MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul 176 (XX) - Nr. 894            LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Marti, 30 decembrie 2008

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

            303. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 7/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, precum si pentru modificarea Legii nr. 328/2006 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia

 

            1.262. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 7/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, precum si pentru modificarea Legii nr. 328/2006 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            1.809. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 101/2008 privind aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor si contributiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursă

 

ACTE ALE ÎNALTEI CURTI DE CASATIE SI JUSTITIE

 

            Decizia nr. 24 din 12 mai 2008

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

            22. - Ordin pentru aprobarea Normelor privind cerintele de informare si de raportare referitoare la auditul statutar al situatiilor financiare ale societătilor de asigurare/reasigurare

 

LEGI SI DECRETE

 


LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 7/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, precum si pentru modificarea Legii nr. 328/2006 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 7 din 13 februarie 2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, precum si pentru modificarea Legii nr. 328/2006 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 120 din 15 februarie 2008, cu următoarele modificări si completări:

1. La articolul I, înaintea punctului 1 se introduc sase noi puncte, cu următorul cuprins:

„- La articolul 3, litera i) se modifică si va avea următorul cuprins:

«i) producător executiv - persoana fizică sau juridică angajată de producător, care, în limita bugetului acordat de acesta, oferă consultantă de specialitate, colectează, prelucrează si furnizează informatii specifice, coordonează si răspunde de realizarea efectivă a filmului în parametrii artistici, financiari si organizatorici stabiliti;».

- Articolul 13 se modifică si va avea următorul cuprins: «Art. 13. - (1) Fondul cinematografic se constituie din următoarele surse:

a) colectarea unei contributii de 3% din pretul de vânzare si/sau de închiriere al casetelor video înregistrate, al DVD-urilor sau al oricărui suport înregistrat, care poate fi multiplicat video ori digital, care se adaugă la pretul acestora, plătibilă de operatorul economic care face vânzarea si/sau închirierea angro; operatorii economici distribuitori angro de casete video înregistrate, DVD-uri sau orice alt suport înregistrat, care poate fi multiplicat video ori digital, sunt obligati să transmită Centrului National al Cinematografiei lista contractelor de vânzare si/sau de închiriere încheiate, cuprinzând valoarea acestora si datele de identificare a partenerilor contractuali, prezentând si licentele pentru titlurile respective; în cazul filmelor clasificate în Registrul cinematografiei în categoria XXX, cu interdictie de proiectie publică, contributia este de 15%;

b) colectarea unei contributii de 4% din contravaloarea minutelor de publicitate contractate de posturile de televiziune publice si private, contributie care se adaugă la acest pret si care se încasează de la agentul de publicitate, de la firma intermediară cumpărătoare a minutelor de publicitate sau de la operatorul economic cumpărător al minutelor de publicitate care este obligat să transmită Centrului National al Cinematografiei lista cu contractele încheiate, cuprinzând valoarea acestora si denumirea agentilor vânzători;

c) colectarea unei contributii de 3% din pretul minutelor de publicitate vândute din spatiul programului propriu de către societătile de televiziune prin cablu, care au licenta pentru productia de programe si care se adaugă acestui pret; plata contributiei către Fondul cinematografic se face de postul de televiziune prin cablu;

d) colectarea unei contributii de 4% din încasările provenite din exploatarea filmelor cinematografice, de orice gen si pe orice fel de suport, în cinematografe sau în alte spatii destinate vizionării cu public; obligatia de plată revine exploatantilor;

e) colectarea unei contributii de 1% aplicate asupra veniturilor realizate lunar de operatorii economici pentru retransmisia prin cablu, prin satelit si prin retransmisia digitală a emisiunilor de televiziune;

f) colectarea unei contributii de 4% din profitul anual realizat de operatorii economici care organizează jocuri de noroc; plata se va face până la data de 31 mai a anului în curs pentru anul precedent;

g) dobânda aferentă disponibilitătilor din contul Fondului cinematografic aflat în Trezoreria Statului;

h) colectarea lunară a unei contributii de 3% din pretul filmelor descărcate contra cost prin intermediul serviciilor de transmisie de date, inclusiv prin internet sau telefonie; obligatia de a prezenta documentele care certifică sumele încasate, precum si obligatia de plată a contributiei revin persoanelor juridice care realizează aceste venituri;

i) alte venituri dobândite în conditiile legii.

(2) Sumele datorate pentru contributiile stabilite la alin. (1) lit. a)-f) reprezintă cheltuială deductibilă la calculul profitului impozabil al operatorilor economici respectivi, în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Contributiile prevăzute la alin. (1) lit. a)-f) se aplică asupra încasărilor totale realizate, din care s-au dedus TVA aferentă si/sau impozitul pe spectacol, precum si taxa de timbru cinematografic.

(4) Veniturile proprii ale Centrului National al Cinematografiei se constituie din următoarele surse:

a) venituri obtinute din administrarea si exploatarea bunurilor din patrimoniul cinematografiei nationale, care se află în proprietatea publică sau privată a statului, conform prezentei ordonante;


b) venituri obtinute din închirierea si concesionarea imobilelor sau a altor bunuri aflate în administrarea sa, potrivit prezentei ordonante;

c) tarifele pentru efectuarea operatiunilor de clasificare si înregistrare în cadrul Registrului cinematografiei si costul etichetelor de clasificare pentru filmele destinate comercializării si/sau închirierii de videograme se stabilesc si se actualizează periodic prin ordin al ministrului culturii si cultelor, la propunerea directorului general al Centrului National al Cinematografiei;

d) colectarea unei contributii de minimum 25% din venitul net realizat din cesiunea acordată pe bază de licitatie, atunci când este cazul, a drepturilor de difuzare si exploatare a filmelor românesti din patrimoniul cinematografiei nationale, cu respectarea prevederilor Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare;

e) venituri obtinute din realizarea altor activităti specifice, acceptarea de donatii si sponsorizări, precum si orice alte venituri dobândite în conditiile prezentei ordonante;

f) 5% din Fondul cinematografic, din care 3% pentru Arhiva Natională de Filme, în vederea conservării, restaurării si valorificării filmelor cinematografice românesti, si 2% pentru cheltuielile de administrare ale Fondului cinematografic.»

- Articolul 14 se modifică si va avea următorul cuprins: «Art. 14. - Operatorii economici sunt obligati să declare si

să vireze Centrului National al Cinematografiei sumele prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. a)-e) si h) până la data de 25 a lunii curente pentru luna anterioară, precum si să depună lista contractelor încheiate, prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. a)-c), cu mentionarea valorii acestora.»

- La articolul 16, alineatele (2) si (5) se modifică si vor avea următorul cuprins:

«(2) Persoanele fizice si juridice autorizate, prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. d), pot opta, după notificarea Centrului National al Cinematografiei, pentru finantarea directă, cu până la jumătate din suma datorată, a productiei si a distribuirii de filme românesti, în conditiile prezentei ordonante.

................................................................................................

(5) După depunerea notificărilor, conform prevederilor alin. (1)-(3), trimestrial, la Centrul National al Cinematografiei vor fi depuse copiile actelor doveditoare privind efectuarea plătilor aferente contractelor încheiate cu operatorii economici. Lipsa documentelor de plată atrage pentru operatorii economici obligativitatea de a vira sumele respective la Fondul cinematografic, în conformitate cu prevederile art. 13.»

- La articolul 28, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

«Art. 28. - (1) Sprijinul financiar automat pentru calitatea artistică a filmului se acordă producătorilor si regizorilor unui film care a fost selectionat ori premiat la premiile OSCAR, ale Academiei Europene de Film (EFA), la festivaluri internationale acreditate de Federatia Internatională a Asociatiilor Producătorilor de Film (FI.A.PF), precum si la alte festivaluri internationale agreate de Centrul National al Cinematografiei.»

- La articolul 35, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

«(2) Concursul de selectie a proiectelor cinematografice se organizează în 3 sectiuni:

a) sectiunea filmelor de fictiune de lung sau scurt metraj;

b) sectiunea filmelor documentare;

c) sectiunea filmelor de animatie.»”

