MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 101         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 8 februarie 2008

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

4. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 64/2004 privind aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 

5. - Hotărâre privind validarea unui mandat de senator

 

6. - Hotărâre privind numirea unui membru supleant al Consiliului National de Integritate

 

7. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 64/2004 privind aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

2. - Ordonantă de urgentă privind modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului

 

3. - Ordonantă de urgentă privind transmiterea unei suprafete de teren, proprietate publică a statului, din administrarea Institutului National de Cercetare- Dezvoltare pentru Cartof si Sfeclă de Zahăr Brasov în administrarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, pentru Universitatea „Transilvania” din Brasov, în scopul construirii unui campus universitar

 

121. - Hotărâre pentru aprobarea subventiilor pe produse si a subventiilor privind protectia socială, acordate companiilor, societătilor nationale si societătilor comerciale din sectorul minier

 

127. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Internelor si Reformei Administrative din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

67. - Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind nominalizarea agentilor de dăunare pentru a căror actiune de combatere Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale alocă fonduri de la buget conform prevederilor art. 7 din Legea nr. 37/2006 privind reorganizarea activitătii de protectie a plantelor si carantină fitosanitară

 

ACTE ALE CURTII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI

 

Hotărârea din 31 mai 2007 în Cauza Brazdă si Malita împotriva României

 

Rectificări la:

 - Hotărârea Guvernului nr. 1.063/2007

             - Hotărârea Guvernului nr. 1.147/2007

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 64/2004 privind aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 

În temeiul art. 46 din Regulamentul Senatului,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Senatului nr. 64/2004 privind aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale Senatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.254 din 27 decembrie 2004, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La anexa nr. II - Componenta Comisiei economice, industrii si servicii - domnul senator Zsombori Vilmos – Grupul parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România – se include în componenta comisiei în locul doamnei senator Szabo Ilona - Grupul parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România.

2. La anexa nr. XII - Componenta Comisiei pentru administratie publică, organizarea teritoriului si protectia mediului - domnul senator Panturu Tudor – Grupul parlamentar al Partidului Democrat Liberal - se include în

componenta comisiei în locul domnului senator Bobes Marin - senator independent.

3. La anexa nr. XIII - Componenta Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, combaterea coruptiei si petitii – domnul senator Zsombori Vilmos - Grupul parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România - se include în componenta comisiei.

4. La anexa nr. XV - Componenta Comisiei pentru egalitatea de sanse:

- domnul senator Bobes Marin - senator independent - se include în componenta comisiei;

- doamna senator Szabo Ilona - Grupul parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România - se include în componenta comisiei;

- doamna senator Tănăsescu Carmen Felicia – Grupul parlamentar al Partidului National Liberal - se include în componenta comisiei.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în sedinta din 4 februarie 2008, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 4 februarie 2008.

Nr. 4.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind validarea unui mandat de senator

 

În temeiul prevederilor art. 70 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 91 alin. (10) din Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, cu modificările si completările ulterioare, ale  art. 2, 3 si 4 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor, cu completările ulterioare, ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitătilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificările si completările ulterioare, ale Legii nr. 144/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 12 si 180 din Regulamentul Senatului,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se validează mandatul de senator al domnului Iordănescu T. Anghel - Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat, în circumscriptia electorală nr. 25 Ilfov, mandat rămas vacant ca urmare a demisiei domnului senator Filipescu N. Teodor.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în sedinta din 6 februarie 2008.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 6 februarie 2008.

Nr. 5.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind numirea unui membru supleant al Consiliului National de Integritate

 

În temeiul prevederilor art. 34 si 36 din Legea nr. 144/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 139 din Regulamentul Senatului,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Senatul numeste, pentru un mandat de 3 ani, pe domnul Para Lorant, în calitate de membru supleant al Consiliului National de Integritate.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în sedinta din 6 februarie 2008, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 6 februarie 2008.

Nr. 6.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 64/2004 privind aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 

În temeiul art. 46 din Regulamentul Senatului,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Senatului nr. 64/2004 privind aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale Senatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.254 din 27 decembrie 2004, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La anexa nr. II - Componenta Comisiei economice, industrii si servicii - doamna senator Ciornei Silvia – Grupul parlamentar al Partidului Conservator - se include în componenta comisiei în locul fostului senator Dinescu Valentin - Grupul parlamentar al Partidului România Mare.

2. La anexa nr. III - Componenta Comisiei pentru privatizare si administrarea activelor statului - domnul senator Funar Gheorghe - Grupul parlamentar al Partidului România Mare - se include în componenta comisiei în locul domnului senator Dina Carol - Grupul parlamentar al Partidului România Mare.

3. La anexa nr. IX - Componenta Comisiei pentru muncă, familie si protectie socială - domnul senator Nasleu Ioan - Grupul parlamentar al Partidului România Mare - se include în componenta comisiei în locul domnului senator Stan Petru - Grupul parlamentar al Partidului România Mare.

4. La anexa nr. XII - Componenta Comisiei pentru administratie publică, organizarea teritoriului si protectia mediului - domnul senator Dina Carol - Grupul parlamentar al Partidului România Mare - se include în componenta comisiei în locul domnului senator Funar Gheorghe – Grupul parlamentar al Partidului România Mare.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în sedinta din 6 februarie 2008, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 6 februarie 2008.

Nr. 7.

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului

 

Având în vedere imposibilitatea aplicării, în cazul titularilor drepturilor de proprietate intelectuală care nu au reprezentanti în România, a prevederilor cu privire la distrugerea bunurilor dovedite că aduc atingere unui drept de proprietate intelectuală de către o comisie de distrugere constituită de titularul dreptului, cuprinse în Ordonanta Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 274/2007, situatie care a blocat procedura de distrugere si spatiile de depozitare disponibile, afectând în mod  negativ activitatea Autoritătii Nationale a Vămilor, pentru solutionarea situatiei extraordinare create prin imposibilitatea distrugerii bunurilor dovedite că aduc atingere unui drept de proprietate intelectuală, în cazul în care titularul dreptului nu are reprezentanti în România, situatie a cărei rezolvare nu poate fi amânată, datorită blocării spatiilor de depozitare ale Autoritătii Nationale a Vămilor, pentru reglementarea plătii drepturilor de import si asupra bunurilor necomunitare intrate în proprietatea privată a statului, atribuite cu titlu gratuit, în vederea alinierii cu Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/93 de stabilire a dispozitiilor de aplicare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 2.913/92 privind crearea Codului vamal comunitar, cu modificările ulterioare, pentru solutionarea de urgentă a situatiei extraordinare create de incompatibilitatea cu reglementările europene a unor prevederi actuale ale Ordonantei Guvernului nr. 14/2007, prin care bunurile necomunitare atribuite cu titlu gratuit sunt exceptate de la plata drepturilor de import,

având în vedere faptul că Ordonanta Guvernului nr. 14/2007 nu prevede sanctiuni pentru nerespectarea prevederilor sale,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - Ordonanta Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 82 din 2 februarie 2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 274/2007, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, după alineatul (4) se introduc trei noi alineate, alineatele (5)-(7), cu următorul cuprins:

„(5) Bunurile dovedite că aduc atingere unui drept de proprietate intelectuală se distrug în prezenta si cu confirmarea comisiei de preluare si distrugere prevăzute la alin. (3).

