MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul 176 (XX) - Nr. 848            LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Miercuri, 17 decembrie 2008

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

            67. - Hotărâre privind constituirea Comisiei de validare a mandatelor de senatori

 

LEGI SI DECRETE

 

            304. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 17/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului contractual din unitătile sanitare publice din sectorul sanitar

 

            1.263. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 17/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului contractual din unitătile sanitare publice din sectorul sanitar

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

            Decizia nr. 1.283 din 25 noiembrie 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 71 alin. 3 din Legea nr. 64/1991 privind brevetele de inventie

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

216. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar

 

217. - Ordonantă de urgentă privind reluarea pentru anul 2009 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto national

 

1.495. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 81/1999 privind înfiintarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare si Încercări pentru Electrotehnică - ICMET Craiova

 

1.603. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2008 al Regiei Autonome „Monetăria Statului” din subordinea Băncii Nationale a României

 

1.606. - Hotărâre privind reorganizarea Institutului National de Informare si Documentare

 

1.683. - Hotărâre privind modificarea anexelor nr. II/28 si nr. II/29 la Hotărârea Guvernului nr. 536/2006 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investitii cuprinse în „Proiectul nr. 3 - Modernizarea infrastructurii de apă si apă uzată în bazinul Cris, în judetul Vaslui si în municipiul Ploiesti” din cadrul Memorandumului aprobat în sedinta Guvernului din 12 ianuarie 2006 pentru aprobarea unor împrumuturi de până la 1.441.000.000 euro în perioada 2006-2009, pentru finantarea investitiilor prioritare de mediu si gospodărire a apelor

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

            251. - Decizie privind eliberarea, la cerere, a domnului Nedelcu Vasile din functia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 

            252. - Decizie privind eliberarea domnului Velcu Vlad-Alexandru din functia de consilier personal în cadrul Cancelariei Primului-Ministru - Cabinetul Primului-Ministru

 

            253. - Decizie privind eliberarea doamnei Hotoiu Nela din functia de curier personal în cadrul Cancelariei Primului-Ministru - Cabinetul Primului-Ministru

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            1.509. - Ordin al ministrului transporturilor privind publicarea acceptării amendamentelor la Codul international pentru constructia si echipamentul navelor pentru transportul în vrac al gazelor lichefiate (Codul IGC), adoptate de Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia MSC.177(79) a Comitetului Securitătii Maritime din 10 decembrie 2004

 

            3.639. - Ordin al ministrului economiei si finantelor pentru modificarea Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 3.507/2008 privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark, aferente lunii decembrie 2008

 

ACTE ALE COLEGIULUI MEDICILOR DENTISTI DIN ROMÂNIA

 

            9. - Decizie privind organizarea sistemului de educatie medicală continuă pentru medicii dentisti


 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind constituirea Comisiei de validare a mandatelor de senatori

 

În temeiul dispozitiilor art. 5 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, cu modificările ulterioare,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se constituie Comisia de validare a mandatelor de senatori, având următoarea componentă nominală:

 

1.

Andrei Florin-Mircea

Partidul Democrat Liberal

2.

Dumitru Constantin

Partidul Democrat Liberal

3.

Igas Constantin-Traian

Partidul Democrat Liberal

4.

Mutu Gabriel

Partidul Democrat Liberal

5.

Ruset Ion

Partidul Democrat Liberal

6.

Urban Iulian

Partidul Democrat Liberal

7.

Chelaru Ioan

Alianta politică Partidul Social Democrat + Partidul Conservator

8.

Greblă Toni

Alianta politică Partidul Social Democrat + Partidul Conservator

9.

Marian Valer

Alianta politică Partidul Social Democrat + Partidul Conservator

10.

Sova Dan-Coman

Alianta politică Partidul Social Democrat + Partidul Conservator

11 .

Tutuianu Adrian

Alianta politică Partidul Social Democrat + Partidul Conservator

12.

Ghise Ioan

Partidul National Liberal

13.

Oprea Mario-Ovidiu

Partidul National Liberal

14.

Pasca Liviu-Titus

Partidul National Liberal

15.

Cseke Attila-Zoltan

Uniunea Democrată Maghiară din România

 

            Această hotărâre a fost adoptată de Senat în sedinta din 15 decembrie 2008, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituia României, republicată.

 

PRESEDINTELE DE VÂRSTĂ AL SENATULUI,

SERGIU-FLORIN NICOLAESCU

 

Bucuresti, 15 decembrie 2008.

Nr. 67.

 


LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 17/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului contractual

din unitătile sanitare publice din sectorul sanitar

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 17 din 30 ianuarie 2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului contractual din unitătile sanitare publice din sectorul sanitar, adoptată în temeiul art. 1 pct. V.2 din Legea nr. 373/2007 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 83 din 1 februarie 2008, cu următoarele modificări si completări:

1. La articolul I, punctul 11 se modifică si va avea următorul cuprins:

„11. La articolul 12, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (5) si (6), cu următorul cuprins:

«(5) Medicii care nu au contract individual de muncă cu unitatea sanitară care organizează serviciul de gardă si care la nivelul acestei unităti desfăsoară activitate numai în linia de gardă vor încheia cu această unitate sanitară publică un contract individual de muncă cu timp partial pentru activitatea prestată în linia de gardă si vor beneficia numai de drepturile aferente activitătii prestate în linia de gardă, stabilite conform prevederilor art. 12. Salariul de bază se stabileste la limita minimă prevăzută pentru functia si gradul profesional în care acestia sunt confirmati prin ordin al ministrului sănătătii publice si se utilizează pentru stabilirea tarifului orar.

(6) Medicii care nu sunt încadrati în spital, dar efectuează gărzi într-o unitate sanitară beneficiază de aceleasi drepturi salariale ca si medicii din spital cu acelasi grad profesional.»”

2. La articolul I punctul 12, literele c) si e) ale alineatului (1) al articolului 13 se modifică si vor avea următorul cuprins:

„c) pentru activitătile care se desfăsoară în unitătile de urgentă neurovasculare, de neurologie si neurochirurgie si care solicită o încordare psihică foarte ridicată, precum si pentru personalul din unităti, sectii si compartimente de boli infectioase, neonatologie, săli de nastere si din laboratoarele de analize medicale, care îsi desfăsoară activitatea în conditii periculoase, un spor de până la 25% din salariul de bază;

......................................................................................

e) pentru conditii deosebit de periculoase: leprozerii, anatomie patologică, TBC, SIDA, dializă, personalul sanitar de la camerele de gardă din spitalele de urgentă, personalul încadrat în blocul operator, precum si medicii de specialitate chirurgicală, în punctele de transfuzii din spital, în laboratoarele de cardiologie interventională, în laboratoarele de endoscopie interventională, recuperare neuromotorie, neuropsihomotorie, neuromuscular si neurologică, psihiatrie, medicină legală, asistentă medicală de urgentă si transport sanitar, acordată prin serviciile de ambulantă si structurile de primire a urgentelor - UPU-SMURD, UPU si CPU -, sectii si compartimente de ATI si de terapie intensivă, sectii si compartimente de îngrijiri paleative, epidemii deosebit de grave si altele asemenea, stabilite de Ministerul Sănătătii Publice, cuantumul sporului este de 50-100% din salariul de bază. Nivelul sporului se stabileste de conducerea fiecărei unităti sanitare cu personalitate juridică de comun acord cu sindicatele reprezentative semnatare ale contractului colectiv de muncă la nivel de ramură sanitară si cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate în bugetul de venituri si cheltuieli.”

3. La articolul I, punctul 13 se modifică si va avea următorul cuprins:

„13. La articolul 13, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (5) si (6), cu următorul cuprins:

«(5) Personalul contractual de specialitate medico-sanitar si auxiliar sanitar din sectorul sanitar beneficiază de un spor lunar de preventie, în cuantum de 11% din salariul de bază, care se acordă începând cu drepturile salariale aferente lunii ianuarie 2008.

(6) Personalul din unitătile sanitare, inclusiv personalul de specialitate medico-sanitar contractual si functionarii publici din cadrul autoritătilor de sănătate publică, beneficiază de un spor lunar de preventie, în cuantum de 11% din salariul de bază.»”

4. La articolul I punctul 18, articolul 412 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 412. - Pentru asigurarea stabilitătii, personalul din sistemul sanitar beneficiază în trimestrul al II-lea si trimestrul al IV-lea ale fiecărui an calendaristic de câte o primă de stabilitate, ale cărei cuantum si mod de acordare se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.”

5. La anexa nr. I, partea introductivă se modifică si va avea următorul cuprins:

„SALARII DE BAZĂ PENTRU PERSONALUL DE SPECIALITATE MEDICO-SANITAR SI AUXILIAR SANITAR din următoarele unităti sanitare:

Spitale clinice judetene de urgentă, spitale judetene de urgentă, spitale regionale

Spitale clinice de specialitate de urgentă

Spitale clinice, spitale de urgentă

Spitale de specialitate

Institute si centre medicale

Institute si centre de sănătate publică

Institute de medicină legală

Servicii de ambulantă

Centre de transfuzie sanguină judetene si al municipiului Bucuresti”.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

ILIE SÂRBU

 

Bucuresti, 3 decembrie 2008.

Nr. 304.

 


PRESEDINTele ROMÂniei

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 17/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului contractual din unitătile sanitare publice din sectorul sanitar

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 17/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului contractual din unitătile sanitare publice din sectorul sanitar si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 2 decembrie 2008.

Nr. 1.263.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 1.283

din 25 noiembrie 2008

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 71 alin. 3 din Legea nr. 64/1991 privind brevetele de inventie

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Ion Tiucă - procuror

Mihaela Ionescu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 71 alin. 3 din Legea nr. 64/1991 privind brevetele de inventie, exceptie ridicată de Dan Grigore în Dosarul nr. 40.024/3/2006 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a V-a civilă.

La apelul nominal, răspunde autorul exceptiei personal si asistat de către avocatul Cătălin Georgescu, cu delegatie la dosar. Lipsesc celelalte părti, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Magistratul-asistent referă asupra cauzei. În acest sens, arată că autorul exceptiei a comunicat o adresă prin care solicită Curtii Constitutionale să ia în considerare, la solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate, atât prevederile Legii nr. 214/2008 pentru completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 100/2005 privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate industrială, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 729 din 28 octombrie 2008, care intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării, respectiv la data de 27 noiembrie 2008, cât si dispozitiile Directivei 2004/48/CE a Parlamentului European si Consiliului privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală.

Cauza este în stare de judecată.

Apărătorul autorului exceptiei invocă, în completarea notelor scrise depuse la dosar în sustinerea criticilor de neconstitutionalitate, principiul aplicării directe a dreptului comunitar, principiul egalitătii de tratament, al sigurantei juridice si protectiei legitime si principiul proportionalitătii, acest din urmă principiu fiind calificat de către acesta ca fiind principiu al dreptului comunitar si constitutional, deopotrivă. Subliniază faptul că textul de lege criticat este contrar principiului proportionalitătii, consacrat constitutional în art. 53 alin. (2) din Legea fundamentală, si solicită Curtii Constitutionale să se pronunte asupra acestui aspect, arătând că, prin aceasta, Curtea nu se transformă în legislator pozitiv. Totodată, sustine aplicarea cu prioritate a prevederilor din dreptul comunitar în materie, în temeiul principiului aplicării directe a acestuia, considerând că acest principiu este opozabil deopotrivă atât judecătorului de drept comun, cât si judecătorului constitutional, având în vedere dispozitiile consitutionale ale art. 20 referitoare la tratatele internationale privind drepturile omului. De asemenea, invocă încălcarea dispozitiilor Directivei 2004/48/CE a Parlamentului European si Consiliului privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală, care, în art. 1, prevede domeniul de reglementare, respectiv măsurile, procedurile si mijloacele de reparatie necesare pentru a asigura respectarea drepturilor de proprietate intelectuală, iar în art. 3 stabileste obligatia statelor membre de a reglementa măsuri, proceduri si mijloace de reparatie corecte si echitabile, care să nu fie complicate în mod inutil sau costisitoare, ori să presupună termene nerezonabile sau să atragă întârzieri nejustificate, pentru a asigura respectarea drepturilor de proprietate intelectuală. În acelasi mod, invocă si prevederile Legii nr. 214/2008 pentru completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 100/2005 privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate industrială, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 729 din 28 octombrie 2008, care intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării, respectiv la data de 27 noiembrie 2008, si arată că acest act normativ reglementează în mod echitabil si adecvat măsuri de respectare a drepturilor de proprietate intelectuală. Sustine că, de vreme ce actul normativ mentionat intră în vigoare la o dată ulterioară pronuntării deciziei Curtii în prezenta spetă, subzistă contrarietatea textului de lege criticat în raport cu principiul proportionalitătii. Totodată, invocă practica instantelor judecătoresti, inclusiv a Înaltei Curti de Casatie si Justitie, potrivit căreia actiunea privind drepturile bănesti cuvenite inventatorilor pentru inventiile brevetate, aplicate, partial recompensate sau nerecompensate până la data intrării în vigoare a Legii nr. 64/1991, trebuie introdusă în termen de 3 ani de la intrarea în vigoare a legii, în caz contrar operând prescriptia dreptului material la actiune. Din această perspectivă, arată că critica de neconstitutionalitate priveste atât o problemă de aplicare a legii, cât si o problemă de inechitate si neconstitutionalitate a acesteia.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată. În acest sens, arată că prevederile de lege criticate trebuie analizate raportat la dispozitiile Constitutiei, iar nu raportat la dispozitiile unei legi care urmează să intre în vigoare. Totodată, precizează că principiile invocate de către autor, respectiv principiul aplicării directe a normelor comunitare, se adresează instantelor judecătoresti, iar nu instantei de contencios constitutional. Cu privire la critica de neconstitutionalitate privind încălcarea dispozitiilor art. 16, 20, 44 si 53 din Legea fundamentală, consideră că aceasta este neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 14 februarie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 40.024/3/2006, Tribunalul Bucuresti - Sectia a V-a civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 71 alin. 3 din Legea nr. 64/1991 privind brevetele de inventie. Exceptia a fost ridicată de Dan Grigore într-o cauză civilă având ca obiect un brevet de inventie.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia consideră că textul de lege criticat este contrar dispozitiilor constitutionale invocate, întrucât acesta „nu instituie proceduri si garantii adecvate care să recunoască, să garanteze si să protejeze dreptul de proprietate intelectuală, inclusiv drepturile inventatorilor, născute în temeiul Legii nr. 62/1974”. Sustine că se creează o discriminare fată de inventatorii ale căror drepturi rezultă din inventiile brevetate potrivit Legii nr. 64/1991 si „care se bucură de recunoasterea drepturilor lor pe toată durata de protectie acordată prin brevet”.

