Pagina a 3-a

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

pentru modificarea si completarea Legii nr. 263/2004 privind asigurarea continuitătii asistentei medicale primare prin centrele de permanentă

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 1 pct. III.4 din Legea nr. 373/2007 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Art. I. - Legea nr. 263/2004 privind asigurarea continuitătii asistentei medicale primare prin centrele de permanentă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 568 din 28 iunie 2004, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 2 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - (1) Centrele de permanentă sunt forme de organizare a activitătii medicale în sistemul sanitar, fixe sau mobile, fără personalitate juridică, care functionează în afara programului normal de lucru al cabinetelor de medicină de familie, care sunt organizate în conditiile prevăzute de lege si care asigură continuitatea asistentei medicale primare.

(2) Pentru asigurarea continuitătii asistentei medicale primare, potrivit prezentei legi, cabinetele de medicină de familie pot angaja medici de medicină generală si asistenti medicali cu drept de liberă practică.

(3) Centrele de permanentă fixe sunt unităti sanitare cu sediu stabil, fără personalitate juridică, care pot avea în dotare autospeciale pentru efectuarea consultatiilor la domiciliul pacientilor. Activitatea în cadrul centrelor de permanentă fixe se desfăsoară în regim de gardă, la sediul acestora, precum si în zona arondată centrului, în cazul în care centrul dispune de autospecială pentru efectuarea consultatiilor la domiciliul pacientilor.

(4) Centrele de permanentă mobile reprezintă forme de organizare a activitătii medicale care asigură continuitatea asistentei medicale primare în regim de gardă, de la nivelul serviciilor de ambulantă, cabinetelor de medicină de familie sau, după caz, de la domiciliul medicului, si care utilizează autospecialele pentru consultatii la domiciliu.”

2. Articolul 7 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 7. - (1) Continuitatea asistentei medicale primare este asigurată de medici de familie, medici de medicină generală si asistenti medicali cu drept de liberă practică, care functionează în regim de gardă.

(2) Medicii prevăzuti la alin. (1), care lucrează în centrele de permanentă fixe, acordă serviciile medicale corespunzătoare pachetului minimal si pachetului de servicii medicale de bază prevăzut în normele metodologice de aplicare a Contractuluicadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate în asistenta medicală primară la nivelul centrului de permanentă. În situatia deplasării în afara centrului de permanentă fix, inclusiv la domiciliul pacientului, si în situatia acordării de servicii pornind de la centre de permanentă mobile, medicii nu acordă decât serviciile medicale corespunzătoare pachetului minimal prevăzut în normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate în asistenta medicală primară.

(3) Medicii care optează pentru desfăsurarea activitătii în cadrul centrelor de permanentă informează autoritătile de sănătate publică, în scris, cu privire la optiunile lor.”

3. La articolului 8, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 8. - (1) Centrele de permanentă functionează cu un număr de minimum 5 posturi de medic si, după caz, cu 5 posturi de asistenti medicali. Criteriile de organizare a activitătii centrelor, precum si alte aspecte privind functionarea acestora se stabilesc în normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi, cu consultarea ministerelor si institutiilor cu retea sanitară proprie, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.’’

4. Articolul 9 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 9. - (1) Plata activitătii desfăsurate pentru asigurarea continuitătii serviciilor în asistenta medicală primară se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătătii Publice, prin transferuri către bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate.

(2) Plata medicilor care îsi desfăsoară activitatea în cadrul centrelor de permanentă se face în baza unui contract distinct încheiat între medic si casa de asigurări de sănătate, în conditiile prevăzute de normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

(3) Plata asistentilor medicali se face în conformitate cu reglementările legale în vigoare sau, după caz, în conformitate cu reglementările specifice ale ministerelor si institutiilor cu retea sanitară proprie, pentru asistentii medicali ai centrelor de permanentă organizate în cadrul acestora.”

5. La articolul 10, după alineatul (1) se introduc patru noi alineate, alineatele (2)-(5), cu următorul cuprins:

„(2) Medicului care functionează în regim de cameră de gardă în centrele de permanentă i se asigură, după caz, în limita posibilitătilor, de către serviciul judetean de ambulantă sau al municipiului Bucuresti ori de către administratia publică locală, un vehicul special dotat, cu sau fără conducător auto, pentru deplasări la consultatiile de urgentă solicitate de pacientii din teritoriul arondat centrului de permanentă respectiv.

