie 2007. Prin deciziile mentionate Curtea a respins ca neîntemeiată exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 319 alin. 1 din Codul de procedură civilă, solutia si considerentele mentinându-si valabilitatea si în cauza de fată.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin.(4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 319 alin. 1 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Connect Shipping Inc Trust Company Complex” în Dosarul nr. 2.046/36/2007 al Curtii de Apel Constanta - Sectia comercială, maritimă si fluvială, contencios administrativ si fiscal.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 16 octombrie 2008.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Mihaela Senia Costinescu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 1.158

din 6 noiembrie 2008

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 pct. 1 si 4, precum si ale art. 12 din Codul de procedură civilă

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Ion Predescu - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Simona Ricu - procuror

Mihai Paul Cotta - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 pct. 1 si 4, precum si ale art. 12 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Alo Curier Services” - S.R.L. în Dosarul nr. 2.966/211/2008 al Judecătoriei Cluj-Napoca - Sectia civilă.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate. Se arată că reglementarea legală criticată stabileste o competentă teritorială alternativă.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 22 aprilie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 2.966/211/2008, Judecătoria Cluj-Napoca - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 pct. 1 si 4, precum si ale art. 12 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Alo Curier Services” - S.R.L. în cauza ce are ca obiect judecarea actiunii de pretentii formulată împotriva autorului exceptiei.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că posibilitatea acordată reclamantului, de reglementările legale, de a dispune cu privire la locul unde se va desfăsura judecata încalcă dispozitiile art. 21 alin. (3), art. 53, 57, 124 si ale art. 135 alin. (2) lit. a) din Constitutie.

Judecătoria Cluj-Napoca - Sectia civilă consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului apreciază că dispozitiile legale criticate sunt constitutionale. Se arată că textul de lege este în deplină concordantă cu regulile constitutionale potrivit cărora legiuitorul are libertatea de a stabili competenta instantelor de judecată.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei îl constituie dispozitiile art. 10 pct. 1 si 4, precum si ale art. 12 din Codul de procedură civilă.

Dispozitiile de lege criticate au următoarea redactare:

- Art. 10: „În afară de instanta domiciliului pârâtului, mai sunt competente următoarele instante: 1. în cererile privitoare la executarea, anularea, rezolutiunea sau rezilierea unui contract, instanta locului prevăzut în contract pentru executarea, fie chiar în parte, a obligatiunii [...] 4. în cererile privitoare la obligatii comerciale, instanta locului unde obligatia a luat nastere sau aceea a locului plătii.”;

- Art. 12: „Reclamantul are alegerea între mai multe instante deopotrivă competente.”

Textele constitutionale invocate în sustinerea exceptiei sunt cele ale art. 21 alin. (3) privind dreptul la un proces echitabil, art. 53 referitor la restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti, art. 57 referitor la exercitarea cu bună-credintă a drepturilor si a libertătilor, art. 124 privind înfăptuirea justitiei si art. 135 alin. (2) lit. a) referitor la libertatea comertului.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată următoarele:

Prin Decizia nr. 503/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 463 din 10 iulie 2007, Curtea a mai exercitat controlul de constitutionalitate a dispozitiilor art. 10 alin. 4 din Codul de procedură civilă, statuând că atât timp cât legiuitorul stabileste o competentă alternativă, în afară de instanta domiciliului pârâtului, nu se poate sustine că aceste dispozitii ar contraveni prevederilor art. 21 din Legea fundamentală. Totodată, dispozitiile procesual civile care stabilesc ca fiind competentă si instanta locului unde obligatia a luat nastere sau aceea a locului plătii, în cererile privitoare la obligatiile comerciale, nu îngrădesc în niciun fel accesul liber la o activitate economică sau libera initiativă, fiind conforme prevederilor art. 135 alin. (2) lit. a) din Constitutie.

Întrucât nu au intervenit elemente noi de natură să determine reconsiderarea jurisprudentei Curtii Constitutionale în materie, atât solutia, cât si considerentele acestei decizii îsi mentin valabilitatea si în prezenta cauză.

Cât priveste critica de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 pct. 1 si 4 si ale art. 12 din Codul de procedură civilă fată de prevederile art. 21 alin. (3) si art. 124 din Constitutie, Curtea constată că aceasta este neîntemeiată. Stabilirea prin prevederile legale criticate a competentei teritoriale alternative nu aduce atingere, sub nicio formă, dreptului părtilor de a beneficia de un proces echitabil, precum si de judecarea cauzei într-un termen rezonabil si nu afectează impartialitatea justitiei. Reglementarea regulilor referitoare la competenta teritorială alternativă, precum si la părtile care au alegere în a stabili competenta, este o optiune a legiuitorului, potrivit art. 126 alin. (2) din Constitutie.

Referitor la critica de neconstitutionalitate a prevederilor art. 10 alin. 4 din Codul de procedură civilă fată de dispozitiile art. 53 din Constitutie, Curtea retine că reglementările legale nu privesc restrângerea exercitiului unor drepturi sau a unor libertăti fundamentale. De asemenea, dispozitiile art. 57 din Constitutie, referitor la exercitarea cu bună-credintă a drepturilor si a libertătilor, nu au legătură cu dispozitia legală referitoare la dreptul reclamantului de a opta între două instante competente să solutioneze litigiul dintre părti.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 pct. 1 si 4, precum si ale art. 12 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Alo Curier Services” - S.R.L. în Dosarul nr. 2.966/211/2008 al Judecătoriei Cluj-Napoca - Sectia civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 6 noiembrie 2008.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Mihai Paul Cotta

 


CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 1.160

din 6 noiembrie 2008

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2821 din Codul de procedură civilă

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Simona Ricu - procuror

Mihaela Senia Costinescu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2821 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Mihai Burlacu si Romelia Burlacu în Dosarul nr. 1.476/105/2008 al Tribunalului Prahova - Sectia civilă si de Marian Ispas în Dosarul nr. 919/116/2008 al Tribunalului Călărasi.

La apelul nominal se prezintă apărătorul autorilor exceptiei Mihai Burlacu si Romelia Burlacu, avocatul Adrian Georgescu, lipsind celelalte părti, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Curtea, din oficiu, pune în dezbatere problema conexării celor două dosare înregistrate pe rolul său, având în vedere identitatea de obiect a exceptiilor de neconstitutionalitate.

Avocatul prezent nu se opune conexării.

Reprezentantul Ministerului Public apreciază ca fiind întrunite conditiile conexării dosarelor.

Retinând identitatea de obiect, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, Curtea dispune conexarea Dosarului nr. 1.571D/2008 la Dosarul nr. 1.223D/2008, care este primul înregistrat.

Cauza fiind în stare de judecată, avocatul autorilor exceptiei sustine că textul de lege criticat creează inegalităti între cetăteni pe baza criteriului economic. În conditiile în care obiectul litigiului îl constituie un bun imobil aflat într-o anumită arie geografică a tării, a cărui valoare diferă de valoarea aceluiasi bun aflat într-o altă zonă a teritoriului national, rezultă că procedura de judecată si competenta instantei care solutionează căile de atac depind de locatia bunului, împrejurare ce determină aplicarea neunitară a dispozitiilor procesual civile si încălcarea prevederilor constitutionale referitoare la o justitie unică, impartială si egală pentru toti.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată, invocând jurisprudenta constantă a Curtii în această materie.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 24 aprilie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 1.476/105/2008 al Tribunalului Prahova - Sectia civilă, si prin Încheierea din 2 iunie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 919/116/2008 al Tribunalului Călărasi, Curtea Constitutională a fost sesizată cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2821 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Mihai Burlacu si Romelia Burlacu, respectiv de Marian Ispas.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia sustin că textul de lege criticat contravine prevederilor constitutionale referitoare la egalitatea în drepturi a cetătenilor si accesul liber la justitie, întrucât, în functie de valoarea obiectului material al cererii de chemare în judecată, unele persoane beneficiază de 3 grade de jurisdictie, iar altele doar de două grade. Astfel, împrejurarea că valoarea bunului este mai mică de un miliard de lei vechi determină restrângerea dreptului părtilor de a beneficia de calea de atac a apelului si creează discriminări între persoane aflate în situatii similare.

Tribunalul Prahova - Sectia civilă si Tribunalul Călărasi apreciază exceptia de neconstitutionalitate ca fiind neîntemeiată.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului arată că exceptia de neconstitu­tionalitate este neîntemeiată, textele de lege criticate fiind în deplină concordantă cu dispozitiile constitutionale invocate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, sustinerile părtii prezente, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 2821 din Codul de procedură civilă, dispozitii care au următorul continut:

„Nu sunt supuse apelului hotărârile judecătoresti date în primă instantă în cererile introduse pe cale principală privind pensii de întretinere, litigii al căror obiect are o valoare de până la 1 miliard lei inclusiv, atât în materie civilă, cât si în materie comercială, actiunile posesorii, precum si cele referitoare la înregistrările în registrele de stare civilă, luarea măsurilor asigurătorii si în alte cazuri prevăzute de lege.

