MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul 176 (XX) - Nr. 891            LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Luni, 29 decembrie 2008

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            1.672. - Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice privind evaluarea personalului artistic, tehnic si administrativ de specialitate din institutiile de spectacole sau concerte în vederea stabilirii salariilor de bază

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

 

            44. - Hotărâre pentru aprobarea Normei nr. 24/2008 privind conditiile de autorizare si organizare a activelor si pasivelor pentru societătile de administrare a fondurilor de pensii private


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normelor metodologice privind evaluarea personalului artistic, tehnic si administrativ de specialitate din institutiile de spectacole sau concerte în vederea stabilirii salariilor de bază

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 151 alin. (2) si al art. 322 din Ordonanta Guvernului nr. 21/2007 privind institutiile si companiile de spectacole sau concerte, precum si desfăsurarea activitătii de impresariat artistic, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 353/2007,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice privind evaluarea personalului artistic, tehnic si administrativ de specialitate din institutiile de spectacole sau concerte în vederea stabilirii salariilor de bază, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) În vederea armonizării la nivel national a normelor de muncă în institutiile de spectacole sau concerte, Ministerul Culturii si Cultelor va stabili, cu consultarea uniunilor de creatori legal constituite, numărul minim de spectacole/concerte pentru fiecare tip de institutie, cu luarea în considerare a specificului acestora, a numărului de săli aflate în exploatare si a numărului de colective artistice.

(2) Stabilirea numărului minim de spectacole sau de concerte, conform prevederilor alin. (1), se face prin ordin al ministrului culturii si cultelor, emis cu consultarea sindicatelor reprezentative, în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(3) În termen de un an de la intrarea în vigoare a Regulamentului de organizare si functionare a Registrului Artelor Spectacolului, numărul minim de spectacole sau concerte se poate modifica, în functie de rezultatul monitorizării efectuate.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul culturii si cultelor,

Demeter András István,

secretar de stat

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Mariana Câmpeanu

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 10 decembrie 2008.

Nr. 1.672.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Prezentele norme metodologice stabilesc principiile, regulile si procedura de evaluare anuală a personalului artistic, tehnic si administrativ de specialitate încadrat cu contract individual de muncă în institutiile de spectacole sau concerte, în vederea stabilirii salariilor de bază între limitele din grila prevăzută în anexa la Ordonanta Guvernului nr. 21/2007 privind institutiile si companiile de spectacole sau concerte, precum si desfăsurarea activitătii de impresariat artistic, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 353/2007, denumită în continuare grilă.

(2) În cazul personalului din institutiile de spectacole sau concerte care ocupă alte functii decât cele prevăzute în grilă se aplică prevederile Hotărârii Guvernului nr. 125/1999 privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea normelor de evaluare a performantelor profesionale individuale si de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de bază între limite pentru institutiile publice de cultură.

Art. 2. - Reglementarea procedurii de evaluare a personalului de specialitate din institutiile de spectacole sau concerte vizează următoarele obiective:

a) afirmarea specificitătii raporturilor de muncă în domeniul artelor spectacolului, determinată de existenta drepturilor de autor si a drepturilor conexe dreptului de autor;


b) adaptarea procesului de evaluare a personalului de specialitate din institutiile de spectacole sau concerte la specificitatea acestor institutii;

c) stabilirea unei relatii directe între cantitatea, complexitatea si calitatea muncii prestate de personalul de specialitate si nivelul salariului;

d) motivarea directă a personalului de specialitate prin evaluarea bazată, în principal, pe sarcinile, activitătile si atributiile acestuia din perioada de referintă următoare, cu luarea în calcul a performantelor din perioada de referintă precedentă;

e) crearea unui sistem protectiv pentru salariatii din institutiile de spectacole sau concerte.

Art. 3. - Evaluarea personalului de specialitate din institutiile de spectacole sau concerte se realizează cu luarea în considerare a următoarelor principii:

a) participarea colectivă la procesul de creatie în institutiile de spectacole sau concerte determină obligatia de a stabili pentru

0 perioadă predeterminată particularizarea sarcinilor, activitătilor, atributiilor fiecărui salariat din cadrul personalului de specialitate;

b) în cazul personalului artistic de specialitate, specificitatea prestatiei artistice este determinantă pentru caracterul intuitu personae al contractelor individuale de muncă;

c) salariile personalului artistic de specialitate se stabilesc întotdeauna cu luarea în considerare a cesiunii drepturilor patrimoniale de autor sau conexe dreptului de autor;

d) în cadrul institutiilor de spectacole sau concerte, norma de muncă exprimă sfera de sarcini, activităti, atributii individuale, rezultate din servicii, completată, după caz, cu sarcini complementare.

Art. 4. - În sensul prezentelor norme metodologice, termenii de mai jos au următoarele semnificatii:

a) conducerea executivă - personalul cu atributii de conducere, coordonare si/sau control din institutia de spectacole sau concerte;

b) perioada de referintă - perioada cuprinsă între data de

1 septembrie a anului în curs si 31 august a anului următor, pentru care se stabileste norma de muncă si salariul, în baza evaluării anuale realizate conform prezentelor norme metodologice;

c) serviciu - unitatea de referintă pentru normarea activitătii personalului de specialitate, din care rezultă sarcini, activităti, atributii individuale, specifice functiei;

d) decizia de punere în scenă - documentul care cuprinde pentru fiecare productie artistică date privind: personalul de specialitate distribuit si/sau repartizat, perioada de repetitii/repetitii generale, data primei prezentări publice, etapele de productie, termenele de predare la scenă, precum si orice alte informatii necesare realizării productiei artistice;

e) coeficient de serviciu - constanta corespunzătoare unui tip de serviciu, stabilită în functie de natura acestuia;

f) coeficient de productie - constanta stabilită în functie de complexitatea unei productii artistice, cu luarea în considerare a următoarelor criterii:

(i) dimensiunea investitiei planificate;

(ii) personalul necesar pentru realizare/exploatare;

(iii) numărul si complexitatea serviciilor necesare;

g) coeficient de complexitate - constanta stabilită în raport cu dificultatea rolului, respectiv a sarcinilor/activitătilor/atributiilor functiei;

h) punctajul de referintă - elementul de bază în calcularea salariilor, respectiv pragul necesar încadrării cu normă întreagă si bază de calcul pentru stabilirea punctajului individual, după caz;

i) aprecierea activitătii anterioare - evaluarea prestatiei salariatului din perioada de referintă anterioară, având ca efect mentinerea, majorarea sau diminuarea punctajului individual;

j) sarcini complementare - activitătile si/sau atributiile, stabilite anual, rezultate din programul managerial, care se desfăsoară pe tot parcursul perioadei de referintă si care pot completa norma de muncă sau fractiunea de normă de muncă, în cazul personalului artistic.

Art. 5. - (1) În cadrul procedurilor reglementate de prevederile prezentelor norme metodologice, conducerea executivă are rolul de a identifica solutii si de a înainta directorului general sau, după caz, directorului institutiei de spectacole sau concerte propuneri formalizate în proiecte de hotărâri.

(2) Proiectele de hotărâri sunt înaintate consiliului administrativ, care îsi îndeplineste rolul deliberativ prin analizarea acestora, cu luarea în considerare a avizelor acordate de consiliul artistic, si aprobarea sau, după caz, restituirea lor, însotite de observatii si propuneri motivate, în vederea modificării.

(3) Analizarea propunerilor conducerii executive si adoptarea hotărârilor se fac în acord cu prevederile contractului de management al directorului general sau, după caz, al directorului institutiei de spectacole ori concerte.

Art. 6. - Sunt supuse, în mod obligatoriu, procedurilor de avizare si aprobare prevăzute de prevederile art. 5 următoarele decizii:

a) rolurile din cadrul noilor productii artistice, distribuite fără selectie;

b) păstrarea sau scoaterea unor productii artistice din repertoriu;

c) valoarea coeficientilor de serviciu, a celor de productie si a celor de complexitate care urmează a fi aplicati în cadrul evaluării, în cazul celor prevăzuti între limite;

d) limitele normei de muncă pentru încadrarea în categoria I, respectiv II din grilă, pentru perioada de referintă;

e) deciziile de punere în scenă;

f) lista sarcinilor complementare pentru personalul artistic de specialitate;

g) valorile aprecierilor activitătii anterioare pentru personalul de specialitate angajat;

h) punctajul de referintă pentru personalul artistic de specialitate în cazul institutiilor de concerte.

Art. 7. - (1) Consiliul administrativ analizează, în sedintă, proiectele de hotărâri elaborate de conducerea executivă, avizate, după caz, de consiliul artistic.

(2) Analiza si aprobarea proiectelor de hotărâri se realizează în conformitate cu procedurile interne prevăzute în regulamentul de organizare si functionare a institutiei de spectacole sau concerte.

Art. 8. - (1) Consiliul artistic îsi îndeplineste rolul consultativ prin analizarea, în sedintă, a proiectelor de hotărâri prevăzute la art. 6 si emiterea avizului obligatoriu.

(2) Proiectele de hotărâri prevăzute la art. 6 lit. c)-e) si g) sunt analizate si avizate de consiliul artistic numai cu privire la personalul de specialitate artistic.

 

CAPITOLUL II

Procedura de evaluare a personalului de specialitate din institutiile de spectacole si concerte

 

SECTIUNEA 1

Componente si conditii

 

Art. 9. - (1) Evaluarea personalului artistic, tehnic si administrativ de specialitate se constituie din două componente - evaluarea cantitativă si evaluarea calitativă.

(2) Evaluarea cantitativă a fiecărui salariat constă în stabilirea volumului de muncă pentru perioada de referintă, rezultat din productiile artistice noi si, după caz, din productiile artistice prezentate în reluare.


(3) Evaluarea calitativă a fiecărui salariat constă în aprecierea activitătii anterioare.

