MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul 176 (XX) - Nr. 837            LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Vineri, 12 decembrie 2008

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            212. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 

            1.625. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, pentru asigurarea cheltuielilor de personal ale unitătilor de învătământ preuniversitar de stat

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

739. - Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind modificarea anexelor nr.1 si 2 la Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 642/2008 pentru aprobarea normelor metodologice de acordare a sprijinului financiar, prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 1.195/2008

 

1.520. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind legitimatiile de control financiar-fiscal pentru functionarii publici din cadrul Directiei de control financiar si structurile de control financiar teritoriale

 

1.908. - Ordin al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială si de supraveghere financiară la Societatea Comercială „Uzina Mecanică Cugir” - S.A - filială a Companiei Nationale „Romarm” - S.A.

 

3.062/C. - Ordin al ministrului justitiei privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Oficiului National al Registrului Comertului si a oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale

 

ACTE ALE ÎNALTEI CURTI DE CASATIE SI JUSTITIE

 

            Decizia nr. 16 din 18 februarie 2008

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea si completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 

Având în vedere că regimul aplicabil taxelor judiciare de timbru justifică, în unele cazuri si în anumite conditii, acordarea unor facilităti la plata taxelor judiciare de timbru nu numai persoanelor fizice, dar si persoanelor juridice care se află m situatia de a se adresa instantei judecătoresti, pentru a se evita situatii în care o valoare mare a taxei judiciare ar produce dezechilibre în situatia financiară a entitătii juridice sau ar conduce la imposibilitatea acesteia de a solicita în justitie recunoasterea unor drepturi,

tinând seama de actuala situatie financiară cu efecte generalizate care afectează deja uri număr mare de entităti private si care cauzează dificultăti în efectuarea plătilor,

pentru a veni în sprijinul celor ce apelează la serviciul public al justitiei prin diversificarea modalitătilor de încasare a taxelor judiciare de timbru,

pentru reglementarea unor aspecte care au primit o solutionare diferită în practica instantelor judecătoresti cu privire la timbrarea cererilor prin care se solicită pronuntarea unei hotărâri judecătoresti care tine loc de act autentic de înstrăinare a unor bunuri imobile si cu privire la timbrarea unor actiuni cu caracter patrimonial,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 173 din 29 iulie 1997, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) Dispozitiile alin. (1) se aplică în mod corespunzător si cererilor privind declararea nulitătii, anularea, rezolutiunea sau rezilierea unui act juridic patrimonial, chiar dacă nu se solicită si repunerea părtilor în situatia anterioară, precum si cererilor privind constatarea existentei sau inexistentei unui drept patrimonial.”


2. La articolul 3, literele a) si a1) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„a) cereri pentru constatarea existentei sau neexistentei unui drept nepatrimonial - 19 lei;

a1) cereri în anularea sau declararea nulitătii unui act juridic nepatrimonial - 12 lei;”.

3. La articolul 31, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 31. - (1) Cererile introduse la instantele judecătoresti, prin care se solicită pronuntarea unei hotărâri judecătoresti care tine loc de act autentic de înstrăinare a unor bunuri imobile, se taxează potrivit prevederilor art. 2 alin. (1), la valoarea imobilului.”

4. Articolul 19 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 19. - Taxele judiciare de timbru se plătesc în numerar, prin virament, sau în sistem on-line, în contul bugetului de stat, la unitatea Trezoreriei Statului în raza căreia debitorul îsi are domiciliul sau, după caz, sediul fiscal. Taxele judiciare de timbru pot fi plătite si prin unităti bancare în contul bugetului de stat, costurile operatiunilor de transfer fiind în sarcina debitorului taxei.”

5. Articolul 21 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 21. - (1) Persoanele fizice pot beneficia de scutiri, reduceri, esalonări sau amânări pentru plata taxelor judiciare de timbru, în conditiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 193/2008.

(2) Instanta acordă persoanelor juridice, la cerere, facilităti sub formă de reduceri, esalonări sau amânări pentru plata taxelor judiciare de timbru datorate pentru actiuni si cereri introduse la instantele judecătoresti, în următoarele situatii:

a) cuantumul taxei reprezintă mai mult de 10 % din media venitului net pe ultimele 3 luni de activitate;

b) plata integrală a taxei, potrivit art. 20, nu este posibilă deoarece persoana juridică se află în curs de lichidare sau dizolvare ori bunurile acesteia sunt, în conditiile legii, indisponibilizate.

(3) În mod exceptional, instanta poate acorda persoanelor juridice reduceri, esalonări sau amânări pentru plata taxelor judiciare de timbru, în alte cazuri în care apreciază, fată de datele referitoare la situatia economico-financiară a persoanei juridice, că plata taxei de timbru, la valoarea datorată, ar fi de natură să afecteze în mod semnificativ activitatea curentă a persoanei juridice.

(4) Reducerea taxei de timbru poate fi acordată separat sau, după caz, împreună cu esalonarea sau amânarea plătii.”

6. După articolul 21 se introduce un nou articol, articolul 211, cu următorul cuprins:

„Art. 211. - (1) Pentru solutionarea cererii de acordare a facilitătilor la plata taxei judiciare de timbru, instanta poate solicita orice lămuriri si dovezi părtii sau informatii scrise autoritătilor competente.

(2) Asupra cererii de acordare a facilitătilor la plata taxei de timbru instanta se pronuntă fără citare, prin încheiere motivată dată în camera de consiliu. Încheierea se comunică solicitantului si părtii adverse, dacă este cazul.

(3) Împotriva încheierii cel interesat poate face cerere de reexaminare, în termen de 5 zile de la data comunicării încheierii.

(4) Cererea de reexaminare se solutionează în camera de consiliu de un alt complet, instanta pronuntându-se prin încheiere irevocabilă.”

7. După articolul 211 se introduce un nou articol, articolul 212, cu următorul cuprins:

„Art. 212. - (1) În cazul încuviintării cererii de acordare a facilitătilor la plata taxei judiciare de timbru, prin încheiere se vor stabili, după caz, cota de reducere sau cuantumul redus al taxei, termenul sau termenele de plată si cuantumul ratelor.

(2) Esalonarea plătii taxelor judiciare se poate face pe parcursul a cel mult 2 ani.

(3) În cazul esalonării sau amânării, instanta transmite hotărârea de încuviintare, care constituie titlu executoriu, Ministerului Economiei si Finantelor/organelor competente pentru urmărirea executării obligatiei de plată ori, după caz, pentru punerea în executare a hotărârii privind plata taxei ori a părtii din taxa datorată, la termenele stabilite. În titlul executoriu se vor mentiona si codul de identificare fiscală, domiciliul fiscal, precum si orice alte date de identificare a debitorului. Executarea silită a hotărârii se va efectua prin organele de executare ale unitătilor teritoriale subordonate Ministerului Economiei si Finantelor în a căror rază teritorială îsi are sediul debitorul, potrivit legislatiei privind executarea silită a creantelor bugetare.”

8. La articolul 23, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

„(21) În cazul în care părtile se împacă înainte de prima zi de înfătisare, suma achitată cu titlu de taxă judiciară de timbru se restituie în întregime, iar în cazul împăcării ulterior primei zile de înfătisare, se restituie până la jumătate din suma achitată, proportional cu actele procesuale neîndeplinite.”

Art. II. - (1) Prevederile art. I pct. 4 privind plata în sistem on-line în contul bugetului de stat se aplică începând cu data de 1 martie 2009.

(2) Cererile privind declararea nulitătii, anularea, rezolutiunea sau rezilierea unui act juridic, cererile pentru constatarea existentei sau neexistentei unui drept, precum si cererile în anularea sau declararea nulitătii unui act juridic, aflate pe rolul instantelor la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgenă si care au fost timbrate corespunzător la data introducerii lor, se consideră ca fiind legal timbrate. Dispozitiile speciale în vigoare, care prevăd scutiri de la plata taxei judiciare de timbru pentru actiunile în realizarea dreptului, sunt si rămân aplicabile.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează: Ministrul justitiei,

Cătălin Marian Predoiu

Ministrul pentru întreprinderi mici si mijlocii, comert, turism si profesii liberale,

Ovidiu Ioan Silaghi

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 4 decembrie 2008.

Nr. 212.

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, pentru asigurarea cheltuielilor de personal ale unitătilor de învătământ preuniversitar de stat

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) si (3) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si municipiului Bucuresti, pe anul 2008, cu suma de 40.168 mii lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, aferente finantării cheltuielilor de personal ale institutiilor de învătământ preuniversitar de stat, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Repartizarea sumelor prevăzute la alin. (1) pe comune, orase, municipii si sectoarele municipiului Bucuresti se face prin decizie a directorului directiei generale a finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, după consultarea primarilor si cu asistenta tehnică de specialitate a inspectoratului scolar.

Art. 2. - Ordonatorii principali de credite răspund de modul de utilizare, în conformitate cu dispozitiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor art. 1.

Art. 3. - Ministerul Economiei si Finantelor este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2008.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

p. Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Remus Pricopie,

secretar de stat Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 10 decembrie 2008.

Nr. 1.625.

 

ANEXĂ

 

SITUATIA

sumelor alocate din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, pentru finantarea cheltuielilor de personal din institutiile de învătământ preuniversitar de stat ale comunelor, oraselor si municipiilor

 

- mii lei -

Nr. crt.

Judetul

Sumele alocate pentru finantarea cheltuielilor

de personal din institutiile de învătământ preuniversitar de stat ale comunelor, oraselor si municipiilor

0

1

2

 

TOTAL:

40.168

1.

ARGES

1.778

2.

BACĂU

1.071

3.

BIHOR

848

4.

BISTRITA-NĂSĂUD

2.352

5.

BRASOV

2.000

6.

BUZĂU

1.387

7.

CĂLĂRASI

720

8.

COVASNA

398

9.

DOLJ

1.500

10.

GORJ

526


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind modificarea anexelor nr. 1 si 2 la Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 642/2008 pentru aprobarea normelor metodologice de acordare a sprijinului financiar, prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 1.195/2008

 

În baza Referatului de aprobare al Directiei generale implementare politici agricole nr. 125.454 din 8 decembrie 2008, având în vedere prevederile art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 1.195/2008 privind acordarea de sprijin financiar în sectorul legume-fructe si din agricultura ecologică,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale,

ministrul agriculturii si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 642/2008 pentru aprobarea normelor metodologice de acordare a sprijinului financiar, prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 1.195/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 728 din 28 octombrie 2008, se modifică după cum urmează:

1. În anexa nr. 1, la articolul 3, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Pentru ca membrii acestora să poată primi sprijin financiar, până la data de 6 februarie 2009 inclusiv, asociatiile si organizatiile profesionale prezintă, în original si în copie, actul de constituire si lista membrilor acestora la directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, iar grupurile de producători, grupurile de producători recunoscute preliminar si organizatiile de producători prezintă o copie a avizului de recunoastere si un centralizator cu membrii si suprafetele cultivate de către acestia si de pe care au fost receptionate si livrate către piată legume si/sau fructe.”

2. În anexa nr. 1, la articolul 5, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

,,Art. 5. - (1) Termenul-limită de depunere a cererilor de sprijin financiar este 30 ianuarie 2009 inclusiv.”

3. În anexa nr. 2, la articolul 3, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Termenul-limită de depunere a cererilor de sprijin pentru acordarea de sprijin financiar în sectorul agricultură ecologică este 30 ianuarie 2009 inclusiv”.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Dacian Ciolos

 

Bucuresti, 11 decembrie 2008.

Nr. 739.

 


MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

privind legitimatiile de control financiar-fiscal pentru functionarii publici din cadrul Directiei de control financiar si structurile de control financiar teritoriale

 

În temeiul dispozitiilor art. 4 alin. (2) pct. 12 si art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 495/2007 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere dispozitiile Legii nr. 30/1991 privind organizarea si functionarea controlului financiar si a Gărzii financiare, cu modificările ulterioare, si a Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale cap. I pct. 13 teza a 2-a din Normele metodologice pentru aparatul de control financiar al statului din cadrul Ministerului Finantelor Publice, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 889/2005,

presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - Pentru desfăsurarea controlului financiar, potrivit Legii nr. 30/1991 privind organizarea si functionarea controlului financiar si a Gărzii financiare, cu modificările ulterioare, si Ordinului ministrului finantelor publice nr. 889/2005 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aparatul de control financiar al statului din cadrul Ministerului Finantelor Publice, coroborat cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscaă, republicată, cu modificările si completările ulterioare, se vor elibera legitimatii de control financiar-fiscal personalului cu atributii de control financiar, conform modelelor prevăzute în anexă.

Art. 2. - Personalul cu atributii de control financiar cuprinde functionarii publici ai Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, desemnati de conducătorul organului fiscal să efectueze control financiar.

Art. 3. - (1) Legitimatiile de control financiar-fiscal prevăzute la art. 1 atestă împuternicirea specială a titularului în fata operatorului economic, ce implică exercitiul autoritătii de stat, acordată pe timpul îndeplinirii atributiilor ce îi revin, potrivit titlului VII „Inspectia fiscală” din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si Legii nr. 30/1991, cu modificările ulterioare.

(2) Legitimatia de control financiar-fiscal este valabilă numai însotită de ordinul de serviciu semnat de conducătorul organului de control financiar.

Art. 4. - (1) Legitimatiile de control financiar-fiscal au regim special, sunt nominale si se distribuie de către Agentia Natională de Administrare Fiscală.

(2) Numerotarea legitimatiilor de control financiar-fiscal se face de către Agentia Natională de Administrare Fiscală, prin repartizarea unei plaje de numere fiecărui judet.

(3) Legitimatiile de control financiar-fiscal vor fi semnate de către vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, pentru structurile de control financiar centrale, respectiv de directorul executiv, pentru Directia Generală a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti si structurile de control financiar teritoriale.

(4) Necesarul si distribuirea la nivel de activitate de control financiar a legitimatiilor de control financiar-fiscal se vor efectua de Agentia Natională de Administrare Fiscală, pe baza solicitărilor făcute de structurile teritoriale sau centrale cu atributii de control financiar, care va elibera legitimatiile de control financiar-fiscal în baza necesarului.

(5) Eliberarea legitimatiilor de control financiar-fiscal se face de către conducătorul organului de control financiar, pentru persoanele din subordine, pe baza unei evidente nominale, în care se vor mentiona numărul legitimatiei de control financiar-fiscal, numele si prenumele, codul numeric personal, functia titularului legitimatiei, institutia, data eliberării, data anulării si semnătura.

(6) Pierderea sau furtul legitimatiei de control financiar-fiscal se publică în presă si se anuntă directiei emitente, în termen de 48 de ore.

(7) La data încetării activitătii, titularul legitimatiei de control financiar-fiscal va depune legitimatia la organul emitent, în vederea anulării si consemnării în evidenta prevăzută la alin.(5).

Art. 5. - Până la data intrării în vigoare a prezentului ordin, pentru efectuarea controlui financiar, personalul cu atributii de control financiar va utiliza legitimatiile emise de Ministerul Economiei si Finantelor.

Art. 6. - Directia de control financiar, Directia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, directiile generale ale finantelor publice judetene si Directia Generală a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 7. - Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 8. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală,

Daniel Chitoiu

 

Bucuresti, 5 noiembrie 2008.

Nr. 1.520.

 


ANEXĂ*)

 

LEGITIMATIE DE CONTROL FINANCIAR

 

Pagina 1

Pagina a 2-a


*) Anexa este reprodusă în facsimil.


 

DESCRIEREA

legitimatiei de control financiar-fiscal

 

1. Descrierea legitimatiei:

a) dimensiuni 90 mm/70 mm;

b) carton grosime 1 mm;

c) culori: rosu, galben, albastru sidefat (BT 32), negru, alb.

2. Ambalare individuală în portmoneu de piele, dimensiune 115 mm/90 mm.

3. Legitimatia de control financiar-fiscal se compune din fila 1 si fila 2.

4. Avizarea se efectuează pentru anul calendaristic în curs.

5. Avizarea se efectuează prin aplicarea stampilei emitentului si semnarea de către conducătorul activitătii de control financiar.

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI

 

ORDIN

privind instituirea procedurii de administrare specială si de supraveghere financiară la Societatea Comercială „Uzina Mecanică Cugir” - S.A. - filială a Companiei Nationale „Romarm” - S.A.

 

În vederea stabilirii modului de administrare si gestionare, precum si a măsurilor ce trebuie luate pentru accelerarea procesului de privatizare la Societatea Comercială „Uzina Mecanică Cugir” - S.A. - filială a Companiei Nationale „Romarm” - S.A.,

în temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 1 si 9 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasare prin absorbtie cu Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, aprobată cu completări prin Legea nr. 360/2004, cu completările ulterioare, ale art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 101/2006 privind reorganizarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului prin comasarea prin absorbtie cu Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie,

presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se instituie procedura de administrare specială în perioada de privatizare la Societatea Comercială „Uzina Mecanică Cugir” - S.A - filială a Companiei Nationale „Romarm” - S.A., denumită în continuare societate comercială, cu sediul în orasul Cugir, Str. 21 Decembrie 1989 nr. 1, judetul Alba, înmatriculată la oficiul registrului comertului sub nr. J01/40/1999, începând cu data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 2. - (1) Pe perioada administrării speciale în perioada privatizării, administratorul special are atributiile stabilite prin mandatul special acordat de presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului.

(2) Continutul mandatului prevăzut la alin. (1) va cuprinde în principal, dar fără a se limita la acestea, următoarele atributii:

a) luarea unor măsuri de administrare, gestionare si supraveghere financiară a societătii comerciale, cu accent pe:

- situatia îndeplinirii principalilor indicatori economico-financiari si de performantă;

- identificarea unor active neutilizate care pot fi transferate/vândute;

- inventarierea datoriilor societătii, precum si a plătilor restante, în structura lor;

- inventarierea creantelor pe care societatea le are de recuperat;

- cunoasterea situatiei litigiilor care grevează asupra societătii comerciale;

- inventarierea activelor posibil a fi revendicate;

b) notificarea tuturor creditorilor bugetari în sensul instituirii procedurii de administrare specială în perioada de privatizare, în vederea neînceperii/suspendării de către acestia a oricăror măsuri de executare silită împotriva societătilor comerciale;

c) solicitarea organelor teritoriale ale Ministerului Economiei si Finantelor, pentru bugetul de stat, si ale celorlalte ministere si institutii, pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, precum si ale autoritătilor administratiei publice locale, pentru bugetele locale, de a elibera certificatele de obligatii bugetare necesare acordării facilitătilor prevăzute de Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările si completările ulterioare;

d) solicitarea furnizorilor de servicii pentru întocmirea graficelor de reesalonare a datoriilor restante, respectarea acestora si efectuarea plătilor facturilor curente;

e) respectarea disciplinei economico-financiare prin luarea unor măsuri pentru întărirea acesteia.

Art.3. - La data instituirii procedurii de administrare specială se instituie si procedura de supraveghere financiară a Societătii Comerciale „Uzina Mecanică Cugir” - S.A., în conformitate cu dispozitiile Legii nr. 137/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art.4. - Procedura de administrare specială în perioada de privatizare încetează la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor în situatia privatizării societătii comerciale sau la data stabilită prin ordin al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului.

 

Presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului,

Teodor Atanasiu

 

Bucuresti, 9 decembrie 2008.

Nr. 1.908.

 


MINISTERUL JUSTITIEI

 

ORDIN

privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Oficiului National al Registrului Comertului si a oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale

 

Având în vedere dispozitiile art. 10 alin. (1) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul dispozitiilor art. 23 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul justitiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de organizare si functionare a Oficiului National al Registrului Comertului si a oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Oficiul National al Registrului Comertului si oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale vor duce la îndeplinire dispozitiile prezentului ordin.

Art. 3. - Ordinul ministrului justitiei nr. 2.145/C/2007 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Oficiului National al Registrului Comertului si a oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 652 din 25 septembrie 2007, se abrogă.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul justitiei,

Sorin Stănescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 2 decembrie 2008.

Nr. 3.062/C.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

de organizare si functionare a Oficiului National al Registrului Comertului si a oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

ARTICOLUL 1

Organizarea Oficiului National al Registrului Comertului si a oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale

 

(1) Oficiul National al Registrului Comertului este organizat în subordinea Ministerului Justitiei ca institutie publică cu personalitate juridică, finantată integral din venituri proprii.

(2) Oficiul National al Registrului Comertului are patrimoniu propriu, autonomie functională si de decizie.

(3) Oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale sunt organizate în fiecare judet, functionează în subordinea Oficiului National al Registrului Comertului si nu au personalitate juridică.

(4) Oficiul National al Registrului Comertului are atributiile care îi revin potrivit dispozitiilor Legii nr. 26/1990 privind Registrul comertului, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale Legii nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalitătilor la înregistrarea în registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum si la autorizarea functionării persoanelor juridice, cu modificările si completările ulterioare, ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăsurarea activitătilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale si întreprinderile familiale, ale Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificările ulterioare, si ale Ordinului ministrului justitiei nr. 2.594/C/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de tinere a registrelor comertului, de efectuare a înregistrărilor si de eliberare a informatiilor, precum si cele stabilite prin alte acte normative cu incidentă în domeniul său de activitate.


 

ARTICOLUL 2

Organizarea teritorială a Oficiului National al Registrului Comertului

 

(1) Oficiul National al Registrului Comertului are sediul în municipiul Bucuresti si tine, potrivit legii, registrul central al comertului.

(2) La nivel teritorial registrul comertului se tine de fiecare oficiu al registrului comertului de pe lângă tribunal.

(3) Registrul central al comertului se tine în baza înregistrărilor operate în registrul comertului de oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale si comunicate Oficiului National al Registrului Comertului pe cale electronică.

 

CAPITOLUL II

Principalele functii ale Oficiului National al Registrului Comertului si ale oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale

 

ARTICOLUL 3

Functiile registrului comertului, Oficiului National al Registrului Comertului si ale oficiilor registrului comertului de pe lângă Tribunale

 

(1) Principala functie a registrului comertului tinut de oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale este aceea de înregistrare a tuturor persoanelor juridice supuse obligatiei de înregistrare, precum si a persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale si întreprinderilor familiale care desfăsoară activităti economice, cu sediul social/sediul profesional pe raza teritorială a tribunalului.

(2) Ca efect al înregistrării persoanelor juridice, persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale si întreprinderilor familiale care desfăsoară activităti economice cu sediul social/sediul profesional pe raza tribunalului, prin registrul comertului se realizează evidenta datelor din documentele de înregistrare ale persoanelor supuse înregistrării, precum si arhiva oficială a documentelor cu caracter constitutiv sau modificator ale acestora si a situatiilor financiare anuale.

(3) Prin registrul comertului se realizează publicitatea legală, înregistrările, datele si actele înregistrate fiind opozabile fată de terti de la data efectuării lor ori de la publicarea lor în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a si Partea a VII-a, sau, după caz, pe site-ul Oficiului National al Registrului Comertului, în conditiile legii. În acest scop, dacă legea nu prevede altfel, oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale intermediază transmiterea spre publicare a înregistrărilor si actelor, la cererea si pe cheltuiala solicitantului. Oficiul National al Registrului Comertului încheie cu Regia Autonoma „Monitorul Oficial” protocol de colaborare în vederea asigurării de către oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale a intermedierii transmiterii spre publicare a înregistrărilor si actelor pentru care legea prevede publicarea lor în Monitorul Oficial al României.

(4) Pe baza documentelor depuse de persoanele juridice si fizice supuse înregistrării în registrul comertului, oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale au obligatia de a elibera, potrivit art. 4 din Legea nr. 26/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare, la cererea persoanelor interesate si pe cheltuiala acestora, certificate constatatoare că un anumit act sau fapt este sau nu este înregistrat în registrul comertului si copii certificate de pe înregistrările efectuate si/sau de pe documentele depuse, de pe actele înregistrate sau în baza cărora s-au efectuat înregistrări, precum si informatii privind datele înregistrate în registrul comertului, certificate constatatoare ale drepturilor de proprietate asupra activelor distribuite ca urmare a lichidării societătilor comerciale în nume colectiv, societătilor comerciale în comandită simplă si societătilor comerciale cu răspundere limitată, cu respectarea dispozitiilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificările si completările ulterioare, si ale Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificările si completările ulterioare.

(5) Oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale emit, în conformitate cu dispozitiile Legii nr. 359/2004, cu modificările si completările ulterioare, extras de registru privind starea persoanei juridice referitoare la functionare, dizolvare, reorganizare, lichidare, insolventă, reorganizare judiciară, faliment sau suspendare temporară a activitătii.

(6) Pentru a veni în sprijinul persoanelor fizice si juridice supuse înregistrării în registrul comertului, în cadrul oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale functionează serviciile de asistentă pentru comercianti, care au rolul de a asigura prestarea serviciilor de asistentă prevăzute la art. 35 din Legea nr. 359/2004, cu modificările si completările ulterioare, anterior depunerii cererilor de înregistrare.

(7) Oficiul National al Registrului Comertului publică Buletinul procedurilor de insolventă, în format electronic si/sau hârtie, în conditiile legii.

(8) În scopul favorizării unui mediu de afaceri transparent, sigur si predictibil, al asigurării celeritătii solutionării cererilor persoanelor supuse obligatiei de înregistrare în registrul comertului potrivit legii, Oficiul National al Registrului Comertului va publica ghiduri de informare cu privire la formalitătile necesare în vederea efectuării înregistrărilor în registrul comertului si a celorlalte functii ale sale, culegeri privind practica judecătorilor delegati la oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale si, după caz, a directorilor oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale, culegeri de practică judiciară a instantelor în domeniul insolventei, ca urmare a publicării hotărârilor judecătoresti în Buletinul procedurilor de insolventă, precum si altele asemenea. Acestea pot fi publicate pe suport hârtie si/sau în format electronic. De asemenea, Oficiul National al Registrului Comertului publică în format electronic si/sau hârtie date si informatii privind anumite înregistrări efectuate în registrul comertului, pe diverse criterii, si asigură, la cerere, informarea permanentă asupra cererilor de înregistrare depuse la oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale spre solutionare pentru persoanele înregistrate.