Hotărârile instantelor judecătoresti prin care se solutionează plângerile împotriva hotărârilor autoritătilor administratiei publice cu activitate jurisdictională si ale altor organe cu astfel de activitate nu sunt supuse apelului, dacă legea nu prevede altfel.”

Autorul exceptiei sustine că dispozitiile legale criticate încalcă prevederile constitutionale ale art. 16 alin. (1), care consacră egalitatea în drepturi a cetătenilor, art. 21 alin. (1) si (3), referitoare la accesul liber la justitie si dreptul la un proces echitabil, si art. 53 privind restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că s-a mai pronuntat asupra constitutionalitătii textului de lege criticat, de exemplu prin Decizia nr. 226/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 507 din 7 iunie 2004. Cu acel prilej Curtea a apreciat că acest text de lege nu contine nicio dispozitie discriminatorie, regimul juridic diferit fiind determinat de deosebirea de situatii, care impune solutii legislative diferite în vederea asigurării celeritătii solutionării cauzelor aflate pe rolul instantelor. Asa fiind, cu privire la încălcarea art. 16 alin. (1) din Constitutie, în măsura în care reglementarea dedusă controlului se aplică tuturor celor aflati în situatia prevăzută în ipoteza normei legale, fără nicio discriminare pe considerente arbitrare, critica cu un atare obiect nu este întemeiată.

Pe de altă parte, Curtea a considerat că instituirea unor reguli speciale privind exercitarea căilor de atac nu contravine, asa cum sustine autorul exceptiei de neconstitutionalitate, prevederilor constitutionale cuprinse în art. 21 privind accesul liber la justitie, atâta timp cât, potrivit celor prevăzute de art. 2821 din Codul de procedură civilă, părtilor interesate le este asigurată posibilitatea exercitării unei căi de atac împotriva hotărârii judecătoresti considerate defavorabilă.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine reconsiderarea jurisprudentei Curtii Constitutionale, atât solutia, cât si considerentele cuprinse în această decizie îsi păstrează valabilitatea si în cauza de fată.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2821 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Mihai Burlacu si Romelia Burlacu în Dosarul nr. 1.476/105/2008 al Tribunalului Prahova - Sectia civilă si de Marian Ispas în Dosarul nr. 919/116/2008 al Tribunalului Călărasi.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din 6 noiembrie 2008.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Mihaela Senia Costinescu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 1.162

din 6 noiembrie 2008

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 14 alin. (1), art. 22 alin. (1) lit. b), alin. (2) si (3) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor măsuri de prevenire si combatere a finantării actelor de terorism

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Simona Ricu - procuror

Marieta Safta - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 14 alin. (1), art. 22 alin. (1) lit. b), alin. (2) si (3) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor măsuri de prevenire si combatere a finantării actelor de terorism, exceptie invocată de Societatea Comercială „Esse Emme Design” - S.R.L. în Dosarul nr. 15.936/211/2007 al Judecătoriei Cluj-Napoca.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei ca neîntemeiată, arătând că normele criticate nu încalcă dispozitiile constitutionale invocate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 24 aprilie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 15.936/211/2007, Judecătoria Cluj-Napoca a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 14 alin. (1), art. 22 alin. (1) lit. b), alin. (2) si (3) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor măsuri de prevenire si combatere a finantării actelor de terorism, exceptie invocată de Societatea Comercială „Esse Emme Design” - S.R.L.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine, în esentă, că obligatiile instituite prin normele criticate în sarcina tuturor agentilor economici, care determină agentul economic să oblige unul sau mai multi salariati să desfăsoare o muncă de informare a Oficiului National de Prevenire a Spălării Banilor chiar si împotriva vointei acestora, este în contradictie cu dispozitiile constitutionale invocate. Se arată că „activitatea de informator, indiferent care este natura acestei activităti ori cadrul legislativ prin care se realizează, nu este agreată de societate [...]. O persoană care realizează activităti de informare este expusă oprobriului public, chiar dacă munca sa intră în atributiile de serviciu, motiv pentru care majoritatea populatiei evită sau refuză să accepte astfel de activităti. Drept urmare, apare exagerată si neconstitutională obligatia instituită în sarcina oricărui agent economic de a desemna si, implicit, de a obliga una sau mai multe persoane să desfăsoare activităti de informare”.

Judecătoria Cluj-Napoca apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, întrucât normele criticate nu încalcă dispozitiile constitutionale invocate.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Avocatul Poporului consideră că textele de lege criticate sunt constitutionale, deoarece nu încalcă dreptul la muncă si nici normele din Legea fundamentală care interzic munca fortată.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie art. 14 alin. (1), art. 22 alin. (1) lit. b), alin. (2) si (3) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor măsuri de prevenire si combatere a finantării actelor de terorism, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 904 din 12 decembrie 2002, cu modificările si completările ulterioare, având următorul cuprins:

- art. 14 alin. (1): „Persoanele juridice prevăzute la art. 8 vor desemna una sau mai multe persoane care au responsabilităti în aplicarea prezentei legi, ale căror nume vor fi comunicate Oficiului, împreună cu natura si cu limitele responsabilitătilor mentionate.”;

- art. 22 alin. (1) lit. b), alin. (2) si (3) „(1) Constituie contraventie următoarele fapte:

[...] b) nerespectarea obligatiilor prevăzute la art. 5 alin. (2), art. 9, 91, 92, 12, art. 121 alin. (1), art. 13-15 si la 17.[...]

(2) Contraventiile prevăzute la alin. (1) lit. a) se sanctionează cu amendă de la 100.000.000 lei la 300.000.000 lei, iar contraventiile prevăzute la alin. (1) lit. b) se sanctionează cu amendă de la 150.000.000 lei la 500.000.000 lei.

(3) Sanctiunile prevăzute la alin. (2) se aplică si persoanelor juridice.”

Dispozitiile constitutionale invocate în sustinerea exceptiei sunt cele ale art. 41 alin. (1) si art. 42 alin. (1) referitoare la dreptul la muncă si interzicerea muncii fortate.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate astfel cum a fost formulată, Curtea constată că aceasta este neîntemeiată.

Astfel, în vederea realizării scopului Legii nr. 656/2002, care constă în prevenirea si combaterea spălării banilor, precum si a finantării actelor de terorism, legiuitorul a prevăzut în cuprinsul acesteia o serie de obligatii ce revin persoanelor care intră sub incidenta sa, expres prevăzute la art. 8 din lege. Una dintre aceste obligatii este cea reglementată de art. 14 alin. (1) din acelasi act normativ si constă în desemnarea uneia sau mai multor persoane care au responsabilităti în aplicarea Legii nr. 656/2002, ale căror nume vor fi comunicate Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor, împreună cu natura si cu limitele responsabilitătilor mentionate. Instituirea acestei obligatii s-a realizat în scopul protejării unui interes general, respectiv prevenirea si combaterea spălării banilor, si nu poate fi considerată o încălcare a dreptului la muncă, prevăzut la art. 41 din Constitutie, drept care implică libertatea alegerii profesiei si a locului de muncă, în functie de aptitudini, dorinte, aspecte de ordin economic si vointa celor interesati. De asemenea, obligatia prevăzută de textul de lege criticat nu constituie muncă fortată, fiind în concordantă cu dispozitiile cuprinse în art. 42 alin. (2) lit. c) din Constitutie, potrivit cărora Nu constituie muncă fortată: [...] prestatiile impuse în situatia creată de calamităti ori de alt pericol, precum si cele care fac parte din obligatiile civile normale stabilite de lege”.

Pentru motivele mai sus arătate, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 alin. (1) si (6) din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 14 alin. (1), art. 22 alin. (1) lit. b), alin. (2) si (3) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor măsuri de prevenire si combatere a finantării actelor de terorism, exceptie invocată de Societatea Comercială „Esse Emme Design” - S.R.L. în Dosarul nr. 15.936/211/2007 al Judecătoriei Cluj-Napoca.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 6 noiembrie 2008.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Marieta Safta

 


CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 1.163

din 6 noiembrie 2008

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 56 raportate la cele ale art. 69 alin. (1) lit. d) si alin. (3) teza a doua din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Simona Ricu - procuror

Valentina Bărbăteanu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 56 raportate la cele ale art. 69 alin. (1) lit. d) si alin. (3) teza a doua din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, exceptie ridicată de Florian Dumitru, Adalbert Bodri, Ecaterina Negrău, Vasile Talasman, Constantin Ristea, Ioan Viorel Stana, Florentin Ibrian, Gheorghita Sachelariu, Constantin Rus si Samir Miscu în Dosarul nr. 901/30/2007 al Curtii de Apel Timisoara - Sectia contencios administrativ si fiscal.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele Curtii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public. Acesta pune concluzii de respingere ca neîntemeiată a exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 10 aprilie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 901/30/2007, Curtea de Apel Timisoara - Sectia contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 56 raportate la cele ale art. 69 alin. (1) lit. d) si alin. (3) teza a doua din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali. Exceptia de neconstitutionalitate a fost ridicată de Florian Dumitru, Adalbert Bodri, Ecaterina Negrău, Vasile Talasman, Constatin Ristea, Ioan Viorel Stana, Florentin Ibrian, Gheorghita Sachelariu, Constatin Rus si Samir Miscu, într-o cauză de contencios administrativ având ca obiect anularea unei hotărâri adoptate de Consiliul Local al Comunei Teremia Mare.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine, în esentă, că textele de lege criticate sunt ineficiente si nu pot fi aplicate, întrucât, votul fiind secret, nu se pot stabili consilierii care au votat pentru adoptarea unei hotărâri care ar fi ulterior declarată nelegală de către instantă.