Art. 10. - (1) În vederea stabilirii volumului de muncă, directorul general sau, după caz, directorul fiecărei institutii de spectacole are obligatia de a configura repertoriul din perioada de referintă, în acord cu prevederile contractului de management, astfel:

a) planifică stagiunea, cu luarea în considerare a propunerilor regizorilor artistici sau, după caz, ale coregrafilor, cu statut de angajat sau colaborator, prin stabilirea productiilor artistice care urmează a se realiza, a numărului maxim de repetitii si a datei primei prezentări publice pentru fiecare productie;

b) stabileste programul exploatării noilor productii artistice si programul exploatării productiilor artistice care urmează să fie prezentate în reluare.

(2) În urma configurării repertoriului din perioada de referintă, conducerea executivă calculează numărul serviciilor din fiecare productie artistică.

Art. 11. - (1) În vederea stabilirii volumului de muncă, directorul general sau, după caz, directorul fiecărei institutii de concerte are obligatia de a configura repertoriul din perioada de referintă, în acord cu prevederile contractului de management, astfel:

a) planifică stagiunea, cu luarea în considerare a propunerilor dirijorilor cu statut de angajat sau colaborator, prin stabilirea productiilor artistice care urmează a se realiza, a numărului de repetitii si a datei prezentării publice pentru fiecare productie;

b) stabileste programul exploatării productiilor artistice.

(2) În urma configurării repertoriului din perioada de referintă, conducerea executivă calculează numărul serviciilor din fiecare productie artistică, tinând cont de aparatul orchestral necesar.

 

SECTIUNEA a 2-a

Evaluarea cantitativă

 

Art. 12. - (1) Serviciile din institutiile de spectacole sau concerte, în baza cărora se face evaluarea cantitativă a personalului de specialitate, sunt:

a) repetitie;

b) repetiie generală;

c) spectacol/concert.

(2) Atributiile, sarcinile si activitătile rezultate din servicii, specifice fiecărei categorii profesionale, sunt stabilite în regulamentul de organizare si functionare a institutiei de spectacole sau concerte.

(3) Atributiile, sarcinile si activitătile fiecărui salariat sunt prevăzute în fisa postului acestuia.

(4) În cazul salariatilor care ocupă functia de regizor sau de coregraf, sfera de atributii trebuie să cuprindă în mod obligatoriu:

a) asistarea produciilor artistice proprii sau realizate de artistii cu statut de colaborator pe durata exploatării acestora;

b) evaluarea calitătii prestatiei artistilor interpreti din distributia productiilor artistice proprii si a celor asistate conform prevederilor lit. a);

c) asigurarea mentinerii nivelului profesional al artistilor interpreti din institutie.

(5) În cazul salariatilor care ocupă functia de scenograf, sfera de atributii trebuie să cuprindă în mod obligatoriu:

a) asistarea productiilor artistice proprii sau realizate de artistii cu statut de colaborator pe durata exploatării acestora;

b) evaluarea calitătii prestatiei personalului de specialitate repartizat în productiile artistice proprii si în cele asistate conform prevederilor lit. a).

(6) În cazul salariatilor care ocupă functia de balerin/dansator/solist balet în institutiile de spectacole, studiile reprezintă sarcini obligatorii, pentru care se acordă un punctaj calculat prin programarea, pe durata perioadei de referintă, a unui număr de 5 servicii pe săptămână, fiecare serviciu având valoarea de 1 punct.

Art. 13. - (1) Stabilirea volumului de muncă rezultat din productiile artistice noi se face în baza distribuirii, în cazul:

a) artistilor interpreti si asimilati: actor teatru/mânuitor păpusi-marionete; artist liric; solist vocal/balet/concertist/instrumentist; artist/maestru artist circ; balerin; corist; dansator; dirijor; dirijor cor; concertmaistru; artist instrumentist; instrumentist;

b) artistilor creatori si asimilati: regizor; coregraf; scenograf, sufleor operă/operetă/teatru.

(2) Stabilirea volumului de muncă rezultat din productiile artistice noi se face în baza repartizării, în cazul:

a) artistilor creatori si asimilati: artist plastic, asistent regie/scenografie, consultant artistic/muzical, corepetitor, grafician, maestru balet/dans/cor/corepetitor, maestru de studii balet/muzicale/canto, secretar/referent literar/muzical/artistic, sculptor păpusi;

b) acompaniatorului, din categoria artistilor interpreti si asimilati;

c) personalului calificat/necalificat - servicii scenă: editor imagine/sunet, operator lumini/sunet/imagine, recuziter orchestră, regizor tehnic/culise, secretar platou, costumier, electrician iluminare scenă, machior, mânuitor-montator decor, maistru sunet/lumini, peruchier, recuziter, electroacustician, tapiter;

d) personalului calificat/necalificat - productie: brodeor; butafor; cizmar-confectioner încăltăminte, confectioner-montator produse din lemn, croitor-confectioner îmbrăcăminte, imprimeur textile, maistru acordor pian/clavecin, maistru lutier, montor imagine/sunet, lăcătus montator, pictor executant, specialist orgă/instrumente de suflat, tapiter;

e) personalului de primire a publicului: supraveghetor sală, controlor bilete, garderobier, plasator;

f) personalului administrativ de executie: impresar artistic/teatru/muzical, producător delegat, inginer productie, specialist relatii publice/marketing cultural;

g) personalului administrativ de conducere: director general adjunct/director adjunct artistic/economic/tehnic/marketing.

Art. 14. - În institutiile de spectacole:

(1) Distribuirea personalului artistic prevăzut la art. 13 alin. (1) se face astfel:

a) artistii creatori si asimilati - prin decizie a directorului general/directorului, în baza repertoriului stabilit conform art. 10 alin. (1) lit. a);

b) artistii interpreti si asimilati - prin selectie, organizată pentru fiecare productie artistică.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) lit. b), artistii interpreti sau asimilati din cadrul colectivelor artistice din teatrele lirice sunt distribuiti prin decizie a directorului general/directorului în functie de:

a) optiunile regizorului/coregrafului/dirijorului/dirijorului cor implicat;

b) cerintele/necesitătile impuse de natura productiilor artistice noi;

c) aparatul orchestral necesar;

d) rezultatele testării profesionale.

(3) Repartizarea personalului de specialitate prevăzut la art. 13 alin. (2) se face prin deciziile de punere în scenă.

Art. 15. - În institutiile de concerte:

(1) Distribuirea personalului artistic prevăzut la art. 13 alin. (1) se face astfel:

a) dirijori, dirijori cor - prin decizie a directorului general/directorului, în baza repertoriului stabilit conform art. 11 alin. (1) lit. a);


b) solist vocal/concertist/instrumentist, artist instrumentist, artist liric, corist, concertmaestru, instrumentist - prin decizie a directorului general/directorului.

(2) Distribuirea personalului artistic prevăzut la alin. (1) lit. b) se face în functie de:

a) optiunile dirijorilor/dirijorilor cor implicati;

b) cerintele/necesitătile impuse de repertoriul productiilor artistice si natura acestora;

c) aparatul orchestral necesar;

d) rezultatele testării profesionale.

(3) Testările profesionale prevăzute la alin. (2) lit. d) pot fi organizate ori de câte ori se consideră necesar.

(4) Repartizarea personalului de specialitate prevăzut la art. 13 alin. (2) se face prin deciziile de punere în scenă.

Art. 16. - În institutiile de spectacole, stabilirea volumului de muncă rezultat din productiile artistice care urmează a fi prezentate în reluare în perioada de referintă, în cazul salariatilor care participă la exploatarea acestora, se face în baza programării realizate conform prevederilor art. 10 alin. (1) lit. b).

 

SECTIUNEA a 3-a

Calcularea punctajului individual

 

Art. 17. - (1) După stabilirea volumului de muncă pentru fiecare salariat conform prevederilor art. 13-15 si, după caz, ale art. 16, se calculează punctajul individual.

(2) Punctajul individual rezultă din aplicarea coeficientilor de serviciu sau, după caz, a coeficientilor de productie la numărul de servicii corespunzător salariatului respectiv, precum si a coeficientilor de complexitate, conform formulelor de calcul prevăzute în anexa nr. 2 pct. I si II.

(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), în cazul personalului de specialitate prevăzut în tabelul III din anexa nr. 1, punctajul individual se calculează prin aplicarea coeficientilor de complexitate la punctajul de referintă al personalului artistic, respectiv al personalului tehnic de specialitate, conform formulei de calcul prevăzute în anexa nr. 2 pct. III.

(4) Coeficientii de serviciu, coeficientii de productie, coeficientii de complexitate si, după caz, limitele între care acestia pot fi stabiliti sunt prevăzuti în anexa nr. 1.

Art. 18. - În institutiile de spectacole:

(1) Pentru personalul de specialitate prevăzut în tabelul I din anexa nr. 1, calcularea punctajului individual se face după cum urmează:

a) numărul serviciilor de aceeasi natură din cadrul fiecărei productii artistice la realizarea/exploatarea căreia participă respectivul salariat se înmulteste cu coeficientul de serviciu corespunzător;

b) valorile obtinute conform prevederilor lit. a) se însumează, iar rezultatul se înmulteste cu coeficientul de complexitate corespunzător, obtinându-se punctajul individual pe productie;

c) punctajele individuale pe productii ale salariatului respectiv se însumează, obtinându-se punctajul individual.

(2) Pentru personalul de specialitate prevăzut în tabelul II din anexa nr. 1, calcularea punctajului individual se face după cum urmează:

a) numărul maxim de servicii necesare realizării/exploatării unei productii artistice noi la care a fost distribuit/repartizat salariatul se însumează si rezultatul se înmulteste cu coeficientul de productie stabilit conform prevederilor art. 4 lit. f);

b) valorile obtinute conform prevederilor lit. a) se înmultesc cu coeficientul de complexitate corespunzător, obtinându-se punctajul individual pe productie;

c) punctajele individuale pe productie se însumează, obtinându-se punctajul individual.

