MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 128         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 19 februarie 2008

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

3.152. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si tineretului privind aprobarea Regulamentului de organizare a cursurilor de limba română si atestare a nivelului de cunostinte de limba română si a Programei analitice

 

ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

 

123. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Regulamentului privind organizarea si desfăsurarea concursului de admitere în magistratură, precum si procedura de numire în functiile de judecător si procuror, fără concurs

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI TINERETULUI

 

ORDIN

privind aprobarea Regulamentului de organizare a cursurilor de limba română si atestare a nivelului de cunostinte de limba română si a Programei analitice

 

Având în vedere dispozitiile art. 3 lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 34/1999 privind înfiintarea Institutului Limbii Române, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1.133/2007 privind stabilirea taxelor pentru organizarea cursurilor de limba română de către Institutul Limbii Române si al Hotărârii Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul educatiei, cercetării si tineretului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de organizare a cursurilor de limba română si atestare a nivelului de cunostinte de limba română, prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul ordin, si Programa analitică, prevăzută în anexa nr. 2 la prezentul ordin.

Art. 2. - Institutul Limbii Române asigură ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Cristian Mihai Adomnitei

 

Bucuresti, 5 februarie 2008.

Nr. 3.152.

 

ANEXA Nr. 1

 

REGULAMENT

de organizare a cursurilor de limba română si atestare a nivelului de cunostinte de limba română

 

1. TESTAREA CUNOSTINTELOR DE LIMBA ROMÂNĂ

1.1. Testarea cunostintelor de limba română pentru eliberarea unui atestat de competentă lingvistică

1.2. Testarea cunostintelor de limba română pentru înscrierea la cursurile de limba română

2. ELIBERAREA ATESTATELOR DE COMPETENTĂ LINGVISTICĂ

3. ORGANIZAREA CURSURILOR DE LIMBA ROMÂNĂ

1. TESTAREA CUNOSTINTELOR DE LIMBA ROMÂNĂ

1.1. Testarea cunostintelor de limba română pentru eliberarea unui atestat de competentă lingvistică

1.1.1. Sesiunile organizate de Institutul Limbii Române

a) Testarea cunostintelor de limba română se face în două sesiuni: în lunile ianuarie, respectiv iunie ale fiecărui an calendaristic.

b) Organizarea sesiunilor se va face pe baza înscrierii a minimum 10 candidati.

c) În vederea înscrierii se va achita o taxă al cărei cuantum este aprobat prin hotărâre de Guvern.

d) Înscrierea se face în baza unei cereri scrise, conform unui formular-tip, prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul regulament, la care se va adăuga o copie a dovezii achitării taxei mentionate la lit. c).

e) Detaliile legate de organizarea sesiunilor de testare vor fi anuntate cu cel putin 3 săptămâni înainte de testarea propriu-zisă.

f) Anunturile vor fi făcute prin intermediul mass-mediei locale si pe site-ul Institutului Limbii Române.

g) Lista candidatilor admisi pentru testare va fi elaborată de Institutul Limbii Române si va fi pusă la dispozitia profesorilor evaluatori, semnată si parafată de comisia de selectie.

h) Testarea cunostintelor de limba română se va face în functie de nivelul declarat de candidat si va consta în completarea unui test grilă, citirea unui text la prima vedere si audierea unui material în limba română, urmate de o discutie cu evaluatorul si elaborarea unui eseu pe o temă dată.

i) Profesorii evaluatori vor aprecia, conform grilei-tip prevăzute în anexa nr. 2 la prezentul regulament, nivelul de competentă lingvistică.

j) Profesorii evaluatori vor preda personalului Institutului Limbii Române grilele de evaluare, completate, datate si semnate.

k) Rezultatele testării vor fi afisate pe site-ul Institutului Limbii Române, în maximum 7 zile calendaristice de la data evaluării.

1.1.2. Sesiunile organizate de Institutul Limbii Române în colaborare cu partenerii externi

Detaliile legate de organizarea sesiunilor de testare vor fi stabilite de comun acord, printr-un protocol interinstitutional semnat de Institutul Limbii Române cu potentialii parteneri externi, conform art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1.133/2007.

1.2. Testarea cunostintelor de limba română pentru înscrierea la cursurile de limba română

a) Testarea cunostintelor de limba română se face în două sesiuni: în lunile septembrie, respectiv ianuarie ale fiecărui an calendaristic.

b) Organizarea sesiunilor se va face pe baza înscrierii a minimum 10 candidati.

c) Înscrierea se face în baza unei cereri scrise conform unui formular-tip, prevăzut în anexa nr. 5 la prezentul regulament.

d) Detaliile legate de organizarea sesiunilor de testare vor fi anuntate cu cel putin 3 săptămâni înainte de testarea propriu-zisă.

e) Anunturile vor fi făcute prin intermediul mass-mediei locale si pe site-ul Institutului Limbii Române.

f) Testarea cunostintelor de limba română se va face în functie de nivelul declarat de candidat si va consta în completarea unui test grilă, urmată de o discutie cu evaluatorul.

g) Profesorii evaluatori vor aprecia, conform grilei-tip prevăzute în anexa nr. 3 la prezentul regulament, nivelul de competentă lingvistică.

h) Grila de evaluare, semnată de evaluator, va fi depusă la Institutul Limbii Române, urmând ca repartizarea cursantilor pe nivele de studiu să fie făcută în urma centralizării datelor.

i) Lista candidatilor admisi pentru cursuri va fi elaborată de Institutul Limbii Române si va fi pusă la dispozitie, semnată si parafată, profesorilor care vor preda limba română.

j) Înscrierea cursantilor se va face conform nivelului stabilit în urma evaluării.

k) Institutul Limbii Române va elabora, în colaborare cu alti parteneri, materialele necesare evaluării si stabilirii nivelelor de competentă lingvistică.

2. ELIBERAREA ATESTATELOR DE COMPETENTĂ LINGVISTICĂ

2.1. Eliberarea atestatelor de competentă lingvistică se face ca urmare a trecerii testului de evaluare a cunostintelor de limba română descris la pct. 1.

2.2. Completarea atestatelor se face de către personalul Institutului Limbii Române, pe baza grilelor de evaluare completate, datate si semnate de profesorii evaluatori.

2.3. Atestatul de competentă lingvistică va putea fi eliberat după 30 de zile calendaristice de la sustinerea testului de evaluare.

