MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul 176 (XX) - Nr. 887            LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Luni, 29 decembrie 2008

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 1.295 din 2 decembrie 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (1) din Legea nr. 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru sotul supravietuitor

 

Decizia nr. 1.310 din 2 decembrie 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 din Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă

 

Decizia nr. 1.354 din 10 decembrie 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 9 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, precum si art. 1 alin. (3), art. 8 alin. (5) lit. b) si art. 13 din Ordonanta Guvernului nr. 55/2002 privind regimul juridic al sanctiunii prestării unei activităti în folosul comunitătii, asa cum a fost modificată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 108/2003 privind desfiintarea închisorii contraventionale

 

Decizia nr. 1.360 din 11 decembrie 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 107/2007 privind modificarea alin. (1) al art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 17/2005 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administratiei publice centrale

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            1.567. - Hotărâre privind aprobarea Listei unitătilor sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistentei medicale către autoritătile administratiei publice locale si către Primăria Municipiului Bucuresti, precum si a criteriilor care stau la baza acestui transfer

 

            1.712. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2008 al Societătii Nationale de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. Călători” - SA, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

M.126.- Ordin al ministrului apărării privind responsabilitătile structurilor militare pentru evacuarea medicală si monitorizarea rănitilor si bolnavilor din teatrele de operatii

 

681. - Ordin al ministrului internelor si reformei administrative privind competentele de achizitie a produselor si serviciilor în Ministerul Internelor si Reformei Administrative

 

1.747. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 1/2008 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare de declaratii informative

 

5.255. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si tineretului privind aprobarea programei scolare, curriculum diferentiat, filiera vocatională, profil teologic romano-catolic de limbă română

 

5.256. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si tineretului privind aprobarea programelor scolare, curriculum diferentiat, filiera vocatională, profil teologic greco-catolic

 

5.257. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si tineretului privind aprobarea programelor scolare, curriculum diferentiat, filiera vocatională, profil teologic unitarian

 

ACTE ALE COMITETULUI INTERMINISTERIAL DE FINANTĂRI, GARANTII SI ASIGURĂRI

 

            396. - Hotărâre pentru aprobarea Normei privind activitatea de asigurare a creditului cumpărător în numele si în contul statului (NI-ASR-03-II/0)


 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 1.295

din 2 decembrie 2008

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (1) din Legea nr. 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru sotul supravietuitor

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Antonia Constantin - procuror

Mihai Paul Cotta - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (1) din Legea nr. 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru sotul supravietuitor, exceptie ridicată de Safta Popa în Dosarul nr. 1.459/91/2008 al Tribunalului Vrancea - Sectia civilă.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Curtea dispune să se facă apelul si în Dosarul nr. 2.046D/2008 care are ca obiect aceeasi exceptie de neconstitutionalitate, ridicată de Cornel Ienăsescu în Dosarul nr. 2.124/108/2008 al Tribunalului Arad - Sectia contencios administrativ si fiscal.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Curtea, având în vedere identitatea de obiect a exceptiilor de neconstitutionalitate, pune în discutie, din oficiu, conexarea dosarelor.

Reprezentantul Ministerului Public consideră că sunt îndeplinite conditiile legale pentru conexare.

Curtea, în temeiul prevederilor art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, dispune conexarea Dosarului nr. 2.046D/2008 la Dosarul nr. 1.349D/2008, care a fost primul înregistrat.

Cauza fiind în stare de judecată, reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate. Se arată că textele legale criticate nu încalcă principiul egalitătii în drepturi a cetătenilor.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarelor, retine următoarele:

Prin încheierile din 15 aprilie 2008 si 28 august 2008, pronuntate în dosarele nr. 1.459/91/2008 si nr. 2.124/108/2008,

Tribunalul Vrancea - Sectia civilă si Tribunalul Arad - Sectia contencios administrativ si fiscal au sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (1) din Legea nr. 578/2004, exceptie ridicată de Safta Popa si Cornel Ienăsescu în cauze ce au ca obiect judecarea contestatiei formulate de autorii exceptiei împotriva deciziilor de pensionare.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia sustin că art. 1 alin. (1) din Legea nr. 578/2004 este neconstitutional în raport cu dispozitiile art. 16 alin. (1) si (2), precum si art. 43 din Constitutie, ale art. 14 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale si ale art. 1 par. 1 si 2 din Protocolul nr. 12 la Conventie, deoarece este inechitabil ca de prevederile legale criticate să nu beneficieze si sotia supravietuitoare a unei persoane care a desfăsurat o activitate îndelungată, dar care nu a avut calitatea de pensionar la data decesului.

Tribunalul Vrancea - Sectia civilă apreciază că art. 1 alin. (1) din Legea nr. 578/2004 încalcă dispozitiile art. 16 alin. (1) din Constitutie. Tribunalul Arad - Sectia contencios administrativ si fiscal consideră că exceptia este neîntemeiată, deoarece prevederile legale nu contravin textelor invocate de autorul acesteia.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului consideră că dispozitiile legale criticate sunt constitutionale. Se arată că, potrivit art. 47 din Constitutie, conditiile de exercitare a dreptului la pensie sunt stabilite în condiiile legii.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 1 alin. (1) din Legea nr. 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru sotul supravietuitor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.223 din 20 decembrie 2004, modificată prin art. I pct. 1 din Legea nr. 255/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 498 din 25 iulie 2007.

Dispozitiile legale criticate au următoarea redactare:

- Art. 1: „(1) Sotul supravietuitor al unei persoane care, la data decesului, avea calitatea de pensionar, după caz, în sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, în fostul sistem al asigurărilor sociale de stat sau în fostul sistem al asigurărilor sociale pentru agricultori beneficiază, la cerere, în conditiile prezentei legi, de un ajutor lunar.”

Autorii exceptiei sustin că prevederile legale criticate sunt neconstitutionale în raport cu dispozitiile constitutionale ale art. 16 alin. (1) si (2) privind egalitatea în drepturi, precum si ale art. 43 referitor la dreptul la grevă. Sunt invocate, totodată, si dispozitiile art. 14 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale si ale art. 1 par. 1 si 2 din Protocolul nr. 12 la Conventie.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată următoarele:


Critica autorilor exceptiei se întemeiază, în esentă, pe faptul că art. 1 alin. (1) din Legea nr. 578/2004, care prevede că sotul supravietuitor al unei persoane care, la data decesului, avea calitatea de pensionar beneficiază, la cerere, în conditiile prezentei legi, de un ajutor lunar este discriminator, deoarece acest text nu prevede ca beneficiar al ajutorului lunar si sotul supravietuitor al unei persoane care nu a avut calitatea de pensionar la data decesului.

Analizând această critică, Curtea observă că Legea nr. 578/2004 prevede mai multe conditii pentru acordarea ajutorului lunar sotului supravietuitor al unei persoane decedate, printre care si aceea ca la data decesului acea persoană să fi avut calitatea de pensionar, astfel cum este prevăzut de art. 1 alin. (1) din lege.

Existenta unei eventuale lacune legislative în sensul mentionat de autorii exceptiei excedează controlului de constitutionalitate exercitat de Curte. În consecintă, nu poate fi vorba de o contrarietate, întemeiată pe această sustinere, a prevederilor legale criticate cu dispozitiile din Constitutie si din documentele internationale invocate în sustinerea exceptiei, modul de reglementare a acestor aspecte fiind rezultatul optiunii legiuitorului.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

                                         

Respinge, ca fiind inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (1) din Legea nr. 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru sotul supravietuitor, exceptie ridicată de Safta Popa si Cornel Ienăsescu în Dosarele nr. 1.459/91/2008 si nr. 2.124/108/2008 ale Tribunalului Vrancea - Sectia civilă si Tribunalului Arad - Sectia contencios administrativ si fiscal.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 2 decembrie 2008.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Mihai Paul Cotta

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 1.310

din 2 decembrie 2008

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 din Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Antonia Constantin - procuror

Mihai Paul Cotta - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 din Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, exceptie ridicată de Simion Tutuianu si altii în Dosarul nr. 4.336/103/2007 al Curtii de Apel Bacău - Sectia civilă, cauze minori, familie, conflicte de muncă si asigurări sociale.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, invocând, în acest sens, jurisprudenta Curtii Constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele: Prin Încheierea din 12 mai 2008, pronuntată în Dosarul nr. 4.336/103/2007, Curtea de Apel Bacău - Sectia civilă, cauze minori, familie, conflicte de muncă si asigurări sociale a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 din Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, exceptie ridicată de Simion Tutuianu si altii în cauza ce are ca obiect judecarea cererii privind acordarea de drepturi bănesti formulată de autorii exceptiei.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia sustin că art. 1 din Legea nr. 142/1998 contravine dispozitiilor art. 41 alin. (2) si art. 53 din Constitutie. Se arată că, asa cum sunt redactate prevederile legale criticate, în sensul de a lăsa la vointa angajatorului acordarea tichetelor de masă, se aduce atingere sigurantei juridice în ceea ce priveste acordarea tichetelor de masă.

Curtea de Apel Bacău - Sectia civilă, cauze minori, familie, conflicte de muncă si asigurări sociale consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, acordarea tichetelor de masă fiind o vocatie, si nu un drept.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului apreciază că dispozitiile legale criticate sunt constitutionale. Se arată că reglementările cuprinse în art. 1 din Legea nr. 142/1998 prevăd doar posibilitatea angajatorilor de a acorda alocatii de hrană fără să fie instituită vreo obligatie legală în sarcina acestora.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 1 alin. (1) din Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 260 din 13 iulie 1998, text de lege care are următorul continut:

- Art. 1: „(1) Salariatii din cadrul societătilor comerciale, regiilor autonome si din sectorul bugetar, precum si din cadrul unitătilor cooperatiste si al celorlalte persoane juridice sau fizice care încadrează personal prin încheierea unui contract individual de muncă, denumite în continuare angajator, pot primi o alocatie individuală de hrană, acordată sub forma tichetelor de masă, suportată integral pe costuri de angajator.”

Se sustine că dispozitiile legale criticate contravin prevederilor constitutionale ale art. 41 alin. (2) referitoare la protectia socială a muncii si ale art. 53 privind restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată următoarele:

Prin Decizia nr. 297 din 11 martie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 243 din 28 martie 2008, Curtea s-a mai pronuntat asupra constitutionalitătii dispozitiilor criticate, constatând netemeinicia criticilor formulate.

Cu acel prilej, s-a retinut că art. 1 din Legea nr. 142/1998 instituie doar o posibilitate pentru o anumită categorie de personal de a primi alocatie individuală de hrană, acordată, în anumite limite, sub formă de tichete de masă, iar nu o obligatie legală a angajatorilor.

În consecintă, Curtea a retinut că nu sunt încălcate prevederile art. 41 alin. (2) din Constitutie referitoare la protectia socială a muncii, deoarece acordarea tichetelor de masă nu constituie o măsură de protectie socială în sensul celor prevăzute de textul constitutional.

Deoarece nu au intervenit elemente noi, de natură să justifice reconsiderarea jurisprudentei în materie a Curtii Constitutionale, atât solutia, cât si considerentele cuprinse în decizia amintită îsi păstrează valabilitatea si în cauza de fată.

Referitor la critica de neconstitutionalitate prin raportare la dispozitiile art. 53 din Constitutie, Curtea observă că acestea nu sunt relevante în cauză, deoarece prevederile legale criticate nu privesc restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti fundamentale, ci instituie doar posibilitatea luării de către angajatori, în anumite limite, a unor măsuri specifice.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 din Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, exceptie ridicată de Simion Tutuianu si altii în Dosarul nr. 4.336/103/2007 al Curtii de Apel Bacău - Sectia civilă, cauze minori, familie, conflicte de muncă si asigurări sociale.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 2 decembrie 2008.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Mihai Paul Cotta

 


CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 1.354

din 10 decembrie 2008

referitoare Ia exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 9 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, precum si art. 1 alin. (3), art. 8 alin. (5) lit. b) si art. 13 din  Ordonanta Guvernului nr. 55/2002 privind regimul juridic al sanctiunii prestării unei activităti în folosul comunitătii, asa cum a fost modificată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 108/2003 privind desfiintarea închisorii contraventionale

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Antonia Constantin - procuror

Afrodita Laura Tutunaru - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art.9 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, precum si a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr.108/2003 pentru desfiintarea închisorii contraventionale, exceptie ridicată de instana de judecată în Dosarul nr. 10.407/281/2008 si în Dosarul nr. 10.424/281/2008 ale Judecătoriei Ploiesti - Sectia civilă.

Dezbaterile au avut loc în sedinta publică din data de 4 decembrie 2008 si au fost consemnate în încheierea de la acea dată, iar, în urma deliberărilor, Curtea a dispus amânarea pronuntării pentru 10 decembrie 2008.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarelor, constată următoarele:

Prin încheierile din 8 septembrie 2008 si 15 septembrie 2008, pronuntate în dosarele nr. 10.407/281/2008 si nr. 10.424/281/2008, Judecătoria Ploiesti - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 9 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, precum si dispozitiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 108/2003 pentru desfiintarea închisorii contraventionale.

Exceptia a fost ridicată, în dosarele de mai sus, de Judecătoria Ploiesti - Sectia civilă.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, instanta de judecată sustine că dispozitiile legale atacate contravin prevederilor art. 1 alin. (3) si (5) si art. 16 din Constitutia României, deoarece înlocuirea amenzii contraventionale cu sanctiunea prestării unei activităti în folosul comunitătii este condiionată de consimtământul contravenientului, ceea ce are ca efect exonerarea acestuia de orice sanctiune, în ipoteza în care nu are venituri care să poată fi urmărite. în aceeasi ordine de idei, se sustine că, în conditiile arătate, desfiintarea închisorii contraventionale este de natură să lipsească statul de puterea de constrângere prin care asigură respectarea legii.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului apreciază că dispozitiile legale atacate nu contravin Constitutiei.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională constată că a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 9 alin. (5) din Ordonana Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 25 iulie 2001, asa cum a fost modificat prin articol unic punctul 1 din Legea nr. 352/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 640 din 25 iulie 2006, precum si dispozitiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 108/2003 pentru desfiinarea închisorii contraventionale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 747 din 26 octombrie 2003, dispozitii care au următorul cuprins:

Art. 9 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001: „În cazul în care contravenientul nu a achitat amenda în termenul prevăzut la alin. (4), instanta procedează la înlocuirea amenzii cu sanctiunea obligării la prestarea unei activităti în folosul comunitătii, cu acordul acestuia.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că prin dispozitiile art. 9 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, aplicarea sanctiunii obligării la prestarea unei activităti în folosul comunitătii este conditionată de acordul contravenientului. Acest fapt este de natură a lipsi de eficientă sanctiunea aplicată pentru comiterea unei fapte antisociale, cu consecinta încălcării dispozitiilor art. 1 alin. (5) din Constitutia României, în conformitate cu care „În România, respectarea Constitutiei, a suprematiei sale si a legilor este obligatorie”.

