MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul 176 (XX) - Nr. 899            LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Marti, 30 decembrie 2008

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            222. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea art. 31 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici si unele măsuri referitoare la remunerarea conducătorilor si adjunctilor conducătorilor autoritătilor si institutiilor publice centrale si locale

 

            223. - Ordonantă de urgentă privind unele măsuri de reducere a unor cheltuieli bugetare

 

            224. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea art. 5 alin. (2) din Legea nr. 415/2002 privind organizarea si functionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tării

 

            225. - Ordonantă de urgentă privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sistemul justitiei

 

            226. - Ordonantă de urgentă privind unele măsuri financiar-bugetare

 

            1.715. - Hotărâre privind unele măsuri pentru diminuarea cheltuielilor la entitătile la care capitalul social este detinut integral sau majoritar de stat sau de o unitate administrativ-teritorială

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

            308. - Decizie pentru modificarea Deciziei primului-ministru nr. 190/2007 privind organizarea si functionarea Cancelariei Primului-Ministru

 

            309. - Decizie pentru aprobarea structurii organizatorice si a statului de functii ale Aparatului de lucru al viceprim-ministrului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            688. - Ordin al ministrului internelor si reformei administrative privind desemnarea structurilor Ministerului Internelor si Reformei Administrative si stabilirea responsabilitătilor acestora în implementarea Legii nr. 291/2008 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Înaltul Comisariat al Natiunilor Unite pentru Refugiati si Organizatia Internatională pentru Migratie privind evacuarea temporară în România a unor persoane aflate în nevoie urgentă de protectie internatională si relocarea ulterioară a acestora, semnat la Bucuresti la 8 mai 2008, si pentru reglementarea unor aspecte procedurale de implementare a acestuia

 

2.095/890. - Ordin al ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 574/269/2008 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sănătate în anul 2008

 

Rectificări la :

 - Ordinul ministrului justitiei nr. 1.752/C/2008

 - Ordinul ministrului justitiei nr. 2.452/C/2008

 


ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea art. 31 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici si unele măsuri referitoare la remunerarea conducătorilor si adjunctilor conducătorilor autoritătilor si institutiilor publice centrale si locale

 

Luând în considerare că scopul Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, cu modificările si completările ulterioare, este acela de a stabili drepturile directorilor generali/directorilor din cadrul regiilor autonome, societătilor si companiilor nationale si societătilor comerciale la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este actionar unic sau majoritar, precum si filialelor acestora, termenele de aplicare fiind prorogate până la 31 martie 2009,

având în vedere faptul că la data de 1 ianuarie 2009 actualele contracte de mandat pentru operatorii economici rămân în vigoare până la 31 martie 2009 si luând în considerare conditiile actuale ale crizei economico-financiare, se impune cu necesitate si în regim de urgentă modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere discrepan î ele majore nejustificate existente între salariile personalului de conducere din autoritătile si institutiile publice centrale si locale în raport cu nivelul salariilor personalului de conducere din sectorul bugetar,

având în vedere că aceste elemente vizează interesul public si constituie situatii extraordinare si de urgentă, a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - Alineatul (1) al articolului 31 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 465 din 23 iunie 2008, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 31. - (1) Directorul general/Directorul beneficiază de o remuneratie lunară acordată prin contractul de mandat, după cum urmează:

a) la nivelul regiilor autonome, societătilor si companiilor nationale si societătilor comerciale aflate în coordonarea, subordonarea sau sub autoritatea ministerelor, organelor de specialitate ale administratiei publice centrale si autoritătilor publice centrale la care statul este actionar unic sau majoritar, precum si filialelor acestora, remuneraia nu poate depăsi nivelul indemnizatiei lunare acordate prin lege pentru functia de secretar de stat;

b) la nivelul regiilor autonome, societătilor si companiilor de interes judetean aflate în coordonarea, subordonarea sau sub autoritatea unei unităti administrativ-teritoriale judetene, precum si filialelor acestora, remuneratia nu poate depăsi nivelul indemnizatiei lunare acordate prin lege pentru functia de vicepresedinte al consiliului judetean, respectiv viceprimar al municipiului Bucuresti;

c) la nivelul regiilor autonome, societătilor si companiilor de interes local aflate în coordonarea, subordonarea sau sub autoritatea unei unităti administrativ-teritoriale de interes local, precum si filialelor acestora, remuneratia nu poate depăsi nivelul indemnizatiei lunare acordate prin lege pentru functia de viceprimar.”

Art. II. - Prevederile art. I se aplică în perioada ianuarie - decembrie 2009, contractele de mandat încheiate până la data de 31 decembrie 2008, inclusiv, modificându-se în mod corespunzător.

Art. III. - Prin hotărâre a Guvernului se vor stabili remuneratiile cuvenite reprezentantilor statului sau ai unitătilor administrativ-teritoriale în organele de conducere sau control ale regiilor autonome, companiilor nationale si societătilor la care capitalul social este detinut integral sau majoritar de stat sau de o unitate administrativ-teritorială.

Art. IV. - (1) În perioada ianuarie - decembrie 2009, unica formă de remunerare a conducătorilor si adjunctilor conducătorilor autoritătilor si institutiilor publice, indiferent de forma de finantare, aflate în subordinea, sub autoritatea, în coordonarea Guvernului, ministerelor si celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, precum si cele aflate în coordonarea primului-ministru o reprezintă o sumă egală cu indemnizatia prevăzută de lege pentru functia de secretar de stat din ministere, respectiv de subsecretar de stat din ministere, după caz.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică numai în cazul conducătorilor si adjunctilor conducătorilor autoritătilor si institutiilor publice în cauză a căror remuneratie depăseste, la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, nivelul indemnizatiei prevăzute de lege pentru functia de secretar de stat, respectiv subsecretar de stat din minister.

Art. V. - La data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă se abrogă:

a) Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 219/2008 privind prorogarea termenelor de aplicare a dispozitiilor art. III din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 135/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 858 din 19 decembrie 2008;

b) articolele II si III din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 135/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 728 din 28 octombrie 2008.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează: Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Marian Sârbu

Ministrul administratiei si internelor,

Gabriel Oprea

 

Bucuresti, 30 decembrie 2008.

Nr. 222.


