MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 138         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 22 februarie 2008

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

12. - Ordonantă de urgentă pentru reglementarea unor măsuri financiare în domeniul sanitar

 

171. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, pentru finantarea cheltuielilor aferente organizării la Bucuresti, în perioada 2-4 aprilie 2008, a Summitului NATO

 

172. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătătii Publice din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, pentru finantarea cheltuielilor aferente Summitului NATO organizat la Bucuresti în perioada 2-4 aprilie 2008

 

173. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitătii din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, în vederea finantării unor cheltuieli de capital

 

175. - Hotărâre privind stabilirea modelelor Registrului declaratiilor de avere si Registrului declaratiilor de interese

 

176. - Hotărâre privind elaborarea Rezumatului annual pentru fondurile structurale si de coeziune si pentru Fondul European pentru Pescuit

 

177. - Hotărâre privind aprobarea Licentei de concesiune nr. 5.730/2004 a activitătii miniere de exploatare a andezitului industrial si de constructie, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială „ECA 2000” - S.R.L.

 

178. - Hotărâre privind aprobarea unei licente de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială „ECA 2000” - S.R.L.

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

36. - Decizie privind numirea Comisiei de disciplină pentru înaltii functionari publici

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.399/2.444/2007. - Ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor si al ministrului economiei si finantelor privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2007 al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Constructii si Economia Constructiilor - INCERC Bucuresti

 

29. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind aprobarea a două licente de concesiune pentru explorare

 

ACTE ALE ÎNALTEI CURTI DE CASATIE SI JUSTITIE

 

Decizia nr. LIV (54) din 4 iunie 2007

 

Decizia nr. LV (55) din 4 iunie 2007

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru reglementarea unor măsuri financiare în domeniul sanitar

 

Având în vedere că:

- în anul 2007 bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006, cu modificările si completările ulterioare, a avut aprobate fonduri prin transferuri de la Ministerul Sănătătii Publice, din subventii de la bugetul de stat si din subventii primite din veniturile proprii ale Ministerului Sănătătii Publice pentru finantarea unor actiuni; în limita acestor sume aprobate la cheltuieli s-au încheiat contracte cu furnizorii de servicii medicale, în baza cărora au fost acordate servicii si medicamente asiguratilor, au fost achitate datoriile spitalelor, ale farmaciilor etc. Sumele solicitate în luna decembrie 2007, reprezentând subventii de la bugetul de stat, nu au fost transferate în totalitate în contul fondului din cauza limitării deschiderilor de credite ale Ministerului Sănătătii Publice, creându-se astfel situatia în care la finele anului s-a constatat că au fost efectuate plăti din fond fără alimentarea contului de la bugetul de stat;

- în luna decembrie 2007, din aceeasi cauză, contravaloarea unor vaccinuri achizitionate în baza contractelor încheiate cu furnizorii adjudecati la licitatiile nationale organizate de Ministerul Sănătătii Publice a fost decontată din venituri proprii;

- la finele anului 2007 au rămas neachitate către furnizori sume aferente programelor nationale de sănătate, reparatiilor capitale, investitiilor si dotărilor la spitale, măsurile prevăzute în prezenta ordonantă de urgentă vizează interesul social, în sensul asigurării continuitătii în derularea unor actiuni în domeniul sănătătii, constituind o situatie de urgentă si extraordinară. În cazul în care nu se luau măsurile reglementate prin acest act normativ, activitătile din sistemul sanitar nu se puteau desfăsura în conditii optime, punând în pericol sănătatea populatiei, aceste împrejurări constituie situatii care necesită măsuri imediate de reglementare a cheltuielilor bugetului Ministerului  Sănătătii Publice si al Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. - (1) Sumele decontate de Ministerul Sănătătii Publice din venituri proprii în limita cheltuielilor aprobate în anul 2007, reprezentând contravaloarea unor vaccinuri pentru care documentele justificative au fost înregistrate pe cheltuielile anului 2007, rămân cheltuieli ale bugetului din care au fost plătite.

(2) Pentru finantarea cheltuielilor angajate, lichidate si ordonantate în anul 2007 se autorizează Ministerul Sănătătii Publice să efectueze, în cadrul bugetului aprobat pe anul 2008, virări de credite bugetare prin derogare de la prevederile art. 47 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare.

(3) Sumele decontate din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate în limita cheltuielilor aprobate în anul 2007, a căror sursă de finantare erau subventiile de la bugetul de stat si pentru care nu s-au efectuat transferuri, rămân cheltuieli ale bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate din care au fost plătite.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 20 februarie 2008.

Nr. 12.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, pentru finantarea cheltuielilor aferente organizării la Bucuresti, în perioada 2-4 aprilie 2008, a Summitului NATO

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, cu suma de 18.900 mii lei, la capitolul bugetar 51.01 „Autorităti publice si actiuni externe”, titlul 20 „Bunuri si servicii”, pentru finantarea cheltuielilor aferente organizării Summitului NATO, în perioada 2-4 aprilie 2008, la Bucuresti.

Art. 2. - Ministerul Economiei si Finantelor este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2008.

Art. 3. - Cu sumele rămase neutilizate până la 30 iunie 2008 se reîntregeste Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008.

 

 

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor externe,

Răduta Dana Matache,

secretar de stat

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 20 februarie 2008.

