MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 125         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 18 februarie 2008

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 1.221 din 20 decembrie 2007 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 13 alin. (2) din Legea fondului funciar nr. 18/1991

 

Decizia nr. 1.223 din 20 decembrie 2007 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 480 din Codul civil

 

Decizia nr. 1.224 din 20 decembrie 2007 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 480 din Codul civil si ale art. I pct. 3 din titlul I al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

140. - Hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European si al Consiliului nr. 166/2006 privind înfiintarea Registrului European al Poluantilor Emisi si Transferati si modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE si 96/61/CE

 

143. - Hotărâre privind numirea domnului Bedrosian Laviniu-Eduard în functia publică de subprefect al judetului Timis

 

146. - Hotărâre pentru trecerea unui imobil din domeniul privat al statului si din administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în domeniul public al statului si în administrarea Gărzii Financiare

 

147. - Hotărâre privind declararea stării de calamitate naturală în zonele agricole din judetul Vrancea pentru culturile de grâu si rapită însământate în toamna anului 2005

 

151. - Hotărâre privind transmiterea unei părti dintr-un imobil si a unui imobil, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale în administrarea Inspectoratului Teritorial pentru Calitatea Semintelor si Materialului Săditor Satu Mare

 

152. - Hotărâre privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Statiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Valu lui Traian, judetul Constanta, în administrarea Directiei pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală Tulcea

 

154. - Hotărâre privind preluarea unor sectoare de drum national, domeniu public al statului, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Toplita, judetul Harghita, în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. a activitătilor de interes national în domeniul administrării drumurilor nationale

 

155. - Hotărâre privind modificarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

156. - Hotărâre privind recunoasterea Asociatiei Comunelor din România ca fiind de utilitate publică

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

34. - Decizie privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2008 al Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare

 

35. - Decizie privind numirea domnului Rotileanu Nicolae în functia de consilier personal în cadrul Cancelariei Primului-Ministru - Cabinetul Primului-Ministru

 

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 1.221

din 20 decembrie 2007

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 13 alin. (2) din Legea fondului funciar nr. 18/1991

 

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Ion Tiucă - procuror

Maria Bratu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 13 alin. (2) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, exceptie ridicată de Estera Vlad, Elena Muresan, Maria Ungureanu, Ionut Epurescu Pascovici si Cosmin Epurescu Pascovici în Dosarul nr. 3.088/299/2006 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a V-a civilă.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Magistratul-asistent referă cu privire la cererea de amânare formulată de partea Gherghina Tănase.

Reprezentantul Ministerului Public se opune cererii de amânare.

Curtea, deliberând, respinge cererea de amânare formulată de partea Gherghina Tănase.

Cauza este în stare de judecată. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere ca neîntemeiată a exceptiei de neconstitutionalitate .

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 20 martie 2006, pronuntată în Dosarul nr. 3.088/299/2006, Tribunalul Bucuresti - Sectia a V-a civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 13 alin. (2) din Legea fondului funciar nr. 18/1991.

Exceptia a fost ridicată de Estera Vlad, Elena Muresan, Maria Ungureanu, Ionut Epurescu Pascovici si Cosmin Epurescu Pascovici într-un proces civil de partaj succesoral.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia sustin, în esentă, că prevederile de lege criticate contravin art. 44 si 46 din Constitutie, întrucât stabilirea drepturilor de mostenire asupra terenurilor este conditionată de formularea cererii de reconstituire a dreptului de proprietate. Or, sustin autorii exceptiei, reconstituirea se face corespunzător suprafetei de teren la care cooperatorul decedat avea vocatie potrivit legii si nicidecum în functie de numărul si categoria de mostenitori ce au formulat cererea.

De asemenea, autorii exceptiei consideră că prevederile de lege criticate nu acoperă toate situatiile existente în practică, lăsând loc la interpretări neunitare ale textului de lege, astfel că se aduc grave atingeri drepturilor consfintite prin Constitutie si prin Declaratia Universală a Drepturilor Omului, referitoare la dreptul de proprietate si la dreptul la mostenire.

Tribunalul Bucuresti - Sectia a V-a civilă apreciază că exceptia este neîntemeiată, arătând că prin instituirea obligativitătii formulării unei cereri în scopul repunerii în termenul de acceptare a mostenirii se asigură stabilitatea circuitului civil.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul consideră exceptia neîntemeiată, invocând, în acest sens, jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale.

Avocatul Poporului consideră că textele de lege criticate sunt constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, prevederile de lege criticate, raportate la dispozitiile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei îl constituie prevederile art. 13 alin. (2) din Legea nr. 18/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 5 ianuarie 1998, cu modificările si completările ulterioare, potrivit cărora „Mostenitorii care nu-si pot dovedi această calitate, întrucât terenurile nu s-au găsit în circuitul civil, sunt socotiti repusi de drept în termenul de acceptare cu privire la cota ce li se cuvine din terenurile ce au apartinut autorului lor. Ei sunt considerati că au acceptat mostenirea prin cererea pe care o fac comisiei.”

