MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul 176 (XX) - Nr. 889            LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Luni, 29 decembrie 2008

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

            274. - Lege pentru ratificarea Acordului de stabilizare si de asociere dintre Comunitătile Europene si statele membre ale acestora, pe de o parte, si Republica Muntenegru, pe de altă parte, semnat la Podgorica la 15 octombrie 2007

 

            1.086. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de stabilizare si de asociere dintre Comunitătile Europene si statele membre ale acestora, pe de o parte, si Republica Muntenegru, pe de altă parte, semnat la Podgorica la 15 octombrie 2007

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            1.517. - Hotărâre privind transmiterea cu plată a unui imobil din proprietatea Companiei Nationale a Metalelor Pretioase si Neferoase „Remin” - S.A. Baia Mare în domeniul public al municipiului Baia Mare si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare, judetul Maramures

 

            1.621. - Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 367/2002 privind aprobarea Statutului de organizare si functionare a Administratiei Rezervatiei Biosferei „Delta Dunării” si a componentei nominale a Consiliului stiintific si a anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 368/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Dezvoltării Durabile

 

            1.688. - Hotărâre privind numirea Comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilitătii publice pentru lucrarea de interes national „Magistrala 5 Drumul Taberei - Pantelimon, Tronsonul Drumul Taberei - Universitate”

 

            1.698. - Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Varianta de ocolire a municipiului Roman”

 

            1.700. - Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Modernizare DN 51, Alexandria-Zimnicea, km 2+600-km 43+783”

 

            1.707. - Hotărâre privind aprobarea finantării unor cheltuieli pentru constructia, reparatia si amenajarea unor unităti de asistentă socială

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            131. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru modificarea Metodologiei de stabilire, implementare si utilizare a serviciului tehnologic de sistem rezervă de capacitate, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 19/2007

 

            132. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a tarifului pentru serviciul de sistem, a tarifului pentru serviciile prestate de operatorul pietei centralizate participantilor la pietele administrate de acesta si a tarifelor zonale aferente serviciului de transport, practicate de operatorii economici din cadrul sectorului energiei electrice

 

            133. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea Metodologiei de calcul necesar stabilirii preturilor si tarifelor reglementate

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

            1.090. - Decizie privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale CONSULTANT A.A. - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

 

            1.116. - Decizie privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale SOLARIS BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

 

            1.143. - Decizie privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale DIVERS INSURANCE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

 

            1.144. - Decizie privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale ADELPHIA BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

 

            1.152. - Decizie privind autorizarea functionării ca societate de asigurare a Societătii Comerciale AEGON ASIGURĂRI DE VIATĂ - S.A.


 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru ratificarea Acordului de stabilizare si de asociere dintre Comunitătile Europene si statele membre ale acestora, pe de o parte, si Republica Muntenegru, pe de altă parte, semnat la Podgorica la 15 octombrie 2007

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se ratifică Acordul de stabilizare si de asociere dintre Comunitătile Europene si statele membre ale acestora, pe de o parte, si Republica Muntenegru, pe de altă parte, semnat la Podgorica la 15 octombrie 2007.*)

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

NORICA NICOLAI

 

Bucuresti, 7 noiembrie 2008.

Nr. 274.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de stabilizare si de asociere dintre Comunitătile Europene si statele membre ale acestora, pe de o parte, si Republica Muntenegru, pe de altă parte, semnat la Podgorica la 15 octombrie 2007

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru ratificarea Acordului de stabilizare si de asociere dintre Comunitătile Europene si statele membre ale acestora, pe de o parte, si Republica Muntenegru, pe de altă parte, semnat la Podgorica la 15 octombrie 2007, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 6 noiembrie 2008.

Nr. 1.086.


*) Acordul se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 889 bis abonament, care se poate achizitiona si de la Centrul de vânzări si informare al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 


HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea cu plată a unui imobil din proprietatea Companiei Nationale a Metalelor Pretioase si Neferoase „Remin” - S.A. Baia Mare în domeniul public al municipiului Baia Mare si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare, judetul Maramures

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 8 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se mandatează Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, denumită în continuare AVAS, să voteze în Adunarea Generală a Actionarilor Companiei Nationale a Metalelor Pretioase si Neferoase „Remin” - S.A. Baia Mare, denumită în continuare „Remin” - S.A. Baia Mare, transmiterea cu plată a imobilului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din proprietatea „Remin” - S.A. Baia Mare în domeniul public al municipiului Baia Mare si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare, judetul Maramures.

(2) Valoarea imobilului prevăzut la alin. (1) va fi stabilită prin raport de evaluare de către un evaluator autorizat independent si va fi actualizată până la data predării imobilului.

Art. 2. - Se mandatează AVAS să ridice sechestrul instituit asupra imobilului prevăzut la art. 1 alin. (1), creanta AVAS urmând a fi recuperată din sumele obtinute de „Remin” - S.A. Baia Mare în urma transmiterii dreptului de proprietate asupra acestui imobil.

Art. 3. - (1) Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 alin. (1) se va face pe bază de protocol încheiat între „Remin” - S.A. Baia Mare si Consiliul Local al Municipiului Baia Mare, judetul Maramures, în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a hotărârii adunării generale a actionarilor „Remin” - S.A. Baia Mare prevăzute la art. 1 alin. (1).

(2) Plata pretului si transferul dreptului de proprietate se vor face în termen de 5 zile de la data predării-preluării imobilului.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului,

Emil Bentan

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

p. Ministrul economiei si finantelor,

Cătălin Doica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 25 noiembrie 2008.

