MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 79         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 1 februarie 2008

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

10. - Ordonantă privind nivelul salariilor de bază si al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar si personalului salarizat potrivit anexelor nr. II si III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupă functii de demnitate publică, precum si unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale si a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale

 

11. - Ordonantă pentru modificarea si completarea Legii nr. 263/2004 privind asigurarea continuitătii asistentei medicale primare prin centrele de permanentă

 

95. - Hotărâre pentru aprobarea modului de repartizare si de utilizare a sumelor prevăzute la lit. a) si b) din anexa nr. 3/12/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007

 

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

103/2007. - Hotărâre privind completarea Normelor de reprezentare a auditorilor financiari la conferintele Camerei Auditorilor Financiari din România

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

privind nivelul salariilor de bază si al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar si personalului salarizat potrivit anexelor nr. II si III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupă functii de demnitate publică, precum si unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale si a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 1 pct. V.1 din Legea nr. 373/2007 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

CAPITOLUL I

Majorarea salariilor de bază

 

Art. 1. - În anul 2008, salariile de bază ale personalului contractual din sectorul bugetar, stabilite potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar, aprobată prin Legea nr. 383/2001, cu modificările si completările ulterioare, precum si indemnizatiile personalului care ocupă functii de demnitate publică, stabilite potrivit anexelor  nr. II si III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupă functii de demnitate publică, cu modificările si completările ulterioare, astfel cum au fost majorate potrivit Ordonantei Guvernului nr. 10/2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 231/2007, avute la data de 31 decembrie 2007, se majorează în două etape, astfel:

a) cu 4,5%, începând cu data de 1 aprilie 2008, fată de nivelul din luna martie 2008;

b) cu 5,5%, începând cu data de 1 octombrie 2008, fată de nivelul din luna septembrie 2008.

Art. 2. - (1) În aplicarea prevederilor art. 1, limita minimă si limita maximă ale salariilor de bază prevăzute în anexele la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 24/2000, aprobată prin Legea nr. 383/2001, cu modificările si completările ulterioare, astfel cum au fost majorate prin Ordonanta Guvernului nr. 10/2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 231/2007, se majorează începând cu data de 1 aprilie 2008 cu 4,5% si începând cu data de 1 octombrie 2008 cu 5,5%.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică si personalului contractual la care este stabilit un singur nivel al salariului de bază.

Art. 3. - (1) Salariile de bază ale personalului contractual pentru perioada 1 ianuarie - 31 martie 2008 sunt prevăzute în anexele nr. Ia-VIa.

(2) Salariile de bază pentru perioada 1 aprilie - 30 septembrie 2008, majorate cu 4,5% fată de nivelul avut la 31 martie 2008, si pentru perioada 1 octombrie - 31 decembrie 2008, majorate cu 5,5% fată de nivelul avut la 30 septembrie 2008, sunt prevăzute în anexele nr. Ib-VIb, cu exceptia anexelor nr. IV/11b, V/1b si V/2b, la care limitele minime si maxime au fost corelate cu majorările acordate acelorasi functii din alte sectoare bugetare.

(3) Indemnizatiile persoanelor care ocupă functii de demnitate publică, alese si numite, precum si ale celor care ocupă functii asimilate cu functii de demnitate publică sunt prevăzute în anexele nr. VII/1a, VII/2a, VII/3a si VIIIa, pentru perioada 1 ianuarie - 31 martie 2008, si în anexele nr. VII/1b, VII/2b, VII/3b si VIIIb, pentru perioada 1 aprilie - 30 septembrie 2008, respectiv pentru perioada 1 octombrie - 31 decembrie 2008.

(4) Pentru persoanele care ocupă functii de demnitate publică, alese si numite, indemnizatiile prevăzute în anexele nr. VII/1a, VII/2a, VII/3a si VII/1b, VII/2b, VII/3b reprezintă unica formă de remunerare a activitătii corespunzătoare functiei si, de asemenea, reprezintă baza de calcul pentru stabilirea drepturilor si obligatiilor care se determină în raport cu venitul salarial.

(5) În aplicarea prevederilor alin. (4) persoanele care ocupă functii de demnitate publică, alese si numite, nu beneficiază de premii, de sporul de vechime în muncă si nici de alte sporuri prevăzute de lege.

Art. 4. - Salariile de bază individuale, care se situează între limitele prevăzute în anexele la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 24/2000, aprobată prin Legea nr. 383/2001, cu modificările si completările ulterioare, avute la data aplicării prezentei ordonante, se majorează începând cu data de 1 aprilie 2008 cu 4,5% fată de nivelul avut la 31 martie 2008 si începând cu data de 1 octombrie 2008 cu 5,5% fată de nivelul din luna septembrie 2008.

Art. 5. - La institutiile publice si unitătile bugetare la care cheltuielile de personal se asigură din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat sau bugetele locale ori integral din venituri proprii, constituite potrivit legii, cresterile salariale stabilite în conditiile art. 4 se pot acorda în limita procentelor stabilite si la date ulterioare, corelat cu realizarea resurselor necesare pentru acoperirea cresterilor, cu avizul ordonatorului principal de credite bugetare.

Art. 6. - (1) În anul 2008, personalul contractual din sectorul bugetar, salarizat între limitele corespunzătoare functiei, poate beneficia, pe lângă cresterile salariale acordate potrivit prevederilor prezentei ordonante, de o crestere salarială prin evaluarea performantelor profesionale individuale realizate în anul 2007, potrivit reglementărilor în vigoare, cu încadrarea în nivelul alocatiilor bugetare pentru cheltuielile cu salariile aprobate pentru anul 2008.

(2) Evaluarea performantelor profesionale individuale ale personalului contractual si acordarea salariilor de bază corespunzătoare evaluării se vor realiza în perioada mai- eptembrie 2008.

 

CAPITOLUL II

Alte reglementări

 

Art. 7. - (1) Promovarea personalului contractual în anul 2008, în conditiile legii, se poate face numai pe un post vacant de natura celui pe care urmează să fie promovată persoana, cu exceptia persoanelor încadrate pe posturi unice, prevăzute în statul de functii, cu încadrarea în nivelul alocatiilor bugetare aprobate pentru cheltuielile cu salariile.

(2) Promovarea în conditiile legii a persoanelor încadrate pe functia de debutant, a persoanelor încadrate pe posturi unice prevăzute la alin. (1), precum si a celor care au absolvit studii de nivel superior într-un domeniu care să cuprindă activitatea respectivă se face prin transformarea postului pe care acestea sunt încadrate într-un post de nivel superior.

Art. 8. - Absolventii învătământului superior de lungă sau de scurtă durată care la data trecerii pe functia corespunzătoare studiilor absolvite erau încadrati pe functii cu nivel de studii inferior, specifice domeniului în care au absolvit studiile universitare, se încadrează la gradul profesional corespunzător studiilor absolvite, la care se asigură o crestere cu până la 20% a salariului de bază avut.

