MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 112         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 12 februarie 2008

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

6. - Hotărâre privind eliberarea din funcrie a secretarului general al Camerei Deputarilor

           

7. - Hotărâre privind numirea secretarului general al Camerei Deputarilor

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

115. - Hotărâre privind instituirea sistemului narional de coordonare a afacerilor europene în vederea participării României la procesul decizional al instituriilor Uniunii Europene

 

123. - Hotărâre privind modificarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achizirionării de calculatoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2004

 

124. - Hotărâre privind recunoasterea Fundariei „RENASTEREA PENTRU EDUCATIE, SĂNĂTATE SI CULTURĂ” ca fiind de utilitate publică

 

125. - Hotărâre privind recunoasterea Asociariei „SANO-HEP” ROMÂNIA ca fiind de utilitate publică

 

126. - Hotărâre privind recunoasterea Fundariei „SFÂNTA IRINA” ca fiind de utilitate publică

 

128. - Hotărâre privind modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a titlului VII „Regimul stabilirii si plării despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv” din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietării si justiriei, precum si unele măsuri adiacente, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.095/2005

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

77. - Ordin al ministrului muncii, familiei si egalitării de sanse privind aprobarea Listei standardelor române care adoptă standarde europene armonizate referitoare la explozivi de uz civil

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 

HOTĂRÂRE

privind eliberarea din funcrie a secretarului general al Camerei Deputarilor

 

În temeiul art. 223 alin. (2) din Regulamentul Camerei Deputarilor, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 35 din 16 ianuarie 2006, modificat prin Hotărârea Camerei Deputarilor nr. 4/2006,

 

Camera Deputarilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Doamna Ionescu Georgeta Elisabeta se eliberează din funcria de secretar general al Camerei Deputarilor, începând cu data de 12 februarie 2008.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputarilor în sedinra din 12 februarie 2008, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituria României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

 

Bucuresti, 12 februarie 2008.

Nr. 6.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 

HOTĂRÂRE

privind numirea secretarului general al Camerei Deputarilor

 

În temeiul art. 223 alin. (2) din Regulamentul Camerei Deputarilor, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 35 din 16 ianuarie 2006, modificat prin Hotărârea Camerei Deputarilor nr. 4/2006,

 

Camera Deputarilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Gheorghiof Titu Nicolae se numeste în funcria de secretar general al Camerei Deputarilor, începând cu data de 12 februarie 2008.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputarilor în sedinra din 12 februarie 2008, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituria României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

 

Bucuresti, 12 februarie 2008.

Nr. 7.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind instituirea sistemului narional de coordonare a afacerilor europene în vederea participării României la procesul decizional al instituriilor Uniunii Europene

 

În temeiul art. 108 din Constituria României, republicată, al art. 2 alin. (3) si al art. 4 lit. a) din Ordonanra de urgenră a Guvernului nr. 133/2006 privind înfiinrarea, organizarea si funcrionarea Departamentului pentru Afaceri Europene în subordinea primului-ministru, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 102/2007, precum si al art. 12 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si funcrionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

CAPITOLUL I

Dispozirii generale

 

Art. 1. - (1) Se instituie sistemul narional de coordonare a afacerilor europene în vederea participării României la procesul decizional al instituriilor Uniunii Europene.

(2) Pregătirea, formularea, adoptarea si susrinerea poziriei promovate de România în cadrul Consiliului Uniunii Europene si al structurilor de lucru ale acestuia se realizează în condiriile prezentei hotărâri.

Art. 2. - Coordonarea procesului de luare a deciziilor si adoptare a poziriilor României în ceea ce priveste problematica afacerilor europene se realizează la următoarele nivele decizionale:

a) Guvernul României;

b) Consiliul pentru afaceri europene;

c) Comitetul de coordonare a afacerilor europene;

d) grupurile de lucru ale sistemului narional de coordonare.

Art. 3. - Instituriile guvernamentale cu atriburii în procesul de luare a deciziilor si adoptare a poziriilor României pe problematica afacerilor europene sunt:

a) Departamentul pentru Afaceri Europene;

b) Ministerul Afacerilor Externe;

c) Ministerul Economiei si Finanrelor;

d) celelalte ministere si institurii de specialitate ale administrariei publice centrale, pentru contriburii pe domenii specifice sectoarelor lor de activitate.

 

CAPITOLUL II

Constituirea si funcrionarea Consiliului pentru afaceri europene

 

Art. 4. - (1) Pentru a asigura convergenra direcriilor politice, la nivelul Guvernului, în procesul de gestionare a afacerilor europene se constituie Consiliul pentru afaceri europene, structură distinctă, fără personalitate juridică, în subordinea directă a primului-ministru.

(2) Consiliul pentru afaceri europene este condus si prezidat de către primul-ministru sau, în absenra sa, de o persoană desemnată în acest sens de acesta.

(3) La reuniunile Consiliului pentru afaceri europene participă, în mod obligatoriu, ministrul afacerilor externe, ministrul economiei si finanrelor, secretarul de stat care coordonează Departamentul pentru Afaceri Europene, precum si ministrii responsabili pentru domeniile aflate pe agenda de lucru a acestuia.

(4) La reuniunile Consiliului pentru afaceri europene pot participa, în calitate de invitari, si alri demnitari, conducători ai autoritărilor si ai agenriilor guvernamentale aflate în subordinea Guvernului si a primului-ministru, precum si conducătorii altor autoritări relevante pentru subiectele înscrise pe agenda de lucru. Reprezentantul permanent al României pe lângă Uniunea Europeană participă la reuniunile Consiliului pentru afaceri europene pe baza deciziei comune a Departamentului pentru Afaceri Europene si a Ministerului Afacerilor Externe.

(5) În situaria în care pe agenda de lucru a Consiliului pentru afaceri europene se află probleme de interes pentru comunitările locale, la aceste reuniuni pot fi invitari să participe si reprezentanri ai structurilor asociative ale acestora.

Art. 5. - Consiliul pentru afaceri europene are următoarele atriburii:

a) analizează problematica generală aflată pe agenda europeană;

b) stabileste prioritările României în calitate de stat membru al Uniunii Europene;

c) identifică obiectivele si prioritările politice ale României în raport cu evoluriile si orientările decise la nivelul Consiliului European;

d) analizează documentul privind prioritările presedinriei Consiliului Uniunii Europene si relevanra acestora pentru România;

e) examinează si dispune, atunci când este cazul, măsurile necesare pentru aplicarea pe plan intern a regulamentelor, directivelor, deciziilor, recomandărilor si avizelor adoptate de către instituriile Uniunii Europene;

f) propune politici si măsuri pentru derularea procesului de integrare europeană a României;

g) asigură coerenra poziriilor narionale privind politicile europene, având un rol de mediere în cazul divergenrelor interinstiturionale apărute în sedinrele Comitetului de coordonare a afacerilor europene;

h) aprobă lista mandatelor generale care vor fi elaborate cu privire la poziria de negociere a României fară de propunerile legislative ale Comisiei Europene sau alte iniriative comunitare;

i) stabileste poziriile si armonizează demersurile politicodiplomatice efectuate la nivelul membrilor Guvernului si structurilor din subordinea acestuia în ceea ce priveste problematica afacerilor europene;

j) analizează disfuncrionalitările care apar în coordonarea afacerilor europene si dispune măsurile necesare pentru eliminarea acestora.

Art. 6. - (1) Consiliul pentru afaceri europene se întruneste lunar sau ori de câte ori este necesar.

(2) Concluziile scrise ale reuniunilor Consiliului pentru afaceri europene se redactează în termen de două zile lucrătoare de la data desfăsurării acestora si sunt transmise tuturor ministerelor si instituriilor administrariei publice centrale participante, urmând ca acestea să îsi exprime în scris, în termen de două zile, punctul de vedere asupra conrinutului lor.

(3) Concluziile scrise ale reuniunilor Consiliului pentru afaceri europene se prezintă, spre informare, Parlamentului României, după ce au fost agreate de toate instituriile administrariei publice centrale participante.

(4) Departamentul pentru Afaceri Europene stabileste împreună cu Ministerul Afacerilor Externe agenda de lucru a reuniunilor.

(5) Departamentul pentru Afaceri Europene realizează activitatea executivă a Consiliului pentru afaceri europene, monitorizând ducerea la îndeplinire a obligariilor ce incumbă din calitatea de stat membru al Uniunii Europene, aflate pe agenda de lucru a acestuia.