În opinia autorilor exceptiei de neconstitutionalitate, prevederile de lege criticate contravin următoarelor dispozitii din Legea fundamentală: art. 15 alin. (1), potrivit cărora cetătenii beneficiază de drepturile si de libertătile consacrate prin Constitutie si prin alte legi si au obligatiile prevăzute de acestea, si art. 21 alin. (1) si (2), care garantează accesul liber la justitie.

Curtea de Apel Timisoara - Sectia contencios administrativ si fiscal consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului apreciază că dispozitiile art. 56 raportate la cele ale art. 69 alin. (1) lit. d) s i alin. (3) teza a doua din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleilor locali, modificate si completate, sunt constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile dispoziiilor art. 56 raportate la cele ale art. 69 alin. (1) lit. d) si alin. (3) teza a doua din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 912 din 7 octombrie 2004. Textele de lege criticate au următorul continut:

- Art. 56: „(1) Consilierii răspund în nume propriu pentru activitatea desfăsurată în exercitarea mandatului, precum si solidar, pentru activitatea consiliului din care fac parte si pentru hotărârile pe care le-au votat.

(2) În procesul-verbal al sedintei consiliului va fi consemnat rezultatul votului, iar, la cererea consilierului, se va mentiona în mod expres votul acestuia.”;

- Art. 69 alin. (1) lit. d) si alin. (3) teza a doua: „(1) Pentru abateri grave si repetate, săvârsite în exercitarea mandatului de viceprimar, de presedinte sau de vicepresedinte al consiliului judetean, persoanelor în cauză li se pot aplica următoarele sanctiuni: [...]

d) eliberarea din functie.

(3) În cazul sanctiunilor prevăzute la alin. (1) lit. a) si b), hotărârea se adoptă cu votul deschis al majoritătii consilierilor în functie, iar în cazul sanctiunilor prevăzute la lit. c) si d), cu votul secret a cel putin două treimi din numărul consilierilor în functie.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea observă că este neîntemeiată critica autorilor referitoare la încălcarea dispozitiilor art. 21 alin. (1) si (2) din Constitutie. Prevederile de lege ce formează obiect al exceptiei nu îngrădesc sub nicio formă accesul liber la justitie, persoanele interesate având posibilitatea să se adreseze fără îngrădiri instantei de contencios administrativ, astfel cum este prevăzut si în art. 70 din Legea nr. 393/2004. De altfel, constituie o dovadă în acest sens însăsi existenta procesului pe rolul instantei care a sesizat Curtea Constitutională cu solutionarea prezentei exceptii de neconstitutionalitate.

Curtea nu poate retine nici critica privind nesocotirea dispozitiilor art. 15 alin. (1) din Legea fundamentală, potrivit cărora cetătenii beneficiază de drepturile si de libertătile consacrate prin Constitutie si prin alte legi si au obligatiile prevăzute de acestea. Ca urmare a gradului înalt de generalitate pe care aceste dispozitii constitutionale îl contin, eventuala încălcarea a acestora nu ar putea fi decât rezultatul nesocotirii altor prevederi constitutionale care oferă protectie unor domenii concrete. Or, asa cum s-a arătat mai sus, nu poate fi retinută încălcarea dispozitiilor art. 21 alin. (1) si (2) din Constitutie, care garantează dreptul de acces liber la justitie, invocate în motivarea exceptiei de neconstitutionalitate.

În fine, se poate observa că modalitatea de aplicare a textelor de lege criticate nu poate face obiectul controlului de constitutionalitate exercitat de Curtea Constitutională, revenind exclusiv instantei de contencios administrativ competenta de a aprecia cu privire la acest aspect.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 56 raportate la cele ale art. 69 alin. (1) lit. d) si alin. (3) teza a doua din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, exceptie ridicată de Florian Dumitru, Adalbert Bodri, Ecaterina Negrău, Vasile Talasman, Constatin Ristea, Ioan Viorel Stana, Florentin Ibrian, Gheorghita Sachelariu, Constatin Rus si Samir Miscu în Dosarul nr. 901/30/2007 al Curtii de Apel Timisoara - Sectia contencios administrativ si fiscal.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 6 noiembrie 2008.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Valentina Bărbăteanu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 1.164

din 6 noiembrie 2008

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 77 alin. (5) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Simona Ricu - procuror

Valentina Bărbăteanu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 77 alin. (5) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, exceptie ridicată de Cezarina Stângu în Dosarul nr. 251/115/2008 al Tribunalului Caras-Severin - Sectia comercială si de contencios administrativ si fiscal.

La apelul nominal răspunde personal autoarea exceptiei, constatându-se lipsa părtii Autoritatea de Sănătate Publică din Caras-Severin, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele Curtii acordă cuvântul autoarei exceptiei, care solicită admiterea acesteia, depunând concluzii scrise în sustinerea cererii sale.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere ca neîntemeiată a exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 9 mai 2008, pronuntată în Dosarul nr. 251/115/2008, Tribunalul Caras-Severin - Sectia comercială si de contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 77 alin. (5) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici. Exceptia de neconstitutionalitate a fost ridicată de Cezarina Stângu într-o cauză de contencios administrativ având ca obiect anularea dispozitiei emise de Autoritatea de Sănătate Publică a judetului Caras-Severin prin care aceasta a fost sanctionată disciplinar.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că textul de lege este discriminatoriu întrucât, pentru aplicarea sanctiunilor pentru abateri disciplinare, stabileste alte termene decât cele prevăzute în acte normative, precum Codul muncii, Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecătoresti si al parchetelor de pe lângă acestea ori Statutul Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din România.

Tribunalul Caras-Severin - Sectia comercială si de contencios administrativ si fiscal apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului


Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului consideră că dispozitiile art. 77 alin. (5) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, sunt constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile părtii prezente, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solu t ioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul excepiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 77 alin. (5) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 29 mai 2007, care au următorul cuprins: „Sanctiunile disciplinare se aplică în termen de cel mult 1 an de la data sesizării comisiei de disciplină cu privire la săvârsirea abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de 2 ani de la data săvârsirii abaterii disciplinare.”

În opinia autoarei exceptiei, textul de lege criticat contravine dispozitiilor art. 16 alin. (1) din Constitutie, care consacră egalitatea cetătenilor în fata legii si a autoritătilor publice.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine că în jurisprudenta sa a statuat că principiul egalitătii cetătenilor în fata legii si a autoritătilor publice nu presupune uniformitate, asa încât, dacă la situatii egale trebuie să corespundă un tratament egal, la situatii diferite tratamentul juridic nu poate fi decât diferit. Violarea principiului egalitătii si nediscriminării există atunci când se aplică un tratament diferentiat unor cazuri egale, fără să existe o motivare obiectivă si rezonabilă, sau dacă există o disproportie între scopul urmărit prin tratamentul inegal si mijloacele folosite. Inegalitatea care rezultă din diferenta de situatii poate justifica reguli distincte, în functie de scopul legii.

Or, în cazul de fată, prevederile de lege criticate se aplică tuturor destinatarilor normei criticate, fără privilegii si fără discriminări.

În plus, Curtea observă că, din examinarea continutului exceptiei, rezultă că autorul acesteia a avut în vedere aspecte referitoare la modul de interpretare si aplicare a legii, prin raportarea textului de lege criticat la dispozitii din alte acte normative - Codul muncii, Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecătoresti si al parchetelor de pe lângă acestea, ceea ce excedează competentei instantei de contencios constitutional.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 77 alin. (5) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, exceptie ridicată de Cezarina Stângu în Dosarul nr. 251/115/2008 al Tribunalului Caras-Severin - Sectia comercială si de contencios administrativ si fiscal.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 6 noiembrie 2008.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Valentina Bărbăteanu


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum si transmiterea unor bunuri, proprietate publică a statului, din administrarea Administratiei Nationale de Meteorologie în  administrarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 si 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La pozitia M.E.F. nr. 62.879, coloana „Valoarea de inventar (în lei)” va avea următorul cuprins: „19.541”.

2. La pozitia M.E.F. nr. 63.545, coloana „Descriere tehnică (pe scurt)” va avea următorul cuprins: „SC = 58,53 m2, TC PARTER, SOLC CĂRĂMIDĂ”.

Art. II. - Se aprobă transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, având datele de identificate prevăzute în anexa nr. 1, din administrarea Administratiei Nationale de Meteorologie în administrarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului - Agentia pentru Protectia Mediului Tulcea.

Art. III. - Se aprobă transmiterea unei părti dintr-un imobil, proprietate publică a statului, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din administrarea Administratiei Nationale de Meteorologie în administrarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului - Agentia pentru Protectia Mediului Tulcea.