(3) Pentru personalul de specialitate prevăzut în tabelul III din anexa nr. 1 punctajul de referintă calculat pentru personalul artistic, respectiv pentru personalul tehnic de specialitate reprezentând baza de calcul, se înmulteste cu coeficientul de complexitate corespunzător, obtinându-se punctajul individual. Art. 19. - În institutiile de concerte:

(1) Pentru personalul de specialitate prevăzut în tabelul I din anexa nr. 1, calcularea punctajului individual se face după cum urmează:

a) numărul serviciilor de aceeasi natură din cadrul fiecărei productii artistice la realizarea/exploatarea căreia participă respectivul salariat se înmulteste cu coeficientul de serviciu corespunzător;

b) valorile obtinute conform prevederilor lit. a) se însumează, iar rezultatul se înmulteste cu coeficientul de complexitate corespunzător functiei, obtinându-se punctajul individual pe productie;

c) punctajele individuale pe productii ale salariatului respectiv se însumează, obtinându-se punctajul individual.

(2) Pentru personalul de specialitate prevăzut în tabelul III din anexa nr. 1 punctajul de referintă calculat pentru personalul artistic, respectiv pentru personalul tehnic de specialitate, reprezentând baza de calcul, se înmulteste cu coeficientul de complexitate corespunzător, obtinându-se punctajul individual.

Art. 20. - După calcularea punctajelor individuale, se stabilesc, în conditiile prevăzute la art. 5-8, limitele normei de muncă pentru încadrarea în categoria I, respectiv categoria II din grilă, pentru următoarea perioadă de referintă.

 

SECTIUNEA a 4-a

Calcularea punctajului de referintă

 

Art. 21. - În institutiile de spectacole:

(1) În cazul personalului artistic de specialitate, punctajul de referintă se stabileste după cum urmează:

a) se calculează punctajul mediu pe fiecare productie artistică - în baza punctajelor individuale obtinute de personalul artistic de specialitate pe productia respectivă, fără a fi incluse punctajele individuale obtinute de personalul prevăzut în tabelele II si III din anexa nr. 1;

b) punctajele medii obtinute conform prevederilor lit. a) se însumează;

c) valoarea rezultată conform prevederilor lit. b) se împarte la numărul total de productii artistice care urmează să fie realizate/exploatate în perioada de referintă, obtinându-se punctajul de referintă pentru personalul artistic de specialitate.

(2) În cazul personalului tehnic de specialitate, punctajul de referintă se stabileste după cum urmează:

a) se calculează punctajul mediu pe fiecare productie artistică - în baza punctajelor individuale obtinute de personalul tehnic de specialitate pe productia respectivă, fără a fi incluse punctajele individuale obtinute de personalul prevăzut în tabelele II si III din anexa nr. 1;

b) punctajele medii obtinute conform prevederilor lit. a) se însumează;

c) valoarea rezultată conform prevederilor lit. b) se împarte la numărul total de productii artistice care urmează să fie realizate/exploatate în perioada de referintă, obtinându-se punctajul de referintă pentru personalul tehnic de specialitate.

Art. 22. - (1) În institutiile de concerte:

a) pentru personalul artistic de specialitate - punctajul de referintă se stabileste de consiliul administrativ, la propunerea conducerii executive, cu avizul conform al consiliului artistic;

b) pentru personalul tehnic de specialitate - punctajul de referintă se stabileste conform prevederilor art. 21 alin. (2).

(2) Punctajul de referintă pentru personalul artistic de specialitate poate fi stabilit, conform prevederilor alin. (1) lit. a), si la nivelul punctajului minim individual obtinut pe respectiva categorie de personal, fără a fi luate în considerare punctajele obtinute de personalul prevăzut în tabelele II si III din anexa nr. 1.


Art. 23. - La stabilirea mediei punctajelor pe productie artistică nu sunt luate în calcul punctajele individuale pe productie a căror valoare este 0 (zero).

Art. 24. - (1) Salariatii din cadrul personalului artistic si tehnic al căror punctaj individual final se situează sub punctajul de referintă pot fi încadrati cu fractiune de normă, calculată prin raportarea punctajului individual final al salariatului respectiv la punctajul de referintă.

(2) În cazul personalului administrativ de specialitate prevederile alin. (1) nu sunt aplicabile.

 

SECTIUNEA a 5-a

Evaluarea calitativă si calcularea punctajului individual final

 

Art. 25. - (1) Aprecierea activitătii anterioare a personalului de specialitate se efectuează conform procedurilor stabilite prin regulamentul de organizare si functionare a fiecărei institutii de spectacole sau concerte.

(2) Propunerea privind aprecierea activitătii anterioare este întocmită:

a) în cazul personalului artistic de specialitate - de către coordonatorul personalului artistic, consultantul artistic, regizor, coregraf, dirijor, secretarul literar/muzical/artistic sau de către o altă persoană cu atributii în domeniul artistic, desemnată de către directorul general sau, după caz, de către director;

b) în cazul personalului tehnic de specialitate - de către seful de compartiment si regizorul tehnic de scenă, respectiv de către directorul de productie sau de către producătorul delegat, după caz;

c) în cazul personalului administrativ de specialitate - de către seful ierarhic superior.

(3) Propunerile privind aprecierea activitătii anterioare au la bază fisele individule de evaluare a calitătii prestatiei, întocmite pe durata fiecărei perioade de referintă.

Art. 26. - (1) Valoarea aprecierii activitătii anterioare se stabileste prin raportare la punctajul individual, în intervalul dat de următoarele limite:

a) personalul artistic de specialitate: ± 20%, cu exceptia salariatilor care ocupă functiile de regizor artistic, coregraf, dirijor, dirijor cor, scenograf, pentru care limita este: ±30%;

b) personalul tehnic de specialitate: ±30%;

c) personalul administrativ de specialitate: ±25%.

(2) Valorile aprecierii activitătii anterioare se aprobă conform prevederilor art. 6-8, cu exceptia celor pentru personalul administrativ de conducere, care sunt stabilite de către directorul general sau, după caz, directorul institutiei de spectacole sau concerte.

(3) Valoarea aprecierii activitătii anterioare se aplică punctajului individual, determinând mentinerea, majorarea sau diminuarea acestuia.

Art. 27. - Prin aplicarea valorii aprecierii calitative la punctajul individual se obtine punctajul individual final, conform următoarei formule:

PIF = PI + PI x A/100,

în care:

PIF = punctajul individual final;

PI = punctajul individual;

A = aprecierea activitătii anterioare.

Art. 28. - În cazul salariatilor care ocupă functia de balerin/dansator/solist balet în institutiile de spectacole, punctajul individual final se obtine după completarea punctajului obtinut conform art. 27 cu punctajul prevăzut la art. 12 alin. (6).

Art. 29. - Valoarea punctajului individual final determină salariul de bază pentru perioada de referintă si încadrarea salariatului în categoriile din grilă.

 

CAPITOLUL III

Stabilirea salariului de bază pentru perioada de referintă

 

Art. 30. - (1) În vederea stabilirii salariilor de bază pentru personalul artistic si tehnic de specialitate, se calculează valoarea punctului de salariu corespunzător categoriei de personal si celei de studii, conform formulei:

V = (Smax - Smin)/(PmaxA;B - Pref), în care:

V = valoarea punctului de salariu;

Smax = valoarea de referintă din grilă, înmultită cu valoarea maximă a coeficientului de multiplicare din grilă, corespunzătoare categoriei de personal si celei de studii;

Smin = valoarea de referintă din grilă, înmultită cu valoarea minimă a coeficientului de multiplicare din grilă, corespunzătoare categoriei de personal si celei de studii;

PmaxA;B = punctajul individual maxim aferent categoriei de personal artistic sau tehnic, după caz;

Pref = punctajul de referintă corespunzător categoriei de personal.

(2) În vederea stabilirii salariilor de bază pentru personalul administrativ de specialitate, se calculează valoarea punctului de salariu corespunzător categoriei de personal si celei de studii, conform formulei:

V = (Smax - Smin)/(Pmax - Pmin), în care:

Pmax = punctajul maxim pe institutie rezultat în urma ierarhizării tuturor punctajelor individuale din institutie;

Pmin = punctajul minim pe institutie rezultat în urma ierarhizării tuturor punctajelor individuale din institutie.

(3) Pentru personalul artistic si tehnic de specialitate prevăzut în tabelele nr. II si III din anexa nr. 1, în formula prevăzută la alin. (1) punctajul de referintă este cel calculat pentru personalul artistic si tehnic prevăzut în tabelul nr. I.

Art. 31. - Salariul individual de bază se calculează:

a) pentru personalul artistic si tehnic de specialitate, conform formulei:

SI = V x (PIF - Pref) + Smin;

b) pentru personalul administrativ de specialitate, conform formulei:

SI = V x (PIF - Pmin) + Smin,

în care:

SI = salariul individual;

V = valoarea punctului de salariu; PIF = punctajul individual final;

Pref = punctajul de referintă, corespunzător categoriei de personal;

Pmin = punctajul minim pe institutie rezultat în urma ierarhizării tuturor punctajelor individuale din institutie;

Smin = valoarea de referintă din grilă, înmultită cu valoarea minimă a coeficientului de multiplicare din grilă corespunzătoare categoriei de personal si celei de studii.

Art. 32. - (1) La stabilirea salariului personalului artistic de specialitate se are în vedere cesiunea drepturilor patrimoniale de autor, respectiv a drepturilor patrimoniale conexe dreptului de autor pentru exploatarea productiilor artistice din perioada de referintă.

(2) Drepturile patrimoniale de autor, respectiv drepturile patrimoniale conexe dreptului de autor cesionate se prevăd expres în contractul individual de muncă.

Art. 33. - (1) Conducerea executivă are obligatia de a aduce la cunostinta personalului de specialitate evaluat, în scris, până la data de 15 iunie a fiecărui an, rezultatul evaluării: punctajul de referintă, punctajul individual, aprecierea activitătii anterioare, punctajul individual final si salariul de bază corespunzător pentru perioada de referintă.


(2) Salariatii au dreptul să conteste rezultatul evaluării în termen de 3 zile calendaristice de la data luării la cunostintă despre acesta.

(3) Contestatiile se solutionează în termen de 5 zile calendaristice de la data depunerii, în conformitate cu prevederile regulamentului de organizare si functionare a institutiei de spectacole sau concerte.