Art. 9. - (1) În vederea stabilirii salariului de bază, în termen de 15 zile de la reluarea activitătii, persoanele angajate în sectorul bugetar care s-au aflat în concediu plătit pentru cresterea si îngrijirea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 7 ani, în cazul copilului cu handicap, precum si cele ale căror contracte individuale de muncă au fost suspendate din alte cauze, potrivit legii, si care nu au prestat activitate în ultimele 12 luni vor fi evaluate prin examenul de testare a cunostintelor profesionale, organizat în acest scop de angajator, urmându-se procedura reglementată de actele normative în materie.

(2) În cazul nepromovării examenului prevăzut la alin. (1), persoanei respective i se acordă salariul de bază avut anterior sau, după caz, salariul de bază minim al functiei detinute anterior.

Art. 10. - (1) Pentru rezultate deosebite obtinute în activitatea desfăsurată, ordonatorul de credite poate acorda, în limita a 15% din numărul total al personalului contractual prevăzut în statul de functii, la începutul anului bugetar, un salariu de merit lunar de până la 15% din salariul de bază, care face parte din acesta si care constituie bază de calcul pentru sporuri si alte drepturi care se acordă în raport cu salariul de bază. Salariile de merit se vor acorda personalului contractual încadrat pe functii de executie în proportie de cel putin două treimi din numărul total stabilit. Ordonatorii principali de credite care au în subordine unităti bugetare cu un număr redus de posturi pot aproba ca încadrarea în numărul maxim de beneficiari de salariu de merit si în proportiile stabilite pentru functiile de executie să se facă la nivelul unitătilor respective luate împreună. Repartizarea numărului de beneficiari de salariu de merit pe unitătile luate în calcul, în acest caz, se face de către ordonatorul principal de credite.

(2) Personalul contractual care beneficiază de salariu de merit se stabileste o dată pe an, după aprobarea bugetelor anuale, pe baza rezultatelor obtinute în activitatea desfăsurată în anul precedent, apreciată conform criteriilor elaborate de ordonatorul principal de credite, cu consultarea organizatiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, a reprezentantilor salariatilor, acolo unde nu sunt astfel de organizatii sindicale. În cazul în care pe parcursul anului intervin modificări ale functiei detinute, care nu sunt imputabile persoanei beneficiare de salariu de merit, inclusiv modificarea functiei prin promovare, acordarea acestuia se mentine până la expirarea perioadei pentru care a fost stabilit. În cazul în care pe parcursul anului se întrerup raporturile de muncă ale unor beneficiari de salariu de merit, acesta se poate redistribui, de la data de 1 a lunii următoare, altor persoane care detin functii de acelasi nivel, respectiv functii de conducere sau de executie, pe perioada rămasă.

(3) Pentru personalul contractual nou-angajat, salariul de merit se poate acorda după o perioadă de cel putin 6 luni de la angajare.

(4) Personalul încadrat ca debutant nu poate beneficia de salariu de merit.

(5) Personalul salarizat cu indemnizatie lunară ca unică formă de remunerare a activitătii nu se cuprinde în numărul total de posturi în vederea determinării numărului de beneficiari ai salariului de merit.

Art. 11. - (1) Ordonatorii de credite pot acorda premii lunare în limita a 2% din cheltuielile cu salariile aferente personalului contractual prevăzut în statul de functii, cu încadrarea în fondurile aprobate prin buget. Premiile se pot acorda în cursul anului salariatilor care au realizat sau au participat direct la obtinerea unor rezultate în activitate, apreciate ca valoroase.

Sumele neconsumate pot fi utilizate în lunile următoare, în cadrul aceluiasi an bugetar.

(2) În cazurile în care se realizează economii prin reducerea cheltuielilor cu salariile, ordonatorii principali de credite pot aproba acordarea de premii în cursul anului, din economiile realizate, în limita a 2% din cheltuielile cu salariile aferente personalului contractual, prevăzute în bugetul aprobat pentru personalul contractual din aparatul propriu si din unitătile subordonate, fără a depăsi valoarea economiilor realizate.

(3) Premiile individuale se stabilesc de către ordonatorii de credite, în limita sumelor alocate cu această destinatie de către ordonatorii principali de credite, cu consultarea organizatiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, cu consultarea reprezentantilor personalului contractual, acolo unde nu sunt astfel de organizatii sindicale.

Art. 12. - Consiliile locale pot constitui, în limita a 5% din cheltuielile cu salariile aferente anului respectiv pentru personalul contractual prevăzut în statul de functii, un fond de premiere, în cazul în care veniturile curente acoperă în totalitate cheltuielile de personal, inclusiv acest fond de premiere. Fondul de premiere poate fi utilizat, conform criteriilor si conditiilor stabilite prin hotărâre a consiliului local, în luna decembrie a anului 2008.

Art. 13. - (1) Se acordă un spor de confidentialitate în cuantum de până la 15% din salariul de bază personalului contractual din aparatul de lucru al Guvernului, personalului contractual din institutiile si autoritătile publice pentru care, prin acte normative specifice, se prevede acordarea acestui spor, precum si personalului preluat de către autorităti si institutii publice de la Ministerul Integrării Europene, care în cursul anului 2007 si-a încetat activitatea.

(2) Categoriile de personal contractual, cuantumurile sporului de confidentialitate si conditiile de acordare se stabilesc, în limitele prevăzute de reglementările în vigoare, de către ordonatorii principali de credite, cu încadrarea în cheltuielile de personal prevăzute în bugetul aprobat.

Art. 14. - (1) Se acordă un spor pentru conditii vătămătoare, de până la 10% din salariul de bază, personalului contractual care desfăsoară activitate în cadrul autoritătilor si institutiilor publice, inclusiv personalului încadrat în centrala Ministerului Afacerilor Externe, în care functionează instalatii care generează câmpuri electromagnetice de radiofrecventă produse de emitători pentru comunicatii, instalatii de microunde, instalatii de curenti de înaltă frecventă si statii de bruiaj.

(2) Categoriile de personal contractual, cuantumurile sporului prevăzut la alin. (1) si conditiile de acordare se stabilesc, în limitele prevăzute de lege, prin actul administrativ al ordonatorului principal de credite, cu încadrarea în cheltuielile de personal prevăzute în bugetul aprobat.

(3) Locurile de muncă pentru care se acordă sporul prevăzut la alin. (1) vor fi stabilite pe baza buletinelor de determinare emise de autoritătile abilitate în acest sens.