Art. IV. - Prevederile art. II si III se aplică după 30 de zile de la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. V. - Predarea-preluarea bunurilor prevăzute la art. II si III se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data aplicării prevederilor art. IV.

Art. VI. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul mediului si dezvoltării durabile,

Silviu Stoica,

secretar de stat p. Ministrul economiei si finantelor,

Cătălin Doica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 25 noiembrie 2008.

Nr. 1.542.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunului imobil, proprietate publică a statului, care se transmite din administrarea Administratiei Nationale de Meteorologie în administrarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului pentru Agentia pentru Protectia Mediului Tulcea

 

Denumirea imobilului care se transmite

Numărul de identificare

MEF

Codul de clasificare

Adresa imobilului care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului, conform inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului (H.G. nr. 1.705/2006, anexa nr. 12)

Valoarea de inventar

(lei)

Clădire Statie Meteo

Sfântu Gheorghe, judetul Tulcea

63545

8.21.01.

Comuna Sfântu Gheorghe, judetul Tulcea

Administratia Natională de Meteorologie

CIF: 1162708

Agentia Natională pentru Protectia Mediului pentru APM Tulcea

CIF: 4994689

Suprafată construită = 58,53 m2

TC PARTER; SOLC CĂRĂMIDĂ

49.054


ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale părtii din imobil, proprietate publică a statului, care se transmite din administrarea Administratiei Nationale de Meteorologie în administrarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului, pentru Agentia pentru Protectia Mediului Tulcea

 

Denumirea părtii din imobilul care se transmite

Numărul de identificare MEF

Codul de clasificare

Adresa imobilului care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului, conform inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului (H.G. nr. 1.705/2006, anexa nr. 12)

Valoarea de

inventar

(lei)

Teren Statie Meteo

Sfântu Gheorghe, judetul Tulcea

62879

(partial)

8.05.01.

Comuna Sfântu Gheorghe,

judetul Tulcea

Administratia Natională de Meteorologie

CIF: 1162708

Agentia Natională pentru Protectia Mediului, pentru APM Tulcea

CIF: 4994689

S = 109,53 m2

502

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investitii „Bazin de înot olimpic - Clubul Sportiv DINAMO Bucuresti” si „Bazin de înot olimpic - Târgu Mures, judetul Mures” din cadrul Programului „Bazine de înot”, realizat prin Compania Natională de Investitii „C.N.I.” - S.A.

 

Având în vedere prevederile art. 9 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 25/2001 privind înfiintarea Companiei Nationale de Investitii „C.N.I” - S.A., cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivelor de investitii „Bazin de înot olimpic - Clubul Sportiv DINAMO Bucuresti” si „Bazin de înot olimpic - Târgu Mures, judetul Mures” din cadrul Programului „Bazine de înot”, realizat prin Compania Natională de Investitii „C.N.I.” - S.A., prevăzuti în anexele nr. 1 si 2*), care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finantarea obiectivelor de investitii prevăzute la art. 1 se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, precum si din alte surse legal constituite, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor,

Horváth Anna,

secretar de stat Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

p. Ministrul economiei si finantelor,

Cătălin Doica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 25 noiembrie 2008.

Nr. 1.564.


*) Anexele nr. 1 si 2 nu se publică, fiind clasificate potrivit legii.

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL INTERNELOR SI REFORMEI ADMINISTRATIVE

 

ORDIN

pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului internelor si reformei administrative nr. 371/2007 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agentia Natională de Cadastru si Publicitate Imobiliară si unitătile sale subordonate

 

Având în vedere prevederile art. 8 alin. (2) lit. b) si alin. (7) din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 6 alin. (7) lit. f) din Hotărârea Guvernului nr. 1.210/2004 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară, republicată, si ale Hotărârii Consiliului de administratie al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară nr. 53 din 24 noiembrie 2008, prin care s-a aprobat propunerea de modificare a denumirii serviciului de la pct. 7.3.2 din anexa la Ordinul ministrului internelor si reformei administrative nr. 371/2007 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agentia Natională de Cadastru si Publicitate Imobiliară si unitătile sale subordonate, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative, cu modificările ulterioare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2007,

ministrul internelor si reformei administrative emite prezentul ordin.

Art. I. - În anexa la Ordinul ministrului internelor si reformei administrative nr. 371/2007 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agentia Natională de Cadastru si Publicitate Imobiliară si unitătile sale subordonate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 7 din 4 ianuarie 2008, cu modificările si completările ulterioare, la capitolul 7 „Servicii de cadastru si publicitate imobiliară”, numărul curent 7.3, punctul 7.3.2 se modifică si va avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Grupe de servicii

 

Denumirea serviciului

Unitatea de măsură

Tariful

(lei/unitate de măsură)

„7.3

Întabulare sau înscriere provizorie

7.3.2

Drept de proprietate sau dezmembrăminte, în favoarea persoanelor fizice si a cultelor religioase recunoscute în conditiile legii

valoarea din act

0,15%9)

 

            Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

 

Bucuresti, 3 decembrie 2008.

Nr. 667.


 

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru aprobarea Procedurii privind constituirea si autorizarea ocoalelor silvice si atributiile acestora, modelul documentelor de constituire, organizare si functionare, precum si continutul Registrului national al administratorilor de păduri si al ocoalelor silvice

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 97.351 din 12 noiembrie 2008 al Directiei politici, strategii si reglementări forestiere, în baza prevederilor art. 13 alin. (3) si al art. 15 alin. (1) si (4) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, în temeiul art. 7 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 385/2007 pentru organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale,

 

ministrul agriculturii si dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

 

Art. 1. - Se aprobă Procedura privind constituirea si autorizarea ocoalelor silvice si atributiile acestora, modelul documentelor de constituire, organizare si functionare, precum si continutul Registrului national al administratorilor de păduri si al ocoalelor silvice, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Se abrogă Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 196/2006 pentru aprobarea Instructiunilor privind avizarea si autorizarea functionării ocoalelor silvice pentru gospodărirea pădurilor proprietate privată a persoanelor fizice si juridice si a celor proprietate publică apartinând unitătilor administrativ-teritoriale si pentru autorizarea personalului silvic, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 din 24 martie 2006, cu modificările ulterioare.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Bucuresti, 18 noiembrie 2008.

Nr. 696.

 

ANEXĂ

 

PROCEDURA

privind constituirea si autorizarea ocoalelor silvice si atributiile acestora, modelul documentelor de constituire, organizare si functionare, precum si continutul Registrului national al administratorilor de păduri si al ocoalelor silvice

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Gestionarea durabilă a pădurilor, indiferent de forma de proprietate, se face prin ocoale silvice autorizate.

(2) Pentru constituirea si functionarea ocoalelor silvice se acordă asistentă tehnică de specialitate de către inspectoratele teritoriale de regim silvic si de vânătoare.

Art. 2. - Asistenta tehnică de specialitate acordată de inspectoratele teritoriale de regim silvic si de vânătoare constă în oferirea de informatii referitoare la:

a) prevederile legale în vigoare privind constituirea si functionarea ocoalelor silvice;

b) drepturile si obligatiile pe care le au detinătorii de păduri, referitoare la respectarea si aplicarea regimului silvic;

c) autorizarea de practică a personalului silvic;

d) întocmirea si promovarea documentatiilor necesare avizării si autorizării functionării ocoalelor silvice;

e) sprijinul acordat de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură pentru constituirea în asociatii, potrivit reglementărilor legale.

 

CAPITOLUL II

Constituirea si autorizarea functionării ocoalelor silvice

 

Art. 3. - (1) Constituirea ocoalelor silvice prevăzute la art. 1 se face de către:

a) unitătile administrativ-teritoriale care au în proprietate publică sau privată terenuri forestiere;

b) persoanele fizice si/sau persoanele juridice care au în proprietate terenuri forestiere;

c) persoanele juridice rezultate în urma asocierii persoanelor prevăzute la lit. a) si b);

d) administratorul pădurilor proprietate publică a statului.

(2) Ocoalele silvice au ca diviziuni tehnico-administrative districte si/sau cantoane silvice.

(3) Autorizarea functionării unui ocol silvic se face cu avizul inspectoratului teritorial de regim silvic si de vânătoare în a cărui rază îsi are sediul ocolul silvic care solicită autorizarea.

(4) Functionarea ocoalelor silvice se autorizează de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, în termen de 60 de zile de la depunerea documentelor necesare în vederea înscrierii în Registrul national al administratorilor de păduri si al ocoalelor silvice.

Art. 4. - (1) Criteriile minime care trebuie îndeplinite pentru avizarea si autorizarea ocoalelor silvice sunt prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Numărul minim de cantoane silvice care constituie un ocol silvic este de 4, iar pentru structura silvică de rang superior este de două ocoale silvice.

(3) Un ocol silvic se poate constitui pentru suprafete de teren forestier situate în judetul în care îsi are sediul ocolul silvic si pentru suprafetele de teren forestier din judetele limitrofe acestuia.