Art. 34. - (1) În termen de 15 zile calendaristice de la comunicarea rezultatului evaluării, salariatul are obligatia de a înstiinta, în scris, institutia de spectacole sau concerte despre acceptul sau, după caz, refuzul său cu privire la conditiile raportului de muncă cu institutia pentru următoarea perioadă de referintă.

(2) Dacă în termenul prevăzut la alin. (1) salariatul fie nu comunică institutiei de spectacole sau concerte acceptul său, fie îi comunică refuzul cu privire la noile conditii ale raportului de muncă, conducerea executivă comunică salariatului respectiv, în scris, până la data de 15 iulie, lista posturilor vacante din institutie, compatibile cu pregătirea profesională si cu abilitătile acestuia.

(3) În situatia în care institutia de spectacole sau concerte nu dispune de locuri de muncă vacante potrivit alin. (2), aceasta are obligatia de a solicita sprijinul agentiei teritoriale de ocupare a fortei de muncă, în vederea redistribuirii salariatului, corespunzător pregătirii profesionale a acestuia.

(4) Salariatul are la dispozitie un termen de 3 zile lucrătoare de la comunicarea listei posturilor vacante din institutie pentru a-si manifesta în scris consimtământul.

(5) În situatia acceptării, directorul general sau, după caz, directorul institutiei de spectacole ori concerte va stabili noul raport de muncă în conditiile art. 13 din Ordonanta Guvernului nr. 21/2007, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 353/2007.

(6) În cazul în care salariatul nu îsi manifestă consimtământul în termenul prevăzut la alin. (4), raportul său de muncă cu institutia de spectacole sau concerte poate fie să continue, în conditiile determinate de rezultatul evaluării, fie să înceteze, în condiiile legii.

(7) Cu persoanele ale căror contracte individuale de muncă încetează, institutia de spectacole sau concerte poate încheia contracte civile, în baza Legii nr. 8/1996 privind drepturile de autor si alte drepturi conexe, cu modificările si completările ulterioare, sau a Codului civil, după caz.

Art. 35. - (1) În cazul salariatilor al căror punctaj individual este 0 (zero), acesta le va fi comunicat de conducerea executivă în termenul prevăzut la art. 33 alin. (1).

(2) Până la data de 15 iulie conducerea executivă va comunica salariatilor prevăzuti la alin. (1), în scris, lista posturilor vacante din institutie, compatibile cu pregătirea profesională a acestora.

(3) Prevederile art. 34 alin. (3)-(5) sunt aplicabile si în cazul salariatilor prevăzuti la alin. (1).

(4) În situatia în care salariatii prevăzuti la alin. (1) nu îsi manifestă consimtământul în termenul prevăzut la art. 34 alin. (4), raportul lor de muncă cu institutia încetează, în conditiile legii.

Art. 36. - (1) În urma evaluării personalului de specialitate, conducerea executivă:

a) asigură întocmirea fiselor posturilor, în care sunt prevăzute: atributiile, sarcinile si activitătile pentru perioada de referintă;

b) asigură elaborarea, pentru perioada de referintă, a actelor aditionale la contractele individuale de muncă pentru personalul existent.

(2) Contractele individuale de muncă ale personalului artistic de specialitate pot contine clauze privind cesiunea drepturilor patrimoniale de autor, respectiv a drepturilor patrimoniale conexe dreptului de autor.

 

CAPITOLUL IV

Alte drepturi salariale

 

Art. 37. - (1) Cuantumul indemnizatiilor pentru activitate solistică, prevăzute în grilă, sunt stabilite, pentru perioada de referintă, de consiliul administrativ, la propunerea regizorului artistic, a dirijorului sau a coregrafului, în functie de numărul activitătilor solistice ale salariatului respectiv din luna precedentă.

(2) Nominalizarea salariatilor care beneficiază de indemnizatiile specifice pentru activitate solistică si stabilirea procentului indemnizatiei, în limitele prevăzute în grilă, se aprobă trimestrial prin hotărâre a consiliului administrativ.

(3) În situatiile în care activităti solistice sunt distribuite salariatilor care ocupă functii de instrumentist, artist instrumentist, balerin, dansator, corist, artist liric, acestia vor beneficia de indemnizatia specifică pentru activităti solistice în conditiile prevăzute la alin (2).

Art. 38. - (1) Pentru personalul administrativ de specialitate cuantumul indemnizatiilor de conducere specifice, pentru perioada de referintă, se stabileste distinct, de către directorul general/directorul institutiei de spectacole sau concerte, cu aprobarea autoritătii în subordinea căreia functionează aceasta, cu luarea în considerare a initiativei, capacitătii de comunicare/rezolvare a conflictelor, a capacitătii de coordonare, organizare, evaluare, monitorizare.

(2) Cuantumul indemnizatiilor de conducere specifice, prevăzute în grilă pentru alte categorii de beneficiari decât cele prevăzute la alin. (1), sunt aprobate de consiliul administrativ, la propunerea sefilor de compartimente/coordonatori/consultanti, după caz.

(3) Indemnizatiile de conducere specifice se stabilesc întotdeauna cu luarea în considerare a performantelor personalului coordonat.

Art. 39. - (1) Personalul de specialitate din institutiile de spectacole sau concerte beneficiază, în conditiile legii, de următoarele drepturi salariale: spor pentru vechime în muncă, spor pentru titlu stiintific, spor pentru activitate de importantă natională, precum si de majorări salariale, prime, salarii de merit, tichete cadou.

(2) Sporul pentru conditii grele prevăzut de lege se acordă pentru suprasolicitarea neuropsihică, în functie de numărul de repetitii generale si spectacole/concerte sustinute în luna anterioară, după cum urmează:

a) personalului de specialitate prevăzut în tabelul I, nr. crt. 1-6 din anexa nr. 1 - până la 15% din salariul de bază;

b) personalului de specialitate prevăzut în tabelul I, nr. crt. 7 din anexa nr. 1 - până la 10% din salariul de bază;

c) personalului de specialitate prevăzut în tabelul I, nr. crt. 8 din anexa nr. 1 - până la 5% din salariul de bază.

(3) Nominalizarea salariatilor care beneficiază de sporul pentru conditii grele si stabilirea procentului de spor, în limitele prevăzute la alin. (2), se aprobă trimestrial prin hotărâre a consiliului administrativ.

(4) Sporurile, majorările si stimulentele prevăzute la alin. (1) si (2) se pot acorda numai în limitele bugetului aprobat, conform hotărârii consiliului administrativ.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 40. - Persoanele angajate în institutiile de spectacole sau concerte, care s-au aflat în concediu plătit pentru cresterea si îngrijirea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 7 ani în cazul copilului cu handicap, precum si cele ale căror contracte individuale de muncă au fost suspendate din alte cauze, potrivit legii, si care nu au prestat activitate în ultimele 12 luni vor beneficia, la reluarea activitătii, de salariul avut anterior intervenirii situatiei de suspendare, până la evaluarea realizată conform prezentelor norme metodologice.

Art. 41. - (1) Absolventii de învătământ superior de lungă sau de scurtă durată, care, la data trecerii pe functia corespunzătoare studiilor absolvite, erau încadrati pe functii cu nivel inferior de studii, specifice domeniului în care au absolvit studiile universitare, se încadrează la nivelul de studii corespunzător.

(2) În situatia prevăzută la alin. (1), salariul individual va fi recalculat pe baza punctului de salariu corespunzător nivelului de studii.

Art. 42. - Salariile de bază ale directorilor generali/directorilor institutiilor de spectacole sau concerte se stabilesc în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul institutiilor de spectacole sau concerte, muzeelor si colectiilor publice, bibliotecilor si al asezămintelor culturale de drept public.

Art. 43. - În cazul în care cheltuielile de personal necesare, rezultate în urma evaluării, depăsesc bugetul aferent pentru perioada de referintă, valoarea punctului de salariu se poate diminua în mod corespunzător, în baza hotărârii consiliului administrativ.

Art. 44. - (1) Pentru personalul artistic de specialitate prevăzut la art. 13 alin. (1) lit. a), pot fi atribuite sarcini complementare, în baza criteriilor prevăzute în regulamentul de organizare si functionare a fiecărei institutii de spectacole sau concerte.

(2) Lista sarcinilor complementare pentru perioada de referintă si punctajul corespunzător acestora se aprobă conform prevederilor art. 5-8.

(3) Punctajul sarcinilor complementare se adaugă la punctajul individual, anterior evaluării calitative, fără a putea depăsi 50% din acesta.

(4) Prin exceptie de la prevederile alin (3), pentru salariatii care ocupă functia de regizor artistic, coregraf, scenograf, punctajul sarcinilor complementare poate fi de până la 70% din valoarea punctajului individual.

(5) Acordarea sarcinilor complementare se realizează în conformitate cu criteriile prevăzute în regulamentul de organizare si functionare a fiecărei institutii de spectacole sau concerte.

Art. 45. - (1) În cazul în care în perioada de referintă volumul de muncă al salariatului scade sau creste cu până la 15% din norma acestuia de muncă, stabilită în baza evaluării, valoarea salariului nu se modifică.

(2) În cazul în care cresterea volumului de muncă este de peste 15%, salariatul respectiv poate beneficia de remuneratii sau, după caz, de onorarii, în baza unor contracte civile.

(3) În cazul în care scăderea volumului de muncă este de peste 15%, valoarea salariului stabilit în baza evaluării se poate păstra prin redistribuirea/repartizarea salariatilor în cauză sau prin atribuirea unor sarcini complementare, după caz.

(4) Pentru primul an de aplicare a prezentelor norme metodologice, limita prevăzută la alin. (1) poate ajunge până la ±25%.

Art. 46. - (1) Îndeplinirea obligatiilor profesionale de către personalul de specialitate căruia i se aplică prevederile prezentelor norme metodologice se certifică lunar de către sefii ierarhici directi si se mentionează în propunerile prevăzute la art. 25.

(2) Activitatea personalului căruia nu i se aplică prevederile prezentelor norme metodologice va fi certificată pe baza pontajelor, respectiv a fiselor colective de prezentă.