(9) Oficiul National al Registrului Comertului poate înfiinta birouri teritoriale în străinătate în vederea îndeplinirii functiilor arătate la alin. (1)-(7). Aceste birouri sunt înfiintate în subordinea Oficiului Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Bucuresti. În cadrul acestora îsi desfăsoară activitatea specialisti în consultantă si asistentă în constituirea si functionarea comerciantilor si sunt conduse de un coordonator. Statutul personalului si obligatiile acestuia se stabilesc prin regulament aprobat prin decizie a directorului general al Oficiului National al Registrului Comertului.

 

ARTICOLUL 4

Alte functii ale oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale

 

(1) Oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale asigură transmiterea datelor în vederea înregistrării fiscale a contribuabililor si obtinerii codului unic de înregistrare de la Ministerul Economiei si Finantelor, precum si a informatiilor din cazierul fiscal, în conditiile legii.

(2) Oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale eliberează certificate constatatoare anexă la certificatul de înregistrare si certificatul de înscriere de mentiuni, după caz, în baza declaratiilor-tip pe propria răspundere, conform Legii nr. 359/2004, cu modificările si completările ulterioare, si asigură transmiterea acestora către autoritătile publice competente.

 


ARTICOLUL 5

Atributiile Oficiului National al Registrului Comertului

 

(1) În calitate de persoană juridică ce are în subordine oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale, Oficiul National al Registrului Comertului are, potrivit legii, următoarele atributii:

a) tine registrul central al comertului pentru persoanele juridice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale si întreprinderile familiale care desfăsoară activităti economice, prin centralizarea tuturor datelor înregistrate în evidentele registrelor comertului tinute la nivel teritorial si validate de oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale;

b) tine cataloagele firmelor si emblemelor;

c) obtine si tine evidenta acordurilor Secretariatului General al Guvernului sau, după caz, al prefectului judetului, respectiv al municipiului Bucuresti, în circumscriptia teritorială în care solicitantul si-a stabilit sediul social, privind folosirea firmei în conformitate cu prevederile art. 39 din Legea nr. 26/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

d) asigură organizarea în cadrul oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale a activitătii de asistentă acordată persoanelor juridice si persoanelor fizice supuse înregistrării;

e) asigură îndrumarea metodologică unitară la nivel national;

f) asigură eliberarea de certificate constatatoare, extrase de registru, informatii din registrul comertului si certificate constatatoare ale drepturilor de proprietate asupra activelor distribuite ca urmare a lichidării societătilor comerciale în nume colectiv, societătilor comerciale în comandită simplă si societătilor comerciale cu răspundere limitată, conform Normelor metodologice privind modul de tinere a registrelor comertului, de efectuare a înregistrărilor si de eliberare a informatiilor inclusiv, prin servicii on-line permanente; asigură, la cerere, informarea permanentă asupra cererilor de înregistrare depuse la oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale spre solutionare pentru persoanele înregistrate;

g) asigură coordonarea activitătii de îndrumare si reprezentare legală prin Directia contencios;

h) asigură proiectarea, realizarea, implementarea si întretinerea sistemului informatic unitar la nivel national;

i) asigură proiectarea formularelor tipizate utilizate în activitatea registrului comertului;

j) editează Buletinul procedurilor de insolventă în care se publică citatiile, comunicările instantelor de judecată, hotărârile judecătoresti, convocările si notificările actelor de procedură efectuate de instantele judecătoresti si cele ale practicienilor în insolventă, după deschiderea procedurii de insolventă, conform dispozitiilor legale în vigoare;

k) furnizează Buletinul procedurilor de insolventă pe bază de abonament si individual, informatii din Buletinul procedurilor de insolventă, copii ale Buletinului procedurilor de insolventă si copii certificate de pe actele publicate;

l) asigură informarea statistică;

m) asigură administrarea hard si soft a retelelor locale de calculatoare si a comunicatiilor cu oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale;

n) colaborează cu autoritătile si institutiile publice responsabile pentru elaborarea, actualizarea si utilizarea unor nomenclatoare unitare pe plan national;

o) colaborează cu autoritătile si institutiile publice implicate în emiterea avizelor prealabile necesare în vederea constituirii si autorizării functionării comerciantilor, pentru simplificarea procedurilor specifice;

p) asigură accesul solicitantilor la formularele-tip utilizate în activitate;

q) coordonează activitatea în domeniul bugetar si financiar-contabil;

r) coordonează activitatea de administrare si gestionare a patrimoniului oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale si a Oficiului National al Registrului Comertului;

s) coordonează activitatea de resurse umane, formare profesională si evaluare a salariatilor Oficiului National al Registrului Comertului si a oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale;

s) supraveghează si asigură persoanelor interesate liberul acces la informatiile de interes public conform legislatiei în vigoare;

t) coordonează activitătile de management al calitătii;

t) coordonează activitătile de securitate si sănătate în muncă, P.S.I., medicina muncii;

u) propune organelor abilitate spre aprobare taxele si tarifele ce pot fi percepute de oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale si de Oficiul National al Registrului Comertului pentru operatiunile si serviciile prestate;

v) asigură continuitatea aprovizionării cu mijloace fixe, obiecte de inventar si materiale consumabile specifice activitătii oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale si a Oficiului National al Registrului Comertului;

w) asigură si realizează auditul activitătii Oficiului National al Registrului Comertului si al oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale;

x) coordonează si controlează activitatea desfăsurată de oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale;

y) publică pe suport hârtie si/sau electronic ghiduri de informare cu privire la formalitătile necesare în vederea efectuării înregistrărilor în registrul comertului, culegeri privind practica judecătorilor delegati la oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale si, după caz, a directorilor oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale, culegeri de practică judiciară ale instantelor în domeniul insolventei ca urmare a publicării hotărârilor judecătoresti în Buletinul procedurilor de insolventă, precum si altele asemenea;

z) asigură informarea permanentă a solicitantilor cu privire la stadiul cererilor de înregistrare prin mentinerea în acest scop pe pagina de internet proprie a unui serviciu on-line;

aa) elaborează procedurile de înregistrare si comunicare la nivelul oficiilor registrelor comertului de pe lângă tribunale în vederea solutionării cererilor de înregistrare, realizează aplicatii informatice specifice (program registratură, condică electronică) si asigură depunerea si prelucrarea cererilor depuse la oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale si la Oficiul National al Registrului Comertului pe cale electronică (e-forms);

bb) în scopul exercitării atributiilor si îndeplinirii functiilor sale, Oficiul National al Registrului Comertului poate apela la consultanti interni si externi, în conditiile legii, si poate colabora cu institutii, autorităti, organizatii etc. din tară si străinătate;

cc) asigură protectia si securitatea sistemului informatic, precum si a datelor si informatiilor înregistrate în bazele de date mentinute si administrate de Oficiul National al Registrului Comertului.

(2) Oficiul National al Registrului Comertului exercită competente si îndeplineste orice alte functii si atributii stabilite prin lege.


 

CAPITOLUL III

Organizarea si functionarea Oficiului National al Registrului Comertului

 

ARTICOLUL 6

Personalul Oficiului National al Registrului Comertului

 

(1) Oficiul National al Registrului Comertului functionează potrivit organigramei aprobate prin ordin al ministrului justitiei si are structura organizatorică si numărul maxim de posturi mentionate în anexele nr. 1, 1a)-1j).

(2) Numărul maxim al posturilor Oficiului National al Registrului Comertului este de 2.235, exclusiv posturile aferente birourilor teritoriale ale Oficiului National al Registrului Comertului organizate în subordinea oficiilor registrului comer Î ului de pe lângă tribunale, care sunt în număr de 65.

(3) În subordinea Oficiului National al Registrului Comertului sunt organizate 42 de oficii ale registrului comertului care functionează pe lângă tribunale, a căror organigramă este prevăzută în anexele nr. 2 si 3.

(4) Structura Oficiului Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Bucuresti este prevăzută în organigrama inclusă în anexa nr. 3.

(5) În cadrul oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale, structurile interne (servicii, birouri, birouri teritoriale) si personalul acestora sunt subordonate directorului fiecărui oficiu si conducerii Oficiului National al Registrului Comertului, care coordonează si controlează întreaga activitate a acestora.

(6) Structura organizatorică, numărul de personal si coordonatorul biroului teritorial se aprobă de directorul general al Oficiului National al Registrului Comertului, cu avizul Consiliului de conducere, la propunerea fundamentată a directorului oficiului registrului comertului de pe lângă tribunal. Coordonatorii birourilor teritoriale sunt numiti prin decizie a directorului general al Oficiului National al Registrului Comertului, pe o perioadă de 4 ani, mandatul lor putând fi prelungit pentru aceeasi perioadă.

(7) Oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale asigură, anterior depunerii cererilor de înregistrare, servicii de asistentă pentru persoanele supuse obligatiei de înregistrare în registrul comertului.

(8) Salarizarea personalului se asigură, potrivit legii, din venituri proprii si se stabileste prin negociere, conform contractelor individuale de muncă-anexă la contractul colectiv de muncă al Oficiului National al Registrului Comertului, dispozitiilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările si completările ulterioare, si altor acte normative incidente în materie.

(9) Directorul general, directorii generali adjuncti, directorii, directorii adjuncti, sefii de servicii, sefii de birouri si coordonatorii birourilor teritoriale înfiintate în străinătate beneficiază, după caz, de indemnizatia de conducere negociată si stabilită prin contractul colectiv de muncă aprobat anual la nivelul Oficiului National al Registrului Comertului.

 

ARTICOLUL 7

Comunicarea internă

 

(1) Toate comunicările între structurile interne ale Oficiului National al Registrului Comertului, precum si între Oficiul National al Registrului Comertului si oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale se fac în scris, cu indicarea termenelor de răspuns si solutionare, după caz, precum si a oricăror altor elemente necesare conform specificului comunicării.

(2) Personalul Oficiului National al Registrului Comertului si al oficiilor registrului comerului de pe lângă tribunale are obligatia respectării secretului de serviciu, astfel cum este definit prin lege.

 

SECTIUNEA 1

Conducerea Oficiului National al Registrului Comertului

 

ARTICOLUL 8

Directorul general

 

(1) Oficiul National al Registrului Comertului este condus de un director general selectionat prin concurs, organizat de Ministerul Justitiei, conform regulamentului aprobat prin ordin al ministrului justitiei, si care este numit prin ordin al ministrului justitiei, în conditiile legii.

(2) Directorul general al Oficiului National al Registrului Comertului este ordonator secundar de credite si reprezintă Oficiul National al Registrului Comertului în relatiile cu tertii, fiind conducătorul si coordonatorul activitătii specifice prevăzute de lege, iar în această calitate:

a) aprobă bugetul anual de venituri si cheltuieli si rectificările acestuia;

b) aprobă si asigură angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor aprobate prin bugetul de venituri si cheltuieli întocmit de Directia economică;

c) asigură efectuarea cheltuielilor în limitele stabilite prin bugetul anual;

d) aprobă planul de organizare pentru asigurarea integritătii bunurilor ce fac parte din patrimoniul Oficiului National al Registrului Comertului si al oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale;

e) aprobă planul de organizare a activitătii pentru tinerea la zi a contabilitătii si prezentarea la termen a situatiilor financiare;

f) aprobă planul de organizare si monitorizare a sistemului de achizitii publice si a programului de lucrări si investitii necesare;

g) aprobă planul de organizare a activitătii de tinere la zi a evidentei patrimoniului;

h) aprobă planul de organizare a controlului financiar preventiv si a auditului intern;

i) asigură coordonarea si controlul activitătii Oficiului National al Registrului Comertului, precum si a directorilor oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale;

j) numeste personalul Oficiului National al Registrului Comertului i al oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale, conform art. 10 alin. (6) din Legea nr. 26/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare, în limita bugetului de venituri si cheltuieli aprobat anual;

k) aprobă înfiintarea si desfiintarea birourilor teritoriale ale oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale în baza avizului Consiliului de conducere, tinând cont de conditiile financiare ale desfăsurării activitătii acestora;

l) stabileste politica referitoare la calitate si modul de implementare si mentinere a sistemului de management al calitătii în cadrul Oficiului National al Registrului Comertului si al oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale.

(3) În realizarea atributiilor sale directorul general al Oficiului National al Registrului Comertului poate delega prin decizie competentele ce îi revin, precum si dreptul de semnătură directorilor generali adjuncti, directorilor de directii, în functie de specificul activitătii acestora.

(4) Directorul general al Oficiului National al Registrului Comertului aprobă prin decizie:

a) regulamentul intern, cu avizul Consiliului de conducere si după consultarea reprezentantilor salariatilor;

b) instructiuni, proceduri de lucru, alte regulamente în baza propunerilor directiilor din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului si ale directorilor oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale.

(5) Directorul general al Oficiului National al Registrului Comertului desemnează prin decizie, pe baza propunerilor


făcute de directorii de directii din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului sau ale directorilor oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale, după caz, grupurile de lucru constituite la nivelul Oficiului National al Registrului Comertului, în scopul elaborării documentelor necesare în vederea desfăsurării activitătii Oficiului National al Registrului Comertului si a oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale.

(6) Directorul general al Oficiului National al Registrului Comertului poate dispune, prin decizie, ca din comisiile de analiză, comisiile de lucru, comisiile de verificare, comisiile de cercetare disciplinară si altele asemenea să facă parte directorii generali adjuncti, directorii oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale, directorii adjuncti ai oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale, directorii de directii din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului, sefii de servicii si sefii de birouri din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului ori al oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale, după caz.

 

ARTICOLUL 9

Directorii generali adjuncti

 

(1) În activitatea sa, directorul general conduce împreună cu 2 directori generali adjuncti, potrivit organigramei aprobate prin ordin al ministrului justitiei.

(2) Directorii generali adjuncti sunt selectionati prin concurs, organizat de Ministerul Justitiei, conform regulamentului aprobat prin ordin al ministrului justitiei si sunt numiti prin ordin al ministrului justitiei în conditiile legii.

(3) Directorii generali adjuncti organizează, coordonează si controlează activitatea Oficiului National al Registrului Comertului si a oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale, pe baza delegărilor de competentă date de directorul general.

(4) Directorii generali adjuncti reprezintă Oficiul National al Registrului Comertului în raporturile cu alte institutii publice, pe baza delegărilor de competentă si de drept de semnătură date de către directorul general.

(5) Directorii generali adjuncti îndeplinesc orice alte atributii rezultate din lege sau din dispozitiile directorului general, specifice domeniului de activitate.

 

ARTICOLUL 10

Consiliul de conducere

 

(1) Pentru activitatea de îndrumare metodologică, organizare si functionare, ce revine Oficiului National al Registrului Comertului, directorul general numeste prin decizie Consiliul de conducere.

(2) Consiliul de conducere este organ consultativ si este format din directorul general, directorii generali adjuncti, directorul Directiei îndrumare metodologică, directorul Directiei contencios, directorul Directiei economice, directorul Directiei analiză-programare din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului, directorul Oficiului Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Bucuresti si 3 directori dintre directorii oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale, desemnati prin decizie a directorului general la propunerea directorilor oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale, alesi în ordinea descrescătoare a numărului de nominalizări primite. În caz de egalitate, va fi desemnat directorul oficiului registrului comertului de pe lângă tribunal cu cel mai mare număr de solicitări înregistrate, în registrul comertului, în ultimele 6 luni. În functie de problemele înscrise pe ordinea de zi, vor putea fi consultati si ceilalti directori de directii din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului si/sau alti directori ai oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale. Lucrările de secretariat sunt asigurate de Directia contencios, directorul directiei desemnând o persoană în acest sens.

(3) Consiliul de conducere se întruneste ori de câte ori este nevoie, la convocarea si sub conducerea directorului general, care este presedintele de drept, iar în lipsa acestuia, a unuia dintre directorii generali adjuncti. Consiliul de conducere poate lua hotărâri în prezenta a cel putin 7 dintre membrii săi. Consiliul de conducere poate fi consultat si prin corespondentă.

(4) Hotărârile adoptate de Consiliul de conducere în exercitarea atributiilor sale se iau cu majoritatea voturilor exprimate de membrii prezenti. În caz de paritate, votul directorului general este decisiv. Hotărârile adoptate se supun aprobării, prin decizie, directorului general.

(5) Dezbaterile Consiliului de conducere sunt consemnate în procesul-verbal de sedintă, care cuprinde discutiile purtate, opiniile exprimate si hotărârile adoptate.

(6) Consiliul de conducere are următoarele atributii:

a) propune si dezbate obiectivele, strategiile si politicile Oficiului National al Registrului Comertului;

b) avizează spre aprobare înfiintarea/desfiintarea birourilor teritoriale;

c) dezbate proiectele de acte normative înaintate Ministerului Justitiei spre initiativă legislativă si înaintează punctul său de vedere directorului general;

d) dezbate proiectul contractului colectiv de muncă ce urmează a fi negociat cu reprezentantii salariatilor si înaintează punctul său de vedere directorului general;

e) avizează spre aprobare propunerile privind numărul salariilor de merit ale personalului Oficiului National al Registrului Comertului, formulate de directorii directiilor Oficiului National al Registrului Comertului si directorii oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale;

f) dezbate problemele care se ridică în activitatea de tinere a registrelor comertului si stabileste prioritătile de solutionare a acestora, pe care le supune spre aprobare directorului general;

g) propune si avizează spre aprobare de către directorul general planul de măsuri, modul de prevenire si combatere a coruptiei;

h) avizează si supune spre aprobare directorului general proiectul de organigramă a Oficiului National al Registrului Comertului, a Oficiului Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Bucuresti si a oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale, pe baza propunerilor primite de la directorii structurilor implicate si directorii oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale;

i) avizează si supune spre aprobare directorului general proiectul Regulamentului de organizare si functionare al Oficiului National al Registrului Comertului si al oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale si propune transmiterea acestuia Ministerului Justitiei pentru aprobare prin ordin;

j) avizează si supune spre aprobare directorului general modelul statelor de functii, iar după aprobare de către Ministerul Justitiei îl transmite Directiei management resurse umane în vederea actualizării;

k) avizează si supune spre aprobare directorului general fisele-cadru ale postului pentru personalul Oficiului National al Registrului Comertului;

l) aprobă raportul anual de activitate al Oficiului National al Registrului Comertului;

m) avizează spre aprobare de către conducerea Oficiului National al Registrului Comertului sistemul de evaluare a performantelor salariatilor;

n) dezbate probleme ce intră în competenta directorului general, la cererea acestuia.


 

ARTICOLUL 11

Comitetul de securitate si sănătate în muncă

 

(1) În conformitate cu Legea securitătii si sănătătii în muncă nr. 319/2006 si cu Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006, la nivelul Oficiului National al Registrului Comertului functionează Comitetul de securitate si sănătate în muncă.

(2) Comitetul de securitate si sănătate în muncă are următoarea componentă:

a) reprezentantul Oficiului National al Registrului Comertului, numit prin decizie a directorului general - presedinte;

b) seful Biroului securitate si sănătate în muncă, P.S.I. si protectie civilă/referent de specialitate pe linie de securitate i sănătate în muncă;

c) un reprezentant al Directiei contencios din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului;

d) un reprezentant al Direciei economice din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului;

e) 5 reprezentanti ai lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securitătii si sănătătii lucrătorilor, alesi pe o perioadă de 2 ani;

f) reprezentantul cabinetului medical de medicina muncii.

(3) Comitetul de securitate si sănătate în muncă are atributii ce decurg din actele normative în vigoare.

 

ARTICOLUL 12

Directorii oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale

 

(1) Directorii oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale sunt selectionati prin concurs, organizat de Ministerul Justitiei, conform regulamentului aprobat prin ordin al ministrului justitiei, si sunt numiti prin ordin al ministrului justitiei, în conditiile legii. Directorii oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale, în calitate de angajati, încheie contract individual de muncă cu Oficiul National al Registrului Comertului, în calitate de angajator. În calitatea lor de angajati, acestia sunt subordonati conducerii Oficiului National al Registrului Comertului si răspund pentru îndeplinirea atributiilor ce le revin în conditiile prevăzute la art. 257-275 din Legea nr. 53/2003, cu modificările si completările ulterioare, ale clauzelor Contractului colectiv de muncă, ale prevederilor prezentului regulament si ale Regulamentului intern.

(2) Directorul Oficiului Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Bucuresti organizează, coordonează si controlează activitătile, împreună cu unul sau mai multi directori adjuncti, fiind selectionati prin examen sau concurs si numiti prin ordin al ministrului justitiei, în conditiile legii, potrivit organigramei aprobate.

(3) Directorii adjuncti ai Oficiului Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Bucuresti organizează, coordonează si controlează activitătile pe baza delegărilor de competentă si de drept de semnătură date de directorul Oficiului Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Bucuresti.

(4) Directorii oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale au atributii si competente de conducere la nivel teritorial, revenindu-le obligatia organizării, coordonării si controlului activitătii desfăsurate în cadrul oficiului registrului comertului si a personalului din subordine.

(5) Directorii oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale colaborează cu directorii directiilor din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului si au următoarele atributii si obligatii:

a) urmăresc si răspund de aplicarea unitară de către personalul din subordine a legislatiei în vigoare în materia înregistrării în registrul comertului a înmatriculării si constituirii privind modificarea actelor constitutive ale tuturor persoanelor juridice si fizice înregistrate în registrul comertului;

b) asigură si răspund pentru existenta conditiilor necesare în vederea preluării automate, în mod continuu, în format electronic, de către Oficiul National al Registrului Comertului, a tuturor înregistrărilor efectuate în registrul teritorial al comertului;

c) asigură si răspund pentru existenta conditiilor necesare în vederea utilizării la nivel teritorial a aplicaiilor informatice realizate de Oficiul National al Registrului Comertului si a tuturor programelor realizate de acesta, precum registratura, condica judecătorului delegat si orice alte evidente;

d) urmăresc si răspund de întocmirea, conform legii, a notelor de calcul si încasarea taxelor, tarifelor de către personalul din subordine, precum si de colectarea altor sume date de lege în competenta oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale;

e) dispun si urmăresc efectuarea lucrărilor prevăzute de legislatia în vigoare privind actiunile de dizolvare judiciară a persoanelor juridice, în baza împuternicirii date în acest sens de directorul general;

f) solutionează sesizările si reclamatiile formulate privind personalul din subordine si în legătură cu activitatea specifică oficiului registrului comertului de pe lângă tribunal si comunică în scris, în termen de 24 de ore, Oficiului National al Registrului Comertului despre acestea si, după caz, măsurile dispuse. În acest scop, răspund pentru organizarea si rezolvarea în termen legal a cererilor cu care sunt sesizati din partea tertilor si de personalul din subordine si de tinerea registrului de petitii si reclamatii pentru oficiul registrului comertului de pe lângă tribunalul pe care îl conduc;

g) asigură, prin structura de specialitate, evidenta financiar contabilă la nivel de balantă lunară;

h) întocmesc propuneri pentru elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli, iar după aprobarea acestuia, execută si urmăresc încadrarea sumelor aprobate;

i) propun anual în mod fundamentat tematica programelor de perfectionare si evaluare a pregătirii profesionale a personalului oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale, precum si calendarul acestora;

j) asigură îndeplinirea atributiilor dispuse de conducerea Oficiului National al Registrului Comertului în legătură cu toate structurile functionale pe care le coordonează;

k) administrează si gestionează bunurile mobile si imobile din patrimoniul afectat oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale si răspund de integritatea acestora;

l) propun si asigură încadrarea salariatilor, potrivit organigramei i statului de functii aprobate prin ordin al ministrului justitiei, în limita bugetului de venituri si cheltuieli;

m) negociază, în baza delegărilor de competentă date de directorul general, anual, salariile cu personalul din subordine, cu respectarea contractului colectiv de muncă si a prevederilor aprobate prin ordin al ministrului justitiei, în limita bugetului de venituri si cheltuieli;

n) întocmesc fisa postului pentru fiecare salariat, conform dispozitiilor Oficiului National al Registrului Comertului;

o) controlează si răspund de conduita personalului din subordine în relatia cu publicul, în relatiile cu alte autorităti sau institutii publice, în relatia cu ceilalti salariati si comunică în termen de 24 de ore conducerii Oficiului National al Registrului Comertului orice fapte si acte ale personalului din subordine, de natură a atrage aplicarea unor sanctiuni specifice încălcării raporturilor de muncă;

p) transmit lunar, sub semnătură, balantele de verificare la Oficiul National al Registrului Comertului, în termenul legal, si răspund pentru aceasta;


q) respectă, asigură si răspund de respectarea normelor de ordine si disciplină de către salariatii din subordine, precum si a Regulamentului intern;

r) informează în scris, în termen de 24 de ore, despre orice date si fapte de natură a afecta în orice mod imaginea institutiei;

s) comunică în scris Oficiului National al Registrului Comertului orice incidente sau disfuncionalităti apărute în activitatea oficiului registrului comertului de pe lângă tribunal, în termen de 24 de ore de la apariia acestora, propunând si solutiile de remediere, si răspund pentru aceasta;

s) asigură efectuarea activitătilor specifice de asistentă, înainte de depunerea cererilor de înregistrare, acordate solicitantilor în conditiile legii;

t) comunică în scris Oficiului National al Registrului Comertului, în termenul stabilit, orice informatii solicitate de acesta despre activitatea proprie;

t) asigură, prin colaborare cu presedintele tribunalului pe lângă care functionează, prezenta judecătorului delegat la sediul oficiilor registrelor comertului de pe lângă tribunale, în vederea solutionării cererilor de înregistrare, si răspund de asigurarea conditiilor necesare pentru desfăsurarea sedintelor acestuia, conform instructiunilor primite;

u) răspund de aplicarea si respectarea normelor privind sănătatea si securitatea în muncă;

v) colaborează cu institutiile si autoritătile publice în conditiile legii;

w) emit deciziile necesare desfăsurării activitătii proprii, conform competentelor proprii;

x) întocmesc si înaintează la Oficiul National al Registrului Comertului propuneri fundamentate privind activitatea desfăsurată de birourile teritoriale, personalul si spatiul necesar functionării birourilor teritoriale, dotarea materială si tehnică de calcul, cu încadrarea obligatorie în bugetul de venituri si cheltuieli al oficiului registrului comertului de pe lângă tribunal, conform procedurilor/instructiunilor de lucru aprobate;

y) organizează, coordonează si controlează activitatea birourilor teritoriale si respectarea prevederilor Regulamentului intern, a normelor de securitate si sănătate în muncă si P.S.I.;

z) implementează si aplică sistemul de management al calitătii în cadrul oficiului registrului comertului de pe lângă tribunalul pe care îl coordonează;

aa) îndeplinesc orice alte atributii prevăzute de lege sau stabilite de directorul general, specifice activitătii oficiului registrului comertului de pe lângă tribunal pe care îl conduc.