Art. 5. - (1) În vederea obtinerii avizului pentru autorizarea înfiintării si functionării unui ocol silvic privat se depune la inspectoratul teritorial de regim silvic si de vânătoare în a cărui rază îsi are sediul administrativ ocolul silvic o cerere la care se anexează următoarea documentatie:

a) un memoriu în care este prezentat modul de asigurare a surselor financiare pentru aplicarea regimului silvic în situatia avizării si autorizării;

b) copie legalizată de pe actul constitutiv/actul de identitate al persoanei prevăzute la art. 3 alin. (1) si copie de pe actele de proprietate a terenurilor;

c) regulamentul de organizare si functionare al ocolului silvic, aprobat de persoana prevăzută la art. 3 alin. (1);

d) statutul ocolului silvic, aprobat de persoana prevăzută la art.3 alin. (1), în formă autentică;

e) organigrama si statul de functii ale ocolului silvic, din care să rezulte existenta numărului minim de posturi corespunzător ocolului silvic, în conformitate cu prevederile anexei nr. 1;

f) actul constitutiv al ocolului silvic si statul de personal; în situatia în care nu au fost făcute angajări de personal, nu se depune stat de personal;

g) copii de pe descrierile parcelare din amenajamentele silvice în vigoare, pentru unitătile amenajistice pentru care se constituie ocolul silvic;

h) copii de pe hărtile amenajistice la scara 1:20.000 sau 1:10.000 si 1:5.000;

i) lista cuprinzând mijloacele fixe si lista cuprinzând obiectele de inventar din dotarea ocolului silvic, conform conditiilor minime de logistică, la care se anexează copii de pe documentele de înregistrare contabilă sau de pe facturi. În situatia în care mijloacele fixe si obiectele de inventar nu se află în dotarea ocolului silvic, procurarea lor se face în termenele stabilite prin programul de conformare care se prezintă de ocolul silvic.

(2) La documentele prevăzute la alin. (1) lit. a) se anexează:

a) borderoul actelor de punere în valoare a masei lemnoase neautorizate la tăiere, aferentă fondului forestier ce se preia, certificat prin semnătura sefului ocolului silvic de la care se preiau suprafetele. Borderoul cuprinzând actele de punere în valoare si lista cuprinzând unitătile amenajistice se transmit de către ocolul silvic care le întocmeste ocolului silvic care solicită avizul, în termen de 30 de zile de la data solicitării scrise;

b) copii de pe descrierile parcelare si planurile decenale aferente suprafetelor care fac obiectul predării-primirii sau retrocedării.

(3) Programul de conformare elaborat de ocolul silvic si aprobat de inspectoratele teritoriale de regim silvic si de vânătoare se referă la bunurile pentru dotarea ocolului silvic si la termenele de procurare a acestora, termene ce nu pot depăsi 6 luni de la data autorizării. Programul de conformare cuprinde si termenul de ocupare a posturilor vacante prevăzute în statul de personal, ce nu poate depăsi 60 de zile de la data autorizării.

Programul de conformare se analizează si se aprobă de inspectoratele teritoriale de regim silvic si de vânătoare. La eliberarea avizului se face mentiune în acest sens, urmând ca inspectoratele teritoriale de regim silvic si de vânătoare, dacă programul de conformare nu este respectat, să dispună ridicarea si sigilarea dispozitivelor de marcat până la îndeplinirea conditiilor prevăzute în program.

(4) Inspectoratul teritorial de regim silvic si de vânătoare stabileste, dacă este cazul, împreună cu ocoalele silvice implicate, documentele si documentatiile tehnice ce urmează să fie predate/preluate în situatia autorizării functionării noului ocol silvic, făcând mentiuni detaliate despre acestea în avizul pentru autorizarea functionării, prevăzut în anexa nr. 2. Mentiunile contin în mod obligatoriu numele si functia persoanelor responsabile de predarea/preluarea documentatiilor, atât din partea ocolului silvic care predă, cât si din partea ocolului silvic care se autorizează, precum si termenul de finalizare a preluării, care nu poate depăsi 45 de zile de la data avizării.

(5) În vederea obtinerii avizului necesar reautorizării functionării unui ocol silvic privat, persoana fizică sau juridică care îl constituie depune la inspectoratul teritorial de regim silvic si de vânătoare în a cărui rază îsi are sediul administrativ ocolul silvic o cerere la care se anexează următoarea documentatie:

a) actul constitutiv si statutul ocolului silvic în formă autentică si copie de pe documentele care fac dovada suprafetei, pentru ocoalele silvice autorizate după data de 20 octombrie 2005 ;

b) actul constitutiv si statutul ocolului silvic în formă autentică, copie de pe documentele care fac dovada suprafetei, precum si documentele prevăzute la alin. (1) lit. c) si e), pentru ocoalele silvice autorizate înainte de data de 20 octombrie 2005;

c) hotărârea Consiliului de administratie al Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva privind aprobarea constituirii ocolului silvic, documentele prevăzute la alin. (1) lit. c), e), f) si i) si documentele care fac dovada suprafetei de pădure proprietate publică a statului, cel putin la nivelul minim prevăzut de Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, pentru ocoalele silvice din structura Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva.

(6) În vederea obtinerii avizului pentru autorizarea functionării, structura silvică de rang superior depune la inspectoratul teritorial de regim silvic si de vânătoare o cerere la care se anexează:

a) un memoriu din care să rezulte necesitatea autorizării functionării acesteia;

b) actul constitutiv al structurii;

c) statul de personal;

d) acordul persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1).

Art. 6. - (1) În perioada procesului de avizare inspectorul-sef poate solicita persoanei care solicită autorizarea să pună la dispozitie, gratuit, documente suplimentare necesare avizării.

(2) Documentele prevăzute la alin. (1) se depun la sediul inspectoratului teritorial de regim silvic si de vânătoare care emite avizul.

Art. 7. - (1) În urma analizării documentatiei, inspectoratul teritorial de regim silvic si de vânătoare decide după cum urmează:

a) admite solicitarea si emite avizul pentru autorizarea functionării ocolului silvic;

b) respinge motivat solicitarea.

(2) Termenul de comunicare a răspunsului prevăzut la alin. (1) este de 30 zile de la depunerea solicitării.

Art. 8. - (1) Autorizarea functionării ocolului silvic/structurii silvice de rang superior se face de către directia care coordonează activitatea de reglementare în domeniul silviculturii din cadrul autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură, după înscrierea în Registrul national al administratorilor de păduri si al ocoalelor silvice.

(2) Dacă se apreciază că este necesar, anterior emiterii autorizatiei de functionare pot fi solicitate documente din care să rezulte că sunt îndeplinite conditiile de avizare. Directia prevăzută la alin. (1) poate respinge motivat eliberarea autorizatiei de functionare.

(3) Modelul autorizatiei de functionare este prezentat în anexa nr. 3.

(4) Ocolul silvic autorizat are obligatia, sub sanctiunea suspendării autorizatiei de practică a sefului de ocol, de a aduce la cunostintă anual, în perioada 1-31 ianuarie, inspectoratului teritorial de regim silvic si de vânătoare competent orice modificare a criteriilor din documentatia depusă pentru avizare, referitoare la:

a) suprafata de pădure care a stat la baza constituirii ocolului silvic;

b) organizarea si functionarea ocolului silvic.

(5) Pentru modificările prevăzute la alin. (4) directia care coordonează activitatea de reglementare în domeniul silviculturii din cadrul autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură emite un certificat de mentiuni pe baza avizului suplimentar emis de inspectoratul teritorial de regim silvic si de vânătoare.

(6) Modelul certificatului de mentiuni este prezentat în anexa nr. 4.

(7) Pentru terenurile forestiere aflate în administrare sau pentru care realizează servicii silvice, ocolul silvic autorizat are obligatia să realizeze lucrările silvice în conformitate cu reglementările privind aplicarea regimului silvic în vigoare.

 

CAPITOLUL III

Înscrierea în Registrul national al administratorilor de păduri si al ocoalelor silvice si continutul acestuia

 

Art. 9. - Registrul national al administratorilor de păduri si al ocoalelor silvice se tine la nivelul autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură în cadrul directiei care emite autorizatiile de functionare pentru ocoalele silvice.

Art. 10. - Cererea de înscriere în Registrul national al administratorilor de păduri si al ocoalelor silvice se depune în termen de 30 de zile de la emiterea avizului inspectoratului teritorial de regim silvic si de vânătoare prevăzut la art. 5 alin. (1).

Art. 11. - Înregistrarea în Registrul national al administratorilor de păduri si al ocoalelor silvice se face de către directia care coordonează activitatea de reglementare în domeniul silviculturii din cadrul autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură, astfel:

a) pe baza cererii, a avizului emis de inspectoratul teritorial de regim silvic si de vânătoare, a actului constitutiv si statutului în formă autentică, pentru structurile de rang superior;

b) pe baza cererii, a avizului emis de inspectoratul teritorial de regim silvic si de vânătoare, a copiei actului constitutiv, a statutului ocolului silvic si a documentelor care fac dovada suprafetei, pentru ocoalele silvice care se vor constitui si pentru cele autorizate anterior datei de 20 octombrie 2005;

c) pe baza cererii, a avizului emis de inspectoratul teritorial de regim silvic si de vânătoare si a documentelor care fac dovada suprafetei, pentru ocoalele silvice autorizate după data de 20 octombrie 2005;

d) pe baza cererii ocolului silvic, a hotărârii Consiliului de administratie al Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva privind aprobarea constituirii acestuia, a documentelor prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. c), e), f) si i) si a documentelor care fac dovada suprafetei de pădure proprietate publică a statului, cel putin la nivelul minim prevăzut de Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, pentru ocoalele silvice din structura Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva.