În consecintă, Curtea urmează să constate că sintagma „cu acordul acestuia”, folosită în cuprinsul textului analizat, este neconstitutională.

Curtea constată, de asemenea, că dispozitii similare ce impun acordul contravenientului pentru prestarea unei munci în folosul comunitătii se regăsesc si în art. 1 alin. (3), art. 8 alin. (5) lit. b) si art. 13 din Ordonanta Guvernului nr. 55/2002 privind regimul juridic al sanctiunii prestării unei activităti în folosul comunitătii, modificată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 108/2003 pentru desfiintarea închisorii contraventionale. Aceste texte au următorul cuprins:

Art. 1 alin. (3): „Sanctiunea prestării unei activităti în folosul comunitătii poate fi aplicată numai dacă există consimtământul contravenientului.”


Art. 8 alin. (5) lit. b): „(5) Instanta apreciază asupra legalitătii si temeiniciei procesului-verbal si pronuntă una dintre următoarele solutii:

b) aplică sanctiunea prestării unei activităti în folosul comunitătii, cu consimtământul contravenientului, dacă apreciază că aplicarea amenzii contraventionale nu este îndestulătoare ori contravenientul nu dispune de mijloace materiale si financiare pentru plata acesteia;”

Art. 13: „În toate situatiile, după luarea consimtământului contravenientului instanta, prin hotărâre, stabileste natura activitătilor ce vor fi prestate de acesta în folosul comunitătii, pe baza datelor comunicate de primarul localitătii în care contravenientul îsi are domiciliul sau resedinta, tinând seama de aptitudinile sale fizice si psihice, precum si de nivelul pregătirii profesionale.”

Pentru considerentele expuse mai sus, Curtea urmează să constate că sintagmele „numai dacă există consimtământul contravenientului”, „cu consimtământul contravenientului” si, respectiv, „după luarea consimtământului contravenientului” folosite în aceste texte legale sunt neconstitutionale.

Celelalte prevederi normative criticate sunt în acord cu Legea fundamentală.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Admite exceptia de neconstitutionalitate si constată că sintagma „cu acordul acestuia” din art. 9 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, precum si sintagmele „numai dacă există consimtământul contravenientului”, „cu consimtământul contravenientului” si „după luarea consimtământului contravenientului” din art. 1 alin. (3), art. 8 alin. (5) lit. b) si, respectiv, art. 13 din Ordonanta Guvernului nr. 55/2002 privind regimul juridic al sanctiunii prestării unei activităti în folosul comunitătii, asa cum a fost modificată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 108/2003 privind desfiintarea închisorii contravenionale, sunt neconstitutionale, exceptie ridicată de instanta de judecată în Dosarul nr. 10.407/281/2008 si în Dosarul nr. 10.424/281/2008 ale Judecătoriei Ploiesti - Sectia civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Decizia se comunică celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului.

Pronuntată în sedinta publică din data de 10 decembrie 2008.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Afrodita Laura Tutunaru

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 1.360

din 11 decembrie 2008

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 107/2007 privind modificarea alin. (1) al art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 17/2005 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administraiei publice centrale

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Simona Ricu - procuror

Valentina Bărbăteanu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 107/2007 privind modificarea alin. (1) al art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 17/2005 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administratiei publice centrale, exceptie ridicată de Silvian Ionescu în Dosarul nr. 7.236/2/2007 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Magistratul-asistent referă asupra cererilor de amânare transmise Curtii de apărătorul ales al autorului exceptiei, care solicită acordarea unui nou termen de judecată, aflându-se în imposibilitate de prezentare, precum si de partea Garda Natională de Mediu, cerere formulată în scopul angajării unui apărător.

Reprezentantul Ministerului Public se opune cererilor, tinând cont de momentul la care a fost ridicată exceptia de neconstitutionalitate.

Deliberând, Curtea respinge cererile.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele Curtii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere ca neîntemeiată a exceptiei de neconstitutionalitate, invocând jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:


Prin Încheierea din 7 noiembrie 2007, pronuntată în Dosarul nr. 7.236/2/2007, Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 107/2007 privind modificarea alin. (1) al art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 17/2005 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administratiei publice centrale. Exceptia de neconstitutionalitate a fost ridicată de Silvian Ionescu într-o cauză de contencios administrativ având ca obiect suspendarea executării ordonantei de urgentă mai sus mentionate.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că Guvernul „nu a avut delegare din partea Parlamentului pentru a emite ordonante” în domeniul în care reglementează actul normativ criticat, iar ordonanta de urgentă nu a fost contrasemnată de toti ministrii care aveau obligaia punerii ei în executare, în special de ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei. Mai arată că, în realitate, nu se justifica adoptarea măsurilor organizatorice cuprinse în aceasta pe calea unei ordonante de urgentă. Totodată, se sustine că a fost încălcat si dreptul constitutional la informare, prin neaducerea la cunotinta publică a proiectului ordonantei si a notei de fundamentare a acesteia.

În opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, actul normativ criticat contravine următoarelor prevederi din Legea fundamentală: art. 31 care garantează dreptul la informare, art. 61 privind rolul si structura Parlamentului, art. 73 care stabileste categoriile de legi, art. 76 privind adoptarea legilor, art. 108 alin. (3) si (4) care reglementează conditiile emiterii ordonantelor si a hotărârilor de Guvern si art. 115 referitor la delegarea legislativă.

Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal nu i-a exprimat opinia cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul apreciază că dispozitiile ordonantei criticate nu încalcă prevederile Constitutiei la care autorul exceptiei se raportează.

Avocatul Poporului consideră că ordonanta de urgentă criticată este constitutională.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 107/2007 privind modificarea alin. (1) al art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 17/2005 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administratiei publice centrale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 695 din 12 octombrie 2007, care au următoarea redactare:

„Art. I: Alineatul (1) al articolului 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 17/2005 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administratiei publice centrale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 229 din 18 martie 2005, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 198/2005, se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 2: (1) Garda Natională de Mediu functionează la nivel central prin Comisariatul General si are în subordine 41 de comisariate judetene, Comisariatul Municipiului Bucuresti si Comisariatul Rezervatiei Biosferei «Delta Dunării», institutii publice cu personalitate juridică.

Art. II: În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, prin hotărâre a Guvernului se vor aproba reorganizarea si functionarea Gărzii Nationale de Mediu.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea observă că Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 107/2007 a fost respinsă de Parlament prin Legea nr. 235/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 747 din 5 noiembrie 2008.

Potrivit art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, Curtea Constitutională decide asupra exceptiilor ridicate în fata instantelor judecătoresti sau de arbitraj comercial privind neconstitutionalitatea unei legi sau ordonante ori a unei dispozitii dintr-o lege sau dintr-o ordonantă în vigoare.

În aceste conditii, exceptia de neconstitutionalitate a devenit inadmisibilă, urmând să fie respinsă ca atare.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca devenită inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 107/2007 privind modificarea alin. (1) al art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 17/2005 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administratiei publice centrale, exceptie ridicată de Silvian Ionescu în Dosarul nr. 7.236/2/2007 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 11 decembrie 2008.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Valentina Bărbăteanu

 


HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Listei unitătilor sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistentei medicale către autoritătile administratiei publice locale si către Primăria Municipiului Bucuresti, precum si a criteriilor care stau la baza acestui transfer

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 17 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atributii si competente exercitate de Ministerul Sănătătii Publice către autoritătile administratiei publice locale,

Art. 1. - Se aprobă Lista unitătilor sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistentei medicale către autoritătile administratiei publice locale si către Primăria Municipiului Bucuresti, prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă Criteriile pe baza cărora se transferă managementul asistentei medicale către autoritătile administratiei publice locale si către Primăria Municipiului Bucuresti, prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. - Anexele nr. 1 si nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

p. Ministrul economiei si finantelor,

Cătălin Doica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 25 noiembrie 2008.

Nr. 1.567.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

unitătilor sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistentei medicale către autoritătile administratiei publice locale si către Primăria Municipiului Bucuresti

 

A. Lista unitătilor sanitare publice cu paturi din Municipiul Bucuresti

1. Spitalul Clinic „Sf. Maria”

2. Spitalul Clinic de Obstetrică si Ginecologie „Filantropia”

3. Spitalul Universitar de Stomatologie „Prof. Dr. Dan Theodorescu”

4. Spitalul Clinic de Nefrologie „Dr. Carol Davila”

5. Spitalul Clinic Colentina

6. Spitalul Clinic „Dr. I. Cantacuzino”

7. Spitalul Clinic de Ortopedie „Foisor”

8. Centrul de Boli Reumatismale „Dr. Ion Stoia”

9. Spitalul de Pneumoftiziologie „Sf. Stefan”

10. Spitalul Clinic „Caritas”

11. Spitalul Clinic „N. Malaxa”

12. Spitalul Clinic de Copii „Dr. Victor Gomoiu”

13. Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Tropicale „Dr. Victor Babes”

14. Spitalul Clinic „Coltea”

15. Spitalul de Bolnavi Cronici si Geriatrie „Sf. Luca”

16. Spitalul Clinic de Boli Dermato-Venerice „Prof. Dr. Scarlat Longhin”

17. Spitalul Clinic „Prof. Dr. Th. Burghele”

18. Spitalul Clinic de Obstetrică si Ginecologie „Prof. Dr. Panait Sârbu”


B. Lista unitătilor sanitare publice cu paturi din municipiul Oradea

Spitalul Clinic Municipal Oradea

 

ANEXA Nr. 2

 

CRITERIILE

pe baza cărora se transferă managementul asistentei medicale către autoritătile administratiei publice locale si către Primăria Municipiului Bucuresti

 

a) spitale care furnizează servicii de sănătate secundare

b) spitale generale/spitale de specialitate

c) spitale de acuti/cronici

d) distributie/acces echitabil la nivel local

e) spitale de interes local

f) spitale de adulti/copii

g) raport optim între nivelul decizional si managementul serviciilor de sănătate de la nivel local

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2008 al Societătii Nationale de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. Călători” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările si completările ulterioare, si al Legii bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007, cu modificările si completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2008 al Societătii Nationale de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. Călători” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, prevăzut în anexă.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli reprezintă limite maxime, care nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor.

(2) În cazul în care în executie se înregistrează depăsiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorii economici pot efectua cheltuieli totale proportional cu gradul de realizare a veniturilor totale.

Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.

(2) Contraventia se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

(3) Contraventiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 4. - Anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Ludovic Orban

p. Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Theodora Bertzi,

secretar de stat Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 17 decembrie 2008.

Nr. 1.712.

 

ANEXĂ*)

 


BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2008

 

 

 

 

 

- mii lei -

 

 

INDICATORI

Nr. rd.

2.008 Propuneri

0

1

2

3

5

A

 

VENITURI TOTALE Sl RESURSE REABILITARE (rd.02+rd.17)

1

2.728.786,00

I.

 

VENITURI TOTALE, din care: (rd.03+rd.11+ rd.16)

2

2.471.840.00

1.

Venituri din exploatare total, din care:

3

2.371.840,00

 

 

a) productia vândută

4

953.533,00

 

 

b) venituri din vânzarea mărfurilor

5

 

 

 

c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

6

1.148.265,00

 

 

- subventii cf. prevederilor legale în vigoare

7

1.148.265,00

 

 

- transferuri cf. prevederilor legale în vigoare

8

 

 

 

d) productia imobilizată

9

 

 

 

e) alte venituri din exploatare

10

270.042,00

 

2

Venituri financiare total, din care :

11

100.000,00

 

 

a) venituri din interese de participare

12

100,00

 

 

b) venituri din alte invest. si împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

13

 

 

 

c) venituri din dobânzi

14

900.00

 

 

d) alte venituri financiare

15

99.000,00

 

3.

Venituri extraordinare

16

 

A'

 

SURSE REABILITARE TOTAL, din care:

17

256.946,00

 

 

Programe cu finantare rambursabilă

18

 

 

 

Programe cu finantare neram bursa bilă

19

 

 

 

Rambursări cred.externe plăti dobânzi, comisioane

20

249.587,00

 

 

-rambursări rate credite externe

21

188.495.00

-plăti dobânzi

22

61.086,00

-plăti comisioane

23

6,00

Intrări de credite externe

24

 

Fonduri externe nerambursabile

25

7.359,00

B.

 

CHELTUIELI TOTALE Sl UTILIZARE SURSE DE REABILITARE (rd.27+rd.72)

26

2.728.786,00

II.

 

CHELTUIELI TOTALE (rd.28+rd.68+rd.71),din care:

27

2.471.840.00

 

1.

Cheltuieli de exploatare - total, din care:

28

2.401.840,00

 

 

a) cheltuieli materiale

29

308.990.00

 

 

- materiale

30

50.100,00

- combustibil

31

258.890,00

 

 

b }alte cheltuieli externe (energie si apă)

32

180.000,00

 

 

c) cheltuieli privind mărfurile

33

 

 

 

d) cheltuieli cu personalul, din care:

34

649.066,06

 

 

-salarii

35

464.789,00

-contracte de mandat/contracte de performantă

36

191.00

-cheltuielile cu asig.si protectie socială din care:

37

136.292,85

-cheltuieli privind contributia la asig.sociale

38

106.456.06

-cheltuieli privind contributia la asigurări pentru somaj

39

4.408,04

-cheltuieli privind contributia la asig.soc. de sănătate

40

25.428.75

-alte cheltuieli cu personalul, din care:

41

47.793,21

-cheltuieli sociale prevăzute la art.21 lit.c) din Legea

42

9.295.78

nr.571/2003 privind Codul Fiscal cu modif. si

 

 


0

1

2

3

5

 

 

completările ulterioare, din care:

 

 

- tichete cresă (cf.art.3 din Legea 193/2006)

43

 

- tichete cadou ptr.ch.soc. (art.2 l_193/2006)

44

 

- fonduri speciale aferente fondului de salarii

45

7.497,43

- fond accid. muncă si boli profesionale

46

4.203,40

- fond garantare creante salariale

47

1.162,45

- fd.special de solidaritate sociala pt.pers cu handicap cfOUG 102/1999

48

2.131,58

-tichete de masă

49

31.000,00

 

 

e) ajustări de valoare privind imobiliz.corp. si necorporale

50

 

 

 

f) ajustarea valorii activelor circulante

51

 

 

 

g) alte cheltuieli de exploatare, din care:

52

1.263 783,94

 

2.