2. La articolul I, după punctul 1 se introduce un nou punct, punctul 11, cu următorul cuprins:

„11. La articolul 39, alineatul (4) se modifică si va avea următorul cuprins:

«(4) Selectia proiectelor cinematografice este făcută de 3 comisii, astfel:

a) o comisie formată din 5 membri pentru sectiunea filmelor de fictiune, de lung si scurt metraj;

b) o comisie formată din 3 membri pentru sectiunea filmelor documentare;

c) o comisie formată din 3 membri pentru sectiunea filmelor de animatie.»”

3. La articolul I punctul 3, alineatul (1) al articolului 43 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 43. - (1) Proiectele de film selectionate vor fi clasificate în functie de ordinea descrescătoare a punctajului final obtinut, pe liste separate, pentru următoarele categorii de filme, după cum urmează:

a) lista proiectelor cinematografice selectionate pentru filmele de fictiune de lung metraj;

b) lista proiectelor cinematografice selectionate pentru filmele de fictiune de lung metraj de debut;

c) lista proiectelor cinematografice selectionate pentru filmele de scurt metraj de fictiune;

d) lista proiectelor cinematografice selectionate pentru filmele documentare;

e) lista proiectelor cinematografice selectionate pentru filmele de animatie;

f) lista proiectelor de fictiune selectionate pentru acordarea creditelor de dezvoltare de proiect;

g) lista proiectelor de documentare selectionate pentru acordarea creditelor de dezvoltare de proiect;

h) lista proiectelor de animatie selectionate pentru acordarea creditelor de dezvoltare de proiect.”

4. La articolul I punctul 4, alineatele (1) si (2) ale articolului 50 se modifică si vor avea următorul cuprins:

„Art. 50. - (1) Nerespectarea procedurilor prevăzute de prezenta ordonantă privind acordarea creditului direct pentru productie si dezvoltare de proiect poate fi contestată, în termen de 30 de zile de la anuntarea rezultatelor sesiunii de concurs, la Ministerul Culturii si Cultelor.

(2) Prin ordin al ministrului culturii si cultelor se numeste o comisie de solutionare a contestatiilor formată din 5 membri.”

5. La articolul I, după punctul 4 se introduce un nou punct, punctul 41, cu următorul cuprins:

„41. La articolul 65, alineatul (1) se abrogă.”

6. La articolul I, punctul 5 se abrogă.

7. La articolul I, după punctul 5 se introduc două noi puncte, punctele 6 si 7, cu următorul cuprins:

„6. Articolul 67 se abrogă.

7. După articolul 771 se introduce un nou articol, articolul 772, cu următorul cuprins:

«Art. 772. - (1) Datorită specificului activitătii, prin derogare de la prevederile art. 111 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările si completările ulterioare, în cazul angajatilor


implicati în productia de film, durata maximă legală a timpului de muncă poate depăsi 40 de ore pe săptămână, inclusiv orele suplimentare, cu conditia ca aceste ore să fie compensate cu zilele libere în perioadele în care angajatii nu participă la productia de film sau, dacă acest lucru nu este posibil, să fie compensate în bani, conform prevederilor legale în vigoare.

(2) Pentru angajatii implicati în productia de film, zilele de sâmbătă, duminică si, după caz, zilele de sărbătoare legală sunt considerate zile lucrătoare, repausul legal putând fi acordat în perioadele în care angajatii nu participă la productii de film.»”

8. La articolul II punctul 1, articolul II se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. II. - 1. La data intrării în vigoare a prezentei legi, sălile si grădinile de spectacol cinematografic, prevăzute în anexa nr. 1 la Ordonanta Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 328/2006, cu modificările si completările ulterioare, aflate în domeniul privat al statului si în administrarea Regiei Autonome de Distributie si Exploatare a Filmelor «România-Film», împreună cu terenurile si bunurile mobile aferente, trec în domeniul public al unitătilor administrativ-teritoriale locale, comunale, orăsenesti, municipale si al sectoarelor municipiului Bucuresti, după caz, si în administrarea consiliilor locale respective.

2. Bunurile mobile aflate în inventarul sălilor si grădinilor de spectacol cinematografic trec în proprietatea privată a unitătilor administrativ-teritoriale locale si în administrarea consiliilor locale ale acestora.

3. Odată cu transferul imobilelor prevăzute la pct. 1, consiliile locale vor prelua de la Regia Autonomă de Distributie si Exploatare a Filmelor «România-Film» personalul aferent, cu respectarea prevederilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările si completările ulterioare.

4. Odată cu transferul imobilelor prevăzute la pct. 1, consiliile locale respective vor prelua activul si pasivul aferente fiecărei săli sau grădini de spectacol cinematografic pe care o primesc în administrare.

5. Punerea în aplicare a dispozitiilor pct. 1-4 se face pe baza unui protocol încheiat între primarul unitătii administrativ-teritoriale beneficiare si reprezentantul mandatat de către conducerea Regiei Autonome de Distributie si Exploatare a Filmelor «România-Film», în acest scop, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi. Protocolul încheiat va fi asumat de către consiliile locale respective prin hotărâre.

6. Pentru realizarea interesului public general privind accesul la cultură, autoritătile administratiei publice locale sunt obligate să asigure, pentru o perioadă de minimum 15 ani, cu periodicitatea necesară, difuzarea de film cinematografic - cu prioritate a acelor productii cinematografice realizate în conditiile Ordonantei Guvernului nr. 39/2005, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 328/2006, cu modificările si completările ulterioare, precum si alte activităti culturale.

7. Consiliile locale sunt obligate ca în termen de maximum 4 ani să asigure prin investitiile necesare reabilitarea, dotarea si modernizarea sălilor si grădinilor de spectacol cinematografic preluate.

8. În cazul în care se constată nerespectarea de către reprezentantii autoritătilor administratiei publice locale a obligatiilor ce le revin, conform protocoalelor de preluare încheiate, precum si conform prevederilor prezentei legi, Ministerul Culturii si Cultelor va initia procedurile necesare pentru trecerea respectivelor imobile din domeniul public local în domeniul privat al statului.

9. Prin derogare de la dispozitiile art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, se interzice autoritătilor administratiei publice locale trecerea imobilelor preluate în baza prezentei legi din domeniul public în domeniul privat al respectivelor autorităti administrativ-teritoriale.

10. Hotărârile emise cu încălcarea dispozitiilor prevăzute la pct. 9 sunt nule de drept.

11. În cazul sălilor si grădinilor de spectacol cinematografic care la data preluării fac obiectul unui contract de închiriere ce prevede în mod expres obligativitatea difuzării de film cinematografic, autoritătile administratiei publice locale pot initia procedura de privatizare în favoarea contractantului, în baza dispozitiilor Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiintării si dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii, cu modificările si completările ulterioare, dacă difuzarea de film cinematografic s-a făcut constant si au fost respectate toate clauzele contractuale.

12. În termen de maximum 30 de zile de la preluarea sălilor si grădinilor de spectacol cinematografic, în baza prezentei legi, beneficiarii contractelor de închiriere pot să notifice intentia de cumpărare consiliului local al autoritătii administrativ-teritoriale respective, cu respectarea prevederilor în vigoare.

13. După finalizarea procesului de transfer al sălilor si grădinilor de spectacol cinematografic, Ministerul Culturii si Cultelor va initia procesul de reorganizare a Regiei Autonome de Distributie si Exploatare a Filmelor «România-Film», costurile aferente fiind suportate de la bugetul de stat.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

EUGEN NICOLICEA

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 3 decembrie 2008.

Nr. 303.


 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 7/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, precum si pentru modificarea Legii nr. 328/2006 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (3) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 7/2008 pentru modificarea s i completarea Ordonantei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, precum si pentru modificarea Legii nr. 328/2006 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 2 decembrie 2008.

Nr. 1.262.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 101/2008 privind aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor si contributiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursă

 

Având în vedere prevederile art. 81 si ale art. 228 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, prevederile referitoare la obligatiile declarative prevăzute de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, precum si prevederile legislatiei specifice privind contributiile sociale,

în temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 495/2007 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 101/2008 privind aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor si contributiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 70 din 30 ianuarie 2008, cu completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Anexa nr. 2 „Declaratie privind impozitul pe profit” se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

2. Anexa nr. 6 „Decont privind accizele” se modifică după cum urmează:

- la sectiunea B „Date privind accizele” se elimină din denumirea produsului accizabil prevăzut la pct. II.3 sintagma „inclusiv amestecuri cu cafea solubilă”.