Autorii exceptiei de neconstitutionalitate consideră că dispozitiile legale criticate încalcă art. 44 referitor la dreptul de proprietate si art. 46 privind dreptul la mostenire din Constitutie. Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine că dispozitiile Legii nr. 18/1991 au ca scop reconstituirea dreptului de proprietate sau constituirea acestuia în favoarea fostilor cooperatori, a mostenitorilor acestora si a altor persoane care, la data intrării în vigoare a legii, nu aveau calitatea de proprietari asupra terenurilor care constituie fondul funciar al României. Asadar, având în vedere obiectul de reglementare al legii - fondul funciar al României - si scopul declarat al acesteia - reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor preluate de cooperativele agricole de productie sau de către stat, către fostii proprietari sau mostenitorii acestora, reglementarea conditiilor în care operează aceasta, inclusiv sub aspectul persoanelor îndreptătite, constituie optiunea legiuitorului, în acord cu politica economică a statului si cu finalitatea reparatorie a legii.

De aceea, dreptul mostenitorilor la reconstituirea dreptului de proprietate este în concordantă cu caracterul reparator al legii, respectându-se astfel dreptul de proprietate în patrimoniul succesoral ce urmează a fi dobândit de mostenitori. În acest sens, cererea depusă la comisia locală de fond funciar reprezintă, potrivit legii, o repunere de drept în termenul de acceptare a mostenirii, termen ce a fost prelungit prin art. III din Titlul VI al Legii nr. 247/2005.

Curtea, în jurisprudenta sa, a statuat că problema garantării si ocrotirii proprietătii nu poate fi invocată decât după reconstituirea sau constituirea dreptului de proprietate. Aceste argumente sunt deopotrivă valabile si în ceea ce priveste sustinerea că prin art. 13 alin. (2) din Legea nr. 18/1991 s-ar aduce o încălcare a dreptului la mostenire, deoarece încălcarea acestuia nu poate fi invocată până la reconstituirea dreptului de proprietate în persoana fostului titular.

 

 

Pentru motivele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 13 alin. (2) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, exceptie ridicată de Estera Vlad, Elena Muresan, Maria Ungureanu, Ionut Epurescu Pascovici si Cosmin Epurescu Pascovici în Dosarul nr. 3.088/299/2006 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a V-a civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 20 decembrie 2007.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Maria Bratu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 1.223

din 20 decembrie 2007

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 480 din Codul civil

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Ion Tiucă - procuror

Maria Bratu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 480 din Codul civil, exceptie ridicată de Lenuta Etves, Iosif Etves, Mihai Etves, Etves Iosif, Suzana Etves si Iuliana Etves în Dosarul nr. 24.116/ 299/2006 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a III-a civilă.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Presedintele dispune a se face apelul si în Dosarul nr. 730D/2007, care are acelasi obiect al exceptiei de neconstitutionalitate.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Magistratul-asistent referă cu privire la cererea de amânare a judecătii, în vederea angajării unui apărător, formulată de autorii exceptiei.

Reprezentantul Ministerului Public se opune amânării judecării cauzei.

Curtea, deliberând, respinge cererea de amânare a judecătii formulată de Mihai Marin si Maria Marin.

Curtea, din oficiu, pune în discutie conexarea dosarelor, având în vedere că sunt îndeplinite cerintele conexării prevăzute de art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992.

Reprezentantul Ministerului Public este de acord ca aceste dosare să fie conexate.

Curtea, având în vedere identitatea de obiect a exceptiilor, în temeiul prevederilor art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, dispune conexarea Dosarului nr. 730D/2007 la Dosarul nr. 612D/2007, care este primul înregistrat.

Cauza este în stare de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere, ca fiind inadmisibilă, a exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarelor, constată următoarele:

Prin încheierile din 20 aprilie 2007 si din 4 mai 2007, pronuntate în dosarele nr. 24.116/299/2006 si nr. 4.579/280/2005 (număr în format vechi 4.585/2005), Tribunalul Bucuresti - Sectia a III-a civilă si Judecătoria Pitesti au sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 480 din Codul civil.

Exceptia a fost ridicată de Lenuta Etves, Iosif Etves, Mihai Etves, Etves Iosif, Suzana Etves si Iuliana Etves în Dosarul nr. 24.116/299/2006 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a III-a civilă, si de Mihai Marin si Maria Marin în Dosarul nr. 4.579/280/2005 (număr în format vechi 4.585/2005) al Judecătoriei Pitesti.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia sustin că prevederile de lege criticate contravin dispozitiilor constitutionale invocate, „întrucât instanta de judecată a înlăturat dreptul nostru de proprietate exclusiv si absolut, legal dobândit, în baza comparării titlurilor, fundamentată pe art. 480”, si că, „la momentul redactării, textul trebuia să insereze că dreptul de proprietate nu poate fi dovedit decât printr-un titlu de proprietate, indiferent de emitentul său”.

Tribunalul Bucuresti - Sectia a III-a civilă si Judecătoria Pitesti apreciază că textul de lege criticat nu contravine dispozitiilor constitutionale invocate.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere le Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul consideră exceptia neîntemeiată.