Nr. 1.517.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din patrimoniul Companiei Nationale a Metalelor Pretioase si Neferoase „Remin” - S.A. Baia Mare în domeniul public al municipiului Baia Mare si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare,

judetul Maramures

 

Denumirea

imobilului care

se transmite

Adresa imobilului care se transmite

Persoana juridică

de la care se

transmite imobilul

Persoana juridică la

care se transmite

imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului care se transmite

Proprietatea imobiliară „Sediu Remin”

(teren + constructii)

Baia Mare,

Piata Revolutiei nr. 1,

Judetul Maramures

Remin - S.A. Baia Mare

Consiliul Local al Municipiului

Baia Mare,

Judetul Maramures

- clădire sediu administrativ, constructie tip D+P+2E;

Ac = 1.114,99 m2; Ad = 4.459,96 m2;

- sală sedinte Ac = 230,69 m2; Ad = 230,69 m2;

- platforme din beton si pavaje din piatră cubică = 1.343 m2;

- fântâni arteziene Sc = 64 m2;

- împrejmuiri = 38 ml

- sediu sindicat, tip D+P, Ac = 201,48 m2; Ad= 402,96 m2;

- teren: ST = 5.700 m2, Carte funciară nr. 23.647, nr. cadastral 11.764 Baia Mare;

- suprafata construită, Sc = 1.658,44 m2 (constructii);

- suprafata aferentă retelelor, Sr = 14,95 m2;

- suprafata aferentă căilor de transport, St = 1.549,64 m2 (platforme);

- suprafata liberă, SI = 2.476,97 m2 (spatiu verde);

- procentul de ocupare a terenului, POT = 56,54%;

- coeficientul de utilizare a terenului, CUT=0,91


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 367/2002 privind aprobarea Statutului de organizare si functionare a Administratiei Rezervatiei Biosferei „Delta Dunării” si a componentei nominale a Consiliuluistiintific si a anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 368/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Dezvoltării Durabile

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Articolul 25 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 367/2002 privind aprobarea Statutului de organizare si functionare a Administratiei Rezervatiei Biosferei „Delta Dunării” si a componentei nominale a Consiliului stiintific, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 282 din 25 aprilie 2002, cu modificările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 25. - (1) Structura organizatorică a Administratiei Rezervatiei Biosferei «Delta Dunării» se stabileste prin ordin al conducătorului autoritătii publice centrale pentru protectia mediului si dezvoltării durabile.

(2) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Administratiei Rezervatiei Biosferei «Delta Dunării» este de 173.”

Art. II. - Numărul maxim de posturi prevăzut în Nota din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 368/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Dezvoltării Durabile, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 284 din 27 aprilie 2007, cu modificările si completările ulterioare, se majorează cu 40 de posturi pentru Administratia Rezervatiei Biosferei „Delta Dunării”.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul mediului si dezvoltării durabile,

Attila Korodi

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Mariana Câmpeanu

p. Presedintele Agentiei Nationale a Functionarilor Publici,

Eugen Coifan

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 4 decembrie 2008.

Nr. 1.621.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind numirea Comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilitătii publice pentru lucrarea de interes national „Magistrala 5 Drumul Taberei - Pantelimon, Tronsonul Drumul Taberei - Universitate”

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 9 din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se numeste Comisia pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilitătii publice pentru lucrarea de interes national „Magistrala 5 Drumul Taberei - Pantelimon, Tronsonul Drumul Taberei - Universitate”, având componenta prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor,

László Borbély

Ministrul transporturilor,

Ludovic Orban

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 17 decembrie 2008.

Nr. 1.688.

 


ANEXĂ

 

COMISIA

pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilitătii publice pentru lucrarea de interes national „Magistrala 5 Drumul Taberei - Pantelimon, Tronsonul Drumul Taberei - Universitate”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presedinte:

Horia Ion Irimia

secretar de stat, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor

Membri:

Mariana Ionită

director general al Directiei generale investitii, achizitii si concesiuni, Ministerul Transporturilor

Ciprian Badea

director general al Directiei generale juridice, Ministerul Economiei si Finantelor

Sorin Oprescu

primarul general al municipiului Bucuresti

Gheorghe Pătrascu

arhitectul-sef al municipiului Bucuresti, seful Directiei urbanism si amenajarea teritoriului, Primăria Municipiului Bucureti

Victor Grigorescu

director al Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliară al Municipiului Bucuresti

Andrei Ioan Chiliman

primarul sectorului 1, municipiul Bucuresti

Liviu Negoită

primarul sectorului 3, municipiul Bucuresti

Marian Vanghelie

primarul sectorului 5, municipiul Bucuresti

Cristian Constantin Poteras

primarul sectorului 6, municipiul Bucuresti

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Varianta de ocolire a municipiului Roman”

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 11 alin. (2) lit. e) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiintarea Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome ,,Administratia Natională a Drumurilor din România”, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Varianta de ocolire a municipiului Roman”, judetul Neamt, prevăzuti în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finantarea obiectivului de investitii prevăzut la art. 1 se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, precum si din alte surse legal constituite, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.

Art. 3. - Ministerul Transporturilor răspunde de modul de utilizare a sumei prevăzute în anexă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează: Ministrul transporturilor,

Ludovic Orban

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 17 decembrie 2008.

Nr. 1.698.


*) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Modernizare DN 51, Alexandria-Zimnicea, km 2+600-km 43+783”

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 11 alin. (2) lit. e) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiintarea Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome ,,Administratia Natională a Drumurilor din România”, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Modernizare DN 51, Alexandria- Zimnicea, km 2+600-km 43+783”, judetul Teleorman, prevăzuti în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finantarea obiectivului de investitii prevăzut la art. 1 se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, precum si din alte surse legal constituite, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.

Art. 3. - Ministerul Transporturilor răspunde de modul de utilizare a sumei prevăzute în anexă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Ludovic Orban

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 17 decembrie 2008.

Nr. 1.700.


*) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea finantării unor cheltuieli pentru constructia, reparatia si amenajarea unor unităti de asistentă socială

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 5 alin. (1) lit. d) si alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 118/1999 privind înfiintarea si utilizarea Fondului national de solidaritate, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 366/2001, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă acordarea sumei de 1.705 mii lei pentru finantarea unor cheltuieli pentru constructia, reparatia si amenajarea unor unităti de asistentă socială.

(2) Unitătile de asistentă socială beneficiare, categoria lucrărilor finantate si sumele acordate acestora sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Sumele prevăzute la art. 1 se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse, în limita creditelor bugetare alocate cu această destinatie si potrivit destinatiilor aprobate.

(2) Sumele se acordă în transe, pe baza documentelor justificative întocmite de beneficiari, avizate si prezentate de directiile de muncă si incluziune socială judetene, respectiv a municipiului Bucuresti la Ministerul Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse.

Art. 3. - Sarcina executiei bugetare si controlul modului de utilizare a sumelor alocate revin directiilor de muncă si incluziune socială judetene în a căror rază teritorială îsi au sediul unitătile de asistentă socială.

