MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 120         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 15 februarie 2008

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

7. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, precum si pentru modificarea Legii nr. 328/2006 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia

 

8. - Ordonantă de urgentă pentru completarea art. 5 alin. (11) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum si a fondurilor de cofinantare aferente acestora

 

9. - Ordonantă de urgentă pentru stabilirea tarifului lunar al chiriei pe m2 care se aplică pentru închirierea locuintelor si terenului aferent acestora, aflate în domeniul public si privat al statului, administrate de Regia Autonomă „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”

 

159. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Serviciului de Protectie si Pază din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

33. - Decizie privind exercitarea atributiilor presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

3. - Regulament privind recunoasterea institutiilor externe de evaluare a creditului

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, precum si pentru modificarea Legii nr. 328/2006 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia

 

În scopul continuării de către Ministerul Culturii si Cultelor împreună cu Regia Autonomă de Distributie si Exploatare a Filmelor „Româniafilm” a programului de reabilitare a vietii culturale a colectivitătilor locale, în contextul în care în mediul urban îsi desfăsoară activitatea mai mult de jumătate din populatia tării si, prin forta împrejurărilor, în unele orase locuitorii beneficiază de mijloace si posibilităti extrem de reduse privind accesul la cultură,

având în vedere lipsa de mijloace financiare, care a determinat ca numeroase asezăminte culturale să nu îsi mai poată desfăsura activitatea, deoarece sediile acestora si-au schimbat destinatia ori s-au degradat în asemenea măsură încât sunt total inadecvate activitătilor culturale,

în considerarea necesitătii de a adopta de urgentă o serie de măsuri în scopul revitalizării si modernizării vietii culturale la nivel local, prin trecerea unor cinematografe din administrarea Regiei Autonome de Distributie si Exploatare a Filmelor „Româniafilm” în domeniul public al unitătilor administrativ-teritoriale si în administrarea consiliilor locale sau judetene pentru utilizarea respectivelor spatii ca sedii ale unor institutii de spectacole si concerte, cinematografe ori asezăminte culturale,

în vederea asigurării resurselor financiare necesare bunei administrări a acestor imobile de către consiliile locale sau judetene,

pentru a asigura desfăsurarea în bune conditii a evaluării si selectionării proiectelor cinematografice la nivelul Centrului National al Cinematografiei,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - Ordonanta Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 704 din 4 august 2005, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 328/2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 37, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) Din totalul fondurilor se va aloca un cuantum minim de 15% pentru filmele de lung metraj de fictiune de debut, minimum 5% pentru filmele de scurt metraj de fictiune, minimum 10% pentru filmele documentare si minimum 10% pentru filmele de animatie.”

2. La articolul 40, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 40. - (1) Componenta comisiilor de selectie a proiectelor cinematografice se stabileste prin decizie a directorului general al Centrului National al Cinematografiei, după consultarea uniunilor si asociatiilor din domeniul industriei cinematografice.”

3. La articolul 43, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 43. - (1) Proiectele de film selectionate vor fi clasificate în functie de ordinea descrescătoare a punctajului final obtinut, pe liste separate, pentru următoarele categorii de filme, după cum urmează:

a) lista proiectelor cinematografice selectionate pentru filmele de fictiune de lung metraj;

b) lista proiectelor cinematografice selectionate pentru filmele de fictiune de lung metraj de debut;

c) lista proiectelor cinematografice selectionate pentru filmele de scurt metraj de fictiune;

d) lista proiectelor selectionate pentru filmele documentare;

e) lista proiectelor selectionate pentru filmele de animatie;

f) lista proiectelor selectionate pentru acordarea creditelor de dezvoltare de proiect.”

4. La articolul 50, alineatele (1) si (2) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„Art. 50. - (1) Nerespectarea procedurilor prevăzute de prezenta ordonantă privind acordarea creditului direct pentru productie si dezvoltare de proiect poate fi contestată, în termen de 30 de zile de la anuntarea rezultatelor sesiunii de concurs, la Centrul National al Cinematografiei.

(2) Directorul general al Centrului National al Cinematografiei va numi, prin decizie, o comisie de solutionare a contestatiilor, formată din 5 membri.”

5. La articolul 66, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) si (4), cu următorul cuprins:

„(3) Regia Autonomă de Distributie si Exploatare a Filmelor «RomâniaFilm» se reorganizează în societate comercială pe actiuni, prin hotărâre a Guvernului, la initiativa Ministerului Culturii si Cultelor.

(4) Patrimoniul societătii comerciale prevăzute la alin. (3) se constituie prin preluarea patrimoniului Regiei Autonome de Distributie si Exploatare a Filmelor «RomâniaFilm», inclusiv a bunurilor proprietate privată a statului, aflate în administrarea regiei.”

Art. II. - Legea nr. 328/2006 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 649 din 27 iulie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul II va avea următorul cuprins:

„Art. II. - Până la reorganizarea Regiei Autonome de Distributie si Exploatare a Filmelor «Româniafilm» în societate comercială, dar nu mai târziu de data de 31 august 2008, sălile si grădinile de spectacol cinematografic, împreună cu terenurile aferente acestora, prevăzute în anexa nr. 1 la Ordonanta Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, cu modificările si completările ulterioare, pot fi trecute din domeniul privat al statului si din administrarea Regiei Autonome de Distributie si Exploatare a Filmelor «Româniafilm» în domeniul public al unitătilor administrativ-teritoriale si în administrarea autoritătilor publice locale, prin hotărâre a Guvernului, cu obligatia păstrării obiectului de activitate prevăzut în hotărâre.”

2. Articolul III se abrogă.

Art. III. - Ordonanta Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 704 din 4 august 2005, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 328/2006, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta ordonantă de urgentă, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul culturii si cultelor,

Adrian Iorgulescu

 

Bucuresti, 13 februarie 2008.

Nr. 7.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru completarea art. 5 alin. (11) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum si a fondurilor de cofinantare aferente acestora

 

Având în vedere că:

- Directoratul General pentru Politică Regională din cadrul Comisiei Europene a constatat în cadrul misiunilor de audit că o serie de cheltuieli pentru articole cuprinse în contractele andosate de către Delegatia Comisiei Europene în România, din cadrul Programului ex-ISPA, în perioada 2000-2006, sunt neeligibile;

- este necesară stabilirea, în regim de urgentă, a mecanismului de finantare a acestor cheltuieli din bugetul statului, pentru finalizarea proiectelor ex-ISPA la termenele stabilite prin memorandumurile de finantare;

- autoritătile contractante ale proiectelor ex-ISPA sunt institutii ale administratiei centrale de stat si companii nationale, respectiv Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. si Compania Natională de Căi Ferate „CFR” - S.A., este necesară aprobarea prezentului act normativ în regim de urgentă.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - La articolul 5 alineatul (11) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum si a fondurilor de cofinantare aferente acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 17 mai 1999, aprobată prin Legea nr. 22/2000, cu modificările si completările ulterioare, după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:

„g) sume pentru finantarea cheltuielilor necesare pentru finalizarea proiectelor ex-ISPA pentru echipamente durabile neeligibile achizitionate, a cheltuielilor aferente acestora, precum si a altor cheltuieli pentru articole aprobate de către Delegatia Comisiei Europene în România, prin documentele de licitatie si contractare, si ulterior constatate ca neeligibile de către Comisia Europeană - Directoratul General pentru Politică Regională.”

Art. II. - În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, Ministerul Economiei si Finantelor emite instructiuni de aplicare, aprobate prin ordin al ministrului economiei si finantelor.

Art. III. - Ordonanta Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum si a fondurilor de cofinantare aferente acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 17 mai 1999, aprobată prin Legea nr. 22/2002, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu completările aduse prin prezenta ordonantă de urgentă, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

Ministrul transporturilor,

Ludovic Orban

 

Bucuresti, 13 februarie 2008.

Nr. 8.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru stabilirea tarifului lunar al chiriei pe m2 care se aplică pentru închirierea locuintelor si terenului aferent acestora, aflate în domeniul public si privat al statului, administrate de Regia Autonomă „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”

 

În prezent, tariful chiriei care se aplică pentru închirierea locuintelor si terenului aferent acestora, aflate în domeniul public si privat al statului, administrate de Regia Autonomă „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, este cel prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 310/2007 - prin care au fost actualizate, în functie de rata anuală a inflatiei, tarifele stabilite prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 241/2001, cu modificările ulterioare.

Având în vedere nivelul redus al tarifului chiriei care nu acoperă în conformitate cu prevederile art. 31 din Legea locuintei nr. 114/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare, cheltuielile efective cu aceste imobile, se impune majorarea lor în regim de urgentă.

Această măsură vizează interesul public si constituie o situatie de urgentă si extraordinară, datorită inechitătii existente în prezent între nivelul chiriilor aplicate pentru locuintele si terenul aferent acestora, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, si nivelul chiriilor aplicabil pe piata imobiliară, în special în municipiul Bucuresti.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - Începând cu data de 1 martie 2008, tariful lunar al chiriei pe m2 care se aplică pentru închirierea locuintelor si terenului aferent acestora, aflate în domeniul public si privat al statului, administrate de Regia Autonomă „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, se stabileste după cum urmează:

 

Categoria

Suprafata totală utilă

Suprafata locuibilă

Suprafata antreului, tindei, verandei, culoarului, bucătăriei,

oficiului, debaralei, cămării, camerei de baie, WC

Suprafata teraselor,

pivnitelor, boxelor, logiilor, spălătoriilor,

uscătoriilor

Suprafata garajelor

Suprafata dotărilor

speciale: piscină, saună, seră, cramă si altele asemenea

Suprafata terenului

aferent

 

apartament

pană la 60 m2

2,5 euro

1 euro

0,6 euro

3,78 euro

3,78 euro

2 euro

60-80 m2

3 euro

1,2 euro

0,7 euro

80-100 m2

3,5 euro

1,4 euro

0,8 euro

peste 100 m2

4 euro

1,6 euro

0,9 euro

vilă

vilă

10 euro

4 euro

2,3 euro

3,78 euro

3,78 euro

2 euro

 

Art. 2. -Chiria se achită în lei la cursul de schimb valutar al Băncii Nationale a României în vigoare la data efectuării plătii.