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind unele măsuri de reducere a unor cheltuieli bugetare

 

Luând în considerare presiunile si riscurile determinate de evolutiile economice interne si externe, necesitatea sustinerii cresterii economice si reducerii inflatiei, precum si asigurarea cu prioritate a sumelor destinate finantării proiectelor de infrastructură si a cofinantării proiectelor finantate din fonduri europene si a contributiei României la bugetul comunitar,

având în vedere opiniile si recomandările Comisiei Europene, dar si ale agentiilor de rating efectuate cu ocazia evaluărilor periodice,

rezultă că pentru evitarea riscurilor semnalate este necesară adoptarea unei politici de restrângere a cheltuielilor bugetare.

Întrucât toate acestea vizează interesul general public si constituie situatii de urgentă si extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

Art. 1. - (1) Până la data de 31 decembrie 2009 se suspendă ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, inclusiv a posturilor scoase la concurs sau examen, dar a căror procedură de ocupare nu s-a finalizat, din cadrul autoritătilor si institutiilor publice, indiferent de modul de finantare si de subordonare a acestora.

(2) Se exceptează de la prevederile alin. (1) ocuparea posturilor unice ale căror atributii specifice nu se regăsesc la celelalte posturi din cadrul structurii organizatorice a autoritătilor si institutiilor publice.

(3) La propunerea ordonatorilor principali de credite, cu avizul Ministerului Finantelor Publice si al Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, numai în cazuri temeinic justificate, Guvernul poate aproba exceptarea de la prevederile alin. (1).

(4) Ocuparea prin concurs sau examen a posturilor prevăzute la alin. (2) si alin. (3) se va face, în conditiile legii, pe răspunderea ordonatorilor principali de credite.

Art. 2. - (1) Ordonatorii principali de credite ai autoritătilor si institutiilor publice, indiferent de modul de finantare si de subordonare a acestora, au obligatia să prevadă în proiectul de buget pe anul 2009 cheltuieli pentru achizitionarea de bunuri si servicii cu cel putin 15% mai mici decât cele aprobate pentru anul 2008 pentru această natură de cheltuieli.

(2) Ordonatorii principali de credite prevăzuti la alin. (1) au obligatia să prevadă în proiectul de buget pentru anul 2009 cheltuieli pentru achizitionarea de mobilier, aparatură birotică, masini si echipamente cu 50% mai mici decât cele aprobate pentru anul 2008 pentru această natură de cheltuieli.

(3) În cazuri temeinic justificate si în limita cheltuielilor bugetare aprobate, ordonatorii de credite pot efectua achizitii de bunuri peste limita de 50% prevăzută la alin. (2), cu avizul prealabil al Ministerului Finantelor Publice.

Art. 3. - Se exceptează de la prevederile art. 1 si 2 structurile, autoritătile si institutiile publice nou-înfiintate în luna decembrie 2008 si în anul 2009.

Art. 4. - (1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată acordate în anul 2008 prin hotărâri ale Guvernului bugetelor locale pentru acoperirea unor cheltuieli curente si de capital rămase neutilizate la finele anului se restituie la bugetul de stat.

(2) Regularizarea cu bugetul de stat a sumelor prevăzute la alin. (1) se realizează până la data de 8 ianuarie 2009.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Marian Sârbu

Ministrul administratiei si internelor,

Gabriel Oprea

 

Bucuresti, 30 decembrie 2008.

Nr. 223.

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea art. 5 alin. (2) din Legea nr. 415/2002 privind organizarea si functionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tării

 

Având în vedere necesitatea asigurării unei conduceri a Consiliului Suprem de Apărare a Tării care să reflecte importanta acestui organism în sistemul constitutional român,

luând în considerare faptul că neincluderea în conducerea Consiliului Suprem de Apărare a Tării a conducerii forului legislativ poate conduce la deficiente în activitatea acestui organism,

tinând cont de faptul că aceste elemente constituie situatii extraordinare, vizând interesul public, a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. - Alineatul (2) al articolului 5 din Legea nr. 415/2002 privind organizarea si functionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 494 din 10 iulie 2002, cu modificările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Presedintele Senatului si primul-ministru al Guvernului României îndeplinesc functiile de vicepresedinti ai Consiliului Suprem de Apărare a Tării.”

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Mihai Stănisoară

Ministrul administratiei si internelor,

Gabriel Oprea

 

Bucuresti, 30 decembrie 2008.

Nr. 224.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sistemul justitiei

 

Având în vedere necesitatea asigurării unui cadru unitar privind administrarea fondurilor în domeniul justitiei,

având în atentie imperativul identificării de noi resurse financiare în scopul îmbunătătirii capacitătii administrative a instantelor si parchetelor,

luând în considerare dificultătile întâmpinate până în prezent în ceea ce priveste executarea hotărârilor judecătoresti având ca obiect drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din sistemul justitiei, dificultăti care au persistat si după adoptarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2008 privind stabilirea de măsuri pentru solutionarea unor aspecte financiare în sistemul justitiei,

având în vedere influenta substantială asupra bugetului de stat pe anul 2009 pe care o are punerea în aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2008,

având în atentie necesitatea instituirii unor reglementări speciale, cu aplicabilitate limitată în timp, privind executarea silită a titlurilor executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale pentru personalul din sistemul justitiei,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. - (1) Plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoresti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din sistemul justitiei, devenite executorii până la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, cu exceptia celor care intră sub incidenta Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2008 privind stabilirea de măsuri pentru solutionarea unor aspecte financiare în sistemul justitiei, se realizează începând cu data de 31 martie 2009.

(2) Plata sumelor prevăzute în hotărârile judecătoresti care intră sub incidenta Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2008 se realizează potrivit esalonării stabilite prin Ordinul ministrului justitiei, al ministrului economiei si finantelor, al presedintelui Consiliului Superior al Magistraturii, al presedintelui Înaltei Curti de Casatie si Justitie si al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie nr. 1.859/C/2.484/26.650/131/3.774/C/2008 privind modalitatea de esalonare a plătii sumelor prevăzute în titlurile executorii emise până la intrarea în vigoare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2008 privind stabilirea de măsuri pentru solutionarea unor aspecte financiare în sistemul justitiei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 648 din 11 septembrie 2008.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul justitiei si libertătilor cetătenesti,

Cătălin Marian Predoiu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 30 decembrie 2008.

Nr. 225.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind unele măsuri financiar-bugetare

 

Luând în considerare presiunile si riscurile determinate de evolutiile economice interne si externe, necesitatea sustinerii cresterii economice si a reducerii inflatiei, precum si asigurarea cu prioritate a sumelor destinate cofinantării proiectelor finantate din fonduri europene si a contributiei României la bugetul comunitar,

având în vedere opiniile si recomandările Comisiei Europene, dar si ale agentiilor de rating efectuate cu ocazia evaluărilor periodice din care rezultă că pentru evitarea riscurilor semnalate este necesară adoptarea unei politici de restrângere a cheltuielilor bugetare,

tinând seama de necesitatea stabilirii cotelor de contributii de asigurări sociale care se vor utiliza începând cu anul 2009 si a cuantumului ajutorului de deces, dat fiind faptul că legea bugetului de stat si legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe acest an, prin care se prevedea nivelul acestora, nu sunt încă adoptate,

întrucât toate aceste aspecte vizează interesul public si constituie situatii de urgentă si extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul prevederilor art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - (1) Pentru anul 2009, cotele de contributii pentru asigurările de sănătate, prevăzute de Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, se stabilesc după cum urmează:

a) 5,5% pentru cota datorată de angajat, prevăzută la art. 257 din Legea nr. 95/2006, cu modificările si completările ulterioare;

b) 5,2% pentru cota datorată de angajatori, prevăzută la art. 258 din Legea nr. 95/2006, cu modificările si completările ulterioare;

c) 10,7% pentru cota datorată de persoanele prevăzute la art. 259 alin. (6) din Legea nr. 95/2006, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Cotele prevăzute la alin. (1) se aplică începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2009.

Art. 2. - (1) În temeiul prevederilor art. 18 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare, pentru anul 2009 cotele de contributie de asigurări sociale se stabilesc după cum urmează:

a) 28% pentru conditii normale de muncă, datorată de angajator si angajati, din care 9,5% datorată de angajati si 18,5% datorată de angajatori;

b) 33% pentru conditii deosebite de muncă, datorată de angajator si angajati, din care 9,5% datorată de angajati si 23,5% datorată de angajatori;

c) 38% pentru conditii speciale de muncă, datorată de angajator si angajati, din care 9,5% datorată de angajati si 28,5% datorată de angajatori.

(2) În cota de contributie individuală de asigurări sociale prevăzută la alin. (1) este inclusă si cota de 2,5% aferentă fondurilor de pensii administrate privat, prevăzută de Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Cotele prevăzute la alin. (1) si (2) se aplică începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2009.


Art. 3. - (1) În temeiul Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă, cu modificările si completările ulterioare, si al Legii nr. 200/2006 privind constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale, cu modificările ulterioare, pentru anul 2009 se stabilesc următoarele cote ale contributiilor:

a) contributia datorată de angajatori la bugetul asigurărilor pentru somaj este de 0,5 %;

b) contributia individuală datorată la bugetul asigurărilor pentru somaj este de 0,5%;

c) contributia datorată la bugetul asigurărilor pentru somaj de către persoanele asigurate în baza contractului de asigurare pentru somaj este de 1%;

d) contributia datorată de angajator la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale este de 0,25%.

(2) Cotele prevăzute la alin. (1) se aplică începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2009.

Art. 4. - (1) Cotele de contributii datorate de angajatori în functie de clasa de risc, potrivit prevederilor Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă si boli profesionale, cu modificările si completările ulterioare, se stabilesc de la 0,15% la 0,85%, aplicate asupra sumei veniturilor brute realizate lunar.

(2) Cotele prevăzute la alin. (1) se aplică începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2009.

Art. 5. - Pentru plata drepturilor cuvenite pe anul 2009, cheltuielile pentru transmiterea si achitarea drepturilor finantate din bugetul asigurărilor sociale de stat si a drepturilor finantate din bugetul asigurărilor pentru somaj se stabilesc prin aplicarea coeficientului de până la 1,03% asupra sumelor virate si se suportă din bugetele din care se finantează drepturile respective.

Art. 6. - (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2009, valoarea punctului de pensie reglementat de Legea nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare, este de 697,5 lei.

(2) Valoarea punctului de pensie prevăzută la alin. (1) se va aplica până la data de 1 a lunii următoare publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2009.

Art. 7. - Pentru anul 2009, cuantumul ajutorului de deces se stabileste, în conditiile legii, în cazul:

a) asiguratului sau pensionarului, la 1.702 lei;

b) unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului, la 851 lei.

Art. 8. - Institutiile publice centrale si locale, asa cum sunt definite prin Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si prin Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, indiferent de sistemul de finantare si de subordonare, inclusiv activitătile finantate integral din venituri proprii, înfiintate pe lângă institutiile publice, cu exceptia institutiilor finantate integral din venituri proprii, nu acordă tichete de masă în anul 2009 personalului din cadrul acestora.

Art. 9. - Compensarea în bani pentru tichetele de călătorie pe calea ferată neutilizate în anul 2008, prevăzută la art. 4 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 71/2004 privind acordarea unor facilităti familiilor de pensionari, aprobată prin Legea nr. 565/2004, cu modificările ulterioare, nu se acordă.

Art. 10. - Alineatul (3) al articolului 259 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) Contributia pentru veniturile din pensii aflate sub limita sumei neimpozabile din pensii prevăzute de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, se datorează si se calculează începând cu data de 1 ianuarie 2010.”

Art. 11. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 14/2008 pentru acordarea unui ajutor suplimentar familiilor si persoanelor singure cu venituri reduse, care utilizează gaze naturale pentru încălzirea locuintei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 147 din 27 februarie 2008, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 15, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

„(2) Sumele rămase neutilizate la sfârsitul anului 2008 vor fi reportate si utilizate în anul 2009 cu aceeasi destinatie.”

2. Articolul 4 se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 4. - Ajutoarele suplimentare prevăzute la art. 1 alin. (1) se acordă de Agentia Natională pentru Prestatii Sociale, prin agentiile judetene pentru prestatii sociale, respectiv a municipiului Bucuresti, denumite în continuare agentii teritoriale.”

3. În cuprinsul ordonantei de urgentă, sintagma directii teritoriale se înlocuieste cu sintagma agentii teritoriale, iar la articolul 12, denumirea Ministerul Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse se înlocuieste cu denumirea Agentia Natională pentru Prestatii Sociale.

Art. 12. - Alineatul (1) al articolului 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei în vederea cresterii copilului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.008 din 14 noiembrie 2005, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 7/2007, cu modificările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 1. - (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2009, persoanele care, în ultimul an anterior datei nasterii copilului, au realizat timp de 12 luni venituri profesionale supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, beneficiază de concediu pentru cresterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la 3 ani, precum si de o indemnizatie lunară în cuantum de 600 lei sau, optional, în cuantum de 85% din media veniturilor realizate pe ultimele 12 luni, dar nu mai mult de 4.000 lei.”

Art. 13. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 14/2008 pentru acordarea unui ajutor suplimentar familiilor si persoanelor singure cu venituri reduse, care utilizează gaze naturale pentru încălzirea locuintei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 147 din 27 februarie 2008, cu modificările si completările aduse prin prezenta ordonantă de urgentă, se va republica, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.


Art. 14. - Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă se abrogă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 192/2008 privind aprobarea unor măsuri de relaxare fiscală în vederea cresterii economice si a numărului locurilor de muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 815 din 4 decembrie 2008.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

Ministrul administratiei si internelor,

Gabriel Oprea

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Marian Sârbu

 

Bucuresti, 30 decembrie 2008.

Nr. 226.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind unele măsuri pentru diminuarea cheltuielilor la entitătile la care capitalul social este detinut integral sau majoritar de stat sau de o unitate administrativ-teritorială

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. III din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 222/2008 pentru modificarea art. 31 alin.(1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici si unele măsuri referitoare la remunerarea conducătorilor si adjunctilor conducătorilor autoritătilor si institutiilor publice centrale si locale,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - În anul 2009, reprezentantii statului sau ai unitătilor administrativ-teritoriale, în organele de conducere sau de control ale regiilor autonome, companiilor nationale si societătilor la care capitalul social este detinut integral sau majoritar de stat sau de o unitate administrativ-teritorială, inclusiv filialele acestora, beneficiază de o indemnizatie de 1% din remuneratia directorului/directorului general sau a presedintelui consiliului de administratie, respectiv al consiliului de supraveghere.

Art. 2. - Contractele de mandat pentru persoanele prevăzute la art. 1 se modifică potrivit dispozitiilor prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

Dan Nica

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

Ministrul economiei,

Adriean Videanu

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Marian Sârbu

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Ilie Sârbu

 

Bucuresti, 30 decembrie 2008.

Nr. 1.715.


 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru modificarea Deciziei primului-ministru nr. 190/2007 privind organizarea si functionarea Cancelariei Primului-Ministru

 

În temeiul prevederilor art. 19 si al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite următoarea decizie:

 

Articol unic. - Decizia primului-ministru nr. 190/2007 privind organizarea si functionarea Cancelariei Primului-Ministru, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 449 din 3 iulie 2007, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- La articolul 16, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Numărul maxim de posturi alocat Cancelariei Primului-Ministru este de 304, inclusiv demnitarii si posturile aferente Cabinetului primului-ministru, Cabinetului sefului Cancelariei Primului-Ministru si Cabinetului secretarului de stat pentru autorităti de reglementare.”

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion-Mircea Plângu

 

Bucuresti, 30 decembrie 2008.

Nr. 308.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru aprobarea structurii organizatorice si a statului de functii ale Aparatului de lucru al viceprim-ministrului

 

În temeiul art. 3 alin. (4) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Se aprobă structura organizatorică si statul de functii ale Aparatului de lucru al viceprim-ministrului, prevăzute în anexele nr. 1 si 2, care fac parte integrantă din prezenta decizie.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion-Mircea Plângu

 

Bucuresti, 30 decembrie 2008.

Nr. 309.

 


ANEXA Nr. 1

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Aparatului de lucru al viceprim-ministrului

 

ANEXA Nr. 2

 

STATUL DE FUNCTII

al Aparatului de lucru al viceprim-ministrului

 

Nr. crt.

Functia

Număr de posturi

Natura functiei

Studii

I.

VICEPRIM-MINISTRU

1

MANDAT

 

 

CABINETUL VICEPRIM-MINISTRULUI

19

 

 

 

1 Director de cabinet

1

CIM

S

 

2 Consilier personal

11

CIM

S

 

3 Asistent de cabinet

3

CIM

S

 

4 Secretar personal

4

CIM

S

II.

CONSILIER DE STAT

7

MANDAT

 

III.

SECRETAR DE STAT

1

MANDAT

 

 

CABINETUL SECRETARULUI DE STAT

4

 

 

 

1 Director de cabinet

1

CIM

S

 

2 Consilier personal

2

CIM

S

 

3 Secretar personal

1

CIM

M

IV.

COMPARTIMENT COORDONARE AUTORITĂTI DE REGLEMENTARE

3

 

 

 

2 Consilier

3

CIM

S

TOTAL POSTURI:

35

 

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL INTERNELOR SI REFORMEI ADMINISTRATIVE

 

ORDIN

privind desemnarea structurilor Ministerului Internelor si Reformei Administrative si stabilirea responsabilitătilor acestora în implementarea Legii nr. 291/2008 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Înaltul Comisariat al Natiunilor Unite pentru Refugiati si Organizatia Internatională pentru Migratie privind evacuarea temporară în România a unor persoane aflate în nevoie urgentă de protectie internatională si relocarea ulterioară a acestora, semnat la Bucuresti la 8 mai 2008, si pentru reglementarea unor aspecte procedurale de implementare a acestuia

 

Având în vedere prevederile art. 3 alin. (2) din Acordul dintre Guvernul României si Înaltul Comisariat al Natiunilor Unite pentru Refugiati si Organizatia Internatională pentru Migratie privind evacuarea temporară în România a unor persoane aflate în nevoie urgentă de protectie internatională si relocarea ulterioară a acestora, semnat la Bucuresti la 8 mai 2008, si pentru reglementarea unor aspecte procedurale de implementare a acestuia, ratificat prin Legea nr. 291/2008, denumit în continuare Acordul, si ale Legii nr. 291/2008,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările ulterioare, si ale art. 3 alin. (4) din Legea nr. 291/2008

ministrul internelor si reformei administrative emite următorul ordin:

Art. 1. - Se desemnează următoarele structuri din cadrul Ministerului Internelor si Reformei Administrative cu responsabilităti în aplicarea prevederilor Acordului:

a) Oficiul Român pentru Imigrări, denumit în continuare ORI;

b) Inspectoratul General al Politiei de Frontieră, denumit în continuare IGPF.

Art. 2. - Se desemnează ORI ca structură competentă pentru aplicarea dispozitiilor art. 3 si 4 din Legea nr. 291/2008 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Înaltul Comisariat al Natiunilor Unite pentru Refugiati si Organizatia Internatională pentru Migratie privind evacuarea temporară în România a unor persoane aflate în nevoie urgentă de protectie internatională si relocarea ulterioară a acestora, semnat la Bucuresti la 8 mai 2008, si pentru reglementarea unor aspecte procedurale de implementare a acestuia. În acest sens, ORI are următoarele atributii principale:

a) eliberează documente temporare de identitate, valabile pentru o perioadă de 6 luni, persoanelor care fac obiectul Acordului, pe timpul sederii legale a acestora pe teritoriul României, conform modelului prevăzut în anexă si, după caz, prelungeste valabilitatea acestora;

b) procedează la fotografierea persoanelor care fac obiectul Acordului si înregistrarea datelor cu caracter personal;

c) amprentează persoanele cărora, în aplicarea dispozitiilor Acordului, li s-a acordat acces pe teritoriul României, cu respectarea conditiilor prevăzute la art. 4 din Legea nr. 291/2008.

Art. 3. - În aplicarea prevederilor Acordului, ORI are următoarele atributii specifice:

a) decide cu privire la acordarea accesului pe teritoriu, cu exceptarea de la regimul de vize a persoanelor aflate în nevoie urgentă de protectie, pe baza listei prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) din Acord, a prezentării situatiei si motivelor care fac necesară evacuarea de urgentă, după efectuarea verificărilor specifice din care să rezulte că persoanele cuprinse în listă nu prezintă pericol pentru securitatea natională sau ordinea publică din România;

b) solicită Înaltului Comisariat al Natiunilor Unite pentru Refugiati, denumit în continuare ICNUR, dacă este cazul, informatii suplimentare necesare procesării listei prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) din Acord;

c) întreprinde demersurile necesare pentru a se comunica ICNUR, în conditiile prevăzute la art. 3 alin. (3) lit. b) din Acord, lista persoanelor care îndeplinesc conditiile pentru a fi admise pe teritoriul României;

d) dacă este cazul, întreprinde demersurile necesare pentru prelungirea termenului prevăzut la art. 3 alin. (3) lit. b) din Acord;

e) în baza datelor furnizate de ICNUR si Organizatia Internatională pentru Migratie, denumită în continuare OIM, comunică IGPF lista prevăzută la art. 3 alin. (3) lit. b) din Acord, detaliile zborului (data si ora sosirii, numărul zborului si aeroportul), precum si orice alte date necesare;

f) în situatia prevăzută la art. 3 alin. (4) din Acord, întreprinde demersurile necesare pentru notificarea ICNUR si OIM si dispune măsurile necesare pentru urgentarea măsurilor în vederea relocării imediate a persoanei/persoanelor în cauză, în conditiile prevăzute de lege;

g) notifică ICNUR, cu 15 zile înainte de expirarea valabilitătii documentelor temporare de identitate eliberate persoanelor care fac obiectul Acordului, cu privire la data expirării termenului de 6 luni, în vederea urgentării procedurii de relocare;

h) tine evidenta si, dacă este cazul, comunică ICNUR lista persoanelor prevăzute la art. 2 alin. (5) din Acord, în scopul urgentării relocării acestora;

i) dispune măsurile necesare pentru notificarea ICNUR si OIM, în conditiile prevăzute la art. 11 din Acord, cu privire la suspendarea aplicării acestuia;

j) duce la îndeplinire prevederile art. 3 alin. (6) din Acord;


k) mentine ordinea publică în spatiile puse la dispozitie pentru cazarea persoanelor care fac obiectul prezentului Acord;

l) se asigură că persoanele care fac obiectul Acordului au acces la serviciile de asistentă furnizate de ICNUR si OIM;

m) întocmeste si transmite către ICNUR si, după caz, OIM, lunar până la data de 5, factura aferentă lunii anterioare, pentru suportarea cheltuielilor care revin acestor organizatii, conform prevederilor Acordului si aranjamentelor de lucru pentru implementarea Acordului;

n) asigură, prin directorul general, presedintia Comitetului de coordonare al implementării Acordului; la reuniunile Comitetului de coordonare participă directorul Directiei azil si integrare din cadrul ORI si, dacă este necesar, reprezentanti ai altor structuri din cadrul Ministerului Internelor si Reformei Administrative.

Art. 4. - În aplicarea prevederilor Acordului IGPF are următoarele atributii specifice:

a) transmite datele comunicate de ORI potrivit art. 3 lit. e) punctului pentru trecerea frontierei si dispune măsurile necesare pentru îndeplinirea formalitătilor pentru trecerea frontierei de stat;

b) asigură sprijinul si asistenta necesare pentru efectuarea cu celeritate a formalitătilor de intrare, respectiv, iesire în/din România a persoanelor care fac obiectul Acordului, în vederea relocării ulterioare.

Art. 5. - (1) Continutul documentului temporar de identitate este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Documentul prevăzut la alin. (1) trebuie să îndeplinească si următoarele conditii:

a) are forma unui card si contine elemente de securizare;

b) dacă identitatea străinului nu a fost stabilită cu precizie, pe document se va mentiona „Identitate declarată”, iar dacă identitatea a fost stabilită, se va mentiona „Identitate dovedită”;

c) documentul cuprinde fotografia străinului, care trebuie să contină elemente de securizare.

(3) Caracteristicile, rubricatia, numărul si tipul elementelor de sigurantă ale documentului prevăzut la alin. (1) se adaptează în functie de dinamica reglementărilor Uniunii Europene în domeniu.

Art. 6. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

 

Bucuresti, 16 decembrie 2008.

Nr. 688.

 

ANEXĂ

 

DOCUMENT TEMPORAR DE IDENTITATE

pentru străinii admisi pe teritoriul României din motive umanitare

 

Descrierea documentului de identitate

 

Rubricatia:

1. Organul emitent: MINISTERUL INTERNELOR SI REFORMEI ADMINISTRATIVE

                                    OFICIUL ROMÂN PENTRU IMIGRĂRI

2. Titlul documentului: DOCUMENT DE IDENTITATE PENTRU STRĂINII ADMISI TEMPORAR PE TERITORIUL ROMÂNIEI DIN MOTIVE UMANITARE

3. Numărul documentului: rubrica va contine elemente speciale de sigurantă.

4. Numele si prenumele: se vor indica numele si prenumele titularului, în această ordine.

5. Statul de origine: va fi mentionat statul al cărui cetătean este străinul sau statul de resedintă a acestuia.

6. Data nasterii: va cuprinde ziua, luna si anul nasterii străinului.

7. Sexul: simbolizat prin litera F sau M

8. Resedinta în România: se va indica resedinta completă a străinului în România.

9. Locul/Data eliberării: se vor indica formatiunea pentru imigrări si localitatea unde a fost emis documentul, precum si data eliberării, care va contine ziua, luna si anul.

10. Valabilitate: se va indica data până la care documentul este valabil.

Acest document este eliberat în baza Acordului dintre Guvernul României si Înaltul Comisariat al Natiunilor Unite pentru Refugiati si Organizatia Internatională pentru Migratie privind evacuarea temporară în România a unor persoane aflate în nevoie urgentă de protectie internatională si relocarea ulterioară a acestora, semnat la Bucuresti la 8 mai 2008, ratificat prin Legea nr. 291/2008.

 

NOTĂ:

Denumirile rubricilor se înscriu în limbile română si engleză.

 


MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

Nr. 2.095 din 17 decembrie 2008

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 890 din 17 decembrie 2008

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 574/269/2008 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sănătate în anul 2008

 

Văzând referatele de aprobare nr. 13.023 din 17 decembrie 2008 al Agentiei Nationale de Programe si nr. D.G. 3.047 din 17 decembrie 2008 al directorului general al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

având în vedere prevederile art. 48 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, si ale Hotărârii Guvernului nr. 357/2008 pentru aprobarea programelor nationale de sănătate în anul 2008, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, al art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii publice si presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 574/269/2008 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sănătate în anul 2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 258 si 258 bis din 2 aprilie 2008, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. În anexa 1, sectiunea B, la litera E - Prescrierea si eliberarea medicamentelor si a materialelor sanitare specifice decontate în cadrul programelor, partea introductivă a punctului 32 si litera b) a acestuia se modifică si vor avea următorul cuprins:

„32. Prescrierea si eliberarea medicamentelor antidiabetice, a medicamentelor oncologice specifice si a medicamentelor specifice necesare tratamentului stării posttransplant în ambulatoriu, se realizează astfel:

................................................................................................

b) Tiazolidindionele si combinatiile acestora, eliberate la pret de decontare, se aprobă de către comisia de la nivelul caselor de asigurări de sănătate, pe baza referatului cuprins în anexa nr. 3C, la propunerea medicului diabetolog sau a medicului cu competentă/atestat în diabet. Referatul se completează în două exemplare pe care medicul diabetolog le transmite spre aprobare comisiei de la nivelul caselor de asigurări de sănătate. În termen de 7 zile comisia va lua o decizie în functie de îndeplinirea criteriilor de eligibilitate conform protocolului. Initierea tratamentului cu tiazolidindione si combinatiile acestora pentru pacientii care îndeplinesc criteriile de eligibilitate se face numai cu încadrarea în sumele alocate în acest sens. În termen de două zile se trimite un exemplar al referatului medicului care l-a transmis. Celălalt exemplar se păstrează la nivelul casei de asigurări de sănătate pentru analiza si validarea prescriptiei medicale în vederea decontării. Pe baza referatului aprobat medicul va întocmi prescriptia medicală, cu obligativitatea mentionării perioadei pentru care a făcut prescrierea, maximum 90 de zile, si o înmânează, împreună cu referatul, asiguratului. Acesta îl păstrează pe toată perioada de valabilitate a referatului, pe care îl prezintă farmaciei în vederea eliberării medicamentelor.”

2. În anexa nr. 2, tabelul de la litera A „Programe nationale de evaluare, profilaxie si tratament finantate de Ministerul Sănătătii Publice” se modifică si va avea următorul cuprins:

A. PROGRAME NATIONALE DE EVALUARE, PROFILAXIE SI TRATAMENT FINANTATE DE MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

 

 

 

 

 

- mii lei –

Denumire program

Buget de stat

Venituri proprii

Buget total

Din care: transfer FNUASS

I. Programele nationale privind bolile transmisibile, din care: Credite de angajament Credite bugetare

85.701 85.701

49.577 49.577

135.278 135.278

 

II. Programele nationale privind bolile netransmisibile, din care: Credite de angajament Credite bugetare

313.789 246.789

932.918 750.573

1.246.707 997.362

1.062.701 880.356

III. Programul national de promovare a sănătătii, din care: Credite de angajament Credite bugetare

2.023 2.023

20.000 20.000

22.023 22.023

 

IV. Programul national de sănătate a femeii si copilului, din care: Credite de angajament Credite bugetare

32.945 32.945

0 0

32.945 32.945

 


V. Programul national de tratament în străinătate, din care: Credite de angajament Credite bugetare

8.200 8.200

0 0

8.200 8.200

 

VI. Programul national de asistentă comunitară si actiuni pentru sănătate, din care: Credite de angajament Credite bugetare

18.662 18.662

15.264 15.264

33.926 33.926

 

VII. Rezerva Ministerului Sănătătii Publice*, din care: Credite de angajament Credite bugetare

0 0

20.726 20.726

20.726 20.726

 

VIII. Programul national privind evaluarea stării de sănătate a populatiei în asistenta medicală primară, din care: Credite de angajament Credite bugetare

0 0

472.027 436.527

472.027 436.527

471.027 435.527

TOTAL PROGRAME NATIONALE DE SĂNĂTATE, din care: Credite de angajament Credite bugetare

461.320 394.320

1.510.512 1.292.667

1.971.832 1.686.987

1.533.728 1.315.883

 

* Programul se desfiintează începând cu luna august 2008.”

 

 

3. În anexa nr. 2, la litera A.I „Programele nationale privind bolile transmisibile”, punctul 2 „Programul national de boli transmisibile (infectie HIV, tuberculoză, hepatite virale, infectii cu transmitere sexuală si alte boli transmisibile prioritare)”, subpunctul 2.2 „Subprogramul de supraveghere si control al infectiei HIV”, subtitlul „Unităti care derulează subprogramul”, liniuta a 8-a „Spitalul Municipal de Boli Infectioase nr. 1 Târgu Mures - centru regional HIV/SIDA” se modifică si va avea următorul cuprins:

„- Spitalul Clinic Judetean Mures - Sectia de Boli Infectioase I”.

4. În anexa nr. 2, la litera A.II „Programele nationale privind bolile netransmisibile”, punctul 1 „Programul national de boli cardiovasculare”, subtitlul „Indicatori de evaluare”, litera c) se modifică si va avea următorul cuprins:

„c) indicatori de eficientă:

- cost mediu/pacient preventie moarte subită prin endoprotezare: 55.000 lei.”

5. În anexa nr. 2, la litera A.II „Programele nationale privind bolile netransmisibile”, punctul 2 „Programul national de oncologie”, subtitlul „Activităti”, nota de la punctul 5 se modifică si va avea următorul cuprins:

NOTĂ: Refuzul de a efectua vaccinarea se face prin declaratie scrisă a reprezentantului legal al elevei, cu asumarea consecintelor ce decurg din acesta.”

6. În anexa nr. 2, la litera A.II „Programele nationale privind bolile netransmisibile”, punctul 4 „Programul national de diabet zaharat”, subtitlul „Indicatori de evaluare”, litera c) se modifică si va avea următorul cuprins:

„I. PROGRAMUL NATIONAL CU SCOP CURATIV

„c) indicatori de eficientă - trimestrial:

- cost mediu consumabile pentru pompe de insulină/persoană/an - 4.000 lei;

- cost mediu pompă de insulină - 9.000 lei;

- cost mediu/persoană evaluată/an (hemoglobina glicată) - 19 lei;

- cost mediu/bolnav tratat cu antidiabetice orale/an - 300 lei;

- cost mediu/bolnav tratat cu insulină/an - 1.500 lei;

- cost mediu/bolnav tratat cu antidiabetice orale si insulină/an - 1.552,89 lei;

- cost mediu/copil cu diabet zaharat insulinodependent* automonitorizat - 120 lei/lună;

- cost mediu/adult cu diabet zaharat insulinodependent* automonitorizat - 48 lei/lună;

- cost secretariat tehnic - 2.000.000 lei.

 

* NOTĂ:

În sensul prezentului ordin, bolnavii cu diabet zaharat insulinodependent cuprind toate categoriile de bolnavi cu diabet zaharat care necesită tratament cu insulină.”

 

7. În anexa nr. 2, la litera A.II „Programele nationale privind bolile netransmisibile”, punctul 7 „Programul national de boli endocrine”, subtitlul „Unităti care derulează programul”, liniuta a 5-a „Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Târgu Mures” se modifică si va avea următorul cuprins:

„- Spitalul Clinic Judetean Mures”

8. În anexa nr. 2, la litera B, tabelul de la punctul I „Programul national de sănătate cu scop curativ” se modifică si va avea următoarul cuprins:

 

 

 

 

 

- mii lei –

Denumire program/subprogram

Credite de angajament an 2008,

din care:

Transferuri din bugetul

MSP

Credite bugetare an 2008, din care:

Transferuri din bugetul

MSP

Programul national de boli transmisibile, din care:

 

 

 

 

- Subprogramul de tratament si monitorizare a persoanelor cu infectie HIV/SIDA si tratamentul postexpunere

137.993

0

137.993

0

- Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoză

14.915

0

14.915

0

Programul national de boli cardiovasculare

63.100

15.000

61.600

13.500

Programul national de oncologie

729.870

641.308

586.725

498.163

Programul national de boli neurologice, din care:

 

 

 

 

- Subprogramul de tratament al bolnavilor cu scleroză multiplă

67.682

0

67.682

0

- Subprogramul de tratament al surditătii congenitale prin implant cohlear si proteză auditivă BAHA

5.400

5.400

5.400

5.400

Programul national de diabet zaharat

354.503

330.893

322.803

299.193

Programul national de hemofilie, talasemie si alte boli rare

22.500

22.500

22.500

22.500

Programul national de boli endocrine

7.757

0

7.757

0

Programul national de ortopedie

33.233

0

33.233

0

Programul national de transplant de organe, tesuturi si celule de origine umană

47.600

47.600

41.600

41.600

Programul national de supleere a functiei renale la bolnavii cu insuficientă renală cronică

464.657

0

464.657

0

Programul national privind evaluarea stării de sănătate a populatiei în asistenta medicală primară

471.027

471.027

435.527

435.527

TOTAL:

2.420.237

1.533.728

2.202.392

1.315.883”

 

9. În anexa nr. 2, la litera B.I „Programul national de sănătate cu scop curativ”, punctul 4 „Programul national de boli neurologice”, litera a), subtitlul „Activităti” se modifică si va avea următorul cuprins:

„Activităti:

- asigurarea în spital si în ambulatoriu a tratamentului cu interferon beta 1a, interferon beta 1b, glatiramer acetat si natalizumab pentru bolnavii cu scleroză multiplă”.

10. În anexa nr. 2, la litera B.I „Programul national de sănătate cu scop curativ”, punctul 4 „Programul national de boli neurologice”, litera a), subtitlul „Criterii de eligibilitate” si subtitlul „Criterii de schimbare a tratamentului cu un alt medicament imunomodulator” se modifică si vor avea următorul cuprins:

Criterii de eligibilitate: Vor fi inclusi bolnavii cu:

- formă recurent remisivă si scor EDSS </= 3,5 (Avonex, Rebif, Betaferon, Copaxone);

- sindrom clinic izolat (CIS) cu diagnostic de certitudine de scleroză multiplă (Avonex, Betaferon);

- formă recurent remisivă si scor EDSS 3,5-5,5 (Copaxone, Rebif, Betaferon);

- formă secundar progresivă si scor EDSS </= 6,5 (Betaferon);

- formă secundar progresivă cu recăderi si scor EDSS 3,5-5,5 (Betaferon, Rebif);

- formă recurent remitentă - formă înalt activă, respectiv mai mult de 3 pusee pe an (Tysabri).

Vor fi exclusi bolnavii:

- cu reactii adverse greu de suportat;

- cu imobilizare definitivă în fotoliu rulant (scor EDSS 7);

- care refuză tratamentul;

- femei gravide sau care alăptează;

- aparitia unor afectiuni hematologice grave, hepatice grave, neoplazii sau infectii cu germeni conditionat patogeni.

Criterii de schimbare a tratamentului cu un alt medicament imunomodulator:

- agravarea constantă a stării clinice sub tratament;

- aparitia de reactii secundare severe sau greu de tolerat sub tratament;

- scăderea compliantei bolnavului sub un anumit tratament imunomodulator;

- schimbarea formei clinice evolutive sub un anumit tratament imunomodulator;

- aparitia tulburărilor depresive severe la pacienti tratati cu interferon (pot fi tratati cu copaxone);

- formă înalt agresivă cu mai mult de 3 pusee pe an.”