Nr. 171.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătătii Publice din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, pentru finantarea cheltuielilor aferente Summitului NATO organizat la Bucuresti în perioada 2-4 aprilie 2008

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al Hotărârii Guvernului nr. 1.412/2007 privind unele măsuri referitoare la organizarea la Bucuresti, în perioada 2-4 aprilie 2008, a Summitului NATO, cu completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art.1. - Se suplimentează bugetul Ministerului Sănătătii Publice pe anul 2008, la capitolul 66.01 „Sănătate”, cu suma de 1.457,0 mii lei din Fondul de rezervă la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008.

Art.2. - Suma prevăzută la art. 1 este destinată finantării unor cheltuieli ocazionate de Summitul NATO organizat la Bucuresti în perioada 2-4 aprilie 2008, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. - După încheierea Summitului NATO, obiectele de inventar, masinile si mijloacele de transport achizitionate rămân în dotarea Ministerului Sănătătii Publice.

Art.4. - Cu sumele rămase neutilizate se reîntregeste Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008.

Art.5. - Se autorizează Ministerul Economiei si Finantelor să introducă modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Ministerului Sănătătii Publice pe anul 2008.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 20 februarie 2008.

Nr. 172.

 

ANEXĂ

 

DETALIEREA

cheltuielilor prevăzute a fi efectuate de către Ministerul Sănătătii Publice cu ocazia Summitului NATO organizat la Bucuresti în perioada 2-4 aprilie 2008

 

 

-mii lei-

Capitolul 66.01 „Sănătate” - Program de administratie sanitară si politici de sănătate

1.457,0

Titlul 10 „Cheltuieli de personal”, alineatul 10.13 „Indemnizatii de delegare”

(340 pers./13 lei/7 zile)

31,0

Titlul 20 „Bunuri si servicii”

749,0

Articolul 20.04 Medicamente si materiale sanitare

159,0

Analize de laborator efectuate de Inspectia Sanitară de Stat

 

Articolul 20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar

74,0

Achizitia a 100 statii radio UHF pentru conducerea activitătilor si cresterea operativitătii interventiilor

 

Articolul 20.06 Deplasări, detasări, transferări

476,0

Cheltuieli de transport si cazare (340 pers./200 lei/7 zile)

 

Art. 20.30 Alte cheltuieli

40,0

Titlul 51 „Transferuri între unităti ale administratiei publice”

                                                     400,0

Alineatul 01.03 Actiuni de sănătate, din care pentru:

 

- combustibil ambulante din teritoriu

400,0

Titlul 70 „Cheltuieli de capital”

277,0

- achizitionarea unei autospeciale pentru comandă si coordonare

277,0

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitătii din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, în vederea finantării unor cheltuieli de capital

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, precum si al Legii bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă suplimentarea bugetului Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitătii din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, la capitolul 51.01 „Autorităti publice si actiuni externe”, titlul 71 „Active nefinanciare”, cu suma de 1.300 mii lei.

(2) Fondurile prevăzute la alin. (1) se utilizează pentru achizitionarea de sisteme antiefractie si de protectie contra incendiilor, efectuarea de lucrări de amenajare, arhivarea electronică a documentelor, dulapuri pentru depozitarea dosarelor, precum si achizitionarea unor autovehicule care vor deservi activitatea Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitătii.

Art. 2. - Ministerul Economiei si Finantelor este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitătii pe anul 2008.

Art. 3. - Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitătii răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumelor alocate potrivit prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ilie Gavril Bolojan

Presedintele Consiliului National

pentru Studierea Arhivelor Securitătii,

Ladislau-Antoniu Csendes

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 20 februarie 2008.

Nr. 173.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea modelelor Registrului declaratiilor de avere si Registrului declaratiilor de interese

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 10 lit. d) din Legea nr. 144/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă modelul Registrului declaratiilor de avere, prevăzut în anexa nr. 1, si modelul Registrului declaratiilor de interese, prevăzut în anexa nr. 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Registrul declaratiilor de avere va fi confectionat la dimensiunile de 210 x 297 mm, orientarea paginii – tip vedere, si va contine 50 de file, respectiv 100 de pagini, numerotate de la 1 la 50. Coperta va fi de culoare rosie, iar textul de pe copertă va fi tipărit cu litere de culoare albă.

(2) Registrul declaratiilor de interese va fi confectionat la dimensiunile de 210 x 297 mm, orientarea paginii - tip vedere, si va contine 50 de file, respectiv 100 de pagini, numerotate de la 1 la 50. Coperta va fi de culoare albastră, iar textul de pe copertă va fi tipărit cu litere de culoare albă.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Vicepresedintele Agentiei Nationale de Integritate,

Alexandru Cătălin Macovei

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

 

Bucuresti, 20 februarie 2008.

Nr. 175.

 

ANEXA Nr. 1

 

ROMÂNIA

..................................................

 

(denumirea institutiei)

 

REGISTRUL

DECLARATIILOR DE AVERE

 

Nr.

 

 

 

 

 

 

 

Nr de înregistrare

Data depunerii

Anul .......................

Numele și prenumele

declarantului

Funcția

deținută

Actul de
identitate*)

Schimbările intervenite

în declarația de avere**)

Luna

Ziua

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


*) Se vor mentiona tipul actului de identitate, seria si numărul acestuia.

**) Se va face mentinunea „da” sau “nu”, după caz. Mentiunea „da” va fi completată cu datele de identificare ale ultimei declaratii depuse conform

dispozitiilor legale (numărul, data si entitatea la care aceasta a fost înregistrată).