Avocatul Poporului consideră că textele de lege criticate sunt constitutionale, invocând jurisprudenta în materie a Curtii.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, prevederile de lege criticate, raportate la dispozitiile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate cu care a fost sesizată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl reprezintă art. 480 din Codul civil, potrivit căruia „Proprietatea este dreptul ce are cineva de a se bucura si a dispune de un lucru în mod exclusiv si absolut, însă în limitele determinate de lege.”

Autorii exceptiei de neconstitutionalitate consideră că prevederile de lege criticate încalcă următoarele dispozitii constitutionale: art. 1 - Statul român, art. 15 - Universalitatea, art. 16 - Egalitatea în drepturi, art. 20 – Tratatele internationale privind drepturile omului, art. 44 - Dreptul de proprietate privată si art. 124 - Înfăptuirea justitiei.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că aspectele invocate de autorii exceptiei vizează, de fapt, aplicarea legii si modificarea acesteia. Aceste aspecte excedează, însă, contenciosului constitutional.

Ca atare, în temeiul art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, potrivit căruia aceasta „se pronuntă numai asupra constitutionalitătii actelor cu privire la care a fost sesizată, fără a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului”, exceptia de neconstitutionalitate, astfel cum a fost formulată, este inadmisibilă.

Pentru motivele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca fiind inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 480 din Codul civil, exceptie ridicată de Lenuta Etves, Iosif Etves, Mihai Etves, Etves Iosif, Suzana Etves si Iuliana Etves în Dosarul nr. 24.116/ 299/2006 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a III-a civilă si de Mihai Marin si Maria Marin în Dosarul nr. 4.579/280/2005 (număr în format vechi 4.585/2005) al Judecătoriei Pitesti.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 20 decembrie 2007.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Maria Bratu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 1.224

din 20 decembrie 2007

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 480 din Codul civil si ale art. I pct. 3 din Titlul I al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Ion Tiucă - procuror

Maria Bratu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 480 din Codul civil si ale art. I pct. 3 din titlul I al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente, exceptie ridicată de Maria Osnaga si Decebal Osnaga în Dosarul nr. 39.709/299/2006 al Judecătoriei Sectorului 1 Bucuresti.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza este în stare de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, ca fiind inadmisibilă.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 16 mai 2007, pronuntată în Dosarul nr. 39.709/299/2006, Judecătoria Sectorului 1 Bucuresti a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 480 din Codul civil si ale art. I pct. 3 din titlul I al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente, exceptie ridicată de Maria Osnaga si Decebal Osnaga într-un proces civil având ca obiect revendicare imobiliară si evacuare.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia sustin, în esentă, că „procedura sumară a revendicării prin compararea titlurilor de proprietate permite judecătorului să examineze cererea numai pe baza actelor depuse, precum si a explicatiilor si a lămuririlor părtilor”, ceea ce contravine dispozitiilor constitutionale invocate de acestia.

Judecătoria Sectorului 1 Bucuresti consideră că prevederile de lege criticate nu contravin dispozitiilor constitutionale.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul apreciază exceptia ca fiind neîntemeiată.

Avocatul Poporului consideră că textele de lege criticate sunt constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, prevederile de lege criticate, raportate la dispozitiile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate cu care a fost sesizată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl reprezintă art. 480 din Codul civil, potrivit căruia „Proprietatea este dreptul ce are cineva de a se bucura si a dispune de un lucru în mod exclusiv si absolut, însă în limitele determinate de lege.” si art. I pct. 3 din titlul I al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 653 din 22 iulie 2005 [prin care a fost modificat art. 2 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 10/2001], cu următorul continut: „imobilele nationalizate prin Decretul nr. 92/1950 pentru nationalizarea unor imobile, cu modificările si completările ulterioare, prin Legea nr. 119/1948 pentru nationalizarea întreprinderilor industriale, bancare, de asigurări, miniere si de transporturi, precum si prin alte acte normative de nationalizare;”.

Autorii exceptiei de neconstitutionalitate consideră că prevederile de lege criticate încalcă următoarele dispozitii constitutionale: art. 16 alin. (1) si (2) referitor la egalitatea în drepturi, art. 20 referitor la tratatele internationale privind drepturile omului, art. 21 alin. (3) privind dreptul părtilor la un proces echitabil si la solutionarea cauzelor într-un termen rezonabil, art. 24 alin. (1) privind dreptul la apărare, art. 44 alin. (1) teza întâi, alin. (2), (3), (5), (6) si (8) referitor la dreptul de proprietate privată, art. 126 privind instantele judecătoresti, art. 135 alin. (2) privind economia. Este invocată si încălcarea art. 6 paragraful 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Analizând criticile de neconstitutionalitate, Curtea constată că, în realitate, ele vizează de fapt aplicarea legii, aspecte care excedează contenciosului constitutional.

Potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, Curtea Constitutională „se pronuntă numai asupra constitutionalitătii actelor cu privire la care a fost sesizată”, aplicarea si interpretarea unei legi constituind în exclusivitate atribute ale instantelor judecătoresti.

Pentru motivele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca fiind inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 480 din Codul civil si ale art. I pct. 3 din titlul I al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente, exceptie ridicată de Maria Osnaga si Decebal Osnaga în Dosarul nr. 39.709/299/2006 al Judecătoriei Sectorului 1 Bucuresti.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 20 decembrie 2007.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Maria Bratu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European si al Consiliului nr. 166/2006 privind înfiintarea Registrului European al Poluantilor Emisi si Transferati si modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE si 96/61/CE

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Prezenta hotărâre stabileste cadrul institutional necesar aplicării directe a Regulamentului (CE) al Parlamentului European si al Consiliului nr. 166/2006 din 18 ianuarie 2006 privind înfiintarea Registrului European al Poluantilor Emisi si Transferati si modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE si 96/61/CE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L33/1 din 4 februarie 2006, denumit în continuare Regulament EPRTR.

Art. 2. - (1) Se desemnează Ministerul Mediului si Dezvoltării Durabile ca autoritate competentă pentru coordonarea aplicării prevederilor Regulamentului EPRTR.

(2) Centralizarea si crearea bazei de date si informatii suplimentare, precum si elaborarea rapoartelor preliminare la nivel national si transmiterea lor către Ministerul Mediului si Dezvoltării Durabile sunt asigurate de Agentia Natională pentru Protectia Mediului.

(3) Ministerul Mediului si Dezvoltării Durabile supune raportul preliminar analizei Comitetului interministerial constituit potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.097/2001 privind constituirea si functionarea Comitetului interministerial pentru coordonarea integrării domeniului protectiei mediului în politicile si strategiile sectoriale la nivel national, cu modificările ulterioare, si îl transmite Comisiei Europene si Agentiei Europene de Mediu.

(4) Ministerul Mediului si Dezvoltării Durabile transmite rapoartele întocmite potrivit prevederilor art. 7 alin. (2) din Regulamentul EPRTR, precum si informatiile suplimentare prevăzute la art. 16 alin. (1) din Regulamentul EPRTR, în format electronic, Comisiei Europene si Agentiei Europene de Mediu.

(5) Modul de organizare a raportărilor, termenele si responsabilitătile pentru implementare ce revin autoritătilor pentru protectia mediului, precum si modul de informare si participare a publicului, asa cum sunt prevăzute la art. 9 alin. (2), art. 12 alin. (2), art. 13 si 15 din Regulamentul EPRTR, se stabilesc prin ordin al conducătorului autoritătii publice pentru protectia mediului, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - (1) Operatorii care desfăsoară una sau mai multe activităti prevăzute în anexa I la Regulamentul EPRTR si care îndeplinesc criteriile prevăzute la art. 5 din acesta au următoarele obligatii:

a) să întocmească si să gestioneze rapoartele potrivit prevederilor art. 5 alin. (1)-(4) si ale art. 16 alin. (1) din Regulamentul EPRTR;

b) să asigure calitatea informatiilor prezentate în raportul transmis, potrivit prevederilor art. 9 alin. (1) din Regulamentul EPRTR;

c) să păstreze înregistrările datelor din care au rezultat informatiile raportate, potrivit prevederilor art. 5 alin. (5) din Regulamentul EPRTR;

d) să folosească pentru raportarea datelor formatul prevăzut în anexa III la Regulamentul EPRTR.

(2) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. a) se transmit autoritătilor competente pentru protectia mediului, cu respectarea prevederilor art. 2 alin. (5) din prezenta hotărâre, în format electronic si pe suport hârtie, până la următoarele termene:

a) 31 mai 2008 - pentru primul an de raportare, respectiv anul 2007;

b) 30 aprilie 2009 - pentru al doilea an de raportare, respectiv anul 2008;

c) 30 aprilie n+1 - pentru următorii ani de raportare, considerând n = anul de raportare.

(3) Operatorii prevăzuti la alin. (1) au dreptul să solicite confidentialitatea unor date si informatii, în mod justificat, potrivit prevederilor art. 11 din Regulamentul EPRTR.

Art. 4. - Constituie contraventii următoarele fapte si se sanctionează după cum urmează:

a) încălcarea de către operatorii prevăzuti la art. 3 alin. (1) a obligatiilor de raportare prevăzute la art. 5 alin. (1)-(5) si a celor prevăzute la art. 16 din Regulamentul EPRTR, cu amendă de la 15.000 lei la 20.000 lei;

b) nerespectarea de către operatorii prevăzuti la art. 3 alin. (1) a obligatiilor prevăzute la art. 9 alin. (1) din Regulamentul EPRTR, cu amendă de la 15.000 lei la 20.000 lei;

c) nerespectarea de către operatorii prevăzuti la art. 3 alin. (1) a formatului de raportare stabilit în anexa III la Regulamentul EPRTR, cu amendă de la 10.000 lei la 15.000 lei.