(6) Convocarea comisiei de preluare si distrugere se face de către detinător.

(7) În cazul bunurilor prevăzute la alin. (5), care fac obiectul prevederilor Legii nr. 344/2005 privind unele măsuri pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul operatiunilor de vămuire, cheltuielile de distrugere urmează regimul stabilit prin această lege.”

2. La articolul 7, alineatele (4), (5) si (6) se abrogă.

3. La articolul 7, alineatul (7) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(7) Cheltuielile de deplasare si de cazare se plătesc membrilor comisiilor de distrugere prevăzute la art. 1 alin. (3) si la art. 7 alin. (2) de către institutia care i-a desemnat.”

4. La articolul 11, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) bunurile distruse.”

5. La articolul 11, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

„(4) Drepturile de import privind taxele vamale, taxele agricole si taxele antidumping se aplică si în cazul bunurilor atribuite cu titlu gratuit asupra pretului stabilit de comisia de evaluare, aflat în vigoare în momentul atribuirii, si intră în categoria cheltuielilor de valorificare prevăzute la art. 10 alin. (5).”

Art. II. - Contraventiile si sanctiunile aplicabile ca urmare a nerespectării prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 14/2007 se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

Art. III. - În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonantei de urgentă, Ministerul Economiei si Finantelor si Ministerul Internelor si Reformei Administrative vor supune spre aprobare prin hotărâre a Guvernului modificarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 731/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 532 din 7 august 2007.

Art. IV. - Ordonanta Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 82 din 2 februarie 2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 274/2007, cu modificările si completările aduse prin prezenta ordonantă de urgentă, se va republica după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

p. Ministrul internelor si reformei administrative,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

 

Bucuresti, 6 februarie 2008.

Nr. 2.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind transmiterea unei suprafete de teren, proprietate publică a statului, din administrarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof si Sfeclă de Zahăr Brasov în administrarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, pentru Universitatea „Transilvania” din Brasov, în scopul construirii unui campus universitar

 

Luând în considerare lipsa unui spatiu adecvat desfăsurării activitătilor instructiv-educative si de cercetare stiintifică de către Universitatea „Transilvania” din Brasov,

având în vedere necesitatea de a construi un nou campus universitar care să deservească nevoile activitătilor instructiveducative si de formare a resurselor umane înalt calificate,

în vederea asigurării solicitărilor de cazare pentru studenti si diminuării deficitului de infrastructură pentru activităti complementare de educatie,

având în vedere faptul că numărul mediu de studenti ai Universitătii „Transilvania” din Brasov urmează să crească de la 23.000 la 27.000 până în anul 2013,

luând în considerare faptul că impactul estimat vizează interesul public al beneficiarilor educatiei si formării profesionale, iar nevoia de investitie în acest nivel de calificare profesională constituie o situatie de urgentă a cărei reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - (1) Prin derogare de la dispozitiile art. 223 si 224 din Legea nr. 290/2002 privind organizarea si functionarea unitătilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare si a Academiei de Stiinte Agricole si Silvice „Gheorghe Ionescu-Sisesti”, cu modificările si completările ulterioare, se aprobă transmiterea unui teren în suprafată de 30 ha, proprietate publică a statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonantă de urgentă, din administrarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof si Sfeclă de Zahăr Brasov în administrarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, pentru Universitatea „Transilvania” din Brasov, în scopul construirii unui campus universitar.

(2) Predarea-preluarea terenului prevăzut la alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

Art. 2. - Anexa nr. 2d) la Hotărârea Guvernului nr. 1.882/2005 privind înfiintarea unor institute nationale de cercetare-dezvoltare agricolă prin reorganizarea unor institute de cercetare din agricultură, publicată în  Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 153 si 153 bis din 17 februarie 2006, cu modificările ulterioare, ce contine datele de identificare a suprafetelor de teren din domeniul public al statului care se dau în administrarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof si Sfeclă de Zahăr Brasov, se modifică.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Cristian Mihai Adomnitei

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Dacian Ciolos

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 6 februarie 2008.

Nr. 3.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a suprafetei de teren, proprietate publică a statului, care se transmite din administrarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof si Sfeclă de Zahăr Brasov în administrarea Ministerului Educatiei Cercetării si Tineretului, pentru Universitatea „Transilvania” din Brasov

 

Adresa unde este situată

suprafata de teren

Persoana juridică

de la care se transmite

suprafata de teren

Persoana juridică

la care se transmite

suprafata de teren

Caracteristicile tehnice

ale terenului care se transmite

Teren extravilan, situat în zona Bartolomeu, municipiul Brasov

judetul Brasov

Din domeniul public al statului si din administrarea Institutului National

de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof si Sfeclă

În domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Educatiei Cercetării si Tineretului pentru Universitatea

Teren extravilan în suprafată de 30 ha, potrivit tarlalelor/parcelelor cadastrale 159/A1168/1 si 156/A1170 (15 ha de teren

reprezentat de parcela 159/A1168/1

de parcela 156A/A1170)

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea subventiilor pe produse si a subventiilor privind protectia socială, acordate companiilor, societătilor nationale si societătilor comerciale din sectorul minier

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, având în vedere prevederile Regulamentului Consiliului Uniunii Europene nr. 1.407/2002 privind ajutorul de stat acordat industriei cărbunelui, precum si dispozitiile Tratatului Euratom în domeniul sectorului nuclear,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Pentru produsele huilă energetică si octoxid de uraniu se acordă subventii de la bugetul de stat, în conditiile legii.

Art. 2. - (1) Pentru anul 2008 se aprobă subventiile pe produse acordate companiilor, societătilor nationale si societătilor comerciale din sectorul minier, prevăzute în anexele nr. 1/1 si 1/2, si subventiile privind protectia socială pentru companiile, societătile nationale si societătile comerciale din sectorul minier, prevăzute în anexele nr. 2/1 si 2/2.

(2) Transferurile pentru constituirea stocului de sigurantă si consum la Compania Natională a Uraniului - S.A. în anul 2008 se vor acorda la produsul octoxid de uraniu, prin derogare de la prevederile art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 69/1993 privind modul de constituire si finantare a stocului de uraniu în concentrat.

(3) Regularizarea subventiei la sfârsitul anului se va face pe baza deconturilor definitive anuale, eventualele diferente în plus sau în minus fată de prevederi putând fi redistribuite între societătile comerciale de către ordonatorul principal de credite, în limita sumelor înscrise în bugetul de stat.

Art. 3. - Măsurile de sprijin susceptibile de a constitui ajutoare de stat vor fi acordate cu respectarea reglementărilor în vigoare în domeniul ajutorului de stat.

Art. 4. - Anexele nr. 1/1, 1/2, 2/1 si 2/2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Paul Păcuraru

 

Bucuresti, 6 februarie 2008.

