MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 87         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 4 februarie 2008

 

SUMAR

 

DECRETE

 

207. - Decret privind conferirea Ordinului Virtutea Militară în grad de Mare Ofiter

 

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

100. - Hotărâre privind organizarea si desfăsurarea în România, în perioada 23-25 aprilie 2008, a vizitei reprezentantilor militari nationali la Comandamentul Suprem al Fortelor Aliate din Europa

 

102. - Hotărâre privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative în domeniul public al municipiului Oradea si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea, judetul Bihor

 

104. - Hotărâre pentru aprobarea schimbării solutiilor tehnice si reactualizarea indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivului de investitii „Linie nouă de cale ferată Vâlcele - Râmnicu Vâlcea”

 

105. - Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici pentru obiectivul de investitii „Consolidare si modernizare la sediul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti”

 

107. - Hotărâre pentru modificarea art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 834/1991 privind stabilirea si evaluarea unor terenuri detinute de societătile comerciale cu capital de stat, precum si pentru abrogarea unor reglementări din domeniu

 

109. - Hotărâre privind recunoasterea Asociatiei Italienilor din România - RO.AS.IT. ca fiind de utilitate publică

 

110. - Hotărâre privind acordarea premiilor pentru performantele obtinute de sportivii români la Jocurile Europei de Sud-Est

 

111. - Hotărâre privind aprobarea categoriilor de cheltuieli si a cuantumurilor acestora ce se pot finanta pentru organizarea si desfăsurarea meciului de tenis dintre reprezentativele României si Frantei, din cadrul Grupei Mondiale a Cupei Davis - Sibiu, România, 2008

 

112. - Hotărâre privind suplimentarea bugetelor unor ordonatori principali de credite din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, pentru finantarea cheltuielilor aferente organizării la Bucuresti, în perioada 2-4 aprilie 2008, a Summitului NATO

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

227. - Ordin al ministrului economiei si finantelor privind indicele de inflatie utilizat pentru actualizarea plătilor anticipate în contul impozitului pe profit anual

 

2.014. - Ordin al ministrului culturii si cultelor privind clasarea în categoria ansamblu, grupa „B”, a „Liniei ferate înguste Brădeni-Sighisoara”, judetul Mures

 

ACTE ALE CAMEREI CONSULTANTILOR FISCALI

 

8. - Hotărâre privind modalitatea si termenele de plată a cotizatiilor fixe în anul 2008 si a cotizatiilor variabile datorate de consultantii fiscali pentru veniturile realizate în anul 2007 si depunerea declaratiilor în anul 2008

 

9. - Hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea consultantilor fiscali persoane străine

 

REPUBLICĂRI

 

Legea nr. 196/2003 privind prevenirea si combaterea pornografiei

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului Virtutea Militară în grad de Mare Ofiter

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 8 lit. A si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului internelor si reformei administrative, în semn de apreciere deosebită pentru contributia adusă la îndeplinirea obiectivelor de integrare în Uniunea Europeană si pentru donatiile generoase care au contribuit la modernizarea Politiei de Frontieră Române,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Virtutea Militară în grad de Mare Ofiter domnului Udo Burkholder, inspector general al Politiei Federale Germane.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 30 ianuarie 2008.

Nr. 207.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind organizarea si desfăsurarea în România, în perioada 23-25 aprilie 2008, a vizitei reprezentantilor militari nationali la Comandamentul Suprem al Fortelor Aliate din Europa

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 4 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritătile administratiei publice si institutiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă organizarea si desfăsurarea în România, în perioada 23-25 aprilie 2008, a vizitei reprezentantilor militari nationali la Comandamentul Suprem al Fortelor Aliate din Europa.

Art. 2. - În scopul participării la activitatea prevăzută la art. 1, se aprobă invitarea în tară a unui număr de 70 de personalităti străine, prin derogare de la prevederile cap. II pct. 2 din Normele privind organizarea în tară a actiunilor de protocol si a unor manifestări cu caracter cultural-stiintific, precum si cheltuielile ce se pot efectua în acest scop de către institutiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 552/1991, cu modificările ulterioare.

Art. 3. - (1) Pentru buna desfăsurare a activitătii prevăzute la art. 1, partea română asigură cheltuielile legate de transportul international, inclusiv de asigurări pe timpul transportului.

(2) Cheltuielile de protocol necesare organizării si desfăsurării activitătii prevăzute la art. 1 se stabilesc prin normative proprii, potrivit art. 1 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 80/2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 4. - Cheltuielile determinate de organizarea si desfăsurarea activitătii prevăzute la art. 1 se suportă din bugetul aprobat Ministerului Apărării pe anul 2008.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul apărării,

Teodor Viorel Melescanu

p. Ministrul afacerilor externe,

Anton Niculescu,

secretar de stat

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 30 ianuarie 2008.

Nr. 100.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative în domeniul public al municipiului Oradea si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea, judetul Bihor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 8 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unui imobil situat în municipiul Oradea, judetul Bihor, identificat potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative, prin Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră Bihor, în domeniul public al municipiului Oradea si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea, judetul Bihor.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor,

László Borbély

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 30 ianuarie 2008.