 

CAPITOLUL III

Constituirea si funcrionarea Comitetului de coordonare a afacerilor europene

 

Art. 7. - (1) În scopul asigurării coordonării interministeriale a procesului de formulare a politicilor si strategiilor din domeniul afacerilor europene se constituie Comitetul de coordonare a afacerilor europene, denumit în continuare Comitetul de coordonare, organism de lucru cu caracter decizional, fără personalitate juridică, aflat în coordonarea Departamentului pentru Afaceri Europene.

(2) Comitetul de coordonare este format din reprezentanri ai ministerelor sau ai altor institurii ale administrariei publice centrale, la nivel de secretar de stat sau asimilari ai acestora, cu atriburii în domeniul afacerilor europene. În situarii exceprionale, secretarii de stat sau, după caz, asimilarii acestora pot fi înlocuiri la reuniunile Comitetului de coordonare de către directorii generali sau de către directorii pentru afaceri europene din subordine, pe baza unei delegări de reprezentare si competenre.

(3) Comitetul de coordonare este prezidat de secretarul de stat care conduce Departamentul pentru Afaceri Europene. Pentru dezbaterea temelor care se înscriu în sfera relariilor externe Uniunii Europene si în special a extinderii ori a Politicii externe si de securitate comune, inclusiv a Politicii europene de securitate si apărare, secretarul de stat pentru afaceri europene din cadrul Ministerului Afacerilor Externe coprezidează Comitetul de coordonare.

(4) Reprezentantul permanent al României pe lângă Uniunea Europeană este membru al Comitetului de coordonare. Reprezentantul permanent adjunct al României pe lângă Uniunea Europeană participă la reuniunile Comitetului de coordonare pe baza deciziei comune a conducerii Departamentului pentru Afaceri Europene si a Ministerului Afacerilor Externe.

(5) Comitetul de coordonare are următoarele atriburii:

a) pregătirea poziriei României pentru reuniunile Consiliului European, ale Consiliului Uniunii Europene si ale Comitetului Reprezentanrilor Permanenri (COREPER);

b) asigurarea coordonării interministeriale în scopul elaborării poziriilor României în ceea ce priveste problematica afacerilor europene;

c) solurionarea aspectelor aflate în divergenră dintre ministere si celelalte institurii de specialitate ale administrariei publice centrale, care nu au fost rezolvate la nivelul grupurilor de lucru ale sistemului narional de coordonare a afacerilor europene;

d) supune atenriei Consiliului pentru afaceri europene aspectele în divergenră dintre ministere si celelalte institurii de specialitate ale administrariei publice centrale, care nu au putut fi solurionate.

(6) Comitetul de coordonare se reuneste săptămânal.

(7) Concluziile scrise ale reuniunilor Comitetului de coordonare se redactează în termen de două zile lucrătoare de la data desfăsurării acestora si sunt transmise tuturor ministerelor si instituriilor administrariei publice centrale participante, urmând ca acestea să îsi exprime în scris, în termen de două zile, punctul de vedere asupra conrinutului lor.

Acestea se prezintă spre informare primului-ministru si Guvernului României, după ce au fost agreate de toate instituriile administrariei publice centrale participante.

(8) Departamentul pentru Afaceri Europene colaborează cu Ministerul Afacerilor Externe în vederea stabilirii agendei de lucru a Comitetului de coordonare.

(9) Departamentul pentru Afaceri Europene realizează activitatea executivă a Comitetului de coordonare si monitorizează ducerea la îndeplinire a obligariilor ce incumbă din calitatea de stat membru al Uniunii  Europene, aflate pe agenda de lucru a acestuia.

 

CAPITOLUL IV

Constituirea si funcrionarea grupurilor de lucru în cadrul sistemului narional de coordonare

 

Art. 8. - (1) Se constituie grupurile de experri ale sistemului narional de coordonare, denumite în continuare grupurile de lucru.

(2) Grupurile de lucru au următoarele atriburii:

a) analiza proiectelor de pozirie elaborate de către ministere si de către celelalte institurii de specialitate ale administrariei publice centrale pentru problematica din responsabilitate;

b) propunerea de pozirii cu privire la problematica analizată, care urmează a fi susrinute de către reprezentanrii români la nivel comunitar;

c) pregătirea si urmărirea îndeplinirii sarcinilor provenind din statutul României de membru al Uniunii Europene;

d) monitorizarea si analiza evoluriei politicilor comunitare.

(3) Constituirea grupurilor de lucru se realizează la iniriativa ministerului, respectiv a instituriei de specialitate a administrariei publice centrale cu principale responsabilitări în domeniu sau la iniriativa Departamentului pentru Afaceri Europene.

(4) Grupurile de lucru sunt alcătuite din reprezentanrii ministerelor si ai celorlalte institurii de specialitate ale administrariei publice centrale cu responsabilitări în domeniu.

(5) Din acestea fac parte, în mod obligatoriu, reprezentanrii Departamentului pentru Afaceri Europene, ai Ministerului Afacerilor Externe si, după caz, ai Ministerului Economiei si Finanrelor.

(6) Coordonatorul grupului de lucru este reprezentantul ministerului respectiv al instituriei de specialitate a administrariei publice centrale cu principale responsabilitări în domeniu sau al Departamentului pentru Afaceri Europene, în funcrie de obiectivul si tematica acestuia.

(7) Grupurile de lucru se reunesc ori de câte ori este nevoie, la iniriativa coordonatorilor acestora sau la iniriativa Departamentului pentru Afaceri Europene.

(8) În caz de nevoie se pot constitui subgrupuri de lucru în vederea clarificării unor aspecte punctuale.

(9) La activitatea grupurilor si subgrupurilor de lucru pot fi invitari să participe si specialisti din cadrul Academiei Române, al Institutului European din România, al institutelor de cercetare stiinrifică, din învărământul superior, din cadrul organizariilor neguvernamentale profesionale, precum si experri independenri.

(10) Poziriile divergente exprimate de către membrii grupurilor de lucru sunt supuse arbitrajului în cadrul Comitetului de coordonare, fiind aplicabile prevederile art. 12 alin. (2) si (3).

 

CAPITOLUL V

Adoptarea poziriei de negociere

 

Art. 9. - (1) Poziria de negociere a României, pentru temele aflate pe agenda Consiliului Uniunii Europene, inclusiv pentru propunerile legislative ale Comisiei Europene sau pentru cele ale unui alt stat membru al Uniunii Europene formulate în cadrul Pilonului III, Cooperare polirienească si judiciară în materie penală, se adoptă sub formă de mandat.

(2) În cazul în care implicariile economice, sociale sau de mediu ale propunerilor legislative ale Comisiei Europene ori ale altor iniriative comunitare au o importanră majoră sau privesc mai multe domenii sectoriale, poziria de negociere a României se adoptă sub formă de „mandat general”.

(3) Comitetul de coordonare stabileste pentru care dintre propunerile legislative ale Comisiei Europene este necesară adoptarea de mandate generale si întocmeste lista acestora.

(4) Lista mandatelor generale este transmisă si Parlamentului României, în vederea formulării de propuneri si observarii. La solicitarea acestuia, Comitetul de coordonare va completa lista mandatelor generale.

(5) Mandatul general este adoptat de Guvernul României.

Odată adoptat, acesta este promovat la toate nivelurile de negociere din cadrul Consiliului Uniunii Europene.

(6) Mandatul general adoptat de Guvernul României este transmis, spre informare, Parlamentului României si membrilor Parlamentului European alesi în România.

Art. 10. - (1) Pentru propunerile legislative ale Comisiei Europene care nu necesită adoptarea unui mandat general sau pentru propunerile legislative ale celorlalte state membre ale Uniunii Europene formulate în cadrul Pilonului III, Cooperare polirienească si judiciară în materie penală, poziria de negociere a României este adoptată de Comitetul de coordonare, cu avizul Departamentului pentru Afaceri Europene, cu excepria cazurilor prevăzute la art. 11 alin. (6) si (7).

(2) Deciziile Comitetului de coordonare pentru pozirii ale României, altele decât mandatele generale, sunt incluse în mandatul reprezentanrilor României la reuniunile structurilor de lucru ale Uniunii Europene.

(3) Elaborarea mandatelor si a mandatelor generale asupra problematicii relariilor externe Uniunii Europene si în special a extinderii ori a Politicii externe si de securitate comune, inclusiv a Politicii europene de securitate si apărare, este de competenra Ministerului Afacerilor Externe, care lucrează în colaborare cu celelalte ministere, respectiv cu alte institurii de specialitate ale administrariei publice centrale relevante în domeniu. Ministerul Afacerilor Externe informează Departamentul pentru Afaceri Europene asupra conrinutului acestora.