3. Anexa nr. 8 „Instructiuni de completare a formularului 100 «Declaratie privind obligatiile de plată la bugetul de stat, cod 14.13.01.99/bs»” se modifică după cum urmează:

a) textul prevăzut la punctul I „Depunerea declaratiei” subpunctul 1.1 litera g) se înlocuieste cu următorul text: „impozit pe veniturile din activităti agricole”;

b) textul prevăzut la punctul I „Depunerea declaratiei” subpunctul 1.2 litera g) se modifică si va avea următorul cuprins:

„g) impozitul pe veniturile din salarii, precum si impozitul retinut la sursă potrivit art. 52 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare, în cazul contribuabililor persoane juridice plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, potrivit titlului IV din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare, asocierilor fără personalitate juridică constituite între persoane fizice si persoanelor fizice care au calitatea de angajator;”

c) la sectiunea B „Date privind creanta fiscală” de la punctul II „Completarea declaratiei” subpunctul 3.1, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) În cazul în care autoritătile si institutiile publice, persoanele juridice, publice sau private au optat pentru achizitionarea de produse sau servicii realizate prin propria activitate a persoanelor cu handicap angajate în unitătile protejate autorizate, pe bază de parteneriat, formularul se completează după cum urmează:

- în situatia în care valoarea achizitiilor este în sumă echivalentă cu suma datorată la bugetul de stat în conditiile prevăzute la art. 78 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările ulterioare, în luna de raportare nu există obligatia declarării pozitiei 25 «Vărsăminte de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neîncadrate»;

- în situatia în care valoarea achizitiilor este mai mică decât echivalentul sumei datorate la bugetul de stat în conditiile prevăzute la art. 78 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 448/2006, cu modificările ulterioare, în luna de raportare, la pozitia 25 «Vărsăminte de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neîncadrate» se declară diferenta dintre echivalentul sumei datorate bugetului de stat si valoarea produselor si serviciilor achizitionate;

- în situatia în care valoarea achizitiilor este mai mare decât echivalentul sumei datorate la bugetul de stat în conditiile prevăzute la art. 78 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 448/2006, cu modificările ulterioare, pozitia 25 «Vărsăminte de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neîncadrate» nu se declară în luna de raportare, iar diferenta de sume se reportează în lunile următoare prin diminuarea obligatiei de plată.”

4. Anexa nr. 9 „Instructiuni de completare a formularului 101 «Declaratie privind impozitul pe profit, cod 14.13.01.04»” se modifică după cum urmează:

a) la sectiunea B „Date privind impozitul pe profit” de la capitolul II „Completarea declaratiei”, textul prevăzut la instructiunile de completare de la rândul 17 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Rândul 17 - se înscriu din punct de vedere fiscal provizioanele constituite potrivit art. 22 din titlul II din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, altele decât cele care sunt înregistrate pe cheltuieli de exploatare la rândul 2 din formular”;

b) la sectiunea B „Date privind impozitul pe profit” de la capitolul II „Completarea declaratiei” din instructiunile de completare de la rândul 38 din formular, se elimină sintagma „Valorile se înregistrează cu semnul «-» (minus)”.

5. Anexa nr. 10 „Instructiuni de completare a formularului 102 «Declaratie privind obligatiile de plată la bugetele asigurărilor sociale si fondurilor speciale, cod 14.13.01.40»” se modifică după cum urmează:

- textul prevăzut la punctul I „Depunerea declaratiei” subpunctul 1.2 se modifică si va avea următorul cuprins:

„1.2. Trimestrial, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului, de către contribuabilii persoane juridice plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor potrivit titlului IV din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, asocierile fără personalitate juridică constituite între persoane fizice, precum si de către persoanele fizice care au calitatea de angajator.”

6. Anexa nr. 12 „Instructiuni de completare a formularului 104 «Declaratie privind distribuirea între asociati a veniturilor si cheltuielilor, cod 14.13.01.01/dv»” se modifică după cum urmează:

- la sectiunea B „Date privind distribuirea între asociati a veniturilor si cheltuielilor”, instructiunile prevăzute pentru coloana 7 se modifică si vor avea următorul cuprins:

„Coloana 7 Profit impozabil/Pierdere fiscală - se înscrie suma reprezentând profitul impozabil (pierderea fiscală).”

7. Pozitia 35 din anexa nr. 15 „Nomenclatorul obligatiilor de plată la bugetul de stat” se modifică si va avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Denumire creantă fiscală

Temei legal

„35

Impozitul pe veniturile din activităti agricole

art. 74 alin. (4) si art. 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare”

 

Art. II. - (1) Prezentul ordin se aplică pentru declararea impozitelor si taxelor datorate începând cu 1 ianuarie 2009, cu termen de declarare 25 februarie 2009, cu exceptia prevederilor art. I pct. 1 si 2 din prezentul ordin.

(2) Prevederile art. I pct. 1, 2 si 4 din prezentul ordin se aplică începând cu declararea obligatiilor anuale aferente anului fiscal 2008.

Art. III. - Directia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generală de reglementare a colectării creantelor bugetare, Directia generală de tehnologia informatiei, Directia generală de administrare a marilor contribuabili, directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, precum si, după caz, directiile de specialitate din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. IV. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală,

Eugen Ciorici

 

Bucuresti, 24 decembrie 2008.

Nr. 1.809.

 


ANEXĂ*)

(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 101/2008)

 

DECLARATIE

privind impozitul pe profit

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

 

ACTE ALE ÎNALTEI CURTI DE CASATIE SI JUSTITIE

 

ÎNALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE

- SECTIILE UNITE –

 

DECIZIA Nr. 24

din 12 mai 2008

 

Dosar nr. 7/2007

Sub presedintia domnului profesor universitar dr. Nicolae Popa, presedintele Înaltei Curti de Casatie si Justitie,

Sectiile Unite ale Înaltei Curti de Casatie si Justitie, în conformitate cu dispozitiile art. 25 lit. a) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, s-au întrunit pentru a examina recursul în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, cu privire la aplicarea dispozitiilor art. 19 alin. (3) din Legea nr. 50/1996 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului din organele autoritătii judecătoresti, republicată, si ale art. 3 alin. (8) din Ordonanta Guvernului nr. 8/2007 privind salarizarea personalului auxiliar din cadrul instantelor judecătoresti si al parchetelor de pe lângă acestea, precum si din cadrul altor unităti din sistemul justitiei referitor la posibilitatea acordării indemnizatiei lunare de 10% din salariul de bază tuturor grefierilor din cadrul instantelor si parchetelor.

Sectiile Unite au fost constituite cu respectarea dispozitiilor art. 34 din Legea nr. 304/2004, republicată, fiind prezenti 88 de judecători din totalul de 115 aflati în functie.

Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie a fost reprezentat de procurorul Antoaneta Florea.

Reprezentanta procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie a sustinut recursul în interesul legii si a pus concluzii pentru admiterea acestuia, urmând a se stabili că dispozitiile art. 19 alin. (3) din Legea nr. 50/1996, republicată, si ale art. 3 alin. (8) din Ordonanta Guvernului nr. 8/2007 privind salarizarea personalului auxiliar din cadrul instantelor judecătoresti si al parchetelor de pe lângă acestea, precum si din cadrul altor unităti din sistemul justitiei se interpretează în sensul că indemnizatia lunară de 10% din salariul de bază nu se cuvine decât categoriilor de grefieri expres si limitativ prevăzute de textele mentionate.

SECTIILE UNITE,

examinând recursul în interesul legii, constată următoarele:

În practica instantelor judecătoresti nu există un punct de vedere unitar în legătură cu interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 19 alin. (3) din Legea nr. 50/1996, republicată, si ale art. 3 alin. (8) din Ordonanta Guvernului nr. 8/2007 privind salarizarea personalului auxiliar din cadrul instantelor judecătoresti si al parchetelor de pe lângă acestea, precum si din cadrul altor unităti din sistemul justitiei, referitor la acordarea indemnizatiei lunare de 10% din salariul de bază tuturor grefierilor din cadrul instantelor si parchetelor.