2.4. Formularul atestatului de competentă lingvistică este prevăzut în anexa nr. 4 la prezentul regulament.

3. ORGANIZAREA CURSURILOR DE LIMBA ROMÂNĂ

Organizarea cursurilor de limba română se face în două sesiuni: în perioada septembrie-ianuarie, respectiv februarie-iunie ale fiecărui an calendaristic.

a) Organizarea cursurilor se va face pe baza înscrierii a minimum 5 candidati pentru fiecare nivel.

b) În vederea înscrierii se va achita o taxă al cărei cuantum este aprobat prin hotărâre de Guvern.

c) Înscrierea se face în baza unei cereri scrise, conform formularului-tip prevăzut în anexa nr. 5, la care se va adăuga o copie a dovezii achitării taxei mentionate la lit. b), în functie de rezultatul testării preliminare comunicat de profesorul evaluator.

d) Candidatii vor primi la înscriere formulare cu detaliile privind organizarea cursurilor.

e) Evaluarea va fi făcută etapizat, astfel:

- probă scrisă la jumătatea cursului;

- citirea si comentarea unui text la prima vedere spre finalul cursului;

- prezentarea unui eseu pe o temă dată la finalul cursului.

f) Absolvirea cursului este conditionată de o prezentă de minimum 75%.

g) Profesorii evaluatori vor cumula rezultatele în grilele-tip prevăzute în anexa nr. 5 si le vor preda personalului Institutului Limbii Române.

h) Rezultatele testării vor fi afisate pe site-ul Institutului Limbii Române, în maximum 7 zile calendaristice de la data evaluării.

i) În urma frecventării cursurilor si a evaluării etapizate toti cursantii vor primi un certificat privind nivelul de cunostinte lingvistice, după cum urmează:

- cei cu o medie generală peste 6 vor primi un certificat de absolvire conform modelului prevăzut în anexa nr. 6 la prezentul regulament, în care sunt trecute obligatoriu calificativele obtinute la evaluările din perioada cursului si prezenta;

- cei cu o medie generală sub 6 vor primi o adeverintă de participare conform modelului prevăzut în anexa nr. 7 la prezentul regulament, în care sunt trecute obligatoriu calificativele obtinute la evaluările din perioada cursului si prezenta.

 

ANEXA Nr. 1

la regulament

 

CERERE DE ÎNSCRIERE

 

Subsemnatul/Subsemnata..........................................., domiciliat/domiciliată în ......................................, legitimat/legitimată cu C.I./pasaport seria............ nr. ...................., vă rog să-mi aprobati înscrierea la sesiunea de evaluare a cunostintelor de limba română organizată de Institutul Limbii Române în perioada ..........................., în scopul eliberării unui atestat de competentă lingvistică.

 

Nivelul de cunoastere a limbii române*)

 

 

Întelegere

Vorbire

Scriere

 

Ascultare

Citire

Participare la conversatie

Discurs oral

 

A1

 

Independent

 

Independent

 

Independent

 

Independent

Independent

A2

 

Independent

 

Independent

 

Independent

 

Independent

Independent

B1

 

Utilizator
independent

 

Utilizator
independent

 

Utilizator
independent

 

Utilizator
independent

Utilizator
independent

B2

 

Utilizator
independent

 

Utilizator
independent

 

Utilizator
independent

 

Utilizator
independent

Utilizator
independent

C1

 

Utilizator
experimentat

 

Utilizator
experimentat

 

Utilizator
experimentat

 

Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

C2

 

Utilizator
experimentat

 

Utilizator
experimentat

 

Utilizator
experimentat

 

Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

 

*) Bifati căsutele goale corespunzătoare nivelului de cunoastere a limbii române.

Cursuri de limba română absolvite anterior: ........................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

(Se vor atasa copii de pe certificatele de absolvire).

 

Semnătura

............................

Data

................................

 

ANEXA Nr. 2

la regulament

 

GRILA DE EVALUARE PENTRU ATESTAREA COMPETENTELOR LINGVISTICE

 

Nume si prenume

 

 

 

 

 

 

 

Nivel

Nota

Total

Nota

Citirea unui text la prima vedere

Nota

Audierea

unui

material

Nota

Conversatie

Nota

Elaborarea unui eseu pe o temă dată

Citirea unui text la

vedere prima

Nota

Audierea

unui

material

Nota

Conversatie

Nota

Nivel

Nota

Total

Nota

Elaborarea unui eseu pe o temă dată

Citirea unui text la

vedere prima

Nota

Audierea

unui

material

Nota

Conversatie

Nota

Nivel

Nota

Total

Nota

Elaborarea unui eseu pe o temă dată

Citirea unui text la

vedere prima

Nota

Audierea

unui

material

Nota

Conversatie

Nota

Nivel

Nota

Total

Nota

Elaborarea unui eseu pe o temă dată

Citirea unui text la

vedere prima

Nota

Audierea

unui

material

Nota

Conversatie

Nota

Nivel

Nota

Total

Nota

Elaborarea unui eseu pe o temă dată

Citirea unui text la

vedere prima

Nota

Audierea

unui

material

Nota

Conversatie

Nota

Nivel

Nota

Total

Nota

Elaborarea unui eseu pe o temă dată

 

Profesor evaluator

 

Nume si prenume

………………….

Data

…………………

Semnătura

…………………….

 

 

ANEXA Nr. 3

la regulament

 

GRILA DE EVALUARE

pentru testarea nivelului de cunostinte de limba română

 


 

Nume si prenume

 

Nivel

Total

 

 

Citirea unui text

Notă

Conversatie

 

Nota

 

 

 

 

 

 

 

Nume si prenume

 

Nivel

Total

 

 

Citirea unui text

Notă

Conversatie

 

Nota

 

 

 

 

 

 

 

Nume si prenume

 

Nivel

Total

 

 

Citirea unui text

Notă

Conversatie

 

Nota

 

 

 

 

 

 

 

Nume si prenume

 

Nivel

Total

 

 

Citirea unui text

Notă

Conversatie

 

Nota

 

 

 

 

 

 

 

Nume si prenume

 

Nivel

Total

 

 

Citirea unui text

Notă

Conversatie

 

Nota

 

 

 

 

 

 

 

Nume si prenume

 

Nivel

Total

 

 

Citirea unui text

Notă

Conversatie

 