(3) Activitatea în afara centrului de permanentă este coordonată de dispeceratul medical al serviciului de ambulantă sau, după caz, de dispeceratul integrat de urgentă.

(4) Coordonatorii centrelor de permanentă organizate în cadrul retelei sanitare a Ministerului Internelor si Reformei Administrative sunt numiti conform prevederilor art. 8 alin. (3).

Pentru activitătile desfăsurate în afara centrului de permanentă, coordonarea va fi asigurată de conducătorii centrelor medicale de diagnostic si tratament ambulatoriu ale Ministerului Internelor si Reformei Administrative, respectiv ai centrelor medicale judetene si ale municipiului Bucuresti.

(5) În cazul centrelor de permanentă organizate în cadrul retelei sanitare a Ministerului Internelor si Reformei Administrative, respectiv a Ministerului Transporturilor, vehiculul special dotat pentru deplasările medicilor la consultatiile de urgentă va fi asigurat de unitătile Ministerului Internelor si Reformei Administrative, respectiv de unitătile Ministerului Transporturilor din teritoriul arondat centrului de permanentă respectiv.”

6. La articolul 12, litera d) se modifică si va avea următorul cuprins:

„d) numărul de apel telefonic unic 112 pentru apeluri de urgentă.”

7. Articolul 15 se abrogă.

Art. II. - Sumele necesare finantării activitătii desfăsurate pentru asigurarea continuitătii serviciilor în asistenta medicală primară pentru anul 2008 se asigură din bugetul de stat aprobat Ministerului Sănătătii Publice la capitolul 66.01 „Sănătate”, prin redistribuirea sumei de 20.000 mii lei în cadrul Programului de prevenire si control al bolilor cu impact major asupra stării de sănătate a populatiei, titlul 51 „Transferul între unităti ale administratiei publice” de la alineatul 51.01.25 „Programe de sănătate” la alineatul 51.01.11 „Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate”.

Art. III. - Se autorizează Ministerul Economiei si Finantelor să introducă, la propunerea ordonatorilor principali de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului Ministerului Sănătătii Publice si a bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2008.

Art. IV. - În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante, Ministerul Sănătătii Publice si Ministerul Internelor si Reformei Administrative elaborează si aprobă prin ordin comun, cu avizul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si cu consultarea ministerelor si institutiilor cu retea sanitară proprie, normele metodologice cu privire la asigurarea continuitătii asistentei medicale primare prin centrele de permanentă, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. V. - Prezenta ordonantă intră în vigoare în termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 30 ianuarie 2008.

Nr. 11.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea modului de repartizare si de utilizare a sumelor prevăzute la lit. a) si b) din anexa nr. 3/12/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 14 din Legea bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă modul de repartizare si de utilizare a sumei de 52.890 mii lei pentru realizarea de către Agentia pentru Strategii Guvernamentale a programelor, proiectelor si actiunilor prevăzute la lit. a) si b) din anexa nr. 3/12/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007, conform destinatiilor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Alocarea sumelor prevăzute la lit. a) si b) din anexa nr. 3/12/02a la Legea nr. 388/2007 se face pe baza fundamentărilor privind legalitatea, oportunitatea, necesitatea si economicitatea acestora si a devizelor de cheltuieli certificate de directori, avizate de directorul general si aprobate de presedintele Agentiei pentru Strategii Guvernamentale, în calitate de ordonator de credite.

(2) Justificarea sumelor prevăzute la lit. a) si b) din anexa nr. 3/12/02a la Legea nr. 388/2007, alocate în baza fundamentărilor prevăzute la alin. (1), se face prin prezentarea de documente legale confirmate de directori si avizate de directorul general, din care să rezulte utilizarea sumelor potrivit destinatiilor mentionate în devizele de cheltuieli aprobate.

Art. 3. - Răspunderea privind utilizarea si justificarea sumelor pe destinatiile prevăzute în anexă revine Agentiei pentru Strategii Guvernamentale.

Art. 4. - (1) În baza documentatiilor aprobate de ordonatorul de credite se pot acorda avansuri de până la 30% din sumele ce urmează a fi alocate pentru programele, proiectele si actiunile prevăzute în anexă, fără solicitarea unei scrisori de garantie bancară.

(2) Pentru sumele avansate potrivit alin. (1), beneficiarii vor prezenta documente justificative cu privire la utilizarea acestora, în termen de 10 zile de la finalizarea proiectului si nu mai târziu de 10 decembrie 2008.