Nr. 121.

 

ANEXA Nr. 1/1

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

 

*T*

 

Unitatea
Produsul

Cantitatea
2008

Subventia unitară

Subventia totală

Compania Natională a Huilei Petrosani

 

 

 

Huilă energetică (Gcal)

9.550.822

31,60

301.818,0

Total:

 

 

301.818,0

 

ANEXA Nr.1/2

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

 

Calculatia subventiei în anul 2008

 

*T*

 

Unitatea
Produsul

Cantitatea
2008

Subventia unitară

Subventia totală

Compania Natională a Uraniului Bucuresti

 

 

 

Octoxid de uraniu (kg)

55.000

530,91

29.200,05

Total:

 

 

29.200,05

 

ANEXA Nr. 2/1

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

 

SUBVENTII

privind protectia socială în sectorul minier pe anul 2008 Compania Natională a Huilei Petrosani - S.A.

 

*T*

 


Nr.
crt.

Specificatie

U.M.

— mii lei —

A

Masă caldă

 

 

1.

Numărul de persoane care au dreptul la masă caldă pe zi în mod gratuit

nr.

3.725

2.

Numărul de zile lucrătoare pe an

nr.

229

3.

Costul unei mese calde

lei

8,56

4.

Total cost masă caldă

mii lei

7.302,00

B

Transport la locul de muncă

 

 

1.

Numărul de persoane care beneficiază de transport gratuit

nr.

3.690

2.

Numărul de zile lucrătoare pe an

nr.

229

3.

Distanta medie de transport (dus-întors)

km

27

4.

Tarif transport om/km

lei/km

0,066

5.

Total cost transport

mii lei

1.506,00

C

Echipament de protectie

 

 

1.

Numărul de persoane beneficiare

nr.

3.750

2.

Cheltuieli pentru o persoană

lei

64,24

3.

Total cheltuieli protectia muncii

mii lei

241,00

D

Alocatia de cărbune

 

 

1.

Numărul de persoane beneficiare

nr.

5.409

2.

Cantitatea de cărbune pe salariat

t

4,4

3.

Calitatea cărbunelui local

Gcal/t

4,7

4.

Tarif pe Gcal

lei

17,77

5.

Total cost cărbune pentru o persoană

lei

367,53

6.

Total alocatie cărbune

mii lei

1.988,00

E

Diferentă tarif energie electrică

 

 

1.

Numărul de persoane beneficiare

nr.

5.590

2.

Consum anual de energie

kWh

4.038

3.

Diferenta de tarif lei/kW

lei/kWh

0,132

4.

Total diferentă de tarif

mii lei

2.980,00

F

Asistentă medicală gratuită

 

 

1.

Numărul de persoane beneficiare

nr.

3.986

2.

Cheltuieli anuale pentru o persoană

lei

23,84

3.

Total cheltuieli asistentă medicală

mii lei

95,00

G

Antidot acordat gratuit

 

 

1.

Numărul de persoane beneficiare

nr.

55

2.

Cheltuieli anuale pentru o persoană

lei

180,23

3.

Total cheltuieli antidot

mii lei

10,00

 

Total companie:

mii lei

14.122,00

 

ANEXA Nr. 2/2

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

 

SUBVENTII

privind protectia socială în sectorul minier pe anul 2008

Compania Natională a Uraniului Bucuresti - S.A.

 

*T*

 


Nr.
crt.

Specificatie

U.M.

— mii lei —

A

Masă caldă sau echivalent alimente

 

 

1.

Numărul de persoane care au dreptul la masă caldă pe zi în mod gratuit

nr.

1.063

2.

Numărul de zile lucrătoare pe an

nr.

200

3.

Costul unei mese calde sau echivalent alimente

lei

8,56

4.

Total cost masă caldă sau echivalent alimente

mii lei

1.820,00

B

Transport la locul de muncă

 

 

1.

Numărul de persoane care beneficiază de transport gratuit

nr.

1.073

2.

Numărul de zile lucrătoare pe an

nr.

200

3.

Distanta medie de transport (dus-întors)

km

60

4.

Tarif transport om/km

lei/km

0,065

5.

Total cost transport

mii lei

837,00

C

Echipament de protectie

 

 

1.

Numărul de persoane beneficiare

nr.

875

2.

Cheltuieli pentru o persoană

lei

220,00

3.

Total cheltuieli protectia muncii

mii lei

193,00

D

Alocatia de cărbune

 

 

1.

Numărul de persoane beneficiare

nr.

 

2.

Cantitatea de cărbune pe salariat

t

 

3.

Calitatea cărbunelui local

Gcal/t

 

4.

Tarif pe Gcal

lei

 

5.

Total cost cărbune pentru o persoană

lei

 

6.

Total alocatie cărbune

mii lei

 

E

Diferentă tarif energie electrică

 

 

1.

Numărul de persoane beneficiare

nr.

 

2.

Consum anual de energie

kWh

 

3.

Diferenta de tarif lei/kW

lei/kWh

 

4.

Total diferentă de tarif

mii lei

 

F

Asistentă medicală gratuită

 

 

1.

Numărul de persoane beneficiare

nr.

 

2.

Cheltuieli anuale pentru o persoană

lei

 

3.

Total cheltuieli asistentă medicală

mii lei

 

G

Antidot acordat gratuit

 

 

1.

Numărul de persoane beneficiare

nr.

 

2.

Cheltuieli anuale pentru o persoană

lei

 

3.

Total cheltuieli antidot

mii lei

 

 

Total companie:

mii lei

2.850

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Internelor si Reformei Administrative din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Internelor si Reformei Administrative pe anul 2008 din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, cu suma de 130.809 mii lei, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Ordonatorul principal de credite răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu dispozitiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3. - Ministerul Economiei si Finantelor este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Ministerului Internelor si Reformei Administrative pe anul 2008.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul internelor

si reformei administrative,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 6 februarie 2008.

Nr. 127.

 

ANEXĂ

 

SITUATIE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Internelor si Reformei Administrative din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008

 

 

Explicatii

Codul

Suma
- mii lei -

CHELTUIELI — TOTAL GENERAL:

5000

130.809

BUGET DE STAT

5001

130.809

BUNURI SI SERVICII

20

16.752

ALTE TRANSFERURI

55

45.115

ACTIVE NEFINANCIARE

71

68.942

ORDINE PUBLICĂ SI SIGURANTĂ NATIONALĂ

6101

80.809

BUNURI SI SERVICII

20

16.752

ALTE TRANSFERURI

55

45.115

ACTIVE NEFINANCIARE

71

18.942

ACTIUNI GENERALE ECONOMICE COMERCIALE SI DE MUNCĂ

8001

50.000

ACTIVE NEFINANCIARE

71

50.000

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind nominalizarea agentilor de dăunare pentru a căror actiune de combatere Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale alocă fonduri de la buget conform prevederilor art. 7 din Legea nr. 37/2006 privind reorganizarea activitătii de protectie a plantelor si carantină fitosanitară

 