Art. 3. - În sensul prezentei ordonante de urgentă, următoarele notiuni se definesc după cum urmează: a) apartament - locuintă individuală, situată într-o clădire cu

mai multe unităti locative, care este destinată folosintei unei singure persoane sau unei singure familii;

b) vilă - imobil cu destinatia de locuintă, care este în folosinta unei singure persoane sau unei singure familii.

Art. 4. - Tarifele stabilite prin prezenta ordonantă de urgentă pot fi modificate prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Secretariatului General al Guvernului.

Art. 5. - Prevederile prezentei ordonante de urgentă nu se aplică:

a) pentru locuintele si terenul aferent acestora, închiriate prin licitatie publică, organizată potrivit legii;

b) pentru resedintele oficiale, locuintele de protocol si locuintele de serviciu, pentru care se aplică tariful stabilit în conformitate cu prevederile cap. III din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 241/2001, cu modificările ulterioare, actualizat potrivit legii.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ilie Gavril Bolojan

Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor,

László Borbély

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 13 februarie 2008.

Nr. 9.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Serviciului de Protectie si Pază din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 30 alin. (2) din Legea privind finantele publice nr. 500/2002, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Serviciului de Protectie si Pază pe anul 2008 din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, cu suma de 9.500 mii lei la capitolul 61.01 „Ordine publică si sigurantă natională”, din care 1.600 mii lei la titlul „Bunuri si servicii” si 7.900 mii lei la titlul „Cheltuieli de capital”, pentru asigurarea fondurilor necesare efectuării cheltuielilor ocazionate de organizarea Summit-ului NATO la Bucuresti.

Art. 2. - Serviciul de Protectie si Pază răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumelor alocate potrivit prezentei hotărâri.

Art. 3. - Ministerul Economiei si Finantelor este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Serviciului de Protectie si Pază pe anul 2008.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Directorul Serviciului de Protectie si Pază,

Lucian Silvan Pahontu

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 13 februarie 2008.

Nr. 159.

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind exercitarea atributiilor presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare

 

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite următoarea decizie:

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Coroianu Anton Iuliu Demetriu, consilier-director, exercită atributiile presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

 

Bucuresti, 13 februarie 2008.

Nr. 33.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

REGULAMENT

privind recunoasterea institutiilor externe de evaluare a creditului

 

Având în vedere prevederile art. 129 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, ale art. 6 din Regulamentul Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 14/19/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru institutiile de credit si firmele de investitii potrivit abordării standard, aprobat prin Ordinul Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 11/108/2006, cu completările ulterioare, si ale art. 10 din Regulamentul Băncii Nationale a României si al

Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 21/26/2006 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate si al pozitiilor din securitizare, aprobat prin Ordinul Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 18/115/2006,

în temeiul prevederilor art. 420 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, precum si ale art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României,

Banca Natională a României emite următorul regulament:

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Prezentul regulament stabileste procedura de recunoastere a eligibilitătii institutiilor externe de evaluare a creditului în scopul determinării ponderilor de risc aferente expunerilor, pentru scopurile Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 14/19/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru institutiile de credit si firmele de investitii potrivit abordării standard, aprobat prin Ordinul Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 11/108/2006, cu completările ulterioare, si ale Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 21/26/2006 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate si al pozitiilor din securitizare, aprobat prin Ordinul Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 18/115/2006.

(2) Prezentul regulament se aplică institutiilor externe de evaluare a creditului si, după caz, institutiilor de credit, persoane juridice române, precum si sucursalelor din România ale institutiilor de credit din state terte.

Art. 2. - Termenii si expresiile folosite în prezentul regulament au semnificatia prevăzută în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobat prin Ordinul Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 11/108/2006, cu completările ulterioare, în Regulamentul Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 14/19/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru institutiile de credit si firmele de investitii potrivit abordării standard si în Regulamentul Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 21/26/2006 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate si al pozitiilor din securitizare, aprobat prin Ordinul Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 18/115/2006.

Art. 3. - (1) Recunoasterea de către Banca Natională a României a unei institutii externe de evaluare a creditului ca eligibilă are drept scop acordarea permisiunii institutiilor de credit de a utiliza ratingurile furnizate de aceasta si nu reprezintă confirmarea corectitudinii metodologiei de atribuire a ratingurilor utilizate si nici a rezultatelor aplicării unei astfel de metodologii.

(2) Institutiile de credit care utilizează ratingurile furnizate de institutii externe de evaluare a creditului sunt pe deplin răspunzătoare de procesul lor intern de administrare a riscurilor.

Art. 4. - Banca Natională a României va recunoaste ca eligibilă o institutie externă de evaluare a creditului numai dacă este încredintată că metodologia de evaluare a bonitătii utilizată de aceasta îndeplineste criteriile de obiectivitate, independentă, revizuire permanentă si transparentă si că ratingurile furnizate clientilor îndeplinesc criteriile de credibilitate si transparentă potrivit prevederilor cap. III.

 

CAPITOLUL II

Procedura de recunoastere

 

SECTIUNEA 1

Principii generale

 

Art. 5. - (1) Procedura de recunoastere a unei institutii externe de evaluare a creditului este initiată atunci când Banca Natională a României primeste o cerere de recunoastere.

(2) Cererea de recunoastere poate fi adresată Băncii Nationale a României de o institutie externă de evaluare a creditului sau de institutia de credit care intentionează să utilizeze ratingurile respectivei institutii externe de evaluare a creditului.

Art. 6. - O institutie de credit nu poate să solicite recunoasterea eligibilitătii în numele unei institutii externe de evaluare a creditului, care este filiala sa, si nici să nominalizeze o astfel de entitate în scopul determinării cerintelor sale de capital.

Art. 7. - În situatia în care o institutie externă de evaluare a creditului solicită recunoasterea eligibilitătii atât în România, cât si în alte state membre, sau dacă institutii de credit din România si din alte state membre solicită recunoasterea eligibilitătii pentru aceeasi institutie externă de evaluare a creditului, Banca Natională a României colaborează cu autoritătile competente din statele membre implicate, în vederea demarării unui proces comun de evaluare a eligibilitătii respectivei institutii externe de evaluare a creditului.

Art. 8. - În situatia în care Banca Natională a României primeste o cerere de recunoastere a eligibilitătii unei institutii externe de evaluare a creditului, ulterior recunoasterii eligibilitătii acesteia de către autoritătile competente din alte state membre, Banca Natională a României poate recunoaste în mod indirect deciziile luate de respectivele autorităti competente sau poate desfăsura propriul proces de evaluare a institutiei externe de evaluare a creditului.

 

SECTIUNEA a 2-a

2.1. Cererea de recunoastere

 

Art. 9. - (1) Toate cererile de recunoastere trebuie să fie însotite de o documentatie completă si transparentă.

(2) Când cererea de recunoastere a eligibilitătii unei institutii externe de evaluare a creditului este adresată de institutia de credit care intentionează să utilizeze ratingurile sale, institutia externă de evaluare a creditului trebuie să asigure că toate informatiile relevante si semnificative, necesare recunoasterii sale, au fost furnizate Băncii Nationale a României.

Art. 10. - În situatia în care solicitantul este o institutie externă de evaluare a creditului, aceasta trebuie să demonstreze că cel putin o institutie de credit din România intentionează să utilizeze ratingurile sale. Pentru acest scop, în cadrul documentatiei care însoteste cererea de recunoastere pot fi indicate institutiile de credit care intentionează să utilizeze ratingurile institutiei externe de evaluare a creditului care face obiectul procesului de recunoastere.

Art. 11. - (1) Cererea de recunoastere trebuie să indice segmentul de piată pe care se solicită recunoasterea si dacă recunoasterea se solicită în vederea furnizării de ratinguri pentru determinarea valorii ponderate la risc a pozitiilor din securitizare.

(2) Cererea de recunoastere a unei institutii externe de evaluare a creditului se evaluează separat pentru fiecare din segmentele de piată în care se solicită recunoasterea: finantare publică, entităti comerciale (inclusiv  institutii, institutii financiare si societăti) si finantare structurată (inclusiv securitizare).

2.2. Cererea de recunoastere în mai multe state membre

Art. 12. - În situatia în care recunoasterea unei institutii externe de evaluare a creditului este solicitată si în alte state membre decât România, Banca Natională a României trebuie informată cu privire la acest fapt, pentru a demara formalitătile de cooperare cu autoritătile competente implicate.

Art. 13. - (1) În cazul în care o institutie externă de evaluare a creditului solicită recunoasterea eligibilitătii atât în România, cât si în alte state membre, precum si în cazul în care institutii de credit din România si din alte state membre solicită recunoasterea aceleiasi institutii externe de evaluare a creditului, o cerere de recunoastere a respectivei institutii externe de evaluare a creditului este adresată, distinct fată de cererile adresate celorlalte autorităti competente implicate, si Băncii Nationale a României.

(2) Când cererea de recunoastere este initiată de institutia externă de evaluare a creditului, aceasta trebuie să fie însotită de lista tuturor autoritătilor competente din statele membre în care institutia externă de evaluare a creditului a solicitat sau intentionează să solicite recunoasterea eligibilitătii.

Art. 14. - (1) În termen de o lună de la primirea cererilor de recunoastere de către Banca Natională a României si toate autoritătile competente implicate, acestea stabilesc procedura comună pentru analiza cererii respective.