Nr. 102.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative în domeniul public al municipiului Oradea si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea, judetul Bihor

 

Denumirea si locul

unde este situat imobilul

Persoana juridică de la care

se transmite imobilul

Persoana juridică la care

se transmite imobilul

Caracteristicile

imobilului

Municipiul Oradea,

cartierul Episcopia Bihor,

Str. Gării nr. 10,

judetul Bihor

Domeniul privat al statului si din administrarea

Ministerului Internelor si Reformei Administrative,

prin Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră Bihor

Domeniul public al municipiului Oradea si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea,

judetul Bihor

Număr constructii - 10

Suprafată construită - 1.109 m2

Suprafată teren - 8.192 m2

Număr cadastral M.I.R.A. - 49-199

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea schimbării solutiilor tehnice si reactualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Linie nouă de cale ferată Vâlcele - Râmnicu Vâlcea”

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă schimbarea solutiilor tehnice si reactualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Linie nouă de cale ferată Vâlcele - Râmnicu Vâlcea”, prevăzuti în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finantarea obiectivului de investitii mentionat la art. 1 se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita sumelor prevăzute anual cu această destinatie, precum si din alte surse legal constituite, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Ludovic Orban

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 30 ianuarie 2008.

Nr. 104.

 

*) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Consolidare si modernizare la sediul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti”

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 42 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Consolidare si modernizare la sediul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti”, prevăzuti în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finantarea obiectivului de investitii prevăzut la art. 1 se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Internelor si Reformei Administrative, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, conform programului de investitii publice aprobat potrivit legii.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 30 ianuarie 2008.

Nr. 105.

 

*) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 834/1991 privind stabilirea si evaluarea unor terenuri detinute de societătile comerciale cu capital de stat, precum si pentru abrogarea unor reglementări din domeniu

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Articolul 6 din Hotărârea Guvernului nr. 834/1991 privind stabilirea si evaluarea unor terenuri detinute de societătile comerciale cu capital de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 259 din 20 decembrie 1991, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 6. - (1) Terenurile stabilite potrivit art. 1 se evaluează la valoarea de piată, pe baza rapoartelor de evaluare întocmite, conform standardelor în vigoare, de evaluatori autorizati, atestati conform legii, ale căror servicii vor fi achizitionate în conformitate cu prevederile art. 38, 39 si 215 din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Rapoartele de evaluare prevăzute la alin. (1) se anexează la documentatiile înaintate autoritătii publice de resort, în scopul eliberării certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor în cauză.

(3) Valoarea terenurilor evaluate potrivit alin. (1), actualizată cu indicele de inflatie până la data evaluării, se include, potrivit legii, în patrimoniul societătilor comerciale, iar capitalul social al acestora se majorează conform dispozitiilor art. 113 lit. f) si art. 210 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare.”

Art. II. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă:

a) punctul II din anexa nr. 1 la Normele privind reevaluarea imobilizărilor corporale si modificarea capitalului social, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 500/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 208 din 10 august 1994, cu modificările si completările ulterioare;

b) articolele 17, 18 si 19 din Criteriile nr. 2.665/1C/311 din 28 februarie 1992 privind stabilirea si evaluarea terenurilor aflate în patrimoniul societătilor comerciale cu capital de stat, aprobate de Ministerul Economiei si Finantelor si Ministerul Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 54 din 31 martie 1992, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Dacian Ciolos

Presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului,

Teodor Atanasiu

Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor,

László Borbély

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 30 ianuarie 2008.

Nr. 107.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind recunoasterea Asociatiei Italienilor din România - RO.AS.IT. ca fiind de utilitate publică

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 39 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 246/2005,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se recunoaste Asociatia Italienilor din România - RO.AS.IT., persoană juridică română de drept privat, fără scop patrimonial, cu sediul în municipiul Suceava, str. Petru Rares nr. 7, judetul Suceava, ca fiind de utilitate publică.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ilie Gavril Bolojan

Departamentul pentru Relatii

Interetnice,

Markó Gábor Attila,

secretar de stat

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 30 ianuarie 2008.

Nr. 109.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea premiilor pentru performantele obtinute de sportivii români la Jocurile Europei de Sud-Est

 

Având în vedere prevederile art. 1 alin. (1) si ale art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 759/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Sport, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 18 alin. (1) lit. c) si i) din Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă acordarea premiilor de către Agentia Natională pentru Sport, din veniturile proprii prevăzute în bugetul pe anul 2008 la capitolul 67.10 „Cultură, recreere si religie”, pentru performantele obtinute la Jocurile Europei de Sud-Est, desfăsurate în perioada 14-21 octombrie 2007 la Salonic, Grecia.

Art. 2. - (1) Premiile individuale ce se pot acorda sportivilor pentru rezultatele obtinute la Jocurile Europei de Sud-Est sunt în cuantum de până la 2.000 lei pentru locul I, de până la 1.500 lei pentru locul II si de până la 1.000 lei pentru locul III.

(2) Premiile individuale ce se pot acorda antrenorilor, specialistilor si celorlalti tehnicieni care au contribuit la obtinerea locurilor I, II si III la Jocurile Europei de Sud-Est se stabilesc în conformitate cu metodologia prevăzută de normele legale în vigoare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

Presedintele Agentiei Nationale pentru Sport,

Octavian Ioan Atanase Bellu

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 30 ianuarie 2008.

Nr. 110.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea categoriilor de cheltuieli si a cuantumurilor acestora ce se pot finanta pentru organizarea si desfăsurarea meciului de tenis dintre reprezentativele României si Frantei, din cadrul Grupei Mondiale a Cupei Davis - Sibiu, România, 2008

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 18 alin. (1) lit. c) din Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă categoriile de cheltuieli si cuantumurile acestora ce se pot finanta de către Federatia Română de Tenis din suma repartizată din bugetul Agentiei Nationale pentru Sport, pe anul 2008, conform contractului de finantare pe anul 2008, pentru organizarea si desfăsurarea meciului dintre reprezentativele de tenis ale României si Frantei, din cadrul Grupei Mondiale a Cupei Davis - Sibiu, România, în perioada 8-10 februarie 2008, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

Presedintele Agentiei Nationale pentru Sport,

Octavian Ioan Atanase Bellu

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 30 ianuarie 2008.

