MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul 176 (XX) - Nr. 835            LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Joi, 11 decembrie 2008

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

210. - Ordonantă de urgentă pentru completarea Legii locuintei nr. 114/1996

 

1.509. - Hotărâre privind înfiintarea Centrului de sănătate în subordinea Ministerului Apărării, prin reorganizarea Centrului de refacere si recuperare a capacitătii de luptă a personalului, din subordinea aceluiasi minister

 

1.575. - Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Reabilitarea infrastructurii principale de irigatii din sistemul Semlac- Pereg, judetul Arad”

 

1.576. - Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Reabilitarea infrastructurii principale de irigatii din sistemul Terasa Viziru, judetul Brăila”

 

1.577. - Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Reabilitarea infrastructurii principale de irigatii din sistemul Fântânele-Sag, judetul Arad”

 

1.578. - Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Reabilitarea infrastructurii principale de irigatii din sistemul Terasa Brăilei, judetul Brăila”

 

1.579. - Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Reabilitarea infrastructurii principale de irigatii din sistemul Câmpia Covurlui, judetul Galati”

 

1.580. - Hotărâre privind recunoasterea Fundatiei Române pentru Democratie ca fiind de utilitate publică

 

1.581. - Hotărâre privind aprobarea participării Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului la Programul european „European Schoolnet”

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

245. - Decizie privind eliberarea doamnei Varga Rozalia-Dana din functia de secretar personal în cadrul Cancelariei Primului-Ministru - Cabinetul Primului-Ministru

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

259. - Ordin al ministrului muncii, familiei si egalitătii de sanse privind aprobarea documentelor necesare implementării Programului operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”

 

447. - Ordin al ministrului muncii, familiei si egalitătii de sanse privind aprobarea Corrigendumului nr. 1 la ghidurile solicitantului nr. 17-54

 

3.471. - Ordin al ministrului economiei si finantelor pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul institutiilor publice

 

ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

 

1.314. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005

 

1.315. - Hotărâre pentru modificarea Regulamentului de ordine interioară al instantelor judecătoresti, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005

 

ACTE ALE AUTORITĂTII ELECTORALE PERMANENTE

 

Lista partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale, organizatiilor cetătenilor români apartinând minorităilor nationale si a candidatilor independenti participanti la alegerile pentru Camera Deputatilor si Senat din 30 noiembrie 2008, stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 983/2008 privind stabilirea datei de desfăsurare a alegerilor pentru Camera Deputatilor si Senat din anul 2008, pentru care au fost depuse până la data de 10 decembrie 2008 rapoartele detaliate de venituri si cheltuieli electorale, conform art. 38 alin. (11) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificările si completările ulterioare

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

1.078. - Decizie privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale INFO ASIG-BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

 


ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru completarea Legii locuintei nr. 114/1996

 

Situatia extraordinară, prevăzută la art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată, se motivează prin necesitatea urgentă de adaptare la conditiile socioeconomice existente a prevederilor Legii locuintei nr. 114/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare, cu privire la definirea extinsă a condominiilor, în vederea constituirii legale a asociatiilor de proprietari din condominii.

Având în vedere că există foarte multi proprietari din ansamblurile rezidentiale nou-construite care nu se pot constitui în asociatii de proprietari, deoarece instantele nu le recunosc acest drept pe baza prevederilor legale în vigoare, acestea fiind neclare si împiedicând, în practică, recunoasterea asociatiilor de proprietari din alte forme de condominii,

luând în considerare faptul că neadoptarea în regim de urgentă a prezentei reglementări conduce la imposibilitatea constituirii asociatiilor de proprietari din anumite condominii/ansambluri rezidentiale, fapt ce duce la imposibilitatea de a se încheia contracte pentru utilităti în ansamblurile rezidentiale respective, si tinând cont că multi proprietari vor fi lăsati fără căldură, electricitate si apă în anotimpul rece,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. - Legea locuintei nr. 114/1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 393 din 31 decembrie 1997, cu modificările si completările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, după litera h) se introduc două noi litere, literele i) si j), cu următorul cuprins:

„i) Condominiu

Imobilul format din teren cu una sau mai multe constructii, din care unele proprietăti sunt comune, iar restul sunt proprietăti individuale, pentru care se întocmesc o carte funciară colectivă si câte o carte funciară individuală pentru fiecare unitate individuală aflată în proprietate exclusivă, care poate fi reprezentată de locuinte si spatii cu altă destinatie, după caz. Constituie condominiu:

- un corp de clădire sau un tronson cu una sau mai multe scări din cadrul clădirii de locuit multietajate, în conditiile în care se poate delimita proprietatea comună;

- un ansamblu rezidential format din locuinte individuale, amplasate izolat, însiruit sau cuplat, în care există proprietăti comune si proprietăti individuale.

j) Unitate individuală

Unitate functională, componentă a unui condominiu, formată din una sau mai multe camere de locuit situate la acelasi nivel al clădirii sau la niveluri diferite, cu dependintele, dotările si utilitătile necesare, având acces direct si intrare separată, si care a fost construită sau transformată în scopul de a fi folosită, de regulă, de o singură gospodărie, pentru satisfacerea cerintelor de locuit. În cazul în care accesul la locuinta individuală sau la condominiu nu se face direct dintr-un drum public, acesta se va asigura printr-o cale de acces sau servitute de trecere, mentionate obligatoriu în actele juridice si înscrise în cartea funciară.”

2. La articolul 5, după alineatul 4 se introduc două noi alineate, alineatele 5 si 6, cu următorul cuprins:

„Constructiile de locuinte se pot amplasa, după caz, pe terenuri apartinând persoanelor fizice, persoanelor juridice, pe terenuri apartinând domeniului public sau privat al statului si/sau al unitătilor administrativ-teritoriale, identificate printr-un singur număr cadastral si număr de carte funciară, în conditiile legii.

Beneficiarul/investitorul trebuie să detină si să probeze un drept real asupra terenului destinat amplasării constructiilor de locuinte, cu actele de proprietate si extrasul de carte funciară pentru informare.”

3. După articolul 10 se introduce un nou articol, articolul 101, cu următorul cuprins:

„Art. 101. - Locuintele si unitătile individuale pot fi înstrăinate si dobândite prin acte juridice între vii, încheiate în formă autentică, sub sanctiunea nulitătii absolute. Dreptul de proprietate comună, fortată si perpetuă asupra părtilor comune ale unui imobil se valorifică numai împreună cu dreptul de proprietate exclusivă care poartă asupra acestuia sau a unei părti determinate din acesta.

Dovada dreptului de proprietate si a celorlalte drepturi reale asupra unei unităti de locuit se face numai pe baza actelor de proprietate si a extrasului de carte funciară pentru informare.”

4. După articolul 35 se introduce un nou articol, articolul 351, cu următorul cuprins:

„Art. 351. - Proprietarii din condominii se pot asocia în conditiile legii.”

5. După articolul 65 se introduce un nou articol, articolul 651, cu următorul cuprins:

„Art. 651. - Terenurile cu sau fără constructii care fac obiectul prezentei legi se identifică prin număr cadastral si număr de carte funciară, după caz.”

6. La anexa nr. 1 „Exigente minimale pentru locuinte”, litera A se completează cu o nouă liniută cu următorul cuprins:

„- Suprafata construită desfăsurată este suma suprafetelor sectiunilor orizontale ale tuturor nivelurilor locuintei, delimitate de conturul exterior al peretilor exteriori, inclusiv al peretilor balcoanelor si al logiilor.”

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor,

László Borbély

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 4 decembrie 2008.

Nr. 210.

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind înfiintarea Centrului de sănătate în subordinea Ministerului Apărării, prin reorganizarea Centrului de refacere si recuperare a capacitătii de luptă a personalului, din subordinea aceluiasi minister

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se înfiintează Centrul de sănătate, institutie publică, unitate sanitară cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Apărării, prin reorganizarea Centrului de refacere si recuperare a capacitătii de luptă a personalului, din subordinea aceluiasi minister, institutie publică cu personalitate juridică, care se desfiintează.

(2) Centrul de sănătate este unitate sanitară finantată conform prevederilor art. 62 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare.

(3) Structura organizatorică, numărul de personal si Regulamentul de organizare si functionare se aprobă prin ordin al ministrului apărării.

Art. 2. - Activitatea Centrului de sănătate se desfăsoară în spatii de cazare si tratament adecvate, care pot fi obtinute de acesta prin contracte de comodat sau contracte de închiriere, încheiate în conditiile legii.

Art. 3. - (1) Veniturile proprii ale Centrului de sănătate provin din încasările realizate din prestări de servicii de recuperare si reabilitare, donatii, sponsorizări, precum si din alte venituri conform legii.

(2) De la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Apărării, se asigură fonduri pentru finantarea cheltuielilor si activitătilor specifice, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 584/2005 privind finantarea unitătilor sanitare din sistemul de apărare, ordine publică, sigurantă natională si autoritate judecătorească, cu modificările ulterioare.

Art. 4. - Personalul Centrului de refacere si recuperare a capacitătii de luptă a personalului se preia de către Centrul de sănătate înfiintat potrivit art. 1 alin. (1) si îsi păstrează aceleasi drepturi salariale.

Art. 5. - Patrimoniul Centrului de refacere si recuperare a capacitătii de luptă a personalului, prevăzut în bilantul contabil încheiat la 31 decembrie 2008, precum si contractele în derulare se preiau, pe bază de protocol de predare-preluare, de către Centrul de sănătate.

Art. 6. - (1) Bugetul de venituri si cheltuieli al Centrului de sănătate se întocmeste si se aprobă conform prevederilor Legii nr. 500/2002, cu modificările ulterioare.

(2) Excedentul anual rezultat din executia bugetului de venituri si cheltuieli se reportează în anul următor, în conditiile prevăzute de lege.

Art. 7. - (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2009.

(2) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 359/2008 privind aprobarea înfiintării Centrului de refacere si recuperare a capacitătii de luptă a personalului, care functionează în subordinea Ministerului Apărării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 249 din 31 martie 2008.

Art. 8. - Sumele primite ca împrumut de către Centrul de refacere si recuperare a capacitătii de luptă a personalului, în baza prevederilor art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 359/2008, se restituie, în termen de 6 luni de la data acordării, la bugetul de la care au fost alocate.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul apărării,

Teodor Viorel Melescanu

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

p. Ministrul economiei si finantelor,

Eugen Teodorovici,

secretar de stat

 

Bucuresti, 19 noiembrie 2008.

Nr. 1.509.

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii

„Reabilitarea infrastructurii principale de irigatii din sistemul Semlac-Pereg, judetul Arad”

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 42 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Reabilitarea infrastructurii principale de irigatii din sistemul Semlac—Pereg, judetul Arad”, prevăzuti în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finantarea obiectivului de investitii prevăzut la art. 1 se face din împrumutul acordat de Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, asigurat conform prevederilor art. 14 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, în limita surselor aprobate anual cu această destinatie, si din alte surse legal constituite, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Dacian Ciolos

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 4 decembrie 2008.

Nr. 1.575.


*) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii

„Reabilitarea infrastructurii principale de irigatii din sistemul Terasa Viziru, judetul Brăila”

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 42 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Reabilitarea infrastructurii principale de irigatii din sistemul Terasa Viziru, judetul Brăila”, prevăzuti în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finantarea obiectivului de investitii prevăzut la art. 1 se face din împrumutul acordat de Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, asigurat conform prevederilor art. 14 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, în limita surselor aprobate anual cu această destinatie, si din alte surse legal constituite, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Dacian Ciolos

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 4 decembrie 2008.

Nr. 1.576.


*) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii

„Reabilitarea infrastructurii principale de irigatii din sistemul Fântânele-Sag, judetul Arad”

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 42 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Reabilitarea infrastructurii principale de irigatii din sistemul Fântânele—Sag, judetul Arad”, prevăzuti în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finantarea obiectivului de investitii prevăzut la art. 1 se face din împrumutul acordat de Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, asigurat conform prevederilor art. 14 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, în limita surselor aprobate anual cu această destinatie, si din alte surse legal constituite, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Dacian Ciolos

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 4 decembrie 2008.

Nr. 1.577.


*) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Reabilitarea

infrastructurii principale de irigatii din sistemul Terasa Brăilei, judetul Brăila”

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 42 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Reabilitarea infrastructurii principale de irigatii din sistemul Terasa Brăilei, judetul Brăila”, prevăzuti în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finantarea obiectivului de investitii prevăzut la art. 1 se face din împrumutul acordat de Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, asigurat conform prevederilor art. 14 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, în limita surselor aprobate anual cu această destinatie, si din alte surse legal constituite, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Dacian Ciolos

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 4 decembrie 2008.

Nr. 1.578.


*) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii

„Reabilitarea infrastructurii principale de irigatii din sistemul Câmpia Covurlui, judetul Galati”

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 42 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare,

 

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Reabilitarea infrastructurii principale de irigatii din sistemul Câmpia Covurlui, judetul Galati”, prevăzuti în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finantarea obiectivului de investitii prevăzut la art. 1 se face din împrumutul acordat de Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, asigurat conform prevederilor art. 14 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, în limita surselor aprobate anual cu această destinatie, si din alte surse legal constituite, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Dacian Ciolos

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 4 decembrie 2008.

Nr. 1.579.


*) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind recunoasterea Fundatiei Române pentru Democratie ca fiind de utilitate publică

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 39 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobată cumodificări si completări prin Legea nr. 246/2005,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se recunoaste Fundatia Română pentru Democratie, persoană juridică română de drept privat, fără scop patrimonial, cu sediul în municipiul Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 17, bl. 101, sectorul 5, ca fiind de utilitate publică.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Anton Anton

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian


Bucuresti, 4 decembrie 2008.

Nr. 1.580.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea participării Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului la Programul

european „European Schoolnet”

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă participarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului la Programul european „European Schoolnet”, ca membru al Consortiului European Schoolnet (EUN).


Art. 2. - Plata anuală a taxei de membru al Consortiului European Schoolnet (EUN), al cărei cuantum este stabilit anual de către Comitetul de initiativă al Consortiului European Schoolnet,se efectuează din bugetul aprobat Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, capitolul „Învătământ” titlul „Alte transferuri”.

Art. 3. - Sumele necesare finantării activitătilor de bază (cheltuielile de transport si cazare ale reprezentantilor desemnati să participe la întâlnirile de lucru ale Consortiului), precum si cota ce revine părtii române din valoarea proiectelor initiate de membrii Consortiului se suportă din bugetul aprobat Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, capitolul „Învătământ” titlul „Bunuri si servicii”.

Art. 4. - Pentru anul 2008 se alocă:

a) suma de 111.000 lei, echivalentul în lei al sumei de 30.000 euro, reprezentând taxa de membru, care se suportă din bugetul aprobat Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, capitolul „Învătământ” titlul „Alte transferuri”;

b) suma de 111.000 lei, echivalentul în lei al sumei de 30.000 euro, pentru cheltuielile de participare prevăzute la art. 3, care se suportă din bugetul aprobat Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, capitolul „Învătământ” titlul „Bunuri si servicii”.

Art. 5. - Începând cu anul 2009, sumele necesare pentru achitarea taxei de membru al Consortiului European Schoolnet (EUN) vor fi suportate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Anton Anton

Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

Károly Borbély

p. Ministrul afacerilor externe,

Anton Niculescu,

secretar de stat Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 4 decembrie 2008.

Nr. 1.581.

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind eliberarea doamnei Varga Rozalia-Dana din functia de secretar personal în cadrul Cancelariei

Primului-Ministru - Cabinetul Primului-Ministru

 

În temeiul prevederilor art. 15 lit. c) si art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

primul-ministru emite următoarea decizie:

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Varga Rozalia-Dana se eliberează, la cerere, din functia de secretar personal în cadrul Cancelariei Primului-Ministru - Cabinetul Primului-Ministru.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

 

Bucuresti, 10 decembrie 2008.

Nr. 245.

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI EGALITĂTII DE SANSE

 

ORDIN

privind aprobarea documentelor necesare implementării

Programului operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007—2013”

 

Având în vedere:

- Decizia CE nr. 5.811 din 22 noiembrie 2007 de adoptare a programului operational de ajutor comunitar din partea Fondului Social European în conformitate cu obiectivul „Convergentă” în România;

- Ordinul ministrului muncii, familiei si egalitătii de sanse si al ministrului economiei si finantelor nr. 3/185/2008 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate si a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operatiunilor finantate prin Programul operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007—2013”;

- Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 720/1991 privind aprobarea Normelor de organizare si exercitare a controlului financiar elaborate de Ministerul Economiei si Finantelor;

- Ordonanta Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinantării si a cofinantării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul national de dezvoltare, în bugetul institutiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale s i utilizarea acestora pentru obiectivul convergentă, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 249/2007, cu modificările i completările ulterioare;

- Ordonanta Guvernului nr. 79/2003 privind controlul si recuperarea fondurilor comunitare, precum si a fondurilor de cofinantare aferente utilizate necorespunzător, aprobată cu modificări prin Legea nr. 529/2003, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordonanta Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările ulterioare;

- Ordinul ministrului finantelor publice nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, cu modificările si completările ulterioare,

în baza art. 14 din Hotărârea Guvernului nr. 381/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse emite următorul ordin:

Art. 1. - Cu data prezentului ordin se aprobă ghidurile solicitantului nr. 17-54*) pentru cererile de propuneri de proiecte pentru implementarea Programului operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”:

- Ghidul solicitantului nr. 17 „Scoala pentru toti”;

- Ghidul solicitantului nr. 18 „Universitate pentru piata muncii”;

- Ghidul solicitantului nr. 19 „Carieră în educatie si formare”;

- Ghidul solicitantului nr. 20 „Parteneri în formare continuă”;

- Ghidul solicitantului nr. 21 „Programe doctorale mai bune”;

- Ghidul solicitantului nr. 22 „Învată pentru cariera ta!”;

- Ghidul solicitantului nr. 23 „Nu abandona scoala!”;

- Ghidul solicitantului nr. 24 „Continuă să te califici!”;

- Ghidul solicitantului nr. 25 „Antreprenoriatul, o alternativă de carieră în Regiunea Nord-Est”;

- Ghidul solicitantului nr. 26 „Antreprenoriatul, o alternativă de carieră în Regiunea Sud-Est”;

- Ghidul solicitantului nr. 27 „Antreprenoriatul, o alternativă de carieră în Regiunea Sud Muntenia”;

- Ghidul solicitantului nr. 28 „Antreprenoriatul, o alternativă de carieră în Regiunea Sud-Vest Oltenia”;

- Ghidul solicitantului nr. 29 „Antreprenoriatul, o alternativă de carieră în Regiunea Vest”;

- Ghidul solicitantului nr. 30 „Antreprenoriatul, o alternativă de carieră în Regiunea Nord-Vest”;

- Ghidul solicitantului nr. 31 „Antreprenoriatul, o alternativă de carieră în Regiunea Centru”;

- Ghidul solicitantului nr. 32 „Antreprenoriatul, o alternativă de carieră în Regiunea Bucuresti-Ilfov”;

- Ghidul solicitantului nr. 33 „Adaptabilitate si flexibilitate în Regiunea Nord-Est”;

- Ghidul solicitantului nr. 34 „Adaptabilitate si flexibilitate în Regiunea Sud-Est”;

- Ghidul solicitantului nr. 35 „Adaptabilitate si flexibilitate în Regiunea Sud Muntenia”;

- Ghidul solicitantului nr. 36 „Adaptabilitate si flexibilitate în Regiunea Sud-Vest Oltenia”;

- Ghidul solicitantului nr. 37 „Adaptabilitate si flexibilitate în Regiunea Vest”;

- Ghidul solicitantului nr. 38 „Adaptabilitate si flexibilitate în Regiunea Nord-Vest”;

- Ghidul solicitantului nr. 39 „Adaptabilitate si flexibilitate în Regiunea Centru”;

- Ghidul solicitantului nr. 40 „Adaptabilitate si flexibilitate în Regiunea Bucuresti-Ilfov”;

- Ghidul solicitantului nr. 41 „Parteneriat pentru ocupare”;

- Ghidul solicitantului nr. 42 „Servicii de ocupare eficiente”;

- Ghidul solicitantului nr. 43 „Specialisti în ocupare”;

- Ghidul solicitantului nr. 44 „Fii activ pe piata muncii în Regiunea Nord-Est!”;

- Ghidul solicitantului nr. 45 „Fii activ pe piata muncii în Regiunea Sud-Est!”;

- Ghidul solicitantului nr. 46 „Fii activ pe piata muncii în Regiunea Sud Muntenia!”;


- Ghidul solicitantului nr. 47 „Fii activ pe piata muncii în Regiunea Sud-Vest Oltenia!”;

- Ghidul solicitantului nr. 48 „Fii activ pe piata muncii în Regiunea Vest!”;

- Ghidul solicitantului nr. 49 „Fii activ pe piata muncii în Regiunea Nord-Vest!”;

- Ghidul solicitantului nr. 50 „Fii activ pe piata muncii în Regiunea Centru!”;

- Ghidul solicitantului nr. 51 „Fii activ pe piata muncii în Regiunea Bucuresti-Ilfov!”;

- Ghidul solicitantului nr. 52 „Mediul rural - mai mult decât agricultură”;

- Ghidul solicitantului nr. 53 „Economie socială si solidaritate”;

- Ghidul solicitantului nr. 54 „Schimb de bune practici”.

Art. 2. - Se aprobă lansarea cererilor de propuneri de proiecte aferente documentelor mentionate la art. 1.

Art. 3. - Ministerul Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse, prin Autoritatea de management pentru Programul operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane”, va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Paul Păcuraru

 

Bucuresti, 15 aprilie 2008.

Nr. 259.


*) Ghidurile solicitantului nr. 17-54 se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 835 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul de vânzări si informare al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI EGALITĂTII DE SANSE

 

ORDIN

privind aprobarea Corrigendumului nr. 1 la ghidurile solicitantului nr. 17-54

 

Având în vedere:

- Decizia CE nr. 5.811/2007 de adoptare a programului operational de ajutor comunitar din partea Fondului Social European în conformitate cu obiectivul „Convergentă” în România;

- Ordinul ministrului muncii, familiei si egalitătii de sanse si al ministrului economiei si finantelor nr. 3/185/2008 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate si a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operatiunilor finantate prin Programul operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”;

- Ordinul ministrului muncii, familiei si egalitătii de sanse nr. 99/2008 pentru aprobarea unor acorduri de delegare de functii privind implementarea Programului operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”;

- Ordinul ministrului muncii, familiei si egalitătii de sanse nr. 259/2008 privind aprobarea documentelor necesare implementării Programului operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”;

- Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale,

în baza art. 14 din Hotărârea Guvernului nr. 381/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Corrigendumul nr. 1 la ghidurile solicitantului nr. 17-54, prevăzut în anexă*):

- Ghidul solicitantului nr. 17 „Scoala pentru toti”;

- Ghidul solicitantului nr. 18 „Universitate pentru piata muncii”;

- Ghidul solicitantului nr. 19 „Carieră în educatie si formare”;

- Ghidul solicitantului nr. 20 „Parteneri în formare continuă”;

- Ghidul solicitantului nr. 21 „Programe doctorale mai bune”;

- Ghidul solicitantului nr. 22 „Învată pentru cariera ta!”;

- Ghidul solicitantului nr. 23 „Nu abandona scoala!”;

- Ghidul solicitantului nr. 24 „Continuă să te califici!”;

- Ghidul solicitantului nr. 25-32 „Antreprenoriatul, o alternativă de carieră”;

- Ghidul solicitantului nr. 33-40 „Adaptabilitate si flexibilitate”;

- Ghidul solicitantului nr. 41 „Parteneri pentru ocupare”;

- Ghidul solicitantului nr. 42 „Servicii de ocupare eficiente”;

- Ghidul solicitantului nr. 43 „Specialisti în ocupare”;

- Ghidul solicitantului nr. 44-51 „Fii activ pe piata muncii!”;

- Ghidul solicitantului nr. 52 „Mediul rural – mai mult decât agricultură”;

- Ghidul solicitantului nr. 53 „Economie socială si solidaritate”;

- Ghidul solicitantului nr. 54 „Schimb de bune practici”.

Art. 2. - Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Ministerul Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse, prin Autoritatea de management pentru Programul operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane”, va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Paul Păcuraru

 

Bucuresti, 11 iulie 2008.

Nr. 447.


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.835 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul de vânzări si informare al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 


MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe

corporale aflate în patrimoniul institutiilor publice

 

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Finantelor, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere prevederile Ordonantei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul institutiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările si completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 4 din Legea contabilitătii nr. 82/1991, republicată,

ministrul economiei si finantelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul institutiilor publice, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.487/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul institutiilor publice si al persoanelor juridice fără scop patrimonial, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 788 din 7 noiembrie 2003, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 3. - Directia generală de metodologie contabilă institutii publice va lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul economiei si finantelor,

Tiberiu Valentin Mavrodin,

secretar de stat

 

Bucuresti, 25 noiembrie 2008.

Nr. 3.471.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul institutiilor publice

 

CAPITOLUL I

Reguli generale privind reevaluarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul institutiilor publice

 

Art. 1. - (1) Prin actiunea de reevaluare a activelor fixe corporale existente în patrimoniul institutiilor publice se realizează actualizarea valorii elementelor patrimoniale respective în situatiile financiare anuale ale anului în care s-a efectuat reevaluarea.

(2) Reevaluarea activelor fixe corporale se efectuează cu scopul determinării valorii juste a acestora la data bilantului, tinându-se seama de inflatie, utilitatea bunului, starea acestuia si de pretul pietei, atunci când valoarea contabilă diferă semnificativ de valoarea justă.

