MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul 176 (XX) - Nr. 836            LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Vineri, 12 decembrie 2008

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 1.168 din 6 noiembrie 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 

Decizia nr. 1.169 din 6 noiembrie 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 578 si art. 579 din Codul de procedură civilă

 

Decizia nr. 1.186 din 6 noiembrie 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 319 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 

Decizia nr. 1.203 din 11 noiembrie 2008 privind exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1077 din Codul civil

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

218. - Ordonantă de urgentă privind modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule

 

1.583. - Hotărâre privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor a unor terenuri trecute în domeniul public al statului, situate în comuna Sărulesti, judetul Călărasi, în vederea realizării de către Compania Natională de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A. a obiectivului de interes national „Reabilitarea sectiunilor Băneasa- Fetesti de pe linia de cale ferată Bucuresti-Constanta, România”

 

1.585. - Hotărâre pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 179/2008 privind plata contributiei României pentru anul 2008 la bugetul Institutului de Studii de Securitate al Uniunii Europene

 

1.586. - Hotărâre pentru modificarea unui act normativ si pentru trecerea unui imobil, aflat în administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, din domeniul privat al statului în domeniul public al statului

 

1.600. - Hotărâre privind transmiterea unei suprafete de teren din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Agentia Domeniilor Statului în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea finalizării de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. a obiectivului de investitii „Autostrada Arad-Timisoara-Lugoj”

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            1.961. - Ordin al ministrului sănătătii publice pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii publice nr. 1.038/2008 privind aprobarea tarifelor si valoarea cotizatiei de mentinere în vigoare a autorizatiei de punere pe piată, practicate de Agentia Natională a Medicamentului

 

            2.662. - Ordin al ministrului culturii si cultelor privind acreditarea Muzeului National al Literaturii Române


 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 1.168

din 6 noiembrie 2008

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Simona Ricu - procuror

Gabriela Dragomirescu - magistrat-asistent-sef

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 403 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Steluta Cristina Lupu, în calitate de reprezentant legal al minorului Barabas David, în Dosarul nr. 4.139/320/2007 al Judecătoriei Târgu Mures.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Curtea dispune a se face apelul si în dosarele nr. 416/205/2008 al Judecătoriei Câmpulung si nr. 8.876/300/2008 al Judecătoriei Sectorului 2 Bucuresti, dosare având ca obiect aceeasi exceptie de neconstitutionalitate. Cauzele au fost înregistrate la Curtea Constitutională cu nr. 1.708D/2008 si nr. 1.858 D/2008, exceptiile fiind ridicate de Julieta Oancea si de Societatea Comercială „Supreme Concept Construct”- S.R.L. din Bucuresti.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Curtea, având în vedere că exceptiile de neconstitutionalitate ridicate în dosarele mentionate au continut identic, pune în discutie, din oficiu, conexarea acestora.

Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu conexarea dosarelor.

Curtea, având în vedere identitatea de obiect a dosarelor mentionate, în temeiul dispozitiilor art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, dispune conexarea dosarelor nr. 1.858D/2008 si nr. 1.708D/2008 la Dosarul nr. 1.470D/2008, care este primul înregistrat.

Cauza este în stare de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, întrucât apreciază că dispozitiile de lege criticate nu contravin prevederilor constitutionale invocate ca fiind încălcate. Mentionează, în acest sens, jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarelor, constată următoarele:

Prin încheierile din 22 aprilie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 4.139/320/2007, din 2 iulie 2008, pronunată în Dosarul nr. 416/205/2008, si din 1 septembrie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 8.876/300/2008, Judecătoria Târgu Mures, Judecătoria Câmpulung si Judecătoria Sectorului 2 Bucuresti au sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 403 din Codul civil.

Exceptiile au fost ridicate de Steluta Cristina Lupu, în calitate de reprezentant legal al minorului Barabas David, de Julieta Oancea si de Societatea Comercială „Supreme Concept Construct” - S.R.L. din Bucuresti în dosare având ca obiect contestatii la executare.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine, în esentă, că textul de lege criticat încalcă prevederile constitutionale ale art. 16, art. 21, art. 44 alin. (1) si (2) si ale art. 49, deoarece: instituirea cautiunii într-o actiune având ca obiect contestatia la executare „încalcă drepturile privind accesul liber la justitie pentru un copil minor [...]”; accesul liber la justitie al contestatorului este îngrădit, prin aceea că art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă nu prevede, în mod concret, când cautiunea depusă este deductibilă din cautiunea fixată de instantă, precum si prin aceea că este posibilă suspendarea executării silite ca urmare a plătii cautiunii. Societatea Comercială „Supreme Concept Construct” - S.R.L. din Bucuresti, unul dintre autorii exceptiei de neconstitutionalitate, sustine că art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă îngrădeste si dreptul de proprietate privată, întrucât „subscrisa nu suntem în măsură să exercităm acte de administrare cu privire la imobilul proprietatea noastră”.

Judecătoria Târgu Mures, Judecătoria Câmpulung si Judecătoria Sectorului 2 Bucuresti apreciază exceptia ca fiind neîntemeiată, întrucât art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă nu contravine niciuneia dintre dispozitiile constitutionale invocate, iar depunerea unei cautiuni în cauzele privind executarea silită are o dublă finalitate: pe de o parte, stabilirea unei garantii pentru creditor, iar pe de altă parte, de a preveni si limita eventuale abuzuri în exercitarea drepturilor, cu rea-credintă.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Avocatul Poporului consideră că dispozitiile art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă sunt constitutionale, invocând în acest sens jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile reprezentantului Ministerului Public, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională constată că a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul excepiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă, potrivit cărora, „Până la solutionarea contestatiei la executare sau a altei cereri privind executarea silită, instanta competentă poate suspenda executarea, dacă se depune o cautiune în cuantumul fixat de instantă, în afară de cazul în care legea dispune altfel”.