- cheltuieli privind prestatiile externe, din care:

53

392.342,94

-cheltuieli de protocol din care:

54

306,00

-tichete cadou ptr.protocol (art2 L193/2006)

55

 

-cheltuieli reclamă si publicitate din care:

56

90,00

- tichete cadou pt.cheltuieli de reclamă si publicitate (art.2 L193/2006)

57

 

- tichete cadou ptr.campanii marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi (art2 L193/2006)

58

 

-cheltuieli cu sponsorizarea

59

 

-cheltuieli cu reparatii

60

220.165,00

-alte cheltuieli

61

171.781,94

- alte cheltuieli, din care:

62

871 441,00

-taxa pt. activ, de exploatare res. minerale

63

 

-redeventa din concesionarea bunurilor publice

64

 

-tarif pt utiliz. infrastructurii publice si private

65

595.800,00

-alte cheltuieli cu infrastructura

66

45.641,00

-amortizare

67

230.000,00

Cheltuieli financiare-total, din care:

68

70.000,00

 

3.

-cheltuieli privind dobânzile

69

5.200,00

-alte cheltuieli financiare

70

64 800,00

Cheltuieli extraordinare

71

 

B'

 

UTILIZARE SURSE PENTRU REABILITARE

72

256.946,00

programe cu finantare rambursabilă

73

0,00

programe cu finantare nerambursabilă

74

 

rambursare rate

75

188.495,00

plata dobânzi si comisioane

76

61.092,00

intrări credite externe utilizate pt.reabilitare

77

 

fonduri externe nerambursabile

78

7.359,00

III.

 

REZULTATUL BRUT (PROFIT/PIERDERE)

79

0,00

IV.

 

IMPOZITUL PE PROFIT

80

 

V.

 

PROFIT CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

81

 

 

1.

Rezerve legale

82

 

2.

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

83

 

3.

Alte rezerve reprezentând facilităti fiscale prevăzute de lege

84

 

4.

Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pt. constitui rea surselor necesare

85

 

 

 

rambursării ratelor de capital, plătii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

 

 

5.

Alte repartizări prevăzute de lege

86

 

6.

Participarea salariatilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercitiul financiar de referintă

87

 

 

7.

Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societătilor nationale, companiilor nationale si soc. cu capital

88

 


0

1

2

3

5

 

 

integral sau majoritar de stat

 

 

VI.

8.

Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct.1-7 se repartizează la alte rezerve si constituie sursă proprie de finantare

89

 

 

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care

90

703.088,00

 

1.

Surse proprii

91

48.000,00

 

2.

Alocatii de la buget

92

655.088.00

 

3.

Credite bancare

93

 

 

 

 

 

- interne

94

 

- externe

95

 

 

4.

Alte surse

96

 

VII.

1.

CHELTUIELI PT. INVESTITII din care:

97

703.088,00

Cheltuieli aferente investitiilor, inclusiv cele aferente investitiilor în curs la finele anului

98

691.037,59

 

2.

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

99

12.050,41

- interne

100

 

- externe (BERD+ticketing)

101

12.050,41

VIII.

REZERVE, din care:

102

 

 

1.

Rezerve legale

103

 

 

2.

Rezerve statutare

104

 

 

3.

Alte rezerve

105

 

IX.

 

DATE DE FUNDAMENTARE

106

 

 

1.

Venituri totale

107

2.471.840,00

 

2.

Cheltuieli aferente veniturilor totale

108

2.471.840,00

 

3.

Nr. prognozat de personal la finele anului

109

17.080

 

4.

Nr. mediu de salariati total

110

17.080

 

5.

Fond de salarii, din care:

111

464.789,00

 

 

 

 

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

112

464.114,00

b) alte cheltuieli de personal

113

675.00

 

6.

Câstigul mediu lunar pe salariat (lei)

114

2.264,55

 

7.

Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd.107/110-în preturi curente)

115

 

 

8.

Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd.107/110- rn preturi comparabile)

116

 

 

9.

Productivitatea muncii în unităti fizice pe total personal mediu (unităti fizice/persoană)

117

13.959,44

 

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale chelt. totale/venituri totale* 1000 (rd.27/rd.2)x1000

118

1.000,00

 

 

 

11

Piăti restante

119

276.752,00

-preturi curente

120

276.752,00

-preturi comparabile

121

276.752,00

 

 

 

12

Creante restante

122

144.458,00

-preturi curente

123

144.458.00

-preturi comparabile

124

144.458,00

 

NOTA:

indicator fizic = osii conventionale

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL APĂRĂRII

 

ORDIN

privind responsabilitătile structurilor militare pentru evacuarea medicală si monitorizarea rănitilor si bolnavilor din teatrele de operatii

 

Pentru îndeplinirea misiunilor de sprijin medical desfăsurate de structurile de forte ale Armatei României în teatrele de operatii din afara teritoriului statului român si pentru planificarea resurselor necesare si a realizării evacuărilor medicale a rănitilor si bolnavilor,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. p) si ale art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Apărării,

ministrul apărării emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Evacuarea medicală este parte integrantă a îngrijirii medicale continue a rănitilor si bolnavilor si constă în transportul specializat al pacientilor între formatiunile medicale de tratament aflate în teatrele de operatii sau în afara acestora.

(2) În functie de tipul operatiei, evacuarea medicală este:

a) înaintată, de la locul rănirii/îmbolnăvirii către formatiunea medicală de Rol 1 sau, după caz, către formatiunea medicală cea mai apropiată/specializată;

b) tactică, între formatiunile medicale din acelasi teatru de operatii;

c) strategică, din teatrul de operatii către formatiunea medicală de Rol 3 sau 4, natională sau aflată pe teritoriul altui stat.

(3) Sensurile unor termeni si expresii utilizate în prezentul ordin sunt precizate în anexa nr. 1.

Art. 2. - (1) Monitorizarea rănitilor sau bolnavilor cuprinde activitătile desfăsurate de către structurile militare/medico-militare din teatrele de operatii si din tară pentru cunoasterea permanentă a evolutiei statusului acestora si stabilirea măsurilor necesare pentru definitivarea tratamentului.

(2) Activitătile care vizează monitorizarea sunt:

a) executarea periodică a bilantului medical si aprecierea evolutiei clinice a rănitilor si bolnavilor;

b) raportarea ierarhică a informatiilor cu privire la situatia rănitilor si bolnavilor;

c) analizarea informatiilor si datelor medicale în vederea dimensionării/redimensionării sprijinului medical.

Art. 3. - (1) Evacuarea medicală este responsabilitate natională, cu exceptia cazurilor în care, prin procedurile de operare permanente/Standing Operating Procedures, denumite în continuare SOP, sau acordurile tehnice bilaterale ori multilaterale care decurg din SOP, se prevede altfel.

(2) Cadrul general si modalitătile de executare a evacuărilor medicale sunt stabilite prin SOP.

(3) SOP prevăd responsabilitatea pentru toate tipurile de evacuări medicale, astfel:

a) responsabilitate natională, cu mijloace de evacuare proprii sau asigurate prin acorduri tehnice/prestări de servicii;

b) responsabilitate a coalitiei sau a natiunii-lider, cu mijloace de evacuare proprii acesteia sau asigurate prin acorduri tehnice/prestări de servicii.

(4) Orice modificare a SOP referitoare la conditiile de acordare a asistentei medicale în teatrele de operatii se regăseste în acordurile tehnice subsecvente.

(5) Acordurile tehnice prevăd si modalitatea de abordare a aspectelor mortuare, inclusiv cele de medicină legală.

(6) La negocierea acordurilor tehnice participă si un consilier medical, de preferintă medic cu experientă în gestionarea evacuărilor medicale în si din teatrele de operatii.

Art. 4. - (1) Responsabilitătile privind evacuarea medicală revin:

a) comandantului/sefului structurii militare, la recomandarea medicului-sef/medicului curant, pentru efectivele proprii sau cele aflate în asigurare, în cazul evacuării înaintate;

b) comandantului/sefului structurii militare, la recomandarea medicului-sef, în conformitate cu SOP si/sau acordurile tehnice, în urma consultărilor cu medicul-sef al esalonului ierarhic superior din cadrul fortei multinationale, în cazul evacuării tactice;

c) comandantului/sefului structurii militare, la recomandarea medicului-sef, în conformitate cu SOP si/sau acordurile tehnice, în urma consultărilor cu medicul-sef al fortei multinationale, în cazul evacuării strategice.

(2) În cazul evacuării medicale strategice, responsabilitatea comandantului/sefului structurii militare încetează odată cu îmbarcarea rănitului sau a bolnavului la bordul mijlocului de evacuare medicală.

(3) Pe timpul evacuării medicale înaintate si tactice pe cale terestră, rănitii si bolnavii vor fi asistati de personal medical cu competente profesionale corespunzătoare cu gravitatea stării pacientilor.

(4) Pe timpul evacuării medicale strategice, pe cale aeriană si/sau navală, rănitii si bolnavii vor fi asistati de personal medical calificat/specializat, apt aeronavigant si/sau de îmbarcare.

Art. 5. - Diagramele responsabilitătilor raportării/informării referitoare la starea sănătătii si locul în care se află rănitii si bolnavii sunt prezentate în anexele nr. 2 si 3.

Art. 6. - Informarea familiei despre producerea evenimentului medical, situatia medicală si locul în care se află rănitul sau bolnavul se face, în cel mai scurt timp, de către comanda structurii militare de bază din tară din care face parte acesta.

Art. 7. - Directia informare si relatii publice va furniza opiniei publice informatii conexe, cu respectarea normelor deontologice medicale, numai după confirmarea de către Centrul National Militar de Comandă a anuntării familiei rănitului sau bolnavului.

Art. 8. - (1) Directia logistică, prin structura de specialitate, monitorizează si centralizează toate informatiile de natură medicală referitoare la caz, transmise de structurile responsabile, conform schemei de relationare prevăzute în anexa nr. 3, si le pune la dispozitia Directiei medicale, în vederea analizării acestora si a întocmirii în comun a Planului de sprijin medical.

(2) Planul de sprijin medical se înaintează Statului Major General, prin Centrul National Militar de Comandă, care dispune punerea lui în aplicare.

(3) În cadrul măsurilor de sprijin medical se constituie, prin dispozitie a sefului Directiei medicale, un nucleu de medici specialisti din grupa specialitătilor chirurgicale, cunoscători ai limbii engleze, pregătit pentru dislocare în afara teritoriului national pe o perioadă determinată de timp, în scopul evaluării de specialitate a statusului rănitului sau bolnavului si al facilitării comunicării dintre medicul curant si rănit sau bolnav si dintre medicul curant si familia rănitului sau bolnavului, în cazul spitalizării în străinătate.

(4) Cheltuielile aferente dislocării se asigură în conformitate cu prevederile actelor normative care reglementează domeniul planificării, programării, bugetării si evaluării în Ministerul Apărării.

Art. 9. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 10. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului apărării nationale nr. M.140/2006*) privind responsabilitătile structurilor militare pentru evacuarea medicală si monitorizarea bolnavilor si rănitilor din teatrele de operatii.

Art. 11. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul apărării,

Teodor Viorel Melescanu

 

Bucuresti, 17 decembrie 2008.

Nr. M.126.


*) Ordinul nr. M.140/2006 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece avea ca obiect reglementări din sectorul de apărare a tării si securitate natională.

 

ANEXA Nr. 1

 

GLOSAR

 

Acord tehnic - întelegerea dintre natiunile aliate, bilaterală sau multilaterală, pentru sprijinul reciproc în vederea acoperirii unor domenii în care cel putin una dintre părti nu dispune de resurse umane si/sau materiale suficiente.

Bilant medical - aprecierea stării de sănătate a unui pacient la un moment dat.

Formatiune medicală de Rol 1, 2, 3, 4 - clasificarea NATO a formatiunilor medicale operationale după capabilitătile acestora, de la asistenta medicală primară si de urgentă - Rol 1 până la asistenta medicală înalt specializată, complexă, de recuperare a stării de sănătate - Rol 4.

Mijloace de evacuare - mijloacele de transport al rănitilor sau al bolnavilor, specializate sau nespecializate, aeriene, terestre sau navale.

Proceduri de operare permanente - Standing Operating Procedures/SOP, set de reguli, de obicei anexă la ordinul de operatii, care sunt stabilite de natiunea-lider în aria de responsabilitate din teatrul de operatii, care se aplică de către toti aliatii participanti la misiune si care stabilesc modul de actiune în situatii/scenarii operationale previzibile.

Responsabilitate natională - obligatia natiunii care trimite structuri militare în misiune într-un teatru de operatii extern de a furniza resursele umane si materiale pentru desfăsurarea unor activităti specifice.

 

ANEXA Nr. 2

 

DIAGRAMA

responsabilitătilor raportării/informării în teatrul de operatii

 

ANEXA Nr. 3

 

DIAGRAMA

responsabilitătilor raportării/informării în afara teatrului de operatii

 


MINISTERUL INTERNELOR SI REFORMEI ADMINISTRATIVE

 

ORDIN

privind competentele de achizitie a produselor si serviciilor în Ministerul Internelor si Reformei Administrative

 

În vederea eficientizării activitătii de achizitii publice de bunuri si servicii, desfăsurată de structurile Ministerului Internelor si Reformei Administrative, si pentru aplicarea unitară a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările ulterioare,

ministrul internelor si reformei administrative emite următorul ordin:

Art. 1. - În Ministerul Internelor si Reformei Administrative achizitiile publice de bunuri si servicii se realizează la nivel centralizat, teritorial si local, astfel:

a) la nivel centralizat, de către Baza de Aprovizionare si Depozitare Armament, Geniu, Chimic Codlea, Directia generală management logistic si administrativ, Directia generală pentru comunicatii si tehnologia informatiei pentru toate unitătile Ministerului Internelor si Reformei Administrative si Directia generală medicală pentru unitătile sanitare ale ministerului;

b) la nivel teritorial, de către institutiile ai căror conducători au calitatea de ordonatori secundari de credite sau ordonatori tertiari din finantarea directă a ordonatorului principal, pentru nevoile proprii, pentru unitătile din structură si pentru cele cărora le asigură suportul logistic;

c) la nivel local, de către structurile ai căror conducători au calitatea de ordonatori de credite, pentru nevoile proprii si pentru unitătile cărora le asigură suportul logistic.

Art. 2. - (1) Produsele si serviciile a căror achizitie se realizează la nivel centralizat sunt cuprinse în lista prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Specificatiile tehnice ale produselor prevăzute la lit. B din anexa nr. 1 se elaborează de către specialistii Directiei generale management operational, pe baza propunerilor înaintate de inspectoratele generale sau de alte unităti beneficiare, după caz, si se aprobă de către directorul general al Directiei generale management operational.

(3) Produsele de competenta Directiei generale medicale, nominalizate în anexa nr. 1 lit. C, achizitionate la nivel centralizat, atât pentru aceasta, cât si pentru unitătile sanitare ale Ministerului Internelor si Reformei Administrative, se stabilesc prin dispozitii ale directorului general al acestei directii, vizate pentru control financiar preventiv propriu de către directorul general al Directiei generale financiare.

(4) Specificatiile tehnice ale produselor prevăzute la lit. D din anexa nr. 1 se elaborează de către specialistii Directiei generale pentru comunicatii si tehnologia informatiei, pe baza propunerilor înaintate de inspectoratele generale sau de alte unităti beneficiare, după caz, si se aprobă de către directorul general al Directiei generale pentru comunicatii si tehnologia informatiei.

Art. 3. - (1) Produsele si serviciile a căror achizitie se realizează la nivel teritorial si/sau local si ale căror specificatii tehnice se avizează de către directorii generali ai directiilor generale centrale de specialitate, respectiv Directia generală management logistic si administrativ, Directia generală medicală si Directia generală pentru comunicatii si tehnologia informatiei, fiecare pe domeniul său de competentă, si se aprobă de către ordonatorul de credite care realizează achizitia sunt cuprinse în listele prevăzute în anexele nr. 2 si 3.

(2) Armamentul, munitiile si materialele explozive destinate dotării, îndeplinirii misiunilor si efectuării pregătirii si instruirii personalului structurilor Aparatului Central sunt achizitionate de către Baza Centrală pentru Asigurarea Tehnică a Misiunilor.

(3) Specificatiile tehnice ale produselor prevăzute la alin. (2) se elaborează de către Baza Centrală pentru Asigurarea Tehnică a Misiunilor, pe baza propunerilor înaintate de structurile beneficiare, se avizează de către directorul general al Directiei generale management logistic si administrativ si se aprobă de către directorul Bazei Centrale pentru Asigurarea Tehnică a Misiunilor.

(4) Specificatiile tehnice ale produselor de competenta Directiei generale management logistic si administrativ si Directiei generale medicale, prevăzute la alin. (1), sunt elaborate, după caz, la nivelul ordonatorilor secundari de credite pentru aparatul propriu si pentru ordonatorii tertiari din subordine si la nivelul ordonatorilor tertiari de credite din finantarea directă a ordonatorului principal de credite, fiind întocmite în două exemplare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5.

Art. 4. - (1) Specificatiile tehnice ale produselor de resortul comunicatiilor si tehnologiei informatiilor, prevăzute în anexa nr. 3 lit. E, se elaborează la nivelul ordonatorilor secundari sau tertiari de credite, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5a, si se avizează de către directorul general al Directiei generale pentru comunicatii si tehnologia informatiei, prin aplicarea stampilei „AVIZAT TEHNIC”.

(2) Specificatiile tehnice elaborate de către ordonatorii tertiari de credite aflati în subordinea ordonatorului secundar de credite se avizează din punct de vedere tehnic de către directorul general al Directiei generale pentru comunicatii si tehnologia informatiei, după avizarea acestora de către organele de specialitate din structura ordonatorului secundar.

(3) Directia generală pentru comunicatii si tehnologia informatiei este abilitată să emită semestrial cataloage de specificatii tehnice pentru produse si servicii din domeniul tehnologiei informatiei si comunicatiilor, denumit în continuare TIC. Specificatiile tehnice trimise spre avizare către Directia generală pentru comunicatii si tehnologia informatiei trebuie să îndeplinească minimum cerintele consemnate în cataloagele semestriale.

Art. 5. - Specificatiile tehnice ale produselor cuprinse în listele prevăzute în anexele nr. 2, 3 si 4 se aprobă de către ordonatorul de credite al structurii achizitoare.

Art. 6. - Avizarea specificatiilor tehnice ale produselor si serviciilor prevăzute în anexa nr. 4 se acordă de către ordonatorii secundari de credite sau de către ordonatorii tertiari de credite din finantarea directă a ordonatorului principal, după caz.

Art. 7. - Ordonatorii secundari de credite pot stabili competente structurilor din subordine pe linia realizării achizitiilor de bunuri si servicii, la nivel local, cu respectarea prevederilor prezentului ordin referitoare la elaborarea si avizarea specificatiilor tehnice.

Art. 8. - Bunurile si serviciile care nu se regăsesc în listele prevăzute în anexele nr. 1-4 se achizitionează la nivel local.

Art. 9. - (1) Directia generală de informatii si protectie internă si Directia generală anticoruptie achizitionează produsele si serviciile destinate obtinerii, verificării, prelucrării, stocării, protectiei si valorificării informatiilor si îndeplinirii atributiilor specifice, iar specificatiile tehnice ale acestora se avizează de către directorii generali ai acestor structuri.

(2) Specificatiile tehnice ale produselor destinate obtinerii, verificării, prelucrării, stocării, protectiei si valorificării informatiilor si îndeplinirii atributiilor specifice ale unor structuri stabilite la nivelul conducerii Inspectoratului General al Politiei Române si Inspectoratului General al Politiei de Frontieră se avizează de către inspectorii generali, fiecare pe domeniul său de competentă.

(3) Specificatiile tehnice ale echipamentelor de domeniul TIC, care nu sunt destinate obtinerii, verificării, prelucrării, stocării, protectiei si valorificării informatiilor pentru îndeplinirea atributiilor specifice, achizitionate de structurile mentionate la alin. (1) si (2), se avizează de către directorul general al Directiei generale pentru comunicatii si tehnologia informatiei.

Art. 10. - Tehnica si bunurile materiale necesare structurilor ministerului, care constituie rezerve proprii, precum stocuri de sigurantă, rezerve de înlocuire, rezerve de mobilizare si rezerve operative, se achizitionează la nivel centralizat, teritorial si local, conform prevederilor prezentului ordin.

Art. 11. - Anexele nr. 1-4, precum si anexele nr. 5 si 5a fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 12. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul internelor si reformei administrative,

Liviu Radu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 12 decembrie 2008.

Nr. 681.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

produselor si serviciilor a căror achizitie se realizează la nivel centralizat

 

A. Baza de Aprovizionare si Depozitare Armament, Geniu, Chimic Codlea

1. analize fizico-chimice si verificări prin trageri în poligon pentru munitii, mijloace explozive, chimice si de dare a focului.

B. Directia generală management logistic si administrativ I. Produse de natura echipamentului

1. sigilii metalice cu stema României.

C. Directia generală medicală

I. Produse pentru activitatea medicală:

1. medicamente, substante dezinfectante, seruri si vaccinuri, materiale sanitare pentru asigurarea stocurilor de rezerve proprii la mobilizare si uz curent, pentru asigurarea situatiilor de urgentă si pentru asigurarea preventiei;

2. dispozitive medicale/aparatură medicală. II. Servicii de sustinere a activitătii medicale

D. Directia generală pentru comunicatii si tehnologia informatiei

1. radiorelee, statii complexe de radio;

2. aparatură, mijloace, echipamente de comunicatii si prelucrare a datelor destinate apărării tării, ordinii publice si sigurantei nationale;

3. aparatură de multiplexare, comutare si terminală pentru transmisii voce, date, fax cu posibilitate de protectie, criptare, secretizare a comunicatiilor, inclusiv autospeciale ce contin aceste tipuri de echipamente;

4. echipamente pentru criptarea si decriptarea semnalelor analogice si digitale;

5. echipamente, aparatură si materiale din categoria cifrului de stat;

6. aparatură complexă de măsură, control si aparatură specifică pentru măsurarea si analiza semnalelor secundare emise de aparatura de prelucrare a datelor si informatiilor de telecomunicatii, inclusiv aparatura criptografică;

7. statii radio de bază, digitale în banda Ultra High Frequency - UHF TETRA, statii radio repetoare analogice conventionale în banda Very High Frequency - VHF, inclusiv sistemele de antene aferente;

8. terminale radio digitale TETRA si TETRAPOL fixe, mobile si portabile;

9. elemente de retea aferente sistemelor de comunicatii digitale mobile TETRA;

10. dispecerate complexe de comunicatii;

11. radiorelee, statii în unde scurte, echipamente pentru transmisii de date, terminale de satelit pentru interconectarea si extensia locală a punctelor de radiocomunicatii si a nodurilor de transmisii cu posibilităti de criptare a semnalelor, inclusiv autospeciale ce contin aceste tipuri de echipamente;

12. mijloace de determinare a pozitiei autospecialelor aflate în deplasare;

13. receptoare de trafic, panoramice, de bandă largă pentru analiza complexă si criptografică a semnalelor analogice digitale;

14. echipamente protejate la emisii secundare destinate prelucrării datelor în procese criptografice;

15. instalatii, mijloace tehnice si materiale folosite pentru protectia semnalelor secundare provenind de la echipamente de prelucrare a datelor si informatiilor specifice;

16. echipamente de calcul de mare putere destinate stocării, analizei si prelucrării datelor în formă criptată;

17. echipamente destinate protejării informatiilor electronice în stare de stocare, transport si prelucrare;

18. echipamente omologate prin structurile din sistemul de apărare, ordine publică si sigurantă natională;

19. aparatură pentru măsurători geodezice si topografice: teodolite, statii totale (tahimetre electronice), receptoare Global Positioning System - GPS cu o frecventă (L1), receptoare GPS cu două frecvente (L1, L2), receptoare GPS de navigatie, nivele, soft de specialitate pentru prelucrarea datelor topogeodezice culese în teren;

20. servicii de consultantă pentru proiectarea, realizarea si implementarea sistemelor informatice si/sau de comunicatii integrate;


21. sisteme informatice si/sau de comunicatii integrate - sisteme care au fie acoperire natională, fie se realizează la nivel regional.

Sunt incluse în această categorie doar în contextul national sau regional (minimum două judete) extinderile existente în oricare dintre situatiile:

a) se foloseste infrastructura de comunicatii realizată prin eforturile unitătilor Ministerului Internelor si Reformei Administrative;

b) se foloseste infrastructura de comunicatii ori se beneficiază de servicii de comunicatii asigurate de institutii ale statului;

c) se foloseste/folosesc infrastructură ori servicii de comunicatii prin prestatia unor operatori comerciali.

Nu intră în această categorie achizitia de echipamente destinată retelelor locale de calculatoare.


ANEXA Nr. 2

 

LISTA

cu produsele si serviciile care se achizitionează la nivel teritorial ale căror specificatii tehnice se avizează de către directorul general al Directiei generale management logistic si administrativ

 

A. Produse si servicii de resortul armament si tehnică specială

I. Armament:

1. pistoale;

2. pistoale de semnalizare;

3. revolvere;

4. pistoale automate;

5. pistoale mitralieră;

6. pusti mitralieră;

7. mitraliere;

8. pusti cu lunetă;

9. pusti diferite calibre;

10. arme calibrul 12 si arme-lansator, toate tipurile;

11. aruncătoare de grenade;

12. aruncătoare de grenade antitanc;

13. accesorii armament;

14. materiale de întretinere (uleiuri si unsori).

II. Munitii:

1. cartuse de infanterie;

2. cartuse de iluminare-semnalizare;

3. grenade de mână;

4. grenade pentru aruncător;

5. lovituri pentru aruncător;

6. munitie de manevră, marcare a focului, inerte si de exercitiu;

7. cartuse încărcate cu substantă iritant-lacrimogenă;

8. cartuse cu bile de cauciuc;

9. grenade iritant-lacrimogene si acustice.

III. Materiale explozive:

1. trotil;

2. explozivi plastici;

3. capse detonante;

4. aprinzători;

5. fitil de amorsare;

6. fitil detonant.

IV. Mijloace specifice de ordine publică:

1. pulverizatoare de capacitate mărită cu substantă iritant-lacrimogenă;

2. scuturi si căsti antiglont;

3. veste antiglont;

4. scuturi si căsti de protectie.

V. Aparatură optică de observare si ochire:

1. aparatură electronooptică de observare si ochire pe timp de zi si pe timp de noapte;

2. telemetre;

3. goniometre;

4. aparatură de conducere a focului.

VI. Tehnică de geniu si protectie civilă:

1. detectoare de mine si metale;

2. detectoare de substante explozive;

3. mijloace de detectie a persoanelor surprinse sub dărâmături;

4. tehnică si echipamente de protectie antischijă;

5. aparate cu raze X pentru controlul nedistructiv al bagajelor si trimiterilor postale;

6. disruptoare;

7. munitie pentru disruptoare;

8. rezervoare de apă;

9. costume de scafandru autonom;

10. costume de lucru în apă;

11. costume de înot modernizat;

12. bărci pneumatice;

13. motopropulsoare pentru bărci pneumatice;

14. tehnică si utilaje de geniu;

15. costume, complete si plase de mascare;

16. mijloace individuale de protectie.

VII. Tehnică si materiale de control si protectie nucleară, bacteriologică si chimică - N.B.C.:

1. semnalizatoare de radiatii;

2. indicatoare de radioactivitate;

3. radiometre-roentgenometre;

4. complete dozimetrice;

5. detectoare de substante toxice de luptă;

6. avertizoare automate de substante toxice de luptă;

7. laboratoare chimice de campanie;

8. laborator chimic mobil pentru analiza fizico-chimică a gradului de poluare a apelor;

9. contaminometru alfa, beta, gamma;

10. complete individuale de protectie a omului si animalelor de serviciu;

11. complete de decontaminare chimică, biologică si radioactivă;

12. grenade si lumânări fumigene;

13. mijloace chimice de marcare a focului;

14. grenade incendiare;

15. detector de gaze.

VIII. Tehnică destinată supravegherii si controlului frontierei:

1. echipament de fotografiat si filmat folosind aparatura de vedere pe timp de noapte;

2. echipament portabil de supraveghere a frontierei pe principiul termoviziunii;


3. servicii de reparatie si întretinere a echipamentelor portabile de supraveghere a frontierei pe principiul termoviziunii.

IX. Tehnică si materiale pentru determinarea si probarea faptelor infractionale:

1. aparatură de examinare si expertizare documente;

2. aparatură si echipament de iluminat;

3. aparatură de microfilmat;

4. aparatură pentru reproduceri fotografice;

5. microscoape si stereomicroscoape;

6. truse criminalistice si pentru testarea stupefiantelor, testere pentru determinarea consumului de droguri;

7. aparatură si sisteme pentru supravegherea traficului rutier si aparatură pentru determinarea vitezei de deplasare a autovehiculelor/aparatură radar;

8. etilometre si alcoolteste.