Tribunalul Bucuresti - Sectia a V-a civilă apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. În argumentarea acestui punct de vedere arată că, potrivit reglementării criticate, este recunoscută creanta pe care o are inventatorul nerecompensat sau partial recompensat. Ca atare, posibilitatea negocierii acestei creante, pornindu-se de la drepturile cuvenite potrivit legislatiei anterioare, nu are caracter discriminatoriu. Totodată, apreciază că motivul de neconstitutionalitate invocat nu priveste textul de lege ca atare, ci interpretarea si aplicarea dată acestuia, chestiune care, potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, excedează competentei instantei de contencios constitutional.

Avocatul Poporului consideră că prevederile art. 71 alin. 3 din Legea nr. 64/1991 sunt constitutionale, nefiind contrare dispozitiilor constitutionale invocate.

Totodată, apreciază că motivele invocate privesc, în esentă, modul de interpretare si de aplicare a legii de către instantele de judecată.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si ale Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile părtii prezente, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiect al exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 71 alin. 3 din Legea nr. 64/1991 privind brevetele de inventie, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 541 din 8 august 2007, având următorul continut: „Drepturile bănesti cuvenite inventatorilor pentru inventiile brevetate, aplicate, partial recompensate sau nerecompensate până la data intrării în vigoare a prezentei legi se vor negocia între inventator si unitatea care a aplicat inventia. În aceste cazuri, negocierea va începe de la drepturile bănesti maxime cuvenite inventatorului, prevăzute în legea aplicabilă la data înregistrării cererii de brevet. În cazul neîntelegerii între părti, drepturile bănesti se vor stabili potrivit prevederilor art. 63.”

Autorul exceptiei invocă încălcarea dispozitiilor constitutionale ale art. 16 alin. (1) privind egalitatea în drepturi a cetătenilor, ale art. 20 alin. (2) referitoare la tratatele internationale privind drepturile omului, ale art. 21 relative la accesul liber la justitie, ale art. 44 alin. (1) privind garantarea dreptului de proprietate si ale art. 53 referitoare la restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti. Totodată, consideră că textul de lege criticat contravine si dispozitiilor art. 6 privind dreptul la un proces echitabil, din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine că textul de lege criticat se referă la drepturile patrimoniale ale inventatorilor, partial recompensate sau nerecompensate până la data intrării în vigoarea a Legii nr. 64/1991, pentru inventiile brevetate sub vechea reglementare, aplicate de către titular, si care urmează a se stabili prin negociere între inventator si unitatea care a aplicat inventia.

Analizând motivele de neconstitutionalitate potrivit cărora textul de lege criticat „nu instituie proceduri si garantii adecvate care să recunoască, să garanteze si să protejeze dreptul de proprietate intelectuală, inclusiv drepturile inventatorilor, născute în temeiul Legii nr. 62/1974”, Curtea constată că acestea sunt neîntemeiate.

Astfel, Curtea observă că textul de lege criticat are drept scop tocmai recompensarea integrală a inventatorilor pentru inventiile create si realizate în conditiile legislatiei anterioare, preluate prin efectul cesiunii legale de către unităile economice la care îsi desfăsurau activitatea si care au fost partial recompensate sau chiar nerecompensate până la data intrării în vigoarea a Legii nr. 64/1991. Se prevede, astfel, că „drepturile bănesti cuvenite inventatorilor” urmează a se stabili între inventator si unitatea care a aplicat inventia - titulara brevetului - prin negociere, care va începe de la drepturile bănesti maxime cuvenite inventatorului, prevăzute în legea aplicabilă la data înregistrării cererii de brevet, respectiv Legea nr. 62/1974. Potrivit acestui din urmă act normativ, „autorii inventiilor” aplicate în economia natională erau recompensati material „în functie de avantajele economice si sociale postcalculate”, recompensa bănească anuală putându-se stabili „până la nivelul de trei ori retributia tarifară lunară a functiei de cercetător stiintific principal din ramura respectivă”, iar plata ei se făcea numai pe perioada în care inventia se aplica efectiv. O prevedere similară se regăseste si în art. 36 din Legea nr. 64/1991, potrivit căreia „drepturile patrimoniale se stabilesc în functie de efectele economice si/sau sociale rezultate din exploatarea brevetului sau în functie de aportul economic al inventiei” pentru perioada de exploatare a acesteia.

Având în vedere toate acestea, Curtea retine că prevederile criticate dau expresie tocmai principiului constitutional al garantării dreptului de proprietate, prin ocrotirea drepturilor patrimoniale ale inventatorilor, „autori ai inventiilor” brevetate si aplicate sub imperiul Legii nr. 62/1974.

Referitor la sustinerea autorului exceptiei, în sensul că prevederile criticate sunt contrare regulii proportionalitătii, consacrată de dispozitiile art. 53 alin. (2) din Constituie, Curtea observă că verificarea proportionalitătii apartine competentei sale de control atâta timp cât restrângerea are ca obiect exercitiul unor drepturi sau libertăti cetătenesti, restrângere neconstatată în prezenta cauză. Principiul proportionalitătii, potrivit dispozitiilor constitutionale mentionate, are următorul continut: „Restrângerea poate fi dispusă numai dacă este necesară într-o societate democratică. Măsura trebuie să fie proportională cu situatia care a determinat-o, să fie aplicată în mod nediscriminatoriu si fără a aduce atingere existentei dreptului sau a libertătii”. Or, textul de lege criticat nu dispune restrângerea exercitiului unor drepturi fundamentale ale cetăteanului, ci recompensarea integrală a inventatorilor pentru inventiile create si realizate în conditiile legislatiei anterioare, preluate prin efectul cesiunii legale de către unitătile economice la care îsi desfăsurau activitatea si care au fost partial recompensate sau chiar nerecompensate până la data intrării în vigoare a Legii nr. 64/1991.

Totodată, Curtea constată că această solutie a legiuitorului nu contravine principiului egalitătii cetătenilor în fata legii si a autoritătilor publice, dat fiind că reglementarea criticată se aplică în mod egal tuturor persoanelor vizate de norma legală, fără nicio discriminare pe criterii arbitrare. Curtea Constitutională a stabilit în jurisprudenta sa, în acord cu jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului (cauza Marckx împotriva Belgiei, 1979), că violarea principiului egalitătii si nediscriminării există atunci când se aplică un tratament diferentiat unor situatii care, în functie de scopul urmărit, nu sunt diferite, fără să existe o motivare obiectivă si rezonabilă. Textul de lege criticat nu face decât să recunoască creanta inventatorului nerecompensat sau partial recompensat, creantă născută sub imperiul reglementării anterioare, iar cerinta reevaluării creantei prin negociere este cu totul justificată pentru a respecta principiul egalitătii între inventatori, altminteri s-ar crea o diferentă nejustificată între acestia, cu caracter discriminatoriu fată de inventatorii nerecompensati, contrar principiului egalitătii cetătenilor în fata legii, instituit de art. 16 alin. (1) din Constitutie.

Cât priveste invocarea dispozitiilor constitutionale ale art. 21 referitoare la accesul liber la justitie si a prevederilor art. 6 referitoare la dreptul la un proces echitabil, din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, Curtea retine că nici acestea nu pot fi primite. Textul de lege criticat, în teza finală, prevede expres faptul că, în cazul neîntelegerii între părti în cadrul negocierilor, drepturile bănesti se vor stabili potrivit prevederilor art. 63 din Legea nr. 64/1991, respectiv de către instantele judecătoresti competente, în cadrul procesului părtile beneficiind de toate garantiile unui proces echitabil.

În fine, Curtea constată că invocarea unor dispozitii dintr-un act normativ care nu a intrat, încă, în vigoare nu poate fi primită, deoarece controlul constitutionalitătii prevederilor legale are loc numai prin raportare la norme constitutionale sau cuprinse în conventii si tratate la care România este parte, si nu la alte dispozitii sau acte normative din legislatia internă.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 71 alin. 3 din Legea nr. 64/1991 privind brevetele de inventie, exceptie ridicată de Dan Grigore în Dosarul nr. 40.024/3/2006 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a V-a civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 25 noiembrie 2008.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Mihaela Ionescu

 


ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea si completarea Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar

 

Având în vedere necesitatea imediată de stabilire a cadrului juridic pentru realizarea schimbului de informatii cuprinse în cazierul judiciar cu statele membre ale Uniunii Europene în conformitate cu prevederile Deciziei 2005/876/JAI din 21 noiembrie 2005 a Consiliului privind schimbul de informatii extrase din cazierul judiciar, prevenind astfel consecintele negative ce ar putea decurge din neîndeplinirea obligatiilor asumate de România în calitate de stat membru al Uniunii Europene,

în scopul reglementării urgente a modului de organizare si exploatare a cazierului judiciar pentru persoanele juridice, dată fiind necesitatea prevenirii si combaterii faptelor prevăzute si pedepsite de legea penală, ce pot fi comise de către acestea, prevenind consecintele negative ale inexistentei unei evidente complete cu privire la condamnările penale suferite de persoanele juridice,

având în vedere că intrarea în vigoare cât mai urgent a prezentului act normativ ar permite introducerea mentiunilor necesare în caietul de sarcini pentru realizarea Sistemului National de Evidentă Informatizată a Cazierului Judiciar fără a mai fi necesară obtinerea unor fonduri suplimentare, adoptarea ulterioară a actului normativ atrăgând consecinte negative sub forma necesitătii alocării unor fonduri suplimentare pentru completarea Sistemului National de Evidentă Informatizată a Cazierului Judiciar,

în considerarea faptului că aceste modificări si completări vizează interesul public si constituie situatii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 586 din 30 iunie 2004, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 2 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - În cazierul judiciar se tine evidenta persoanelor fizice si a persoanelor juridice condamnate ori împotriva cărora s-au luat alte măsuri cu caracter penal sau administrativ conform Codului penal, precum si a celor fată de care au fost dispuse măsuri procesual-penale.”

2. Articolul 5 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 5. - (1) Evidenta informatizată a cazierului judiciar si evidenta informatizată dactiloscopică se organizează si functionează în cadrul Politiei Române, care asigură si coordonarea activitătilor desfăsurate în aceste domenii.

(2) Activitatea privind cazierul judiciar va fi condusă, la nivel central, de Inspectoratul General al Politiei Române, prin Directia cazier judiciar, statistică si evidente operative.

(3) Inspectoratul General al Politiei Române, prin Directia cazier judiciar, statistică si evidente operative, este autoritate centrală în ceea ce priveste schimbul de date înscrise în cazierul judiciar cu statele membre ale Uniunii Europene, în sensul art. 1 alin. (1) din Decizia 2005/876/JAI din 21 noiembrie 2005 a Consiliului privind schimbul de informatii extrase din cazierul judiciar, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 322 din 9 decembrie 2005.”

3. La articolul 6, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 6. - (1) La Inspectoratul General al Politiei Române se organizează si functionează cazierul judiciar central în care se tine evidenta persoanelor fizice născute în afara României si a persoanelor juridice străine care fac obiectul cazierului judiciar, al evidentei operative si al evidentelor speciale ale politiei, care au comis infractiuni pe teritoriul României si au fost condamnate, sanctionate administrativ conform Codului penal sau fată de care au fost dispuse măsuri procesual penale, precum si a celor aflate în una dintre situatiile prevăzute la art. 12 alin. (2).”

4. La articolul 7, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 7. - (1) La inspectoratele de politie judetene si la Directia Generală de Politie a Municipiului Bucuresti este organizat si functionează cazierul judiciar local, în care se tin evidenta persoanelor fizice născute în raza administrativ-teritorială a judetului, respectiv a municipiului Bucuresti, precum si evidenta persoanelor juridice care au sediul social pe raza administrativ-teritorială a judetului, respectiv a municipiului Bucuresti.”

5. Articolul 8 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 8. - (1) Înregistrarea în cazierul judiciar se face nominal, prin înscrierea datelor de stare civilă pentru persoanele fizice, respectiv a datelor de identificare pentru persoanele juridice, precum si a datelor judiciare.

(2) În cazul persoanelor fizice, înregistrarea se face si dactiloscopic, în situatiile prevăzute în prezenta lege, prin luarea impresiunilor digitale si palmare, necesare pentru identificarea dactiloscopică a persoanelor înregistrate si cunoasterea exactă a situa Î iei lor juridice.

(3) În scopul înregistrării si identificării dactiloscopice, în cadrul Inspectoratului General al Politiei Române functionează un serviciu de specialitate pe probleme de dactiloscopie, cu compartimente distincte la nivelul serviciilor judetene de profil si al Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti.”

6. La articolul 9, partea introductivă se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 9. - În ceea ce priveste persoanele fizice, în cazierul judiciar se înscriu date privind:”.

7. După articolul 9 se introduce un nou articol, articolul 91, cu următorul cuprins:

„Art. 91. - În ceea ce priveste persoanele juridice, în cazierul judiciar se înscriu date privind:

a) pedepsele si măsurile de sigurantă pronuntate prin hotărâri judecătoresti definitive;

b) începerea, întreruperea si încetarea executării pedepselor, achitarea amenzii penale;

c) amnistia, gratierea, prescriptia executării pedepsei, reabilitarea;

d) pedepsele si măsurile pronuntate prin hotărâri penale definitive de instantele judecătoresti din străinătate, precum si măsurile luate prin actele efectuate de organele judiciare penale din străinătate, dacă aceste hotărâri au fost recunoscute de organele române competente;


e) hotărârile definitive care impun rectificări în cazierul judiciar.”

8. Articolul 10 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 10. - (1) În evidenta cazierului judiciar organizată la unitătile de politie prevăzute la art. 6 si 7 se notează în mod provizoriu, până la solutionarea definitivă a cauzei, când se sterg din evidentă, date privind persoanele fizice sau juridice fată de care s-a dispus punerea în miscare a actiunii penale sau fată de care a fost luată una dintre măsurile preventive prevăzute de Codul de procedură penală.

(2) Datele prevăzute la alin. (1) nu se înscriu în certificatul de cazier judiciar eliberat persoanei fizice sau, după caz, persoanei juridice.”

9. La articolul 11, litera b) se modifică si va avea următorul cuprins:

„b) comunicărilor de începere, întrerupere ori încetare a executării pedepsei închisorii, a comunicărilor privind luarea măsurilor preventive, de executare a măsurilor de sigurantă si a celor educative, trimise de unitatea unde acestea se execută sau de unitatea locală de politie, în cazurile prevăzute la art. 12 alin. (3);”.

10. După articolul 11 se introduce un nou articol, articolul 111, cu următorul cuprins:

„Art. 111. - Înscrierea datelor prevăzute la art. 91 se face în baza:

a) extraselor de pe hotărârile judecătoresti definitive, precum si de pe încheierile de extindere a procesului penal, trimise de instanta judecătorească;

b) comunicărilor de începere, întrerupere sau încetare a executării pedepselor principale si complementare ori de executare a pedepselor complementare, trimise de instanta judecătorească;

c) comunicării privind achitarea amenzii penale.”