Art. 15. - (1) Se acordă un spor pentru conditii periculoase, în cuantum de până la 50% din salariul de bază, personalului contractual din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, care participă efectiv în campaniile de prevenire si combatere a zoonozelor deosebit de grave si altele asemenea, stabilite prin ordin al ministrului, numai pe perioada în care participă la aceste campanii.

(2) Categoriile de personal contractual, cuantumurile sporului prevăzut la alin. (1) si conditiile de acordare se stabilesc, în limitele prevăzute de lege, prin actul administrativ al ordonatorului principal de credite, cu încadrarea în cheltuielile de personal prevăzute în bugetul aprobat.

Art. 16. - (1) Personalul din cadrul Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului în România beneficiază de următoarele sporuri:

a) pentru păstrarea confidentialitătii în legătură cu faptele, informatiile sau documentele de care iau cunostintă în exercitarea functiei, personalul primeste lunar un spor de confidentialitate de până la 15%, calculat la salariul de bază;

b) personalul care lucrează în conditii de risc si suprasolicitare neuropsihică beneficiază de un spor de până la 10%, calculat la salariul de bază;

c) personalul care lucrează în conditii vătămătoare beneficiază de un spor de până la 10%, calculat la salariul de bază.

(2) Locurile de muncă, categoriile de personal si procentul concret al sporurilor care se acordă potrivit alin. (1) lit.a), b) si c) se stabilesc prin decizie a presedintelui institutului.

Art. 17. - Personalul contractual beneficiază si de celelalte drepturi de natură salarială care se acordă potrivit dispozitiilor legale în vigoare.

Art. 18. - (1) Munca prestată peste durata normală a timpului de lucru de către personalul contractual încadrat în functii de executie sau de conducere este considerată muncă suplimentară si se compensează cu timp liber corespunzător. În cazul în care compensarea muncii suplimentare cu timp liber corespunzător nu a fost posibilă în următoarele 30 de zile după efectuarea acesteia, orele suplimentare se vor plăti, în luna următoare, cu un spor aplicat la salariul de bază, după cum urmează:

a) 75% din salariul de bază, pentru primele două ore de depăsire a duratei normale a zilei de lucru;

b) 100% din salariul de bază, pentru orele următoare si pentru orele lucrate în zilele de repaus săptămânal sau în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează.

(2) Munca peste durata normală a timpului de lucru poate fi prestată si sporurile prevăzute la alin. (1) se pot plăti numai dacă efectuarea orelor suplimentare a fost dispusă de seful ierarhic, fără a se depăsi 360 de ore anual.

(3) La locurile de muncă la care durata normală a timpului de lucru a fost redusă potrivit legii sub 8 ore pe zi, depăsirea programului de lucru astfel aprobat se poate face numai temporar, în situatii cu totul deosebite, fiind obligatorie compensarea cu timp liber corespunzător.

 

CAPITOLUL III

Dispozitii finale

 

Art. 19. - (1) Indemnizatiile personalului din conducerea cultelor religioase si a unitătilor de cult recunoscute în România, asimilat celui încadrat pe functii de demnitate publică, prevăzute la nr. crt. 1, 2, 3, 4 si 5 din anexa nr. 1 A.b) la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 4/2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 299/2003, cu modificările ulterioare, majorate potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 10/2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 231/2007, vor avea valorile prevăzute pentru functiile de demnitate publică cu care sunt asimilate, prevăzute la nr. crt. 1, 2, 3, 5 si 6 din anexa nr. VII/2a, pentru perioada 1 ianuarie-31 martie 2008, si la nr. crt. 1, 2, 3, 5 si 6 din anexa nr. VII/2b, pentru perioada 1 aprilie-30 septembrie 2008, respectiv pentru perioada 1 octombrie-31 decembrie 2008, la prezenta ordonantă.

(2) Salariile de bază ale personalului clerical, stabilite potrivit prevederilor Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului, cu modificările si completările ulterioare, inclusiv cu modificările aduse prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 4/2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 299/2003, cu modificările ulterioare, din anexele nr. 1B.b) si 2.b), stabilite potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 10/2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 231/2007, se majorează cu 4,5 % pentru perioada 1 aprilie - 30 septembrie 2008 si cu 5,5% pentru perioada 1 octombrie - 31 decembrie 2008.

Art. 20. - Salariul de bază individual al administratorului public se stabileste de către primar, presedintele consiliului judetean sau primarul general al municipiului Bucuresti, în conditiile legii, în functie de tipul unitătii administrativ-teritoriale si de atributiile stabilite în fisa postului, între limite, astfel: limita minimă este nivelul salariului de bază al secretarului unitătii administrativ-teritoriale, iar limita maximă este indemnizatia primarului, a presedintelui consiliului judetean sau a primarului general al municipiului Bucuresti, după caz.

Art. 21. - Salariile de bază ale personalului contractual încadrat în functii specifice, care nu sunt prevăzute în prezenta ordonantă, se stabilesc de ordonatorii principali de credite, prin asimilare cu salariile de bază prevăzute în anexele la aceasta, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse si al Ministerului Economiei si Finantelor.

Art. 22. - (1) Pentru acordarea sporului de vechime în muncă, angajatorul va lua în considerare integral si perioadele lucrate anterior în alte domenii de activitate decât cele bugetare.

(2) Pensionarii pentru limită de vârstă care se angajează pe baza unui contract individual de muncă în sectorul bugetar, potrivit legii, beneficiază de sporul de vechime corespunzător vechimii în muncă dobândite în întreaga activitate.

Art. 23. - (1) Personalul contractual din sectorul bugetar are dreptul în fiecare an calendaristic la un concediu de odihnă si la alte concedii, în conditiile legii.

(2) Durata minimă a concediului de odihnă este de 21 de zile lucrătoare pe an.

(3) La determinarea indemnizatiei de concediu de odihnă se vor lua în calcul, pe lângă salariul de bază, si sporurile de care beneficiază, potrivit legii.

(4) Concediul de odihnă se efectuează în fiecare an. În cazul în care, din motive justificate, personalul contractual din sectorul bugetar nu a putut efectua concediul de odihnă la care avea dreptul într-un an calendaristic, cu acordul persoanei în cauză, angajatorul este obligat să acorde concediul până la sfârsitul anului următor.

(5) Compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat este permisă numai în cazul încetării raporturilor juridice de muncă.

(6) Celelalte prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 250/1992 privind concediul de odihnă si alte concedii ale salariatilor din administratia publică, din regiile autonome cu specific deosebit si din unitătile bugetare, republicată, cu modificările ulterioare, rămân în vigoare.

(7) Indemnizatia de concediu de odihnă se plăteste de către angajator cu cel putin 5 zile lucrătoare înainte de plecarea în concediu.