Nr. 111.

 

ANEXĂ

 

CATEGORIILE DE CHELTUIELI SI CUANTUMURILE ACESTORA

ce se pot finanta pentru organizarea si desfăsurarea meciului dintre reprezentativele României si Frantei, din cadrul Grupei Mondiale a Cupei Davis - Sibiu, România, în perioada 8-10 februarie 2008

 

 

 

 

 

 

- lei -

Nr.

crt.

Denumirea cheltuielilor

Numărul de

persoane

Suma/

persoană

Suma

Subtotal

Total

1.

a) Tinuta de prezentare

 

 

 

32.400

 

- echipa

 

 

13.000

 

 

- oficiali

 

 

13.000

 

 

- organizatori

 

 

6.400

 

 

b) Echipament sportiv

(echipa României)

 

 

20.216

20.216

2.

Medicamente, sustinătoare de efort

 

 

5.760

5.760

3.

Cazare

 

 

 

113.184

 

- echipă, oficiali, organizatori

 

 

69.984

 

 

- cazare invitati Federatia Română de Tenis

 

 

 

43.200

4.

Masă

 

 

 

167.840

 

- echipă, oficiali, organizatori, arbitri

64

560

35.840

 

 

- masa oficială

200

105

21.000

 

 

- masă invitati Federatia Română de Tenis

125

168

21.000

 

 

- masa VIP

400

225

90.000

 

5.

Transport

 

 

8.896

8.896

6.

Barem arbitri

 

 

13.500

13.500

7.

Achizitionare teren green set

 

 

140.000

140.000

8.

Servicii închirieri

 

 

 

51.000

 

- materiale octanom

 

 

20.000

 

 

- echipament birotică

 

 

10.000

 

 

- instalatii sonorizare, monitoare TV

 

 

21.000

 

9.

Conferinte de presă

 

 

15.000

15.000

10.

Confectionare loje

 

 

50.000

50.000

11.

Materiale de promovare (mape, afise, cataloage, fanioane, steaguri, tricouri si altele asemenea)

 

 

25.500

25.500

12.

Tipărire bilete meci

 

 

2.704

2.704

13.

Hostese

 

 

14.000

14.000

14.

Amenajări spatii VIP

 

 

40.000

40.000

 

TOTAL:

 

 

700.000

700.000

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetelor unor ordonatori principali de credite din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, pentru finantarea cheltuielilor aferente organizării la Bucuresti, în perioada de 2-4 aprilie 2008, a Summitului NATO

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) si (3) din Legea privind finantele publice nr. 500/2002, cu modificările ulterioare, si al art. 4 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, a bugetelor ordonatorilor principali de credite prevăzuti în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2008, cu suma de 6.887 mii lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, din care 5.922 mii lei pentru bugetul propriu al municipiului Bucuresti si 965 mii lei pentru bugetul local al orasului Otopeni, în vederea finantării cheltuielilor necesare organizării la Bucuresti, în perioada 2-4 aprilie 2008, a Summitului NATO.

(2) Cu sumele rămase neutilizate se reîntregeste Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, până la data de 30 iunie 2008.

Art. 3. - Ordonatorii principali de credite răspund de modul de utilizare, în conformitate cu dispozitiile legale, a sumelor alocate potrivit prevederilor art. 1 si 2.

Art. 4. - Ministerul Economiei si Finantelor este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2008 si a ordonatorilor principali de credite prevăzuti în anexă.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor externe,

Anton Niculescu,

secretar de stat

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 30 ianuarie 2008.

Nr. 112.

 

ANEXĂ

 

ORDONATORII PRINCIPALI DE CREDITE

si sumele alocate din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului

 

 

 

 

 

- mii lei -

Institutia

Capitolul bugetar

Titlurile de cheltuieli

TOTAL

Bunuri si servicii

Active nefinanciare

Administratia Prezidentială

51.01

377

1.423

1.800

Senatul României

51.01

715

3.280

3.995

Societatea Română de Televiziune

67.01

0

5.220

5.220

Societatea Română de Radio

67.01

40

230

270

TOTAL:

 

1.132

10.153

11.285

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

 

ORDIN

privind indicele de inflatie utilizat pentru actualizarea plătilor anticipate în contul impozitului pe profit annual

 

Având în vedere prevederile art. 34 alin. (1) lit. a), ale alin. (6) si (14) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Finantelor, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul economiei si finantelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Pentru anul fiscal 2008, indicele de inflatie utilizat pentru actualizarea plătilor anticipate în contul impozitului pe profit anual este 3,8%.

Art. 2. - Directia generală legislatie impozite directe, directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, precum si Directia generală de administrare a marilor contribuabili vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul economiei si finantelor,

Cătălin Doica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 24 ianuarie 2008.

Nr. 227.

 

MINISTERUL CULTURII SI CULTELOR

 

ORDIN

privind clasarea în categoria ansamblu, grupa „B”, a „Liniei ferate înguste Brădeni-Sighisoara”, judetul Mures

 

În temeiul prevederilor art. 13 alin. (3) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată,

în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului culturii si cultelor nr. 2.682/2003 privind aprobarea Normelor metodologice de clasare si evidentă a monumentelor istorice, a Listei monumentelor istorice, a Fisei analitice de evidentă a monumentelor istorice si a Fisei minimale de evidentă a monumentelor istorice, cu modificările ulterioare,

având în vedere Dosarul de clasare nr. 3.253 din 21 mai 2007, precum si Avizul Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice nr. 310/E din 30 mai 2007,

în temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 78/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Cultelor, republicată,

ministrul culturii si cultelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Ansamblul „Linia ferată îngustă Brădeni-Sighisoara”, judetul Mures, se clasează ca monument istoric, categoria ansamblu, grupa „B”, cod în Lista monumentelor istorice MS-II-a-B-20924.