Art. 11. - (1) Proiectele de mandat, inclusiv de mandat general, sunt elaborate de către ministerul, respectiv instituria de specialitate a administrariei publice centrale participantă la reuniunile Comisiei Europene sau ale Consiliului Uniunii Europene în care este dezbătută propunerea legislativă a Comisiei Europene. Proiectele de mandat, inclusiv de mandat general, sunt analizate, după caz, de către grupul de lucru constituit în acest scop.

(2) În elaborarea proiectului de mandat, inclusiv de mandat general, ministerul, respectiv instituria de specialitate a administrariei publice centrale responsabilă are obligaria de a informa si consulta, după caz, autoritările locale, organizariile patronale, sindicale, civice sau alte organizarii active în domeniile acoperite de propunerea legislativă a Comisiei Europene sau de cea a altui stat membru al Uniunii Europene formulată în cadrul Pilonului III, Cooperare polirienească si judiciară în materie penală.

(3) Proiectele de mandat, inclusiv de mandat general, conrin următoarele elemente:

a) descrierea pe scurt a propunerii de act comunitar;

b) impactul economic, social sau de mediu asupra României;

c) obiectivele României în raport cu propunerea de act comunitar;

d) limitele ce pot fi acceptate de România în negocierea propunerii respective;

e) eventuale pozirii de negociere ale altor state membre ale Uniunii Europene, ale Comisiei Europene si ale Parlamentului European sau ale comisiilor acestuia;

f) lista actelor normative din legislaria română care reglementează materia la care face referire propunerea de act comunitar, precum si o analiză a modificărilor pe care le-ar determina adoptarea acelui act.

(4) Proiectul de mandat, inclusiv de mandat general, se transmite concomitent ministerelor si celorlalte institurii de specialitate ale administrariei publice centrale cu responsabilitări în domeniu, în funcrie de obiectul mandatului, în vederea formulării unui punct de vedere, care trebuie transmis cu cel purin 3 zile lucrătoare înainte de data susrinerii acestuia. Proiectul de mandat, inclusiv de mandat general, va fi transmis în mod obligatoriu si Ministerului Afacerilor Externe.

(5) După obrinerea punctelor de vedere prevăzute la alin. (4) iniriatorul transmite proiectul de mandat, inclusiv de mandat general, Departamentului pentru Afaceri Europene, în vederea avizării. După acordarea avizului, acesta îl va supune aprobării Guvernului sau Comitetului de coordonare, după caz.

(6) În cazul în care poziria României trebuie stabilită si adoptată în intervalul dintre două reuniuni ale Comitetului de coordonare si nu este necesară adoptarea unui mandat general, prin derogare de la prevederile alin. (5), mandatul se consideră adoptat prin avizarea acestuia de către Departamentul pentru Afaceri Europene, care informează despre aceasta Comitetul de coordonare.

(7) În situaria prevăzută la alin. (6), dacă temele dezbătute se înscriu în sfera relariilor externe ale Uniunii Europene si în special a extinderii ori a Politicii externe si de securitate comune, inclusiv a Politicii europene de securitate si apărare, mandatul se consideră adoptat prin avizarea acestuia de către Ministerul Afacerilor Externe, care informează despre aceasta Comitetul de coordonare.

Art. 12. - (1) Comitetul de coordonare urmăreste solurionarea divergenrelor de abordare dintre instituriile participante privind prevederile mandatului general sau poziria de negociere.

(2) În cazul în care divergenrele nu sunt solurionate, Comitetul de coordonare formulează opriunile de pozirie posibile.

(3) Departamentul pentru Afaceri Europene prezintă primului-ministru si Consiliului pentru afaceri europene, pentru decizie, opriunile menrionate la alin. (2). În situaria în care divergenrele privesc aspecte care intră în competenra Ministerului Afacerilor Externe, acesta le va prezenta primuluiministru si Consiliului pentru afaceri europene.

 

CAPITOLUL VI

Prezentarea poziriei de negociere si fluxul de informarii

 

Art. 13. – (1) Prezentarea poziriilor de negociere în cadrul reuniunilor Consiliului Uniunii Europene este susrinută de ministrul responsabil pentru domeniul respectiv sau, în situarii exceprionale, de secretarul de stat delegat de către acesta, pe baza mandatului reglementat la cap. V.

(2) Prezentarea poziriilor de negociere în cadrul comitetelor si grupurilor de lucru ale Consiliului Uniunii Europene sau ale Comisiei Europene revine ministerelor si celorlalte institurii de specialitate ale administrariei publice centrale cu responsabilitări în domeniu si Reprezentanrei permanente a României pe lângă Uniunea Europeană, prin reprezentanrii care participă la reuniuni.

(3) La reuniunile Consiliului Uniunii Europene, ale comitetelor si ale grupurilor de lucru ale Consiliului Uniunii Europene sau ale Comisiei Europene participă reprezentanri desemnari de ministere, respectiv alte institurii de specialitate ale administrariei publice centrale cu responsabilitări în domeniu si/sau din cadrul Reprezentanrei permanente a României pe lângă Uniunea Europeană. Din delegaria română face parte si un reprezentant al Departamentului pentru Afaceri Europene, dacă există o solicitare expresă în acest sens a secretarului de stat care îl coordonează.

(4) Mandatele generale adoptate de Guvern, respectiv mandatele adoptate de Comitetul de coordonare sunt transmise imediat Reprezentanrei permanente a României pe lângă Uniunea Europeană de către Ministerul Afacerilor Externe.

(5) Ministerele sau celelalte institurii ale administrariei publice centrale responsabile pot trimite Reprezentanrei permanente a României pe lângă Uniunea Europeană instrucriuni de detaliere a mandatelor, respectiv a mandatelor generale.

(6) Reprezentantul permanent al României pe lângă Uniunea Europeană sau reprezentantul permanent adjunct poate suspenda susrinerea poziriilor comunicate reprezentanrilor desemnari de către ministere, respectiv alte institurii de specialitate ale administrariei publice centrale cu responsabilitări în domeniu si din cadrul Reprezentanrei permanente a României pe lângă Uniunea Europeană. Suspendarea poate fi făcută doar în urma prezentării motivelor care stau la baza acesteia către conducerea ministerului de linie responsabil si a

Departamentului pentru Afaceri Europene. Noua pozirie trebuie avizată de către Departamentul pentru Afaceri Europene, precum si de către Ministerul Afacerilor Externe, în conformitate cu prevederile cap. V.

(7) Instrucriunile elaborate de către Comitetul de coordonare pentru participarea delegariilor României la reuniunile COREPER sunt transmise de către centrala Ministerului Afacerilor Externe Reprezentanrei permanente a României pe lângă Uniunea Europeană si Departamentului pentru Afaceri Europene.

(8) Instrucriunile privind poziriile României asupra problemelor care se înscriu în sfera relariilor externe ale Uniunii Europene si în special a extinderii, a Politicii externe si de securitate comună si a Politicii europene de securitate si apărare sunt transmise Reprezentanrei permanente a României pe lângă Uniunea Europeană si Departamentului pentru Afaceri Europene de către Ministerul Afacerilor Externe.

(9) Rapoartele participării la reuniunile comitetelor si ale grupurilor de lucru din cadrul Consiliului Uniunii Europene si al Comisiei Europene se redactează în termen de cel mult două zile lucrătoare de la desfăsurarea acestora si se transmit Departamentului pentru Afaceri Europene si Ministerului Afacerilor Externe.

(10) Rapoartele participării la reuniunile COREPER sunt redactate si transmise de către Reprezentanra permanentă a României pe lângă Uniunea Europeană tuturor ministerelor si celorlalte institurii de specialitate ale administrariei publice centrale interesate.

(11) Rapoartele participării la reuniunile Consiliului Uniunii Europene se redactează de către ministerele participante si se prezintă spre aprobare primului-ministru, în termen de 3 zile lucrătoare de la data desfăsurării acestora. După aprobare, acestea se transmit Departamentului pentru Afaceri Europene si Ministerului Afacerilor Externe. Departamentul pentru Afaceri Europene va transmite aceste rapoarte si Parlamentului României. În situariile în care tematica reuniunilor se circumscrie competenrelor Ministerului Afacerilor Externe, acesta va transmite rapoartele aprobate, spre informare, Departamentului pentru Afaceri Europene si Parlamentului României.

(12) Raportul participării la Consiliul European se redactează de către Reprezentanra permanentă a României pe lângă Uniunea Europeană si se prezintă Presedintelui României si primului-ministru. Departamentul pentru Afaceri Europene va transmite acest document, spre informare, si Parlamentului României.

 

CAPITOLUL VII

Participarea la Comitetul Reprezentanrilor Permanenri

 

Art. 14. - (1) Reprezentatul permanent al României pe lângă Uniunea Europeană reprezintă Guvernul în cadrul reuniunilor COREPER, partea a 2-a, si participă la reuniunile Consiliului Uniunii Europene a căror pregătire este realizată de COREPER, partea a 2-a.

(2) Reprezentantul permanent adjunct pe lângă Uniunea Europeană reprezintă Guvernul în cadrul reuniunilor COREPER, partea 1, si participă la reuniunile Consiliului Uniunii Europene a căror pregătire este realizată de COREPER, partea 1.

(3) Reprezentantul responsabil pentru Politica externă si de securitate comună reprezintă Guvernul la reuniunile Comitetului pentru Politica Externă si de Securitate Comună (COPS).

(4) În cazul neparticipării ministrului sau a secretarului de stat responsabil la reuniunile Consiliului Uniunii Europene, reprezentantul permanent al României pe lângă Uniunea Europeană, reprezentantul permanent adjunct sau reprezentantul în COPS reprezintă Guvernul la acele reuniuni.

 

CAPITOLUL VIII

Mecanismele de comunicare

 

Art. 15. - (1) Se instituie sistemul narional de comunicare, format din punctele de contact desemnate de către ministere, instituriile de specialitate ale administrariei publice centrale si de către structurile cu atriburii în domeniul afacerilor europene.

(2) Punctele de contact din cadrul sistemului narional de comunicare sunt reprezentate, după caz, de secretarul de stat responsabil cu afacerile europene, de directorul general sau de directorul responsabil cu problematica afacerilor europene.

(3) Fluxurile informarionale între punctele de contact se asigură, de regulă, prin sistemul informatic si de comunicarii EXTRANET RO.

Art. 16. - Se autorizează Ministerul Afacerilor Externe să înfiinreze Autoritatea Operarională a Sistemului Informatic si de Comunicarii EXTRANET RO (AOSIC EXTRANET RO), formată din reprezentanri ai instituriilor conectate la sistem si destinată implementării cerinrelor tehnice si de securitate conform cadrului normativ narional si standardelor de securitate ale Uniunii Europene.

 

CAPITOLUL IX

Dispozirii tranzitorii

 

Art. 17. - De la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, celelalte mecanisme de coordonare interinstiturională create pentru urmărirea pregătirii interne în vederea aderării României la Uniunea Europeană îsi încetează activitatea.

Art. 18. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.508/2002 privind constituirea Comitetului Executiv pentru Integrare Europeană, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 4 din 8 ianuarie 2003, cu modificările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Departamentul pentru Afaceri Europene,

Adrian Ciocănea,

secretar de stat

p. Ministrul afacerilor externe,

Anton Niculescu,

secretar de stat

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Secretarul general al Guvernului,

Ilie Gavril Bolojan

Ministrul economiei si finanrelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 30 ianuarie 2008.

Nr. 115.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achizirionării de calculatoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2004

 

În temeiul art. 108 din Constituria României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achizirionării de calculatoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 794 din 27 august 2004, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Configuraria minimă recomandată a calculatoarelor pentru achizirionarea cărora se acordă ajutor financiar potrivit Legii nr. 269/2004 este un calculator cu procesor 2 Ghz, 1 GB RAM si 160 GB hard-disk si software de bază.”

2. La articolul 2 alineatul (1), litera b) va avea următorul cuprins:

„b) au un venit brut pe membru de familie sub 150 lei.”

3. La articolul 11, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 11. - (1) În termen de 5 zile de la data publicării listei nominale a beneficiarilor pe portalul Ministerului Educariei, Cercetării si Tineretului se pot depune contestarii la comisia de contestarii din cadrul inspectoratului scolar juderean/al municipiului Bucuresti, respectiv din cadrul instituriei de învărământ superior.”

4. Anexa nr. 1 se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

5. La anexa nr. 3, textul notei de subsol corespunzătoare asteriscului va avea următorul cuprins:

„*) Culoarea fundalului bonului valoric, pentru anul 2008, este galben deschis.”

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul educariei, cercetării si tineretului,

Cristian Mihai Adomnirei

 

Bucuresti, 6 februarie 2008.

Nr. 123.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 1 la normele metodologice)

 

CALENDARUL

pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea achizirionării de calculatoare începând cu anul 2008

 

Numirea Comisiei centrale, a comisiilor juderene, a comisiilor din unitările si instituriile de învărământ

5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri

Depunerea cererilor

până la data de 31 martie

Evaluarea cererilor de către comisiile din unitările si instituriile de învărământ împreună cu comisiile de anchetă socială

14 martie-14 aprilie

Centralizarea cererilor la Comisia centrală, prin intermediul portalului dedicat

10 aprilie-28 aprilie

Afisarea pe portalul Ministerului Educariei, Cercetării si Tineretului a listei de cereri eligibile

1 mai

Afisarea pe portalul Ministerului Educariei, Cercetării si Tineretului a listei beneficiarilor, aprobată prin ordin de ministru

2 mai

Afisarea în fiecare unitate de învărământ a listei beneficiarilor

3 mai, până la ora 18,00

Depunerea contestariilor

5 zile de la afisarea listei beneficiarilor pe portalul dedicat

Rezolvarea contestariilor

8 mai-23 mai

Afisarea rezultatului contestariilor pe portalul dedicat si în fiecare unitate de învărământ

24 mai, până la ora 18,00

Eliberarea bonurilor valorice

24 mai-1 iulie

Achizirionarea de calculatoare în termen de 30 de zile de la primirea bonului valoric

24 mai-31 iulie

Depunerea copiilor după facturi si procese-verbale de predare-primire de către elevi si studenri

24 mai-20 august

Depunerea de către operatorii economici a bonurilor valorice, a copiilor după facturi si după procesele-verbale de predare-primire spre decontare, la Comisia judereană, respectiv la comisiile din instituriile de învărământ superior; înregistrarea operatorilor economici pe portalul dedicat

 

24 mai-20 septembrie

 

Afisarea si actualizarea listei operatorilor economici înregistrari, împreună cu numărul de cereri primite (de către I.S.J./I.S.M.B.)

16 iunie-10 octombrie

Decontarea către operatorii economici

13 iunie-10 noiembrie

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind recunoasterea Fundariei „RENASTEREA PENTRU EDUCATIE, SĂNĂTATE SI CULTURĂ” ca fiind de utilitate publică

 

În temeiul art. 108 din Constituria României, republicată, si al art. 39 alin. (1) din Ordonanra Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociarii si fundarii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 246/2005,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se recunoaste Fundaria „RENASTEREA PENTRU EDUCATIE, SĂNĂTATE SI CULTURĂ”, persoană juridică română de drept privat, fără scop patrimonial, cu sediul social în municipiul Bucuresti, str. Jean Monnet nr. 69, sectorul 1, ca fiind de utilitate publică.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul sănătării publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Ministrul economiei si finanrelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 6 februarie 2008.

Nr. 124.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind recunoasterea Asociariei „SANO-HEP” ROMÂNIA ca fiind de utilitate publică

 

În temeiul art. 108 din Constituria României, republicată, si al art. 39 alin. (1) din Ordonanra Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociarii si fundarii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 246/2005,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se recunoaste Asociaria „SANO-HEP” ROMÂNIA, persoană juridică română de drept privat, fără scop patrimonial, cu sediul în municipiul Brasov, str. Nicopole nr. 14, juderul Brasov, ca fiind de utilitate publică.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul sănătării publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Ministrul economiei si finanrelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 6 februarie 2008.

Nr. 125.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind recunoasterea Fundariei „SFÂNTA IRINA” ca fiind de utilitate publică

 

În temeiul art. 108 din Constituria României, republicată, si al art. 39 alin. (1) din Ordonanra Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociarii si fundarii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 246/2005,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se recunoaste Fundaria „SFÂNTA IRINA”, persoană juridică română de drept privat, fără scop patrimonial, cu sediul în orasul Voluntari, str. Erou Mircea Marinescu nr. 3, juderul Ilfov, ca fiind de utilitate publică.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul sănătării publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Ministrul economiei si finanrelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 6 februarie 2008.

Nr. 126.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a titlului VII „Regimul stabilirii si plării despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv” din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietării si justiriei, precum si unele măsuri adiacente, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.095/2005

 

În temeiul art. 108 din Constituria României, republicată, si al art. 11 din titlul II al Ordonanrei de urgenră a Guvernului nr. 81/2007 pentru accelerarea procedurii de acordare a despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Normele metodologice de aplicare a titlului VII „Regimul stabilirii si plării despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv” din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietării si justiriei, precum si unele măsuri adiacente, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.095/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 956 din 27 octombrie 2005, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Punctele 16.7 si 16.9 din Normele metodologice în aplicarea articolului 16 din titlul VII al legii se modifică si vor avea următorul cuprins:

„16.7. Notificările formulate potrivit prevederilor Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările si completările ulterioare, solurionate ulterior intrării în vigoare a legii, prin emiterea unei decizii/dispozirii sau a unui ordin conrinând propunerea motivată de acordare a despăgubirilor, se predau pe bază de procesverbal de predare-primire Secretariatului Comisiei Centrale, în termen de 30 de zile de la data rămânerii definitive a deciziilor/dispoziriilor sau, după caz, a ordinelor.

......................................................….......

16.9. Înscrisurile prevăzute la pct. 16.7 si 16.8 vor fi însorite de întreaga documentarie ce a stat la baza adoptării deciziilor/dispoziriilor sau, după caz, a ordinelor conrinând propunerile motivate de acordare a despăgubirilor, menrionată la pct. 16.5 sau, după caz, la pct. 16.6, si de înscrisuri care atestă imposibilitatea atribuirii, în compensare, total sau parrial, a unor alte bunuri sau servicii disponibile, derinute de entitatea învestită cu solurionarea notificării.”

2. După punctul 16.9 din Normele metodologice în aplicarea articolului 16 din titlul VII al legii se introduc trei noi puncte, punctele 16.91, 16.92 si 16.93, cu următorul cuprins:

„16.91 . Inexistenra bunurilor disponibile care pot fi acordate, potrivit legii, în compensare se probează prin anexarea la dosarul de despăgubire înaintat Secretariatului Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor a anunrului semnat de conducătorul entitării învestite cu solurionarea notificării, afisat în luna corespunzătoare emiterii deciziei/dispoziriei/ordinului (anunr, însorit de procesul-verbal de afisare). În ipoteza refuzului persoanei îndreptărite de a primi în compensare bunurile disponibile, oferite de entitatea învestită cu solurionarea notificărilor, distinct de anunrul conrinând bunurile disponibile ce pot fi atribuite în compensare se va face si dovada faptului că persoana îndreptărită a luat cunostinră de conrinutul acestuia si a refuzat primirea în echivalent a vreunuia dintre bunurile ofertate.

16.92 . Dispoziriile primarilor unitărilor administrativ-teritoriale sau a presedinrilor consiliilor juderene, prevăzute la pct. 16.7, se centralizează pe judere la nivelul prefecturilor, urmând a fi înaintate de prefect către Secretariatul Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor, ulterior exercitării controlului de legalitate de către acesta.

La dosarul de despăgubire se va anexa, ca urmare a controlului de legalitate asupra dispoziriei primarului unitării administrativ-teritoriale sau a presedintelui consiliului juderean, exercitat în temeiul Legii nr. 340/2004 privind prefectul si instituria prefectului, cu modificările si completările ulterioare, referatul conrinând avizul de legalitate al instituriei prefectului, întocmit după urmarea procedurilor prevăzute de lege.

Referatul conrinând avizul de legalitate al instituriei prefectului va fi întocmit după analizarea tuturor înscrisurilor ce au stat la baza emiterii dispoziriei. În acest sens, se va verifica îndeplinirea tuturor condiriilor prevăzute de lege pentru a-i fi recunoscută notificatorului calitatea de persoană îndreptărită, respectiv depunerea notificării cu respectarea condiriilor si în termenul prevăzut de lege, existenra la dosar a înscrisurilor care dovedesc calitatea de fost proprietar al bunului imobil preluat în mod abuziv sau, după caz, calitatea de mostenitor al fostului proprietar, existenra actelor doveditoare referitoare la preluarea abuzivă a imobilului notificat în perioada de referinră a legii si, după caz, expertizele si evaluările existente la dosar cu privire la valoarea imobilului care face obiectul notificării. Totodată, se vor verifica înscrisurile care atestă imposibilitatea restituirii în natură a imobilului care face obiectul notificării, precum si imposibilitatea atribuirii în compensare a unor alte bunuri derinute de emitentul dispoziriei.

Ipoteza imposibilitării restituirii în natură a imobilului obiect al notificării se verifică pe baza situariei juridice comunicate de emitentul dispoziriei, iar ipoteza imposibilitării atribuirii în compensare a unor alte bunuri derinute de emitentul dispoziriei se verifică pe baza analizării informariilor prevăzute la pct. 16.91 .

16.93 . În cazul în care, în urma exercitării controlului de legalitate de către prefect, se apreciază că dispoziria emisă este ilegală, aceasta va fi contestată pe calea contenciosului administrativ, în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările si completările ulterioare, caz în care procedura de transmitere a dosarului de despăgubire către Secretariatul Comisiei Centrale se suspendă până la rămânerea definitivă si revocabilă a hotărârii judecătoresti.”

3. Punctul 16.15 din Normele metodologice în aplicarea articolului 16 din titlul VII al legii se modifică si va avea următorul cuprins:

„16.15. După primirea dosarelor prevăzute la pct. 16.6 si 16.8, Comisia Centrală va proceda la emiterea deciziei reprezentând titlu de despăgubire până la concurenra sumei reprezentând cuantumul despăgubirilor consemnate/propuse, actualizate cu indicele de inflarie.”

4. Normele metodologice în aplicarea articolului 18 din titlul VII al legii se modifică si vor avea următorul cuprins:

„18.1. După emiterea titlului de despăgubire de către Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor, un exemplar al acestuia va fi transmis persoanei îndreptărite, iar un exemplar Direcriei pentru acordarea despăgubirilor în numerar din cadrul Autoritării Narionale pentru Restituirea Proprietărilor.

18.2. În cazul titlurilor de despăgubire care au fost emise până la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, un duplicat al acestora va fi transmis, pe bază de tabel, către Direcria pentru acordarea despăgubirilor în numerar din cadrul Autoritării Narionale pentru Restituirea Proprietărilor, în termen de 5 zile calendaristice de la intrarea în vigoare a prezentelor norme metodologice.

18.3. În cazul prevăzut la art. 18 alin. (2) din lege, în care în titlul de despăgubire au fost individualizate mai multe persoane, fără a fi stabilită contravaloarea despăgubirilor cuvenite fiecăreia dintre ele, persoanele îndreptărite la despăgubiri pot desemna, prin procură încheiată în formă autentică, drept reprezentant comun pe una dintre ele sau o terră persoană.”

5. După punctul 18.3 din Normele metodologice în aplicarea articolului 18 din titlul VII al legii se introduce un nou capitol, capitolul V1, cu următorul cuprins:

 

„CAPITOLUL V1

Valorificarea titlurilor de despăgubire. Stabilirea algoritmului de atribuire a acriunilor emise de Fondul «Proprietatea»

 

SECTIUNEA 1

Valorificarea titlurilor de despăgubire

 

Art. 181 din titlul VII al legii:

(1) Titlurile de despăgubire pot fi valorificate de derinătorii acestora într-una din modalitările prevăzute în prezenta secriune.

(2) Dacă titlul de despăgubire individual este emis pentru o sumă de maxim 500.000 lei, titularul acestuia are posibilitatea să solicite fie realizarea conversiei acestuia în acriuni emise de Fondul «Proprietatea», fie acordarea de despăgubiri în numerar, fie parte în acriuni, parte în numerar.

(3) Dacă titlul de despăgubire individual este emis pentru o sumă care depăseste 500.000 lei, titularul acestuia are două posibilitări de valorificare a titlurilor de despăgubire, în funcrie de opriunea sa:

a) să solicite primirea exclusiv de acriuni emise de Fondul «Proprietatea» sau

b) să solicite primirea de titluri de plată, în condiriile art. 141 si cu respectarea termenelor si a limitărilor prevăzute la art. 3 lit. h) din lege si, până la concurenra despăgubirii totale acordate prin titlul sau titlurile de despăgubire, acriuni emise de Fondul «Proprietatea».

(4) Titlurile de despăgubire se valorifică în termen de 3 ani de la data emiterii, care însă nu expiră mai devreme de 12 luni de la prima sedinră de tranzacrionare a acriunilor emise de Fondul «Proprietatea».

 

Norme metodologice:

În vederea valorificării titlurilor de despăgubire, persoana îndreptărită va depune o cerere la Direcria pentru acordarea despăgubirilor în numerar din cadrul Autoritării Narionale pentru Restituirea Proprietărilor, al cărei conrinut va fi afisat pe site-ul acesteia si care va conrine următoarele elemente:

- opriunea expresă pentru una dintre modalitările de despăgubire prevăzute la art. 181 din lege;

- opriunea pentru anularea conversiei în acriuni, în cazul titlurilor de despăgubire emise până la data intrării în vigoare a Ordonanrei de urgenră a Guvernului nr. 81/2007 (în aceste cazuri Direcria va transmite depozitarului central un exemplar al titlului de plată, însorit de cererea persoanei care are calitatea de acrionar al Fondului «Proprietatea» de anulare a conversiei si, respectiv, de o adresă din care să rezulte numărul de acriuni ce urmează să fie transferat din contul persoanei care solicită anularea conversiei în contul Ministerului Economiei si Finanrelor).

Persoana îndreptărită va anexa la cerere următoarele:

- titlul de despăgubire în original;

- certificatul de acrionar al Fondul «Proprietatea», în original, dacă acesta a fost emis;

- în cazul în care există mai mulri beneficiari, se va depune, de asemenea, procură notarială (în original) prin care tori beneficiarii împuternicesc pe unul dintre ei sau o terră persoană să realizeze opriunea pentru titlu de plată ori titlu de conversie, respectiv act notarial (original sau în copie legalizată) ori hotărâre definitivă si irevocabilă a instanrei judecătoresti cu privire la cotele în care vor fi împărrite despăgubirile între beneficiari (prin act notarial se înrelege: certificat de mostenitor, contract de partaj voluntar sau declararie prin care se face împărrirea în cote);

- copii ale actelor de identitate a persoanei/persoanelor titulare si a persoanei împuternicite;

- dovada deschiderii unui cont bancar (în care vor fi virate despăgubirile bănesti, dacă este cazul) la o bancă comercială sau la C.E.C. (dovada se va face prin documentul stampilat, în original sau în copie, emis de bancă la deschiderea contului, cu specificarea codului IBAN si a sucursalei de bancă);

- declararie pe propria răspundere a titularului/titularilor din care să reiasă dacă s-au efectuat acte de dispozirie sau constituire de garanrii asupra acriunilor emise la Fondul «Proprietatea» (în cazul persoanelor cărora li s-au emis acriuni până la data intrării în vigoare a ordonanrei);

- declararie pe propria răspundere a titularului/titularilor din care să reiasă dacă s-au efectuat acte de cesiune (dispozirie) a drepturilor rezultate din dispoziria entitării învestite cu solurionarea notificării/cererii prin care s-a propus acordarea de despăgubiri; în situaria în care s-a efectuat o cesiune parrială, se vor indica cotele în limita cărora s-a făcut cesiunea;

- declararie pe propria răspundere a titularului/titularilor din care să reiasă dacă a/au contestat în instanră titlul de despăgubire emis de către Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor;

- dosar plic.

Art. 182 din titlul VII al legii:

În cazul prevăzut la art. 181  alin. (2), titularul titlului de despăgubire va proceda astfel:

a) dacă optează pentru primirea exclusiv de despăgubiri în numerar, se prezintă, personal sau prin mandatar cu procură autentică, la Direcrie, care, după rerinerea titlului de despăgubire în original, îi va transfera despăgubirea în numerar în termen de 15 zile calendaristice de la data existenrei disponibilitărilor financiare;

b) dacă optează pentru valorificarea titlului de despăgubire exclusiv prin conversia acestuia în acriuni emise de Fondul «Proprietatea», se prezintă, personal sau prin mandatar cu procură autentică, la Autoritatea Narională pentru Restituirea Proprietărilor, care în baza solicitării exprese a persoanei despăgubite si după rerinerea titlului de despăgubire în original, dispune realizarea conversiei acestuia în acriuni emise de Fondul «Proprietatea» si instructează depozitarul central al acriunilor emise de Fondul «Proprietatea» să înregistreze persoana despăgubită în registrul acrionarilor Fondului «Proprietatea».

c) dacă optează pentru primirea de despăgubiri în numerar si acriuni emise de Fondul «Proprietatea», se prezintă, personal sau prin mandatar cu procură autentică, la Autoritatea Narională pentru Restituirea Proprietărilor care, după rerinerea titlului de despăgubire în original, eliberează un titlu de plată pentru suma solicitată de persoana despăgubită si un titlu de conversie, pentru diferenra dintre valoarea înscrisă în titlul de despăgubire si valoarea înscrisă în titlul de plată. Titlul de plată va fi valorificat conform lit. a), iar titlul de conversie se va valorifica conform lit. b).

 

Norme metodologice:

182 .1. După primirea cererilor însorite de documentele prevăzute de prezentele norme metodologice, Direcria pentru acordarea despăgubirilor în numerar le va analiza si, dacă sunt îndeplinite toate condiriile prevăzute de lege, vicepresedintele care coordonează această direcrie va dispune:

a) emiterea unui titlu si plata despăgubirilor bănesti în numerar către persoana/persoanele îndreptărită/îndreptărite, în termen de 15 zile de la existenra disponibilitărilor financiare, dacă persoana îndreptărită a optat exclusiv pentru această măsură, în conformitate cu prevederile art. 182 lit. a) din lege;

b) realizarea conversiei în acriuni, instructând depozitarul central al acriunilor Fondului «Proprietatea» să înregistreze persoana îndreptărită în registrul acrionarilor în conformitate cu prevederile art. 182 lit. b) din lege;

c) emiterea unui titlu de plată si a unuia de conversie în situaria în care persoana îndreptărită optează pentru primirea de despăgubiri în numerar si acriuni la Fondul «Proprietatea» în conformitate cu prevederile art. 182 lit. c) din lege.

182.2. În situaria în care documentaria este incompletă, Direcria va solicita completarea acesteia, urmând ca cererea să fie solurionată după depunerea de către persoana îndreptărită a actelor solicitate. Data de referinră pentru aplicarea pct. 182.4 din prezentele norme metodologice va fi data completării dosarului.

182.3. În cazul prevăzut la art. 182 lit. b) si c), Autoritatea Narională pentru Restituirea Proprietărilor va înainta un exemplar al titlului de conversie, însorit de o adresă către depozitarul central, adresă în care se va preciza numărul de acriuni cuvenit titularului/titularilor dreptului la despăgubire, în vederea înregistrării persoanei despăgubite în registrul acrionarilor Fondului «Proprietatea».

182.4. În vederea acordării despăgubirilor bănesti si/sau în acriuni, Direcria pentru acordarea despăgubirilor în numerar din cadrul Autoritării Narionale pentru Restituirea Proprietărilor va emite titlurile de plată si, respectiv, de conversie în ordinea înregistrării cererilor de opriune a persoanelor îndreptărite a primi despăgubiri, cereri însorite de toate documentele necesare, prevăzute de prezentele norme metodologice la art. 181 .

182.5. Prin derogare de la prevederile pct. 182.4, în cazuri exceprionale, temeinic motivate (cazuri medicale, cazuri sociale etc., dovedite prin înscrisuri), Direcria pentru acordarea despăgubirilor în numerar din cadrul Autoritării Narionale pentru Restituirea Proprietărilor va putea emite cu prioritate titluri de plată si/sau titluri de conversie.

..................................................................

Art. 185 din titlul VII al legii:

(1) Titlurile de despăgubire emise pe numele mai multor persoane se valorifică în condiriile menrionate la art. 181 –184 , cu luarea în considerare a următoarelor reguli:

a) dacă titlul de despăgubire este emis pentru o sumă de maxim 500.000 lei, titularii titlului de despăgubire pot opta pentru soluria prevăzută la art. 182 lit. a) si/sau pentru cea de la art. 182 lit. b), dar numai dacă toti titularii titlului de despăgubire sunt de acord cu aceeasi solurie de despăgubire. Indiferent de soluria de despăgubire exprimată, acestia vor desemna un reprezentant unic si comun, căruia i se transferă despăgubirea în numerar;

b) dacă titlul de despăgubire este emis pentru o sumă care depăseste 500.000 lei, titularii titlului de despăgubire pot opta exclusiv pentru soluria prevăzută la art. 181 alin. (3), dar numai dacă tori titularii titlului de despăgubire sunt de acord cu aceeasi solurie de despăgubire. Indiferent de soluria de despăgubire exprimată, acestia vor desemna un reprezentant unic si comun, căruia i se transferă despăgubirea în numerar. Dacă aceeasi persoană derine, singură sau împreună cu alte persoane, titluri de despăgubire, având ca obiect acelasi imobil, si optează atât pentru primirea de titluri de plată, cât si pentru primirea de titluri de conversie, titlul de plată se va emite până la concurenra sumei de 500.000 lei, indiferent de numărul titlurilor de despăgubire emise, pentru diferenra dintre valoarea înscrisă în titlurile de despăgubire si titlul de plată emis, urmând a-i fi emis un titlu de conversie.

(2) Dacă până la valorificarea titlului de despăgubire emis pe numele mai multor persoane se stabileste cota de proprietate care revine fiecăreia, fiecare din aceste persoane are posibilitatea de valorificare în condiriile aplicabile titlurilor individuale de despăgubire.

 

Norme metodologice:

185.1. În situaria prevăzută la art. 185 alin. (1) lit. b) din lege, dacă cererea de restituire pentru un anumit imobil (teren si/sau construcrie) a fost solurionată prin mai multe dispozirii/decizii emise de către entitări diferite, dosarele de despăgubire vor fi conexate si se va emite un singur titlu de plată, în cuantum de până la 500.000 lei. Conexarea va fi dispusă de către Autoritatea Narională pentru Restituirea Proprietărilor si va avea în vedere identitatea de imobil.

Aceeasi măsură se aplică si în cazul titlurilor de despăgubire emise ca urmare a conversiei titlurilor de valoare nominală folosite exclusiv în procesul de privatizare, emise anterior intrării în vigoare a Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietării si justiriei, precum si unele măsuri adiacente, cu modificările si completările ulterioare. 185.2. În situaria prevăzută la art. 185 alin. (2) din lege, cota de proprietate care revine fiecărui titular al dreptului la despăgubire se stabileste prin act de partaj voluntar autentificat sau prin hotărâre judecătorească de partaj definitivă si irevocabilă. În ambele cazuri, actul de partaj trebuie depus anterior emiterii titlului de plată si/sau de conversie.

...................................................................”

6. Punctele 19.1-19.3 din Normele metodologice în aplicarea articolului 19 din titlul VII al legii se abrogă.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul economiei si finanrelor,

Varujan Vosganian

Presedintele Autoritării Narionale pentru Restituirea

Proprietărilor,

Ingrid Zaarour

p. Ministrul internelor si reformei administrative,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

 

Bucuresti, 6 februarie 2008.

Nr. 128.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI EGALITĂTII DE SANSE

 

ORDIN

privind aprobarea Listei standardelor române care adoptă standarde europene armonizate referitoare la explozivi de uz civil

 

Având în vedere prevederile art. 51 alin. (2) din Legea securitării si sănătării în muncă nr. 319/2006 si ale art. 9 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 207/2005 privind stabilirea cerinrelor esenriale de securitate ale explozivilor de uz civil si a condiriilor pentru introducerea lor pe piară,

în temeiul art. 14 din Hotărârea Guvernului nr. 381/2007 privind organizarea si funcrionarea Ministerului Muncii, Familiei si Egalitării de Sanse,

ministrul muncii, familiei si egalitării de sanse emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Lista standardelor române care adoptă standarde europene armonizate referitoare la explozivii de uz civil, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 221 din 14 septembrie 2006, prevăzută în anexă.

Art. 2. - Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - La data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, se abrogă Ordinul ministrului muncii, solidaritării sociale si familiei nr. 628/2005 privind aprobarea Listei standardelor române care adoptă standarde europene armonizate referitoare la explozivi de uz civil, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 814 din 8 septembrie 2005.

 

Ministrul muncii, familiei si egalitării de sanse,

Paul Păcuraru

 

Bucuresti, 4 februarie 2008.

Nr. 77.

 

ANEXĂ

 

LISTA

standardelor române care adoptă standarde europene armonizate referitoare la explozivii de uz civil

 


Nr. crt.

Numărul de referintă standard român

Numărul de referintă standard european armonizat

Titlul

1.

SR EN 13630-1:2004

EN 13630-1 : 2003

Explozivi pentru uz civil Partea 1: Fitile detonante si fitile de amorsare

2.

SR EN 13630-2:2003

EN 13630-2 : 2002

Explozivi pentru uz civil. Fitile detonante si fitile de amorsare. Partea 2: Determinarea stabilitătii termice a fitilelor detonante si a fitilelor de amorsare

3.

SR EN 13630-3:2003

EN 13630-3 : 2002

Explozivi pentru uz civil. Fitile detonante si fitile de amorsare. Partea 3: Determinarea sensibilitătii la frecare a miezului fitilelor detonante

4.

SR EN 13630-4:2003

EN 13630-4 : 2002

Explozivi pentru uz civil. Fitile detonante si fitile de amorsare. Partea 4: Determinarea sensibilitătii la impact a fitilelor detonante

5.

SR EN 13630-5:2004

EN 13630-5 : 2003

Explozivi pentru uz civil. Fitile detonante si fitile de amorsare. Partea 5: Determinarea rezistentei la abraziune a fitilelor detonante

6.

SR EN 13630-6:2003

EN 13630-6 : 2002

Explozivi pentru uz civil. Fitile detonante si fitile de amorsare. Partea 6: Determinarea rezistentei la tractiune a fitilelor detonante

7.

SR EN 13630-7:2003

EN 13630-7 : 2002

Explozivi pentru uz civil. Fitile detonante si fitile de amorsare. Partea 7: Determinarea sensibilitătii la initiere a fitilelor detonante

8.

SR EN 13630-8:2003

EN 13630-8 : 2002

Explozivi pentru uz civil. Fitile detonante si fitile de amorsare. Partea 8: Determinarea rezistentei la apă a fitilelor detonante si a fitilelor de amorsare


Nr. crt.

Numărul de referintă standard român

Numărul de referintă standard european armonizat

Titlul

9.

SR EN 13630-9 : 2004

EN 13630-9 : 2004

Explozivi pentru uz civil. Fitile detonante si fitile de amorsare. Partea 9: Determinarea transmiterii detonatiei de la un fitil detonant la altul

10.

SR EN 13630-10 : 2005

EN 13630-10 : 2005

Explozivi pentru uz civil. Fitile detonante si fitile de amorsare. Partea 10: Determinarea capacitătii de initiere a fitilelor detonante

11.

SR EN 13630-11 : 2003

EN 13630-11 : 2002

Explozivi pentru uz civil. Fitile detonante si fitile de amorsare. Partea 11: Determinarea vitezei de detonatie a fitilelor detonante

12.

SR EN 13630-12 : 2003

EN 13630-12 : 2002

Explozivi pentru uz civil. Fitile detonante si fitile de amorsare. Partea 12: Determinarea duratei de ardere a fitilelor de amorsare

13.

SR EN 13631-1 : 2005

EN 13631-1 : 2005

Explozivi pentru uz civil. Explozivi brizanti. Partea 1: Cerinte

14.

SR EN 13631-2 : 2003

EN 13631-2 : 2002

Explozivi pentru uz civil. Explozivi brizanti. Partea 2: Determinarea stabilitătii termice a explozivilor

15.

SR EN 13631 3 : 2005

EN 136313 : 2004

Explozivi pentru uz civil. Explozivi brizanti. Partea 3: Determinarea sensibilitătii la frecare a explozivilor

16.

SR EN 13631 4 : 2003

EN 136314 : 2002

Explozivi pentru uz civil. Explozivi brizanti. Partea 4: Determinarea sensibilitătii la impact a explozivilor

17.

SR EN 13631 5 : 2003

EN 136315 : 2002

Explozivi pentru uz civil. Explozivi brizanti. Partea 5: Determinarea rezistentei la apă

18.

SR EN 13631 6 : 2003

EN 136316 : 2002

Explozivi pentru uz civil. Explozivi brizanti. Partea 6: Determinarea rezistentei la presiune hidrostatică

19.

SR EN 13631 7 : 2004

EN 136317 : 2003

Explozivi pentru uz civil. Explozivi brizanti. Partea 7: Determinarea securitătii si fiabilitătii la temperaturi extreme

20.

SR EN 13631 10 : 2004

EN 1363110 : 2003

Explozivi pentru uz civil. Explozivi brizanti. Partea 10: Metoda de verificare a modalitătilor de initiere

21.

SR EN 13631 11 : 2004

EN 1363111 : 2003

Explozivi pentru uz civil. Explozivi brizanti. Partea 11: Determinarea transmiterii detonatiei

22.