Art. 24. - (1) Ordonatorii principali de credite pot aproba, în limita numărului maxim de posturi prevăzut în anexele la Legea bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007 si la Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2008 nr. 387/2007, cu încadrarea la nivelul alocatiilor bugetare aprobate pentru cheltuielile cu salariile, transformarea posturilor vacante pe răspunderea ordonatorilor principali de credite.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător si ordonatorilor principali de credite din cadrul autoritătilor si institutiilor publice din administratia publică locală.

(3) Ordonatorii principali de credite prevăzuti la alin. (1) vor comunica trimestrial Ministerului Economiei si Finantelor situatia centralizată a transformărilor de posturi efectuate în conditiile legii.

Art. 25. - (1) Autoritătile si institutiile publice care au dreptul de a constitui un fond de stimulare, potrivit legii, pot acorda stimulente personalului contractual, în limitele prevăzute de dispozitiile legale în vigoare. Modul de constituire din fiecare sursă si conditiile de utilizare a fondului de stimulare se stabilesc cu avizul organizatiilor sindicale reprezentative, prin hotărâre a Guvernului.

(2) Până la intrarea în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la alin. (1) rămân aplicabile reglementările existente privind constituirea si conditiile de utilizare a fondurilor pentru stimularea personalului.

Art. 26. - Drepturile salariale stabilite personalului bugetar corespunzător structurii organizatorice si numărului maxim de posturi aprobate potrivit legii se vor acorda în continuare, corespunzător functiilor detinute anterior, în acelasi cuantum, si în cazul în care structura organizatorică sau raporturile de subordonare si numărul maxim de posturi se modifică, potrivit legii, în cursul anului.

Art. 27. - (1) Presedintele, vicepresedintele si membrii comisiilor pentru protectia copilului, constituite potrivit legii, au dreptul la o indemnizatie de sedintă al cărei cuantum se stabileste prin hotărâre a consiliului judetean sau prin hotărâre a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti si nu poate depăsi 5% din indemnizatia presedintelui consiliului judetean, respectiv a primarului de sector.

(2) Secretarul comisiei pentru protectia copilului beneficiază de o indemnizatie de sedintă al cărei cuantum este de 75% din cea acordată unui membru al comisiei.

Art. 28. - Prevederile prezentei ordonante nu se aplică personalului contractual din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si nici personalului din institutiile publice din sistemul sanitar-veterinar finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul de stat, la care salarizarea si celelalte drepturi se acordă potrivit prevederilor Legii nr. 435/2006 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului care îsi desfăsoară activitatea în sistemul sanitarveterinar.

Art. 29. - Articolul 4 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 291/2000 privind organizarea si functionarea unor ministere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 706 din 29 decembrie 2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 308/2001, cu modificările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - Salariile de bază pentru functiile publice de executie specifice se stabilesc prin echivalare cu cele prevăzute la pozitiile 7 si 8 din anexa nr.1 la Legea nr. 495/2004 privind salarizarea si alte drepturi bănesti ale personalului din administratia centrală a Ministerului Afacerilor Externe si de la misiunile diplomatice, oficiile consulare si institutele culturale românesti din străinătate, cu modificările si completările ulterioare, astfel:

a) consilier negociator, consilier armonizare legislativă, consilier evaluare-examinare - pozitia 7;

b) expert negociator, expert armonizare legislativă, expert evaluare-examinare - pozitia 7, corespunzător atributiilor;

c) analist negociator, analist armonizare legislativă, analist evaluare-examinare - pozitia 8.”

Art. 30. - La articolul 3 alineatul (2), teza 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr.19/2003 privind consilierii pentru afaceri europene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 226 din 3 aprilie 2003, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 272/2003, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Salariile de bază si celelalte drepturi salariale ale consilierilor pentru afaceri europene sunt cele stabilite potrivit Legii nr. 495/2004 privind salarizarea si alte drepturi bănesti ale personalului din administratia centrală a Ministerului Afacerilor Externe si de la misiunile diplomatice, oficiile consulare si institutele culturale românesti din străinătate, cu modificările si completările ulterioare, pentru functia prevăzută la pozitia 7 din anexa nr. 1 la aceasta si se reîncadrează în mod corespunzător pe functia de secretar III.”

Art. 31. - (1) Gestiunea sistemului de salarizare se asigură de către fiecare ordonator principal de credite, cu încadrarea în numărul maxim de posturi si în bugetele aprobate potrivit legii.

(2) Salariile de bază si indemnizatiile de conducere se stabilesc astfel încât, împreună cu celelalte elemente ale sistemului de salarizare, să se încadreze în fondurile alocate de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale si bugetele fondurilor speciale, pentru cheltuielile cu salariile.

Art. 32. - (1) Solutionarea contestatiilor în legătură cu stabilirea salariilor de bază, sporurilor, premiilor si a altor drepturi care se acordă potrivit prevederilor prezentei ordonante este de competenta ordonatorilor de credite.

(2) Contestatia poate fi depusă în termen de 5 zile de la data luării la cunostintă a actului administrativ de stabilire a drepturilor salariale.

(3) Ordonatorii de credite vor solutiona contestatiile în termen de 10 zile, cu avizul organizatiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, al reprezentantilor salariatilor, acolo unde nu sunt astfel de organizatii sindicale.

(4) Împotriva măsurilor dispuse potrivit prevederilor alin. (1) persoana nemultumită se poate adresa instantei de contencios administrativ sau, după caz, instantei judecătoresti competente, potrivit legii, în termen de 30 de zile de la data comunicării solutionării contestatiei.

Art. 33. - (1) Salariile de bază si indemnizatiile lunare sunt brute si impozabile, potrivit legii.

(2) Salariile de bază individuale si indemnizatiile lunare, calculate pentru cele 3 etape de majorare, potrivit prevederilor prezentei ordonante, se rotunjesc din 1 leu în 1 leu în favoarea salariatilor.

(3) Anexele nr. Ia-VIIIa si Ib-VIIIb*) fac parte integrantă din prezenta ordonantă.

Art. 34. - Prevederile prezentei ordonante se aplică începând cu drepturile salariale aferente lunii ianuarie 2008.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Paul Păcuraru

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 30 ianuarie 2008.

Nr. 10.

 

ANEXA Nr. Ia

(la 01.01.2008)

 

ADMINISTRATIA PUBLICĂ CENTRALĂ DE SPECIALITATE

(ministere, alte organe de specialitate din subordinea Guvernului ori a ministerelor,  serviciile Administratiei Prezidentiale1 ), aparatul de lucru al Guvernului si aparatul Parlamentului României)

 

1. Salarii de bază pentru functiide specialitate*)

A. Functii de conducere

 

Nr.

crt.

Functia

Nivelul

studiilor

Salariul de bază

-lei -

1

Secretar general

S

3.181

2

Secretar general adjunct

S

2.863

 

NOTA : Se utilizează în ministere si în alte organe centrale de specialitate.