Art. 47. - (1) Prevederile prezentelor norme metodologice se aplică în mod corespunzător si pentru evaluarea personalului tehnic si administrativ de specialitate din institutiile de proiecte, precum si pentru personalul de specialitate din alte tipuri de institutii de spectacole sau concerte, înfiintate conform prevederilor art. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 21/2007, cu modificările si completările ulterioare.

(2) În cazul institutiilor de spectacole sau concerte înfiintate conform prevederilor art. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 21/2007, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 353/2007, categoriile de servicii si coeficientii corespunzători se stabilesc la nivelul acestora, tinându-se cont de specificitatea activitătilor, si se aprobă de autoritătile administratiei publice care le-au înfiintat sau în subordinea cărora functionează.

Art. 48. - Prezentele norme metodologice intră în vigoare în termen de 3 zile de la data publicării.

Art. 49. - (1) În perioada 1 ianuarie-31 august 2009, în vederea aplicării prezentelor norme metodologice, stabilirea volumului de muncă se face după cum urmează:

a) pentru personalul artistic de specialitate distribuit - cu respectarea distributiilor făcute pentru productiile artistice care sunt în curs de realizare, respectiv pentru cele a căror distributie a fost anuntată anterior intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice;

b) pentru personalul tehnic si administrativ de specialitate - prin repartizarea salariatilor la fiecare productie artistică din repertoriu.

(2) Comunicarea rezultatului evaluării de către conducerea executivă si comunicarea de către fiecare salariat a refuzului sau acceptului său se fac la termenele stabilite de conducerea fiecărei institutii de spectacole sau concerte.

Art. 50. - (1) Pentru perioada 1 ianuarie-31 august 2009 salariatii din cadrul personalului de specialitate pot opta pentru aplicarea sistemului de stabilire a salariilor prevăzut în Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupă functii de demnitate publică, cu modificările si completările ulterioare, si evaluarea performantelor profesionale individuale, realizată conform Hotărârii Guvernului nr. 125/1999.

(2) Salariatii care au optat conform prevederilor alin. (1) îsi pot mentine respectiva optiune pe o durată de 3 ani, după expirarea căreia li se aplică prevederile prezentei norme metodologice.

(3) Comunicarea de către salariati a optiunii lor se face în termenul prevăzut la art. 49 alin. (2), respectiv în termenul prevăzut la art. 34 alin. (1).

Art. 51. - (1) În termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice, institutiile de spectacole sau concerte au obligatia de a modifica si de a completa propriile regulamente de organizare si functionare, în vederea corelării acestora cu prevederile prezentelor norme metodologice.

(2) Regulamentele de organizare si functionare a institutiilor de spectacole sau concerte, modificate si completate, sunt aprobate de autoritătile publice centrale sau locale în subordinea cărora functionează, conform prevederilor art. 4 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 21/2007, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 353/2007, într-un termen care nu poate să depăsească 160 de zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice.

Art. 52. - De la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice, prevederile art. 8 alin. (1) lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unitătile bugetare, cu modificările si completările ulterioare, se aplică personalului de specialitate din institutiile de spectacole sau concerte în conformitate cu procedura prevăzută la art. 39 alin. (2)-(4) din prezentele norme metodologice.

Art. 53. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.


 

ANEXA Nr. 1

la normele metodologice

 

Coeficientii de serviciu, de productie si de complexitate pentru personalul de specialitate

 

Tabelul I - Coeficientii de serviciu si de complexitate pentru salariatii al căror punctaj individual se calculează conform ormulei prevăzute în anexa nr. 2 pct. I

 

Nr. crt.

Functia

Categoria de personal - conform grilei din anexa la Ordonanta Guvernului nr. 21/2007

Coeficientul de serviciu

Coeficientul de complexitate

0

1

2

3

4

1.

Actor teatru/Mânuitor

păpusi-marionete

Sufleor teatru

Artisti interpreti si asimilati/Artisti creatori si asimilati:

- functii artistice de specialitate

- functii de executie

- studii superioare si medii

Productii noi:

Actor teatru/Mânuitor păpusi-marionete:

- rol principal I: 7-8

- rol principal II: 5-6

- rol secundar I: 3

- rol secundar II: 2

Sufleor teatru: 1-2

repetitii: 2

repetitii generale: 4

spectacole: 4

Productii reluări:

repetitii: 1

repetitii generale: 2

spectacole: 4

2.

Solist vocal

Artist liric

Corist

Sufleor operă/operetă

(institutii de spectacole)

Artisti interpreti si asimilati/Artisti creatori si asimilati:

- functii artistice de specialitate

- functii de executie

- studii superioare si/sau medii

Productii noi:

Solist vocal:

- rol titular/principal: 7-10

- rol secundar: 5-7

- rol comprimar: 3

- figuratie: 2

Artist liric: 1-3

Corist: 1-3

Sufleor operă/operetă: 1-3

repetitii: 2

ansamblu cu pian: 3

repetitii generale: 4

spectacole: 4

Productii reluări:

repetitii: 2

ansamblu cu pian: 2,5

repetitii generale: 3

spectacole: 4

regie cu pian si cover: 1

3.

Dirijor

Dirijor cor

Concertmaistru

Artist

Instrumentist

Instrumentist

(institutii de spectacole)

Artisti interpreti si asimilati:

- functii artistice de specialitate

- functii de executie

- studii superioare si/sau medii

repetitie pe partide: 1

repetitie: 2

repetitie generală: 4

spectacol: 4

concert: 5

Dirijor: 8-12

Dirijor cor: 4-6

Concertmaistru: 5-7

Solist instrumentist/sef partidă: 4-6

Solist instrumentist: 3-5

Artist instrumentist/sef partidă: 3-5

Artist instrumentist: 2-3 Instrumentist: 2-3

4.

Solist balet

Balerin

Dansator

(institutii de spectacole)

Artisti interpreti si asimilati:

- functii artistice de specialitate

- functii de executie

- studii superioare si medii

Productii noi:

Solist:

- solist principal: 7-10

- solist secundar: 5-6

Ansamblu: 1-3

Corifeu: 4

repetitii: 2

repetitii generale: 4

spectacole cu balet: 4

spectacole de balet: 5

Productii reluări:

repetitii: 2

repetitii generale: 3

spectacole cu balet: 4

spectacole de balet: 5

5.

Maestru artist circ

Artist circ

Artisti interpreti si asimilati:

- functii artistice de specialitate

- functii de executie

- studii superioare si medii

Productii noi:

Maestru artist circ: 8-12

Artist circ: 6-10

repetitii: 2

repetitii generale: 4

spectacole: 4


6.

Dirijor

Dirijor cor

Concertmaistru

Solist concertist

Solist instrumentist

Artist instrumentist

Instrumentist

Artist liric

Corist

(institutii de concerte)

Artisti interpreti si asimilati:

- funcii artistice de specialitate

- functii de executie

- studii superioare si/sau medii

Concerte:

repetitie pe partide: 1

repetiie concert

educativ: 1

repetitie ansamblu: 2

repetiie generală: 3

concert educativ: 3

concert: 4

Dirijor: 15-20

Dirijor cor: 5-10

Solist concertist: 15-20

Concert maestru: 5-10

Solist instrumentist/sef partidă: 5-10

Solist instrumentist: 4-8

Artist instrumentist/sef partidă: 4-8

Artist instrumentist: 2-4

Instrumentist: 2-4

Artist liric: 2-4

Corist: 2-4

7.

Regizor tehnic Secretar platou Operator

lumini/sunet/imagine Regizor culise Editor imagine/sunet Recuziter orchestră

Servicii de scenă:

- functii tehnice de specialitate

- functii de executie

- studii superioare si/sau medii

Productii noi:

repetitii: 2

repetiii generale: 4

spectacole: 4

Productii reluări:

repetitii: 1

repetiii generale: 2

spectacole: 4

Regizor tehnic: 4-6

Secretar platou: 3-5

Operator lumini/sunet/imagine: 3-5

Regizor culise: 3-5

Editor imagine/sunet: 3-6

Recuziter orchestră: 2-3

8.

Maistru sunet/lumini

Electroacustician

Electrician iluminare

scenă

Mânuitor-montator

decor

Recuziter

Tapiter

Montor imagine/sunet

Costumier

Machior

Peruchier

Personal calificat - servicii de scenă si productie:

- funcii tehnice de specialitate

- functii de executie

- studii medii

Productii noi:

repetitii: 2

repetiii generale: 4

spectacole: 4

Productii reluări:

repetitii: 1

repetiii generale: 2

spectacole: 4

Maistru sunet/lumini: 1-3

Electroacustician: 1-3

Electrician iluminare scenă: 1-3

Mânuitor-montator decor: 1-3

Recuziter: 1-3

Tapiter: 1-3

Montor imagine/sunet: 1-3

Costumier: 1-3

Machior: 1-3

Peruchier: 1-3

9.

Servicii de scenă si productie

* Servicii de primire public: supraveghetor sală; controlor bilete; garderobier; plasator.

* se numără doar serviciile la care participă

Personal necalificat:

- functii tehnice de specialitate

- functii de executie

- studii medii, generale

Productii noi:

repetitii: 2

repetiii generale: 4

spectacole: 4

Productii reluări:

repetitii: 1

repetiii generale: 2

spectacole: 4

Servicii de scenă si productie: 1-1,5 Supraveghetor sală: 1,5 Controlor bilete: 1-2 Garderobier: 1-2 Plasator: 1-2

 

Tabelul II - Coeficientii de productie si de complexitate pentru salariatii al căror punctaj individual se calculează conform formulei prevăzute în anexa nr. 2 pct. II

 

Nr. crt.

Functia

Categoria de personal - conform grilei din anexa la Ordonanta Guvernului nr. 21/2007

Coeficientul productie

Coeficientul de complexitate

0

1

2

3

4

1.

Regizor artistic

teatru/operă/operetă/

păpusi-marionete;

Coregraf

Scenograf

Artisti creatori si asimilati:

- funcii artistice de specialitate

- functii de executie

- studii superioare

Productie nouă:

proiect mare: 4

proiect mediu: 3

proiect mic: 2

Regizor artistic teatru/operă/operetă/ păpusi-marionete: 10-12

* Coregraf: 8-12

* Scenograf: 8-10

* coeficientul de complexitate se acordă în functie de coregrafii partiale/integrale în cazul coregrafului; pentru decor si/sau costume, în cazul scenografului

2.