 

ANEXA Nr. 2

 

MODELUL

registrului declaratiilor de interese

 

ROMÂNIA

..................................................

 

(denumirea institutiei)

 

REGISTRUL

DECLARATIILOR DE AVERE

 

Nr.

 

 

 

 

 

 

 

Nr de înregistrare

Data depunerii

Anul .......................

Numele și prenumele

declarantului

Funcția

deținută

Actul de
identitate*)

Schimbările intervenite

în declarația de avere**)

Luna

Ziua

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


*) Se vor mentiona tipul actului de identitate, seria si numărul acestuia.

**) Se va face mentinunea „da” sau « nu”, după caz. Mentiunea „da” va fi completată cu datele de identificare ale ultimei declaratii depuse conform

dispozitiilor legale (numărul, data si entitatea la care aceasta a fost înregistrată).

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind elaborarea Rezumatului anual pentru fondurile structurale si de coeziune si pentru Fondul European pentru Pescuit

 

Având în vedere prevederile Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1.995/2006 al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1.605/2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunitătilor Europene si ale Regulamentului (CE, Euratom) nr. 478/2007 al Comisiei de modificare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 2.342/2002 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1.605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunitătilor Europene, precum si ale art. 141 si 142 din Legea nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi, republicată, cu modificările si completările ulterioare, în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Termenul Rezumat anual are întelesul prevăzut în Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1.995/2006 al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1.605/2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunitătilor Europene si în Regulamentul (CE, Euratom) nr. 478/2007 al Comisiei de modificare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 2.342/2002 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1.605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunitătilor Europene.

Art. 2. - Rezumatul anual este elaborat si transmis Comisiei Europene de către Autoritatea de audit de pe lângă Curtea de Conturi, constituită în conformitate cu prevederile Legii nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi, republicată, cu modificările si completările ulterioare, pentru realizarea auditului aferent fondurilor comunitare alocate României.

Art. 3. - (1) Ministerul Economiei si Finantelor, în calitate de autoritate de certificare si plată pentru fondurile structurale si de coeziune, si Directia pentru coordonarea agentiilor de plăti, care functionează ca structură independentă pe lângă Agentia de Plăti pentru Dezvoltare Rurală si Pescuit, în calitate de autoritate de certificare pentru Fondul European pentru Pescuit, au obligatia de a transmite Autoritătii de audit, până la data de 20 ianuarie a fiecărui an, informatii cu privire la cheltuielile certificate, sumele retrase, recuperate si de recuperat, precum si alte informatii de competenta autoritătilor de certificare, necesare întocmirii Rezumatului anual, în formatul solicitat de Comisia Europeană.

(2) Structurile prevăzute la alin. (1) răspund de realitatea, actualitatea si corectitudinea informatiilor transmise pentru a fi incluse în Rezumatul anual.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

p. Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Gheorghe Albu,

secretar de stat

p. Ministrul apărării,

Corneliu Dobritoiu,

secretar de stat

Departamentul pentru Afaceri Europene,

Adrian Ciocănea,

secretar de stat

 

Bucuresti, 20 februarie 2008.

Nr. 176.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Licentei de concesiune nr. 5.730/2004 a activitătii miniere de exploatare a andezitului industrial si de constructie, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială „ECA 2000” - S.R.L.

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 13 si al art. 21 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Licenta de concesiune nr. 5.730/2004 a activitătii miniere de exploatare a andezitului industrial si de constructie, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială „ECA 2000” - S.R.L., cu sediul în municipiul Deva, Str. Depozitelor nr. 5, camera 6, judetul Hunedoara, în calitate de concesionar, în perimetrul Brătuleasa din comuna Vârfurile, judetul Arad, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Licenta de concesiune a activitătii miniere de exploatare a andezitului industrial si de constructie prevăzută la art. 1 intră în vigoare la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Bogdan Găbudeanu

Ministrul mediului si dezvoltării durabile,

Attila Korodi

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 20 februarie 2008.

Nr. 177.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unei licente de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială „ECA 2000” - S.R.L.

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 13 si al art. 21 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Licenta de concesiune a activitătii miniere de exploatare nr. 6.382/2005, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială „ECA 2000” - S.R.L., cu sediul în municipiul Deva, Str. Depozitelor nr. 5, camera 6, judetul Hunedoara, în calitate de concesionar, în perimetrul Valea Dosului din comuna Vârfurile, judetul Arad, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Licenta de concesiune a activitătii miniere de exploatare prevăzută la art. 1 intră în vigoare la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Bogdan Găbudeanu

Ministrul mediului si dezvoltării durabile,

Attila Korodi

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 20 februarie 2008.

Nr. 178.


*) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind numirea Comisiei de disciplină pentru înaltii functionari publici

 

Având în vedere dispozitiile art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 1.344/2007 privind normele de organizare si functionare a comisiilor de disciplină, precum si ale art. 16 lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici,

tinând cont de propunerea înaintată prin Adresa Ministerului Internelor si Reformei Administrative nr. 2.850/DGMRU din 12 februarie 2008,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, al art. 79 alin. (4) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, si al art. 8 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.344/2007,

primul-ministru emite prezenta decizie.

Art. 1. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii se numeste Comisia de disciplină pentru înaltii functionari publici, având componenta prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. - Secretariatul tehnic al Comisiei de disciplină se asigură de către Agentia Natională a Functionarilor Publici. Desemnarea persoanelor care asigură secretariatul tehnic se face prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.