11. Articolul 12 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 12. - (1) Extrasele, comunicările si celelalte acte prevăzute la art. 11 si 111 se trimit unitătilor de politie competente potrivit art. 6 si 7, în termen de cel mult 10 zile de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare, a luării măsurii, pronuntării solutiei sau săvârsirii faptului juridic ce trebuie luat în evidentă.

(2) În cazurile de începere a executării pedepsei într-un loc de detentie sau la locul de muncă, a retinerii sau arestării preventive, a internării minorului într-un centru de reeducare sau institut medical-educativ si a internării medicale, comunicările vor fi însotite de fisa dactiloscopică decadactilară. Comunicările se trimit cazierului judiciar de la locul de nastere al persoanei în cauză sau, după caz, cazierului judiciar din cadrul Inspectoratului General al Politiei Române, iar fisa dactiloscopică se trimite serviciului de specialitate pe probleme de dactiloscopie din cadrul Inspectoratului General al Politiei Române ori, după caz, compartimentelor de la nivelul serviciilor judetene de profil si al Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti.

(3) Pentru persoanele internate în centre de reeducare sau în institute medical-educative, fisa dactiloscopică se întocmeste de unitatea locală de politie, care trimite si comunicarea.

(4) Pentru resortisantii statelor membre ale Uniunii Europene, altii decât cei români, actele prevăzute la art. 11 si 111 vor fi trimise Directiei cazier judiciar, statistică si evidente operative din cadrul Inspectoratului General al Politiei Române, care, în calitate de autoritate centrală, va înscrie în cazierul judiciar datele respective si le va comunica autoritătilor centrale ale statelor membre ale Uniunii Europene ai căror resortisanti sunt persoanele în cauză.”

12. La articolul 13, partea introductivă a alineatului (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 13. - (1) Persoanele fizice înscrise în cazierul judiciar sau cu privire la care s-au făcut notări provizorii se scot din evidentă dacă se află în una dintre următoarele situatii:”.

13. După articolul 13 se introduce un nou articol, articolul 131, cu următorul cuprins:

„Art. 131. - (1) Persoanele juridice înscrise în cazierul judiciar se scot din evidentă dacă se află în una dintre următoarele situatii:

a) faptele pe care le-au săvârsit nu mai sunt prevăzute de lege ca infractiuni;

b) a intervenit reabilitarea;

c) a intervenit amnistia;

d) au fost condamnate la pedeapsa amenzii si au trecut 20 de ani de la data rămânerii definitive a condamnării;

e) au fost dizolvate si au trecut 10 ani de la data rămânerii definitive a condamnării;

f) au trecut 5 ani de la executarea pedepselor complementare, cu exceptia celei prevăzute la lit. e).

(2) În cazul când în cazierul judiciar al persoanelor juridice există si alte mentiuni, se sterg numai cele care impun scoaterea din această evidentă, mentiunile respective rămânând în evidenta operativă.”

14. Articolul 16 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 16. - (1) Organele de urmărire penală sau instantele de judecată pot dispune efectuarea identificării dactiloscopice a unei persoane fizice, în cazurile în care aceasta nu prezintă un act de identitate sau există suspiciuni asupra autenticitătii actului prezentat, uzează de nume sau de acte de identitate false ori există indicii temeinice că a săvârsit o faptă prevăzută de legea penală.

(2) Identificarea dactiloscopică a persoanei fizice poate fi efectuată si la solicitarea autoritătilor competente din celelalte state membre ale Uniunii Europene.

(3) Identificarea dactiloscopică se face de către formatiunile de specialitate din cadrul Inspectoratului General al Politiei Române sau al unitătilor teritoriale de politie.

(4) Pentru persoanele prevăzute la art. 6 alin. (1), identificarea dactiloscopică va fi efectuată de către formatiunile de specialitate din cadrul Inspectoratului General al Politiei Române.”

15. Articolul 17 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 17. - (1) Organele de urmărire penală sau instantele de judecată pot solicita, ori de câte ori este necesar, copie de pe cazierul judiciar al persoanei aflate în curs de urmărire penală sau de judecată.

(2) Institutiile din sistemul de apărare, ordine publică, securitate natională si justitie, precum si celelalte institutii publice pot cere, de asemenea, copie de pe cazierul judiciar al persoanei pentru care se efectuează verificări specifice.

(3) În cazul în care autoritătile române competente solicită informatii din cazierul judiciar national al unui stat membru al Uniunii Europene, Directia cazier judiciar, statistică si evidente operative din cadrul Inspectoratului General al Politiei Române, în calitate de autoritate centrală, transmite autoritătii centrale a statului solicitat o cerere de extrase din cazierul judiciar si de informatii referitoare la acesta.

(4) Cererile de extrase din cazierul judiciar si de informatii referitoare la acesta, prevăzute la alin. (3), se transmit în baza formularului prevăzut în anexa la Decizia 2005/876/JAI.”

16. Articolul 19 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 19. - (1) Cererea pentru obtinerea copiilor de pe cazierul judiciar trebuie să fie motivată si să cuprindă:

a) pentru persoana fizică: datele de stare civilă, inclusiv codul numeric personal;


b) pentru persoana juridică: datele de identificare, inclusiv codul fiscal.

(2) Cererea se adresează unitătii de politie în a cărei rază administrativ-teritorială s-a născut persoana fizică sau îsi are sediul persoana juridică pentru care se cere copia de pe cazierul judiciar, iar în cazurile prevăzute la art. 6, Inspectoratului General al Politiei Române.

(3) Unitătile de politie prevăzute la alin. (2) vor trimite de îndată copia de pe cazierul judiciar al persoanei fizice fată de care s-a dispus începerea urmăririi penale pentru infractiuni flagrante ori măsura arestării preventive. În celelalte cazuri copia se va trimite în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la primirea cererii.”

17. După articolul 19 se introduce un nou articol, articolul 191, cu următorul cuprins:

„Art. 191. - (1) Datele cu caracter personal comunicate de autoritătile competente din celelalte state membre ale Uniunii Europene ca răspuns la solicitările prevăzute la art. 17 alin. (3) în scopul unei proceduri penale pot fi utilizate de autoritătile române numai în scopul procedurii penale pentru care au fost solicitate.

(2) Datele cu caracter personal transmise de autoritătile competente din celelalte state membre ale Uniunii Europene ca răspuns la solicitările prevăzute la art. 17 alin. (3) pentru alte scopuri decât o procedură penală pot fi utilizate de autoritătile române numai în scopul pentru care au fost solicitate si în limitele specificate în cuprinsul răspunsului de către autoritatea competentă a statului solicitat.”

18. După articolul 20 se introduc două noi articole, articolele 201 si 202, cu următorul cuprins:

„Art. 201. - (1) Inspectoratul General al Politiei Române, prin Directia cazier judiciar, statistică si evidente operative, primeste cereri privind extrase din cazierul judiciar si de informatii referitoare la acesta, transmise de autoritătile competente din celelalte state membre ale Uniunii Europe.

(2) Răspunsul la cererile prevăzute la alin. (1) se transmite în baza formularului prevăzut în anexa la Decizia 2005/876/JAI, la care se anexează copia de pe cazierul judiciar prevăzută la art. 18.

(3) Răspunsul la cererile prevăzute la alin. (1) se transmite în cel mult 3 zile lucrătoare de la data primirii cererii.

(4) În cazul în care sunt necesare informatii suplimentare pentru identificarea persoanei la care se referă cererea prevăzută la alin. (1), Inspectoratul General al Politiei Române, prin Directia cazier judiciar, statistică si evidente operative, solicită de îndată aceste informatii de la autoritatea care a transmis cererea.

(5) În cazul prevăzut la alin. (4), termenul de răspuns începe să curgă de la data primirii informatiilor necesare identificării persoanei la care se referă cererea.

Art. 202. - Comunicările, cererile, răspunsurile si celelalte informatii relevante pot fi transmise autoritătilor celorlalte state membre ale Uniunii Europene prin orice mijloace în măsură să producă un document scris si în conditii care să permită autoritătilor destinatare să le stabilească autenticitatea.”

19. La capitolul V, titlul sectiunii a 2-a se modifică si va avea următorul cuprins:

„Conditiile cerute si modalitatea de obtinere a certificatului de cazier judiciar de către persoanele fizice sau juridice”

20. Articolul 21 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 21. - (1) Persoanele fizice sau juridice care au un interes legitim pot obtine propriul certificat de cazier judiciar în conditiile stabilite la art. 211-214.

(2) Certificatele de cazier judiciar emise de autoritătile prevăzute la art. 6 si 7 sunt valabile 6 luni de la data eliberării.

(3) În cazul în care certificatele de cazier judiciar emise de autoritătile unor state străine nu au prevăzut în cuprinsul lor un termen de valabilitate, acesta este de 6 luni de la data emiterii, atunci când sunt folosite în fata autoritătilor române.

(4) Pentru eliberarea certificatului de cazier judiciar persoanelor fizice sau juridice, institutiile abilitate în acest domeniu percep o taxă extrajudiciară, prin aplicarea unui timbru fiscal pe cererea respectivă.”

21. După articolul 21 se introduc patru noi articole, articolele 211-214, cu următorul cuprins:

„Art. 211. - (1) Cererea-tip, cu datele complete de stare civilă si motivată, se depune de către persoana fizică personal la unitatea de politie de la locul de nastere, domiciliu sau resedintă.

(2) Cererea-tip, cu datele complete de identificare si motivată, se depune de către persoana juridică prin reprezentant legal, care trebuie să îsi dovedească calitatea, la unitatea de politie pe raza căreia îsi are sediul social persoana juridică.

(3) Resortisantii statelor membre ale Uniunii Europene, care nu îsi au locul de nastere, domiciliul sau resedinta în România, pot depune cererea-tip la orice unitate de politie din municipiul Bucuresti.

(4) În cazul cererilor depuse în conditiile prevăzute la alin. (1)-(3), certificatul de cazier judiciar se eliberează în cel mult 10 zile de la data solicitării.

(5) După darea în exploatare a Sistemului National de Evidentă Informatizată a Cazierului Judiciar, cererea-tip pentru obtinerea certificatului de cazier judiciar va putea fi depusă la orice unitate ori subunitate de politie conectată la acest sistem.

Art. 212. - (1) Persoanele fizice care se află în străinătate pot solicita eliberarea certificatului de cazier judiciar prin misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României.

(2) În cazul cererilor depuse în conditiile prevăzute la alin. (1), certificatul de cazier judiciar se eliberează în cel mult 30 de zile de la data solicitării.

Art. 213. - (1) Pentru obtinerea unui certificat de cazier judiciar dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene, persoana fizică sau juridică adresează o cerere în acest sens Directiei cazier judiciar, statistică si evidente operative din cadrul Inspectoratului General al Politiei Române.

(2) În vederea obtinerii datelor solicitate, Directia cazier judiciar, statistică si evidente operative din cadrul Inspectoratului General al Politiei Române adresează, cu respectarea prevederilor art. 202, autoritătii centrale a statului membru al Uniunii Europene de unde se solicită eliberarea cazierului o cerere de extras din cazierul judiciar si de informatii referitoare la acesta.

(3) Cererea prevăzută la alin. (1) poate fi formulată de persoanele care sunt sau au fost rezidenti ori resortisanti ai statului român sau ai statului membru al Uniunii Europene de unde se solicită eliberarea cazierului.

Art. 214. - (1) Certificatul de cazier judiciar pentru persoane fizice se poate solicita si prin împuternicitii acestora, conform procedurilor legale în vigoare, după cum urmează:

a) în tară, numai pe baza unei procuri autentificate de către un notar public;

b) în străinătate, pe baza unei procuri autentificate prin misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României ori de către un notar, cu respectarea cerintelor legalizării actelor oficiale străine. Pentru statele care au aderat la Conventia de la Haga din 5 octombrie 1961 este suficient să fie aplicată apostila.

(2) Continutul procurii trebuie formulat în termeni clari, din care să rezulte persoana care a fost mandatată, scopul si durata mandatului.

(3) Când certificatul de cazier judiciar este necesar pentru depunerea la dosarul de gratiere individuală, acesta poate fi solicitat de către persoana condamnată, apărătorul ori reprezentantul legal al acesteia, sotul persoanei condamnate, copiii, ascendentii, fratii ori surorile persoanei condamnate sau ai sotului acesteia.

(4) În vederea eliberării certificatului de cazier judiciar către persoanele prevăzute la alin. (3), cu exceptia persoanei condamnate, se vor solicita acestora prezentarea în original si depunerea unei copii a documentelor ce fac dovada calitătii.”

22. La articolul 24, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) Certificatele de cazier judiciar emise prin intermediul Sistemului National de Evidentă Informatizată a Cazierului Judiciar vor fi prevăzute cu timbru electronic.”

Art. II. - Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 586 din 30 iunie 2004, cu modificările ulterioare, precum si cu modificările si completările aduse prin prezenta ordonantă de urgentă, se va republica, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

            * Prezenta ordonantă de urgentă creează cadrul juridic necesar aplicării Deciziei 2005/876/JAI din 21 noiembrie 2005 a Consiliului privind schimbul de informatii extrase din cazierul judiciar, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. 322 din 9 decembrie 2005.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul internelor si reformei administrative,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat Departamentul pentru Afaceri Europene,

Aurel Ciobanu-Dordea,

secretar de stat Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 4 decembrie 2008.

Nr. 216.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind reluarea pentru anul 2009 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto national

 

Având în vedere necesitatea diminuării poluării aerului în aglomerările urbane, cauzată de emisiile de gaze de esapament de la autoturisme, si ponderea cea mai mare printre sursele de poluare, în scopul încadrării emisiilor în valorile-limită admise la nivel european pentru aerul ambiental, în vederea prevenirii formării deseurilor ca urmare a abandonării autoturismelor uzate, al atingerii tintelor prevăzute de acquis-ul comunitar de mediu privind recuperarea si reciclarea deseurilor provenite din vehicule uzate, în vederea respectării angajamentelor asumate de către România ca stat membru al Uniunii Europene,

tinând cont de necesitatea diminuării efectelor negative ale poluării aerului asupra sănătătii populatiei si mediului, elemente care vizează interesul public si constituie situatii de urgentă si extraordinare,

în temeiul prevederilor art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - Se aprobă reluarea pentru anul 2009 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto national, denumit în continuare Program, în conditiile stabilite prin prezenta ordonantă de urgentă.

Art. 2. - Obiectivul prezentei ordonante de urgentă este diminuarea poluării prin scoaterea din uz a autoturismelor vechi, proprietate a persoanelor fizice române, cu nivel de poluare foarte ridicat.