(2) Banca Natională a României informează institutia externă de evaluare a creditului cu privire la modalitatea de desfăsurare a procesului de recunoastere si asupra identitătii autoritătii competente coordonatoare, dacă este cazul.

Art. 15. - În calitate de coordonator al procesului comun de evaluare a eligibilitătii unei institutii externe de evaluare a creditului, rolul Băncii Nationale a României va consta în:

a) asigurarea că institutia externă de evaluare a creditului a furnizat toate informatiile necesare desfăsurării procesului comun de evaluare, în cadrul documentatiei ce însoteste cererea de recunoastere;

b) asigurarea că toate informatiile necesare pentru desfăsurarea procesului comun de evaluare sunt făcute cunoscute tuturor autoritătilor competente implicate;

c) asigurarea că sunt clar stabilite un program si un plan de lucru pentru desfăsurarea procesului comun de evaluare într-un interval de timp rezonabil;

d) colectarea si distribuirea de informatii, în functie de necesităti, între institutiile externe de evaluare a creditului, autoritătile competente implicate si institutiile de credit, după caz;

e) obtinerea acordului autoritătilor competente implicate asupra cererilor de informatii suplimentare;

f) asigurarea că autoritătile competente implicate aderă la planul de lucru convenit si depun toate diligentele pentru furnizarea la termen a raportului de evaluare;

g) asigurarea întocmirii raportului si punerii acestuia la dispozitia tuturor autoritătilor competente interesate.

Art. 16. - Rezultatul evaluării comune a metodologiei si a ratingurilor unei institutii externe de evaluare a creditului reprezintă punctul de vedere comun al autoritătilor competente implicate cu privire la îndeplinirea de către aceasta a criteriilor de eligibilitate si la punerea în corespondentă a ratingurilor cu nivelurile scalei de evaluare a calitătii creditului.

Art. 17. - Evaluarea comună a eligibilitătii unei institutii externe de evaluare a creditului se face pe baza informatiilor furnizate de institutia externă de evaluare a creditului în cadrul documentatiei ce însoteste cererea de recunoastere, precum si pe baza oricăror informatii suplimentare furnizate de solicitant si a informatiilor furnizate la solicitarea coordonatorului.

Art. 18. - (1) După finalizarea procesului comun de evaluare a unei institutii externe de evaluare a creditului, raportul de evaluare este pus la dispozitia tuturor autoritătilor competente care au primit cereri de recunoastere a respectivei institutii externe de evaluare a creditului, precum si a autoritătilor competente la care institutia externă de evaluare a creditului în cauză a indicat că intentionează să solicite recunoasterea.

(2) Raportul comun de evaluare este furnizat, la cerere, si autoritătilor competente care nu au primit o cerere de recunoastere a respectivei institutii externe de evaluare a creditului.

(3) În vederea asigurării confidentialitătii informatiilor furnizate de institutia externă de evaluare a creditului în cadrul documentatiei care însoteste cererea de recunoastere, informatii pe baza cărora a fost întocmit raportul comun de evaluare, furnizarea acestuia în sensul alin. (2) se face cu acordul prealabil al institutiei externe de evaluare a creditului.

Art. 19. - Raportul comun de evaluare se comunică institutiei externe de evaluare a creditului, cu acordul tuturor autoritătilor competente implicate în desfăsurarea procesului comun de evaluare.

Art. 20. - (1) Participarea Băncii Nationale a României la procesul comun de evaluare a unei institutii externe de evaluare a creditului nu o împiedică să desfăsoare, la rândul său, analize suplimentare pe care le consideră necesare.

(2) Banca Natională a României va lua propria decizie cu privire la eligibilitatea respectivei institutii externe de evaluare a creditului.

(3) Decizia luată de Banca Natională a României, în sensul alin. (2), are în vedere rezultatul procesului comun de evaluare, precum si orice alte informatii pe care aceasta le consideră relevante.

 

SECTIUNEA a 3-a

Nivelul de recunoastere

 

Art. 21. - (1) O institutie externă de evaluare a creditului - societate-mamă poate solicita Băncii Nationale a României si recunoasterea la nivel de filiale, dacă acestea utilizează în metodologia de atribuire a ratingurilor aceleasi practici si proceduri utilizate de societatea-mamă, astfel încât un anumit rating să aibă aceeasi semnificatie în ceea ce priveste bonitatea unei entităti evaluate, indiferent de locul/zona geografică în care este furnizat ratingul.

(2) În functie de nivelul la care se solicită, Banca Natională a României poate alege să evalueze eligibilitatea institutiei externe de evaluare a creditului la nivel de grup sau la nivel individual, pentru fiecare filială.

Art. 22. - (1) În cazul în care Banca Natională a României acceptă o cerere de recunoastere la nivel de grup, nu este necesară formularea unei cereri de recunoastere si pentru fiecare filială în parte.

(2) Dacă practicile, metodologiile si procedurile de evaluare aplicate de unele filiale sunt semnificativ diferite de cele ale grupului, cererea de recunoastere va fi depusă pentru fiecare astfel de filială în parte.

(3) Cererea de recunoastere la nivelul grupului nu va include entitătile afiliate sau asocierile în participatie ale grupului (joint ventures). Pentru astfel de entităti vor fi depuse la Banca Natională a României cereri de recunoastere separate.

 

SECTIUNEA a 4-a

Forma de recunoastere

 

Art. 23. - (1) Banca Natională a României poate recunoaste eligibilitatea unei institutii externe de evaluare a creditului în mod direct sau în mod indirect.

(2) În vederea recunoasterii în mod direct a eligibilitătii unei institutii externe de evaluare a creditului, Banca Natională a României efectuează propria evaluare a conformitătii cu criteriile de eligibilitate.

(3) Banca Natională a României poate recunoaste în mod indirect eligibilitatea unei institutii externe de evaluare a creditului, pe baza recunoasterii directe realizate de o autoritate competentă din alt stat membru, fără a derula propria evaluare a conformitătii cu criteriile de eligibilitate.

(4) În vederea recunoasterii indirecte, Banca Natională a României poate solicita informatii suplimentare privind reflectarea conditiilor specifice pietei românesti în cadrul metodologiei de evaluare a ratingurilor.

Art. 24. - (1) Banca Natională a României recunoaste doar în mod direct eligibilitatea unei institutii externe de evaluare a creditului dintr-un stat tert.

(2) Banca Natională a României poate recunoaste în mod indirect eligibilitatea unei institutii externe de evaluare a creditului dintr-un stat tert doar dacă aceasta a fost recunoscută ca eligibilă de cel putin o autoritate competentă dintr-un alt stat membru.

 

SECTIUNEA a 5-a

Furnizarea de informatii în sustinerea cererii de recunoastere

 

Art. 25. - (1) Documentatia minimă necesară în sustinerea unei cereri de recunoastere este cea prevăzută în anexa nr. I, respectiv anexa nr. II, care fac parte integrantă din prezentul regulament, si este prezentată în limba română. Actele cu caracter oficial si cele sub semnătură privată vor fi prezentate în original sau în copie legalizată, după caz. Pentru documentele redactate într-o limbă străină se va prezenta si traducerea legalizată a acestora. Pentru documentele redactate într-o limbă de circulatie internatională, Banca Natională a României poate face exceptie, de la caz la caz, de la aplicarea cerintei privind traducerea legalizată.

(2) De la caz la caz, dacă consideră necesar, Banca Natională a României poate solicita informatii suplimentare fată de cele specificate în anexa nr. I.

(3) Banca Natională a României decide cu privire la cererea de recunoastere a unei institutii externe de evaluare a creditului în termen de cel mult 4 luni de la primirea cererii si comunică în scris solicitantului hotărârea sa.

(4) În cazul respingerii unei cereri de recunoastere, Banca Natională a României comunică si motivele care au stat la baza acesteia.

Art. 26. - (1) În cadrul unui proces comun de evaluare, documentatia minimă necesară în sustinerea unei cereri de recunoastere este, de asemenea, cea prevăzută în anexa nr. I.

(2) Utilizarea documentatiei prevăzute în anexa nr. I, în cadrul procesului comun de evaluare a eligibilitătii unei institutii externe de evaluare a creditului, nu împiedică Banca Natională a României să solicite orice informatie considerată relevantă pentru luarea unei decizii în acest sens. Comunicarea cu institutia externă de evaluare a creditului ce face obiectul procesului comun de evaluare, inclusiv orice solicitare de informatii suplimentare considerate necesare în scopul evaluării, se realizează prin intermediul coordonatorului.

(3) În cadrul unui proces comun de evaluare, documentatia este prezentată într-o limbă ce va fi stabilită de comun acord, de la caz la caz, de Banca Natională a României si celelalte autorităti competente implicate.

Art. 27. - La stabilirea gradului de detaliu al informatiilor solicitate unei institutii externe de evaluare a creditului, în vederea recunoasterii eligibilitătii acesteia, Banca Natională a României are în vedere următoarele:

a) obtinerea de informatii suficiente, care să permită luarea unei decizii fundamentate cu privire la îndeplinirea de către institutia externă de evaluare a creditului a criteriilor de eligibilitate;

b) solicitarea numai a acelor informatii care sunt necesare pentru evaluarea eligibilitătii institutiei externe de evaluare a creditului, în scopurile prezentului regulament.

Art. 28. - (1) Informatiile cuprinse în documentatia care însoteste cererea de recunoastere trebuie să permită Băncii Nationale a României să evalueze gradul de dispersie1) (granularitatea) a metodologiei institutiei externe de evaluare a creditului, atât din perspectiva claselor de active, cât si din perspectiva segmentelor de piată si zonelor geografice.