Art. 3. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii se abrogă Decizia primului-ministru nr. 10/2007 privind modificarea componentei Comisiei de disciplină pentru înaltii functionari publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 43 din 19 ianuarie 2007.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

 

Bucuresti, 20 februarie 2008.

Nr. 36.

 

ANEXĂ

 

COMPONENTA

Comisiei de disciplină pentru înaltii functionari publici

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

Functia si institutia

Calitatea

1.

Mircea Alexandru

Secretar general adjunct, Ministerul Internelor si Reformei Administrative

Membru titular

2.

Gavrilă Georgeta

Secretar general, Ministerul Apărării

Membru titular

3.

Popa Ion

Prefect, Institutia Prefectului Judetului Arges

Membru titular

4.

Dontu Adriana

Prefect, Institutia Prefectului Judetului Brasov

Membru titular

5.

Renga Radu

Prefect, Institutia Prefectului Judetului Vâlcea

Membru titular

6.

Nitulescu Virgil Stefan

Secretar general, Ministerul Culturii si Cultelor

Membru supleant

7.

Covaciu Cosmin Adrian

Prefect, Institutia Prefectului Judetului Alba

Membru supleant

8.

Ghitea Mircea Teodor

Prefect, Institutia Prefectului Judetului Bihor

Membru supleant

9.

Balaban Alexandru Gabriel

Prefect, Institutia Prefectului Judetului Buzău

Membru supleant

10.

Bud Radu

Prefect, Institutia Prefectului Judetului Satu Mare

Membru supleant

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE SI LOCUINTELOR

Nr. 1.399 din 18 decembrie 2007

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

Nr. 2.444 din 20 decembrie 2007

 

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2007 al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Constructii si Economia Constructiilor - INCERC Bucuresti

 

În temeiul prevederilor art.2 alin. (3) din Legea nr. 292/2002 privind stabilirea modalitătii de aprobare a bugetelor de venituri si cheltuieli ale institutelor nationale de cercetare-dezvoltare, ale art. 24 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifică si dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 1 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 1/2007 privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale unitătilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si a autoritătilor publice centrale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 176/2007, cu modificările ulterioare, ale art. 10 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 361/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor,

ministrul dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor si ministrul economiei si finantelor emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2007 al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Constructii si Economia Constructiilor - INCERC Bucuresti, care functionează în coordonarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli prevăzut la art. 1 reprezintă limitele maxime, ce nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate, cu aprobarea ministrului dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor si a ministrului economiei si finantelor.

Art. 3. - Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage răspunderea contraventională în conditiile legii.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 5. - Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Constructii si Economia Constructiilor - INCERC Bucuresti va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor,

László Borbély

p. Ministrul economiei si finantelor,

Cătălin Doica,

secretar de stat

 

ANEXĂ1)

 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE SI LOCUINTELOR

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN CONSTRUCTII

SI ECONOMIA CONSTRUCTIILOR - INCERC BUCURESTI

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT

PE ANUL 2007

 


 

 

 

mii lei

INDICATORI

Nr.rind

BVC aprobat
an 2007

Rectificare BVC
an 2007

Diferenta

A

0

 

 

 

1 VENITURI TOTALE, din care:

1

13.800

13.800

0

1)VENITURI DIN EXPLOATARE,

din care:

2

13.785

13.785

0

a) Venituri din activitatea de bază*)

3

12.845

12.845

0

b) Venituri din alte activităti conexe activitătii de cercetare - dezvoltare

4

940

940

0

2) VENITURI FINANCIARE

5

15

15

0

3) VENITURI EXTRAORDINARE

6

-

-

 

II CHELTUIELI TOTALE, din care:

7

12.500

12.500

0

1) Cheltuieli de exploatare total, din care:

8

12.486

12.486

0

a) Bunuri si servicii

9

3604

3.604

0

b) Cheltuieli de personal, din care:

10

7095

7.095

0

-cheltuieli cu salariile

11

4.930

4.930

0

- contributii pentru asigurări sociale de stat

12

961

961

0

- contributii pentru asigurările de somaj

13

99

99

0

- contributii pentru asigurările sociale de sănătate

14

296

296

0

- contributii pentru asigurările de accidente de muncă si boli profesionale

15

47

47

0

- contributii pentru concedii si indemnizatii

16

42

42

0

- contributii la Fondul de garantare a creantelor salariale

17

12

12

0

- contributii la fondul de pensii facultative

18

-

-

 

- alte cheltuieli de personal, din care:

19

708

708

0

- deplasări, detasări

20

192

192

0

- tichete de masă

21

516

516

0

c) Chelt.de exploatare privind amortizarea si provizioanele

22

1.119

1.119

0

d) Cheltuieli de protocol

23

26

26

0

e)Cheltuieli de reclamă si publicitate

24

40

40

0

f) Cheltuieli cu sponsorizarea

25

-

-

 

g) Cheltuieli prevăzute la art.21 (3 - litera c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal

26

99

99

0

- tichete de cresă

27

 

 

 

- tichete cadou

28

 

 

 

h) Alte cheltuieli

29

503

503

0

2) Cheltuieli financiare, din care

30

14

14

0

- cheltuieli privind dobânzile

31

 

 

 

- alte cheltuieli financiare

32

14

14

0

3) Cheltuieli extraordinare

33

-

-

 