În temeiul prevederilor art. 7 din Legea nr. 37/2006 privind reorganizarea activitătii de protectie a plantelor si carantină fitosanitară, modificată si completată prin Legea nr. 93/2007,

văzând Referatul de aprobare nr. 126.128 din 29 ianuarie 2008 al Agentiei Nationale Fitosanitare din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale,

ministrul agriculturii si dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Agentii de dăunare pentru a căror actiune de combatere Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale alocă fonduri de la buget sunt:

a) agentii de dăunare la grâu si orz, cu prioritate pentru culturi semincere (complexul de boli foliare si ale spicului, plosnita cerealelor - Eurygaster spp., gândacul bălos – Lema melanopa, viermele rosu al paiului - Haplodiplosis marginata, după caz);

b) lăcustele (Locusta spp.);

c) omida de stepă (Loxostege sticticalis);

d) dăunătorii Cerapteryx graminis si Apamea testacea, la pajisti;

e) omida păroasă (Hyphantria cunea) si fluturele cu abdomen auriu (Euproctis chrysorrhoea), pe aliniamente si în parcuri;

f) nematozii cu chisturi (Globodera pallida, Globodera rostochiensis) si nematodul tulpinilor si tuberculilor de cartof (Ditylenchus destructor), la culturile semincere de cartof;

g) gândacul din Colorado (Leptinotarsa decemlineata), la culturile semincere de cartof, vinete si tomate;

h) afidele (Aphis spp.), la culturile semincere de cartof, legume, sfeclă si pepiniere pomicole;

i) păduchele lânos (Eriosoma lanigerum), în pepiniere, inclusiv plantatii-mamă;

j) păduchele din San Jose (Quadraspidiotus perniciosus), în pomicultură, în perioada de repaus vegetativ;

k) agentii de dăunare, în pomicultură, în perioada de vegetatie (păduchele din San Jose – Quadraspidiotus perniciosus, rapănul la măr si păr - Venturia spp.);

l) focul bacterian al rozaceelor (Erwinia amylovora), în pomicultură;

m) acarieni (Tetranychus spp., Panonychus spp.), în plantatiile de vită-de-vie din soiuri nobile;

n) mană (Plasmopara viticola), în plantatiile de vită-de-vie din soiuri nobile;

o) rozătoare mici, în culturile agricole, inclusiv plantatiile pomicole;

p) combaterea biologică si biotehnologică.

Art. 2. - Actiunea de combatere a agentilor de dăunare prevăzuti la art. 1 se efectuează sub îndrumarea si controlul directiilor pentru agricultură si dezvoltare rurală, prin unitătile fitosanitare, pentru toti producătorii agricoli, si se execută în limita fondurilor alocate anual de la buget pentru achizitionarea de produse de protectie a plantelor si, după caz, a serviciilor.

Art. 3. - Directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală, prin unitătile fitosanitare, trimit propunerile privind Programul unitar pentru actiunea de combatere a agentilor de dăunare prevăzută a se finanta de la buget, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, în original, în cursul lunii noiembrie pentru anul următor, la Agentia Natională Fitosanitară din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale.

Art. 4. - Actiunea de combatere a agentilor de dăunare se execută numai pe baza buletinelor de avertizare emise de statiile de prognoză si avertizare teritoriale.

Art. 5. - Pentru actiunea de combatere a agentilor de dăunare se vor utiliza numai produse de protectie a plantelor omologate în România de Comisia Natională de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor, conform reglementărilor în vigoare.

Art. 6. - (1) Achizitionarea produselor de protectie a plantelor si a serviciilor se face conform reglementărilor în vigoare privind achizitiile publice.

(2) Achizitionarea produselor de protectie a plantelor si a serviciilor (manoperei) se face de către directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală. Achizitionarea de servicii aviochimice se face cu prioritate pentru agentii de dăunare prevăzuti la art. 1 lit. a)-e).

Art. 7. - (1) Produsele de protectie a plantelor achizitionate pentru combaterea unui agent de dăunare, ce nu au fost consumate integral din motive bine justificate, vor fi utilizate pentru combaterea altor agenti de dăunare nominalizati în prezentul ordin sau vor fi redistribuite altor unităti fitosanitare, la solicitarea acestora si cu aprobarea Agentiei Nationale Fitosanitare, ori vor fi utilizate în anul următor, respectând termenul de valabilitate a produselor.

(2) În situatia în care fondurile alocate pentru achizitionarea de produse de protectie a plantelor, de servicii aviochimice sau terestre, după caz, pentru combaterea unui agent de dăunare nu au fost utilizate integral din motive bine justificate, acestea vor fi utilizate pentru combaterea altor agenti de dăunare nominalizati în prezentul ordin, cu aprobarea Agentiei Nationale Fitosanitare.

Art. 8. - (1) Receptia lucrărilor de combatere a agentilor de dăunare efectuate din fonduri bugetare se face de către o comisie numită de directorul executiv al directiei pentru agricultură si dezvoltare rurală, al cărei presedinte este un reprezentant al unitătii fitosanitare, si se confirmă de către beneficiarul lucrării prin semnarea actului de constatare, conform modelului prezentat în anexa nr. 2.

(2) Documentele centralizatoare întocmite conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, precum si actele de constatare aferente acestuia se depun lunar, până la data de 15 a lunii următoare, la directia pentru agricultură si dezvoltare rurală. Acestea se înregistrează în contabilitate în vederea scăderii din gestiune a produselor de protectie a plantelor consumate.

Art. 9. - Răspunderea pentru utilizarea fondurilor de la bugetul de stat revine directorului executiv si directorului economic de la directia pentru agricultură si dezvoltare rurală, precum si directorului executiv adjunct de la unitatea fitosanitară.

Art. 10. - Compartimentul de audit public intern din cadrul directiilor pentru agricultură si dezvoltare rurală va exercita un control permanent cu privire la legalitatea si oportunitatea utilizării produselor de protectie a plantelor si a fondurilor alocate de la buget pentru achizitionarea produselor de protectie a plantelor si a serviciilor.

Art. 11. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 12. - Directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală, prin unitătile fitosanitare, răspund de respectarea întocmai a prevederilor prezentului ordin.

Art. 13. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 14. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 911/2004 privind actiunile fitosanitare de interes national si modul de finantare a acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.260 din 28 decembrie 2004, cu completările ulterioare.

 

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Dacian Ciolos

 

Bucuresti, 1 februarie 2008.

Nr. 67.

 

ANEXA Nr. 1

 

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală ………...

Unitatea fitosanitară .............................................

Nr. ........ din ................

 

PROPUNERE

privind Programul unitar pentru actiunea de combatere a agentilor de dăunare prevăzută a se finanta de la buget

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.
crt.

Cultura/Agentul
de dăunare

Suprafata

Suprafata estimată a se trata

Numărul de
tratamente

Suprafata

estimată pe care

urmează să se

efectueze manopera

(ha)

Total
(ha)

 

din care

cu produse
din stoc

cu produse
noi

1

2

3

4

5

6

7

8

 

Director executiv,

............................

Director executiv adjunct,

......................................