Art. 5. - Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevăzute la art. 4 se realizează de către comisarii si persoanele împuternicite din cadrul Gărzii Nationale de Mediu.

Art. 6. - Dispozitiilor referitoare la contraventiile prevăzute la art. 4 si 5 le sunt aplicabile si prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 7. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Ordinul ministrului apelor si protectiei mediului nr. 1.144/2002 privind înfiintarea Registrului poluantilor emisi de activitătile care intră sub incidenta art. 3 alin. (1) lit. g) si h) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2002 privind prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluării si modul de raportare a acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 35 din 22 ianuarie 2003, si Ordinul ministrului apelor si protectiei mediului nr. 1.440/2003 pentru aprobarea Ghidului national de implementare a Registrului poluantilor emisi de activitătile care intră sub incidenta prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 34/2002 privind prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluării, aprobată si modificată prin Legea nr. 645/2002, si modul de raportare a acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 177 din 20 martie 2003.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul mediului si dezvoltării durabile,

Attila Korodi

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

p. Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Gheorghe Albu,

secretar de stat

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

Departamentul pentru Afaceri Europene,

Adrian Ciocănea,

secretar de stat

 

Bucuresti, 6 februarie 2008.

Nr. 140.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind numirea domnului Bedrosian Laviniu-Eduard în functia publică de subprefect al judetului Timis

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Bedrosian Laviniu-Eduard se numeste în functia publică de subprefect al judetului Timis.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

 

Bucuresti, 13 februarie 2008.

Nr. 143.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru trecerea unui imobil din domeniul privat al statului si din administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în domeniul public al statului si în administrarea Gărzii Financiare

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 8 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă trecerea imobilului situat în municipiul Bucuresti, str. Mărăsti nr. 4, sectorul 1, împreună cu dotările aferente, din domeniul privat al statului si din administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în domeniul public al statului si în administrarea Gărzii Financiare, cu destinatia de birouri.

(2) Datele de identificare ale imobilului care se transmite potrivit alin. (1) sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Garda Financiară va prelua toate drepturile si obligatiile care decurg din contractele de închiriere a spatiilor din imobilul prevăzut la art. 1, aflate în derulare, încheiate de Regia Autonomă „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”.

Art. 3. - Predarea-preluarea imobilului care se transmite potrivt art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 4. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, pozitia nr. 552 din anexa nr. 4 „Lista bunurilor imobile, din domeniul privat al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome «Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat»” la Hotărârea Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea si functionarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 105 din 1 februarie 2005, cu modificările ulterioare, se abrogă.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ilie Gavril Bolojan

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 13 februarie 2008.

Nr. 146.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilului care trece din domeniul privat al statului si din administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în domeniul public al statului si în administrarea

Gărzii Financiare

 

Locul unde este situat imobilul

Persoana juridică de la care

se transmite imobilul

Persoana juridică la care

se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Municipiul Bucuresti,

str. Mărăsti nr. 4,

sectorul 1

Regia Autonomă „Administratia

Patrimoniului Protocolului de Stat”

Garda Financiară

Imobil (constructie + teren):

- constructie: P+4+S+M, având suprafata construită la sol: 215,54 m2;

- teren în suprafată de 576,65 m2.

Nr. cadastral 19004

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind declararea stării de calamitate naturală în zonele agricole din judetul Vrancea pentru culturile de grâu si rapită însământate în toamna anului 2005

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 14 din Legea nr. 381/2002 privind acordarea despăgubirilor în caz de calamităti naturale în agricultură, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se declară stare de calamitate naturală în zonele agricole din judetul Vrancea, în care culturile de grâu si rapită însământate în toamna anului 2005 au fost afectate, în proportie de peste 30% din productie, de temperaturi excesiv de scăzute în cursul lunii ianuarie 2006.

Art. 2. - Suma de 554.744,97 lei, cu titlu de despăgubiri materiale, se asigură din prevederile bugetare aprobate Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale pe anul 2008 si se atribuie, conform Deciziei civile nr. 4.706 din 4 decembrie 2007, pronuntată de Înalta Curte de Casatie si Justitie, Societătii Comerciale „Comcereal” - S.A. Vrancea.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Gheorghe Albu,

secretar de stat

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 13 februarie 2008.

Nr. 147.

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unei părti dintr-un imobil si a unui imobil, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale în administrarea Inspectoratului Teritorial pentru Calitatea Semintelor si Materialului Săditor Satu Mare

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unei părti dintr-un imobil, aflat în domeniul public al statului, având datele de identificare prevăzute la nr. crt. 1 din anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală Maramures în administrarea Inspectoratului Teritorial pentru Calitatea Semintelor si Materialului Săditor Satu Mare, cu destinatia de sediu pentru filiala Maramures.

Art. 2. - Se aprobă transmiterea unui imobil, aflat în domeniul public al statului, având datele de identificare prevăzute la nr. crt. 2 din anexă, din administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură în administrarea Inspectoratului Teritorial pentru Calitatea Semintelor si Materialului Săditor Satu Mare, cu destinatia de sediu pentru filiala Sălaj.