(3) Valoarea justă a unui bun este definită la pct. 2.8 „Reguli generale de evaluare” din cap. II „Aprobarea, depunerea si componenta situatiilor financiare” din Normele metodologice privind organizarea si conducerea contabilitătii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările si completările ulterioare. Pentru bunurile care au valoare de piată, valoarea justă este identică cu valoarea de piată.

(4) Valoarea justă se determină pe baza unor evaluări efectuate, de regulă, de evaluatori autorizati conform reglementărilor legale în vigoare.

(5) În situatia în care valoarea justă nu se determină în baza evaluărilor efectuate de evaluatori autorizati, valoarea justă la data bilantului se determină de o comisie numită de conducătorul institutiei publice.

Art. 2. - (1) Institutiile publice, indiferent de sursa de finantare a cheltuielilor si de subordonare inventariază activele fixe corporale aflate în patrimoniul lor, care urmează să fie reevaluate.

(2) Inventarierea se efectuează în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.753/2004 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de activ si de pasiv, cu modificările ulterioare.

(3) În cazul reevaluării efectuate de specialisti din cadrul institutiilor publice, pentru desfăsurarea în bune conditii a operatiunilor de inventariere si reevaluare, în comisii vor fi numite persoane cu pregătire corespunzătoare economică si tehnică în domeniu, care să asigure efectuarea corectă si la timp a inventarierii activelor fixe corporale si să poată aprecia starea, respectiv gradul de uzură fizică si morală, utilitatea si valoarea de piată a acestora.

(4) Pentru elementele de active fixe corporale la care s-au constatat deprecieri, comisia de inventariere face propuneri pentru înregistrarea ajustărilor pentru depreciere în formularul „Lista de inventariere” (cod 14-3-12), formular prevăzut în anexa 1 la Normele privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de activ si de pasiv, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.753/2004, cu modificările ulterioare.


(5) În vederea realizării în bune conditii a operatiunilor de reevaluare, ordonatorii de credite superiori pot sprijini cu specialisti institutiile subordonate.

Art. 3. - (1) Activele fixe corporale ale institutiilor publice se reevaluează după cum urmează:

a) activele fixe corporale aflate în patrimoniu: terenuri si amenajări la terenuri, constructii, instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii, mobilier, aparatură birotică, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale;

b) activele fixe corporale date în concesiune, cu chirie, în folosintă gratuită persoanelor juridice fără scop patrimonial, precum si cele date în administrarea regiilor autonome;

c) capacitătile puse în functiune partial, de natura activelor fixe corporale pentru care încă nu s-au întocmit formele de înregistrare ca active fixe corporale;

d) activele fixe corporale la care s-au efectuat lucrări de investitii (modernizări, reparatii capitale, reabilitări, consolidări etc.) care au majorat valoarea de înregistrare în contabilitate a acestora, indiferent de sursa de finantare a investitiilor.

Reevaluarea se efectuează separat pentru valoarea de înregistrare de la data intrării în patrimoniu sau data ultimei reevaluări si separat pentru valoarea investitiei, prin aplicarea indicilor de pret corespunzători perioadelor când acestea au intrat în patrimoniu sau au fost reevaluate si când au fost efectuate investitiile.

Valoarea actualizată a activelor fixe corporale modernizate se determină prin însumarea valorilor actualizate ale valorii de înregistrare în contabilitate cu valoarea actualizată a investitiilor;

e) activele fixe corporale achizitionate de institutiile publice în cadrul contractelor de leasing financiar;

f) activele fixe corporale aflate la reprezentantele diplomatice, comerciale, militare din străinătate, în zonele de conflict. Acestea se inventariază si se reevaluează de institutiile publice în patrimoniul cărora sunt înregistrate.

(2) Investitiile efectuate la activele fixe corporale închiriate de institutiile publice se reevaluează de operatorii economici/institutiile publice care au efectuat investitiile.

Art. 4. - Nu se reevaluează:

a) activele fixe corporale care au intrat în patrimoniul institutiilor publice în cursul anului în care se efectuează reevaluarea si au fost înregistrate în contabilitate la costul de achizitie, de productie sau la valoarea justă, după caz;

b) activele fixe corporale care la data reevaluării au durata normală de functionare expirată;

c) activele fixe corporale aflate în conservare, precum si rezervele de mobilizare care sunt evidentiate în contabilitate ca active fixe corporale;

d) activele fixe corporale pentru care au fost întocmite documentele, dar nu s-au obtinut aprobările legale de scoatere din functiune, si care nu au fost demontate, demolate sau dezmembrate.

e) activele fixe corporale în curs de executie.

Art. 5. - (1) Pentru determinarea diferentelor din reevaluarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul institutiilor publice, respectiv a valorii rămase actualizate, se vor avea în vedere următoarele:

a) valoarea de înregistrare în contabilitate a activelor fixe corporale care se reevaluează;

b) data intrării în patrimoniu.

Data intrării în patrimoniu se consideră:

- data înscrisă în documentele de achizitie întocmite pentru activele fixe corporale procurate cu titlu oneros, care nu au mai fost reevaluate;

- data înscrisă în documentele întocmite pentru activele fixe corporale construite sau produse de institutiile publice, care nu au mai fost reevaluate;

- data înscrisă în documentele transmise de donator, pentru activele fixe corporale dobândite cu titlu gratuit, care nu au mai fost reevaluate;

- data înscrisă în documentele de intrare în patrimoniu prin alte modalităti de dobândire (transfer, expropriere, hotărâre judecătorească etc.), care nu au mai fost reevaluate;

c) data ultimei reevaluări, pentru activele fixe corporale care au fost reevaluate anterior;

d) amortizarea calculată până la finele lunii când se efectuează reevaluarea evidentiată în contabilitate în creditul contului 281 „Amortizări privind activele fixe corporale“;

e) rata inflatiei (indicele preturilor de consum) comunicată de Institutul National de Statistică.

Indicii preturilor de consum pot fi accesati de pe site-ul Institutului National de Statistică, la adresa: www.insse.ro Se parcurg următorii pasi:

- se merge în dreapta paginii: Indicele preturilor de consum;

- se merge în stânga paginii: Indicele preturilor de consum lunar;

- se introduce numele persoanei juridice;

- se selectează domeniul de interes: Indicele preturilor de consum (IPC - total);

- se selectează perioada de interes;

- se selectează perioada curentă (anul si luna când se efectuează reevaluarea);

- se selectează perioada de referintă (anul si luna intrării în patrimoniu/data ultimei reevaluări);

- se afisează Indicele lunar al preturilor de consum: total, mărfuri alimentare, mărfuri nealimentare si servicii;

- se selectează IPC - total;

- se imprimă rezultatele;

f) valoarea de înregistrare în contabilitate actualizată (valoarea reevaluată la data când se efectuează reevaluarea), determinată prin înmultirea valorii de înregistrare în contabilitate cu rata inflatiei (indicele preturilor de consum).

(2) Diferentele din reevaluare aferente activelor fixe corporale se stabilesc ca diferentă între valoarea de înregistrare în contabilitate actualizată (valoarea reevaluată) si valoarea de înregistrare în contabilitate, astfel:

a) în cazul reevaluării efectuate cu ajutorul indicelui preturilor de consum, pe baza datelor din:

- Situatia diferentelor din reevaluarea activelor fixe corporale din domeniul privat care se amortizează, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1a);

- Situatia diferentelor din reevaluarea activelor fixe corporale din domeniul public care nu se amortizează, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1b);

- Situatia diferentelor din reevaluarea activelor fixe corporale din domeniul privat care nu se amortizează, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1c);

b) în cazul reevaluării efectuate de evaluatori autorizati, pe baza datelor din:

- Situatia diferentelor din reevaluarea activelor fixe corporale din domeniul privat care se amortizează, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1d);

- Situatia diferentelor din reevaluarea activelor fixe corporale din domeniul public care nu se amortizează, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1e);

- Situatia diferentelor din reevaluarea activelor fixe corporale din domeniul privat care nu se amortizează, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1f).

(3) În situatia în care institutiile publice au în patrimoniu bunuri apartinând atât statului, cât si unitătilor administrativ-teritoriale, vor întocmi situatii distincte pentru bunurile apartinând statului si pentru bunurile apartinând unitătilor administrativ-teritoriale.


(4) Pentru reevaluarea investitiilor efectuate la activele fixe corporale se utilizează situatiile mentionate la alin.(2).

Art. 6. - (1) În cazul în care, ulterior recunoasterii initiale ca activ, valoarea unui activ fix corporal este determinată pe baza reevaluării activului respectiv, valoarea rezultată din reevaluare va fi atribuită activului, în locul costului de achizitie/costului de productie sau al oricărei alte valori atribuite înainte acelui activ. În astfel de cazuri, regulile privind amortizarea se vor aplica activului având în vedere noua valoare a acestuia, determinată în urma reevaluării.

(2) Diferenta dintre valoarea rezultată în urma reevaluării si valoarea de înregistrare în contabilitate conduce la cresterea sau descresterea rezervelor din reevaluare.

(3) Evidenta rezervelor din reevaluare se tine cu ajutorul contului 105 „Rezerve din reevaluare”.

(4) Cresterea sau descresterea de valoare a activului fix corporal amortizabil rezultată în urma operatiunii de reevaluare se înscrie în coloanele „Debit” sau „Credit”, după caz, din formularul „Fisa mijlocului fix” (cod 14-2-2). După fiecare reevaluare, rezervele din reevaluare aferente activelor fixe amortizabile (preluate din soldul contului 105 „Rezerve din reevaluare”) se înscriu într-o coloană distinctă, în fisa mijlocului fix respectiv.

Art. 7. - Reevaluarea activelor fixe corporale trebuie făcută cu suficientă regularitate, astfel încât valoarea contabilă să nu difere semnificativ de cea care ar fi determinată folosind valoarea justă la data bilantului.

a) Dacă rezultatul reevaluării activelor fixe corporale neamortizabile este o crestere a valorii contabile, aceasta se tratează ca o crestere a rezervei din reevaluare care se transferă concomitent în creditul conturilor de fonduri (conturile 101, 102, 103, 104, după caz).

b) Dacă rezultatul reevaluării activelor fixe corporale neamortizabile este o descrestere a valorii contabile, aceasta se tratează ca o diminuare a rezervei din reevaluare care se transferă concomitent în debitul conturilor de fonduri (conturile 101, 102, 103, 104, după caz).

c) Dacă rezultatul reevaluării activelor fixe corporale amortizabile este o crestere a valorii contabile nete (valoarea contabilă, mai putin amortizarea cumulată), aceasta se tratează astfel:

- ca o crestere a rezervei din reevaluare, prezentată în cadrul capitalurilor proprii, dacă nu a existat o descrestere anterioară, recunoscută ca o cheltuială aferentă acelui activ (contul 105);

- ca un venit care să compenseze cheltuiala cu descresterea recunoscută anterior la acel activ (contul 7813).

d) Dacă rezultatul reevaluării activelor fixe corporale amortizabile este o descrestere a valorii contabile nete (valoarea contabilă, mai putin amortizarea cumulată), aceasta se tratează astfel:

- ca o scădere a rezervei din reevaluare, prezentată în cadrul capitalurilor proprii, cu valoarea minimă dintre valoarea acelei rezerve si valoarea descresterii (contul 105); eventuala diferentă rămasă neacoperită din rezervele din reevaluare existente se înregistrează ca o cheltuială (contul 6813);

- ca o cheltuială cu întreaga valoare a descresterii, dacă în rezerva din reevaluare nu este înregistrată o sumă aferentă acelui activ (contul 6813).

Art. 8. - La reevaluarea activelor fixe amortizabile, amortizarea cumulată la dată reevaluării se tratează într-unul din următoarele moduri:

a) recalculată proportional cu schimbarea valorii contabile a activului fix (înregistrată în contul 2xx), astfel încât valoarea contabilă a activului fix, după reevaluare, să fie egală cu valoarea sa reevaluată. Această metodă este folosită deseori în cazul în care activul fix este reevaluat prin aplicarea unui indice (de exemplu, indicele preturilor de consum - total);

b) eliminată din valoarea contabilă a activului fix (înregistrată în contul 2xx), iar valoarea netă astfel obtinută devine valoarea reevaluată a activului fix. Metoda de reevaluare este bazată pe valori nete, respectiv la fiecare reevaluare amortizarea calculată este eliminată din valoarea contabilă a activului fix. Această metodă este folosită deseori pentru clădiri care sunt reevaluate la valoarea lor de piată.

Art. 9. - Diferentele din reevaluare evidentiate în contul 105 „Rezerve din reevaluare” urmează să fie trecute asupra contului 117.15 „Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din reevaluare” în situatia în care activele fixe sunt amortizate integral, scoase din functiune, transferate cu titlu gratuit, vândute etc. prin înregistrarea: 105 = 117.15.