Art. 2. - Componentele ansamblului mentionat la art. 1 sunt nominalizate în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Directia pentru Cultură, Culte si Patrimoniul Cultural National a Judetului Mures va îndeplini procedurile de comunicare în termen de cel mult 30 de zile de la data publicării prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii si cultelor,

Adrian Iorgulescu

 

Bucuresti, 14 ianuarie 2008.

Nr. 2.014.

 

ANEXĂ

 

COMPONENTELE

ansamblului „Linia ferată îngustă Brădeni-Sighisoara”, judetul Mures

 

Codul

în Lista monumentelor istorice

Denumirea

Localitatea

Adresa

MS-II-a-B-20924

Linia ferată îngustă Brădeni- Sighisoara

Sat Apold, comuna Apold;

sat Saes, comuna Apold;

municipiul Sighisoara;

sat Cris, comuna Danes

Judetul Mures

MS-II-m-B-20924.01

Gară C.F. - statie Apold`

Sat Apold, comuna Apold

La km 17+100 m, în centrul localitătii, vizavi de biserica evanghelică

MS-II-m-B-20924.02

Pod metalic

Sat Apold, comuna Apold

La km 17+100 m, la 29 km distantă de Agnita

MS-II-m-B-20924.03

Pod metalic

Sat Apold, comuna Apold

La 31 km distantă de Agnita

MS-II-m-B-20924.04

Halta Saes

Sat Saes, comuna Apold

La km 10+100 m, la iesirea spre Sighisoara

MS-II-m-B-20924.05

Pinten pod beton

Sat Cris, comuna Danes

La 5 km de municipiul Sighisoara, lângă vechiul pod de sosea

MS-II-m-B-20924.06

Pod beton

Sat Cris, comuna Danes

La 5 km de municipiul Sighisoara (pe amplasamentul vechiului pod din lemn)

MS-II-m-B-20924.07

Haltă

Sat Cris, comuna Danes

La 4 km de Sighisoara, pe traseul liniei înguste

MS-II-m-B-20924.08

Pod metalic

Municipiul Sighisoara

La intrarea dinspre Agnita, pe traseul liniei Înguste

 

ACTE ALE CAMEREI CONSULTANTILOR FISCALI

 

CAMERA CONSULTANTILOR FISCALI

 

HOTĂRÂRE

privind modalitatea si termenele de plată a cotizatiilor fixe în anul 2008 si a cotizatiilor variabile datorate de consultantii fiscali pentru veniturile realizate în anul 2007 si depunerea declaratiilor în anul 2008

 

În temeiul prevederilor art. 8 alin. (4), ale art. 10 alin. (2) si ale art. 13 lit. c) din Ordonanta Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea si exercitarea activitătii de consultantă fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 32 alin. (1) lit. h), ale art. 51 alin (1) lit. d) si e) si ale art. 52 din Regulamentul de organizare si functionare al Camerei Consultantilor Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Camerei Consultantilor Fiscali nr. 5/2007,

în baza Hotărârii Conferintei extraordinare a Camerei Consultantilor Fiscali nr. 1/2007,

Consiliul Superior al Camerei Consultantilor Fiscali, întrunit în sedinta din 24 ianuarie 2008, hotărăste:

Art. 1. - În anul 2008 plata cotizatiilor fixe si variabile datorate de consultantii fiscali, persoane fizice si juridice, se efectuează după cum urmează:

(1) Pentru persoanele fizice:

a) cotizatia fixă aferentă anului 2008 pentru consultantii fiscali activi si inactivi, până la data de 31 martie a anului în curs;

b) cotizatia variabilă, aferentă veniturilor realizate din activitatea de consultantă fiscală în anul 2007, până la data de 31 martie a anului în curs.

(2) Pentru societătile comerciale de consultantă fiscală:

a) cotizatia fixă aferentă anului 2008, până la data de 31 martie a anului în curs;

b) cotizatia variabilă, aferentă veniturilor realizate în anul 2007 din activitatea de consultantă fiscală, până la data de 31 martie a anului în curs.

(3) Cotizatia variabilă pentru consultantii fiscali activi persoane fizice se calculează pentru anul 2007 din luna următoare înregistrării la Camera Consultantilor Fiscali.

(4) Cotizatia variabilă pentru societătile comerciale de consultantă fiscală se calculează începând cu data de 1 noiembrie 2007.

(5) Membrii Camerei Consultantilor Fiscali îsi vor achita cotizatiile variabile anuale în raport cu veniturile obtinute, diminuate cu sumele care au fost cedate subcontractorilor si colaboratorilor consultanti fiscali, membri ai Camerei Consultantilor Fiscali.

Art. 2. - (1) Consultantii fiscali activi au obligatia să depună la Camera Consultantilor Fiscali, până la data de 31 martie, declaratia privind veniturile obtinute în anul precedent de raportare (anexele nr. 1 si 2).

(2) În cazul în care consultantii fiscali, persoane fizice active, nu au desfăsurat activitate de consultantă fiscală în nume propriu, ci doar în numele sau în contul unei persoane juridice, ori nu au desfăsurat deloc activitate de consultantă fiscală, vor transmite Camerei Consultantilor Fiscali o declaratie în care vor specifica această situatie, până la data de 31 martie (anexa nr. 3).

(3) Societătile comerciale de consultantă fiscală care nu au desfăsurat activitate de consultantă fiscală vor transmite Camerei Consultantilor Fiscali o declaratie până la data de 31 martie (anexa nr. 4).