Art. 3. - În sensul prezentei ordonante de urgentă, termenii si expresiile de mai jos se definesc astfel:

a) Autoritatea - Administratia Fondului pentru Mediu;

b) autoturism uzat - orice autoturism înmatriculat în România având o vechime mai mare sau egală cu 10 ani de la anul fabricatiei, aflat în stare de functionare, care contine cumulativ următoarele componente esentiale: motorul, transmisia, trenul de rulare, caroseria, sasiul, precum si echipamentele electronice de gestionare a functiilor vehiculului si dispozitivul catalizator, dacă acestea au fost prevăzute din fabricatie;

c) autoturism nou - un autoturism care nu a fost înmatriculat niciodată;

d) proprietar - orice persoană fizică având domiciliul sau resedinta în România, care detine în proprietate un autoturism uzat înmatriculat pe numele său, precum si mostenitorii săi;

e) producător validat - orice persoană juridică, producător, importator autorizat de autoturisme sau distribuitor autorizat al acestuia, căreia i-a fost aprobată cererea de înscriere în Program.

Art. 4. - (1) Orice persoană juridică, producător, importator autorizat sau reprezentantii autorizati ai acestora, care solicită validarea pentru înscrierea în Program, depune la Autoritate o documentatie care va fi asimilată proiectelor de mediu în sensul Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Producătorul validat garantează accesul la Program al persoanei fizice care depune în termen toate documentele necesare pentru achizitionarea unui autoturism nou. În cazul în care accesul nu se realizează din culpa producătorului validat, acesta este obligat să ofere persoanei fizice respective posibilitatea achizitionării unui autoturism nou la un pret mai mic cu 3.800 lei fată de pretul de achizitie al autoturismului nou respectiv.

Art. 5. - (1) Autoritatea analizează documentatia depusă si prin structurile sale de decizie aprobă cererile care îndeplinesc criteriile impuse pentru validare.

(2) Autoritatea face publică lista persoanelor juridice validate.


Art. 6. - Poate beneficia de o primă în cuantum de 3.800 lei orice proprietar/mostenitor al unui autoturism uzat, care îndeplineste cumulativ următoarele conditii:

a) s-a înscris la un producător validat pentru achizitionarea unui autoturism nou;

b) a predat autoturismul uzat spre casare unui operator economic autorizat, conform prevederilor legale, să desfăsoare activităti de colectare a vehiculelor scoase din uz, obtinând un certificat de distrugere;

c) a radiat autoturismul uzat;

d) achizitionează un autoturism nou de la producătorul validat la care s-a înscris.

Art. 7. - Suma prevăzută la art. 6 va putea fi obtinută o singură dată si se va scădea din pretul de achizitie al unui autoturism nou.

Art. 8. - (1) Se interzic omologarea pentru circulatie, reînmatricularea ulterioară a unui autoturism uzat, predat spre casare conform prevederilor art. 6, pentru care s-a eliberat un certificat de distrugere a autoturismului uzat, si reutilizarea caroseriei, sasiului ori a motorului acestuia.

(2) Comercializarea ulterioară a autoturismelor prevăzute la alin. (1) sau introducerea pe orice cale spre reutilizare a caroseriei, sasiului ori a motorului acestora de către operatorii economici autorizati prevăzuti la art. 6 lit. b) constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei.

(3) Constatarea contraventiei prevăzute la alin. (2) si aplicarea sanctiunilor se realizează de personal împuternicit din cadrul Gărzii Nationale de Mediu.

Art. 9. - Prevederile art. 8 alin. (2) si (3) referitoare la contraventii se completează cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 10. - Pentru ducerea la îndeplinire în anul 2009 a prevederilor prezentei ordonante de urgentă, se alocă de la Fondul pentru mediu suma de 228.000 mii lei din sumele încasate de Administratia Fondului pentru Mediu.

Art. 11. - Instructiunile privind modalitătile de aplicare a prezentei ordonante de urgentă se aprobă prin ordin al ministrului mediului si dezvoltării durabile, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

Art. 12. - Programul se aplică, în limita sumei alocate, până la data de 11 decembrie 2009.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul mediului si dezvoltării durabile,

Attila Korodi

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 4 decembrie 2008.

Nr. 217.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 81/1999 privind înfiintarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare si Încercări pentru Electrotehnică - ICMET Craiova

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 81/1999 privind înfiintarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare si Încercări pentru Electrotehnică - ICMET Craiova, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 18 februarie 1999, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Institutul National de Cercetare-Dezvoltare si Încercări pentru Electrotehnică - ICMET Craiova este persoană juridică română care functionează în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifică si dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările si completările ulterioare.”

2. Articolul 3 se abrogă.

3. Anexa nr. 1 se abrogă.

4. Anexa nr. 2 se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. - Structura organizatorică a Institutului National de Cercetare-Dezvoltare si Încercări pentru Electrotehnică - ICMET Craiova se aprobă prin ordin al ministrului economiei si finantelor, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul economiei si finantelor,

Eugen Teodorovici,

secretar de stat Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Anton Anton

 

Bucuresti, 19 noiembrie 2008.

Nr. 1.495.

 


ANEXĂ

(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 81/1999)

 

REGULAMENTUL

de organizare si functionare al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare si Încercări pentru Electrotehnică - ICMET Craiova

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Institutul National de Cercetare-Dezvoltare si Încercări pentru Electrotehnică - ICMET Craiova, denumit în continuare ICMET Craiova, este persoană juridică română în coordonarea Ministerului Economiei si Finantelor, denumit în continuare minister coordonator.

(2) ICMET Craiova functionează pe bază de gestiune economică si autonomie financiară, calculează amortismente si conduce evidenta contabilă în regim economic si îsi desfăsoară activitatea în conformitate cu prevederile art. 17-28 din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifică si dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale prezentului regulament.

Art. 2. - (1) ICMET Craiova este înfiintat în scopul desfăsurării activitătii de cercetare stiintifică, dezvoltare tehnologică în domeniul specific de activitate, corespunzător prezentului regulament.

(2) ICMET Craiova contribuie, în principal, la elaborarea strategiei de dezvoltare a domeniului specific, potrivit hotărârii de înfiintare, si la realizarea cu prioritate a obiectivelor stiintifice si tehnologice stabilite prin programele nationale de cercetare stiintifică si dezvoltare tehnologică.

 

CAPITOLUL II

Obiectul de activitate

 

Art. 3. - Obiectul de activitate al ICMET Craiova cuprinde:

A. Activitatea principală conform codificării CAEN:

7219 - Cercetare si dezvoltare în alte stiinte naturale si inginerie.

B. Activităti secundare conform codificării CAEN:

2550 - Fabricarea produselor metalice obtinute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor;

2561 - Tratarea si acoperirea metalelor;

2562 - Operatiuni de mecanică generală;

2599 - Fabricarea altor articole din metal n.c.a.;

2611 - Fabricarea subansamblurilor electronice (module);

2612 - Fabricarea altor componente electronice;

2620 - Fabricarea calculatoarelor si a echipamentelor periferice;

2630 - Fabricarea echipamentelor de comunicatii;

2651 - Fabricarea de instrumente si dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigatie;

2660 - Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic si electroterapie;

2711 - Fabricarea motoarelor, generatoarelor si transformatoarelor electrice;

2712 - Fabricarea aparatelor de distributie si control a electricitătii;

2740 - Fabricarea de echipamente electrice de iluminat;

2822 - Fabricarea echipamentelor de ridicat si manipulat;

2829 - Fabricarea altor masini si utilaje de utilizare generală n.c.a.;

2849 - Fabricarea altor ma sini-unelte n.c.a.;

2899 - Fabricarea altor maini si utilaje specifice n.c.a.;

2931 - Fabricarea de echipamente electrice si electronice pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule;

2932 - Fabricarea altor piese si accesorii pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule;

3311 - Repararea articolelor fabricate din metal;

3312 - Repararea masinilor;

3313 - Repararea echipamentelor electronice si optice;

3314 - Repararea echipamentelor electrice;

3319 - Repararea altor echipamente;

3320 - Instalarea masinilor si echipamentelor industriale;

 4321 - Lucrări de instalatii electrice;

4329 - Alte lucrări de instalatii pentru constructii;

4619 - Intermedieri în comerul cu produse diverse;

4652 - Comert cu ridicata de componente si echipamente electronice si de telecomunicatii;

4939 - Alte transporturi terestre de călători n.c.a.;

5811 - Activităti de editare a cărtilor;

5812 - Activităti de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese si similare;

5819 - Alte activităti de editare;

5829 - Activităti de editare a altor produse software;

6201 - Activităti de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client);

6202 - Activităti de consultantă în tehnologia informatiei;

6209 - Alte activităti de servicii privind tehnologia informatiei;

6311 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activităti conexe;

6312 - Activităti ale portalurilor web;

6820 - Închirierea si subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;

7111 - Activităti de arhitectură;

7112 - Activităi de inginerie si consultantă tehnică legate de acestea;

7120 - Activităti de testări si analize tehnice;

7320 - Activităi de studiere a pietei si de sondare a opiniei publice;

7410 - Activităti de design specializat;

7430 - Activităi de traducere scrisă si orală (interpreti);

7490 - Alte activităti profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.;

7739 - Activităti de închirierea si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile n.c.a.;

8230 - Activităti de organizare a expozitiilor, târgurilor si congreselor;

8299 - Alte activităti de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.;

8541 - Învătământ superior non-universitar;

8542 - Î nvăământ superior universitar;

8559 - Alte forme de învătământ n.c.a.;

9101 - Activităti ale bibliotecilor si arhivelor;

9609 - Alte activităti de servicii n.c.a.;

 

CAPITOLUL III

Patrimoniul

 

Art. 4. - (1) Patrimoniul ICMET Craiova este de 269.853 lei conform situatiei financiare anuale simplificate încheiate la data de 30 iunie 2008, plus terenul aferent în suprafată de 59.493,58 m2.

(2) ICMET Craiova administrează, cu diligenta unui bun proprietar, bunuri proprietate privată a statului, precum si bunurile proprii dobândite în conditiile legii sau realizate din venituri proprii. Bunurile proprietate privată a statului administrate de ICMET Craiova, precum si bunurile proprii dobândite în conditiile legii sau realizate din venituri proprii, după caz, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 81/1999 privind înfiintarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare si Încercări pentru Electrotehnică, se înregistrează distinct în patrimoniul acestuia.

(3) Rezultatele cercetărilor obtinute în baza derulării unui contract finantat din fonduri publice apartin ICMET Craiova, în calitate de persoană juridică executantă, si ordonatorului principal de credite, în egală măsură, dacă prin contract nu s-a prevăzut altfel. Administrarea, înregistrarea în evidenta contabilă a ICMET Craiova, precum si înstrăinarea, închirierea sau concesionarea si casarea rezultatelor cercetărilor obtinute în baza derulării unui contract finantat din fonduri publice se fac potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările si completările ulterioare.

(4) În exercitarea drepturilor sale, ICMET Craiova posedă si foloseste bunurile aflate în patrimoniul său si, după caz, dispune de acestea în conditiile legii, în scopul realizării obiectului său de activitate.

(5) ICMET Craiova poate realiza servicii sau activităti de microproductie prin asociere în participatiune, în scopul stimulării valorificării rezultatelor cercetării, cu aprobarea ministerului coordonator si a autoritătii de stat pentru cercetare-dezvoltare.

(6) Patrimoniul ICMET Craiova poate fi modificat conform prevederilor legale în vigoare.

 

CAPITOLUL IV

Structura organizatorică si functională

 

Art. 5. - (1) ICMET Craiova poate avea în structură departamente, divizii, sectii, laboratoare si alte structuri organizatorice necesare realizării obiectului său de activitate.

(2) Structura organizatorică a ICMET Craiova se aprobă prin ordin al conducătorului organului administratiei publice coordonator, denumit în continuare ministru coordonator.

(3) În functie de specificul activitătii, prin decizie a directorului general, cu aprobarea consiliului de administratie, se pot organiza colective specializate sau colective interdisciplinare proprii ori în colaborare cu alte unităti din tară sau din străinătate.

 

CAPITOLUL V

Organele de conducere

 

Art. 6. - Conducerea ICMET Craiova este asigurată de:

a) consiliul de administratie;

b) comitetul de directie;

c) directorul general.

Art. 7. - Orientarea si coordonarea activitătii tehnico-stiintifice a ICMET Craiova sunt asigurate de consiliul stiintific.

Art. 8. - (1) Relatiile dintre subunitătile aflate în structura ICMET Craiova, precum si relatiile acestora cu tertii sunt stabilite de directorul general, care poate acorda împuterniciri de reprezentare în numele ICMET Craiova, cu avizul consiliului de administratie.

(2) Conducătorii subunitătilor din structura ICMET Craiova răspund în fata consiliului de administratie si a directorului general de îndeplinirea tuturor atributiilor, responsabilitătilor si competentelor încredintate de acestia.

Consiliul de administratie

Art. 9. - (1) Consiliul de administratie este format din 7 membri, cetăteni români, numiti prin ordin al ministrului coordonator, cu avizul Autoritătii Nationale pentru Cercetare

Stiintifică, la propunerea conducerii autoritătii de la care acestia provin, pentru un mandat de 4 ani, care poate fi reînnoit.

(2) Din consiliul de administratie fac parte în mod obligatoriu:

a) directorul general al ICMET Craiova, care este presedintele consiliului de administratie;

b) presedintele consiliului stiintific al ICMET Craiova;

c) un reprezentant al Autoritătii Nationale pentru Cercetare Stiintifică;

d) 2 reprezentanti ai Ministerului Economiei si Finantelor;

e) un reprezentant al Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse;

f) un specialist din domeniu, propus de ministerul coordonator.

(3) Revocarea membrilor consiliului de administratie se face de acelasi organ care a făcut numirea, în caz de abateri sau de nerespectare a îndatoririlor ce le revin.

Art. 10. - (1) Membrii consiliului de administratie îsi păstrează calitatea de angajati la institutia sau unitatea de la care provin, precum si toate drepturile si obligatiile care derivă din această calitate.

(2) Pentru activitatea desfăsurată în calitatea de membru al consiliului de administratie acestia beneficiază de o indemnizatie lunară stabilită de consiliul de administratie, dar nu mai mult de 20% din salariul de bază al directorului general al ICMET Craiova.

(3) Persoanele numite ca membri ai consiliului de administratie nu pot face parte din mai mult de două consilii de administratie ale institutelor nationale si nu pot participa în aceeasi calitate la alte unităti cu care ICMET Craiova are relatii contractuale sau interese concurente.

(4) Sunt incompatibili cu calitatea de membru al consiliului de administratie cei care, personal, sotul/sotia ori rudele până la gradul al doilea inclusiv, sunt în acelasi timp patroni sau asociati la alte unităti cu acelasi profil ori cu care ICMET Craiova se află în relatii comerciale directe.