(2) Pentru institutiile externe de evaluare a creditului care îsi desfăsoară activitatea transfrontalier, informatiile prevăzute la alin. (1) sunt utilizate pentru a aprecia măsura în care sunt necesare proceduri separate de recunoastere pentru diferite clase de active sau zone geografice.

 

SECTIUNEA a 6-a

Cerinte de publicare pentru Banca Natională a României

 

Art. 29. - (1) Banca Natională a României publică pe pagina sa de internet lista institutiilor externe de evaluare a creditului eligibile, iar pentru fiecare dintre acestea publică corespondenta ratingurilor cu nivelurile scalei de evaluare a calitătii creditului, determinată de Banca Natională a României, în conformitate cu prevederile Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 14/19/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru institutiile de credit si firmele de investitii potrivit abordării standard si ale Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 21/26/2006 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate si al pozitiilor din securitizare, precum si informatii referitoare la modul în care a fost initiată procedura de recunoastere, dacă a fost desfăsurat un proces comun de evaluare, segmentele de piată pentru care a fost realizată recunoasterea si corespondenta utilizată.

(2) Banca Natională a României actualizează periodic acesteinformatii.

 

1) Gradul de dispersie (granularitatea) a metodologiei are în vedere utilizarea de către institutiile externe de evaluare a creditului a metodologiilor de furnizare a ratingurilor distincte pe expuneri aferente claselor de active diferite, segmentelor de piată diferite, regiunilor geografice diferite etc.

 

CAPITOLUL III

Criterii de recunoastere

 

SECTIUNEA 1

Principii generale

 

Art. 30. - (1) Scopul evaluării de către Banca Natională a României a cererilor de recunoastere pe baza criteriilor de recunoastere este acela de a permite identificarea institutiilor externe de evaluare a creditului care furnizează ratinguri corespunzătoare din punct de vedere al calitătii, consecventei si rigurozitătii, pentru a putea fi utilizate de institutiile de credit pentru scopurile Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 14/19/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru institutiile de credit si firmele de investitii potrivit abordării standard si ale Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 21/26/2006 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate si al pozitiilor din securitizare.

(2) Banca Natională a României verifică dacă institutia externă de evaluare a creditului care face obiectul analizei dispune de politici si proceduri care să asigure că ratingurile sunt furnizate în conformitate cu standardele prevăzute la alin. (1).

Art. 31. - Pentru determinarea institutiilor externe de evaluare a creditului eligibile pentru scopurile Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 14/19/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru institutiile de credit si firmele de investitii potrivit abordării standard, Banca Natională a României are în vedere criteriile tehnice prevăzute la cap. IV din regulamentul mentionat.

Art. 32. - (1) Pentru scopurile art. 5 din Regulamentul Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 21/26/2006 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate si al pozitiilor din securitizare, Banca Natională a României recunoaste eligibilitatea unei institutii externe de evaluare a creditului numai dacă este încredintată că sunt îndeplinite cumulativ următoarele cerinte:

a) institutia externă de evaluare a creditului îndeplineste conditiile si criteriile tehnice prevăzute de Regulamentul Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 14/19/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru institutii de credit si firme de investitii potrivit abordării standard;

b) institutia externă de evaluare a creditului dispune de experientă relevantă în domeniul securitizării; această cerintă poate fi probată prin existenta unui grad ridicat de acceptare din partea pietei.

(2) În plus fată de cerintele prevăzute la alin. (1), ratingurile furnizate de institutia externă de evaluare a creditului trebuie să se conformeze principiilor de credibilitate si transparentă prevăzute la cap. IV din Regulamentul Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 21/26/2006 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate si al pozitiilor din securitizare.

Art. 33. - (1) Analiza de către Banca Natională a României a eligibilitătii institutiilor externe de evaluare a creditului este realizată în conditii de egalitate de tratament.

(2) Fără a aduce atingere prevederilor alin. (1), Banca Natională a României abordează evaluarea eligibilitătii institutiilor externe de evaluare a creditului în functie de modul de organizare a activitătii acestora si, de la caz la caz, poate acorda o importantă diferită criteriilor de eligibilitate.

Art. 34. - (1) În procesul de evaluare a eligibilitătii unei institutii externe de evaluare a creditului Banca Natională a României ia în considerare capacitatea acesteia de a furniza ratinguri riguroase bazate pe metode cantitative si pe un istoric a cărui existentă trebuie dovedită.

(2) În procesul de evaluare Banca Natională a României ia în considerare si indicatorii credibilitătii pe piată a institutiei externe de evaluare a creditului, prevăzuti la art. 98 din Regulamentul Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 14/19/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru institutiile de credit si firmele de investitii potrivit abordării standard.

(3) Pentru scopurile alin. (2), acceptarea ridicată din partea pietei si prezenta pe piată de o perioadă îndelungată pot fi privite ca indicii că piata are o opinie favorabilă cu privire la metodologia utilizată si ratingurile furnizate de o institutie externă de evaluare a creditului. Un grad ridicat de acceptare din partea pietei nu este o conditie necesară pentru recunoasterea eligibilitătii, ci un factor relevant pentru stabilirea nivelului de detaliu la care se va efectua analiza de către Banca Natională a României.

(4) În aprecierea că o institutie externă de evaluare a creditului se conformează anumitor criterii, Banca Natională a României are în vedere si măsura în care respectiva institutie externă de evaluare a creditului aderă la un cod de conduită conform cu standardele de piată si cu principiile recunoscute la nivel international, cum sunt principiile de bază din Codul de conduită pentru agentiile de rating, emis de IOSCO – în conditiile disponibilitătii în mod public a unui asemenea cod.

 

SECTIUNEA a 2-a

Criterii tehnice referitoare la metodologia de atribuire a ratingurilor

 

2.1. Criteriul obiectivitătii

Art. 35. - Scopul aplicării criteriului obiectivitătii în evaluarea eligibilitătii unei institutii externe de evaluare a creditului este acela de a asigura că metodologia de atribuire a ratingurilor utilizată de respectiva institutie permite formularea unei opinii documentate si fundamentate corespunzător cu privire la bonitatea entitătilor evaluate si de a asigura că ratingurile respective se bazează pe toate informatiile considerate relevante care sunt disponibile la momentul la care ratingurile sunt atribuite.

Art. 36. - (1) Pentru conformarea cu criteriul obiectivitătii, institutia externă de evaluare a creditului trebuie să demonstreze că metodologia utilizată înglobează factori considerati relevanti la determinarea bonitătii unei entităti.

(2) Pentru îndeplinirea cerintei prevăzute la alin. (1), demonstratia institutiei externe de evaluare a creditului trebuie să fie sustinută, în cea mai mare măsură, cu date statistice care să ateste faptul că metodologia respectivă a condus în trecut la atribuirea de ratinguri corecte.

Art. 37. - Institutia externă de evaluare a creditului trebuie să implementeze si să urmeze proceduri care să asigure că metodologia de atribuire a ratingurilor este aplicată în mod consecvent la furnizarea tuturor ratingurilor pentru o anumită clasă de active, astfel încât două entităti identice să primească ratinguri echivalente, iar analisti diferiti sau comitete de rating diferite din cadrul institutiei externe de evaluare a creditului să atribuie un rating echivalent oricărei entităti ce face obiectul analizei.

Art. 38. - (1) De principiu, Banca Natională a României evaluează metodologiile utilizate de institutiile externe de evaluare a creditului la atribuirea ratingurilor pe fiecare clasă generală de active sau pe segmente de piată – finantare publică, entităti comerciale (institutii, institutii financiare si societăti) si finantare structurată (inclusiv securitizare).

(2) Banca Natională a României poate evalua si metodologii specifice de atribuire a ratingurilor, cum ar fi atribuirea ratingurilor pentru categoria entitătilor mici si mijlocii.

(3) La evaluarea metodologiei de atribuire a ratingurilor Banca Natională a României urmăreste ca, într-o anumită măsură, factorii principali identificati de respectiva institutie ca fiind semnificativi la determinarea ratingului pentru entitătile dintr-o clasă generală de active sau dintr-un segment de piată să fie aceiasi; cu toate acestea, de la caz la caz, fiecărui factor i se poate acorda importantă diferită în procesul de evaluare a entitătilor dintr-o clasă de active sau dintr-un segment de piată.

Art. 39. - Prin evaluarea pe clase generale de active sau pe segmente de piată a metodologiei utilizate de o institutie externă de evaluare a creditului la atribuirea ratingurilor Banca Natională a României nu confirmă corectitudinea metodologiei respective si nu sustine un anumit tip de metodologie.

Art. 40. - Banca Natională a României verifică dacă pe baza metodologiei de atribuire a ratingurilor adoptate de către o institutie externă de evaluare a creditului sunt furnizate ratinguri care încorporează un nivel corespunzător de consecventă si diferentiere, pentru a se asigura conditiile pentru determinarea cerintelor de capital pentru riscul de credit, potrivit prevederilor Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 14/19/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru institutiile de credit si firmele de investitii potrivit abordării standard si ale Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 21/26/2006 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate si al pozitiilor din securitizare.

Art. 41. - Evaluarea de către Banca Natională a României a metodologiei de atribuire a ratingurilor se concentrează pe următorii 3 factori:

a) existenta datelor cantitative care să dovedească puterea discriminatorie a metodologiei de atribuire a ratingurilor aplicate de o institutie externă de evaluare a creditului, prin utilizarea tehnicilor statistice, precum studii cu privire la starea de nerambursare si matrice de tranzitie a ratingurilor, care demonstrează rigurozitatea si puterea predictivă a ratingurilor în timp si între diferite categorii de active;

b) demonstrarea de către institutia externă de evaluare a creditului că aceasta dispune de proceduri pentru evaluarea factorilor relevanti la stabilirea bonitătii si pentru asigurarea că acesti factori sunt inclusi în metodologia de atribuire a ratingurilor; si

c) demonstrarea de către institutia externă de evaluare a creditului că aceasta dispune de proceduri care asigură că metodologia de atribuire a ratingurilor este aplicată consecvent la stabilirea tuturor ratingurilor.