Art. 3. - Pentru anul 2008, viza anuală pentru exercitarea profesiei de către consultantii fiscali se acordă dacă au fost îndeplinite cumulativ următoarele conditii:

a) achitarea în întregime a obligatiilor fată de Camera Consultantilor Fiscali, prevăzute la art. 1;

b) depunerea declaratiei anuale completate la toate rubricile, conform art. 2;

c) depunerea dovezii privind asigurarea de risc profesional;

d) nu este suspendat dreptul de exercitare a profesiei.

Art. 4. - Plata sumelor datorate reprezentând cotizatii fixe si variabile se face în contul Camerei Consultantilor Fiscali:

CUI: 18677087

IBAN RO36BTRL04101202D58602XX

Banca Transilvania, Sucursala Lipscani

Art. 5. - Declaratiile prevăzute la art. 2 se depun la Camera Consultantilor Fiscali sau se transmit prin servicii postale cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, la adresa din municipiul Bucuresti, str. Lucretiu Pătrăscanu nr. 10, sectorul 3.

Art. 6. - Nerespectarea prezentei hotărâri se sanctionează conform prevederilor art. 19 pct. 1 lit. c) si pct. 2 lit. c) si ale art. 25 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea si exercitarea activitătii de consultantă fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 53 alin. (2) lit. f), g) si i), art. 54 si ale art. 55 pct. 1 lit. d) si pct. 2 lit. c) din Regulamentul de organizare si functionare al Camerei Consultantilor Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Camerei Consultantilor Fiscali nr. 5/2007.

Art. 7. - Secretariatul general, Directia de servicii pentru membri si Directia de servicii generale vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 8. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 9. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Camerei Consultantilor Fiscali,

Daniel Chitoiu

 

Bucuresti, 24 ianuarie 2008.

Nr. 8.

 

ANEXA Nr. 1

 

DECLARATIE

cu privire la veniturile realizate de persoanele fizice autorizate din activitatea de consultantă fiscală în anul 2007

 

ANEXA Nr. 2

 

DECLARATIE

cu privire la veniturile realizate de persoane juridice din activitatea de consultantă fiscală în anul 2007

 

ANEXA Nr. 3

 

DECLARATIE

cu privire la activitatea desfăsurată în anul 2007

- persoane fizice –

 

ANEXA Nr. 4

 

DECLARATIE

cu privire la activitatea desfăsurată în anul 2007

- persoane juridice –

 

CAMERA CONSULTANTILOR FISCALI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea consultantilor fiscali persoane străine

 

În baza prevederilor cap. 51 din Ordonanta Guvernului nr.71/2001 privind organizarea si exercitarea activitătii de consultantă fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr.198/2002, cu modificările si completările ulterioare,

Consiliul Superior al Camerei Consultantilor Fiscali, întrunit în sedinta din 24 ianuarie 2008, hotărăste:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul pentru autorizarea consultantilor fiscali persoane străine, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Directia de învătământ, Directia de relatii nationale si internationale, Directia de servicii pentru membri si Secretariatul general vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Camerei Consultantilor Fiscali,

Daniel Chitoiu

 

Bucuresti, 24 ianuarie 2008.

Nr. 9.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

pentru autorizarea consultantilor fiscali persoane străine

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Dispozitiile prezentului regulament se aplică consultantilor fiscali care au obtinut calificarea profesională în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European, care doresc să exercite activitatea de consultant fiscal pe teritoriul României, în una dintre următoarele forme:

- în mod independent;

- consultanti fiscali salariati în România;

- prin prestarea de servicii în conditiile art 219 din Ordonanta Guvernului nr. 71/2001 privind activitatea de consultantă fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - Evaluarea candidatilor pentru autorizare se face de către Camera Consultantilor Fiscali din România.

Art. 3. - Prin ordin al Presedintelui Camerei Consultantilor Fiscali se constituie Colectivul de autorizare.

Art. 4. - Consiliul Superior al Camerei Consultantilor Fiscali stabileste componenta Comisiei de evaluare.

Art. 5. - Componenta Comisiei de evaluare se va stabili pentru fiecare sesiune de evaluare si va fi constituită atât din consultanti fiscali, membri ai Camerei Consultantilor Fiscali din România, cât si din specialisti si cadre universitare din domeniul disciplinelor de interes.

Art. 6. - Consiliul Superior al Camerei Consultantilor Fiscali stabileste prin hotărâre, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, data si locul de desfăsurare a evaluării candidatilor, lista de discipline teoretice si practice avute în vedere la evaluarea candidatilor, precum si locul si termenele de depunere a cererilor însotite de dosarele complete.

 

CAPITOLUL II

Reguli de autorizare a consultantilor fiscali care au dobândit această calitate în statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European

 

Art. 7. - Pentru autorizarea consultantilor fiscali care au obtinut această calitate într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European, candidatii trebuie să depună la Camera Consultantilor Fiscali din România o cerere de înscriere, însotită de următoarele documente traduse în limba română si legalizate:

- dovada nationalitătii solicitantului;

- copie de pe atestatul sau certificatul de calificare, obtinut într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European, care dă dreptul persoanei de a practica activitatea de consultant fiscal în statul membru care l-a eliberat;

- documentul legal, eliberat în statul membru de origine sau de provenientă, prin care se atestă că solicitantului nu i-a fost interzis dreptul de a practica profesia de consultant fiscal din cauza unei abateri profesionale grave sau infractiuni;

- documentul legal, eliberat în statul membru de origine sau de provenientă, care să ateste capacitatea deplină de exercitiu a solicitantului;

- dovada plătii taxei de evaluare, stabilită prin hotărâre a Consiliului Superior al Camerei Consultantilor Fiscali din România.