Art. 11. - (1) Consiliul de administratie are, în principal, următoarele atributii:

a) aprobă, la propunerea consiliului stiintific, strategia si programele concrete de dezvoltare a ICMET Craiova, de introducere a unor tehnologii de vârf si de modernizare a celor existente, în concordantă cu strategia generală a domeniului propriu de activitate;

b) propune modificarea structurii organizatorice si functionale a ICMET Craiova, înfiintarea, desfiintarea si comasarea de subunităti din structura acestuia;

c) analizează si avizează proiectul bugetului de venituri si cheltuieli, care se depune la ministerul coordonator în vederea aprobării conform reglementărilor legale;

d) analizează si avizează situatiile financiare anuale si contul de profit si pierdere, pe care le supune spre aprobare ministerului coordonator, si aprobă raportul de gestiune asupra activitătii desfăsurate de ICMET Craiova în anul precedent;

e) analizează realizarea criteriilor de performantă si raportarea trimestrială privind activitatea realizată de ICMET Craiova si aprobă măsuri pentru desfăsurarea acesteia în conditii de echilibru al bugetului de venituri si cheltuieli;

f) analizează, aprobă sau, după caz, propune spre aprobare, potrivit prevederilor legale, investitiile care urmează a fi realizate de ICMET Craiova;

g) propune spre aprobare majorarea sau diminuarea patrimoniului, precum si concesionarea sau închirierea unor bunuri din patrimoniul ICMET Craiova, în conditiile legii;


h) aprobă valorificarea bunurilor proprii dobândite, cu respectarea prevederilor legale;

i) aprobă volumul creditelor bancare prevăzute la art. 32 si stabileste modul de rambursare a acestora;

j) aprobă utilizarea disponibilitătilor în valută;

k) aprobă mandatul pentru negocierea contractului colectiv de muncă;

l) aprobă criteriile si comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul ICMET Craiova.

(2) Consiliul de administratie exercită orice alte atributii stabilite, potrivit prevederilor legale.

Art. 12. - Consiliul de administratie îsi desfăsoară activitatea pe baza regulamentului propriu de organizare si functionare, avizat de ministerul coordonator. Acesta hotărăste în problemele privind activitatea ICMET Craiova, cu exceptia celor care, potrivit legii, sunt date în competenta altor organe.

Art. 13. - (1) Consiliul de administratie se întruneste de regulă o dată pe lună sau ori de câte ori interesele ICMET Craiova o cer, la convocarea presedintelui sau la solicitarea a 1/3 din numărul membrilor consiliului de administratie.

(2) Dezbaterile consiliului de administratie sunt conduse de presedintele consiliului, iar în lipsa acestuia, de către vicepresedintele ales de către membrii acestuia.

Art. 14. - (1) Consiliul de administratie îsi desfăsoară activitatea în prezenta a cel putin 2/3 din numărul membrilor săi. Dacă nu este îndeplinită această conditie, sedinta consiliului de administratie poate fi reprogramată într-un interval de cel mult 15 zile, având aceeasi ordine de zi.

(2) Hotărârile consiliului de administratie se iau cu majoritatea voturilor membrilor prezenti, dar nu mai putin de jumătate plus unu din numărul total al membrilor.

Art. 15. - La sedintele consiliului de administratie participă, în calitate de invitat permanent, un reprezentant al sindicatului reprezentativ din ICMET Craiova sau un reprezentant al salariatilor, în cazul în care acestia nu sunt constituiti în sindicat.

Art. 16. - Pentru luarea unor decizii vizând probleme complexe, consiliul de administratie poate atrage în activitatea de analiză consilieri si consultanti din diferite sectoare de activitate. Activitatea acestora va fi remunerată conform prevederilor legale.

Art. 17. - (1) Membrii consiliului de administratie sunt răspunzători, în conditiile legii, pentru îndeplinirea atributiilor ce le revin si răspund solidar pentru gestionarea patrimoniului ICMET Craiova.

(2) Membrii consiliului de administratie care s-au abtinut ori s-au împotrivit luării unei decizii ce s-a dovedit păgubitoare pentru ICMET Craiova nu răspund dacă au consemnat expres punctul lor de vedere în registrul de sedinte al consiliului de administratie si dacă au anuntat în scris despre aceasta ministerul coordonator.

(3) Membrii consiliului de administratie care nu respectă prevederile art. 10 alin. (3) si (4) răspund, potrivit legii, pentru daunele cauzate ICMET Craiova ca urmare a acestui fapt.

Art. 18. - În primul trimestru al fiecărui an, consiliul de administratie prezintă ministerului coordonator un raport asupra activitătii desfăsurate în anul precedent si asupra programului de activitate pentru anul în curs.

Art. 19. - Secretariatul consiliului de administratie este asigurat de ICMET Craiova. Atributiile secretariatului sunt prevăzute în regulamentul de organizare si functionare a consiliului de administratie.

Comitetul de directie

Art. 20. - (1) Conducerea operativa a ICMET Craiova este asigurată de un comitet de directie, compus din directorul general si conducătorii principalelor compartimente din structura organizatorică a ICMET Craiova.

(2) La sedintele comitetului de directie participă, în calitate de invitat permanent, un reprezentant al sindicatului reprezentativ din ICMET Craiova sau un reprezentant al salariatilor, în cazul în care acestia nu sunt constituiti în sindicat.

Art. 21. - (1) Comitetul de directie exercită atributii si are răspunderi în limita competentelor propuse de directorul general si aprobate de consiliul de administratie.

(2) Comitetul de directie stabileste actiunile concrete necesare pentru realizarea obiectivelor rezultate din:

a) strategia programelor de dezvoltare a institutului national;

b) programul anual de cercetare-dezvoltare;

c) bugetul de venituri si cheltuieli;

d) programul de investitii;

e) sistemul de asigurare a calitătii;

f) alte obligatii.

Art. 22. - Comitetul de directie se întruneste decadal si ori de câte ori interesele ICMET Craiova o impun.

Art. 23. - (1) La nivelul subunitătilor din cadrul ICMET Craiova se organizează si functionează comitetul de conducere, care îsi desfăsoară activitatea în conformitate cu propriul regulament de organizare si functionare, aprobat de consiliul de administratie al ICMET Craiova, si este prezidat de directorul subunitătii respective.

(2) Comitetul de conducere exercită atributii si are răspunderi în limita competentelor stabilite de directorul general al ICMET Craiova si aprobate de consiliul de administratie.

Directorul general

Art. 24. - (1) Activitatea curentă a ICMET Craiova este condusă de directorul general, numit pentru o perioadă de 4 ani, pe baza rezultatelor concursului de selectie organizat conform metodologiei de concurs privind ocuparea functiei de director general la institutele nationale de cercetare-dezvoltare. La expirarea acestui termen, în functie de performantele realizate, numirea directorului general poate fi prelungită pentru o perioadă de cel mult 4 ani.

(2) Numirea si eliberarea din functie a directorului general se fac prin ordin al ministrului coordonator.

Art. 25. - Directorul general are, în principal, următoarele atributii si responsabilităti:

a) reprezintă, personal sau prin delegat, interesele ICMET Craiova în relatiile cu celelalte organe, organizatii si operatori economici, precum si cu persoane fizice din tară si din străinătate;

b) stabileste atributiile, competentele si relatiile la nivelul departamentelor ICMET Craiova, precum si relatiile acestora cu tertii, cu avizul consiliului de administratie;

c) propune consiliului de administratie modificarea structurii organizatorice si functionale a ICMET Craiova;

d) numeste directorii si conducătorii compartimentelor din structura organizatorică a ICMET Craiova, în urma concursului organizat pe baza criteriilor propuse de comitetul de directie, si îi revocă, după caz, cu avizul consiliului de administratie;

e) angajează si concediază personalul ICMET Craiova, conform prevederilor legale si ale contractului colectiv de muncă;

f) asigură negocierea contractului colectiv de muncă la nivelul ICMET Craiova si a salariilor personalului acestuia, prin


comitetul de directie; aprobă salariile rezultate din negocierea directă;

g) răspunde de administrarea întregului patrimoniu, cu respectarea prevederilor legale;

h) adoptă măsuri si urmăreste realizarea operatiunilor de comert interior si de import-export, prin compartimentele proprii specializate;

i) analizează lunar stadiul valorificării rezultatelor cercetării, inclusiv activitatea compartimentului de marketing;

j) are atributii si răspunderi similare unui ordonator de credite pentru sumele alocate ICMET Craiova de la bugetul de stat;

k) poate delega, în conditiile legii, o parte din atributiile sale celorlalte persoane din conducerea ICMET Craiova;

l) exercită orice alte atributii ce îi sunt delegate de consiliul de administratie.

Consiliul stiintific

Art. 26. - (1) Consiliul stiintific este format din 11 membri, reprezentând principalele compartimente din cadrul ICMET Craiova care desfăsoară activităti de cercetare-dezvoltare.

(2) Consiliul stiintific este alcătuit din cadre cu studii superioare din activitatea de cercetare-dezvoltare, cu realizări deosebite în domeniu, salariati ai ICMET Craiova, alesi pentru 4 ani, prin vot secret, de către cadrele cu studii superioare din ICMET Craiova.

(3) Din consiliul stiintific fac parte, de drept, directorul general si directorul stiintific ai ICMET Craiova.

(4) Consiliul stiintific este condus de un presedinte si un vicepresedinte, alesi prin vot secret de către membrii consiliului stiintific.

(5) Consiliul stiintific se organizează si functionează în conformitate cu regulamentul propriu, aprobat de consiliul de administratie.

Art. 27. - Atributiile principale ale consiliului stiintific sunt următoarele:

a) participă la elaborarea strategiei de dezvoltare a activitătii de cercetare-dezvoltare a domeniului si la elaborarea planurilor proprii de cercetare-dezvoltare;

b) analizează, avizează si urmăreste realizarea lucrărilor de cercetare stiintifică;

c) propune spre aprobare consiliului de administratie programul anual de cercetare-dezvoltare si inovare al ICMET Craiova;

d) avizează hotărârile consiliului de administratie care implică politica de cercetare a ICMET Craiova si a ramurii;

e) propune măsuri pentru perfectionarea profesională, încadrarea personalului de cercetare în grade profesionale;

f) organizează si coordonează desfăsurarea manifestărilor cu caracter stiintific;

g) avizează actiunile de cooperare, interne si internationale, cu scop stiintific;

h) avizează acordarea de burse de studii si stagii de perfectionare în tară si în străinătate.

 

CAPITOLUL VI

Bugetul de venituri si cheltuieli si executia acestuia. Relatii financiare

 

Art. 28. - (1) ICMET Craiova întocmeste anual buget de venituri si cheltuieli, situatii financiare anuale, potrivit normelor metodologice elaborate de ministerul coordonator.

(2) Bilantul contabil anual se aprobă de ministerul coordonator, în conditiile legii.

Art. 29. - (1) Veniturile si cheltuielile ICMET Craiova se stabilesc prin buget pentru fiecare exercitiu financiar.

(2) Bugetul de venituri si cheltuieli se întocmeste pe baza indicatorilor de performantă stabiliti de ministerul coordonator si se aprobă prin ordin al ministrului coordonator, cu avizul prealabil al Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse.

Art. 30. - ICMET Craiova determină anual volumul de venituri de realizat si de cheltuieli totale de efectuat, corelat cu contractele încheiate pentru activitatea programată.

Art. 31. - (1) Salariile individuale ale personalului se stabilesc prin negociere, conform reglementărilor legale si prevederilor contractului colectiv de muncă, în limita fondului total destinat plătii salariilor, prevăzut în bugetul de venituri si cheltuieli stabilit, potrivit legii.

(2) Salariul de bază al directorului general se stabileste prin ordin al ministrului coordonator, potrivit reglementărilor legale în vigoare.

Art. 32. - (1) Pentru acoperirea cheltuielilor curente, în situatia în care, în cursul unui an, resursele financiare ale ICMET Craiova nu sunt suficiente, acesta poate contracta credite bancare, în valoare de cel mult 20% din veniturile brute realizate în anul precedent.

(2) Contractarea de credite peste plafonul stabilit se efectuează cu aprobarea ministerului coordonator.

Art. 33. - (1) ICMET Craiova hotărăste cu privire la investitiile ce urmează a fi realizate, potrivit obiectului său de activitate, finantarea efectuându-se din surse proprii si din credite bancare, precum si din surse bugetare, prin ministerul coordonator, potrivit legii.

(2) Ministerul coordonator va cuprinde în bugetul său de venituri si cheltuieli fondurile necesare realizării unor investitii, dotări, achizitionării de aparatură, echipamente si instalatii pentru institut.

(3) Executia investitiilor prevăzute la alin. (1) si (2) se adjudecă potrivit legii.

Art. 34. - (1) Operatiunile de încasări si plăti ale ICMET Craiova se efectuează prin conturi deschise la bănci comerciale cu sediul în România.

(2) ICMET Craiova poate efectua operatiuni de încasări si plăti în lei si în valută, prin casieria proprie, cu respectarea nivelului plafonului de casă si a normativelor de disciplină financiar-valutare stabilite prin actele normative în vigoare.

(3) ICMET Craiova poate efectua operatiuni de comert exterior, aferente obiectului său de activitate, potrivit legii. Operatiunile de încasări si plăti cu străinătatea se vor efectua prin conturi bancare deschise la unitătile bancare specializate cu sediul în România.

Art. 35. - ICMET Craiova îsi va organiza controlul financiar preventiv propriu si controlul financiar de gestiune, potrivit legii.

 

CAPITOLUL VII

Reglementarea litigiilor

 

            Art. 36. - Litigiile ICMET Craiova cu persoane fizice sau persoane juridice, nesolutionate pe cale amiabilă, sunt supuse spre rezolvare instantelor judecătoresti române de drept comun.

 

CAPITOLUL VIII

Dispozitii finale

 

            Art. 37. - Statutul de institut national se reînnoieste periodic prin reacreditare, care are loc într-un interval de maximum 5 ani sau la modificarea obiectului de activitate al ICMET Craiova.


 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2008 al Regiei Autonome „Monetăria Statului” din subordinea Băncii Nationale a României

 

În temeiul art.108 din Constitutia României, republicată, si al art. 15 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2008 al Regiei Autonome „Monetăria Statului” din subordinea Băncii Nationale a României, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome „Monetăria Statului” reprezintă limite maxime si nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Băncii Nationale a României, cu avizul Ministerului Economiei si Finantelor si al Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse.

(2) În cazul în care în cursul executiei bugetare se înregistrează depăsiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Regia Autonomă „Monetăria Statului” va putea efectua cheltuieli totale proportional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Guvernatorul Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Mariana Câmpeanu

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 4 decembrie 2008.

Nr. 1.603.

 

ANEXĂ*)

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

REGIA AUTONOMĂ MONETĂRIA STATULUI

Bucuresti, str. Fabrica de Chibrituri nr. 30

CUI 427304 Atribut fiscal RO

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2008

 

 

 

 

 

 

- mii lei -

 

 

INDICATORI

Nr. rd.

2008

0

1

2

3

4

I.