 

ARTICOLUL 13

Directorii de directii din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului

 

Directorii de directii organizate în cadrul Oficiului National al Registrului Comertului sunt numiti prin decizie a directorului general, fiind selectionati prin concurs, organizat de Oficiul National al Registrului Comertului, conform regulamentului aprobat prin ordin al ministrului justitiei, si au următoarele atributii si obligatii:

a) organizează, coordonează si controlează activitatea directiei pe care o conduc si a personalului din subordine, potrivit actelor normative aplicabile, prin emiterea de dispozitii scrise;

b) asigură si răspund de aplicarea si punerea în practică a deciziilor emise de directorul general, ce le sunt aplicabile;

c) îndeplinesc la termen obligatiile prevăzute de lege sau sarcinile pe care le primesc;

d) asigură îndrumarea metodologică a structurilor interne organizate la nivelul oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale si a personalului acestora, prin emiterea de dispozitii, instructiuni de lucru, proceduri si altele asemenea;

e) întocmesc fisa postului pentru fiecare salariat subordonat, la propunerea sefilor de servicii, după caz;

f) informează în scris directorul general sau directorii generali adjuncti cu privire la problemele specifice si la eventualele disfuncionalităti constatate în cadrul directiei pe care o conduc;

g) informează în scris celelalte directii si structuri din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului, al oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale cu privire la activitatea proprie si la implicatiile acesteia asupra întregii activităti, prin emiterea de note de informare care vor fi afisate pe pagina de intranet a institutiei;

h) propune initierea actiunilor de instruire si evaluare a personalului din subordine, precum si a personalului oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale, conform activitătii directiei pe care o coordonează;

i) asigură implementarea si aplicarea sistemului de management al calitătii în cadrul directiei pe care o coordonează;

j) solutionează sesizările si reclamatiile formulate privind personalul din subordine si în legătură cu activitatea specifică directiei pe care o coordonează si comunică în scris, în termen de 24 de ore, conducerii Oficiului National al Registrului Comertului despre acestea si, după caz, măsurile dispuse. În acest scop răspund pentru organizarea si rezolvarea în termen legal a cererilor cu care sunt sesizati din partea tertilor si de personalul din subordine;

k) comunică în scris conducerii Oficiului National al Registrului Comertului, în termenul stabilit, orice informatii solicitate de acesta despre activitatea proprie;

l) controlează si răspund de conduita personalului din subordine în relatia cu publicul, în relatiile cu alte autorităti sau institutii publice, precum si în relatiile dintre personalul din subordine si comunică în termen de 24 de ore conducerii Oficiului National al Registrului Comertului orice fapte si acte ale personalului din subordine care contravin acestuia, fapte si acte de natură a atrage aplicarea unor sanctiuni specifice încălcării raporturilor de muncă;

m) comunică în scris conducerii Oficiului National al Registrului Comertului orice incidente sau disfuncionalităti apărute în activitatea directiei pe care o coordonează, în termen de 24 de ore de la aparitia acestora, propunând si solutiile de remediere, si răspund pentru aceasta;

n) comunică în scris, în termen de 24 de ore, toate articolele din mass-media în legătură cu activitatea directiei pe care o coordonează si a personalului din subordine, precum si orice alte date si fapte de natură a afecta în orice mod imaginea institutiei;

o) emit dispozitiile necesare desfăsurării activitătii conform competentelor proprii;

p) răspund de aplicarea si respectarea normelor privind sănătatea si securitatea în muncă;

q) îndeplinesc orice alte atributii prevăzute de lege sau stabilite de directorul general, specifice domeniului de activitate al directiei pe care o coordonează.

 

ARTICOLUL 14

Sefii de serviciu

 

Sefii de serviciu din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului si din cadrul oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale sunt numiti prin decizie a directorului general al Oficiului National al Registrului Comertului, fiind selectionati prin concurs, organizat de Oficiul National al Registrului Comertului, conform regulamentului aprobat prin ordin al ministrului justitiei, si au următoarele atributii si obligatii:

a) organizează, coordonează si controlează activitatea serviciului pe care îl conduc, stabilesc responsabilitătile si atributiile personalului din subordine si le repartizează lucrările, prin emiterea de dispozitii scrise;


b) asigură si răspund de realizarea la termenele stabilite a lucrărilor repartizate structurilor pe care le coordonează;

c) realizează efectiv o parte din lucrările repartizate serviciului;

d) prezintă si sustin, sub semnătură, la conducerea directiei sau, după caz, a Oficiului National al Registrului Comertului, respectiv a oficiului registrului comertului de pe lângă tribunal, lucrările si corespondenta elaborate în cadrul serviciului, în vederea avizării;

e) implementează si aplică sistemul de management al calitătii în cadrul serviciului pe care îl coordonează;

f) emit dispozitiile necesare desfăsurării activitătii conform competentelor proprii;

g) răspund de aplicarea si respectarea normelor privind sănătatea si securitatea în muncă;

h) comunică în scris conducerii Oficiului National al Registrului Comertului, în termenul stabilit, orice informatii solicitate de acesta despre activitatea proprie;

i) îi sesizează de urgentă directorului directiei sau, după caz, directorului oficiului registrului comertului de pe lângă tribunal ori conducerii Oficiului National al Registrului Comertului orice incidente sau disfunctionalităti apărute în activitatea serviciului pe care îl coordonează, în termen de 24 de ore de la aparitia acestora, propunând si solutiile de remediere, si răspund pentru aceasta;

j) îndeplinesc orice alte sarcini primite pe linie ierarhică în legătură cu activitatea serviciului pe care îl coordonează.

 

ARTICOLUL 15

Sefii de birouri

 

Sefii de birouri din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului si al oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale sunt numiti prin decizie a directorului general al Oficiului National al Registrului Comertului, fiind selectionati prin concurs, organizat de Oficiul National al Registrului Comertului, conform regulamentului aprobat prin ordin al ministrului justitiei, si au următoarele atributii si obligatii:

a) organizează, coordonează si controlează activitatea biroului pe care îl conduc, stabilesc responsabilitătile si atributiile personalului din subordine si le repartizează lucrările prin emiterea de dispozitii scrise;

b) răspund de realizarea la termenele stabilite a lucrărilor repartizate;

c) semnează toate documentele elaborate, care angajează activitatea biroului, pentru a fi prezentate sefului de serviciu în vederea avizării;

d) realizează efectiv o parte din lucrările repartizate biroului;

e) implementează si aplică sistemul de management al calitătii în cadrul biroului pe care îl coordonează;

f) emit dispozitiile necesare desfăsurării activitătii, conform competentelor proprii;

g) răspund de aplicarea si respectarea normelor privind sănătatea si securitatea în muncă;

h) comunică în scris conducerii Oficiului National al Registrului Comertului, în termenul stabilit, orice informatii solicitate de acesta despre activitatea proprie;

i) îi sesizează de urgentă sefului serviciului sau, după caz, directorului directiei, directorului oficiului registrului comertului de pe lângă tribunal ori conducerii Oficiului National al Registrului Comertului orice incidente sau disfuncionalităti apărute în activitatea biroului pe care îl coordonează, în termen de 24 de ore de la aparitia acestora, propunând si solutiile de remediere, si răspund pentru aceasta;

j) îndeplinesc orice alte sarcini primite pe linie ierarhică în legătură cu activitatea biroului pe care îl coordonează.

 

ARTICOLUL 16

Colectivele

 

            Colectivele sunt structuri organizatorice în cadrul cărora se desfăsoară acelasi tip de activităti si sunt formate din două sau mai multe persoane cu atributii specifice activitătii desfăsurate din cadrul mai multor structuri ale Oficiului National al Registrului Comertului. Acestea se regăsesc în statul de functii aprobat prin ordin al ministrului justitiei.

 

SECTIUNEA a 2-a

Atributiile directiilor (departamentelor) din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului

 

ARTICOLUL 17

Secretariatul Oficiului National al Registrului Comertului

 

Secretariatul functionează în subordinea directorului general al Oficiului National al Registrului Comertului si are următoarele atributii:

a) asigură lucrările de secretariat ale conducerii Oficiului National al Registrului Comertului;

b) organizează spatiul de lucru pentru a asigura desfăsurarea eficientă a activitătii de secretariat;

c) desfăsoară următoarele activităti specifice de secretariat: c.1. primirea si înregistrarea corespondentei, cronologic, în

ordinea primirii, prin atribuirea unui număr unic de înregistrare fiecărui document, precum si clasarea acesteia;

c.2. tinerea evidentei tuturor documentelor intrate, a celor întocmite pentru uz intern, precum si a celor iesite, potrivit prevederilor legale în vigoare;

c.3. prezentarea corespondentei/documentelor conducerii Oficiului National al Registrului Comertului, în vederea înscrierii rezolutiei de către aceasta;

c.4. repartizarea/distribuirea documentelor, după rezolutionare, pe directii si structuri ale acestora, în vederea solutionării;

c.5. prezentarea la conducerea Oficiului National al Registrului Comertului a lucrărilor elaborate de către directiile si structurile din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului, în vederea aprobării/avizării;

c.6. verificarea termenelor de corespondentă (termen de solutionare, destinatar, clasificare, modalitate de transmitere/expediere);

c.7. expedierea/transmiterea corespondentei, prin fax, e-mail, postă, curier;

d) furnizarea către conducerea Oficiului National al Registrului Comertului a tuturor informatiilor primite de institutie;

e) colaborarea cu toate structurile din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului si al oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale;

f) tinerea evidentei deciziilor si altor documente emise de conducerea Oficiului National al Registrului Comertului;

g) asigurarea relatiei institutiei cu mass-media prin:

g.1. realizarea zilnică a revistei presei prin monitorizarea aparitiilor media la nivel central si local;

g.2. întocmirea, lunar, a unui raport de analiză a imaginii institutiei, în care se consemnează toate comunicatele de presă, articolele apărute în mass-media, analizând datele apărute din punct de vedere calitativ si cantitativ, în baza cărora se va realiza analiza de imagine anuală;

g.3. asigurarea comunicării Oficiului National al Registrului Comertului si oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale cu mass-media;

g.4. elaborarea comunicatelor de presă si punctelor de vedere ale Oficiului National al Registrului Comertului si depunerea diligentelor în vederea aparitiei acestora în mass-media;


g.5. initierea realizării de parteneriate media în baza prevederilor legale;

g.6. propunerea si implementarea strategiei de imagine a institutiei, având drept coordonate principale cresterea gradului de notorietate al serviciilor oferite de Oficiul National al Registrului Comertului si oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale si cresterea vizibilitătii institutiei;

g.7. asigurarea unei comunicări optime cu mass-media locală prin păstrarea legăturii în mod continuu cu persoanele desemnate din cadrul oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale;

g.8. asigurarea suportului de comunicare pentru conducerea Oficiului National al Registrului Comertului cu prilejul participării la diverse evenimente;

g.9. formularea de propuneri referitoare la modalitătile de comunicare si la calitatea comunicării cu mass-media;

g.10. identificarea temelor de interes public major pe care Oficiul National al Registrului Comertului să le promoveze conform atributiilor sale legale;

g.11. urmărirea actualizării informatiilor de interes public destinate mass-mediei pe website-ul institutiei, prin colaborarea cu directiile implicate;

g.12. propunerea strategiei de îmbunătătire a website-ului Oficiului National al Registrului Comertului în vederea informării corespunzătoare a publicului-tintă;

g.13. propunerea de noi servicii care pot fi oferite persoanelor interesate de către Oficiul National al Registrului Comertului, conform atributiilor sale, în conditiile legii;

g.14. propunerea si organizarea de întâlniri, conferinte de presă si interviuri ale conducerii Oficiului National al Registrului Comertului;

g.15. furnizarea în mod prompt si complet a informatiilor de interes public, în urma solicitării verbale sau scrise, adresată de mass-media, potrivit prevederilor Legii nr. 544/2001, cu modificările si completările ulterioare;

g.16. întocmirea de fisiere de presă;

g.17. efectuarea de traduceri din/în limba română în/din limba engleză, franceză sau alte limbi ale Uniunii Europene, conform dispozitiilor conducerii Oficiului National al Registrului Comertului;

g.18. orice alte atributii, conform competentelor sale, în baza dispozitiilor conducerii Oficiului National al Registrului Comertului;

h) îndeplinirea oricăror alte atributii prevăzute de lege sau stabilite de directorul general, specifice domeniului de activitate.

 

ARTICOLUL 18

Directia îndrumare metodologică

 

(1) Directia îndrumare metodologică asigură si răspunde, în principal, de:

a) îndrumarea metodologică a activitătii de tinere a registrului central al comertului si a registrelor comertului la nivel teritorial;

b) participarea institutiei la elaborarea unor proiecte de acte normative în colaborare cu directiile din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului.

(2) În cadrul Directiei îndrumare metodologică functionează Serviciul îndrumare registrul comertului, cu următoarele atributii:

a) elaborează si înaintează directorului general si Consiliului de conducere propuneri pentru modificarea normelor metodologice privind modul de tinere a registrelor comertului, de efectuare a înregistrărilor si de eliberare a informatiilor, care urmează a fi aprobate prin ordin al ministrului justitiei;

b) elaborează procedura pentru efectuarea unitară a înregistrărilor, în baza actelor normative noi cu incidentă în activitatea specifică;

c) elaborează precizări punctuale pentru aplicarea unitară a dispozitiilor legale în vigoare, la solicitarea scrisă expresă a oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale;

d) sesizează în scris conducerea Oficiului National al Registrului Comertului în legătură cu aspectele de natură juridică ridicate de aplicarea actelor normative si propune solutii unitare de efectuare a înregistrărilor si de autorizare a functionării comerciantilor;

e) elaborează si înaintează conducerii Oficiului National al Registrului Comertului propuneri de simplificare a procedurilor de autorizare a functionării comerciantilor;

f) asigură stabilirea unitară a modului de efectuare a înregistrărilor, în vederea elaborării aplicatiilor informatice, precum si actualizarea acestora în cazul aparitiei unor acte normative noi;

g) colaborează cu structurile din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului si le acordă asistentă de specialitate cu privire la activitătile specifice acestora, conform competentei proprii;

h) aduce periodic la cunostinta structurilor din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului si al oficiilor registrelor comertului de pe lângă tribunale actele normative cu implicatii în activitatea acestora, în acest sens editând Buletinul legislativ de uz intern;

i) întocmeste note de informare, note cu observatii, precum si puncte de vedere, după caz, în legătură cu unele probleme de drept ce au legătură cu activitătile desfăsurate de acestea, conform legii, din dispozitia conducerii Oficiului National al Registrului Comertului sau la solicitarea structurilor din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului si al oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale si ori de câte ori este necesar;

j) asigură controlul activitătii oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale, potrivit competentei sale;

k) asigură colaborarea cu institutiile initiatoare ale unor acte normative cu implicatii în activitatea oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale, la solicitarea acestora, din dispozitia conducerii Oficiului National al Registrului Comertului, în acest sens formulând si comunicându-le acestora punctul de vedere al Oficiului National al Registrului Comertului, în colaborare cu celelalte direcii din cadrul institutiei;

l) participă la elaborarea modificărilor aduse legislatiei române în vigoare potrivit solicitărilor Comisiei Europene, Băncii Mondiale si altor organizatii internationale, la solicitarea Ministerului Justitiei, în colaborare cu celelalte directii din cadrul institutiei, din dispozitia conducerii Oficiului National al Registrului Comertului;

m) elaborează sau, după caz, participă la elaborarea raportărilor solicitate de Ministerul Justitiei pentru îndeplinirea Planului de măsuri adoptat în vederea integrării în Uniunea Europeană sau în cadrul altor proiecte, în colaborare cu celelalte directii din cadrul institutiei, din dispozitia conducerii Oficiului National al Registrului Comertului;

n) participă la proiecte initiate de Ministerul Justitiei pentru îndeplinirea Planului de măsuri adoptat în vederea integrării în Uniunea Europeană sau în colaborare cu alte organizatii internationale, în care este desemnat Oficiul National al Registrului Comertului, în colaborare cu celelalte directii din cadrul institutiei, din dispozitia conducerii Oficiului National al Registrului Comertului;

o) avizează împreună cu Directia contencios aplicatiile informatice utilizate de oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale si Oficiul National al Registrului Comertului;

p) întocmeste împreună cu Directia contencios proiectul Regulamentului de organizare si functionare al Oficiului National al Registrului Comertului si al oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale, pe care îl transmite Consiliului de conducere spre avizare;

q) întocmeste împreună cu Directia contencios proiectul planului de măsuri, modul de prevenire si combatere a coruptiei, pe care îl transmite Consiliului de conducere spre avizare;

r) îndeplineste orice alte atributii prevăzute de lege sau stabilite de directorul general, specifice domeniului de activitate.

 

ARTICOLUL 19

Directia contencios

 

(1) Directia contencios asigură si răspunde, în principal, de:

a) reprezentarea si apărarea drepturilor si intereselor institutiei în instantă si în raporturile cu alte persoane fizice sau juridice în toate fazele procesuale, inclusiv în caz de conciliere;

b) avizarea pentru legalitate si contrasemnarea tuturor proiectelor de contracte care urmează să fie încheiate de Oficiul National al Registrului Comertului si/sau oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale, în baza întregii documentatii care stă la baza acestora, precum si a altor acte care produc efecte juridice;

c) avizarea pentru legalitate a deciziilor emise de directorul general al Oficiului National al Registrului Comertului si a oricăror altor documente care angajează institutia în relatiile cu terti.

(2) În cadrul Directiei contencios functionează Serviciul contencios, care are următoarele atributii:

a) redactează si depune la termen cererile de chemare în judecată, întâmpinările, notele de sedintă, probele si concluziile scrise, precum si motivele care stau la baza exercitării căilor de atac împotriva hotărârilor judecătoresti, atunci când este cazul, în dosarele în care Oficiul National al Registrului Comertului si/sau oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale sunt parte;

b) reprezintă Oficiul National al Registrului Comertului si/sau oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale, în fata instantelor judecătoresti, în toate cauzele în care sunt parte, precum si în fata altor organe jurisdictionale si/sau propune delegarea dreptului de reprezentare;

c) monitorizează si controlează activitatea oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale, potrivit competentelor sale, precum si în legătură cu litigiile în care au calitatea de parte;

d) elaborează acte de procedură-cadru, în vederea unei reprezentări unitare;

e) tine evidentele litigiilor în care Oficiul National al Registrului Comertului si/sau oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale sunt parte, în baza comunicărilor făcute de acestea conform deciziei directorului general al Oficiului National al Registrului Comertului;

f) elaborează si prezintă directorului general, ori de câte ori apreciază că este necesar, propuneri argumentate privind promovarea căilor de atac împotriva hotărârilor judecătoresti în care sunt parte Oficiul National al Registrului Comertului i/sau oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale;

g) elaborează si prezintă conducerii Oficiului National al Registrului Comertului, ori de câte ori apreciază că este necesar, propuneri motivate de solutionare pe cale amiabilă a litigiilor aflate pe rol;

h) elaborează precizări punctuale pentru aplicarea reglementărilor legale în vigoare, la solicitarea expresă a oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale;

i) elaborează si prezintă conducerii Oficiului National al Registrului Comertului informări referitoare la cazuistica în care Oficiul National al Registrului Comertului si/sau oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale sunt parte;

j) propune, împreună cu Directia îndrumare metodologică si directiile de specialitate implicate, proiectul de hotărâre a Guvernului specific aprobării taxelor si tarifelor;

k) sesizează conducerea Oficiului National al Registrului Comertului în legătură cu aspectele de natură juridică ridicate de aplicarea actelor normative si propune solutii unitare potrivit competentei sale;

l) participă la cercetările administrative, respectiv cercetarea disciplinară în cazul săvârsirii de abateri de la Regulamentul intern;

m) întocmeste orice alte acte procedurale în legătură cu reprezentarea Oficiului National al Registrului Comertului si a oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale;

n) participă si asigură consultantă juridică în cursul procedurii de atribuire a contractelor ce urmează a fi încheiate de Oficiul National al Registrului Comertului;

o) asigură consultantă juridică la derularea procedurilor de achizitie publică, la întocmirea documentatiei aferente, la solutionarea contestatiilor;

p) avizează sub aspectul legalitătii si contrasemnează toate contractele care urmează să fie încheiate de Oficiul National al Registrului Comertului si/sau oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale în baza documentatiei care stă la baza acestora;

q) avizează din punctul de vedere al legalitătii orice măsură de natură să angajeze răspunderea patrimonială a Oficiului National al Registrului Comertului în calitate de ordonator secundar de credite;

r) avizează din punctul de vedere al legalitătii orice măsură care ar putea aduce atingere drepturilor Oficiului National al Registrului Comertului si ale oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale sau ale personalului acestora;

s) avizează din punctul de vedere al legalitătii deciziile emise de directorul general al Oficiului National al Registrului Comertului si orice alte documente care angajează institutia în relatiile cu terti;

s) avizează pentru legalitate răspunsurile directiilor de specialitate cu privire la solicitările, reclamatiile, sesizările si contestatiile în legătură cu relatiile de muncă înaintate de salariatii institutiei;

t) asigură analiza reclamatiilor si sesizărilor primite si formulează răspunsuri în conditiile legii. În acest sens: formulează răspuns la reclamatiile, sesizările, memoriile etc. adresate Oficiului National al Registrului Comertului si/sau oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale de către autoritătile publice si alte persoane fizice si juridice, comunică structurilor Oficiului National al Registrului Comertului si oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale puncte de vedere în acest domeniu si tine registrul unic de petitii si reclamatii;

t) înregistrează si solutionează reclamatiile telefonice privind activitatea Oficiului National al Registrului Comertului si a oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale, primite din partea comerciantilor sau a reprezentantilor acestora la numărul de telefon înfiintat la Oficiul National al Registrului Comertului în cadrul Directiei contencios, ca urmare a Memorandumului initiat de Secretariatul General al Guvernului;

u) colaborează cu Directia îndrumare metodologică si cu celelalte directii din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului cu privire la proiectele legislative si modificările legislative cu impact asupra activitătii Oficiului National al Registrului Comertului si a oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale;

v) aduce la cunostinta structurilor din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului si al oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale actele normative cu implicatii în activitatea acestora si acordă asistentă juridică de specialitate, întocmind puncte de vedere referitoare la modalitatea de interpretare si aplicare a legilor, la solicitarea scrisă a structurilor din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului si al oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale, potrivit competentei sale;


w) tine registrul unic de control;

x) avizează împreună cu Directia îndrumare metodologică aplicatiile informatice utilizate de oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale si Oficiul National al Registrului Comertului;

y) întocmeste împreună cu Directia îndrumare metodologică proiectul Regulamentului de organizare si functionare al Oficiului National al Registrului Comertului i al oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale, pe care îl transmite Consiliului de conducere spre avizare;

z) întocmeste împreună cu Directia îndrumare metodologică proiectul planului de măsuri, modul de prevenire si combatere a coruptiei, pe care îl transmite Consiliului de conducere spre avizare;

 

aa) îndeplineste orice alte atributii prevăzute de lege sau stabilite de directorul general, specifice domeniului de activitate.

 

ARTICOLUL 20

Serviciul audit public intern

 

Serviciul audit public intern functionează la nivelul Oficiului National al Registrului Comertului în subordinea directorului general al Oficiului National al Registrului Comertului si are următoarele atributii:

a) elaborează norme metodologice specifice activitătii de audit public intern, conform Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificările si completările ulterioare, pentru Oficiul National al Registrului Comertului si oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale, cu avizul organului ierarhic superior, respectiv Ministerul Justitiei sau, după caz, U.C.A.A.P.I.;

b) elaborează proiectul planului anual de audit public intern;

c) efectuează activităti de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar si control ale Oficiului National al Registrului Comertului si oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale sunt transparente si sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficientă si eficacitate;

d) informează organul ierarhic superior, respectiv Ministerul Justitiei sau, după caz, U.C.A.A.P.I. despre recomandările neînsusite de către conducerea Oficiului National al Registrului Comertului, precum si despre consecintele neimplementării acestora;

e) întocmeste lunar si ori de câte ori este necesar raportul privind constatările, concluziile si recomandările rezultate din activitătile sale de audit, în vederea afisării acestuia pe pagina de intranet a institutiei, după avizarea acestora de către conducerea Oficiului National al Registrului Comertului;

f) elaborează raportul anual al activitătii de audit public intern;

g) în cazul identificării unor iregularităti sau posibile prejudicii, raportează imediat conducerii Oficiului National al Registrului Comertului si structurii de control intern abilitate;

h) desfăoară misiuni ad-hoc, respectiv misiuni de audit public intern cu caracter exceptional, necuprinse în planul anual de audit public intern;

i) desfăsoară misiuni de consiliere formalizate, cuprinse într-o sectiune distinctă a planului anual de audit intern, efectuate prin abordări sistematice si metodice, conform unor proceduri prestabilite având un caracter formalizat;

j) desfăsoară misiuni de consiliere cu caracter informal, realizate prin participarea în cadrul diferitelor comitete permanente sau la proiecte cu durată determinată, la reuniuni punctuale, schimburi curente de informatii, urmând a se desfăsura după procedurile specifice acestora;

k) îndeplineste orice alte atributii prevăzute de lege sau stabilite de directorul general, specifice domeniului de activitate.