Art. 8. - Sunt acceptate documentele care însotesc cererea de înscriere, dacă acestea au fost eliberate cu cel mult 3 luni înainte de depunerea lor.

Art. 9. - Colectivul de autorizare verifică documentele care însotesc cererea din punctul de vedere al formei si continutului acestora. În cazul în care există dubii asupra documentelor depuse odată cu cererea de înscriere, Colectivul de autorizare se adresează autoritătii competente din statul membru respectiv pentru a confirma autenticitatea acestora.

Art. 10. - Colectivul de autorizare confirmă primirea dosarului, în termen de maximum o lună de la depunerea lui, si îl informează pe candidat cu privire la lipsa oricărui document care necesită a fi depus.

Art. 11. - Sustinerea probei-interviu în fata Comisiei de evaluare va avea loc în termen de maximum 3 luni de la data prezentării si confirmării dosarului complet de către persoana interesată.

Art. 12. - Sustinerea interviului în fata Comisiei de evaluare se face în limba română sau în limba engleză.

Art. 13. - Comisia de evaluare va verifica în prealabil dacă experienta dobândită în calitate de consultant fiscal este de natură să acopere în tot sau în parte diferentele existente între legislatia fiscală românească si cea a statului membru de origine în care a fost obtinută calitatea de consultant fiscal.

Art. 14. - (1) În situatia în care în urma evaluării candidatului Comisia de evaluare constată diferente teoretice si practice substantiale între nivelul de formare profesională a candidatului si cerintele de competentă profesională stabilite prin actele normative românesti, aceasta va decide:

- solicitantul va trece o probă de aptitudini; sau

- solicitantul va urma un stagiu de adaptare.

(2) Proba de aptitudini constă într-o examinare a cunostintelor profesionale ale solicitantului, organizată de Camera Consultantilor Fiscali în scopul aprecierii aptitudinilor solicitantului de a exercita profesia de consultant fiscal în România. În acest sens, Camera Consultantilor Fiscali va întocmi o listă de discipline teoretice si practice a căror cunoastere este esentială pentru exercitarea profesiei de

consultant fiscal pe teritoriul României. Disciplinele de examen vor fi stabilite în fiecare caz, prin alegerea din listă a domeniilor pentru care candidatul nu are aptitudini, asa cum se constată în urma interviului initial.

(3) În vederea sustinerii probei de aptitudini, Comisia de evaluare va comunica candidatului data, ora si locul de desfăsurare a acesteia, în termen de 15 zile de la data deciziei privind sustinerea probei.

(4) Stagiul de adaptare constă în exercitarea profesiei de consultant fiscal sub supravegherea unui consultant fiscal din România, membru al Camerei Consultantilor Fiscali. Perioada de desfăsurare a stagiului de adaptare este stabilită prin decizie a Comisiei de evaluare, în functie de rezultatul evaluării initiale.

(5) În vederea organizării stagiului de adaptare, Comisia de evaluare va comunica decizia sa motivată Directiei de monitorizare si competentă profesională a Camerei Consultantilor Fiscali, care va lua măsurile care se impun în termen de 15 zile de la data primirii deciziei.

Art. 15. - Decizia Comisiei de evaluare va fi comunicată solicitantului la finalizarea interviului.

Art. 16. - Persoanele care beneficiază de recunoasterea calitătii de consultant fiscal în România si devin membri ai Camerei Consultantilor Fiscali din România trebuie să aibă cunostinte minime de limba română, potrivit art. 301 din Legea nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu completările si modificările ulterioare.

Art. 17. - Persoanele care beneficiază de recunoasterea calitătii de consultant fiscal în România si devin membri ai Camerei Consultantilor Fiscali din România trebuie să facă dovada că sunt acoperiti de o asigurare împotriva consecintelor financiare ale responsabilitătii lor profesionale.

 

CAPITOLUL III

Reguli speciale aplicabile consultantilor fiscali din statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European, în cazul prestării de servicii pe teritoriul României

 

Art. 18. - Activitatea de prestare de servicii prevăzută la art. 211 lit. c) din Ordonanta Guvernului nr. 71/2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările si completările ulterioare, se exercită în România prin asigurarea serviciilor de asistentă fiscală pentru persoanele fizice si juridice în fata organelor fiscale sau în fata autoritătilor jurisdictionale, în conditiile stabilite în statul membru de origine pentru

consultantii fiscali, fără a fi necesară înscrierea în Registrul consultantilor fiscali si al societătilor comerciale de consultantă fiscală.

Art. 19. - Consultantul fiscal care prestează servicii în România este obligat să dovedească autoritătilor române calitatea de consultant fiscal, dobândită într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European.

Art. 20. - Se consideră activitate de consultantă fiscală desfăsurată sub forma prestării de servicii, în cazul în care prestatorul se deplasează în România în scopul exercitării profesiei temporar si ocazional.

Art. 21. - Pentru exercitarea activitătii de consultant fiscal sub formă de prestări de servicii, consultantul fiscal trebuie să respecte conditiile si regulile de conduită profesională ale statului membru de origine, legislatia românească privind exercitarea profesiei de consultant fiscal, precum si deontologia profesională aplicabilă în domeniu.