VENITURI TOTALE (rd.2 + 10+15)

1

33.429

 

1

Venituri din exploatare -total, din care :

2

33.259

 

 

a) productia vânduta

3

33.109

 

 

b)venituri din vânzarea mărfurilor

4

50

 

 

c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete. din care :

5

0

 

 

- subventii. cf. preved legale in vigoare

6

0

 

 

- transferuri cf. preved legale in vigoare

7

0

 

 

d) productia imobilizata

8

0

 

 

e) alte venituri din exploatare

9

100

 

2

Venituri financiare - total, din care:

10

170

 

 

a) venituri din interese de participare

11

0

 

 

b) venituri din alte investitii financiare si creante care fac parte din activele imobilizate

12

0

 

 

c) venituri din dobinzi

13

5

 

 

d) alte venituri financiare

14

165

 

3

Venituri extraordinare

15

0

II.

CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 46 + 49)

16

33.146

 

1

Cheltuieli de exploatare -total, din care:

17

32.695

 

 

a) cheltuieli materiale

18

20.186

 

 

b) alte cheltuieli externe (cu energia si apa)

19

873

 

 

c) cheltuieli privind mărfurile

20

29

 

 

d) cheltuieli cu personalul, din care:

21

8.974

 

 

- salarii

22

6.435

 

 

contracte de mandat/ contracte de performanta

23

182

 

 

- cheltuieli cu asigurările si protectia sociala, din care :

24

1.758

 

 

cheltuieli privind contributia la asigurările sociale

25

1.320

 

 

cheltuieli privind contributia la asigurări pi. somaj

26

84

 

 

cheltuieli privind contributia la asigurările sociale de sănătate

27

354

 

 

-alte cheltuieli cu personalul. din care :

28

781


0

1

2

3

4

 

 

- cheltuieli sociale prevăzute ia art.21 lit.c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modif. si complet. ulterioare, din care:

29

31

 

 

- tichete de cresa { cf.art.3 din Legea nr. 193/2006)

30

0

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf.art.2 din Legea 193/2006)

31

129

 

 

- fonduri speciale aferente fondului de salarii

32

29

 

 

-tichete de masa

33

592

 

 

e) ajustări de valoare privind imobilizările corporale si necorporale

34

2.054

 

 

f) alte cheltuieli de exploatare, din care:

35

579

 

 

- cheltuieli privind prestatiile externe, din care:

36

559

 

 

- cheltuieli de protocol, din care:

37

8

 

 

- tichete cadou pentru protocol ( cf. art.2 din Legea nr. 193/2006)

38

0

 

 

- cheltuieli de reclama si publicitatea din care :

39

12

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclama si publicitate ( cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006)

40

0

 

 

-tichete cadou pentru campanile de marketing , studiul pietei , promovarea pe piete existente sau noi (cf. art2 din Legea nr. 193/2006)

41

0

 

 

-cheltuieli cu sponsorizarea

42

 

 

 

- alte cheltuieli din care :

43

0

 

 

-taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale

44

0

 

 

-redeventa din concesionarea bunurilor publice

45

0

 

2

Cheltuieli financiare - total, din care:

46

451

 

 

- cheltuieli privind dobinzile :

47

213

 

 

- alte cheltuieli financiare

48

238

 

3

Cheltuieli extraordinare

49

0

III.

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

50

283

IV.

IMPOZIT PE PROFIT

51

45

V.

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

52

238

 

1

Rezerve legale

53

0

 

2

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

54

0

 

3

Alte rezerve reprezentind facilitati fiscale prevăzute de lege

55

0

 

4

Constituirea surselor proprii de finantare pt. proiectele cofînantate din imprumuturi externe , precum si pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, platii dobinzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi externe

56

0

 

5

Alte repartizări prevăzute de lege

57

0

 

6

Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net , dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic in exercitiul finaciar de referinta

58

24

 

7

Minimim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome , ori dividende in cazul societătilor /companiilor nationale si societătilor cu capital integral sau majoritar de stat

59

119

 

8

Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute Ia pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare

60

95


0

1

2

3

4

VI.

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care

61

2.054

 

1

Surse proprii

62

2.054

 

2

Alocatii de la buget

63

0

 

3

Credite bancare

64

0

 

 

- interne

65

0

 

 

- externe

66

0

 

4

Alte surse

67

0

VII.

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care :

68

2.054

 

1

Cheltuieli aferente investitiilor, inclusiv cele aferente investitiilor in curs la finele anului

69

2.054

 

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

70

0

 

 

- interne

71

0

- externe

72

0

VIII.

REZERVE , din care :

73

0

 

1

Rezerve legale :

74

0

 

2

Rezerve statutare

75

0

 

3

Alte rezerve

76

0

IX.

DATE DE FUNDAMENTARE

77

 

 

1

Venituri totale

78

33.429

 

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

79

33.146

 

3

Nr. prognozat de personal la finele anului

80

300

 

4

Nr. mediu de salariati total

81

305

 

5

Fond de salarii, din care:

82

6.435

 

 

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca

83

6.103

 

 

b) alte cheltuieli cu personalul

84

332

 

6

Câstigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)

85

1.667,48

 

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoana) (rd. 78/81 in preturi curente

86

0

 

9

Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoana) (rd. 78/81 in preturi comparabile

87

0

 

10

Productivitatea muncii in unităti fizice pe total personal mediu (unităti fizice/persoana)

88

3.812.158

 

11

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000) ] = (rd. 16/rd. 1) X 1000

89

991,53

 

12

Plati restante

90

0

 

 

- preturi curente

91

0

 

 

-preturi comparabile

92

0

 

13

Creante restante

93

0

 

 

- preturi curente

94

0

 

 

- preturi comparabile

95

0

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind reorganizarea Institutului National de Informare si Documentare

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 11 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifică si dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Institutul National de Informare si Documentare, denumit în continuare INID, se reorganizează ca institutie publică cu personalitate juridică, finantată integral din venituri proprii, în subordinea Autoritătii Nationale pentru Cercetare Stiintifică, în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri.

Art. 2. - Sediul INID este în municipiul Bucuresti, str. Mendeleev nr. 21-25, sectorul 1.

Art. 3. - INID are misiunea de a propune si de a implementa o politică coerentă si stimulativă în domeniul informării, documentării si comunicării stiintifice, în acord cu Strategia natională de cercetare, dezvoltare si inovare.

Art. 4. - INID are, în principal, ca obiect de activitate:

a) furnizarea de informatii stiintifice institutiilor de cercetare, de educatie, precum si altor persoane fizice si juridice interesate;

b) asigurarea de servicii de depozitare a informatiilor cu privire la rezultatele cercetării si la evaluările stiintifice;

c) întocmirea de baze de date specifice în scopul formării unei retele de informare si documentare la nivel national;

d) asigurarea de servicii bibliografice si bibliometrice si activităti de bibliotecă;

e) elaborarea de studii si rapoarte privind potentialul si necesarul national de informare, documentare si comunicare, în vederea cercetării stiintifice si a dezvoltării tehnologice;

f) realizarea de programe si proiecte de cercetare stiintifică, dezvoltare tehnologică, inovare si transfer tehnologic, la nivel national si international;

g) diseminarea si promovarea realizărilor stiintifice si a cunostintelor de specialitate, la nivel national si international;

h) realizarea de activităti de pregătire si formare profesională a specialistilor din domeniul informării, documentării si comunicării stiintifice;

i) editarea de cărti, reviste si alte materiale de informare si promotionale;

j) oferirea de consultantă si asistentă de specialitate în domeniul informării, documentării si comunicării stiintifice;

k) organizarea de manifestări stiintifice si expozitionale, interne si internationale;

l) asigurarea de servicii de traducere de specialitate;

m) reprezentarea, pe bază de mandat, a Autoritătii Nationale pentru Cercetare Stiintifică în organisme internationale de profil;

n) realizarea de activităti de informatică si alte activităti conexe;

o) exercitarea altor atributii si servicii specifice, stabilite prin regulamentul de organizare si functionare, în sprijinul realizării activitătilor sale.

Art. 5. - Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale INID se asigură integral din venituri proprii i din alte surse atrase conform legii.

Art. 6. - (1) Patrimoniul INID se preia pe bază de protocol de predare-preluare, de către unitatea care se reorganizează, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.


(2) Valoarea patrimoniului INID la 30 iunie 2008 este de 1.331.575 lei, din care imobilizări corporale în valoare de 228.146 lei.

Art. 7. - INID, reorganizat potrivit art. 1, preia toate drepturile si este tinut de toate obligatiile existente anterior reorganizării.

Art. 8. - (1) Cele 20 de posturi finantate de la bugetul de stat pentru bibliotecă si personalul INID încadrat pe aceste posturi sunt preluate de Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” din Bucuresti, aflată în subordinea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului.

(2) Restul personalului existent la data reorganizării INID este mentinut pe functii.

(3) Regulamentul de organizare si functionare, structura organizatorică si statul de functii ale INID se aprobă prin decizie a presedintelui Autoritătii Nationale pentru Cercetare Stiintifică în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 9. - (1) Conducerea INID este asigurată de directorul general si comitetul director, compus din directorul general si conducătorii principalelor compartimente din structura organizatorică a INID.

(2) Numirea directorului general se face prin decizie a presedintelui Autoritătii Nationale pentru Cercetare Stiintifică, pe baza rezultatelor concursului organizat în conditiile legii.

Art. 10. - (1) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.077/1990 privind organizarea si functionarea Institutului National de Informare si Documentare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 109 din 27 mai 1992.

(2) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, pozitia 2 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.449/2005 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Cercetare Stiintifică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.101 din 7 decembrie 2005, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

a) precizarea aflată la nota **) „Un număr de maximum 20 de posturi pentru bibliotecă se finantează de la bugetul de stat” se abrogă;

b) la coloana „Sursa de finantare” textul se înlocuieste cu: „Venituri proprii”.

(3) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, pct. 1 al notei din anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 277 din 25 aprilie 2007, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

 

„NOTĂ:

1. Numărul maxim de posturi pentru unitătile si activitătile din subordinea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului finantate integral de la bugetul de stat este 10.621.”

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Remus Pricopie,

secretar de stat

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 4 decembrie 2008.

Nr. 1.606.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexelor nr. II/28 si nr. II/29 la Hotărârea Guvernului nr. 536/2006 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investitii cuprinse în „Proiectul nr. 3 - Modernizarea infrastructurii de apă si apă uzată în bazinul Cris, în judetul Vaslui si în municipiul Ploiesti” din cadrul Memorandumului aprobat în sedinta Guvernului din 12 ianuarie 2006 pentru aprobarea unor împrumuturi de până la 1.441.000.000 euro în perioada 2006-2009, pentru finantarea investitiilor prioritare de mediu si gospodărire a apelor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Anexele nr. II/28 si nr. II/29 la Hotărârea Guvernului nr. 536/2006 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investitii cuprinse în „Proiectul nr. 3 - Modernizarea infrastructurii de apă si apă uzată în bazinul Cris, în judetul Vaslui si în municipiul Ploiesti” din cadrul Memorandumului aprobat în sedinta Guvernului din 12 ianuarie 2006 pentru aprobarea unor împrumuturi de până la 1.441.000.000 euro în perioada 2006-2009, pentru finantarea investitiilor prioritare de mediu si gospodărire a apelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 463 din 29 mai 2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se înlocuiesc cu anexele nr. 1 si 2*), care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. - Finantarea din împrumuturi sau de la bugetul de stat a obiectivelor de investitii cuprinse în Hotărârea Guvernului nr. 536/2006, cu modificările si completările ulterioare, se va efectua cu respectarea prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul mediului si dezvoltării durabile,

Attila Korodi

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 17 decembrie 2008.

Nr. 1.683.


*) Anexele nr. 1 si 2 nu se publică, fiind clasificate potrivit legii.

 


DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind eliberarea, la cerere, a domnului Nedelcu Vasile din functia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 

Având în vedere cererea domnului Nedelcu Vasile de eliberare din functia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru, înregistrată cu nr. 5/7.802/CPT din 11 decembrie 2008,

în temeiul art. 15 lit. c) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite următoarea decizie:

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Nedelcu Vasile se eliberează, la cerere, din functia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion-Mircea Plângu

 

Bucuresti, 15 decembrie 2008.

Nr. 251.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind eliberarea domnului Velcu Vlad-Alexandru din functia de consilier personal în cadrul Cancelariei Primului-Ministru - Cabinetul Primului-Ministru

 

În temeiul prevederilor art. 15 lit. c) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite următoarea decizie:

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Velcu Vlad-Alexandru se eliberează, la cerere, din functia de consilier personal în cadrul Cancelariei Primului-Ministru - Cabinetul Primului-Ministru.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion-Mircea Plângu

 

Bucuresti, 15 decembrie 2008.

Nr. 252.

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind eliberarea doamnei Hotoiu Nela din functia de curier personal în cadrul Cancelariei Primului-Ministru - Cabinetul Primului-Ministru

 

În temeiul prevederilor art. 15 lit. c) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite următoarea decizie:

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Hotoiu Nela se eliberează, la cerere, din functia de curier personal în cadrul Cancelariei Primului-Ministru - Cabinetul Primului-Ministru.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion-Mircea Plângu

 

Bucuresti, 15 decembrie 2008.

Nr. 253.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

privind publicarea acceptării amendamentelor la Codul international pentru constructia si echipamentul navelor pentru transportul în vrac al gazelor lichefiate (Codul IGC), adoptate de Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia MSC.177(79) a Comitetului Securitătii Maritime din 10 decembrie 2004

 

În temeiul prevederilor art. 12 lit. b) si d) din Ordonanta Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 4 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim si pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 2 pct. 18 si art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se publică amendamentele la Codul international pentru constructia si echipamentul navelor pentru transportul în vrac al gazelor lichefiate (Codul IGC), adoptate de Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia MSC.177(79) a Comitetului Securitătii Maritime din 10 decembrie 2004, amendamente intrate în vigoare pentru România la data de 1 iulie 2006, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Autoritatea Navală Română va lua măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul transporturilor,

Antonel Tănase,

secretar de stat

 

Bucuresti, 10 decembrie 2008.

Nr. 1.509.

 

ANEXĂ

 

REZOLUTIA MSC.177(79) (adoptată la 10 decembrie 2004)

Adoptarea amendamentelor la Codul international pentru constructia si echipamentul navelor pentru transportul

în vrac al gazelor lichefiate (Codul IGC)

 

            Comitetul Securitătii Maritime,

amintind art. 28(b) din Conventia privind crearea Organizatiei Maritime Internationale, referitor la functiile Comitetului, notând Rezolutia MSC.5(48), prin care Comitetul a adoptat Codul international pentru constructia si echipamentul navelor pentru transportul în vrac al gazelor lichefiate (denumit în continuare Codul IGC), care a devenit obligatoriu conform cap. VII al Conventiei internationale din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare (SOLAS) (denumită în continuare Conventia),


notând si art. VIII(b) si regula VII/11.1 ale Conventiei referitoare la procedura de amendare a Codului IGC, luând în considerare, la cea de-a saptezeci si noua sesiune a sa, amendamentele la Codul IGC propuse si difuzate conform art. VIII(b)(i) din Conventie:

1. adoptă, în conformitate cu art. VIII(b)(iv) din Conventie, amendamentele la Codul IGC al căror text este prezentat în anexa la prezenta rezolutie;

2. stabileste, în conformitate cu art. VIII(b)(vi)(2)(bb) din Conventie, că amendamentele se vor considera ca fiind acceptate la 1 ianuarie 2006, în afară de cazul în care, înainte de această dată, mai mult de o treime din guvernele contractante la Conventie sau guvernele contractante ale căror flote comerciale reprezintă în total cel putin 50% din tonajul brut al flotei comerciale mondiale vor fi notificat obiectiile lor la aceste amendamente;

3. invită guvernele contractante să noteze că, în conformitate cu art. VIII(b)(vii)(2) din Conventie, amendamentele vor intra în vigoare la 1 iulie 2006, după acceptarea lor în conformitate cu paragraful 2 de mai sus;

4. solicită secretarului general, în conformitate cu art. VIII(b)(v) din Conventie, să transmită tuturor guvernelor contractante la Conventie copii certificate ale prezentei rezolutii si ale textului amendamentelor continute în anexă;

5. solicită în plus secretarului general să transmită copii ale acestei rezolutii si ale anexei sale membrilor Organizatiei care nu sunt guverne contractante la Conventie.