Nota

 

Anexa nr. 4*)

la regulament

 

ATESTAT DE COMPETENTA LINGVISTICA

A CUNOSTINTELOR DE LIMBA ROMANA

 

Anexa nr. 5

la regulament

 

CURS DE LIMBA ROMÂNĂ - SITUATIA SCOLARĂ

Disciplinele de învătământ

Note

Citirea unui text la prima vedere

 

Discutii pe marginea unui text audiat

 

Elaborarea unui eseu pe o temă dată

 

Prezentul atestat conferă titularului dreptul de a se înscrie la

Denumire curs

Observatii

cursul de limba româna pentru nivelul

 

 

cursul de limba română - specializare

 

 

anul I de studii la învătământul superior

 

 

 

DIRECTOR,

SECRETAR,

 

 

 

CERERE DE ÎNSCRIERE

 

Subsemnatul/Subsemnata ........................................, domiciliat/domiciliată în ........................................, legitimat/legitimată cu C.I./pasaport seria ……. nr. ........................................, vă rog să-mi aprobati înscrierea la sesiunea de evaluare a cunostintelor de limba română, în scopul înscrierii la cursurile de limba română organizate în perioada ........................................

 

Nivelul de cunoastere a limbii române*)

 

 

Întelegere

Vorbire

Scriere

 

Ascultare

Citire

Participare la conversatie

Discurs oral

 

A1

 

Independent

 

Independent

 

Independent

 

Independent

 

Independent

A2

 

Independent

 

Independent

 

Independent

 

Independent

 

Independent

B1

 

Utilizator
independent

 

Utilizator
independent

 

Utilizator
independent

 

Utilizator
independent

 

Utilizator
independent

B2

 

Utilizator
independent

 

Utilizator
independent

 

Utilizator
independent

 

Utilizator
independent

 

Utilizator
independent

C1

 

Utilizator
experimentat

 

Utilizator
experimentat

 

Utilizator
experimentat

 

Utilizator
experimentat

 

Utilizator
experimentat

C2

 

Utilizator
experimentat

 

Utilizator
experimentat

 

Utilizator
experimentat

 

Utilizator
experimentat

 

Utilizator
experimentat

 

*) Bifati căsutele goale corespunzătoare nivelului de cunoastere a limbii române.

 

Cursuri de limba română absolvite anterior: …………………........................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

(Se vor atasa copii de pe certificatele de absolvire.)

 

Semnătura

............................

Data

................................

 

Anexa nr. 6*)

la regulament

 

CERTIFICAT DE ABSOLVIRE

A CURSULUI DE LIMBA ROMANA

 

CURS DE LIMBA ROMANA – SITUATIA SCOLARA

Disciplinele de învătământ

Note

Probă scrisă

 

Citirea unui text la prima vedere

 

Discutii pe marginea unui text audiat

 

Elaborarea unui eseu pe o temă dată

 

Denumire curs

Observatii

 

cursul de limba română pentru nivelul

 

 

 

cursul de limba română - specializare

 

 

 

 

DIRECTOR,

SECRETAR,

 

ANEXA Nr. 7*)

la regulament

 

ADEVERINTA DE PARTICIPARE

 

CURS DE LIMBA ROMANA – SITUATIA SCOLARA

Disciplinele de învătământ

Note

Probă scrisă

 

Citirea unui text la prima vedere

 

Discutii pe marginea unui text audiat

 

Elaborarea unui eseu pe o temă dată

 

 

Prezenta

 

DIRECTOR,

SECRETAR,

 

ANEXA Nr. 2

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI TINERETULUI

INSTITUTUL LIMBII ROMÂNE

 

PROGRAMĂ ANALITICĂ

 

Denumirea: Limba română pentru străini - Nivel A

Număr de ore: 56

Tip: modul

OBIECTIVE

La sfârsit cursantii trebuie:

- să înteleagă limba română;

- să cunoască principalele expresii uzuale;

- să formuleze propozitii si fraze corecte;

- să înceapă să cunoască, prin comparatie cu limbile lor, gramatica limbii române (notiunile predate în timpul cursului).

CONTINUTUL CURSULUI:

Lectia 1: Expresii uzuale 8 ore (2 ore x 4 zile)

- Cum salutăm?

- Cum cerem ceva?

- Cum multumim?

- Cum întrebăm ceva?

- La cafenea

- Citirea cifrelor

- Informatii la telefon

- Cum cerem scuze?

Gramatică: notiuni despre substantiv, articol, numeral (analiză morfologică si sintactică pe text, traduceri).

Lectia 2: Expresii uzuale 6 ore (2 ore x 3 zile)

- Cine sunteti dumneavoastră?

- Ce sunteti?

- De unde sunteti? Ce sunteti?

Gramatică: notiuni despre verbul „a fi”, notiuni despre articularea substantivelor care arată originea (respectiv masculin si feminin).

Analiză morfologică si sintactică pe text, traduceri.

Lectia 3: Expresii uzuale: 8 ore (2 ore x 4 zile)

- Cât este ceasul?

- Ce dată este astăzi?

- Lunile anului si anotimpurile

- Săptămâna - zilele săptămânii

- Ce zi este astăzi?

- Un bilet, vă rog!

- La biroul de schimb

- Probleme scurte de matematică

- Formularea unor întrebări si răspunsuri

Gramatică: din nou despre substantiv, articol hotărât, articol nehotărât, numeral, ortografierea unor cuvinte: „într-un”, „într-o” etc.

Analiză morfologică si sintactică pe text, traduceri.

Lectia 4: Expresii uzuale 6 ore (2 ore x 3 zile)

- Unde mergem?

- Unde este_..?

- Unde locuiti?

- De unde veniti?

- Unde este cheia?

- Spuneti-mi, vă rog, unde este posta? Pe ce stradă?

- La vamă

Gramatică:

- regula prepozitie + substantiv nearticulat; prepozitie + substantiv cu articol hotărât;

- verbul „a avea” (conjugat la formele pozitivă si negativă + formele elidate);

- articolul nehotărât, numeralul, pronumele „un” („o”) , „unu” („o”), „unul” („una”).

Analiză morfologică si sintactică pe text, traduceri.

Lectia 5: Expresii uzuale: 6 ore (2 ore x 3 zile)

- La hotel

- Aveti camere libere?

- Dati-mi o cameră, vă rog!

