MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 143         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 26 februarie 2008

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 806 bis din 27 septembrie 2007 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 55 alin. 1 din Codul familiei

 

Decizia nr. 103 din 14 februarie 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 64 alin. (1) si ale art. 67 din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România, precum si a legii în ansamblul ei

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

183. - Hotărâre privind transmiterea unor drumuri forestiere si a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Atid, judetul Harghita, si în administrarea Consiliului Local al Comunei Atid, judetul Harghita

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

455/C. - Ordin al ministrului justitiei privind aprobarea cererilor de renuntare la cetătenia română ale unor persoane

 

ACTE ALE CASEI NATIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

76. - Ordin privind aprobarea regulamentelor de organizare si functionare a comisiilor de experti care functionează pe lângă Casa Natională de Asigurări de Sănătate pentru implementarea unor subprograme nationale de sănătate, din cadrul Programului national de sănătate cu scop curativ

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 806 bis

din 27 septembrie 2007

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 55 alin. 1 din Codul familiei

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Ion Tiucă - procuror

Cristina Cătălina Turcu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 55 alin. 1 din Codul familiei, exceptie ridicată de Czifra Geza în Dosarul nr. 1.928/255/2006 al Judecătoriei Marghita.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Presedintele constată cauza în stare de judecată si acordă cuvântul pe fond.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 17 aprilie 2007, pronuntată în Dosarul nr. 1.928/255/2006, Judecătoria Marghita a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 55 alin. 1 din Codul familiei, exceptie ridicată de Czifra Geza într-o cauză ce are ca obiect solutionarea unei actiuni în tăgăduirea paternitătii.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că textul de lege criticat încalcă prevederile art. 16 alin. (1), art. 20 alin. (1) si ale art. 21 din Constitutie, precum si art. 6 paragraful 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, deoarece creează o situatie de inegalitate între tatăl copilului si celelalte categorii de persoane care pot exercita actiunea în tăgăduirea paternitătii. Prin admiterea exceptiei de neconstitutionalitate referitoare la dispozitiile art. 54 alin. 2 din Codul familiei s-a înlăturat inegalitatea în ceea ce priveste persoanele care pot exercita actiunea în tăgăduirea paternitătii, dar s-a creat o inegalitate cu privire la termenul în care poate fi promovată aceasta. Astfel, pentru mamă si pentru copil actiunea este imprescriptibilă, în timp ce pentru tată termenul este de 6 luni de la data când acesta a luat cunostintă despre nasterea copilului.

Judecătoria Marghita arată că, prin Decizia nr. 349 din 19 decembrie 2001, Curtea Constitutională a constatat că dispozitiile art. 54 alin. 2 din Codul familiei sunt neconstitutionale în măsura în care nu recunosc decât tatălui, iar nu si mamei si copilului născut în timpul căsătoriei, dreptul de a porni actiunea în tăgăduirea paternitătii. Regimul juridic al filiatiei fată de tată, rezultat ca efect al Deciziei Curtii Constitutionale, nu a suferit nicio modificare în privinta prescriptibilitătii actiunii intentate de tatăl copilului si nici nu a fost completat cu noi dispozitii legale prin care să se stabilească termenul în care actiunea poate fi exercitată de mamă sau de copil. Astfel, în absenta unei dispozitii legale prin care să se stabilească termenul în care actiunea în tăgăduirea paternitătii poate fi pornită de mamă sau de copil, nu se poate constata existenta vreunei discriminări.

Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, deoarece instituirea unui termen de prescriptie de 6 luni pentru introducerea actiunii în tăgăduirea paternitătii este motivată de necesitatea socială de a clarifica în cel mai scurt timp posibil statutul civil al persoanei, precum si de obligatia statului de a apăra interesele mamei si copilului.

Totodată, se arată că textul de lege criticat garantează accesul liber la justitie al titularului actiunii în tăgăduirea paternitătii.

Avocatul Poporului arată că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. În acest sens, face referire la Decizia nr. 453 din 2 decembrie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 51 din 21 ianuarie 2004, si la Decizia nr. 538 din 18 octombrie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.116 din 12 decembrie 2005.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si celor ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 55 alin. 1 din Codul familiei, potrivit cărora „Actiunea în tăgăduirea paternitătii se prescrie în termen de sase luni de la data când tatăl a cunoscut nasterea copilului.”

În opinia autorului, prevederile legale criticate contravin dispozitiilor constitutionale cuprinse în art. 16 alin. (1) referitoare la egalitatea în drepturi a cetătenilor, celor cuprinse în art. 20 alin. (1) referitoare la interpretarea si aplicarea în concordantă cu Declaratia Universală a Drepturilor Omului, cu pactele si cu celelalte tratate la care România este parte a dispozitiilor constitutionale privind drepturile si libertătile cetătenilor, si celor cuprinse în art. 21 referitoare la accesul liber la justitie, precum si celor cuprinse în art. 6 paragraful 1 privind dreptul la un proces echitabil din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Examinând exceptia, Curtea observă că asupra constitutionalitătii dispozitiilor art. 55 alin. 1 din Codul familiei, în raport cu prevederile art. 16 alin. (1) din Legea fundamentală, s-a mai pronuntat prin Decizia nr. 538 din 18 octombrie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.116 din 12 decembrie 2005, statuând că textul de lege criticat nu instituie un regim discriminatoriu între copilul născut în timpul căsătoriei, mama copilului si tatăl acestuia, în privinta termenului de exercitare a actiunii în tăgăduirea paternitătii. De asemenea, Curtea a retinut că niciun tratament discriminator nu este aplicat titularului actiunii în tăgăduirea paternitătii în raport cu titularul actiunii în contestarea recunoasterii de paternitate; în primul caz actiunea este supusă prescriptiei, în cel de-al doilea caz este imprescriptibilă, dat fiind că cele două situatii juridice invocate nu sunt identice si nici similare, astfel că reglementarea lor diferită nu contravine prevederilor art. 16 alin. (1) din Constitutie.

De asemenea, prin Decizia nr. 646 din 5 octombrie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 919 din 13 noiembrie 2006, Curtea a constatat că prevederile art. 55 alin. 1 din Codul familiei nu contravin dispozitiilor art. 21 din Constitutie privind accesul liber la justitie, ci instituie norme procedurale pentru exercitarea acestui drept, în conformitate cu dispozitiile constitutionale ale art. 126 alin. (2), potrivit cărora procedura de judecată este prevăzută numai prin lege.

Pentru aceleasi motive nu poate fi primită nici critica privind încălcarea, prin prisma art. 20 din Constitutie, a prevederilor art. 6 paragraful 1 privind dreptul la un proces echitabil din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine reconsiderarea jurisprudentei Curtii Constitutionale, atât solutia, cât si considerentele cuprinse în aceste decizii îsi păstrează valabilitatea si în cauza de fată.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu majoritate de voturi,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 55 alin. 1 din Codul familiei, exceptie ridicată de Czifra Geza în Dosarul nr. 1.928/255/2006 al Judecătoriei Marghita.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 27 septembrie 2007.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Cristina Cătălina Turcu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 103

din 14 februarie 2008

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 64 alin. (1) si ale art. 67 din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România, precum si a legii în ansamblul ei

 

Acsinte Gaspar - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Ion Tiucă - procuror

Claudia-Margareta Krupenschi - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 64 alin. (1) si art. 67 din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România, exceptie ridicată de Ata Yussef, prin reprezentant Noor Saadi Fadhil si Ata Firas Saleh Al Shimaki în Dosarul nr. 6.616/302/2007 al Judecătoriei Sectorului 5 Bucuresti, cauză ce face obiectul Dosarului nr. 1.344D/2007 al Curtii Constitutionale.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită. Se prezintă interpretul de limba arabă, desemnat în cauză spre a asigura traducerea, domnul Rashed Abdullah Abdul Rahman.

Curtea dispune a se face apelul si în dosarele nr. 1.345D/2007 si nr. 1.485D/2007, având ca obiect aceeasi exceptie de neconstitutionalitate, ridicată de Samir Ali Seif, respectiv de Muhammad Waseem în dosarele nr. 5.230/302/2007 si nr. 16.426/302/2006 ale Judecătoriei Sectorului 5 Bucuresti - Sectia a II-a civilă.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Curtea dispune a se face apelul si în Dosarele nr. 1.500D/2007 si nr. 1.501D/2007, având ca obiect exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 64 alin”(1) din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România, precum si a legii în ansamblul ei, ridicată de Sergiu Galatonov, respectiv de Natalia Galatonov si Andrei Galatonov, prin reprezentant legal Natalia Galatonov, în dosarele nr. 12.134/325/2007 si nr. 12.132/325/2007 ale Judecătoriei Timisoara.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Magistratul-asistent informează Curtea asupra faptului că în dosarele nr. 1.344D/2007, nr. 1.345D/2007, nr. 1.485D/2007 si nr. 1.501D/2007, partea Oficiul Român pentru Imigrări - Directia azil si integrare a transmis note scrise prin care solicită respingerea exceptiilor de neconstitutionalitate.

Curtea, având în vedere identitatea partială dintre obiectul exceptiilor de neconstitutionalitate ridicate în dosarele susmentionate, pune în discutie, din oficiu, problema conexării cauzelor.

Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu propunerea de conexare a dosarelor.

Curtea, în temeiul art. 14 si al art. 53 alin”(5) din Legea nr. 47/1992, dispune conexarea dosarelor nr. 1.501D/2007, nr. 1.500D/2007, nr. 1.485D/2007 si nr. 1.345D/2007 la Dosarul nr. 1.344D/2007, care a fost primul înregistrat.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele Curtii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public pentru a-si exprima opinia cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Acesta pune concluzii de respingere a exceptiei, arătând că textele de lege criticate nu contravin normelor constitutionale invocate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarelor, retine următoarele:

Prin Încheierea din 6 septembrie 2007, pronuntată în Dosarul nr. 6.616/302/2007, respectiv încheierile din 13 august 2007 si 5 octombrie 2007, pronuntate în Dosarele nr. 5.230/302/2007 si nr. 16.426/302/2006, Judecătoria Sectorului 5 Bucuresti, respectiv Judecătoria Sectorului 5 Bucuresti - Sectia a II-a civilă au sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 64 alin. (1) si art. 67 din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România.