Autorii exceptiei sustin că textul de lege criticat contravine prevederilor constitutionale ale art. 16 referitoare la „Egalitatea în drepturi”, ale art. 21 privind „Accesul liber la justitie”, ale art. 44 alin. (1) si (2), care consacră dreptul de proprietate, garantarea si ocrotirea proprietătii private în mod egal de lege, si ale art. 49 - „Protectia copiilor si a tinerilor”.

Examinând exceptia ridicată, Curtea constată că dispozitiile art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă au mai făcut obiectul controlului de constitutionalitate prin raportare la prevederile art. 16 si 21 din Constitutie. Prin numeroase decizii, de exemplu Decizia nr. 949 din 30 octombrie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 821 din 3 decembrie 2007, respingând exceptia, Curtea a statuat că, întrucât plata cautiunii nu constituie o conditie de admisibilitate a contestatiei la executare, ci exclusiv pentru a putea solicita suspendarea provizorie a executării silite, instituirea acestei obligatii nu poate fi calificată ca o modalitate de a împiedica accesul liber la justitie. În ceea ce priveste încălcarea prevederilor art. 16 alin. (1) din Constitutie, Curtea a constatat că, în măsura în care reglementarea dedusă controlului se aplică tuturor celor aflati în situatia prevăzută în ipoteza normei legale, fără nicio discriminare pe considerente arbitrare, critica cu un atare obiect nu este întemeiată.

Cele statuate prin decizia mentionată îsi păstrează valabilitatea si în prezenta cauză, întrucât nu au intervenit elemente noi, care să justifice schimbarea jurisprudentei Curtii Constitutionale în materie.

În legătură cu invocarea încălcării prevederilor constitutionale ale art. 44 alin. (1) si (2) referitoare la dreptul de proprietate privată si ale art. 49 privind „Protectia copiilor si a tinerilor”, Curtea constată că acestea nu sunt incidente în cauză.

Fată de cele de mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu majoritate de voturi,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Steluta Cristina Lupu, în calitate de reprezentant legal al minorului Barabas David, de Julieta Oancea, precum si de Societatea Comercială „Supreme Concept Construct” - S.R.L. din Bucuresti în dosarele nr. 4.139/320/2007 al Judecătoriei Târgu Mures, nr. 416/205/2008 al Judecătoriei Câmpulung si nr. 8.876/300/2008 al Judecătoriei Sectorului 2 Bucuresti.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 6 noiembrie 2008.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent-sef,

Gabriela Dragomirescu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 1.169

din 6 noiembrie 2008

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 578 si art. 579 din Codul de procedură civilă

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Simona Ricu - procuror

Gabriela Dragomirescu - magistrat-asistent-sef

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 578 si art. 579 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Rarita Ene în Dosarul nr. 8.277/301/2007 al Judecătoriei Sectorului 3 Bucuresti - Sectia civilă.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, se dă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată, sens în care invocă jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 24 octombrie 2007, pronuntată în Dosarul nr. 8.277/301/2007, Judecătoria Sectorului 3 Bucuresti - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 578 si art. 579 din


Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Rarita Ene într-o cauză având ca obiect o contestatie la executare.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, în esentă, se arată că dispozitiile art. 578 si art. 579 din Codul de procedură civilă „sunt vădit neconstitutionale, atât timp cât prin caracterul urgent pe care îl imprimă executării privează partea împotriva căreia este îndreptată măsura executării de a putea să aibă acces la protectia conferită de Constitutia României, legislatia română si norma internatională persoanelor de bună-credină, care au pierdut dreptul de proprietate asupra unui imobil vândut de statul român”. Se mai sustine că aceste prevederi „îngrădesc exercitarea dreptului la apărare si creează o inegalitate în fata legii si a autoritătilor publice pentru contestatorul care este evacuat din imobil în termen de 5 zile de la primirea somatiei, cu ajutorul fortei publice”.

Judecătoria Sectorului 3 Bucuresti - Sectia civilă consideră că sustinerile privind neconstitutionalitatea art. 578 si art. 579 din Codul de procedură civilă sunt neîntemeiate.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Avocatul Poporului apreciază că dispozitiile de lege criticate sunt constitutionale, sens în care arată că acestea constituie norme de procedură adoptate de legiuitor în temeiul atributiilor conferite de art. 126 alin. (2) din Constitutie.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile reprezentantului Ministerului Public, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională constată că a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 578 si art. 579 din Codul de procedură civilă, potrivit cărora:

- Art. 578: „Dacă partea obligată să părăsească ori să predea un imobil nu-si îndeplineste această obligatie în termen

de 5 zile de la primirea somatiei, ea va fi îndepărtată prin executare silită, iar imobilul va fi predat celui îndreptătit.”;

- Art. 579: „În vederea executării silite a obligatiei prevăzute la art. 578, executorul judecătoresc va soma pe debitor să părăsească de îndată imobilul iar, în caz de împotrivire, va elibera imobilul cu ajutorul fortei publice, punând pe creditor în drepturile sale.”

Autorul exceptiei sustine că aceste prevederi sunt contrare dispozitiilor constitutionale cuprinse în art. 16 alin. (1) referitoare la egalitatea în drepturi a cetătenilor, art. 22 alin. (1) si (2) privind dreptul la viată si integritate fizică si psihică, art. 26 referitoare la viata intimă familială si privată. De asemenea, se invocă încălcarea art. 6 paragraful 1 si art. 8 paragraful 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, precum si art. 1 din Protocolul nr. 1 la Conventie.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate ridicată, Curtea constată că, în jurisprudenta sa, a statuat că prevederile de lege criticate sunt constitutionale.

