MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 13         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 8 ianuarie 2008

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

384/2007. – Lege pentru ratificarea Conventiei dintre România si Republica San Marino pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit si pe capital si a Protocolului la aceasta, semnate la San Marino la 23 mai 2007

 

Conventie între România si Republica San Marino pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit si pe capital

 

Protocol la Conventia dintre România si Republica San Marino pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit si pe capital

 

1.161/2007. – Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Conventiei dintre România si Republica San Marino pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit si pe capital si a Protocolului la aceasta, semnate la San Marino la 23 mai 2007

 

386/2007. – Lege privind ratificarea Conventiei dintre România si Republica Sudan pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit si pe capital, semnată la Bucuresti la 31 mai 2007

 

Conventie între România si Republica Sudan pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit si pe capital

 

1.163/2007. – Decret pentru promulgarea Legii privind ratificarea Conventiei dintre România si Republica Sudan pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit si pe capital, semnată la Bucuresti la 31 mai 2007

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

2.841/2007. – Ordin al ministrului educatiei, cercetării si tineretului pentru completarea prevederilor Ordinului ministrului educatiei si cercetării nr. 5.652/2006 privind acreditarea unitătii de învătământ preuniversitar particular Mark Twain International School din Voluntari

 

2.843/2007. – Ordin al ministrului educatiei, cercetării si tineretului privind acreditarea unitătii de învătământ preuniversitar particular „Scoala Mea” din Bucuresti

 

2.844/2007. – Ordin al ministrului educatiei, cercetării si tineretului privind acreditarea unitătii de învătământ preuniversitar particular Scoala „Elf din Cluj-Napoca

 

2.845/2007. – Ordin al ministrului educatiei, cercetării si tineretului privind acreditarea unitătii de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Tăndărică 4” din Cluj-Napoca

 

2.846/2007. – Ordin al ministrului educatiei, cercetării si tineretului privind acreditarea unitătii de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Tăndărică 3” din Cluj-Napoca

 

2.847/2007. – Ordin al ministrului educatiei, cercetării si tineretului privind acreditarea unitătii de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Tăndărică 2” din Cluj-Napoca

 

2.848/2007. – Ordin al ministrului educatiei, cercetării si tineretului privind acreditarea unitătii de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Tăndărică 1” din Cluj-Napoca

 

2.849/2007. – Ordin al ministrului educatiei, cercetării si tineretului privind acreditarea unitătii de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Helen” din Cluj-Napoca

 

2.850/2007. – Ordin al ministrului educatiei, cercetării si tineretului privind acreditarea unitătii de învătământ preuniversitar particular „Grădinita Mea” din Bucuresti

 

2.851/2007. – Ordin al ministrului educatiei, cercetării si tineretului privind acreditarea unitătii de învătământ preuniversitar particular Grădinita „ELPIS” din Dej

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

1.061/2007. – Decizie privind retragerea autorizatiei de functionare, la cerere, a Societătii Comerciale „Confort Broker de Asigurare” – S.R.L.

 

REPUBLICĂRI

 

Ordonanta Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitătii de expertiză contabilă si a contabililor autorizati

 


LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru ratificarea Conventiei dintre România si Republica San Marino pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit si pe capital si a Protocolului la aceasta, semnate la San Marino la 23 mai 2007

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. – Se ratifică Conventia dintre România si Republica San Marino pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit si pe capital si Protocolul la aceasta, semnate la San Marino la 23 mai 2007.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VÂCÂROIU

 

Bucuresti, 31 decembrie 2007.

Nr. 384.

 

CONVENTIE

între România si Republica San Marino pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit si pe capital

 

România si Republica San Marino, denumite în continuare state contractante, dorind să încheie o conventie pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit si pe capital, precum si să consolideze dezvoltarea relatiilor economice dintre cele două state prin intermediul unei cooperări mai accentuate, au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL 1

Persoane vizate

 

Prezenta conventie se aplică persoanelor care sunt rezidente ale unuia sau ale ambelor state contractante.