- Ai multe dictionare

- Aveti putin timp? Putin loc?

- Citire de text

- Completati textul

- Cititi proverbele

Gramatica: pluralul substantivelor masculine, pluralul substantivelor neutre, adjective cu patru forme

Analiză morfologică si sintactică pe text, traduceri.

Lectia 6: Expresii uzuale: 8 ore (2 ore x 4 zile)

- Ce facem la restaurant?

- Ce spunem la restaurant?

Gramatica:

- verbul - conjugarea la indicativ prezent, verbele terminate în „a”, în „e”, în „i”;

- exercitii de citire;

- exercitii de conjugare;

- terminatia „i” si alternantele consonantice;

- alternantele vocalice;

- verbele neregulate.

Lectia 7: Expresii uzuale: 6 ore (2 ore x 3 zile)

- Îti place sau nu-ti place?

- Mâncati acasă sau în oras?

Gramatica:

- articolul hotărât;

- conjugarea verbului „a da”, „a plăcea” (forma afirmativă si negativă);

- comparatia adjectivelor;

- exercitii de citit, de completat text.

Analiză morfologică si sintactică pe text, traduceri.

Lectia 8: Expresii uzuale: 6 ore (2 ore x 3 zile)

- Mi-e foame!

- Mi-e cald!

- Mi-e somn!

- Mi-e frig!

- Mi-e sete!

Gramatica:

- verbul - modul conjunctiv, modul optativ, modul imperativ;

- modurile nepersonale: infinitiv, gerunziu, supin, participiu;

- modul participiu - adjectiv (conversiunea);

- sinonime;

- antonime;

- paronime.

Analiză morfologică si sintactică pe text, traduceri.

Lectia 9: Testul de control - 2 ore

Total nivel A1: 56 ore

27 zile

Pentru nivelul A2 se va efectua, pe parcursul a două ore, o verificare initială. Nivelul A2 va aprofunda prin exercitii si analize gramaticale notiunile însusite în cadrul nivelului A1.

Total nivel A2: 58 ore

28 zile

Denumirea: Limba română pentru străini - Nivel B

Nr. ore: 58

Tip: modul

OBIECTIVE

La sfârsit, cursantii trebuie:

- să alcătuiască fără greseală cele mai importante compuneri cu destinatie oficială;

- să cunoască cum să realizeze principalele compuneri pe bază de texte literare;

- să cunoască normele lingvistice privind principalele probleme de ortografie, ortoepie, lexicologie, morfologie si de sintaxă în exprimarea corectă.

CONTINUTUL CURSULUI:

1. Notiuni de stilistică - 18 ore

1.1. Definirea conceptului

1.2. Stilurile limbii

1.2.1. Stilul (limbajul) tehnico-stiintific

1.2.2. Stilul (limbajul) publicistic

1.2.3. Stilul (limbajul) oficial-administrativ

Compuneri cu destinatie oficială

- cererea

- referatul

- raportul

- darea de seamă

- memoriul de activitate

- procesul-verbal de constatare

- procesul-verbal de consemnare

- procesul-verbal de predare-primire

- procesul-verbal de contraventie

- adeverinta

- autobiografia

Compuneri - corespondentă

- biletul

- telegrama

- cartea de vizită

- cartea postală ilustrată

- scrisoarea

1.2.4. Limbajul politic-hortativ - definire si trăsături

1.2.5. Limbajul negocierilor - definire si trăsături

1.2.6. Limbajul juridico-administrativ - definire si trăsături

1.2.7. Limbajul politico-administrativ - definire si trăsături

1.2.8. Limbajul economic-definire si trăsături

2. Lexicologie normativă - 12 ore

2.1. Definirea conceptului

2.2. Probleme privind forma cuvintelor

2.2.1. Probleme privind sensul cuvintelor

2.2.2. Greseli de semantizare

2.2.3. Pleonasmul

2.2.4. Contradictio in adiecto (nonsensul sau contradictia în termeni)

2.2.5. Dezacordul semantic (incompatibilitatea semantică)

2.2.6. Adecvarea cuvântului la specificul textului

2.2.7. Analiza si constructia (selectia) lexicală

3. Probleme de sintaxă în exprimarea corectă - 15 ore

3.1. Topica

3.1.1. Ordinea părtilor principale în propozitie

3.1.2. Locul complementului direct si indirect

3.1.3. Locul atributelor fată de regentele lor

3.1.4. Ordinea propozitiilor în frază

3.1.5. Functiile topicii

3.1.6. Consecinte ale nerespectării topicii

3.1.7. Topica - mijloc de evitare a cacofoniilor

3.2. Acordul gramatical

4. Vorbirea directă - vorbirea indirectă - 10 ore

 

 

5. Testul de control - 3 ore

Total nivel B1: 58 ore

Nivelul B2 va aprofunda prin exercitii si analize gramaticale notiunile însusite în cadrul nivelului B1.

 

Denumirea: Limba română pentru străini - Nivel C

Tip: modul

OBIECTIVE

La sfârsit, cursantii trebuie:

- să cunoască istoria limbii poporului român;

- să încadreze limba română între limbile romanice;

- să cunoască limba, cultura si civilizatia română în context

european.

1. Test initial: 2 ore

2. Limbă, cultură si civilizatie română în context european

2.1. Cultura geto-dacilor 8 ore (2 x 4 zile)

si romanizarea

2.2. Formarea limbii 8 ore (2 x 4 zile)

si a poporului român

2.3. Locul limbii române 8 ore (2 x 4 zile)

între limbile romanice

2.4. Trăsăturile specifice 8 ore (2 x 4 zile)

ale limbii române în comparatie

cu alte limbi romanice

2.5. Limba română actuală 8 ore (2 x 4 zile)

în context european

2.6. Oameni de cultură 8 ore (2 x 4 zile)

si stiintă în stiinta

si cultura europene

3. Se fac traduceri, retroversiuni, 8 ore (2 x 4 zile)

povestiri, întrebări pe texte date,

cuprinzând fragmente din ziare,

reviste, poezii, proză, dramaturgie

si cărtile de specialitatea cursantilor

4. Test final: 2 ore

Total: 58 ore

A1 56 ore

A2 58 ore

B1 58 ore

B2 58 ore

C1 58 ore

C2 58 ore

Nivelul C2 va aprofunda notiunile însusite în cadrul nivelului C1, prin traduceri si referate pe tematica cursului.