Astfel, de exemplu prin Decizia nr. 288 din 1 iulie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 724 din 11 august 2004, Curtea a retinut că dispozitiile art. 578-5801, cuprinse în sectiunea Codului de procedură civilă referitoare la predarea silită a bunurilor imobile, instituie norme de procedură ce trebuie respectate de către debitorul obligatiei de predare a imobilului, respectiv atributiile executorului judecătoresc căruia i-a fost încredintată executarea silită, precum si că determinarea cadrului legal de exercitare a drepturilor reprezintă exclusiv o garantie a asigurării echilibrului între persoane cu interese contrare. De asemenea, a retinut că, potrivit art. 126 alin. (2) din Constitutie, stabilirea competentei instantelor si a procedurii de judecată constituie atributul exclusiv al legiuitorului, acesta fiind tinut, desigur, ca în procesul de legiferare să se circumscrie cadrului constitutional. Or, sub acest aspect, textele de lege criticate satisfac exigenta impusă de norma constitutională, fiind în deplină concordantă cu prevederile Legii fundamentale.

Cele statuate prin decizia mentionată îsi mentin valabilitatea si în prezenta cauză, întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea acestei jurisprudente.

Cât priveste criticile potrivit cărora art. 578 si art. 579 din Codul de procedură civilă încalcă dispozitiile constitutionale ale art. 22 si ale art. 26, care dispun în legătură cu dreptul la viată si integritate fizică si psihică, precum si asupra vietii intime familiale si private, Curtea constată că acestea nu sunt incidente în cauză. Tot astfel, nu au incidentă în cauză nici prevederile art. 8 paragraful 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, referitoare, de asemenea, la respectarea vieii private si de familie, si nici cele ale art. 1 din Protocolul nr. 1 la Conventie, privind „Protectia proprietătii”.

Fată de cele de mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 578 si art. 579 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Rarita Ene în Dosarul nr. 8.277/301/2007 al Judecătoriei Sectorului 3 Bucuresti - Sectia civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 6 noiembrie 2008.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent-sef,

Gabriela Dragomirescu


 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 1.186

din 6 noiembrie 2008

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 319 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Simona Ricu - procuror

Gabriela Dragomirescu - magistrat-asistent-sef

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 319 alin. 1 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Radu S. Stan în Dosarul nr. 2.258/98/2008 (număr în format vechi 1.559/2008) al Tribunalului Ialomita - Sectia civilă.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele Curtii dă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ridicate, invocând jurisprudenta Curtii Constitutionale în această materie.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 18 august 2008, pronuntată în Dosarul nr. 2.258/98/2008, Tribunalul Ialomita - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 319 alin. 1 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Radu R. Stan într-o cauză având ca obiect contestatia în anulare.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că textul de lege criticat, potrivit căruia competenta de solutionare a contestatiei în anulare apartine aceleiasi instante a cărei hotărâre se contestă, încalcă dreptul la un proces echitabil. Aceasta, deoarece judecătorii care judecă contestatia în anulare împotriva propriei hotărâri irevocabile nu mai pot fi impartiali pentru că trebuie să îsi apere propria hotărâre. De asemenea, autorul exceptiei consideră că acesti judecători au interes în cauză, întrucât la aprecierea anuală a activitătii lor se tine seama de numărul hotărârilor anulate. Se mai sustine că „legiuitorul nu are niciun temei pentru a face exceptie de la regula controlului de legalitate a unei hotărâri de către o instantă superioară în grad celei care a pronuntat-o”, precum si că „legiuitorul nu poate să invoce prevederile art. 129 din Constitutie, deoarece «conditiile legii» trebuie să respecte prevederile constitutionale si nu invers”.

Tribunalul Ialomita - Sectia civilă consideră că exceptia este neîntemeiată, „întrucât în calea de atac a contestatiei în anulare nu se realizează un control judiciar asupra unei judecăti anteriore”, precum si că „în oricare din situatii există un mecanism legal care poate asigura impartialitatea hotărârii pronuntate”.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, textele de lege criticate fiind în deplină concordantă cu prevederile constitutionale invocate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 319 alin. 1 din Codul de procedură civilă, text de lege care are următorul continut: „Contestatia se introduce la instanta a cărei hotărâre se atacă”.