 

ARTICOLUL 2

Impozite vizate

 

1. Prezenta conventie se aplică impozitelor pe venit si pe capital stabilite în numele unui stat contractant sau al autoritătilor sale locale ori al unitătilor sale administrativ-teritoriale, indiferent de modul în care sunt percepute.

2. Sunt considerate impozite pe venit si pe capital toate impozitele stabilite pe venitul total, pe capitalul total sau pe elementele de venit ori de capital, inclusiv impozitele pe câstigurile provenite din înstrăinarea proprietătii mobiliare sau imobiliare, precum si impozitele asupra cresterii capitalului.

3. Impozitele existente asupra cărora se aplică prezenta conventie sunt, în special:

a) În cazul României:

(i) impozitul pe venit; (ii) impozitul pe profit, denumite în continuare impozit român;

b) În cazul Republicii San Marino:

– impozitul general pe venit perceput: (ii) asupra persoanelor fizice;

(ii) asupra societătilor si activitătilor independente, denumite în continuare impozit sanmarinez.

4. Prezenta conventie se va aplica, de asemenea, oricăror impozite identice sau în esentă similare care sunt stabilite după data semnării acesteia, în plus sau în locul impozitelor existente.

Autoritătile competente ale statelor contractante se vor informa reciproc asupra oricăror modificări importante care au fost făcute în legiSIatiile lor fiscale.

 

ARTICOLUL 3

Definitii generale

 

1. În sensul prezentei conventii, în măsura în care contextul nu cere o interpretare diferită:

a) termenul România înseamnă teritoriul de stat al României, inclusiv marea sa teritorială si spatiul aerian de deasupra teritoriului si mării teritoriale, asupra cărora România îsi exercită suveranitatea, precum si zona contiguă si platoul continental si zona economică exclusivă asupra cărora România îsi exercită, în conformitate cu legiSIatia sa si potrivit normelor si principiilor dreptului international, drepturi suverane si jurisdictia;

b) termenul San Marino înseamnă teritoriul Republicii San Marino, inclusiv orice altă zonă asupra căreia Republica San Marino îsi exercită, în conformitate cu dreptul international, drepturi suverane sau jurisdictia;

c) expresiile un stat contractant si celălalt stat contractant înseamnă România sau San Marino, după cum cere contextul;

d) termenul persoană include o persoană fizică, o societate si orice altă asociere de persoane;

e) termenul societate înseamnă orice persoană juridică sau orice entitate care este tratată ca o persoană juridică în scopuri fiscale;

f) expresiile întreprindere a unui stat contractant si întreprindere a celuilalt stat contractant înseamnă, după caz, o întreprindere exploatată de un rezident al unui stat contractant si o întreprindere exploatată de un rezident al celuilalt stat contractant;


g) expresia transport international înseamnă orice transport efectuat cu o navă sau aeronavă exploatată de o întreprindere care are sediul conducerii efective într-un stat contractant, cu exceptia cazului în care nava sau aeronava este exploatată numai între locuri din celălalt stat contractant; h) termenul national înseamnă:

(i) orice persoană fizică având cetătenia unui stat contractant; (ii) orice persoană juridică, parteneriat sau asociatie având statutul în conformitate cu legiSIatia în vigoare într-un stat contractant; i) expresia autoritate competentă înseamnă:

(ii) În România, Ministerul Economiei si Finantelor; (ii) În San Marino, Ministerul Finantelor.

2. În ceea ce priveste aplicarea prezentei conventii în orice moment de către un stat contractant, orice termen care nu este definit în aceasta va avea, în cazul în care contextul nu cere o interpretare diferită, întelesul pe care îl are în acel moment în cadrul legiSIatiei acelui stat cu privire la impozitele la care se aplică prezenta conventie, orice înteles dat de legiSIatia fiscală în vigoare a acelui stat prevalând asupra întelesului acordat termenului de celelalte legi ale acelui stat.