B. Produse de resortul intendentei

I. Produse de resortul echipamentului:

1. materii prime - stofe, tercoturi, tesături impermeabile sau imperrespirante;

2. insigne de identificare si insigne pentru legitimatii;

3. corturi militare, foi de cort, ranite, saci pentru merinde;

4. masini si utilaje pentru dotarea spălătoriilor - masini de spălat, stors, uscat si călcat industrial - si a atelierelor de croitorie.

II. Produse de resortul hrănirii:

1. bucătării auto rulante;

2. bucătării portative în lăzi izoterme.

 

ANEXA Nr. 3

 

LISTA

cu produsele ale căror specificatii tehnice se avizează de către directorii generali ai directiilor generale centrale de specialitate, indiferent de nivelul de competentă pentru achizitie

 

A. Produse de resortul echipamentului:

1. articole de echipament din compunerea uniformei de ceremonie, de reprezentare si de serviciu a politistilor (coifură, îmbrăcăminte, lenjerie, încăltăminte, echipament divers si accesorii);

2. articole de echipament din compunerea uniformei de ceremonie, de reprezentare si de serviciu a cadrelor militare (coifură, îmbrăcăminte, lenjerie, încăltăminte, echipament divers, epoleti si accesorii);

3. articole de echipament din compunerea uniformei de oras, de clasă si de instruire a studentilor si elevilor din institutiile de învătământ (coifură, îmbrăcăminte, lenjerie, încăltăminte, echipament divers, cazarmament si accesorii);

4. articole de echipament din compunerea uniformei de oras si de instructie a soldatilor si gradatilor voluntari (coifură, îmbrăcăminte, lenjerie, încăltăminte, echipament divers, cazarmament si accesorii);

5. sigilii metalice fără stema României.

B. Produse de resortul hrănirii:

1. utilaje frigorifice (dulapuri, camere frigorifice, congelatoare etc);

2. marmite izoterme;

3. bidoane aluminiu a un litru pentru apă;

4. gamele;

5. plite sau masini aragaz cu butelie si accesorii;

6. trusă de tacâmuri individuală.

C. Produse de resort medical:

1. dispozitive medicale de natura mijloacelor fixe, achizitionate de unitătile sanitare ale Ministerului Internelor si Reformei Administrative.

D. Produse de resortul autovehicule, nave si aeronave:

1. autovehicule si remorci (toate categoriile);

2. nave si mijloace plutitoare;

3. aeronave.

E. Produsele de resortul comunicatiilor si informaticii:

I. Echipamente pentru retele WAN (Wide Area Network) si LAN (Local Area Network):

1. cabinete metalice (dulapuri de tip rack pentru echipamente TIC);

2. routere;

3. switchuri cu management centralizat;

4. modemuri tehnologie x DSL (Digital Subscriber Line);

5. surse de tensiune neîntreruptibilă montabile în cabinete metalice (rack-mountable).

II. Echipamente de lucru si subansamble de resortul IT:

1. servere;

2. statii grafice;

3. statii de lucru;

4. statii de lucru portabile;

5. PDA;

6. echipamente de captură imagine si sunet;

7. echipamente pentru stocarea datelor;

8. imprimante (mijloace fixe);

9. echipamente multifunctionale.

III. Software:

1. sisteme de operare;

2. software de bază (sisteme de programe utilitare);

3. software de aplicatie;

4. solutii software de management sisteme informatice;

5. solutii software pentru securitatea sistemelor informatice.

IV. Produse de resortul comunicatiilor:

1. centrale telefonice digitale sub 100 linii;

2. aparate telefonice de tip digitale, Integrated Services Digital Network - ISDN, Digital Enhanced Cordless Telecommunications - DECT, Internet Protocol - IP folosite în retelele de telefonie fixă;

3. modemuri tehnologie x Digital Subscriber Line - XDSL cu interfete G 703;

4. solutii de contorizare a convorbirilor telefonice;

5. echipamente de măsură si control pentru comunicatii telefonice (cupru, F.O.);

6. terminale radio analogice conventionale în banda VHF fixe, mobile si portabile;

7. centrale de sesizare si alarmare contra efractiei.

V. Servicii:

1. consultantă pentru achizitii de echipamente sau lucrări în domeniul TIC;

2. servicii de tip Virtual Private Network - VPN asigurate de la operatori de telecomunicatii autorizati.


 

ANEXA Nr. 4

 

LISTA

cu produsele si serviciile a căror achizitie se realizează la nivel teritorial si ale căror specificatii tehnice se aprobă de către structura achizitoare

 

A. Produse si servicii de resortul armament si tehnică specială

I. Mijloace specifice de ordine publică:

1. complete de reîncărcare a pulverizatoarelor de capacitate mărită cu substantă iritant-lacrimogenă.

II. Armament:

1. arme albe;

2. piese de schimb pentru armament;

3. cătuse metalice.

III. Aparatură optică de observare si ochire:

1. raportoare artileristice;

2. piese de schimb pentru aparatură optică de observare si ochire.

IV. Tehnică de geniu si protectie civilă:

1. endoscoape si stetoscoape;

2. instalatii de filtroventilatie;

3. lopată mică de infanterie;

4. piese de schimb pentru tehnica de geniu;

5. sirenă de alarmă;

6. set de oglinzi pentru inspectia autovehiculelor.

V. Tehnică si materiale de control si protectie N.B.C.:

1. complete de materiale consumabile pentru aparatura de control nuclear si chimic;

2. complete meteorologice de campanie;

3. măsti contra gazelor, filtrante si izolante pentru om si animale de serviciu;

4. complet containerizat de decontaminare a personalului;

5. complet containerizat de decontaminare a terenului si tehnicii;

6. complet containerizat de decontaminare a echipamentului;

7. pachete de decontaminare individuală a personalului;

8. complete de materiale consumabile pentru tehnica de decontaminare;

9. complete pentru reparat tehnica si materialele chimice si mijloace de protectie a omului si animalelor de serviciu;

10. piese de schimb pentru tehnica si materialele de control si protectie N.B.C.;

11. trusă de instruire cu substante toxice;

12. trusă pentru verificarea plenitudinii decontaminării;

13. trusă pentru determinarea clorului activ.

VI. Tehnică si materiale pentru determinarea si probarea faptelor infractionale:

1. aparatură foto;

2. aparatură foto de laborator;

3. lămpi electronice blitz;

4. lămpi cu raze ultraviolete - U.V.;

5. aparatură de proiectie filme, diapozitive si înscrisuri;

6. sisteme de implementare si comparare automată a amprentelor;

7. aparatură pentru realizarea portretului robot;

8. aparatură pentru determinarea comportamentului simulat al persoanelor cercetate;

9. aparatură pentru analize fizico-chimice si de biologie judiciară destinată laboratoarelor criminalistice (gazcromatograf, spectrofotometru, sistem de determinare a amprentei genetice, echipamente pentru analiza si detectarea drogurilor etc);

10. aparatură pentru relevarea urmelor în câmpul infractional (aparat electrostatic pentru ridicarea urmelor de pe covoare, aparatură pentru ridicarea microurmelor, polilight, aparat pentru evidentierea urmelor scrisului în baza energiei statice etc);

11. piese de schimb pentru tehnica si materialele pentru determinarea si probarea faptelor infractionale;

12. consumabile pentru tehnica si materialele pentru determinarea si probarea faptelor infractionale;

13. mijloace audiovideo si receptoare radio-tv.

VII. Materiale de pregătire pentru luptă, de întretinere si reparatii:

1. truse de instructie;

2. lucrări de reparatii armament si aparatură de detectie si semnalizare N.B.C. la operatorii economici din afara Ministerului Internelor si Reformei Administrative.

VIII. Tehnică si materiale pentru nave si mijloace plutitoare:

1. radare de navigatie si sisteme integrate de navigatie;

2. hărti electronice de navigatie;

3. GPS-uri si Diferential Global Positioning System - DGPS-uri navalizate;

4. girocompasuri si compasuri electromagnetice;

5. lochuri;

6. sonde ultrason;

7. transponder pentru căutare si salvare SART (Society for Assisted Reproductive Technology) si AIS (Automatic Identification System);

8. radiogoniometre;

9. pilot automat de navigatie;

10. mijloace de salvare colective si individuale;

11. motoare inboard si outboard;

12. sisteme integrate de comunicatii navalizate - GMDSS (Global Maritime Distress Safety System);

13. sisteme navalizate de observare pe timp de noapte;

14. statii de comunicatii navalizate;

15. echipament specific pentru echipele de abordaj si control al navelor;

16. receptoare NAVTEX (Navigational Telex);

17. statie meteo navalizată;

18. simulatoare de navigatie, radiocomunicatii navale si managementul propulsiei navelor;

19. instalatii si kituri pentru întretinerea navelor si mijloacelor plutitoare;

20. radiobaliză EPIRB (Emergency Position Indicating Radio Beacons);

21. binoclu navalizat;

22. instalatii de avertizare optico-acustică pentru mijloacele de mobilitate navală;

23. compresor pentru încărcarea buteliilor de scufundare;

24. remorcă specializată pentru transportul ambarcatiunilor;

25. sisteme mobile/fixe de lansare/scoatere a ambarcatiunilor la/de la apă;

26. software pentru simulatoarele de navigatie, radiocomunicatii navale si managementul propulsiei navelor.

IX. Materiale specifice activitătii de arhivă:

1. aparatură si materiale pentru restaurare-conservare documente;

2. aparatură si materiale pentru legătorie;

3. aparatură specifică de urmărire si asigurare a microclimatului în depozitele de arhivă;

4. aparatură si materiale necesare facsimilării documentelor de arhivă;

5. aparatură si materiale specifice activitătii de microfilmare si de asigurare/conservare microfilme;

6. materiale pentru transportul documentelor de arhivă/al microfilmelor.


 
ANEXA Nr. 5

 

ANTET

Specificatia tehnică nr......................

Exemplar nr. 1

(Se returnează autoritătii achizitoare.)

Avizat

Directorul general al directiei generale de specialitate1

.................................

(grad, nume)

Aprob

Seful structurii achizitoare,

.......................................

(grad, nume)

De acord, rog a aviza

Adjunct pentru logistică,

(similar)

......................

(grad, nume)

 

 

Denumirea produsului definit prin specificatia tehnică

-         continut -

 

 

 

Întocmit

...................


1 Se acordă de către Directia generală management logistic si administrativ si Directia generală medicală.

 

ANEXA Nr. 5a

 

ANTET

Aprob

Ordonator de credite,

.............................

(grad, nume)

 

Rog aprobati

Seful structurii de comunicatii si tehnologia informatiei1,

......................

(grad, nume)

 

SPECIFICATIE TEHNICĂ

Denumirea produsului definit prin specificatie tehnică

 

Caracteristica tehnică

Parametri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit,

(functia, gradul si numele)


1 Se completează denumirea exactă a structurii de comunicatii si tehnologia informatiei.

 


MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 1/2008 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare de declaratii informative

 

În temeiul art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 495/2007 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 228 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere dispozitiile art. 1563 alin. (8) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, si pentru a se asigura informatiile necesare determinării bazei TVA pentru resursa proprie a României, adoptată în conformitate cu prevederile Regulamentului (CEE, EURATOM) nr. 1.553/89 al Consiliului din 29 mai 1989 privind regimul unitar definitiv de colectare a resurselor proprii provenite din taxa pe valoarea adăugată,

presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 1/2008 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare de declaratii informative, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 46 din 21 ianuarie 2008, se modifică după cum urmează:

1. Anexa nr. 3 prin care se aprobă formularul (393) „Declaratie informativă privind veniturile obtinute din vânzarea de bilete pentru transportul rutier international de persoane, cu locul de plecare din România în anul....”, cod MEF 14.13.01.02/v, se înlocuieste cu anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

2. Instructiunile pentru completarea formularului (393) „Declaratie informativă privind veniturile obtinute din vânzarea de bilete pentru transportul rutier international de persoane, cu locul de plecare din România în anul....”, prevăzute în anexa nr. 4, se înlocuiesc cu instructiunile pentru completarea formularului (393) prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si se utilizează începând cu transmiterea informatiilor aferente anului 2008.

Art. III. - Directia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generală de administrare a marilor contribuabili si Directia generală de tehnologia informatiei din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, precum si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală,

Daniel Chitoiu

 

Bucuresti, 16 decembrie 2008.

Nr. 1.747.

 


ANEXA Nr. 1*)

(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 1/2008)

 

DECLARATIE INFORMATIVĂ

privind veniturile obtinute din vânzarea de bilete

pentru transportul rutier international de persoane, cu locul de plecare din România în anul....


*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

 


ANEXA Nr. 2

 

INSTRUCTIUNI

pentru completarea formularului (393) „Declaratie informativă privind veniturile obtinute din vânzarea de bilete pentru transportul rutier international de persoane, cu locul de plecare din România în anul ....”

 

Formularul „Declaratie informativă privind veniturile obtinute din vânzarea de bilete pentru transportul rutier international de persoane, cu locul de plecare din România în anul....” se completează de către persoanele înregistrate în scopuri de TVA, potrivit dispozitiilor art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, care în cursul anului precedent au prestat servicii de transport international de persoane.

Formularul „Declaratie informativă privind veniturile obtinute din vânzarea de bilete pentru transportul rutier international de persoane, cu locul de plecare din România în anul....” se depune la organul fiscal competent până la data de 25 februarie inclusiv a anului următor celui de raportare.

Formularul „Declaratie informativă privind veniturile obtinute din vânzarea de bilete pentru transportul rutier international de persoane, cu locul de plecare din România în anul....” se depune, în format electronic, astfel:

- la registratura organului fiscal competent;

- la postă, prin scrisoare recomandată.

Formatul electronic, depus pe suport electronic, va fi însotit de formularul editat de persoana impozabilă cu ajutorul programului de asistentă, semnat si stampilat, conform legii. Formularul se editează în două exemplare:

- un exemplar se depune la unitatea fiscală, împreună cu suportul electronic;

- un exemplar se păstrează de către persoana impozabilă.

Formatul electronic al formularului „Declaratie informativă privind veniturile obtinute din vânzarea de bilete pentru transportul rutier international de persoane, cu locul de plecare din România în anul....” se obtine prin folosirea programului de asistentă elaborat de Agentia Natională de Administrare Fiscală.

Programul de asistentă este pus la dispozitia persoanelor impozabile, gratuit, de unitătile fiscale sau poate fi descărcat de pe site-ul Ministerului Economiei si Finantelor, portalul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală.

Completarea formularului se face astfel:

SECTIUNEA „DATE DE IDENTIFICARE A PERSOANEI IMPOZABILE”

Caseta „Cod de identificare fiscală” se completează cu codul de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată.

Înscrierea cifrelor în casetă se face cu aliniere la dreapta.