Art. 12. - Modelul Registrului national al administratorilor de păduri si al ocoalelor silvice este prezentat în anexa nr. 5.

Art. 13. - (1) După înscrierea în Registrul national al administratorilor de păduri si al ocoalelor silvice, ocolului silvic/structurii silvice de rang superior i se eliberează un certificat de înregistrare, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 6.

(2) În termen de 30 de zile de la emiterea certificatului prevăzut la alin. (1) posesorul acestuia este obligat să îl transmită spre publicare la Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

(3) Dacă în termenul prevăzut la alin. (2) nu se face dovada transmiterii spre publicare, certificatul de înregistrare se retrage de către emitent.

Art. 14. - (1) Personalul silvic angajat în ocolul silvic, structura de rang superior, directia silvică sau în aparatul central al Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva poate desfăsura activitătile specifice administrării pădurilor sau serviciilor silvice numai dacă este autorizat în vederea practicării activitătilor specifice.

(2) Solicitarea autorizării se depune de către:

a) ocolul silvic autorizat/structura silvică de rang superior sau structurile teritoriale din cadrul Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva, la inspectoratul teritorial de regim silvic si de vânătoare în a cărui rază îsi au sediul;

b) personalul silvic din cadrul aparatului central al Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva, la autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură.

(3) La solicitarea autorizării de practică a personalului silvic se depun următoarele documente:

a) curriculum vitae;

b) copie legalizată de pe diploma de absolvire a studiilor de specialitate;

c) certificatul de cazier judiciar;

d) adeverintă medicală;

e) carnetul de muncă, în copie certificată pentru conformitate cu originalul;

f) copie de pe actul de identitate.

Art. 15. - Persoanele fizice pentru care se solicită autorizarea trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele conditii:

a) să aibă vârsta de 18 ani împliniti;

b) să aibă pregătire profesională în domeniul silvic, în concordantă cu conditiile minime prevăzute de statutul personalului silvic;

c) să nu fi fost condamnate penal pentru săvârsirea cu intentie a unei infractiuni de serviciu sau în legătură cu serviciul;

d) să fie apte de muncă.

Art. 16. - (1) Autorizarea de practică a personalului silvic se face în termen de 30 de zile de la data solicitării de către:

a) autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, pentru personalul silvic din cadrul aparatului central al Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva, în baza documentelor prevăzute la art. 14 alin. (3) lit. b) si c);

b) inspectoratele teritoriale de regim silvic si de vânătoare, pentru personalul din structurile teritoriale din cadrul Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva si din structurile de rang superior de pe raza de competentă, în baza documentelor prevăzute la art. 14 alin. (3) lit. b) si c);

c) inspectoratele teritoriale de regim silvic si de vânătoare, pentru personalul silvic care activează în ocoalele silvice autorizate de pe raza de competentă, în baza documentelor prevăzute la art. 14 alin. (3).

(2) În situatia în care titularul autorizatiei de practică nu mai îndeplineste conditiile de autorizare, autorizatia se retrage.

(3) Modelul autorizatiei de practică este prezentat în anexa nr. 7.

(4) În situatia în care personalul silvic obtine o diplomă a unei unităti de învătământ prin care dobândeste o specializare superioară celei pentru care a fost autorizat, la cererea acestuia, vechea autorizatie se retrage de emitent si se eliberează una noua, conform specializării.

Art. 17. - (1) Personalul silvic cu atributii de control din structura centrală si inspectoratele teritoriale de regim silvic si de vânătoare poate propune suspendarea sau retragerea autorizatiei prevăzute la art. 16 alin. (3) pentru personalul silvic angajat în ocolul silvic, structura de rang superior, directia silvică sau aparatul central al Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva, în functie de gravitatea faptelor săvârsite în ceea ce priveste nerespectarea regimului silvic.

(2) Sefii ocoalelor silvice prevăzute la art. 1 alin. (1) pot propune suspendarea sau retragerea autorizatiei prevăzute la art. 16 alin. (1) pentru personalul silvic din subordine, în functie de gravitatea faptelor săvârsite în ceea ce priveste nerespectarea regimului silvic.

(3) Suspendarea sau retragerea autorizatiei de practică a personalului silvic se dispune prin:

a) decizie a directorului directiei care coordonează activitatea de reglementare în domeniul silviculturii din cadrul autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură, pentru situatiile prevăzute la art. 16 alin. (1) lit. a);

b) decizie a conducătorului inspectoratului teritorial de regim silvic si de vânătoare în a cărui rază teritorială s-a constatat existenta unuia dintre cazurile care atrag suspendarea/ retragerea autorizatiei de practică, pentru situatiile prevăzute la art. 16 alin. (1) lit. b) si c), decizie ce poate fi contestată la directia din cadrul autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură ce are atributii în emiterea autorizatiilor pentru functionarea ocoalelor silvice private.

(4) Retragerea autorizatiei de practică se dispune în cazul pronuntării unei hotărâri judecătoresti definitive si irevocabile, prin care titularul autorizatiei a fost condamnat pentru săvârsirea unor infractiuni silvice, a unor infractiuni de serviciu sau în legătură cu serviciul, precum si în cazul suspendării de două ori a autorizatiei de practică într-o perioadă de 2 ani.

(5) Suspendarea autorizatiei de practică se dispune în următoarele cazuri:

a) trimiterea în judecată pentru săvârsirea unor infractiuni silvice, a unor infractiuni de serviciu sau în legătură cu serviciul;

b) nerespectarea regulamentului de folosire a ciocanului de marcat, dacă acest fapt a condus la marcarea de arbori sau cioate, după caz, cu încălcarea reglementărilor în vigoare;

c) aprobarea punerii în valoare a unui volum de masă lemnoasă în păduri pentru care nu există amenajament silvic în vigoare sau autorizarea spre exploatare de partizi în păduri pentru care proprietarii persoane fizice ori juridice nu au asigurată administrarea sau prestarea serviciilor silvice;

d) autorizarea spre exploatare de partizi al căror volum cumulat depăseste posibilitatea anuală prevăzută de amenajamentul silvic, cu exceptiile prevăzute de lege;

e) neîndeplinirea în termenele stabilite a măsurilor dispuse prin dispozitia scrisă a organelor de control si aprobate în conditiile legii, dacă acestea nu au fost contestate în justitie;

f) autorizarea de partizi spre exploatare la operatorii economici neatestati pentru activitatea de exploatare forestieră;

g) executarea necorespunzătoare a lucrărilor de evaluare a masei lemnoase, care conduce la erori mai mari de 10% fată de volumul constatat cu ocazia controalelor, cu exceptia cazurilor în care masa lemnoasă provine din calamităti naturale;

h) constatarea într-un canton silvic de tăieri ilegale, nejustificate, al căror volum depăseste 30 m3/inspectie sau 60 m3/an; sanctiunea se aplică pădurarului gestionar;

i) constatarea într-un canton silvic de tăieri ilegale, nejustificate, al căror volum depăseste 150 m3/inspectie sau 300 m3/an; sanctiunea se aplică pădurarului gestionar, sefului de district si responsabilului cu activitatea de pază a pădurilor la nivelul ocolului silvic;

j) constatarea într-un canton silvic de tăieri ilegale, nejustificate, al căror volum depăseste 300 m3/inspectie sau 500 m3/an; sanctiunea se aplică pădurarului gestionar, sefului de district, responsabilului cu activitatea de pază a pădurilor la nivelul ocolului silvic si sefului ocolului silvic;

k) nerespectarea de către seful ocolului silvic a obligatiei de a informa în scris inspectoratul teritorial de regim silvic si de vânătoare în a cărui rază teritorială se află pădurea, în termen de 30 de zile, cu privire la suprafetele de pădure, altele decât cele care au stat la baza autorizării, pentru care ocolul silvic a încheiat contracte de administrare sau de servicii silvice;

l) angajarea de personal silvic neautorizat sau mentinerea acestuia, dacă a fost angajat, pentru desfăsurarea activitătilor specifice administrării pădurii sau serviciilor silvice;

m) orice alte fapte ce aduc prejudicii sau pagube fondului forestier, cu o valoare minimă de 20.000 lei.

(6) Suspendarea autorizatiei de practică se dispune, în cazul prevăzut la alin. (5) lit. a), până la pronuntarea unei hotărâri judecătoresti definitive si irevocabile, iar în cazurile prevăzute la alin. (5) lit. b)-m) si la art. 8 alin. 4), pentru o perioadă de 1-6 luni.