Exceptiile au fost ridicate de Ata Yussef, prin reprezentant Noor Saadi Fadhil si Ata Firas Saleh Al Shimaki, de Samir Ali Seif, respectiv de Muhammad Waseem în cauze având ca obiect solutionarea unor plângeri formulate împotriva unor hotărâri ale Oficiului Român pentru Imigrări - Directia azil si integrare de respingere a unor cereri de acordare a statutului de refugiat sau a unei forme de protectie subsidiară.

Prin încheierile din 28 septembrie 2007, pronuntate în dosarele nr. 12.134/325/2007 si nr. 12.132/325/2007, Judecătoria Timisoara a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 64 alin. (1) din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România si a legii în ansamblul ei.

Exceptiile au fost ridicate de Sergiu Galatonov, respectiv de Natalia Galatonov si Andrei Galatonov, prin reprezentant legal Natalia Galatonov, în cauze având ca obiect solutionarea unor plângeri formulate împotriva unor hotărâri ale Oficiului Român pentru Imigrări - Directia azil si integrare de respingere a cererii de azil.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii sustin, în esentă, că textele de lege criticate, care stabilesc competenta materială a judecătoriilor, respectiv a tribunalului - sectia de contencios administrativ în materia judecării plângerii împotriva hotărârii de solutionare a cererii de azil, respectiv a recursului, contravin prevederilor art. 73 alin. (3) lit. k) si p) si ale art. 126 alin. (6) din Constitutie, norme potrivit cărora contenciosul administrativ si regimul general privind protectia socială se reglementează prin lege organică, iar controlul judecătoresc al actelor autoritătilor publice este garantat, cu anumite exceptii, pe calea contenciosului administrativ.

Se sustine în acest sens că hotărârile Oficiului Român pentru Imigrări sunt „veritabile acte administrative”, iar competenta materială de judecată în materia contenciosului administrativ revine, după caz, tribunalelor sau curtilor de apel, iar nu si judecătoriilor. Exceptiile de la această regulă pot viza doar acele acte administrative pentru modificarea sau desfiintarea cărora se prevede, prin lege organică sau prin alte acte normative care pot reglementa în domeniul legii organice, o altă procedură judiciară. Prin urmare, în privinta judecării plângerii împotriva hotărârilor de solutionare a cererii de azil, competenta materială de judecată ar trebui să urmeze regulile dreptului comun în materie prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, si nu cele cuprinse în Legea nr. 122/2006, lege ordinară, care, contrar normelor constitutionale invocate, stabileste o procedură specială de contestare a actelor autoritătii competente în domeniul acordării azilului.

Se mai precizează că Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România stabileste competenta materială a curtilor de apel în ceea ce priveste solutionarea plângerilor privind actele de expulzare sau de părăsire a tării de către străini, în timp ce Legea nr. 122/2006 prevede un regim mixt al competentei materiale în materia azilului, respectiv a judecătoriei ca primă instantă si a tribunalului - sectia de contencios administrativ ca instantă de recurs.

Judecătoria Sectorului 5 Bucuresti si Judecătoria Sectorului 5 Bucuresti - Sectia a II-a civilă apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. Textele de lege criticate contin norme de procedură, asupra cărora legiuitorul suveran are drept de optiune, fără ca prin aceasta să se poată pretinde încălcarea art. 126 alin. (6) din Constitutie, referitor la garantarea controlului judecătoresc al actelor administrative. În cazul de fată, notiunea de „contencios administrativ” a fost folosită de legiuitor în sens larg, acela al controlului judiciar privind orice act emis de o autoritate publică, iar nu în sensul restrâns, reglementat de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, astfel că prin lege specială este posibilă reglementarea unei proceduri speciale, derogatorii. În plus, argumentele ce însotesc exceptia de neconstitutionalitate vizează în principal neconcordanta dintre dispozitiile privind competenta instantelor judecătoresti cuprinse în Legea nr. 122/2006 si cele similare din Legea nr. 554/2004, ceea ce nu atrage însă neconstitutionalitatea actului normativ atacat.

Judecătoria Timisoara opinează în sensul respingerii exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată, pentru motivul că hotărârile emise de către Oficiul Român pentru Imigrări nu pot fi circumscrise notiunii de act administrativ, astfel că Legea nr. 122/2006 nu ar fi putut fi încadrată în sfera legilor organice, asa cum sustin autorii exceptiei.

Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Guvernul, în argumentarea punctului său de vedere, consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. Instituirea unei proceduri speciale în materia azilului prin prevederi ale Legii nr. 122/2006, derogatorii de la dispozitiile Legii nr. 554/2004, nu este de natură a aduce atingere dispozitiilor art. 73 alin. (3) lit. k) si art. 126 alin. (6) din Constitutie, întrucât controlul judecătoresc al actelor Oficiului Român pentru Imigrări, prin care se acordă protectia subsidiară sau se respinge cererea de azil, este asigurat. În plus, apreciază că prevederile art. 73 alin. (3) lit. p) din Constitutie, invocate ca fiind încălcate, nu au incidentă în cauză, deoarece regimul general privind protectia socială nu are nicio legătură cu regimul special al statutului de refugiat sau de beneficiar al protectiei subsidiare, reglementat de Legea nr.122/2006.

Avocatul Poporului, prin punctul său de vedere, consideră că dispozitiile de lege criticate sunt în conformitate cu prevederile art. 73 alin. (3) lit. k) si ale art. 126 alin. (6) din Legea fundamentală, fiind constitutionale. În plus, mentionează că, în realitate, critica de neconstitutionalitate vizează o problemă de aplicare a legii, ceea ce excedează competentei Curtii Constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului si dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 64 alin. (1) si art. 67 din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 428 din 18 mai 2006, precum si Legea nr. 122/2006 în ansamblul ei. Dispozitiile art. 64 alin. (1) au fost modificate prin art. 6 pct. I, subpct. 12 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 55/2007 privind înfiintarea Oficiului Român pentru Imigrări prin reorganizarea Autoritătii pentru străini si a Oficiului National pentru Refugiati, precum si modificarea si completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 424 din 26 iunie 2007, astfel că textele de lege criticate au următorul continut:

- Art. 64 alin. (1) - Solutionarea plângerii:

„(1) Plângerea se solutionează de către judecătoria în a cărei rază teritorială se află structura specializată pe probleme de azil a Oficiului Român pentru Imigrări care a emis hotărârea.”;

- Art. 67 - Solutionarea recursului:

„Recursul se judecă în termen de 30 de zile de la înregistrarea sa de către tribunalul - sectia de contencios administrativ - în a cărui circumscriptie se află judecătoria a cărei hotărâre este atacată.”

Autorii exceptiei consideră că textele de lege mentionate încalcă dispozitiile constitutionale ale art. 73 alin. (3) lit. k) si p), potrivit cărora contenciosul administrativ, pe de o parte, si regimul general privind raporturile de muncă, sindicatele, patronatele si protectia socială, pe de altă parte, se reglementează prin lege organică, si pe cele ale art. 126 alin. (6), care garantează, cu anumite exceptii, controlul judecătoresc al actelor autoritătilor publice pe calea contenciosului administrativ.

Analizând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea Constitutională constată că în jurisprudenta sa recentă a mai examinat conformitatea textelor de lege atacate fată de aceleasi norme constitutionale invocate si în prezenta cauză si din prisma unor critici de neconstitutionalitate asemănătoare.

Astfel, prin Decizia nr.11 din 15 ianuarie 2008, nepublicată încă, instanta de contencios a statuat, în esentă, că „Legea nr. 122/2006 privind azilul în România este o lege specială, care reglementează o materie distinctă de cea a contenciosului administrativ. Fiind ea însăsi o lege specială, nu i se pot aplica prin analogie dispozitiile unei alte legi speciale. Este un principiu consacrat în teoria generală a dreptului că, acolo unde legea specială nu prevede, dispozitiile acesteia se completează cu cele ale dreptului comun, în niciun caz nu cu cele ale legii speciale celei mai apropiate ca materie de reglementare. Or, dreptul comun îl constituie, atât în ceea ce priveste materia azilului, cât si în cea a contenciosului administrativ, prevederile Codului de procedură civilă”. Ca atare, Curtea a retinut că „dispozitiile din Legea nr.122/2006, care prevăd că judecătoriile si tribunalele sunt instantele competente să solutioneze în fond si, respectiv, în recurs plângerile împotriva hotărârilor Oficiului Român pentru Imigrări de respingere a cererilor de acordare a statutului de refugiat ori a altei forme de protectie în România, nu contravin dispozitiilor constitutionale invocate de autorii exceptiei”.

În plus, Curtea a mai observat, cu acelasi prilej, că „instanta de fond urmează să decidă asupra propriei sale competente, fie din oficiu, fie solutionând exceptia lipsei de competentă materială ridicată, eventual, de partea interesată, aceasta nefiind o problemă de constitutionalitate, ci una de stabilire a legii aplicabile si de interpretare a acesteia”.

Întrucât, fată de aspectele examinate de Curte cu prilejul pronuntării deciziei mentionate, în prezenta cauză nu au intervenit elemente noi, considerentele la care s-a făcut referire îsi mentin valabilitatea si în acest dosar, Curtea urmând să respingă ca neîntemeiată exceptia de neconstitutionalitate.

În plus, autorii exceptiei de fată invocă în motivare si prevederile art. 73 alin. (3) lit. p) din Constitutie, referindu-se în special la regimul de reglementare a protectiei sociale prin lege organică. Or, chiar dacă Legea nr. 122/2006 privind azilul în România stabileste, în principal, conditiile de acordare a azilului pentru cetătenii străini si apatrizi, precum si procedura de urmat pentru solutionarea litigiilor declansate între acestia si autoritătile competente a acorda o formă de protectie umanitară, nu se poate ajunge la concluzia că obiectul de reglementare a legii îl constituie, în principal, protectia socială, pentru ca dispozitiile constitutionale invocate să fie aplicabile. Prin urmare, Curtea retine că aceste norme fundamentale nu au incidentă în cauză.

Totodată, Curtea observă că în motivarea exceptiei autorii au invocat si neconstitutionalitatea Legii nr. 122/2006 privind azilul în România în ansamblul său, însă fără a indica un text din Constitutie distinct, pretins a fi încălcat.

Luând în considerare sustinerile de ordin general, referitoare la neconcordanta dintre actul normativ criticat si Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 sau Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România - critici ce nu pot fi primite de Curte, în măsura în care vizează aspecte de necorelare a legislatiei -, precum si considerentele retinute prin Decizia nr. 11 din 15 ianuarie 2008, amintită mai sus, prin care s-a stabilit că dispozitiile examinate din Legea nr. 122/2006 nu încalcă prevederile art. 73 alin. (3) lit. k) din Constitutie, rezultă că si această critică de neconstitutionalitate urmează a fi respinsă ca neîntemeiată.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 64 alin. (1) si ale art. 67 din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România, exceptie ridicată de Ata Yussef, prin reprezentant Noor Saadi Fadhil si Ata Firas Saleh Al Shimaki, respectiv de Samir Ali Seif si Muhammad Waseem în Dosarul nr. 6.616/302/2007 al Judecătoriei Sectorului 5 Bucuresti, respectiv dosarele nr. 5.230/302/2007 si nr. 16.426/302/2006 ale Judecătoriei Sectorului 5 Bucuresti - Sectia a II-a civilă, precum si a dispozitiilor art. 64 alin. (1) din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România si a legii în ansamblul ei, exceptie ridicată de Sergiu Galatonov si, respectiv, Natalia Galatonov si Andrei Galatonov, prin reprezentant legal Natalia Galatonov, în dosarele nr. 12.134/325/2007 si, respectiv, nr. 12.132/325/2007 ale Judecătoriei Timisoara.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 14 februarie 2008.

 

PRESEDINTE,

ACSINTE GASPAR

Magistrat-asistent,

Claudia Margareta Krupenschi

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unor drumuri forestiere si a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Atid, judetul Harghita, si în administrarea Consiliului Local al Comunei Atid, judetul Harghita

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 4 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic si administrarea fondului forestier national, republicată, cu modificările si completările ulterioare, al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unor drumuri forestiere, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Atid si în administrarea Consiliului Local al Comunei Atid, judetul Harghita.

Art. 2. - (1) Se aprobă transmiterea terenurilor aferente drumurilor forestiere prevăzute la art. 1, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Atid si în administrarea Consiliului Local al Comunei Atid, judetul Harghita.

(2) Pentru terenurile forestiere prevăzute la alin. (1) consiliile locale asigură administrarea acestora cu respectarea regimului silvic, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 3. - Predarea-preluarea drumurilor forestiere prevăzute la art. 1 si a terenurilor aferente acestora prevăzute la art. 2 alin. (1) se va face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 4. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

p. Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Gheorghe Albu,

secretar de stat

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 20 februarie 2008.

Nr. 183.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a drumurilor forestiere care trec din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Atid si în administrarea Consiliului Local al Comunei Atid, judetul Harghita

 

Nr.
crt.

Denumirea drumului

Persoana juridică de la care
se transmite bunul imobil

Persoana juridică
la care se transmite bunul imobil

Nr.de inventar

la Regia Natională a Pădurilor - Romsilva

Indicativul drumului în

amenajament

Lungimea
(km)

Valoarea

De inventar
- lei -

Nr. de

inventar

M.F.P.

1.

Mohoros

Statul român, din administrarea
Regiei Nationale a Pădurilor -
Romsilva

Comuna Atid, în administrarea
Consiliului Local al Comunei Atid

20.864

Ocolul silvic Odorhei
UP I240D

3,00

12.989,79

5699

2.

Moara Firtus

Statul român, din administrarea
Regiei Nationale a Pădurilor -
Romsilva

Comuna Atid, în administrarea
Consiliului Local al Comunei Atid

20.865

Ocolul silvic Odorhei
UP I237D

6,90

45.813,48

5700

3.

Pârâul Lung

Statul român, din administrarea
Regiei Nationale a Pădurilor -
Romsilva

Comuna Atid, în administrarea
Consiliului Local al Comunei Atid

21.054

Ocolul silvic Odorhei
UP Praid 76D

3,70

125,00

5878

4.

Borcsa

Statul român, din administrarea
Regiei Nationale a Pădurilor -
Romsilva

Comuna Atid, în administrarea
Consiliului Local al Comunei Atid

21.055

Ocolul silvic Odorhei
UP Praid 77D

2,30

21.550,00

5879

5.

Sajgo

Statul român, din administrarea
Regiei Nationale a Pădurilor -

Romsilva

Comuna Atid, în administrarea
Consiliului Local al Comunei Atid

21.056

Ocolul silvic Odorhei
UP Praid 78D

2,00

14.589,46

5880

6.

Sajgo ramificatie

Statul român, din administrarea
Regiei Nationale a Pădurilor -
Romsilva

Comuna Atid, în administrarea
Consiliului Local al Comunei Atid

21.057

Ocolul silvic Odorhei
UP Praid 79D

1,40

7.344,63

5881

7.

Pârâul Grajdului

Statul român, din administrarea
Regiei Nationale a Pădurilor -
Romsilva

Comuna Atid, în administrarea
Consiliului Local al Comunei Atid

21.058

Ocolul silvic Odorhei
UP Praid 80D

2,40

16.470,06

5882

8.

Pârâul adânc

Statul român, din administrarea
Regiei Nationale a Pădurilor -
Romsilva

Comuna Atid, în administrarea
Consiliului Local al Comunei Atid

21.066

Ocolul silvic Odorhei
UP Praid 152D

6,30

42.677,71

5890

9.

Pârâul adânc ramificatie

Statul român, din administrarea
Regiei Nationale a Pădurilor -
Romsilva

Comuna Atid, în administrarea
Consiliului Local al Comunei Atid

21.067

Ocolul silvic Odorhei
UP Praid 153D

2,20

22.734,69

5891

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a terenurilor aferente drumurilor forestiere care trec din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Atid si în administrarea Consiliului Local al Comunei Atid, judetul Harghita

 

Nr.

crt.

Amplasamentul terenului

Persoana juridică

de la care se transmite

bunul imobil

Persoana juridică

la care se transmite

bunul imobil

Localizarea terenului

în cadastrul forestier

Suprafata

(ha)

Nr.de

inventar

M.F.P.

Codul

de

clasificare

1.

Comuna Atid, judetul Harghita

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Atid, în administrarea
Consiliului Local al Comunei Atid

Ocolul silvic Odorhei UP I 240D

1,60

1364

8.04.02

2.

Comuna Atid, judetul Harghita

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Atid, în administrarea
Consiliului Local al Comunei Atid

Ocolul silvic Odorhei UP I 237D

4,10

1364

8.04.02

3.

Comuna Atid, judetul Harghita

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Atid, în administrarea
Consiliului Local al Comunei Atid

Ocolul silvic Odorhei UP Praid 76D

2,1

1364

8.04.02

4.

Comuna Atid, judetul Harghita

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Atid, în administrarea
Consiliului Local al Comunei Atid

Ocolul silvic Odorhei UP Praid 77D

1,20

1364

8.04.02

5.

Comuna Atid, judetul Harghita

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Atid, în administrarea
Consiliului Local al Comunei Atid

Ocolul silvic Odorhei UP Praid 78D

0,60

1364

8.04.02

6

Comuna Atid, judetul Harghita

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Atid, în administrarea
Consiliului Local al Comunei Atid

Ocolul silvic Odorhei UP Praid 79D

0,60

1364

8.04.02

7.

Comuna Atid, judetul Harghita

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Atid, în administrarea
Consiliului Local al Comunei Atid

Ocolul silvic Odorhei UP Praid 80D

0,10

1364

8.04.02

8.

Comuna Atid, judetul Harghita

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Atid, în administrarea
Consiliului Local al Comunei Atid

Ocolul silvic Odorhei UP Praid 152D

3,40

1364

8.04.02

9.

Comuna Atid, judetul Harghita

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Atid, în administrarea
Consiliului Local al Comunei Atid

Ocolul silvic Odorhei UP Praid 153D

1,30

1364

8.04.02

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL JUSTITIEI

 

ORDIN

privind aprobarea cererilor de renuntare la cetătenia română ale unor persoane

 

Având în vedere rapoartele depuse în temeiul art. 30 alin. 4 din Legea cetăteniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, de Comisia pentru cetătenie, constituită potrivit art. 13 alin. 1 din aceeasi lege, constatând îndeplinite conditiile prevăzute de art. 26 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 30 alin. 4 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 6 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul justitiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă cererile de renuntare la cetătenia română persoanelor care au dobândit altă cetătenie si care sunt cuprinse în anexele nr. 2, 3 si 5, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Se aprobă cererile de renuntare la cetătenia română persoanelor care au obtinut promisiunea acordării unei alte cetătenii si care sunt cuprinse în anexele nr. 1 si 4, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul interimar al justitiei,

Teodor Viorel Melescanu

 

Bucuresti, 19 februarie 2008.

Nr. 455/C.

 

ANEXA Nr. 1

 

1. Bauer Ruxandra-Simona, fiica lui Gogonea Sorin-Cornel-Ioan si Liliana, născută la 22 septembrie 1966 în Bucuresti, România, cu domiciliu actual în Austria, 4040 Linz, Siedlerstr. 5, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, Calea Floreasca nr. 54, sectorul 1. Dosar nr. 286R/2007. Copii minori: Bauer Lara Daniela, născută la 14.09.2001; Bauer Lukas Alexander, născut la 12.03.2005.

2. Sima Gabriela, fiica lui Sima Marin si Maria, născută la 4 decembrie 1962 în localitatea Târgu Jiu, judetul Gorj, România, cu domiciliul actual în Austria, A-1220 Wien, Rennbahnweg 46/1/29, cu ultimul domiciliu din România în Târgu Jiu, Str. Grivitei bl. B.7, sc. 3, ap. 49, judetul Gorj. Dosar nr. 283R/2007.

 

ANEXA Nr. 2

 

1. Albu-Barabas Irma, fiica lui Albu Mircea si Vilma, născută la 16 mai 1964 în localitatea Câmpia Turzii, judetul Cluj, România, cu domiciliul actual în Olanda, 4336 KS Middelburg, Weerhaan 44, cu ultimul domiciliu din România în Câmpia Turzii, Str. Băii nr. 10, ap. 6, judetul Cluj. Dosar nr. 301R/2007.

2. Johansson Cristina, fiica lui Abălută Constantin si Elena, născută la 9 iulie 1969 în Bucuresti, România, cu domiciliul actual în Suedia, 60212 Norrkoping, Slattergatan, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, str. Teiul Doamnei nr. 100, bl. 1, sc. 1, ap. 4, sectorul 2. Dosar nr. 240R/2007.

3. Nati Medena, fiica lui Bîrte Dorel si Măriuca, născută la 1 ianuarie 1969 în localitatea Rebra, judetul Bistrita Năsăud, România, cu domiciliul actual în Austria, 1230 Viena, Inzersdorf- Kirchenplatz 1/1/1, cu ultimul domiciliu din România în Bistrita, str. Unirea nr. 300 A, judetul Bistrita-Năsăud. Dosar nr. 235R/2007.

4. Nati Pavel, fiul lui Nati Pavel si Lucretia, născut la 29 aprilie 1963 în localitatea Feldru, judetul Bistrita-Năsăud, România, cu domiciliul actual în Austria, 1230 Viena, Inzersdorf-Kirchenplatz 1/1/1, cu ultimul domiciliu din România în Bistrita, str. Unirea nr. 300A, judetul Bistrita-Năsăud. Dosar nr. 234R/2007. Copii minori: Nati Alexandra, născută la 21.01.1994; Nati Emanuel, născut la 22.12.1992.

5. Nati Ruben-Paul, fiul lui Nati Pavel si Medena, născut la 11 aprilie 1988 în localitatea Bistrita, judetul Bistrita-Năsăud, România, cu domiciliul actual în Austria, 1230 Viena, Inzersdorf- Kirchenplatz 1/1/1, cu ultimul domiciliu din România în Bistrita, str. Unirea nr. 300 A, judetul Bistrita-Năsăud. Dosar nr. 236R/2007.

6. Negrea Victor-Marian, fiul lui Negrea Dan-Martian si Ana, născut la 2 ianuarie 1988 în Bucuresti, România, cu domiciliul actual în România, Bucuresti, str. Bogdan Vodă nr. 14, et. 1, sectorul 1, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, str. Bogdan Vodă nr. 14, et. 1, sectorul 1. Dosar nr. 237R/2007.

7. Schneider Hermann, fiul lui Schneider Hermann si Marianne, născut la 6 ianuarie 1973 în localitatea Medias, judetul Sibiu, România, cu domiciliul actual în Germania, 47441 Moers, Kronprinzenstr. 28, cu ultimul domiciliu din România în Medias, Str. Slefuitorilor nr. 9, judetul Sibiu. Dosar nr. 221R/2007.

 

ANEXA Nr. 3

 

1. Bărăgău Gabriela, fiica lui Degerat Vasile si Ana, născută la 17 septembrie 1967 în localitatea Târnăveni, judetul Mures, România, cu domiciliul actual în Olanda, 5611 HW Eindhoven, De Regent 242, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, sos. Mihai Bravu nr. 384, bl. B.1.D, sc. 1, ap. 33, et. 2, sectorul 3. Dosar nr. 373R/2007.

2. Coman Ingrid-Mihaela, fiica lui Coman Mihai si Lenuta, născută la 4 martie 1989 în localitatea Timisoara, judetul Timis, România, cu domiciliul actual în Austria, 1030 Wien, Lechnerstr. 2-4/3/18, cu ultimul domiciliu din România în Drobeta-Turnu Severin, str. Traian nr. 47, judetul Mehedinti. Dosar nr. 414R/2007.

3. Matei Crinu-Alexandru, fiul lui Matei Pompilian si Olga, născut la 21 august 1968 în localitatea Oltenita, judetul Călărasi, România, cu domiciliul actual în Olanda, 8602 BZ Sneek, Furmerusstraat 336, cu ultimul domiciliu din România în Oltenita, str. Alexandru Iliescu nr. 13, judetul Călărasi. Dosar nr. 365R/2007.

4. Vernes Andras, fiul lui Vernes Andras si Haynal, născut la 15 iunie 1989 în localitatea Cluj-Napoca, judetul Cluj, România, cu domiciliul actual în Austria, 1100 Wien, Leibnizgasse 78/4, cu ultimul domiciliu din România în Cluj-Napoca, Str. Scortarilor nr. 11, ap. 55, judetul Cluj. Dosar nr. 385R/2007.

5. Vernes Andras, fiul lui Vernes Andrei si Eva, născut la 24 ianuarie 1962 în localitatea Cluj-Napoca, judetul Cluj, România, cu domiciliul actual în Austria, 1100 Wien, Leibnizgasse 78/4, cu ultimul domiciliu din România în Cluj- Napoca, Str. Scortarilor nr. 11, ap. 55, judetul Cluj. Dosar nr. 386R/2007.

6. Vernes Hajnal, fiica lui Rozsa Ioan-Nicolae si Rozalia, născută la 4 martie 1963 în localitatea Cluj-Napoca, judetul Cluj, România, cu domiciliul actual în Austria, A-1100 Wien, Leibnizgasse 78/4, cu ultimul domiciliu din România în Cluj- Napoca, Str. Scortarilor nr. 11, ap. 55, judetul Cluj. Dosar nr. 384R/2007. Copii minori: Vernes Balasz, născut la 30.08.1991.

7. Vieriu Alina-Mirela, fiica lui Vieriu Luca si Maria, născută la 10 octombrie 1968 în Bucuresti, România, cu domiciliul actual în Olanda, 5665 PL Geldrop, Roelantlaan 343, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, str. Căpâlna nr. 36, bl. 16.L, sc. A, ap. 12, sectorul 4. Dosar nr. 376R/2007.

 

ANEXA Nr. 4

 

1. Angyal Georgeta, fiica lui Roatis Vasile si Etel, născută la 24 iulie 1973 în localitatea Livada, judetul Satu Mare, România, cu domiciliul actual în Austria, 8740 Zeltweg, Hauptstr. 5/1, cu ultimul domiciliu din România în Satu Mare, str. Poet Panait Cerna nr. 16, judetul Satu Mare. Dosar nr. 392R/2007. Copii minori: Angyal Anita, născută la 17.04.1993, si Angyal Dominik, născut la 9.06.1998.

2. Angyal Istvan, fiul lui Angyal Alexandru si Iuliana-Elisabeta, născut la 18 ianuarie 1970 în localitatea Satu Mare, judetul Satu Mare, România, cu domiciliul actual în Austria, 8740 Zeltweg, Hauptstr. 5/1, cu ultimul domiciliu din România în Satu Mare, str. Poet Panait Cerna nr. 23, judetul Satu Mare. Dosar nr. 391R/2007.

3. Biro Sandor, fiul lui Biro Sandor si Ecaterina, născut la 18 iulie 1972 în localitatea Sfântu Gheorghe, judetul Covasna, România, cu domiciliul actual în Austria, 8262 Nestelbach im Ilztal, Hochenegg 86, cu ultimul domiciliu din România în Sfântu Gheorghe, str. Nicolae Iorga nr. 12, bl. 22, sc. A, ap. 10, judetul Covasna. Dosar nr. 424R/2007.

4. Bischof Margit, fiica lui Kallai Andrei si Elisabeta, născută la 12 februarie 1979 în localitatea Satu Mare, judetul Satu Mare, România, cu domiciliul actual în Germania, 90571 Schwaig b. Nurnberg, Warthestr.7, cu ultimul domiciliu din România în Micula nr. 241, judetul Satu Mare. Dosar nr. 729R/2006.

5. Bors Gabriela-Claudia, fiica lui Bors Vasile si Liliana, născută la 16 martie 1988 în localitatea Buzău, judetul Buzău, România, cu domiciliul actual în Luxemburg, L-3825 Schifflange (Lux), 17 cite Schefflengerbierg, cu ultimul domiciliu din România în Buzău, bd. N. Bălcescu nr. 1, bl. 20, ap. 18, judetul Buzău. Dosar nr. 226R/2007.

6. Cacaliceanu Venus-Florian, fiul lui Cacaliceanu Grigore si Sabina, născut la 23 iulie 1968 în localitatea Craiova, judetul Dolj, România, cu domiciliul actual în Austria, 8010 Graz, Schonaugasse 37a/2, cu ultimul domiciliu din România în Craiova, str. Craiovita Nouă bl. 60.B.1, sc. 1, ap. 4, judetul Dolj. Dosar nr. 422R/2007.

7. Căutisanu Vasile, fiul lui Căutisanu Gută si Aglaia, născut la 19 mai 1965 în localitatea Vatra Dornei, judetul Suceava, România, cu domiciliul actual în Austria, 4060 Leonding, Schulstr. 15, cu ultimul domiciliu din România în Dorna Candrenilor, judetul Suceava. Dosar nr. 379R/2007.

8. Cîmpan Moise-Emanoil, fiul lui Cîmpan Traian si Copil Elisabeta, născut la 31 august 1970 în localitatea Oradea, judetul Bihor, România, cu domiciliul actual în Austria, 1150 Wien, Jadengasse 12/49, cu ultimul domiciliu din România în Oradea, Str. Margaretei nr. 37, judetul Bihor. Dosar nr. 1489R/2006.

9. Claussen Alina, fiica lui Ivancu Sergiu si Elena, născută la 8 februarie 1976 în Bucuresti, România, cu domiciliu actual în Germania, 48161 Munster, Arnheimweg 18, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, Drumul Taberei nr. 73.A, bl. T.S.41, sc. 1, et. 5, ap. 34, sectorul 6. Dosar nr. 405R/2007.

10. Cret Gheorghe, fiul lui Cret Gheorghe si Domnica, născut la 30 septembrie 1981 în localitatea Negresti-Oas, judetul Satu Mare, România, cu domiciliul actual în Austria, 2564 Fahrafeld, Kuhbergstr. 50, cu ultimul domiciliu din România în Negresti- Oas, Str. 1 Iunie nr. 164, judetul Satu Mare. Dosar nr. 1097R/2006.

11. Dassinger Magdalena, fiica lui Dinjer Iacob si Magdalena, născută la 10 decembrie 1942 în localitatea Tolvădia, judetul Timis, România, cu domiciliul actual în Germania, 90409 Nurnberg, Goethestr. 15, cu ultimul domiciliu din România în Livezile nr. 430, judetul Timis. Dosar nr. 1197R/2006.

12. Fischer Andrea-Szidonia, fiica lui Andras Iosif si Eva, născută la 9 iunie 1976 în localitatea Târgu Mures, judetul Mures, România, cu domiciliul actual în Germania, 74045 Walzbachtal, Waldstr. 4, cu ultimul domiciliu din România în Târgu Mures, str. Buteanu Ion nr. 26, ap. 1, judetul Mures. Dosar nr. 862R/2006.

13. Flatzelsteiner Cristina-Rodica, fiica lui Buda Dumitru si Rodica, născută la 14 august 1979 în localitatea Târnăveni, judetul Mures, România, cu domiciliul actual în Austria, 4020 Linz, Muller-Gutenbrunn-Str. 29, cu ultimul domiciliu din România în Târnăveni, Str. Mesteacănului nr. 4, judetul Mures. Dosar nr. 395R/2007.

14. Friesenbichler Nicoleta, fiica lui Sas Gheorghe si Ana, născută la 29 ianuarie 1978 în localitatea Negresti-Oas, judetul Satu Mare, România, cu domiciliul actual în Austria, 8665 Langenwang, Strassackergasse 17, cu ultimul domiciliu din România în Negresti-Oas, Str. Victoriei nr. 21, ap. 16, judetul Satu Mare. Dosar nr. 404R/2007.

15. Galben Emilia, fiica lui Borz Mihaiu si Sofia, născută la 10 februarie 1963 în localitatea Crasna, judetul Sălaj, România, cu domiciliul actual în Austria, 3385 Prinzersdorf-Markersdorf, Poppendorf 23, cu ultimul domiciliu din România în Timisoara, Str. Plantelor nr. 1, sc. B, ap. 8, judetul Timis. Dosar nr. 394R/2007.

16. Gjorup Juliana, fiica lui Bercea Iulian si Bercea Maria, născută la 6 mai 1973 în localitatea Bacău, judetul Bacău, România, cu domiciliul actual în Danemarca, Vinkelvej 6 Durup 7870 Roslev, cu ultimul domiciliu din România în Piatra-Neamt, str. Ozana nr. 2, bl. M1, sc. A, et. 3, ap. 12, cod. 610151. Dosar nr. 1009R/2006.

17. Grillitsch Dorina, fiica lui Cazacu Ion si Plesa Samfira, născută la 24 mai 1963 în localitatea Jegălia, judetul Călărasi, România, cu domiciliul actual în Austria, 1220 Wien, Amheidjochl 14/3/2, cu ultimul domiciliu din România în Deva, Aleea Salcâmilor bl. 31, ap. 35, judetul Hunedoara. Dosar nr. 367R/2007.

18. Hachem Aurelia-Neli, fiica lui Dincă Constantin si Nuami, născută la 19 iunie 1975 în localitatea Târgoviste, judetul Dâmbovita, România, cu domiciliul actual în Danemarca, 2200 Kobenhavn N, Smedegade 7, st tv, cu ultimul domiciliu din România în Târgoviste, Str. Trandafirilor bl. 8, ap. 28, judetul Dâmbovita. Dosar nr. 1399R/2006.

19. Halmagyi Zoltan-Ioan, fiul lui Halmagyi Stefan si Kovacs Eniko Katalin, născut la 15 ianuarie 1968 în localitatea Cluj- Napoca, judetul Cluj, România, cu domiciliul actual în Austria, 3021 Pressbaum, Rauchengern 16, cu ultimul domiciliu din România în Cluj-Napoca, str. Crisan nr. 2, judetul Cluj. Dosar nr. 415R/2007.

20. Ianosteac Claudia-Ana, fiica lui Kalamar Ioan si Ana, născută la 10 iunie 1974 în localitatea Marghita, judetul Bihor, România, cu domiciliul actual în Republica Cehă, 700 30 Ostrava, Pjanovova 1657/9, cu ultimul domiciliu din România în Derna nr. 239, judetul Bihor. Dosar nr. 1372R/2006. Copii minori: Ianosteac Martin, născut la 5.04.1995, si Ianosteac Mirko-Iarco, născut la 30.10.1992.

21. Ianosteac Martin, fiul lui Ianosteac Martin si Berta, născut la 5 mai 1969 în localitatea Derna, judetul Bihor, România, cu domiciliul actual în Republica Cehă, 700 30 Ostrava, Pjanovova 1657/9, cu ultimul domiciliu din România în Derna nr. 239, judetul Bihor. Dosar nr. 1373R/2006.

22. Kraft Liliana-Sorina, fiica lui Elek Alexandru si Lucretia, născută la 28 septembrie 1967 în localitatea Medias, judetul Sibiu, România, cu domiciliul actual în Germania, 86167 Augsburg, Paul-Reusch-Str. 22, cu ultimul domiciliu din România în Medias, Str. Ghetii nr. 12, judetul Sibiu. Dosar nr. 1043R/2006.

23. Lengyel Monica Carmen, fiica lui Călăcean Pavel si Ana, născută la 15 iulie 1973 în localitatea Arad, judetul Arad, România, cu domiciliul actual în Danemarca, str. Vibevej nr. 10, cod.6705 Esbjerg, cu ultimul domiciliu din România în Arad, Str. Pelinului nr. 5, bl. B1, et. 1, ap. 8. Dosar nr. 318R/2007.

24. Meier Lavinia-Doina, fiica lui Ciortea Gheorghe si Doina, născută la 3 decembrie 1977 în localitatea Blaj, judetul Alba, România, cu domiciliul actual în Danemarca, 2850 Naerum, Malmbergsvej 4, cu ultimul domiciliu din România în Blaj, str. Dr. Vasile Suciu nr. 13, judetul Alba. Dosar nr. 220R/2007.

25. Merhaut Ecaterina, fiica lui Merhout Ioan si Maria, născută la 25 august 1953 în localitatea Gârnic, judetul Caras- Severin, România, cu domiciliul actual în Republica Cehă, 312 14 Plzen, Kriva 73, cu ultimul domiciliu din România în Gârnic nr. 115, judetul Caras-Severin. Dosar nr. 1252R/2006.

26. Neculau Andrei, fiul lui Neculau Silvian si Ioana, născut la 4 iulie 1989 în Bucuresti, România, cu domiciliul actual în Austria, 2640 Gloggnitz, Zenzi Holzl-Str. 2/13, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, Str. Siriului nr. 37-39, bl. 19.D, sc. 2, et. 2, ap. 22, sectorul 1. Dosar nr. 396R/2007.

27. Nenic Mariana, fiica lui Mîtu Nicu si Mariana, născută la 17 iunie 1974 în localitatea Drobeta-Turnu Severin, judetul Mehedinti, România, cu domiciliul actual în Austria, 6300 Worgl, Salzburgerstr. 77, cu ultimul domiciliu din România în Drobeta- Turnu Severin, str. Crisan nr. 41, bl. N.3, sc. 6, ap. 1, judetul Mehedinti. Dosar nr. 411R/2007.

28. Oberhofer Jeno, fiul lui Geczi Iuliu si Elisabeta, născut la 1 iulie 1973 în localitatea Simleu Silvaniei, judetul Sălaj, România, cu domiciliul actual în Austria, 6067 Absam, Riccabonastr. 9, cu ultimul domiciliu din România în Simleu Silvaniei, Str. Partizanilor nr. 5, bl. B.12, ap. 14, judetul Sălaj. Dosar nr. 380R/2007.

29. Oegas Loredana-Alexandra, fiica lui Oegas Stefan si Adela-Camelia, născută la 22 ianuarie 1988 în localitatea Deva, judetul Hunedoara, România, cu domiciliul actual în Austria, 7311 Neckenmarkt, Lange Zeile 46, cu ultimul domiciliu din România în Deva, bd. Decebal bl. 5, ap. 35, judetul Hunedoara. Dosar nr. 363R/2007.

30. Pal Karoly, fiul lui Pal Karoly si Demeter Magdalena, născut la 2 octombrie 1970 în localitatea Târgu Mures, judetul Mures, România, cu domiciliul actual în Austria, 66370 Kitzbuhel, Tirol, Badhaussiedlung 10, cu ultimul domiciliu din România în Târgu Mures, str. Alba Iulia nr. 66, judetul Mures. Dosar nr. 401R/2007.

31. Resch Tatiana-Elena, fiica lui Aionesei Costică si Dorina, născută la 16 mai 1972 în localitatea Iasi, judetul Iasi, România, cu domiciliul actual în Austria, 1030 Wien, Baumgasse 16/13, cu ultimul domiciliu din România în Iasi, str. Vasile Lupu nr. 102.A, bl. G.4, ap. 22, judetul Iasi. Dosar nr. 266R/2007.

32. Rester Silvia, fiica lui Bujorean Alexandru si Galafira, născută la 19 aprilie 1963 în localitatea Bosanci, judetul Suceava, România, cu domiciliul actual în Austria, 1210 Wien, Seyringerstr. 17/6/30, cu ultimul domiciliu din România în Bosanci nr. 758, judetul Suceava. Dosar nr. 969R/2006.

33. Rottensteiner Annabella, fiica lui Tasnadi Iuliu si Tunde- Magdolna, născută la 16 iunie 1980 în localitatea Baraolt, judetul Covasna, România, cu domiciliul actual în Austria, 1100 Wien, Erlachgasse 14/13, cu ultimul domiciliu din România în Sfântu Gheorghe, Str. Lăcrămioarei nr. 18, bl. 42, sc. C, ap. 11, judetul Covasna. Dosar nr. 412R/2007.

34. Shahriary Elena, fiica lui Bahnean Vasile si Samfira, născută la 2 mai 1975 în localitatea Vicovu de Sus, judetul Suceava, România, cu domiciliul actual în Danemarca, Kalmargade 59, st tv 8200 Arhus N, cu ultimul domiciliu din România în Vicovu de Sus nr. 985, judetul Suceava. Dosar nr. 1011R/2006.

35. Szasz Laszlo, fiul lui Szasz Balazs si Elisabeta, născut la 14 mai 1973 în localitatea Cluj-Napoca, judetul Cluj, România, cu domiciliul actual în Austria, 3671 Marbach an der Donau, Krummnussbaum/DUB 140, cu ultimul domiciliu din România în Baciu nr. 209, judetul Cluj. Dosar nr. 413R/2007.

36. Szenes Ildiko, fiica lui Bălint Ioan si Rozalia, născută la 31 decembrie 1960 în localitatea Târgu Mures, judetul Mures, România, cu domiciliul actual în Austria, 2340 Modling, Neusiedlerstr. 47/1/3, cu ultimul domiciliu din România în Târgu Mures, Str. Viitorului nr. 11, ap. 18, judetul Mures. Dosar nr. 371R/2007.

37. Szenes Zoltan, fiul lui Szenes Istvan si Magdalena, născut la 23 octombrie 1967 în localitatea Târgu Mures, judetul Mures, România, cu domiciliul actual în 2340 Modling, Neusiedlerstr. 47/1/3, cu ultimul domiciliu din România în Târgu Mures, Str. Viitorului nr. 11, ap. 18, judetul Mures. Dosar nr. 370R/2007.Copii minori: Szenes Zoltan-Istvan, născut la 30.12.1990.

38. Tatar Timea, fiica lui Mehi Iuliu si Gizela-Gyongyi, născută la 27 iunie 1981 în localitatea Satu Mare, judetul Satu Mare, România, cu domiciliul actual în Germania, 91785 Pleinfeld, Gartenstr. 8 a, cu ultimul domiciliu din România în Satu Mare, Str. Cerbului nr. 43, judetul Satu Mare. Dosar nr. 402R/2007.

39. Tscherkassky Brîndusa, fiica lui Popescu Adam si Maria- Olimpia, născută la 11 iunie 1968 în Bucuresti, România, cu domiciliul actual în Austria, 1060 Wien, Mariahilferstr. 35/1/6, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, str. J. L. Calderon nr. 36, sc. B, ap. 42, sectorul 2. Dosar nr. 377R/2007.

40. Wunsch Alexandru, fiul lui Wunsch Josef-Johann si Helga-Helene, născut la 7 iunie 1977 în Bucuresti, România, cu domiciliul actual în Austria, 1200 Wien, Osterreich, Engerthszt. 142/20, cu ultimul domiciliu din România în Jidvei, sat Căpâlna de Jos nr. 118, judetul Alba. Dosar nr. 366R/2007.

 

ANEXA Nr. 5

 

1. Buzăianu Nicolae-Bogdan, fiul lui Buzăianu Vasile si Constanta, născut la 4 decembrie 1968 în Bucuresti, România, cu domiciliul actual în Elvetia, Fribourg, De Castellaweg 37, Schloss 3280 Greng, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, str. Visarion nr. 15, sectorul 1. Dosar nr. 79R/2007.

2. Cosarcă Alexandru, fiul lui Cosarcă Vasile si Amalia, născut la 30 ianuarie 1987 în localitatea Arad, judetul Arad, România, cu domiciliul actual în Austria, 8073 Feldkirchen B Graz, Triesterstr. 9, cu ultimul domiciliu din România în Arad, str. Vaslui nr. 3, bl. 719, sc. A, ap. 1, judetul Arad. Dosar nr. 158R/2007.

3. Iorgu Mariana-Roxana, fiica lui Iorgu Cornel si Carmen- Iuliana, născută la 7 august 1987 în Bucuresti, România, cu domiciliul actual în Austria, 4400 Steyr, Therese-Kratkystr. 20/3, cu ultimul domiciliu din România în Câmpulung Moldovenesc, str. I. Hălăuceanu nr. 7, judetul Suceava. Dosar nr. 418R/2007.

4. Kocsis Imola, fiica lui Kocsis Andras-Gyorgy si Magdalena, născută la 5 iulie 1978 în localitatea Brasov, judetul Brasov, România, cu domiciliul actual în Germania, 48143 Munster, Frauenstr. 21-23, cu ultimul domiciliu din România în Sfântu Gheorghe, Str. Sporturilor nr. 16, bl. 16, sc. C, ap. 6, judetul Covasna. Dosar nr. 927R/2006.

5. Lup Angela-Anamaria, fiica lui Lup Marian si Mimi, născută la 12 mai 1980 în Bucuresti, România, cu domiciliul actual în Olanda, 3527 XH Utrecht, Uan Bijnkershoeklaan 283, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, str. Piscul Crăsani nr. 12, bl. P. 34, sc. 2, ap. 12, sectorul 6. Dosar nr. 408R/2007.

6. Marcut Gabriela-Alina, fiica lui Marcut Ioan si Rodica- Dorina, născută la 1 aprilie 1989 în localitatea Satu Mare, judetul Satu Mare, România, cu domiciliul actual în Austria, 1210 Wien, Leopoldaverstr. 66 Tur 18, cu ultimul domiciliu din România în Satu Mare, str. Vasile Goldis nr. 2, bl. 21, ap. 13, judetul Satu Mare. Dosar nr. 378R/2007.

7. Mathe Csilla-Yvonne, fiica lui Mathe Zoltan si Iutta-Renate, născută la 6 septembrie 1972 în localitatea Făgăras, judetul Brasov, România, cu domiciliul actual în Germania, D-70794 Filderstadt, Schwarzwaldstr. 24, cu ultimul domiciliu din România în Făgăras, Str. 13 Decembrie bl. 2, sc. C, ap. 3, judetul Brasov. Dosar nr. 383R/2007.

8. Moldovan Eva-Tunde-Rozalia, fiica lui Deak Miklos si Barbara, născută la 13 septembrie 1973 în localitatea Târnăveni, judetul Mures, România, cu domiciliul actual în Olanda, 7609 VA Almelo, De Taling 5, cu ultimul domiciliu din România în Cluj-Napoca, Str. Izlazului nr. 8, ap. 78, judetul Cluj. Dosar nr. 389R/2007.

9. Moldovan Laszlo-Gyorgy, fiul lui Moldovan Vasile si Ilona- Maria, născut la 15 noiembrie 1969 în localitatea Târnăveni, judetul Mures, România, cu domiciliul actual în Olanda, 7609 VA Almelo, De Taling 5, cu ultimul domiciliu din România în Cluj- Napoca, Str. Izlazului nr. 8, ap. 78, judetul Cluj. Dosar nr. 390R/2007.

10. Novac Iasmina-Adriana, fiica lui Novac Gheorghe si Ileana, născută la 9 mai 1989 în localitatea Sânnicolau-Mare, judetul Timis, România, cu domiciliul actual în Austria, 5020 Salzburg, Tassilostr. 27, cu ultimul domiciliu din România în Saravale nr. 824, judetul Timis. Dosar nr. 426R/2007.

11. Olteanu Matei-Dimitrie, fiul lui Olteanu Mircea-Ion si Rodica-Paula-Maria, născut la 10 octombrie 1979 în localitatea Pitesti, judetul Arges, România, cu domiciliul actual în Germania, 93057 Regensburg, Isonzostr. 40, cu ultimul domiciliu din România în Pitesti, str. Tache Ionescu nr. 27, bl. Q.2, sc. B, et. 4, ap. 2, judetul Arges. Dosar nr. 372R/2007.

12. Răducanu Simona-Lăcrămioara, fiica lui Răducanu Costică si Tania, născută la 16 martie 1975 în localitatea Bacău, judetul Bacău, România, cu domiciliul actual în Olanda, 1079 XM Amsterdam, Moerdijkstr. 49-II, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, bd. Dimitrie Cantemir nr. 1, bl. 2, sc. 1, et. 2, ap. 4, sectorul 4. Dosar nr. 1033R/2006.

13. Stefănut Petru, fiul lui Stefănut Petru si Dochia, născut la 10 mai 1986 în localitatea Caransebes, judetul Caras-Severin, România, cu domiciliul actual în Austria, 4320 Perg, Herenstr. 39/1, cu ultimul domiciliu din România în Golet nr. 49, judetul Caras-Severin. Dosar nr. 410R/2007.

 

ACTE ALE CASEI NATIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

ORDIN

privind aprobarea regulamentelor de organizare si functionare a comisiilor de experti care functionează pe lângă Casa Natională de Asigurări de Sănătate pentru implementarea unor subprograme nationale de sănătate, din cadrul Programului national de sănătate cu scop curativ

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 84 din 31 ianuarie 2008 al Directiei programe nationale, aprobat de presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, prevederile art. 268 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă regulamentele de organizare si functionare a comisiilor de experti care functionează pe lângă Casa Natională de Asigurări de Sănătate (CNAS) pentru implementarea unor subprograme nationale de sănătate, din cadrul Programului national de sănătate cu scop curativ, prevăzute în anexele 1-6, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Regulamentele pot fi modificate la propunerea justificată a membrilor comisiei de experti, cu aprobarea presedintelui CNAS.

Art. 2. - (1) Comisiile de experti de pe lângă CNAS sunt coordonate de presedintele CNAS.

(2) Numirea si revocarea persoanelor din componenta comisiilor de experti se face prin ordin al presedintelui CNAS.

(3) Activitatea comisiilor de experti este coordonată de către presedintele acesteia, nominalizat prin ordin al presedintelui CNAS.

(4) Comisiile de experti îsi desfăsoară activitatea în sedinte organizate periodic, potrivit prevederilor regulamentelor comisiilor de experti, si ori de câte ori este necesar, la solicitarea presedintelui fiecărei comisii de experti si a presedintelui CNAS.

(5) Comisiile de experti întocmesc pentru fiecare sedintă câte un proces-verbal semnat de membrii prezenti, în care se consemnează deciziile luate si care sunt aduse la cunostintă presedintelui CNAS. La nivelul fiecărei comisii de experti se va întocmi un registru de procese-verbale.

(6) Sedintele se desfăsoară numai în prezenta presedintelui comisiei de experti si a cel putin jumătate plus unu din numărul membrilor săi.

(7) În situatia în care, din motive obiective, presedintele nu poate participa la lucrările comisiei de experti, deleagă această competentă unuia dintre membrii comisiei si îl informează despre aceasta pe presedintele CNAS.

(8) Comisia de experti poate invita la lucrările sale si alti specialisti din domeniul său de activitate sau din alte domenii, în functie de problematica abordată.

Art. 3. - (1) Comisiile de experti se întrunesc la sediul CNAS sau într-o altă locatie, la propunerea membrilor comisiei, cu acordul presedintelui CNAS.

(2) Persoanele din componenta comisiilor de experti beneficiază de o indemnizatie lunară de 10% din indemnizatia presedintelui CNAS, care se acordă proportional cu numărul de participări efective la sedinte.

(3) În cazul în care un membru se retrage în timpul sedintei, acesta nu beneficiază de indemnizatie.

(4) Cheltuielile reprezentând plata indemnizatiei lunare de 10% din indemnizatia presedintelui CNAS se suportă de la titlul „Cheltuieli de personal” din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate, pe baza situatiei privind prezenta nominală a membrilor comisiei de experti la sedintele desfăsurate în fiecare lună.

(5) Situatia prezentei membrilor comisiei de experti, certificată prin semnătura presedintelui acesteia si cu avizul presedintelui CNAS este depusă la Directia financiarcontabilitate si salarizare din cadrul Directiei generale economice a CNAS, lunar, până la data de 5 a lunii curente pentru luna precedentă.

(6) Cheltuielile de deplasare din si în alte localităti, ocazionate de participarea în comisiile de experti, sunt suportate de CNAS.

(7) Specialistii invitati la lucrările comisiilor de experti nu beneficiază de indemnizatie si de decontarea cheltuielilor de deplasare.

Art. 4. - Membrii comisiilor de experti si directiile de specialitate din cadrul CNAS vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Vasile Ciurchea

 

Bucuresti, 31 ianuarie 2008.

Nr. 76.

 

ANEXA Nr. 1

 

REGULAMENT

de organizare si functionare a Comisiei de experti a Casei Nationale de Asigurări de Sănătate pentru implementarea subprogramului „Tratamentul persoanelor cu infectie HIV/SIDA si tratamentul postexpunere (profesională si verticală)”

 

1. Comisia de experti a Casei Nationale de Asigurări de Sănătate pentru implementarea subprogramului „Tratamentul persoanelor cu infectie HIV/SIDA si tratamentul postexpunere (profesională si verticală)”, denumită în continuare Comisie, are următoarele atributii:

a) elaborează împreună cu Comisia natională de luptă anti-SIDA, denumită în continuare CNLAS, criteriile de eligibilitate, de excludere si de prioritizare a pacientilor eligibili în vederea includerii în tratament, criteriile de schimbare a tratamentului, precum si planul de monitorizare;

b) evaluează semestrial corelarea dintre modificarea schemelor terapeutice pentru medicamentele specifice si bugetul aprobat pentru asigurarea derulării subprogramului în conditii de eficientă economică;

c) evaluează necesitătile si posibilitătile de majorare a fondurilor destinate subprogramului, pe baza cererii fundamentate a CNLAS;

d) evaluează împreună cu CNLAS necesitatea implementării în cadrul subprogramului a procedeelor diagnostice si terapeutice noi, a noilor medicamente si a tehnologiilor costisitoare, în vederea optimizării actului medical în conditii de eficientă economică (încadrarea în bugetul alocat); evaluează impactul bugetar al introducerii unor medicamente noi si/sau a unor indicatii terapeutice noi;

e) evaluează necesarul si costurile terapeutice la nivel national si pentru fiecare judet, pe baza informatiilor furnizate de CNLAS (număr de pacienti aflati în tratament, scheme terapeutice, pacienti eligibili aflati în asteptare etc.);

f) fundamentează decizii în vederea asigurării finantării corespunzătoare, cu încadrarea în bugetul alocat, pe care le înaintează presedintelui Casei Nationale de Asigurări Sociale, denumită în continuare CNAS, spre aprobare. Transmite deciziile aprobate de presedintele CNAS directiilor de specialitate din cadrul CNAS, caselor de asigurări de sănătate si CNLAS;

g) analizează noile scheme de tratament aprobate de CNLAS, verifică încadrarea acestora în bugetul alocat subprogramului si informează presedintele CNAS asupra acestor modificări, inclusiv si asupra celor ce implică cresteri bugetare;

h) analizează impactul asupra bugetului subprogramului în urma introducerii în lista de medicamente ce se eliberează în cadrul subprogramului a unor medicamente noi;

i) analizează stocurile raportate la nivelul CNAS;

j) face propuneri pentru procedurile de raportare lunară, în vederea monitorizării cantitativ-valorice a medicamentelor eliberate;

k) analizează lunar, trimestrial si anual indicatorii raportati la nivelul CNAS, în raport cu fondurile alocate, si prezintă conducerii CNAS rezultatele acestor analize;

l) colaborează cu CNLAS la fundamentarea propunerilor de buget necesare subprogramului pentru fiecare unitate sanitară, inclusiv numărul de bolnavi, pe care o înaintează presedintelui CNAS;

m) elaborează circuitul documentelor care să asigure functionarea adecvată a Comisiei.

2. În vederea îndeplinirii atributiilor sale, Comisia va avea întâlniri ordinare lunare si, după caz, întâlniri extraordinare, la convocarea presedintelui Comisiei sau a presedintelui CNAS.

 

ANEXA Nr. 2

 

REGULAMENT

de organizare si functionare a Comisiei de experti a Casei Nationale de Asigurări de Sănătate pentru implementarea subprogramului „Tratamentul bolnavilor cu tuberculoză”

 

1. Comisia de experti a Casei Nationale de Asigurări de Sănătate pentru implementarea subprogramului „Tratamentul bolnavilor cu tuberculoză”, denumită în continuare CTB, are următoarele atributii:

A. Atributii tehnico-medicale:

a) stabileste protocoalele de terapie ca bază de decontare a medicamentelor specifice tuberculozei (TB), practicate actualmente în tară la TB cu germeni sensibili (conform Programului national de control al tuberculozei);

b) stabileste principiile de scheme individualizate pentru bolnavii cu TB rezistentă si multidrogrezistentă (MDR);

c) evaluează, la solicitare sau prin sondaje, colaborând cu managerii de judete ai Programului national de control al tuberculozei, pertinenta schemelor terapeutice folosite în MDR-TB;

d) analizează schemele terapeutice care include medicamente costisitoare, în vederea asigurării unui raport optim cost/eficientă.

B. Atributii de evaluare a costurilor actuale si a fondurilor necesare:

a) evaluează necesarul de medicamente si costurile terapeutice la nivel national si pe fiecare judet;

b) elaborează propunerile de bugete anuale pentru fiecare judet si unitate sanitară. Metodologia de stabilire a bugetelor va avea la bază criterii istorice (valoarea medie a comenzilor pe ultimul semestru, valoarea medie a medicamentelor efectiv consumate pe ultimul semestru, valoarea stocurilor la data evaluării, date privind raportările de bolnavi, date privind raportările de bolnavi din modulul de supraveghere centralizată a Institutului de Pneumoftiziologie „Marius Nasta”).

2. Circuitul informatiei si al documentelor va fi asigurat de secretarul CTB.

3. În vederea îndeplinirii atributiilor sale CTB va avea întâlniri ordinare lunare si, după caz, întâlniri extraordinare, la convocarea presedintelui CTB sau a presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate.