Casetele „Serie licentă de transport” si „Număr licentă de transport” se completează cu seria si, respectiv, numărul licentei de transport acordate de autoritatea competentă, respectiv de Autoritatea Rutieră Română - ARR.

Caseta „Denumire/Nume, prenume” se completează cu denumirea persoanei juridice, asociatiei sau a entitătii fără personalitate juridică ori cu numele si prenumele persoanei fizice, după caz.

Caseta „Domiciliul fiscal” se completează cu datele privind adresa domiciliului fiscal (sediul social, sediul sau domiciliul fiscal, după caz) al persoanei impozabile.

Reprezentantul fiscal desemnat de o persoană impozabilă stabilită în străinătate înscrie la sectiunea „Date de identificare a persoanei impozabile”:

- „Denumire/Nume, prenume” - persoana impozabilă stabilită în străinătate;

- „Cod de identificare fiscală” - codul de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată atribuit persoanei impozabile străine, înscris în certificatul de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată;

- „Domiciliul fiscal” - adresa din stăinătate a persoanei impozabile.

SECTIUNEA „DATE DE IDENTIFICARE A REPREZENTANTULUI FISCAL”

Se completează doar în cazul în care depunerea declaratiei informative se realizează prin reprezentantul fiscal desemnat potrivit legii.

„Denumire/Nume, prenume” - se înscrie/înscriu denumirea/numele si prenumele persoanei impozabile care a fost desemnată ca reprezentant fiscal de către persoana impozabilă străină.

„Cod de identificare fiscală” - se înscrie codul de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată atribuit reprezentantului fiscal pentru activitatea proprie.

„Domiciliul fiscal” se completează cu datele privind adresa domiciliului fiscal al reprezentantului desemnat de persoana impozabilă.

SECTIUNEA „VENITURI DIN VÂNZAREA BILETELOR”

Se completează cu suma totală a veniturilor obtinute în anul precedent din vânzarea de bilete pentru transportul rutier international de persoane, cu locul de plecare din România.


 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI TINERETULUI

 

ORDIN

privind aprobarea programei scolare, curriculum diferentiat, filiera vocatională, profil teologic romano-catolic de limbă română

 

În baza prevederilor Legii învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si

Tineretului, cu modificările si completările ulterioare,

în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 231/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Centrului National

pentru Curriculum si Evaluare în Învătământul Preuniversitar,

ministrul educatiei, cercetării si tineretului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Programa scolară la disciplina Educatie muzicală (clasele a XI-a-a XII-a), filiera vocatională, profil teologic romano-catolic de limbă română, cuprinsă în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Programa scolară aprobată prin prezentul ordin se aplică începând cu anul scolar 2008-2009.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. - Directia generală management învătământ preuniversitar, Directia generală învătământ în limbile minoritătilor si relatia cu Parlamentul, Centrul National pentru Curriculum si Evaluare în Învătământul Preuniversitar, inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti si unitătile de învătământ preuniversitar duc la îndeplinire prezentul ordin.

 

p. Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Zvetlana Preoteasa,

secretar de stat

 

Bucuresti, 2 septembrie 2008.

Nr. 5.255.


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 887 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul de vânzări si informare al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI TINERETULUI

 

ORDIN

privind aprobarea programelor scolare, curriculum diferentiat, filiera vocatională, profil teologic greco-catolic

 

În baza prevederilor Legii învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, cu modificările si completările ulterioare,

în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 231/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Centrului National pentru Curriculum si Evaluare în Învătământul Preuniversitar,

ministrul educatiei, cercetării si tineretului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Programa scolară la disciplina Studiul biblic (clasele a IX-a-a X-a), filiera vocatională, profil teologic greco-catolic, cuprinsă în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă Programa scolară la disciplina Catehism (clasele a IX-a-a X-a), filiera vocatională, profil teologic greco-catolic, cuprinsă în anexa nr. 2.

Art. 3. - Se aprobă Programa scolară la disciplina Istoria Bisericii (clasele a IX-a-a X-a), filiera vocatională, profil teologic greco-catolic, cuprinsă în anexa nr. 3.

Art. 4. - Se aprobă Programa scolară la disciplina Spiritualitate (clasele a IX-a-a X-a), filiera vocatională, profil teologic greco-catolic, cuprinsă în anexa nr. 4.

Art. 5. - Se aprobă Programa scolară la disciplina Spiritualitate (clasele a XI-a-a XII-a), filiera vocatională, profil teologic greco-catolic, cuprinsă în anexa nr. 5.

Art. 6. - Se aprobă Programa scolară la disciplina Studiu biblic (clasele a XI-a-a XII-a), filiera vocatională, profil teologic greco-catolic, cuprinsă în anexa nr. 6.

Art. 7. - Se aprobă Programa scolară la disciplina Catehism (clasele a XI-a-a XII-a), filiera vocatională, profil teologic greco-catolic, cuprinsă în anexa nr. 7.

Art. 8. - Se aprobă Programa scolară la disciplina Istoria religiilor (clasele a XI-a-a XII-a), filiera vocatională, profil teologic greco-catolic, cuprinsă în anexa nr. 8.


Art. 9. - Se aprobă Programa scolară la disciplina Istoria literaturii crestine (clasele a XI-a-a XII-a), filiera vocatională, profil teologic greco-catolic, cuprinsă în anexa nr. 9.

Art. 10. - Programele scolare aprobate prin prezentul ordin se aplică începând cu anul scolar 2008-2009.

Art. 11. - Anexele nr. 1-9*) fac parte integrantă din pezentul ordin.

Art. 12. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 13. - Directia generală management învătământ preuniversitar, Directia generală învătământ în limbile minoritătilor si relatia cu Parlamentul, Centrul National pentru Curriculum si Evaluare în Învătământul Preuniversitar, inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti si unitătile de învătământ preuniversitar duc la îndeplinire prezentul ordin.

 

p. Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Zvetlana Preoteasa,

secretar de stat

 

Bucuresti, 2 septembrie 2008.

Nr. 5.256.


*) Anexele nr. 1-9 se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 887 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul de vânzări si informare al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI TINERETULUI

 

ORDIN

privind aprobarea programelor scolare, curriculum diferentiat, filiera vocatională, profil teologic unitarian

 

În baza prevederilor Legii învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, cu modificările si completările ulterioare,

în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 231/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Centrului National pentru Curriculum si Evaluare în Învătământul Preuniversitar,

ministrul educatiei, cercetării si tineretului emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Programa scolară la disciplina Studii biblice (clasele a IX-a-a X-a), filiera vocatională, profil teologic unitarian, cuprinsă în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă Programa scolară la disciplina Istoria religiilor (clasele a IX-a-a X-a), filiera vocatională, profil teologic unitarian, cuprinsă în anexa nr. 2.

Art. 3. - Se aprobă Programa scolară la disciplina Literatură crestină unitariană (clasele a IX-a-a X-a), filiera vocatională, profil teologic unitarian, cuprinsă în anexa nr. 3.

Art. 4. - Se aprobă Programa scolară la disciplina Educatie spirituală (clasele a IX-a-a X-a), filiera vocatională, profil teologic unitarian, cuprinsă în anexa nr.4.

Art. 5. - Se aprobă Programa scolară la disciplina Evidentă bisericească informatizată (clasa a X-a), filiera vocatională, profil teologic unitarian, cuprinsă în anexa nr. 5.

Art. 6. - Se aprobă Programa scolară la disciplina Muzică bisericească (clasele a IX-a-a X-a), filiera vocatională, profil teologic unitarian, cuprinsă în anexa nr. 6.

Art. 7. - Se aprobă Programa scolară la disciplina Educatie spirituală (clasele a XI-a-a XII-a), filiera vocatională, profil teologic unitarian, cuprinsă în anexa nr. 7.

Art. 8. - Se aprobă Programa scolară la disciplina Studii biblice (clasele a XI-a-a XII-a), filiera vocatională, profil teologic unitarian, cuprinsă în anexa nr. 8.

Art. 9. - Se aprobă Programa scolară la disciplina Literatură crestină unitariană (clasele a XI-a-a XII-a), filiera vocatională, profil teologic unitarian, cuprinsă în anexa nr. 9.

Art. 10. - Se aprobă Programa scolară la disciplina Muzică bisericească (clasele a XI-a-a XII-a), filiera vocatională, profil teologic unitarian, cuprinsă în anexa nr. 10.

Art. 11. - Se aprobă Programa scolară la disciplina Istoria artei crestine (clasele a XI-a-a XII-a), filiera vocatională, profil teologic unitarian, cuprinsă în anexa nr. 11.

Art. 12. - Se aprobă Programa scolară la disciplina Evidentă bisericească informatizată (clasele a XI-a-a XII-a), filiera vocatională, profil teologic unitarian, cuprinsă în anexa nr. 12.

Art. 13. - Programele scolare aprobate prin prezentul ordin se aplică începând cu anul scolar 2008-2009.

Art. 14. - Anexele nr. 1-12*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 15. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 16. - Directia generală management învătământ preuniversitar, Direcia generală învătământ în limbile minoritătilor si relatia cu Parlamentul, Centrul National pentru Curriculum si Evaluare în Învătământul Preuniversitar, inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti si unitătile de învătământ preuniversitar duc la îndeplinire prezentul ordin.

 

p. Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Zvetlana Preoteasa,

secretar de stat

 

Bucuresti, 2 septembrie 2008.

Nr. 5.257.


*) Anexele nr. 1-12 se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 887 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul de vânzări si informare al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.


 

ACTE ALE COMITETULUI INTERMINISTERIAL DE FINANTĂRI, GARANTII SI ASIGURĂRI

 

COMITETUL INTERMINISTERIAL DE FINANTĂRI, GARANTII SI ASIGURĂRI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normei privind activitatea de asigurare a creditului cumpărător în numele si în contul statului (NI-ASR-03-II/0)

 

În baza Hotărârii Guvernului nr. 534/2007 privind înfiintarea, atributiile, competentele si modul de functionare ale Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări si reglementarea operatiunilor de finantare, garantare si asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. în numele si în contul statului, cu modificările si completările ulterioare, luând în analiză propunerea pentru aprobarea Normei privind activitatea de asigurare a creditului cumpărător în numele si în contul statului (NI-ASR-03-II/0) si tinând seama de:

• Legea nr. 96/2000 privind organizarea si functionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., republicată;

• Avizul de transmitere nr. 521 din 8 decembrie 2008, întocmit de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A.;

• discutiile si propunerile formulate în sedinta din data 11 decembrie 2008 de către membrii Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări,

Comitetul Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări, întrunit în plenul sedintei din ziua de 11 decembrie 2008, hotărăste :

Articol unic. - Se aprobă Norma privind activitatea de asigurare a creditului cumpărător în numele si în contul statului (NI-ASR-03-II/0), prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Presedintele Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări,

Eugen Teodorovici

 

Bucuresti, 11 decembrie 2008.

Nr. 396.

 

ANEXĂ

 

NORMĂ

privind activitatea de asigurare a creditului cumpărător în numele si în contul statului (NI-ASR-03-II/0)

 

Prezenta normă este elaborată în conformitate cu Legea nr. 96/2000 privind organizarea si functionarea Băncii de Export-Import a României EximBank - SA, republicată1, cu Hotărârea Guvernului nr. 534/2007 privind înfiintarea, atributiile, competentele si modul de functionare ale Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări si reglementarea operatiunilor de finantare, garantare si asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EximBank - S.A. în numele si în contul statului2, cu modificările si completările ulterioare, cu Hotărârea Comitetului Interministerial nr. 12.720/2003 privind instituirea unei limite pentru angajarea fondurilor constituite la EximBank pentru asigurări în numele si în contul statului, cu Protocolul încheiat între EximBank si Ministerul Finantelor Publice nr. 472.740 din 30 octombrie 1992 si cu Acordul Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economică (O.E.C.D.) privind sustinerea oficială a creditelor de export.


1 Republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 260 din 18 aprilie 2007.

2 Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 417 din 22 iunie 2007.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) În baza hotărârilor Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări (C.I.F.G.A), Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. (denumită în continuare EximBank) asigură, în numele si în contul statului, pe o durată totală de asumare a riscului egală cu sau mai mare de 2 ani (care include durata de rambursare si durata de fabricatie), în conformitate cu prevederile legale în vigoare, creantele rezultate din acordurile de credit cumpărător încheiate între băncile finantatoare ale exporturilor de bunuri/servicii originare din România si cumpărătorii externi sau băncile acestora. Exportul de bunuri/servicii originare din România se realizează în baza contractelor de export care stau la baza acordului de credit cumpărător.

(2) EximBank realizează aceste operatiuni în limitele competentelor ce i-au fost stabilite, potrivit reglementărilor în vigoare.

(3) Conform prevederilor din polita de asigurare încheiată cu o bancă finantatoare (denumită în continuare asigurat), EximBank asigură creantele rezultate din acordul de credit cumpărător împotriva riscului de nerambursare a creditului cumpărător, risc rezultat în urma producerii unuia sau mai multor factori generatori de pierdere mentionati în prezenta normă sau din vina exportatorului.

(4) Vor putea fi asigurate de către EximBank, în numele si în contul statului, cu respectarea prevederilor prezentei norme, si creditele cumpărător aferente exportului produselor cu ciclu lung de fabricatie si obiectivelor complexe destinate exportului, asa cum sunt definite acestea de Legea nr. 96/2000, republicată.

Art. 2. - Pentru asigurarea creditelor cumpărător, EximBank poate încheia contracte, conventii, acorduri de reasigurare/coasigurare facultative. Acestea se încheie pe baza aprobării C.I.F.G.A.


Art. 3. - (1) Sursa de realizare a acestor operatiuni în contul statului este, potrivit art. 10 lit. b) din Legea nr. 96/2000, republicată, fondul pentru asigurarea si reasigurarea creditelor de export, a garantiilor de export, a operatiunilor de export în leasing si a investiiilor românesti în străinătate, precum si a activitătilor de dezvoltare a infrastructurii, a utilitătilor de interes public, dezvoltare regională, sustinere a activitătii de cercetare-dezvoltare, protectia mediului înconjurător, ocupare si formare a personalului, susinere si dezvoltare a întreprinderilor mici si mijlocii si a tranzactiilor internationale.

(2) Fondul menionat mai sus va putea fi angajat, conform prevederilor art. 11 alin. (4) din Legea nr. 96/2000, republicată, în limita maximă de expunere stabilită de C.I.F.G.A.