 

ANEXĂ la Rezolutia MSC.177(79)

 

AMENDAMENTE la Codul international pentru constructia si echipamentul navelor pentru transportul în vrac al gazelor lichefiate

(Codul IGC)

 

CAPITOLUL 3

Amenajarea navei

 

            (Următorul amendament se aplică navelor construite la 1 ianuarie 2007 sau după această dată.)

            1. În paragraful 3.6.4, referirea la „10.2.5.4” se înlocuieste cu „10.1.4”.

 

CAPITOLUL 10

Instalatii electrice

 

            (Următorul amendament se aplică navelor construite la 1 ianuarie 2007 sau după această dată.)

            2. În paragraful 10.1.4, cuvintele din prima frază „dacă exceptiile de la 10.2 sunt permise” se elimină.

            3. Următoarea nouă frază se adaugă la sfârsitul paragrafului 10.1.4:

            „Echipamentul electric, cablurile si traseele de cabluri nu trebuie montate în locuri periculoase, în afara cazului în care se conformează standardelor care nu sunt inferioare celor acceptabile de Organizatie*. Totusi, pentru locurile care nu sunt

prevăzute de aceste standarde, echipamentul electric, cablurile si traseele de cabluri care nu se conformează standardelor pot fi montate în locuri periculoase pe baza unei evaluări de risc, după cum consideră Administratia, în scopul asigurării unui nivel echivalent de sigurantă.”

            4. Paragraful existent 10.2 se elimină**.

 

APENDICE

 

            Modelul Certificatului international de conformitate pentru transportul în vrac al gazelor lichefiate

 

            5. În formularul Certificatului international de conformitate pentru transportul în vrac al gazelor lichefiate se introduce următoarea nouă sectiune între sectiunea care începe cu cuvintele „Prezentul certificat este valabil până la” si sectiunea care începe cu cuvintele „Eliberat la”:

            „Data terminării inspectiei pe care se bazează acest certificat:....................................................................... (zz/ll/aaaa)

 


* Se face referire la standardele publicate de Comisia Internatională de Electrotehnică, IEC 60092-502:1999 „Instalatii electrice la nave - Nave-cisternă”.

** Notă din partea Secretariatului:

În paragraful 10.1.2, la sfârsitul primei fraze se adaugă următoarea notă de subsol:

„* Se face referire la standardele relevante ale Comisiei Internationale de Electrotehnică, în special la publicatia 60092-502.”

În paragraful 10.1.3, nota de subsol de la sfârsitul paragrafului se elimină.

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 3.507/2008 privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark, aferente lunii decembrie 2008

 

            În temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Finantelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

            ministrul economiei si finantelor emite următorul ordin:

 

            Art. I. - Articolul 1 din anexa nr. 1 „Prospect de emisiune al certificatelor de trezorerie cu discont lansate în luna decembrie 2008” la Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 3.507/2008 privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark, aferente lunii decembrie 2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 807 din 3 decembrie 2008, se modifică si va avea următorul cuprins:

            „Art. 1. - În vederea finantării si refinantării datoriei publice în luna decembrie 2008, Ministerul Economiei si Finantelor anuntă lansarea de emisiuni de certificate de trezorerie cu discont, astfel:

 

Cod ISIN

Data licitatiei

Data emisiunii

Data scadentei

Nr. de zile

Valoarea emisiunii - lei -

RO0809CTN0O0

3.12.2008

5.12.2008

6.03.2009

91

1.000.000.000

RO0809CTN0P7

10.12.2008

12.12.2008

12.06.2009

182

1.000.000.000

RO0809CTN0S1

17.12.2008

19.12.2008

20.03.2009

91

500.000.000

RO0809CTN0R3

22.12.2008

24.12.2008

23.12.2009

364

800.000.000”

 

            Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul economiei si finantelor,

Eugen Orlando Teodorovici,

secretar de stat

 

Bucuresti, 12 decembrie 2008.

Nr. 3.639.

 

ACTE ALE COLEGIULUI MEDICILOR DENTISTI DIN ROMÂNIA

 

COLEGIUL MEDICILOR DENTISTI DIN ROMÂNIA

 

DECIZIE

privind organizarea sistemului de educatie medicală continuă pentru medicii dentisti

 

 

            În temeiul art. 500, 502, 510 si 525 din titlul XIII al Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările ulterioare,

 

            Consiliul national al Colegiului Medicilor Dentisti din România decide:

 

            Art. 1. - (1) Medicii dentisti cu drept de liberă practică sunt obligati ca, în mod continuu si pe parcursul întregii perioade de activitate profesională, să urmeze forme de educatie medicală continuă si să cumuleze numărul minim de credite stabilit de Consiliul national al Colegiului Medicilor Dentisti din România.

            (2) Nerealizarea numărului minim de credite de educatie medicală continuă implică, conform legii, suspendarea dreptului de liberă practică până la îndeplinirea obligatiei prevăzute la alin. (1).

            Art. 2. - Educatia medicală continuă, denumită în continuare EMC, reprezintă totalitatea activitătilor de pregătire teoretică si practică desfăsurate de medicii dentisti în vederea îmbunătătirii nivelului de cunostinte, abilităti si aptitudini profesionale, în scopul cresterii calitătii si performantei activitătii în domeniul medico-dentar.

Art. 3. - (1) Activitătile de EMC sunt cuantificate prin unităti de creditare, denumite în continuare credite de EMC.

(2) În sensul prezentei decizii, creditele de EMC sunt valori numerice, alocate unor activităti unitare de pregătire în domeniul profesional. Prin creditele de EMC se apreciază, în medie, cantitatea si calitatea pregătirii profesionale, sub toate aspectele ei.

(3) Creditele de EMC se acordă pentru fiecare activitate unitară de pregătire profesională prin raportare la complexitatea si calitatea continutului profesional si la durata activitătii respective.

Art. 4. - Totalitatea creditelor cumulate de fiecare medic dentist în urma participării sau realizării activitătilor de EMC constituie punctajul profesional al medicului dentist.

Art. 5. - Punctajul profesional minim pe care trebuie să îl realizeze fiecare medic dentist este de 200 de credite pentru un ciclu de 5 ani, stabilit conform legii de către Consiliul national al Colegiului Medicilor Dentisti din România.

Art. 6. - Colegiile teritoriale ale Colegiului Medicilor Dentisti din România, denumit în continuare CMDR, sunt obligate să întocmească, să actualizeze si să păstreze dosarul profesional al fiecărui medic dentist înregistrat în acel colegiu. În cazul mutării medicului dentist, dosarul profesional se transmite către colegiul în evidenta căruia s-a transferat medicul. O copie se va păstra la colegiul medicilor dentisti judetean de origine.

Art. 7. - (1) Dosarul profesional va contine:

a) documentele care au stat la baza eliberării certificatului de membru al CMDR;

b) copia certificatului de membru al CMDR;

c) titlurile privind specialitătile, calificările, specializările ori alte competente dobândite în domeniul medical, în copie;

d) copii ale documentelor eliberate la solicitarea medicului dentist;

e) fisa de evidentă a EMC sau, după caz, dovezile corespunzătoare.


(2) Dosarul profesional va fi tinut si în format electronic, iar o copie a acestei forme va fi comunicată si CMDR. Orice modificare a dosarului profesional va fi comunicată de îndată în format electronic si CMDR.

Art. 8. - (1) Verificarea punctajului profesional al medicului dentist se face anual de către colegiul judetean la care acesta este înregistrat, cu ocazia reavizării calitătii de membru al CMDR, si se înregistrează în dosar.

(2) Verificarea punctajului profesional se face în baza dovezilor de efectuare a orelor de EMC.

Art. 9. - (1) Stabilirea si acordarea numărului de credite pentru fiecare activitate de pregătire profesională se fac, conform Regulamentului de educatie medicală continuă, de către Comisia de EMC din cadrul Consiliului national al CMDR, cu minimum o lună înaintea evenimentului.

(2) Se supun evaluării si acreditării numai activitătile de pregătire teoretică si practică desfăsurate de furnizori acreditati de Comisia de EMC din cadrul Consiliului national al CMDR, potrivit regulamentului prevăzut la alin. (1).

Art. 10. - (1) Consiliul national al CMDR aprobă anual un program national de EMC înaintat de către furnizorii de EMC acreditati.

(2) Programul national de EMC se aprobă până cel mai târziu în luna decembrie a anului în curs si se afisează pe site-ul CMDR.

(3) Programul national de EMC se realizează de CMDR, de structurile teritoriale, prin parteneriate cu furnizori de EMC acreditati.

(4) Furnizorii de EMC sunt obligati să aibă si avizul comisiei de EMC judetene.

Art. 11. - Furnizorii de EMC sunt obligati să achite taxa stabilită de Consiliul national al CMDR pentru acreditarea dosarelor.

Art. 12. - Prin prezenta decizie se aprobă:

a) Regulamentul de educatie medicală continuă al CMDR, prevăzut în anexa nr. 1;

b) dosarul de acreditare a furnizorilor de EMC, prevăzut în anexa nr. 2;

c) cererea-tip de creditare a formelor de EMC, prevăzută în anexa nr. 3;

d) modelul certificatului de atestare a participării la o formă de activitate ce constituie EMC, prevăzut în anexa nr. 4;

e) Cererea-tip pentru acreditarea publicatiei de specialitate, prevăzută în anexa nr. 5;

f) modelul fisei profesionale, prevăzut în anexa nr. 6.

Art. 13. - Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 14. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 15. - La data publicării prezentei decizii se abrogă Decizia Consiliului national al Colegiului Medicilor Dentisti din România nr. 11/2007 privind organizarea sistemului de educatie medicală continuă pentru medicii dentisti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 26 din 14 ianuarie 2008.

 

Presedintele interimar al Colegiului Medicilor Dentisti din România,

Dragos Stanciu

 

Bucuresti, 15 noiembrie 2008.

Nr. 9.

 

ANEXA Nr. 1

 

REGULAMENT

de educatie medicală continuă al Colegiului Medicilor Dentisti din România

 

SECTIUNEA I

Generalitati

 

            Art. 1. - Principalele forme de educatie medicală continuă, denumită în continuare EMC, constau în:

            a) participarea la cursuri postuniversitare;

            b) participarea la manifestări stiintifice;

            c) publicarea de materiale stiintifice medicale;

            d) participarea la cursuri EMC teoretice si/sau practice;

            e) abonamente anuale la reviste medicale de specialitate, acreditate de Colegiul Medicilor Dentisti din România, denumit în continuare CMDR;

            f) mese rotunde pe probleme legislative.

Art. 2. - (1) CMDR, prin Comisia profesional-stiintifică, învătământ si Comisia de EMC, acreditează furnizorii de EMC conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Colegiul medicilor dentisti judetean, denumit în continuare CMDJ, verifică respectarea programului si a continutului manifestării EMC aprobate. Nerespectarea programului si a continutului anuntat în cererea de creditare atrage sanctionarea furnizorului de către CMDJ.

Art. 3. - (1) Manifestările stiintifice pot fi organizate de către următoarele institutii: CMDR si structurile sale teritoriale acreditate, facultătile de medicină dentară, societătile stiintifice medicale acreditate si asociatiile profesionale nationale medicale acreditate, sub egida CMDR, astfel:

a) facultătile de medicină dentară (nu sectiile de medicină dentară) - un simpozion pe an cu durata de 1-3 zile, creditat cu maximum 18 credite EMC;

b) CMDR organizează un congres national/international pe an, cu durata de 1-4 zile, cu maximum 32 de credite EMC;


c) structurile teritoriale ale CMDR organizează un număr maxim de două cursuri de EMC cu durata de 1-2 zile (cu maximum 16 credite) pe an si 1-2 mese rotunde pe an;

d) societătile stiintifice de profil organizează:

- un congres/simpozion anual, cu durata de 1-3 zile, cu maximum 24/18 credite;

e) asociatiile profesionale nationale acreditate organizează:

- un congres anual cu durata de 1-4 zile, cu maximum 32 de credite;

- un simpozion local cu durata de 1-2 zile, o dată pe an, cu maximum 16 credite;

- cursuri EMC cu durata de 1-2 zile;

- mese rotunde cu durata de o zi;

f) în cadrul congreselor, simpozioanelor, conferintelor sau expozitiilor cursurile EMC organizate nu vor fi creditate.

(2) EMC este sustinută de cadre didactice universitare (profesori, conferentiari sau sef de lucrări) ori medici recunoscuti (medici primari sau doctori în stiinte medicale) pe plan intern sau international, cu competentă în domeniu si acreditati anterior de Comisia de EMC si Comisia profesional-stiintifică, învătământ ale CMDR, pe baza de curriculum vitae, cu precizarea domeniului de specialitate.

(3) Lectorii din străinătate invitati de organizatorii manifestărilor EMC trebuie să fie recomandati de societătile stiintifice de profil din tara de origine, conform legislatiei în vigoare.

(4) Nu se creditează cu ore de EMC manifestările profesionale organizate de societătile comerciale.

(5) Certificatele eliberate de societătile comerciale nu reprezintă competentă în domeniu.

(6) Organizatorii manifestărilor stiintifice (congres, simpozion) vor înainta CMDR lista lectorilor care si-au prezentat lucrările în plen. Lectorii care nu îsi sustin lucrările nu vor fi creditati.

Art. 4. - Acreditarea lectorilor si furnizorilor de EMC nationali se va efectua anual de către Comisia de EMC si Comisia profesional-stiintifică, învătământ ale CMDR, până la sfârsitul lunii decembrie pentru anul următor. Reacreditarea lectorilor se va realiza pe baza unei cereri semnate de acestia.