III.  REZULTATUL BRUT (profit / pierdere)

34

1.300

1.300

0

IV. IMPOZIT PE PROFIT

35

20S

208

0

V.REZULTATULNET (profit/ pierdere)

36

1.092

1.092

0

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN
ANII PRECEDENTI

37

 

 

 

VII.PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENTI (potrivit OG 57/2002 aprobată prin Legea nr.324/2003) din care:

38

1.092

1.092

0

a)Pentru cointeresarea personalului angajat în activitatea de cerceta re-dezvolta re

39

218

218

0

b)Pentru finantarea dezvoltării institutului , în conformitate cu planul de investitii si dotări ale acestuia, aprobat de organul administratiei centrale coordonator

40

656

656

0

c)Pentru desfăsurarea activitătii curente, inclusiv pentru cofinantarea proiectelor

41

218

218

0

VIII. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR,
din care:

42

3.705

5.205

1.500

1. Surse proprii

43

1.775

1.775

0

2.Alocatii de la bugetul de stat pentru investitii

44

1.930

3.430

1.500

3. Credite bancare pentru investitii

45

 

 

 

- interne

46

 

 

 

- externe

47

 

 

 


 

 

 

mii lei

INDICATORI

Nr.rind

BVC aprobat
an 2007

Rectificare BVC
an 2007

Diferenta

4.Alte surse

48

 

 

 

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTITII,   din care:

49

3. 705

5.205

1.500

1. Investitii, inclusiv investii în curs la finele anului

50

3.705

5.205

1.500

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

51

 

 

 

- interne

52

 

 

 

- externe

53

 

 

 

X.  DATE DE FUNDAMENTARE

 

 

 

 

1. Venituri totale (rd.01)

54

13.800

13.800

0

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale

55

12.500

12.500

0

3.Rezultate (+/-) (rd.54-rd.55)

56

1.300

1.300

0

4. Număr mediu de personal, total institut din care

57

305

305

0

- număr mediu personal de cercetare - dezvoltare

58

235

235

0

5. Câstigul mediu lunar pe salariat, total institut **) (lei)

59

1.272

1.272

0

6.Câstigul mediu lunar pe personal de cercetare - dezvoltare (lei)

60

1.705

1.705

0

7 Rentabilitatea (rd 56/rtd 55*100)

61

10,40

10,40

0

8 Productivitatea muncii pe total personal mii lei/pers
rd.02/rd.57

62

45,20

45,20

0

9.Rata rentabilitătii financiare (rd.38*100)/capital propriu

63

11,44

962

-1 82

10.Plăti restante

64

-

-

-

11.Creante de încasat

65

-

-

-

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

ORDIN

privind aprobarea a două licente de concesiune pentru explorare

 

Având în vedere prevederile art. 15 si ale art. 21 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 756/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, precum si al Deciziei primului-ministru nr. 195/2006,

presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă licenta de concesiune privind explorarea resurselor de lignit din perimetrul Lupota Sud, judetul Gorj, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială „LIGNIT COMPANY” - S.R.L. din municipiul Târgu Jiu, judetul Gorj, în calitate de concesionar.

Art. 2. - Se aprobă licenta de concesiune privind explorarea resurselor de lignit din perimetrul Valea lui Ivan, judetul Gorj, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială „ROVIATRANS” - S.R.L. din satul Văgiulesti, judetul Gorj, în calitate de concesionar.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Bogdan Găbudeanu

 

Bucuresti, 15 februarie 2008.

Nr. 29.


*) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului/Autoritatea Natională pentru Cercetare stiintifică, inclusiv cele din contractele de finantare pe programe-nucleu, sunt în sumă de 5.129 mii lei, încheiate până la data de 23.07.2007, iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite care finantează programe si proiecte din planurile sectoriale sunt în sumă de - mii lei.

**) Câstigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenta sumelor prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de administratie si a drepturilor salariale ale directorului general.

 

 

ACTE ALE ÎNALTEI CURTI DE CASATIE SI JUSTITIE

 

ÎNALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE

-SECTIILE UNITE-

 

DECIZIA Nr. LIV (54)

din 4 iunie 2007

Dosar nr. 19/2007

 

Sub presedintia domnului profesor univ. dr. Nicolae Popa, presedintele Înaltei Curti de Casatie si Justitie, Înalta Curte de Casatie si Justitie, constituită în Sectii Unite, în conformitate cu dispozitiile art. 25 lit. a) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, s-a întrunit în vederea examinării recursului în interesul legii, formulat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, în legătură cu aplicarea dispozitiilor art. 92 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, referitor la posibilitatea consilierilor locali de a cumula pensia anticipată, respectiv pensia anticipată partială, cu indemnizatia reglementată prin art. 34 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali.

Sectiile Unite au fost constituite cu respectarea dispozitiilor art. 34 din Legea nr. 304/2004, republicată, fiind prezenti 90 de judecători din totalul de 115 aflati în functie.

Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie a fost reprezentat de procurorul Antoaneta Florea.

Reprezentanta procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie a sustinut recursul în interesul legii în sensul în care a fost formulat, cerând să se decidă că nu este posibilă cumularea de către consilierii locali a pensiei anticipate, respectiv a pensiei anticipate partiale, cu indemnizatia reglementată prin dispozitiile art. 34 din Legea nr. 393/2004.