Art. 4. - Respectarea legislatiei privind achizitiile publice si sarcina obtinerii tuturor avizelor si autorizatiilor legale revin autoritătilor administratiei publice locale sau, după caz, asociatiilor si fundatiilor care înfiintează si administrează unitătile de asistentă socială beneficiare.


Art. 5. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă pozitia 2 si pozitia 11 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.273/2008 privind aprobarea finantării unor cheltuieli pentru constructia, reparatia si amenajarea unor unităti de asistentă socială, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 700 din 15 octombrie 2008.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Theodora Bertzi,

secretar de stat Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 17 decembrie 2008.

Nr. 1.707.

 

ANEXĂ

 

LISTA

cuprinzând unitătile de asistentă socială beneficiare, categoria lucrărilor finantate si sumele acordate

 

Nr. crt.

Persoana juridică/Consiliul judetean/local care a înfiintat unitatea de asistentă socială

Unitatea de asistentă socială beneficiară

Categoria lucrărilor finantate

Suma

- mii lei -

1.

Consiliul Judetean Buzău

Cămin pentru persoane vârstnice „Alecu Bagdat” - Pavilion central

Reparatii si amenajări clădiri

564

2.

Consiliul Local al Municipiului Iasi - Directia de asistentă comunitară

Centrul de zi pentru persoane vârstnice „Vovidenia”

Constructii, reparatii si amenajări clădiri

1.141

TOTAL:

 

 

1.705

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru modificarea Metodologiei de stabilire, implementare si utilizare a serviciului tehnologic de sistem rezervă de capacitate, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 19/2007

 

Având în vedere Referatul de aprobare întocmit de Departamentul preturi si tarife în domeniul energiei electrice, în temeiul art. 9 alin. (8) si (9) si al art. 11 alin. (1) si alin. (2) lit. a), c) si h) din Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. I. - Metodologia de stabilire, implementare si utilizare a serviciului tehnologic de sistem rezervă de capacitate, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în domeniul Energiei nr. 19/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 507 din 30 iulie 2007, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 9 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 9. - Este definită «Faza ca fiind perioada tranzitorie cuprinsă între data aprobării metodologiei si data de 30 iunie 2009.”

2. Articolul 30 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 30. - Termenul pentru definirea mecanismului de piată pentru asigurarea rezervei de capacitate si a modalitătilor de plată pentru «Faza II» este data de 1 iulie 2009.”

3. Articolul 31 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 31. - Termenul de testare a functionării mecanismului de piată pentru rezerva de capacitate este de 6 luni de la data de 1 iulie 2009.”

4. Articolul 33 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 33. - Termenul de calcul efectiv al indicatorilor pe baza metodologiilor si a procedurilor stabilite si avizate de ANRE este 30 iunie 2009.”

Art. II. - Compania Natională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A. si furnizorii serviciului tehnologic de sistem rezerva de capacitate duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Entitătile organizatorice din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. IV. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Nicolae Opris

 

Bucuresti, 22 decembrie 2008.

Nr. 131.

 


AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a tarifului pentru serviciul de sistem, a tarifului pentru serviciile prestate de operatorul pietei centralizate participantilor la pietele administrate de acesta si a tarifelor zonale aferente serviciului de transport, practicate de operatorii economici din cadrul sectorului energiei electrice

 

Având în vedere referatul de aprobare întocmit de Departamentul preturi si tarife în domeniul energiei electrice, în temeiul art. 9 alin. (2), (8) si (9), al art. 11 alin. (1) si (2) lit. e), al art. 74 lit. b) si g), al art. 76 alin. (1) si al art. 79 alin. (3) din Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificările ulterioare, si al art. 3 alin. (3) din Regulamentul de organizare si functionare al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 410/2007,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă tariful mediu pentru serviciul de transport, tariful pentru serviciul de sistem, tariful pentru serviciile prestate de operatorul pietei centralizate participantilor la pietele administrate de acesta si tarifele zonale aferente serviciului de transport, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 64/2007 pentru aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a tarifului pentru serviciul de sistem, a tarifului pentru serviciile prestate de operatorul de piete centralizate participantilor la pietele administrate de acesta si a tarifelor zonale aferente serviciului de transport, practicate de operatorii economici din cadrul sectorului energiei electrice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 891 din 27 decembrie 2007, si Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 63/2008 pentru modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 64/2007 pentru aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a tarifului pentru serviciul de sistem, a tarifului pentru serviciile prestate de operatorul de piete centralizate participantilor la pietele administrate de acesta si a tarifelor zonale aferente serviciului de transport, practicate de operatorii economici din cadrul sectorului energiei electrice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 479 din 27 iunie 2008.

Art. 3. - Operatorii economici din sectorul energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Entitătile organizatorice din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2009.

 

p. Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Nicolae Opris

 

Bucuresti, 22 decembrie 2008.

Nr. 132.

 

ANEXĂ

 

Tabelul 1. - Tariful mediu pentru serviciul de transport, tariful pentru serviciul de sistem si tariful pentru serviciile prestate de operatorul pietei centralizate participantilor la pietele administrate de acesta

 

 

Operatorul economic

Tariful (Lei/MWh)

Compania Natională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A.

Tariful mediu pentru serviciul de transport al energiei electrice

16,13

Tariful pentru serviciul de sistem, din care:

- pentru servicii functionale de sistem

20,08

1,00

Societatea Comercială Operatorul Pietei de Energie Electrică „OPCOM” - S.A.

Tariful pentru serviciile prestate de operatorul de piete centralizate participantilor la pietele administrate de acesta

0,30

 

NOTĂ:

Tarifele nu contin taxa pe valoarea adăugată (TVA).

 


Tabelul 2. – Tarife zonale aferente serviciului de transport pentru introducerea de energie electrică în retea (TG)

 

Zone de introducere a energiei

electrice în retea

(G)

Cod zonă

Noduri RET

Operatorul

de distributie/noduri

RED*

Tarife zonale pentru introducerea de energie electrică în retea - TG (Lei/MWh)

Muntenia

1G

Doicesti, Târgoviste

Societatea Comercială FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord - S.A.

Târgoviste

3,93

Brazi Vest, Teleajen

Ploiesti

Stâlpu

Buzău

Arefu, Bradu, Pitesti Sud

Societatea Comercială CEZ Distributie - S.A.

Pitesti

Râureni, Stuparei

Râmnicu Vâlcea

Turnu Măgurele

Alexandria

Ghizdaru

Societatea Comercială Enel Distributie Muntenia - S.A.

Giurgiu

Bucuresti Sud, Fundeni

Bucuresti

Domnesti

Ilfov

Transilvania de Nord

2G

Oradea Sud

Societatea Comercială FDEE Electrica Distributie Transilvania Nord - S.A.

Oradea

6,24

 

Câmpia Turzii, Cluj Est, Cluj Floresti, Gădălin, Somes Măriselu

Cluj-Napoca

Baia Mare 3, Rosiori

Baia Mare

Vetis

Satu Mare

Sălaj, Tihău

Zalău

Gheorgheni

Societatea Comercială FDEE Electrica Distributie Transilvania Sud - S.A.

Miercurea-Ciuc

Fântânele, Iernut, Ungheni

Târgu Mures

Transilvania Centrală

3G

Lotru

Societatea Comercială CEZ Distributie - S.A.

Râmnicu Vâlcea

8,30

 

Arad

Societatea Comercială Enel Distributie Banat - S.A.

Arad

Iaz, Resita

Resita

Baru Mare, Hăjdat, Mintia, Pestis, Râul Mare Retezat, Paroseni

Deva

Săcălaz, Timisoara

Timisoara

Alba Iulia, Gâlceag, Sugag

Societatea Comercială FDEE Electrica Distributie Transilvania Sud - S.A.

 

Alba Iulia

Brasov, Dârste

Brasov

Sibiu Sud

Sibiu

Oltenia

4G

Calafat, Cetate, Craiova Nord, Isalnita

Societatea Comercială CEZ Distributie - S.A.

Craiova

9,64

Sărdănesti, Târgu Jiu Nord, Urechesti, Tântăreni

Târgu Jiu

Portile de Fier, Turnu Severin Est

Turnu Severin

Drăgănesti Olt, Grădiste, Slatina

Slatina

Moldova

5G

Bacău Sud, Gutinas

Societatea Comercială E.ON Moldova Distributie - S.A.

Bacău

1,82

Dumbrava, Roman Nord, Stejaru

Piatra-Neamt

FAI

Iasi

Suceava

Suceava

Munteni

Vaslui

Focsani Vest

Societatea Comercială FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord - S.A.

Focsani

Dobrogea

6G

Cernavodă, Constanta Nord, Medgidia Sud

Societatea Comercială Enel Distributie Dobrogea - S.A.

Constanta

6,64

Pelicanu, Mostistea

Călărasi

Gura Ialomitei

Slobozia

Isaccea, Tulcea Vest

Tulcea

Lacu Sărat

Societatea Comercială FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord - S.A.

Brăila

Barbosi, Filesti, Smârdan

Galati

Tarif mediu de introducere

 

 

 

7,60

 

NOTĂ:

Tarifele nu contin taxa pe valoarea adăugată (TVA).

 

* Nodurile din reteaua electrică de distributie exploatată de operatorul de distributie, incluse în fiecare zonă de introducere a energiei electrice în retea.

 


Tabelul 3. – Tarife zonale aferente serviciului de transport pentru extragerea de energie electrică din retea (TL)

 

Zone de extragere

a energiei electrice

din retea

(L)

Cod zonă

Noduri RET

Noduri RED *

Tarife zonale

pentru extragerea de energie electrică din retea - TL (Lei/MWh)

Muntenia de Nord

1L

Doicesti, Târgoviste

Târgoviste

10,79

Brazi, Teleajen

Ploiesti

Stâlpu

Buzău

Focsani Vest

Focsani

Barbosi, Filesti, Smârdan

Galati

Lacu Sarat

Brăila

Muntenia de Sud

2L

Bucuresti Sud, Fundeni

Bucuresti

17,92

Domnesti

Ilfov

Ghizdaru

Giurgiu

Oltenia

3L

Arefu, Bradu, Pitesti Sud

Pitesti

6,35

Râureni, Stupărei, Lotru

Râmnicu Vâlcea

Turnu Măgurele

Alexandria

Calafat, Cetate, Craiova Nord, Isalnita

Craiova

Drăgănesti Olt, Grădiste, Slatina

Slatina

Portile de Fier, Turnu Severin Est

Drobeta-Turnu Severin

Sărdănesti, Târgu Jiu Nord, Urechesti, Tântăreni

Târgu Jiu

Banat

4L

Arad

Arad

6,19

Baru Mare, Hăjdat, Mintia, Pestis, Râul Mare Retezat, Paroseni

Deva

Săcălaz, Timisoara

Timisoara

Iaz, Resita

Resita

Transilvania de Sud

5L

Fântânele, Iernut, Ungheni

Târgu Mures

7,85

Gheorghieni

Miercurea-Ciuc

Alba Iulia, Gâlceag, Sugag

Alba Iulia

Brasov, Dârste

Brasov

Sibiu Sud

Sibiu

Transilvania de Nord

6L

Baia Mare 3, Rosiori

Baia Mare

6,75

Câmpia Turzii, Cluj Est, Cluj Floresti, Gădălin, Somes Măriselu

Cluj-Napoca

Oradea Sud

Oradea

Sălaj, Tihău

Zalău

Vetis

Satu Mare

Moldova

7L

Bacău Sud, Gutinas, Borzesti

Bacău

6,19

Dumbrava, Roman Nord, Stejaru

Neamt

FAI

Iasi

Suceava

Suceava

Munteni

Vaslui

Dobrogea

8L

Cernavodă, Constanta Nord, Medgidia Sud

Constanta

6,19

Pelicanu, Mostistea

Călărasi

Gura Ialomitei

Slobozia

Isaccea, Tulcea Vest

Tulcea

Tarif mediu de extragere

 

 

8,53

 

NOTĂ:

Tarifele nu contin taxa pe valoarea adăugată (TVA).


* Nodurile din reteaua electrică de distributie exploatată de operatorul de distributie, incluse în fiecare zonă de extragere a energiei electrice din retea.

 


AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea Metodologiei de calcul necesar stabilirii preturilor si tarifelor reglementate

 

Având în vedere referatul de aprobare întocmit de Departamentul preturi si tarife în domeniul energiei electrice, în temeiul art. 9 alin. (2), (8) si (9), al art. 11 alin. (1) si alin. (2) lit. a), c) si h) din Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Metodologia de calcul necesar stabilirii preturilor si tarifelor reglementate, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Titularii de licente de furnizare a energiei electrice vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Departamentul preturi si tarife în domeniul energiei electrice din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei va urmări aplicarea prezentului ordin.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice alte dispozitii contrare.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare începând cu data de 29 decembrie 2008.

 

p. Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Nicolae Opris

 

Bucuresti, 22 decembrie 2008.

Nr. 133.

 

ANEXĂ

 

METODOLOGIE

de calcul necesar stabilirii preturilor si tarifelor reglementate

 

1. Scop

1.1. Metodologia stabileste principiile:

- de determinare a cosului de achizitie al furnizorilor pentru energia electrică destinată consumatorilor captivi;

- de determinare a grilelor tarifare reglementate la consumatorii captivi;

- de determinare a pretului mediu de vânzare a energiei electrice la consumatorii captivi.

2. Domeniu de aplicare

2.1. Metodologia este utilizată de către autoritatea competentă pentru stabilirea tarifelor reglementate pentru consumatorii captivi.

3. Definitii si prescurtări

3.1. În prezenta metodologie termenii si prescurtările au următoarele semnificatii:

 

Autoritate competentă

Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE

Consumator de energie electrică

Client final, persoană fizică sau juridică, ce cumpără energie electrică pentru consumul propriu

Consumator captiv

Consumatorul de energie electrică care, din considerente tehnice, economice sau de reglementare, nu poate alege furnizorul, precum si consumatorul eligibil care nu îsi exercită dreptul de a-si alege furnizorul

Consumator casnic

Consumatorul care cumpără energie electrică pentru consumul propriu al gospodăriei, excluzând consumul aferent activitătilor comerciale sau profesionale

Consumator eligibil de energie electrică

Consumatorul de energie electrică care poate să aleagă furnizorul si să contracteze direct cu acesta energia electrică necesară, având acces la retelele de transport si/sau de distributie

Distributie de energie electrică

Transportul energiei electrice prin retele de distributie de înaltă tensiune, medie tensiune si joasă tensiune, cu tensiune de linie nominală până la 110 kV inclusiv, în vederea livrării acesteia către clienti, fără a include furnizarea

Energie electrică destinată consumatorilor captivi

Energia electrică achizitionată exclusiv în scopul revânzării către consumatorii captivi. (Energia electrică corespunzătoare consumului propriu tehnologic nu este cuprinsă în aceste cantităti.)

Furnizor

Persoană juridică titulară a unei licente de furnizare

Pret mediu de revenire

Raportul dintre venitul obtinut din vânzarea unei cantităti de energie electrică activă prin aplicarea unui tarif sau pachet de tarife si cantitatea respectivă de energie electrică activă

Tarif pentru energie electrică

Ansamblu de preturi (denumite componente ale tarifului) rezultate dintr-un proces complex de alocare a costurilor anuale cauzate de prestarea unei sau a mai multor activităti/servicii reglementate

Înaltă tensiune (IT)

Tensiune mai mare sau egală cu 110 kV. Tarifele se calculează distinct pentru tensiuni de 110 kV si tensiuni mai mari de 110 kV

Medie tensiune (MT)

Tensiune cuprinsă în intervalul 1-110 kV exclusiv, respectiv 6 kV, 10 kV, 20 kV, 30 kV, 35 kV

Joasă tensiune (JT)

Tensiune mai mică sau egală cu 1 kV; valoarea standardizată pentru retelele trifazate este de 0,4 kV (inclusiv instalatiile din punctele de conexiune cu reteaua de iluminat public)

 

În relatiile din procedură se utilizează indicele general XT pentru a desemna nivelurile de tensiune IT, MT si JT.

4. Documente de referintă

Prezenta metodologie are la bază următoarele documente de referintă:

4.1. Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificările si completările ulterioare;

4.2. Foaia de parcurs din domeniul energetic din România, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 890/2003, cu modificările si completările ulterioare;

4.3. Codul comercial al pietei angro de energie electrică, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 25/2004;

4.4. Normele procedurale privind emiterea reglementărilor, aprobate prin Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 79/1999, cu modificările ulterioare;

4.5. Regulamentul de furnizare a energiei electrice la consumatori, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.007/2004.

5. Principii de determinare a pretului mediu de vânzare a energiei electrice la consumatorii captivi

5.1. Toate costurile furnizorului pentru achizitia energiei electrice aferentă vânzării la consumatorii captivi, pentru serviciile de transport, de sistem, de decontare piată si de distributie aferente acestui consum, inclusiv taxele la energie stabilite conform legislatiei în vigoare, sunt integral transferate, fără nicio restrictie, în tarifele la consumatorii captivi.

5.2. Costurile justificate de furnizare pentru vânzarea la consumatorii captivi sunt, de asemenea, integral transferate în tarifele aplicate acestora.

5.3. Costul serviciului de furnizare cuprinde în principal costurile pentru încheierea si derularea de contracte, facturarea consumului de energie electrică, încasarea contravalorii energiei electrice furnizate (inclusiv cele cu preavizarea consumatorilor care ajung în conditii de sistare a furnizării conform legii), costuri pentru asigurarea bazei de date privind gestiunea clientilor, costuri pentru asigurarea schimbului de informatii cu acestia si cu institutii abilitate, costuri cu infrastructura informatică si de telecomunicatii.

5.4. Achizitia de energie electrică pentru asigurarea consumului consumatorilor captivi se realizează:

a) prin contracte bilaterale reglementate. Contractele prevăd posibilitatea revizuirii anuale si a ajustărilor semestriale de către autoritatea competentă. Cantitătile contractate pot fi modificate si la solicitarea furnizorului în conformitate cu pct. 9;

b) prin tranzactii pe piata pentru ziua următoare;

c) prin energia asigurată de Compania Natională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A. ca urmare a dezechilibrelor înregistrate de furnizorii consumatorilor captivi în intervalul de timp stabilit conform reglementǎrilor.

5.5. Furnizorul este obligat să detină un compartiment specializat compatibil cu cerintele functionării pietelor centralizate si cu gestionarea dezechilibrelor în calitate de parte responsabilǎ cu echilibrarea, inclusiv cu stabilirea conturului orar al tranzactiilor cu energie electrică realizat la nivelul furnizorului.

5.6. Venitul realizat de furnizor acoperă costurile de achizitie pentru energia electrică destinată consumatorilor captivi, inclusiv transport, servicii de sistem, de decontare pe piată, costul asociat activitătii de distributie, costurile justificate de furnizare, profitul reglementat.

5.7. Profitul reglementat este de 2,5% din costurile de achizitie a energiei electrice destinate consumatorilor captivi, dovedite conform cerintelor licentei, CA.

5.8. În cazul oricărei variatii a costurilor recunoscute în tarifele la consumatorii captivi, se va face o ajustarea ex-post a respectivelor tarife reglementate.

5.9. Ajustarea ex-post pentru tarifele reglementate la consumatorii captivi va avea în vedere si diferentele dintre pretul mediu previzionat de vânzare si pretul mediu obtinut prin aplicarea preturilor reglementate, astfel încât să mentină profitul reglementat de 2,5% din costurile de achizitie.

5.10. În cazul oricărei variatii a taxelor (inclusiv a accizelor, a TVA etc.) si a impozitelor la energie, se va face imediat o ajustare a tarifelor reglementate la consumatorii captivi.

5.11. Ajustarea ex-post a tarifelor reglementate la consumatorii captivi se va face la fiecare 6 luni.

5.12. Impozitul pe profitul realizat peste limita de la pct. 5.7 nu se recunoaste drept cost.

5.13. Tarifele reglementate la consumatorii captivi se vor stabili prin aplicarea de ajustări la grilele tarifare existente. Ajustările se vor face pe baza volumului prognozat al vânzărilor la consumatorii captivi corespunzătoare următoarelor 12 luni calendaristice, comunicat autoritătii competente de fiecare furnizor.

5.14. Dacă la calculul tarifelor reglementate se constată că un cost a fost nejustificat sau că un cost a fost considerat de mai multe ori, acesta se va scădea din venitul reglementat la următoarea stabilire de tarife. În cazul în care se constată că un cost reglementat nu a fost considerat, acesta va fi recuperat prin adăugare la venitul reglementat la următoarea stabilire de tarife. 5.15. Mentinerea tarifelor uniforme la nivel national pentru consumatorii casnici se realizează de către autoritatea competentă prin alocarea unor structuri de achizitie diferite prin contractele reglementate de vânzare/cumpărare de energie electrică ale furnizorilor consumatorilor captivi.

6. Energii vândute consumatorilor captivi

6.1. Energia furnizată consumatorilor captivi ECC are următoarea componentă:

Ecc = Ecc,it + Ecc,mt + Ecc,jt =

Σ Ecc,xt          (MWh),

 

XT

unde:

Ecc,it - energia furnizată consumatorilor captivi racordati la retelele de înaltă tensiune (MWh) - (calculată distinct pentru tensiuni de 110 kV si pentru tensiuni mai mari de 110 kV);

Ecc,mt - energia furnizată consumatorilor captivi racordati la retelele de medie tensiune (MWh);

Ecc,jt - energia furnizată consumatorilor captivi racordati la retelele de joasă tensiune, inclusiv celor casnici (MWh).

6.2. Energia achizitionată de furnizor pentru activitatea de furnizare la consumatorii captivi EA se calculează cu formula:

Ea =

Σ Ei,j+

ΣEpzu,j +

ΣEdez,j     (MWh),

 

i,j

j

j

unde:

Ei,j este energia (MWh) achizitionată pentru activitatea de furnizare la consumatorii captivi de la sursa si pe intervalul de timp j;

Epzu,j este energia tranzactionată pe piata pentru ziua următoare pe intervalul de timp j;

Edez,j este energia plătită ca dezechilibru pe piata de echilibrare înregistrat de respectivul furnizor în intervalul de timp j;

Energia achizitionată de furnizor EA este asigurată prin contracte reglementate dimensionate pe baza prognozei de consum a furnizorilor consumatorilor captivi, prin tranzactii pe piata pentru ziua următoare si prin plata dezechilibrelor (si nu include energia electrică destinată pierderilor tehnice de energie în retelele de distributie), astfel încât să acopere energia furnizată acestora:

Ea = Ecc (MWh)

7. Costul energiei livrate consumatorilor captivi

Din punctul de vedere al furnizorului costul CCC al energiei electrice livrate consumatorilor captivi se compune din costurile de achizitie (de cumpărare a energiei electrice de pe piata tranzactiilor bilaterale, de pe pietele centralizate), costurile pentru transport, servicii de sistem, decontare piată si costurile pentru serviciile de distributie si de furnizare.

Costul energiei electrice livrate consumatorilor captivi este:

CCC = CA+CC+CT+CSS+CDP+CD+CF              (lei),

unde:

Ca este costul de achizitie a energiei electrice pentru consumatorii captivi

Ca =

Σ (pi,j x Ei,j)      (lei),

 

i,j

unde:

pi,j - pretul de achizitie al furnizorului pentru energia Ei,j (lei/MWh);

Ei,j- energia (MWh) achizitionată prin contract bilateral de la sursa si pe intervalul de timp j;

Cc este costul suplimentar datorat tranzactiilor pe piata pentru ziua următoare si pentru energia asigurată de Compania Natională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A. ca urmare a dezechilibrelor înregistrate de furnizorii consumatorilor captivi;

Ct este costul serviciului de transport aferent energiei destinate consumatorilor captivi;

Css este costul serviciilor de sistem aferente energiei destinate consumatorilor captivi;

Cdp este costul serviciului de decontare piată aferent energiei destinate consumatorilor captivi;

Cd este costul serviciului de distributie aferent energiei destinate consumatorilor captivi;

Cf sunt costurile de furnizare aferente vânzării energiei electrice la consumatorii captivi;

Pretul mediu de achizitie a energiei electrice este:

pA = C/  E cc              (lei/MWh)

8. Veniturile realizate de furnizor

8.1. Venitul realizat de furnizor VCC poate fi scris ca sumă a veniturilor realizate pe fiecare nivel detensiune:

Vcc = Vcc,it Vcc,mt Vcc,jt =

Σ Vcc,xt                   (lei)

 

XT

8.2. Venitul realizat de furnizor este egal cu suma dintre costul energiei livrate consumatorilor captivi, diferenta care trebuie recuperată sau scăzută fată de perioada anterioară ΔB si profitul reglementat PF:

Vcc = Ccc + ΔB + Pf (lei)

8.3. Preturile medii de revenire ale energiilor furnizate se calculează cu formula generală:

pmed =V CC / Ecc                       (lei/MWh)

8.4. Raportul între pretul mediu de revenire determinat ca necesar pentru următoarea perioadă de tarifare si pretul mediu de revenire realizat în perioada precedentă se utilizează la indexarea grilelor tarifare utilizate pentru consumatorii captivi.

9. Principii de achizitie prin contracte reglementate a energiei electrice destinate consumului consumatorilor captivi

9.1. Cantitătile de energie electricǎ din contractele reglementate de achizitie a energiei electrice se stabilesc anual si se pot ajusta semestrial, conform reglementărilor în vigoare, asigurând acoperirea întregului volum necesar vânzării la consumatorii captivi, pe baza prognozei de consum comunicate autoritătii competente de către furnizori.

9.2. Contractele reglementate de achizitie a energiei electrice cuprind cantităti orare reglementate pe zile standard. Cantitătile se pot revizui la solicitarea furnizorului, ca urmare a:

- migrării consumatorilor eligibili (exercitǎrii dreptului de eligibilitate/renuntarea la exercitarea dreptului de eligibilitate a consumatorilor care au acest drept);

- diminuării erorilor de prognoză odată cu apropierea de momentul livrării energiei electrice la consumatori.

9.3. În cazul diminuării cantitătii totale de energie electrică contractată, furnizorul va solicita producătorilor reducerea cantitătilor contractate, în ordinea descrescătoare a preturilor reglementate de contract. În cazul cresterii cantitătii totale de energie electrică contractată, furnizorul va solicita producătorilor majorarea cantitătilor contractate, în ordinea crescătoare a preturilor reglementate de contract.

9.4. Pentru a intra în vigoare, modificările de contract solicitate trebuie acceptate de cealaltă parte contractantă.

9.5. În cazul în care modificarea de cantitate solicitată de furnizor si neacceptată de niciunul dintre producătorii cu care furnizorul are contract reglementat de achizitie de energie electrică este mai mare sau egală cu 2,5% din cantitatea asigurată pe contractele reglementate, furnizorul va solicita interventia autoritătii competente. Solicitarea trebuie făcută cu cel putin 10 zile lucrătoare înainte de începerea perioadei pentru care se solicită modificarea cantitătilor contractate.

9.6. Modificările de contract convenite bilateral trebuie efectuate cu cel putin 24 de ore înainte de ziua de dispecerizare.

9.7. Costurile sau veniturile suplimentare generate furnizorului prin modificările cantitǎtilor de energie electricǎ din contractele de achizitie convenite vor fi considerate ex-post la următorul calcul al tarifelor reglementate pentru consumatorii captivi.

9.8. Este interzisă vânzarea la pre t uri negociate direct cu consumatorii eligibili a unor cantităi de energie electrică achizitionate prin contractele reglementate.

10. Monitorizare si penalizări

10.1. Furnizorul transmite lunar autoritătii competente preturile medii de revenire, pe tipuri de tarife si niveluri de tensiune, precum si alte date de monitorizare solicitate de către aceasta.

10.2. Autoritatea competentă va aplica furnizorilor penalităti în cazul identificării unor practici incorecte în modul de stabilire si/sau de raportare a datelor pe baza cărora se determină tarifele la consumatorii captivi.

10.3. Penalitătile pentru practicile incorecte vor diminua profitul reglementat din activitatea de furnizare la următoarea revizuire a tarifului.

10.4. Prin practici incorecte se întelege acel comportament al furnizorului care contribuie la:

a) costuri cu achizitionarea energiei electrice ca urmare a neadaptării cantitătilor de energie electrică contractate la volumul vânzărilor, în conformitate cu pct. 9, ceea ce a condus la tranzactii pe piata pentru ziua următoare si/sau plăti pentru dezechilibre mai mari de 2,5% din valoarea energiei achizitionate pentru consumatorii captivi prin contracte bilaterale reglementate. Abaterile se consideră pe perioade lunare. Se acceptă abateri mai mari de 2,5 % în cazurile în care furnizorul face dovada că aceste abateri se datorează unor variatii ce nu au putut fi anticipate în timp util (de exemplu, abateri majore între valorile orare de consum comunicate de consumatorii captivi cu puteri mai mari de 3 MW si valorile efectiv consumate de acestia);

b) alocarea gresită între categoriile de consumatori (consumatori captivi, pierderi în retea, consumatori eligibili proprii) a consumurilor de energie electrică, a costurilor sau a veniturilor rezultate;

c) alocarea gresită între activităti (distributie si furnizare) a costurilor sau a veniturilor rezultate;

d) costuri exagerate cu furnizarea ca urmare a unui management defectuos, inclusiv prin încredintarea directă a unor servicii sau achizitia unor bunuri fără respectarea reglementărilor privind achizitiile publice.

11. Dispozitii finale si tranzitorii

11.1. În vederea determinării grilelor tarifare reglementate la consumatorii captivi, furnizorii vor elabora si transmite autoritătii competente propuneri privind structura si formulele de stabilire a tarifelor reglementate pe nivele de tensiune aplicabile consumatorilor captivi, care să respecte principiile din prezenta metodologie.

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale CONSULTANT A.A. - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, si ale normelor emise în aplicarea acesteia,

în baza hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 3 decembrie 2008, prin care s-a aprobat cererea Societătii Comerciale CONSULTANT A.A. - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. de obtinere a autorizatiei de functionare ca broker de asigurare,

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor decide:

Art. 1. - Societatea Comercială CONSULTANT A.A. - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în municipiul Suceava, Str. Stejarului nr. 1, bl. 42, sc. B, et. 2, ap. 8, judetul Suceava, nr. de ordine în registrul comertului J33/882/31.08.2004, cod unic de înregistrare 16722432/01.09.2004, este autorizată să functioneze ca broker de asigurare, având ca obiect de activitate numai activitatea de broker de asigurare, conform prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are dreptul de a practica activitatea de broker de asigurare începând cu data înregistrării în Registrul brokerilor de asigurare.

Art. 3. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are obligatia să depună la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor copii ale documentelor privind plata ratelor primelor de asigurare aferente contractului de asigurare de răspundere civilă profesională, pe măsura achitării acestora, să deschidă Jurnalul asistentilor în brokeraj si să înscrie în Registrul intermediarilor în asigurări si/sau reasigurări personalul propriu, conform Ordinului presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 10/2007 pentru punerea în aplicare a Normelor privind Registrul intermediarilor în asigurări si/sau în reasigurări, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 3 decembrie 2008.

Nr. 1.090.

 


COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale SOLARIS BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, si ale normelor emise în aplicarea acesteia,

în baza hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 3 decembrie 2008, prin care s-a aprobat cererea Societătii Comerciale SOLARIS BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. de obtinere a autorizatiei de functionare ca broker de asigurare,

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor decide:

Art. 1. - Societatea Comercială SOLARIS BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în municipiul Bucuresti, Str. Năbucului nr. 2, bl. V59, sc. 1, et. 2, ap. 9, sectorul 5, nr. de ordine în registrul comertului J40/16623/30.09.2008, cod unic de înregistrare 24533060/30.09.2008, este autorizată să functioneze ca broker de asigurare având ca obiect de activitate numai activitatea de broker de asigurare, conform prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are dreptul de a practica activitatea de broker de asigurare începând cu data înregistrării în Registrul brokerilor de asigurare.

Art. 3. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are obligatia să depună la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor copii ale documentelor privind plata ratelor primelor de asigurare aferente contractului de asigurare de răspundere civilă profesională, pe măsura achitării acestora, să deschidă Jurnalul asistentilor în brokeraj si să înscrie în Registrul intermediarilor în asigurări si/sau reasigurări personalul propriu, conform Ordinului presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 10/2007 pentru punerea în aplicare a Normelor privind Registrul intermediarilor în asigurări si/sau în reasigurări, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 9 decembrie 2008.

Nr. 1.116.

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale DIVERS INSURANCE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, si ale normelor emise în aplicarea acesteia,

în baza hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 9 decembrie 2008, prin care s-a aprobat cererea Societătii Comerciale DIVERS INSURANCE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. de obtinere a autorizatiei de functionare ca broker de asigurare,

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor decide:

Art. 1. - Societatea Comercială DIVERS INSURANCE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în municipiul Bacău, Str. Nufărului nr. 4, bl. 4, sc. A, et. 1, ap. 4, judetul Bacău, nr. de ordine în registrul comertului J04/1478/11.08.2008, cod unic de înregistrare 24314582/11.08.2008, este autorizată să functioneze ca broker de asigurare având ca obiect de activitate numai activitatea de broker de asigurare, conform prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are dreptul de a practica activitatea de broker de asigurare începând cu data înregistrării în Registrul brokerilor de asigurare.

Art. 3. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are obligatia să depună la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor copii ale documentelor privind plata ratelor primelor de asigurare aferente contractului de asigurare de răspundere civilă profesională, pe măsura achitării acestora, să deschidă Jurnalul asistentilor în brokeraj si să înscrie în Registrul intermediarilor în asigurări si/sau reasigurări personalul propriu, conform Ordinului presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 10/2007 pentru punerea în aplicare a Normelor privind Registrul intermediarilor în asigurări si/sau în reasigurări, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 15 decembrie 2008.

Nr. 1.143.

 


COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale ADELPHIA BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, si ale normelor emise în aplicarea acesteia,

în baza hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 9 decembrie 2008, prin care s-a aprobat cererea Societătii Comerciale ADELPHIA BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. de obtinere a autorizatiei de functionare ca broker de asigurare,

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor decide:

Art. 1. - Societatea Comercială ADELPHIA BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în municipiul Bistrita, str. Panait Cerna nr. 5, sc. A, ap. 2, camera 2, judetul Bistrita-Năsăud, nr. de ordine în registrul comertului J06/1087/24.10.2008, cod unic de înregistrare 24650604/24.10.2008, este autorizată să functioneze ca broker de asigurare având ca obiect de activitate numai activitatea de broker de asigurare, conform prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are dreptul de a practica activitatea de broker de asigurare începând cu data înregistrării în Registrul brokerilor de asigurare.

Art. 3. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are obligatia să depună la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor copii ale documentelor privind plata ratelor primelor de asigurare aferente contractului de asigurare de răspundere civilă profesională, pe măsura achitării acestora, să deschidă Jurnalul asistentilor în brokeraj si să înscrie în Registrul intermediarilor în asigurări si/sau reasigurări personalul propriu, conform Ordinului presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 10/2007 pentru punerea în aplicare a Normelor privind Registrul intermediarilor în asigurări si/sau în reasigurări, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 15 decembrie 2008.

Nr. 1.144.

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind autorizarea functionării ca societate de asigurare a Societătii Comerciale AEGON ASIGURĂRI DE VIATĂ - S.A.

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, si ale normelor emise în aplicarea acesteia,

în baza hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 9 noiembrie 2008, prin care s-a aprobat cererea Societătii Comerciale AEGON ASIGURĂRI DE VIATĂ - S.A. de obtinere a autorizatiei de functionare ca societate de asigurare,

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor decide:

Art. 1. - Societatea Comercială AEGON ASIGURĂRI DE VIATĂ - SA, cu sediul social în municipiul Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor nr. 98-100, Olimpia Business Center, judetul Cluj, nr. de ordine în registrul comertului J12/2180/16.05.2008, cod unic de înregistrare nr. 23885858/16.05.2008, este autorizată să functioneze ca societate de asigurare de viată, cu respectarea legislatiei în vigoare, având dreptul să practice categoria A „Asigurări de viată” pentru următoarele clase de asigurare, prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare:

I. Asigurări de viată, anuităti si asigurări de viată suplimentare prevăzute la lit. A a), b), c), cu exceptia celor prevăzute la pct. II si III;

III. Asigurări de viată si anuităti care sunt legate de fonduri de investitii, prevăzute la lit. A a) si b), si, conform prevederilor art. 12 pct. (11) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, clasele de asigurare din categoria B „Asigurări generale”:

1. Asigurări de accidente (inclusiv accidentele de muncă si bolile profesionale);

2. Asigurări de sănătate.

Art. 2. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are dreptul de a desfăsura activitate de asigurare începând cu data înregistrării în Registrul asigurătorilor.

Art. 3. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are obligatia prezentării Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, în termen de 15 zile calendaristice de la primirea prezentei decizii, a copiilor contractelor de asigurare de răspundere civilă profesională, pentru persoanele semnificative (membrii Consiliului de Supraveghere si membrii Directoratului), conform prevederilor art. 15312 alin. (4) din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 15 decembrie 2008.

Nr. 1.152.