 

ANEXA Nr. 2

 

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală ………...

Unitatea fitosanitară .............................................

Nr. ........ din ................

 

ACT DE CONSTATARE

privind executarea actiunilor de combatere a agentilor de dăunare efectuate în perioada de la …................

la .................., conform Buletinului de avertizare nr…….. din ......................

 

În baza Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 67/2008, subsemnatii …………………....., întruniti în comisie, am constatat că la beneficiarul ………………….. din localitatea/judetul s-au executat lucrările de combatere a agentilor de dăunare, după cum urmează:

 

Cultura

Agentul

de dăunare

Suprafata

tratată (ha/nr.

de tratamente)

Produsul de

protectie a

plantelor

Cantitatea

utilizată

(kg, l)

Pretul unitar

(lei/kg, l)

Valoarea

produselor de

plantelor (lei)

Manopera

(ha)

Pretul manoperei

(lei/ha)

Valoarea

manoperei

(lei)

Valoarea

totală

(lei)

1

2

3

4

5

6

7(5x6)

8

9

10(8x9)

11(7+10)


Doza la hectar pentru produsul de protectie a plantelor ........................... la cultura ................. este de ................../ha.

Prezentul act de constatare s-a întocmit în 3 exemplare, respectiv 4 exemplare, dintre care unul rămâne la beneficiar, unul la directia pentru agricultură si dezvoltare rurală, unul la unitatea fitosanitară si, după caz, un exemplar la unitatea prestatoare.

 

Presedintele comisiei,

........................

(numele, prenumele si semnătura)

Beneficiarul,

............................

(numele, prenumele si semnătura)

Membrii comisiei

.........................

(numele, prenumele si semnătura)

 

ANEXA Nr. 3

 

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală ……….

Unitatea fitosanitară.............................................

Nr........ din ...............

Se aprobă

Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală ………………

 

Director executiv,

………………………

CENTRALIZATOR

rivind repartizarea produselor de protectie a plantelor si a fondurilor alocate în vederea executării

manoperei pentru combaterea ..............................................

 

Nr.

crt.

Beneficiarul

Actul de

constatare

nr. ...../...

Denumirea produsului

de protectie a plantelor
repartizat

Doza

(kg, l/ha)

Cantitatea

utilizată

(kg, l)

Suprafata produsul de

protectie a plantelor (ha)

Valoarea

manoperei

(lei)

Suprafata pe care s-a efectuat manopera
(ha)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director executiv adjunct,

..............................................

 

ACTE ALE CURTII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI

 

CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI

SECTIA A TREIA

 

HOTĂRÂREA

din 31 mai 2007

în Cauza Brazdă si Malita împotriva României

 

(Cererea nr. 75.297/01)

Strasbourg

 

În Cauza Brazdă si Malita împotriva României,

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Sectia a treia), statuând în cadrul unei camere formate din: domnii B.M. Zupančič, presedinte, C. Bîrsan, doamnele E. Fura-Sandström, A. Gyulumyan, domnii E. Myjer, David Thór Björgvinsson, doamna I. Berro-Lefevre judecători, si domnul S. Quesada, grefier de sectie,

după ce a deliberat în camera de consiliu la data de 10 mai 2007,

pronuntă următoarea hotărâre, adoptată la această dată:

PROCEDURA

1. La originea cauzei se află o cerere (nr. 75.297/01) îndreptată împotriva României, prin care 2 cetăteni ai acestui stat, doamnele Maria Brazdă si Ioana Maria Malita (reclamantele), au sesizat Curtea la data de 1 iunie 2001 în temeiul art. 34 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale (Conventia).

2. Reclamantele sunt reprezentate de doamna L. Martonosy, avocat în Timisoara. Guvernul român (Guvernul) a fost reprezentat de agentul său, doamna Roxana Rizoiu, apoi de doamna Beatrice Ramascanu, agent, si doamna Ruxandra Pasoi, coagent, de la Ministerul Afacerilor Externe.

3. Reclamantele au pretins în principal că vânzarea câtorva dintre apartamentele lor unor terti a încălcat art. 1 din Protocolul nr. 1.

4. La data de 31 august 2004, Curtea a hotărât să comunice cererea Guvernului. Invocând prevederile art. 29 § 3, aceasta a hotărât să se analizeze în acelasi timp admisibilitatea si temeinicia cauzei.

ÎN FAPT

I. Circumstantele cauzei

5. Reclamantele s-au născut în anul 1946, respectiv 1974, si locuiesc la Lugoj.

6. În 1956 si 1957, invocând Decretul de nationalizare nr. 92/1950, statul si-a apropriat două imobile situate în Timisoara, str. Giurgiu nr. 13 si Str. Telegrafului nr. 49, ce apartineau bunicilor reclamantelor.

7. Prin contractele încheiate în 1996 si 1997, în temeiul Legii nr. 112/1995, societatea ce administra bunurile imobiliare ale statului a vândut apartamentele nr. 1, 3 si 4 din imobilul situat în str. Giurgiu si apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 7 si 17 din imobilul situat în Str. Telegrafului chiriasilor care locuiau în ele.

8. La data de 1 aprilie 1998, reclamantele au introdus în fata Judecătoriei Timisoara o actiune în revendicare imobiliară îndreptată împotriva Consiliului Local din Timisoara, împotriva societătii care administra bunurile imobile ale statului si împotriva tertilor achizitori. Ele au solicitat instantei să li se recunoască faptul că au calitatea de mostenitoare ale fostilor proprietari ai celor două imobile, precum si anularea actului de nationalizare, reînscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate al bunicilor lor si anularea contractelor de vânzarecumpărare mentionate mai sus. Ele au arătat că, în conformitate cu Decretul nr. 92/1950, bunurile ce apartineau anumitor categorii sociale erau scutite de nationalizare si că bunicii lor făceau parte din aceste categorii.

9. Prin Hotărârea din 2 septembrie 1999, instanta, apreciind că statul îsi apropriase imobilele fără a avea un titlu valabil, a admis actiunea si a constatat nulitatea contractelor de vânzarecumpărare pe motivul că statul nu putea să vândă în mod legal bunurile ce nu-i apartineau. Instanta le-a declarat pe cele două reclamante mostenitoare ale bunicilor lor si a dispus reînscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate al fostilor proprietari.

10. La apelul părtilor pârâte, prin Decizia din 3 martie 2000, Tribunalul Judetean Timis a confirmat temeinicia acestei sentinte.

11. Tertii dobânditori au formulat recurs în fata Curtii de Apel Timisoara, pretinzând că nationalizarea fusese legală, că vânzarea respectase prevederile Legii nr. 112/1995 si că ei fuseseră dobânditori de bună-credintă.

12. Prin Decizia irevocabilă din 13 decembrie 2000, Curtea de Apel Timisoara a admis partial recursul. Ea a confirmat ilegalitatea nationalizării, însă a validat contractele de vânzarecumpărare, considerând că tertii fuseseră dobânditori de bună-credintă, deoarece în momentul vânzării titlul de proprietate al statului nu fusese contestat încă.