Astfel, unele instante au admis actiunile formulate de reclamanti, grefieri din cadrul instantelor si parchetelor, si au stabilit că indemnizatia lunară de 10% din salariul brut trebuie acordată tuturor grefierilor din cadrul acestora.

În argumentarea acestui punct de vedere s-a sustinut că responsabilitătile pe care le implică activitătile desfăsurate de grefierii beneficiari ai sporului de 10% nu pot fi retinute ca reprezentând criterii obiective care să explice distinctia salarială între grefieri.

S-a mai apreciat că între grefierii enuntati limitativ de art. 19 alin. (3) din Legea nr. 50/1996, republicată, respectiv de art. 3 alin. (8) din Ordonanta Guvernului nr. 8/2007, si ceilalti grefieri din cadrul instantelor si parchetelor a fost creată o diferentă de tratament juridic evident discriminatorie.

Alte instante, dimpotrivă, au respins cererile grefierilor privind plata indemnizatiei lunare în cuantum de 10% din salariul brut, considerând că dispozitiile art. 19 alin. (3) din Legea nr. 50/1996 si ale art. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 8/2007 sunt aplicabile numai categoriilor de grefieri prevăzute de textele de lege mentionate.

Aceste din urmă instante au interpretat si au aplicat corect dispozitiile legii.

Din punct de vedere juridic, prestarea muncii si salarizarea ei sunt obligatii principale ce rezultă pentru salariat si, respectiv, pentru angajator, din încheierea contractului individual de muncă sau din existenta raportului de serviciu.

Reglementările legale stabilesc principiul conform căruia pentru munca prestată fiecare persoană are dreptul la un salariu în bani, convenit la încheierea contractului respectiv.

Prin Conventia Organizatiei Internationale a Muncii nr. 95 (1949) privind protectia salariului, ratificată de România prin Decretul nr. 284/1973, s-a stabilit că, în sensul acestei conventii, termenul salariu înseamnă, oricare i-ar fi denumirea sau modul de calcul, remunerarea sau câstigurile susceptibile de a fi evaluate în bani si stabilite prin acordul părtilor sau de către legislatia natională, pe care angajatorul le datorează unui salariat în baza unui contract de muncă, scris sau verbal, fie pentru munca efectuată sau care urmează a fi efectuată, fie pentru serviciile prestate sau care urmează a fi prestate.

Potrivit art.155 din Codul muncii si art. 38 alin. 4 din contractul colectiv de muncă unic la nivel national, salariul cuprinde: salariul de bază, indemnizatiile, sporurile si alte adaosuri la salariul de bază.

Salariul de bază constituie elementul principal al salariului si se stabileste pentru fiecare salariat în raport cu următorii factori: calificarea, importanta, complexitatea atributiilor de serviciu, pregătirea si competenta profesională etc.

Sporul la salariul de bază reprezintă un element accesoriu si variabil al salariului, care se acordă în functie de conditiile în care se prestează munca, numai dacă sunt întrunite următoarele cerinte:

- salariatul să ocupe un post într-o specialitate care îi conferă dreptul la un anumit spor;

- salariatul să lucreze efectiv în conditiile prescrise de lege, de contractul colectiv de muncă sau, după caz, de contractul individual de muncă.

Indemnizatiile constituie sume plătite anumitor salariati peste salariul de bază, în functie de criterii specifice muncii sau de cheltuielile necesare pentru îndeplinirea obligatiilor de serviciu.

Prin Legea nr. 50/1996 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului din organele autoritătii judecătoresti s-a stabilit un sistem unic de salarizare a magistratilor si a personalului auxiliar de specialitate din instantele judecătoresti si parchete, tinându-se seama de rolul, răspunderea, complexitatea, caracterul justitiei de putere în stat, de pregătirea si competenta profesională, precum si de incompatibilitătile si interdictiile pentru magistrati prevăzute de Constitutie si de legea pentru organizarea judecătorească.

Potrivit art. 18 din acest act normativ, astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 14 din Ordonanta Guvernului nr. 83/2000, salariile de bază pentru personalul auxiliar de specialitate de la instantele judecătoresti si parchete erau stabilite între limitele minimă-maximă, pe grade sau trepte profesionale, în functie de pregătirea profesională, de vechimea în specialitate si de nivelul instantei sau al parchetului.

Personalul auxiliar de specialitate beneficia de un spor de fidelitate, în raport cu vechimea efectivă în functia auxiliară de specialitate, calculat la salariul de bază, si de o majorare între 5% si 10% a aceluiasi salariu, în raport de nivelul instantei sau al parchetului, iar conform art. 19 alin. (3), astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 17 din Ordonanta Guvernului nr. 83/2000, grefierii care participau la efectuarea actelor privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului, a actelor de publicitate imobiliară, a celor de executare penală si executare civilă, a actelor comisiei pentru cetătenie, precum si cei care erau secretarii comisiilor de cercetare a averii beneficiau de o indemnizatie lunară de 10% din salariul brut, calculată în raport cu timpul efectiv lucrat în aceste activităti. De aceeasi indemnizatie beneficiau si conducătorii de carte funciară.

Legea nr. 50/1996 a fost abrogată prin art. 30 lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 8/2007 privind salarizarea personalului auxiliar din cadrul instantelor judecătoresti si al parchetelor de pe lângă acestea, precum si din cadrul altor unităti din sistemul justitiei, aprobată prin Legea nr. 247/2007, care, începând cu data intrării sale în vigoare - 3 februarie 2007 -, instituie un sistem unic de salarizare si de acordare a altor drepturi aplicabil exclusiv acestui personal auxiliar.

Potrivit art. 3 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 8/2007, salariile de bază pentru personalul auxiliar de specialitate din cadrul instantelor judecătoresti si al parchetelor de pe lângă acestea se stabilesc pe baza valorii de referintă sectorială si a coeficientului de multiplicare, pe grade sau trepte profesionale, în raport de functia detinută, de nivelul studiilor, de vechimea în specialitate, precum si de nivelul instantei sau al parchetului.

Totodată, conform art. 3 alin. (8) din acelasi act normativ, alineat abrogat prin art. I pct. 18 din Legea nr. 97/2008 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 100/2007 pentru modificarea si completarea unor acte normative în domeniul justitiei, lege publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 294 din 15 aprilie 2008: „Grefierii care participă la efectuarea actelor privind procedura reorganizării judiciare si falimentului, a actelor de executare penală si executare civilă beneficiază de o indemnizatie lunară de 10% din salariul de bază, calculată în raport cu timpul efectiv lucrat în aceste activităti.”

Cu alte cuvinte, spre deosebire de perioada anterioară, între 3 februarie 2007 si 15 aprilie 2008 au beneficiat de această indemnizatie lunară de 10% din salariul de bază un număr mai mic de grefieri, respectiv doar aceia care au participat la efectuarea actelor privind procedura reorganizării judiciare si falimentului si a actelor de executare penală si civilă.

Unul dintre principiile sistemului de salarizare este acela al egalitătii de tratament în stabilirea salariului, consacrat de art. 41 alin. (4) din Constitutia României si de art. 6 alin. (3) din Codul muncii, cel de-al doilea text fiind introdus prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 55/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, în concordantă cu normele Uniunii Europene.

Acest principiu de ordine publică: „la muncă egală sau de valoare egală, salariu egal” exclude orice discriminare în materia stabilirii sau modificării salariilor. Dacă felul muncii este acelasi, dacă cerintele si conditiile de muncă sunt aceleasi, dacă munca este egală sau de valoare egală, diferentierile de salarizare nu se justifică.

Sunt admisibile diferentieri de salarii pentru functii/posturi similare dacă sunt dimensionate în functie de nivelul studiilor, în raport cu importanta si complexitatea muncii, cu functia/postul/meseria îndeplinit(ă) după cantitatea, calitatea si valoarea muncii, în raport cu conditiile de muncă si în functie de vechimea în muncă, îndeosebi în specialitate, diferită.