Art. 10. - Functiunea contului 105 „Rezerve din reevaluare” prevăzută în Normele metodologice privind organizarea si conducerea contabilitătii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează astfel:

Contul 105 „Rezerve din reevaluare” este un cont de pasiv. În creditul contului se înregistrează cresterea de valoare rezultată din reevaluarea activelor fixe corporale, iar în debit, descresterea de valoare rezultată din reevaluarea activelor fixe corporale.

Soldul creditor al contului reprezintă valoarea rezervelor din reevaluarea activelor fixe corporale existente în institutie, neamortizate integral.

Contul 105 „Rezerve din reevaluare” se detaliază pe următoarele conturi sintetice de gradul II:

1051 „Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajărilor la terenuri”;

1052 „Rezerve din reevaluarea constructiilor”;

1053 „Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor”;

1054 „Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale”;

1055 „Rezerve din reevaluarea altor active ale statului”. Contul 105 „Rezerve din reevaluare” se creditează prin debitul conturilor:

101 „Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului”

- cu descresterea rezervei din reevaluare transferată asupra fondului, pentru bunurile din domeniul public al statului care nu se amortizează.

102 „Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului”

- cu descresterea rezervei din reevaluare transferată asupra fondului, pentru bunurile din domeniul privat al statului care nu se amortizează.

103 „Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unitătilor administrativ-teritoriale”

- cu descresterea rezervei din reevaluare transferată asupra fondului, pentru bunurile din domeniul public al unitătilor administrative-teritoriale care nu se amortizează.

104 „Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unitătilor administrativ-teritoriale”

- cu descresterea rezervei din reevaluare transferată asupra fondului, pentru bunurile din domeniul privat al unitătilor administrativ-teritoriale care nu se amortizează.

211 „Terenuri si amenajări la terenuri”

- cu cresterea de valoare rezultată din reevaluarea terenurilor si a amenajărilor la terenuri.


212 „Constructii”

- cu cresterea de valoare rezultată din reevaluarea constructiilor.

213 „Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii”

- cu cresterea de valoare rezultată din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor.

214 „Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale”

- cu cresterea de valoare rezultată din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale.

215 „Alte active ale statului”

- cu cresterea de valoare rezultată din reevaluarea altor active ale statului.

Contul 105 „Rezerve din reevaluare” se debitează prin creditul conturilor:

101 „Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului”

- cu cresterea rezervei din reevaluare transferată asupra fondului, pentru bunurile din domeniul public al statului care nu se amortizează.

102 „Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului”

- cu cresterea rezervei din reevaluare transferată asupra fondului, pentru bunurile din domeniul privat al statului care nu se amortizează.

103 „Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unitătilor administrativ-teritoriale”

- cu cresterea rezervei din reevaluare transferată asupra fondului, pentru bunurile din domeniul public al unitătilor administrativ-teritoriale care nu se amortizează.

104 „Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unitătilor administrativ-teritoriale”

- cu cresterea rezervei din reevaluare transferată asupra fondului, pentru bunurile din domeniul privat al unitătilor administrativ-teritoriale care nu se amortizează.

117.15 „Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din reevaluare”

- cu rezerva din reevaluare transferată asupra rezultatului reportat în situatia în care activele fixe sunt amortizate integral, scoase din functiune, transferate cu titlu gratuit, vândute, etc.

211 „Terenuri si amenajări la terenuri”

- cu descresterea de valoare rezultată din reevaluarea terenurilor si a amenajărilor la terenuri.

212 „Constructii ”

- cu descresterea de valoare rezultată din reevaluarea constructiilor.

213 „Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii”

- cu descresterea de valoare rezultată din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor.

214 „Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale”

- cu descresterea de valoare rezultată din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale.

215 „Alte active ale statului”

- cu cresterea de valoare rezultată din reevaluarea altor active ale statului.

281 „Amortizări privind activele fixe corporale”

- cu rezerva din reevaluare aferentă duratei normale de utilizare consumată a activului la momentul reevaluării, transferată asupra contului de amortizare.

Art. 11. - (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2008, activele fixe corporale de natura constructiilor si terenurilor aflate în patrimoniul institutiilor publice vor fi reevaluate cel putin o dată la 3 ani de o comisie numită de conducătorul institutiei publice sau de evaluatori autorizati conform reglementărilor legale în vigoare, rezultatele reevaluării urmând a fi înregistrate în contabilitate până la finele anului în care s-a efectuat reevaluarea.

(2) În situatia în care reevaluarea constructiilor si terenurilor se efectuează de o comisie numită de conducătorul institutiei publice, se procedează în mod similar cu reevaluarea celorlalte active fixe corporale, potrivit prevederilor art. 5-9 din prezentele norme metodologice.

 

CAPITOLUL II

Reguli privind reevaluarea bunurilor din patrimoniul cultural national

 

Art. 12. - (1) Bunurile din patrimoniul cultural national, cu exceptia acelora care nu pot fi reevaluate potrivit standardelor internationale de evaluare, vor fi reevaluate de către evaluatori autorizati conform reglementărilor legale în vigoare, rezultatele reevaluării urmând a fi înregistrate în contabilitate până la finele anului 2010.

(2) Bunurile din patrimoniul cultural national sunt bunurile definite astfel la art. 3 din Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural national mobil, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Patrimoniul bibliotecilor este alcătuit din documentele prevăzute la art. 39 din Legea bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, cu modificările si completările ulterioare. Documentele aflate în colectiile bibliotecilor, care au statut de bunuri culturale comune sau care au fost clasate în categoria bunurilor culturale ce fac parte din patrimoniul cultural national mobil, nu sunt active fixe. Acestea sunt evidentiate, gestionate si inventariate în conditiile legii si nu se reevaluează.

(4) Bunurile prevăzute la alin. (3) se evidentiază în contabilitate ca materiale de natura obiectelor de inventar aflate în depozit sau în folosintă, după caz.

(5) Pentru organizarea contabilitătii analitice a cărtilor se poate utiliza metoda global-valorică, asa cum este prevăzut la pct. 18 din Normele metodologice de întocmire si utilizare a registrelor si formularelor comune pe economie privind activitatea financiară si contabilă, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.850/2004 privind registrele si formularele financiar-contabile, cu modificările ulterioare.

 

CAPITOLUL III

Reguli privind reevaluarea activelor fixe corporale apartinând domeniului public al statului sau al unitătilor

administrativ-teritoriale, date în administrareregiilor autonome

 

Art. 13. - (1) Se supun reevaluării activele fixe corporale apartinând domeniului public al statului sau al unitătilor administrativ-teritoriale, date în administrare regiilor autonome, care, potrivit art. 2 alin. (2) lit. c) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.553/2003 privind reevaluarea imobilizărilor corporale si stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe, cu modificările ulterioare, nu au fost reevaluate.

(2) Reevaluarea se efectuează de o comisie numită de conducătorul institutiei publice care are în coordonare sau sub autoritate regia autonomă sau de evaluatori autorizati conform reglementărilor legale în vigoare, rezultatele reevaluării urmând a fi înregistrate în contabilitate până la finele anului 2008. După această dată, reevaluarea activelor fixe corporale din domeniul public al statului sau al unitătilor administrativ-teritoriale, date în administrare regiilor autonome, se realizează potrivit prezentelor norme metodologice.


(3) Activele fixe corporale apartinând domeniului public al statului sau al unitătilor administrativ-teritoriale, date în administrare regiilor autonome, care potrivit prevederilor art. III lit. b) din Legea nr. 259/2007 pentru modificarea si completarea Legii contabilitătii nr. 82/1991 sunt înregistrate într-un cont în afara bilantului, urmează să fie inventariate si înregistrate în contabilitatea autoritătilor publice, celorlalte organe ale administratiei publice centrale si locale sau a institutiilor publice autonome care le au în coordonare sau sub autoritatea lor, după caz, pe baza protocolului de predare-primire, astfel: 2xx = 101 sau 103, după caz.

(4) În situatia în care reevaluarea activelor fixe corporale apartinând domeniului public al statului sau al unitătilor administrativ-teritoriale, date în administrare regiilor autonome, se efectuează de o comisie numită de conducătorul institutiei publice, se procedează conform prevederilor art. 5—9 din prezentele norme metodologice.

 

CAPITOLUL IV

Regimul de amortizare si calcularea amortizării

 

Art. 14. - (1) Institutiile publice amortizează activele fixe corporale si activele fixe necorporale utilizând metoda amortizării liniare.

(2) Amortizarea anuală se calculează prin aplicarea cotei de amortizare (CA) la valoarea de intrare a activelor fixe corporale si necorporale.

(3) Cota de amortizare (CA) pentru activele fixe corporale se determină ca raport procentual între 100 si durata normală de funcţionare din Catalogul privind duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, aprobat prin hotărâre a Guvernului (CA = 100/durata normala de functionare). Pentru activele fixe corporale intrate în patrimoniul institutiilor publice care nu au fost amortizate integral, durata normală de functionare este durata rămasă prevăzută în documentele de intrare, respectiv durata stabilită de comisie, în situatia în care nu se cunoaste anul punerii în functiune.

(4) Cota de amortizare (CA) pentru activele fixe necorporale se determină ca raport procentual între 100 si durata normală de functionare determinată potrivit art. 17-19 din Ordonanta Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul institutiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările si completările ulterioare.

(5) Duratele normale de functionare aprobate prin hotărâre a Guvernului se pot corecta, în sensul majorării sau reducerii acestora cu până la 20%, cu aprobarea ordonatorului de credite.

(6) Amortizarea se înregistrează lunar în contul de cheltuieli 6811 „Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe”, titlul 71 „Active nefinanciare”, articolele si alineatele corespunzătoare.

(7) Amortizarea se calculează începând cu luna următoare punerii în functiune, până la recuperarea integrală a valorii de intrare, conform duratelor normale de functionare.

(8) Durata normală de functionare rămasă se determină ca diferentă între durata normală de functionare stabilită potrivit legii si durata normală de functionare consumată.

(9) Institutiile publice au obligatia să înscrie în documentul „Fisa mijlocului fix” (cod 14-2-2) valoarea rămasă de amortizat si amortizarea lunară aferentă activelor fixe corporale aflate în patrimoniu.

Art. 15. - Data punerii în functiune în vederea calculării amortizării se determină astfel:

a) activele fixe corporale independente, care nu necesită montaj si nici probe tehnologice, se consideră puse în functiune la data achizitionării lor, pe baza procesului-verbal de receptie;

b) utilajele care necesită montaj, dar nu necesită probe tehnologice, precum si clădirile si constructiile speciale care nu deservesc procese tehnologice se consideră puse în functiune la data terminării montajului, respectiv la data terminării constructiei, pe baza procesului-verbal de receptie;

c) utilajele si instalatiile care necesită montaj si probe tehnologice, precum si clădirile si constructiile speciale care deservesc procese tehnologice se consideră puse în functiune la terminarea probelor tehnologice, pe baza procesului-verbal de punere în functiune.

Art. 16. - Capacitătile puse în functiune partial, pentru care nu s-au întocmit formele de înregistrare ca active fixe, se cuprind în grupa la care urmează a se înregistra ca active fixe corporale, la valoarea rezultată prin însumarea cheltuielilor ocazionate de realizarea lor. La punerea în functiune, cu ocazia receptiei finale, amortizarea se determină în functie de valoarea finală, iar valoarea neamortizată până la acea dată urmează să fie recuperată pe durata normală de functionare rămasă.

Art. 17. - Investitiile efectuate la activele fixe corporale, de exemplu: modernizări, reparatii capitale, reabilitări, consolidări etc, si care majorează valoarea de intrare a acestora se amortizează fie pe durata normală de functionare rămasă, fie prin majorarea duratei normale de functionare cu 20%. Dacă investitiile s-au efectuat după expirarea acestei durate, se stabileste o nouă durată normală de functionare de către o comisie tehnică, cu aprobarea ordonatorului de credite, dar nu mai mult de 20% din durata normală de functionare initială.

Art. 18. - Investitiile efectuate pentru amenajarea lacurilor, băltilor, iazurilor, terenurilor si pentru alte lucrări similare se recuperează pe calea amortizării, prin includerea în cheltuielile institutiei publice într-o perioadă de maximum 10 ani, cu aprobarea ordonatorului de credite.

Art. 19. - (1) Plantatiile tinere, precum si plantatiile de protectie, care sunt încadrate în grupa 2 „Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii”, sunt scutite de calculul amortizării, astfel :

a) până la trecerea pe rod, pentru plantatiile tinere ;

b) în primii 5 ani, pentru plantatiile de protectie.

(2) Duratele normale de functionare a plantatiilor tinere si a plantatiilor de protectie cuprind si duratele de scutire si, în acest caz, cota de amortizare se determină în functie de durata normală de functionare, redusă cu perioada de scutire, în ani, pentru care nu se calculează amortizare.