 

ARTICOLUL 4

Rezident

 

1. În sensul prezentei conventii, expresia rezident al unui stat contractant înseamnă orice persoană care, potrivit legiSIatiei acelui stat, este supusă impozitării în acel stat datorită domiciliului său, rezidentei sale, locului său de conducere sau oricărui alt criteriu de natură similară, incluzând, de asemenea, acel stat si orice autoritate locală sau unitate administrativ-teritorială a acestuia. Totusi, această expresie nu include o persoană care este supusă impozitării în acel stat numai pentru faptul că realizează venituri sau capital din surse situate în acel stat.

2. Când, potrivit prevederilor paragrafului 1, o persoană fizică este rezidentă a ambelor state contractante, atunci statutul său se determină după cum urmează:

a) aceasta va fi considerată rezidentă numai a statului contractant în care are o locuintă permanentă la dispozitia sa; dacă are o locuintă permanentă ia dispozitia sa în ambele state, ea va fi considerată rezidentă numai a statului contractant cu care legăturile sale personale si economice sunt mai strânse (centrul intereselor vitale);

b) dacă nu poate fi determinat statul în care aceasta are centrul intereselor vitale sau dacă ea nu are o locuintă permanentă la dispozitia sa în niciunul dintre statele contractante, aceasta va fi considerată rezidentă numai a statului contractant în care locuieste în mod obisnuit;

c) dacă aceasta locuieste în mod obisnuit în ambele state sau în niciunul dintre ele, ea va fi considerată rezidentă numai a statului contractant al cărui national este;

d) dacă aceasta este national al ambelor state sau al niciunuia dintre ele, autoritătile competente ale statelor contractante vor rezolva problema de comun acord.

3. Când, potrivit prevederilor paragrafului 1, o persoană, alta decât o persoană fizică, este rezidentă a ambelor state contractante, ea va fi considerată rezidentă numai a statului în care se află sediul conducerii sale efective.

 

ARTICOLUL 5

Sediu permanent

 

1. În sensul prezentei conventii, expresia sediu permanent înseamnă un loc fix de afaceri prin care întreprinderea îsi desfăsoară în întregime sau în parte activitatea.

2. Expresia „sediu permanent” include, îndeosebi:

a) un loc de conducere;

b) o sucursală;

c) un birou;

d) o fabrică; e)un atelier;

f) o mină, un put petrolier sau de gaze, o carieră sau orice alt loc de extractie a resurselor naturale.

3. Un santier de constructii sau un proiect de constructii ori de instalare constituie sediu permanent numai atunci când acesta durează mai mult de 12 luni.

4. Independent de prevederile anterioare ale prezentului articol, expresia „sediu permanent” se consideră că nu include:

a) folosirea de spatii numai în scopul depozitării, expunerii sau livrării de bunuri ori de mărfuri apartinând întreprinderii;

b) mentinerea unui stoc de bunuri sau de mărfuri apartinând întreprinderii numai în scopul depozitării, expunerii ori livrării;

c) mentinerea unui stoc de bunuri sau de mărfuri apartinând întreprinderii numai în scopul prelucrării de către o altă întreprindere;

d) mentinerea unui loc fix de afaceri numai în scopul cumpărării de bunuri sau mărfuri ori al colectării de informatii pentru întreprindere;

e) mentinerea unui loc fix de afaceri numai în scopul desfăsurării pentru întreprindere a oricărei alte activităti cu caracter pregătitor sau auxiliar;

f) mentinerea unui loc fix de afaceri numai pentru orice combinare de activităti mentionate la lit. a)–e), cu conditia ca întreaga activitate a locului fix de afaceri ce rezultă din această combinare să aibă un caracter pregătitor sau auxiliar.