Si în sistemul public (bugetar) principiul este aplicabil în interiorul aceleiasi ramuri, al aceluiasi domeniu sau la acelasi nivel, fiind posibile însă diferentieri întemeiate obiectiv si rezonabil între domenii sau niveluri, fără a fi vorba de existenta unor discriminări.

În raport cu dispozitiile art. 19 alin. (3) din Legea nr. 50/1996 si ale art. 3 alin. (8) din Ordonanta Guvernului nr. 8/2007, în prezent abrogate, este fără îndoială faptul că au putut beneficia de indemnizatia lunară de 10% din salariul de bază doar grefierii care participau la efectuarea actelor procedurale mentionate de prevederile legale respective, fără ca salariile acestor grefieri să fie discriminatorii fată de salariile celorlalti grefieri.

Aceste dispozitii legale nu au adus atingere principiului egalitătii de tratament în stabilirea salariilor, întrucât legiuitorul a instituit criterii obiective si rezonabile pentru determinarea beneficiarilor acestui drept salarial suplimentar, constând în natura activitătii prestate si în timpul efectiv lucrat în aceste activităti.

Potrivit art. 60 alin. (1) din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecătoresti si al parchetelor de pe lângă acestea, pentru activitatea desfăsurată personalul auxiliar de specialitate al instantelor judecătoresti si al parchetelor de pe lângă acestea are dreptul la o salarizare stabilită în raport cu nivelul instantei sau parchetului, cu functia detinută, cu vechimea în muncă si în specialitate, precum si cu alte criterii prevăzute de lege.

Totodată, conform art. 38 alin. 2, art. 42 alin. 2 si art. 48 din Regulamentul de ordine interioară al instantelor judecătoresti, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005, repartizarea personalului auxiliar de specialitate pe sectii si compartimente se stabileste prin ordin de serviciu al presedintelui instantei, în raport cu pregătirea profesională si cu experienta fiecăruia.

Stabilirea prin legea specială de salarizare a personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecătoresti si al parchetelor de pe lângă acestea a unor sporuri si indemnizatii salariale, avându-se în vedere specificul activitătilor prestate, sub aspectul complexitătii si responsabilitătii atributiilor ce sunt aferente functiilor detinute, a fost permisă de legea care reglementează statutul acestei categorii de personal, fără ca din această împrejurare să se poată deduce existenta unei discriminări.

Nu poate fi ignorat faptul că grefierii care participau la efectuarea actelor prevăzute în art. 19 alin. (3) din Legea nr. 50/1996 si art. 3 alin. (8) din Ordonanta Guvernului nr. 8/2007 desfăsurau activităti administrativ-judiciare ce implicau operatiuni specifice si complexe, care necesitau performante profesionale superioare ce concurau la cresterea eficientei activitătii instantelor judecătoresti.

Principiul egalitătii de tratament în stabilirea salariilor nu exclude, ci, dimpotrivă, presupune solutii diferite, pentru situatii diferite, justificate pe baza unor criterii rationale si obiective.


Numai legiuitorul poate stabili dacă si în ce măsură anumite categorii de salariati beneficiază de sporuri si alte indemnizatii salariale, singura condiţie fiind aceea ca de aceste majorări de salarii să beneficieze toti salariatii care se află în situatii identice.

Diferenta de tratament juridic este discriminatorie, doar dacă nu se bazează pe o justificare rezonabilă si obiectivă, adică nu urmăreste un scop legitim sau dacă nu există un raport rezonabil, de proportionalitate, între mijloacele folosite si scopul urmărit.

Scopul urmărit de legiuitor prin adoptarea art. 19 alin. (3) din Legea nr. 50/1996 si art. 3 alin. (8) din Ordonanta Guvernului nr. 8/2007 a fost legitim si a constat în retribuirea corespunzătoare a personalului auxiliar de specialitate care desfăsura anumite activităti în cadrul instantelor de judecată, activităti ce presupun o complexitate si responsabilităti deosebite.

Totodată, mijloacele folosite, constând în acordarea unor indemnizatii la salariul de bază, s-au bazat pe criterii obiective si rezonabile si au fost proportionale cu acest scop.

Nu se poate vorbi de un tratament preferential ori de o discriminare în cadrul aceleiasi categorii profesionale, întrucât situatiile nu sunt analoage sau comparabile.

În materie de salarizare, existenta unor situatii analoage sau comparabile trebuie analizată nu numai prin prisma calitătii de personal auxiliar de specialitate, întrucât criteriul este prea general, ci în raport de atributiile de serviciu ale diferitelor categorii de grefieri, care sunt diferentiate atât din punctul de vedere al functiei, cât si din punctul de vedere al reglementărilor privind organizarea judiciară, cu incidentă în ceea ce priveste conditiile necesare pentru ocuparea unei anumite functii, continutul concret al atributiilor de serviciu si complexitatea acestora.

Instituirea unor reguli speciale, în considerarea unor situatii deosebite, nu contravine principiului constitutional pentru muncă egală sau de valoare egală, plată egală, deoarece art. 41 alin. (4) din Constitutia României vizează doar excluderea oricărei discriminări în materia stabilirii sau modificării salariilor categoriilor de personal care au acelasi fel al muncii, aceleasi cerinte si conditii de muncă si aceleasi atributii de serviciu, nu si identitatea de tratament juridic.

Ca atare, se justifică nu numai existenta unui regim juridic diferit fată de anumite categorii de personal, dar si necesitatea lui, deoarece respectarea principiului constitutional amintit nu presupune o uniformitate, respectiv o egalitate de tratament juridic aplicat unei categorii de personal, în comparatie cu alta.

În plus, dacă legiuitorul ar fi înteles să acorde indemnizatia aflată în discutie tuturor grefierilor din cadrul instantelor judecătoresti, ar fi prevăzut în mod expres o atare posibilitate.

În aceste conditii, prevederile legale aplicabile unei anumite categorii de grefieri nu se puteau extinde si asupra celorlalti grefieri, care nu făceau parte din categoriile expres si limitativ prevăzute de lege, astfel încât indemnizatia lunară de 10% din salariul de bază s-a putut acorda până la data de 15 aprilie 2008 numai grefierilor mentionati la art. 19 alin. (3) din Legea nr. 50/1996 si art. 3 alin. (8) din Ordonanta Guvernului nr. 8/2007, pentru perioada în care aceste dispozitii au fost în vigoare.

În consecintă, în temeiul prevederilor art. 25 lit. a) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, si ale art. 329 alin. 2 si 3 din Codul de procedură civilă, urmează a se admite recursul în interesul legii si să se stabilească că dispozitiile art. 19 alin. (3) din Legea nr. 50/1996 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului din organele autoritătii judecătoresti, republicată, si ale art. 3 alin. (8) din Ordonanta Guvernului nr. 8/2007 privind salarizarea personalului auxiliar din cadrul instantelor judecătoresti si al parchetelor de pe lângă acestea, precum si din cadrul altor unităti din sistemul justitiei se interpretează în sensul că indemnizatia lunară de 10% din salariul de bază nu se cuvine decât categoriilor de grefieri expres si limitativ prevăzute de normele mai sus mentionate.

PENTRU ACESTE MOTIVE

În numele legii

DECID:

Admit recursul în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie si stabilesc:

Dispozitiile art. 19 alin. (3) din Legea nr. 50/1996 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului din organele autoritătii judecătoresti, republicată, si ale art. 3 alin. (8) din Ordonanta Guvernului nr. 8/2007 privind salarizarea personalului auxiliar din cadrul instantelor judecătoresti si al parchetelor de pe lângă acestea, precum si din cadrul altor unităti din sistemul justitiei se interpretează în sensul că indemnizatia lunară de 10% din salariul de bază nu se cuvine decât categoriilor de grefieri expres si limitativ prevăzute de normele mai sus mentionate.

Obligatorie, potrivit art. 329 alin. 3 din Codul de procedură civilă.

Pronuntată în sedintă publică, astăzi, 12 mai 2008.