13. Ca urmare a cererii reclamantelor, prin Sentinta din 30 aprilie 2001, Judecătoria Timisoara a dispus înscrierea în cartea funciară a dreptului lor de proprietate asupra terenului aferent imobilului situat în Str. Telegrafului si asupra apartamentelor nevândute din imobilul situat în str. Giurgiu. Instanta a respins capătul de cerere referitor la înscrierea dreptului lor de proprietate asupra terenului aferent imobilului situat în str. Giurgiu.

14. Apelul introdus de către reclamante a fost admis prin Decizia din 25 ianuarie 2002, dată de Tribunalul Timis, care a dispus înscrierea dreptului lor de proprietate asupra terenului situat în str. Giurgiu. Dobânditorii apartamentelor au introdus o contestatie în anulare.

15. Prin Decizia din 1 septembrie 2003, Curtea de Apel Timisoara a admis contestatia si a respins cererea reclamantelor referitoare la terenul mai sus mentionat. La rândul lor, reclamantele au introdus o contestatie în anulare care a fost, de asemenea, admisă de Curtea de Apel Timisoara.

16. Judecarea acestei căi de atac se află încă pe rolul acestei instante.

17. În ceea ce priveste apartamentele nevândute din imobilul situat în Str. Telegrafului, prin Hotărârea din 19 noiembrie 2003, rămasă definitivă prin nerecurare, dreptul de proprietate al reclamantelor asupra acestor apartamente a fost înscris în cartea funciară. Instanta a dispus si înscrierea unui drept de trecere asupra terenului aferent imobilului în favoarea proprietarului apartamentului nr. 4.

18. La data de 14 august 2002, întemeindu-se pe prevederile Legii nr. 10/2001, reclamantele au introdus împotriva Primăriei Timisoara si a cumpărătorilor apartamentelor o nouă actiune în constatarea nulitătii contractelor de vânzare-cumpărare. Prin Sentinta din 4 decembrie 2002, ea a fost respinsă pe motivul că Decizia din 13 decembrie 2000 a Curtii de Apel Timisoara avea autoritate de lucru judecat. La apelul si recursul reclamantelor, prin două decizii din 10 septembrie 2003 si 20 octombrie 2004, Tribunalul Timis si Curtea de Apel Timisoara au confirmat temeinicia sentintei pronuntate de judecătorie.

19. La o dată neprecizată, reclamantele au introdus la autoritătile locale o cerere de restituire a apartamentelor litigioase, întemeiată pe Legea nr. 10/2001. Până acum nu a fost pronuntată vreo hotărâre.

II. Dreptul intern pertinent

20. Prevederile legale si jurisprudenta internă pertinente sunt descrise în hotărârile Străin si altii împotriva României (nr. 57.001/00, §§ 19-26, 21 iulie 2005), Păduraru împotriva României (nr. 63.252/00, §§ 38-53, 1 decembrie 2005), Porteanu împotriva României (nr. 4.596/03, §§ 21-24, 16 februarie 2006) si Radu împotriva României (nr. 13.309/03, §§ 18-20, 20 iulie 2006).

 

ÎN DREPT

I. Asupra pretinsei încălcări a art. 1 din Protocolul nr. 1 la Conventie

21. Reclamantele au pretins că a avut loc o încălcare a dreptului lor la respectarea bunurilor din cauza imposibilitătii de a se bucura de mai multe apartamente situate în cele două imobile asupra cărora li s-a recunoscut dreptul de proprietate, imposibilitate ce decurge din vânzarea de către stat a acestor apartamente unor terti. Ele au invocat art. 1 din Protocolul nr. 1 la Conventie, care prevede următoarele:

„Orice persoană fizică sau juridică are dreptul la respectarea bunurilor sale. Nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea sa decât pentru cauză de utilitate publică si în conditiile prevăzute de lege si de principiile generale ale dreptului international.

Dispozitiile precedente nu aduc atingere dreptului statelor de a adopta legile pe care le consideră necesare pentru a reglementa folosinta bunurilor conform interesului general sau pentru a asigura plata impozitelor ori a altor contributii sau a amenzilor.”

A. Asupra admisibilitătii

22. Curtea constată că acest capăt de cerere nu este în mod vădit neîntemeiat în sensul art. 35 § 3 din Conventie. Mai mult, ea observă că nu este lovit de niciun alt motiv de inadmisibilitate si, prin urmare, îl declară admisibil.

B. Asupra fondului

23. Guvernul consideră că vânzarea apartamentelor si respingerea cererii de constatare a nulitătii contractelor de vânzare-cumpărare nu au avut nicio incidentă asupra dreptului de proprietate al reclamantelor, deoarece nici titlul lor de proprietate, nici sansele lor de a intra în posesia acestor apartamente nu au fost afectate. În opinia Guvernului, constatarea bunei-credinte a cumpărătorilor nu echivala cu negarea titlului de proprietate al reclamantelor. Astfel, procedura litigioasă nu le-a încălcat dreptul de proprietate.

24. Guvernul consideră că reclamantele ar fi avut mai multe sanse de a li se restitui aceste apartamente dacă ar fi formulat o nouă actiune în revendicare împotriva dobânditorilor.

25. În sfârsit, Guvernul arată că reclamantele pot obtine o indemnizatie în temeiul Legii nr. 10/2001 sub forma unor titluri de participare la un organism colectiv de valori mobiliare (Proprietatea).

26. Reclamantele contestă acest argument. După opinia lor, instantele interne au recunoscut dreptul lor de proprietate, precum si pe cel al tertilor dobânditori asupra acelorasi bunuri, situatie care face imposibilă exercitarea drepturilor lor ca proprietari ai bunurilor lor.

27. Curtea reaminteste că, în Cauza Străin citată mai sus (§§ 39 si 59), ea a considerat că vânzarea de către stat a unui bun al altuia către un tert de bună-credintă, chiar dacă ea a fost anterioară confirmării definitive în justitie a dreptului de proprietate al altuia, combinată cu lipsa totală de despăgubire, a reprezentat o privare contrară art. 1 din Protocolul nr. 1 la Conventie.

28. Mai mult, în Cauza Păduraru citată mai sus (§ 112) Curtea a constatat că statul îsi încălcase obligatia sa pozitivă de a reactiona în timp util si cu coerentă în fata chestiunii de interes general pe care o constituie restituirea sau vânzarea imobilelor intrate în posesia sa în temeiul decretelor, de nationalizare. De asemenea, ea a considerat că incertitudinea generală astfel creată s-a repercutat asupra reclamantului, care s-a aflat în imposibilitatea de a-si recupera întregul său bun, desi dispunea de o decizie definitivă care obliga statul să i-l restituie.

29. În cauza de fată, Curtea nu vede niciun motiv de a se îndepărta de la jurisprudenta citată mai sus, situatia de fapt fiind similară. Ca si în Cauza Păduraru citată mai sus, în cauza de fată tertii au devenit proprietari înainte ca dreptul de proprietate al reclamantelor asupra bunurilor în litigiu să fi făcut obiectul unei confirmări definitive. Si, la fel ca în Cauza Străin citată mai sus, reclamantele au fost recunoscute ca proprietare legitime, instantele considerând incontestabil titlul lor de proprietate, având în vedere caracterul abuziv al nationalizării.