SECTIILE UNITE,

deliberând asupra recursului în interesul legii, constată următoarele:

În practica instantelor judecătoresti s-a ivit o diversitate de solutii în legătură cu aplicarea dispozitiilor art. 92 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare, cu privire la posibilitatea cumulării de către consilierii locali a pensiei anticipate, respectiv a pensiei anticipate partiale, cu indemnizatia reglementată prin dispozitiile art. 34 din Legea nr. 393/2004.

Astfel, unele instante au considerat că alesii locali nu pot cumula pensia anticipată, respectiv pensia anticipată partială, cu indemnizatia reglementată prin dispozitiile art. 34 din Legea nr. 393/2004, deoarece acestia nu fac parte din niciuna dintre categoriile sociale mentionate în art. 94 alin. (1) din Legea nr. 19/2000 care pot cumula pensia cu veniturile realizate dintr-o activitate profesională.

S-a motivat că adoptarea acestui punct de vedere se impune si pentru că prin art. 92 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 19/2000 se prevede că, în cazul în care beneficiarul pensiei anticipate sau al pensiei anticipate partiale se regăseste în vreuna dintre situatiile specificate în art. 5 alin. (1) pct. I si II din acea lege, plata pensiei se suspendă începând cu luna următoare celei în care s-a creat situatia respectivă. Or, s-a relevat că, din moment ce în art. 5 alin. (1) pct. II din Legea nr. 19/2000 se face referire expresă si la „persoanele care îsi desfăsoară activitatea în functii elective”, considerându-le asigurate obligatoriu în sistemul public, prin efectul legii, rezultă evident că si consilierii locali, care sunt alesi în această calitate, sunt exceptati de la posibilitatea de a li se acorda indemnizatia prevăzută în art. 34 din Legea nr. 393/2004, dacă beneficiază de pensie anticipată sau de pensie anticipată partială.

Alte instante, dimpotrivă, s-au pronuntat în sensul că si consilierii locali beneficiari ai pensiei anticipate sau ai pensiei anticipate partiale pot cumula această pensie cu indemnizatia reglementată prin art. 34 din Legea nr. 393/2004.

În motivarea acestei solutii s-a relevat că exercitarea de către consilierii locali a atributiilor ce le revin din această calitate nu reprezintă o activitate profesională în sensul prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea nr. 19/2000, deoarece nu constă în prestarea unei munci cu regim continuu într-o anumită profesie sau meserie, ci în îndeplinirea de însărcinări cu caracter nepermanent, având la bază exercitarea unui mandat în interes public, iar nu personal.

S-a mai subliniat că, de altfel, datorită caracterului nepermanent al veniturilor pe care consilierii locali le pot obtine sub forma indemnizatiei de sedintă, nici nu ar fi posibilă suspendarea pensiei anticipate, respectiv a pensiei anticipate partial, în temeiul dispozitiilor art. 92 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 19/2000.

Aceste din urmă instante au interpretat si aplicat corect dispozitiile legii.

Într-adevăr, potrivit art. 92 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 19/2000, astfel cum a fost modificată prin art. I pct. 20 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 9/2003, plata pensiei se suspendă începând cu luna următoare celei în care, între altele, „beneficiarul unei pensii anticipate sau al unei pensii anticipate partiale se regăseste în una dintre situatiile prevăzute la art. 5 alin. (1) pct. I si II”.

Pe de altă parte, în art. 5 alin. (1) pct. I si II din aceeasi lege, astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 9/2003, se prevede că „în sistemul public sunt asigurate obligatoriu, prin efectul legii:

I. persoanele care desfăsoară activităti pe bază de contract individual de muncă si functionarii publici;

II. persoanele care îsi desfăsoară activitatea în functii elective sau care sunt numite în cadrul autoritătii executive, legislative ori judecătoresti, pe durata mandatului, precum si membrii cooperatori dintr-o organizatie a cooperatiei mestesugăresti, ale căror drepturi si obligatii sunt asimilate, în conditiile prezentei legi, cu ale persoanelor prevăzute la pct. I”. Coroborarea acestor dispozitii din legea mentionată nu poate justifica însă excluderea automată de la beneficiul cumulului pensiei anticipate sau al pensiei anticipate partiale cu indemnizatia de sedintă pentru alesii locali, reglementată prin art. 34 din Legea nr. 393/2004, câtă vreme natura juridică a unei atari indemnizatii nu justifică încadrarea ei într-o remuneratie sau alt venit cu caracter permanent, susceptibil a se constitui în cumul împreună cu pensia anticipată sau cu pensia anticipată partială.

În această privintă este de observat că indemnizatia de sedintă, în întelesul firesc ce poate fi dat dispozitiilor din textul de lege mentionat, nu poate avea altă semnificatie decât aceea a unei remuneratii ocazionale, nepermanentă, lipsită de importanta care să îi confere o valoare de natură a-i atribui consistenta unei entităti susceptibile de a fi luată în considerare drept componentă a unui cumul cu pensia anticipată sau cu pensia anticipată partială.

O atare interpretare se impune câtă vreme în art. 34 alin. (2) din Legea nr. 393/2004 s-a revăzut că „indemnizatia de sedintă pentru membrii consiliului care participă la sedintele ordinare ale consiliului si ale comisiilor de specialitate va fi în cuantum de până la 5% din indemnizatia lunară a primarului, presedintelui consiliului judetean sau primarului general al municipiului Bucuresti, după caz”, iar prin alin. (3) al aceluiasi articol s-a limitat numărul maxim de sedinte pentru care se poate acorda indemnizatia, la o sedintă de consiliu si 1-2 sedinte de comisii de specialitate pe lună, reglementare care, evident, nu ar permite alesilor locali să realizeze din astfel de activităti sume de bani asimilabile, prin cuantumul lor, unui venit având o semnificatie de natură a determina suspendarea plătii pensiei în temeiul art. 52 din Legea nr. 19/2000.