Art. 20. - Bunurile de natura armamentului si tehnicii de luptă, precum si cele aflate în conservare si în rezerve de mobilizare care nu se amortizează, potrivit legii, vor fi definite prin norme proprii de către institutiile publice care le au în patrimoniu.

Art. 21. - Serviciile publice de interes local care desfăsoară activităti de natură economică aplică prevederile art. 31 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, respectiv ale Hotărârii Guvernului nr. 214/1999 privind activitătile de natură economică pentru care se calculează amortizarea mijloacelor fixe, care prevăd obligatia calculării, înregistrării si recuperării uzurii fizice si morale a activelor fixe aferente activitătilor respective prin tarif sau pret, potrivit legii, cu exceptia celor care alcătuiesc domeniul public al unitătilor administrativ-teritoriale.

Art. 22. - (1) În cazul activelor fixe corporale achizitionate, cu durata normală de utilizare expirată, se stabileste o nouă durată normală de functionare de către o comisie tehnică, cu aprobarea ordonatorului de credite, dar nu mai mult de 20% din durata normală de functionare initială.

(2) În cazul activelor fixe pentru care nu există date de identificare a duratei normale de functionare consumate, deoarece nu se cunoaste anul punerii în functiune, durata normală de functionare rămasă în care se recuperează valoarea de intrare se stabileste de către o comisie tehnică, cu aprobarea ordonatorului de credite.


Art. 23. - (1) În situatia în care valoarea de înregistrare actualizată a unor active fixe corporale este mai mică decât limita stabilită prin hotărâre a Guvernului, activele fixe corporale se mentin în continuare în evidenta contabilă în aceleasi conturi, în analitice distincte, iar valoarea rămasă neamortizată se recuperează prin includerea integrală în cheltuielile institutiei publice sau prin includerea în cheltuielile acesteia într-o perioadă stabilită de către o comisie tehnică, cu aprobarea ordonatorului de credite.

(2) Activele fixe corporale mentionate la alin. (1) urmează regimul de scoatere din functiune al activelor fixe corporale.

Art. 24. - (1) Amortizarea activelor fixe corporale date cu chirie, în concesiune sau în folosintă gratuită se calculează de către institutiile publice care le au în patrimoniu.

(2) Amortizarea investitiilor efectuate la activele fixe corporale închiriate de institutiile publice se înregistrează de institutiile publice sau operatorii economici care au efectuat investitiile, pe perioada contractului sau pe durata normală de functionare rămasă, după caz.

(3) La încetarea contractului, valoarea investitiilor nediminuată cu amortizarea calculată se cedează institutiei publice care le are în patrimoniu sau operatorului economic, după caz, pentru a majora corespunzător valoarea de intrare a activelor fixe corporale.

(4) În procesul-verbal de predare-preluare a investitiei se va mentiona si valoarea amortizării investitiei, pentru ca institutia publică care le are în patrimoniu sau operatorul economic să poată înregistra amortizarea corespunzătoare noii valori de intrare.

Art. 25. - Activele fixe corporale achizitionate de institutiile publice în cadrul contractelor de leasing financiar se amortizează potrivit legii.

Art. 26. - Înregistrarea în contabilitate a amortizării activelor fixe corporale si necorporale se efectuează pe baza „Situatiei privind calculul amortizării pe luna... anul...”, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1g), care este întocmită de persoana din cadrul compartimentului de contabilitate (financiar-contabil) care conduce evidenta sintetică si analitică a activelor fixe corporale.

 

CAPITOLUL V

Alte prevederi

 

Art. 27. - Înregistrarea în contabilitate a rezultatelor reevaluării activelor fixe corporale se efectuează potrivit anexei nr. 2 la prezentele norme metodologice.

Art. 28. - În vederea aplicării corespunzătoare a prezentelor norme metodologice, în anexa nr. 3 se exemplifică operatiunile de reevaluare si de înregistrare în contabilitate a diferentelor din reevaluare aferente unui activ fix corporal amortizabil.

Art. 29. - Ordonatorii principali de credite pot aproba norme proprii pentru reevaluarea bunurilor de natura armamentului si tehnicii de luptă.

Art. 30. - În situatiile financiare anuale ale institutiilor publice rezervele din reevaluare se reflectă astfel:

- în formularul „Bilant” (cod 01), la capitaluri proprii, grupa „Rezerve si fonduri”;

- în formularul „Situatia activelor fixe amortizabile” (anexa nr. 35a);

- în formularul „Situatia activelor neamortizabile” (anexa nr. 35b).

Art. 31. - Anexele nr. 1a), 1b), 1c), 1d), 1e) ,1f) si 1g), 2 si 3 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

 

ANEXA Nr. 1a) la normele metodologice

 

Aprobat.

Ordonator de credite

 

SITUATIA

diferentelor din reevaluarea activelor fixe corporale din domeniul privat care se amortizează

 

Denumire activ fix corporal

Nr. inventar

Cod de clasificare din Catalog

Anul si luna intrării

în patrimoniu/Anul

si luna ultimei reevaluări

Valoarea de înregistrare

în contabilitate

- lei -

Durata normală de

functionare din

Catalog

- luni -

Durata normală de

functionare consumată

la data reevaluării

- luni -

A

B

C

D

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

Durata normală de

functionare rămasă

- luni -

Gradul de utilizare - % -

Valoarea aferentă duratei

normale de functionare

consumate

- lei -

Valoarea aferentă duratei

normale de functionare

rămase

- lei -

Indicele preturilor de consum-total

Valoarea de înregistrare

în contabilitate actualizată

(reevaluată)

- lei -

4 = 2 – 3

5 = 3/2

6 = 1 x 5

7 = 1 – 6

8

9 = 1 x 8

 

 

 

 

 

 


 

Diferente din reevaluare de înregistrat

în contabilitate la data reevaluării

- lei -

Diferente din reevaluare de înregistrat Diferente din reevaluare de înregistrat

în contabilitate la data reevaluării în contabilitate la data reevaluării aferente duratei normale de functionare aferente duratei normale de functionare consumate rămase - lei - - lei -

Valoarea de amortizat - lei -

10 = 9 – 1

11 = 10 x 5

12 = 10 – 11

13 = 7 + 12

 

 

 

 

 

NOTĂ: Primul indicator din coloana D se completează la prima reevaluare. Al doilea indicator din coloana D se completează la reevaluările ulterioare.

 

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

Presedintele comisiei de inventariere,

..............................................

...................................................

 

ANEXA Nr. 1b) la normele metodologice

 

Aprobat.

Ordonator de credite

 

SITUATIA

diferentelor din reevaluarea activelor fixe corporale din domeniul public care nu se amortizează

 

Denumire activ fix corporal

Nr. inventar

Cod de clasificare din Catalog

Anul si luna intrării în

patrimoniu/Anul si luna

ultimei reevaluări

Valoarea de înregistrare în

contabilitate

- lei -

Indicele preturilor de consum-total

A

B

C

D

1

2

 

 

 

 

 

 

 

Valoarea de înregistrare în

contabilitate actualizată (reevaluată)

- lei -

Diferente din reevaluare de înregistrat

în contabilitate la data reevaluării

- lei -

3 = 1 x 2

4 = 3 – 1

 

 

 

NOTĂ: Primul indicator din coloana D se completează la prima reevaluare. Al doilea indicator din coloana D se completează la reevaluările ulterioare.

 

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

Presedintele comisiei de inventariere,

...............................................

.....................

 

ANEXA Nr. 1c) la normele metodologice

 

Aprobat.

Ordonator de credite

 

SITUATIA

diferentelor din reevaluarea activelor fixe corporale din domeniul privat care nu se amortizează

 

Denumire activ fix corporal

Nr. inventar

Cod de clasificare din Catalog

Anul si luna intrării în

patrimoniu/Anul si luna

ultimei reevaluări

Valoarea de înregistrare în

contabilitate

- lei -

Indicele preturilor de consum-total

A

B

C

D

1

2

 

 

 

 

 

 


 

Valoarea de înregistrare în

contabilitate actualizată (reevaluată)

- lei -

Diferente din reevaluare de înregistrat

în contabilitate la data reevaluării

- lei -

3 = 1 x 2

4 = 3 – 1

 

 

 

NOTĂ: Primul indicator din coloana D se completează la prima reevaluare. Al doilea indicator din coloana D se completează la reevaluările ulterioare.

 

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

Presedintele comisiei de inventariere,

.......................................................

..........................................................

 

ANEXA Nr. 1d) la normele metodologice

 

Aprobat.

Ordonator de credite

 

SITUATIA

diferentelor din reevaluarea activelor fixe corporale din domeniul privat care se amortizează

 

Denumire activ fix corporal

Nr. inventar

Cod de clasificare din Catalog

Anul si luna intrării în

patrimoniu/Anul si luna ultimei reevaluări

Valoarea de

înregistrare în

contabilitate/Valoarea

de amortizat după

ultima reevaluare

- lei -

Durata normală de

functionare din

Catalog/Durata

rămasă la ultima

reevaluare

- luni -

Durata normală de functionare

consumată la data reevaluării/Durata

normală de functionare consumată

între reevaluarea curentă si cea

anterioară

- luni -

A

B

C

D

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

Durata normală de

functionare rămasă

- luni -

Gradul de utilizare - % -

Valoarea aferentă

duratei normale de

functionare

consumate

- lei -

Valoarea aferentă

duratei normale de

functionare rămase

- lei -

Valoarea justă propusă de evaluator

Diferente din

reevaluare de

înregistrat în

contabilitate la data

reevaluării

- lei -

Valoarea de amortizat - lei -

4 = 2 – 3

5 = 3/2

6 = 1 x 5

7 = 1– 6

8

9 = 8 – 7

10 = 8

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTĂ: Primul indicator din coloana D se completează la prima reevaluare. Al doilea indicator din coloana D se completează la reevaluările ulterioare.

 

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

Presedintele comisiei de inventariere,

............................................................

..................................

 

ANEXA Nr. 1e) la normele metodologice

 

Aprobat.

Ordonator de credite

 

SITUATIA

diferentelor din reevaluarea activelor fixe corporale din domeniul public care nu se amortizează

 

Denumire activ fix corporal

Nr. inventar

Cod de clasificare din Catalog

Anul si luna intrării în

patrimoniu/Anul si luna

ultimei reevaluări

Valoarea de

înregistrare în

contabilitate

- lei -

Valoarea justă

propusă de evaluator

- lei -

Diferente din reevaluare de

înregistrat în contabilitate la data

reevaluării

- lei -

A

B

C

D

1

2

3 = 2 – 1

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTĂ: Primul indicator din coloana D se completează la prima reevaluare. Al doilea indicator din coloana D se completează la reevaluările ulterioare.

 

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

Presedintele comisiei de inventariere,

.........................................................

........................................................


ANEXA Nr. 1f) la normele metodologice

 

Aprobat.

Ordonator de credite

 

SITUATIA

diferentelor din reevaluarea activelor fixe corporale din domeniul privat care nu se amortizează

 

Denumire activ fix corporal

Nr. inventar

Cod de clasificare din Catalog

Anul si luna intrării în

patrimoniu/Anul si luna

ultimei reevaluări

Valoarea de

înregistrare în

contabilitate

- lei -

Valoarea justă

propusă de evaluator

- lei -

Diferente din reevaluare de

înregistrat în contabilitate la

data reevaluării

- lei -

A

B

C

D

1

2

3 = 2 – 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTĂ: Primul indicator din coloana D se completează la prima reevaluare. Al doilea indicator din coloana D se completează la reevaluările ulterioare.

 

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

Presedintele comisiei de inventariere,

.....................................................

.................................................

 

ANEXA Nr. 1g) la normele metodologice

 

SITUATIE

privind calculul amortizării pe luna ........... anul ...............

 

Nr. crt.

Denumire activ fix corporal

Cont contabil

Nr. inventar

Cod de clasificare din Catalog

Valoarea de înregistrare în

contabilitate

- lei -

Luna si anul în care începe amortizarea

A

B

C

D

E

1

2

1

Clădiri

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durata normală de

functionare din Catalog

- ani -

Durata normală de

functionare din Catalog

- luni -

Amortizare lunară - lei -

Nr. de luni pentru care s-a

calculat amortizarea

- luni -

Valoarea amortizării cumulate

- lei -

Valoarea rămasă de amortizat

- lei -

3

4

5 = 1/4

6

7 = 5 x 6

8 = 1 – 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

Întocmit.

...................................

.............................