Art. 42. - Evaluarea de către Banca Natională a României a metodologiei utilizate de o institutie externă de evaluare a creditului este realizată la un nivel de detaliu care să-i permită asigurarea că factorii utilizati la atribuirea de ratinguri anticipează corect bonitatea entitătilor evaluate, precum si că procedurile interne ale institutiei externe de evaluare a creditului asigură aplicarea consecventă a metodologiei la atribuirea tuturor ratingurilor, în cadrul fiecărei clase generale de active sau segmente de piată.

Art. 43. - (1) Banca Natională a României se asigură că institutiile externe de evaluare a creditului îsi validează metodologiile de atribuire a ratingurilor pe baza experientei anterioare.

(2) Validarea cantitativă trebuie să se facă pornind nu atât de la metodologia de atribuire a ratingurilor, cât de la ratingurile institutiei externe de evaluare a creditului rezultate în urma aplicării metodologiei. Institutiile externe de evaluare a creditului trebuie să demonstreze Băncii Nationale a României că metodele utilizate în contextul validării cantitative confirmă rigurozitatea, puterea discriminatorie si consecventa ratingurilor în timp si pe/între segmente de piată diferite.

(3) În plus, institutiile externe de evaluare a creditului trebuie să demonstreze Băncii Nationale a României că dispun de proceduri care asigură că erorile sistematice detectate prin procesul de testare ex-post (backtesting) sunt luate în considerare în metodologia de atribuire a ratingurilor si sunt corectate.

 

2.2. Criteriul independentei

Art. 44. - Scopul aplicării criteriului independentei în evaluarea eligibilitătii unei institutii externe de evaluare a creditului este acela de a asigura că toate ratingurile furnizate de respectiva institutie sunt independente si obiective în toate situatiile, inclusiv în cele în care pot apărea conflicte de interese rezultate din exercitarea de presiuni politice sau economice externe.

Art. 45. - În sensul art. 44, pot fi incluse în categoria conflictelor de interese, fără a fi limitative, situatii precum:

a) institutia externă de evaluare a creditului este detinută de un guvern, de asociatii ale comerciantilor sau de un organism politic, interesate să asigure ratinguri favorabile pentru entitătile constituente;

b) institutia externă de evaluare a creditului este detinută de o societate nelistată la bursă, care s-ar putea folosi de pozitia sa pentru a-si asigura ratinguri favorabile;

c) pozitia financiară a institutiei externe de evaluare a creditului depinde de veniturile obtinute de la clientii-cheie care ar putea profita de această situatie în scopul obtinerii de ratinguri favorabile. Prin clienti-cheie se întelege acei clienti ai unei institutii externe de evaluare a creditului ale căror plăti pentru serviciile de rating furnizate de către institutia externă de evaluare a creditului (veniturile institutiei) reprezintă cel putin 5% din veniturile totale ale institutiei externe de evaluare a creditului;

d) institutia externă de evaluare a creditului furnizează si servicii auxiliare entitătilor cărora le furnizează ratinguri sau între acestea există si alte relatii de afaceri, care ar afecta obiectivitatea ratingurilor;

e) un angajat al institutiei externe de evaluare a creditului se află pe o pozitie de conducere în cadrul unei entităti căreia respectiva institutie externă de evaluare a creditului îi atribuie ratinguri;

f) personalul institutiei externe de evaluare a creditului se află în relatii de afaceri cu entitătile cărora aceasta le acordă ratinguri sau este remunerat de către acestea, existând posibilitatea ca obiectivitatea ratingurilor să fie afectată.

Art. 46. - Banca Natională a României verifică dacă institutia externă de evaluare a creditului dispune de proceduri care să permită îndeplinirea criteriului de independentă a metodologiei de atribuire a ratingurilor. În acest sens, institutiile externe de evaluare a creditului trebuie să demonstreze Băncii Nationale a României că:

a) au adoptat, monitorizat si aplicat cu succes proceduri interne care să asigure că toate ratingurile sunt acordate într-o manieră consecventă si obiectivă, în special în situatii în care pot apărea conflicte de interese care ar putea afecta obiectivitatea;

b) dispun de mecanisme care să identifice conflictele de interese existente sau potentiale si iau măsurile corespunzătoare pentru a le preveni, administra si elimina, astfel încât să nu se pună în pericol furnizarea de ratinguri independente, obiective si de calitate ridicată.

Art. 47. - (1) Pentru administrarea potentialelor conflicte de interese si asigurarea că metodologiile de atribuire a ratingurilor sunt independente de influente politice si economice, institutiile externe de evaluare a creditului trebuie să îsi stabilească proceduri interne scrise adecvate, reguli de guvernantă corporatistă, politici cu privire la stabilirea tarifelor, precum si coduri interne de conduită.

(2) Institutiile externe de evaluare a creditului trebuie să demonstreze Băncii Nationale a României că au adoptat practici si proceduri interne corespunzătoare în sensul alin. (1) si, în special, că:

a) există si sunt aplicate măsuri adecvate pentru a se asigura independenta institutiilor externe de evaluare a creditului fată de actionariat si pentru a preveni presiuni sau orice alte constrângeri exterioare - de natură politică sau economică - ce pot afecta obiectivitatea procesului de atribuire a ratingurilor;

b) structura organizatorică a institutiilor externe de evaluare a creditului separă activitatea de atribuire a ratingurilor – din punct de vedere operational, juridic si al personalului – de celelalte activităti (cum sunt serviciile de consultantă) care ar putea afecta obiectivitatea ratingurilor;

c) referitor la resursele financiare, institutia externă de evaluare a creditului este suficient de solidă si a luat măsurile corespunzătoare pentru a asigura independenta fată de clientii si emitentii-cheie si pentru a preveni furnizarea unor ratinguri care nu sunt obiective; în acest sens, o importantă deosebită o reprezintă diversificarea surselor de venit;

d) personalul institutiei externe de evaluare a creditului are nivelul de pregătire si experienta necesare pentru a-si îndeplini atributiile - spre exemplu, cel putin o persoană cu atributii decizionale, implicată în desfăsurarea procesului de acordare a ratingurilor, are o experientă de cel putin 3 ani ca analist într-o activitate de acordare a ratingurilor sau într-o functie comparabilă (de exemplu, analist financiar într-o institutie de credit); de asemenea, institutia externă de evaluare a creditului trebuie să dispună de resursele de personal necesare în vederea realizării unor analize riguroase si a asigurării contactelor frecvente cu entitătile evaluate, în situatia în care aceasta reprezintă o parte necesară a metodologiei sale;

e) structura organizatorică a institutiei externe de evaluare a creditului trebuie să cuprindă si o functie independentă de audit intern; acele institutii externe de evaluare a creditului care nu au obligatia de a avea o functie independentă de audit intern (de exemplu, entitătile necotate) trebuie să aibă o functie care să aibă acelasi rol si să îndeplinească aceleasi atributii;

f) pentru a contribui la asigurarea independentei metodologiei de atribuire a ratingurilor, institutiile externe de evaluare a creditului trebuie să aibă în vedere si posibilitatea de a face publice situatiile în care au apărut sau pot apărea conflicte de interese, precum si mecanismele adoptate pentru identificarea, prevenirea, administrarea si eliminarea acestora.

 

2.3. Criteriul revizuirii permanente

Art. 48. - Scopul aplicării criteriului revizuirii permanente în evaluarea eligibilitătii unei institutii externe de evaluare a creditului este acela de a asigura că ratingurile furnizate de respectiva institutie rămân adecvate pe perioade diferite de timp si în contextul modificărilor conditiilor de pe piată.

Art. 49. - La evaluarea acestui criteriu, Banca Natională a României are în vedere că „modificările conditiilor financiare” si „evenimentele semnificative” se referă la orice eveniment (financiar sau de altă natură) care este suficient de important pentru a modifica potential sau efectiv ratingul atribuit unei entităti de o institutie externă de evaluare a creditului.

Art. 50. - Banca Natională a României verifică dacă institutiile externe de evaluare a creditului dispun de proceduri care să asigure că ratingurile furnizate rămân adecvate pe diferite perioade de timp si în situatii de modificare a conditiilor de piată. În mod deosebit, Banca Natională a României verifică dacă institutiile externe de evaluare a creditului dispun de proceduri care permit:

a) detectarea în mod fidel a modificărilor intervenite în conditiile financiare ale entitătilor care au făcut obiectul evaluării, modificări semnificative, care ar putea conduce la schimbarea ratingului;

b) asigurarea că un rating este revizuit în momentul în care apare această necesitate ca urmare a modificărilor semnificative intervenite.

Art. 51. - Institutia externă de evaluare a creditului trebuie să demonstreze Băncii Nationale a României că revizuieste fiecare rating cel putin anual, indiferent dacă o revizuire anterioară a avut loc ca urmare a unei modificări semnificative intervenite în conditiile financiare.

Art. 52. - Institutia externă de evaluare a creditului trebuie să furnizeze Băncii Nationale a României o prezentare detaliată a modului de desfăsurare a revizuirilor, care să includă informatii cu privire la contactele sale cu conducerea superioară a entitătilor cărora le acordă ratinguri.

Art. 53. - (1) Testarea ex-post (backtesting) trebuie să se realizeze pentru fiecare segment de piată pentru care institutia externă de evaluare a creditului solicită recunoasterea.

(2) Testarea ex-post (backtesting) reprezintă o validare bazată pe experienta anterioară, ce presupune o analiză a rezultatelor înregistrate în legătură cu entitătile/emisiunile cărora li se atribuie ratingul, în scopul evaluării performantei ratingurilor (de exemplu, puterea discriminatorie).