În sustinerea neconstitutionalitătii acestor dispozitii legale, autorul exceptiei invocă încălcarea prevederilor constitutionale ale art. 21 alin. (3), potrivit cărora „Părtile au dreptul la un proces echitabil si la solutionarea cauzelor într-un termen rezonabil”.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că dispozitiile art. 319 alin. 1 din Codul de procedură civilă au mai fost supuse controlului de constitutionalitate prin raportare, alături de alte texte, si la art. 21 alin. (3) din Constitutie. Astfel, de exemplu prin Decizia nr. 990 din 6 noiembrie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 6 din 4 ianuarie 2008, respingând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea a retinut că, în principiu, în calea extraordinară de atac a contestatiei în anulare nu se realizează un control judiciar asupra unei judecăti anterioare, ci se trece la solutionarea din nou a aceleiasi pricini, ca urmare a introducerii unei cereri prin care se tinde la retractarea hotărârii pronuntate anterior, ceea ce si explică nereglementarea în art. 24 din Codul de procedură civilă, ca situatie de incompatibilitate, a cazului în care judecătorul participă la solutionarea aceleiasi pricini în contestatia în anulare. Chiar dacă aceeasi instantă urmează să solutioneze o cale de atac împotriva propriei sale hotărâri, soluia legislativă nu relevă niciun fine de neconstitutionalitate. Astfel, solutionarea apartine unor complete cu o compunere diferită, iar părtile beneficiază de toate drepturile si garantiile procesuale menite să le asigure dreptul la apărare, dreptul la un proces echitabil si la solutionarea acestuia într-un termen rezonabil. S-a mai retinut că art. 319 alin. 1 din Codul de procedură civilă nu aduce nicio atingere principiului impartialitătii instantelor judecătoresti, în contextul dreptului la un proces echitabil prevăzut de art. 21 din Legea fundamentală si de art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale. Cât priveste criticile referitoare la solutionarea contestatiei în anulare de către instanta la care este introdusă cererea, Curtea, analizând dispozitiile Codului de procedură civilă, a observat că, de fiecare dată când legiuitorul a înteles să dea în competentă judecarea unei căi de atac unei alte instante decât celei la care se depune sau introduce calea de atac, a prevăzut expres acest lucru. În acest sens, Curtea, făcând referire la prevederile art. 288 alin. 2, art. 302, art. 282 alin. 1 si ale art. 299 alin. 2 din Codul de procedură civilă, a statuat că instanta, solutionând contestatia în anulare, face o interpretare sistematică a dispozitiilor procesual civile, exercitându-si competenta atribuită de legiuitor.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 319 alin. 1 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Radu S. Stan în Dosarul nr. 2.258/98/2008 (număr în format vechi 1.559/2008) al Tribunalului Ialomita - Sectia civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 6 noiembrie 2008.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent-sef,

Gabriela Dragomirescu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 1.203

din 11 noiembrie 2008

privind exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1077 din Codul civil

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Ioan Tiucă - procuror

Claudia Miu - prim-magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1077 din Codul civil, ridicată de Stefan Rădulescu în Dosarul nr. 48.931/3/2005 al Tribunalul Bucuresti - Sectia a VI-a comercială.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele: Prin Încheierea din 9 mai 2008, pronuntată în Dosarul nr. 48.931/3/2005, Tribunalul Bucuresti - Sectia a VI-a comercială a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1077 din Codul civil, exceptie ridicată de Stefan Rădulescu într-o cauză având ca obiect un litigiu comercial.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că prevederile art. 1077 din Codul civil contravin dispozitiilor art. 21 alin. (1), (2) si (3) din Constitutie, întrucât se prezumă existenta unei obligatii de a face, fără ca instanta de judecată să o cenzureze, fiind astfel încălcat dreptul pârâtilor la apărare si dreptul la un proces echitabil.

Tribunalul Bucuresti - Sectia a VI-a comercială apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului apreciază că dispozitiile criticate sunt constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul judecătorului-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 1077 din Codul civil, care au următorul cuprins: „Nefiind îndeplinită obligatia de a face, creditorul poate asemenea să fie autorizat de a o aduce el la îndeplinire, cu cheltuiala debitorului.”

Exceptia de neconstitutionalitate se raportează la prevederile constitutionale ale art. 21 alin. (1), (2) si (3) referitoare la accesul liber la justitie si ale art. 24 referitoare la dreptul la apărare.


În practica sa jurisdictională, Curtea s-a mai pronuntat asupra dispozitiilor art. 1077 din Codul civil, prin raportare la art. 21 si art. 24 din Constitutie, când, prin Decizia nr. 59 din 2 februarie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 195 din 1 martie 2006, a constatat că acestea sunt constitutionale. În considerentele acelei decizii s-a retinut că textul de lege criticat face parte din capitolul VII - Despre efectele obligatiilor, cuprins în titlul III - Despre contracte sau conventii din cartea a III-a a Codului civil, iar fată de aceasta este evidentă finalitatea textului criticat, si „ea constă în determinarea debitorului de a executa obligatia la care este tinut în temeiul unui contract încheiat între pări, sub sanctiunea suportării cheltuielilor pe care le implică executarea sa. Prin exercitarea acestei constrângeri cu caracter pecuniar se urmăreste contracararea manoperelor abuzive, care ar duce la întârzierea îndeplinirii obligatiilor asumate de debitor, în vederea asigurării celeritătii, ca exigentă a executării obligatiilor civile”. În ceea ce priveste contrarietatea textului de lege mentionat fată de art. 21 alin. (1) (2) si (3) si art. 24 alin. (1) din Constitutie, s-a retinut că dispozitiile art. 1077 din Codul civil trebuie coroborate cu cele ale art. 5802 din Codul de procedură civilă, potrivit cărora, „Dacă debitorul refuză să îndeplinească o obligatie de a face cuprinsă într-un titlu executoriu, în termen de 10 zile de la primirea somatiei, creditorul poate fi autorizat de instanta de executare, prin încheiere irevocabilă, dată cu citarea părtilor, să o îndeplinească el însusi sau prin alte persoane, pe cheltuiala debitorului”. Fată de aceasta debitorul are posibilitatea ca, în fata instantei judecătoresti, să utilizeze toate mijloacele procedurale reglementate de lege în vederea pregătirii apărării sale, beneficiind, în acest mod, de dreptul la un proces echitabil si de solutionarea cauzei într-un termen rezonabil.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea acestei jurisprudente, atât considerentele, cât si solutia deciziei mentionate îsi păstrează valabilitatea si în prezenta cauză.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1077 din Codul civil, ridicată de Stefan Rădulescu în Dosarul nr. 48.931/3/2005 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a VI-a comercială.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 11 noiembrie 2008.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Prim-magistrat-asistent,

Claudia Miu

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule

 

Având în vedere:

- concluziile analizei gradului de adâncire a crizei financiare si economice în luna octombrie, care relevă o scădere importantă a pietelor auto si a productiei industriei furnizoare, precum si măsurile de sustinere a sectorului de automobile, afectat de criza financiară internatională;

- faptul că Guvernul României se preocupă de luarea măsurilor care să asigure păstrarea locurilor de muncă în economia românească, iar la un loc de muncă în industria constructoare sunt 4 locuri de muncă în industria furnizoare,

tinând cont de faptul că toate aceste elemente constituie situatii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată si totodată având în vedere că aceste elemente vizează interesul public si constituie situatii de urgentă si extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

Art. I. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 208/2008 pentru stabilirea unor măsuri privind taxa pe poluare pentru autovehicule, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 825 din 8 decembrie 2008, se abrogă.