 

ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

 

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

PLENUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Regulamentului privind organizarea si desfăsurarea concursului de admitere în magistratură, precum si procedura de numire în functiile de judecător si procuror, fără concurs

 

În temeiul prevederilor art. 133 alin. (5) si (7) din Constitutia României, republicată, si ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere dispozitiile art. 33 si ale art. 106 lit. d) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăste:

Art. I. - Regulamentul privind organizarea si desfăsurarea concursului de admitere în magistratură, precum si procedura de numire în functiile de judecător si procuror, fără concurs, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 152 din 1 martie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 230 din 14 martie 2006, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 2 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - La concursul de admitere în magistratură pot participa fostii judecători si procurori care si-au încetat activitatea din motive neimputabile, personalul de specialitate juridică prevăzut la art. 87 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 303/2004, avocatii, notarii, asistentii judiciari, consilierii juridici, personalul de probatiune cu studii superioare juridice, ofiterii de politie judiciară cu studii superioare juridice, grefierii cu studii superioare juridice, persoanele care au îndeplinit functii de specialitate juridică în aparatul Parlamentului, Administratiei Prezidentiale, Guvernului, Curtii Constitutionale, Avocatului Poporului, Curtii de Conturi sau al Consiliului Legislativ, din Institutul de Cercetări Juridice al Academiei Române si Institutul Român pentru Drepturile Omului, cadrele didactice din învătământul juridic superior acreditat, precum si magistratiiasistenti de la Înalta Curte de Casatie si Justitie, cu o vechime în specialitate de cel putin 5 ani, la data sustinerii testului-grilă, dacă îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 14 alin. (2) si, după caz, la art. 32 din Legea nr. 303/2004.”

2. La articolul 4, alineatele (2) si (3) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„(2) Data, locul, modul de desfăsurare a concursului, calendarul de desfăsurare, numărul si lista posturilor scoase la concurs, taxa de înscriere, tematica si bibliografia de concurs se stabilesc prin hotărâre a Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului National al Magistraturii sau a Directiei de resurse umane si organizare din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, după caz.

(3) Datele prevăzute la alin. (2) se publică pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii si Institutului

National al Magistraturii cu cel putin 45 de zile înainte de data stabilită pentru concurs.”

3. La articolul 4, alineatul (4) se abrogă.

4. La articolul 4, alineatele (6), (8), (9), (10), (11) si (12) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„(6) Cererile de înscriere tipizate, emise de Consiliul Superior al Magistraturii, se înaintează tribunalelor si parchetelor de pe lângă acestea, odată cu tematica si bibliografia stabilite pentru concurs, în termenul prevăzut la alin. (3).

..................................................

(8) Cererile pentru înscrierea la concurs se depun cu cel putin 30 de zile înainte de data acestuia, în raport de optiunea pentru functia de judecător sau procuror, la tribunale, respectiv la parchetele de pe lângă acestea, în ale căror circumscriptii domiciliază candidatii.

(9) Candidatul va mentiona în cerere functia pentru care optează, judecător sau procuror, fiind posibilă o singură optiune, care nu poate fi modificată după înregistrarea cererii de înscriere. De asemenea, candidatul va mentiona si faptul că a primit un exemplar al prezentului regulament.

(10) La cererea de înscriere se anexează următoarele acte:

a) certificatul de nastere;

b) actul de identitate;

c) diploma de licentă;

d) chitanta de plată a taxei de înscriere;

e) certificatul de cazier judiciar;

f) certificatul de cazier fiscal;

g) declaratia pe propria răspundere că nu a avut întreruperi

în activitate;

h) curriculum vitae;

i) carnetul de muncă sau alte acte doveditoare ale vechimii în specialitate.

Actele prevăzute la lit. a), b), c) si i) se depun în copie certificată pentru conformitate cu originalul de către candidat. (11) Taxa de înscriere stabilită de Consiliul Superior al Magistraturii se plăteste la casieria tribunalului sau, după caz, a parchetului la care se face înscrierea. Pentru încasarea taxei se va utiliza chitantier separat de cel folosit pentru activitatea curentă. Sumele astfel obtinute se vor vira la Consiliul Superior al Magistraturii prin ordin de plată.

(12) Taxa de înscriere la concurs se restituie candidatilor care au fost respinsi pentru neîndeplinirea conditiilor prevăzute la art. 14 alin. (2) lit. a)-d) si la art. 33 alin. (1) din Legea nr. 303/2004, precum si candidatilor care se retrag din concurs anterior afisării listelor finale cu rezultatele verificării îndeplinirii conditiilor de participare la concurs. Cererea de restituire se depune la Directia resurse umane si organizare din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii si se solutionează în termen de 30 de zile de la înregistrare de către Directia economică si administrativ din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii.”

5. Articolul 5 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 5. - (1) Consiliul Superior al Magistraturii numeste comisia de organizare a concursului, comisia de elaborare a subiectelor si comisia de contestatii.

(2) Nu vor fi numite în comisii persoanele care au sotul sau sotia, rude ori afini, până la gradul al patrulea inclusiv, în rândul candidatilor. Toti membrii comisiilor vor completa declaratii în acest sens. Aceeasi persoană poate face parte dintr-o singură comisie.

(3) Dacă incompatibilitatea prevăzută la alin. (2) se iveste ulterior desemnării membrilor comisiilor, membrul în cauză are obligatia să comunice de îndată această situatie presedintelui comisiei, în vederea înlocuirii sale.”

6. La articolul 6, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Comisia de organizare a concursului se compune din:

- presedinte: secretarul general al Consiliului Superior al Magistraturii, secretarul general adjunct sau directorii Directiei resurse umane si organizare, după caz;

- vicepresedinti: directorii Institutului National al Magistraturii sau directorii Directiei resurse umane si organizare, după caz;

- membri: directori, sefi de serviciu sau birou, judecători si procurori detasati în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii sau al Institutului National al Magistraturii, consilieri asimilati magistratilor din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, experti ai Institutului National al Magistraturii, functionari publici si personal contractual din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii si al Institutului National al Magistraturii.”

7. La articolul 7, punctele 1, 7, 9, 10, 11 si 12 se modifică si vor avea următorul cuprins:

„1. transmite cererea tipizată de înscriere, împreună cu toate datele referitoare la organizarea concursului, către tribunale si parchetele de pe lângă acestea;

..................................................