 

 

B. Functii de executie

Nr.

Crt.

Functia

Nivelul

studiilor

Salariul de bază - lei -

minim

maxim

 

a) Functii de executie pe grade profesionale

 

 

 

1

Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil, auditor; gradul IA

S

693

1.577

2

Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil, auditor; gradul I

S

631

1.380

3

Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil, auditor; gradul II

S

581

1.251

4

Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul III

S

561

1.122

5

Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul IV

S

551

1.006

6

Referent, inspector, revizor contabil; debutant

S

523

 

7

Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relatii, interpret profesional, sub inginer: gradul IA

SSD

571

1.380

S

Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relatii, interpret profesional, subinginer: gradul I

SSD

561

1.122

9

Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relatii, interpret profesional, subinginer; gradul II

SSD

551

1.006

10

Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relatii, interpret profesional, subinginer: gradul III

SSD

540

912

11

Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relatii, interpret profesional, subinginer: debutant

SSD

510

 

 

b) Functii de executie pe grade profesionale din serviciile de contencios

 

12

Consilier juridic gradul I A

S

693

1.577

13

Consilier juridic gradul I

S

631

1.380

14

Consilier juridic gradul II

S

581

1.251

15

Consilier juridic gradul III

S

561

1.122

16

Consilier juridic gradul IV

S

551

1.006

17

Consilier juridic debutant

S

523

 

 

Nr. crt.

Functia

Nivelul

studiilor

Salariul de bază

- lei -

minim

maxim

 

c) Functii de executie pe trepte profesionale

 

 

 

18

Referent IA

 M

571

 805

19

Referent I

 M

561

 701

20

Referent II

 M

551

 651

21

Referentul

 M

540

 571

22

Referent IV

 M

531

 542

23

Referent debutant

 M

510

 

 

*) Salariile de bază stabilite pentm functiile prevăzute la cap 1. lit. B se utilizează si pentru salarizarea functiilor de altă specialitate decât cele specifice din cadrul altor institutii centrale, inclusiv centrelor regionale din subordinea Agentiei Nationale pentm Ocuparea Fortei de Muncă, pentru salarizarea personalului din aparatul propriu al prefecturilor, al consiliilor judetene si al Consiliul General al Municipiului Bucuresti, cu exceptia secretarilor prevăzuti la cap. I din Anexa nr. 11, precum si functiilor de la cabinetul primarului municipiului resedintă de judet si de la cabinetul primarilor sectoarelor municipiului Bucuresti, utilizându-se salariul de bază al gradului/treptei IA al functiei corespunzătoare nivelului studiilor.

 

II. Salarii de bază pentru functii de conducere si de executie de specialitate specifice serviciilor Parlamentului, Administratiei Prezidentiale, Guvernului, Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, Curtii Constitutionale, Consiliului Legislativ, Consiliului Concurentei, Avocatului Poporului, Autoritătii Nationale de Supraveghere a Prelucrării Date lor cu Caracter Personal, Curtii de Conturi si Consiliului National al Audiovizualului.

 

A. Functii de conducere specifice

Nr.

crt.

Functia

 

Nivelul

studiilor

Salariul de bază

- lei -

 

 

1

 Sef departament, director general

S

2.746

 

 

B. Functii de executie de specialitate specifice

 

 

Nr.

crt.

Functia *)

Nivelul

studiilor

Salariul de bază - lei -

minim

maxim

2

Sef birou senatorial, sef cabinet

S

631

 1.400

3

Sef birou senatorial, stenodactilograf, sef cabinet, referent

SSD

571

 1.380

4

Sef birou senatorial, stenodactilograf, sef cabinet, referent

M

520

 1.006

5

Sef birou senatorial, stenodactilograf, sef cabinet, referent

PL

520

 1.154

6

Director de cabinet

S

1.068

 2.511

7

Consilier

S

1.068

 2.511

8

Expert

S

1.037

 2,287

9

Consultant

S

709

 1,542

10

Secretar cabinet, secretar dactilograf

M

520

 845

 

*) Se utilizează si pentru cabinetul demnitarului, cancelaria p refectului, cabinetul presedintelui consiliului judetean si cabinetul primarului general ai municipiului Bucuresti Administratia Prezidentială poate aplica pentru salariatii săi, prin analogie, prevederile legale în vigoare, referitoare la sporuri, indiferent de natura lor. Ordonatorul principal de credite va stabili, în mod concret, salariatii care urmează să beneficieze de sporuri, cuantumul acestora, precum si conditiile de acordare, cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate prin buget.

 

III. Functii specifice unor ministere

 

1. MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

 

a) Functii specifice din aparatul propriu si din unitătile teritoriale

Garda Financiară - personal militarizat

 

Nr

crt.

Functia

Nivelul

studiilor

Salariul de bază

- lei -

1

Comisar general

S

2.894 

 

Nr.

crt.

Functia

Nivelul

studiilor

Salariul de bază - lei -

minim

maxim

 

Functii de executie

 

 

 

 

a) Functii de executie pe grade profesionale

 

 

 

1

Comisar principal IA

S

693

1.577

2

Comisar principal I

S

631

1.380

3

Comisar principal II

S

581

1.251

4

Comisar principal III

S

561

1.122

5

Comisar principal IV

S

551

1.089

6

Comisar debutant

S

523

-

7

Comisar principal I

S.S.D.

561

1.251

8

Comisar principal II

S.S.D.

551

1.122

9

Comisar principal III

S.S.D.

540

1.006

10

Comisar debutant

S.S.D.

510

-

 

b) Functii de executie pe trepte profesionale

 

 

 

11

Comisar I A

M

571

845

12

Comisar I

M

551

750

13

Comisar II

M

540

684

14

Comisar III

M

531

619

15

Comisar debutant

M

510

-

 

 

Audit intern

Nr.

crt.

Functia

Nivelul

studiilor

Salariul de bază - lei -

minim

maxim

1

Auditor - ofiter

S

1.604

2.262

2

Auditor- expert

S

1.118

1.775

3

Auditor- inspector

S

793

1.450

4

Auditor- asistent

S

631

1,290

 

b) Functii specifice din serviciile publice deconcentrate.

 

 

Functii de executie pe trepte profesionale specifice unitătilor subordonate Ministerului Economiei si Finantelor

Nr.

crt.

Functia

Nivelul

studiilor

Salariul de bază - lei -

minim

maxim

1.

Casier trezorier 1

M

540

652

2.

Casier trezorier 11 ; agent fiscal, operator rol, numărător bani ; I

M,G

531

572

3.

Casier trezorier, agent fiscal, operator rol, numărător bani ; debutant

M;G

510

-

 

2. MINISTERUL PENTRU IMM, COMERT, TURISM SI PROFESII LIBERALE

 

Nr.

crt.