Art. 5. - Pentru finantările nerambursabile pentru activităti nonprofit de interes general sunt aplicabile prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finantărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităti nonprofit de interes general.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

Presedintele Agentiei pentru Strategii Guvernamentale,

Alfred Bulai

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 30 ianuarie 2008.

Nr. 95.

 

ANEXĂ

 

REPARTIZAREA SI UTILIZAREA

sumelor prevăzute la lit. a) si b) din anexa nr. 3/12/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007

 

TOTAL GENERAL: 52.890 mii lei,

din care:

- 52.590 mii lei - proiecte de comunicare, informare publică si promovarea imaginii si intereselor românesti peste hotare;

- 300 mii lei - finantarea actiunilor cu caracter stiintific si social-cultural.

Suma de 52.890 mii lei se va utiliza pentru finantarea următoarelor proiecte si actiuni:

a) actiuni cu caracter stiintific si social-cultural;

b) organizarea si participarea la manifestări interculturale de interes national si international (lansări de carte, concursuri, festivaluri, spectacole, expozitii etc.);

c) organizarea si participarea la proiecte de comunicare si campanii de informare publică interne si externe; în cazul campaniilor interne de informare publică se va avea în vedere si posibilitatea finantării unor proiecte în limbile minoritătilor nationale;

d) închirierea de spatii de emisie si comunicare în massmedia internă si internatională si pe internet; în cazul achizitionării de spatiu de emisie în mass-media internă se va avea în vedere si posibilitatea achizitionării de timp de antenă în cadrul programelor în limbile minoritătilor nationale;

e) organizarea si participarea la seminarii, colocvii, simpozioane, întâlniri de lucru, conferinte, mese rotunde, ateliere, workshopuri, congrese, reuniuni, târguri, expozitii, desfăsurate în tară si în străinătate;

f) comandarea si efectuarea unor sondaje de opinie, studii de interes public, analize si rapoarte pentru optimizarea politicilor guvernamentale;

g) achizitionarea unor rapoarte/analize internationale;

h) achizitionarea/realizarea, editarea, tipărirea, traducerea si difuzarea unor materiale în limbi străine, cu caracter promotional, de prezentare a României în străinătate (brosuri, pliante, albume, obiecte de artizanat, publicatii periodice, bannere, pixuri, afise, agende, albume foto, calendare, casete video, casete audio, compact-discuri, cărti, enciclopedii, diapozitive, insigne, medalii comemorative, obiecte decorative, stegulete si alte materiale de promovare a imaginii Guvernului României);

i) achizitionarea/realizarea, editarea si difuzarea unor materiale de promovare si informare internă despre Uniunea Europeană, politicile guvernamentale în diverse domenii, politici comunitare, diplomatie publică, afaceri europene (brosuri, pliante, albume, obiecte de artizanat, publicatii periodice, bannere, pixuri, afise, agende, albume foto, calendare, casete video, casete audio, compact-discuri, cărti, enciclopedii, diapozitive, insigne, medalii comemorative, obiecte decorative, stegulete si alte materiale);

j) achizitionarea/realizarea, editarea si difuzarea unor materiale cu caracter social-cultural si stiintific (brosuri, pliante, albume, obiecte de artizanat, publicatii periodice, bannere, pixuri, afise, agende, albume foto, calendare, casete video, casete audio, compact-discuri, cărti, enciclopedii, diapozitive, insigne, medalii comemorative, obiecte decorative, stegulete si alte materiale);

k) organizarea si participarea la schimburi de experientă, vizite de documentare, cursuri, traininguri, desfăsurate în tară si în străinătate;

l) organizarea si participarea la diferite programe, activităti interne si internationale, precum si la actiuni având ca scop difuzarea informatiilor despre România în lume sau optimizarea politicilor publice;

m) achizitionarea unor servicii complementare activitătii Agentiei pentru Strategii Guvernamentale;

n) achizitionarea si difuzarea de materiale de informare si promovare pentru actiuni desfăsurate în tară si în străinătate;

o) achizitionarea unor servicii de presă internă si externă (abonamente la informatii electronice, presă scrisă, alte publicatii);

p) organizarea, finantarea si participarea la actiuni si proiecte specifice obiectului de activitate al Agentiei pentru Strategii Guvernamentale, desfăsurate împreună cu organisme neguvernamentale si cu institutii din tară si din străinătate;

q) participarea functionarilor din cadrul Agentiei pentru Strategii Guvernamentale la organizarea unor campanii de informare interne si externe;