Art. II. - Anexele nr. 1, 2 si 3 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 327 din 25 aprilie 2008, se modifică si se înlocuiesc cu anexele nr. 1, 2 si 3 care fac parte integrantă din prezenta ordonantă de urgentă.

Art. III. - (1) Autovehiculele M1 cu norma de poluare Euro 4 a căror capacitate cilindrică nu depăseste 2.000 cmc, precum si toate autovehiculele N1 cu norma de poluare Euro 4, care se înmatriculează pentru prima dată în România sau în alte state membre ale Uniunii Europene în perioada 15 decembrie 2008- 31 decembrie 2009 inclusiv, se exceptează de la obligatia de plată a taxei pe poluare pentru autovehicule stabilită potrivit prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 50/2008.

(2) Autovehiculelor M1 cu norma de poluare Euro 4 a căror capacitate cilindrică nu depăseste 2.000 cmc, precum si tuturor autovehiculelor N1 cu norma de poluare Euro 4, înmatriculate pentru prima dată în afara Uniunii Europene si care se înmatriculează în România, li se aplică taxele prevăzute în anexele nr. 1 si 2.

Art. IV. - (1) În cazul taxelor pe poluare pentru autovehicule plătite potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 208/2008, diferenta între taxa stabilită potrivit respectivei ordonante de urgentă si taxa stabilită potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 50/2008, în vigoare până la data publicării Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 208/2008, se restituie. Procedura de restituire se va stabili prin ordin comun al ministrului mediului si dezvoltării durabile si al ministrului economiei si finantelor în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei ordonante de urgentă.

(2) Între data intrării în vigoare a prevederilor art. I din prezenta ordonantă de urgentă si 14 decembrie 2008 inclusiv se aplică nivelurile taxei prevăzute de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 50/2008, astfel cum era în vigoare înainte de modificarea sa prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 208/2008.

(3) Procedura de înmatriculare a autovehiculelor se consideră initiată la data depunerii documentelor prevăzute la art. 5 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 50/2008. Contribuabililor li se aplică regimul juridic în vigoare la data depunerii documentelor prevăzute la art. 5 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 50/2008.

(4) Prevederile art. 11 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 50/2008 se aplică raportat la nivelul taxei pe poluare pentru autovehicule în vigoare la data de 1 iulie 2008.

Art. V. - Art. II si III intră în vigoare la data de 15 decembrie 2008.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul mediului si dezvoltării durabile,

Lucia Aria Varga,

secretar de stat

p. Ministrul transporturilor,

Antonel Tănase,

secretar de stat Departamentul pentru Afaceri Europene,

Aurel Ciobanu-Dordea,

secretar de stat Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 10 decembrie 2008.

Nr. 218.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 1 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 50/2008)

 

Nivelul taxei specifice în functie de emisia de dioxid de carbon

 

Norma de poluare1) sau tipul autovehiculului din categoria M1

Emisia de dioxid de carbon

- grame CO2/km -

Nivelul taxei specifice

- euro/1 gram CO2 -

1

2

3

Hibride, electrice

-

0

Euro 5 si Euro 6

-

0

Euro 4, Euro 3

≤ 120

0

 

121-150

1,5

 

151-180

3,0

 

181-210

6,0

 

211-240

12,0

 

241-270

18,0

 

≥ 271

24,0

 


1) Norma de poluare este cea stabilită prin:

- Regulamentul CE nr. 715/2007 pentru Euro 5 si Euro 6;

- directivele 98/69/CE si 2002/80/CE pentru Euro 3 si Euro 4.

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 2 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 50/2008)

 

Nivelul taxei specifice în functie de norma de poluare

 

Norma de poluare1) sau tipul autovehiculului din categoriile M1 si N1

Cilindree

Capacitatea cilindrică

- cmc -

Nivelul taxei specifice

- euro/1 cmc -

1

2

3

Hibride, electrice

 

0

Euro 5 si Euro 6

 

- 2)

Euro 4

≤ 1.400

0,60

 

1.401-1.600

0,90

 

1.601-2.000

1,20

 

2.001-2.500

1,80

 

2.501-3.000

2,40

 

> 3.000

3,00

Euro 3

≤ 1.400

1,95

 

1.401-1.600

3,00

 

1.601-2.000

3,90

 

2.001-2.500

5,70

 

2.501-3.000

7,50

 

> 3.000

9,00

Euro 2

≤ 1.400

5,10

 

1.401-1.600

7,80

 

1.601-2.000

9,90

 

2.001-2.500

15,00

 

2.501-3.000

21,00

 

> 3.000

24,00

Euro 1

≤ 1.400

10,50

 

1.401-1.600

16,50

 

1.601-2.000

21,00

 

2.001-2.500

30,00

 

2.501-3.000

42,00

 

> 3.000

48,00

Non-Euro

≤ 1.400

31,50

 

1.401-1.600

49,50

 

1.601-2.000

63,00

 

2.001-2.500

90,00

 

2.501-3.000

126,00

 

> 3.000

144,00

 


1) Norma de poluare este cea stabilită prin:

- Regulamentul CE nr. 715/2007 pentru Euro 5 si Euro 6;

- Directiva 98/69/CE si Directiva 2002/80/CE pentru Euro 3 si Euro 4;

- directivele 94/12/CE si 96/69/CE pentru Euro 2;

- directivele 91/441/CEE si 93/59/CEE pentru Euro 1.