 

ARTICOLUL 21

Corpul de inspectie generală

 

(1) Corpul de inspectie generală functionează la nivelul Oficiului National al Registrului Comertului în subordinea directorului general al Oficiului National al Registrului Comertului si are următoarele atributii principale:

a) exercită controlul intern privind respectarea prevederilor legale în cadrul oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale si verifică eficienta si transparenta activitătii din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului si al oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale;

b) exercită controlul, în conditiile stabilite de regulamentul propriu de exercitare a atributiilor sale, aprobat prin decizie a directorului general, asupra activitătii oficiilor registrului de pe lângă tribunale, asa cum este stabilită prin lege, prezentul regulament ori prin decizie a directorului general al Oficiului National al Registrului Comertului;

c) urmăreste implementarea politicilor si strategiilor în domeniul controlului la nivelul Oficiului National al Registrului Comertului si al oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale;

d) face propuneri de îmbunătătire privind controlul specific, potrivit competentei sale, conform reglementărilor legale în vigoare;

e) colaborează cu entităti care au atributii de control al activitătii Oficiului National al Registrului Comertului si a oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale, conform prevederilor actelor normative care reglementează acest control;

f) propune măsuri de corectare a disfunctionalitătilor sesizate în activitatea de control, pe care le înaintează conducerii Oficiului National al Registrului Comertului;

g) îndeplineste orice alte atributii stabilite de actele normative în vigoare, cu exceptia Legii nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritătile si institutiile publice.

(2) În realizarea atributiilor de control, directorii oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale si întregul personal al Oficiului National al Registrului Comertului au obligatia să pună la dispozitia reprezentantilor Corpului de inspectie generală documentele si informatiile solicitate în termenul stabilit de acestia.

(3) Pentru realizarea atributiilor sale, personalul Corpului de inspectie generală efectuează controale directe, întocmind acte de control, respectiv rapoarte de control, procese-verbale, informări sau sinteze si măsurile propuse, care sunt prezentate spre aprobare directorului general al Oficiului National al Registrului Comertului. După caz, actele de control aprobate de directorul general se transmit institutiilor statului competente să solutioneze aspectele sesizate prin acestea, conform legii.

 

ARTICOLUL 22

Directia economică

 

(1) Directia economică asigură si răspunde de îndeplinirea atributiilor ce revin Oficiului National al Registrului Comertului în următoarele domenii:

a) elaborarea, fundamentarea si urmărirea obtinerii acordului ordonatorului principal de credite pe proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul următor si, în perspectivă, pentru un număr de 3 ani, precum si pe propunerile de rectificare a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul în curs;

b) financiar-contabil;

c) administrarea si gestionarea patrimoniului propriu constituit la nivel central si teritorial;


d) achizitionarea bunurilor, serviciilor si lucrărilor necesare realizării rolului său, gestionând cu eficientă resursele financiare, în limitele prevederilor bugetare aprobate si ale programului anual aprobat al achizitiilor publice;

e) îndeplineste orice alte atributii prevăzute de lege sau stabilite de directorul general, conform domeniului său de activitate.

(2) Directia economică are următoarele atributii la nivel central:

a) fundamentează si elaborează proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al Oficiului National al Registrului Comertului, având ca sursă de finantare veniturile proprii, ca urmare a analizei propunerilor directiilor acestuia si propunerilor oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale;

b) întocmeste situatiile financiare anuale si trimestriale pe baza datelor centralizate din balanta lunară de verificare proprie si a celor din teritoriu;

c) efectuează periodic inventarierea patrimoniului, potrivit dispozitiilor legale;

d) centralizează si analizează propunerile primite de la oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale privind veniturile si cheltuielile acestora, în vederea elaborării proiectului de buget de venituri si cheltuieli, iar varianta adoptată o transmite spre executare atât pentru nivelul veniturilor, care reprezintă valori minime, cât si pentru cel al cheltuielilor, care reprezintă valori maximale;

e) întocmeste documentele necesare angajării, lichidării, ordonantării si plătii cheltuielilor, în limita prevederilor bugetare, valori care reprezintă limite maximale aprobate;

f) asigură evidenta resurselor financiare necesare activitătii proprii conform planului aprobat de directorul general al Oficiului National al Registrului Comertului;

g) urmăreste angajarea si utilizarea resurselor financiare potrivit necesitătilor proprii, în conditiile unei bune gestiuni financiare, cu respectarea dispozitiilor legale;

h) tine registrele contabile prevăzute de lege;

i) asigură conditii pentru organizarea si tinerea la zi a evidentei patrimoniului, conform dispozitiilor legale;

j) tine evidenta tuturor operatiunilor financiare;

k) urmăreste modul în care se gestionează patrimoniul în conditii de eficientă maximă;

l) urmăreste realizarea ultimei faze a procesului executiei bugetare a cheltuielilor bugetare, respectiv plata, cu respectarea prevederilor legale;

m) verifică si avizează pentru controlul financiar preventiv operatiunile prevăzute în Ordinul ministrului finantelor publice nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, cu modificările si completările ulterioare;

n) asigură achizitionarea bunurilor, serviciilor si lucrărilor necesare realizării rolului său, gestionând cu eficientă resursele financiare, în limitele prevederilor bugetare aprobate si ale programului anual aprobat al achizitiilor publice;

o) elaborează si supune spre aprobare directorului general al Oficiului National al Registrului Comertului planurile prevăzute la art. 8 alin. (2) lit. d)-h).

(3) Directia economică are următoarele atributii la nivel teritorial:

a) asigură îndrumarea metodologică a activitătii financiar-contabile pe linie de achizitii publice si administrare a patrimoniului, desfăsurată de personalul de specialitate economică din teritoriu, conform planului aprobat de directorul general al Oficiului National al Registrului Comertului;

b) asigură supravegherea si controlul activităii desfăsurate pe linie financiar-contabilă si de achizitii publice desfăsurate de oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale.

(4) În cadrul Directiei economice functionează următoarele structuri:

a) Serviciul financiar, format din:

- Biroul financiar, buget;

- Biroul salarii;

b) Serviciul contabilitate, format din:

- Biroul evidentă contabilă, metodologie, analiză;

c) Serviciul achizitii publice, format din:

- Biroul plan achizitii;

- Biroul achizitii;

d) Serviciul administrativ investitii.

(5) Serviciul financiar este organizat în birouri grupate pe activităti, astfel:

a) Biroul financiar, buget are următoarele atributii:

a.1. în ceea ce priveste operatiunile de trezorerie, derulează operatiunile cu Trezoreria Statului, având următoarele atributii:

a.1.1. întocmeste documentele de plată pentru operatiunile financiare, potrivit reglementărilor în vigoare;

a.1.2. întocmeste documentele necesare angajării, lichidării, ordonantării si plătii cheltuielilor, în limita prevederilor bugetare, valori care reprezintă limite maximale aprobate;

a.1.3. efectuează ridicările si depunerile de numerar din si în conturile proprii;

a.1.4. efectuează plata drepturilor bănesti ale salariatilor si/sau tertilor si răspunde pentru întocmirea corectă a formelor de plată;

a.2. în ceea ce priveste obligatiile fiscale:

a.2.1. răspunde de îndeplinirea obligatiilor fiscale atât pentru Oficiul National al Registrului Comertului, cât si pentru oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale, referitoare la impozitele si taxele cuvenite bugetului de stat si bugetelor locale, impozitele si contributiile la fondurile speciale aferente drepturilor salariale si altor beneficiari, stipulate în actele normative aprobate;

a.2.2. întocmeste si depune lunar declaratiile privind îndeplinirea obligatiilor de natură fiscală, cu respectarea dispozitiilor legale, si răspunde pentru corecta întocmire a acestora;

a.3. în ceea ce priveste bugetul:

a.3.1. în baza analizelor economice, face propuneri în vederea fundamentării si elaborării proiectului bugetului de venituri si cheltuieli al Oficiului National al Registrului Comertului, pe baza propunerilor directiilor acestuia si a propunerilor oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale;

a.3.2. centralizează si analizează propunerile primite de la oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale privind veniturile si cheltuielile acestora, în vederea elaborării proiectului de buget de venituri si cheltuieli, iar varianta adoptată o transmite acestora, reprezentând pentru venituri valori minime, iar pentru cheltuieli valori maximale;

a.3.3. tine evidenta angajamentelor legale si bugetare, potrivit legii, si urmăreste executia bugetului;

a.3.4. întocmeste lista de dotări independente, în baza solicitărilor fundamentate de directiile Oficiului National al Registrului Comertului, pe care o supune aprobării, potrivit competentelor;

a.4. în ceea ce priveste alte activităti financiare:

a.4.1. întocmeste si verifică decontarea cheltuielilor privind cazarea, diurna i transportul salariatilor aflati în delegatie în tară si în străinătate;

a.4.2. verifică deconturile privind cheltuielile materiale efectuate cu numerar;

a.4.3. îndeplineste orice alte atributii prevăzute de lege sau stabilite de directorul general, specifice domeniului de activitate.

b) Biroul salarii are următoarele atributii: b.1. în ceea ce priveste relatia cu salariatii:


b.1.1. calculează drepturile bănesti cuvenite salariatilor pe baza contractelor individuale, actelor aditionale, deciziilor si fiselor de prezentă primite de la Directia management resurse umane-calitate si serviciile/birourile economice ale oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale, în vederea achitării acestora la datele stabilite prin contractul colectiv de muncă;

b.1.2. operează, ori de câte ori este necesar, în statul de personal modificările privind drepturile de natură salarială;

b.1.3. tine evidenta concediilor de odihnă, a concediilor medicale si de maternitate si asigură efectuarea integrală si la timp a drepturilor bănesti cuvenite;

b.1.4. întocmeste documentele de plată către unitătile bancare, respectiv borderourile cu drepturile bănesti ale salariatilor care posedă carduri;

b.1.5. depune la unitătile bancare cererile privind emiterea de carduri pentru nou-angajati, distribuie salariatilor cardurile emise de unitătile bancare, depune lunar situatia persoanelor cărora le-a încetat contractul individual de muncă si a documentatiilor privind acordarea facilitătilor de trezorerie (overdraft), ori de câte ori este cazul;

b.1.6. întocmeste fisele fiscale, pe baza calculului deducerilor personale cuvenite, si le transmite, în termen legal, atât unitătii fiscale, cât si personalului;

b.1.7. tine evidenta individuală a drepturilor salariale si de personal acordate în cursul anului si urmăreste reflectarea în contabilitate a debitelor create si provenite din drepturi de personal, ocupându-se de lichidarea acestora;

b.1.8. eliberează adeverintele ce cuprind câstigurile salariale realizate de salariati;

b.1.9. întocmeste si depune lunar declaratiile privind îndeplinirea obligatiilor de plată la bugetul general consolidat, cu respectarea dispozitiilor legale, si răspunde pentru corecta întocmire a acestora;

b.1.10. tine evidenta individuală a drepturilor salariale si de personal acordate în cursul anului;

b.1.11. îndeplineste orice alte atributii prevăzute de lege sau stabilite de directorul general, specifice domeniului de activitate.

(6) La nivelul Serviciului contabilitate este constituit Biroul evidentă contabilă, metodologie, analiză, cu următoarele atributii:

a.1. în ceea ce priveste înregistrările în contabilitate pentru Oficiul National al Registrului Comertului si oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale:

a.1.1. organizează, coordonează si controlează activitatea contabilă, în conformitate cu prevederile Legii contabilitătii nr. 82/1991, republicată; răspunde de efectuarea corectă si la timp a înregistrărilor contabile;

a.1.2. întocmeste notele contabile pentru orice operatiune care afectează patrimoniul institutiei. Documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate angajează răspunderea persoanelor care le-au întocmit, vizat si aprobat ori înregistrat în contabilitate;

a.1.3. întocmeste fisele de conturi, analizează si urmăreste soldurile conturilor;

a.1.4. înregistrează în contabilitate operatiunile patrimoniale în mod cronologic, cu respectarea succesiunii documentelor justificative, după data de întocmire sau de intrare în institutie, si sistematic în conturi sintetice si analitice, cu ajutorul registrului-jurnal;

a.1.5. verifică înregistrarea în contabilitate a drepturilor de natură salarială, a decontărilor cu personalul si a celorlalte decontări care intră în categoria cheltuielilor de personal, prin analiza fiselor de cont;

a.1.6. întocmeste facturile fiscale pentru operatiunile financiare, potrivit reglementărilor în vigoare;

a.1.7. urmăreste procesul de decontare a sumelor încasate de oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale;

a.1.8. verifică toate operatiunile consemnate de Trezoreria Statului în extrasele de cont;

a.1.9. verifică si înregistrează în contabilitate documentele care stau la baza operatiunilor de încasări si plăti cuprinse în registrul de casă;

a.2. în ceea ce priveste inventarierea patrimoniului si evaluarea elementelor patrimoniale pentru Oficiul National al Registrului Comertului si oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale:

a.2.1. organizează si implementează evidenta cantitativ-valorică a bunurilor materiale, a obiectelor de inventar si a mijloacelor fixe aflate în patrimoniu;

a.2.2. evidentiază rezultatele inventarierii anuale a patrimoniului, consemnate în procesele-verbale de inventariere, care se înregistrează atât în evidenta tehnico-operativă, cât si în contabilitate; toate elementele de activ si de pasiv inventariate si grupate după natura lor, conform posturilor din bilantul contabil, se înregistrează în registrul-inventar; datele înregistrate în contabilitate si în bilantul contabil sunt puse de acord cu situatia reală a elementelor patrimoniale stabilite pe baza inventarierii anuale;

a.2.3. urmăreste reflectarea în contabilitate a rezultatelor casării bunurilor, potrivit reglementărilor legale;

a.2.4. elaborează indicatii metodologice pentru evaluarea la valoarea contabilă a bunurilor de natura imobilizărilor, stocurilor si a celorlalte bunuri, la preturile la care acestea au fost înregistrate în contabilitate la intrarea în patrimoniu;

a.2.5. întocmeste situatia bunurilor depreciate si fără miscare si înaintează propuneri pentru valorificarea lor;

a.2.6. stabileste creantele si obligatiile incerte si în litigiu si propune măsurile corespunzătoare pentru lichidarea lor;

a.2.7. evaluează la valoarea lor nominală creantele si obligatiile fată de terti, ocupându-se de lichidarea acestora;

a.2.8. evaluează la valoarea de utilitate fiecare element din bunurile depreciate, în functie de utilitatea bunului în institutie si de pretul pietei;

a.2.9. evaluează la valoarea de utilitate creantele si obligatiile incerte si în litigiu, stabilită în functie de valoarea lor posibil de încasat, respectiv de plată;

a.2.10. evaluează la cursul în vigoare creantele, obligatiile, precum si disponibilitătile în devize;

a.3. în ceea ce priveste situatiile lunare, trimestriale si anuale:

a.3.1. stabileste totalul sumelor debitoare si creditoare, precum si soldul final al fiecărui cont;

a.3.2. întocmeste balanta de verificare (sintetică si analitică) centralizată pe total Oficiul National al Registrului Comertului si pe oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale, asigurând egalitatea dintre totalul sumelor debitoare si creditoare si totalul soldurilor debitoare si creditoare ale conturilor;

a.3.3. verifică si centralizează balantele lunare ale oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale;

a.3.4. întocmeste situatiile financiare trimestriale si anuale, ce se compun din bilant, cont de executie bugetară i anexe, acestea incluzând situatia patrimoniului si a rezultatelor obtinute, respectiv a activelor si pasivelor, precum si a cheltuielilor, veniturilor si a excedentului sau deficitului;

a.3.5. întocmeste raportările statistice către Institutul National de Statistică privind fondurile salariale si alte fonduri datorate către bugetul de stat;

a.4. în ceea ce priveste activitatea de analiză economică:

a.4.1. întocmeste pentru directorul general informări si analize privind situatia principalilor indicatori economico-financiari si de eficientă (lunar si anual);

a.4.2. întocmeste situatia operativă a încasărilor din extrasele conturilor de trezorerie si din registrul de casă si ia


măsuri pentru urgentarea încasării facturilor si îmbunătătirea sistemului de plăti on-line sau în orice altă modalitate;

a.4.3. întocmeste note, informări si analize dispuse de conducerea institutiei;

a.4.4. colaborează cu directiile din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului si cu directorii oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale în vederea implementării sistemului de management strategic al institutiei conform standardelor în materie;

a.4.5. asigură aplicarea legislatiei în acest domeniu si aduce la cunostinta conducerii apariia unor situatii financiare neprevăzute;

a.5. îndeplineste orice alte atributii prevăzute de lege sau stabilite de directorul general, specifice domeniului de activitate.

(7) Serviciul achizitii publice, în vederea realizării atributiilor ce rezultă din aplicarea prevederilor legale în vigoare în domeniul achizitiilor publice, are obligatia de a solicita sprijinul celorlalte structuri organizatorice ale institutiei, în functie de specificul documentatiei de atribuire si de complexitatea problemelor care urmează să fie rezolvate în contextul procedurii de atribuire. De asemenea, poate solicita organelor cu drept de decizie, atunci când situatia o impune, achizitionarea de servicii de consultantă, cu respectarea prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările si completările ulterioare, în scopul elaborării documentatiei de atribuire si/sau aplicării procedurii de atribuire. Serviciul achizitii publice este organizat în birouri grupate pe activităti, astfel:

a) Biroul plan achizitii are următoarele atributii:

a.1. întocmeste proiectul programului anual al achizitiilor publice, în baza solicitărilor fundamentate ale directiilor si ale oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale, ce au stat la baza proiectului de buget, pe care îl supune aprobării, potrivit competentelor;

a.2. propune modificarea programului anual al achizitiilor publice ori de câte ori respectivele necesităti nu au fost cuprinse în varianta initială, iar introducerea acestora în program este permisă de asigurarea surselor de finantare;

a.3. asigură repartizarea trimestrială a informatiilor cuprinse în programul anual de achizitii, în functie de oportunitate, de gradul de prioritate, de contractele de achizitie publică aflate în derulare si de anticipările cu privire la fondurile ce urmează a fi alocate;

a.4. efectuează studiul de piată si realizează baza proprie de date cu privire la furnizorii si prestatorii de bunuri, servicii si lucrări privind achizitiile ce fac obiectul programului de achizitii;

a.5. solicită si analizează situatia stocurilor finale lunare pentru stabilirea obiectivă a necesarului de produse;

a.6. participă, după caz, ca membru în comisia de elaborare a documentatiei de atribuire, în special la întocmirea fisei de date a achizitiei;

a.7. atunci când situatia o impune, întocmeste dosarul achizitiei publice pentru contractul în cauză, urmărind cuprinderea tuturor documentelor si actelor care au stat la baza atribuirii;

a.8. atunci când situatia o impune, îndeplineste obligatiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările si completările ulterioare, respectiv anunturile de intentie, anunturile de participare, anunturile de atribuire, invitatiile de participare, precum si comunicările către participanti cu privire la rezultatele procedurilor de achizitie;

a.9. atunci când situatia o impune, notifică Ministerul Economiei si Finantelor cu privire la verificarea procedurală;

a.10. în cazul în care participă ca membru în comisia de evaluare a ofertelor, asigură participarea personalului desemnat în comisia de evaluare, verifică eligibilitatea ofertantilor, înregistrarea acestora si îndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnică si economico-financiară;

a.11. în cazul în care participă ca membru în comisii, colaborează la elaborarea de note justificative pe care le supune aprobării conducerii institutiei, cu avizul directiilor de specialitate implicate, note ce contin motivarea îndeplinirii unor cerinte minime de către ofertanti, cu referire la situatia economică si financiară sau la capacitatea tehnică si/sau profesională;

a.12. în cazul în care participă ca membru în comisii, colaborează la elaborarea de note justificative pe care le supune aprobării conducerii institutiei, cu avizul directiilor de specialitate implicate, note ce contin criteriile de atribuire ce urmează a fi aplicate;

a.13. când este membru în comisia de evaluare si se înregistrează contestatii privind aplicarea procedurii de atribuire, aduce la cunostinta celor implicati faptul că procedura este suspendată de drept, continutul deciziei Consiliului de solutionare a contestatiilor, data la care se va relua procedura, inclusiv perioada cu care aceasta va fi prelungită, sau, după caz, decizia de anulare a procedurii;

a.14. atunci când este nominalizat ca responsabil cu derularea contractului, urmăreste ca bunurile, serviciile sau lucrările ce urmează a fi facturate si plătite să fie în concordantă din punctul de vedere al cantitătii, calitătii si valorii cu prevederile contractuale sau cu comenzile emise, după caz;

a.15. urmăreste derularea si executarea întocmai a obligatiilor contractuale asumate de părti;

a.16. îndeplineste orice alte atributii prevăzute de lege sau stabilite de directorul general, specifice domeniului de activitate.

b) Biroul achizitii are următoarele atributii:

b.1. efectuează achizitiile de bunuri, servicii si lucrări prevăzute în programul anual, aprobat potrivit competentelor, prin procedurile prevăzute de lege;

b.2. asigură întocmirea documentatiei de atribuire a contractelor, în baza caietelor de sarcini elaborate de structurile utilizatoare, în concordantă cu prevederile legislatiei în vigoare;

b.3. participă, după caz, ca membru în comisia de elaborare a documentatiei de atribuire, în special la întocmirea fisei de date a achizitiei;

b.4. întocmeste dosarul achizitiei publice pentru fiecare contract, urmărind cuprinderea tuturor documentelor si actelor care au stat la baza atribuirii;

b.5. după caz, întocmeste proiectele-cadru si proiectele de contracte de achizitii de bunuri, servicii si lucrări, pe care le comunică spre avizare pentru legalitate Directiei contencios; derulează contractele, urmărind executarea lor, sesizează partenerii contractuali asupra nerespectării termenelor sau altor obligatii contractuale si informează directiile de specialitate pentru propunerea măsurilor necesare recuperării eventualelor prejudicii;

b.6. aduce la cunostinta directiilor/oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale contractele de achizitie publică încheiate;

b.7. înstiintează responsabilul cu derularea contractului că bunurile, serviciile sau lucrările ce urmează a fi facturate si plătite trebuie să fie în concordantă din punctul de vedere al cantitătii, calitătii si valorii cu prevederile contractuale sau cu comenzile emise, după caz;

b.8. asigură aplicarea procedurilor pentru atribuirea contractelor de achizitie publică; alegerea procedurii de atribuire a contractelor de achizitie publică se realizează în functie de valoarea estimată de produse, servicii sau lucrări, conform sistemului de grupare si codificare, cumulată pe parcursul anului bugetar; la estimarea valorii se vor lua în considerare toate costurile aferente, modalitatea de dobândire din optiunile posibile, eventualele majorări ca urmare a acceptării ajustării pretului contractului, precum si orice eventuale suplimentări fată de obiectul initial;

b.9. îndeplineste obligatiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările si completările ulterioare, respectiv anunturile de intentie, anunturile de participare, anunturile de atribuire, invitatiile de participare, precum si comunicările către participanti cu privire la rezultatele procedurilor de achizitie;

b.10. notifică Ministerul Economiei si Finantelor cu privire la verificarea procedurală;

b.11. în cazul în care participă ca membru în comisia de evaluare, asigură participarea personalului desemnat în comisia de evaluare, verifică eligibilitatea ofertantilor, înregistrarea acestora si îndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnică si economico-financiară;

b.12. participă la elaborarea de note justificative pe care le supune aprobării conducerii institutiei, cu avizul directiilor de specialitate implicate, note ce contin motivarea îndeplinirii unor cerinte minime de către ofertanti, cu referire la situatia economică si financiară sau la capacitatea tehnică si/sau profesională;

b.13. participă la elaborarea de note justificative pe care le supune aprobării conducerii institutiei, cu avizul directiilor de specialitate implicate, note ce conin criteriile de atribuire ce urmează a fi aplicate;

b.14. colaborează la elaborarea propunerilor privind punctul de vedere asupra contestatiilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publică;

b.15. în cazul înregistrării unor contestatii privind aplicarea procedurii de atribuire, aduce la cunostinta celor implicati faptul că procedura este suspendată de drept, continutul deciziei Consiliului de solutionare a contestatiilor, data la care se va relua procedura, inclusiv perioada cu care aceasta va fi prelungită, sau, după caz, decizia de anulare a procedurii;

b.16. îndeplineste orice alte atributii prevăzute de lege sau stabilite de directorul general, specifice domeniului de activitate.