ANEXA Nr. 2 la normele metodologice

 

ÎNREGISTRAREA ÎN CONTABILITATE

a rezultatelor reevaluării activelor fixe corporale

 

Institutiile publice care procedează la evaluarea/reevaluarea activelor fixe corporale potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul institutiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările si completările ulterioare, vor reflecta în contabilitate diferentele din reevaluare respective, astfel :

1. În cazul activelor fixe neamortizabile (bunuri apartinând domeniului public si privat al statului si al unitătilor administrativ-teritoriale, bunuri din patrimoniul cultural national, armament si tehnică de luptă etc):

 

a) Dacă rezultatul reevaluării este o crestere a valorii contabile, aceasta se tratează astfel:

a.1) ca o crestere a rezervei din reevaluare, prezentată în cadrul capitalurilor proprii:

%

2111 „Terenuri”

2112 „Amenajări la terenuri”

212 „Constructii”

213 „Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii”

214 „Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale”

215 „Alte active ale statului”

= 105 „Rezerve din reevaluare”

a.2) transferul diferentelor din reevaluare asupra fondurilor bunurilor apartinând domeniului public sau privat al statului sau al unitătilor administrativ-teritoriale, concomitent cu înregistrarea cresterii de valoare:

105 „Rezerve din reevaluare”

= %

101 „Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului”

102 „Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului”

103 „Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unitătilor administrativ-teritoriale”

104 „Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unitătilor administrativ-teritoriale”

b) Dacă rezultatul reevaluării este o descrestere a valorii contabile, aceasta se tratează astfel:

b.1) ca o scădere a rezervei din reevaluare prezentată în cadrul capitalurilor proprii:

105 „Rezerve din reevaluare”

 

= %

2111 „Terenuri”

2112 „Amenajări la terenuri”

212 „Constructii”

213 „Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii”

214 „Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protectie a

valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale”

215 „Alte active ale statului”

b.2) transferul diferentelor din reevaluare asupra fondurilor bunurilor apartinând domeniului public sau privat al statului sau al unitătilor administrativ-teritoriale, concomitent cu înregistrarea descresterii de valoare:

%

101 „Fondul bunurilor care alcătuiesc

domeniul public al statului”

102 „Fondul bunurilor care alcătuiesc

domeniul privat al statului”

103 „Fondul bunurilor care alcătuiesc

domeniul public al unitătilor administrativ-teritoriale”

104 „Fondul bunurilor care alcătuiesc

domeniul privat al unitătilor administrativ-teritoriale”

= 105 „Rezerve din reevaluare”


 

2. În cazul activelor fixe amortizabile:

a) Dacă rezultatul reevaluării este o crestere a valorii contabile nete, aceasta se tratează astfel:

a.1) în situatia în care nu a existat o descrestere de valoare la reevaluarea anterioară recunoscută ca o cheltuială aferentă acelui activ:

NOTĂ: Reevaluarea efectuată în anul 2003 nu a condus la diminuarea valorii de înregistrare în contabilitate a activelor fixe reevaluate si înregistrarea pe cheltuieli a descresterii de valoare:

- transferul rezervei din reevaluare aferente duratei normale de functionare consumate la momentul reevaluării asupra contului de amortizare:

105 „Rezerve din reevaluare” = 281 „Amortizări privind activele fixe corporale”

- ca o crestere a rezervei din reevaluare, prezentată în cadrul capitalurilor proprii:

%

2112 „Amenajări la terenuri”

212 „Constructii”

213 „Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii”

214 „Mobilier, aparatură birotică,

echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale”

= 105 „Rezerve din reevaluare”

a.2) în situatia în care a existat o descrestere de valoare la reevaluarea anterioară recunoscută ca o cheltuială aferentă acelui activ:

- ca un venit care să compenseze cheltuiala cu descresterea recunoscută la reevaluarea anterioară la acel activ:

%

= 7813 „Venituri din ajustări privind deprecierea

activelor fixe”

2112 „Amenajări la terenuri”

212 „Constructii”

213 „Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii”

214 „Mobilier, aparatură birotică echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale”

- diferenta rămasă după acoperirea descresterii de valoare recunoscută la reevaluarea anterioară la acel activ se înregistrează pe seama rezervelor din reevaluare:

2112 „Amenajări la terenuri”

212 „Constructii”

213 „Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii”

214 „Mobilier, aparatură birotică,

echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale”

% = 105 „Rezerve din reevaluare”

b) Dacă rezultatul reevaluării este o descrestere a valorii contabile nete, aceasta se tratează astfel:

- transferul rezervei din reevaluare aferente duratei normale de functionare consumate la momentul reevaluării asupra contului de amortizare:

281 „Amortizări privind activele fixe corporale” = 105 „Rezerve din reevaluare”

- ca o scădere a rezervei din reevaluare, prezentată în cadrul capitalurilor proprii, în limita rezervelor existente:


 

105 „Rezerve din reevaluare”

= %

2112 „Amenajări la terenuri”

212 „Constructii”

213 „Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si

plantatii”

214 „Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protectie

a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale”

- diferenta rămasă neacoperită din rezervele din reevaluare existente se înregistrează ca o cheltuială :

6813 „Cheltuieli operationale privind ajustările pentru deprecierea activelor fixe”

= %

2112 „Amenajări la terenuri”

212 „Constructii”

213 „Instalatii tehnice, mijloace de transport,

animale si plantatii”

214 „Mobilier, aparatură birotică, echipamente de

protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale”

- ca o cheltuială cu întreaga valoare a descresterii de valoare, dacă nu au fost constituite rezerve din reevaluare aferente acelui activ la reevaluarea anterioară:

6813 „Cheltuieli operationale privind ajustările pentru deprecierea activelor fixe”

= %

2112 „Amenajări la terenuri”

212 „Constructii”

213 „Instalatii tehnice, mijloace de transport,

animale si plantatii”

214 „Mobilier, aparatură birotică, echipamente de

protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale”

 

ANEXA Nr. 3 la normele metodologice

 

EXEMPLIFICAREA

operatiunilor de reevaluare a unui activ fix amortizabil

 

1. Datele de identificare a activului fix corporal:

- clădire administrativă din domeniul privat al statului - cod 1.6.4

- data intrării în patrimoniu - noiembrie 2000

- valoarea de înregistrare în contabilitate - 200.000 lei

- prima reevaluare a fost efectuată la 31 decembrie 2003

- a doua reevaluare estimată în 2008

- a treia reevaluare estimată în 2010

- a patra reevaluare estimată în 2012

- a cincea reevaluare estimată în 2013

2. Diferentele din reevaluare sunt stabilite în Situatia diferentelor din reevaluarea activelor fixe corporale care se supun amortizării începând cu data de 1 ianuarie 2004, prezentată în anexa nr. 2a la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.487/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul institutiilor publice si al persoanelor juridice fără scop patrimonial, cu modificările si completările ulterioare, pentru anul 2003, si în anexele nr. 1a), 1b), 1c), 1d), 1e) si 1f) la normele metodologice, pentru următorii ani.

NOTĂ: Exemplificarea prezentată în continuare s-a dorit a fi un exercitiu pentru întelegerea si aplicarea tratamentului contabil pentru cresterea si descresterea de valoare a activelor fixe corporale reevaluate, dar în practică se pot întâlni situatii de cresteri consecutive, descresteri consecutive sau alternative, cresteri si descresteri ale valorilor activelor fixe corporale reevaluate. De asemenea, mentionăm că toate datele prezentate sunt aleatorii.

 


Anexa nr. 2a la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.487/2003

 

REEVALUAREA I: 31 decembrie 2003

 

Aprobat

Ordonator de credite

 

SITUATIA

privind determinarea diferentelor din reevaluarea activelor fixe corporale care se supun amortizării începând cu data de 1 ianuarie 2004

 

Denumire activ fix

Nr. inventar

Cod de clasificatie din Catalog

Anul si luna intrării în patrimoniu

Valoarea de înregistrare în contabilitate

- lei -

Durata normală

de utilizare

din Catalog

- luni -

Durata normală de utilizare

consumată

la 31 decembrie 2003

- luni -

A

B

C

D

1

2

3

clădire administrativă

1000

1.5

Nov. 2000

200.000

600

36

 

 

 

 

 

 

 

 

Durata normală

de utilizare rămasă

- luni -

Gradul de utilizare - % -

Valoarea aferentă

duratei normale

de utilizare consumată

- lei -

Valoarea aferentă

duratei normale

de utilizare rămasă

- lei -

Coeficient de actualizare

Valoarea de înregistrare

în contabilitate

actualizată

- lei -

4 = 2 – 3

5 = 3/2

6 = 1 x 5

7 = 1– 6

8

9 = 1 x 8

564

6%

12.000

188.000

1,6

320.000

 

 

 

 

 

 

 

Diferente

din reevaluare

- lei -

Ajustări ale valorii

de înregistrare

în contabilitate

actualizată

propuse de comisia

de inventariere

- lei -

Diferente de înregistrare

în contabilitate

la 31 decembrie 2003

- lei -

Diferente de înregistrare

în contabilitate

la 31 decembrie 2003

aferente duratei normale

de utilizare consumată

- lei -

Diferente de înregistrare

în contabilitate

la 31 decembrie 2003

aferente duratei normale

de utilizare rămasă

- lei -

Valoarea de amortizat

10 = 9 – 1

11

12 = 10 + 11

13 = 12 x 5

14 = 12 – 13

15 = 7 + 14

120.000

120.000

7.200

112.800

300.800

 

 

 

 

 

 

 

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

Presedintele comisiei de inventariere,

......................................................

......................................................

 

Anexa nr. 1a) la normele metodologice

 

reevaluarea a 2-a: decembrie 2008

reevaluarea a 3-a: decembrie 2010

reevaluarea a 4-a: decembrie 2012

reevaluarea a 5-a: decembrie 2013

 

Aprobat.

Ordonator de credite

 

SITUATIA

diferentelor din reevaluarea activelor fixe corporale din domeniul public sau privat care se amortizează

 

Denumire activ fix corporal

Nr. inventar

Cod de clasificare din Catalog

Anul si luna intrării

în patrimoniu/

Anul si luna ultimei

reevaluări

Valoarea

de înregistrare

în contabilitate

- lei -

Durata normală

de functionare

din Catalog

- luni -

Durata normală

de functionare

consumată

la data reevaluării

- luni -

A

B

C

D

1

2

3

Clădire administrativă

1000

1.6.4

Dec. 2003

320.000

600

96

Clădire administrativă

1000

1.6.4

Dec. 2008

466.112

600

120


 

A

B

C

D

1

2

3

Clădire administrativă

1000

1.6.4

Dec. 2010

384.542

600

144

Clădire administrativă

1000

1.6.4

Dec. 2012

157.662

600

156

 

Durata normală

de functionare rămasă

- luni -

Gradul de utilizare - % -

Valoarea aferentă duratei

normale de functionare

consumată

- lei -

Valoarea aferentă duratei

normale de functionare

rămasă

- lei -

Indicele preturilor

de consum-total

(estimări)

Valoarea de înregistrare

în contabilitate

actualizată (reevaluată)

- lei -

4 = 2 – 3

5 = 3/2

6 = 1 x 5

7 = 1 – 6

8

9 = 1 x 8

504

16%

51.200

268.800

1,4566

466.112

480

20%

93.222

372.890

0,8250

384.542

456

24%

92.290

292.252

0,410

157.662

444

26%

40.992

116.670

1,120

176.581

 

Diferente din reevaluare de înregistrat

în contabilitate la data reevaluării

- lei -

Diferente din reevaluare de înregistrat

în contabilitate la data reevaluării aferente

duratei normale de functionare consumată

- lei -

Diferente din reevaluare de înregistrat

în contabilitate la data reevaluării aferente

duratei normale de functionare rămasă

- lei -

Valoarea

de amortizat

- lei -

10 = 9 – 1

11 = 10 x 5

12 = 10 – 11

13 = 7 + 12

146.112

23.378

122.734

391.534

–81.570

–16.314

–65.256

307.634

–226.880

–54.451

–172.429

119.823

18.919

4.919

14.000

130.670

 

 

............................................

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

Presedintele comisiei de inventariere,

 

............................................

FISA MIJLOCULUI FIX

 

 

Grupa

Nr. inventar.....................|................

 

Fel, serie, nr., dată document provenientă

 

| Valoare de inventar

|

...................

Codul de clasificare 1.6.4..............

| Amortizare lunară .......................

 

Denumirea mijlocului fix si caracteristici tehnice

Data dării în folosintă

 

| Anul 2000 |

| Clădire administrativă .........................

 

 

Luna decembrie..........

 

| Data amortizării complete

 

| Anul 2050 |

 

Luna...........

 

Durata normală de functionare

| Accesorii

50 ani.............

 

| Cota de amortizare |

 

2%.............%


 

Nr. inventar (de la număr la număr)

Documentul (data, felul, numărul)

Operatiunile care privesc miscarea, cresterea sau diminuarea valorii mijlocului fix

Buc.