Ca urmare, se impune să se considere că obtinerea în mod ocazional de către alesii locali a 2-3 indemnizatii lunare, reprezentând fiecare până la 5% din indemnizatia lunară, după caz, a primarului, presedintelui consiliului judetean sau primarului general al municipiului Bucuresti, nu poate fi asimilată cu realizarea unui venit susceptibil a determina suspendarea plătii pensiei în sensul prevederilor art. 92 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 19/2000.

În consecintă, în temeiul dispozitiilor art. 25 lit. a) din Legea nr. 304/2004, republicată, precum si ale art. 329 din Codul de procedură civilă, urmează a se admite recursul în interesul legii si a se stabili că dispozitiile art. 92 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare, se interpretează în sensul că persoanele alese în functii de consilieri locali pot cumula pensia anticipată, respectiv pensia anticipată partială, cu indemnizatia prevăzută de dispozitiile art. 34 din Legea nr. 393/2004.

PENTRU ACESTE MOTIVE

În numele legii

DECID:

Admit recursul în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie.

Dispozitiile art. 92 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare, se interpretează în sensul că:

Persoanele alese în functii de consilieri locali pot cumula pensia anticipată, respectiv pensia anticipată partială, cu indemnizatia prevăzută de dispozitiile art. 34 din Legea nr. 393/2004, cu modificările si completările ulterioare.

Obligatorie, pentru instante, potrivit art. 329 alin. 3 din Codul de procedură civilă.

Pronuntată în sedinta publică din data de 4 iunie 2007.

 

PRESEDINTELE ÎNALTEI CURTI DE CASATIE SI JUSTITIE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Prim-magistrat-asistent,

Victoria Maftei

 

ÎNALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE

-SECTIILE UNITE-

 

DECIZIA Nr. LV (55)

din 4 iunie 2007

Dosar nr. 20/2007

 

Sub presedintia domnului profesor univ. dr. Nicolae Popa, presedintele Înaltei Curti de Casatie si Justitie, Înalta Curte de Casatie si Justitie, constituită în Sectii Unite, în conformitate cu dispozitiile art. 25 lit. a) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, s-a întrunit în vederea examinării recursului în interesul legii, formulat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, în legătură cu aplicabilitatea dispozitiilor art. 10 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, privind dreptul cadrelor militare în activitate decorate cu ordinul „Meritul Militar” de a beneficia de reducerea impozitului pe venit, în raport cu modificările aduse acestei legi prin Ordonanta Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit.

Sectiile Unite au fost constituite cu respectarea dispozitiilor art. 34 din Legea nr. 304/2004, republicată, fiind prezenti 90 de judecători din totalul de 115 aflati în functie.

Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie a fost reprezentat de procurorul Antoaneta Florea.

Reprezentanta procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie a sustinut recursul în interesul legii astfel cum a fost formulat, cerând să se constate că art. 10 din Legea nr. 80/1995, potrivit căruia cadrele militare în activitate decorate cu ordinul „Meritul Militar” beneficiază de reducere de impozitul pe venit, a fost abrogat, cu caracter definitiv, prin Ordonanta Guvernului nr. 73/1999.

SECTIILE UNITE,

deliberând asupra recursului în interesul legii, constată următoarele:

În practica instantelor judecătoresti s-a constatat că nu există un punct de vedere unitar în legătură cu aplicabilitatea dispozitiilor art. 10 din Legea nr. 80/1995 referitor la dreptul cadrelor militare în activitate de a beneficia de reducerea impozitului pe venit, în raport cu modificările legislative survenite ulterior.

Astfel, unele instante, considerând că dispozitiile art. 10 din Legea nr. 80/1995 mai sunt în vigoare, s-au pronuntat în sensul că, potrivit distinctiilor din cuprinsul acestora, cadrele militare în activitate decorate cu ordinul „Meritul Militar” beneficiază de reducerea impozitului pe venit.

S-a motivat că, desi textul de lege mentionat a fost abrogat prin art. 86 din Ordonanta Guvernului nr. 73/1999, această abrogare nu a dobândit caracter definitiv deoarece acea ordonantă a fost respinsă de Parlamentul României prin Legea nr. 206/2002.

S-a mai relevat că, în raport cu dispozitiile art. 62 alin. (3) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, ordonantele Guvernului care au prevăzut norme de abrogare si au fost respinse prin lege de către Parlament sunt exceptate de la regula instituită în prima parte a acestui alineat, potrivit căreia nu este admis ca prin abrogarea unui act de abrogare anterior să se repună în vigoare actul normativ initial.

Alte instante, dimpotrivă, au considerat că dispozitiile art. 10 din Legea nr. 80/1995 au fost abrogate cu caracter definitiv prin Ordonanta Guvernului nr. 73/1999, întrucât această ordonantă a fost mai întâi abrogată prin Ordonanta Guvernului nr. 7/2001, astfel că respingerea ei ulterioară, prin Legea nr. 206/2002, nu mai putea produce niciun efect.

Aceste din urmă instante au interpretat si aplicat corect dispozitiile legii.