SR EN 13631 12 : 2005

EN 1363112 : 2004

Explozivi pentru uz civil. Explozivi brizanti. Partea 12: Specificatii pentru bustere cu diferite capacităti de initiere

23.

SR EN 13631 13 : 2004

EN 1363113 : 2003

Explozivi pentru uz civil. Explozivi brizanti. Partea 13: Determinarea densitătii

24.

SR EN 13631 14 : 2003

EN 1363114 : 2003

Explozivi pentru uz civil. Explozivi brizanti. Partea 14: Determinarea vitezei de detonatie

25.

SR EN 13631 15 : 2005

EN 1363115 : 2005

Explozivi pentru uz civil. Explozivi brizanti. Partea 15: Calculul proprietătilor termodinamice

26.

SR EN 13631 16 : 2005

EN 1363116 : 2004

Explozivi pentru uz civil. Explozivi brizanti. Partea 16: Detectarea si măsurarea gazelor toxice

27.

SR EN 13763 1 : 2004

EN 137631 : 2004

Explozivi pentru uz civil. Capse detonante si relee întârzietoare. Partea 1: Cerinte

28.

SR EN 13763 2 : 2003

EN 137632 : 2002

Explozivi pentru uz civil. Capse detonante si relee întârzietoare. Partea 2: Determinarea stabilitătii termice

29.

SR EN 13763 3 : 2003

EN 137633 : 2002

Explozivi pentru uz civil. Capse detonante si relee întârzietoare. Partea 3: Determinarea sensibilitătii la impact

30.

SR EN 13763 4 : 2004

EN 137634 : 2003

Explozivi pentru uz civil. Capse detonante si relee întârzietoare. Partea 4: Determinarea rezistentei la abraziune a reoforilor capselor detonante si a tuburilor de soc

31.

SR EN 13763 5 : 2004

EN 137635 : 2003

Explozivi pentru uz civil. Capse detonante si relee întârzietoare. Partea 5: Determinarea rezistentei la deteriorare prin tăiere a reoforilor capselor detonante si a  tuburilor de soc

32.

SR EN 13763 6 : 2004

EN 137636 : 2003

Explozivi pentru uz civil. Capse detonante si relee întârzietoare. Partea 6: Determinarea rezistentei la fisurare la temperaturi scăzute a reoforilor capselor detonante

33.

SR EN 13763 7 : 2004

EN 137637 : 2003

Explozivi pentru uz civil. Capse detonante si relee întârzietoare. Partea 7: Determinarea rezistentei mecanice a reoforilor capselor detonante, a tuburilor de soc, a conectoarelor, a sertizărilor si a elementelor de închidere

 

Nr. crt.

Numărul de referintă standard român

Numărul de referintă standard european armonizat

Titlul

34.

SR EN 13763-8 : 2004

EN 13763-8 : 2003

Explozivi pentru uz civil. Capse detonante si relee întârzietoare. Partea 8: Determinarea rezistentei la vibratii a capselor detonante pirotehnice

35.

SR EN 13763-9 : 2004

EN 13763-9 : 2003

Explozivi pentru uz civil. Capse detonante si relee întârzietoare. Partea 9: Determinarea rezistentei la încovoiere a capselor detonante

36.

SR EN 13763-11 : 2004

EN 13763-11 : 2003

Explozivi pentru uz civil. Capse  detonante si relee întârzietoare. Partea 11: Determinarea rezistentei la cădere a capselor detonante si a releelor întârzietoare

37.

SR EN 13763-12 : 2004

EN 13763-12 : 2003

Explozivi pentru uz civil. Capse detonante si relee întârzietoare. Partea 12: Determinarea rezistentei la presiune hidrostatică

38.

SR EN 13763-13 : 2004

EN 13763-13 : 2004

Explozivi pentru uz civil. Capse detonante si relee întârzietoare. Partea 13: Determinarea rezistentei capselor detonante electrice la descărcare electrostatică

39.

SR EN 13763-15 : 2005

EN 13763-15 : 2004

Explozivi  pentru uz civil. Capse detonante si relee întârzietoare. Partea 15: Determinarea capacitătii de initiere echivalente

40.

SR EN 13763-16 : 2004

EN 13763-16 : 2003

Explozivi pentru uz civil. Capse detonante si relee întârzietoare. Partea 16: Determinarea preciziei de întârziere

41.

SR EN 13763-17 : 2004

EN 13763-17 : 2003

Explozivi pentru uz civil. Capse detonante si relee întârzietoare. Partea 17: Determinarea curentului de neaprindere a capselor detonante electrice

42.

SR EN 13763-18 : 2004

EN 13763-18 : 2003

Explozivi pentru uz civil. Capse detonante si relee întârzietoare. Partea 18: Determinarea curentului de aprindere a capselor detonante electrice înseriate

43.

SR EN 13763-19 : 2004

EN 13763-19 : 2003

Explozivi pentru uz civil. Capse detonante si relee întârzietoare.  Partea 19: Determinarea impulsului de aprindere a capselor detonante electrice

44.

SR EN 13763-20 : 2004

EN 13763-20 : 2003

Explozivi pentru uz civil.  Capse detonante si  relee întârzietoare. Partea 20: Determinarea rezistentei totale a capselor  detonante electrice

45.

SR EN 13763-21 : 2004

EN 13763-21 : 2003

Explozivi pentru uz civil. Capsedetonante si relee întârzietoare. Partea 21: Determinarea tensiunii de conturnare pentru capsele detonante electrice

46.

SR EN 13763-22 : 2004

EN 13763-22 : 2003

Explozivi pentru uz civil. Capse detonante si relee întârzietoare. Partea 22: Determinarea capacitătii electrice a rezistentei izolatiei si a străpungerii izolatiei reoforilor

47.

SR EN 13763-23 : 2003

EN 13763-23 : 2002

Explozivi pentru uz civil. Capse detonante si relee întârzietoare. Partea 23: Determinarea vitezei undei de soc în tubul de soc

48.

SR EN 13763-24 : 2003

EN 13763-24 : 2002

Explozivi pentru uz civil. Capse detonante si relee întârzietoare. Partea 24: Determinarea neconductivitătii electrice a tubului de soc

49.

SR EN 13763-25 : 2004

EN 13763-25 : 2004

Explozivi pentru uz civil. Capse detonante si relee întârzietoare. Partea 25: Determinarea capacitătii de transfer a  conectoarelor de suprafată a releelor întârzietoare si a accesoriilor de cuplare

50.

SR EN 13763-26 : 2005

EN 13763-26 : 2004

Explozivi pentru uz civil. Capse detonante si relee întârzietoare. Partea 26: Definitii metode si cerinte referitoare la dispozitivele si elementele necesare pentru fidelitatea si siguranta în functionare a capselor detonante

si a releelor întârzietoare

51.

SR EN 13857-1 : 2004

EN 13857-1 : 2003

Explozivi pentru uz civil. Partea 1: Terminologie

52.

SR EN 13857-3 : 2003

EN 13857-3 : 2002

Explozivi pentru uz civil. Partea 3: Informatii care trebuie furnizate utilizatorilor de către producător sau de către  eprezentantul său autorizat

53.

SR EN 13938-1 : 2005

EN 13938-1 : 2004

Explozivi pentru uz civil. Propulsanti si combustibili pentru rachete Partea 1:Cerinte

54.

SR AC EN 13938-1 : : 20062005/

EN AC 13938-1 : 2004/: 2006

Explozivi pentru uz civil. Propulsanti si combustibili pentru rachete Partea 1:Cerinte

55.

SR EN 13938-2 : 2005

EN 13938-2 : 2004

Explozivi pentru uz civil. Propulsanti si combustibili pentru rachete. Partea 2: Determinarea rezistentei la energie electrostatică

56.

SR EN 13938-3 : 2003

EN 13938-3 : 2003

Explozivi pentru uz civil. Propulsanti si combustibili pentru rachete. Partea 3: Determinarea tranzitiei de la deflagratie la detonatie

57.

SR EN 13938-4 : 2004

EN 13938-4 : 2003

Explozivi pentru uz civil. Propulsanti si combustibili pentru rachete. Partea 4: Determinarea vitezei de ardere în conditii ambientale

58.

SR EN 13938-5 : 2005

EN 13938-5 : 2004

Explozivi pentru uz civil. Propulsanti si combustibili pentru rachete. Partea 5: Determinarea golurilor si fisurilor

59.

SR EN 13938-7 : 2005

EN 13938-7 : 2004

Explozivi pentru uz civil.Propulsanti si combustibili pentru rachete. Partea 7: Determinarea proprietătilor pulberii negre