r) achizitionarea de servicii de consultantă internă si externă în diferite domenii de activitate: comunicare, relatii publice, publicitate, branding, marketing, precum si în alte domenii de activitate;

s) invitarea în România a reprezentantilor unor publicatii, posturi de radio si de televiziune internationale de prestigiu, a formatorilor de opinie, cu suportarea cheltuielilor de sejur si a transportului intern si international;

t) realizarea de productii multimedia în regim propriu, în vederea mediatizării activitătii Executivului (clipuri publicitare, filme documentare, compact-discuri, casete audio si video, diapozitive, site-uri);

u) sprijinirea unor publicatii din tară în scopul informării publice (cărti, brosuri, pliante, tipărituri), inclusiv în limbile minoritătilor nationale;

v) contributii la programe realizate cu finantare din partea unor organisme internationale;

w) proiecte de comunicare, informare publică si promovarea imaginii si intereselor românesti peste hotare în sumă de 421.938 lei, realizate în anul 2007, constând în: calendare tematice „România 2008”, în sumă de 22.134 lei, CD „România, your business partner”, în sumă de 190.400 lei, masă rotundă privind bilantul Agentiei pentru Strategii Guvernamentale pe anul 2007, în sumă de 8.640 lei, mape „Passpartout filatelic tematic”, în sumă de 200.764 lei;

z) alte activităti necesare si oportune pentru organizarea si finalizarea unor activităti de comunicare si informare publică, potrivit actelor normative de organizare si functionare a Agentiei pentru Strategii Guvernamentale.

Pentru proiectele si actiunile cuprinse la lit. a) si b) din anexa nr. 3/12/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007 se pot acoperi următoarele cheltuieli: cazare, transport, masă sau diurnă, după caz, tratatii, taxe de participare si vizitare, taxe postale, comunicatii telefonice, premii în obiecte, consultantă, achizitii de bunuri, închiriere, editare, tipărire, difuzare, realizare de sondaje de opinie si studii, traduceri si alte servicii, operatiuni de multiplicare/printare multimedia, materiale promotionale, abonamente, chirie si alte servicii.

 

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

HOTĂRÂRE

privind completarea Normelor de reprezentare a auditorilor financiari la conferintele Camerei Auditorilor Financiari din România

 

Având în vedere prevederile art. 5 alin. (3) lit. i) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările ulterioare, dispozitiile art. 12 alin. (1) lit. f) din Regulamentul de organizare si functionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 983/2004, cu modificările si completările ulterioare, precum si prevederile Hotărârii Conferintei Camerei Auditorilor Financiari din România cu privire la delegarea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România privind aprobarea normelor de reprezentare la Conferintă nr. 95/2007,

în temeiul art. 26 alin. (1) lit. i) din Regulamentul de organizare si functionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 983/2004, cu modificările si completările ulterioare,

Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România, întrunit în sedinta din data de 11 decembrie 2007, adoptă următoarea hotărâre:

Art. I. - Normele de reprezentare a auditorilor financiari la conferintele Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 97/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 624 din 11 septembrie 2007, se completează după cum urmează:

1. La articolul 5 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

„(2) Auditorii financiari din Consiliul Camerei, Comisia de apel, Comisia de auditori statutari si cei care ocupă functii de conducere în aparatul executiv participă în nume propriu la conferintă si nu se iau în calcul la stabilirea normei de reprezentare.”

2. La articolul 13 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

„(2) În vederea asigurării celeritătii procesului electoral, Consiliul Camerei poate hotărî ca propunerile de reprezentanti să fie transmise pe adresa CAFR cu cel putin 7 zile înainte de data sedintei de alegeri. Dacă numărul de propuneri astfel primite este inferior numărului de reprezentanti determinat potrivit prezentelor norme pentru judetul/sectorul respectiv, completarea propunerilor se face în sedintă publică, potrivit alin. (1).”

3. După capitolul IV se introduce un nou capitol, capitolul V - Dispozitii finale, cu următorul cuprins:

„CAPITOLUL V

Dispozitii finale

Art. 23. - Prevederile prezentelor norme, precum si orice modificări si completări ulterioare ale acestora intră în vigoare la data adoptării lor de către Consiliul Camerei.

Art. 24. - Conducerea executivă va urmări modul de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentelor norme.”

Art. II. - Prezenta hotărâre va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 6 alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările ulterioare.

 

Presedintele Camerei Auditorilor Financiari din România,

Ion Mihăilescu

 

Bucuresti, 11 decembrie 2007.

Nr. 103.