7. preia de la comisia de elaborare a subiectelor, pe bază de delegatie nominală, subiectele pentru proba scrisă si baremele de evaluare si de notare, în plicuri distincte, închise si sigilate;

..................................................

9. coordonează multiplicarea subiectelor pentru proba scrisă în functie de numărul candidatilor, sigilând apoi plicurile continând necesarul de subiecte pentru fiecare sală;

10. distribuie candidatilor subiectele multiplicate pentru proba scrisă;

11. repartizează candidatii pe săli, pentru proba scrisă, în ordine alfabetică, dispune afisarea listelor respective cu cel putin 24 de ore înainte de sustinerea acesteia, pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii si Institutului National al Magistraturii, precum si pe usile sălilor în care se desfăsoară proba;

12. predă comisiei de contestatii lucrările scrise contestate, precum si baremele de evaluare si de notare;”.

8. La articolul 7, punctul 15 se abrogă.

9. La articolul 7, punctele 16 si 20 se modifică si vor avea următorul cuprins:

„16. ia măsuri pentru ca în spatiile în care se realizează corectarea lucrărilor sau se desfăsoară proba scrisă de concurs să nu pătrundă persoane străine neautorizate de comisie ori neprevăzute de prezentul regulament;

..................................................

20. informează conducerea Consiliului Superior al Magistraturii cu privire la orice situatie deosebită a cărei rezolvare nu este prevăzută în prezentul regulament, precum si cu privire la orice situatie care impune anularea unor subiecte, cum ar fi: pierderea, deteriorarea sau desecretizarea unui subiect;”.

10. La articolul 9, alineatele (1) si (2) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„Art. 9. - (1) Elaborarea subiectelor de concurs si a baremelor de evaluare si notare se realizează de comisia de elaborare a subiectelor. Solutionarea contestatiilor la baremele de evaluare si notare si la punctajul stabilit prin procesare electronică se realizează de comisia de contestatii.

(2) Comisiile indicate la alin. (1) sunt numite prin hotărâre a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului National al Magistraturii, si sunt conduse de câte un presedinte. Presedintele comisiei de elaborare a subiectelor veghează la respectarea regulilor de elaborare a subiectelor, stabileste timpul de concurs si coordonează activitatea comisiei.”

11. La articolul 9, alineatul (3) se abrogă.

12. La articolul 9, alineatele (6) si (8) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„(6) Membrii comisiilor de elaborare a subiectelor si de contestatii vor semna contracte de participare în comisii cu privire la respectarea atributiilor ce le revin potrivit dispozitiilor prezentului regulament si cu privire la modalitătile de plată.

..................................................

(8) În comisiile prevăzute la alin. (1) vor fi numiti si membri supleanti care vor înlocui de drept, în ordinea stabilită de Consiliul Superior al Magistraturii prin hotărârea de numire a comisiilor de concurs, pe acei membri ai comisiei care, din motive întemeiate, nu îsi pot exercita atributiile. Înlocuirea se dispune de presedintele comisiei din care face parte membrul înlocuit.”

13. Articolul 10 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 10. - Numirea membrilor comisiei de elaborare a subiectelor se face cu cel putin 10 zile înaintea datei de desfăsurare a probei scrise.”

14. La articolul 11 punctul 1, litera c) se abrogă.

15. La articolul 11 punctul 1, literele g) si h) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„g) să anunte/să indice pentru fiecare tip de subiect atât punctajul prevăzut în barem, cât si timpul recomandat pentru rezolvare;

h) subiectele nu pot contine probleme controversate în doctrină sau în practică.”

16. La articolul 11 punctul 1, literele i) si j) se abrogă.

17. La articolul 11, punctul 2 se modifică si va avea următorul cuprins:

„2. predarea către comisia de organizare a concursului, cu cel putin 12 ore înainte de desfăsurarea probei scrise, a subiectelor si baremelor de evaluare si de notare, în plicuri închise si sigilate;”.

18. La articolul 11, punctele 3 si 4 se abrogă.

19. Articolul 12 se abrogă.

20. La articolul 13, alineatele (2) si (3) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„(2) Numirea membrilor comisiei de contestatii pentru proba scrisă va avea loc odată cu numirea membrilor comisiei de elaborare a subiectelor.

(3) Comisia de contestatii examinează contestatiile la barem si adoptă baremul definitiv, care va fi publicat pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii si Institutului National al Magistraturii.”

21. La articolul 13, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

„(4) Comisia de contestatii reevaluează lucrările ale căror note initiale au fost contestate si stabileste notele finale, conform baremelor de evaluare si notare.”

22. La articolul 14, alineatele (1), (3) si (5) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„Art. 14. - (1) Verificarea îndeplinirii conditiilor prevăzute la art. 14 alin. (2) lit. a) - d), precum si la art. 33 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 se realizează de comisia de organizare a concursului.

..................................................

(3) Candidatii respinsi în urma verificării pot formula contestatii în termen de 48 de ore de la publicarea listei pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii si Institutului National al Magistraturii.

..................................................

(5) Contestatiile se solutionează, prin hotărâre definitivă, de sectia Consiliului Superior al Magistraturii, corespunzătoare optiunii din cererea de înscriere.”

23. Articolul 16 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 16. - (1) Proba scrisă va consta în sustinerea unui testgrilă pentru verificarea cunostintelor teoretice si practice.

(2) Testul-grilă pentru verificarea cunostintelor teoretice si practice cuprinde 70 de întrebări teoretice si practice din materiile de concurs prevăzute la art. 15 lit. a)-e), astfel:

a) câte 10 întrebări teoretice din materiile drept civil, drept procesual civil, drept penal, drept procesual penal, respectiv câte 5 întrebări teoretice din materiile organizare judiciară si jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului;

b) 10 întrebări practice din materiile drept civil si drept procesual civil si 10 întrebări practice din materiile drept penal si drept procesual penal.

(3) Pentru întrebările teoretice, fiecare răspuns corect primeste 0,1 puncte în sistemul de notare de la 0 la 10.

(4) Pentru întrebările practice, fiecare răspuns corect primeste 0,25 puncte în sistemul de notare de la 0 la 10.

(5) Nota lucrărilor care au primit notări între 0 si 1 va fi 1.