 

PRESEDINTELE ÎNALTEI CURTI DE CASATIE SI JUSTITIE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Prim-magistrat-asistent,

Victoria Maftei

 


ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor privind cerintele de informare si de raportare referitoare la auditul statutar al situatiilor financiare ale societătilor de asigurare/reasigurare

 

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (26) si (27) s i ale art. 20 alin. (3) lit. g) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările i completările ulterioare,

potrivit Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din 16 decembrie 2008, prin care s-au adoptat Normele privind cerintele de informare si de raportare referitoare la auditul statutar al situatiilor financiare ale societătilor de asigurare/reasigurare,

presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele privind cerintele de informare si de raportare referitoare la auditul statutar al situatiilor financiare ale societătilor de asigurare/reasigurare, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentelor norme se abrogă Normele privind criteriile de aprobare a auditorilor financiari care auditează situatiile financiare ale asigurătorilor, aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 113.105/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 28 martie 2006.

Art. 3. - Directia generală reglementări contabile din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor va lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 18 decembrie 2008.

Nr. 22.

 

ANEXǍ

 

NORME

privind cerintele de informare si de raportare referitoare la auditul statutar al situatiilor financiare ale societătilor de asigurare/reasigurare

 

I. Dispozitii generale

Art. 1. - Prezentele norme stabilesc cerintele de informare si de raportare referitoare la auditul statutar al situatiilor financiare ale societătilor de asigurare/reasigurare, precum si criteriile de aprobare ale auditorilor.

Art. 2. - În întelesul prezentelor norme, termenii si expresiile de mai jos au următoarele semnificatii1):

1. auditul statutar reprezintă auditul situatiilor financiare anuale sau al situatiilor financiare anuale consolidate, asa cum este prevăzut de legislatia comunitară, transpusă în reglementările nationale;

2. auditorul statutar este persoana fizică autorizată de către autoritatea competentă, respectiv Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR), să efectueze audit statutar;

3. firma de audit este persoana juridică sau orice altă entitate, indiferent de forma juridică a acesteia, care este autorizată de autoritatea competentă, respectiv CAFR, să efectueze audit statutar;

4. auditor al grupului înseamnă auditorul(ii) statutar(i) sau firma(ele) de audit care efectuează auditul statutar al situatiilor financiare anuale consolidate;

5. partener-cheie de audit înseamnă:

a) auditorul statutar desemnat de o firmă de audit pentru o anumită misiune de audit, ca fiind responsabilul principal pentru efectuarea auditului statutar în numele firmei de audit; sau

b) în cazul auditului statutar al unui grup, cel putin auditorul statutar care este desemnat de o firmă de audit ca fiind responsabilul principal pentru efectuarea auditului statutar la nivelul grupului si auditorul statutar care este desemnat ca fiind responsabilul principal la nivelul filialelor importante; sau

c) auditorul statutar care semnează raportul de audit.

 

1) Preluate din Directiva 2006/43 din 17 mai 2006 a Parlamentului European si a Consiliului privind auditul statutar al conturilor anuale si al conturilor consolidate, de modificare a directivelor Consiliului 78/660/CEE si 83/349/CEE si de abrogare a Directivei 84/253/CEE a Consiliului, astfel cum aceasta a fost transpusǎ în legislatia nationalǎ în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 90/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008.

 

Art. 3. - Potrivit prevederilor art. 20 alin. (3) lit. g) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, societătile de asigurare/reasigurare au obligatia auditării situatiilor financiare anuale si, după caz, consolidate, de către o firmă de audit, membrǎ a Camerei Auditorilor Financiari din România si aprobatǎ de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor în conformitate cu criteriile stabilite prin prezentele norme.

II. Criterii de aprobare a firmelor de audit care auditează situatiile financiare ale societătilor de asigurare/reasigurare

Art. 4. - Pentru a fi aprobate în vederea auditării situatiilor financiare ale societǎtilor de asigurare/reasigurare, firmele de audit trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele conditii:

a) să fie înregistrate în registrul firmelor de audit tinut de CAFR;


b) să îndeplinească cerintele legale si profesionale referitoare la activitatea de audit si să nu se afle într-o situatie de incompatibilitate sau de conflict de interese prevăzută de legislatia în vigoare;

c) să aibă în vigoare un contract de asigurare de răspundere civilă profesională, în conformitate cu normele privind asigurarea pentru risc profesional emise de CAFR;

d) auditorul statutar responsabil pentru misiunea de audit al situatiilor financiare să aibă calitatea de auditor statutar activ, membru al CAFR, si să fi coordonat sau să fi participat la auditarea situatiilor financiare ale asigurătorilor o perioadă de cel putin 2 ani;

e) să aibă cel putin un actuar în cadrul echipei care va realiza auditul statutar, în vederea examinării activitătii de asigurare/reasigurare conform principiilor fundamentale si general acceptate ale calculului actuarial.

Art. 5. - (1) Societătile de asigurare/reasigurare au obligatia să transmită Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor o solicitare scrisă de aprobare a firmei de audit, însotită de următoarea documentatie din care să rezulte îndeplinirea conditiilor prevăzute la art. 4:

a) documentul care atestă calitatea de membru activ al CAFR, eliberat de aceasta, valabil pentru anul financiar în curs;

b) curriculum vitae, semnat si datat, pentru auditorul statutar mentionat la art. 4 lit. d), care va cuprinde cel putin informatii legate de studiile absolvite, cu mentionarea institutiei de învătământ, a naturii cursurilor si a anului absolvirii, si o prezentare detaliată a activitătii desfăsurate, cu indicarea denumirii si a profilului activităii entitătii în cadrul căreia a activat, a duratei si naturii activitătilor desfăsurate, precum si a responsabilitătilor exercitate, însotit de orice alte documente care atestă îndeplinirea cerintelor de pregătire si experientă în domeniul asigurărilor. Dacă este cazul, se va indica si autoritatea însărcinată cu supravegherea fiecăreia dintre entitătile în cadrul cărora auditorul statutar mentionat la art. 4 lit. d) a desfăsurat activitate;

c) curriculum vitae, semnat si datat, pentru actuarul mentionat la art. 4 lit. e), care să cuprindă cel putin informatiile prevăzute la lit. b) în legătură cu pregătirea si experienta profesională. Actuarul trebuie să fie înscris în Registrul actuarilor tinut de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor;

d) curriculum vitae, semnat si datat, pentru reprezentantul legal al firmei de audit, care să cuprindă cel putin informatiile prevăzute la lit. b) în legătură cu pregătirea si experienta profesională;

e) o copie a contractului de asigurare de răspundere civilă profesională.

f) chestionarul în forma prezentată în anexa nr. 1 la prezentele norme, completat si semnat de reprezentantul legal al firmei de audit;

g) declaratia în forma prezentată în anexa nr. 2 la prezentele norme, completată si semnată de reprezentantul legal al firmei de audit.

(2) În cazul în care firma de audit propusă de către o societate de asigurare/reasigurare îndeplineste această calitate la o altǎ societate de asigurare/reasigurare si, prin urmare, detine aprobarea Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor pentru efectuarea auditului situatiilor financiare, documentatia prevăzută la alin. (1) va fi înlocuită cu o declaratie sub semnătura reprezentantului legal al firmei de audit, prin care să se confirme că informatiile cuprinse în documentatia existentă în evidentele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nu au suferit modificări sau, după caz, să se comunice modificările intervenite.

(3) În cazul schimbării firmei de audit, societatea de asigurare/reasigurare va transmite Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, în termen de 30 de zile de la data adoptării

hotărârii, o solicitare semnată de una dintre persoanele semnificative ale acesteia, din care să rezulte motivele schimbării firmei de audit, însotită de hotărârea organului statutar, precum si de documentatia prevăzută la alin. (1), în vederea aprobării noii firme de audit. Prevederile alin. (2) se aplică în mod corespunzător.

(4) Pe perioada valabilitătii contractului de audit firma de audit este obligată să transmită societătii de asigurare/reasigurare toate informatiile necesare în vederea completării de cǎtre aceasta a declaratiei prevăzute în anexa nr. 3 la prezentele norme.

(5) Solicitarea de aprobare împreună cu documentatia prevăzută la art. 5 alin. (1) vor fi transmise Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor înainte de începerea misiunii auditului statutar al situatiilor financiare anuale/consolidate.