Art. 3. - Predarea-preluarea imobilelor transmise potrivit art. 1 si 2 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Gheorghe Albu,

secretar de stat

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 13 februarie 2008.

Nr. 151.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale unei părti dintr-un imobil si ale unui imobil, aflate în domeniul public al statului, care se transmit din administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale în administrarea Inspectoratului Teritorial pentru Calitatea Semintelor si Materialului Săditor Satu Mare

 

Nr. crt.

Persoana juridică de la care

se transmite imobilul

Persoana juridică

la care se transmite imobilul

Nr. M.F.

Denumirea imobilului

Adresa unde este

Situat imobilul

Descrierea tehnică

1.

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală Maramures

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale – Inspectoratul Teritorial pentru

Calitatea Semintelor si Materialului Săditor Satu Mare

27460

(partial)

Clădire administrativă

Municipiul Baia Mare,

Str. Victoriei nr. 149,

judetul Maramures

Etajul 2 (partial)

Suprafata desfăsurată =35,52 m2

2.

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale – Inspectoratul Teritorial pentru

Calitatea Semintelor si Materialului Săditor Satu Mare

152755

Clădire

Municipiul Zalău,

Str. Tipografilor nr. 7,

judetul Sălaj

Suprafata construită =127 m2

P = 127 m2

Suprafata curtii = 406 m2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Statiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Valu lui Traian, judetul Constanta, în administrarea Directiei pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală Tulcea

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Statiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Valu lui Traian, judetul Constanta, în administrarea Directiei pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală Tulcea.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - La anexa nr. 5 a) la Hotărârea Guvernului nr. 1.460/2006 privind înfiintarea unor statiuni de cercetaredezvoltare agricolă în domeniul culturii plantelor de câmp prin reorganizarea unor statiuni de cercetare si productie agricolă în domeniul culturii plantelor de câmp, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 915 si 915 bis din 10 noiembrie 2006, se elimină pozitia cu nr. M.F. 116340.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Gheorghe Albu,

secretar de stat

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 13 februarie 2008

Nr. 152.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilului aflat în domeniul public al statului, care se transmite din administrarea Statiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Valu lui Traian, judetul Constanta, în administrarea Directiei pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală Tulcea

 

Adresa imobilului

care se transmite

Numărul de identificare

atribuit de Ministerul

Finantelor Publice

Persoana juridică

de la care se transmite

imobilul

Persoana juridică

la care se transmite

imobilul

Caracteristicile tehnice

Judetul Tulcea,

comuna Mihail

Kogălniceanu

116340

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale Academia de Stiinte Agricole si Silvice „Gheorghe Ionescu-Sisesti”, Statiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Valu lui Traian, judetul Constanta

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale Directia pentru Agricultură si

Dezvoltare Rurală Tulcea

Pavilion locuinte

suprafată construită = 350 m2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind preluarea unor sectoare de drum national, domeniu public al statului, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Toplita, judetul Harghita, în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. a activitătilor de interes national în domeniul administrării drumurilor nationale

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, al art. 221 din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 1 alin. (6) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiintarea Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome „Administratia Natională a Drumurilor din România”, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă preluarea unor sectoare de drum national, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Toplita, judetul Harghita, în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. a activitătilor de interes national în domeniul administrării drumurilor nationale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 2. - Predarea-preluarea sectoarelor de drum national prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între Consiliul Local al Municipiului Toplita si Ministerul Transporturilor, prin Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A., în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - Sectoarele de drum national preluate conform art. 1 îsi păstrează indicativele existente la data preluării, conform anexei.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Ludovic Orban

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 13 februarie 2008.

Nr. 154.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a sectoarelor de drumuri nationale, domeniul public al statului, care se transmit din administrarea Consiliului Local al Municipiului Toplita, judetul Harghita, în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. a activitătilor de interes national în domeniul administrării drumurilor nationale

 

Denumirea sectorului de drum care se preia

Persoana juridică de la care se preia sectorul de drum

Persoana juridică care preia sectorul de drum

Lungimea totală

- km -

Număr de identificare

M.F.P.

Indicativul vechi

Indicativul nou

DN12

Km 164+150-km 166+845

Consiliul Local al Municipiului Toplita,

judetul Harghita

Ministerul Transporturilor - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri

Nationale din România - S.A.

L=2,695

 

DN12

DN12

DN15

Km 170+780-km 182+800

L=12,02

 

DN15

DN15

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 2 alin. (1) si (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Valoarea de inventar a imobilelor apartinând domeniului public al statului, înregistrate la pozitiile M.F. nr. 38219, 38224, 38226, 38228, 37121, 37128, 37129, 37130, 37136, 37138, 37140, 37142, 37144, 37146, 37161, 26495, 26753, 150162, 26783 si 26777 din anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 si 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică potrivit prevederilor din anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Ludovic Orban

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 13 februarie 2008.

Nr. 155.