2) Nivelul taxei specifice (euro/1 cmc) se va determina si se va datora începând cu intrarea în vigoare a normelor de aplicare a Regulamentului CE nr. 715/2007 privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce priveste emisiile provenind de la vehiculele usoare pentru pasageri si de la vehiculele usoare comerciale (Euro 5 si Euro 6) si privind accesul la informatiile referitoare la repararea si întretinerea vehiculelor.

 

ANEXA Nr. 3

(Anexa nr. 3 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 50/2008)

 

Nivelul taxei specifice pentru autovehiculele din categoriile N2, N3, M2 si M3

 

Norma de poluare a autovehiculului1)

Nivelul taxei specifice

- euro/1 cmc -

1

2

Euro V2)

0,03

Euro IV

0,1

Euro III

0,3

Euro II

1

Euro I

3

Non-Euro

9

 


1) Norma de poluare este cea stabilită prin:

- directivele 1999/96/CE si 2005/55/CE pentru Euro III, Euro IV, Euro V;

- directivele 91/542/CEE si 96/1/CE pentru Euro II;

- Directiva 91/542/CEE pentru Euro I.

2) Acest regim se aplică cu conditia de a nu se depăsi limita costurilor aditionale aferente normei de poluare Euro V si până când această normă va deveni obligatorie potrivit Directivei 2005/55/CE.

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor a unor terenuri trecute în domeniul public al statului, situate în comuna Sărulesti, judetul Călărasi, în vederea realizării de către Compania Natională de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A. a obiectivului de interes national „Reabilitarea sectiunilor Băneasa-Fetesti de pe linia de cale ferată Bucuresti-Constanta, România”

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, si având în vedere prevederile art. 47 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române si reorganizarea Societătii Nationale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - (1) Se aprobă darea în administrarea Ministerului Transporturilor a terenurilor situate în comuna Sărulesti, judetul Călărasi, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, trecute în domeniul public al statului prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Sărulesti nr. 16 din 22 aprilie 2008, în vederea realizării de către Compania Natională de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A. a obiectivului de interes national „Reabilitarea sectiunilor Băneasa-Fetesti de pe linia de cale ferată Bucuresti-Constanta, România”.

(2) Terenurile date în administrare potrivit alin. (1) nu pot primi altă destinatie.

Art. 2. - Predarea-preluarea suprafetelor de teren prevăzute la art. 1 alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între Consiliul Local al Comunei Sărulesti si Ministerul Transporturilor, prin Compania Natională de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A. în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul transporturilor,

Barna Tánczos,

secretar de stat p. Ministrul internelor si reformei administrative,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 4 decembrie 2008.

Nr. 1.583.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale terenurilor trecute în domeniul public al statului, situate în comuna Sărulesti, judetul Călărasi, care se dau în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Natională de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A. a obiectivului de interes national „Reabilitarea sectiunilor Băneasa-Fetesti de pe linia de cale ferată Bucuresti-Constanta, România”

 

Nr. crt.

Locul unde este situat terenul

Persoana juridică de la care se transmite terenul

Persoana juridică la care se transmite terenul

Caracteristici tehnice ale terenului

1.

Comuna Sărulesti, judetul Călărasi

Consiliul Local al Comunei Sărulesti, judetul Călărasi

Ministerul Transporturilor, Compania Natională de Căi Ferate „C.F.R.” - SA

S = 69,33 mCategoria de folosintă: drum comunal, fără nr. Cadastral

2.

Comuna Sărulesti, judetul Călărasi

Consiliul Local al Comunei Sărulesti, judetul Călărasi

Ministerul Transporturilor, Compania Natională de Căi Ferate „C.F.R.” - SA

S = 281,89 m2   Categoria de folosintă: drum comunal, nr. cadastral 767

3.

Comuna Sărulesti, judetul Călărasi

Consiliul Local al Comunei Sărulesti, judetul Călărasi

Ministerul Transporturilor, Compania Natională de Căi Ferate „C.F.R.” - SA

S = 257,06 mCategoria de folosintă: drum comunal, nr. cadastral 770

4.

Comuna Sărulesti, judetul Călărasi

Consiliul Local al Comunei Sărulesti, judetul Călărasi

Ministerul Transporturilor, Compania Natională de Căi Ferate „C.F.R.” - SA

S = 595,22 mCategoria de folosintă: drum comunal, nr. cadastral 775

5.

Comuna Sărulesti, judetul Călărasi

Consiliul Local al Comunei Sărulesti, judetul Călărasi

Ministerul Transporturilor, Compania Natională de Căi Ferate „C.F.R.” - SA

S = 2.884,23 mCategoria de folosintă: drum comunal, nr. cadastral 773

6.

Comuna Sărulesti, judetul Călărasi

Consiliul Local al Comunei Sărulesti, judetul Călărasi

Ministerul Transporturilor, Compania Natională de Căi Ferate „C.F.R.” - SA

S = 821,13 mCategoria de folosintă: drum comunal, nr. cadastral 772

7.

Comuna Sărulesti, judetul Călărasi

Consiliul Local al Comunei Sărulesti, judetul Călărasi

Ministerul Transporturilor, Compania Natională de Căi Ferate „C.F.R.” - SA

S = 3.266,35 mCategoria de folosintă: drum comunal, nr. cadastral 774

8.

Comuna Sărulesti, judetul Călărasi

Consiliul Local al Comunei Sărulesti, judetul Călărasi

Ministerul Transporturilor, Compania Natională de Căi Ferate „C.F.R.” - SA

S = 300,42 mCategoria de folosintă: drum comunal, nr. cadastral 768

9.

Comuna Sărulesti, judetul Călărasi

Consiliul Local al Comunei Sărulesti, judetul Călărasi

Ministerul Transporturilor, Compania Natională de Căi Ferate „C.F.R.” - SA

S = 68,33 mCategoria de folosintă: drum comunal, fără nr. Cadastral

10.

Comuna Sărulesti, judetul Călărasi

Consiliul Local al Comunei Sărulesti, judetul Călărasi

Ministerul Transporturilor, Compania Natională de Căi Ferate „C.F.R.” - SA

S = 362,37 mCategoria de folosintă: drum comunal, nr. cadastral 769

Total suprafată = 8.906,33 m2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 179/2008 privind plata contributiei României pentru anul 2008 la bugetul Institutului de Studii de Securitate al Uniunii Europene

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Articolul 1 din Hotărârea Guvernului nr. 179/2008 privind plata contributiei României pentru anul 2008 la bugetul Institutului de Studii de Securitate al Uniunii Europene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 141 din 25 februarie 2008, se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 1. - Se aprobă plata contributiei României pentru anul 2008 la bugetul Institutului de Studii de Securitate al Uniunii Europene, în sumă de 44.338,23 euro.”

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor externe,

Anton Niculescu,

secretar de stat Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 4 decembrie 2008.

Nr. 1.585.

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea unui act normativ si pentru trecerea unui imobil, aflat în administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, din domeniul privat al statului în domeniul public al statului

 

Având în vedere prevederile art. 1 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea si utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, si pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, aprobată cu modificări prin Legea nr. 640/2002, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 8 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - În anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 793/2007 pentru trecerea unor imobile aflate în administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, precum si pentru aprobarea vânzării, prin licitatie deschisă, a unor imobile si a unor mijloace fixe, aflate în domeniul privat al statului si în administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 503 din 27 iulie 2007, cu modificările ulterioare, pozitia nr. 4 se abrogă.

Art. II. - Se aprobă trecerea imobilului aflat în administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul privat al statului în domeniul public al statului si în baza materială de reprezentare si protocol.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Secretarul general al Guvernului,

Gabriel Berca

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 4 decembrie 2008.

Nr. 1.586.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului aflat în administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, care trece din domeniul privat al statului în domeniul public al statului

 

Descrierea imobilului

Terenul

Vila Covasna cu terenul aferent, în suprafată de 17.107,21 m2, din Covasna, str. Valea Zânelor nr. 10, judetul Covasna

17.107,21 m2


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unei suprafete de teren din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Agentia Domeniilor Statului în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea finalizării de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. a obiectivului de investitii „Autostrada Arad-Timisoara-Lugoj”

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 7 lit. e), art. 8 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, al art. 1 alin. (6) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiintarea Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome „Administratia Natională a Drumurilor din România”, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă transmiterea unei suprafete de teren, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Agentia Domeniilor Statului în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea finalizării de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. a obiectivului de investitii „Autostrada Arad-Timisoara-Lugoj”.

(2) Suprafata de teren transmisă potrivit alin. (1) nu poate primi altă destinatie.

Art. 2. - Predarea-preluarea suprafetei de teren prevăzute la art. 1 alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul transporturilor,

Barna Tánczos,

secretar de stat Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Dacian Ciolos

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 4 decembrie 2008.

Nr. 1.600.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale suprafetei de teren care se transmite din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Agentia Domeniilor Statului în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea finalizării de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. a obiectivului de investitii „Autostrada Arad-Timisoara-Lugoj”

 

 

 

 

 

 

 

Locul unde este situat terenul care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite terenul

Persoana juridică la care se transmite terenul

Caracteristicile tehnice ale terenului si nr. cadastral

Localitatea Giarmata, judetul Timis

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale – Agentia Domeniilor Statului

Ministerul Transporturilor - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata = 12.422 m2

Categoria de folosintă: păsune E

Nr. cadastral: 562/2

 

 

Suprafata totală

= 12.422 m2

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii publice nr. 1.038/2008 privind aprobarea tarifelor si valoarea cotizatiei de mentinere în vigoare a autorizatiei de punere pe piată, practicate de Agentia Natională a Medicamentului

 

Văzând Referatul de aprobare al Directiei farmaceutice nr. E.N. 12.410 din 2 decembrie 2008,

având în vedere prevederile art. 8 lit. e) din Ordonanta Guvernului nr. 125/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Medicamentului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 594/2002, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii publice emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului sănătătii publice nr. 1.038/2008 privind aprobarea tarifelor si valoarea cotizatiei de mentinere în vigoare a autorizatiei de punere pe piată, practicate de Agentia Natională a Medicamentului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 419 din 4 iunie 2008, cu completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 3, alineatul (3) se elimină.