30. Curtea observă că vânzarea bunurilor reclamantelor, în temeiul Legii nr. 112/1995, le împiedică să se bucure de dreptul lor de proprietate, în ciuda existentei hotărârilor definitive care condamnă statul să le restituie cele două imobile. Mai mult, pentru această privare nu le-a fost acordată nicio despăgubire.

Într-adevăr, desi ele au depus o cerere de despăgubire în temeiul Legii nr. 10/2001, reclamantele nu au primit nici până astăzi un răspuns.

31. În ceea ce priveste posibilitatea de a introduce o nouă actiune în revendicare împotriva tertilor dobânditori, Curtea arată că este excesiv să se solicite reclamantelor, care beneficiază de hotărâri definitive prin care li se restituie cele două imobile, să ia initiativa de a începe o nouă procedură care, de altfel, nu si-a dovedit caracterul efectiv (vezi, mutatis mutandis, Cauza Păduraru citată mai sus, §§ 38 si următoarele).

32. În măsura în care Guvernul arată că reclamantelor le este permis să obtină titluri de participare la un organism colectiv de valori mobiliare (Proprietatea), Curtea îsi reiterează constatarea anterioară, conform căreia Proprietatea nu functionează în prezent într-un mod susceptibil să conducă la acordarea efectivă a unei despăgubiri reclamantelor (vezi, printre altele, cauzele Radu împotriva României, citată mai sus, si Ruxanda Ionescu împotriva României, nr. 608/02,12 octombrie 2006).

33. Prin urmare, Curtea consideră că zădărnicirea dreptului de proprietate al reclamantelor asupra părtilor din imobilele lor vândute de către stat unor terti, combinată cu lipsa totală de despăgubire, le-a cauzat un prejudiciu disproportionat si excesiv, incompatibil cu dreptul la respectarea bunurilor, garantat prin art. 1 din Protocolul nr. 1 la Conventie.

34. Asadar, a avut loc încălcarea acestei prevederi.

II. Asupra aplicării art. 41 din Conventie

35. Conform art. 41 din Conventie:

„În cazul în care Curtea declară că a avut loc o încălcare a Conventiei sau a protocoalelor sale si dacă dreptul intern al înaltei părti contractante nu permite decât o înlăturare incompletă a consecintelor acestei încălcări, Curtea acordă părtii lezate, dacă este cazul, o reparatie echitabilă.”

A. Prejudiciu

36. Reclamantele solicită restituirea apartamentelor asupra cărora li s-a recunoscut dreptul de proprietate si care au fost vândute unor terti. În lipsa unei astfel de restituiri, ele solicită cu titlu de prejudiciu material acordarea unei sume reprezentând valoarea acestor apartamente pe care ele o estimează la 143.334 euro (EUR), asa cum a fost stabilită printr-o expertiză tehnică imobiliară.

37. De asemenea, ele solicită suma de 80.000 EUR pentru pierderea valorii celor două imobile din cauza stării de coproprietate cu tertii cumpărători si a dreptului de trecere instituit prin Sentinta din 19 noiembrie 2003. Reclamantele mai solicită si valoarea chiriilor nepercepute, pe care o estimează la 30.550 EUR.

38. În fine, ele solicită acordarea sumei de 50.000 EUR fiecăreia dintre ele, cu titlu de daune morale pentru frustarea si suferintele cauzate prin ingerinta statului în dreptul lor de proprietate.

39. Guvernul apreciază că valoarea comercială a apartamentelor în litigiu este de 40.195 EUR. El furnizează opinia unui expert imobiliar si contestă existenta oricărui alt prejudiciu material.

40. În ceea ce priveste cererea cu titlu de prejudiciu moral, Guvernul apreciază că ar fi compensat suficient printr-o constatare a încălcării si că, în orice caz, reclamantele nu au stabilit nicio legătură de cauzalitate între pretinsa încălcare si suferinta invocată.

41. Curtea reaminteste că o hotărâre prin care se constată o încălcare atrage după sine obligatia juridică a statului pârât, în sensul Conventiei, de a pune capăt încălcării si de a-i sterge consecintele. Dacă dreptul intern nu permite decât o înlăturare incompletă a consecintelor acestei încălcări, art. 41 din Conventie îi conferă Curtii puterea de a-i acorda o reparatie părtii lezate prin actul sau omisiunea fată de care a fost  constatată o încălcare a Conventiei. În exercitarea acestei puteri, ea dispune de o anumită latitudine; adjectivul „echitabil” si exprimarea „dacă este cazul” demonstrează acest lucru.

42. Printre elementele luate în considerare de către Curte, atunci când statuează în materie, se numără prejudiciul material, adică pierderile suportate efectiv ca o consecintă directă a încălcării pretinse, si prejudiciul moral, adică compensarea stării de angoasă, a neplăcerilor si incertitudinilor ce rezultă din această încălcare, precum si din alte daune nemateriale (vezi, printre altele, Cauza Ernestina Zullo împotriva Italiei, nr. 64.897/01, § 25, 10 noiembrie 2004).

43. În plus, acolo unde diferitele elemente ce constituie prejudiciul nu se pretează la un calcul exact sau acolo unde distinctia dintre prejudiciul material si cel moral se dovedeste a fi dificilă, Curtea poate fi determinată să le analizeze global (Cauza Comingersoll împotriva Portugaliei [MC], nr. 35.382/97, § 29, CEDO 2000-IV).

44. Curtea apreciază, în circumstantele spetei, că restituirea apartamentelor nr. 1, 3 si 4 din imobilul situat în str. Giurgiu nr. 13 si a apartamentelor nr. 1, 2, 3, 4, 7 si 17 din imobilul situat în Str. Telegrafului nr. 49 le-ar repune pe reclamante, pe cât posibil, într-o situatie echivalentă cu cea în care s-ar fi aflat dacă prevederile art. 1 din Protocolul nr. 1 la Conventie nu ar fi fost încălcate. În cazul în care statul pârât nu procedează la această restituire în cel mult 3 luni de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri, Curtea decide ca Guvernul să le plătească părtilor interesate, cu titlu de daune materiale, o sumă care să corespundă valorii actuale a apartamentelor mentionate mai sus.

45. Tinând cont de informatiile de care dispune în ceea ce priveste preturile de pe piata imobiliară locală si de elementele furnizate de părti, Curtea apreciază că valoarea comercială actuală a acestor apartamente este de 100.000 EUR.

46. În ceea ce priveste sumele solicitate pentru pierderea valorii imobilelor si lipsa de folosintă, calculate în functie de pretul de închiriere al apartamentelor, Curtea nu poate aloca vreo sumă cu acest titlu, având în vedere, pe de o parte, faptul că ea a dispus restituirea bunului ca reparatie în sensul art. 41 din Conventie si, pe de altă parte, că acordarea unei sume cu acest titlu ar avea, în spetă, un caracter speculativ, posibilitatea si randamentul unei închirieri depinzând de mai multe variabile.