Art. 22. - (1) Prestatorul de servicii în domeniul consultantei fiscale, care se deplasează pentru prima dată în România pentru a furniza serviciile descrise la art. 3 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 71/2001, aprobată prin Legea nr. 198/2002, cu modificările si completările ulterioare, are obligatia, în prealabil, de a informa în acest sens Camera Consultantilor Fiscali din România printr-o declaratie scrisă care să cuprindă:

- în cazul în care este înregistrat într-un registru comercial sau un alt registru public, denumirea registrului, numărul de înregistrare ori alte mijloace echivalente de identificare prevăzute de registrul respectiv;

- în cazul în care este membru al unei organizatii profesionale similare în statul membru de stabilire, informatii asupra organizatiei profesionale al cărei membru este;

- informatii asupra oricărei alte organizatii profesionale la care este înregistrat prestatorul;

- titlul profesional sau, atunci când acesta nu există, titlul de calificare al prestatorului si statul membru în care a fost obtinut;

- în cazul în care prestatorul este plătitor de TVA, codul de înregistrare atribuit în conditiile art. 153 sau, după caz, art. 1531 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, ori codul de înregistrare similar atribuit de autoritătile competente dintr-un alt stat membru;

- informatii privind acoperirea asigurărilor sau alte mijloace de protectie personală ori colectivă privind responsabilitatea profesională.

(2) Declaratia scrisă va fi însotită de copia documentului care atestă calitatea de consultant fiscal.

(3) Prestatorul poate desfăsura activitatea de consultantă fiscală pe teritoriul României, sub forma prestării de servicii, numai după confirmarea primirii declaratiei scrise prevăzute la alin. (1).

(4) Camera Consultantilor Fiscali din România are obligatia confirmării primirii declaratiei într-un termen de maximum 15 zile de la depunerea ei.

(5) Camera Consultantilor Fiscali din România va tine evidenta declaratiilor primite si confirmate într-un registru special înfiintat în acest scop.

Art. 23. - Camera Consultantilor Fiscali din România poate solicita autoritătilor competente din statul membru de stabilire al prestatorului orice informatii relevante cu privire la legalitatea stabilirii, buna conduită a prestatorului, precum si informatii cu privire la sanctiuni disciplinare sau penale cu caracter profesional.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii finale

 

Art. 24. - Remunerarea membrilor Comisiei de evaluare si a Colectivului de autorizare, precum si cheltuielile de diurnă, transport si cazare ale acestora se stabilesc si se suportă de către Camera Consultantilor Fiscali, potrivit competentelor.

Art. 25. - Prevederile prezentului regulament nu se aplică în situatia în care solicitantii sunt membri ai unei organizatii profesionale similare din statul de resedintă, cu care s-a încheiat o platformă comună, situatie în care se vor aplica regulile stabilite prin platforma comună încheiată.

Art. 26. - Camera Consultantilor Fiscali din România, parte în Sistemul informatic pentru piata internă (IMI), va asigura schimbul de informatii privind sanctiunile disciplinare sau penale care au fost aplicate membrilor acesteia, persoane române sau străine, în exercitarea activitătii de consultant fiscal, precum si a celor care au desfăsurat această activitate sub forma prestării de servicii.

Art. 27. - Centrul National de Recunoastere a Diplomelor si Calificărilor este punct de contact pentru furnizarea de informatii în domeniul recunoasterii calificărilor profesionale si pentru sprijinirea cetătenilor în realizarea drepturilor conferite de legislatia românească.

Art. 28. - Prevederile prezentului regulament se completează cu dispozitiile Legii nr. 200/2004, cu modificările si completările ulterioare.

 

REPUBLICĂRI

 

LEGEA Nr. 196/2003

privind prevenirea si combaterea pornografiei*)

 


*) Republicată în temeiul art. II din Legea nr. 301/2007 pentru modificarea Legii nr. 196/2003 privind prevenirea si combaterea pornografiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 784 din 19 noiembrie 2007, dându-se textelor o nouă numerotare.

Legea nr. 196/2003 privind prevenirea si combaterea pornografiei a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 342 din 20 mai 2003, a fost rectificată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 531 din 24 iulie 2003, si a mai fost modificată prin Legea nr. 496/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 196/2003 privind prevenirea si combaterea pornografiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.070 din 18 noiembrie 2004.

**) Amenda este exprimată în monedă nouă, conform Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 664 din 23 iulie 2004, cu modificările si completările ulterioare.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prin prezenta lege se instituie măsuri de prevenire si combatere a pornografiei, în scopul protejării demnitătii persoanei, a pudorii si a moralitătii publice.

Art. 2. - (1) În sensul prezentei legi, prin pornografie se întelege actele cu caracter obscen, precum si materialele care reproduc sau difuzează asemenea acte.

(2) Prin acte cu caracter obscen se întelege gesturi sau comportamente sexuale explicite, săvârsite individual sau în grup, imagini, sunete ori cuvinte care prin semnificatia lor aduc ofensă la pudoare, precum si orice alte forme de manifestare indecentă privind viata sexuală, dacă se săvârsesc în public.

(3) Prin materiale cu caracter obscen se întelege obiecte, gravuri, fotografii, holograme, desene, scrieri, imprimate, embleme, publicatii, filme, înregistrări video si audio, spoturi publicitare, programe si aplicatii informatice, piese muzicale, precum si orice alte forme de exprimare care prezintă explicit sau sugerează o activitate sexuală.

Art. 3. - (1) Dispozitiile prezentei legi nu se aplică în cazul operelor de artă sau stiintifice.

(2) Dispozitiile prezentei legi nu se aplică în cazul materialelor realizate în interes artistic, stiintific, al cercetării, educatiei sau al informării.

 

CAPITOLUL II

Prevenirea si controlul activitătilor cu caracter pornografic

 

Art. 4. - (1) Persoanele care detin sau administrează localuri în care se prezintă programe de striptease sau erotice trebuie să asigure următoarele conditii:

a) desfăsurarea acestor activităti în spatii inaccesibile privirilor din exterior;

b) interzicerea accesului minorilor în aceste localuri.