11. În anexa nr. 2, la litera B.I „Programul national de sănătate cu scop curativ”, punctul 7 „Programul national de boli endocrine”, subtitlul „Unităti care derulează programul”, liniuta a 6-a „Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Târgu Mures” se modifică si va avea următorul cuprins:

„- Spitalul Clinic Judetean Mures”.

12. În anexa nr. 2, la litera B.I „Programul national de sănătate cu scop curativ”, punctul 8 „Programul national de ortopedie”, subtitlul „Unităti care derulează programul”, liniuta a 11-a de la punctul 2 „Spitalul Clinic Judetean Târgu Mures” se modifică si va avea următorul cuprins:

„- Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Târgu Mures”.

13. În anexa nr. 2, la litera B.I „Programul national de sănătate cu scop curativ”, punctul 8 „Programul national de ortopedie”, subtitlul „Unităti care derulează programul”, punctul 2 se completează cu o nouă liniută cu următorul cuprins:

„- Spitalul Clinic Judetean Mures”.

14. În anexa nr. 3C, nota de subsol se modifică si va avea următorul cuprins:

„*) După caz: Casa Natională de Asigurări de Sănătate, casa de asigurări de sănătate, Agentia Natională de Transplant si centre acreditate pentru activitate de transplant.”


Art. II. - (1) Pentru asigurarea continuitătii tratamentului bolnavilor cuprinsi în programele nationale de sănătate se prelungeste aplicabilitatea Ordinului ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 574/269/2008 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sănătate în anul 2008, cu modificările si completările ulterioare, pentru trimestrul I al anului 2009.

(2) Sumele alocate din bugetul Ministerului Sănătătii Publice si din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate în trimestrul I al anului 2009 pentru finantarea programelor nationale de sănătate se stabilesc la nivelul mediilor lunare ale prevederilor anului 2008.

(3) Serviciile medicale acordate în cadrul Programului national de evaluare a stării de sănătate a populatiei în asistenta medicală primară de către furnizorii de servicii medicale, rămase

nedecontate la finele anului 2008, se vor deconta în perioada 1 ianuarie-31 martie 2009 din fondurile prevăzute pentru Programul national de evaluare a stării de sănătate a populatiei în asistenta medicală primară.

(4) Cheltuielile angajate în cadrul programelor nationale de sănătate din creditele de angajament aprobate în bugetul anului 2008 se plătesc din creditele bugetare aprobate în anul 2009 pentru programele nationale de sănătate.

Art. III. - Agentia Natională pentru Programe de Sănătate, directiile de specialitate din Ministerul Sănătătii Publice, Casa Natională de Asigurări de Sănătate, autorităile de sănătate publică, casele de asigurări de sănătate, precum si institutiile publice si unitătile sanitare nominalizate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. IV. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Vasile Ciurchea

 

RECTIFICĂRI

 

La Ordinul ministrului justitiei nr. 1.752/C/2008 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 478 din 27 iunie 2008, se fac următoarele rectificări (care apartin emitentului si Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- în anexa nr. 1, la pozitia nr. 82, în loc de: „82. Guzun Parascovia, fiica lui Moldoveanu Constantin (născut la 22.08.1930 în localitatea Sîngerei) si Vera, născută la data de 16 februarie 1963 în localitatea Sîngerei, judetul Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Sîngerei, str. B. Lăutaru nr. 8. (4.813/2003)” se va citi: „82. Guzun Parascovia, fiica lui Moldovanu Constantin (născut la 22.08.1930 în localitatea Sîngerei) si Vera, născută la data de 16 februarie 1963 în localitatea Sîngerei, judetul Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Sîngerei, str. B. Lăutaru nr. 8. (4.813/2003)”;

 - în anexa nr. 1, la pozitia nr. 111, în loc de: „111. Popa Vasile, fiul lui Stefan si Elena (fiica lui Stefănica Cozma, născut la 10.05.1910 în localitatea Pitusca, si Ana), născut la data de 8 august 1972 în localitatea Pitusca, judetul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Pitusca, judetul Ungheni. (743/2003) Copii minori: Popa Nihaela, născută la data de 16.11.1996, si Popa Stefan, născut la data de 5.08.2001.”se va citi: „111. Popa Vasile, fiul lui Stefan si Elena (fiica lui Stefănica Cozma, născut la 10.05.1910 în localitatea Pitusca, si Ana), născut la data de 8 august 1972 în localitatea Pitusca, judetul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Pitusca, judetul Ungheni. (743/2003) Copii minori: Popa Mihaela, născută la data de 16.12.1996, si Popa Stefan, născut ia data de 5.08.2001.”;

- în anexa nr. 2, la pozitia nr. 23, în loc de: „23. Erhan Maria, fiica lui Ion si Maria (fiica lui Mesina Petru, născut la 16.06.1927 în localitatea Rusestii Noi), născută la data de 9 ianuarie 1984 în localitatea Rusestii Noi, raionul Ialoveni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Rusestii Noi, raionul Ialoveni. (84/2007)” se va citi: „23. Erhan Mariana, fiica lui Ion si Maria (fiica lui Mesina Petru, născut la 16.06.1927 în localitatea Rusestii Noi), născută la data de 9 ianuarie 1984 în localitatea Rusestii Noi, raionul Ialoveni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Rusestii Noi, raionul Ialoveni. (84/2007)”.

 

La Ordinul ministrului justitiei nr. 2.452/C/2008 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 683 din 6 octombrie 2008, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- în anexa nr. 2, la pozitia nr. 1, în loc de: „1. Anghel Natalia, fiica lui Stefan si Nadejda (fiica lui Damalachi Mihail, născut la 11.02.1929 în localitatea Cîrpesti, si Nadejda), născută la data de 25 iunie 1984 în localitatea Cahul, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Cahul, Str. Lăutarilor nr. 42A, raionul Cahul. (2.203/2004)” se va citi: „1. Anghel Natalia, fiica lui Stefan si Nadejda (fiica lui Danalachi Mihail, născut la 11.02.1929 în localitatea Cîrpesti, si Valentina), născută la data de 25 iunie 1984 în localitatea Cahul, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Cahul, Str. Lăutarilor nr. 42A, raionul Cahul. (2.203/2004)”.