5. Independent de prevederile paragrafelor 1 si 2, atunci când o persoană – alta decât un agent cu statut independent căruia i se aplică prevederile paragrafului 6 – actionează în numele unei întreprinderi si exercită în mod obisnuit într-un stat contractant împuternicirea de a încheia contracte în numele întreprinderii, acea întreprindere se consideră că are un sediu permanent în acel stat în privinta oricăror activităti pe care acea persoană le exercită pentru întreprindere, în afară de cazul când activitătile unei astfel de persoane sunt limitate la cele mentionate în paragraful 4, care, dacă sunt exercitate printr-un loc fix de afaceri, nu fac din acest loc fix de afaceri un sediu permanent potrivit prevederilor acelui paragraf.

6. O întreprindere a unui stat contractant nu se consideră că are un sediu permanent în celălalt stat contractant numai datorită faptului că aceasta îsi desfăsoară activitatea de afaceri în acel stat prin intermediul unui broker, agent comisionar general sau al oricărui alt agent cu statut independent, cu conditia ca aceste persoane să actioneze în cadrul activitătii lor obisnuite.

7. Faptul că o societate care este rezidentă a unui stat contractant controlează sau este controlată de o societate care este rezidentă a celuilalt stat contractant sau îsi desfăsoară activitatea de afaceri în celălalt stat (printr-un sediu permanent sau în alt mod) nu este suficient pentru a face una dintre aceste societăti un sediu permanent al celeilalte.

 

ARTICOLUL 6

Venituri din proprietăti imobiliare

 

1. Veniturile realizate de un rezident al unui stat contractant din proprietăti imobiliare (inclusiv veniturile din agricultură sau din exploatări forestiere) situate în celălalt stat contractant sunt impozabile în celălalt stat.

2. Expresia proprietăti imobiliare are întelesul care este atribuit de legiSIatia statului contractant în care proprietătile în cauză sunt situate. Expresia include, în orice caz, accesoriile proprietătii imobiliare, inventarul viu si echipamentul utilizat în agricultură si exploatări forestiere, drepturile asupra cărora se aplică prevederile dreptului comun cu privire la proprietatea funciară, uzufructul proprietătilor imobiliare si drepturile la rente variabile sau fixe pentru exploatarea sau concesionarea exploatării zăcămintelor minerale, izvoarelor si a altor resurse naturale; navele si aeronavele nu sunt considerate proprietăti imobiliare.

3. Prevederile paragrafului 1 se aplică veniturilor obtinute din exploatarea directă, din închirierea sau din folosirea sub orice altă formă a proprietătii imobiliare.

4. Prevederile paragrafelor 1 si 3 se aplică, de asemenea, veniturilor din proprietăti imobiliare ale unei întreprinderi si veniturilor din proprietăti imobiliare utilizate pentru exercitarea unor profesii independente.

 

ARTICOLUL 7

Profiturile întreprinderii

 

1. Profiturile unei întreprinderi a unui stat contractant sunt impozabile numai în acel stat, în afară de cazul când întreprinderea desfăsoară o activitate de afaceri în celălalt stat contractant printr-un sediu permanent situat acolo. Dacă întreprinderea desfăsoară o activitate de afaceri în acest mod, profiturile întreprinderii sunt impozabile în celălalt stat, dar numai acea parte din acestea care este atribuibilă acelui sediu permanent.

2. Sub rezerva prevederilor paragrafului 3, atunci când o întreprindere a unui stat contractant desfăsoară o activitate de afaceri în celălalt stat contractant prin intermediul unui sediu permanent situat acolo, se atribuie în fiecare stat contractant acelui sediu permanent profiturile pe care acesta le-ar fi putut realiza dacă ar fi constituit o întreprindere distinctă si separată care desfăsoară activităti identice sau similare, în conditii identice ori similare, si care tratează cu toată independenta cu întreprinderea al cărei sediu permanent este.

3. La determinarea profiturilor unui sediu permanent sunt admise ca deductibile cheltuielile ce pot fi dovedite ca fiind efectuate pentru scopurile urmărite de sediul permanent, inclusiv cheltuielile de conducere si cheltuielile generale de administrare efectuate, indiferent dacă s-au efectuat în statul în care este situat sediul permanent sau în altă parte.