Debit

Credit

Sold

Sold cont 105

1000

Factura

Achizitie

1

200.000

-

200.000

-

 

Nota contabilă

Diferente reevaluare 2003

 

120.000

-

320.000

112.800

 

Nota contabilă

Diferente reevaluare 2008

 

146.112

-

466.112

235.534

 

Nota contabilă

Diferente reevaluare 2010

 

-

81.570

384.542

170.278

 

Nota contabilă

Diferente reevaluare 2012

 

-

224.729

159.813

-

 

Nota contabilă

Diferente reevaluare 2012

 

-

2.151

157.662

-

 

Nota contabilă

Diferente reevaluare 2013

 

2.151

-

159.813

-

 

Nota contabilă

Diferente reevaluare 2013

 

16.768

-

176.581

11.849

 

Anexa nr. 1d) la normele metodologice

 

reevaluarea I: decembrie 2003

reevaluarea a II-a: decembrie 2008

reevaluarea a III-a: decembrie 2010

reevaluarea a IV-a: decembrie 2012

reevaluarea a V-a: decembrie 2013

 

Aprobat.

Ordonator de credite

 

SITUATIA

diferentelor din reevaluarea activelor fixe corporale din domeniul public sau privat care se amortizează

 

Denumire activ fix corporal

Nr. inventar

Cod

de clasificare

din Catalog

Anul si luna intrării

în patrimoniu/

Anul si luna

ultimei reevaluări

Valoarea

de înregistrare în

contabilitate

- lei -

Durata normală

de functionare

din Catalog/

Durata rămasă

la ultima reevaluare

- luni -

Durata normală de functionare consumată la data reevaluării/ Durata normală de functionare consumată între reevaluarea curentă si cea anterioară

– luni -

A

B

C

D

1

2

3

Clădire administrativă

1000

1.6.4

Decembrie 2003

320.000

600

96

 

 

 

Decembrie 2008

391.534

504

24

 

 

 

Decembrie 2010

307.634

480

24

 

 

 

Decembrie 2012

119.823

456

12

 

Durata normală

de functionare rămasă

- luni -

Gradul de utilizare - % -

Valoarea aferentă

duratei normale

de functionare

consumată

- lei -

Valoarea aferentă

duratei normale de

functionare rămasă

- lei -

Valoarea justă propusă de evaluator

Diferente din

reevaluare de

înregistrat în

contabilitate la data

reevaluării

- lei -

Valoarea

de amortizat

- lei -

4 = 2 – 3

5 = 3/2

6 = 1 x 5

7 = 1 – 6

8

9 = 8 – 7

10 = 8

504

16,0

51.200

268.800

391.534

122.734

391.534

480

4,761904

18.644

372.890

307.634

-65.256

307.634

456

5,0

15.382

292.252

119.823

172.429

119.823

444

2,63157

3.153

116.670

130.670

14.000

130.670

 

NOTĂ: Primul indicator din coloanele D, 1, 2 si 3 se completează la prima reevaluare.

Al doilea indicator din coloanele D, 1, 2 si 3 se completează la reevaluările ulterioare.

 

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

Presedintele comisiei de inventariere,

......................................................

......................................................

 

FISA MIJLOCULUI FIX

 

Nr. inventar.....................|................

 

Fel, serie, nr., dată document provenientă

 

...........................................

 

| Valoare de inventar |

|

...................

Codul de clasificare 1.6.4..............

| Amortizare lunară .......................

 

Denumirea mijlocului fix si caracteristici tehnice

Data dării în folosintă

 

| Anul 2000 |

| Clădire administrativă .........................

 

 

Luna decembrie..........

 

| Data amortizării complete

 

| Anul 2050 |

 

Luna...........

 

Durata normală de functionare

| Accesorii

50 ani.............

 

| Cota de amortizare |

 

2%.............%


 

Nr. inventar (de la număr la număr)

Documentul (data, felul, numărul)

Operatiunile care privesc miscarea, cresterea sau diminuarea valorii mijlocului fix

Buc.

Debit

Credit

Sold

Sold cont 105

1000

Factura

Achizitie

1

200.000

200.000

 

 

Nota contabilă

Reevaluare 2003

 

120.000

320.000

112.800

 

Nota contabilă

Eliminare amortizare 2001-2003

 

19.200

300.800

 

Nota contabilă

Eliminare amortizare 2003-2008

 

32.000

268.800

 

Nota contabilă

Diferente reevaluare 2008

 

122.734

391.534

235.534

 

Nota contabilă

Eliminare amortizare 2008-2010

 

18.644

372.890

 

Nota contabilă

Diferente reevaluare 2010

 

65.256

307.634

170.278

 

Nota contabilă

Eliminare amortizare 2010-2012

 

15.382

292.252

 

Nota contabilă

Diferente reevaluare 2012

 

170.278

121.974

 

Nota contabilă

Diferente reevaluare 2012

 

2.151

119.823

 

Nota contabilă

Eliminare amortizare 2012-2013

 

3.153

116.670

 

Nota contabilă

Diferente reevaluare 2013

 

2.151

118.821

 

Nota contabilă

Diferente reevaluare 2013

 

11.849

130.670

11.849

 

A. Înregistrarea în contabilitate a diferentelor din reevaluare, în situatia în care operatiunile de reevaluare a activului fix amortizabil se efectuează prin utilizarea indicelui preturilor de consum total care determină recalcularea amortizării proportional cu schimbarea valorii contabile a activului

I. Înregistrările contabile după prima reevaluare

În anul 2003 diferentele din reevaluarea activelor fixe au fost înregistrate în contabilitate potrivit prevederilor Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.487/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul institutiilor publice si al persoanelor juridice fără scop patrimonial, cu modificările si completările ulterioare, astfel încât, după reevaluare si transpunerea soldurilor la 1 ianuarie 2006 conform Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitătii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, cu modificările ” si completările ulterioare, situatia din conturile 212 „Constructii”, 2812 „Amortizarea constructiilor” si 1052 „Rezerve din reevaluarea constructiilor” aferente activului fix se prezintă astfel:

 

1. Situatia din contul 212 „Constructii” aferent activului fix corporal:

SID = 200.000 lei

RD = 120.000 lei

RC = -

SFD = 320.000 lei

2. Situatia din contul 2812 „Amortizarea constructiilor” aferent activului fix corporal:

SIC = 12.000 lei

RC = 7.200 lei

RD = -

SFC = 19.200 lei

3. Situatia din contul 1052 „Rezerve din reevaluarea constructiilor” aferent activului fix corporal:

SIC = -

RC = 120.000 lei RD = 7.200 lei

SFC = 112.800 lei

Amortizarea înregistrată în contul 2812 „Amortizarea constructiilor” între prima si a doua reevaluare (2003-2008) este de 32.000 lei.

II. Înregistrări contabile după a doua reevaluare (decembrie 2008):

a) transferul rezervei din reevaluare aferentă duratei normale de functionare consumată la momentul reevaluării asupra contului de amortizare:

1052 „Rezerve din reevaluarea

= 2812 „Amortizarea constructiilor” constructiilor”

23.378 lei

b) cresterea rezervei din reevaluare deoarece nu a existat o descrestere de valoare la reevaluarea anterioară recunoscută ca o cheltuială:

212 „Constructii”

= 1052 „Rezerve din reevaluarea constructiilor”

146.112 lei

c) înregistrarea eventualelor ajustări de depreciere la propunerea comisiei de inventariere [efectuată în formularul „Lista de inventariere” (cod 14-3-12)]:

6813 „Cheltuieli operationale

= 2912 „Ajustări pentru deprecierea constructiilor” privind ajustările pentru deprecierea activelor fixe”

Situatia din contul 1052 „Rezerve din reevaluarea constructiilor” aferent activului fix corporal:

SIC = 112.800 lei

RC = 146.112 lei

TRC = 258.912 lei

RD = 23.378 lei

SFC = 235.534 lei

d) înregistrarea amortizării între a doua si a treia reevaluare (2008-2010):

6811 „Cheltuieli operationale = privind amortizarea activelor fixe”

2812 „Amortizarea constructiilor”

18.644 lei

III. Înregistrări contabile după a treia reevaluare (decembrie 2010):

a) transferul rezervei din reevaluare aferentă duratei normale de functionare consumate la momentul reevaluării asupra contului de amortizare:

2812 „Amortizarea constructiilor”

= 1052 „Rezerve din reevaluarea constructiilor”

16.314 lei

b) scăderea rezervei din reevaluare în limita rezervelor existente:

1052 „Rezerve din reevaluarea constructiilor”

= 212 „Constructii”

81.570 lei

Situatia din contul 1052 „Rezerve din reevaluarea constructiilor” aferent activului fix corporal:

SIC = 235.534 lei

RC = 16.314 lei

TRC = 251.848 lei

RD = 81.570 lei

SFC = 170.278 lei

c) anularea (sau diminuarea) eventualelor ajustări de depreciere constituite anterior:

2912 „Ajustări pentru deprecierea  constructiilor”

= 7813 „Venituri din ajustări privind deprecierea activelor fixe”


 

d) înregistrarea amortizării între a treia si a patra reevaluare (2010-2012):

6811 „Cheltuieli operationale = 2812 „Amortizarea constructiilor” 15.382 lei privind amortizarea activelor fixe”

IV. Înregistrări contabile după a patra reevaluare (decembrie 2012):

a) transferul rezervei din reevaluare aferentă duratei normale de functionare consumate la momentul reevaluării asupra contului de amortizare:

2812 „Amortizarea constructiilor”

= 1052 „Rezerve din reevaluarea constructiilor”

54.451 lei

b) scăderea rezervei din reevaluare în limita rezervelor existente:

1052 „Rezerve din reevaluarea constructiilor”

= 212 „Constructii”

224.729 lei

c) înregistrarea descresterii de valoare neacoperită din rezervele din reevaluare:

6813 „Cheltuieli operationale privind ajustările pentru deprecierea activelor fixe”

= 212 „Constructii”

2.151 lei

Situatia din contul 1052 „Rezerve din reevaluarea constructiilor” aferent activului fix corporal:

SIC = 170.278 lei

RC = 54.451 lei

TRC = 224.729 lei

RD = 224.729 lei

SFC = -

d) înregistrarea amortizării între a patra si a cincea reevaluare (2012-2013):

6811 „Cheltuieli operationale  privind amortizarea activelor fixe”

= 2812 „Amortizarea constructiilor”

3.153 lei

V. Înregistrări contabile după a cincea reevaluare ( decembrie 2013):

a) transferul rezervei din reevaluare aferente duratei normale de functionare consumate la momentul reevaluării asupra contului de amortizare:

1052 „Rezerve din reevaluarea constructiilor”

= 2812 „Amortizarea constructiilor”

4.919 lei

b) cresterea de valoare care compensează cheltuiala cu descresterea de valoare recunoscută la reevaluarea anterioară la acel activ:

212 „Constructii”

= 7813 „Venituri din ajustări privind deprecierea activelor fixe”

2.151 lei

c) diferenta rămasă după acoperirea descresterii de valoare recunoscută la reevaluarea anterioară la acel activ:

212 „Constructii”

= 1052 „Rezerve din reevaluarea constructiilor”

16.768 lei

Situatia din contul 1052 „Rezerve din reevaluarea constructiilor” aferent activului fix corporal:

SIC = -

RC = 16.768 lei

TRC = 16.768 lei

RD = 4.919 lei

SFC = 11.849 lei

B. Operatiunile de reevaluare a activului fix amortizabil se efectuează de evaluatori autorizati la valoarea justă, care determină eliminarea amortizării din valoarea contabilă (înregistrată în contul 2xx)

I. Înregistrările contabile după prima reevaluare

În anul 2003 diferentele din reevaluarea activelor fixe au fost înregistrate în contabilitate potrivit prevederilor Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.487/2003, cu modificările si completările ulterioare, astfel încât, după reevaluare si transpunerea soldurilor la 1 ianuarie 2006 potrivit Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările si completările ulterioare, situatia din conturile 212 „Constructii”, 2812 „Amortizarea constructiilor” si 1052 „Rezerve din reevaluarea constructiilor” aferente activului fix se prezintă astfel:


 

1. Situatia din contul 212 „Constructii” aferent activului fix corporal:

SID = 200.000 lei

RD = 120.000 lei

RC = -

SFC = 320.000 lei

2. Situatia din contul 2812 „Amortizarea constructiilor” aferent activului fix corporal:

SIC = 12.000 lei

RC = 7.200 lei

RD= -

SFC = 19.200 lei

3. Situatia din contul 1052 „Rezerve din reevaluarea constructiilor” aferent activului fix corporal:

SIC = -

RC = 120.000 lei

RD = 7.200 lei

SFC = 112.800 lei

Amortizarea înregistrată în contul 2812 „Amortizarea constructiilor” între prima si a doua reevaluare (2003—2008) este de 32.000 lei.