Asistent scenografie Asistent regie Artist plastic Grafician Sculptor păpusi

Artisti creatori si asimilati:

- funcii artistice de specialitate

- functii de executie

- studii superioare si medii

Productie nouă:

proiect mare: 3

proiect mediu: 2

proiect mic: 1

Asistent scenografie: 2-4

Asistent regie: 3-5

Sculptor păpusi: 1-3

Artist plastic: 1-3

Grafician: 1-3

3.

Lăcătus montator Pictor executant Butafor

Cizmar-confectioner încăltăminte Croitor-confectioner îmbrăcăminte Brodeor

Imprimeur textile Confectioner montator produse din lemn Tapiter

Personal calificat - servicii de scenă si productie:

- funcii tehnice de specialitate

- functii de executie

- studii medii

Productie nouă:

proiect mare: 3

proiect mediu: 2

proiect mic: 1

1-3

4.

Producător delegat

- functii administrative de specialitate

- functii de executie

- studii superioare

Productie nouă:

proiect mare: 3

proiect mediu: 2

proiect mic: 1

3-5

 

            Tabelul III - Coeficientii de complexitate pentru salariatii al căror punctaj individual se calculează conform formulei prevăzute în anexa nr. 2 pct. III

 

Nr. crt.

Functia

Categoria de personal - conform grilei din anexa la Ordonanta Guvernului nr. 21/2007

Coeficientul de complexitate

0

1

2

3

1.

Maestru balet/dans/cor Maestru studii de balet/muzicale/canto Maestru corepetitor Corepetitor Acompaniator

Artisti creatori si asimilati:

- functii artistice de specialitate

- funcii de executie

- studii superioare si/sau medii

Maestru balet/dans/cor: 10-18

Maestru corepetitor: 10-18

Maestru studii de balet/muzicale/canto: 8-15

Corepetitor: 6-10

Acompaniator: 6-10

2.

Consultant artistic/muzical Secretar literar/muzical/artistic

Artisti creatori si asimilati:

- functii artistice de specialitate

- funcii de executie

- studii superioare

Consultant artistic/muzical: 10-18 Secretar literar/muzical/artistic: 4-15

3.

Referent literar/muzical/artistic

Artisti creatori si asimilati:

- functii artistice de specialitate

- funcii de executie

- studii medii

3-12

4.

Maistru acordor/pian/clavecin

Maistru lutier

Specialist orgă/instrumente de

suflat

Personal calificat - servicii de scenă si productie:

- functii tehnice de specialitate

- funcii de executie

- studii medii

8-15

5.

Impresar artistic teatru/muzical Specialist în relatii publice Specialist marketing cultural

- functii administrative de specialitate

- functii de executie

- studii superioare

12-20

6.

Inginer productie

- functii administrative de specialitate

- functii de executie

- studii superioare

10-18

7.

Director general adjunct/director adjunct (artistic/economic/ tehnic/marketing)

- functii administrative de specialitate

- functii de conducere

- studii superioare

Director general adjunct: 18-28 Director artistic/director economic: 18-25 Director tehnic/director marketing: 17-23

 

ANEXA Nr. 2

la normele metodologice

 

FORMULE DE CALCUL AL PUNCTAJULUI INDIVIDUAL

 

I. Pentru personalul de specialitate prevăzut în tabelul I din anexa nr. 1:

Pentru calcularea punctajului individual pe productie se aplică următoarea formulă:

PI1 = [(ΣR1 x Cr) + (Σrg1 x CrG) + (ΣS1 x CS) ] x CC1

Calcularea punctajului individual se face prin însumarea punctajelor individuale pe productii după următoarea formulă:

PI = PI1 + PI2 +... + PIn,

în care:

PI1 = punctajul individual pe productia 1;

Σr1 = numărul repetitiilor pentru productia 1;

Σrg1 = numărul repetitiilor generale pentru productia 1;

ΣS1 = numărul spectacolelor pentru productia 1;

CR = coeficientul de serviciu de repetitii;

CrG = coeficientul de serviciu de repetitii generale;

CS = coeficientul de serviciu de spectacole;

CC1 = coeficientul de complexitate al rolului/functiei în productia 1;

PI = punctajul individual.

II. Pentru personalul de specialitate prevăzut în tabelul II din anexa nr. 1: Pentru calcularea punctajului individual pe productie se aplică următoarea formulă:

PI1 = [(Σr1 + Σrg1 + ΣS1) x CP] x CC

Calcularea punctajului individual se face prin însumarea punctajelor individuale pe productii după următoarea formulă:

PI = PI1 + PI2 +... + PIn,

în care:

PI1 = punctajul individual pe productia 1;

Σr1 = numărul repetitiilor pentru productia 1;

ΣRG1 = numărul repetitiilor generale pentru productia 1;

ΣS1 = numărul spectacolelor pentru productia 1;

CP = coeficientul de productie;

CC = coeficientul de complexitate al functiei;

PI = punctajul individual.

III. Pentru personalul de specialitate prevăzut în tabelul III din anexa nr. 1: Pentru calcularea punctajului individual se aplică următoarea formulă:

PI = P ref x CC,

în care:

P ref = punctajul de referintă;

CC = coeficientul de complexitate al functiei;

PI = punctajul individual.

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normei nr. 24/2008 privind conditiile de autorizare si organizare a activelor si pasivelor pentru societătile de administrare a fondurilor de pensii private

 

Având în vedere prevederile art. 23 lit. f) si g) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 313/2005,

conform Hotărârii Parlamentului României nr. 24/2006 privind numirea presedintelui, a vicepresedintelui si a celorlalti membri ai Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private,


în temeiul dispozitiilor art. 15 alin. (5), (6) si (7) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 57 alin. (6) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 4 alin. (3) din Legea contabilitătii nr. 82/1991, republicată,

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private emite următoarea hotărâre:

Art. 1. - Se aprobă Norma nr. 24/2008 privind conditiile de autorizare si organizare a activelor si pasivelor pentru societătile de administrare a fondurilor de pensii private, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Se abrogă Norma nr. 13/2007 privind autorizarea societătii de pensii ca administrator al fondurilor de pensii facultative si al unui fond de pensii administrat privat, precum si transferul activitătii de administrare a unui fond de pensii facultative către un administrator al unui fond de pensii administrat privat, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 35/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 363 din 28 mai 2007, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 3. - Prezenta hotărâre si norma mentionată la art. 1 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si pe site-ul Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (www.csspp.ro).

Art. 4. - Directia reglementare împreună cu Directia secretariat si cu directorul general vor urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private,

Mircea Oancea

 

Bucuresti, 18 decembrie 2008.

Nr. 44.

 

ANEXĂ

 

NORMA Nr. 24/2008

privind conditiile de autorizare si organizare a activelor si pasivelor pentru societătile de administrare a fondurilor de pensii private

 

Având în vedere prevederile art. 16, 21, ale art. 23 lit. f) si ale art. 24 lit. a) si o) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 313/2005,

în baza art. 14 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările si completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 204/2006, si ale art. 57 alin. (2)-(4) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările si completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 411/2004,

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, denumită în continuare Comisie, emite prezenta normă.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) În sistemul pensiilor private din România, societătile de pensii constituite în baza Legii nr. 204/2006 pot administra fonduri de pensii facultative si un fond de pensii administrat privat, în baza deciziilor de autorizare emise de Comisie.

(2) În sistemul pensiilor private din România, societătile de pensii constituite în baza Legii nr. 411/2004 pot administra un fond de pensii administrat privat si fonduri de pensii facultative, în baza deciziilor de autorizare emise de Comisie.

Art. 2. - (1) Termenii si expresiile utilizate în prezenta normă au semnificatiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 411/2004, respectiv la art. 2 din Legea nr. 204/2006.

(2) De asemenea, termenii de mai jos au următoarele semnificatii:

a) administrator ofertant - administratorul unui fond de pensii administrat privat care elaborează oferta de preluare a administrării unui fond de pensii facultative autorizat;

b) administrator acceptant - administratorul unui fond de pensii facultative care acceptă oferta de preluare a administrării fondului de pensii facultative.

 

CAPITOLUL II

Autorizarea unei societăti de pensii ca societate de administrare a fondurilor de pensii private

 

Art. 3. - (1) Pentru a administra atât fonduri de pensii facultative, cât si un fond de pensii administrat privat, o societate de pensii constituită în baza Legii nr. 204/2006 trebuie să obtină următoarele:

a) decizia de autorizare de administrare, eliberată de Comisie în baza Legii nr. 204/2006;

b) decizia de autorizare de administrare, eliberată de Comisie în baza Legii nr. 411/2004.

(2) Pentru a administra atât un fond de pensii administrat privat, cât si fonduri de pensii facultative, o societate de pensii constituită în baza Legii nr. 411/2004 trebuie să obtină următoarele:

a) decizia de autorizare de administrare, eliberată de Comisie în baza Legii nr. 411/2004;

b) decizia de autorizare de administrare, eliberată de Comisie în baza Legii nr. 204/2006.

Art. 4. - Denumirea societătilor de pensii care vor administra, în baza autorizatiilor obtinute, atât un fond de pensii administrat privat, cât si fonduri de pensii facultative va contine sintagma societate de administrare a fondurilor de pensii private, care va fi utilizată atât în materialele publicitare, cât si în toate înscrisurile.

Art. 5. - (1) Pentru eliberarea deciziilor prevăzute la art. 3, societătile de pensii trebuie:

a) să îndeplinească cumulativ conditiile prevăzute în Legea nr. 204/2006, în Legea nr. 411/2004, precum si în normele emise de Comisie în aplicarea acestora;

b) să depună la Comisie, pentru fiecare cerere de autorizare, în mod separat, toate documentele necesare prevăzute fie în Legea nr. 204/2006, fie în Legea nr. 411/2004, după cum este cazul, precum si în normele emise de Comisie în aplicarea acestora;

c) să detină un capital social minim, reprezentând echivalentul în lei al sumei de 5,5 milioane euro, calculat astfel: 1,5 milioane euro la cursul Băncii Nationale a României la data vărsării capitalului social aferent autorizării pentru administrarea de fonduri de pensii facultative si 4 milioane euro la cursul Băncii Nationale a României la data vărsării capitalului social aferent autorizării pentru administrarea unui fond de pensii administrat privat.