(3) Institutiile externe de evaluare a creditului trebuie să demonstreze Băncii Nationale a României si să certifice că testarea ex-post (backtesting) functionează de cel putin un an.

Art. 54. - Institutiile externe de evaluare a creditului trebuie să informeze cu promptitudine Banca Natională a României cu privire la orice modificare semnificativă intervenită în metodologia de atribuire a ratingurilor, modificare care ar afecta îndeplinirea oricărui criteriu care a stat la baza recunoasterii initiale. Aceasta include orice schimbare în metodologia de atribuire a ratingurilor care ar putea conduce la modificarea în proportie semnificativă a ratingurilor dintr-un anumit segment de piată.

 

2.4. Criteriul transparentei si publicării informatiilor

Art. 55. - (1) Institutiile externe de evaluare a creditului trebuie să publice principiile care stau la baza propriei metodologii de atribuire a ratingurilor.

(2) Modul de îndeplinire a cerintei prevăzute la alin. (1) trebuie să se materializeze sub forma unei descrieri complete a metodologiei de atribuire a ratingurilor, prezentată într-o manieră usor de înteles de către utilizatorii potentiali.

Art. 56. - Institutiile externe de evaluare a creditului trebuie să publice cu promptitudine informatiile referitoare la modificările semnificative intervenite în metodologia de atribuire a ratingurilor, potrivit celor mentionate la art. 94 din Regulamentul Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 14/19/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru institutiile de credit si firmele de investitii potrivit abordării standard si la art. 54 din prezentul regulament.

Art. 57. - În sensul art. 56, institutiile externe de evaluare a creditului trebuie să utilizeze modalităti corespunzătoare de publicare, care să asigure accesul publicului interesat la informatiile mentionate. Modalitătile de comunicare pot include publicarea informatiilor pe website-ul fiecărei institutii externe de evaluare a creditului sau distribuirea în mod gratuit, la cerere, a unor materiale informative.

 

SECTIUNEA a 3-a

Criterii tehnice referitoare la ratingurile individuale

 

3.1. Criteriul credibilitătii si acceptării din partea pietei

Art. 58. - Factorii prevăzuti la art. 98 din Regulamentul Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 14/19/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru institutiile de credit si firmele de investitii potrivit abordării standard vor fi analizati în contextul pietei pe care institutia externă de evaluare a creditului îsi desfăsoară activitatea, respectiv în contextul segmentului de piată pentru care respectiva institutie solicită recunoasterea.

Art. 59. - Banca Natională a României poate lua în considerare si alti indicatori ai credibilitătii pe piată, pe lângă cei mentionati la art. 98 din Regulamentul Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr.14/19/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru institutiile de credit si firmele de investitii potrivit abordării standard. De exemplu, existenta unui număr mare de institutii de credit care intentionează să utilizeze ratingurile furnizate de o institutie externă de evaluare a creditului în vederea determinării cerintelor minime de capital sau în alte scopuri poate constitui, pentru scopurile recunoasterii eligibilitătii unei institutii externe de evaluare a creditului de către Banca Natională a României, un indiciu de credibilitate si acceptare din partea pietei.

 

3.2. Criteriul transparentei si publicării informatiilor

Art. 60. - Scopul aplicării criteriului transparentei si publicării informatiilor în evaluarea eligibilitătii unei institutii externe de evaluare a creditului este acela de a permite institutiilor de credit care au un interes legitim în legătură cu ratingurile publicate de respectiva institutie externă de evaluare a creditului (ratinguri publice), din orice jurisdictie, să aibă acces în conditii echivalente la acestea.

Art. 61. - Institutiile de credit care au un interes legitim în legătură cu ratingurile unei institutii externe de evaluare a creditului sunt acelea care aplică prevederile Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 14/19/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru institutiile de credit si firmele de investitii potrivit abordării standard si ale Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 21/26/2006 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate si al pozitiilor din securitizare, precum si institutiile de credit din alte jurisdictii care aplică reguli echivalente celor prevăzute de regulamentele mentionate si care intentionează să utilizeze ratingurile respectivei institutii externe de evaluare a creditului pentru determinarea ponderilor de risc aferente expunerilor.

Art. 62. - Accesul în conditii echivalente al institutiilor de credit care au un interes legitim în legătură cu ratingurile publicate de o institutie externă de evaluare a creditului nu înseamnă că fiecare institutie de credit trebuie să aibă acces, în aceleasi conditii, la ratingurile respective - si, în special, că nu trebuie să existe diferente privind tarifele plătite pentru acces -, ci înseamnă că pentru aceleasi caracteristici nu trebuie să existe diferente nejustificate, în special legate de tarifare.

Art. 63. - (1) Banca Natională a României solicită institutiilor externe de evaluare a creditului care permit accesul gratuit la ratingurile publice furnizate să asigure existenta unor liste complete cu ratingurile publice furnizate si să actualizeze listele respective cu fiecare nou rating atribuit sau de fiecare dată când un rating vechi este revizuit.

(2) Banca Natională a României solicită institutiilor externe de evaluare a creditului care permit doar accesul contra cost la ratingurile publice furnizate de ele să asigure că lista completă cu gama ratingurilor publice furnizate este potential disponibilă tuturor institutiilor de credit care plătesc si că aceasta este actualizată cu fiecare nou rating atribuit sau de fiecare dată când un rating vechi este revizuit.

 

CAPITOLUL IV

Revizuirea de către Banca Natională a României a eligibilitătii institutiilor externe de evaluare a creditului

 

Art. 64. - Banca Natională a României evaluează dacă institutiile externe de evaluare a creditului cărora le-a fost acordată recunoasterea îndeplinesc în continuare criteriile de eligibilitate.

Art. 65. - Banca Natională a României monitorizează, în special, efectele oricărei modificări semnificative intervenite în metodologia de atribuire a ratingurilor, raportate de institutiile externe de evaluare a creditului potrivit art. 94 din Regulamentul Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 14/19/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru institutiile de credit si firmele de investitii potrivit abordării standard.

Art. 66. - Banca Natională a României efectuează o analiză detaliată a eligibilitătii fiecărei institutii externe de evaluare a creditului cel putin o dată la 5 ani sau mai frecvent, dacă există semnale negative cu privire la activitatea ECAI-ului sau la reputatia sa.

Art. 67. - (1) Banca Natională a României încetează să mai recunoască eligibilitatea oricărei institutii externe de evaluare a creditului care nu mai îndeplineste criteriile de recunoastere, după ce, în prealabil, i-a comunicat acesteia criteriul/criteriile de eligibilitate care au fost încălcate.

(2) Banca Natională a României încetează să mai recunoască eligibilitatea unei institutii externe de evaluare a creditului care a făcut obiectul recunoasterii în mod indirect dacă autoritătile competente care au realizat propriul proces de recunoastere a institutiei externe de evaluare a creditului încetează să mai recunoască eligibilitatea acesteia.

(3) Decizia Băncii Nationale a României luată în sensul alin. (1) sau (2) va fi comunicată si celorlalte autorităti competente din statele membre.

 

CAPITOLUL V

Punerea în corespondentă a ratingurilor cu nivelurile scalelor de evaluare a calitătii creditului

 

Art. 68. - În cadrul procesului de punere în corespondentă a ratingurilor furnizate de o institutie externă de evaluare a creditului eligibilă cu nivelurile scalelor de evaluare a calitătii creditului, Banca Natională a României are în vedere prevederile Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 14/19/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru institutiile de credit si firmele de investitii potrivit abordării standard, respectiv ale Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 21/26/2006 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate si al pozitiilor din securitizare.

 

SECTIUNEA 1

Principii generale

 

Art. 69. - Banca Natională a României îsi bazează evaluarea pe modelele de rating, procesele si metodologiile prezentate de institutiile externe de evaluare a creditului.

Art. 70. - Institutiile externe de evaluare a creditului comunică anual Băncii Nationale a României ratele lor de nerambursare si datele cu privire la punerea în corespondentă a pozitiilor din securitizare.

 

SECTIUNEA a 2-a

Ratinguri pentru expuneri, altele decât pozitiile din securitizare

 

2.1. Factori cantitativi

Art. 71. - (1) Institutiile externe de evaluare a creditului vor prezenta Băncii Nationale a României două cuantificări separate ale ratei cumulative de nerambursare: media pe 10 ani a ratei cumulative de nerambursare pe o perioadă de 3 ani, ca indicator al stărilor de nerambursare observate pe termen lung, aferente ratingurilor individuale ale institutiei externe de evaluare a creditului, si, în măsura în care sunt disponibile, cele mai recente două rate cumulative de nerambursare pe o perioadă de 3 ani.

(2) Rata cumulativă de nerambursare (CDR) pe o perioadă de 3 ani reprezintă suma tuturor stărilor de nerambursare care au avut loc pe parcursul unei perioade de 3 ani, pentru toate expunerile evaluate care apartin aceleiasi categorii.

 

2.2. Factori calitativi

Art. 72. - Factorii calitativi sunt esentiali în cadrul procesului de punere în corespondentă în următoarele situatii: a) în cazul în care institutia externă de evaluare a creditului utilizează metodologii similare celor folosite de entitătile internationale care au fost avute în vedere în procesul de determinare si stabilire a valorilor de referintă, Banca Natională a României ajustează propria evaluare cantitativă în functie de factorii calitativi;

b) în cazul în care institutia externă de evaluare a creditului utilizează metodologii diferite de cele prevăzute la lit. a), aceasta furnizează detalii cu privire la propria metodologie de atribuire a ratingurilor, care să explice semnificatia fiecărui rating si nivelul de risc asociat;

c) institutiile externe de evaluare a creditului recent înfiintate si institutiile externe de evaluare a creditului care dispun de un număr mic de înregistrări referitoare la stările de nerambursare trebuie să justifice reprezentativitatea pe termen lung a datelor privind stările de nerambursare utilizate. Factorii calitativi sunt importanti în elaborarea acestei justificări.