Eventualele ajustări de depreciere înregistrate în perioada 2006-2007 la propunerea comisiei de inventariere [efectuată în formularul „Lista de inventariere” (cod 14-3-12)]:

6813 „Cheltuieli operationale = 2912 „Ajustări pentru deprecierea constructiilor” privind ajustările pentru deprecierea activelor fixe”

II. Înregistrări contabile după a doua reevaluare (decembrie 2008):

a) eliminarea amortizării aferente duratei normale de functionare consumate din valoarea activului fix, pentru perioada 2001-2003:

2812 „Amortizarea constructiilor” = 212 „Constructii” 19.200 lei

b) eliminarea amortizării aferente duratei normale de functionare consumate din valoarea activului fix, pentru perioada 2003-2008:

2812 „Amortizarea constructiilor”

= 212 „Constructii”

32.000 lei

c) diferentele din reevaluare aferente duratei normale de functionare rămase:

212 „Constructii”

= 1052 „Rezerve din reevaluarea constructiilor”

122.734 lei

 

Situatia din contul 1052 „Rezerve din reevaluarea constructiilor” aferent activului fix corporal:

SI = 112.800 lei

RC = 122.734 lei

SFC = 235.534 lei

d) anularea (sau diminuarea) eventualelor ajustări de depreciere constituite anterior:

2912 „Ajustări pentru deprecierea constructiilor”

= 7813 „Venituri din ajustări privind deprecierea activelor fixe”

e) înregistrarea amortizării între a doua si a treia reevaluare (2008-2010):

6811 „Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe”

= 2812 „Amortizarea constructiilor”

18.644 lei

III. Înregistrări contabile după a treia reevaluare ( decembrie 2010):

a) eliminarea amortizării aferente duratei normale de functionare consumate din valoarea activului fix, pentru perioada 2008-2010:

2812 „Amortizarea constructiilor”

= 212 „Constructii”

18.644 lei


 

b) scăderea rezervei din reevaluare, în limita rezervelor existente:

 

1052 „Rezerve din reevaluarea constructiilor”

= 212 „Constructii”

65.256 lei

Situatia din contul 1052 „Rezerve din reevaluarea constructiilor” aferent activului fix corporal:

SIC = 235.534 lei

RD = 65.256 lei

SFC = 170.278 lei

c) înregistrarea amortizării între a treia si a patra reevaluare (2010-2012):

 

6811 „Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe”

= 2812 „Amortizarea constructiilor”

15.382 lei

IV. Înregistrări contabile după a patra reevaluare (decembrie 2012):

 

a) eliminarea amortizării aferentă duratei normale de functionare consumate din valoarea activului , pentru perioada 2010-2012:

2812 „Amortizarea constructiilor”

= 212 „Constructii”

15.382 lei

b) scăderea rezervei din reevaluare, în limita rezervelor existente:

 

1052 „Rezerve din reevaluarea constructiilor”

= 212 „Constructii”

170.278 lei

c) diferenta rămasă neacoperită din rezervele din reevaluare existente:

 

6813 „Cheltuieli operationale privind ajustările pentru deprecierea activelor fixe”

= 212 „Constructii”

2.151 lei

Situatia din contul 1052 „Rezerve din reevaluarea constructiilor” aferent activului fix corporal:

SIC = 170.278 lei

RD = 170.278 lei

SFC = -

d) înregistrarea amortizării între a patra si a cincea reevaluare (2012-2013):

 

6811 „Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe”

= 2812 „Amortizarea constructiilor”

3.153 lei

V. Înregistrări contabile după a cincea reevaluare ( decembrie 2013):

 

a) eliminarea amortizării aferente duratei normale de functionare consumate din valoarea activului corporal, pentru perioada 2012-2013:

2812 „Amortizarea constructiilor”

= 212 „Constructii”

3.153 lei

b) înregistrarea venitului care să compenseze cheltuiala cu descresterea recunoscută la reevaluarea terioară la acel activ:

212 „Constructii”

= 7813 „Venituri din ajustări privind deprecierea activelor fixe”

2.151 lei

c) constituirea rezervelor din reevaluare cu diferenta rămasă după acoperirea descresterii de valoare cunoscută la reevaluarea anterioară:

212 „Constructii”

= 1052 „Rezerve din reevaluarea constructiilor”

11.849 lei

Situatia din contul 1052 „Rezerve din reevaluarea constructiilor” aferent activului fix corporal:

SIC = -

RC = 11.849 lei

SFC = 11.849 lei


ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

 

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

PLENUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului

Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005

 

În temeiul prevederilor art. 133 alin. (5) si (7) din Constitutia României, republicată, si ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere dispozitiile art. 38 alin. (1) din Legea nr. 317/2004, republicată, cu modificările ulterioare,

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăste:

Art. I. - Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 867 din 27 septembrie 2005, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. După articolul 14 se introduce un nou articol, articolul 141, cu următorul cuprins:

„Art. 141. - Consiliul Superior al Magistraturii editează trimestrial revista oficială «Justitia în actualitate», care se comunică Înaltei Curti de Casatie si Justitie, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, celorlalte instante de judecată si parchetelor de pe lângă acestea, Institutului National al Magistraturii si Scolii Nationale de Grefieri.”

2. La articolul 21, punctul 6 se modifică si va avea următorul cuprins:

„6. iau măsuri pentru solutionarea sesizărilor primite de la justitiabili sau de la alte persoane privind conduita necorespunzătoare a judecătorilor si procurorilor, după verificarea acestora de către Inspectia judiciară;”.

3. La articolul 361, alineatele (1) si (2) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„Art. 361. - (1) În situatia prevăzută la art. 30 alin. (6), dacă există indicii privind încălcarea normelor de conduită reglementate de Codul deontologic al judecătorilor si procurorilor, comisia de disciplină sesizează de îndată, din oficiu, prin aceeasi rezolutie, sectia corespunzătoare a Consiliului. În cursul verificării disciplinare, judecătorul sau procurorul în cauză are dreptul de a fi ascultat si de a formula apărările pe care le consideră necesare.

(2) De asemenea, Inspectia judiciară sesizează de îndată sectia corespunzătoare a Consiliului, dacă, din verificarea efectuată potrivit art. 21 pct. 6, rezultă indicii privind încălcarea normelor de conduită reglementate de Codul deontologic al judecătorilor si procurorilor. În cursul verificării, judecătorul sau procurorul în cauză are dreptul de a fi ascultat si de a formula apărările pe care le consideră necesare.”

4. La articolul 362, alineatele (1) si (2) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„Art. 362. - (1) La solutionarea sesizării comisiei de disciplină nu pot participa membrii acesteia. Membrii sectiei Consiliului deliberează în secret asupra sesizării comisiei de disciplină sau, după caz, a Inspectiei judiciare.

(2) Dacă sesizarea comisiei de disciplină sau, după caz, a Inspectiei judiciare este întemeiată, sectia constată, prin hotărâre, încălcarea normelor de conduită reglementate de Codul deontologic al judecătorilor si procurorilor.”

5. La articolul 42, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

„(5) Selectionarea inspectorilor din cadrul Inspectiei judiciare în conditiile prevăzute la alin. (4) se face cu asigurarea reprezentativitătii, în sensul luării în considerare atât a zonei geografice, cât si a numărului judecătorilor si procurorilor din zona respectivă.”

6. La articolul 43, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Atributiile specifice functiei nu pot fi exercitate de inspectori la instantele de la care sunt detasati.”

7. La articolul 44, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Dispozitiile art. 43 alin. (3) se aplică în mod corespunzător.”

Art. II. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Consiliului Superior al Magistraturii,

judecător Lidia Bărbulescu

 

Bucuresti, 27 noiembrie 2008.

Nr. 1.314.

 


CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

PLENUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Regulamentului de ordine interioară al instantelor judecătoresti, aprobat

prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005

 

În temeiul prevederilor art. 133 alin. (5) si (7) din Constitutia României, republicată, si ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere dispozitiile art. 139 alin. (2) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăste:

Art. I. - Regulamentul de ordine interioară al instantelor judecătoresti, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 958 din 28 octombrie 2005, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- Articolul 265 se modifică si va avea următorul cuprins: „Art. 265. - (1) Instantele de judecată sunt obligate să completeze si să actualizeze permanent portalul, prin publicarea propriei jurisprudente relevante, în conditiile legii.

(2) Pe măsura asigurării resurselor necesare, obligatia prevăzută la alin. (1) vizează toate hotărârile judecătoresti care constituie informatii de interes public, pronuntate ulterior.

(3) Curtile de apel elaborează trimestrial un material continând hotărârile proprii considerate relevante. Materialul se comunică celorlalte curti de apel si parchetelor de pe lângă acestea, Înaltei Curti de Casatie si Justitie, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, Consiliului Superior al Magistraturii, Institutului National al Magistraturii si Scolii Nationale de Grefieri si se publică pe portalul instantelor.

(4) Curtile de apel întocmesc si publică anual, până la data de 1 septembrie a fiecărui an pentru anul precedent, «Buletinul jurisprudenţei», pe care îl comunică instantelor din circumscriptie, Înaltei Curti de Casatie si Justitie, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, Consiliului Superior al Magistraturii, Institutului National al Magistraturii si Scolii Nationale de Grefieri.

(5) Presedintii de instante si presedintii de sectii răspund de luarea măsurilor necesare pentru ducerea la îndeplinire a obligatiilor prevăzute la alin. (1 )—(4).”

Art. II. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Consiliului Superior al Magistraturii,

judecător Lidia Bărbulescu

Bucuresti, 27 noiembrie 2008.

Nr. 1.315.

 

ACTE ALE AUTORITĂTII ELECTORALE PERMANENTE

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

LISTA

partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale, organizatiilor cetătenilor români apartinând minoritătilor nationale si a candidatilor independenti participanti la alegerile pentru Camera Deputatilor si Senat din 30 noiembrie 2008, stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 983/2008

privind stabilirea datei de desfăsurare a alegerilor pentru Camera Deputatilor si Senat din anul 2008, pentru care au fost depuse până la data de 10 decembrie 2008 rapoartele detaliate de venituri si cheltuieli electorale, conform art. 38 alin. (11) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii

partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificările si completările ulterioare

 

1. Alianta politică Partidul Social Democrat + Partidul Conservator

2. Partidul Democrat Liberal

3. Partidul National Liberal

4. Uniunea Democrată a Maghiarilor din România

5. Asociatia Macedonenilor din România

6. Partida Romilor „Pro-Europa”

7. Uniunea Ucrainenilor din România

8. Uniunea Democratică a Slovacilor si a Cehilor din România

9. Federatia Comunitătilor Evreiesti din România

10. Uniunea Democrată Turcă din România

11. Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România

12. Asociatia Italienilor din România RO.AS.IT

13. Uniunea Croatilor din România

14. Forumul Democrat al Germanilor din România

15. Uniunea Elenă din România

16. Uniunea Culturală a Rutenilor din România

17. Uniunea Sârbilor din România


18. Comunitatea Rusilor Lipoveni din România

19. Asociatia Liga Albanezilor din România

20. Uniunea Polonezilor din România

21. Uniunea Bulgară din Banat - România

22. Uniunea Armenilor din România

23. Partidul Popular si al Protectiei Sociale

24. Partidul National Democrat Crestin

25. Alianta electorală Partidul Verde - Ecologist

26. Partidul României Europene

27. Partidul România Mare

28. Partidul Noua Generatie Crestin-Democrat

Candidati independenti pentru functia de deputat:

1. Sandru Lavinia-Marcela

2. Rădulescu Gheorghe

3. Pândaru Traian

4. Ardelean Petru

5. Ciobanu Mariana

6. Chiriac Ion

7. Kerekes Francisc-Iosif

8. Olălău Alexandru

9. Wagner Gheorghe

10. Otvos Moise

11. Becsek-Garda Dezso Kalman

12. Filip Cristina

13. Sebestyen Csaba-Istvan

Candidati independenti pentru functia de senator:

1. Kincses Elod Gheza

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind autorizarea functionării ca broker de asigurare

a Societătii Comerciale INFO ASIG-BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, si ale normelor emise în aplicarea acesteia,

în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 25 noiembrie 2008, prin care s-a aprobat cererea Societătii Comerciale INFO ASIG-BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. de obtinere a autorizatiei de functionare ca broker de asigurare,

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor decide:

Art. 1. - Societatea Comercială INFO ASIG-BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în satul Agrisu Mare, comuna Târnova nr. 76, judetul Arad, nr. de ordine în registrul comertului J02/1373/27.10.2003, cod unic de înregistrare 15850794/29.10.2003, este autorizată să functioneze ca broker de asigurare, având ca obiect de activitate numai activitatea de broker de asigurare, conform prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are dreptul de a practica activitatea de broker de asigurare începând cu data înregistrării în Registrul brokerilor de asigurare.

Art. 3. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are obligatia să depună la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor copii ale documentelor privind plata ratelor primelor de asigurare aferente contractului de asigurare de răspundere civilă profesională, pe măsura achitării acestora, să deschidă Jurnalul asistentilor în brokeraj si să înscrie în Registrul intermediarilor în asigurări si/sau reasigurări personalul propriu conform Ordinului presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 10/2007 pentru punerea în aplicare a Normelor privind Registrul intermediarilor în asigurări si/sau în reasigurări, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 27 noiembrie 2008.

Nr. 1.078.