(2) Societătile de pensii care la momentul depunerii celei de-a doua cereri de autorizare au un capital social care excedează nivelului minim prevăzut la alin. (1) lit. c) pentru desfăsurarea celor două activităti nu sunt obligate să procedeze la o majorare a capitalului social.

Art. 6. - (1) Pentru obtinerea celei de-a doua decizii de autorizare de administrare, societătile de pensii vor depune la Comisie toate documentele prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. b), după cum urmează:

a) în copie, documentele care au fost deja depuse pentru obtinerea primei decizii de autorizare, în cazul în care acestea nu au suferit modificări sau în cazul în care nu au expirat. Documentele depuse în copie vor fi însotite de o declaratie de conformitate cu originalul, semnată de reprezentantul legal al societătii pe pensii;

b) în original, toate celelalte documente prevăzute de legislatia în vigoare.

(2) În situatia prevăzută la art. 5 alin. (2) societătile de pensii vor anexa si o analiză financiară care să demonstreze că alocarea de capital pentru desfăsurarea celei de-a doua activităti nu afectează capacitatea companiei de a desfăsura activitatea de administrare pentru care a fost autorizată initial.

Art. 7. - Comisia, după analiza celei de-a doua cereri de autorizare si a documentatiei aferente, va proceda la aprobarea sau respingerea cererii de autorizare prealabilă de administrare, eliberată în baza Legii nr. 204/2006 sau, după caz, în baza Legii nr. 411/2004.

Art. 8. - (1) Societătile de pensii care detin autorizatie de administrare în baza Legii nr. 411/2004 si au obtinut si decizia prealabilă de autorizare de administrare, eliberată de Comisie în baza Legii nr. 204/2006, vor înregistra la oficiul registrului comertului modificările corespunzătoare, în termen de 30 de zile calendaristice de la primirea deciziei prealabile de autorizare de administrare din partea Comisiei.

(2) Societătile de pensii care detin autorizatie de administrare în baza Legii nr. 204/2006 si au obtinut si decizia prealabilă de autorizare de administrare, eliberată de Comisie în baza Legii nr. 411/2004, vor înregistra la oficiul registrului comertului modificările corespunzătoare, în termen de 30 de zile calendaristice de la primirea deciziei prealabile de autorizare de administrare din partea Comisiei.

Art. 9. - În cazul în care societătile de pensii care au obtinut autorizatia de administrare a fondurilor de pensii, constituite atât în baza Legii nr. 204/2006, cât si în baza Legii nr. 411/2004, nu respectă termenul de 30 de zile calendaristice pentru înregistrarea modificărilor la oficiul registrului comertului, decizia prealabilă de autorizare de administrare eliberată de Comisie îsi pierde valabilitatea.

Art. 10. - (1) În termen de 5 zile lucrătoare de la obtinerea certificatului de înregistrare a modificărilor de la oficiul registrului comertului, societatea de pensii va depune la Comisie o copie a certificatului.

(2) În termen de 15 zile lucrătoare de la depunerea certificatului de înregistrare conform alin. (1), Comisia va proceda la aprobarea sau respingerea cererii de autorizare de administrare în baza Legii nr. 204/2006 sau în baza Legii nr. 411/2004.

 

CAPITOLUL III

Preluarea administrării unui fond de pensii facultative de către un administrator al unui fond de pensii administrat privat

 

Art. 11. - Administratorul unui fond de pensii administrat privat poate prelua administrarea unui fond de pensii facultative, cu respectarea procedurii prevăzute de prezentul capitol.

Art. 12. - (1) În cazul în care, prin hotărârea adunării generale extraordinare a actionarilor, administratorul ofertant va decide preluarea administrării unui fond de pensii facultative, acesta va formula o ofertă de preluare pe care o va supune atentiei administratorului fondului de pensii facultative.

(2) Oferta de preluare a administrării unui fond de pensii facultative va fi însotită si de proiectul de notificare a participantilor, întocmit în conformitate cu art. 15.

Art. 13. - (1) Prin hotărârea adunării generale extraordinare a actionarilor administratorul fondului de pensii facultative poate accepta oferta de preluare a administrării din partea administratorului ofertant.

(2) În situatia în care adunarea generală extraordinară a actionarilor administratorului fondului de pensii facultative acceptă oferta administratorului fondului de pensii administrat privat, administratorul fondului de pensii administrat privat va proceda la depunerea cererii de autorizare ca administrator de fonduri de pensii facultative.

Art. 14. - (1) Cererea de autorizare ca administrator de fonduri de pensii facultative a administratorului ofertant va fi însotită de documentele prevăzute în sectiunea a 3-a din Norma nr. 2/2006 privind autorizarea societătii de administrare a fondurilor de pensii facultative, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 14/2006, cu modificările si completările ulterioare, precum si de următoarele documente:

a) hotărârile adunărilor generale extraordinare ale actionarilor ale fiecărui administrator în parte, prin care se aprobă/se acceptă oferta de preluare a administrării fondului/fondurilor de pensii facultative;

b) oferta de preluare a administrării unui fond de pensii facultative;

c) proiectul de notificare a participantilor la fondul de pensii facultative pentru care s-a formulat oferta de preluare a administrării, întocmit în conformitate cu prevederile art. 15.

(2) Prin derogare de la prevederile art. 5 alin. (1) lit. b), în procesul de autorizare ca administrator al fondurilor de pensii facultative, elementele prevăzute la art. 14 lit. k), l) si m) din Norma nr. 2/2006, cu modificările si completările ulterioare, vor fi înlocuite de modificările propuse si de forma modificată a prospectului schemei de pensii facultative a fondului de pensii facultative pentru care s-a formulat oferta de preluare.

(3) În situatia în care, prin hotărârea adunării generale extraordinare a actionarilor, administratorul ofertant a decis preluarea mai multor fonduri de pensii facultative de la acelasi administrator, documentele prevăzute la alin. (1) lit. b) si c) vor fi depuse pentru fiecare fond de pensii pentru care se face oferta de preluare.

Art. 15. - (1) Proiectul de notificare a participantilor la fondul de pensii facultative pentru care s-a formulat oferta de preluare a administrării va mentiona împuternicirea reprezentantului/ reprezentantilor legal/legali al/ai fondului pentru semnarea actelor aditionale la contractul de societate civilă si la contractul de administrare, în vederea schimbării administratorului.

(2) Proiectul de notificare va prezenta detaliat modalitatea si termenul de derulare a procesului de informare a participantilor de către administratorul acceptant, oferta de preluare a administrării fondului de pensii facultative si solicitarea acordului acestora cu privire la modificarea prospectului schemei de pensii ca urmare a schimbării administratorului. Informarea participantilor fondului de pensii facultative se va face în scris, la ultima adresă de corespondentă cunoscută a participantului, prin scrisoare recomandată, precum si prin publicare în cel putin două cotidiene nationale si pe pagina proprie de web a ambilor administratori.

(3) Proiectul de notificare va preciza faptul că, în termen de 30 de zile calendaristice de la data informării, participantii care nu sunt de acord cu oferta de preluare vor aduce la cunostintă în scris administratorului acest fapt si vor solicita transferul la un alt fond de pensii facultative, fără penalităti de transfer, comisioanele fiind în sarcina administratorului acceptant.

(4) În cadrul proiectului de notificare se va preciza că neexprimarea de obiectii din partea participantului va fi considerată în mod implicit ca acord asupra schimbării administratorului si modificării contractului de administrare, inclusiv a prospectului schemei de pensii la care acesta este participant.

Art. 16. - (1) În termen de 30 de zile calendaristice de la depunerea dosarului complet al solicitantului Comisia hotărăste cu privire la eliberarea unei decizii de autorizare prealabilă a administratorului ofertant ca administrator de fonduri de pensii facultative, precum si a unei decizii de avizare prealabilă a modificării prospectului schemei de pensii facultative.

(2) Deciziile prevăzute la alin. (1) se comunică solicitantului în termen de două zile calendaristice de la adoptarea acestora de către Comisie.

Art. 17. - (1) În termen de 5 zile calendaristice de la comunicarea deciziilor Comisiei, administratorul acceptant va proceda la notificarea participantilor la fondul de pensii pentru care a fost formulată oferta de preluare a administrării.

(2) Notificarea participantilor la fondul de pensii pentru care a fost formulată oferta de preluare a administrării se va face în modalitătile si cu respectarea conditiilor prevăzute la art. 15 alin. (2) si (4).

Art. 18. - (1) În termen de 5 zile calendaristice de la data expirării perioadei de notificare, administratorul acceptant va depune la Comisie dovada informării si a obtinerii acordului participantilor fondului de pensii facultative, cu o majoritate de cel putin jumătate plus unu din numărul participantilor, însotită de următoarele documente:

a) actele aditionale la contractul de societate si la contractul de administrare, semnate de către reprezentantii fondului si de ambii administratori;

b) situatiile financiare auditate ale fondului de pensii facultative la data hotărârii adunării generale extraordinare a actionarilor prin care se acceptă oferta de preluare.

(2) În termen de 5 zile calendaristice de la data expirării perioadei de notificare, administratorul ofertant va depune la Comisie o copie a certificatului de înregistrare la oficiul registrului comertului a modificărilor corespunzătoare autorizării ca administrator al fondurilor de pensii facultative.

(3) Cheltuielile aferente activitătii de audit al situatiilor financiare prevăzute la alin. (1) lit. b) vor fi suportate exclusiv de către administratorul acceptant.