(8) Serviciul administrativ investitii are următoarele atributii:

a) administrează si gestionează bunurile mobile si imobile din patrimoniul propriu, indiferent de titlul cu care sunt detinute, si urmăreste folosirea sau exploatarea bunurilor din dotare pentru satisfacerea nevoilor institutiei, potrivit destinatiei acestora si cu respectarea normativelor în vigoare, conform planului aprobat de directorul general al Oficiului National al Registrului Comertului;

b) organizează gestionarea mijloacelor fixe, a obiectelor de inventar, a materialelor si pieselor de schimb, a carburantilor, lubrifiantilor si a altor valori materiale aflate în dotare si asigură înscrierea numărului de inventar pe mijloacele fixe;

c) organizează si controlează modul de tinere a evidentei operative de către gestionari si ia măsurile necesare pentru asigurarea conditiilor legale de gestionare (magazii, arhive proprii activitătii);

d) elaborează propuneri de investitii si reparatii capitale ale mijloacelor fixe si obiectelor de inventar; ia măsuri în vederea întretinerii si efectuării de reparatii pentru clădiri, dotări si alte active din patrimoniul institutiei, în regie proprie sau cu terti;

e) colaborează la actiunile de inventariere a bunurilor si valorilor pe care le gestionează, făcând propuneri de noi dotări (mijloace fixe si obiecte de inventar);

f) fundamentează si înaintează propuneri de casare a bunurilor din dotare la comisiile de inventariere, cu respectarea dispozitiilor legale în vigoare, si asigură valorificarea materialelor rezultate prin dezmembrarea bunurilor pentru care se obtine aprobarea;

g) organizează activitătile pentru care are dotări si personal, iar pentru alte activităti necesare propune încheierea de contracte de prestări de servicii cu tertii si urmăreste realizarea acestora, confirmând plata;

h) fundamentează si înaintează propuneri în vederea asigurării necesarului de produse, servicii si lucrări pentru buna desfăsurare a activitătii;

i) acordă viza „bun de plată” si „viza compartiment” pe facturi si pe alte documente de plată, confirmând astfel livrarea de produse, prestarea de servicii sau executarea de lucrări;

j) asigură distribuirea produselor achizitionate si urmăreste utilizarea eficientă a acestora, cu încadrarea în normativele aprobate;

k) urmăreste încadrarea în plafoanele stabilite privind consumurile legate de utilizarea sistemului de telefonie fixă si mobilă si stabileste sumele ce urmează a fi recuperate;

l) întocmeste si depune, sub semnătura persoanelor autorizate, la autoritătile fiscale competente, declaratiile anuale privind clădirile, mijloacele auto si firmele de reprezentare aflate în patrimoniul institutiei; urmăreste achitarea obligatiilor către bugetul local, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

m) referitor la acordarea tichetelor de masă, asigură parcurgerea tuturor etapelor necesare pentru distribuirea acestora către salariati, cu respectarea prevederilor contractului colectiv de muncă;

n) administrează si gestionează parcul auto din patrimoniul propriu, indiferent de titlul cu care sunt detinute;

o) organizează gestionarea pieselor de schimb, a carburantilor si a lubrifiantilor si urmăreste folosirea sau exploatarea parcului auto pentru satisfacerea nevoilor institutiei, potrivit destinatiei acestora si cu respectarea normativelor în vigoare;

p) organizează întretinerea si efectuarea reparatiilor parcului auto, în regie proprie sau cu terti, fundamentează si înaintează propuneri privind aprovizionarea cu materiale, piese de schimb, carburanti, precum si de încheiere a politelor de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto si CASCO pentru toate autovehiculele din dotare;

q) urmăreste derularea contractelor încheiate având ca obiect serviciile de întretinere si reparatii pentru autoturisme, confirmând îndeplinirea obligatiilor în vederea efectuării plătii;

r) organizează si supraveghează activitatea de exploatare a parcului auto propriu, urmăreste si îndrumă metodologic aplicarea dispozitiilor legale privind conditiile ce trebuie întrunite pentru circulatia pe drumurile publice, care intră în competenta sa;

s) tine evidenta trimiterilor postale pentru Oficiul National al Registrului Comertului si pentru oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale si întocmeste notele de aprobare pentru propunerile de ordonantare postale, cu încadrarea în bugetul de venituri si cheltuieli;

s) îndeplineste orice alte atributii prevăzute de lege sau stabilite de directorul general, specifice domeniului de activitate.

(9) Controlul financiar preventiv (C.F.P.) se exercită de persoanele propuse de directorul general spre a fi aprobate de ordonatorul principal de credite, respectiv Ministerul Justitiei, pe baza dosarelor complete ale acestor persoane, întocmite în conformitate cu prevederile legale, respectiv dispozitiile cap. III pct. 6 din Codul specific de norme profesionale.


 

ARTICOLUL 23

Directia registrul comertului central computerizat

 

(1) Directia registrul comertului central computerizat asigură si răspunde de administrarea registrelor comertului computerizate la nivel central, nomenclatoarelor interne si nationale utilizate în cadrul sistemului informatic unitar, cataloagelor de firme si embleme, arhiva de documente pe suport hârtie si în format electronic, coordonarea întretinerii si administrării acestora la nivel teritorial, asigurarea publicitătii datelor din registrul central al comertului prin eliberarea de certificate constatatoare, extrase de registru, informatii, statistici în termenele prevăzute de lege. Participă la elaborarea de specificatii tehnice si functionale pentru achizitia de sisteme informatice specializate, servicii de consultantă pentru proiectarea/realizarea si implementarea sistemelor informatice, achizitia de servicii de dezvoltare de software adaptat, servicii de mentenantă si suport pentru produsele software si aplicatii implementate. În colaborare cu Directia îndrumare metodologică si Directia contencios asigură proiectarea formularisticii utilizate în activitatea oficiilor registrului comertului.

(2) În cadrul directiei functionează următoarele structuri:

a) Serviciul registrul comertului central computerizat;

b) Serviciul valorificare date, format din:

- Biroul certificate constatatoare, eliberare informatii;

- Biroul prelucrări statistice;

c) Serviciul arhiva electronică.

(3) Serviciul registrul comertului central computerizat asigură administrarea registrelor comertului computerizate la nivel central, nomenclatoarelor interne si nationale utilizate în cadrul sistemului informatic unitar, cataloagelor de firme si embleme, bazelor de date cu indicatorii din situatiile financiare anuale si are următoarele atributii:

a) preia informatiile transmise de oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale, asa cum au fost validate de acestea;

b) asigură auditul prin verificarea coerentei si consistentei informatiilor transmise de oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale;

c) actualizează informatiile din registrul central computerizat al comertului; asigură permanent actualizarea si salvarea bazelor de date, iar în cazul unor incidente majore, restaurarea acestora;

d) monitorizează transmisiile oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale - Ministerul Economiei si Finantelor în procesul de înregistrare fiscală si obtinerea codului unic de înregistrare de la Ministerul Economiei si Finantelor, precum si a informatiilor din cazierul fiscal;

e) procesează informatiile cuprinse în bazele de date accesate prin serviciile de furnizare de informatii pe internet;

f) procesează informatiile transmise de oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale în vederea asigurării publicitătii pe internet a informatiilor si/sau a actelor conform legii;

g) transmite si receptionează înstiintările la si de la oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale pe probleme de registru computerizat;

h) întretine nomenclatoarele proprii cu informatii necesare pentru activitatea curentă de tinere a registrului comertului;

i) preia, verifică, adaptează nomenclatoarele preluate de la alte institutii în vederea utilizării în activitatea curentă;

j) elaborează noi nomenclatoare, potrivit cerintelor activitătii proprii;

k) întretine si actualizează catalogul cu denumirile de firme si emblemele rezervate;

l) administrează bazele de date cu indicatorii din situatiile financiare anuale depuse de comercianti la oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale;

m) transmite către diverse institutii, în format electronic, datele prevăzute de actele normative în vigoare;

n) asigură urmărirea derulării protocoalelor încheiate cu alte institutii prin selectia, validarea si transmiterea datelor către acestea;

o) acordă asistentă de specialitate personalului oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale, implicat în procesarea datelor care se înregistrează în registrul comertului computerizat;

p) primeste de la oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale, înregistrează si transmite la Secretariatul General al Guvernului documentatia depusă de societătile comerciale în vederea obtinerii acordului privind folosirea firmei, în conformitate cu prevederile art. 39 din Legea nr. 26/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

q) înstiintează în scris oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale despre acordul eliberat de Secretariatul General al Guvernului sau, după caz, refuzul eliberării acordului ori despre necesitatea completării documentatiei înaintate acestuia si transmite înstiintările către oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale cu confirmare de primire;

r) asigură controlul activitătii oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale, conform competentelor proprii;

s) îndeplineste orice alte atributii prevăzute de lege sau stabilite de directorul general, specifice domeniului de activitate.

(4) Serviciul valorificare date asigură publicitatea datelor din registrul comertului central computerizat în conformitate cu prevederile legale; este organizat în birouri grupate pe activităti astfel:

a) Biroul certificate constatatoare, eliberare informatii asigură eliberarea de certificate constatatoare că un anumit act sau fapt este ori nu este înregistrat, extrase de registru, precum si informatii din datele înregistrate în registrul comertului computerizat, în termenele prevăzute de lege, si are următoarele atributii:

a.1. asigură informarea initială a persoanelor solicitante privind categoriile de informatii existente în registrul central computerizat si îndrumare în completarea cererilor de eliberare de certificate sau informatii;

a.2. elaborează si emite certificate constatatoare că un anumit act sau fapt este ori nu este înregistrat;

a.3. elaborează si emite extrase de registru;

a.4. elaborează rapoarte si eliberează informatii din registrul comertului computerizat sau din bazele de date cuprinzând indicatorii financiari, pentru satisfacerea cerintelor de informare ale autoritătilor si institutiilor publice si persoanelor solicitante;

a.5. asigură derularea contractelor de furnizare informatii din registrul comertului central computerizat;

a.6. îndeplineste orice alte atributii prevăzute de lege sau stabilite de directorul general, specifice domeniului de activitate.

b) Biroul prelucrări statistice asigură prelucrarea informatiilor din registrul comertului central computerizat în scopul elaborării de situatii statistice care să ofere o privire de ansamblu asupra comunitătii de afaceri românesti; statistici pe tematici, criterii pentru solutionarea cererilor formulate de autoritătile si institutiile publice si persoanele solicitante din tară si din străinătate; are următoarele atributii:

b.1. elaborează publicatiile statistice lunare;

b.2. elaborează statistici periodice (lunare, anuale etc.) pentru informarea conducerii, a autoritătilor si institutiilor publice;

b.3. elaborează statistici pentru solutionarea solicitărilor formulate de terti;

b.4. îndeplineste orice alte atributii prevăzute de lege sau stabilite de directorul general, specifice domeniului de activitate.

(5) Serviciul arhiva electronică asigură functionarea si administrarea sistemului de arhivare electronică (SAE), acordă asistentă tehnică oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale privind metodologia de transpunere în format electronic


a documentelor din arhiva comerciantilor; are următoarele atributii:

a) configurează, îmbunătăteste si mentine în functiune sistemul de arhivare (echipamente si software);

b) asigură securitatea functionării sistemului de arhivare electronică, inclusiv drepturi de acces;

c) monitorizează informatiile preluate de la oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale, actualizarea informatiilor din bazele de date aferente si salvarea permanentă a bazelor de date, care constituie registrul central al comertului;

d) acordă asistentă tehnică oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale în implementarea, întretinerea si exploatarea sistemului informatic de arhivare electronică a documentelor;

e) asigură auditul sistemului central prin exploatarea software-ului implementat în SAE;

f) controlează respectarea de către personalul implicat în operatiunile de arhivare (selectare si pregătire documente, scanare, verificare si indexare) a instructiunilor privind procesarea documentelor;

g) analizează sistemul în functiune în vederea optimizării/dezvoltării arhivei electronice si elaborează specificatii pentru aplicatiile informatice;

h) îndeplineste orice alte atributii prevăzute de lege sau stabilite de directorul general, specifice domeniului de activitate.

 

ARTICOLUL 24

Directia analiză programare

 

(1) Directia analiză programare asigură si răspunde de analiza, designul, realizarea (programarea), implementarea, testarea, furnizarea si evidenta aplicatiilor informatice utilizate de oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale si Oficiul National al Registrului Comertului. În vederea realizării atributiilor sale, Directia analiză programare solicită în scris punctul de vedere al directiilor din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului si al oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale si procedează în conformitate cu avizul Directiei de îndrumare metodologică si Directiei contencios. Direcia analiză programare participă la elaborarea de specificatii tehnice si functionale pentru achizitia de sisteme informatice specializate, asigură proiectarea/realizarea si implementarea aplicatiilor informatice, de servicii de dezvoltare de software adaptat, de servicii de mentenantă si suport pentru produsele software si aplicatiile informatice implementate, administrarea sistemelor de gestiune a bazelor de date.

(2) În cadrul directiei functionează următoarele structuri:

a) Serviciul de analiză si proiectare a sistemului informatic unitar al registrului comertului;

b) Serviciul de programare a sistemului informatic unitar al registrului comertului.

(3) Serviciul de analiză si proiectare a sistemului informatic unitar al registrului comertului are următoarele atributii:

a) proiectează aplicatiile informatice necesare în activitatea oficiilor registrului comerului de pe lângă tribunale si a Oficiului National al Registrului Comertului;

b) proiectează aplicatiile informatice necesare pentru informatizarea activitătii curente;

c) proiectează aplicatiile informatice necesare, pentru furnizarea de informatii, de către Oficiul National al Registrului Comertului si oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale;

d) proiectează aplicatiile informatice pentru schimbul de informatii si colaborare cu alte institutii;

e) proiectează aplicatiile/serviciile necesare furnizării pe internet a informatiilor din registrul comertului computerizat si privitoare la activitatea specifică;

f) proiectează sisteme si algoritmi de validare automată a informatiilor înscrise în registrul central al comertului;

g) proiectează si optimizează sistemele de gestiune a bazelor de date;

h) participă la elaborarea caietelor de sarcini privind dezvoltarea sistemului informatic unitar al registrului comertului;

i) îndeplineste orice alte atributii prevăzute de lege sau stabilite de directorul general, specifice domeniului de activitate.

(4) Serviciul de programare a sistemului informatic unitar al registrului comertului are următoarele atributii:

a) realizează/actualizează aplicatiile pe baza specificatiilor concepute de Serviciul de analiză si proiectare a sistemului informatic unitar al registrului comertului;

b) întretine sistemul informatic unitar al oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale si al Oficiului National al Registrului Comertului;

c) participă la elaborarea caietelor de sarcini privind dezvoltarea sistemului informatic unitar al registrului comertului;

d) realizează si implementează sisteme si algoritmi de validare automată a informatiilor înscrise în registrul central al comertului;

e) elaborează documentatia de prezentare si de utilizare a aplicatiilor informatice realizate, asigură suportul tehnic si le comunică utilizatorilor;

f) verifică, testează si implementează aplicatiile informatice realizate;

g) administrează sistemele de gestiune a bazelor de date; h) acordă asistentă tehnică oficiilor registrului comertului de

pe lângă tribunale în implementarea, întretinerea si exploatarea aplicatiilor informatice si structurilor din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului;

i) controlează activitatea oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale conform competentelor proprii;

j) îndeplineste orice alte atributii prevăzute de lege sau stabilite de directorul general, specifice domeniului de activitate.

 

ARTICOLUL 25

Directia tehnologia informatiei

 

(1) Directia tehnologia informatiei asigură si răspunde de întretinerea infrastructurii hardware si software, precum si a serviciilor de comunicatii de date necesare functionării sistemului informatic al registrului comertului, proiectarea, realizarea si întretinerea site-urilor web ale institutiei. Participă la elaborarea de specificatii tehnice si functionale pentru achizitia de echipamente, produse software, servicii informatice si sisteme informatice specializate, servicii de consultantă pentru proiectarea/realizarea si implementarea sistemelor informatice, achizitia de servicii de dezvoltare de software adaptat, servicii de mentenantă si suport pentru produsele software si aplicatiile implementate.

(2) Directia tehnologia informatiei are în structură:

a) Serviciul tehnologia informaiei, format din:

- Biroul administrare sistem informatic si servicii internet;

b) Biroul cablare si testare retele.

(3) Serviciul tehnologia informatiei are următoarele atributii:

a) culege informatii privind configuratia retelei de calculatoare, nivelul de dotare cu echipamente si produse software, precum si necesarul de servicii de comunicatii de la oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale;

b) propune necesarul de echipamente, produse software si servicii (comunicatii de date, servicii de întretinere postgarantie, servicii de mentenantă si suport etc.) pentru Oficiul National al Registrului Comertului si oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale;

c) asigură securitatea functionării sistemului informatic la nivelul Oficiului National al Registrului Comertului si oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale;


d) asigură instalarea, configurarea si administrarea echipamentelor si pachetelor software din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului, precum si a retelelor interne;

e) asigură instalarea, configurarea si administrarea serviciilor de internet proprii (e-mail, DNS, servere web etc);

f) asigură întretinerea unor sisteme cu scop special;

g) proiectează, realizează si întretine site-urile si aplicatiile web proprii Oficiului National al Registrului Comertului;

h) acordă asistentă tehnică si suport utilizatorilor din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului, oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale pe probleme informatice, precum si clientilor pentru accesul la servicii;

i) asigură colaborarea cu Directia tehnologia informatiei din cadrul Ministerului Justitiei, în vederea implementării strategiei de informatizare a institutiei si a strategiei de informatizare a sistemului judiciar;

j) asigură legătura cu firmele furnizoare de echipamente, software si servicii informatice;

k) îndeplineste orice alte atributii prevăzute de lege sau stabilite de directorul general, specifice domeniului de activitate.

(4) La nivelul Serviciului tehnologia informatiei este constituit Biroul administrare sistem informatic si servicii internet, cu următoarele atributii:

a) asigură instalarea si configurarea echipamentelor din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului - servere de baze de date, servere cu scop special (de exemplu, servere de aplicatii), statii de lucru, notebookuri, imprimante, scanere, echipamente de retea si de comunicatie (switch-uri, routere) etc;

b) asigură administrarea serverelor de baze de date si a celor cu scop special;

c) asigură administrarea retelelor interne din punctul de vedere al hardware-ului si software-ului;

d) asigură întretinerea echipamentelor (servere, statii de lucru, imprimante etc);

e) asigură integrarea în sistem a unor echipamente si configuratii noi;

f) asigură salvarea periodică a datelor de pe servere;

g) monitorizează functionarea echipamentelor si activitatea în retea;

h) asigură instalarea, configurarea si administrarea echipamentelor de comunicatii;

i) monitorizează functionarea serviciilor de comunicatii de date;

j) asigură gestionarea optimă a resurselor hardware, software si a retelei interne;

k) asigură legătura cu furnizorii de echipamente, pachete software si servicii informatice;

l) participă la elaborarea specificatiilor tehnice si functionale pentru achizitiile de echipamente, produse software si servicii informatice;

m) asigură instalarea si configurarea serverelor ce asigură serviciile de internet din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului;

n) asigură instalarea, configurarea si administrarea pachetelor software pentru servicii de internet;

o) asigură administrarea serverelor internet;

p) proiectează si realizează site-urile si aplicatiile web proprii Oficiului National al Registrului Comertului;

q) întreine si actualizează site-urile Oficiului National al Registrului Comertului (site-ul oficial al institutiei, intranet, RECOM);

r) stabileste si implementează politicile de securitate la nivelul Oficiului National al Registrului Comertului si al oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale, cu consultarea Directiei contencios si a celorlalte directii;

s) asigură instalarea, configurarea si administrarea pachetelor software si a echipamentelor care implementează politicile de securitate (firewall, routere, produse antivirus);

s) propune si implementează solutii pentru asigurarea functionării continue a echipamentelor critice;

t) rezolvă incidentele de securitate la nivelul întregului sistem informatic;

t) acordă asistentă tehnică pentru personalul institutiei din toate structurile si asigură rezolvarea problemelor tehnice apărute în functionarea echipamentelor si pachetelor software;

u) acordă asistentă tehnică oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale la instalarea si configurarea echipamentelor si a software-ului, precum si la solutionarea problemelor tehnice apărute în functionarea sistemului informatic;

v) acordă consultantă si asistentă tehnică pentru utilizatorii din reteaua registrului comertului pe orice probleme hardware, software de sistem si utilitar, comunicatii si securitate;

w) asigură interventii în oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale - de la distantă sau prin deplasare la sediul acestora, după caz, - în situatii de functionare necorespunzătoare sau de întrerupere a funcionării echipamentelor, produselor software si serviciilor;

x) acordă asistentă tehnică si suport oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale, precum si clientilor pentru accesul la servicii (site-ul oficial al institutiei, RECOM online, intranet, mail etc);

y) îndeplineste orice alte atributii prevăzute de lege sau stabilite de directorul general, specifice domeniului de activitate.

(5) Biroul cablare si testare retele asigură proiectarea, realizarea si întretinerea lucrărilor de cablare, modificare si extindere a retelelor de transmisii de date si voce la nivelul Oficiului National al Registrului Comertului si al oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale; are următoarele atributii:

a) elaborează proiectele pentru executia lucrărilor de cablare structurată si stabilirea necesarului de materiale;

b) realizează lucrări de cablare, modificare si extindere a retelelor de transmisii de date si voce la nivelul Oficiului National al Registrului Comertului si al oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale;

c) verifică periodic retelele structurate din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului si oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale;

d) elaborează cărtile de retea pentru lucrările realizate;

e) elaborează specificatiile tehnice pentru achizitiile de echipamente, scule si materiale necesare executării lucrărilor de cablare si verificare a retelelor;

f) asigură instalarea, configurarea si functionarea corespunzătoare a retelelor de transmisii de date si voce;

g) întretine sisteme cu scop special ale Oficiului National al Registrului Comertului (sistemul de sonorizare, sistemul de televiziune cu circuit închis);

h) participă la elaborarea specificatiilor tehnice si functionale pentru achizitia unor sisteme/servicii/lucrări cu scop special (sisteme antiefractie, lucrări electrice etc);

i) operează sistemul de control-acces în incinta Oficiului National al Registrului Comertului;

j) operează sistemul electronic de antiefractie;

k) îndeplineste orice alte atributii prevăzute de lege sau stabilite de directorul general, specifice domeniului de activitate.

 

ARTICOLUL 26

Directia management resurse umane

 

(1) Directia management resurse umane reprezintă structura institutiei, cadrul organizatoric si functional, abilitată să pună în valoare toate celelalte resurse de care dispune institutia, în


vederea atingerii obiectivelor strategice si imediate, si răspunde pentru aceasta.

(2) Directia management resurse umane colaborează cu directorii de directii din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului si cu directorii oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale, asigurând îndrumarea metodologică, coordonând activitatea de resurse umane desfăsurată în cadrul acestora, urmărind respectarea procedurilor de desfăsurare a concursurilor de formare profesională, a negocierilor individuale, aplicarea legislatiei muncii, si controlează modul în care sunt duse la îndeplinire solicitările conducerii Oficiului National al Registrului Comertului privind problemele de personal.

(3) Directia management resurse umane organizează, coordonează, controlează si răspunde de activitatea de selectie, administrare si evidentă a resurselor umane, precum si de activitatea de formare continuă si evaluare a personalului institutiei si este structurată în Serviciul gestionarea resurselor umane la nivelul căruia functionează Biroul recrutare, administrare si evidenta resurselor umane.

(4) Directia management resurse umane:

a) întocmeste proiectul de organigramă a Oficiului National al Registrului Comertului, a Oficiului Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Bucuresti si a oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale, pe baza propunerilor primite de la directorii structurilor implicate si directorii oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale, si îl transmite Consiliului de conducere spre avizare;

b) întocmeste modelul statelor de functii si îl transmite Consiliului de conducere, iar după aprobare de Ministerul Justitiei îl actualizează;

c) întocmeste fisele-cadru ale postului pentru personalul Oficiului National al Registrului Comertului în colaborare cu celelalte directii ale Oficiului National al Registrului Comertului si îl transmite Consiliului de conducere spre avizare;

d) întocmeste proiectul contractului colectiv de muncă ce urmează a fi negociat cu reprezentantii salariatilor si îl transmite Consiliului de conducere spre dezbatere.