Totusi, ea va tine cont de privarea de proprietate suportată de reclamante cu ocazia reparării prejudiciului moral (vezi, mutatis mutandis, Cauza Radu împotriva României, nr. 13.309/03, § 49, 20 iulie 2006 si Cauza Penescu împotriva României, nr. 13.075/03, § 41, 5 octombrie 2006).

47. În acest sens si în limita competentei sale, Curtea consideră că evenimentele în discutie au cauzat grave încălcări ale dreptului reclamantelor la respectarea bunurilor.

48. Statuând în echitate, Curtea consideră că trebuie să îi acorde fiecăreia dintre reclamante suma de 5.000 EUR pentru prejudiciul legat de lipsa de folosintă asupra apartamentelor si pentru prejudiciul moral suportat.

B. Cheltuieli de judecată

49. Reclamantele solicită si rambursarea cheltuielilor de judecată suportate în fata Curtii. Ele furnizează documente justificative pentru suma de 62.830.000 lei românesti (ROL), defalcată după cum urmează: 60.000.000 ROL pentru onorariile avocatiale, 1.350.000 ROL pentru traduceri si 1.480.000 ROL pentru taxe postale.

50. Guvernul nu se opune plătii cheltuielilor de procedură, cu conditia ca ele să fie sustinute de documente justificative.

51. Conform jurisprudentei Curtii, un reclamant nu poate obtine rambursarea cheltuielilor sale de judecată decât în măsura în care li s-a stabilit realitatea, necesitatea si caracterul rezonabil. În cauza de fată si tinând cont de elementele aflate în posesia sa si de criteriile mentionate mai sus, Curtea apreciază ca rezonabilă suma de 1.800 EUR pentru procedura în fata Curtii si o acordă reclamantelor împreună.

C. Dobânzi moratorii

52. Curtea consideră potrivit ca rata dobânzii moratorii să se bazeze pe rata dobânzii facilitătii de pret marginal a Băncii Centrale Europene, majorată cu trei puncte procentuale.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

CURTEA,

ÎN UNANIMITATE,

1. declară cererea inadmisibilă;

2. hotărăste că a avut loc încălcarea art. 1 din Protocolul nr. 1 la Conventie;

3. hotărăste

a) ca statul pârât să le restituie reclamantelor apartamentele nr. 1, 3 si 4 si terenul aferent imobilului situat în Timisoara, str. Giurgiu nr. 13, si apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 7 si 17 si terenul aferent imobilului situat în Timisoara, Str. Telegrafului nr. 49, în cel mult 3 luni de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri, conform art. 44 § 2 din Conventie;

b) ca, în lipsa acestei restituiri, statul pârât să le plătească împreună reclamantelor, în acelasi termen de 3 luni, suma de 100.000 EUR (una sută mii euro) cu titlu de daune materiale;

c) ca, în orice caz, statul pârât să îi plătească fiecăreia dintre reclamante 5.000 EUR (cinci mii euro) pentru orice alt prejudiciu si 1.800 EUR (una mie opt sute euro) împreună reclamantelor cu titlu de cheltuieli de judecată;

d) ca sumele în discutie să fie convertite în moneda statului pârât la cursul de schimb valabil la data plătii si ca la acestea să fie adăugată orice sumă ce ar putea fi datorată cu titlu de impozit;

e) ca, începând de la expirarea termenului mentionat mai sus si până la efectuare plătii, aceste sume să se majoreze cu o dobândă simplă având o rată egală cu cea a facilitătii de pret marginal a Băncii Centrale Europene valabilă în această perioadă, majorată cu trei puncte procentuale;

4. respinge cererea de satisfactie echitabilă pentru rest.

Întocmită în limba franceză, apoi comunicată în scris la data de 31 mai 2007, în conformitate cu art. 77 §§ 2 si 3 din Regulament.

 

 

Boštjan M. Zupančič,

presedinte

 

Santiago Quesada,

Grefier

 

RECTIFICĂRI

 

I. În cuprinsul anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.063/2007 privind acordarea cetăteniei române unor persoane, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 636 din 17 septembrie 2007, se fac următoarele rectificări (care nu apartin Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- la nr. 12, în loc de: „El-Khalil Raji, fiul lui Ibrahim si Hilane, născut la 25 aprilie 1961 în localitatea Chadra, Liban, cetătean libanez, cu domiciliul actual în localitatea Constanta, str. Mircea cel Bătrân nr. 86, bl. MF2, sc. A, ap. 6, judetul Constanta. (14121/2003)”, se va citi: „El-Khalil Raji, fiul lui Ibrahim si Hilane, născut la 25 aprilie 1961 în localitatea Chadra, Liban, cetătean libanez, cu domiciliul actual în localitatea Constanta, str. Mircea cel Bătrân nr. 86, bl. MF2, sc. A, ap. 6, judetul Constanta. (14121/2003). Copii minori: El-Khalil Elie, născut la data de 1 mai 1990; El-Khalil Dany, născut la data de 24 martie 1992; El-Khalil Rody, născut la data de 16 februarie 1994; El-Khalil Aline, născută la data de 17 iunie 1996.”;

- la nr. 25, în loc de: „Zencenco Constadinca,...”, se va citi: „Zencenco Costadinca,...”.

 

II. În cuprinsul anexelor nr. 1 si 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.147/2007 privind acordarea cetăteniei române unor persoane, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 667 din 28 septembrie 2007, rectificată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 823 din 3 decembrie 2007, se fac următoarele rectificări (care nu apartin Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

1. În anexa nr. 1:

- la nr. 34, în loc de: „Haddad Nabil Georges, fiul lui Georges si Therese,...”, se va citi: „Haddad Nabil, fiul lui Georges si Therese,...”;

- la nr. 69, în loc de: „Shough Niloofar, fiul lui Hassan si Shamsi,...”, se va citi: „Shough Niloofar, fiica lui Hassan si Shamsi,...”.

2. În anexa nr. 2:

- la nr. 7, în loc de: „Al Jaseem Makki Habib, fiul lui Majeed si Houri .... Copii minori: ..., Al Jaseem Amer, născut la data de 2 mai 1995,...”, se va citi: „Al Jaseem Makki, fiul lui Majeed si Houri .... Copii minori: ..., Al Jaseem Amer, născut la data de 2 februarie 1995,...”;

- la nr. 55, în loc de: „Mazouni Mohammad, fiul lui Mahmoud si Soud,...”, se va citi: Mazouni Mohammad, fiul lui Mahmoud si Souad,...”;

- la nr. 60, în loc de: „Nejem Roba, fiica lui Abdel Latif si Bahgat,...”, se va citi: „Nejem Roba, fiica lui Abdel Latif si Bahjat...”;

- la nr. 62, în loc de: „Pacali Abdul Kadir, fiul lui Abdulkerim si Sekine,...”, se va citi: „Pacali Abdulkadir, fiul lui Abdulkerim si Sekine,...”.