Art. 5. - Fiecare medic dentist este responsabil de dosarul său de educatie medicală continuă. Medicul dentist poate participa la orice manifestare stiintifică în functie de interesul său profesional, creditată sau nu de către CMDR. Punctajul se înscrie de către CMDJ pe certificatul de membru si se vizează o dată la 5 ani, conform legii. 10% din numărul total de credite poate fi obtinut de la alte specialităti medicale ce au legătură cu activitătile de medicină dentară. Cel putin 50% din creditele obtinute trebuie să provină de la manifestări stiintifice în domeniul specialitătii medicului respectiv.

Art. 6. - Medicii dentisti care solicită întreruperea activitătii (femei gravide, bolnavi sau plecati din tară) pot solicita printr-o cerere depusă la colegiul medicilor dentisti teritorial scutirea de la efectuarea orelor de EMC pe o perioadă determinată, cu avizul de principiu al colegiului teritorial.

Art. 7. - (1) Creditarea manifestărilor stiintifice se va face de către Comisia de EMC a CMDR si va fi avizată de Biroul executiv national.

(2) Cererea de creditare va fi vizată de Comisia de EMC a colegiului medicilor dentisti teritorial si va fi depusă la CMDR cu cel putin o lună înainte de desfăsurarea efectivă a manifestării EMC, însotită de programul manifestării, pe zile, ore si de lista lectorilor. Congresele, conferintele si simpozioanele vor fi creditate de Comisia de EMC si Comisia profesional-stiintifică, învătământ ale CMDR, cu avizul Biroului executiv national.

(3) Pentru congrese, conferinte si simpozioane internationale se va anexa o scrisoare din partea organizatorului, cuprinzând lista invitatilor care au confirmat participarea.

(4) Pentru ca manifestarea stiintifică să fie clasificată drept internatională este necesar ca din numărul total de lectori, minimum 3 să fie din străinătate.

(5) Manifestările stiintifice ale unor societăti sau asociatii din străinătate se vor desfăsura pe teritoriul României doar cu acordul CMDR.

Art. 8. - (1) În cazul atestatelor de studii complementare, se creditează numai atestatul ca atare, obtinut în urma promovării unui examen organizat de Ministerul Sănătatii Publice, denumit în continuare MSP.

(2) Comisia de EMC a CMDR detine Registrul national de EMC, în care sunt înscrise toate manifestările creditate de fiecare din cele 42 de colegii judetene.

(3) Registrul national de EMC se păstrează în formă scrisă si electronică în cadrul programului Medisoft la CMDR.

Art. 9. - Registrul national de EMC contine:

a) acreditarea asociatiilor profesionale si societătilor stiintifice, facultătilor de medicină dentară si colegiilor judetene, ca furnizoare de ore de EMC;

b) titlul manifestării;

c) avizul de acordare a creditelor EMC;

d) publicatiile acreditate.

Art. 10. - Comisia de EMC la nivel judetean detine un registru judetean de EMC, în care sunt înscrise manifestările ce au avut loc pe teritoriul judetului, creditele primite de la CMDR, listele cu participanti si numărul de ordine pentru eliberarea de diplome de către organizator, precum si modelul diplomei.

Art. 11. - Consiliul national si consiliile teritoriale ale CMDR vor efectua actiuni de supraveghere ale programelor de EMC.

Art. 12. - Comisia profesional-stiintifică, învătământ si Comisia de EMC ale CMDR nu recunosc activitătile de EMC care nu respectă prezentul regulament. Creditele EMC sunt acordate de Comisia de EMC si prezentate Biroului executiv national.

Art. 13. - Data de referintă pentru calculul punctajului creditelor de EMC este ziua eliberării certificatului de membru al CMDR.

Art. 14. - (1) Fiecare oră de EMC înseamnă echivalentul unei ore-credit. Comisia atribuie numărul de ore-credit pentru fiecare activitate.


(2) Regulile de creditare sunt:

a) numărul maxim de ore EMC se va realiza conform art. 3;

b) două sau mai multe sesiuni paralele la aceeasi manifestare se creditează o singură dată.

 

SECTIUNEA a II-a

Creditarea lectorilor din România

 

Art. 15. - (1) Se vor credita: profesorii universitari, conferentiarii, sefii de lucrări, medicii primari sau medicii doctori în stiinte medicale, care au publicat cărti, articole, comunicări.

(2) Creditarea se va face pe baza unei cereri si a unui CV anexat si semnat.

(3) Reacreditarea lectorilor acreditati anterior se va face pe baza unei simple cereri. Neîndeplinirea nemotivat a obligatiilor asumate de către lector atrage suspendarea acreditării pe o perioadă de un an.

 

SECTIUNEA a III-a

Creditarea cursurilor

 

Art. 16. - (1) Cursurile de EMC se vor finaliza cu eliberarea unei diplome de absolvire, semnată de organizator si de CMDJ/CMDB, pe care se specifică numele lectorilor.

(2) Demonstratiile practice vor fi creditate cu 0,5 x durata efectivă.

(3) Participarea la cursuri si congrese internationale cu valoare recunoscută creditate de o societate stiintifică internatională se va credita cu un număr de credite echivalent cu al unui curs/congres international organizat în România.

(4) Lectorii care sustin cursuri de EMC si care nu sunt cadre didactice vor fi creditati cu de două ori numărul de ore efectiv predate în cadrul unui curs.

(5) Numărul de credite pentru atestatele complementare acreditate de MSP este 25.

 

SECTIUNEA a IV-a

Creditarea manifestărilor stiintifice

 

Art. 17. - (1) Toate manifestările stiintifice cu ore de EMC vor fi publicate periodic de CMDR în Buletinul informativ de pe pagina de web www.cmdr.ro

(2) CMDR va întocmi anual un calendar al manifestărilor creditate.

 

SECTIUNEA a V-a

Creditarea publicatiilor medicale

 

Art. 18. - (1) Articolele publicate în reviste de specialitate acreditate de CMDR se vor credita astfel: 10 credite de articol pentru autori.

(2) Creditele acordate articolelor medicale apărute în reviste străine acreditate si cărtile publicate la edituri internationale consacrate se vor înmulti cu 3.

(3) Abonamentele la reviste medicale se vor credita după cum urmează:

a) pentru revistele nationale, 1,5 credite/număr, minimum 2 credite/an/abonament;

b) pentru revistele internationale 5 credite/abonament anual;

c) pentru articolele cu răspuns la întrebări 1,5 credite/articol;

Art. 19. - Criteriile de includere în nomenclatorul publicatiilor acreditate de CMDR sunt:

a) revista trebuie sa aibă cel putin 4 numere pe an si să fie acreditată de Consiliul National al Cercetării Stiintifice din Învătământul Superior;

b) tirajul minim trebuie să fie de cel putin 700 de reviste pe număr;

c) fiecare număr va contine obligatoriu un articol cu chestionar final de evaluare;

d) revista va fi creditată astfel: 0,5 credite/număr de revistă si 1,5 credite/articol evaluat;

e) revista trebuie să fie editată de o universitate, societate stiintifică, asociatie profesională, iar colectivul stiintific de redactie trebuie să aibă în componentă cel putin două treimi cadre didactice universitare de predare.

 

SECTIUNEA a VI-a

Dispozitii finale

 

Art. 20. - (1) Finalizarea anumitor forme de învătământ postuniversitar se va credita astfel:

a) obtinerea titlului de medic rezident - 50 de credite;

b) obtinerea titlului de medic specialist (inclusiv a doua specialitate) - 50 de credite;

c) obtinerea titlului de medic primar - 50 de credite;

d) obtinerea titlului de doctor în medicină - 50 de credite;

e) obtinerea titlului de masterat - 25 de credite.

(2) Aceste credite se vor acorda numai o dată, cu ocazia obtinerii diplomei.

Art. 21. - Toti medicii dentisti trebuie să depună anual la comisia profesională judeteană copii de pe diplomele de EMC ce atestă creditele obtinute.

Art. 22. - Dosarul în vederea acreditării unei manifestări stiintifice va cuprinde (anexa nr. 2):

a) numele organizatorului si al lectorilor;

b) data, locul si durata acestei activităti, precum si dotarea tehnică în scopul prezentării manifestării;

c) un rezumat al activitătilor prevăzute;

d) sponsori si materiale publicitare.

Art. 23. - Taxele se vor plăti de toti furnizorii de EMC acreditati către CMDR:

a) creditul pentru ora de EMC - cursuri 1-2 zile - 45 lei, din care 15 lei se virează către CMDR si 30 lei se virează către CMDJ respectiv;

b) creditul pentru ora de EMC - congres, conferintă, simpozion - 15 lei, care se virează către CMDR;

c) pentru reviste - 100 lei pentru fiecare număr/an, care se virează către CMDR.

d) lectorii vor fi retribuiti conform contractului de prestări- servicii încheiat cu furnizorul de EMC în prealabil.

 


ANEXA Nr. 2

 

DOSAR DE ACREDITARE A FURNIZORILOR DE EMC

 

I. Informatii generale despre institutie

1. Denumirea furnizorului de EMC

....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

2. Coordonatorul de program de EMC

Numele........................................................................si prenumele.............................................................................

Titlul.............................................................................................................................................................................

Adresa ........................................................................................................................................................................

telefon..........................................., fax.............................................., e-mail................................................................

3. Persoana de contact desemnată de institutie (dacă este diferită de coordonatorul de program de EMC)

Numele........................................................................si prenumele.............................................................................

Titlul.............................................................................................................................................................................

Adresa .......................................................................................................................................................................

telefon..........................................., fax.............................................., e-mail..............................................................

II. Personalul acreditat să desfăsoare activităti de EMC (de mentionat titlul profesional-stiintific)

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

 

Data......................

Semnătura organizatorului...................

 

Semnătura lectorilor............................

 

N.B. Organizatorul si lectorul vor semna lista participantilor si îsi vor asuma responsabilitatea datelor înscrise.

 

ANEXA Nr. 3

 

CERERE DE CREDITARE A FORMELOR DE EMC

 

I. Informatii generale despre furnizorul de EMC

1. Denumirea organizatorului care propune evenimentul educational ..........................................................................................

2. Coordonator de program de EMC

Numele........................................................................si prenumele.........................................................................................

Titlul........................................................................................................................................................................................

Adresa ...................................................................................................................................................................................

telefon..........................................., fax.............................................., e-mail.........................................................................

3. Persoana de contact desemnată de institutie (dacă este diferită de coordonatorul de program de EMC)

Numele........................................................................si prenumele......................................................................................

Titlul.....................................................................................................................................................................................

Adresa ................................................................................................................................................................................

telefon ..........................................., fax.............................................., e-mail......................................................................

II. Informatii privind evenimentul educational propus creditării

1. Tipul de activitate propusă conform regulamentului în vigoare............................................................................................

2. Denumirea evenimentului..................................................................................................................................................

3. Perioada de desfăsurare..................................................................................................................................................

4. Locul de desfăsurare.......................................................................................................................................................

5. Grupul-tintă (de mentionat specialitatea medicilor cărora li se adresează)..........................................................................

6. Numărul scontat de participanti........................................................................................................................................

7. Programul stiintific exact (poate fi atasat ca anexă)............................................................................................................

N.B. Organizatorul se obligă să anunte Comisia profesional-stiintifică,învătămînt si Comisia de EMC ale CMDR privind orice modificări ulterioare survenite în programul educational.

Declar pe propria răspundere că voi organiza evenimentul educational de mai sus conform programului national de educatie medicală continuă. Declar lipsa oricăror interese comerciale directe fată de evenimentul educational propus pentru creditare.

 

Data......................

Semnătura organizatorului...................

 

Semnătura lectorilor............................

 

ANEXA Nr. 4

 

Nr. de înregistrare.......................

 

CERTIFICAT DE ATESTARE

a participării la o formă EMC

 

Către Organizator.........................................................................................................................................................................

În evidenta CMD teritorial..............................................................................................................................................................

Ca urmare a propunerii Departamentului profesional-stiintific si de EMC,

Biroul executiv al CMDR decide:

Se acordă un număr de.....................................credite pentru EMC următorului......................................................................

- denumirea evenimentului: „....................................................................................................................................................”;

- perioada:.................................................................................................................................................................................;

- locul de desfăsurare:...............................................................................................................................................................;

- lectori:......................................................................................................................................................................................

Vă rugăm să înscrieti pe certificatele de participare următoarele date:

- rezultatul testului final, cu formula „admis/respins”, pentru curs, conferintă, simpozion, congres, care să se înscrie pe diploma de absolvire;

            - numărul de ordine al cursantilor primit de la CMDR, conform listei de participare la manifestare;

            - siglele organizatorilor;

            - semnăturile organizatorilor în original.

            De asemenea, vă rugăm să comunicati lista participantilor atât la CMDJ, cât si la CMDR, pentru a primi din Registrul de EMC al CMDR numărul de ordine al cursantilor.

            Manifestarea se înscrie pe site-ul www.cmdr.ro cu o lună înaintea datei programate pentru desfăsurarea evenimentului.

            Certificatele care nu respectă dispozitiile regulamentului EMC nu vor fi luate în considerare în cadrul „Punctajului medicului dentist”.

            Pentru creditarea manifestării, organizatorul are de plătit către CMDR suma de....................................................................lei.

 

Cu stimă,

 

Presedintele CMDR,

Presedintele Comisiei profesional-stiintifice

................................

....................................................................

 

ANEXA Nr. 5

 

ISSN:

CERERE-TIP

pentru acreditarea publicatiei de specialitate

 

Cod:

 

 

 

 

 

 

Titlul publicatiei:

 

 

Editor stiintific (societatea organizatia)

 

 

 

 

 

 

 

Nr. aparitii/an:

 

 

 

 

 

 

 

Debut publicistic (anul):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiraj:

 

Pe nr.:

 

 

Pe an:

 

 

 

Redactor-sef:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresa de la serviciu:

 

Telefon:

Fax:

Mobil:


Secretar de redactie:

 

 

 

 

 

 

Adresa de la serviciu:

 

Telefon:

Fax:

Mobil:

 

 

 

Persoana de legătură cu CMDR:

 

 

 

 

 

 

Adresa de la serviciu:

 

Telefon:

Fax:

Mobil:

 

Evaluarea calitătii stiintifice si editoriale:

 

 

 

 

 

Consiliul (Comitetul) editorial:

 

 

 

Redactor-sef,

...........................

 

ANEXA Nr. 6

 

FISA PROFESIONALĂ

-model-

 

Nume:..........................................................................................................................................................................................

Prenume:......................................................................................................................................................................................

Nr. R.U.:.....................................................................................................................................................................................

Pregătire profesională (titluri, grade, specializări, competente):.......................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

Numărul de credite obtinute în fiecare an, dintr-un ciclu de 5 ani:

 

I

 

II

 

III

 

IV

 

V

 

 

Copii ale diplomelor obtinute în urma manifestărilor EMC sau altor forme de pregătire profesională.

Copii ale certificatelor de status profesional curent.

Declaratie pe propria răspundere în situatia în care medicul nu are efectuate orele de educatie medicală continuă în cadrul unui ciclu, conform art. 508 lit. c) si art. 510 din titlul XIII al Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare.