MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul 176 (XX) - Nr. 895            LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Marti, 30 decembrie 2008

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            111. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor privind aprobarea Normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor a activitătilor de obtinere si de vânzare directă si/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum si a activitătilor de productie, procesare, depozitare, transport si comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală

 

            1.632. - Ordin al ministrului mediului pentru modificarea Ghidului de finantare a Programului de înlocuire sau completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, energie geotermală si energie eoliană ori alte sisteme care conduc la îmbunătătirea calitătii aerului, apei si solului, aprobat prin Ordinul ministrului mediului si dezvoltării durabile nr. 1.339/2008

 

            6.297. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si tineretului pentru aprobarea Centralizatorului privind disciplinele de învătământ, domeniile si specializările, precum si probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învătământul preuniversitar 2009

 

ACTE ALE ÎNALTEI CURTI DE CASATIE SI JUSTITIE

 

            Decizia nr. 23 din 12 mai 2008

 

            Rectificări la:

- Ordinul ministrului justitiei nr. 1.355/C/2008;

- Ordinul ministrului justitiei nr. 2.607/C/2008

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

privind aprobarea Normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor a activitătilor de obtinere si de vânzare directă si/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum si a activitătilor de productie, procesare, depozitare, transport si comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 65578/38488 din 5 noiembrie 2008, întocmit de Directia de igienă si sănătate publică veterinară si Directia generală pentru siguranta alimentelor,

în temeiul Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului Uniunii Europene nr. 178/2002/CE de stabilire a principiilor si a cerintelor generale ale legislatiei alimentare, de instituire a Autoritătii Europene pentru Siguranta Alimentară si de stabilire a procedurilor în domeniul sigurantei produselor alimentare, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 31 din 1 februarie 2002, cu amendamentele ulterioare, al Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului Uniunii Europene nr. 852/2004/CE privind igiena produselor alimentare, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 139/1 din 30 aprilie 2004, cu amendamentele ulterioare, al Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului Uniunii Europene nr. 853/2004/CE de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 139/55 din 30 aprilie 2004, cu amendamentele ulterioare, al Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului Uniunii Europene nr. 854/2004/CE de stabilire a normelor specifice de organizare a controalelor oficiale privind produsele de origine animală destinate consumului uman, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 139/83 din 25 iunie 2004, cu amendamentele ulterioare, si al Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului Uniunii Europene nr. 882/2004/CE privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformitătii cu legislatia privind hrana pentru animale si produsele alimentare si cu normele de sănătate animală si de bunăstare a animalelor, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 165/1 din 30 aprilie 2004, cu amendamentele ulterioare,

având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea productiei, circulatiei si comercializării alimentelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 57/2002, republicată,

în temeiul art. 3 alin. (3) si al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Norma sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor a activitătilor de obtinere si de vânzare directă si/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum si a activitătilor de productie, procesare, depozitare, transport si comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Norma sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor prevăzută la art. 1 a fost elaborată în vederea stabilirii procedurii de înregistrare sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor a activitătilor din unitătile de vânzare directă de produse primare sau vânzare cu amănuntul, în conformitate cu prevederile art. 31 din Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului Uniunii Europene nr. 882/2004/CE privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformitătii cu legislatia privind hrana pentru animale si produsele alimentare si cu normele de sănătate animală si de bunăstare a animalelor, cu amendamentele ulterioare, precum si ale art. 1 alin. (4) din Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului Uniunii Europene nr. 853/2004/CE de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală, cu amendamentele ulterioare.

Art. 3. - Norma sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor prevăzută la art. 1 nu se aplică produselor primare obtinute de către micii producători si care sunt destinate consumului propriu.

Art. 4. - Directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor va controla modul de aplicare a prevederilor prezentului ordin.

Art. 6. - La data intrării în vigoare a prevederilor prezentului ordin se abrogă Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 301/2006 privind aprobarea Normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor privind procedurile de înregistrare a activitătilor de vânzare directă de produse primare, a activitătilor de vânzare cu amănuntul si a activitătilor de fabricare a alimentelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 9 din 8 ianuarie 2007, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare la 1 ianuarie 2009.

 

Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

Radu Roatis Chetan

 

Bucuresti, 16 decembrie 2008.

Nr. 111.

 

ANEXĂ

 

NORMA SANITARĂ VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

privind procedura de înregistrare sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor a activitătilor de obtinere si de vânzare directă si/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum si a activitătilor de productie, procesare, depozitare, transport si comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală

 

CAPITOLUL I

Înregistrarea sanitară veterinară a activitătilor de vânzare directă a produselor primare de origine animală

 

1. Definitii

Art. 1. - Prezentul capitol stabileste procedura de înregistrare sanitară veterinară a activitătilor de vânzare directă de produse primare de origine animală.

Art. 2. - În sensul prezentului capitol, termenii si expresiile următoare se definesc astfel:

a) înregistrare sanitară veterinară - înscrierea altor unităti care produc alimente de origine animală decât cele autorizate sanitar veterinar în listele celor cu vânzare directă de produse primare de către directia sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, în baza unei solicitări scrise din partea beneficiarului;

b) activităti supuse înregistrării sanitare veterinare - activitătile de vânzare directă a produselor primare de origine animală obtinute din productia primară, care sunt supuse înregistrării si controlului sanitar veterinar;

c) document de înregistrare sanitară veterinară - documentul emis de direc t ia sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor judeeană, respectiv a municipiului Bucuresti, pentru activitătile din unitătile supuse înregistrării sanitare veterinare;

d) productie primară - producerea, cresterea animalelor domestice sau obtinerea produselor primare, incluzând animalele crescute până la momentul sacrificării, productia de lapte, precum si vânătoarea sau pescuitul. Productia primară cuprinde următoarele activităti:

1. activitătile de la locul de crestere a animalelor domestice, inclusiv transportul acestora către o anumită destinatie;

2. cresterea de animale pentru obtinerea de alimente, transportul animalelor la abator sau transportul animalelor între ferme;

3. transportul, depozitarea si manipularea produselor primare la ferma sau la locul obtinerii acestora, cu conditia să nu modifice natura lor;

4. productia, cresterea si recoltarea de melci la fermă, transportul la o unitate de procesare sau la un loc de comercializare;

5. în cazul produselor din peste si vânat, transportul pentru livrarea produselor primare de la locul de obtinere la o altă locatie, incluzând transportul de la locul de obtinere până la o unitate de procesare;

6. mulsul si depozitarea laptelui crud la nivelul exploatatiei de productie a laptelui;

7. productia si colectarea de ouă la ferma proprie, excluzând operatiunile de ambalare a ouălor;

8. pescuitul, manipularea produselor din peste la bordul vaselor, cu exceptia vaselor-fabrică si a celor cu răcitoare, si transportul acestora la prima unitate terestră, inclusiv hală de licitatie;

9. pescuitul, manipularea si transportul pestelui prins în ape dulci, râuri si lacuri;

10. productia, cresterea si recoltarea pestilor în crescătorii piscicole si transportul acestora către o destinatie stabilită;

11. productia, cresterea si recoltarea molustelor bivalve vii si transportul acestora la un centru de purificare;

12. vânătoarea, uciderea si eviscerarea vânatului la fata locului si transportul acestuia spre o unitate autorizată sanitar veterinar pentru manipularea vânatului sălbatic;

13. recoltarea melcilor si transportul acestora către o unitate de destinatie;

14. toate activitătile legate de extractia si păstrarea mierii de albine, recoltarea altor produse apicole, inclusiv păstrarea produselor melifere, chiar dacă această activitate permite ca stupii să fie la distantă fată de locul de păstrare al micului producător, cu exceptia mierii de colectură, si/sau ambalarea la o unitate de procesare;

e) produse primare de origine animală - produsele rezultate din productia primară, incluzând produsele obtinute din cresterea animalelor, din vânat sau pescuit. Din categoria produselor primare de origine animală destinate vânzării directe fac parte:

1. carnea de pasăre sau lagomorfe care provine de la animale tăiate în fermă;

2. vânatul în blană sau pene, obtinut de către vânători, eviscerat sau neeviscerat, cu exceptia cărnii de vânat;

3. pestele si produsele provenite din pescuit, inclusiv molustele bivalve vii provenite din pescuit sau acvacultură, care pot fi prelucrate sumar, răcite, desolzite, cu aripioarele îndepărtate;

4. laptele crud;

5. ouăle obtinute în ferme proprii, fără activitătile de marcare sau ambalare a acestora;

6. mierea de albine extrasă si alte produse apicole recoltate, depozitarea acestora excluzând tratamentele de încălzire sau ambalare a mierii de albine;

f) vânzare directă de produse primare de origine animală - furnizarea directă de la locul de producere a produselor primare către consumatorul final sau furnizarea acestora în cantităti mici către unităti de vânzare cu amănuntul din localitate sau/si dintr-o localitate învecinată, inclusiv depozitarea si manipularea acestora la locul de obtinere. Vânzarea directă de produse primare de origine animală:

(i) include si furnizarea de către micii producători direct către consumatorul final a produselor primare de origine animală în cantităti mici, cu ocazia pietelor, târgurilor, expozitiilor, organizării unor manifestări în perioada sărbătorilor religioase sau a altor asemenea evenimente publice, organizate periodic de către autoritătile locale/judetene pe întreg teritoriul national;

(ii) nu include activitătile de livrare de la locul de producere a produselor primare în vederea procesării ulterioare în unitătile autorizate sanitar veterinar, care se pot desfăsura fără a fi limitate din punctul de vedere al cantitătilor si al ariei de distributie; g) cantităti mici- următoarele cantităti de produse primare de origine animală:

1. lapte crud - conform cotei de lapte detinute;

2. peste proaspăt - până la 300 kg/transport pentru pestele capturat în mare si 50 kg/transport pentru pestele capturat în ape dulci;

3. vânat sălbatic în blană sau pene - până la o unitate vânat mare si 10 unităti vânat mic din cota de vânătoare alocată;

4. carne de pasăre sau lagomorfe obtinută în fermă - până la 2.000 de capete de păsări si 1.000 de iepuri pe an;

5. melci si moluste bivalve vii - până la 50 kg/săptămână;

6. ouă - provenind din ferme, de la cel mult 50 de găini;

h) mic producător - persoana fizică sau juridică care desfăsoară activităti de producere si vânzare directă a produselor primare.

2. Înregistrarea sanitară veterinară a activitătilor de vânzare directă a produselor primare de origine animală

Art. 3. - (1) Micii producători care desfăsoară activităti de vânzare directă trebuie să fie înregistrati pentru desfăsurarea acestei activităti conform prevederilor legale în vigoare.

(2) Micii producători care desfăsoară activităti de vânzare directă a produselor primare de origine animală mentionate la art. 2 lit. e) trebuie să se înregistreze la directia sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, în vederea obtinerii documentului de înregistrare sanitară veterinară.

(3) Înregistrarea sanitară veterinară a activitătilor de vânzare directă a produselor primare de origine animală se efectuează de către directia sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, în baza solicitării scrise din partea micilor producători, care trebuie să cuprindă:

a) denumirea si adresa micului producător, atestate prin anexarea copiei buletinului/cărtii de identitate;

b) activitatea desfăsurată;

c) tipurile si cantitătile de produse supuse vânzării directe;

d) locurile de vânzare directă a produselor primare.

Art. 4. - (1) Directia sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti înregistrează solicitarea depusă si verifică, după caz, prin medicii veterinari oficiali din cadrul circumscriptiilor sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor sau prin medicii veterinari oficiali din cadrul circumscriptiei sanitare veterinare zonale, îndeplinirea conditiilor sanitare veterinare prevăzute în legislatia natională referitoare la productia primară si la vânzarea directă a produselor primare de origine animală.

(2) Activitătile de vânzare directă a produselor primare de origine animală vor fi înregistrate într-un registru special de către directiile sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, acestea acordând pentru fiecare producător un număr de înregistrare, precedat de literele „VD”, care semnifică „vânzarea directă”, precum si un

document de înregistrare sanitară veterinară, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2.

(3) Micii producători înregistrati sanitar veterinar la directia sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti pot să livreze produse primare de origine animală direct de la locul de producere către unităti de procesare a produselor primare autorizate sanitar veterinar, indiferent de cantitatea de produse primare livrate si de distanta la care se află unitatea.

3. Obligatiile micilor producători care obtin si expun la vânzare produse primare de origine animală

Art. 5. - Micii producători sunt obligati să respecte toate conditiile privind igiena produselor primare de origine animală destinate consumului uman, prevăzute în anexa nr. 1 la Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului Uniunii Europene nr. 852/2004/CE privind igiena produselor alimentare, cu amendamentele ulterioare.

Art. 6. - Micii producători care expun la vânzare produse primare de origine animală obtinute de la animalele din gospodăria proprie trebuie să detină asupra lor o fisă de sănătate pentru animalele de la care se valorifică produsele, conform modelului din anexa nr. 15, eliberată de medicul veterinar oficial din cadrul circumscriptiei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor zonale si vizată trimestrial de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit, în raza căruia îsi are domiciliul micul producător si sunt crescute animalele.

Art. 7. - Vânzarea produselor primare de origine animală obtinute de micii producători este permisă în piete, târguri, expozitii, cu ocazia manifestărilor organizate în perioada sărbătorilor religioase sau a altor asemenea evenimente publice, organizate periodic de către autoritătile locale/judetene pe întreg teritoriul national.

Art. 8. - Micii producători trebuie să aplice toate măsurile necesare pentru evitarea oricărui risc de contaminare a produselor primare de origine animală în timpul obtinerii si expunerii la vânzare si trebuie să informeze directia sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, atunci când constată că produsele obtinute si destinate vânzării constituie un risc pentru sănătatea publică.

Art. 9. - Produsele primare de origine animală obtinute si expuse la vânzare de către micii producători trebuie să îndeplinească următoarele cerinte:

a) să provină de la animale, păsări sau familii de albine sănătoase si să fie manipulate numai de către persoane sănătoase;

b) să nu fie falsificate sau să prezinte modificări anormale ale aspectului/culorii, mirosului, gustului ori consistentei;

c) să nu fie contaminate cu diferite impurităti, să nu fie transportate sau prezentate în ambalaje murdare, ruginite ori improprii pentru produsele respective;

d) să fie identificate prin etichete pe care sunt înscrise mentiuni referitoare la producător, denumirea produsului, originea acestuia, data obtinerii, conditii de păstrare si, după caz, orice alte date necesare informării consumatorului;

e) pentru laptele crud, să respecte cerintele de sănătate animală si igienă stabilite în anexa III, sectiunea IX, cap. I, pct. I, pct. II, lit. A, lit. B, pct. 1, lit. C si pct. III din Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului nr. 853/2004/CE de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală, cu amendamentele ulterioare, respectiv laptele să provină de la animale libere de boli transmisibile la om prin lapte, din exploatatii care respectă conditiile de igienă a mulsului, a spatiilor de depozitare a laptelui, să îndeplinească criteriile care se aplică laptelui crud în ceea ce priveste numărul total de germeni/ml la temperatura de 30˚C si numărul de celule somatice/ml, si cu asigurarea trasabilitătii produsului.


Art. 10. - În locurile publice amenajate de autoritătile locale/judetene, unde sunt expuse la vânzare produsele primare de origine animală, micii producători trebuie să aibă o stare de igienă corespunzătoare, să poarte echipamente de protectie alimentară (halate, sorturi, bonete si mănusi curate) si să detină asupra lor un document din care să rezulte că nu suferă de boli care pot fi transmise prin intermediul alimentelor.

Art. 11. - (1) În cazul în care, în urma verificării efectuate de personalul sanitar veterinar din directia sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, la locul producerii sau vânzării directe a produselor primare, se constată neîndeplinirea conditiilor sanitare veterinare prevăzute în legislatia natională referitoare la productia primară si la vânzarea directă a produselor primare de origine animală, se va întocmi o notă de constatare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la Norma sanitară veterinară privind procedura de autorizare sanitară veterinară a unitătilor care produc, procesează, depozitează, transportă si/sau distribuie produse de origine animală, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguran t a Alimentelor nr. 93/2008, în care vor fi înscrise toate deficienele constatate, măsurile dispuse, precum si termenele de remediere a deficientelor, sub semnătura micului producător.

(2) Directia sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti monitorizează activitătile de vânzare directă a produselor primare de origine animală si transmite, după caz, lunar/trimestrial/semestrial la Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor lista actualizată cuprinzând denumirea micului producător si activitătile înregistrate.

(3) În cazul în care micii producători care desfăsoară activităti de vânzare directă a produselor primare de origine animală nu respectă condi t iile sanitare veterinare stabilite de legislatia în vigoare, direcia sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti va interzice desfăsurarea activitătilor.

(4) Vânzarea directă a produselor primare de origine animală către consumatorul final cu ocazia pietelor, târgurilor, expozitiilor, manifestărilor organizate în perioada sărbătorilor religioase sau altor asemenea evenimente publice, organizate periodic de autoritătile locale/judetene, pe întreg teritoriul national, se realizează numai de micul producător sau de membrii familiei, rude de gradul I si II ale acestuia, în baza:

a) documentului de înregistrare sanitară veterinară eliberat de directia sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, în care se înscriu aceste activităti, conform modelului din anexa nr. 2;

b) actului de identitate al producătorului sau a actelor de identitate ale membrilor familiei acestuia;

c) documentului din care să rezulte starea de sănătate a producătorului sau a membrilor familiei acestuia;

d) fisei de sănătate a animalelor de la care au fost obtinute produsele primare de origine animală, din care să rezulte starea de sănătate a animalelor, eliberată de medicul veterinar oficial din cadrul circumscriptiei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor zonale si vizată trimestrial de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit în raza căruia îsi are domiciliul micul producător si sunt crescute animalele, conform modelului din anexa nr. 15;

e) certificatului de producător, eliberat de primării, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 661/2001 privind procedura de eliberare a certificatului de producător, cu modificările si completările ulterioare.

(5) În baza analizei riscului pe care îl pot prezenta produsele primare de origine animală destinate vânzării directe, directiile sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti pot impune măsuri de reducere a cantitătilor de produse primare de origine animală supuse vânzării directe fată de cele stabilite la art. 2 lit. g) si pot restrictiona aria de distributie a acestora.

4. Controale si măsuri

Art. 12. - (1) Toate activitătile de vânzare directă a produselor primare de origine animală sunt supuse controlului sanitar veterinar efectuat de directia sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti.

(2) Activitătile de vânzare directă a produselor primare de origine animală vor fi supuse ori de câte ori este necesar controlului la locul de obtinere sau de vânzare directă a acestora, de către medicii veterinari oficiali din directia sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti.

(3) În cazul în care, în urma a două controale consecutive efectuate de către medicii veterinari oficiali din directia sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, sau în urma sesizării consumatorilor, se constată neîndeplinirea de către micii producători a conditiilor sanitare veterinare stabilite de legislatia în vigoare, directia sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, poate dispune următoarele măsuri:

a) sanctionarea contraventională în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

b) interzicerea desfăsurării activitătii de vânzare directă a produselor primare de origine animală până la remedierea deficientelor.

(4) Micii producători trebuie să aplice toate măsurile pentru corectarea deficientelor constatate si să informeze directia sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, atunci când acestea au fost corectate.

(5) În cazul în care unui mic producător i-a fost interzisă vânzarea directă a produselor primare de origine animală, directia sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti va comunica, după caz, această decizie si altor autorităti locale.

(6) Ori de câte ori se constată că există motive suficiente pentru a considera că un produs primar de origine animală implică un risc pentru sănătatea publică, directia sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti va dispune măsuri pentru retragerea din consumul uman a alimentului si notificarea situatiei prin Sistemul rapid de alertă, în conformitate cu prevederile legislatiei nationale în vigoare.

5. Dispozitii finale

Art. 13. - Pentru eliberarea documentului de înregistrare sanitară veterinară a activitătii, tarifele stabilite în anexa nr. 4 se vor achita de către micul producător la ridicarea documentului de înregistrare sanitară veterinară de la directia sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti.

Art. 14. - (1) Activitătile de vânzare directă a produselor primare de origine animală se pot derula atât timp cât sunt îndeplinite conditiile sanitare veterinare conform cerintelor legislatiei în vigoare.

(2) Micii producători au obligatia să informeze în timpul cel mai scurt directia sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti ori de câte ori se constată că un produs primar de origine animală prezintă un risc pentru sănătatea publică.

(3) Documentele de înregistrare sanitară veterinară eliberate de directiile sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, anterior datei intrării în vigoare a prezentelor norme sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor rămân valabile.

(4) Orice modificări ulterioare, solicitate de micul producător, în documentul de înregistrare sanitară veterinară se efectuează de directia sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, care a eliberat documentul de înregistrare sanitară veterinară.

(5) Documentele de înregistrare sanitară veterinară care nu au fost ridicate de la direc t ia sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor judeeană, respectiv a municipiului Bucurest, de către solicitanti în termen de 30 de zile de la data eliberării vor fi anulate.

Art. 15. - Este interzisă vânzarea directă de produse primare de origine animală provenite de la micii producători care nu sunt înregistrati sanitar veterinar de către directiile sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.

 

CAPITOLUL II

Înregistrarea sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor a activitătilor de vânzare cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală si nonanimală

 

1. Definitii

Art. 16. - Prezentul capitol stabileste procedura de înregistrare sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor a activitătilor de vânzare cu amănuntul a produselor de origine animală si nonanimală.

Art. 17. - În sensul prezentului capitol, termenii si expresiile următoare se definesc astfel:

a) vânzare cu amănuntul* - furnizarea de produse alimentare de origine animală si nonanimală obtinute în unităti înregistrate sanitar veterinar si pentru siguranta alimentelor/autorizate sanitar veterinar sau/si furnizarea restrânsă, localizată si limitată de produse alimentare de origine animală si nonanimală obtinute în cantităti mici în unităti de vânzare cu amănuntul si care sunt comercializate către:

1. consumatorul final la locul producerii;

2. alte unităti de vânzare cu amănuntul înregistrate sanitar veterinar, pe întreg teritoriul national;

3. unităti de alimentatie publică înregistrate sanitar veterinar si pentru siguranta alimentelor;

4. consumatorul final, cu ocazia pietelor, târgurilor, expozitiilor, manifestărilor organizate în perioada sărbătorilor religioase sau altor asemenea evenimente publice, organizate periodic de către autoritătile locale/judetene pe întreg teritoriul national, cu exceptia cărnii proaspete de porc;

b) activitatea de vânzare cu amănuntul - valorificarea produselor de origine animală si nonanimală direct către consumatorul final, precum si valorificarea numai în cantităti mici a produselor de origine animală si nonanimală obtinute în unitate si destinate comercializării către consumatorul final prin alte unităti de vânzare cu amănuntul;

c) înregistrare sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor - înscrierea unitătilor în listele celor cu vânzare cu amănuntul de către directia sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, în baza unei solicitări scrise din partea beneficiarului;

d) furnizare restrânsă - valorificarea în cantităti mici a produselor alimentare de origine animală si nonanimală către consumatorul final prin alte unităti de vânzare cu amănuntul;

e) furnizare localizată - valorificarea produselor alimentare de origine animală pe întreg teritoriul national, cu respectarea conditiilor de transport, lant frigorific si trasabilitate;

f) furnizare limitată - obtinerea la locul de vânzare a unor categorii restrânse de produse alimentare de origine animală destinate valorificării către consumatorul final prin alte unităti de vânzare cu amănuntul;

g) unităti de vânzare cu amănuntul - unitătile supuse înregistrării si controlului sanitar veterinar si pentru siguranta alimentelor, cuprinse în anexa nr. 1, care functionează în baza documentului de înregistrare sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor eliberat de directia sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, conform modelului din anexa nr. 3;

h) cantităti mici - următoarele cantităti de produse de origine animală si nonanimală obtinute în unitatea de vânzare cu amănuntul si care sunt destinate vânzării către alte unităti cu vânzare cu amănuntul, în scopul vânzării către consumatorul final, si anume:

1. carne transată, carne tocată, carne preparată si/sau produse din carne, într-o gamă sortimentală restrânsă, cumulate, în cantitate de până la 3.000 kg/săptămână medie anuală;

2. brânzeturi - până la 1.000 kg/săptămână;

3. produse din pescuit - până la 1.000 kg/săptămână;

4. vânat sălbatic - până la 300 kg/lună;

5. carne de pasăre, lagomorfe si produse provenite de la acestea - până la 500 kg/lună;

6. ouă de consum - până la 1.000 ouă/lună;

7. produse de panificatie - până la 500 kg/lună;

8. legume si fructe - până la 1.000 kg/lună;

 


* Vânzarea cu amănuntul include manipularea si/sau procesarea alimentelor si depozitarea acestora în punctele de vânzare ori de livrare către consumatorul final, inclusiv terminalele de distributie, operatiunile de catering, cantinele, restaurantele si alte operatiuni similare în domeniul serviciilor alimentare, magazine, centre de distributie tip supermarket, piete de vânzare angro, unităti cash & carry.

 

2. Înregistrarea sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor a activitătilor de vânzare cu amănuntul a produselor de origine animală si/sau nonanimală

Art. 18. - (1) Activitătile din unitătile cu vânzare cu amănuntul prevăzute în anexa nr. 1 se desfăsoară în baza certificatului constatator sau, după caz, a certificatului de înregistrare eliberat de oficiul registrului comertului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială îsi desfăsoară activitatea si în baza documentului de înregistrare sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor emis de directia sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, prevăzut în anexa nr. 3.

(2) Înregistrarea sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor a activitătilor din unitătile cu vânzare cu amănuntul prevăzute în anexa nr. 1 se efectuează de către directia sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, prin inspectorii autoritătii sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor.

Art. 19. - (1) În vederea obtinerii documentului de înregistrare sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor pentru activitătile din unitătile de vânzare cu amănuntul prevăzute în anexa nr. 1, operatorii din sectorul alimentar sau reprezentantii legali ai acestora trebuie să depună la directia sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, un dosar cuprinzând următoarele documente:

a) o cerere scrisă în care sunt precizate:

(i) denumirea si adresa unitătii;

(ii) activitatea desfăsurată;

(iii) tipurile si cantitătile de produse supuse vânzării cu amănuntul;

(iv) locurile de vânzare cu amănuntul a produselor obtinute în unitatea proprie;

(v) numărul de personal lucrător, precum si detalii cu privire la pregătirea acestuia;


b) schita obiectivului unde se desfăsoară activitătile de productie;

c) copii ale documentelor din care să rezulte că unitatea detine un program de autocontrol;

d) copia certificatului constatator sau, după caz, a certificatului de înregistrare eliberat de oficiul registrului comertului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială îsi desfăsoară activitatea.

(2) În vederea eliberării documentului de înregistrare sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor pentru activitătile din unitătile de vânzare cu amănuntul, directia sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti înregistrează cererea depusă si, prin inspectorii autoritătii sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor, verifică atât documentatia depusă, cât s i, la fata locului, îndeplinirea cerintelor în domeniul specific i a celor prevăzute în Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului Uniunii Europene nr. 852/2004/CE, cu amendamentele ulterioare.

(3) Inspectorii autoritătii sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor întocmesc la fata locului o notă de constatare conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la Norma sanitară veterinară privind procedura de autorizare sanitară veterinară a unitătilor care produc, procesează, depozitează, transportă si/sau distribuie produse de origine animală, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 93/2008, un proces-verbal de constatare, conform modelului prevăzut la anexa nr. 8, cuprinzând concluzia evaluării.

Art. 20. - (1) Pentru unitătile de vânzare cu amănuntul care îndeplinesc cerintele sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor conform legislatiei specifice, directia sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti emite documentul de înregistrare sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.

(2) Unitătile de vânzare cu amănuntul vor fi înregistrate într-un registru special de către directiile sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, acestea acordând pentru fiecare unitate un număr de înregistrare, precedat de literele „VA”, care semnifică „vânzarea cu amănuntul”.

(3) În cazul în care, în urma verificării unitătii de către inspectorii autoritătii sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor din cadrul direc t iei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor judeene, respectiv a municipiului Bucuresti, se constată neîndeplinirea conditiilor sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor, în nota de constatare/procesul-verbal de constatare vor fi înscrise deficientele constatate, măsurile dispuse, precum si termenele de remediere a deficientelor, sub semnătura operatorului din sectorul alimentar.

(4) La expirarea termenului de remediere a deficientelor stabilit în nota de constatare/procesul-verbal de constatare, operatorul din sectorul alimentar solicită, printr-o cerere scrisă, directiei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, reverificarea unitătii.

Art. 21. - (1) Directia sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucure s ti monitorizează activitătile de vânzare cu amănuntul i informează, după caz, Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor.

(2) Directia sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti va radia din lista celor înregistrati operatorii din sectorul alimentar care desfăsoară activităti de vânzare cu amănuntul atunci când se constată că acestia nu respectă conditiile sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor stabilite de legislatia în vigoare.

Art. 22. - (1) Produsele de origine animală obtinute în unităti cu vânzare cu amănuntul, destinate comercializării, trebuie să poarte inscriptionat pe etichetă un dreptunghi care contine inscriptia „produs În unitatea de tip.............................”, unde se înscrie tipul unitătii conform prevederilor anexei nr. 1, urmat de literele „VA”, care semnifică „vânzarea cu amănuntul”, indicativul judetului si numărul de înregistrare sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor al unitătii.

(2) Operatorii din sectorul alimentar din unitătiile de vânzare cu amănuntul de produse de origine animală si nonanimală trebuie să se asigure că produsele obtinute si comercializate către consumatorul final nu prezintă risc pentru sănătatea publică si că sunt îndeplinite toate conditiile stabilite de legislatia în vigoare referitoare la:

a) etichetare;

b) asigurarea trasabilitătii;

c) parametrii de calitate si sigurantă ai materiilor prime si ai produselor finite;

d) controlul potabilitătii apei;

e) instruirea personalului;

f) controlul stării de sănătate;

g) controlul dăunătorilor;

h) monitorizarea deseurilor;

i) întretinerea si igiena spatiilor si a echipamentelor;

j) implementarea principiilor sistemului Analizei hazardului si punctelor critice de control (HACCP).

Art. 23. - Unitătile care obtin produse traditionale si care sunt înregistrate la Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale trebuie să functioneze în baza autorizatiei/înregistrării sanitare veterinare si/sau pentru siguranta alimentelor, în conformitate cu prevederile legislatiei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor în vigoare.

3. Controale, măsuri si sanctiuni

Art. 24. - (1) Activitătile din unitătile prevăzute în anexa nr. 1 sunt supuse controlului sanitar veterinar si pentru siguranta alimentelor de către direc t ia sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor judeeană, respectiv a municipiului Bucuresti.

(2) În cazul în care, la controalele efectuate, directia sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti constată că nu sunt îndeplinite conditiile legale de functionare, notifică în scris acest fapt operatorului din sectorul alimentar si poate dispune următoarele măsuri:

a) sanctionarea contraventională în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

b) suspendarea activitătii până la remedierea deficientelor constatate;

c) interzicerea desfăsurării activitătii pentru care nu sunt îndeplinite conditiile sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor prevăzute în legislatia natională în vigoare;

d) retinerea oficială a produselor alimentare de origine animală si nonanimală.

Art. 25. - (1) În cazul suspendării activitătii, directia sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, prin inspectorii autoritătii sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor, consemnează în nota de constatare/procesul-verbal de constatare întocmită/întocmit la unitate motivul suspendării activitătii si emite ordonanta privind suspendarea activitătii, conform modelului stabilit în anexa nr. 5.

(2) Termenul de remediere a deficientelor curge de la data notificării către operatorul din sectorul alimentar si poate fi stabilit, după caz, împreună cu operatorul din sectorul alimentar.

(3) Directia sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti retrage documentul de înregistrare sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor si emite ordonanta privind interzicerea desfăsurării activitătii, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6, atunci când în cadrul actiunilor de control efectuate de inspectorii autoritătii sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor se constată nerespectarea prevederilor legale în baza cărora acestea au fost înregistrate.

(4) În cazul unitătilor de vânzare cu amănuntul a căror activitate a fost interzisă, reluarea activitătii se realizează prin parcurgerea procedurii de înregistrare sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor, conform prevederilor legale, după corectarea neconformitătilor.

(5) Operatorii din sectorul alimentar trebuie să aplice toate măsurile pentru corectarea deficientelor constatate si să solicite, printr-o cerere scrisă, reverificarea unitătii de către directia sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, atunci când deficientele au fost corectate.

Art. 26. - (1) În cazul în care se constată că activitătile cuprinse în anexa nr. 1 se desfăsoară fără respectarea condi t iilor sanitare veterinare s i pentru siguran t a alimentelor, direcia sanitară veterinară i pentru sigurana alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti emite ordonanta privind interzicerea desfăsurării activitătii, conform modelului prevăzut la anexa nr. 6, si o va comunica structurilor teritoriale din cadrul Ministerului Justitiei, Ministerului Internelor si Reformei Administrative, Ministerului Economiei si Finantelor si Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse.

(2) Activitătile de vânzare cu amănuntul vor fi supuse ori de câte ori este necesar controlului la locul de obtinere sau de vânzare de către directia sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti.

4. Dispozitii finale

Art. 27. - Pentru eliberarea documentului de înregistrare sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor pentru activitătile din unitătile de vânzare cu amănuntul, tarifele stabilite în anexa nr. 4 vor fi achitate de către operatorul din sectorul alimentar la ridicarea documentului de înregistrare sanitară veterinară s i pentru siguran t a alimentelor de la directia sanitară veterinară i pentru sigurana alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti.

Art. 28. - (1) Activitătile de vânzare cu amănuntul a produselor de origine animală si nonanimală se pot derula atât timp cât sunt îndeplinite conditiile sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor conform cerintelor legislatiei în vigoare.

(2) Operatorii din sectorul alimentar sunt obligati să notifice directiei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, cu privire la orice modificare survenită în activitătile desfăsurate.

(3) Orice modificări ulterioare solicitate, printr-o cerere scrisă, de operatorul din sectorul alimentar în documentul de înregistrare sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor se efectuează de directia sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, care a eliberat documentul de înregistrare sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor.

Art. 29. - (1) Documentele de înregistrare sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor eliberate de directiile sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, anterior datei intrării în vigoare a prezentei norme sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor rămân valabile.

(2) Documentele de înregistrare sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor care nu au fost ridicate de la directia sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, de către solicitanti în termen de 30 de zile de la data eliberării vor fi anulate.

 

CAPITOLUL III

Fabricarea produselor alimentare de origine nonanimală

 

1. Definitii

Art. 30. - Prezentele prevederi stabilesc definitiile referitoare la fabricarea produselor alimentare de origine nonanimală si procedura de înregistrare pentru siguranta alimentelor a unitătilor care produc, procesează, depozitează, transportă si comercializează produse alimentare de origine nonanimală.

Art. 31. - În sensul prezentului capitol, următorii termeni se definesc astfel:

a) autoritatea sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor- autoritatea centrală sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor, ce are atributii în domeniile de competentă ale serviciilor sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor, sau orice altă autoritate din domeniul sanitar veterinar si al sigurantei alimentelor, căreia i s-au delegat puteri si competente;

b) înregistrare pentru siguranta alimentelor - înscrierea unitătilor care produc alimente de origine nonanimală prevăzute în anexa nr. 9 de către direc t iile sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor judeene, respectiv a municipiului Bucuresti, în baza unei cereri scrise din partea reprezentantului legal al unită t ii;

c) activităi supuse înregistrării pentru siguranta alimentelor- activitătile de prelucrare si/sau fabricare a produselor de origine nonanimală, precum si alte activităti conexe desfăsurate de unitătile prevăzute în anexa nr. 9, care sunt supuse înregistrării si controlului privind siguranta alimentelor;

d) document de înregistrare pentru siguranta alimentelor - documentul emis de direc t ia sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor judeeană, respectiv a municipiului Bucuresti, pentru activitătile din unitătile supuse înregistrării pentru siguranta alimentelor;

e) compartimentele/serviciile pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti - serviciile publice descentralizate pentru siguranta alimentelor, subordonate tehnic si administrativ Direc t iei generale siguranta alimentelor din cadrul Autoritătii Naionale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, având autoritatea si responsabilitatea aplicării actelor normative care privesc domeniul sigurantei alimentelor pe teritoriul judetului respectiv, realizării si monitorizării controlului activitătii publice pentru siguranta alimentelor la acest nivel, precum si alte competente delegate de Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor;

f) proces-verbal de constatare - documentul care se completează cu ocazia controlului privind respectarea conditiilor pentru siguranta alimentelor, efectuat în fiecare unitate din domeniul alimentar;

g) retinere oficială - procedura prin care autoritatea sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor dispune ca produsele de origine nonanimală să nu fie deplasate ori falsificate până la luarea unei decizii cu privire la destinatia acestora; aceasta include depozitarea de către operatorii cu activitate în domeniul produselor de origine nonanimală, în conformitate cu instructiunile Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor;

h) punere pe piată - detinerea de alimente în vederea vânzării, inclusiv oferirea spre vânzare sau orice alte forme de transfer, gratuit ori nu, precum si vânzarea, distributia si alte forme de transfer propriu-zise;

i) document de înregistrare pentru siguranta alimentelor privind mijloacele de transport ale produselor alimentare de origine nonanimală - documentul emis de directia sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti;

j) control oficial - orice formă de control pe care îl efectuează Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru


Siguranta Alimentelor pentru verificarea conformitătii cu legislaia în domeniul sigurantei alimentelor.

2. Înregistrarea pentru siguranta alimentelor a unitătilor care procesează, produc, depozitează, transportă si comercializează produse alimentare de origine nonanimală

Art. 32. - (1) Activitătile din domeniul alimentar desfăsurate de unitătile cuprinse în anexa nr. 9 se desfăsoară în baza declaratiei pe propria răspundere, a certificatului constatator eliberat de oficiul registrului comertului teritorial de pe lângă tribunalul pe raza căruia este înregistrat sediul social si în baza documentului de înregistrare pentru siguranta alimentelor emis de directia sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, conform modelului din anexa nr. 10.

(2) Înregistrarea activitătilor din domeniul alimentar desfăsurate de unitătile cuprinse în anexa nr. 9 se efectuează de către directia sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti.

(3) Documentul prevăzut la alin. (1) poate fi ridicat de reprezentantul legal al unitătii sau de o altă persoană, împuternicită printr-o delegatie emisă numai pentru acest scop, înregistrată, semnată si stampilată de reprezentantul legal al unitătii.

(4) La ridicarea documentului prevăzut la alin. (1), reprezentantul legal al unitătii sau persoana delegată în acest scop semnează, stampilează, datează documentul prevăzut în anexa nr. 10 si achită tarifele aferente stabilite în anexa nr. 4.

Art. 33. - În vederea obtinerii documentului de înregistrare pentru siguranta alimentelor pentru activitătile din domeniul alimentar desfăsurate de unitătile cuprinse în anexa nr. 9, solicitantii depun la directia sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti certificatul constatator eliberat de oficiul registrului comertului teritorial de pe lângă tribunalul pe raza căruia este înregistrat sediul social si o cerere scrisă în care sunt precizate:

a) denumirea si adresa unitătii;

b) activitatea desfăsurată;

c) tipurile si cantitătile de produse obtinute ca urmare a procesării;

d) numărul de personal lucrător.

Art. 34. - (1) În vederea eliberării documentului de înregistrare pentru siguranta alimentelor, directia sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti înregistrează cererea depusă si verifică documentatia si, la fata locului, prin inspectorii autoritătii sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor, îndeplinirea cerintelor în domeniul specific si a celor prevăzute în Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului Uniunii Europene nr. 852/2004/CE, cu amendamentele ulterioare.

(2) Inspectorii autoritătii sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor întocmesc la fata locului un proces-verbal de constatare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 8, care cuprinde concluzia evaluării.

(3) Pentru unitătile care îndeplinesc conditiile sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor conform legislatiei specifice, directia sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti emite documentul de înregistrare pentru siguranta alimentelor, conform modelului cuprins în anexa nr. 10.

(4) Unitătile prevăzute în anexa nr. 9 sunt înregistrate de compartimentele/serviciile pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, din cadrul directiilor sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, într-un registru special.

(5) În cazul în care în urma verificării unitătii efectuate de inspectorii autoritătii sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor se constată neîndeplinirea conditiilor pentru siguranta alimentelor prevăzute în legislatia specifică, se întocmeste procesul-verbal de constatare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 8, în care sunt înscrise deficientele constatate, măsurile dispuse, precum si termenele de remediere a deficientelor, sub semnătura reprezentantului legal al unitătii.

(6) La expirarea termenului de remediere a deficientelor, reprezentantul legal al unitătii solicită, printr-o cerere scrisă, directiei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti reverificarea unitătii. În cazul în care deficientele constatate nu sunt remediate în cadrul unitătii, directia sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti emite ordonanta de suspendare a activitătii sau de interzicere a acesteia, după caz.

(7) Directia sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti monitorizează activitătile din domeniul alimentar desfăsurate de unitătile prevăzute în anexa nr. 9 si informează Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor, la solicitarea acesteia.

(8) Unitătile care desfăsoară activitătile din domeniul alimentar, prevăzute în anexa nr. 9, pot fi radiate din lista celor înregistrate pentru siguranta alimentelor atunci când se constată că nu se respectă conditiile privind siguranta alimentelor stabilite de legislatia în vigoare.

(9) Transportul produselor alimentare de origine nonanimală se realizează prin intermediul mijloacelor de transport înregistrate conform documentului prevăzut în anexa nr. 14.

3. Controale, măsuri si sanctiuni

Art. 35. - (1) Toate activitătile din unitătile prevăzute în anexa nr. 9 sunt supuse controlului privind siguranta alimentelor de către directia sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti.

(2) În cazul în care, la controalele efectuate, directia sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti constată că nu sunt îndeplinite conditiile legale de functionare, notifică acest fapt reprezentantului legal al unitătii si poate dispune următoarele măsuri:

a) sanctionarea contraventională în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

b) suspendarea activitătii pentru care nu sunt îndeplinite conditiile;

c) interzicerea desfăsurării activitătii pentru care nu sunt îndeplinite conditiile privind siguranta alimentelor prevăzute în legislatia natională în vigoare;

d) retinerea oficială a produselor alimentare, care se va efectua în baza documentului de sechestru/retinere oficială, document emis de directia sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7; această măsură este mentinută până la luarea deciziei cu privire la destinatia produselor alimentare, respectiv ridicarea retinerii oficiale sau distrugerea produselor alimentare;

e) ridicarea retinerii oficiale a produselor alimentare, care constituie procedura prin care autoritatea sanitară veterinară si pentru siguran t a alimentelor dispune ca produsele de origine nonanimală reinute oficial să fie scoase de sub retinerea oficială, în vederea punerii pe piată sau denaturării/distrugerii, în conformitate cu instructiunile autoritătii sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor. Ridicarea retinerii oficiale a produselor alimentare se va efectua în baza documentului de ridicare a sechestrului/retinerii oficiale, conform modelului prevăzut în anexa nr. 11;

f) distrugerea produselor alimentare, conform măsurilor dispuse de Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor. În cazurile în care este necesară dispunerea acestei măsuri, directiile sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti emit documentul de însotire a produselor alimentare de origine nonanimală în vederea distrugerii, conform modelului prevăzut în anexa nr. 12. Dovada distrugerii o constituie procesul-verbal de distrugere, document emis de directia sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, conform modelului prevăzut în anexa nr. 13.

(3) În cazul suspendării activitătii, directia sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, prin inspectorii autoritătii sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor, consemnează în procesul-verbal de constatare întocmit la unitate motivele suspendării activitătii si emite ordonanta privind suspendarea activitătii, conform modelului stabilit în anexa nr. 5.

(4) Termenul de remediere a deficientelor curge de la data notificării reprezentantului legal al unitătii de către directia sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti si poate fi prelungit la cererea expresă a acestuia.

(5) Directia sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti anulează documentul de înregistrare pentru siguranta alimentelor si emite ordonanta privind interzicerea activitătii, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6, atunci când în cadrul actiunilor de control efectuate de inspectorii autoritătii sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor se constată nerespectarea prevederilor legale pentru care acestea au fost înregistrate.

(6) În cazul unitătilor prevăzute în anexa nr. 9, a căror activitate a fost interzisă, reluarea activitătii se realizează prin parcurgerea procedurii de înregistrare conform prevederilor legale, dar numai după corectarea neconformitătilor.

(7) În cazul în care, în urma controalelor efectuate de directia sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, se constată neîndeplinirea conditiilor privind siguranta alimentelor stabilite în legislatia în vigoare, reprezentantii legali ai unitătilor implicate în activitătile din domeniul alimentar desfăsurate de unitătile prevăzute în anexa nr. 9 trebuie să aplice măsurile pentru corectarea deficientelor constatate si să informeze în scris directia sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti atunci când deficientele au fost corectate.

(8) Reprezentantii legali ai unitătii trebuie să aplice măsurile pentru corectarea deficientelor constatate si să solicite, printr-o cerere scrisă, reverificarea acesteia de către directia sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti atunci când deficientele au fost corectate.

(9) În cazul în care se constată că activitătile desfăsurate de unitătile prevăzute în anexa nr. 9 se desfăsoară fără înregistrare pentru siguranta alimentelor conform prezentei norme sanitare veterinare s i pentru siguranta alimentelor, directia sanitară veterinară i pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti notifică în scris operatorului faptul că nu are dreptul să îsi desfăsoare activitatea în domeniul de competentă pentru care este necesară înregistrarea pentru siguranta alimentelor si notifică pentru aplicarea măsurilor legale Ministerul Justitiei, respectiv Oficiul National al Registrului Comertului, Ministerul Economiei si Finantelor, respectiv Garda Financiară si Ministerul Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse.

(10) Unitătile nou-înfiintate se vor înregistra, conform prezentei norme sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor, în termen de 30 de zile de la înfiintare.

Art. 36. - Activitătile supuse controlului privind siguranta alimentelor se derulează pe perioada îndeplinirii conditiilor pentru siguranta alimentelor, conform cerintelor legislatiei în domeniu.

Art. 37. - Este interzisă procesarea produselor de origine nonanimală de către alte unităti si în alte conditii decât cele prevăzute în prezenta normă sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor.

Art. 38. - Reprezentantii legali ai unitătilor supuse înregistrării sunt obligati să notifice imediat directiei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti orice modificare survenită în activitătile desfăsurate.

Art. 39. - Documentele de înregistrare pentru siguranta alimentelor care nu au fost ridicate de la directia sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti de către solicitanti în termen de 30 de zile de la data eliberării vor fi anulate.

Art. 40. - Documentele de înregistrare pentru siguranta alimentelor eliberate de directiile sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti anterior intrării în vigoare a prezentei norme sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor rămân valabile.

Art. 41. - Anexele nr. 1-15 fac parte integrantă din prezenta normă sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor.

 

ANEXA Nr. 1

la norma sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor

 

CAPITOLUL I

Unităti de vânzare cu amănuntul supuse înregistrării si controlului sanitar veterinar

 

1. Carne:

a) Carmangerie - unitate cu spatii si dotări corespunzătoare în care se desfăsoară activităti pentru receptia cărnii provenite din unităti autorizate sanitar veterinar, depozitarea, transarea acesteia, producerea de carne tocată, carne preparată si/sau produse din carne într-o gamă sortimentală restrânsă, vânzarea cu amănuntul, în conformitate cu prevederile normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor.

b) Măcelarie - unitate cu spatii si dotări adecvate în care se desfăsoară activităti pentru receptia cărnii provenite din unităti autorizate sanitar veterinar, depozitarea, dezosarea, portionarea si/sau tocarea acesteia la cererea consumatorului si vânzarea cu amănuntul către consumatorul final.

c) Centru sacrificare păsări si/sau lagomorfe la nivelul fermei sau exploatatiei- unitate cu spatii si dotări corespunzătoare de la nivelul fermei în care se desfăsoară activităti pentru sacrificarea animalelor provenite numai din ferma proprie si vânzarea cu amănuntul, în conformitate cu prevederile normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor.

d) Centru colectare vânat sălbatic - unitate cu spatii si dotări adecvate în care se desfăsoară activităti pentru receptia, identificarea, sortarea, răcirea vânatului salbatic provenit direct din fondurile de vânătoare si livrarea acestuia către unităti autorizate sanitar veterinar pentru activitatea de manipulare a vânatului, precum si vânzarea cu amănuntul în conformitate cu prevederile normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor, cu respectarea legislatiei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor în vigoare.

2. Lapte si produse din lapte:

- Centru de prelucrare lapte - unitate dotată cu spatii si echipamente adecvate desfăsurării activitătii de procesare a laptelui crud în produse lactate, provenit de la animalele din exploatatie, în cazul unitătii integrate în exploatatia de productia laptelui, iar în cazul unei unităti independente, dotată si cu spatii pentru receptia laptelui de la micii producători locali; comercializarea produselor lactate obtinute în unitătile mentionate mai sus se face către consumatorul final la locul producerii sau în spatii special amenajate, cu ocazia târgurilor, pietelor, expozitiilor, organizării unor manifestări în perioada sărbătorilor religioase sau a altor asemenea evenimente publice, organizate periodic de către autoritătile locale/judetene pe teritoriul national, în conformitate cu prevederile normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor.

3. Peste si produse din pescuit:

a) Centru de colectare peste - unitate cu spatii si dotări corespunzătoare, în care se desfăsoară activităti pentru receptia, sortarea, curătarea, depozitarea, răcirea si prelucrarea primară a pestelui provenit direct din pescuit, prin desolzire, eviscerare, tăierea aripioarelor, ambalare, răcire, si livrarea în cantităti mici a produselor din pescuit către unităti autorizate/înregistrate sanitar veterinar, precum si livrarea fără limită cantitativă a pestelui proaspăt provenit direct din pescuit către unităti autorizate/înregistrate sanitar veterinar.

b) Ambarcatiune de pescuit - navă sau ambarcatiune dotată cu echipamente pentru capturarea si depozitarea pestelui sălbatic sau de acvacultură pentru o perioadă scurtă de timp, destinat unei unităti autorizate/înregistrate sanitar veterinar sau vânzării directe către consumatorul final, la punctul de debarcare.

c) Punct de debarcare - loc cu deschidere la apă, care dispune de facilităti pentru acostarea ambarcatiunilor de pescuit în vederea efectuării receptiei, sortării, răcirii si depozitării pestelui proaspăt provenit din pescuit, destinat unor unităti autorizate/înregistrate sanitar veterinar, precum si vânzarea cu amănuntul, în conformitate cu prevederile normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor.

d) Magazin de desfacere peste, pescărie - unitate cu spatii si dotări corespunzătoare în care se desfăsoară activităti pentru receptia si depozitarea pestelui si a produselor din pescuit provenite din unităti autorizate/înregistrate sanitar veterinar sau direct din pescuit, precum si vânzarea cu amănuntul către consumatorul final.

e) Centru de colectare a batracienilor, gasteropodelor, crustaceelor- unitate cu spatii, dotări si instalatii adecvate în care se desfăsoară activităti pentru receptia, răcirea, depozitarea si livrarea acestora către o unitate de procesare autorizată sanitar veterinar sau către alte unităti de vânzare cu amănuntul.

4. Miere si alte produse din miere:

a) Centru extractie, colectare miere si alte produse apicole - unitate fixă sau mobilă cu dotări adecvate în care se desfăsoară activităti pentru receptia, extractia, depozitarea si livrarea mierii de albine si a altor produse apicole către unităti autorizate sanitar veterinar pentru procesare, precum si vânzarea cu amănuntul, în conformitate cu prevederile normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor.

b) Stupină - unitate fixă sau mobilă în care se desfăsoară activităti în domeniul apiculturii, în special obtinerea mierii de albine si a altor produse apicole si livrarea acestora către unităti înregistrate/autorizate sanitar veterinar pentru procesare, precum si vânzarea cu amănuntul, în conformitate cu prevederile normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor.

c) Magazin de desfacere a mierii de albine si a altor produse apicole - unitate în care se desfăsoară activităti pentru păstrarea mierii de albine si a altor produse apicole provenite din unităti autorizate/înregistrate sanitar veterinar, prezentarea si vânzarea acestora consumatorului final.

5. Ouă pentru consum:

- Centru colectare ouă - unitate cu spatii, dotări si instalatii adecvate în care se desfăsoară activităti pentru receptia, sortarea, depozitarea si livrarea acestora către o unitate de ambalare/procesare autorizată sanitar veterinar sau vânzarea cu amănuntul, în conformitate cu prevederile normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor.

 

CAPITOLUL II

Unităti de vânzare cu amănuntul supuse înregistrării sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor si controlului sanitar veterinar si pentru siguranta alimentelor

 

1. Unităti de alimentatie publică si unităti de comercializare a alimentelor:

a) Restaurant, indiferent de specific - local de alimentatie publică care include spatii si dotări corespunzătoare în care se desfăsoară activităti specifice pentru receptia produselor de origine animală provenite din unită t i autorizate si/sau înregistrate sanitar veterinar si pentru sigurana alimenelor si a produselor de origine nonanimală, depozitarea, prepararea si servirea în incinta localului a preparatelor si semipreparatelor culinare sau livrarea la comandă a preparatelor s i semipreparatelor culinare, a produselor de patiserie/cofetărie i a altor produse similare. Această categorie include si restaurante cu autoservire, vagoane-restaurant, rulote, fast-fooduri, baruri, precum si alte unităti în care se prepară si se servesc alimente.

b) Pizzerie - unitate cu spatii si dotări adecvate în care se desfăsoară activităti pentru receptia si depozitarea materiilor prime de origine animală din unităti autorizate si/sau înregistrate sanitar veterinar si pentru siguranta alimentelor si a produselor de origine nonanimală, prepararea, ambalarea, după caz, si vânzarea, inclusiv la comandă, a diferitelor sortimente de pizza si a altor alimente preparate.

c) Cantină - unitate cu spatii amenajate în care se desfăsoară activităti pentru receptia si depozitarea materiilor prime de origine animală si nonanimală provenite din unităti autorizate si/sau înregistrate sanitar veterinar si pentru siguranta alimentelor, prepararea de meniuri si servirea mesei către consumatorul final.

d) Laborator de cofetărie si/sau patiserie - unitate cu spatii, dotări si instalatii adecvate în care se desfăsoară activităti pentru receptia de materii prime de origine animală si nonanimală, depozitarea si prelucrarea acestora în produse de cofetărie/patiserie, depozitarea si livrarea acestora către alte unităti de vânzare cu amănuntul sau prin magazinul propriu.

e) Cofetărie/Patiserie - unitate în care se desfăsoară activităti pentru păstrarea, prezentarea si vânzarea de produse de cofetărie/patiserie.

f) Pensiuni turistice - unitate cu spatii si dotări corespunzătoare în care se desfăsoară activităti pentru obtinerea, receptia si depozitarea materiilor prime de origine animală si nonanimală provenite din unităti autorizate si/sau înregistrate sanitar veterinar si pentru siguranta alimentelor, prepararea si servirea alimentelor gătite în incinta proprie.

g) Magazin alimentar - unitate în care se desfăsoară activităti pentru păstrarea, prezentarea si vânzarea separată de produse de origine animală si nonanimală provenite din unităti autorizate si/sau înregistrate sanitar veterinar si pentru siguranta alimentelor, ambalate si/sau preambalate de producător.

h) Hipermarket/Supermarket- unitate cu spatii si capacităti de depozitare si vânzare distincte în care se desfăsoară activităti pentru receptia, depozitarea distinctă si vânzarea în raioane separate a produselor de origine animală si nonanimală provenite din unităti autorizate si/sau înregistrate sanitar veterinar si pentru siguranta alimentelor, incluzând activităti de tip măcelarie sau carmangerie, desfăsurate în spatii separate înregistrate sanitar veterinar si pentru siguranta alimentelor, în conformitate cu prevederile normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor. În acestă categorie sunt incluse si unitătile de tip cash & carry, care vând alimente către comerciantii înregistrati pe bază de cartelă proprie în vederea comercializării directe către consumatorul final prin alte unităti de vânzare cu amănuntul.

i) Unităti de vânzare prin internet - unitate cu spatii si dotări fixe sau mobile pentru depozitarea, transportul către consumatorul final si vânzarea numai prin comandă prin internet de alimente de origine animală si nonanimală ambalate si/sau preambalate de producător.

2. Unităti care desfăsoară alte activităti supuse înregistrării sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor si controlului sanitar veterinar si pentru siguranta alimentelor:

a) Depozit alimentar- unitate cu spatii si dotări adecvate în care se desfăsoară activităti pentru receptia produselor de

origine animală si nonanimală cu sau fără regim termic, provenite din unităti autorizate/înregistrate sanitar veterinar si pentru siguranta alimentelor de pe teritoriul national, depozitarea si livrarea acestora către alte unităti de vânzare cu amănuntul sau direct consumatorului final.

b) Catering - unitate cu spatii, dotări si instalatii adecvate în care se desfăsoară activităti pentru receptia de materii prime de origine animală si nonanimală provenite din unităti autorizate si/sau înregistrate sanitar veterinar si pentru siguranta alimentelor, depozitarea si prelucrarea acestora în produse destinate valorificării către alte unităti de vânzare cu amănuntul si/sau către consumatorul final.

c) Statie spălare si dezinfectie mijloace de transport - unitate cu spatii si echipamente corespunzătoare în care se desfăsoară activităti de curătare, spălare si dezinfectie a mijloacelor de transport al produselor de origine animală.

 

ANEXA Nr. 2

la norma sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

Directia Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor .......................................................................

 

DOCUMENT

de înregistrare sanitară veterinară pentru activitătile din unitătile cu vânzare directă de produse primare de origine animală

Nr...........din...............

 

I. Pentru unitatea denumită:......................................................................., reprezentant legal/proprietar..............................., din localitatea..................., str.............nr........, sectorul......., codul postal........, judetul.............., pentru următoarele activităti:

1...................................;

2...................................;

3...................................;

4...................................

II. Produsele destinate vânzării directe a produselor primare de origine animală vor fi obtinute în cantitate maximă de:.................

III. Produsele primare de origine animală vor fi comercializate direct către consumatorul final:

1. direct de la locul de obtinere:..........................................................;

2. către alte unităti de vânzare cu amănuntul...............................................................;

3. valorificare cu ocazia pietelor, târgurilor, expozitiilor, organizării unor manifestări în perioada sărbătorilor religioase sau altor asemenea evenimente publice, organizate periodic de către autoritătile locale/judetene pe întreg teritoriul national ............................................................................................................................................................ (denumirea si localizarea acestora);

4. livrare către unităti de procesare autorizate/înregistrate sanitar veterinar ....................................................................... (denumirea si localizarea acestora)

IV Produsele primare provin din............................................................................................................................................. (ferme, gospodării proprii, fond de vânătoare, lacuri etc.) în număr de............................, aflate în localitatea.....................................

Nerespectarea conditiilor care au stat la baza emiterii prezentului document atrage, după caz, suspendarea sau interzicerea activitătii, precum si sanctionarea contraventională sau penală, conform legislatiei în vigoare.

După eliberarea prezentului document, reprezentantul legal/proprietarul trebuie să notifice directiei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor emitente orice modificare a conditiilor intervenite ulterior.

 

Director executiv,

..................................

(semnătura si stampila)

L.S.*

 

* L.S. - Loc pentru stampilă.


 

ANEXA Nr. 3

la norma sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

Directia Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor ...................................................

 

DOCUMENT

de înregistrare sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor pentru activitătile din unitătile de vânzare cu amănuntul

Nr...........din...............

 

I. Pentru unitatea denumită:......................................................................., adresa unitătii....................................................., reprezentant legal al unitătii............................................., din localitatea............................., str.......................................nr........, sectorul ......., codul postal................................., judetul .............., telefon................................, e-mail............................, pentru obiectivul...................în care se desfăsoară următoarele activităti:

1............................;

2............................;

3............................

II. Numărul vehiculelor utilizate în activitătile desfăsurate:

- mai putin de 5...................., între 6 si 10..................., între 11 si 50..................., peste 50....................

III. Sursa de apă utilizată este: din reteaua publică........................, sursă proprie......................

IV Perioada din timpul anului în care se desfăsoară activitatea:........................................

V. Numărul persoanelor angajate în cadrul unitătii:.................................................

VI. Produsele care vor fi comercializate către alte unităti cu vânzare cu amănuntul vor fi obtinute în cantitate maximă de ............................../săptămână.

VII. Produsele vor fi comercializate către consumatorul final prin:

1. valorificare la locul de producere:..............................;

2. unităti cu amănuntul în număr de........................, cea mai depărtată aflată la..........km de locul de producere;

3. valorificare prin comandă pe internet:.........................;

4. valorificare către unităti de alimentatie publică:.....................;

5. livrare către unităti de procesare autorizate sanitar veterinar, în număr de:............

VIII. Materiile prime provin din:

1. gospodăriile proprii, în număr de.............., aflate în localitatea..........................;

2. unităti înregistrate/autorizate sanitar veterinar............................;

3. gospodăriile proprii si unităti înregistrate/autorizate sanitar veterinar................

Nerespectarea conditiilor care au stat la baza emiterii prezentului document atrage, după caz, suspendarea sau interzicerea activitătii, precum si sanctionarea contraventională sau penală, conform legislatiei în vigoare.

După eliberarea prezentului document, reprezentantul legal al unitătii trebuie să notifice directiei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor emitente orice modificare a conditiilor din unitate intervenită ulterior.

 

Reprezentantul legal al unitătii,

.............................................................................................................................................

(semnătura, stampila si data ridicării documentului)

L.S.*

 

Director executiv,

............................

(semnătura si stampila)

L.S.*

 

* L.S. - Loc pentru stampilă.


 

ANEXA Nr. 4

la norma sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor

 

TARIFE

pentru înregistrarea sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor a unitătilor de vânzare directă sau vânzare cu amănuntul

 

Nr. crt.

Unitatea

Tariful de înregistrare lei/unitate

1.

Carne

Carmangerie

Măcelarie

Centru sacrificare păsări si/sau lagomorfe la nivelul fermei sau exploatatiei

Centru colectare vânat salbatic

 

300

300

300

200

2.

Lapte si produse din lapte

Centru de prelucrare lapte

 

300

3.

Peste si produse din pescuit

Centru de colectare peste

Magazin de desfacere peste, pescărie

Centru de colectare a batracienilor, gasteropodelor, crustaceelor

Ambarcatiune de pescuit

Punct de debarcare

 

200

200

200

100

200

4.

Miere si alte produse din miere

Centru extractie, colectare miere si alte produse apicole

Stupină

Magazin de desfacere a mierii de albine si a altor produse apicole

 

200

100

100

5.

Ouă pentru consum

Centru colectare ouă

 

200

6.

Unităti de alimentatie publică si unităti de comercializare a alimentelor

Restaurant, indiferent de specific

Pizzerie

Cantină

Cofetărie/Patiserie

Laborator de cofetărie si/sau patiserie

Pensiuni turistice

Magazin alimentar

Hipermarket/Supermarket

Unităti de vânzare prin internet

 

300

200

200

200

300

300

200

500

300

7.

Unităti care desfăsoară alte activităti în domeniu

Depozit alimentar

Catering

Statie spălare si dezinfectie mijloace de transport

 

200

200

300

8.

Înregistrarea activitătii de vânzare directă a produselor primare

10

9.

Activităti de prelucrare si conservare a fructelor si legumelor

Unităti de prelucrare a cartofilor si productie a produselor din cartofi în scop alimentar Unităti de conservare si fabricare a sucurilor/concentratelor de fructe si legume

Unităti de fabricare a produselor alimentare din fructe si legume (inclusiv gemuri, marmelade si jeleuri)

200

200

200

10.

Activităti de fabricare a uleiurilor si a grăsimilor vegetale si animale

Unităti pentru productia si prelucrarea uleiurilor vegetale brute si rafinate

 

300


Nr. crt.

Unitatea

Tariful de înregistrare lei/unitate

 

Unităti pentru fabricarea margarinei, a amestecurilor pentru tartine si a grăsimilor de gătit combinate

Unităti pentru productia făinei oleaginoase nedegresate

300

200

11 .

Activităti de fabricare a produselor de morărit, amidonului si produselor din amidon

Unităti de morărit si măcinat

Unităti pentru fabricarea cerealelor pentru micul dejun si a premixurilor

Unităti pentru fabricarea amidonului, glutenului, a glucozei, siropului de glucoză si a maltozei

Unităti pentru măcinarea legumelor

 

200

300

200

200

12.

Activităti de fabricare a altor produse alimentare

Unităti pentru fabricarea pâinii, produselor proaspete si conservate de patiserie, produselor proaspete si uscate de panificatie, plăcintelor, checurilor, tartelor, biscuitilor, piscoturilor, prăjiturilor conservate, fabricarea produselor pentru gustări dulci sau sărate etc.

Unităti pentru fabricarea zahărului, a produselor zaharoase, gumei de mestecat, a ciocolatei si produselor din cacao etc.

Unităti pentru fabricarea macaroanelor, tăiteilor, cuscusului, pastelor făinoase si altor produse făinoase similare

Unităti pentru prelucrarea cafelei, ceaiului si fabricarea condimentelor

Unităti pentru fabricarea preparatelor alimentare omogenizate si alimentelor dietetice

Unităti pentru fabricarea produselor alimentare congelate

Unităti pentru fabricarea altor produse alimentare de origine nonanimală neclasificate în altă parte

Unităti de fabricare a produselor alimentare confiate/deshidratate, (legume, fructe, coji de fructe si alte părti de plante - confiate, deshidratate, uscate, glasate sau cristalizate)

Unităti pentru productia, procesarea si comercializarea ciupercilor

 

300

300

200

300

300

200

200

200

200

13.

Activităti de fabricare a băuturilor

Unităti pentru fabricarea alcoolului etilic de fermentatie si a băuturilor alcoolice distilate

Unităti pentru fabricarea vinului, cidrului si a altor vinuri din fructe

Unităti pentru fabricarea berii, a maltului si a altor băuturi nedistilate obtinute prin fermentare

Unităti pentru fabricarea de ape minerale si băuturi răcoritoare nealcoolice

 

300

300

300

300

14.

Alte activităti

Unităti de ambalare si/sau îmbuteliere a produselor alimentare de origine nonanimală

Unităti de fabricare a înghetatei

Depozit alimentar/frigorific pentru produse de origine nonanimală

Depozit pentru seminte de consum

Unităti de comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală congelate

Unităti de producere a ambalajelor pentru produsele alimentare ce vin în contact cu alimentele

Mijloc de transport al produselor de origine nonanimală

 

200

200

300

200

300

100

100


ANEXA Nr. 5

la norma sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

Directia Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor ...................................................

 

ORDONANTĂ

privind suspendarea activitătii din unitătile supuse înregistrării sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor

Nr...............din......................

 

Directorul executiv al directiei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor............................................................,

având în vedere prevederile Ordonantei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare, si Nota de constatare/Procesul-verbal de constatare înregistrată/înregistrat la directia sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor ............................... sub nr. ................ din data de ..............., întocmită/întocmit de ........................................................., inspector al autoritătii sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor în cadrul ...................................., în baza verificării efectuate la unitatea ......................................................................................... din .............................................................................................., (adresa completă) reprezentant legal al unitătii ................................................................................, dispune suspendarea, începând cu data de....................................................., până la data de ........................................, a activitătii de ......................................., desfăsurată în baza înregistrării sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor nr............................. din data de ............................ de către unitatea ..........................., reprezentant legal al unitătii......................................................................

Reluarea activitătii se efectuează la solicitarea, printr-o cerere scrisă, a reprezentantului legal al unitătii, numai după remedierea deficientelor si verificarea unitătii privind asigurarea conditiilor sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor de functionare, conform prevederilor legale.

Neaplicarea de către operatorul economic a măsurilor prevăzute în nota de constatare/procesul-verbal de constatare la termenul stabilit atrage, după caz, interzicerea desfăsurării activitătii, sanctionarea contraventională sau penală, în conformitate cu prevederile legislatiei în vigoare.

 

Director executiv,

............................................

(semnătura si stampila)

L.S.*

 

Reprezentantul legal al unitătii,

..................................................

(semnătura si stampila)

L.S.*

 

* L.S. - Loc pentru stampilă.


 

ANEXA Nr. 6

la norma sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

Directia Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor........................................................

 

 

ORDONANTĂ

privind interzicerea desfăsurării activitătii din unitătile supuse înregistrării sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor

Nr...........din......................

 

Directorul executiv al directiei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor..............................................................,

având în vedere prevederile Ordonantei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare, si Nota de constatare/Procesul-verbal de constatare înregistrată/înregistrat la directia sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor sub nr.................din data de..............., întocmit/întocmită de........................................................., inspector al autoritătii sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor, în baza verificării efectuate la unitatea ............................................................, din.................................................................................................................................................................................................... (adresa completă) reprezentant legal al unitătii.............................................................................., dispune, începând cu data de ......................................, interzicerea desfăsurării activitătii de .................................., desfăsurată în baza înregistrării sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor nr.* ...............din data de..............................* de către unitatea......................................, reprezentant legal al unitătii..............................................

Acordarea înregistrării sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor si reluarea activitătii se efectuează la solicitarea, printr-o cerere scrisă, a reprezentantului legal al unitătii, după remedierea deficientelor si asigurarea conditiilor sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor de functionare, conform prevederilor legale.

Nerespectarea măsurilor dispuse atrage, după caz, sanctionarea contraventională sau penală, în conformitate cu prevederile legislatiei în vigoare.

 

Director executiv,

............................................

(semnătura si stampila)

L.S.**

 

Reprezentantul legal al unitătii,

..................................................

(semnătura si stampila)

 

* Se barează în cazul în care operatorul din sectorul alimentar functionează fără înregistrare sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor emisă de directia sanitară veterinară judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti.

** L.S. - Loc pentru stampilă.


 

ANEXA Nr. 7

la norma sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

Directia Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor ..............................

Circumscriptia Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor .....................

 

DOCUMENT DE SECHESTRU/ RETINERE OFICIALĂ

Nr.................din....................

 

Subsemnatul,.........................................................................., inspector al autoritătii sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor, având în vedere prevederile Ordonantei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare, si prevederile Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului Uniunii Europene nr. 882/2004/CE, cu amendamentele ulterioare, în baza Notei de control/Procesului-verbal de constatare nr..................din data de............................., întocmită/întocmit la ...................................................., dispun sechestrarea/retinerea oficială pentru produsul (ele):................................................., în cantitate de (kg) ..................................................., pentru o perioadă de (până la data de).............................................................

Proprietarul produselor:........................................................................................................................................................

Adresa proprietarului:...........................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

Locul unde s-a dispus măsura sechestrării/retinerii oficiale:................................................................................................

Data si ora (minute) când s-a dispus măsura:......................................................................................................................

Motivul sechestrului/retinerii oficiale:....................................................................................................................................

Nr. sigiliului:..........................................................................................................................................................................

Nr. proces-verbal recoltare probe si analize solicitate (dacă este cazul):...........................................................................

................................................................................................................................................................................................

Rezultatul expertizei sanitare veterinare si pentru siguran ... a alimentelor (nr. buletin analiză, dacă este cazul):

...........................................................................................................................................................................................................

Restrictii impuse:..................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................;

Nerespectarea măsurilor dispuse atrage, după caz, sanctionarea contraventională sau penală, în conformitate cu prevederile legislatiei în vigoare.

 

Inspector al autoritătii sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor,

..................................

(semnătura si parafa, după caz)

 

 

Luat la cunostintă

Reprezentantul legal al unitătii,

.....................................

(semnătura si stampila )

L.S.*

 

* L.S. - Loc pentru stampilă.

 

ANEXA Nr. 8

la norma sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

Directia Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor...................................................

 

PROCES-VERBAL DE CONSTATARE

Nr.........din..............

 

Subsemnatii, .............................................................................................................. si ................................................, inspectori ai autoritătii sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor, în urma controlului efectuat la unitatea ......................................... situată în ........................................................., str. ..............................................................nr. ........., bl......., judetul/(sectorul).................., cod unic de înregistrare (CUI)....................., apartinând..................................................de S.C.........................................................., cu sediul social în..............................................................., str........................................ nr....., bl....., sc. ..., ap....., sectorul (judetul)...................................., în prezenta domnului/doamnei..................................................,

în calitate de...................................................................., am constatat următoarele:

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................


În urma celor constatate si în conformitate cu legislatia specifică în vigoare se aplică următoarele măsuri, recomandări si termene (se vor specifica prevederile actelor normative care nu au fost respectate):

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Prezentul proces-verbal de constatare contine ................. pagini si a fost întocmit în două exemplare, dintre care unul

rămâne la .................................................................................... .

 

Inspectori ai autoritătii sanitare veterinare

si pentru siguranta alimentelor,

..................................................................

.................................................................

(semnătura si parafa, după caz)

 

 

 

 

 

Reprezentantul legal al unitătii,

..................................................

(semnătura si stampila)

 

* L.S. - Loc pentru stampilă.

 

ANEXA Nr. 9

la norma sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor

 

ACTIVITĂTI

supuse înregistrării si controlului pentru siguranta alimentelor

 

I. Activităti de prelucrare si conservare a fructelor si legumelor

1. Unităti de prelucrare a cartofilor preparati sau congelati - unitate cu spatii si dotări adecvate pentru receptia, depozitarea, conditionarea si prelucrarea cartofilor preparati sau prevăzută cu spatii frigorifice pentru prelucrarea cartofilor congelati, precum si alte spatii de depozitare, livrare a produselor vegetale.

2. Unităti de productie a piureului de cartofi deshidratati - unitate cu spatii, dotări, instalatii adecvate pentru receptia, depozitarea, prelucrarea de cartofi deshidratati, în vederea obtinerii piureului de cartofi.

3. Unităti de productie de gustări din cartofi - unitate cu spatii, dotări, instalatii adecvate pentru receptia, depozitarea, conditionarea, prelucrarea cartofilor, în vederea obtinerii productiei de gustări si servirea acestora.

4. Unităti de productie pentru fabricarea cartofilor crocanti - unitate cu spatii, dotări, instalatii adecvate pentru receptia, depozitarea, conditionarea si prelucrarea cartofilor, în vederea obtinerii productiei de cartofi crocanti, precum si pentru ambalarea si livrarea acestora.

5. Unităti de productie pentru fabricarea făinei de cartofi - unitate cu spatii, dotări, instalatii adecvate pentru receptia, depozitarea, conditionarea si prelucrarea cartofilor, în vederea obtinerii făinei de cartofi, precum si ambalarea, depozitarea, păstrarea si livrarea acesteia.

6. Unităti de fabricare a sucurilor de fructe si legume - unitate cu spatii, dotări, instalatii adecvate pentru receptia, depozitarea, conditionarea si prelucrarea fructelor si legumelor, în vederea obtinerii sucurilor din acestea, precum si cu spatii si dotări necesare îmbutelierii, ambalării, depozitării, păstrării si livrării acestora.

7. Unităti de fabricare a concentratelor din fructe si legume - unitate cu spatii, dotări, instalatii adecvate pentru receptia, depozitarea, conditionarea si prelucrarea fructelor si legumelor, în vederea obtinerii concentratelor din acestea, precum si cu spatii si dotări necesare îmbutelierii, ambalării, depozitării, păstrării si livrării acestora.

8. Unităti de conservare a fructelor, nucilor sau a legumelor- unitate cu spatii, dotări, instalatii adecvate pentru receptia, depozitarea, conditionarea si prelucrarea (congelarea, uscarea, conservarea în ulei sau în otet, fabricarea conservelor etc.) în vederea conservării fructelor si legumelor, precum si cu spatii, inclusiv spatii de frig, si dotări necesare îmbutelierii, ambalării, depozitării, păstrării si livrării acestora.

9. Unităti de fabricare a produselor alimentare din fructe si legume - unitate cu spatii, dotări, instalatii adecvate pentru receptia, depozitarea, conditionarea si prelucrarea fructelor si legumelor în vederea obtinerii produselor alimentare, precum si cu spatii necesare depozitării si livrării acestora.

10. Unităti de fabricare a gemurilor, marmeladelor si jeleurilor- unitate cu spatii, dotări, instalatii adecvate pentru receptia, depozitarea, conditionarea si prelucrarea fructelor si legumelor în vederea obtinerii gemurilor, marmeladelor si jeleurilor, precum si pentru ambalarea, depozitarea si livrarea acestora.

II. Activităti de fabricare a uleiurilor si a grăsimilor vegetale si animale

1. Unităti pentru productia de uleiuri vegetale brute (ulei de măsline, floarea-soarelui, soia, rapită, in, seminte de dovleac, porumb etc.) - unitate cu spatii, dotări, instalatii adecvate pentru receptia, depozitarea, conditionarea, prelucrarea materiilor prime în vederea obtinerii de uleiuri si grăsimi brute, precum si cu spatii pentru depozitarea si livrarea acestora.

2. Unităti pentru productia făinei oleaginoase nedegresate - unitate cu spatii, dotări, instalatii adecvate pentru receptia, depozitarea, conditionarea, prelucrarea materiei prime, în vederea obtinerii, depozitării si livrării făinei oleaginoase nedegresate.

3. Unităti pentru productia uleiurilor vegetale rafinate (ulei de măsline, ulei de soia etc.) - unitate cu spatii, dotări, instalatii pentru receptia, depozitarea si prelucrarea materiilor prime în vederea obtinerii produselor finite, precum si cu spatii pentru îmbutelierea, depozitarea si livrarea acestora.

4. Unităti pentru prelucrarea uleiurilor vegetale - unitate cu spatii, dotări si instalatii adecvate pentru depozitarea si prelucrarea uleiurilor vegetale (prin suflare, fierbere, oxidare, polimerizare, deshidratare, hidrogenare etc), precum si cu spatii pentru îmbutelierea, depozitarea si livrarea acestora.

5. Unităti pentru fabricarea margarinei- unitate cu spatii, dotări si instalatii adecvate pentru receptia, depozitarea si prelucrarea materiilor prime pentru fabricarea margarinei, precum si cu spatii pentru depozitarea si livrarea acesteia.

6. Unităti pentru fabricarea amestecurilor pentru tartine - unitate cu spatii, dotări si instalatii amenajate pentru receptia s i depozitarea separată a materiilor prime de origine vegetală i animală, în vederea fabricării amestecurilor pentru tartine, precum si pentru depozitarea si livrarea acestora.

7. Unităti pentru fabricarea grăsimilor de gătit combinate - unitate cu spatii, dotări si instalatii amenajate pentru receptia si depozitarea materiilor prime, în vederea fabricării grăsimilor de gătit combinate, precum si pentru depozitarea si livrarea acestora.

III. Activităti de fabricare a produselor de morărit, amidonului si produselor din amidon

1. Unităti de morărit - unitate specializată prevăzută cu spatii, amenajări, dotări si instalatii specifice pentru receptia, depozitarea, prelucrarea boabelor de cereale si prelucrarea lor în materie primă pentru unitătile de panificatie (productie de făină, arpacas, crupe sau pelete din grâu, secară, ovăz, porumb sau alte cereale), precum si cu spatii pentru depozitarea, păstrarea si livrarea produsului finit.

2. Unităti pentru măcinarea orezului - unitate specializată prevăzută cu spatii, amenajări, dotări si instalatii specifice pentru receptia, depozitarea, prelucrarea boabelor de orez în vederea obtinerii de orez măcinat, glazurat, semifiert sau productie de făină de orez, precum si cu spatii pentru depozitarea, păstrarea si livrarea produsului finit.

3. Unităti pentru măcinarea legumelor- unitate specializată prevăzută cu spatii, amenajări, dotări si instalatii specifice pentru receptia, depozitarea, sortarea, prelucrarea si măcinarea legumelor în vederea obtinerii de făină sau pudră de legume uscate ori fructe comestibile, precum si cu spatii pentru depozitarea, păstrarea si livrarea produsului finit.

4. Unităti pentru fabricarea cerealelor pentru micul dejun - unitate specializată prevăzută cu spatii, amenajări, dotări si instalatii specifice pentru receptia, depozitarea, prelucrarea prin tratare termică a cerealelor prin expandare, în vederea obtinerii de cereale pentru micul dejun, precum si cu spatii pentru depozitarea, păstrarea si livrarea produsului finit.

5. Unităti pentru fabricarea premixurilor - unitate specializată prevăzută cu spatii, amenajări, dotări si instalatii specifice pentru receptia, depozitarea, omogenizarea făinii în vederea obtinerii de făină în amestec pentru pâine, prăjituri, biscuiti sau clătite, precum si cu spatii pentru depozitarea, păstrarea si livrarea produsului finit.

6. Unităti pentru fabricarea amidonului- unitate prevăzută cu spatii, amenajări, dotări si instalatii specifice pentru receptia materiei prime (orez, cartofi, porumb, grâu etc), depozitarea, prelucrarea prin măcinare, germinare, extractie, purificare-rafinare, deshidratare, uscare, în vederea obtinerii de amidon, precum si cu spatii pentru ambalarea, depozitarea, păstrarea si livrarea produsului finit.

7. Unităti pentru fabricarea glucozei, siropului de glucoză, maltozei- unitate specializată prevăzută cu spatii, amenajări, dotări si instalatii specifice pentru receptia materiei prime (suspensie de amidon), depozitarea, prelucrarea prin hidroliză în vederea obtinerii de sirop de glucoză, zahăr total, dextroză cristalizată anhidră, izosirop, dextroză cristalizată monohidrat, fructoză, maltoză, precum si cu spatii pentru ambalarea, depozitarea, păstrarea si livrarea produsului finit.

8. Unităti pentru fabricarea glutenului- unitate prevăzută cu spatii, amenajări, dotări si instalatii specifice pentru receptia materiei prime, depozitarea, prelucrarea prin extractie, separare, concentrare, deshidratare, uscare, în vederea obtinerii de gluten, precum si cu spatii pentru ambalarea, depozitarea, păstrarea si livrarea produsului finit.

IV. Activităti de fabricare a altor produse alimentare

1. Unităti pentru fabricarea pâinii, produselor proaspete de patiserie, plăcintelor, specialitătilor de panificatie, checurilor, tartelor etc. - unitate prevăzută cu spatii, amenajări, dotări si instalatii specifice, inclusiv spatii de frig, pentru receptia materiei prime, depozitarea, prelucrarea făinei si a ingredientelor de origine vegetală si animală, în vederea obtinerii produselor proaspete de patiserie, plăcintelor, specialitătilor de panificatie, checurilor, tartelor etc, precum si cu spatii de depozitare si livrare corespunzătoare.

2. Unităti pentru fabricarea biscuitilor, piscoturilor, a produselor uscate de panificatie, a produselor de patiserie si prăjiturilor conservate, precum si pentru fabricarea produselor pentru gustări dulci sau sărate - unitate prevăzută cu spatii, amenajări, dotări si instalatii specifice, inclusiv spatii de frig, pentru receptia materiei prime, depozitarea, prelucrarea materiilor prime de origine animală si vegetală, în vederea fabricării biscuitilor, piscoturilor, a produselor uscate de panificatie, a produselor de patiserie si prăjiturilor conservate, precum si pentru fabricarea produselor pentru gustări dulci sau sărate, precum si cu spatii de depozitare, păstrare si livrare corespunzătoare.

3. Unităti pentru fabricarea sau rafinarea zahărului si a înlocuitorilor din sfeclă de zahăr, suc de trestie de zahăr, artar s i palmier - unitate prevăzută cu spatii, amenajări, dotări i instalatii specifice adecvate pentru receptia materiei prime, depozitarea, prelucrarea acesteia, în vederea obtinerii, depozitării si livrării zahărului.

4. Unităti pentru fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei, a produselor zaharoase, inclusiv unt de cacao, grăsime si ulei de cacao, a gumei de mestecat, conservarea în zahăr a fructelor, sâmburilor de fructe si a altor părti ale plantelor, fabricarea pastilelor, tabletelor, dropsurilor, drajeurilor mentolate si/sau cu alte arome - unitate prevăzută cu spatii, amenajări, dotări si instalatii specifice pentru receptia materiei prime (cacao, ciocolată, zahăr, fructe), depozitarea, prelucrarea materiilor prime de origine vegetală si animală, în vederea obtinerii produselor din cacao, a ciocolatei, a produselor zaharoase, inclusiv unt de cacao, grăsime si ulei de cacao, a gumei de mestecat, conservarea în zahăr a fructelor, sâmburilor de fructe si a altor părti ale plantelor, fabricarea pastilelor, tabletelor, dropsurilor, drajeurilor mentolate si/sau cu alte arome, precum si cu spatii de depozitare si livrare corespunzătoare.

5. Unităti pentru fabricarea macaroanelor, tăiteilor, cuscusului, pastelor făinoase si altor produse făinoase similare - unitate prevăzută cu spatii, amenajări, dotări si instalatii specifice pentru receptia, depozitarea, prelucrarea materiilor prime si a ingredientelor de origine vegetală si animală, în vederea obtinerii macaroanelor, tăiteilor, cuscusului, pastelor făinoase si altor produse făinoase similare, precum si cu spatii de depozitare si livrare corespunzătoare.

6. Unităti pentru prelucrarea cafelei- unitate prevăzută cu spatii, amenajări, dotări si instalatii specifice pentru receptia materiei prime, depozitarea, cu spatii pentru prelucrarea cafelei prin decafeinizare si prăjire, în vederea obtinerii de cafea măcinată, cafea solubilă, extracte si concentrate din cafea, fabricarea înlocuitorilor de cafea, precum si cu spatii de ambalare, depozitare si livrare corespunzătoare.

7. Unităti pentru prelucrarea ceaiului - unitate prevăzută cu spatii, amenajări, dotări si instalatii specifice pentru receptia si depozitarea materiei prime, cu spatii pentru prelucrarea ceaiului si a frunzelor de plante, ambalarea ceaiului, inclusiv în doze (pliculete), fabricarea infuziilor din plante (mentă, musetel, verbină etc), precum si cu spatii de ambalare, depozitare si livrare corespunzătoare.

8. Unităti pentru fabricarea condimentelor - unitate specializată cu spatii pentru receptia si depozitarea materiilor prime, cu spatii si instalatii pentru fabricarea mirodeniilor, ketchupului, sosurilor picante, condimentelor, maionezei, făinei de mustar, mustarului s i otetului, precum si cu spatii pentru ambalarea, depozitarea i livrarea produselor finite.

9. Unităti pentru fabricarea preparatelor alimentare omogenizate si alimentelor dietetice - unitate cu spatii, dotări si instalatii pentru receptia, depozitarea si fabricarea produselor alimentare pentru utilizări nutritionale speciale, a laptelui praf pentru sugari, laptelui si altor alimente pentru copii mici, alimentelor pentru sugari, alimentelor cu continut redus de calorii, alimentelor dietetice pentru scopuri medicale speciale, alimentelor cu continut redus de sodiu, inclusiv sare fără sodiu, alimentelor fără gluten, alimentelor recomandate în efortul muscular intens, în special pentru sportivi, alimentelor pentru persoanele care suferă de dereglări ale metabolismului carbohidratilor (diabet), precum si cu spatii adecvate pentru ambalarea, depozitarea si livrarea produselor finite.

10. Unităti pentru fabricarea altor produse neclasificate în altă parte - unitate cu spatii, dotări si instalatii adecvate pentru receptia materiei prime, depozitarea si fabricarea de supe, ciorbe, fabricarea drojdiei de bere, a produselor alimentare îmbogătite cu oligoelemente, vitamine, proteine, a suplimentelor alimentare si nutritive, precum si cu spatii adecvate pentru ambalarea, depozitarea si livrarea produselor finite.

11. Unităti de fabricare a produselor alimentare congelate - unitate cu spatii, dotări si instalatii adecvate pentru receptia materiei prime, depozitarea si fabricarea produselor congelate, precum si cu spatii de ambalare, depozitare s i livrare corespunzătoare, atât pentru alte unităti, cât i pentru consumatorul final.

12. Unităti de fabricare a produselor alimentare confiate/deshidratate (legume, fructe, coji de fructe si alte părti de plante, confiate - uscate, glasate sau cristalizate) - unitate cu spatii, dotări si instalatii adecvate pentru receptia materiei prime, depozitarea si fabricarea produselor confiate/deshidratate, precum si cu spatii de ambalare, depozitare si livrare corespunzătoare, atât pentru alte unităti, cât si pentru consumatorul final.

13. Unităti pentru productia, procesarea si comercializarea ciupercilor- unitate prevăzută cu spatii, amenajări, dotări si instalatii specifice pentru productia, ambalarea, depozitarea si livrarea produsului finit.

V. Activităti de fabricare a băuturilor

1. Unităti pentru fabricarea băuturilor alcoolice distilate - unitate cu spatii, dotări si instalatii adecvate pentru receptia, depozitarea materiilor prime si semifabricatelor si fabricarea de băuturi alcoolice distilate: whisky, coniac, gin, lichioruri, precum si cu spatii adecvate pentru îmbutelierea, depozitarea si livrarea acestora, atât pentru alte unităti, cât si pentru consumatorul final.

2. Unităti pentru fabricarea alcoolului etilic de fermentatie - unitate cu spatii, dotări si instalatii adecvate pentru receptia, depozitarea materiilor prime, semifabricatelor si prelucrarea acestora în vederea obtinerii de alcool etilic de fermentatie si a alcoolurilor neutre, precum si cu spatii adecvate pentru îmbutelierea, depozitarea si livrarea acestora, atât pentru alte unităti, cât si pentru consumatorul final.

3. Unităti pentru fabricarea vinului - unitate cu spatii, dotări si instalatii adecvate pentru receptia si depozitarea materiei prime, semifabricatelor si prelucrarea acestora în vederea obtinerii vinului, a vinului de masă, vinului de calitate produs în anumite regiuni, vinului spumant, vinului din must de struguri concentrat si vinului slab alcoolizat sau fără alcool, precum si cu spatii adecvate pentru îmbutelierea, depozitarea si livrarea acestora, atât pentru alte unităti, cât si pentru consumatorul final.

4. Unităti pentru fabricarea cidrului si a altor vinuri din fructe - unitate cu spatii, dotări si instalatii adecvate pentru receptia materiei prime, depozitarea si fabricarea cidrului, cidrului de pere, miedului si a altor vinuri din fructe, precum si a băuturilor mixte ce contin alcool, precum si cu spatii adecvate pentru depozitarea, îmbutelierea si livrarea acestora, atât pentru alte unităti, cât si pentru consumatorul final.

5. Unităti pentru fabricarea altor băuturi nedistilate obtinute prin fermentare - unitate cu spatii, dotări si instalatii adecvate pentru receptia si depozitarea materiei prime, semifabricatelor si prelucrarea acestora în vederea obtinerii vermutului si a altor băuturi similare, precum si cu spatii adecvate pentru îmbutelierea, depozitarea si livrarea acestora, atât pentru alte unităti, cât si pentru consumatorul final.

6. Unităti pentru fabricarea berii- unitate cu spatii, dotări si instalatii adecvate pentru receptia si depozitarea materiilor prime si ingredientelor pentru obtinerea berii, precum si cu spatii pentru îmbutelierea, depozitarea si livrarea acesteia, atât pentru alte unită t i, cât si pentru consumatorul final.

7. Mălăria - sectia din cadrul fabricii de bere în care se face germinarea orzului si a altor cereale în vederea obtinerii maltului.

8. Unităti pentru fabricarea de ape minerale s i băuturi răcoritoare nealcoolice - unitate cu spatii, dotări i instalatii pentru captarea, carbogazeificarea, îmbutelierea apei minerale, fabricarea băuturilor răcoritoare nealcoolice, băuturilor nealcoolice aromatizate si/sau îndulcite: limonadă, oranjadă, cola, băuturi energizante, băuturi din fructe, ape tonice, precum si cu spatii adecvate pentru îmbutelierea, depozitarea si livrarea acestora, atât pentru alte unităti, cât si pentru consumatorul final.

VI. Alte activităti

1. Unităti de ambalare si/sau îmbuteliere a produselor alimentare de origine nonanimală - unitate cu spatii, dotări si instalatii adecvate în care se desfăsoară activităti pentru receptia, depozitarea, ambalarea si livrarea produselor alimentare de origine nonanimală.

2. Depozit pentru seminte de consum - unitate cu spatii, dotări si instalatii adecvate în care se desfăsoară activităti pentru receptia, depozitarea si livrarea de seminte de consum.

3. Depozit alimentar pentru produse de origine nonanimală - unitate cu spatii, dotări si instalatii adecvate în care se desfăsoară activităti pentru receptia, depozitarea si livrarea de produse proaspete si/sau preambalate de origine nonanimală, atât pentru alte unităti, cât si pentru consumatorul final.

4. Depozit frigorific pentru produse alimentare de origine nonanimală - unitate cu spatii si instalatii de frig adecvate în care se desfăsoară activităti pentru receptia, depozitarea si livrarea produselor de origine nonanimală congelate si/sau refrigerate ori care necesită temperaturi scăzute de depozitare, atât pentru alte unităti, cât si pentru consumatorul final.

5. Unităti de comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală congelate - unitate cu spatii, dotări si instalatii adecvate pentru receptia materiei prime, depozitarea si/sau prelucrarea produselor congelate, precum si cu spatii de ambalare, depozitare si livrare corespunzătoare, atât pentru alte unităti, cât si pentru consumatorul final.

6. Unităti de producere a ambalajelor pentru produsele alimentare ce vin în contact cu alimentele - unitate cu spa t ii, dotări si instalatii adecvate pentru fabricarea în condiii corespunzatoare a ambalajelor pentru produsele alimentare ce vin în contact cu alimentele, precum si cu spatii de ambalare, depozitare si livrare corespunzătoare a acestora pentru unitătile care le utilizează.

7. Mijloc de transport produse de origine nonanimală - orice nave, aeronave, mijloace auto etc. înregistrate pentru siguranta alimentelor ca mijloace de transport dotate corespunzător pentru ca produsele de origine nonanimală să nu îsi modifice caracteristicile pe timpul transportului, caracteristici prevăzute în documentele însotitoare conform legislatiei în vigoare.

8. Unitate de fabricare a înghetatei - unitate cu spatii si echipamente adecvate pentru receptia materiei prime de origine animală si nonanimală, fabricarea si depozitarea înghetatei.


 

ANEXA Nr. 10

la norma sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

Directia Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor............................................................................

 

DOCUMENT

de înregistrare pentru siguranta alimentelor

Nr...........din...............

 

Pentru unitatea:..............................................................................................., localitatea...................., cu sediul social în str. ...............................................................................................nr...................., bl............, sc..........., ap ............, sectorul .............., codul..................., judetul ......................, telefon.........................., cod unic de înregistrare (CUI)................................, reprezentantul legal al unitătii ..................................................., din localitatea ....................................., str................................ nr. ..........., sectorul ..........., codul postal ............., judetul ............................, telefon .............................., e-mail..............................................., pentru punctul de lucru.......................................................din localitatea....................................., str. ...............................nr.........., sectorul......., codul............., judetul .............., telefon.............., în care se desfăsoară următoarele activităti:

1...............................(Cod CAEN.............);

2...............................(Cod CAEN.............);

3...............................(Cod CAEN.............).

După eliberarea prezentului document, reprezentantul unitatii trebuie să notifice directiei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti orice modificare a conditiilor din unitate intervenită ulterior emiterii documentului.

Nerespectarea conditiilor care au stat la baza emiterii prezentului document atrage, după caz, suspendarea sau interzicerea activitătii, precum si sanctionarea contraventională sau penală, conform legislatiei în vigoare.

 

Reprezentantul legal al unitătii ,

............................................................................................................................................

(numele în clar, semnătura, data ridicării documentului, stampila unitătii)

 

 

Director executiv,

................................................

(semnătura si stampila)

L.S.*

 

* L.S. - Loc pentru stampilă.

 

ANEXA Nr. 11

la norma sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

Directia Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor..................................

Circumscriptia Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor..................

 

DOCUMENT

de ridicare a sechestrului/a retinerii oficiale

Nr..........din ...........

 

Subsemnatul, ............................................................, inspector al autoritătii sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor, având în vedere prevederile Ordonantei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare, precum si prevederile Regulamentului Comisiei Europene nr. 882/2004/CE pentru aprobarea regulilor privind controalele oficiale efectuate pentru a se asigura verificarea conformitătii cu legislatia privind hrana pentru animale si cea privind alimentele si cu regulile de sănătate si de protectie a animalelor, cu amendamentele ulterioare, în baza Notei de control/Procesului-verbal de constatare nr...................... din data de .................., întocmită/întocmit la ......................................, dispun ridicarea sechestrului/retinerea oficială pentru produsul (ele):

........................................................................................................................

Proprietarul produselor:.........................................................................................................................................................

Adresa proprietarului:............................................................................................................................................................

Locul unde s-a dispus măsura sechestrării/retinerii oficiale:..................................................................................................

Data si ora (minute) când s-a dispus măsura:......................................................................................................................

Motivul retinerii oficiale:........................................................................................................................................................

Cantitatea retinută:..................................................................................................................................................................

Nr. sigiliului:...........................................................................................................................................................................


Rezultatul expertizei privind siguranta alimentelor (nr. buletin analiză, etc.): ......................................................................

Observatii:

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

Nerespectarea măsurilor dispuse atrage, după caz, sanctionarea contraventională sau penală, în conformitate cu prevederile legislatiei în vigoare.

 

Inspector al autoritătii sanitare veterinaresi pentru siguranta alimentelor,

...................................................

(semnătura si parafa, după caz)

 

 

 

 

Luat la cunostintă

Reprezentantul legal al unitătii,

................................................

(semnătura si stampila)

L.S.*

 

* L.S. - Loc pentru stampilă.

 

ANEXA Nr. 12

la norma sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

Directia Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor..................................................

Circumscriptia Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor.......................................

 

DOCUMENT

de însotire a produselor alimentare de origine nonanimală în vederea distrugerii

 

Subsemnatul,..................................................., inspector al autoritătii sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor, însoteste transportul următoarelor produse alimentare de origine nonanimală în vederea distrugerii:

Produsele:............................................................................................................................................................................

Lotul:.....................................................................................................................................................................................

Motivul retinerii oficiale:........................................................................................................................................................

Cantitatea retinută:................................................................................................................................................................

Nr. sigiliului:...........................................................................................................................................................................

Rezultatul expertizei privind siguranta produselor (nr. buletin analiză, etc):.......................................................................

Proprietarul produselor:........................................................................................................................................................

Adresa proprietarului:............................................................................................................................................................

Nerespectarea măsurilor dispuse atrage, după caz, sanctionarea contraventională sau penală, în conformitate cu prevederile legislatiei în vigoare.

 

Inspector al autoritătii sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor,

...................................................

(semnătura si parafa, după caz)

 

 

 

 

Luat la cunostintă

Reprezentantul legal al unitătii,

................................................

(numele si prenumele, semnătura si stampila)

 

* L.S. - Loc pentru stampilă.


 

ANEXA Nr. 13

la norma sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

Directia Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor............................................

Circumscriptia Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor...................................

 

PROCES-VERBAL DE DISTRUGERE

Încheiat astăzi..................

 

Denumirea unitătii unde se efectuează distrugerea........................................................................................................,

având codul unic de înregistrare...................................................,

adresa punctului de lucru unde se desfăsoară distrugerea..................................................................................................

autorizată cu Autorizatia nr....................................................................................................................................................

Produsul...............................................................................................................................................................................

Producătorul............................................................................................................................................................................

Proprietarul..........................................................................................................................................................................

Data fabricatiei.......................................................................................................................................................................

Lotul.....................................................................................................................................................................................

Cantitatea produsă................................................................................................................................................................

Cantitatea sechestrată/retinută oficial...................................................................................................................................

Nr. buletinului de analiză.......................................................................................................................................................

Cauza distrugerii..................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

Modul de distrugere...............................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

Observatii (dacă este cazul)..................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

Nerespectarea măsurilor dispuse atrage, după caz, sanctionarea contraventională sau penală, în conformitate cu prevederile legislatiei în vigoare.

1. Proprietarul produselor*:........................................................................................................................................................

2. Inspectorul autoritătii sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor*:.....................................................................

3. Reprezentantul legal al unitătii unde se efectuează distrugerea*:......................................................................................

 

*Se va completa cu numele, prenumele, seria si numărul actului de identitate, semnătura.

 

ANEXA Nr. 14

la norma sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

Directia Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor................................................................................

 

DOCUMENT

de înregistrare pentru siguranta alimentelor privind mijloacele de transport al produselor alimentare de origine nonanimală

Nr..............din...............

 

Mijlocul de transport..............................seria..........................., nr. de înmatriculare, proprietatea..........................., din localitatea........................., str. ..................................nr. ........., sectorul ............., cod postal .............., judetul ..............................., telefon...................., e-mail...................................

I. Conditii de temperatură: II. Conditii de transport:

1. fără regim termic 1. preambalat/ambalat

2. temperatură de refrigerare 2. vrac

3. temperatură de congelare

4. alt regim termic

Capacitatea de transport: ....................................................................................................................................................


Mijlocul de transport se înregistrează pentru transportul.....................................................................................................*

După eliberarea prezentului document, reprezentantul legal al unitătii trebuie să notifice directiei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti emitente orice modificare a conditiilor de transport intervenită ulterior.

Nerespectarea conditiilor care au stat la baza emiterii prezentului document atrage, după caz, sanctionarea contraventională sau penală, conform legislatiei în vigoare.

 

Director executiv,

.....................................................

(semnătura si stampila)

 

L.S.**

 

 

* Se vor preciza produsele transportate.

** L.S. - Loc pentru stampilă.

 

ANEXA Nr. 15

la norma sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor

 

(pagina 1)

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

Directia Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor

........................................................................................

Circumscriptia Sanitară Veterinară Zonală

........................................................................................

 

FISĂ DE SĂNĂTATE

pentru animalele de la care se valorifică produse de origine animală

Nr. .............. data ............

 

PRODUCĂTORUL:..........................................................................................................................................................................................................

Cod numeric personal:........................................................................................................................................................

Domiciliul..............................................................................................................................................................

Actul de identitate (buletin de identitate/carte de identitate) seria.............. nr.............., eliberat de...........................

Codul exploatatiei.............................................................................................................................................................

 

(verso pagina 1)

 

Obligatiile micilor producători

1. Micii producători care valorifică produse de origine animală obtinute de la animalele din gospodăria proprie vor avea asupra lor prezenta fisă de sănătate, vizată trimestrial de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit, în raza căruia domiciliază. Valorificarea acestor produse este admisă numai în locuri publice (piete, târguri, expozitii, cu ocazia manifestărilor organizate în perioada sărbătorilor religioase sau altor asemenea evenimente publice, organizate periodic de către autoritătile locale/judetene pe întreg teritoriul national).

2. Micii producători trebuie să aplice toate măsurile pentru a evita riscul contaminării acestora si trebuie să informeze directia sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti atunci când constată că produsele destinate vânzării prezintă un risc pentru sănătatea umană.

3. Produsele de origine animală trebuie să îndeplinească următoarele cerinte:

a) să provină de la animale, păsări sau colonii de albine sănătoase si să fie manipulate numai de către persoane sănătoase;

b) să nu fie falsificate sau cu mirosuri, gusturi ori culori străine, cu o consistentă anormală;

c) să nu fie murdărite sau să contină impurităti, să nu fie transportate ori prezentate în ambalaje murdare, ruginite sau improprii pentru produsul respectiv;

d) să fie însotite de precizări scrise din partea persoanei care le valorifică, referitoare la tipul produsului, originea acestuia, data recoltării, conditii de păstrare, precum si orice altă informatie considerată necesară;

e) pentru laptele crud, să respecte cerintele de sănătate animală si igienă stabilite în anexa III, sectiunea IX, cap. I, pct. I, pct. II, lit. A, lit. B, pct. 1, lit. C si pct. III din Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului nr. 853/2004 privind regulile specifice de igienă pentru alimentele de origine animală, cu amendamentele ulterioare, si cu asigurarea trasabilitătii produsului.

4. În locurile publice de valorificare a produselor de origine animală, micii producători vor avea o stare de igienă corespunzătoare (halate, sorturi, bonete curate) si vor avea asupra lor un document din care să reiasă că nu suferă de boli care pot fi transmise prin intermediul alimentelor.

 


            (pagina 2)

Animale existente în gospodăria producătorului

 

Specia si categoria

Anul .....................

Anul ...................

 

I

II

III

IV

I

II

III

IV

Bovine

 

 

 

 

 

 

 

 

din care vaci

 

 

 

 

 

 

 

 

din care vaci mulgătoare

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovine - caprine

 

 

 

 

 

 

 

 

din care mulgătoare

 

 

 

 

 

 

 

 

Porcine

 

 

 

 

 

 

 

 

Păsări

 

 

 

 

 

 

 

 

din care ouătoare

 

 

 

 

 

 

 

 

Familii de albine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produsele care se valorifică:

...........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

 

(pagina 3)

 

Starea sănătătii animalelor

 

 

 

 

 

 

 

 

Examene sanitare veterinare efectuate

Data

Rezultatul

Semnătura si parafa medicului

veterinar de liberă practică

împuternicit

Tuberculinarea bovinelor

 

 

 

 

 

 

Controlul serologic pentru bruceloza bovină

 

 

 

Controlul pentru depistarea mastitelor la vaci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Examenul clinic al animalelor, păsărilor si familiilor de albine din gospodărie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observatii si restrictii sanitare veterinare:

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

 

Medic veterinar oficial,

 

L.S.............................................

(semnătura si parafa)


 

MINISTERUL MEDIULUI

 

ORDIN

pentru modificarea Ghidului de finantare a Programului de înlocuire sau completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, energie geotermală si energie eoliană ori alte sisteme care conduc la îmbunătătirea calitătii aerului, apei si solului, aprobat prin Ordinul ministrului mediului si dezvoltării durabile nr. 1.339/2008

 

În baza art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 368/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Dezvoltării Durabile, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul mediului emite următorul ordin:

Art. I. - Ghidul de finantare a Programului de înlocuire sau completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, energie geotermală si energie eoliană sau alte sisteme care conduc la îmbunătătirea calitătii aerului, apei si solului, aprobat prin Ordinul ministrului mediului si dezvoltării durabile nr. 1.339/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 742 din 3 noiembrie 2008, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 21, alineatul (4) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(4) În baza propunerii Comisiei de validare, Comitetul Director al Autoritătii validează instalatorul sau respinge cererea de înscriere a acestuia, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data închiderii sesiunii de finantare”.

2. La articolul 24, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(1) Pentru solicitantii care aplică prin modalitate indirectă, Programul se desfăsoară anual, în perioada 16 februarie - 5 decembrie.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul mediului,

Nicolae Nemirschi

 

Bucuresti, 24 decembrie 2008.

Nr. 1.632.

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI TINERETULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea Centralizatorului privind disciplinele de învătământ, domeniile si specializările, precum si probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învătământul preuniversitar 2009

 

Având în vedere prevederile art. 141 din Legea învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 5, 7, 9 si 44 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările si completările ulterioare,

în baza prevederilor Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările si completările ulterioare, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul educatiei, cercetării si tineretului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Centralizatorul privind disciplinele de învătământ, domeniile si specializările, precum si probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învătământul preuniversitar 2009, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Candidatii ale căror specializări nu se regăsesc în Centralizatorul privind disciplinele de învătământ, domeniile si specializările, precum si probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învătământul preuniversitar 2009 vor primi acceptul de participare la concursurile de ocupare a posturilor didactice vacante din învătământul preuniversitar dacă profilul postului/catedrei vacante coincide cu profilul specializării absolvite si specializarea înscrisă pe diploma candidatului poate să fie asimilată uneia dintre specializările incluse în acest centralizator. În aceste situatii, acceptul de participare la concursurile de ocupare a posturilor didactice vacante din învătământul preuniversitar se acordă de Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului.

Art. 3. - Directia generală managementul resurselor umane, Directia generală management învătământ preuniversitar, Directia generală strategii si programe universitare, Directia generală management învătământ în limbile minoritătilor si relatia cu Parlamentul din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului si inspectoratele scolare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Anton Anton

 

Bucuresti, 17 decembrie 2008.

Nr. 6.297.


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 895 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul de vânzări si informare al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

ACTE ALE ÎNALTEI CURTI DE CASATIE SI JUSTITIE

 

ÎNALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE

- SECTIILE UNITE -

 

DECIZIA Nr. 23

din 12 mai 2008

 

Dosar nr. 6/2008

Sub presedintia domnului profesor universitar dr. Nicolae Popa, presedintele Înaltei Curti de Casatie si Justitie,

Sectiile Unite ale Înaltei Curti de Casatie si Justitie, în conformitate cu dispozitiile art. 25 lit. a) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, s-au întrunit pentru a examina recursul în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, cu privire la aplicarea dispozitiilor art. 40 si 41 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 92/2004 privind reglementarea drepturilor salariale si a altor drepturi ale functionarilor publici pe anul 2005, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 76/2005, ale art. 42 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2006 privind reglementarea drepturilor salariale si a altor drepturi ale functionarilor publici pentru anul 2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 417/2006, si ale art. 41 din Ordonanta Guvernului nr. 6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale si a altor drepturi ale functionarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare si alte drepturi ale functionarilor publici, precum si cresterile salariale care se acordă functionarilor publici în anul 2007, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 232/2007, referitor la posibilitatea functionarilor publici din cadrul instantelor si parchetelor de a beneficia, începând cu data de 1 ianuarie 2005, de anumite drepturi bănesti reglementate de legislatia specifică personalului auxiliar de specialitate.

Sectiile Unite au fost constituite cu respectarea dispozitiilor art. 34 din Legea nr. 304/2004, republicată, fiind prezenti 88 de judecători din totalul de 115 aflati în functie.

Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie a fost reprezentat de procurorul Antoaneta Florea.

Reprezentanta procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie a sustinut recursul în interesul legii, punând concluzii pentru admiterea acestuia în sensul de a se stabili că functionarii publici din cadrul instantelor si parchetelor nu beneficiază de drepturile bănesti reglementate de legislatia specifică personalului auxiliar de specialitate din cadrul instantelor si al parchetelor de pe lângă acestea.

SECTIILE UNITE,

deliberând asupra recursului în interesul legii, constată următoarele:

Prin recursul în interesul legii nr. 4.214/c/814/2007 din 26 februarie 2008, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, se învederează că în practica judiciară nu există un punct de vedere unitar cu privire la interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 40 si 41 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 92/2004 privind reglementarea drepturilor salariale si a altor drepturi ale functionarilor publici pe anul 2005, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 76/2005, ale art. 42 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2006 privind reglementarea drepturilor salariale si a altor drepturi ale functionarilor publici pentru anul 2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 417/2006, si ale art. 41 din Ordonanta Guvernului nr. 6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale si a altor drepturi ale functionarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare si alte drepturi ale functionarilor publici, precum si cresterile salariale care se acordă functionarilor publici, în anul 2007, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 232/2007, referitor la posibilitatea functionarilor publici din cadrul instantelor si parchetelor de a beneficia, începând cu data de 1 ianuarie 2005, de anumite drepturi bănesti reglementate de legislatia specifică personalului auxiliar de specialitate.

În acest sens se precizează:

I. Unele instante de judecată au considerat că, în aplicarea prevederilor art. 40 din Ordonanta de urgen t ă a Guvernului nr. 92/2004, functionarii publici sunt îndreptătii să beneficieze de sporurile sau de alte drepturi salariale prevăzute de legislatia specifică autoritătii sau institutiei publice în care îsi desfăsoară activitatea.

Totodată, s-a apreciat că acest text de lege are caracter obligatoriu si vine în completarea drepturilor generale stabilite pentru toate categoriile de functionari publici, în considerarea unui tratament nediscriminatoriu, în conditiile aceluiasi loc de muncă.

II. Potrivit altei practici, actiunile reclamantilor - functionari publici au fost admise numai în parte, fiindu-le acordate doar acele sporuri sau drepturi bănesti care sunt prevăzute exclusiv de legislatia care reglementează salarizarea personalului auxiliar din instante si parchete si care nu se regăsesc în legislatia specifică functionarilor publici.

În motivarea acestui punct de vedere s-a considerat că, în cazul în care legislatia care reglementează drepturile salariale ale functionarilor publici prevede sporuri sau drepturi care au acelasi continut cu cele prevăzute de legislatia specifică autoritătii sau institutiei publice în care îsi desfăsoară activitatea, acestea nu se vor putea acorda decât o singură dată, respectiv în temeiul legislatiei care reglementează drepturile salariale ale functionarilor publici, si nu în temeiul legislatiei specifice autoritătii publice în care îsi desfăsoară activitatea, deoarece în caz contrar s-ar realiza o discriminare pozitivă, în sensul că functionarilor publici le-ar fi acordate mai multe drepturi decât personalului auxiliar care functionează în cadrul acelei autorităti, ceea ce este inadmisibil.

III. În fine, alte instante au respins actiunile reclamantilor functionari publici din cadrul instantelor si parchetelor, iar în motivare s-a argumentat că, începând cu anul 2005, drepturile salariale cuvenite functionarilor publici au fost reglementate de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 92/2004, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 76/2005.

Aceste din urmă instante au interpretat si au aplicat corect dispozitiile legii.

În cadrul instantelor judecătoresti si al parchetelor de pe lângă acestea functionează, de regulă, magistrati, personal auxiliar de specialitate, functionari publici si personal contractual (care desfăsoară activităti administrative, de gospodărire, întretinere-reparatii si de deservire).

Potrivit art. 31 din Legea nr. 188/1999 privind statutul functionarilor publici, republicată: „(1) Pentru activitatea desfăsurată functionarii publici au dreptul la un salariu compus din:

a) salariul de bază;

b) sporul pentru vechime în muncă;

c) suplimentul postului;

d) suplimentul corespunzător treptei de salarizare.

(2) Functionarii publici beneficiază de prime si de alte drepturi salariale, în conditiile legii.

(3) Salarizarea functionarilor publici se face în conformitate cu prevederile legii privind stabilirea sistemului unitar de salarizare pentru functionarii publici.”

Această dispozitie legală consacră, deci, principiul sistemului unitar de salarizare pentru functionarii publici, indiferent de autoritatea, institutia publică sau unitatea bugetară în care îsi desfăsoară activitatea.

În aceste conditii, functionarii publici din cadrul instantelor judecătoresti si al parchetelor de pe lângă acestea nu pot fi salarizati diferit de functionarii publici din celelalte autorităti si institutii bugetare.

Prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 245/2000 privind stabilirea sistemului unitar de salarizare a functionarilor publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 640 din 8 decembrie 2000, s-a stabilit un sistem de salarizare pentru functionarii publici, inclusiv pentru functionarii publici care aveau statute proprii, aprobate prin legi speciale, în măsura în care acestea nu dispuneau altfel.

S-a urmărit crearea unui sistem unitar de salarizare aplicabil tuturor functionarilor publici, necesitatea restrângerii costurilor administratiei publice, crearea unei ierarhii a sistemului de salarizare, pe categorii, clase si grade, si stabilirea unui raport just între partea fixă si partea variabilă a salariului, care să tină seama de activitatea depusă si de importanta ei.

Pentru activitatea depusă functionarii publici aveau dreptul la salariu care se compunea dintr-o parte fixă, reprezentând salariul de bază pe categorii, clase s i grade profesionale, si o parte variabilă, compusă din sporuri i indemnizatii la salariul de bază.

De asemenea, functionarii publici beneficiau de premii, recompense, stimulente si alte drepturi mentionate la cap. IV si V ale actului normativ respectiv.

Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 245/2000 a fost însă abrogată prin Ordonana de urgentă a Guvernului nr. 33/2001 privind unele măsuri referitoare la salarizarea functionarilor publici si a altor categorii de personal din sectorul bugetar, precum si a personalului din organele autoritătii judecătoresti, aprobată cu modificări prin Legea nr. 386/2001, si apoi respinsă prin Legea nr. 725/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 794 din 13 decembrie 2001.

Prin art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 33/2001 s-a prevăzut că salariul de bază si celelalte drepturi salariale ale functionarilor publici se stabilesc, în continuare, potrivit prevederilor Legii nr. 154/1994 privind sistemul de stabilire a salariului de bază în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupă functii de demnitate publică, cu modificările si completările ulterioare, ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sistemul bugetar, cu modificările si completările ulterioare, si, după caz, ale altor acte normative în vigoare, aplicabile în sistemul bugetar.

Drepturile de natură salarială ale functionarilor publici au fost ulterior reglementate prin mai multe acte normative, cum ar fi: Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 192/2002 privind reglementarea drepturilor de natură salarială ale functionarilor publici, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 228/2003, Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 123/2003 privind cresterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 164/2004, cu modificările si completările ulterioare, Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 10/2004 privind Statutul personalului vamal, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 243/2004, Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 82/2004 privind unele măsuri în domeniul functiei publice, aprobată prin Legea nr. 9/2005, Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitătilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificările si completările ulterioare etc.

De asemenea, au fost adoptate o serie de ordonante ale Guvernului referitoare la cresteri salariale pentru functionarii publici din diverse domenii de activitate.

Începând cu anul 2005, salarizarea functionarilor publici s-a făcut potrivit prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 92/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.091 din 23 noiembrie 2004, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 76/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 324 din 18 aprilie 2005.

Conform art. 1 alin. (2) din acest act normativ, adoptarea sistemului de salarizare a functionarilor publici a avut în vedere crearea premiselor pentru implementarea din anul 2006 a sistemului unitar de salarizare a functionarilor publici, crearea unei ierarhizări a sistemului de salarizare pe categorii, clase, grade profesionale si salarizarea în raport cu activitatea depusă, cu importanta si complexitatea atributiilor si responsabilitătilor prevăzute în fisa postului.

Sistemul de salarizare cuprindea salariile de bază, sporurile, premiile, stimulentele si alte drepturi.

Salariile de bază au fost stabilite în functie de nivelul studiilor necesare exercitării functiei publice si în raport cu categoria si, după caz, cu gradul profesional al functiei publice, precum si în raport cu nivelul la care se presta activitatea, respectiv la nivel central sau local, pentru fiecare grad profesional al functiei publice de executie existând 3 trepte de salarizare.

Functionarii publici beneficiau de: indemnizatii de conducere, salarii de merit, spor de vechime în muncă, spor pentru activitatea desfăsurată în timpul noptii, spor pentru orele prestate peste durata normală a timpului de lucru, spor pentru titlul stiintific de doctor, dacă îsi desfăsurau activitatea în domeniul pentru care aveau titlul stiintific respectiv, premii lunare si un premiu anual, stimulente pentru activitatea de confiscare, valorificare de bunuri si încasarea de penalităti, un concediu de odihnă plătit în raport cu vechimea în muncă, concedii plătite în cazul unor evenimente familiale deosebite, indemnizatii de delegare si detasare, indemnizatii de instalare, concedii de studii etc. Totodată, unii functionari publici beneficiau de un spor de confidentialitate pentru activitatea prestată în cadrul unor anumite institutii ale administratiei publice centrale.

Potrivit art. 40 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 92/2004, functionarii publici beneficiau de sporurile sau de alte drepturi salariale prevăzute de legislatia specifică autoritătii sau institutiei publice în care îsi desfăsoară activitatea.

Aceste dispozitii au fost preluate de art. 42 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 417/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 din 24 noiembrie 2006, precum si de art. 41 din Ordonanta Guvernului nr. 6/2007, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 232/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 474 din 16 iulie 2007.

Începând cu anul 2006, functionarii publici au beneficiat, în plus fată de drepturile salariale prevăzute în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 92/2004, de sporuri pentru conditii vătămătoare si sporuri pentru conditii periculoase de muncă, iar cei din cadrul Oficiului pentru Migratia Fortei de Muncă, care participă la selectia si recrutarea fortei de muncă pentru lucrul în străinătate, de un spor de până la 5% din salariul de bază.

În ceea ce priveste salarizarea personalului puterii judecătoresti, aceasta a fost stabilită initial prin Legea nr. 52/1991 cu privire la salarizarea personalului din organele judecătoresti.

Dispozitii referitoare la salarizarea acestui personal se găseau si în Legea nr. 56/1996 privind salarizarea si alte drepturi ale judecătorilor Curtii Supreme de Justitie, ale magistratilor asistenti si ale celorlalte categorii de personal, modificată si completată prin Ordonanta Guvernului nr. 55/1997, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 126/2000.

Un nou sistem de salarizare pentru autoritatea judecătorească s-a stabilit prin Legea nr. 50/1996 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului din organele autoritătii judecătoresti, modificată si completată prin Ordonanta Guvernului nr. 83/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 425 din 1 septembrie 2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 339/2001.

Acest act normativ avea mai multe capitole, el reglementând si salarizarea personalului din laboratoarele de expertiză criminalistică, a personalului Institutului National al Magistraturii, personalului din serviciile de reintegrare socială si supraveghere, precum si a personalului din Directia Generală a Penitenciarelor, din unitătile subordonate acesteia, din Serviciul Independent de Protectie si Anticoruptie, din Directia medicală si unitătile sanitare subordonate, precum si a personalului din Ministerul Justitiei care coordona si controla aceste institutii.

Capitolul I al legii avea mai multe sectiuni, una reglementând salarizarea si alte drepturi ale magistratilor, iar alta salarizarea personalului auxiliar de specialitate si a altor categorii de personal, drepturile salariale, precum i alte drepturi comune întregului personal fiind prevăzute în cap. V al actului normativ respectiv.

Începând cu anul 2003, salarizarea si alte drepturi ale magistratilor au fost stabilite prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 177/2002 privind salarizarea si alte drepturi ale magistratilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 347/2003, personalul auxiliar de specialitate din cadrul instantelor judecătoresti si parchetelor de pe lângă acestea continuând să fie salarizat conform Legii nr. 50/1996 si Legii nr. 56/1996.

Prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea si alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor si altor categorii de personal din sistemul justitiei, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 45/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 169 din 9 martie 2007, s-au reglementat salarizarea si alte drepturi ale membrilor Consiliului Superior al Magistraturii, ale judecătorilor de la Înalta Curte de Casatie si Justitie, de la curtile de apel, tribunale si judecătorii, ale procurorilor de la parchetele de pe lângă aceste instante, ale magistratilor asistenti de la Înalta Curte de Casatie si Justitie, ale personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor si procurorilor, potrivit Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si salarizarea si unele drepturi ale asistentilor judiciari.

Potrivit art. 2 din acest act normativ, salarizarea si celelalte drepturi ale judecătorilor, ale procurorilor, ale personalului asimilat acestora si ale magistratilor asistenti se stabilesc tinându-se seama de locul si rolul justitiei în statul de drept, de răspunderea, complexitatea si riscurile functiei, de incompatibilitătile si interdictiile prevăzute de lege pentru aceste categorii de personal.

Potrivit art. 59 din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecătoresti s i al parchetelor de pe lângă acestea, stabilirea drepturilor i îndatoririlor personalului auxiliar se face tinându-se seama de locul si rolul acestuia în desfăsurarea activitătii de justitie, de răspunderea si complexitatea fiecărei functii, de interdictiile si incompatibilitătile prevăzute de lege pentru persoanele care sunt încadrate în institutiile publice.

De asemenea, conform art. 60 din acelasi act normativ: „(1) Pentru activitatea desfăsurată personalul auxiliar de specialitate al instantelor judecătoresti si al parchetelor de pe lângă acestea are dreptul la o salarizare stabilită în raport cu nivelul instantei sau parchetului, cu functia detinută, cu vechimea în muncă si în specialitate, precum si cu alte criterii prevăzute de lege.”

(2) Abrogat

„(3) Personalul auxiliar de specialitate al instantelor judecătoresti si al parchetelor de pe lângă acestea beneficiază de salarii de bază, spor de vechime, prime si de alte drepturi salariale, în conditiile legii.

(4) Salarizarea personalului auxiliar de specialitate, a functionarilor publici s i a personalului contractual din cadrul instantelor judecătoreti, parchetelor de pe lângă acestea, precum si din cadrul Ministerului Justitiei, Institutului National al Magistraturii si Scolii Nationale de Grefieri se stabileste prin lege specială.

(5) Până la intrarea în vigoare a legii speciale de salarizare, rămân aplicabile în continuare dispozitiile legale referitoare la salarizarea personalului prevăzut la alin. (4).”

Începând cu anul 2007, salarizarea personalului auxiliar de specialitate din cadrul instantelor judecătoresti si al parchetelor de pe lângă acestea a fost stabilită prin Ordonanta Guvernului nr. 8/2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 19 iulie 2007.

Această ordonantă reglementează salarizarea si alte drepturi ale personalului auxiliar de specialitate din cadrul instantelor judecătoresti si al parchetelor de pe lângă acestea, astfel cum este definit la art. 3 din Legea nr. 567/2004, cu modificările si completările ulterioare, respectiv grefieri, grefieri statisticieni, grefieri documentaristi, grefieri arhivari, grefieri registratori, grefieri informaticieni, agenti procedurali, aprozi si soferi.

În ceea ce priveste salarizarea personalului contractual al instantelor judecătoresti si al parchetelor de pe lângă acestea ea este reglementată de actele normative privind sistemul de stabilire a salariilor de bază din sectorul bugetar.


Se observă, deci, vointa legiuitorului de a stabili în cadrul puterii judecătoresti sisteme de salarizare pe categorii de personal, unul pentru magistrati si altul pentru personalul auxiliar de specialitate, functionarii publici si personalul contractual fiind retribuit în baza unor acte normative care se aplică, în general, în toate domeniile de activitate unde este încadrat un astfel de personal.

Totodată, chiar dacă până în prezent nu a fost adoptată o lege a sistemului unitar de salarizare a functionarilor publici, este evidentă intentia legiuitorului de a salariza după aceleasi criterii această categorie de personal, indiferent de autoritatea, institutia publică sau unitatea bugetară în care îsi desfăsoară activitatea.

Pentru ca sporurile sau alte drepturi salariale să fie specifice unei autorităti sau institutii publice, trebuie ca aceste drepturi să fie acordate numai personalului autoritătii respective si de ele să beneficieze întregul personal.

Drept urmare, actele normative care reglementează salarizarea doar a unei anumite categorii de personal, cum ar fi magistratii sau personalul auxiliar de specialitate al instantelor judecătoresti si parchetelor de pe lângă acestea, nu îndeplinesc cerinta de a constitui o „legislatie specifică autoritătii sau institutiei publice” în care functionarii publici îsi desfăsoară activitatea.

Aceste acte normative fiind de strictă interpretare, dispozitiile lor sunt aplicabile numai categoriei de personal la care se referă si nu întregului personal, astfel încât, în lipsa unei prevederi exprese, nu pot fi extinse si la alte categorii de personal din cadrul autoritătii sau institutiei publice.

Pe de altă parte, marea majoritate a sporurilor si altor drepturi salariale acordate magistratilor sau personalului auxiliar de specialitate sunt prevăzute si de legislatia care reglementează salarizarea functionarilor publici, astfel încât ele nu mai pot fi acordate încă o dată acestei categorii de personal sau în procentele din salariul de bază specificate pentru magistrati ori personalul auxiliar.

Este de necontestat faptul că atributiile, conditiile de încadrare si specificul muncii personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecătoresti si parchetelor sunt total diferite de cele ale functionarilor publici, astfel încât acestia din urmă nu pot beneficia de aceleasi sporuri sau drepturi salariale acordate în mod expres de lege numai unei anumite categorii de personal a puterii judecătoresti.

Ca atare, prin art. 40 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 92/2004, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 76/2005, art. 42 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 417/2006, si art. 41 din Ordonanta Guvernului nr. 6/2007, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 232/2007, legiuitorul nu a înteles să completeze salarizarea functionarilor publici cu drepturile salariale prevăzute de lege pentru o anumită categorie de personal din sistemul judiciar.

În consecintă, în baza dispozitiilor art. 25 lit. a) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, si ale art. 329 alin. 2 si 3 din Codul de procedură civilă, urmează a se admite recursul în interesul legii si a se stabili că dispozitiile legale mentionate mai sus se interpretează în sensul că functionarii publici din cadrul instantelor judecătoresti si al parchetelor de pe lângă acestea nu beneficiază de drepturile bănesti reglementate de legislatia specifică personalului auxiliar de specialitate din cadrul instantelor si al parchetelor.

PENTRU ACESTE MOTIVE

În numele legii

DECID:

Admit recursul în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie.

Dispozitiile art. 40 si 41 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 92/2004 privind reglementarea drepturilor salariale si a altor drepturi ale functionarilor publici pe anul 2005, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 76/2005, ale art. 42 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2006 privind reglementarea drepturilor salariale si a altor drepturi ale functionarilor publici pentru anul 2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 417/2006, si ale art. 41 din Ordonanta Guvernului nr. 6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale si a altor drepturi ale functionarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare si alte drepturi ale functionarilor publici, precum si cresterile salariale care se acordă functionarilor publici în anul 2007, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 232/2007, se interpretează în sensul că:

Functionarii publici din cadrul instantelor si parchetelor nu beneficiază de drepturile bănesti reglementate de legislatia specifică personalului auxiliar de specialitate din cadrul instantelor si al parchetelor de pe lângă acestea.

Obligatorie, potrivit art. 329 alin. 3 din Codul de procedură civilă.

Pronuntată în sedintă publică astăzi, 12 mai 2008.

 

PRESEDINTELE ÎNALTEI CURTI DE CASATIE SI JUSTITIE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Prim-magistrat-asistent,

Victoria Maftei

 

RECTIFICĂRI

 

La Ordinul ministrului justitiei nr. 1.355/C/2008 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 422 din 5 iunie 2008, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- în anexa nr. 2, la pozitia nr. 43, în loc de: „43. Lupasco Oleg, fiul lui Alexandru (fiul lui Ion, născut la 12.06.1930 în localitatea Chircăiesti) si Larisa, născut la data de 19 aprilie 1982 în localitatea Căuseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, raionul Căuseni, localitatea Chircăiesti, Str. Tineretului. (2.707/2007)” se va citi: „43. Lupasco Oleg, fiul lui Alexandr (fiul lui Ion, născut la 12.06.1930 în localitatea Chircăiesti) si Larisa, născut la data de 19 aprilie 1982 în localitatea Căuseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, raionul Căuseni, localitatea Chircăiesti, Str. Tineretului. (2.707/2007)”.


 

La Ordinul ministrului justitiei nr. 2.607/C/2008 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 726 din 27 octombrie 2008, se fac următoarele rectificări (care nu apartin Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- în anexa nr. 1, la pozitia nr. 72, în loc de: „72. Chisaru Oleg, fiul lui Chisaru Mihail si Chisaru Valentina (fiica lui Gorca Dumitru, născut la 18.03.1926 în localitatea Sîngerei), născut la data de 5 septembrie 1985 în localitatea Sîngerei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Sîngerei, Str. Independentei nr. 58, ap. 3. (419/2006)” se va citi: „72. Chisaru Oleg, fiul lui Chisaru Mihail si Chisaru Valentina (fiica lui Gorea Dumitru, născut la 18.03.1926 în localitatea Sîngerei), născut la data de 5 septembrie 1985 în localitatea Sîngerei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Sîngerei, Str. Independentei nr. 58, ap. 3. (419/2006)”;

- în anexa nr. 1, la pozitia nr. 137, în loc de: „137. Goncearov Anatolie, fiul lui Ion (fiul lui Tudor si Eugenia, născută la 1.05.1922 în localitatea Costesti) si Ludmila, născut la data de 18 mai 1981 în localitatea Cuhunesti, judetul Glodeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Glodeni, str. Stefan cel Mare nr. 11. (9.222/2003)” se va citi: „137. Goncearov Anatolie, fiul lui Ion (fiul lui Tudor si Eugenia, născut la 1.05.1922 în localitatea Costesti) si Ludmila, născut la data de 18 mai 1981 în localitatea Cuhnesti, judetul Glodeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Cuhnesti, raionul Glodeni. (9.222/2003)”;

- în anexa nr. 1, la pozitia nr. 263, în loc de: „263. Tricolici Ion, fiul lui Tricolici Vasile (născut la 16.03.1930 în localitatea Isacova) si Tricolici Eugenia, născut la data de 15 iunie 1960 în localitatea Neculăianca, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Orhei, str. Iakir nr. 17, ap. 15. (3.930/2002) Copii minori: Tricolici Viorica, născută la data de 23.03.1991.” se va citi: „263. Tricolici Ion, fiul lui Tricolici Vasile (născut la 16.03.1930 în localitatea Isacova) si Tricolici Eugenia, născut la data de 15 iunie 1960 în localitatea Neculăieuca, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Orhei, str. Iakir nr. 17, ap. 15. (3.930/2002) Copii minori: Tricolici Viorica, născută la data de 23.03.1991.”

- în anexa nr. 2, la pozitia nr. 47, în loc de: „47. Gubceac Constantin, fiul lui Iurie si Anastasia (fiica lui Grigoroi Petru si Ana, născută la 2.02.1940 în localitatea Pererita), născut la data de 27 ianuarie 1982 în localitatea Pererita, judetul Briceni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Pererita, judetul Briceni. (4.426/2004)” se va citi: „47. Gubceac Constantin, fiul lui Iurie si Anastasia (fiica lui Grigoroi Petru si Ana, născută la 2.02.1940 în localitatea Pererita), născut la data de 27 ianuarie 1982 în localitatea Pererita, raionul Briceni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Pererita, raionul Briceni. (4.426/2004)”.