Art. 73. - Banca Natională a României ia în considerare, în cadrul procesului de punere în corespondentă a ratingurilor, variabilele calitative prevăzute de art. 102 din Regulamentul Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 14/19/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru institutiile de credit si firmele de investitii potrivit abordării standard, precum si:

a) diferite variabile care sunt folosite la determinarea mediei ponderate a evenimentelor de nerambursare, cum ar fi numărul emisiunilor, valoarea expunerilor care beneficiază de rating sau alte caracteristici;

b) acoperirea geografică: utilizarea de date la nivel regional sau global;

c) proprietătile si caracteristicile de dinamică ale sistemului sau metodologiei de rating.

Art. 74. - Pentru realizarea procesului de punere în corespondentă a ratingurilor cu nivelurile scalei de evaluare a calitătii creditului, Banca Natională a României se poate baza pe informatii si analize suplimentare oferite de institutiile externe de evaluare a creditului.

 

SECTIUNEA a 3-a

Ratinguri pentru pozitiile din securitizare

 

Art. 75. - În cadrul procesului de punere în corespondentă a ratingurilor pozitiilor din securitizare cu nivelurile scalei de evaluare a calitătii creditului, în baza art. 31 si 32 din Regulamentul Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 21/26/2006 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate si al pozitiilor din securitizare, Banca Natională a României are în vedere factori cantitativi si calitativi.

 

3.1. Factori cantitativi

Art. 76. - În cadrul procesului de punere în corespondentă a ratingurilor pozitiilor din securitizare cu nivelurile scalei de evaluare a calitătii creditului, Banca Natională a României ia în considerare în special factorii cantitativi.

Art. 77. - Banca Natională a României ia în considerare datele cu privire la ratele de nerambursare/depreciere asociate cu diferite ratinguri. În absenta unor date complete cu privire la ratele de recuperare, Banca Natională a României nu se poate pronunta cu privire la măsura în care ratele de depreciere pot furniza o aproximare adecvată pentru cuantificarea performantei ratingurilor securitizării în timp. Banca Natională a României ia în considerare si matricele de tranzitie, în cazul în care acestea pot furniza informatii suplimentare utile.

Art. 78. - În procesul de comparare a ratelor de nerambursare/depreciere, Banca Natională a României colaborează cu institutiile externe de evaluare a creditului pentru întelegerea deplină a definitiei stării de nerambursare/depreciere utilizate de acestea.

Art. 79. - Fără a aduce atingere prevederilor art. 77, Banca Natională a României ia în considerare, de asemenea, aspecte precum:

a) abordarea institutiei externe de evaluare a creditului cu privire la achitarea ulterioară a plătilor restante (curing) si la ratingurile retrase, precum si modalitatea în care aceste elemente pot afecta analiza institutiilor externe de evaluare a creditului asupra „performantei” ratingurilor;

b) perioada de timp pe parcursul căreia se estimează performanta ratingului (3 ani versus 5 ani), în unele cazuri, ca urmare a posibilelor diferente dintre curba distributiei pierderilor pentru titlurile emise pe baza unui portofoliu de active si datoria fată de societăti sau orice alt tip de datorie;

c) datele cu privire la ratele de pierdere/recuperare disponibile pentru ratingurile diferitelor institutii externe de evaluare a creditului.

 

3.2. Factori calitativi

Art. 80. - În contextul factorilor calitativi, Banca Natională a României poate lua în considerare aspecte cum ar fi:

a) criteriile prevăzute de metodologia institutiilor externe de evaluare a creditului pentru ca unei anumite transe a unei tranzactii să îi fie atribuit un anumit rating;

b) relatia dintre semnificatia ratingurilor pentru securitizare si semnificatiile celorlalte ratinguri;

c) rolul pe care ratingurile furnizate de institutii externe de evaluare a creditului îl au în structurarea si derularea tranzactiilor si în informarea investitorilor;

d) informatiile din piată cu privire la măsura în care se apreciază că ratingurile publicate de o anumită institutie externă de evaluare a creditului au o semnificatie similară cu aceea a ratingurilor celorlaltor institutii externe de evaluare a calitătii creditului, în calitate de indicator al bonitătii debitorului.

 

SECTIUNEA a 4-a

Ratinguri eligibile în cazul expunerilor sub forma titlurilor de participare detinute în organismele de plasament colectiv

 

Art. 81. - (1) Pentru a fi eligibile pentru scopurile Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 14/19/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru institutiile de credit si firmele de investitii potrivit abordării standard, ratingurile aferente expunerilor sub forma titlurilor de participare detinute în organismele de plasament colectiv trebuie să îndeplinească următoarele conditii:

a) ratingul depinde în primul rând de calitatea creditului aferentă activelor suport;

b) în cazul în care alti factori au o influentă importantă asupra ratingului, trebuie luate în considerare extinderea si natura acelei influente, în vederea determinării dacă, în aceste scopuri, evaluarea rămâne un rating si dacă este necesară vreo ajustare a procesului de punere în corespondentă.

(2) Pentru scopurile prevăzute la alin. (1) sunt eligibile numai ratingurile pentru titlurile de participare cu venit fix, detinute în organisme de plasament colectiv.

Procedura de recunoastere a institutiilor externe de evaluare a creditului este elaborată în conformitate cu recomandările Comitetului Supraveghetorilor Bancari Europeni, cuprinse în Ghidul de recunoastere a institutiilor externe de evaluare a creditului.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 23 ianuarie 2008.

Nr. 3

 

ANEXA Nr. I

 

DOCUMENTATIA

ce însoteste cererea de recunoastere de către Banca Natională a României a eligibilitătii institutiilor externe de evaluare a creditului

 

 

Solicitantul va prezenta o descriere a procesului de atribuire a ratingurilor pentru fiecare segment de piată sau pozitie din securitizare si pentru fiecare zonă geografică în care se solicită recunoasterea.

În cazul în care cererea de recunoastere vizează mai multe arii de recunoastere, informatiile comune vor fi prezentate o singură dată, urmând ca pentru fiecare criteriu de recunoastere să se evidentieze distinct aspectele ce diferă de la o arie la alta.

Documentatia necesară în vederea recunoasterii cuprinde cel putin:

1. Informatii cu caracter general

1.1. Scopul cererii de recunoastere: utilizarea ratingurilor în scopul calculării cerintelor minime de capital pentru riscul de credit potrivit abordării standard sau pentru pozitiile din securitizare

1.2. Segmentul de piată pe care este solicitată recunoasterea:

1.2.1. finantare publică;

1.2.2. entităti comerciale - institutii, institutii financiare si societăti; sau

1.2.3. finantare structurată - (inclusiv securitizare)

1.3. Categoria de ratinguri furnizate: solicitate si/sau nesolicitate, precum si principiile care stau la baza acordării fiecărei categorii de rating

1.4. Autoritătile competente la care s-a solicitat recunoasterea sau se intentionează solicitarea recunoasterii

1.5. Tările în care institutia externă de evaluare a creditului a fost deja recunoscută ca eligibilă, precum si vechimea acestei recunoasteri

1.6. Lista institutiilor de credit care intentionează să utilizeze ratingurile institutiei externe de evaluare a creditului (pentru cazul în care solicitantul este institutia externă de evaluare a creditului)

1.7. Motivatia institutiei de credit cu privire la intentia de a utiliza ratingurile institutiei externe de evaluare a creditului ce face obiectul recunoasterii, în scopurile adecvării capitalului (pentru cazul în care solicitantul este o institutie de credit).

2. Prezentarea institutiei externe de evaluare a creditului

2.1. Informatii cu privire la structura legală a institutiei externe de evaluare a creditului si a grupului din care aceasta face parte: structura actionariatului, principalele filiale, serviciile auxiliare furnizate; informatiile referitoare la structura actionariatului vor cuprinde si lista actionarilor care detin mai mult de 10% din capitalul institutiei externe de evaluare a creditului

2.2. Numărul de angajati cu normă întreagă ai institutiei externe de evaluare a creditului

2.3. Clientii principali si veniturile obtinute de la acestia, cu indicarea proportiei acestora în totalul veniturilor obtinute de ECAI

2.4. Informatii financiare care să demonstreze stabilitatea financiară a institutiei externe de evaluare a creditului: situatiile financiare auditate din ultimii 3 ani si previziuni pentru următorii 3 ani

2.5. Aderarea la un cod de conduită conform cu standardele de piată sau cu principiile recunoscute la nivel international în acest sens.

3. Metodologia de acordare a ratingurilor

3.1. Obiectivitate

3.1.1. O descriere generală a metodologiei de atribuire a ratingurilor si a proceselor implicate, modul în care metodologia respectivă este determinată, implementată, revizuită si modificată; se vor prezenta si procesele menite să asigure aplicarea în mod consecvent a metodologiei de atribuire a ratingurilor si, în special, rolul comitetelor de rating si principiile aplicabile acestora, accesul la informatii care nu sunt public disponibile etc.

3.1.2. Furnizarea datelor/indicatorilor cantitative/cantitativi (variabilele-cheie, sursele de date, ipotezele si tehnicile cantitative utilizate, datele furnizate de entitătile evaluate etc.) si a datelor calitative (strategia, planurile de activitate ale entitătilor evaluate etc.) utilizate în procesul de evaluare

3.1.3. Descrierea diferentelor semnificative în ceea ce priveste metodologia utilizată, în functie de aria geografică

3.1.4. Descrierea metodologiei utilizate pentru verificarea acuratetei, consecventei si a puterii discriminatorii a sistemelor de rating, cu detalierea rezultatelor si concluziilor rezultate în urma unor astfel de analize.