(7) Propunerile de suspendare sau de retragere a autorizatiei de practică a personalului silvic din cadrul ocolului silvic, structurii de rang superior, directiei silvice sau al Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva, care face obiectul prezentei proceduri, se analizează si se solutionează în termen de 30 de zile de la data depunerii acestora.

Art. 18. - (1) Persoanele cărora li s-a retras autorizatia de practică pot fi reangajate într-un ocol silvic, într-o structură de rang superior, directie silvică sau în aparatul central al Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva după un an de la data retragerii autorizatiei ca personal silvic.

(2) În vederea reangajării, persoanele prevăzute la alin. (1) au obligatia să se reautorizeze.

 

CAPITOLUL IV

Fuziunea, divizarea si desfiintarea ocoalelor silvice

 

Art. 19. - (1) Două sau mai multe ocoale silvice pot fuziona în conditiile prezentei proceduri.

(2) În situatia în care ocolul silvic rezultat din fuziune păstrează denumirea initială a ocolului silvic de bază, autorizatia de functionare a ocolului silvic de bază, autorizatiile pentru dispozitivele de marcat si cele pentru ciocanele silvice, emise pentru ocolul silvic de bază, rămân în vigoare pentru noua structură.


(3) Situatiile prevăzute la alin. (2) se consemnează în certificatul de mentiuni eliberat de directia de specialitate care emite autorizatia de functionare.

(4) Autorizatia/autorizatiile de functionare si autorizatia/autorizatiile pentru ciocane silvice pentru structura/structurile care se desfiintează ca urmare a fuziunii se retrage/se retrag de către emitent la propunerea inspectoratului teritorial de regim silvic si de vânătoare.

Art. 20. - (1) Un ocol silvic poate să se divizeze, cu obligatia respectării conditiilor de constituire a unui ocol silvic.

(2) Pe suprafata cea mai mare rezultată în urma divizării se înfiintează un ocol silvic, care păstrează autorizatiile ocolului silvic din care s-a desprins.

(3) Pentru ocolul silvic prevăzut la alin. (2) se solicită si se emite un certificat de mentiuni.

(4) Pe suprafata mai mică rezultată în urma divizării se înfiintează un ocol silvic, care se autorizează conform prezentei proceduri.

Art. 21. - (1) Retragerea autorizatiei de functionare a unui ocol silvic se face prin decizie a directorului directiei care coordonează activitatea de reglementare din domeniul forestier din cadrul autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură, în baza următoarelor documente:

a) hotărârea Consiliului de administratie al Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva, pentru ocoalele silvice de stat;

b) hotărârea consiliului local, adunării generale sau a persoanei fizice, după caz, care a constituit ocolul silvic privat;

c) documentele care atestă desfiintarea persoanei juridice care a constituit ocolul silvic privat;

d) documentele din care rezultă că persoana juridică care a constituit ocolul silvic nu mai îndeplineste conditia de suprafată;

e) documentele din care rezultă nerealizarea conditiilor minime de autorizare;

f) documentele din care rezultă nerespectarea sarcinilor si măsurilor din programul de conformare;

g) documentele din care rezultă neregenerarea pădurii în două sezoane de vegetatie,

(2) Directorul directiei care coordonează activitatea de reglementare din domeniul forestier din cadrul autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură este obligat să notifice proprietarul/proprietarii si inspectoratul teritorial de regim silvic si de vânătoare cu privire la retragerea, în termen de maximum 45 de zile de la notificare, a autorizatiei de functionare a ocolului silvic. În această perioada ocolul silvic este obligat să asigure paza fondului forestier si poate derula contractele încheiate anterior datei notificării.

(3) Notificarea se face în termen de maximum 3 zile de la data înregistrării la directia de specialitate.

(4) În termen de o zi de la data comunicării notificării, inspectoratele teritoriale de regim silvic si de vânătoare iau măsura sigilării dispozitivelor speciale de marcat.

(5) Retragerea autorizatiei de functionare a unui ocol silvic determină radierea din Registrul national al administratorilor de păduri si al ocoalelor silvice.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii finale

 

Art. 22. - Inspectoratele teritoriale de regim silvic si de vânătoare si ocoalele silvice existente acordă întâietate obligatiilor referitoare la constituirea de structuri silvice, respectiv la transferul răspunderii privind aplicarea regimului silvic.

Art. 23. - Ocolul silvic autorizat solicită confectionarea si folosirea ciocanelor silvice, după obtinerea autorizatiei de functionare conform prezentei proceduri, la directia care coordonează activitatea de reglementări în domeniul silviculturii din cadrul autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură.

Art. 24. - (1) Autorizatiile pentru dispozitivele speciale de marcat, emise pentru ocoalele silvice autorizate până la data intrării în vigoare a prezentei proceduri, rămân valabile pentru ocoalele silvice pentru care au fost eliberate.

(2) Autorizatiile emise pentru dispozitivele speciale de marcat rămân valabile, cu acordul proprietarului, pentru ocoalele silvice autorizate care îsi schimbă denumirea.

Art. 25. - Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta procedură.

 

ANEXA Nr. 1

la procedură

 

CRITERII MINIME

care trebuie îndeplinite pentru avizarea si autorizarea unui ocol silvic

 

1. Cantonul silvic:

a) conditii de personal: un post de pădurar cu studii profesionale/liceale în specialitate silvică;

b) conditii de logistică: uniformă de serviciu, clupă forestieră, pichet de incendiu.

2. Districtul silvic:

a) conditii de personal: un post de sef de district silvic cu studii liceale/tehnice de specialitate;

b) conditii de logistică: spatiu pentru sediul districtului silvic, uniformă de serviciu, clupă forestieră, instrumente pentru măsurarea înăltimii arborilor, pichet de incendiu.

3. Ocolul silvic:

a) conditii de personal: număr minim de posturi de specialitate în centrala ocolului silvic - 3, din care un post de sef de ocol, cu activitate de minimum 5 ani ca inginer cu studii superioare silvice; seful de ocol îsi poate desfăsura activitatea cu normă întreagă doar într-un singur ocol silvic;

b) conditii de logistică: spatii pentru sediul ocolului silvic, mijloc de transport exclusiv, tehnică de calcul, mijloace de comunicare, pichet de incendiu, fonduri necesare pentru derularea activitătii;

c) dovada existentei contului bancar având ca titular ocolul silvic;

d) conditiile prevăzute la pct. 2 pentru fiecare district silvic din structura ocolului silvic.

 


ANEXA Nr. 2

la procedură

 

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

INSPECTORATUL TERITORIAL DE REGIM SILVIC SI DE VÂNĂTOARE....................

 

AVIZ

Nr. ...........din..............

pentru autorizarea functionării Ocolului silvic/Structurii silvice de rang superior.................................1)

 

În urma verificării documentatiei depuse cu Cererea nr..........din data de..................de către............................................, au fost făcute următoarele constatări cu privire la îndeplinirea conditiilor de avizare:

I. Îndeplinirea conditiilor privind calitatea de persoană juridică:

a) prevederi ale actului doveditor privind calitatea de persoană juridică......................................;

b) prevederi din statut care confirmă că ocolul silvic/structura silvică desfăsoară activitate de administrare a pădurii si/sau servicii silvice.............................................

II. Îndeplinirea conditiilor privind terenurile forestiere detinute:

- documentatia ce atestă proprietatea.......................................

III. Îndeplinirea conditiilor privind organizarea ocolului silvic/structurii silvice de rang superior:

a) prevederi din documentatia privind personalul (organigramă, stat de functii, stat de personal etc.) ..............................................;

b) prevederi din documentatia tehnico-organizatorică (amenajamente silvice, hărti, arondare etc.) ...............................................

IV. Îndeplinirea conditiilor privind asigurarea resurselor financiare si logistice:

a) prevederi ale memoriului prevăzut la art. 5 alin. (1) lit. a) din procedura aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 696/2008;

b) prevederi ale documentatiilor cu privire la asigurarea logistică (mijloace fixe, obiecte de inventar etc.) .................................................

Având în vedere constatările făcute ca urmare a analizei documentatiei depuse, conducătorul Inspectoratului Teritorial de Regim Silvic si de Vânătoare..................................

AVIZEAZĂ

autorizarea Ocolului silvic/Structurii silvice de rang superior............pentru gestionarea suprafetei de........ha pădure, având în structură............2), cu următoarele precizări:...........3).

După obtinerea autorizării din partea autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură, ocolul silvic, pe de o parte, si actualul administrator, pe de altă parte, vor proceda la primirea, respectiv la predarea suprafetelor si a gestiunilor, pe bază de controale de fond si procese-verbale.

Ocolul silvic/Structura silvică titular/ă al/a prezentului aviz este obligat/ă să asigure respectarea tuturor reglementărilor în vigoare privind aplicarea regimului silvic în suprafetele pe care le gestionează si răspunde de încălcarea prevederilor acestora, conform legii.

În termen de 90 de zile de la data eliberării prezentului aviz, Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic si de Vânătoare............... va efectua un control la ocolul silvic titular al avizului pentru a constata modul de respectare a obligatiilor si termenelor prevăzute în reglementările în vigoare.