Într-adevăr, potrivit reglementării instituite prin art. 10 din Legea nr. 80/1995, „cadrele militare în activitate decorate cu ordinul «Meritul Militar» clasele a III-a, a II-a si I beneficiază de reducere a impozitului pe venit cu 30%, 40% si, respectiv, 50%”.

La data de 1 ianuarie 2000, însă, a intrat în vigoare Ordonanta Guvernului nr. 73/1999, prin aceasta dispunându-se, între altele, la art. 86 alin. (9), că se abrogă „prevederile art. 9 lit. c) referitoare la reduceri sau scutiri de impozit pe venit si ale art. 10 referitoare la reducerea impozitului pe venit din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare...”.

Dar, este de observat că Ordonanta Guvernului nr. 73/1999 a fost mai întâi abrogată prin art. 85 din Ordonanta Guvernului nr. 7/2001, intrată în vigoare la 1 ianuarie 2002, fiind ulterior respinsă de Parlamentul României prin Legea nr. 206/2002.

Ulterior, la data de 1 aprilie 2004, Ordonanta Guvernului nr. 7/2001 a fost abrogată ca urmare a intrării în vigoare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

Ca urmare a creării acestei situatii de ordin legislativ, în vederea asigurării corectei interpretări a dispozitiilor la care s-a făcut referire, se impune să se recurgă si la continutul reglementărilor corespunzătoare din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative.

În această privintă este de relevat că, în conformitate cu art. 62 alin. (3) din Legea nr. 24/2000, republicată [art. 60 alin. (3) în structura initială], „abrogarea unei dispozitii sau a unui act normativ are caracter definitiv” si Înu este admis ca prin abrogarea unui act de abrogare anterior să se repună în vigoare actul normativ initial”.

Fiind instituit astfel, prin Legea nr. 24/2000, republicată, principiul inadmisibilitătii repunerii în vigoare a actului normativ initial, ca efect al abrogării actului de abrogare anterior, se impune a se considera că nu se mai poate reveni asupra abrogării unei legi cât timp această abrogare a fost dispusă cu respectarea procedurilor în vigoare la momentul respectiv.

Este adevărat că ulterior, prin art. I pct. 18 din Legea nr. 189/2004, intrată în vigoare la data de 24 mai 2004, a fost completat alin. (3) al art. 60 din Legea nr. 24/2000, adăugându-i-se următoarea dispozitie: „Fac exceptie prevederile din ordonantele Guvernului care au prevăzut norme de abrogare si au fost respinse prin lege de către Parlament.”

Dar, câtă vreme această completare adusă textului de lege mentionat este ulterioară Ordonantei Guvernului nr. 73/1999, prin care au fost abrogate prevederile art. 10 din Legea nr. 80/1995, referitoare la reducerea impozitului pe venit pentru cadrele militare în activitate decorate cu ordinul „Meritul Militar”, este evident că ea nu poate să retroactiveze în sensul de a face neaplicabilă la data de 1 ianuarie 2000, când ordonanta a intrat în vigoare, dispozitia de abrogare pe care a reglementat-o.

Cu toate că Ordonanta Guvernului nr. 73/1999 a fost respinsă, ulterior, prin Legea nr. 206/2002, o atare situatie nu poate înlătura caracterul definitiv al abrogării art. 10 din Legea nr. 80/1995, dispusă prin art. 86 alin. (9) din această ordonantă, câtă vreme aceeasi ordonantă a fost mai întâi abrogată printr-un alt act normativ de rang egal, respectiv prin art. 85 din Ordonanta Guvernului nr. 7/2001.

Asa fiind, din moment ce efectul normei de abrogare este instantaneu, în sensul că aplicabilitatea dispozitiilor abrogate încetează odată cu intrarea în vigoare a textului abrogator, iar caracterul abrogării nu poate fi decât definitiv încât, în lipsa unei prevederi exprese, dispozitiile abrogate nu mai pot fi reactivate în viitor, se impune ca, fată de această particularitate a unei astfel de norme, de aplicare a ei o singură dată, dar cu efect definitiv, să se considere că nici nu are relevantă dacă textul abrogator a fost abrogat la rândul lui sau nu.

În consecintă, în temeiul dispozitiilor art. 25 lit. a) din Legea nr. 304/2004, republicată, precum si ale art. 329 din Codul de procedură civilă, urmează a se admite recursul în interesul legii si a se stabili că art. 10 din Legea nr. 80/1995, potrivit căruia cadrele militare în activitate decorate cu ordinul „Meritul Militar” beneficiază de reducere a impozitului pe venit, a fost abrogat, cu caracter definitiv, prin Ordonanta Guvernului nr. 73/1999.

PENTRU ACESTE MOTIVE

În numele legii

DECID:

Admit recursul în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie si stabilesc:

Art. 10 din Legea nr. 80/1995, potrivit căruia cadrele militare în activitate decorate cu ordinul „Meritul Militar” clasele a III-a, a II-a si I beneficiază de reducere a impozitului pe venit cu 30%, 40% si, respectiv, 50%, a fost abrogat, cu caracter definitiv, prin Ordonanta Guvernului nr. 73/1999.

Obligatorie, pentru instante, potrivit art. 329 alin. 3 din Codul de procedură civilă.

Pronuntată în sedinta publică din data de 4 iunie 2007.

 

PRESEDINTELE ÎNALTEI CURTI DE CASATIE SI JUSTITIE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Prim-magistrat-asistent,

Victoria Maftei