4. În măsura în care într-un stat contractant se obisnuieste ca profitul care se atribuie unui sediu permanent să fie determinat prin repartizarea profitului total al întreprinderii pe diversele sale părti componente, nicio prevedere a paragrafului 2 nu împiedică acel stat contractant să determine profitul impozabil în conformitate cu repartizarea uzuală; totusi, metoda de repartizare adoptată trebuie să fie aceea prin care rezultatul obtinut să fie în concordantă cu principiile enuntate în prezentul articol.

5. Niciun profit nu se atribuie unui sediu permanent numai pentru faptul că acel sediu permanent cumpără bunuri sau mărfuri pentru întreprindere.

6. În vederea aplicării prevederilor paragrafelor precedente, profitul care se atribuie sediului permanent se determină în fiecare an prin aceeasi metodă, în afară de cazul în care există motive temeinice si suficiente de a se proceda altfel.

7. Atunci când profiturile includ elemente de venit care sunt tratate separat în alte articole ale prezentei conventii, prevederile acelor articole nu sunt afectate de prevederile prezentului articol.

 

ARTICOLUL 8

Transport maritim si aerian

 

1. Profiturile obtinute din exploatarea în trafic international a navelor sau aeronavelor sunt impozabile numai în statul contractant în care este situat locul conducerii efective a întreprinderii.

2. Dacă locul conducerii efective a unei întreprinderi de transport naval se află la bordul unei nave, atunci acesta se consideră a fi localizat în statul contractant în care este situat portul de înregistrare a navei sau, dacă nu există un astfel de port, în statul contractant în care este rezident cel care exploatează nava.

3. Prevederile paragrafului 1 se aplică, de asemenea, profiturilor obtinute din participarea la un pool, la o exploatare în comun sau la o agentie internatională de transport.

 

ARTICOLUL 9

Întreprinderi asociate

 

1. Când

a) o întreprindere a unui stat contractant participă direct sau indirect la conducerea, controlul ori la capitalul unei întreprinderi a celuilalt stat contractant; sau

b) aceleasi persoane participă direct sau indirect la conducerea, controlul ori la capitalul unei întreprinderi a unui stat contractant si a unei întreprinderi a celuilalt stat contractant,

si, fie într-un caz, fie în celălalt, cele două întreprinderi sunt legate în relatiile lor comerciale sau financiare de conditii acceptate sau impuse care diferă de acelea care ar fi fost stabilite între întreprinderi independente, atunci profiturile care fără aceste conditii ar fi fost obtinute de una dintre întreprinderi, dar nu au putut fi obtinute în fapt datorită acestor conditii, pot fi incluse în profiturile acelei întreprinderi si impozitate în consecintă.

2. Când un stat contractant include în profiturile unei întreprinderi a acelui stat – si impozitează în consecintă – profiturile asupra cărora o întreprindere a celuilalt stat contractant a fost supusă impozitării în celălalt stat si profiturile astfel incluse sunt profituri care ar fi revenit întreprinderii primului stat mentionat dacă conditiile stabilite între cele două întreprinderi ar fi fost acelea care ar fi fost convenite între întreprinderi independente, atunci celălalt stat va proceda la ajustarea corespunzătoare a sumei impozitului stabilit asupra acelor profituri. La efectuarea unei astfel de ajustări trebuie să se tină seama de celelalte prevederi ale prezentei conventii si, dacă este necesar, autoritătile competente ale statelor contractante se vor consulta reciproc.

 

ARTICOLUL 10

Dividende

 

1. Dividendele plătite de o societate care este rezidentă a unui stat contractant unui rezident al celuilalt stat contractant sunt impozitate în celălalt stat contractant.

2. Totusi, astfel de dividende sunt, de asemenea, impozabile în statul contractant în care este rezidentă societatea plătitoare de dividende si potrivit legiSIatiei acelui stat, dar dacă beneficiarul efectiv al dividendelor este rezident al celuilalt stat contractant, impozitul astfel stabilit nu va depăsi:

a) 0% din suma brută a dividendelor dacă beneficiarul efectiv este o societate (alta decât un parteneriat) care detine în mod direct cel putin 50% din capitalul societătii plătitoare de dividende;

b) 5% din suma brută a dividendelor dacă beneficiarul efectiv este o societate (alta decât un parteneriat) care detine în mod direct cel putin 10% din capitalul societătii plătitoare de dividende;

c) 10% din suma brută a dividendelor în toate celelalte cazuri.

Prezentul paragraf nu afectează impozitarea societătii cu privire la profiturile din care se plătesc dividendele.

3. Termenul dividende, asa cum este folosit în prezentul articol, înseamnă veniturile provenind din actiuni, din părti miniere, din părti de fondator sau alte drepturi, care nu sunt titluri de creantă, din participarea la profituri, precum si veniturile din alte părti sociale care sunt supuse aceluiasi tratament fiscal ca si veniturile din actiuni de către legiSIatia statului în care este rezidentă societatea distribuitoare.

4. Prevederile paragrafelor 1 si 2 nu se aplică dacă beneficiarul efectiv al dividendelor, fiind rezident al unui stat contractant, desfăsoară activitate de afaceri în celălalt stat contractant în care este rezidentă societatea plătitoare de dividende printr-un sediu permanent situat acolo sau desfăsoară profesii independente printr-o bază fixă situată acolo, iar detinerea drepturilor generatoare de dividende în legătură cu care dividendele sunt plătite este efectiv legată de un asemenea sediu permanent sau bază fixă. În această situatie se aplică prevederile art. 7 sau 14, după caz.

5. Când o societate rezidentă a unui stat contractant realizează profituri sau venituri din celălalt stat contractant, celălalt stat nu poate percepe niciun impozit asupra dividendelor plătite de societate, cu exceptia cazului când asemenea dividende sunt plătite unui rezident al celuilalt stat contractant sau când detinerea drepturilor generatoare de dividende în legătură cu care dividendele sunt plătite este efectiv legată de un sediu permanent sau de o bază fixă situată în celălalt stat contractant, nici să supună profiturile nedistribuite ale societătii unui impozit asupra profiturilor nedistribuite ale acesteia, chiar dacă dividendele plătite sau profiturile nedistribuite reprezintă în întregime ori în parte profituri sau venituri provenind din celălalt stat.

 

ARTICOLUL 11

Dobânzi

 

1. Dobânzile provenind dintr-un stat contractant si plătite unui rezident al celuilalt stat contractant sunt impozabile în celălalt stat contractant.

2. Totusi, astfel de dobânzi sunt, de asemenea, impozabile în statul contractant din care provin si potrivit legiSIatiei acelui stat, dar dacă beneficiarul efectiv al dobânzilor este rezident al celuilalt stat contractant, impozitul astfel stabilit nu va depăsi 3% din suma brută a dobânzilor.

3. Independent de prevederile paragrafului 2, dobânzile provenind dintr-un stat contractant sunt scutite de impozit în acel stat contractant dacă sunt obtinute si detinute efectiv de guvernul celuilalt stat contractant, de o autoritate locală ori de o unitate administrativ-teritorială a acestuia sau de orice agentie sau unitate bancară ori institutie a acelui guvern, autorităti locale sau unităti administrativ-teritoriale ori dacă creantele unui rezident al celuilalt stat contractant sunt garantate, asigurate sau finantate de o institutie financiară apartinând în întregime guvernului celuilalt stat contractant.