Functia

Nivelul

Salariul de bază - lei -

studiilor

minim

maxim

 

a) Functii de executie pe grade profesionale

 

 

 

1.

Ministru consilier

S

693

2.531 *)

2.

Consilier economic

S

651

1.382

3.

Secretar economic I

S

592

1,253

4.

Secretar economic II

S

551

1.122

5.

Secretar economic III

S

540

1.006

 

b) Functii de executie pe trepte profesionale

 

 

 

1

Referent transmitere 1

M

551

702

2

Referent transmitere II

M

540

637

3

Referent transmitere III

M

531

572

4

Referent debutant

M

510

-

 

*) Cuprinde si indemnizatia de conducere.

 

3. AGENTIA NATIONALĂ PENTRU SPORT

Functii de executie

 

Nr.

crt.

Functia

Nivelul

studiilor

Salariul de bază - lei -

minim

maxim

 

Functii de executie pe grade profesionale

 

 

1.

Instructor sportiv, referent sportiv; gradul I

SSD

561

1122

2.

Instructor sportiv, referent sportiv; gradul II

SSD

551

1006

 

Instructor sportiv, referent sportiv; gradul III

SSD

540

912

4.

Instructor sportiv, referent sportiv; debutant

SSD

510

-

 

4. MINISTERUL INTERNELOR Sl REFORMEI ADMINISTRATIVE

Functii specifice Arhivelor Nationale

 

Nr.

Crt.

Functia

Nivelul

studiilor

Salariul de bază - lei -

minim

maxim

 

a) Functii de executie pe grade profesionale

 

 

 

1.

Arhivist gradul IA

S

693

1.577

2.

Arhivist gradul I

S

631

1.380

3.

Arhivist gradul II

S

581

1.251

4.

Arhivst gradul III

S

561

1.122

5.

Arhivist gradul IV

S

551

1.006

6.

Arhivist debutant

S

523

-

7.

Arhivist gradul IA

SSD

571

1.380

8.

Arhivst gradul I

SSD

561

1.122

9.

Arhivist gradul II

SSD

551

1.006

10.

Arhivist gradul III

SSD

540

912

11.

Arhivist debutant

SSD

510

-

 

b) Functii de executie pe trepte profesionale

 

 

 

12.

Arhivar IA

M

571

805

13.

Arhivar I

M

561

701

14.

Arhivar II

M

551

651

15.

Arhivar III

M

540

571

16.

Arhivar debutant

M

510

-

 

5. MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

 

Functii specifice din aparatul propriu si din serviciile deconcentrate

Nr.

crt.

Functia

Nivelul

studiilor

Salariul de bază - lei -

minim

maxim

 

a) Functii de executie pe grade profesionale

 

 

 

1.

Asistent-sef

S

693

1.577

2.

Asistent-sef

SSD

614

1.323

 

b) Functii de executie pe trepte profesionale

3.

Asistent-sef

PL

575

1.159

4.

Asistent-sef

M

561

1.064

 

Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr.V la Legea nr.154/1998

 

ANEXA Nr IIa (la 01.01.2008)

 

 

ADMINISTRATIA PUBLICĂ LOCALĂ

Consilii, primării si servicii publice din subordinea acestora


1. Salarii de bază pentru activitatea de specialitate

 

Functii de executie

Nr.
crt.

Functia

Nivelul

studiilor

Salariul de bază

- lei -

minim

maxim

 

a) Functii de executie pe grade profesionale

 

 

 

1

Consilier, inspector de specialitate, revizor contabil, arhitect, auditor; gradul IA

S

581

1.199

2

 Consilier, inspector de specialitate, revizor contabil, arhitect, auditor; gradui I

S

571

1.059

3

 Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor contabil, arhitect; gradul II

S

561

921

4

 Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor contabil, arhitect; gradul III

S

551

835

5

 Referent, inspector, revizor contabil, arhitect; debutant

S

523

 

6

 Conductor arhitect IA, referent IA, inspector IA, subinginer I A

SSD

561

853

7

 Conductor arhitect I, referent 1, inspector I, subinginer I

SSD

551

735

8

 Conductor arhitect II, referent II, inspector II, subinginer II

SSD

540

663

9

 Conductor arhitect, referent, subinginer, inspector ; debutant

SSD

510

-

 

b) Functii de executie pe grade profesionale din serviciile de contencios

 

10

Consilier juridic gradul I A

S

693

1.337

11

Consilier juridic gradul I

S

631

1.199

12

Consilier juridic gradul I1

S

571

1.059

13

Consilier juridic gradul III

S

561

921

14

Consilier juridic gradul IV

S

551

802

15

Consilier juridic debutant

S

523

-

 

c) Functii de executie pe trepte profesionale

 

 

 

16

Referent, inspector; IA

M

561

783

17

 Referent, inspector; I

M

551

731

18

Referent, inspector; II

M

540

661

19

Referent, inspector; III

M

531

609

20

Referent, inspector; debutant

M

493

-

21

Agent agricol I

M

540

649

22

Agent agricol II

M;G

531

609

23

Agent agricol III

M;G

520

561

24

Agent agricol debutant

M;G

510

-

 

NOTA;

Salariile de bază stabilite pentru functiile prevăzute la prezenta anexă se utilizează si pentru salarizarea functiilor de la cabinetul primarului comunei, orasului si municipiului, utilizându-se salariul de bază al gradului/treptei IA al functiei corespunzătoare nivelului studiilor.

 


II. Salarii de bază pentru functii din aparatul consiliilor
1. Consiliul General al Municipiului Bucuresti

 

Nr.
crt.

Functia

Salariul de bază

-lei -

1

Secretar

3181

 

 

2. Consilii judetene

Nr.

crt.

Functia

 

Salariul de bază - lei-

Categoria I

Categoria II

2

Secretar

3.029

2.823

 

 

3. Consilii locale : municipale, orăsenesti, comunale.

Nr.

crt.

Functia

 

Cu peste

320.000

locuitori*)

Salariul de bază - lei -

 

Categoria

I

II

III

3

Municipii
- secretar

2.518

2.280

2.076

1.873

4

Orase

- secretar

-

1.677

1.602

1.563

 

*) Se aplică si la sectoarele municipiului Bucuresti.

 

Nr.

crt.

Functia

Salariul de bază - lei -

Categoria

 

 

 

Cu peste

15.000

locuitori

 

I

între

7.001-15.000

II

între 3.001-7.000

locuitori locuitori

III

până la

3.000

locuitori

5

Comune
- secretar

1.558

1.250

1.174

1.136

 

NOTA;

1. Stabilirea categoriilor judetelor, municipiilor si oraselor se face prin hotărâre a Guvernului.

2. În cazul secretarului unitătilor administrativ teritoriale, care în mod exceptional potrivit legii, are studii medii, salariul de bază prevăzut de prezenta ordonantă, se diminuează cu 10%.