 

ANEXĂ

 

Ordonator principal de credite

13633330

Ministerul Transporturilor

Ordonator tertiar de credite

4443280

Spitalul General CF Brasov

Număr

Denumire imobil

Descriere tehnică

Valoare

de inventar

(lei)

38219

teren

Spitalul CF Brasov S = 2 840 mp

374 328

38224

teren aferent Policlinicii CF Târgu Mures

S = 1.040 mp

137.077

38226

teren

Dispensar Medical CF Sfântu Gheorghe, S = 360 mp

47.450

38228

teren

Dispensar Medical CF Deda, S = 640 mp

83.455

 

Ordon.

 

4332169

Spitalul Clinic CF Craiova

Număr

Denumire imobil

Descriere tehnică

Valoare

de inventar

(lei)

37121

teren aferent Spitalului CFR Craiova

S = 4 225 8 mp

3 340 600

37128

cabină poartă

clădire din cărămidă P, S = 30,79 mp

15.400

37129

crematoriu

clădire din cărămidă P, S = 4,69 mp

1.963

37130

teren aferent Policlinicii CFR Pitesti

S = 1.450,56 mp

1.219.509

37136

teren aferent Dispensarului Medical St. CF Câmpulung

S = 214,5 mp

20.187

37138

teren aferent Dispensarului Medical St. CF Filiasi

S = 141 mp

9.725

37140

teren aferent Dispensarului Medical St. CF Râmnicu

S = 407 mp

162.790

37142

teren aferent Dispensarului Medical St. CF Târgu Jiu

S = 373,5 mp

146.927

37144

teren aferent Dispensarului Medical St. CF Piatra Olt

S = 302 mp

4.157

37146

teren aferent Dispensarului Medical St. CF Rosiori

S = 178 mp

11.615

37161

teren aferent Dispensarului Medical St. CF Calafat

S = 97 mp

9.828

 

 

Ordonator tertiar de credite

2844375                            

Spitalul General CF Ploiesti

Număr
M.F.

Denumire imobil

Descriere tehnică
(pe scurt)

Valoare

de inventar

(lei)

26495

teren

S = 13.166 mp

1.402.900

 

Ordonator tertiar de credite

3127328                             Spitalul General CF Galati

Număr
M.F.

Denumire imobil

Descriere tehnică
(pe scurt)

Valoare

de inventar

(lei)

26753

teren aferent Spitalului General CF Galati

S = 5.133,68 mp

1.184.310

150162

teren aferent cabinetelor medicale individuale Adjud

S = 1.082,10 mp

90.255

26783

garaje Buzău

S = 57,33 mp

45.200

26777

teren aferent Sectiei exterioare cu paturi CF Buzău

S = 4.436 mp

520.470

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind recunoasterea Asociatiei Comunelor din România ca fiind de utilitate publică

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 39 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 246/2005,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se recunoaste Asociatia Comunelor din România, persoană juridică de drept privat, fără scop patrimonial, cu sediul în comuna Vulcana-Băi, judetul Dâmbovita, str. Vlad Tepes nr. 18, ca fiind de utilitate publică.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei

administrative,

Cristian David

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 13 februarie 2008.

Nr. 156.

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2008 al Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare

 

În temeiul prevederilor art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 2 lit. i) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere dispozitiile art. 1 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 1/2007 privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale unitătilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte  organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si a autoritătilor publice centrale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 176/2007, cu modificările ulterioare,

 

primul-ministru emite următoarea decizie:

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2008 al Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare, prevăzut în anexa care face parte integranta din prezenta decizie.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli al Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare reprezintă limite maxime, care nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea primului-ministru.

(2) În cazul în care în cursul executiei bugetare se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare poate efectua cheltuieli proportional cu gradul de utilizare a veniturilor.

Art. 3. - Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare răspunde de modul de formare, administrare, angajare si utilizare a sumelor prevăzute în bugetul de venituri si cheltuieli, potrivit prevederilor legale.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion-Mircea Plângu

 

Bucuresti, 14 februarie 2008.

Nr. 34.

 

ANEXĂ

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

pe anul 2008 al Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare

 

- mii lei -


Cap./titlu

Subcap./art.

Paragraf/alin.

Denumirea indicatorilor

Program 2008

C

 

 

VENITURI NEFISCALE - TOTAL

25.240

C1

31.10

 

Venituri din dobânzi

200

 

 

31.10.03

Alte venituri din dobânzi

200

C2

33.10

 

Venituri din prestări de servicii si alte activităti

24.930

 

 

33.10.07

Venituri realizate cu ocazia participării la actiuni sub egida organizatiilor internationale

5.300

 

 

33.10.50

Alte venituri din prestări de servicii si alte activităti

19.630

 

36.10

 

Diverse venituri

40

 

 

36.10.50

Alte venituri

40

 

37.10

 

Transferuri voluntare altele decât subventiile

20

 

 

37.10.01

Donatii si sponsorizări

20

 

39.10

 

Venituri din valorificarea unor bunuri

50

 

 

39.10.50

Alte venituri din valorificarea unor bunuri

50

 

 

 

CHELTUIELI - TOTAL

25.240

 