În termen de 6 luni de la data eliberării prezentului aviz, Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic si de Vânătoare............... va efectua un control la ocolul silvic titular al avizului pentru a constata modul de respectare a programului de conformare.

Titularul avizului are obligatia, sub sanctiunea suspendării autorizatiei de practică a sefului ocolului, de a aduce la cunostintă anual, în perioada 1-31 ianuarie, Inspectoratului Teritorial de Regim Silvic si de Vânătoare.............orice modificare în suprafata, organizarea si functionarea ocolului silvic.

În termen de 30 de zile de la data eliberării prezentului aviz, titularul acestuia va depune la autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, în vederea înscrierii în Registrul national al administratorilor de păduri si al ocoalelor silvice, documentele prevăzute la art.11 din procedura aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 696/2008.

 

Inspector-sef,

.............................

L.S./S.S.


1) Denumirea ocolului silvic/structurii silvice de rang superior.

2) Se precizează, după caz: numărul districtelor si cantoanelor silvice/ocoalelor silvice.

3) Numai când este cazul, în situatii deosebite, se pot folosi anexe.


 

ANEXA Nr. 3

la procedură

 

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE ..........................................................................1)

 

AUTORIZATIE DE FUNCTIONARE Nr. ..........din................

 

În conformitate cu prevederile art. 8 alin. (1) din procedura aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 696/2008, în baza Avizului nr............din................., emis de Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic si de Vânătoare.......................,

SE AUTORIZEAZĂ

funcţionarea.......................................................................2), cu sediul în ................................................................................, înfiintat/ă de............................................................................................................, prin înscrierea în Registrul national al administratorilor de păduri si al ocoalelor silvice la nr............................................... ...................................................2), titular/ă al/a prezentei autorizatii de functionare, este obligat/ă să asigure respectarea tuturor reglementărilor în vigoare privind aplicarea regimului silvic si răspunde de încălcarea prevederilor acestora, conform legii.

Autorizatia de functionare se retrage în conditiile art. 21 din procedura aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 696/2008.

 

Director,

............................

L.S./S.S.

 


1) Directia care coordonează activitatea de reglementare în domeniul silviculturii din cadrul autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură.

2) Se completează, după caz: ocol silvic/structura de rang superior.

 

ANEXA Nr. 4

la procedură

 

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE ..................................................................1)

 

CERTIFICAT DE MENTIUNI

Nr. .........din...............

 

            În conformitate cu prevederile art. 8 alin. (5) din procedura aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 696/2008, în baza Avizului nr................. din ..........................., emis de Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic si de Vânătoare....................................., se eliberează prezentul certificat de mentiuni la Autorizatia de functionare nr..... din................ a................................................................2), cu sediul în.........................................................................................................................

            Paragraful................3) se modifică si va avea următorul continut: ......................................................................................................................................4).

            Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic si de Vânătoare..........................va opera în autorizatia de folosire a ciocanelor silvice a Ocolului silvic................, în functie de prezentul certificat de mentiuni.

 

Director,

...........................

LS./S.S.

 


1) Denumirea directiei care coordonează activitatea de reglementare în domeniul silviculturii din cadrul autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură.

2) Se completează, după caz: ocol silvic/structura silvică de rang superior.

3) Numărul paragrafului.

4) Se înlocuiesc datele necesare, în functie de paragraful care se modifică.

 


MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

..........................................................................1)

 

REGISTRUL NATIONAL

al administratorilor de păduri si al ocoalelor silvice

 

Numărul din Registrul national al administratorilor de păduri si al ocoalelor silvice ...................................................

Denumire: ocolul silvic/structura silvică de rang superior ..............................................................................................................................

Sediul ..............................................................................................................................

A. CONSTITUIRE

Actul constitutiv                                      .......................

(numărul si data încheierii de dată certă) (nr. si zz/ll/aaaa)

Suprafata ocolului silvic/structurii silvice de rang superior .....................ha

Numărul de proprietari de teren forestier din cadrul ocolului silvic/structurii silvice de rang superior si suprafetele aferente:

persoane fizice              - nr.: ...........................

                                    - ha. :...........................

persoane juridice          - nr. : ..........................

                                    - ha. : .........................

Avizul inspectoratului teritorial de regim silvic si de vânătoare ................................

                                                                                                (nr./data)

B. FUZIUNE

Actul constitutiv                                    .......................

(numărul si data încheierii de dată certă) (nr. si zz/ll/aaaa)

Suprafata ocolului silvic/structurii silvice de rang superior.....................ha

Numărul de proprietari de teren forestier din cadrul ocolului silvic/structurii silvice de rang superior si suprafetele aferente:

persoane fizice              - nr. : ...........................

                                    - ha. : ...........................

persoane juridice          - nr. : ...........................

                                    - ha. : ........................

Avizul inspectoratului teritorial de regim silvic si de vânătoare................................

                                                                                                (nr./data)

C. DIVIZARE

Actul constitutiv                                    .......................

(numărul si data încheierii de dată certă) (nr. si zz/ll/aaaa)

Suprafata ocolului silvic/structurii silvice de rang superior.....................ha

Numărul de proprietari de teren forestier din cadrul ocolului silvic/structurii de rang superior si suprafetele aferente:

persoane fizice              - nr. : ...........................

                                    - ha. : ...........................

persoane juridice          - nr. : ...........................

                                    - ha. : ........................

Avizul inspectoratului teritorial de regim silvic si de vânătoare................................

                                                                                                (nr./data)


1) Denumirea directiei care coordonează activitatea de reglementare în domeniul silviculturii din cadrul autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură.

 

ANEXA Nr. 5

la procedură

 


MISCĂRI DE SUPRAFETE:

Data

Intrări

Iesiri

Diferente

Total suprafată ocol silvic

 

 

 

+

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 6*) la procedură

 

 

CERTIFICAT DE INREGISTRARE

 


*) Anexa nr. 6 este reprodusă în facsimil.

1) Se completează după cum urmează:

- seria A pentru ocoalele silvice;

- seria B pentru structurile silvice de rang superior.

2) Numărul de înregistrare din Registrul national al administratorilor de păduri si al ocoalelor silvice.


 

ANEXA Nr. 7

la procedură

 

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

 .......................................................................... 1)

 

AUTORIZATIE DE PRACTICĂ

Nr. . ........ din ..................

 

În conformitate cu prevederile art. 14 din procedura aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 696/2008,

în baza Solicitării nr. . ............ din .............. a .......................................................... 2),

AUTORIZEAZĂ

pe domnul/doamna ......................................................................... , cod numeric personal ......................... , domiciliat/domiciliată în ..................................... , absolvent/absolventă al/a ....................................... , cu act de studii seria ........ nr. . ...... din .............. , eliberat de ....................................... , cu specializarea ......................... , să functioneze ca personal silvic în cadrul ........................... 2).

Titularul prezentei autorizatii are drepturile si obligatiile ce decurg din reglementările silvice în vigoare.

Autorizatia poate fi retrasă în conditiile prevăzute de Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 696/2008.

 

............................. 3),

................................

L.S./S.S.

 


1) Denumirea directiei care coordonează activitatea de reglementare în domeniul silviculturii din cadrul autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură sau a inspectoratului teritorial de regim silvic si de vânătoare.

2) Se completează, după caz: ocol silvic autorizat/structură de rang superior/ocol silvic din cadrul Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva/directie silvică/aparatul central al Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva.

3) Se completează, după caz: director/inspector-sef.

 

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind completarea anexei „Modul de implementare, conditiile specifice si criteriile de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăti nationale directe complementare în sectorul zootehnic, în acord cu reglementările comunitare în domeniu” la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 295/2007 pentru stabilirea modului de implementare, a conditiilor specifice si a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăti nationale directe complementare în sectorul zootehnic, în acord cu reglementările comunitare în domeniu

 

Văzând Referatul Directiei politici de piată în sectorul zootehnic nr. 120.813/2008,

având în vedere prevederile art. 1 si 13 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăti directe si plăti nationale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, si pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societătile agricole si alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 139/2007,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale,

ministrul agriculturii si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa „Modul de implementare, conditiile specifice si criteriile de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăti nationale directe complementare în sectorul zootehnic, în acord cu reglementările comunitare în domeniu” la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 295/2007 pentru stabilirea modului de implementare, a conditiilor specifice si a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăti nationale directe complementare în sectorul zootehnic, în acord cu reglementările comunitare în domeniu, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 283 din 27 aprilie 2007, cu  modificările si completările ulterioare, se completează după cum urmează:

- După articolul 21 se introduce un nou articol, articolul 22, cu următorul cuprins:

 „Art. 22. - Pentru a beneficia de prima prevăzută la art. 21 alin. (1), producătorii agricoli mentionati la art. 1, care au depus cereri în termen conform Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 255/2008, sunt eligibili la plată pentru anul 2008, dacă efectivul de animale evidentiat în cereri este înregistrat în Registrul national al exploatatiilor la data de 31 ianuarie 2008 si dacă îndeplinesc cumulativ conditiile prevăzute la art. 21 alin. (1) lit. a)-d).”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Cornelia Mihai,

secretar de stat

 

Bucuresti, 28 noiembrie 2008.

Nr. 718.