(5) Biroul recrutare, administrare si evidenta resurselor umane are următoarele atributii:

a) analizează si avizează notele de fundamentare primite de la directiile din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului si de la oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale privind necesitatea organizării concursurilor de angajare si a examenelor de promovare, cu exceptia posturilor de conducere, în conditiile în care personalul salariat încadrat a absolvit ulterior studii corespunzătoare ocupării posturilor vacante;

b) în functie de structura organizatorică si de propunerile directorilor oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale, întocmeste statele de functii pentru oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale, Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Bucuresti si Oficiul National al Registrului Comertului, pe care le prezintă spre avizare conducerii Oficiului National al Registrului Comertului, urmând apoi a fi înaintate spre aprobare Ministerului Justitiei;

c) actualizează, în functie de felul modificării intervenite, statele de functii pentru Oficiul National al Registrului Comertului si pentru oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale;

d) prezintă conducerii institutiei rapoarte privind activitatea de resurse umane;

e) organizează si coordonează activitatea de recrutare a personalului si de angajare a acestuia;

f) propune spre aprobare anunturile de recrutare;

g) elaborează si urmăreste implementarea strategiei si a procedurilor de lucru privind resursele umane din institutie;

h) asigură organizarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante si de promovare a personalului din cadrul Oficiului

National al Registrului Comertului, conform regulamentului aprobat prin ordin al ministrului justitiei;

i) colaborează si asigură consultantă tuturor oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale, la solicitarea acestora, pentru organizarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante;

j) colaborează cu institutiile abilitate, informând asupra posturilor scoase la concurs;

k) urmăreste angajarea si repartizarea pe posturi a noilor salariati;

l) încheie contractul individual de muncă si completează dosarul de angajare pentru candidatii declarati admisi la concursurile organizate la Oficiul National al Registrului Comertului si verifică dosarele de angajare ale candidatilor declarati admisi la concursurile organizate la oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale;

m) tine registrul de evidentă a personalului, miscarea acestuia în cadrul institutiei, precum si dosarele personale ale salariatilor;

n) întocmeste si completează la zi, în ordine cronologică, registrele generale de evidentă a salariatilor, în format electronic, pentru fiecare oficiu al registrului comertului de pe lângă tribunal si pentru Oficiul National al Registrului Comertului, transmitând orice modificare la inspectoratul teritorial de muncă;

o) verifică valabilitatea actelor prezentate de angajati în vederea înscrierii lor în carnetul de muncă;

p) asigură păstrarea, evidenta si securitatea carnetelor de muncă si inventarierea periodică a acestora, în prezenta unei comisii stabilite prin decizie a directorului general;

q) asigură necesarul de carnete de muncă si operează în ele înregistrările necesare;

r) asigură transmiterea către oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale a tuturor documentelor aprobate cu ocazia angajărilor, negocierilor sau modificării unui element din contractul de muncă (acte aditionale, contracte de muncă, legitimatii, decizii);

s) eliberează documentele solicitate de salariatii care îsi depun dosarele de pensie în vederea pensionării anticipate sau pentru limită de vârstă;

s) eliberează, la cererea salariatilor, adeverintele care atestă calitatea de salariat;

t) întocmeste, pe baza cererilor primite si aprobate de conducere, decizii de suspendare a contractului individual de muncă al salariatelor care solicită concediu de crestere a copilului, precum si cele de reluare a activitătii;

t) actualizează în baza de personal orice modificare intervenită cu privire la schimbarea functiei, modificarea locurilor de muncă, încetarea raporturilor de muncă;

u) înregistrează în baza de date modificările intervenite în situatia personalului (angajări, suspendări contracte de muncă, promovări, schimbări locuri de muncă, modificări date personale);

v) tine evidenta concediilor de odihnă, pentru fiecare directie, si întocmeste pontajele pe baza situatiei existente în condicile de prezentă;

w) întocmeste si actualizează listele cu salariatii care beneficiază de tichete de masă, conform legii;

x) tine evidenta concediilor de odihnă, concediilor medicale si a orelor suplimentare, pentru salariatii Oficiului National al Registrului Comertului;

y) întocmeste notele de lichidare pentru salariatii Oficiului National al Registrului Comertului care îsi încetează activitatea;

z) prezintă conducerii Oficiului National al Registrului Comertului situatia drepturilor salariale (sporuri etc.) ce decurg din lege si din contractul colectiv de muncă, în vederea dimensionării cheltuielilor cu salariile;


aa) participă la elaborarea si negocierea contractului colectiv de muncă anual al Oficiului National al Registrului Comertului si asigură înregistrarea acestuia în timp util la Directia Generală de Muncă si Protectie Socială a Municipiului Bucuresti;

bb) redactează contractul colectiv de muncă, cu ocazia negocierilor anuale;

cc) verifică corectitudinea încadrării în grila salarială a drepturilor bănesti stabilite pentru noii angajati sau pentru cei care îsi reiau activitatea;

dd) tine la zi si operează în programul de personal transele de vechime în muncă a salariatilor, pe baza cărora se acordă sporul de vechime;

ee) tine evidenta deducerilor suplimentare ale salariatilor în baza reglementărilor legale în vigoare;

ff) vizează cererile salariatilor privind acordarea ajutoarelor prevăzute în contractul colectiv de muncă pe anul în curs;

gg) întocmeste raportările statistice către Institutul National de Statistică privind categoriile de salariati, numărul si natura posturilor vacante;

hh) primeste si analizează temeinicia reclamatiilor, sesizărilor si contestatiilor în legătură cu relatiile de muncă, înaintate de salariati, făcând propuneri pentru solutionarea lor, în conditiile legii, si urmăreste comunicarea răspunsurilor;

ii) întocmeste lucrările necesare numirii, delegării, detasării, suspendării si încetării raporturilor de muncă pentru salariati;

jj) tine evidenta salariilor de merit, pentru toti salariatii, prin încadrarea în procentele prevăzute de lege;

kk) îndeplineste orice alte atributii prevăzute de lege sau stabilite de directorul general, specifice domeniului de activitate;

ll) elaborează si actualizează ori de câte ori se impune procedura privind realizarea planului anual sau pe termen mediu de formare profesională;

mm) initiază consultări cu directiile Oficiului National al Registrului Comertului si oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale, în vederea identificării persoanelor si a tipurilor de cursuri pe care le include în proiectul planului de formare profesională, pe care îl supune negocierii cu reprezentantii salariatilor, si urmăreste îndeplinirea acestuia, după aprobare;

nn) organizează si coordonează, în conditiile legii, activitatea de formare profesională si perfectionare a personalului propriu;

oo) întocmeste si transmite la oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale si la directiile din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului adresele cu notele de informare privind formarea profesională, redactate în baza deciziei conducerii privind cursurile de formare profesională;

pp) primeste si centralizează referatele privind cursurile de formare profesională trimise de oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale la directiile din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului;

qq) tine o permanentă legătură cu furnizorii de programe în vederea identificării celor mai avantajoase oferte de curs, care să corespundă cerintelor solicitate;

rr) tine evidenta si informează conducerea Oficiului National al Registrului Comertului si oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale asupra ofertelor si a invitatiilor venite de la furnizorii de formare profesională, a cererilor înaintate de structurile Oficiului National al Registrului Comertului si ale oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale privitoare la cursurile de formare profesională;

ss) participă, împreună cu reprezentantii din Directia economică si conducerea Oficiului National al Registrului Comertului, la analiza propunerilor din notele de fundamentare trimise de oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale si de către directiile din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului privind cursurile de formare profesională;

ss) întocmeste si transmite la oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale si la directiile din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului adresele cu notele de informare privind formarea profesională, redactate în baza deciziei conducerii privind cursurile de formare profesională;

tt) întocmeste actele aditionale la contractele individuale de muncă privind cursurile de formare profesională si urmăreste semnarea acestora de către cele două părti (angajat si angajator);

tt) tine evidenta salariatilor prin centralizatorul cursurilor de formare profesională, în scopul respectării legislatiei în vigoare (Codul muncii, Ordonanta Guvernului nr. 129/2000, privind formarea profesională a adultilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adultilor, cu modificările ulterioare, etc.) si a contractului colectiv de muncă;

uu) elaborează si redactează certificatele sau diplomele de absolvire a cursurilor proprii Oficiului National al Registrului Comertului si le transmite în teritoriu;

vv) vizează notele de lichidare si cererile privind încetarea contractelor de muncă ale salariatilor, confirmând dacă acestia au beneficiat de cursuri de formare profesională si dacă au de restituit contravaloarea cursului;

ww) primeste cereri, îndrumă si acordă informatiile necesare elevilor, studentilor care solicită efectuarea stagiului de practică profesională în cadrul Oficiului National al Registrului Comertului;

xx) urmăreste respectarea prevederilor Legii nr. 144/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, cu modificările si completările ulterioare, pentru completarea, actualizarea si depunerea de către toti salariatii cu functii de conducere si control din cadrul institutiei a declaratiilor de avere si de interese;

yy) propune proiectele fiselor-cadru ale postului pentru personalul Oficiului National al Registrului Comertului si le comunică Consiliului de conducere;

zz) elaborează si propune spre aprobare conducerii sistemul de evaluare a performantelor salariatilor si centralizează calificativele obtinute, în baza fiselor de evaluare a performantelor.

(6) Directia management resurse umane întocmeste, păstrează si arhivează, potrivit Nomenclatorului de documente aprobat, registrele, opisele, documentele proprii, precum si dosarele profesionale ale salariatilor.

 

ARTICOLUL 27

Directia managementul calitătii-organizare

 

(1) Directia managementul calitătii-organizare organizează, coordonează, controlează, desfăsoară si răspunde de activitătile privind implementarea, mentinerea si îmbunătătirea continuă a sistemului de management al calitătii, coordonarea activitătii de securitate si sănătate în muncă, situatii de urgentă, arhiva


generală a Oficiului National al Registrului Comertului si de alte activităti organizatorice.

(2) Directia managementul calitătii-organizare functionează în următoarea structură:

a) Biroul implementare sistem de management al calitătii;

b) Biroul securitate si sănătate în muncă, situatii de urgentă.

(3) Biroul implementare sistem de management al calitătii are următoarele atributii:

a.1. asigură proiectarea sistemului de management al calitătii:

- identifică activitătile si procesele care se desfăsoară în Oficiul National al Registrului Comertului, în colaborare cu persoanele desemnate din structurile institutiei;

- stabileste interactiunea dintre procese la nivelul Oficiului National al Registrului Comertului si la nivelul oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale, în colaborare cu persoanele desemnate din structurile institutiei;

- identifică si descrie responsabilitătile responsabililor de procese din punctul de vedere al sistemului de management al calitătii;

- elaborează procedurile obligatorii cerute de standardul SR EN ISO 9001: 2001, în colaborare cu persoanele desemnate din structurile institutiei;

- identifică si descrie documentele care circulă în sistem;

- elaborează matricea documentelor;

a.2. asigură implementarea, mentinerea si îmbunătătirea continuă a sistemului de management al calitătii:

- difuzează si gestionează documentele sistemului de management al calitătii;

- implementează sistemul de management al calitătii;

- verifică periodic respectarea cerintelor standardului implementat;

- participă la auditul intern al sistemului de management al calitătii;

- participă la analiza efectuată de management;

- controlează sistematic trasabilitatea si identificarea proceselor din institutie;

a.3. monitorizează derularea contractului de prestări servicii de consultantă încheiat de Oficiul National al Registrului Comertului privind proiectarea si implementarea sistemului de management al calitătii si certificarea acestuia conform standardului SR EN ISO 9001: 2001;

a.4. elaborează nomenclatorul de operatiuni ce se efectuează în registrul comertului;

a.5. elaborează fluxul operational al activitătilor desfăsurate în cadrul oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale;

a.6. centralizează rapoartele de activitate ale directiilor Oficiului National al Registrului Comertului, întocmeste proiectul anual al raportului de activitate si îl înaintează spre aprobare Consiliului de conducere;

a.7. asigură controlul activitătii oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale, conform competentelor sale;

a.8. asigură desfăsurarea procedurii de înfiintare a birourilor teritoriale si urmăreste activitatea desfăsurată de acestea;

a.9. întocmeste situatia zilnică/lunară a înregistrărilor si încasărilor oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale si ale Oficiului National al Registrului Comertului;

a.10. îndeplineste orice alte atributii prevăzute de lege sau stabilite de directorul general, specifice domeniului de activitate.

(4) Biroul securitate si sănătate în muncă, situatii de urgentă are următoarele atributii:

a) organizează, îndrumă si coordonează activitătile de securitate si sănătate în muncă si apărare împotriva incendiilor;

b) realizează fundamentarea deciziilor privind activitatea de securitate si sănătate în muncă, având atributii specifice în realizarea acesteia;

c) colaborează cu cabinetul medical ce asigură serviciile de medicina muncii la nivel de institutie, pentru fundamentarea programului de măsuri pe linie de securitate si sănătate în muncă;

d) stabileste măsurile tehnice si organizatorice de protectie a muncii, corespunzătoare conditiilor de muncă si factorilor de risc evaluati la locurile de muncă;

e) întocmeste anual programul de măsuri pe linie de securitate si sănătate în muncă si prevenire si stingere a incendiilor si prevede fondurile necesare realizării acestora;

f) asigură organizarea si desfăsurarea activitătii de securitate si sănătate în muncă si apărare împotriva incendiilor pentru personalul din sediul Oficiului National al Registrului Comertului;

g) verifică modul de întretinere si functionare a instalatiilor, utilajelor, aparatelor si mijloacelor de prevenire si stingere a incendiilor, precum si cunoasterea de către personalul încadrat a utilizării acestora;

h) identifică si evaluează factorii de risc si îmbolnăvire profesională specifici activitătilor desfăsurate pentru fiecare componentă a sistemului de muncă;

i) elaborează instructiuni de apărare împotriva incendiilor si stabileste sarcinile ce revin salariatilor, pentru fiecare loc de muncă;

j) participă la actiuni de stingere a incendiilor si la cercetarea cauzelor care le-au determinat;

k) întocmeste necesarul de formulare tipizate (permise de lucru cu foc, fise de instruire) si documentatia de specialitate pe linie de securitate si sănătate în muncă si apărare împotriva incendiilor;

l) întocmeste si înaintează spre aprobare documente, cum ar fi: decizii, dispozitii pe linie de securitate si sănătate în muncă si apărare împotriva incendiilor si le actualizează ori de câte ori apar modificări, după vizarea pentru legalitate de către Directia contencios;

m) analizează anual, cu prilejul controalelor sau după producerea incendiilor ori accidentelor de muncă, activitatea de securitate si sănătate în muncă si apărare împotriva incendiilor si înaintează conducerii Oficiului National al Registrului Comertului raportul de analiză;

n) evaluează estimativ nivelul de risc de incendiu al fiecărei locatii în care îsi desfăsoară activitatea oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale;

o) efectuează instructajul pentru persoanele nou-angajate;

p) asigură instruirea reprezentantilor desemnati pentru activitatea de securitate si sănătate în muncă si apărare împotriva incendiilor;

q) participă la cercetarea accidentelor de muncă si tine evidenta acestora;

r) supraveghează conditiile de sănătate în muncă;

s) stabileste si urmăreste îndeplinirea măsurilor si a actiunilor de prevenire si de pregătire a interventiei, în functie de încadrarea în clasificarea de protectie civilă;


s) participă la exercitii si aplicatii de protectie civilă si conduce nemijlocit actiunile de alarmare, evacuare, interventie, limitare si înlăturare a urmărilor situatiilor de urgentă, desfăsurate de unitătile proprii;

t) asigură sistematic instruirea reprezentantilor desemnati privind protectia civilă, împreună cu instructajele de prevenire si stingere a incendiilor;

t) înstiintează persoanele si organismele competente asupra factorilor de risc si le semnalează de îndată iminenta producerii sau producerea unei situatii de urgentă civilă la nivelul institutiei;

u) întocmeste planul de evacuare pentru situatii de urgentă si îl înaintează Ministerului Justitiei pentru integrarea în planul local pentru situatii de urgentă;

v) actualizează planul de evacuare pentru situatii de urgentă ori de câte ori este necesar;

w) propune fondurile necesare realizării măsurilor de protectie civilă în programul anual de măsuri;

x) îndeplineste orice alte obligatii potrivit legii sau dispozitiilor emise de organele abilitate;

y) organizează si gestionează evidenta personalului Oficiului National al Registrului Comertului pentru activitatea de medicină a muncii;

z) întocmeste solicitările pentru examenul medical de angajare, precum si solicitările pentru examenul medical periodic;

aa) întocmeste fisele de expunere la riscuri profesionale;

bb) organizează efectuarea examenelor medicale la angajare si a celor periodice;

cc) întocmeste evidenta examenelor medicale efectuate angajatilor Oficiului National al Registrului Comertului;

dd) tine evidenta si transmite medicului de medicină a muncii situatia angajatelor însărcinate, iar pentru angajatele aflate în această situatie, din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului, transmite documentatia aferentă la Inspectoratul Teritorial de Muncă Bucuresti;

ee) asigură controlul activitătii oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale în domeniul de activitate specific;

ff) participă la evaluarea din punctul de vedere al securitătii muncii si P.S.I. a noilor locatii în care îsi desfăsoară activitatea Oficiul National al Registrului Comertului si oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale, după caz;

gg) îndeplineste orice alte atributii prevăzute de lege sau stabilite de directorul general, specifice domeniului de activitate.

(5) În cadrul Directiei managementul calitătii-organizare este constituită Arhiva generală a Oficiului National al Registrului Comertului, având următoarele atributii:

a) organizează depozitul de arhivă conform prevederilor din Legea Arhivelor Nationale nr. 16/1996, cu modificările si completările ulterioare;

b) ia măsuri pentru depozitarea documentelor în spatii si conditii corespunzătoare, avizate de Arhivele Nationale;

c) asigură evidenta, inventarierea, selectionarea, păstrarea si folosirea documentelor pe care le detine;

d) înregistrează si tine evidenta tuturor documentelor intrate, a celor întocmite pentru uz intern, precum si a celor iesite, potrivit prevederilor legale în vigoare;

e) urmăreste predarea de către structurile Oficiului National al Registrului Comertului la depozitul arhivei proprii a documentelor create, pe bază de inventar si proces-verbal de

predare-primire, conform art. 9 din Legea nr. 16/1996, cu modificările si completările ulterioare;

f) eliberează, potrivit legii, la cererea persoanelor fizice si a persoanelor juridice, certificate, copii si extrase de pe documentele pe care le creează, dacă acestea se referă la drepturi care îl privesc pe solicitant;

g) pune la dispozitie, în anumite situatii, pe bază de semnătură, si tine evidenta documentelor împrumutate structurilor creatoare, pe baza registrului de evidentă a intrărilor-iesirilor unitătilor arhivistice; la restituire, verifică integritatea documentelor împrumutate;

h) sprijină comisia de selectionare în activitatea de selectionare a documentelor create si detinute, cu respectarea termenelor de păstrare prevăzute în Nomenclatorul arhivistic al Oficiului National al Registrului Comertului;

i) prin conducătorul structurii (care este si secretarul comisiei de selectionare), convoacă comisia în vederea analizării dosarelor cu termene de păstrare expirate, care pot fi propuse pentru distrugere;

j) pune la dispozitia delegatului Arhivelor Nationale toate documentele solicitate cu prilejul efectuării activitătii de control;

k) comunică în scris Arhivelor Nationale orice fel de modificări survenite în activitatea Oficiului National al Registrului Comertului, cu implicatii asupra structurii de arhivă;

l) asigură aplicarea prevederilor Legii nr. 16/1996, cu modificările si completările ulterioare, privind păstrarea în conditii corespunzătoare a documentelor create sau detinute, protejându-le împotriva distrugerii, degradării, sustragerii ori comercializării în alte conditii decât cele prevăzute de lege;

m) îndeplineste atributiile prevăzute în declaratiile managementului Oficiului National al Registrului Comertului privind politica si obiectivele în domeniul calitătii si în documentatia sistemului de management al calitătii (Manualul calitătii, proceduri si instructiuni de lucru);

n) îndeplineste orice alte atributii prevăzute de lege sau stabilite de directorul general, specifice domeniului de activitate.

 

ARTICOLUL 28

Directia Buletinul procedurilor de insolventă

 

(1) Directia Buletinul procedurilor de insolventă publică Buletinul procedurilor de insolventă si desfăsoară activităti specifice Legii nr. 85/2006, cu modificările ulterioare, precum si alte activităti conexe, asigură si răspunde de îndrumarea metodologică a oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale. Participă la elaborarea specificatiilor tehnice si functionale pentru achizitii publice în domeniul de activitate al directiei. Directia Buletinul procedurilor de insolventă functionează în următoarea structură:

a) Serviciul publicare Buletinul procedurilor de insolventă;

b) Serviciul asistentă juridică Buletinul procedurilor de insolventă;

c) Serviciul furnizare Buletinul procedurilor de insolventă.

(2) Serviciul publicare Buletinul procedurilor de insolventă are următoarele atributii:

a.1. receptionează si confirmă electronic transmiterea actelor de procedură si a informatiilor de la oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale/instante judecătoresti si practicieni în insolventă, în format electronic si hârtie;

a.2. înregistrează si validează actele de procedură ce urmează a fi publicate în Buletin;


a.3. transmite actele de procedură grupate spre verificare la Serviciul asistentă juridică Buletinul procedurilor de insolventă;

a.4. procesează si încarcă actele de procedură si informatiile în baza de date a Buletinului, verifică informatiile încărcate, le validează, le salvează si actualizează baza de date;

a.5. arhivează actele de procedură manual sau prin arhiva electronică, salvează si actualizează baza de documente;

a.6. monitorizează actele de procedură în vederea stabilirii tirajului si a periodicitătii, precum si a numărului de buletine care se publică într-o singură zi;

a.7. pregăteste formatul Buletinului, pune în pagină actele de procedură, tehnoredactează si realizează verificarea preliminară a acestuia;

a.8. transmite Buletinul spre verificare la Serviciul asistentă juridică Buletinul procedurilor de insolventă;

a.9. generează numerele Buletinului si dovezile de îndeplinire a procedurii de citare/comunicare/notificare/ convocare, salvează si actualizează baza Buletinului;

a.10. transmite Buletinul în vederea tipăririi, după caz;

a.11. comunică pe cale electronică la oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale dovezile de îndeplinire a procedurii de citare/comunicare/notificare/convocare;

a.12. afisează pe internet Buletinul, prin organizarea si actualizarea serviciului Buletinul procedurilor de insolventă on-line;

a.13. editează si transmite spre verificare la Serviciul asistentă juridică Buletinul procedurilor de insolventă dovezile de îndeplinire a procedurii de citare/comunicare/notificare/ convocare;

a.14. actualizează dovezile de îndeplinire a procedurii de citare/comunicare/notificare/convocare, le validează si le transmite pe cale electronică la oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale, în vederea comunicării acestora instantelor judecătoresti si practicienilor în insolventă si, după caz, asigură comunicarea directă a acestora si actualizează baza de date;

a.15. transmite Buletinul si actele de procedură în format hârtie, în vederea arhivării de către personalul cu atributii de furnizare a Buletinului;

a.16. organizează si actualizează serviciul de furnizare electronică a informatiilor cu titlu gratuit;

a.17. urmăreste transmiterea electronică a Buletinului către beneficiari;

a.18. actualizează site-ul Buletinului;

a.19. identifică structurile si operatiunile specifice publicării Buletinului;

a.20. asigură realizarea, întretinerea, administrarea si dezvoltarea bazei de date a Buletinului si de clienti, precum si a arhivei electronice a documentelor si a aplicatiilor informatice necesare directiei;

a.21. efectuează interogări ale bazei de date si situatii statistice;

a.22. asigură transmiterea si receptia de date de la/către diverse baze de date;

a.23. asigură asistentă tehnică oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale si celorlalte structuri din cadrul directiei;

a.24. rezolvă incidentele pe linie informatică apărute în procesul de publicare a Buletinului;

a.25. arhivează actele de procedură publicate si alte documente;

a.26. îndeplineste orice alte atributii prevăzute de lege sau stabilite de conducerea Oficiului National al Registrului Comertului, specifice domeniului de activitate.

(3) Serviciul asistentă juridică Buletinul procedurilor de insolventă desfăsoară activităti în relatia cu publicul si are următoarele atributii:

b.1. primeste actele de procedură transmise de instantele judecătoresti si practicienii în insolventă direct la Oficiul National al Registrului Comertului;

b.2. verifică si avizează actele care se publică în Buletin, precum si îndeplinirea formalitătilor legale;

b.3. stabileste tirajul si periodicitatea Buletinului;

b.4. verifică si avizează numerele de Buletin ce urmează a fi publicate, precum si după publicare, în vederea efectuării rectificărilor necesare;

b.5. verifică si urmăreste transmiterea dovezilor de îndeplinire a procedurii de citare, comunicare, convocare, notificare;

b.6. elaborează continutul-cadru al actelor care se publică în Buletin si realizează actualizarea acestora;

b.7. elaborează continutul-cadru al Buletinului si realizează actualizarea acestuia;

b.8. elaborează procedura de comunicare a actelor si informatiilor între instantele judecătoresti, administratorii si lichidatorii judiciari si Oficiul National al Registrului Comertului si realizează actualizarea acesteia;

b.9. elaborează norme metodologice si instructiuni de lucru privind Buletinul procedurilor de insolventă;

b.10. elaborează norme metodologice si instructiuni de lucru privind procedura de înregistrare în registrul comertului a mentiunilor dispuse în cadrul procedurii de insolventă, împreună cu structurile implicate si cu Directia îndrumare metodologică si Directia contencios;

b.11. elaborează studii si documentare privind procedura insolventei;

b.12. formulează si comunică opinia Oficiului National al Registrului Comertului cu privire la modificările actelor normative ce reglementează procedura de insolventă ori de câte ori se impune, împreună cu Directia îndrumare metodologică si Directia contencios;

b.13. solutionează erorile materiale existente în cuprinsul actelor care se publică în Buletin, în colaborare cu Directia contencios, după caz;

b.14. transmite actele de procedură primite direct la Oficiul National al Registrului Comertului, pentru înregistrarea mentiunilor în registrul comertului, dacă este cazul, si urmăreste efectuarea tuturor mentiunilor în registrul comertului în baza Legii nr. 85/2006, cu modificările ulterioare, indiferent de modalitatea de comunicare a actelor de procedură;

b.15. colaborează cu instantele judecătoresti si cu practicienii în insolventă în vederea publicării Buletinului si înregistrării în registrul comertului a mentiunilor dispuse în cadrul procedurii de insolventă, în colaborare cu Directia îndrumare metodologică si Directia contencios;

b.16. solutionează sesizările si reclamatiile cu privire la Buletinul procedurilor de insolventă, în colaborare cu Directia contencios;

b.17. comunică punctul său de vedere Directiei contencios cu privire la sesizările si reclamatiile referitoare la înregistrarea


în registrul comertului a mentiunilor dispuse în cadrul procedurii de insolventă, scop în care colaborează cu structurile Oficiului National al Registrului Comertului implicate;

b.18. contrasemnează contractele dintre Oficiul National al Registrului Comertului si terti privind furnizarea si difuzarea Buletinului si furnizarea de informatii din acesta;

b.19. exercită controlul asupra activitătii de publicare a Buletinului si asigură aplicarea unitară a actelor normative incidente, a normelor metodologice si a instructiunilor de lucru emise în colaborare cu Directia îndrumare metodologică si Directia contencios, după caz;

b.20. exercită controlul asupra activitătii de înregistrare în registrul comertului a mentiunilor dispuse în cadrul procedurii de insolventă si asigură aplicarea unitară a actelor normative incidente, a normelor metodologice si a instructiunilor de lucru emise, pentru care colaborează cu structurile implicate, împreună cu Directia îndrumare metodologică si Directia contencios;

b.21. acordă asistentă de specialitate juridică oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale si celorlalte structuri din cadrul directiei, conform competentelor sale;

b.22. rezolvă incidentele pe linie juridică apărute în procesul de publicare a Buletinului si cele apărute cu ocazia înregistrării mentiunilor dispuse de instantele judecătoresti în cadrul procedurii insolventei, în colaborare cu Directia îndrumare metodologică si Directia contencios, după caz;

b.23. arhivează documentele gestionate în cadrul serviciului;

b.24. îndeplineste orice alte atributii prevăzute de lege sau stabilite de conducerea Oficiului National al Registrului Comertului, specifice domeniului de activitate.