(6) Evaluarea răspunsurilor la întrebările testului-grilă se realizează prin procesare electronică.”

24. Articolul 17 se abrogă.

25. Articolul 18 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 18. - (1) Cu cel putin 24 de ore înainte de sustinerea probei scrise, comisia de organizare a concursului repartizează candidatii pe săli, în ordine alfabetică, si dispune publicarea listelor candidatilor pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii si Institutului National al Magistraturii, precum si afisarea acestora pe usile sălilor în care se desfăsoară concursul.

(2) Accesul candidatilor în săli este permis pe baza unui act de identitate, cel mai târziu cu 30 de minute înainte de începerea concursului. În mod exceptional, pentru motive temeinic justificate, pot fi admisi candidati în sală si cu mai putin de 30 de minute înainte de începerea concursului, dar nu si după deschiderea plicului cu subiecte.

(3) Înainte de aducerea subiectelor în săli, supraveghetorii aduc la cunostinta candidatilor modul de desfăsurare a probei si modul de completare a datelor personale pe teza de concurs tipizată.”

26. Articolul 19 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 19. - (1) Se interzice candidatilor să detină asupra lor pe timpul desfăsurării probei scrise orice fel de lucrări care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum si orice mijloace de comunicare. Nerespectarea acestor dispozitii duce la eliminarea din sală a candidatului.

(2) Candidatii se asază în ordine alfabetică, conform listelor afisate. Candidatii primesc teze de concurs tipizate, pe care îsi scriu cu majuscule numele si prenumele si completează citet celelalte date de pe coltul paginii ce urmează să fie lipit, precum si coli obisnuite pentru ciorne, marcate cu stampila Consiliului Superior al Magistraturii.

(3) Coltul tezei de concurs tipizate se lipeste si se stampilează în momentul predării lucrării, numai după ce persoanele care supraveghează în sală au verificat identitatea candidatilor si completarea corectă a tuturor datelor prevăzute si după ce responsabilii de sală semnează în interiorul portiunii din pagină care urmează să fie sigilată.

(4) Înscrierea numelui candidatului pe tezele tipizate în afara rubricii care se sigilează si orice alte semne distinctive care ar permite identificarea lucrării atrag anularea lucrării scrise respective.

(5) Frauda dovedită atrage eliminarea candidatului din concurs. Se consideră fraudă si încălcarea dispozitiilor alin. (1) si (4). În aceste cazuri responsabilul de sală consemnează într-un proces-verbal faptele constatate si măsurile luate, iar lucrarea scrisă se anulează cu mentiunea «fraudă». Procesul-verbal se comunică comisiei de organizare a concursului si candidatului respectiv.”

27. Articolul 20 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 20. - (1) Niciun membru al comisiei nu poate părăsi centrul de concurs si nu poate comunica în exterior continutul subiectelor de concurs până la încheierea probei scrise.

(2) Responsabilii de săli primesc plicurile cu subiecte de la presedinte, vicepresedinte sau un membru al comisiei de organizare a concursului, verifică integritatea acestora, le deschid si distribuie subiectele multiplicate fiecărui candidat.

(3) Pe parcursul desfăsurării probei scrise, membrii comisiei de organizare a concursului si supraveghetorii de săli nu pot da candidatilor indicatii referitoare la rezolvarea subiectelor si nu pot aduce modificări subiectelor sau baremelor. Orice nelămurire legată de subiecte se discută direct cu comisia de elaborare a subiectelor.

(4) Baremele de evaluare si notare se afisează la centrele de concurs cu 15 minute înainte de încheierea probei scrise. În termen de 24 de ore de la afisare candidatii pot face contestatii la bareme, care se depun la Institutul National al Magistraturii si se solutionează în termen de 24 de ore potrivit art. 13 alin. (3). Solutia se motivează în termen de 3 zile de la expirarea termenului de 24 de ore prevăzut pentru solutionarea contestatiilor. Baremele definitive stabilite în urma solutionării contestatiilor se publică de îndată pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii si Institutului National al Magistraturii.

(5) În situatia în care, în urma solutionării contestatiilor, se anulează una sau mai multe întrebări din testul-grilă, punctajul corespunzător întrebărilor anulate se acordă tuturor candidatilor.

(6) În ipoteza în care, în urma solutionării contestatiilor, se apreciază că răspunsul corect la una dintre întrebări este altul decât cel indicat în barem, se va acorda punctajul corespunzător întrebării respective pentru oricare dintre cele două variante de răspuns.

(7) În cazul admiterii contestatiilor la barem, consecintele suportate de membrii comisiei de elaborare a subiectelor, care sunt răspunzători pentru această situatie, pot consta fie în reducerea drepturilor bănesti cuvenite pentru activitatea prestată în cadrul comisiei, fie în imposibilitatea de a mai face parte din comisii similare, pe o perioadă de până la 3 ani.

(8) Măsurile prevăzute la alin. (7) pot fi aplicate de Consiliul Superior al Magistraturii în urma unei analize a cauzelor care au determinat această situatie.”

28. Articolul 21 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 21. - (1) Din momentul deschiderii plicului cu subiecte niciun candidat nu mai poate intra în sală si niciun candidat nu poate părăsi sala decât dacă predă lucrarea scrisă si semnează de predarea acesteia. Candidatii care nu se află în sală în momentul deschiderii plicului cu subiecte pierd dreptul de a mai sustine proba scrisă.

(2) În cazuri exceptionale, dacă un candidat solicită părăsirea temporară a sălii, el este însotit de una dintre persoanele care supraveghează, până la înapoierea în sala de concurs.

(3) Timpul destinat elaborării lucrării scrise, stabilit de comisia de elaborare a subiectelor, se socoteste din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor de concurs pentru fiecare candidat.

(4) Pentru elaborarea lucrării scrise, candidatii folosesc numai cerneală sau pastă de culoare neagră. Nu se foloseste altă hârtie decât cea distribuită candidatilor de către supraveghetori. Rezolvarea subiectelor se face exclusiv pe teza de concurs tipizată, iar solutiile scrise pe ciorne sau pe foaia cu subiecte nu se iau în considerare.