Art. 19. - (1) În termen de 10 zile calendaristice de la depunerea documentatiei complete prevăzute la art. 18, Comisia va emite următoarele:

a) decizia de autorizare ca administrator de fonduri de pensii facultative, pentru administratorul ofertant, conform art. 10 alin. (2);

b) decizia de autorizare a modificării prospectului schemei de pensii facultative a fondului de pensii facultative, conform Normei nr. 28/2007 privind prospectul schemei de pensii facultative, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 60/2007;

c) decizia de retragere a autorizatiei de administrare a administratorului acceptant, conform art. 38 lit. g) din Legea nr. 204/2006, în cazul în care aceasta este solicitată.

(2) În termen de 5 zile calendaristice de la data primirii, deciziile mentionate la alin. (1) lit. a)-c) se vor publica pe pagina web a ambilor administratori si în cel putin două cotidiene nationale. Pe pagina web a administratorului ofertant se va înlocui proiectul de notificare prevăzut la art. 15 cu prospectul schemei de pensii facultative, în forma modificată si autorizată de Comisie.

Art. 20. - (1) În termen de 5 zile calendaristice de la data aprobării, deciziile prevăzute la art. 19 vor fi comunicate administratorului ofertant, administratorului acceptant, depozitarului si auditorului fondului de pensii facultative.

(2) De la data primirii deciziilor prevăzute la art. 19 administratorul ofertant devine administratorul fondului de pensii facultative preluat, transferul activitătii de administrare, respectiv investirea activelor fondului, obligatii de evidentă si raportare etc, fiind realizat fără să fie necesară îndeplinirea altor formalităti prealabile, administratorul ofertant având toate drepturile si obliga Î iile prevăzute de Legea nr. 204/2006.

Art. 21. - (1) În termen de 5 zile calendaristice de la data primirii deciziilor prevăzute la art. 19, administratorul ofertant va depune la Comisie procesul-verbal privind predarea-primirea administrării si a arhivei fondului de pensii facultative preluat, pentru a dovedi că formalitătile juridice si financiar-contabile privind preluarea fondului de pensii facultative au fost finalizate.

(2) Transferul administrării se va realiza în baza situatiilor financiare pentru fondul preluat, inclusiv un inventar detaliat al activelor si pasivelor fondului, a situatiei privind provizioanele constituite de administratorul acceptant, întocmite la data primirii deciziilor, precum si a raportului de gestiune pentru fond.

Art. 22. - Contractele administratorului acceptant cu agentii de marketing încetează de drept la data primirii deciziilor prevăzute la art 19.

Art. 23. - În termen de 5 zile calendaristice de la data depunerii la Comisie a procesului-verbal prevăzut la art. 21, administratorul ofertant va publica pe pagina web proprie un comunicat prin care va preciza faptul că s-au finalizat formalitătile juridice si financiar-contabile privind preluarea fondului de pensii facultative.

 

CAPITOLUL IV

Organizarea si evidenta separată a activelor si pasivelor la nivelul societătilor de administrare a fondurilor de pensii private

 

SECTIUNEA 1

Dispozitii generale

 

Art. 24. - (1) Alocarea capitalului social necesar desfăsurării activitătii de administrare a fondurilor de pensii facultative si a unui fond de pensii administrat privat se va face după cum urmează:

a) echivalentul în lei al sumei de 1,5 milioane euro, calculat la cursul de schimb al Băncii Nationale a României, exclusiv pentru administrarea de fonduri de pensii facultative;

b) echivalentul în lei al sumei de 4 milioane euro, calculat la cursul de schimb al Băncii Nationale a României, exclusiv pentru administrarea unui fond de pensii administrat privat.

(2) Capitalul social al administratorului va fi majorat cu 0,2% pentru echivalentul în lei al fiecărui milion de euro care depăseste echivalentul în lei a 200 milioane euro active totale nete ale fondurilor de pensii private, aflate în administrare, pe fiecare segment în parte.

(3) Evidentierea alocării de capital social necesar desfăsurării activitătii de administrare a fondurilor de pensii facultative si a unui fond de pensii administrat privat, în contabilitatea administratorului, se va face după cum urmează:

a) echivalentul în lei destinat exclusiv pentru administrarea de fonduri de pensii facultative se reflectă în contabilitate în contul analitic creat pentru segmentul de pensii facultative;

b) echivalentul în lei destinat exclusiv pentru administrarea unui fond de pensii administrat privat se reflectă în contabilitate în contul analitic creat pentru segmentul de pensii administrate privat.

Art. 25. - Activele si pasivele fondului de pensii administrat privat sunt organizate, evidentiate si administrate distinct, separat de celelalte active si pasive ale fondurilor de pensii facultative pe care le administrează acelasi administrator si de contabilitatea proprie a administratorului, fără posibilitatea transferului între fonduri sau între fonduri si administrator.

Art. 26. - Societătilor de pensii le este interzis orice transfer între activele, pasivele, veniturile si cheltuielile privind desfăsurarea activitătii de administrare a unui fond de pensii administrat privat si activele, pasivele, veniturile si cheltuielile aferente activitătii de administrare a fondurilor de pensii facultative.

 

SECTIUNEA a 2-a

Organizarea si evidenta separată a activelor si pasivelor în contabilitatea societătilor de administrare a fondurilor de pensii private

 

Art. 27. - Societatea de administrare a fondurilor de pensii private organizează si tine distinct contabilitatea pentru fiecare fond de pensii pe care îl administrează, precum si fată de propria contabilitate.

Art. 28. - (1) Propria contabilitate a societătii de administrare a fondurilor de pensii private evidentiază separat elementele de activ si de pasiv, de venituri si de cheltuieli atât pentru segmentul aferent fondurilor de pensii facultative, cât si pentru segmentul aferent fondului de pensii administrat privat.

(2) În cadrul segmentului aferent fondurilor de pensii facultative, cheltuielile si veniturile vor fi evidentiate distinct, la nivel de cont analitic, pentru fiecare fond de pensii facultative administrat.

(3) Pentru evidentierea tranzactiilor aferente fiecărui segment de activitate, societatea de administrare a fondurilor de pensii private îsi va deschide cont bancar distinct pentru fiecare dintre acestea.

(4) Conturile prin care se efectuează tranzactiile aferente activitătii de administrare a pensiilor administrate privat vor fi separate de conturile prin care se efectuează tranzactiile aferente activitătii de administrare a pensiilor facultative, chiar dacă aceste conturi sunt deschise la aceeasi institutie de credit.

Art. 29. - (1) Evidentierea elementelor de activ si de pasiv, de venituri si de cheltuieli în contabilitatea societătii de administrare a fondurilor de pensii private se va face direct, iar pentru elementele ce nu pot fi alocate prin această metodă se va utiliza o normă internă privind cheile de repartitie, aprobată la nivelul consiliului de administratie/directoratului.

(2) Dacă o cheltuială este efectuată în mod evident în beneficiul uneia dintre activităti, aceasta va fi recunoscută în evidentele contabile ale acelui segment, iar plata se efectuează din contul bancar corespunzător segmentului de activitate.

(3) În cazul în care o cheltuială este efectuată în beneficiul ambelor activităti, societatea identifică, prin norma internă prevăzută la alin. (1), cota de procent alocată fiecărui tip de activitate, iar plata se va executa din contul unuia dintre segmente, urmând ca suma să fie decontată ulterior din contul celuilalt segment.

(4) Norma internă prevăzută la alin. (1) va fi elaborată în termen de 30 de zile calendaristice de la intrarea în vigoare a prezentei norme si va fi comunicată Comisiei în termen de 5 zile lucrătoare de la data adoptării.

(5) Norma internă prevăzută la alin. (1) va fi mentinută cel putin pe parcursul unui an de la data adoptării, cu exceptia cazului în care apar modificări majore în structura veniturilor si cheltuielilor companiei. În acest caz, în termen de 5 zile lucrătoare de la data adoptării modificărilor la norma internă, administratorul comunică Comisiei noua normă internă, motivele pentru care s-a impus un nou mod de calcul, precum si cheile de repartitie rezultate ca urmare a acestuia.

Art. 30. - (1) Orice operatiune economico-financiară efectuată se consemnează în momentul efectuării ei într-un document justificativ care stă la baza înregistrărilor în contabilitate.

(2) Documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate angajează răspunderea persoanelor care le-au întocmit, vizat si aprobat, precum si a celor care le-au înregistrat în contabilitate, după caz.

Art. 31. - (1) Balanta de verificare este documentul contabil utilizat pentru verificarea exactitătii înregistrărilor contabile.

(2) Închiderea conturilor de venituri si cheltuieli, pentru fiecare segment de activitate, se realizează la sfârsitul lunii calendaristice.

(3) Profitul sau pierderea rezultată pentru fiecare segment de activitate se stabileste lunar.

(4) Balanta de verificare a conturilor analitice se întocmeste lunar si ori de câte ori se consideră necesar, atât la nivel de segment de activitate, cât si la nivel de societate.

Art. 32. - Situatiile financiare anuale se întocmesc la nivel de societate de administrare a fondurilor de pensii private, cumulat pentru cele două segmente de activitate, conform reglementărilor contabile emise de Comisie.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii finale

 

Art. 33. - Termenele prevăzute de prezenta normă, care expiră într-o zi de sărbătoare legală sau într-o zi nelucrătoare, se vor prelungi până la sfârsitul următoarei zile lucrătoare.

Art. 34. - Nerespectarea prevederilor prezentei norme constituie contraventie si se sanctionează conform prevederilor legale în vigoare, respectiv art. 140 alin. (1), art. 141 alin. (1) lit. g), art. 141 alin. (2)-(11) si ale art. 142 din Legea nr. 411/2004 si art. 120, art. 121 alin. (1) lit. k) si alin. (2)-(11), art. 122 si art. 1221 din Legea nr. 204/2006.

Art. 35. - La data intrării în vigoare a prezentei norme se abrogă Norma nr. 13/2007 privind autorizarea societătii de pensii ca administrator al fondurilor de pensii facultative si al unui fond de pensii administrat privat, precum si transferul activitătii de administrare a unui fond de pensii facultative către un administrator al unui fond de pensii administrat privat, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 35/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 363 din 28 mai 2007, cu modificările si completările ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.