(2) Localurile administrate de persoanele prevăzute la alin. (1) trebuie să îndeplinească următoarele conditii: a) să aibă o suprafată de minimum 100 m2 ;

b) să aibă pază asigurată;

c) să detină cel putin o scenă;

d) să nu folosească o reclamă stradală indecentă;

e) să fie amplasate la o distantă mai mare de 250 m fată de scoli, de internate sau de lăcasuri de cult.

Art. 5. - Publicatiile având caracter pornografic sunt destinate exclusiv persoanelor majore, sunt marcate cu un pătrat de culoare rosie pe prima copertă, sunt prezentate în ambalaje care nu permit răsfoirea publicatiei la stand, se comercializează numai în spatii special amenajate, autorizate conform legii, si nu se vând minorilor.

Art. 6. - (1) Persoanele care comercializează publicatiile prevăzute la art. 5 sunt obligate să avertizeze cumpărătorii asupra caracterului acestora.

(2) Afisarea de materiale cu caracter obscen în vitrinele spatiilor de comercializare a publicatiilor este interzisă.

Art. 7. - (1) Persoanele care realizează site-uri cu caracter pornografic sunt obligate să le paroleze, iar accesul la acestea va fi permis numai după ce s-a plătit o taxă pe minut de utilizare, stabilită de realizatorul site-ului si declarată la organele fiscale.

(2) Persoanele care realizează sau administrează site-uri trebuie să evidentieze clar numărul accesărilor site-ului respectiv, pentru a putea fi supus obligatiilor fiscale prevăzute de lege.

(3) Se interzic realizarea si administrarea site-urilor având caracter pedofil, zoofil sau necrofil.

Art. 8. - Filmele pornografice, indiferent de suportul pe care sunt realizate, se vor închiria sau vinde numai în spatii cu destinatie specială si nu vor fi închiriate sau vândute minorilor.

 

CAPITOLUL III

Infractiuni si contraventii

 

Art. 9. - Racolarea, obligarea, determinarea sau folosirea minorilor ori a persoanelor cu deficiente psihofizice în acte cu caracter obscen se pedepseste cu închisoare de la 3 la 12 ani si interzicerea unor drepturi.

Art. 10. - Organizarea de reuniuni în spatii publice, la care participă sau asistă minori si în cadrul cărora se comit acte cu caracter obscen, se pedepseste cu închisoare de la 2 la 7 ani si interzicerea unor drepturi.

Art. 11. - (1) Distribuirea materialelor cu caracter obscen, care prezintă imagini cu minori având un comportament explicit sexual, se pedepseste cu închisoare de la 1 la 5 ani.

(2) Cu aceeasi pedeapsă se pedepseste si detinerea de materiale prevăzute la alin. (1), în vederea răspândirii lor.

Art. 12. - Dispozitiile art. 118 din Codul penal privind confiscarea specială a bunurilor se aplică în mod corespunzător.

Art. 13. - Constituie contraventii si se sanctionează cu amendă de la 5.000 lei la 25.000 lei**) următoarele fapte:

a) permiterea accesului minorilor în spatiile destinate comercializării materialelor cu caracter obscen;

b) amenajarea de spatii destinate vânzării de materiale cu caracter obscen la o distantă mai mică de 250 m fată de scoli si de internate, precum si de lăcasuri de cult;

c) vânzarea materialelor cu caracter obscen fără ambalajele corespunzătoare;

d) vânzarea materialelor prevăzute la art. 5 în alte spatii decât cele autorizate;

e) expedierea sau distribuirea la domiciliu, cu scop de reclamă, a unor publicatii având caracter pornografic, fără ca destinatarul să fi solicitat acest lucru;

f) expunerea în spatii publice sau în vitrine a unor materiale cu caracter obscen explicit;

g) oferirea, punerea la dispozitie, vânzarea, difuzarea ori detinerea, în vederea distribuirii de materiale cu caracter obscen, în alte spatii decât cele amenajate;

h) initierea, organizarea, finantarea ori desfăsurarea unor manifestări sau programe ori spectacole cu caracter erotic, cu nerespectarea dispozitiilor art. 4;

i) nerespectarea dispozitiilor art. 5, referitoare la aplicarea unui pătrat de culoare rosie pe coperta publicatiilor destinate adultilor sau pe paginile tipăriturilor care publică ocazional materiale cu caracter obscen;

j) nerespectarea dispozitiilor art. 6, referitoare la avertizarea cumpărătorilor asupra caracterului unor publicatii ca fiind destinate persoanelor majore;

k) nerespectarea dispozitiilor art. 7 alin. (1), referitoare la obligatia de parolare a site-urilor cu caracter pornografic si de impunere a unei taxe pentru accesul la aceste site-uri.

Art. 14. - (1) Autoritatea Natională de Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei primeste sesizări cu privire la nerespectarea prevederilor art. 7.

(2) În cazul primirii unei sesizări si al verificării continutului site-ului, Autoritatea Natională de Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei solicită furnizorilor de servicii pentru internet blocarea accesului la site-ul în cauză.

(3) Nerespectarea de către furnizorii de servicii pentru internet a obligatiei de a bloca accesul la site-urile care nu respectă prevederile art. 7, în termen de 48 de ore de la primirea solicitării prevăzute la alin. (2) din partea Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei, constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 10.000 lei la 50.000 lei*).

Art. 15. - Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevăzute la art. 13 si 14 se fac de către organele de politie din cadrul Ministerului Internelor si Reformei Administrative.

Art. 16. - Dispozitiile prezentei legi referitoare la contraventii se completează cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, astfel cum a fost aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare, cu exceptia art. 28 si 29.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii finale

 

Art. 17. - Prezenta lege intră în vigoare în termen de 30 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.


*) A se vedea nota de sub titlu.