 

Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr.VI la Legea nr. 154/1998.

 


ANEXA Nr
(la 01.01.2008)

 

CONSILIUL CONCURENTEI

 

Salarii de bază pentru functiile de executie de specialitate specifice ale Consiliului Concurentei

 

Nr.

Crt.

Functia

Nivelul
studiilor

Salariul de

bază - lei -

minim

maxim

1

Inspector de concurentă gradul I

S

1.046

2.369

2

Inspector de concurentă gradul II

S

945

2.143

3

Inspector de concurentă gradul III

S

844

1.917

4

Inspector de concurentă asistent

S

610

1.378

 

Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr.1V/3 la Legea nr, 154/1998.

 


ANEXA Nr IV/1a
(la 01.01.2008)

 

CERCETARE

UNITĂTI DE CERCETARE STIINTIFICĂ, DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ Sl PROIECTARE

Salarii de bază pentru functiile de specialitate din activitatea de cercetare stiintifică si dezvoltare tehnologică

 

Nr.

crt.

Functia

Nivelul

studiilor

Salariul de bază

- lei -

minim

maxim

 

a) Functii de executie pe grade profesionale

 

 

 

1

Cercetător stiintific principal gradul I

S

755

2.294

2

Cercetător stiintific principal gradul II

S

650

2.146

3

Cercetător stiintific principal gradul III

S

620

1,674

4

Cercetător stiintific

S

610

1.295

 

b) Functii de executie de specialitate neatestate

 

 

 

5

Asistent de cercetare stiintifică

S

600

1.019

6

Asistent de cercetare stiintifică stagiar

S

510

-

 

c) Functii de executie auxiliare din activitatea de cercetare stiintifică pe trepte profesionale

 

7

Asistent I

M

600

815

8

Asistent II

M

560

695

9

Asistent III

M

540

643

10

Asistent stagiar

M

510

-

 

NOTA:

Functiile prevăzute la pozitiile nr. 1 - 4, utilizate în unitătile de cercetare stiintifică ale Academiei Române, sunt echivalate cu functiile didactice din învătământul superior, după cum urmează : cercetător stiintific principal gradul I cu profesor universitar; cercetător stiintific principal gradul II cu conferentiar universitar; cercetător stiintific principal gradul III cu sef de lucrări (lector universitar) si cercetător stiintific cu asistent universitar.

Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr.VII/3 la Legea nr. 154/1998.

 

ANEXA Nr IV/2a
(la 01.01.2008)

 

CULTURĂ

UNITĂTI DE CULTURĂ

 

I. Salarii de bază pentru functiile de specialitate din unitătile teatrale, muzicale si de cinematografie

 

Nr.

crt.

Functia

Nivelul
studiilor

Salariul de bază

lei -

minim

maxim

a) Functii de executie pe grade profesionale

1

Regizor artistic, dirijor, solist (vocal, balet, concertist, instrumentist), actor, pictor scenograf, consultant artistic, coregraf, concert-maestru*), artist instrumentist I;

S

 

 

 

gradul IA

 

811

1.650

 

gradul I

 

569

1.453

 

gradul II

 

560

1.085

 

gradul I11

 

549

973

 

gradul IV

 

540

860

 

gradul V

 

530

795

 

debutant

 

510

-

2

Dirijor cor, artist liric, artist liric operă;

S

 

 

 

gradul I A

 

787

1.603

 

gradul I

 

552

1.412

 

gradul II

 

544

1.054

 

gradul III

 

535

945

 

gradul IV

 

525

835

 

gradul V

 

520

773

 

debutant

 

510

-

3

Maestru (balet-dans, cor, corepetitor), producător delegat, impresar artistic, regizor scenă (culise);

S

 

 

 

gradul I

 

530

1.175

 

gradul II

 

520

985

 

gradul III

 

512

843

4

Sef orchestră, artist instrumentist II, maestru de studii (balet, canto), secretar literar (muzical, public relations), operator imagine (sunet), sufleor operă, artist circ, balerin operă;

S

 

 

 

gradul I

 

550

1.064

 

gradul II

 

539

954

 

gradul III

 

530

843

 

gradul IV

 

520

780

 

debutant

 

510

-

 

*) La salarizarea functiei de concert-maestru se utilizează gradele profesionale IA, I, II si III.

 


Nr.crt.

Functia

Nivelul

studiilor

Salariul de bază

- lei

minim

maxim

5

Balerin, dansator, acompaniator, corepetitor, actor mânuitor păpusi, sculptor păpusi, sufleor teatru, artist plastic, machior, peruchier, montor imagine, editor imagine;

S

 

 

 

gradul I

 

539

908

 

gradul II

 

530

827

 

gradul III

 

520

780

 

debutant

 

510

 

 

b) Functii de executie pe trepte profesionale

 

 

 

6

Dirijor, sef orchestră, maestru (balet-dans, corepetitor), concert-maestru, maestru de studii balet, maestru lumini-sunet, impresar artistic;

 

 

 

 

I

 

530

780

 

II

 

520

669

 

III

 

515

591

 

debutant

 

510

-

7

Solist (vocal, balet, concertist, instrumentist), actor, instrumentist, sufleor operă, corist operă;

 

 

 

 

I

 

530

780

 

II

 

520

669

 

III

 

515

591

 

debutant

 

510

-

8

Maestru artist circ, artist circ, maestru (acordor pian-clavecin, lutier), specialist (orgă, instrumente de suflat);

 

 

 

 

I

 

540

954

 

II

 

530

843

 

III

 

525

780

 

IV

 

520

669

 

V

 

515

605

 

debutant

 

510

-

9

Corist, balerin, dansator, corepetitor, actor mânuitor păpusi, sculptor păpusi, sufleor teatru, artist plastic, machior, peruchier, montor imagine, operator imagine, editor imagine, regizor scenă (culise), secretar platou;

 

 

 

 

I

 

530

684

 

II

 

520

638

 

III

 

515

574

 

debutant

 

510

-

10

Regizor scenă (culise), secretar platou;

M

 

 

 

I

 

530

684

 

II

 

520

638

 

III

 

515

574

 

debutant

 

510

-

 


Nr,

crt.

Functia

Nivelul studiilor

Salariul de bază

- lei -

minim

maxim

11

Supraveghetor sală, controlor bilete, garderobier, plasator

M;G

510

542

c) Muncitori din activitatea specifică institutiilor teatrale si muzicale

12

Muncitor calificat I

 

540

680

 

II

 

535

645

 

III

 

530

601

 

IV

 

525

564

 

V

 

520

530

 

VI

 

515

525

 

 

II. Salarii de bază pentru functiile de specialitate din presă, edituri, informare documentară

 

Nr. crt.