 

CAPITOLUL II

Definitii

 

Art. 4. - În sensul prezentei norme se definesc următoarele notiuni:

1. acord de credit cumpărător - acord de împrumut, mentionat în polita de asigurare, încheiat între una sau mai multe institutii financiare si unul ori mai multi împrumutati, pentru finantarea unui contract comercial de export de bunuri si/sau servicii originare din România, în temeiul căruia institutia (institutiile) de credit se angajează să plătească în numerar, în numele cumpărătorului (cumpărătorilor)/împrumutatului (împrumutatilor), furnizorului (furnizorilor) în cadrul operatiunii respective, în timp ce cumpărătorul (cumpărătorii)/împrumutatul (împrumutatii) rambursează suma institutiilor creditoare la termenul stabilit;

2. asigurat - banca finantatoare, mentionată în polita de asigurare, care acordă debitorului creditul, în conditiile prevăzute în acordul de credit cumpărător. În cazul în care creditul cumpărător este acordat de către un sindicat bancar, asiguratul poate fi reprezentat de agentul (aranjorul) sindicatului, cu conditia ca acesta să aibă împuternicire legală valabilă de la toti membrii sindicatului, privind reprezentarea si atributiile aferente;

3. contract de export - contractul comercial care prevede exportul de bunuri si/sau servicii originare din România, încheiat între exportator si importator (împrumutat), care stă la baza acordării creditului cumpărător. Contractul de export poate avea forma unui:

a) contract ferm de export;

b) contract-cadru de export (însotit de comenzi confirmate);

4. companie asociată - orice societate controlată de exportator în mod direct sau indirect ori care controlează exportatorul în mod direct sau indirect ori care este direct sau indirect controlată de aceeasi societate care controlează exportatorul.

Situatia de control poate apărea în următoarele cazuri:

a) societatea care controlează altă societate detine în mod direct sau indirect majoritatea drepturilor de vot în cadrul acesteia (societate controlată), respectiv majoritatea indirectă a drepturilor de vot prin intermediul oricăror altor societăti (controlate) sau ca urmare a acordurilor încheiate cu ali actionari; sau

b) în cazul în care societatea (ce detine controlul) are dreptul de a numi sau de a revoca membrii organelor de conducere, inclusiv administratorii societătii, directorii executivi si alte persoane detinând functii similare în cadrul unei societăti (controlate); sau

c) mai mult de jumătate din membrii organelor de conducere ale societătii (controlate) fac parte din organele de conducere, incluzând administratorii, directorii executivi si alte functii similare, sau din orice alte organe administrative ori persoane împuternicite ale societătii (ce detine controlul) sau ale oricărei altei societăti asociate acesteia; sau

d) societatea (ce detine controlul) poate avea o influentă de control (decisivă) asupra conducerii altei societăti;

5. costuri locale - cheltuieli efectuate de exportator în tara debitorului cu echipamente si materiale de constructie folosite pe plan local pentru executarea contractului de export asigurat sau finalizarea proiectului din care contractul de export face parte; în această categorie nu este inclus comisionul plătibil de către exportator agentului său din tara debitorului;

6. credit cumpărător - creditul acordat de banca finantatoare fie direct importatorului, fie băncii acestuia, în scopul plătii contravalorii bunurilor importate de la exportator;

7. debitor (împrumutat) - împrumutatul, semnatar al acordului de credit cumpărător, mentionat în polita de asigurare (debitorul/împrumutatul poate fi direct importatorul sau banca acestuia);

8. debitor (împrumutat) public - orice entitate care reprezintă, sub orice formă, însăsi autoritatea publică si care nu poate fi declarată insolvabilă din punct de vedere juridic sau administrativ este considerată debitor public. Aceasta poate fi fie un debitor suveran, adică o entitate care actionează în numele si cu garantia statului, cum ar fi Ministerul Economiei si Finantelor sau Banca Centrală, fie orice altă entitate publică subordonată, cum ar fi autoritătile regionale, locale sau parastatale ori alte institutii publice;

9. despăgubirea maximă - suma maximă ce poate fi plătită de către EximBank asiguratului în cazul înregistrării de către acesta a unei pierderi ca urmare a producerii unui risc asigurat, mentionată în polita de asigurare, calculată ca diferentă între suma asigurată si sumele neacoperite;

10. exportator - operator economic stabilit în România si înfiintat în baza Legii nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, sau în baza altor legi speciale, semnatar al contractului de export care stă la baza acordului de credit cumpărător asigurat;

11. fransiza (procentul neasigurat) - partea procentuală din pierderea suportată de asigurat (aferentă acordului de credit cumpărător asigurat), neacoperită de către EximBank, specificată în polita de asigurare;

12. perioada de asteptare - perioada după expirarea căreia asiguratul poate să solicite despăgubirea si care corespunde duratei stabilite pentru ca riscul acoperit să se materializeze;

13. perioada de rambursare - perioada care începe odată cu prima plată efectuată în baza acordului de credit cumpărător asigurat, conform prevederilor Acordului O.E.C.D., si se încheie la data rambursării finale a creditului cumpărător;

14. pierderea asigurată - pierderea efectiv înregistrată de asigurat ca urmare a producerii riscului asigurat, în măsura în care această pierdere este aferentă sumelor asigurate;

15. polita de asigurare - contractul încheiat între EximBank si asigurat, prin care EximBank se obligă să plătească asiguratului, în termenii si conditiile stabilite, o parte din pierderea suportată de acesta, ca urmare a producerii unui risc asigurat. Polita de asigurare are ca anexe si părti integrante Conditiile generale de asigurare, Lista conditiilor specifice, acolo unde este cazul, Clauze aditionale;

16. prima de asigurare - pretul politei de asigurare, exprimat ca sumă plătită de către asigurat la EximBank pentru emiterea politei de asigurare. Se obtine aplicând procentul de primă la suma asigurată;

17. procentul asigurat - partea procentuală asigurată din pierderea suportată de asigurat aferentă acordului de credit cumpărător asigurat, specificată în polita de asigurare;

18. procentul de primă de asigurare - valoarea procentuală a primei de asigurare rezultată în urma aplicării metodologiei de calcul proprie EximBank;


19. produse cu ciclu lung de fabricatie - acele produse care îndeplinesc cumulativ conditiile prevăzute de legislatia în vigoare3;

20. sume asigurate - sumele prevăzute în polita de asigurare, datorate de către debitor asiguratului conform acordului de credit cumpărător si care sunt eligibile pentru a fi asigurate de EximBank;

21. sume neacoperite - sume neacoperite prin polita de asigurare, calculate prin aplicarea procentului neasigurat la suma asigurată;

22. sume retinute pe riscul asiguratului- partea din fransiză (procentul neacoperit) care este retinută de asigurat pe riscul său si care nu poate fi asigurată nici de EximBank, nici de un alt asigurător.

 

CAPITOLUL III

Criterii de eligibilitate

 

Art. 5. - (1) Pot beneficia de polite de asigurare a creditului cumpărător, acordate de către EximBank, în numele si în contul statului, solicitantii care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:

a) împrumutătorul este institutie financiară legal constituită;

b) exportatorul este operator economic stabilit în România si înfiintat în baza Legii nr. 31/1990, republicată, sau în baza altor legi speciale;

c) împotriva solicitantilor (împrumutător si exportator) nu s-a instituit, la momentul solicitării asigurării, procedura insolventei conform legislatiei în vigoare;

d) împrumutătorul si exportatorul nu se află în dificultate financiară4;

e) împrumutătorul si exportatorul respectă cerintele impuse de EximBank prin Politica EximBank privind combaterea faptelor de coruptie în domeniul creditelor de export sustinute oficial;

f) exportatorul respectă cerintele impuse de EximBank referitoare la standardele privind protectia mediului aplicabile creditelor de export sustinute oficial;

g) împrumutătorul si exportatorul nu se află, la momentul solicitării asigurării, în litigiu cu EximBank, cu altă bancă sau institutie a statului român, în calitate de pârât, pentru neîndeplinirea unor obligatii contractuale sau pentru neplata taxelor, impozitelor ori altor sume cuvenite statului român, anterioare acestei solicitări;

h) acordul de credit cumpărător pe baza căruia se încheie asigurarea trebuie să aibă ca obiectiv sustinerea exporturilor de bunuri si/sau servicii originare din România, în baza unor contracte de export semnate si valabile din punct de vedere legal;

i) contractul de export prevede obligatia importatorului de a achita un avans la plată de minimum 15% din valoarea contractului de export, înainte de sau la data livrării bunurilor/executării serviciilor ori lucrărilor;

j) principalul la creditul cumpărător si dobânda aferentă se vor rambursa/achita, de regulă, în rate egale, cu o frecventă nu mai mică de 6 luni si nu mai mare de 12 luni de la data începerii perioadei de rambursare;

k) principalul la creditul cumpărător va include maximum 85% din valoarea contractului de export. Această sumă poate include maximum 15% din valoarea costurilor locale. În calculul acestei sume se pot include:

- valoarea bunurilor si/sau serviciilor importate dintr-o tertă tară si care în tara de origine nu au beneficiat de instrumente de sustinere în contul statului;

- comisionul plătibil de către exportator agentului său din tara debitorului (dacă este cazul).

Principalul la creditul cumpărător asigurat va putea include si valoarea primei de asigurare;

l) perioada de rambursare a creditului cumpărător pentru care se solicită asigurare si care este aferent contractului de export nu trebuie să depăsească durata de viată a bunurilor exportate.

(2) Asigurarea nu se acordă pentru:

a) exportul de armament;

b) exporturile românesti înscrise în lista mărfurilor de export care nu pot beneficia de instrumente de sustinere a comertului exterior derulate prin EximBank5;

c) exporturile care au un impact negativ asupra mediului în tara debitorului, conform cerintelor impuse de EximBank referitoare la standardele privind protectia mediului aplicabile creditelor de export sustinute oficial;

d) exporturile realizate către filiale ale societătii-mamă exportatoare sau operatori economici asociati. Prin exceptie, asigurarea se poate acorda în cazul în care exportul se face către un cumpărător extern din afara grupului, prin intermediul filialei sau al operatorilor economici asociati;

e) exporturile către o persoană fizică.

Art. 6. - În cazul în care creditul cumpărător se acordă pentru sustinerea exporturilor de obiective complexe si/sau produse cu ciclu lung de fabricatie (asa cum sunt definite în Legea nr. 96/2000, republicată), exportatorii români pot fi contractantul general sau, după caz, subcontractantii participanti la realizarea acestor exporturi.

Art. 7. - (1) În ceea ce priveste debitorii, acestia pot fi publici sau privati.

(2) Pentru a aprecia statutul unui debitor, EximBank poate lua în considerare următoarele elemente:

a) statutul juridic al debitorului;

b) posibilitatea reală de initiere a unei actiuni juridice împotriva debitorului;

c) sursele de finantare si de venituri ale debitorului; trebuie să se ia în considerare faptul că un debitor public poate, de asemenea, să îsi achite datoriile apelând la resurse care nu provin din fonduri guvernamentale, ci, de exemplu, din venituri provenite din impozitele si taxele locale sau din furnizarea de servicii publice;

d) gradul de influentă sau de control pe care îl poate exercita asupra debitorului guvernul tării în care activează debitorul.

(3) Orice debitor care nu este public în conformitate cu criteriile mentionate anterior este, în principiu, considerat privat.

Art. 8. - (1) În cazul în care pierderea asigurată se produce din cauze datorate debitorului sau tării acestuia, EximBank are drept de recurs împotriva debitorului.

(2) În cazul în care pierderea asigurată se produce din vina exportatorului sau ca urmare a nerespectării de către exportator a cerintelor impuse de EximBank prin Politica EximBank privind combaterea faptelor de coruptie în domeniul creditelor de export sustinute oficial si/sau a cerintelor impuse de EximBank referitoare la standardele privind protectia mediului aplicabile creditelor de export sustinute oficial, EximBank are drept de recurs împotriva exportatorului. Dreptul de recurs apare din momentul în care EximBank achită despăgubirea asiguratului, în baza prevederilor politei de asigurare a creditului cumpărător.

 

3 Conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 2.298/2004 privind stabilirea perioadei de fabricatie a produselor cu ciclu lung de fabricatie si a valorii contractelor de export eferente acestora, precum si a listei mărfurilor de export care nu pot beneficia de instrumente de sustinere a comertului exterior derulate prin Banca de Eport-Import a României EXIMBANK - S.A.

4 Conform prevederilor din Instructiunile privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea firmelor în dificultate, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 244 din 1 octombrie 2004, seria C.

5 Conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 2.298/2004 privind stabilirea perioadei de fabricatie a produselor cu ciclu lung de fabricatie si a valorii contractelor de export aferente acestora, precum si a listei mărfurilor de export care nu pot beneficia de instrumente de sustinere a comertului exterior derulate prin Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A.


 

CAPITOLUL IV

Descrierea asigurării

 

Art. 9. - EximBank încheie, în numele si în contul statului, polite de asigurare a creditelor cumpărător în baza cărora se angajează să despăgubească asiguratul, cu conditia ca acesta să îsi fi îndeplinit toate obligatiile ce îi revin, conform prevederilor din polită.

Art. 10. - (1) Asigurarea are ca obiect acordul de credit cumpărător încheiat pentru creditul cumpărător acordat de asigurat debitorului dintr-o anumită tară si care se referă fie la un contract individual de export, fie la mai multe contracte de export - de exemplu: linia de credit cumpărător.

(2) Obiectul contractelor de export îl constituie livrarea unor bunuri si/sau prestarea unor servicii originare din România în tara debitorului.

(3) În cazul în care creditul cumpărător se acordă unei bănci, acordul de credit cumpărător trebuie să prevadă angajamentul neconditionat al debitorului (împrumutatului) de a-si rambursa creditul, independent de executarea contractului de export care urmează să fie finantat.

Art. 11. - Asigurarea poate acoperi fie numai principalul la creditul cumpărător, fie principalul si dobânda aferentă acestuia, asa cum sunt mentionate acestea în acordul de credit cumpărător. Asigurarea poate acoperi si dobânda aferentă principalului la creditul cumpărător pe durata perioadei de asteptare.

Art. 12. - Asigurarea nu acoperă comisioanele si spezele bancare ce trebuie plătite de către debitor, conform acordului de credit cumpărător, precum si dobânzile penalizatoare si alte datorii cu caracter de penalitate pe care debitorul trebuie să le achite, după caz, conform prevederilor acestui acord.

Art. 13. - Durata asigurării poate fi de maximum 15 ani, în functie de încadrarea tranzactiei în întelegerile sectoriale din cadrul Acordului O.E.C.D.

Art. 14. - Polita de asigurare se încheie în USD, EUR sau altă monedă liber convertibilă.

Art. 15. - Politele de asigurare intră în vigoare la data semnării lor de către părti sau la orice altă dată specificată în polită, cu conditia ca asiguratul să îsi fi îndeplinit toate conditiile prealabile stabilite prin polită.