2. După articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 51, cu următorul cuprins:

„Art. 51. - Procedura administrativă de gestionare a sumelor intrate în contul Agentiei Nationale a Medicamentului în cazul întreruperii procedurii de autorizare de punere pe piată/reînnoire a autorizatiei de punere pe piată (APP) este următoarea:

a) dacă un solicitant anuntă retragerea cererii de autorizare de punere pe piată/reînnoire a APP după efectuarea plătilor aferente procedurii de autorizare de punere pe piată/reînnoire a APP, taxa de autorizare de punere pe piată/reînnoire a APP care trebuie plătită de solicitanti în conformitate cu prevederile art. 854 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, la depunerea cererii de autorizare de punere pe piată/reînnoire a APP, se virează de Agentia Natională a Medicamentului la bugetul de stat;

b) dacă un solicitant anuntă retragerea cererii de autorizare de punere pe piată/reînnoire a APP după efectuarea plătilor aferente procedurii de autorizare de punere pe piată/reînnoire a APP, tariful de autorizare de punere pe piată/reînnoire a APP care trebuie plătit de solicitanti în conformitate cu prevederile anexei nr. 1a) se gestionează astfel:

(i) în cazul în care cererea de întrerupere a procedurii de autorizare de punere pe piată/reînnoire a APP este depusă de solicitant înainte de validarea cererii de autorizare/reînnoire a APP, suma respectivă, la solicitarea acestuia, poate fi returnată/redirectionată pentru o altă plată datorată Agentiei Nationale a Medicamentului de solicitantul respectiv;

(ii) în cazul în care cererea de întrerupere a procedurii de autorizare de punere pe piată/reînnoire a APP este depusă de solicitant după validarea cererii de autorizare de punere pe piată/reînnoire a APP, dar înainte de începerea procedurii, în cazul procedurilor de recunoastere mutuală sau descentralizată, respectiv nu mai târziu de 90 de zile calendaristice de la efectuarea plătii în cazul procedurii nationale, la cererea solicitantului, 90% din valoarea tarifului poate fi returnată/redirectionată pentru o altă plată datorată Agentiei Nationale a Medicamentului de solicitantul respectiv;

(iii) în cazul în care cererea de întrerupere a procedurii de autorizare de punere pe piată/reînnoire a APP este depusă de solicitant la Agentia Natională a Medicamentului după începerea procedurii în cazul procedurilor de recunoastere mutuală sau descentralizată, respectiv după împlinirea a 90 de zile calendaristice de la efectuarea plătii în cazul procedurii nationale, suma achitată se retine de Agentia Natională a Medicamentului si nu mai poate fi restituită;

c) dacă un solicitant anuntă retragerea cererii de aprobare a unei variatii după efectuarea plătii aferente procedurii de aprobare a variatiei si după validarea cererii de aprobare a variatiei, dar înainte de solicitarea de informatii suplimentare de către Agentia Natională a Medicamentului, la solicitarea acestuia, 90% din valoarea tarifului poate fi returnată/redirectionată pentru o altă plată datorată Agentiei Nationale a Medicamentului de solicitantul respectiv;

d) dacă un solicitant anuntă retragerea cererii de aprobare a unei variatii după solicitarea de informatii suplimentare de către Agentia Natională a Medicamentului, suma achitată se retine de Agentia Natională a Medicamentului si nu mai poate fi restituită.”

3. Articolul 6 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 6. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin îsi încetează aplicabilitatea Ordinul ministrului sănătătii nr. 407/2005 privind aprobarea tarifelor si tarifelor de urgenă pentru activitătile efectuate de Agentia Natională a Medicamentului, precum si a valorii cotizatiei de mentinere în vigoare a autorizatiei de punere pe piată, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 461 din 31 mai 2005; Ordinul ministrului sănătătii nr. 1.454/2005 pentru aprobarea unor tarife pentru activitătile efectuate de Agentia Natională a Medicamentului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 25 din 11 ianuarie 2006; Ordinul ministrului sănătătii publice nr. 876/2006 privind aprobarea tarifelor pentru unele activităti efectuate de Agentia Natională a Medicamentului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 641 din 25 iulie 2006; Ordinul ministrului sănătătii publice nr. 1.247/2006 privind aprobarea tarifului pentru eliberarea de către Agentia Natională a Medicamentului a certificatului care atestă calitatea de persoană calificată, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 868 din 24 octombrie 2006; Ordinul ministrului sănătătii publice nr. 1.767/2006 pentru aprobarea procedurii administrative de gestionare a sumelor intrate în contul Agentiei Nationale a Medicamentului în cazul întreruperii procedurii de autorizare de punere pe piată, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 58 din 24 ianuarie 2007; Ordinul ministrului sănătătii publice nr. 1.779/2006 privind aprobarea tarifelor pentru prestatiile efectuate în Departamentul evaluare autorizare pentru produsele autorizate prin procedura de recunoastere mutuală sau procedura descentralizată si pentru eliberarea autorizatiei de import paralel, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 9 din 8 ianuarie 2007; Ordinul ministrului sănătătii publice nr. 1.335/2007 privind aprobarea tarifelor pentru prestatii efectuate în Departamentul evaluare autorizare al Agentiei Nationale a Medicamentului pentru produsele autorizate prin procedura de recunoastere mutuală sau procedura descentralizată, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 552 din 13 august 2007.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

 

Bucuresti, 2 decembrie 2008.

Nr. 1.961.

 

MINISTERUL CULTURII SI CULTELOR

 

ORDIN

privind acreditarea Muzeului National al Literaturii Române

 

În temeiul dispozitiilor art. 18 alin. (4) din Legea muzeelor si a colectiilor publice nr. 311/2003, republicată,

în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului culturii si cultelor nr. 2.057/2007 pentru aprobarea Criteriilor si normelor de acreditare a muzeelor si a colectiilor publice,

în temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 78/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Cultelor, republicată,

în baza Hotărârii nr. 5.584/DGPCN din 23 octombrie 2008 a Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor,

ministrul culturii si cultelor emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acreditează Muzeul National al Literaturii Române.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii si cultelor,

Adrian Iorgulescu

 

Bucuresti, 19 noiembrie 2008.

Nr. 2.662.