(4) Serviciul furnizare Buletinul procedurilor de insolventă desfăsoară activităti în relatia cu publicul si are următoarele atributii:

a) furnizează si difuzează Buletinul, punctual sau pe bază de abonamente, în format electronic sau format hârtie;

b) asigură cadrul contractual dintre Oficiul National al Registrului Comertului si terti pentru furnizarea si difuzarea Buletinului, a informatiilor din acesta si a copiilor certificate de pe actele publicate în Buletin, în colaborare cu Directia contencios;

c) urmăreste realizarea obligatiilor asumate prin contractele încheiate în vederea furnizării si difuzării Buletinului si a informatiilor din acesta, în colaborare cu Directia contencios;

d) comunică directorului Buletinului procedurilor de insolventă orice nerespectare a contractelor încheiate ca urmare a furnizării si difuzării Buletinului si a informatiilor cuprinse în acesta, precum si situatiile de încetare a contractelor în cauză, care îl va înstiinta despre aceasta pe directorul Directiei contencios;

e) furnizează si difuzează informatii din Buletin, punctual/statistic, individual ori pe bază de abonament, în format electronic sau format hârtie, precum si copii de pe Buletin;

f) eliberează copii certificate de pe actele de procedură publicate în Buletin;

g) sprijină oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale în activitatea de furnizare si difuzare a Buletinului, a informatiilor din acesta si a copiilor certificate de pe actele publicate în Buletin;

h) arhivează Buletinul, documentele care au fost publicate, precum si alte documente;

i) îndeplineste orice alte atributii prevăzute de lege sau stabilite de directorul general, specifice domeniului de activitate.

 

CAPITOLUL IV

 

SECTIUNEA I

Organizarea si functionarea oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale

 

ARTICOLUL 29

Organizarea si functiile oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale

 

(1) Oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale sunt organizate în subordinea Oficiului National al Registrului Comertului.

(2) Functiile principale ale oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale sunt tinerea registrului comertului pentru persoanele juridice si persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale si familiale supuse înregistrării, cu sediul social sau profesional în raza teritorială a tribunalului pe lângă care functionează, asigurarea publicitătii legale a actelor si faptelor acestora, precum si transmiterea actelor de procedură emise în cadrul procedurii insolventei, în vederea publicării în Buletinul procedurilor de insolventă.

(3) Oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale sunt conduse de un director care reprezintă Oficiul National al Registrului Comertului în raporturile cu tertii pe raza teritorială a tribunalului pe lângă care functionează, în limita competentelor delegate prin decizie a directorului general al Oficiului National al Registrului Comertului.

 

ARTICOLUL 30

Statul de functii si numărul personalului Oficiului National al Registrului Comertului si al oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale

 

(1) Numărul de posturi si categoriile de structuri interne care functionează în cadrul oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale sunt stabilite prin statul de functii aprobat prin ordin al ministrului justitiei.

(2) Oficiul National al Registrului Comertului stabileste, în functie de Regulamentul de organizare si functionare si de atributiile conferite de lege, structurile functionale necesare pentru fiecare oficiu al registrului comertului de pe lângă tribunal, precum si numărul de personal.

(3) Numărul de personal va putea fi majorat prin ordin al ministrului justitiei în functie de reglementările nou-apărute, care prevăd noi atributii în sarcina oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale.

(4) În cadrul oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale se pot organiza birouri teritoriale pentru prestarea serviciilor de asistentă anterior depunerii cererilor de înregistrare a serviciilor specifice activitătii de tinere a registrelor comertului, precum si activităti economico-administrative.


 

SECTIUNEA a 2-a

Atributiile oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale

 

ARTICOLUL 31

Atributiile oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale

 

(1) Oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale îndeplinesc atributiile biroului unic prevăzute de Legea nr. 359/2004, cu modificările si completările ulterioare, tin, gestionează si administrează registrele comertului pentru toate categoriile de persoane fizice si juridice prevăzute de Legea nr. 26/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare, conform art. 3 alin. (1) din Ordinul ministrului justitiei nr. 2.594/C/2008, si cele stabilite prin alte acte normative cu incidentă în domeniul său de activitate, precum si dosarele continând toate documentele depuse pe baza cărora s-au făcut înregistrări în registrul comertului computerizat. Înregistrările efectuate în registru vor fi evidentiate si în dosarele respective. Înregistrările efectuate în registru, documentele depuse si cele în baza cărora s-au efectuat înregistrări sunt arhivate si pe suport electronic.

(2) Oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale mai au următoarele atributii prevăzute de lege:

a) asigurarea informării initiale a persoanelor solicitante, privind înregistrarea în registrul comertului;

b) distribuirea la cerere, în mod gratuit a imprimatelor care contin informatii pentru înregistrarea comerciantilor si/sau înregistrarea modificării actelor constitutive;

c) distribuirea în mod gratuit a formularelor-tip de eliberare de acte, cerere de furnizare informatii, cerere de verificare/rezervare disponibilitate firmă si emblemă, cerere depunere situatii financiare etc;

d) tinerea registrului de petitii si reclamatii;

e) tinerea registrului de intrare-iesire, pentru fiecare an calendaristic, în format electronic si pe suport hârtie;

f) primirea si înregistrarea în registrul de intrare-iesire, în ordinea cronologică a intrărilor, a tuturor cererilor-tip;

g) înscrierea numărului si datei înregistrării atât pe cerere si pe anexe, cât si pe fiecare dintre paginile actelor doveditoare depuse la dosar;

h) eliberarea pe bază de semnătură de primire în registrul de intrare-iesire a documentelor finale care atestă efectuarea operatiunilor în registrul comertului, verificând identitatea si calitatea persoanei care se prezintă la eliberare (operarea acestor date, precum si a datei eliberării în evidenta informatizată sau manuală);

i) comunicarea, în scris, către oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale, a datei eliberării documentelor emise de acestea pentru schimbarea de sediu în alt judet;

j) gestionarea tuturor documentelor care urmează să fie eliberate solicitantilor si neridicate de acestia;

k) prelucrarea arhivistică a lucrărilor si predarea acestora pe bază de borderou de predare-primire la arhivă;

l) primirea si înregistrarea cererilor de verificare disponibilitate firmă si rezervare;

m) motivarea refuzului eliberării dovezilor de disponibilitate a emblemelor, în cazurile în care acestea nu îndeplinesc cerintele legale;

n) redactarea si listarea dovezilor privind disponibilitatea emblemei si eliberarea lor solicitantilor, pe bază de semnătură de primire;

o) întocmirea fiselor de prezentare a emblemelor si clasarea acestora în catalogul emblemelor, în functie de descrierea făcută si de codul de clasificare;

p) tinerea catalogului emblemelor rezervate pentru persoanele înregistrate cu sediul social/profesional pe raza oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale;

q) verificarea disponibilitătii firmelor si/sau rezervarea acestora prin înregistrarea lor în registrul comertului;

r) rezervarea si redactarea dovezii privind disponibilitatea firmei si eliberarea acestora solicitantului, pe bază de semnătură de primire;

s) motivarea refuzului eliberării dovezilor de disponibilitate, când firma nu îndeplineste cerintele legale;

s) înregistrarea firmelor rezervate;

t) primirea cererilor de înregistrare pentru persoanele fizice autorizate/întreprinderile individuale si întreprinderile familiale, transmise de birourile de asistentă si reprezentare din cadrul primăriilor;

t) primirea, înregistrarea si transmiterea la Oficiul National al Registrului Comertului, sau, după caz, la Prefectură, a documentatiei depuse de comercianti în vederea obtinerii acordului Secretariatului General al Guvernului/Prefecturii privind folosirea denumirii firmei;

u) tinerea evidentei acordurilor Secretariatului General al Guvernului/Prefecturii sau a refuzurilor acestora;

v) clasarea în ordine cronologică a cererilor si a actelor doveditoare, opisarea acestora si predarea lor periodică la arhivă pe bază de semnătură de predare;

w) verificarea cererilor depuse si a actelor doveditoare, sub aspectele privind completarea corectă a rubricilor, identitatea si calitatea solicitantului, existenta machetelor în numărul de exemplare prevăzut de lege, existenta documentelor, semnarea cererii si completarea opisului acesteia, precum si a dovezii privind plata taxelor si tarifelor, inclusiv a cuantumului acestora;

x) primirea, direct sau prin corespondentă, inclusiv în format electronic, a cererilor de înregistrare însotite de actele doveditoare prevăzute de lege:

x.1. verificarea modului de întocmire a cererii conform lit. w);

x.2. verificarea conditiilor de formă a actelor însotitoare, dacă sub aspectul regularitătilor sunt prevăzute de lege si dacă acestea sunt efectiv depuse la dosar si mentionate în opisul cererii, conform Ordinului ministrului justitiei nr. 2.594/C/2008, si urmărind orientările continute în ghidul general de informare a comerciantilor, inclusiv existenta chitantelor care atestă achitarea taxelor pentru efectuarea înregistrărilor;

x.3. întocmirea si semnarea fisei fluxului;

x.4. verificarea conditiilor prevăzute de lege pentru stabilirea sediului social;

x.5. verificarea detinerii calitătii de asociat unic într-o singură societate comercială cu răspundere limitată, listarea dovezii si atasarea acesteia la cererea de înregistrare;

x.6. obtinerea informatiilor din cazierul fiscal;

x.7. verificarea existentei, în original, a declaratiei-tip cu privire la îndeplinirea conditiilor de autorizare a functionării;

x.8. întocmirea si verificarea notei de calcul, precum si încasarea corectă a taxelor si tarifelor;


x.9. predarea la registratură a cererii în vederea alocării numărului de înregistrare;

x.10. introducerea în aplicatia informatică a datelor provizorii privind autorizarea/înregistrarea;

x.11. listarea si verificarea listei de control;

x.12. listarea si verificarea încheierii si a extrasului încheierii judecătorului-delegat si a rezolutiei directorului oficiului registrului comertului de pe lângă tribunal, după caz;

x.13. organizarea lucrărilor de grefă prin:

x.13.1. întocmirea listei de sedintă cuprinzând dosarele cu termen de judecată si afisarea acestora la usa judecătorului-delegat si a listei dosarelor supuse solutionării directorului oficiului registrului comertului de pe lângă tribunal;

x.13.2. pregătirea dosarelor pentru sedinta de judecată sau pentru sedinta de solutionare a cererilor de către directorul oficiului registrului comertului de pe lângă tribunal;

x.13.3. asistarea judecătorului delegat sau a directorului oficiului registrului comertului de pe lângă tribunal, după caz;

x.13.4. tehnoredactarea minutei conform solutiilor pronuntate de judecătorul-delegat si dispozitiilor acestuia;

x.13.5. întocmirea încheierilor de sedintă, în situatiile în care judecătorul-delegat acordă termen pentru prezentarea altor acte doveditoare în sustinerea cererii sau dispune suspendarea solutionării cererii ori a rezolutiilor corespunzătoare ale directorului oficiului registrului comertului de pe lângă tribunal;

x.13.6. tinerea în format electronic a condicilor de sedintă ale judecătorului-delegat si a directorului oficiului registrului comertului de pe lângă tribunal, precum si completarea condicii de sedintă cu solutiile dispuse de judecătorul-delegat, respectiv a condicii de sedintă cu solutiile directorului oficiului registrului comertului de pe lângă tribunal;

x.13.7. întocmirea comunicărilor către părti privind termenele acordate;

x.13.8. înregistrarea actelor depuse, în completarea dosarelor, la solicitarea judecătorului-delegat, respectiv a directorului oficiului registrului comertului de pe lângă tribunal;

x.13.9. tinerea mapei cu încheierile pronuntate de judecătorul-delegat în solutionarea cererilor, respectiv a mapei cu rezolutiile directorului oficiului registrului comertului de pe lângă tribunal;

x.13.10. primirea si înregistrarea cererilor adresate judecătorului-delegat sau directorului oficiului registrului comertului de pe lângă tribunal, având ca obiect preschimbarea termenelor de solutionare, repunere pe rol a dosarelor suspendate sau renuntarea la judecată ori solutionare, după caz;

y) înscrierea informatiilor în registrul comertului computerizat după solutionarea cererilor de înregistrare:

y.1. asigurarea atribuirii automate, în mod informatizat, a numerelor de încheiere sau de rezolutie si/sau de ordine în registrul comertului pentru toate categoriile de persoane juridice si persoane fizice supuse înregistrării;

y.2. asigurarea tehnoredactării si editării documentelor emise în solutionarea cererilor depuse de reprezentantii comerciantilor (încheieri, extrase ale încheierilor, rezolutii, certificate de înregistrare, certificate constatatoare, certificate de înregistrare mentiuni, extrase de registru etc);

y.3. eliberarea certificatului de înregistrare însotit de certificatul constatator, conform Legii nr. 359/2004, cu modificările si completările ulterioare, si, după caz, a celorlalte documente prevăzute de lege către solicitant;

z) asigurarea colaborării si/sau comunicării pe cale electronică cu autoritătile si institutiile publice implicate în procedurile de înregistrare si de autorizare a functionării persoanelor juridice sau fizice si obtinerea informatiilor din cazierul fiscal, înregistrarea fiscală a acestora;

aa) organizarea si executarea operatiunilor necesare asigurării transmiterii în vederea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a si Partea a VII-a, a actelor care, potrivit legii, se publică, precum si tinerea evidentei si contabilitătii specifice acestei activităti;

bb) asigurarea comunicării pe cale electronică cu celelalte oficii ale registrului comertului de pe lângă tribunale în vederea efectuării operatiunilor comune, când este cazul;

cc) arhivarea electronică a cererilor de înregistrare si a documentelor depuse în sustinerea acestora;

dd) tinerea, gestionarea si administrarea tuturor informatiilor în format electronic si/sau a documentelor prevăzute de lege;

ee) asigurarea conditiilor pentru preluarea de către Oficiul National al Registrului Comertului a informatiilor necesare tinerii registrului comertului computerizat la nivel central si a documentelor arhivate electronic, după validarea acestora;

ff) eliberarea, la cerere si cu achitarea taxelor si tarifelor legale, de copii certificate de pe actele aflate în dosarul tuturor categoriilor de persoane înregistrate, de certificate constatatoare că un anumit act sau fapt este sau nu este înregistrat în registrul comertului, de informatii punctuale si/sau agregate, potrivit dispozitiilor Legii nr. 26/1990 republicată, cu modificările ulterioare, a extraselor de registru si a celorlaltor documente, conform Ordinului ministrului justitiei nr. 2.594/C/2008, precum si de certificate constatatoare ale drepturilor de proprietate asupra activelor distribuite ca urmare a lichidării societătilor comerciale în nume colectiv, societătilor comerciale în comandită simplă si societătilor comerciale cu răspundere limitată;

gg) eliberarea, la cererea si pe cheltuiala solicitantilor, de copii de pe încheierile judecătorului-delegat si, după caz, de pe rezolutiile directorului oficiului registrului comertului de pe lângă tribunal, precum si dovezi privind stadiul dosarului; eliberarea, la cerere, de copii certificate ale documentelor aflate în dosarele în curs de solutionare, conform dispozitiei judecătorului-delegat ori a directorului oficiului registrului comertului de pe lângă tribunal, după caz;

hh) executarea lucrărilor necesare pentru înregistrarea actiunilor de dizolvare, radiere, a recursurilor si a opozitiilor, plângerilor, precum si evidenta acestora;

ii) păstrarea, gestionarea, tinerea evidentei arhivelor de documente si asigurarea integritătii si securitătii acestora;

jj) întocmirea si comunicarea către tribunalul pe lângă care functionează a situatiei privind cererile depuse si solutionate de judecătorii-delegati;

kk) eliberarea, la cerere si pe cheltuiala solicitantilor, a duplicatelor de pe certificatele de înregistrare, certificatele constatatoare, eliberate conform Legii nr. 359/2004, si/sau a anexelor la certificatele de înregistrare aflate în arhiva lor;

ll) eliberarea din registrul comertului a informatiilor care atestă înregistrarea îndreptării erorilor materiale;

mm) aplicarea, atunci când este cazul, a procedurii îndreptării erorilor materiale, conform dispozitiilor legale;

nn) primirea documentelor transmise de birourile de asistentă si reprezentare din cadrul primăriilor pentru


înfiintarea/înregistrarea modificărilor persoanelor fizice autorizate/întreprinderilor individuale sau familiale, împreună cu dovada privind achitarea taxelor aferente operatiunilor solicitate;

nn.1. preluarea cererilor conform dispozitiilor Codului de procedură civilă, Ordinului ministrului justitiei nr. 2.594/C/2008 si legislatiei în vigoare, precum si verificarea documentelor primite;

nn.2. înregistrarea si încărcarea datelor provizorii în registrul comertului computerizat;

nn.3. alocarea numărului de ordine în registrul comertului;

nn.4. efectuarea transmisiei către Ministerul Economiei si Finantelor pentru obtinerea codului unic de înregistrare si, după caz, a informatiilor din cazierul fiscal;

nn.5. listarea certificatului de înregistrare si/sau, după caz, a certificatului de înregistrare de mentiuni;

nn.6. întocmirea adreselor de înaintare si a borderourilor de predare-primire, precum si predarea acestora către birourile de asistentă si reprezentare din cadrul primăriilor;

oo) primirea si înregistrarea cererilor de depunere a situatiilor financiare anuale, în format hârtie si electronic;

oo.1. verificarea cererilor de depunere a situatiilor financiare anuale primite sub aspectele privind completarea corectă a tuturor rubricilor incluse în formularul-tip, identitatea si calitatea deponentului, existenta actelor doveditoare prevăzute de lege, inclusiv a suportului electronic si a documentelor necesare, în vederea publicării în Monitorul Oficial al României;

oo.2. validarea datelor de pe suportul electronic;

oo.3. operarea în registrul computerizat a datelor privind firmele care au depus situatia financiară anuală;

oo.4. transmiterea la Ministerul Economiei si Finantelor a datelor înscrise pe suportul electronic;

oo.5. primirea, înregistrarea si verificarea cererilor care au ca obiect declaratiile comerciantilor care nu au desfăsurat activităti economice, potrivit precizărilor Ministerului Economiei si Finantelor, cu respectarea prevederilor prevăzute la pct. pp.1;

oo.6. emiterea confirmării depunerii si înregistrării situatiilor financiare anuale;

oo.7. asigurarea relatiei cu Regia Autonomă „Monitorul Oficial” în conditiile art. 3 alin. (3);

oo.8. urmărirea încasărilor mandatelor postale si a ordinelor de plată, prin colaborare directă cu structura economică a institutiei si înregistrarea facturilor emise de aceasta;

pp) efectuarea radierii din registrul comertului computerizat a firmelor persoanelor juridice, persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale si întreprinderilor familiale radiate;

qq) înregistrarea notificărilor emise de institutiile implicate în procesul de autorizare;

rr) transmiterea prin corespondentă, după caz, a documentelor emise de registrul comertului;

ss) asigurarea, pe bază de protocol, a eliberării de informatii din baza de date a registrului comertului si/sau punerea la dispozitia organelor de cercetare/urmărire penală a documentelor, pe suport fizic sau electronic, aflate în arhivă;

ss) executarea procedurilor prevăzute de lege pentru refacerea înscrisurilor pierdute, dispărute sau degradate;

tt) asigurarea creării si administrării informatiilor care se înscriu în registrul comertului computerizat, utilizând exclusiv aplicatiile informatice si instructiunile de operare elaborate de Oficiul National al Registrului Comertului;

tt) asigurarea securitătii sistemului informatic si a informatiilor înregistrate;

uu) asigurarea pentru solicitanti a informatiilor de interes public, cu respectarea termenelor legale pentru răspuns, si comunicarea lunar Oficiului National al Registrului Comertului a situatiilor statistice privind solicitările de informatii de interes public;

vv) gestionarea, la nivelul oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale, a activitătilor de securitate si sănătate în muncă, P.S.I. si protectie civilă;

ww) colaborarea pe plan local cu institutiile implicate în activitătile de securitate si sănătate în muncă, P.S.I. si protectie civilă;

xx) asigurarea transparentei activitătii registrului comertului;

yy) implicarea în dezvoltarea si implementarea sistemului de management al calitătii, prin contributie la realizarea obiectivelor calitătii;

zz) aplicarea cerintelor referitoare la sistemul de management al calitătii, în sensul că sunt implementate si mentinute conform standardului ISO 9001:2001;

aaa) organizarea concursurilor de angajare pentru ocuparea posturilor vacante, cu respectarea regulamentului de concurs si a procedurii pentru desfăsurarea concursurilor;

bbb) organizarea examinărilor în vederea promovărilor pe posturi cu studii superioare si de conducere a propriilor salariati;

ccc) întocmirea notelor de lichidare pentru salariatii care îsi încetează activitatea;

ddd) întocmirea si transmiterea lunară la Oficiul National al Registrului Comertului a foilor colective de prezentă si urmărirea corelării cu actele justificative atasate;

eee) tinerea evidentei efectuării concediului de odihnă;

fff) colectarea si constituirea dosarului de angajare pentru candidatii declarati admisi si transmiterea acestuia la Oficiul National al Registrului Comertului în vederea întocmirii si aprobării documentelor de angajare;

ggg) înaintarea la Oficiul National al Registrului Comertului a propunerilor privind necesitatea organizării de cursuri de formare profesională;

hhh) negocierea anuală, în baza fondurilor de salarii transmise la Oficiul National al Registrului Comertului, a drepturilor salariale ale angajatilor oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale;

iii) înaintarea la Oficiul National al Registrului Comertului a propunerilor de pensionare sau de continuare a activitătii, în cazul salariatilor care îndeplinesc vârsta de pensionare pentru limită de vârstă;

jjj) fundamentarea necesitătii angajării de personal în vederea aprobării;

kkk) încadrarea corespunzătoare a personalului în statul de functiuni aprobat prin ordin al ministrului justitiei, în raport cu pregătirea profesională, în functie de bugetul de venituri si cheltuieli si de posturile corespunzătoare vacante;

lll) actualizarea fiselor de post ale salariatilor ori de câte ori se modifică locul de muncă sau li se atribuie noi sarcini;

mmm) efectuarea evaluării personalului si acordarea calificativelor conform dispozitiilor Oficiului National al Registrului Comertului;

nnn) îndeplinirea altor atributii prevăzute de lege sau stabilite de conducerea Oficiului National al Registrului Comertului si, după caz, de către directorul oficiului registrului comertului de pe lângă tribunal si altele asemenea.


 

ARTICOLUL 32

Serviciile de asistentă

 

            Oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale asigură organizarea si coordonarea activitătii de prestare a serviciilor de asistentă anterior depunerii cererilor de înregistrare în conditiile prevăzute de lege si conform dispozitiilor Ordinului ministrului justitiei nr. 2.594/C/2008, precum si ale celor stabilite prin alte acte normative cu incidentă în domeniul său de activitate si dispozitiilor conducerii Oficiului National al Registrului Comertului.

 

ARTICOLUL 33

Activităti aferente procedurii insolventei

 

Oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale asigură organizarea si desfăsurarea activitătii de transmitere a actelor de procedură emise în cadrul procedurii insolventei în vederea publicării în Buletinul procedurilor de insolventă, în relatia cu instantele judecătoresti, practicienii în insolventă ori alti solicitanti. De asemenea, toate oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale asigură organizarea si desfăsurarea activitătilor de furnizare a copiilor de pe Buletinul procedurilor de insolventă si a informatiilor din acesta, în relatia cu publicul. Astfel, structurile teritoriale au următoarele atributii:

a) primesc, receptionează, verifică, efectuează indexarea primară, scanează si transmit la Oficiul National al Registrului Comertului - Directia Buletinul procedurilor de insolventă actele de procedură si informatiile comunicate de instantele judecătoresti si practicienii în insolventă, în format electronic si hârtie;

b) efectuează înregistrările în registrul comertului ale mentiunilor dispuse în cadrul procedurii de insolventă;

c) receptionează si comunică dovezile privind îndeplinirea procedurii de citare, comunicare, convocare si notificare a actelor de procedură;

d) transmit actele de procedură în format hârtie la Oficiul National al Registrului Comertului;

e) furnizează copii de pe Buletinul procedurilor de insolventă si informatii din acesta;

f) duc la îndeplinire îndrumările metodologice elaborate de Oficiul National al Registrului Comertului pentru aplicarea unitară a dispozitiilor legale privind procedura de insolventă, precum si cele elaborate ca urmare a modificării cadrului legal si informatic;

g) comunică Directiei Buletinul procedurilor de insolventă situatiile privind interpretarea juridică a dispozitiilor legale privind procedura de insolventă, care ar conduce la modificarea sistemului informatic, pe care le comunică Directiei îndrumare metodologică si Directiei contencios din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului;

h) îndeplinesc orice alte atributii prevăzute de lege sau stabilite de conducerea Oficiului National al Registrului Comertului si directorul oficiului registrului comertului de pe lângă tribunal, specifice domeniului de activitate.

 

ARTICOLUL 34

Alte activităti desfăsurate de oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale

 

            Oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale desfăsoară activităti financiar-contabile, pe linie de achizitii publice si administrarea patrimoniului, în conditiile legii.

 

ARTICOLUL 35

Atributiile birourilor teritoriale

 

(1) Oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale, prin intermediul birourilor teritoriale, desfăsoară serviciile de asistentă prevăzute de Legea nr. 359/2004, cu modificările si completările ulterioare, o parte din serviciile specifice activitătii de tinere a registrelor comertului si activităti economico-administrative.

(2) Activitătile de asistentă se desfăsoară în functie de dotarea birourilor teritoriale si de nivelul comunicatiei.