Art. 16. - (1) Răspunderea EximBank în cadrul politei de asigurare începe la data intrării în vigoare a politei de asigurare.

(2) Răspunderea EximBank în cadrul politei de asigurare încetează în următoarele conditii:

a) în ziua rambursării integrale a creditului cumpărător si a dobânzii aferente, conform conditiilor si prevederilor acordului de credit cumpărător care face obiectul asigurării;

b) la data rezilierii acordului de credit cumpărător de către asigurat, fără acordul prealabil al EximBank;

c) la data rezilierii de plin drept a politei de asigurare de către EximBank, conform prevederilor din polită;

d) în cazul în care EximBank constată că asiguratul a transmis, cu intentie, informatii eronate sau incomplete care au influentat decizia EximBank cu privire la acceptarea riscului si încheierea politei de asigurare;

e) în cazul producerii unui risc asigurat, la data când EximBank plăteste despăgubirea;

f) la data rezilierii politei de asigurare în baza notificării transmise de către asigurat.

Art. 17. - Polita de asigurare este formată din: Conditiile generale de asigurare, Lista conditiilor specifice si, acolo unde este cazul, Clauze aditionale. Orice addendumuri si actele aditionale încheiate ulterior fac parte integrantă din polita de asigurare.

Art. 18. - (1) Informatiile referitoare la derularea acordului de credit cumpărător furnizate de către asigurat si/sau de către exportator în scopul încheierii si derulării politei de asigurare reprezintă baza asigurării.

(2) Orice informatie eronată sau incompletă furnizată de asigurat si/sau de către exportator, informatie care influentează decizia EximBank cu privire la acceptarea riscului, poate conduce la anularea/rezilierea politei de asigurare.

Art. 19. - Comisioanele ce trebuie achitate de solicitanti/asigurati pentru asigurarea creditului cumpărător se regăsesc în Caietul de comisioane al EximBank. Prima de asigurare va fi plătită de către asigurat conform prevederilor din polita de asigurare.

 

CAPITOLUL V

Riscuri asigurate. Excluderi de la asigurare

 

Art. 20. - (1) Asigurarea acoperă riscul de nerambursare a creditului cumpărător acordat de asigurat debitorului, cu conditia ca pierderea să fie rezultatul:

- producerii unuia sau mai multor factori generatori de pierdere datorati debitorului ori tării acestuia; sau

- neîndeplinirii de către exportator a obligatiilor ce îi revin din contractul de export care stă la baza acordului de credit cumpărător sau ca urmare a nerespectării de către exportator a cerintelor impuse de EximBank prin polita de asigurare.

(2) Factorii generatori de pierdere datorati debitorului sau tării acestuia sunt următorii:

a) Factori de natură comercială generatori de pierdere:

(i) insolventa de jure sau de facto a debitorului privat:

- împotriva debitorului există o hotărâre judecătorească definitivă si irevocabilă de insolventă, în conformitate cu legislatia în vigoare în tara debitorului;

- s-a hotărât dizolvarea/lichidarea debitorului, în conformitate cu legislatia în vigoare în tara debitorului;

- alte conditii care, potrivit sistemului legal din tara debitorului, sunt echivalente celor mentionate mai sus si conduc la insolventa de jure sau de facto a debitorului;

(ii) neplata prelungită: plata nu a fost efectuată în maximum 90 de zile calendaristice de la scadentă din alte cauze decât cele asimilate factorilor de natură politică si/sau de fortă majoră generatori de pierdere, cu exceptia cazului în care neplata se datorează unui litigiu între asigurat si debitor privind debitul sau valabilitatea dreptului asiguratului.

b) Factori de natură politică generatori de pierdere:

(i) moratoriu general privitor la datoria externă, declarat de guvernul din tara debitorului sau de guvernul unei terte tări, prin intermediul căreia trebuie efectuată plata datorată în temeiul acordului de credit cumpărător;

(ii) orice evenimente politice, dificultăti economice sau măsuri legislative ori administrative care survin sau sunt luate în afara României si care blochează ori întârzie transferul fondurilor virate în temeiul acordului de credit cumpărător;

(iii) orice act sau decizie luată de guvernul unei alte tări decât România si/sau tara asiguratului, inclusiv orice act sau decizie a autoritătilor publice, asimilată unei interventii a guvernului, care împiedică derularea acordului de credit cumpărător;

(iv) dispozitii legale adoptate în tara debitorului, prin care se stipulează că plătile efectuate de debitor trebuie să fie făcute în monedă locală, fără a tine cont de faptul că, în urma fluctuatiilor cursului de schimb, aceste plăti convertite în moneda acordului de credit cumpărător nu mai acoperă valoarea creantei în momentul transferului de fonduri;

(v) măsuri sau decizii luate de statul român ori de guvernul din tara asiguratului, inclusiv cele luate de Uniunea Europeană, referitoare la derularea comertului cu state terte (cum ar fi interzicerea exporturilor către aceste state terte), care împiedică total sau partial derularea acordului de credit cumpărător, cu conditia ca efectele acestor măsuri sau decizii să nu fie compensate în alt fel prin adoptarea unor măsuri compensatorii.

c) Factori generatori de pierdere de natura fortei majore:

(i) evenimente de tipul catastrofelor naturale declarate si constatate în mod oficial de autoritatea competentă din tara debitorului (inundatii, cutremure, eruptii vulcanice, cicloane, tsunami, accident nuclear – cu conditia ca efectele acestora să nu fie acoperite în alt mod), cu exceptia celor apărute pe teritoriul României, care îl pun pe debitor în imposibilitatea de a rambursa, total sau partial, creditul cumpărător;

(ii) evenimente de tipul războaielor, războaielor civile, revolutiilor, revoltelor, tulburărilor sociale si alte evenimente asimilate, care au loc în afara României si care împiedică derularea acordului de credit cumpărător sau efectuarea plătii de către debitor, cu conditia ca efectele acestora să nu fie acoperite în alt mod;

(iii) alte evenimente asimilate fortei majore care conduc la nerambursarea, totală sau partială, a creditului cumpărător.

Art. 21. - Se pot accepta la asigurare fie numai factori de natură comercială generatori de pierdere (atunci când debitorul îsi desfăsoară activitatea într-un stat membru al O.E.C.D.), fie numai factori de natură politică împreună cu factori de natura fortei majore generatori de pierdere, fie toti factorii generatori de pierdere (de natură comercială, politică si de fortă majoră).

Art. 22. - Nu se asigură, iar EximBank, în numele si în contul statului, va fi exonerată de răspundere pentru orice pierdere care se datorează, direct sau indirect, următoarelor cauze:

a) orice actiune sau omisiune a asiguratului ori a oricărei persoane care actionează în numele acestuia;

b) orice prevedere care limitează drepturile asiguratului, inclusă în acordul de credit cumpărător sau în orice document accesoriu la acesta;

c) rezilierea de către asigurat a acordului de credit cumpărător încheiat între asigurat si debitor, fără obtinerea acordului prealabil, dat în scris de către EximBank, ca urmare a aparitiei unui caz de culpă;

d) orice întelegere (acord) încheiată între asigurat si debitor, în afara acordului de credit cumpărător, după încheierea acestui acord, care au ca efect întârzierea la plată sau nerambursarea creditului cumpărător;

e) orice sume avansate de către asigurat în cadrul acordului de credit cumpărător, după primirea notificării din partea EximBank de a stopa efectuarea tragerilor din cadrul acordului de credit cumpărător;

f) impozite datorate si neachitate de asigurat în tara debitorului;

g) existenta unei dispute (litigiu sau neîntelegere de orice natură) între importator si debitor (atunci când sunt entităti diferite), care împiedică derularea acordului de credit cumpărător.

 

CAPITOLUL VI

Încheierea politei de asigurare

 

Art. 23. - (1) Pentru obtinerea unei polite de asigurare, solicitantii vor depune la EximBank documentaia necesară.

(2) În situatia în care acordul de credit cumpărător nu este încheiat (semnat), EximBank, pe baza hotărârii CI.F.GA, poate încheia cu un solicitant eligibil o promisiune de asigurare.

(3) Promisiunea de asigurare reprezintă obligatia EximBank de a încheia, în numele si în contul statului, polita de asigurare la data semnării acordului de credit cumpărător, cu conditia să se păstreze toate conditiile de asigurare stabilite în promisiunea de asigurare.

Art. 24. - (1) Dacă în perioada de valabilitate a promisiunii de asigurare EximBank intră în posesia unor informatii privind deteriorarea situatiei financiare a debitorului sau deteriorarea situatiei economice si politice a tării acestuia, EximBank nu va mai avea obligatia de a încheia polita de asigurare.

(2) Dacă în perioada de valabilitate a promisiunii de asigurare EximBank intră în posesia unor dovezi certe că fie împrumutătorul, fie exportatorul nu a respectat cerintele impuse de EximBank prin Politica EximBank privind combaterea faptelor de coruptie în domeniul creditelor de export sustinute oficial sau că exportatorul nu respectă cerintele impuse de EximBank referitoare la standardele privind protectia mediului aplicabile creditelor de export sustinute oficial, EximBank nu va mai avea obligatia de a încheia polita de asigurare.

Art. 25. - EximBank va analiza riscurile implicate de tranzactie pe baza informatiilor puse la dispozitie de solicitantii asigurării si a informatiilor obtinute din surse folosite în practica internatională a asigurărilor de credite de export.

Art. 26. - (1) Încheierea politelor de asigurare se realizează pe baza aprobărilor C.I.F.G.A.

(2) Politele de asigurare vor fi semnate de către asigurat, exportator si EximBank.

Art. 27. - Modificarea conditiilor initiale de asigurare poate avea loc la solicitarea asiguratului, în cazul în care acesta intentionează să modifice termenii si conditiile acordului de credit cumpărător.

Art. 28. - Acordul de credit cumpărător poate fi modificat de către asigurat numai după aprobarea modificării conditiilor initiale de asigurare de către C.I.F.G.A.

 

CAPITOLUL VII

Despăgubiri/Recuperări

 

Art. 29. - (1) În cazul producerii unui risc asigurat, constatarea si evaluarea pierderii, precum si plata despăgubirii se efectuează de către EximBank potrivit prevederilor politei de asigurare.

(2) Decizia acordării despăgubirii va fi luată de C.I.F.G.A. pe baza propunerilor EximBank.

Art. 30. - Asiguratul va respecta termenele mentionate în polita de asigurare referitoare la obligatiile pe care le are pentru solicitarea despăgubirii. În cazul în care aceste termene nu sunt respectate, EximBank poate refuza acordarea despăgubirii.

Art. 31. - Asiguratul poate solicita acordarea despăgubirii numai dacă îndeplineste cumulativ următoarele conditii:

a) si-a îndeplinit obligatiile către debitor si/sau garantul acestuia, la timp si în întregime;

b) si-a îndeplinit obligatiile ce decurg din polita de asigurare, la timp si în întregime;

c) si-a îndeplinit toate obligatiile legale si administrative în tara debitorului cu privire la derularea acordului de credit cumpărător;

d) nu a acordat debitorului facilităti de credit care nu se regăsesc în termenii si conditiile de plată prevăzute în acordul de credit cumpărător asigurat;

e) pierderea nu rezultă dintr-un litigiu între asigurat si debitor (sau garantul debitorului) referitor la acordul de credit cumpărător;

f) creanta pentru care EximBank urmează să plătească despăgubirea este valabilă din punct de vedere juridic;


g) pierderea asigurată nu se datorează nerespectării de către asigurat a conditiilor si obligatiilor ce îi revin conform prevederilor Politicii EximBank privind combaterea faptelor de coruptie în domeniul creditelor de export sustinute oficial;

h) a expirat perioada de asteptare prevăzută în polita de asigurare.

Art. 32. - (1) Odată cu plata despăgubirii EximBank se subrogă de drept, proportional cu despăgubirea plătită, în drepturile, actiunile si garantiile asiguratului rezultate din acordul de credit cumpărător asigurat si se îndreaptă împotriva exportatorului sau debitorului (în functie de cauza înregistrării pierderii) sau a oricărei altei persoane asupra căreia exportatorul ori debitorul si-a transferat obligatiile, până la nivelul despăgubirii plătite.

(2) În cazul în care pierderea asigurată se produce din vina exportatorului sau ca urmare a nerespectării de către exportator a cerintelor impuse de EximBank prin polita de asigurare, EximBank se îndreaptă împotriva exportatorului sau a oricărei altei persoane asupra căreia exportatorul si-a transferat obligatiile ce decurg din contractul de export, până la nivelul despăgubirii plătite asiguratului, conform procedurii de executare fiscală în vigoare.

Art. 33. - Ulterior plătii despăgubirii, EximBank va întreprinde toate demersurile si actiunile necesare pentru realizarea actiunii de recuperare a sumelor plătite ca despăgubire.

 

CAPITOLUL VIII

Dispozitii finale

 

Art. 34. - În scopul aplicării prezentei norme, EximBank elaborează proceduri generale care vor fi supuse aprobării C.I.F.G.A.

Art. 35. - Dacă este necesar pentru scopul si natura asigurării, EximBank poate include în politele de asigurare a creditelor cumpărător orice alte prevederi sau clauze aditionale care nu contravin legislatiei în vigoare si, după caz, prevederilor acordului de reasigurare aprobat prin Hotărârea C.I.F.G.A., aferent reasigurării politelor emise.

Art. 36. - EximBank poate rezilia unilateral polita de asigurare. Polita de asigurare se consideră reziliată de plin drept, fără a mai fi necesară îndeplinirea vreunei alte formalităti, fără punerea în întârziere si fără interventia instantelor judecătoresti, în termen de 7 zile de la data când asiguratul a primit notificarea de reziliere, în următoarele situatii:

- neîndeplinirea de către asigurat a obligatiilor sale prevăzute în polita de asigurare;

- existenta unor dovezi de necontestat că asiguratul a încălcat cerintele impuse de EximBank prin Politica EximBank privind combaterea faptelor de coruptie în domeniul creditelor de export sustinute oficial;

- orice agravare a riscului din vina asiguratului;

- când EximBank constată că asiguratul a furnizat, cu intentie, informatii eronate sau incomplete care au influentat decizia EximBank cu privire la acceptarea riscului;

- nerespectarea de către asigurat a reglementărilor legale referitoare la obiectul asigurării.

Art. 37. - (1) În cazul aparitiei unei dispute între asigurat si EximBank, ambele părti contractante trebuie să folosească toate căile pentru solutionarea disputelor pe cale amiabilă.

(2) Disputele care nu vor fi rezolvate pe cale amiabilă vor fi rezolvate în conformitate cu legea română de către instanta competentă.