3.2. Independenta

3.2.1. Descrierea mecanismelor de prevenire, identificare si înlăturare a conflictelor de interese existente sau potentiale 3.2.2. Descrierea măsurilor aplicate, în cazul în care fac obiectul evaluării actionari, filiale sau alte entităti ce apartin grupului din care face parte institutia externă de evaluare a creditului

3.2.3. Demonstratia că în structura organizatorică există o functie de audit intern si/sau că există mijloace care să asigure implementarea eficientă a procedurilor interne

3.2.4. Informatii care atestă faptul că membrii echipelor si comitetelor de rating au calitătile si pregătirea necesare - inclusiv experientă relevantă în acest domeniu -, precum si faptul că aceste calităti sunt mentinute si îmbunătătite în timp prin programe de perfectionare corespunzătoare

3.2.5 O descriere a codului intern de conduită care stă la baza desfăsurării activitătii institutiei externe de evaluare a creditului

3.2.6. Politica remuneratorie a personalului implicat în activitatea de acordare a ratingurilor si demonstratia că aceasta nu influentează capacitatea de furnizare a ratingurilor independente si obiective (cu titlu de exemplu, remuneratia analistilor nu este influentată de ratingurile acordate sau de veniturile obtinute de la beneficiarii ratingurilor)

3.2.7. Descrierea politicii cu privire la stabilirea tarifelor

3.2.8. Asigurarea că personalul implicat în procesul de atribuire a ratingurilor nu este implicat în relatii de afaceri cu entitătile evaluate, relatii de natură a pune în pericol furnizarea de ratinguri independente si de calitate corespunzătoare.

3.3. Revizuirea permanentă

3.3.1. Informatii generale referitoare la modul de desfăsurare a activitătii de revizuire a ratingurilor: descrierea proceselor implicate, aria de acoperire, frecventa, personalul implicat, mijloace/tehnici utilizate, actualizări de date, informatiile luate în considerare în scopul revizuirii ratingurilor, sistemele automate de avertizare, mecanisme care permit ca erorile sistematice ce afectează ratingurile ECAI-ului să conducă la ajustări în metodologia de acordare a ratingurilor etc.

3.3.2. Rezultatele proceselor de revizuire a ratingurilor

3.3.3. Demonstratia că s-a implementat un sistem de testare ex-post (backtesting) si că acesta este utilizat de cel putin un an

3.3.4. La solicitarea Băncii Nationale a României, furnizarea informatiilor cu privire la contactele sale cu conducerea superioară a entitătilor cărora le acordă ratinguri.

3.4. Transparenta si publicarea informatiilor

3.4.1. Asigurarea că principiile metodologiei utilizate de institutia externă de evaluare a creditului la atribuirea ratingurilor sunt disponibile public

3.4.2. Descrierea modalitătii de asigurare a cerintei prevăzute la pct.3.4.1, precum si termenii în care este permis accesul utilizatorilor potentiali la ratingurile furnizate

3.4.3. Descrierea politicii de asigurare a transparentei, în functie de categoriile de ratinguri furnizate: solicitate sau nesolicitate.

4. Ratinguri individuale

4.1. Credibilitatea si acceptarea din partea pietei

4.1.1. Orice dovadă care atestă încrederea din partea pietei în ceea ce priveste calitatea ratingurilor, cum ar fi: cota de piată a institutiei externe de evaluare a creditului, numărul entitătilor cărora institutia externă de evaluare a creditului le-a acordat ratinguri, numărul entitătilor care plătesc pentru utilizarea ratingurilor sale (anual), prezenta sa de mult timp pe piată, veniturile obtinute din activitatea de furnizare a ratingurilor, dovezi care atestă referiri în presă si/sau în literatura de specialitate la ratingurile institutiei externe de evaluare a creditului etc.

4.2. Transparenta si publicarea informatiilor

4.2.1. Modalitatea de publicare a ratingurilor individuale (de exemplu, pe website-ul institutiei externe de evaluare a creditului) si frecventa la care acestea sunt actualizate.

5. Punerea în corespondentă a ratingurilor cu nivelurile scalelor de evaluare a calitătii creditului

5.1. Informatiile furnizate de institutia externă de evaluare a creditului pentru a permite efectuarea de către Banca Natională a României a corespondentei ratingurilor cu nivelurile scalelor de evaluare a calitătii creditului pentru expuneri, altele decât cele din securitizare, se referă la:

5.1.1. Definitia stării de nerambursare

5.1.2. Rata cumulativă de nerambursare pe o perioadă de 3 ani pentru fiecare categorie de rating (această informatie trebuie furnizată anual de către institutiile externe de evaluare a creditului recunoscute ca eligibile de cel putin 3 ani) sau cel putin cele mai recente două rate cumulative de nerambursare disponibile

5.1.3. Media pe 10 ani a ratelor cumulative de nerambursare pe o perioadă de 3 ani. Dacă informatiile necesare efectuării acestui calcul nu sunt disponibile, estimarea institutiei externe de evaluare a creditului cu privire la rata de nerambursare pe termen lung

5.1.4. Probabilitatea de neplată asteptată pentru fiecare categorie de rating, în cazul în care este utilizat acest indicator

5.1.5. Descrierea metodologiei de calcul a ratelor cumulative de nerambursare: selectia portofoliului (static sau dinamic/ajustat), definitia stării de nerambursare, agregarea stărilor de nerambursare (mecanism de ponderare)

5.1.6. Semnificatia statistică a ratelor de nerambursare

5.1.7. Caracteristicile de dinamică ale metodologiei de rating („point-in-time” sau „through the cycle”)

5.1.8. Ratingurile furnizate de institutia externă de evaluare a creditului, precum si semnificatia fiecărei categorii de rating ;

5.1.9. Orizontul de timp acoperit de rating

5.1.10. Matricele de tranzitie

5.1.11. Acoperirea geografică.

5.2. Informatiile furnizate de institutia externă de evaluare a creditului pentru a permite efectuarea de către Banca Natională a României a corespondentei ratingurilor cu nivelurile scalelor de evaluare a calitătii creditului pentru expunerile din securitizare se referă cel putin la:

5.2.1. Semnificatia stării de nerambursare/deprecierii, în functie de care se calculează rata de nerambursare/depreciere

5.2.2. Indicatori/date referitoare la performanta ratingurilor, însotite de o explicatie a principalelor lor caracteristici (de exemplu: rationamentul/argumentele care a/au stat la baza stabilirii orizontului de timp pe care s-a efectuat studiul, precum si modul în care achitarea ulterioară a plătilor restante - curing - si retragerea ratingurilor influentează analiza asupra performantei ratingurilor)

5.2.3. Date privind ratele de pierdere/recuperare

5.2.4. Informatiile prevăzute la pct. 5.1.8-5.1.11.

6. Informatii suplimentare pentru expunerile sub forma titlurilor de participare detinute în organisme de plasament colectiv

6.1. Informatii care reflectă faptul că ratingurile aferente expunerilor sub forma titlurilor de participare detinute în organisme de plasament colectiv reprezintă în primul rând indicatori ai calitătii creditului aferente activelor suport

6.2. Influenta altor factori si măsura în care acestia au fost luati în considerare la stabilirea ratingului

6.3. Informatiile prevăzute la pct. 5.1.8-5.1.11.

 

ANEXA Nr. II

 

CHESTIONAR

pentru evaluarea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate

 

1. Credibilitatea si acceptarea din partea pietei

1. Care sunt măsurile promovate de institutia externă de evaluare a creditului pentru asigurarea/cresterea credibilitătii pe piată?

2. Există indicii din partea utilizatorilor, participantilor pe piată etc. cu privire la aprecierea activitătii institutiei externe de evaluare a creditului sau a utilitătii ratingurilor furnizate?

3. Care au fost modificările intervenite în ultimii 3 ani în ceea ce priveste procedurile pentru prevenirea potentialelor conflicte de interese? Care au fost factorii ce au determinat aceste modificări (situatii intervenite la nivel intern sau practica pe piată) ?

4. Au existat divergente între institutia externă de evaluare a creditului si entitătile cărora le-a acordat ratinguri? În cazul unui răspuns afirmativ, cum s-au rezolvat aceste divergente?

5. Au existat plângeri cu privire la modul de utilizare a informatiilor confidentiale?

2. Independenta

6. Informatii referitoare la auditorul financiar

7. Cum este asigurată sustinerea veniturilor ECAI-ului? Este asigurată capacitatea acesteia de a face fată eventualelor fluctuatii ale veniturilor?

8. Au fost identificati potentiali factori care ar putea cauza o diminuare a cererii de ratinguri pe segmentul de piată pe care ECAI-ul îsi desfăsoară activitatea?

9. Există sau au existat (în ultimii 3 ani) debite/datorii restante? Fată de cine?

10. Care sunt cerintele de calificare pentru personalul implicat în activitatea de furnizare a ratingurilor?

11. Care sunt măsurile luate în vederea perfectionării personalului implicat în activitatea de furnizare a ratingurilor?

3. Revizuirea permanentă si transparenta

12. Cum este realizată monitorizarea entitătilor, ulterior acordării unui rating?

13. Care este termenul în care sunt publicate ratingurile acordate/ratingurile rezultate în urma revizuirii?

14. Au intervenit în ultimii 3 ani, în urma revizuirii, modificări semnificative ale ratingurilor? În cazul unui răspuns afirmativ, care au fost factorii care au determinat aceste modificări?

15. Este efectuată o analiză retrospectivă a legăturii existente între ratinguri si stadiul ciclului economic în care acestea au fost furnizate? În cazul unui răspuns afirmativ, care sunt rezultatele/concluziile acestei analize?