(3) Activitătile specifice registrului comertului, care pot fi desfăsurate la birourile teritoriale, în functie de dotarea acestora si de nivelul comunicatiei, sunt:

a) verificarea si rezervarea denumirii si/sau emblemei;

b) verificarea calitătii de asociat unic si a unicitătii sediului;

c) certificarea specimenului de semnătură a persoanelor care, potrivit legii, au obligatia să depună semnătura în registrul comertului;

d) calcularea si încasarea taxelor si tarifelor pentru serviciile solicitate, precum si a celor privind înregistrarea documentelor în registrul comertului, a celor necesare asigurării transmiterii în vederea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a si Partea a VII-a, după caz, a actelor care, potrivit legii, se publică, precum si a celor cuvenite altor institutii si autorităti publice, conform legii si protocoalelor încheiate;

e) încasarea taxei judiciare de timbru, precum si verificarea aplicării timbrului judiciar;

f) primirea si verificarea dosarelor pentru depunerea acestora la oficiul registrului comertului de pe lângă tribunal, împreună cu declaratiile-tip pentru autorizarea activitătii;

g) transmiterea/depunerea spre înregistrare a dosarelor la oficiul registrului comertului de pe lângă tribunal si urmărirea acestora;

h) preluarea si transmiterea/depunerea spre înregistrare la oficiul registrului comertului de pe lângă tribunal a cererilor pentru eliberarea extraselor de registru si a certificatelor constatatoare din care rezultă că un act sau fapt este sau nu este înregistrat în registrul comertului ori a celorlaltor certificate si informatii care se eliberează de oficiul registrului comertului de pe lângă tribunal, conform Normelor metodologice privind modul de tinere a registrelor comertului, de efectuare a înregistrărilor si de eliberare a informatiilor;

i) preluarea si transmiterea/depunerea spre înregistrare la oficiul registrului comertului de pe lângă tribunal a situatiilor financiare ale persoanelor juridice;

j) preluarea si transmiterea/depunerea spre înregistrare a cererilor privind eliberarea de copii certificate de pe actele existente în dosarul comerciantului;

k) eliberarea:

k.1. în cazul înmatriculării - a certificatelor de înregistrare continând numărul de ordine din registrul comertului si codul unic de înregistrare atribuit de Ministerul Economiei si Finantelor, însotit de încheierea judecătorului-delegat sau, după caz, rezolutia directorului oficiului registrului comertului de pe lângă tribunal, precum si de alte acte prevăzute de lege;

k.2. în cazul modificărilor - a certificatului de înscriere de mentiuni, însotit de încheierea judecătorului-delegat sau, după caz, rezolutia directorului oficiului registrului comertului de pe lângă tribunal, precum si a altor acte prevăzute de lege;

k.3. certificatelor constatatoare, extraselor de registru, copiilor certificate si a altor documente;

l) activităti de multiplicare;


m) orice alte atributii stabilite de directorul general al Oficiului National al Registrului Comertului, în conditiile legii.

(4) Dispozitiile alin. (1)-(3) se aplică în mod corespunzător birourilor teritoriale înfiintate în străinătate. Alte atributii se stabilesc prin regulament, în conditiile art. 3 alin. (9).

 

CAPITOLUL V

Responsabilitătile personalului Oficiului National al Registrului Comertului si al oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale

 

ARTICOLUL 36

Obligatiile personalului Oficiului National al Registrului Comertului si al oficiilor registrului comertului de pe lângă Tribunale

 

(1) Personalul salariat din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului si al oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale are obligatia să îndeplinească cu profesionalism, corectitudine si în mod constiincios toate îndatoririle de serviciu stabilite prin fisa postului si trebuie să se abtină de la orice faptă care ar putea aduce prejudicii institutiei din care face parte.

(2) Personalul salariat este obligat să se conformeze dispozitiilor date de personalul cu functii de conducere si căruia îi este subordonat ierarhic, administrativ si profesional, conform organigramei aprobate prin ordin al ministrului justitiei, după caz.

(3) Fac exceptie de la prevederile stabilite la alin. (2) situatiile în care salariatul este obligat de conducătorul ierarhic să dea curs unor dispozitii ilegale. În asemenea cazuri salariatul are obligatia să motiveze în scris refuzul îndeplinirii dispozitiei primite si temeiul legal al sustinerilor sale.

(4) Personalul are obligatia de a îndeplini si alte sarcini de serviciu, dacă acestea sunt stabilite de conducătorul ierarhic, dacă sunt compatibile cu pregătirea sa profesională si dacă au legătură cu interesele institutiei.

(5) Conducătorii tuturor structurilor din cadrul institutiei sunt obligati să implementeze planul de măsuri pentru prevenirea si combaterea coruptiei si să asigure cunoasterea si respectarea de către întregul personal din subordine a dispozitiilor prezentului regulament.

 

ARTICOLUL 37

Răspunderea personalului Oficiului National al Registrului Comertului si al oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale

 

(1) Personalul Oficiului National al Registrului Comertului si al oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale răspunde disciplinar, patrimonial si penal, în conditiile prezentului regulament, conform normelor legale aplicabile fiecărui tip de răspundere.

(2) Răspunderea disciplinară. Constituie abateri disciplinare si atrag aplicarea sanctiunilor disciplinare prevăzute de Codul muncii acele fapte în legătură cu munca si care constau într-o actiune sau inactiune săvârsită cu vinovătie de către salariat, prin care acesta a încălcat normele legale privind disciplina muncii, atributiile de serviciu, normele de conduită si oricare alte prevederi din regulamentul intern, contractul individual sau contractul colectiv de muncă si ordinele si dispozitiile legale ale conducătorilor ierarhici. Abaterile disciplinare se sanctionează în functie de gravitatea faptei.

(3) Sanctiunile disciplinare sunt: a) avertismentul scris;

b) suspendarea contractului individual de muncă pentru o perioadă ce nu poate depăsi 10 zile lucrătoare;

c) retrogradarea din functie, cu acordarea salariului corespunzător functiei în care s-a dispus retrogradarea, pentru o durată ce nu poate depăsi 60 de zile;

d) reducerea salariului de bază pe o durată de 1-3 luni cu 5-10%;

e) reducerea salariului de bază si/sau, după caz, si a indemnizatiei de conducere pe o perioadă de 1-3 luni cu 5-10%;

f) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.

(4) a) Sanctiunea prevăzută la alin. (3) lit. a) se aplică, de la prima abatere, pentru fapte precum: nerespectarea orelor de începere si terminare a programului de lucru, părăsirea institutiei fără aprobare sau bilet de voie semnat, utilizarea unui vocabular neadecvat în relatiile cu colegii de serviciu.

b) Sanctiunea prevăzută la alin. (3) lit. f) se aplică, de la prima abatere, pentru fapte precum: furt, prezenta la serviciu în stare de ebrietate, lipsa nemotivată mai mult de 3 zile lucrătoare consecutive, distrugerea, degradarea ori aducerea în stare de inutilizare a bunurilor din patrimoniul Oficiului National al Registrului Comertului, crearea si întretinerea unei atmosfere de conflict, improprie desfăsurării în conditii optime a activitătii institutiei, comportament neadecvat în relatiile cu publicul, solicitarea si primirea de foloase necuvenite pentru servicii care constituie sarcini de serviciu.

c) Sanctiunea prevăzută la alin. (3) lit. f) se aplică, de asemenea, pentru abateri precum: refuzul repetat al îndeplinirii atributiilor de serviciu, a deciziilor conducerii Oficiului National al Registrului Comertului sau a dispozitiilor directorilor oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale.

d) Abaterile enumerate la lit. a)-c ) nu au caracter limitativ, alte fapte putând fi prevăzute prin regulamentul intern.

(5) Pentru aceeasi abatere poate fi aplicată numai o singură sanctiune disciplinară.

(6) Propunerea de sanctionare a salariatilor se face în scris de către directorii oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale, în baza referatului întocmit de seful ierarhic sau, după caz, de conducătorii structurilor functionale din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului, si se aprobă de directorul general al Oficiului National al Registrului Comertului.

(7) La stabilirea sanctiunii se va tine seama de gravitatea si consecintele faptei, de împrejurările în care a fost săvârsită si de existenta unor abateri si sanctiuni anterioare.

(8) a) Nicio sanctiune, cu exceptia celor prevăzute la alin. (3) lit. a), nu poate fi dispusă mai înainte de efectuarea în prealabil a unei cercetări disciplinare, în conditiile prevăzute de Codul muncii si cu respectarea Procedurii privind cercetarea disciplinară, aprobată prin decizie a directorului general al Oficiului National al Registrului Comertului.

b) Cercetarea disciplinară prealabilă se efectuează de comisia desemnată în acest scop prin decizie a directorului general al Oficiului National al Registrului Comertului.

(9) a) Cercetarea disciplinară prealabilă se va efectua prin convocarea scrisă a salariatului, precizându-se obiectul, data, ora si locul întrevederii.

b) La întrevedere se vor solicita explicatii scrise referitoare la abaterea cercetată si, dacă este necesar, vor fi ascultate si alte persoane.

c) Salariatul are dreptul să formuleze si să sustină toate apărările în favoarea sa si să depună probele pe care le consideră necesare.


d) Cercetarea se efectuează în termen util, pentru a permite emiterea deciziei de sanctionare în termen de 30 de zile de la luarea la cunostintă, de către directorul general al Oficiului National al Registrului Comertului, despre săvârsirea abaterii disciplinare.

e) Neprezentarea salariatului la convocarea făcută potrivit lit. a), fără un motiv obiectiv, dă dreptul conducerii Oficiului National al Registrului Comertului să dispună sanctionarea fără efectuarea cercetării disciplinare prealabile.

(10) a) Decizia de sanctionare se emite în formă scrisă de către directorul general al Oficiului National al Registrului Comertului, în termen de 30 de zile de la data luării la cunostintă despre săvârsirea abaterii disciplinare, si se comunică salariatului în termen de cel mult 5 zile de la data emiterii. Decizia de sanctionare produce efecte de la data comunicării. Comunicarea se predă personal salariatului, cu semnătură de primire, ori, în caz de refuz al primirii, prin scrisoare recomandată, la domiciliul sau resedinta comunicat(ă) de acesta.

b) Decizia va arăta motivele sanctionării, descrierea faptei ce constituie abatere disciplinară, temeiul legal, termenul si instanta la care decizia de sanctionare poate fi contestată.

c) Decizia de sanctionare poate fi contestată de salariat la instantele judecătoresti competente în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării, respectiv tribunalul din judetul în raza teritorială în care acesta îsi are domiciliul.

(11) a) Răspunderea patrimonială. Orice pagubă materială produsă Oficiului National al Registrului Comertului, cu sau fără intentie, din vina si în legătură cu munca sa, este suportată de salariatul care a provocat-o.

b) Salariatii care au încasat sume nedatorate sunt obligati să le restituie.

c) Salariatii care au primit bunuri care nu li se cuveneau si care nu mai pot fi restituite în natură sau cărora li s-au plătit servicii care nu li se cuveneau si care nu mai pot fi restituite în natură sunt obligati să suporte contravaloarea lor, stabilită la valoarea de la data plătii.

d) Salariatii nu răspund de pagubele provocate de forta majoră, definită conform legii, sau de alte cauze neprevăzute si care nu puteau fi înlăturate si nici de pagubele care se încadrează în riscul normal al serviciului.

e) Când paguba a fost produsă de mai multi salariati, cuantumul răspunderii se stabileste în raport cu măsura în care fiecare a contribuit la producerea ei.

f) Dacă măsura în care s-a contribuit la producerea pagubei nu poate fi determinată, răspunderea fiecărui salariat se stabileste proportional cu salariul său net de la data constatării pagubei si/sau în functie de timpul efectiv lucrat de la ultimul inventar.

g) Suma stabilită pentru recuperarea prejudiciului se retine în rate lunare de maximum o treime din salariul lunar net, fără a putea depăsi împreună cu celelalte retineri ale salariatului în cauză jumătate din salariul respectiv.

h) Angajarea răspunderii patrimoniale nu exclude răspunderea disciplinară a salariatului, în cazul în care fapta prin care a fost produs prejudiciul constituie abatere disciplinară.

(12) a) Răspunderea penală sau contraventională a unui salariat, constatată de organele îndreptătite potrivit legii, nu exclude răspunderea disciplinară pentru fapta săvârsită, dacă prin aceasta s-au încălcat si obligatii de serviciu, si nici

răspunderea patrimonială, dacă prin aceasta a fost produs un prejudiciu Oficiului National al Registrului Comertului.

b) În situatia în care Oficiul National al Registrului Comertului a făcut plângere penală împotriva unui salariat sau acesta a fost trimis în judecată pentru fapte penale, incompatibile cu functia sa, respectivul salariat poate fi suspendat din functie. Pe timpul suspendării din functie nu se plătesc drepturi salariale.

c) În cazul constatării nevinovătiei salariatului suspendat din functie, acesta îsi reia functia avută anterior si i se va plăti o despăgubire egală cu salariul si celelalte drepturi de care a fost lipsit pe perioada suspendării.

d) Dacă, în perioada suspendării, salariatul sanctionat a prestat o muncă salarizată, despăgubirea cuvenită se va diminua cu salariul primit în această perioadă.

 

CAPITOLUL VI

Dispozitii finale

 

ARTICOLUL 38

Dispozitii finale

 

            Prevederile prezentului regulament se completează cu dispozitiile legale care privesc organizarea, functionarea si atributiile Oficiului National al Registrului Comertului si oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale, cu dispozitiile legale referitoare la raporturile de muncă, la disciplina financiar-contabilă, precum si cu orice alte dispozitii legale aplicabile în activitatea desfăsurată.

 

ARTICOLUL 39

Sigla Oficiului National al Registrului Comertului si a oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale

 

(1) Oficiul National al Registrului Comertului si oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale au siglă proprie, înregistrată ca marcă de servicii la Oficiul de Stat pentru Inventii si Mărci.

(2) În corespondenta purtată cu autorităti si institutii publice, cu persoane fizice sau juridice, precum si între oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale sau între acestea si Oficiul National al Registrului Comertului, folosirea siglei proprii este obligatorie.

(3) În toate documentele emanând de la institutie, precum si în contractele încheiate de aceasta, în care se face referire concomitent atât la Oficiul National al Registrului Comertului, cât si la oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale, Oficiul National al Registrului Comertului va fi desemnat prin sintagma „sediul central”.

 

ARTICOLUL 40

Arhivarea documentelor

 

            Directiile Oficiului National al Registrului Comertului pregătesc si predau la Arhiva generală a Oficiului National al Registrului Comertului documentele structurii, cu respectarea Nomenclatorului arhivistic al Oficiului National al Registrului Comertului.

 

ARTICOLUL 41

Anexe

 

Anexele nr. 1, 1a)-1j), 2 si 3*) fac parte integrantă din prezentul regulament.


*) Anexele nr. 1, 1a)-1j), 2 si 3 sunt reproduse în facsimil.


 

ANEXA Nr. 1

 

Numărul maxim de posturi ONRC, ORC de pe lângă tribunale: 2.235,

exclusiv numărul de posturi aferente birourilor teritoriale: 65

Din care posturi de conducere: 335

Numărul maxim de posturi ONRC: 295

Numărul maxim de posturi birouri teritoriale din străinătate 30

 

MINISTERUL JUSTITIEI      

 

OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI

 


ANEXA Nr. 1a)

 

 

DIRECTOR GENERAL

 

ANEXA Nr. 1b)

 

DIRECTIA INDRUMARE METODOLOGICA

 

ANEXA Nr. 1c)

 

DIRECTIA CONTENCIOS

 

 


ANEXA Nr. 1d)

 

DIRECTIA ECONOMICA

 

ANEXA Nr. 1e)

 

DIRECTIA REGISTRUL COMERTULUI CENTRAL COMPUTERIZAT

 

 


ANEXA Nr. 1f)

 

DIRECTIA ANALIZA PROGRAMARE

 

 

ANEXA Nr. 1g)

 

DIRECTIA TEHNOLOGIA INFORMATIEI

 

 

ANEXA Nr. 1h)

 

DIRECTIA MANAGEMENT RESURSE UMANE

 

 


ANEXA Nr. 1i)

 

DIRECTIA MANAGEMENTUL CALITATII – ORGANIZARE

 

 


 

ANEXA Nr. 1j)

 

DIRECTIA BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENTA

 

 

ANEXA Nr. 2

 

Numărul maxim de posturi: 1585

 

MINISTERUL JUSTITIEI

OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI

 

ORGANIGRAMA

oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale

 


*) „Compartimentul" se organizează corespunzător următoarelor structuri: serviciu, birou, colectiv şi se aprobă conform statelor de functiuni prin ordin al ministrului justitiei.

 


ANEXA Nr. 3

 

Numărul maxim de posturi: 355

 

MINISTERUL JUSTITIEI

 

OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI

 


ACTE ALE ÎNALTEI CURTI DE CASATIE SI JUSTITIE

 

ÎNALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE

- SECTIILE UNITE -

 

DECIZIA Nr. 16

din 18 februarie 2008

 

Dosar nr. 72/2007

Sub presedintia domnului profesor univ.dr. Nicolae Popa, presedintele Înaltei Curti de Casatie si Justitie,

Sectiile Unite ale Înaltei Curti de Casatie si Justitie, în conformitate cu dispozitiile art. 25 lit. a) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, s-au întrunit pentru a examina recursul în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, cu privire la interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 5 alin. (1) pct. II si ale art. 94 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, modificată si completată, raportate la dispozitiile art. 36 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, cu modificările si completările ulterioare, referitoare la posibilitatea consilierilor locali de a cumula pensia de invaliditate de gradul II cu indemnizatia corespunzătoare functiei elective.

Sectiile Unite au fost constituite cu respectarea dispozitiilor art. 34 din Legea nr. 304/2004, republicată, fiind prezenti 87 de judecători din totalul de 114 aflati în functie.

Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie a fost reprezentat de procurorul Antoaneta Florea.

Reprezentanta procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie a sustinut recursul în interesul legii, solicitând admiterea acestuia si pronuntarea unei decizii în sensul de a se stabili că persoanele care ocupă functii de consilier local pot cumula indemnizatia de sedintă cu pensia de invaliditate de gradul II.

SECTIILE UNITE,

deliberând asupra recursului în interesul legii, constată următoarele:

În practica instantelor judecătoresti s-a constatat că nu există un punct de vedere unitar cu privire la interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 5 alin. (1) pct. II si ale art. 94 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, modificată si completată, raportate la dispozitiile art. 36 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, modificată si completată, referitoare la posibilitatea consilierilor locali de a cumula pensia de invaliditate de gradul II cu indemnizatia corespunzătoare functiei elective.

Astfel, unele instante au considerat că alesii locali nu pot cumula pensia de invaliditate de gradul II cu indemnizatia corespunzătoare functiei elective si au respins actiunile formulate, mentinând deciziile de încetare, respectiv de suspendare a plătii pensiei de invaliditate emise de casele teritoriale de pensii.

S-a motivat că, potrivit dispozitiilor art. 1 din Legea nr. 19/2000, dreptul la asigurări sociale este garantat de stat si se exercită în conditiile prezentei legi, prin sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale.

S-a mai relevat că art. 36 din Legea nr. 393/2004 prevede posibilitatea cumulării pensiei cu celelalte drepturi cuvenite alesilor locali, dar tot în conditiile Legii nr. 19/2000, si că potrivit dispozitiilor art. 94 alin. (1) lit. a)-d) din această lege rezultă că pensia de invaliditate de gradul II nu poate fi cumulată cu veniturile realizate dintr-o activitate profesională.

S-a mai subliniat că alesii locali, beneficiari ai pensiei de invaliditate de gradul II, nu fac parte din categoriile expres si limitativ prevăzute de art. 94 alin. (1) lit. a)-d) din Legea nr. 19/2000, astfel încât acestia nu pot cumula pensia cu alte venituri.

Alte instante, dimpotrivă, s-au pronuntat în sensul că si consilierii locali, beneficiari ai pensiei de invaliditate de gradul II, pot cumula această pensie cu indemnizatia prevăzută de art. 34 din Legea nr. 393/2004.

În motivarea acestei solutii s-a relevat că exercitarea de către consilierii locali a atributiilor ce le revin în această calitate nu reprezintă o activitate profesională, în sensul prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea nr. 19/2000, deoarece nu constă în prestarea unei munci cu regim continuu într-o anumită profesie sau meserie.

Aceste din urmă instante au interpretat si aplicat corect dispozitiile legii.

Potrivit dispozitiilor art. 36 din Legea nr. 393/2004 privind statutul alesilor locali, modificată si completată: „Drepturile bănesti cuvenite alesilor locali, potrivit legii, pot fi cumulate cu pensia si cu alte venituri, în conditiile legii.”

În privinta drepturilor de pensie, actul normativ-cadru îl reprezintă Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, modificată si completată, care în art. 94 alin. (1) prevede că: „Pot cumula pensia cu veniturile realizate dintr-o activitate profesională, indiferent de nivelul veniturilor respective:

a) copiii urmasi orfani de ambii părinti, pe perioada scolarizării, până la vârstele prevăzute la art. 66 lit. a) si b);

b) nevăzătorii;

c) pensionarii pentru limită de vârstă;

d) pensionarii de invaliditate de gradul III.”

Pe de altă parte, în art. 5 alin. (1) pct. II din acelasi act normativ se prevede că: „(1) În sistemul public sunt asigurate obligatoriu, prin efectul legii: [...] II. persoanele care îsi desfăsoară activitatea în functii elective sau care sunt numite în cadrul autoritătii executive, legislative ori judecătoresti, pe durata mandatului, precum si membrii cooperatori dintr-o organizatie a cooperatiei mestesugăresti, ale căror drepturi si obligatii sunt asimilate, în conditiile prezentei legi, cu ale persoanelor prevăzute la pct. I”, adică persoanele care desfăsoară activităti pe bază de contract individual de muncă si functionarii publici.

Coroborarea acestor dispozitii legale nu poate justifica excluderea automată de la beneficiul cumulului pensiei de invaliditate de gradul II cu indemnizatia corespunzătoare functiei elective a consilierilor locali, câtă vreme aceste indemnizatii nu reprezintă venituri realizate dintr-o activitate profesională.

În privinta pensiei de invaliditate de orice grad, conditiile de acordare sunt reglementate de dispozitiile art. 53-64 din Legea nr. 19/2000, modificată si completată.

Cauzele de încetare, respectiv de suspendare a plătii pensiei, precum si situatiile în care pensia poate fi cumulată cu alte venituri sunt expres si limitativ prevăzute în actul normativ mentionat.

Astfel, potrivit dispozitiilor art. 91 alin. (1) lit. b) din Legea nr.19/2000: „Plata pensiei încetează începând cu luna următoare celei în care: [...] b) beneficiarul nu mai îndeplineste conditiile legale în temeiul cărora i-a fost acordată pensia;”, împrejurare care, în ceea ce priveste pensia de invaliditate, este prevăzută în art. 62 alin. (2) lit. c) din acelasi act normativ, conform căruia încetarea calitătii de pensionar de invaliditate se dispune ca urmare a redobândirii capacitătii de muncă, stabilită în urma revizuirii medicale periodice de către medicul specializat în expertiză medicală si recuperarea capacitătii de muncă din cadrul casei teritoriale de pensii.

Totodată, potrivit dispozitiilor art. 92 alin. (1) lit. c) coroborat cu art. 62 alin. (4) din Legea nr. 19/2000, plata pensiei de invaliditate se suspendă începând cu luna următoare celei în care beneficiarul acestui tip de pensie nu se prezintă, din motive imputabile, la revizuirea medicală periodică.

Din interpretarea per a contrario a prevederilor art. 94 din Legea nr. 19/2000 rezultă că plata pensiei se suspendă si în situatia în care pensionarul are venituri realizate dintr-o activitate profesională, iar dispozitia legală respectivă nu-i permite cumulul.

Conform art. 94 alin. (1) lit. d) cumulul este permis numai pensionarilor de invaliditate de gradul III, însă activitatea desfăsurată de consilierii locali nu este o activitate profesională în sensul acestei dispozitii legale.

Activitatea consilierului local nu se desfăsoară în urma încheierii unui contract de muncă, a unui contract civil sau a unui contract de drept public.

Între consiliul local si consilier nu există raporturi specifice celor dintre un angajator si salariat sau dintre o institutie si functionarul public, activitatea alesului local realizându-se în baza unui mandat rezultat din alegeri.

Pe de altă parte, natura juridică a indemnizatiei de sedintă, la care au dreptul consilierii locali pentru participarea la lucrările consiliului si ale comisiilor de specialitate, potrivit art. 34 din Legea nr. 393/2004, nu justifică încadrarea ei într-o remuneratie sau alt venit cu caracter permanent susceptibil a se constitui în cumul împreună cu pensia de invaliditate de gradul II.

În această privintă este de observat că indemnizatia de sedintă la care au dreptul consilierii locali, conform dispozitiilor din textul de lege mentionat, nu este decât o remuneratie ocazională si nepermanentă si care prin cuantumul ei nu poate să fie asemănătoare sumelor de bani asimilabile unui venit, având o semnificatie de natură a determina suspendarea plătii pensiei sau cumulul acesteia.

Această indemnizatie de care beneficiază consilierii locali este corespunzătoare numărului de sedinte la care au participat si nu poate fi asimilată cu un venit constant si permanent de natura indemnizatiilor si salariilor pe care le primesc demnitarii, functionarii publici, angajatii etc.

Prin urmare, calitatea de consilier local nu poate fi asimilată cu o activitate profesională, după cum nici indemnizatia aferentă acestei calităti nu poate fi asimilată cu veniturile realizate dintr-o astfel de activitate.

În aceste conditii, consilierii locali pot cumula pensia de invaliditate de gradul II cu indemnizatia la care au dreptul pe durata îndeplinirii functiei elective.

În consecintă, în temeiul dispozitiilor art. 25 lit. a) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, si ale art. 329 alin. 2 si 3 din Codul de procedură civilă, urmează a se admite recursul în interesul legii si a se stabili că dispozitiile art. 5 alin. (1) pct. II, art. 94 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare, raportate la dispozitiile art. 36 din Legea nr. 393/2004 privind statutul alesilor locali, modificată si completată, se interpretează în sensul că persoanele alese în functie de consilieri locali pot cumula pensia de invaliditate de gradul II cu indemnizatia corespunzătoare functiei elective.

PENTRU ACESTE MOTIVE

În numele legii

DECID:

Admit recursul în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie.

Dispozitiile art. 5 alin. (1) pct. II, art. 94 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare, raportate la dispozitiile art. 36 din Legea nr. 393/2004 privind statutul alesilor locali, modificată si completată, se interpretează în sensul că:

Persoanele alese în functii de consilieri locali pot cumula pensia de invaliditate de gradul II cu indemnizatia corespunzătoare functiei elective.

Obligatorie, potrivit art. 329 alin. 3 din Codul de procedură civilă.

Pronuntată în sedintă publică, astăzi, 18 februarie 2008.

 

PRESEDINTELE ÎNALTEI CURTI DE CASATIE SI JUSTITIE,

prov. univ. dr. NICOLAE POPA

Prim-magistrat-asistent,

Victoria Maftei