Art. 6. - (1) Partenerul-cheie de audit responsabil pentru efectuarea auditului statutar se înlocuieste în mod obligatoriu, în cadrul misiunii de audit, în termen de cel mult 5 ani de la data numirii, si va putea participa la o nouă misiune de audit statutar al situatiilor financiare ale societǎtii de asigurare/reasigurare respective după o perioadă de cel putin 2 ani.

(2) Orice modificare a partenerilor-cheie de audit pe perioada în care firma de audit se aflǎ sub contract cu societatea de asigurare/reasigurare va fi notificată societătii de asigurare/reasigurare si Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor de către firma de audit, sub semnătura reprezentantului legal al acesteia, în termen de 5 zile de la producerea acestei modificări. Notificarea va fi ȋnsotitǎ de documentatia prevǎzutǎ la art. 5 alin. (1) lit. b).

(3) Auditorului statutar sau partenerului-cheie de audit responsabil cu auditul statutar în numele firmei de audit nu i se permite să ocupe un post de conducere în cadrul societǎtii de asigurare/reasigurare auditate, înainte de scurgerea unei perioade de cel putin 2 ani de la data demisiei ca auditor statutar sau ca partener-cheie de audit.

III. Informatiile minime care trebuie cuprinse în raportul de audit statutar al situatiilor financiare ale societǎtilor de asigurare/reasigurare

Art. 7. - (1) Firma de audit va întocmi un raport anual, însotit de opinia sa, din care să rezulte dacă situatiile financiare prezintă o imagine fidelă a pozitiei financiare, a performantei financiare, a fluxurilor de trezorerie si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfăsurată, conform standardelor profesionale publicate de CAFR.

(2) Raportul de audit statutar trebuie să cuprindă cel putin următoarele:

a) identificarea situatiilor financiare anuale care fac obiectul auditului statutar, împreună cu cadrul de raportare financiară care a fost aplicat la întocmirea acestora;

b) o descriere a ariei auditului statutar, care identifică cel putin standardele de audit conform cărora a fost efectuat auditul;

c) o opinie de audit care exprimă în mod clar opinia firmei de audit, potrivit căreia situatiile financiare anuale oferă o imagine fidelă, conform cadrului relevant de raportare financiară, si, după caz, dacă situatiile financiare anuale respectă cerintele legale;

d) opinia de audit este fără rezerve, cu rezerve, o opinie contrară sau, dacă auditorii financiari nu au fost în măsură să exprime o opinie de audit, opinia este imposibil de exprimat. Auditarea situatiilor financiare ale exercitiului financiar anterior de cǎtre o altǎ firmǎ de audit nu constituie bazǎ pentru exprimarea unei opinii cu rezervǎ;

e) o referire la aspectele asupra cărora în raportul de audit se atrage atentia printr-un paragraf distinct, fără ca opinia de audit să fie cu rezerve;

f) o opinie privind gradul de conformitate a raportului administratorului cu situatiile financiare anuale pentru acelasi exercitiu financiar;


g) o referire privind respectarea prevederilor legale privind metodologia de calcul si evidentă a rezervelor tehnice ale societătii de asigurare/reasigurare, precum si a categoriilor de active admise să acopere rezervele tehnice ale societătii de asigurare/reasigurare si regulile de dispersie a plasamentelor;

h) o referire privind respectarea prevederilor legale privind marja de solvabilitate si coeficientul de lichiditate ale societătii de asigurare/reasigurare;

i) o referire la respectarea reglementărilor interne privind programul de reasigurare, modul de îndeplinire a obligatiilor specificate în contractele de reasigurare încheiate, oricare ar fi tipul acestora, precum si reflectarea conform cerintelor legale a tuturor elementelor de reasigurare în calculul marjei de solvabilitate;

j) o referire privind practicile si procedurile controlului s i auditului intern ale societătii de asigurare/reasigurare, precum i eventualele deficiente constatate si recomandările făcute pentru remedierea acestora.

(3) Raportul de audit se semnează de către auditorul statutar, partener-cheie de audit, în numele firmei de audit, si se datează.

Art. 8. - Auditorii statutari sau firmele de audit care efectuează audituri statutare pentru societătile de asigurare/ reasigurare au, printre altele, următoarele atributii:

a) confirmă anual în scris comitetului de audit independenta lor fată de societatea de asigurare/reasigurare auditată;

b) comunică anual comitetului de audit serviciile suplimentare prestate societătii de asigurare/reasigurare;

c) discută cu comitetul de audit despre amenintările la adresa independentei lor si măsurile de protectie luate pentru reducerea acestor amenintări.

Art. 9. - (1) Firma de audit care efectuează auditul statutar al situatiilor financiare anuale si/sau consolidate ale societǎtilor de asigurare/reasigurare trebuie să informeze Comisia de Supraveghere a Asigurărilor de îndată ce, în exercitarea atributiilor sale, a luat cunostintă despre orice act sau fapt în legătură cu societatea de asigurare/reasigurare ori cu entitătile care intră în perimetrul de consolidare, act sau fapt care:

a) constituie o încălcare a legii si/sau a reglementărilor ori actelor emise în aplicarea acestora, prin care sunt stabilite conditiile de autorizare si de desfăsurare a activitătii societătii de asigurare/reasigurare;

b) este de natură să afecteze situatia patrimonială a societătii de asigurare/reasigurare sau buna sa functionare;

c) poate conduce la un refuz în exprimarea unei opinii asupra situatiilor financiare ale societătii de asigurare/reasigurare sau la exprimarea unei opinii cu rezerve.

(2) Transmiterea către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor a informatiilor prevăzute la alin. (1) nu constituie o încălcare a niciunei restrictii privind divulgarea de informatii si nu va atrage niciun fel de răspundere asupra persoanei în cauză.

Art. 10. - În conformitate cu prevederile art. 6 din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor asigură confidentialitatea informatiilor continute în raportul de audit statutar.

IV. Comitetul de audit

Art. 11. - (1) Societătile de asigurare/reasigurare trebuie să dispună de un comitet de audit, care are o functie consultativă. Comitetul de audit este un comitet permanent, format dintr-un număr de cel putin 3 membri neexecutivi ai consiliului de administratie/consiliului de supraveghere sau din alti reprezentanti desemnati de adunarea generală a actionarilor, din care unul va fi presedinte.

(2) Atributiile si modul de functionare ale comitetului de audit sunt reglementate de prezentele norme si de regulamentele interne ale fiecărei societăti de asigurare/reasigurare.

Art. 12. - (1) Presedintele comitetului de audit trebuie să fie un membru al consiliului de administratie/consiliului de supraveghere.

(2) Membrii comitetului de audit trebuie să aibă o experientă corespunzătoare atributiilor ce le revin în cadrul comitetului. Cel putin un membru trebuie să aibă experientă în domeniul contabilitătii sau auditului si să fie independent conform prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificǎrile si completările ulterioare.

Art. 13. - Societătile de asigurare/reasigurare trebuie să asigure accesul membrilor comitetului de audit la orice date sau înregistrări necesare îndeplinirii atributiilor ce revin acestuia.

Art. 14. - Comitetul de audit va avea cel putin următoarele atributii:

a) avizează planul de audit si necesarul de resurse aferent acestei activităti;

b) asigură relatia cu firma de audit si cu partenerii-cheie de audit desemnati de aceasta, în sensul primirii planului de audit si analizării constatărilor si recomandărilor acestuia, precum si analizarea constatărilor si recomandărilor organelor de supraveghere si control din afara societǎtii de asigurare/ reasigurare;

c) asigură respectarea prevederilor cadrului legal, ale actului constitutiv si ale normelor aprobate de consiliul de administratie/consiliul de supraveghere;

d) monitorizează procesul de raportare financiară;

e) monitorizează eficacitatea sistemelor de control intern, de audit intern, după caz, si de management al riscurilor din cadrul societătii de asigurare/reasigurare;

f) monitorizează auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate;

g) verifică si monitorizează independenta firmei de audit si a partenerilor-cheie de audit ai acesteia, în special în legătură cu prestarea de servicii suplimentare către societatea de asigurare/reasigurare.

Art. 15. - Comitetul de audit poate formula recomandări adresate consiliului de administratie/consiliului de supraveghere privind controlul intern, auditul intern si auditul statutar, precum si pentru numirea firmei de audit al societǎtii de asigurare/reasigurare.