Functia

Nivelul studiilor

Salariul de bază - lei -

minim

maxim

a)

Functii de executie pe grade profesionale

 

 

 

1.

Redactor de rubrică, redactor, lector, publicist comentator, corespondent în străinătate;

S

 

 

 

gradul I A

 

550

1.270

 

gradul I

 

539

954

 

gradul II

 

530

843

 

gradul III

 

520

780

 

debutant

 

510

-

2.

Sef agentie publicitate, administrator {publicatii, editură), reporter (fotoreporter, corespondent local);

S

 

 

 

gradul I *)

 

539

922

 

gradul II

 

530

827

 

gradul III

 

520

764

 

debutant

 

510

-

3

Secretar (tehnic) de redactie,documentarist, traducător, caricaturist, desenator artistic, corector, tehnoredactor;

S

 

 

 

gradul I

 

539

908

 

gradul II

 

530

827

 

gradul III

 

520

780

 

debutant

 

510

-

4.

Redactor, secretar de redactie ;

S.S.D.

 

 

 

gradul I

 

540

843

 

gradul II

 

530

780

 

gradul III

 

520

669

 

debutant

 

510

-

 

*) Nivelul de salarizare nu se aplică functiilor de administrator (publicatii, editură).


Nr.

crt.

Functia

 

Nivelul
studiilor

Salariul de bază - lei -

minim

maxim

 

b) Functii de executie pe trepte profesionale

 

 

 

5.

Redactor, secretar (tehnic) de redactie, documentarist, traducător, caricaturist, desenator artistic, corector, tehnoredactor ;

M

 

 

 

treapta I A

 

550

780

 

treapta I

 

530

684

 

treapta II

 

520

638

 

debutant

 

510

-

6.

Laborant foto, retusor foto, fotograf;

M;G

 

 

 

treapta I

 

530

669

 

treapta II

 

520

591

 

treapta III

 

515

542

 

debutant

 

510

-

 

III. Salarii de bază pentru functiile de specialitate din muzee si biblioteci

 

Functii de executie

 

Nr.

crt.

Functia

Nivelul

studiilor

Salariul de bază

- lei -

minim

maxim

 

a) Functii de executie pe grade profesionale

 

 

 

1

Muzeograf, restaurator, conservator,bibliograf, bibliotecar, arheolog, arhitect;

S

 

 

 

gradul I A

 

539

1.270

 

gradul I

 

530

874

 

gradul II

 

520

795

 

debutant

 

510

-

2

Biolog, fizician, chimist; principal

S

705

1.249

 

Biolog, fizician, chimist; specialist

 

613

986

 

Biolog, fizician, chimist

 

538

823

 

Biolog, fizician, chimist; debutant

 

512

-

3

Sociolog, psiholog ; principal

S

552

978

 

Sociolog, psiholog

 

541

895

 

Sociolog, psiholog ; debutant

 

517

-

4

Muzeograf, restaurator, conservator,bibliograf, bibliotecar-arhivist, bibliotecar;

S.S.D.

 

 

 

gradul I

 

540

954

 

gradul II

 

530

780

 

gradul III

 

520

669

 

debutant

 

510

-

 

 

 


Nr.

crt.

Functia

Nivelul

studiilor

Salariul de bază - lei -

minim

maxim

 

b) Functii de executie pe trepte profesionale

 

 

5

Bibliotecar

P.L

 

 

 

treapta I

 

530

863

 

treapta II

 

520

730

 

treapta III

 

515

651

 

debutant

 

510

-

6

Restaurator *),conservator, trezorier, gestionar

 

 

 

custode sală;

M

 

 

 

treapta I

 

525

780

 

treapta II

 

520

684

 

treapta III

 

515

638

 

debutant

 

510

-

7

Bibliotecar

M

 

 

 

treapta I A

 

525

780

 

treapta I

 

520

684

 

treapta II

 

515

638

 

debutant

 

510

-

8

Supraveghetor mânuitor,carte muzeu

M;G

510

542


 

*) În institutiile muzeale din domeniul traditiei populare pot fi încadrati si absolventi ai învătământului gimnazial si profesional.

 

IV. Salarii de bază pentru functiile de specialitate din case de cultură, cămine culturale si alte institutii de cultură

 

Nr.

crt.

Functia

Nivelul

studiilor

Salariul de bază

- lei -

minim

maxim

a) Functii de executie pe grade profesionale

1

Referent;

S

 

 

 

gradul I

 

539

908

 

gradul II

 

530

827

 

gradul III

 

520

780

2

debutant

S.S.D.

510

-

 

gradul I

 

540

843

 

gradul II

 

530

780

 

gradul III

 

520

669

 

debutant

 

510

-

 

b) Functii de executie pe trepte profesionale

3

Referent;

 

 

 

 

treapta I A

 

525

780

 

treapta I

 

520

684

 

treapta II

 

515

638

 

debutant

 

510

-


NOTA:

1. Persoanele încadrate în unitătile de cultură, care au rezultate valoroase în activitate, pot ocupa în mod cu totul exceptional, în baza criteriilor elaborate de Ministerul Culturii si Cultelor si cu aprobarea nominală a ministrului culturii si cultelor, functii de specialitate fără a avea studiile necesare postului.

2. Salariile de bază pentru salariatii teatrelor nationale, ai celor la care spectacolele se desfăsoară preponderent în limba unei minorităti nationale, operelor nationale, muzeelor nationale si muzeelor de importantă natională stabilite potrivit legii, bibliotecilor nationale, ai Bibliotecii Academiei Române si ai Operei Maghiare din Cluj-Napoca, precum si ai Filarmonicii „George Enescu” - Bucuresti, pentru activitatea de importantă natională desfăsurată în aceste institutii, pot fi cu până la 20% mai mari, în limita fondului de salarii aprobat prin buget, cu exceptia personalului de specialitate artistică din cadrul Filarmonicii "George Enescu" din Bucuresti care beneficiază în continuare de prevederile Legii nr. 102 /2004 privind majorarea unor drepturi salariate ale personalului de specialitate artistică din cadrul Filarmonicii „George Enescu” din Bucuresti.

3. Pe functiile noi introduse prin Ordonanta Guvernului nr. 9/2005 privind cresterile salariate ce se vor acorda în anul 2005 personalului bugetar salarizat potrivit  Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar si personalului salarizat potrivit anexelor nr. II si III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupă functii de demnitate publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 112/2005, cu modificările ulterioare, vor putea fi promovate persoanele încadrate în institutiile publice respective, care îndeplinesc conditia de studii prevăzută pentru noile functii, în conditiile art. 7 alin. (2) si art. 8 din prezenta ordonantă.

Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr.VII/4 la Legea nr. 154/1998.

 

 

CONTINUAREA ÎN PAGINA A 2-A