(5) În cazul în care unii candidati doresc să îsi transcrie lucrarea, fără să depăsească timpul stabilit, acestia primesc alte teze tipizate. Acest lucru este consemnat de către supraveghetori în procesul-verbal de predare-primire a lucrărilor scrise. Colile folosite initial se anulează pe loc de către supraveghetori, mentionându-se pe ele «anulat», se semnează de cei 2 supraveghetori si se păstrează în conditiile stabilite pentru documentele de concurs.

(6) Fiecare candidat primeste atâtea teze de concurs tipizate si atâtea coli de ciornă câte îi sunt necesare.”

29. Articolul 22 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 22. - (1) Pe măsură ce îsi încheie lucrările candidatii le predau supraveghetorilor.

(2) La expirarea timpului acordat candidatii predau lucrările în faza în care se află, sub semnătură, fiind interzisă depăsirea timpului stabilit. Ultimii 3 candidati rămân în sală până la predarea ultimei lucrări.

(3) Toti candidatii semnează, în momentul predării lucrărilor, în procesele-verbale de predare-primire a acestora.

(4) Pentru fiecare sală se întocmeste un proces-verbal.

(5) Ciornele si lucrările anulate se strâng separat si se păstrează de comisia de organizare a concursului alături de celelalte documente de concurs.

(6) Supraveghetorii predau lucrările scrise, sub semnătură, reprezentantului comisiei de organizare a concursului.”

30. După articolul 22 se introduc sapte noi articole, articolele 221-227, cu următorul cuprins:

„Art. 221. - Rezultatele se publică simultan pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii si Institutului National al Magistraturii si se transmit în vederea afisării la sediile tribunalelor si parchetelor de pe lângă acestea.”

„Art. 222. - (1) Candidatii pot contesta notele obtinute la proba scrisă tip grilă.

(2) Contestatiile se depun, în termen de 48 de ore de la publicarea rezultatelor, la sediul Institutului National al Magistraturii ori se trimit, în acelasi termen, prin fax, Institutului National al Magistraturii.

(3) În vederea solutionării contestatiilor, lucrările scrise se renumerotează si se sigilează, fiind înscrise într-un borderou separat.

(4) Lucrările se predau comisiei de solutionare a contestatiilor, însotite de un borderou de predare -primire în care se mentionează numărul de ordine al lucrărilor.

Art. 223. - Nota acordată de comisia de solutionare a contestatiilor este definitivă si nu poate fi mai mică decât nota contestată.

Art. 224. - (1) În urma solutionării contestatiilor, comisia de organizare a concursului întocmeste listele finale.

(2) Rezultatele finale ale concursului se publică simultan pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii si Institutului National al Magistraturii si se transmit în vederea afisării la sediile tribunalelor si parchetelor de pe lângă acestea.

Art. 225. - (1) Pentru a fi declarat admis la concurs candidatul trebuie să obtină cel putin nota 7.

(2) La medii egale departajarea candidatilor se face în functie de vechimea în activitatea juridică. În situatia în care există posturi vacante de judecători si procurori, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii poate suplimenta numărul de posturi scoase la concurs, astfel încât să poată fi repartizati toti candidatii care au obtinut medii egale cu cea a ultimului candidat declarat admis.

Art. 226. - (1) Candidatii admisi la proba scrisă vor fi verificati sub aspectul bunei reputatii de către inspectori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, cu respectarea dispozitiilor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificările si completările ulterioare, si vor fi programati pentru a se prezenta la vizita medicală si la testarea psihologică.

(2) Candidatii inapti pentru exercitarea functiei, din punct de vedere medical sau psihologic, precum si cei care nu se bucură de o bună reputatie sunt declarati respinsi.

Art. 227. - Sectiile Consiliului Superior al Magistraturii verifică îndeplinirea conditiilor prevăzute la art. 14 alin. (2) si la art. 33 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 de către candidatii declarati admisi la concurs.”

31. La articolul 23, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) Candidatii care nu au fost declarati admisi pentru functia pentru care au concurat, dar care îndeplinesc conditiile de medie prevăzute la art. 225 alin. (1), pot opta pentru posturile rămase neocupate în urma desfăsurării concursului.”

32. După articolul 24 se introduce un nou articol, articolul 241 , cu următorul cuprins:

„Art. 241. - După numirea în functia de judecător sau de procuror, candidatii declarati admisi sunt obligati să urmeze, pe o perioadă de 6 luni, un curs de formare profesională în cadrul Institutului National al Magistraturii. Cursul va cuprinde în mod obligatoriu si elemente de drept comunitar.”

33. La articolul 26, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 26. - (1) Cererile pentru ocuparea posturilor mentionate la art. 25 se depun la sediul Consiliului Superior al Magistraturii, în termen de cel mult 30 de zile de la data afisării, însotite de înscrisurile prin care se dovedeste îndeplinirea conditiilor prevăzute la art. 33 alin. (5), (7), (8) si (10) din Legea nr. 303/2004, precum si de orice alte înscrisuri considerate relevante de candidat.”

34. La articolul 27, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 27. - (1) În termen de 10 zile de la expirarea termenului pentru depunerea cererilor, Directia resurse umane si organizare din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii întocmeste un referat privind îndeplinirea conditiilor prevăzute la art. 14 alin. (2) lit. a) - d) si la art. 33 alin. (5), (7) si (8), după caz, din Legea nr. 303/2004.”

35. Articolele 30, 31, 32, 33, 34, 35 si 36 se abrogă.

36. La articolul 37, alineatele (1), (2), (3) si (4) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„Art. 37. - (1) Testarea psihologică constă în sustinerea unor teste specifice de evaluare psihologică, propuse de specialisti desemnati de către Consiliul Superior al Magistraturii, si se concretizează prin acordarea calificativului «admis» sau «respins».

(2) În vederea publicării rezultatelor testării psihologice, fiecărui candidat îi va fi atribuit un cod alcătuit dintr-o literă si 4 cifre. Calificativul acordat se aduce la cunostintă prin publicare pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii si Institutului National al Magistraturii.

(3) În termen de 3 zile de la comunicare, candidatii respinsi pot formula contestatie, care se depune la Directia resurse umane si organizare.

(4) Contestatiile se solutionează de către comisia de reexaminare psihologică, formată din 2 psihologi, desemnati de Consiliul Superior al Magistraturii, la propunerea Directiei resurse umane si organizare.”

Art. II. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Consiliului Superior al Magistraturii,

judecător Lidia Bărbulescu

 

Bucuresti, 7 februarie 2008.

Nr. 123.