Art. 16. - Consiliul de administratie al societătii de asigurare/reasigurare/consiliul de supraveghere, cu avizul comitetului de audit, poate lua decizia externalizării totale sau partiale a activitătii de audit intern.

Art. 17. - Comitetul de audit se va întâlni ori de câte ori este necesar, dar cel putin de două ori pe an, când va analiza rezultatele semestriale si anuale si prezentarea acestora către actionari, autoritatea de supraveghere si publicul larg.

Art. 18. - Firma de audit raportează comitetului de audit cu privire la aspectele esentiale care rezultă din auditul statutar si, în special, cu privire la deficientele semnificative ale controlului intern în ceea ce priveste procesul de raportare financiară.

V. Cerinte de raportare

Art. 19. - (1) Componenta comitetului de audit va fi transmisă Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor până la data transmiterii situatiilor financiare anuale pentru anul 2008.

(2) Orice modificare a componentei acestui comitet va fi transmisă Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor în termen de 5 zile de la data producerii acesteia.

Art. 20. - Firmele de audit vor transmite Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, în termen de 30 de zile de la finalizarea raportului de audit statutar, scrisoarea adresată conducerii societǎtilor de asigurare/reasigurare ( scrisoarea cǎtre conducere ), care contine constatările cu impact financiar, constatările cu privire la rezultatele evaluării sistemelor de management si control intern, precum si recomandările pentru remedierea deficientelor constatate.


Art. 21. - Societătile de asigurare/reasigurare vor transmite anual, odată cu situatiile financiare anuale, o declaratie în forma prezentată în anexa nr. 3 la prezentele norme, cu privire la datele si informatiile referitoare la firma de audit. Declaratia este completată si semnată de una dintre persoanele semnificative ale societătii de asigurare/reasigurare.

VI. Prevederi finale

Art. 22. - (1) Firmele de audit furnizează, la solicitarea Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, orice detalii, clarificări, explicatii referitoare la activitatea de audit desfăsuratǎ pentru societătile de asigurare/reasigurare.

(2) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor are acces la orice documente întocmite de auditorii statutari pe parcursul misiunii de audit statutar.

Art. 23. - Firmele de audit aprobate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor sǎ efectueze audit statutar pentru societǎtile de asigurare/reasigurare vor transmite, în termen de 90 de zile de la data intrǎrii în vigoare a prezentelor norme, documentatia necesarǎ în vederea întregistrării actuarilor care fac parte din echipa de audit în Registrul actuarilor tinut de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, în conformitate cu prevederile Ordinului presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 113.116/2006 pentru punerea în aplicare a Normelor privind Registrul actuarilor.

Art. 24. - (1) Nerespectarea de către societǎtile de asigurare/reasigurare a prevederilor prezentelor norme se sanctionează în conditiile si potrivit prevederilor art. 39 din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

(2) În cazul constatării nerespectării prevederilor prezentelor norme de către firmele de audit, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor informează CAFR, solicitându-i acesteia adoptarea măsurilor care se impun pentru remedierea acestor încălcări, si poate retrage aprobarea acordată auditorilor financiari în cauză.

(Confidential)

 

ANEXA Nr. 1

la norme

 

CHESTIONAR*)

pentru firma de audit

 

1. Identitatea firmei de audit (se vor indica: denumirea, forma juridică, adresa sediului social, codul unic de înregistrare si numărul autorizatiei de functionare eliberate de Camera Auditorilor Financiari din România):

..............................................................................................................................................................................................

2. Identitatea reprezentantului legal al firmei de audit (se vor indica: numele, prenumele si functia acestuia, informatii de contact - adresă, telefon, e-mail):

...............................................................................................................................................................................................

3. Identitatea auditorului statutar, persoană fizică, partener-cheie de audit ce va realiza auditul statutar al societătii de asigurare/reasigurare (se vor indica: numele, prenumele si functia acestuia, informatii de contact - adresă, telefon, e-mail):

...............................................................................................................................................................................................

4. Să se mentioneze dacă în ultimii 10 ani vreuna dintre entitătile la care firma de audit mentionată la pct. 1 a prestat servicii de audit statutar a făcut obiectul unei proceduri de reorganizare judiciară/faliment/lichidare? În caz afirmativ, faceti orice precizări utile:

..............................................................................................................................................................................................

5. Comunicati orice informatii suplimentare care ar putea fi considerate relevante pentru activitatea firmei de audit mentionate la pct. 1:

..............................................................................................................................................................................................

Subsemnatul, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal (art. 474 din noul Cod penal), declar pe propria răspundere, sub sanctiunea legii, că toate răspunsurile sunt complete si conforme cu realitatea si că nu există alte fapte relevante asupra cărora Comisia de Supraveghere a Asigurărilor ar trebui informată. Totodată, în numele societătii pe care o reprezint, mă angajez să comunic Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor orice modificare privind informatiile furnizate.

 

Data ...............................

Numele si prenumele .....................

Semnătura si stampila ....................

 

NOTĂ:

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor va păstra confidentialitatea informatiilor cuprinse în răspunsurile la acest chestionar, cu exceptia cazurilor prevăzute de lege.


*) Acest chestionar va fi completat si semnat de reprezentantul legal al firmei de audit. Chestionarul se întocmeste potrivit acestui model, în formă tehnoredactată; este obligatoriu să se răspundă la toate întrebările. Nu sunt acceptate chestionarele semnate prin reprezentare.


 

ANEXA Nr. 2

la norme

 

DECLARATIE*)

 

Subsemnatul........................................................................................................................................................................ (numele si prenumele), reprezentant legal al...................................................................................................... (denumirea firmei de audit), propusă pentru realizarea auditului statutar la societatea........................................................................................................................................................... (denumirea asigurătorului), declar că firma de audit mentionată nu se află în vreuna dintre situatiile prevăzute la art. 9 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările ulterioare, ori în altă situatie de incompatibilitate ori de conflict de interese prevăzută de legislatia în vigoare.

 

Data ...............................

Numele si prenumele .....................

Semnătura si stampila ....................


*) Această declaratie va fi completată si semnată de reprezentantul legal al firmei. Nu sunt acceptate declaratiile semnate prin reprezentare.

 

ANEXA Nr. 3

la norme

 

DECLARATIE*)

 

Subsemnatul............................................................................................................................................................................. (numele si prenumele), reprezentant legal al.......................................................................................................................................................... (denumirea societătii de asigurare/reasigurare), cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal (art. 474 din noul Cod penal), declar pe propria răspundere, sub sanctiunea legii, că toate informatiile de mai jos sunt complete si conforme cu realitatea si că nu există alte fapte relevante asupra cărora Comisia de Supraveghere a Asigurărilor ar trebui informată.

1. Denumirea firmei de audit...............................................................................................................................................

2. Forma juridică...................................................................................................................................................................

3. Adresa completă a sediului social......................................................................telefon/fax............................................

4. Adresa de corespondentă................................................................................................................................................

5. Codul unic de înregistrare..................................................................................................................................................

6. Numărul autorizatiei de functionare (eliberat de Camera Auditorilor Financiari din România)...........................................

7. Reprezentantul legal..........................................................................................................................................................

8. Partener(i)-cheie de audit/numărul autorizatiei Camera Auditorilor Financiari din România........................................... sau, auditorul(ii) statutar(i) responsabil(i) principal(i) pentru efectuarea auditului statutar la nivelul grupului..............................

9. Informatii referitoare la actuarul din cadrul echipei de audit:

9.1. Numele si prenumele actuarului, membru al echipei de audit........................................................................................

9.2. Nr. înregistrare în Registrul actuarilor aflat în evidenta Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.................................

9.3. Numele autoritătii/asociatiei profesionale în evidenta căreia se află înscris actuarul....................................................

9.4. Numărul de ordine din cadrul autoritătii/asociatiei profesionale......................................................................................

 

Data ...............................

Numele si prenumele .....................

Semnătura si stampila ....................


 *) Această declaratie va fi completată si semnată de reprezentantul legal al societătii de asigurare/reasigurare. Nu sunt acceptate declaratiile semnate prin reprezentare.