 

 

01. CHELTUIELI CURENTE (10+20+55)

18.000

10

 

 

TITLUL I

CHELTUIELI DE PERSONAL

10.681

 

10.01

 

CHELTUIELI SALARIALE ÎN BANI

8 . 111

 

 

10.01.01

Salarii de bază

4.200

 

 

10.01.03

Indemnizatie de conducere

300

 

 

10.01.04

Spor de vechime

865

 

 

10.01.05

Sporuri pentru conditii de muncă

124

 

 

10.01.06

Alte sporuri

1.000

 

 

10.01.07

Ore suplimentare

40

 

 

10.01.08

Fond de premii

930

 

 

10.01.09

Prima de vacantă

400

 

 

10.01.12

Indemnizatii plătite unor persoane din afara unitătii

16

 

 

10.01.13

Indemnizatii de delegare - diurnă

200

 

 

10.01.30

Alte drepturi salariale în bani

36

 

10.02

 

CHELTUIELI SALARIALE ÎN NATURĂ

314

 

 

10.02.01

Tichete de masă

304

 

 

10.02.30

Alte drepturi salariale în natură

10

 

10.03

 

CONTRIBUTII

2.256

 

 

10.03.01

Contributii de asigurări sociale de stat

1.544

 

 

10.03.02

Contributii de asigurări de somaj

80

 

 

10.03.03

Contributii de asigurări sociale de sănătate

450

 

 

10.03.04

Contributii de asigurări pentru accidente de muncă si boli profesionale

40

 

 

10.03.06

Contributii pentru concedii si indemnizatii

120

 

 

10.03.07

Contributii la fondul de garantare

22


Cap./titlu

Subcap./art.

Paragraf/alin.

Denumirea indicatorilor

Program 2008

20

 

 

BUNURI SI SERVICII

4.531

 

20.01

 

Bunuri si servicii

2.118

 

 

20.01.01

Furnituri de birou

136

 

 

20.01.02

Materiale pentru curătenie

25

 

 

20.01.03

Încălzit iluminat si fortă motrică

200

 

 

20.01.04

Apă canal si salubritate

40

 

 

20.01.05

Carburanti si lubrifianti

230

 

 

20.01.06

Piese de schimb

61

 

 

20.01.07

Transport

6

 

 

20.01.08

Postă telecomunicatii radio tv internet

340

 

 

20.01.09

Materiale si prestări de servicii cu caracter functional

440

 

 

20.01.30

Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare

640

 

20.02

 

Reparatii curente

50

 

20.04

 

Medicamente si materiale sanitare

6

 

 

20.04.03

Reactivi

6

 

20.05

 

Bunuri de natura obiectelor de inventar

160

 

 

20.05.30

Alte obiecte de inventar

160

 

20.06

 

Deplasări detasări transferări

1.124

 

 

20.06.01

Deplasări interne detasări transferări

324

 

 

20.06.02

Deplasări în străinătate

800

 

20.09

 

Materiale de laborator

5

 

20.11

 

Cărti publicatii si materiale documentare

6

 

20.13

 

Pregătire profesională

135

 

20.14

 

Protectia muncii

2

 

20.30

 

Alte cheltuieli

926

 

 

20.30.01

Reclamă si publicitate

50

 

 

20.30.02

Protocol si reprezentare

320

 

 

20.30.03

Prime de asigurare non-viată

150

 

 

20.30.04

Chirii

218

 

 

20.30.07

Fondul presedintelui

28

 

 

20.30.30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

160

55

 

 

TITLUL VII

ALTE TRANSFERURI

2.788

 

55.01

 

A. Transferuri interne

921

 

 

55.01.08

Programe PHARE

400

 

 

55.01.18

Alte transferuri curente interne

521

 

55.02

 

B Transferuri curente în străinătate (către organizatii internationale)

1.867

 

 

55.02.01

Contributii si cotizatii la organisme internationale

452

 

 

55.02.04

Alte transferuri curente în străinătate

1.415

 

 

 

70. CHELTUIELI DE CAPITAL (71+72)

7.240

71

 

 

TITLUL X

ACTIVE NEFINANCIARE

7.240

 

71.01

 

Active fixe

7.140

 

 

71.01.01

Constructii

5.500

 

 

71.01.02

Masini echipamente si mijloace de transport

60

 

 

71.01.03

Mobilier aparatură birotică si alte active corporale

736

 

 

71.01.30

Alte active fixe

844

 

71.03

 

Reparatii capitale aferente activelor fixe

100

90

 

 

TITLUL XIV
REZERVE/DEFICIT

0

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind numirea domnului Rotileanu Nicolae în functia de consilier personal în cadrul Cancelariei Primului-Ministru - Cabinetul Primului-Ministru

 

În temeiul prevederilor art. 15 lit. c) si ale art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite următoarea decizie:

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Rotileanu Nicolae se numeste în functia de consilier personal în cadrul Cancelariei Primului-Ministru - Cabinetul Primului-Ministru.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

 

Bucuresti, 14 februarie 2008.

Nr. 35.