 

ANEXA Nr. 3

 

REGULAMENT

de organizare si functionare a Comisiei de experti a Casei Nationale de Asigurări de Sănătate pentru implementarea subprogramului „Tratamentul bolnavilor cu afectiuni oncologice”

 

1. Comisia de experti a Casei Nationale de Asigurări de Sănătate pentru implementarea subprogramului „Tratamentul bolnavilor cu afectiuni oncologice”, denumită în continuare Comisie, are următoarele atributii:

a) aprobă initierea si/sau continuarea tratamentelor, cu respectarea normelor tehnice privind implementarea, evaluarea si finantarea programelor nationale de sănătate, responsabilitătile în monitorizarea si controlul acestora, detalierea pe subprograme si activităti, indicatorii specifici, precum si unitătile sanitare prin care se derulează acestea si cu respectarea protocoalelor nationale, adaptate pe baza celor europene. Comisia nu emite aprobări de terapie retroactive;

b) întocmeste dosar pentru fiecare bolnav pentru care a primit prin fax sau postă referat de necesitate, în vederea aprobării initierii sau continuării tratamentului;

c) elaborează criterii de eligibilitate, de excludere si de prioritizare a pacientilor eligibili în vederea includerii în tratament, precum si a planului de monitorizare;

d) elaborează, pe bază de dovezi, protocoale terapeutice si scheme terapeutice, care vor fi utilizate în vederea decontării. Protocoalele vor avea la bază Ghidurile Societătii Europene de Oncologie Medicală - ESMO;

e) aprobă si modifică schemele terapeutice pentru medicamentele specifice, în conditii de eficientă economică (buget aprobat);

f) evaluează sistematic tehnologiile medicale în vederea sustinerii deciziilor privind proceduri diagnostice si terapeutice, medicamente;

g) evaluează necesarul si costurile terapeutice la nivel national, pentru fiecare judet;

h) elaborează un raport semestrial care contine: numărul pacientilor intrati în tratament, numărul pacientilor aflati în tratament, numărul estimat al pacientilor care termină tratamentul în următorul semestru, pe scheme terapeutice si diagnostic;

i) informează casele de asigurări de sănătate si directiile din cadrul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate (CNAS) implicate în derularea subprogramului asupra deciziilor emise, cu încadrarea în fondurile aprobate;

j) elaborează circuitul documentelor care să asigure functionarea adecvată a Comisiei;

k) face propuneri pentru procedurile de raportare lunară, în vederea monitorizării cantitativ-valorice a medicamentelor prescrise;

l) analizează impactul asupra bugetului alocat subprogramului în urma introducerii unor medicamente noi si/sau a unor indicatii terapeutice noi.

2. În vederea îndeplinirii atributiilor sale, Comisia va avea întâlniri ordinare lunare si, după caz, întâlniri extraordinare, la convocarea presedintelui Comisiei sau a presedintelui CNAS.

3. Actele Comisiei sunt semnate numai de membrii acesteia.

4. Comisia elaborează formularul-tip al deciziilor de aprobare pentru tratament.

5. Fiecare membru al Comisiei are drept de vot, dar nu si de veto.

6. Circuitul documentelor:

a) casele de asigurări de sănătate au obligatia si responsabilitatea să transmită la CNAS referatele completate ale pacientilor, în vederea aprobării initierii si/sau continuării tratamentului solicitat;

b) referatele vor fi transmise de către casele de asigurări de sănătate la CNAS prin postă sau prin fax, în timp util, având număr de înregistrare si antetul casei de asigurări de sănătate respective, astfel încât toti pacientii să fie luati în evidentă atât în teritoriu, cât si la CNAS;

c) dosarele pacientilor, întocmite la nivelul Comisiei, pentru initierea tratamentului trebuie să contină: referatul de justificare, parafat si semnat de medicul curant, validat de medicul coordonator, investigatiile care sustin diagnosticul si evolutia bolii;

d) pentru dosarele incomplete întreaga responsabilitate pentru disfunctionalităti în asigurarea continuitătii tratamentului revine în exclusivitate medicului curant si caselor de asigurări de sănătate în evidenta cărora se află pacientii.

 

ANEXA Nr. 4

 

REGULAMENT

de organizare si functionare a Comisiei de experti a Casei Nationale de Asigurări de Sănătate pentru implementarea subprogramului „Tratamentul de supleere a functiei renale la bolnavii cu insuficientă renală cronică”

 

1. Comisia de experti a Casei Nationale de Asigurări de Sănătate pentru implementarea subprogramului „Tratamentul de supleere a functiei renale la bolnavii cu insuficientă renală cronică”, denumită în continuare Comisie, are următoarele atributii:

a) stabileste schemele terapeutice pentru modalitătile de supleere renală;

b) elaborează criteriile de eligibilitate pentru terapia de supleere renală;

c) stabileste criteriile de excludere din program a bolnavilor dializati;

d) analizează lunar, trimestrial si anual indicatorii realizati, raportati la nivelul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, denumită în continuare CNAS;

e) analizează stocurile raportate de unitătile sanitare publice caselor de asigurări de sănătate si transmise de casele de asigurări de sănătate către CNAS;

f) solicită lunar Directiei de programe nationale din cadrul CNAS situatia bolnavilor hemodializati si a celor dializati peritoneal;

g) realizează baza de date (Registrul bolnavilor cu insuficientă renală cronică) utilizând softul pus la dispozitie de CNAS;

h) stabileste metodologia de derulare a subprogramului „Tratamentul de supleere a functiei renale la bolnavii cu insuficientă renală cronică”;

i) evaluează si fundamentează în raport cu numărul de bolnavi propunerea de fonduri pentru anul următor.

2. În vederea îndeplinirii atributiilor sale, Comisia va avea întâlniri ordinare lunare la sediul CNAS si, după caz, întâlniri extraordinare, la convocarea presedintelui Comisiei sau a presedintelui CNAS.

3. Comisia se va întâlni semestrial cu sefii centrelor de dializă aflati în relatie contractuală cu casele de asigurări de sănătate sau cu CNAS, la sediul CNAS, în vederea analizei derulării subprogramului.

 

ANEXA Nr. 5

 

REGULAMENT

de organizare si functionare a Comisiei de experti a Casei Nationale de Asigurări de Sănătate pentru implementarea subprogramului „Tratamentul bolnavilor cu diabet zaharat”

 

1. Comisia de experti a Casei Nationale de Asigurări de Sănătate pentru implementarea subprogramului „Tratamentul bolnavilor cu diabet zaharat”, denumită în continuare Comisie, are următoarele atributii:

a) elaborează criterii de eligibilitate, de excludere si de prioritizare a pacientilor eligibili în vederea includerii în tratament, precum si a planului de monitorizare;

b) verifică prin sondaj concordanta dintre prescriptia medicală si diagnosticul pacientului, utilizând protocoale si scheme terapeutice elaborate de comisia de specialitate a Ministerului Sănătătii Publice si de comisia de specialitate a Colegiului Medicilor din România;

c) evaluează necesarul si costurile terapeutice pe fiecare tip de tratament (insulină, ADO si mixt) pentru fiecare judet;

d) elaborează circuitul documentelor care să asigure functionarea adecvată a Comisiei;

e) face propuneri pentru procedurile de raportare lunară, în vederea monitorizării cantitativ-valorice a medicamentelor prescrise;

f) analizează impactul asupra bugetului alocat subprogramului în urma introducerii unor medicamente noi si/sau a unor indicatii terapeutice noi;

g) evaluează si fundamentează în raport cu numărul de bolnavi propunerea de fonduri pentru anul următor.

2. În vederea îndeplinirii atributiilor sale, Comisia are întâlniri ordinare lunare si, după caz, întâlniri extraordinare, la convocarea presedintelui Comisiei sau a presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, denumită în continuare CNAS.

3. Documentele primite de la conducerea CNAS, casele de asigurări de sănătate, unitătile sanitare (cu paturi), precum si cele elaborate de Comisie în vederea înaintării conducerii CNAS, caselor de asigurări de sănătate si unitătilor sanitare vor fi gestionate de secretariatul Comisiei, la sediul CNAS.

 

ANEXA Nr. 6

 

REGULAMENT

de organizare si functionare a Comisiei de experti a Casei Nationale de Asigurări de Sănătate pentru implementarea subprogramului „Tratamentul bolnavilor cu boli neurologice: scleroză multiplă”

 

1. Comisia de experti a Casei Nationale de Asigurări de Sănătate pentru implementarea subprogramului „Tratamentul bolnavilor cu boli neurologice: scleroză multiplă”, denumită în continuare Comisie, are următoarele atributii:

a) stabileste schemele terapeutice pentru preventia secundară a pacientilor cu scleroză multiplă;

b) elaborează criteriile de eligibilitate pentru terapia imunomodulatoare;

c) stabileste criteriile de excludere din program a bolnavilor cu scleroză multiplă;

d) stabileste criterii de schimbare a tratamentului cu un alt imunomodulator;

e) stabileste arondarea judetelor la unitătile sanitare prin care se derulează subprogramul, specializate în terapia imunomodulatoare a sclerozei multiple;

f) analizează lunar, trimestrial si anual indicatorii realizati, raportati la nivelul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, denumită în continuare CNAS;

g) analizează stocurile raportate la nivelul CNAS;

h) solicită coordonatorilor teritoriali situatia bolnavilor cu scleroză multiplă;

i) realizează baza de date (Registrul bolnavilor cu scleroză multiplă în format electronic) utilizând softul pus la dispozitie de CNAS;

j) analizează situatia bolnavilor cu scleroză multiplă introdusi în baza de date a Comisiei de coordonatorii teritoriali (bolnavi în tratament, bolnavi în asteptare pentru tratament, bolnavi aflati în studiu);

k) stabileste metodologia de derulare a subprogramului „Tratamentul bolnavilor cu boli neurologice: scleroză multiplă”;

l) evaluează si fundamentează în raport cu numărul de bolnavi propunerea de fonduri pentru anul următor.

2. În vederea îndeplinirii atributiilor sale, Comisia va avea întâlniri ordinare lunare si, după caz, întâlniri extraordinare, la convocarea presedintelui Comisiei sau a presedintelui CNAS.

3. Comisia se va întâlni trimestrial cu coordonatorii teritoriali, la sediul CNAS, în vederea analizei derulării subprogramului.