4. Termenul dobânzi, astfel cum este folosit în prezentul articol, înseamnă veniturile din titluri de creantă de orice natură însotite sau nu de garantii ipotecare ori de o clauză de participare la profiturile debitorului si, în special, veniturile din efecte publice, titluri de creantă sau obligatiuni, inclusiv primele si premiile legate de asemenea efecte, titluri de creantă ori obligatiuni. Penalitătile pentru plata cu întârziere nu sunt considerate dobânzi în sensul prezentului articol.

5. Prevederile paragrafelor 1 si 2 nu se aplică dacă beneficiarul efectiv al dobânzilor, fiind un rezident al unui stat contractant, desfăsoară activitate de afaceri în celălalt stat contractant din care provin dobânzile printr-un sediu permanent situat acolo sau desfăsoară profesii independente printr-o bază fixă situată acolo, iar creanta în legătură cu care sunt plătite dobânzile este efectiv legată de un asemenea sediu permanent sau bază fixă. În această situatie se aplică prevederile art. 7 sau 14, după caz.

6. Dobânzile se consideră că provin dintr-un stat contractant atunci când plătitorul este un rezident al acelui stat contractant. Totusi, când plătitorul dobânzilor, fie că este sau nu rezident al unui stat contractant, are într-un stat contractant un sediu permanent sau o bază fixă în legătură cu care a fost contractată creanta generatoare de dobânzi si aceste dobânzi se suportă de un asemenea sediu permanent sau bază fixă, atunci aceste dobânzi se consideră că provin din statul contractant în care este situat sediul permanent sau baza fixă.

7. Când, datorită relatiilor speciale existente între debitor si beneficiarul efectiv sau între ambii si o altă persoană, suma dobânzilor, tinând seama de creanta pentru care sunt plătite, depăseste suma care ar fi fost convenită între debitor si beneficiarul efectiv în lipsa unor astfel de relatii, prevederile prezentului articol se aplică numai pentru ultima sumă mentionată. În acest caz, partea excedentară a plătilor este impozabilă potrivit legiSIatiei fiecărui stat contractant, tinându-se seama de celelalte prevederi ale prezentei conventii.

 

ARTICOLUL 12

Redevente

 

1. Redeventele provenind dintr-un stat contractant si plătite unui rezident al celuilalt stat contractant sunt impozabile în celălalt stat.

2. Totusi, astfel de redevente sunt, de asemenea, impozabile în statul contractant din care provin si potrivit legiSIatiei acelui stat, dar dacă beneficiarul efectiv al redeventelor este rezident al celuilalt stat contractant, impozitul astfel stabilit nu va depăsi 3% din suma brută a redeventelor.

3. Termenul redevente, astfel cum este folosit în prezentul articol, înseamnă plăti de orice fel primite pentru folosirea sau concesionarea oricărui drept de autor asupra unei opere literare, artistice sau stiintifice, inclusiv asupra programelor de calculator, filmelor de cinematograf si înregistrărilor pentru emisiunile de radio sau televiziune, orice patent, marcă de comert, desen ori model, plan, formulă secretă sau procedeu de fabricatie, precum si pentru utilizarea sau dreptul de a utiliza un echipament industrial, comercial sau stiintific, ori pentru informatii referitoare la experienta în domeniul industrial, comercial sau stiintific.

4. Prevederile paragrafelor 1 si 2 nu se aplică dacă beneficiarul efectiv al redeventelor, fiind un rezident al unui stat contractant, desfăsoară activitate de afaceri în celălalt stat contractant din care provin redeventele printr-un sediu permanent situat acolo sau desfăsoară profesii independente printr-o bază fixă situată acolo, iar dreptul sau proprietatea pentru care se plătesc redeventele este efectiv legat/legată de un asemenea sediu permanent sau bază fixă. În această situatie se aplică prevederile art. 7 sau 14, după caz.

5. Redeventele se consideră că provin dintr-un stat contractant când plătitorul este un rezident al acelui stat contractant. Totusi, când plătitorul redeventelor, fie că este sau nu rezident al unui stat contractant, are într-un stat contractant un sediu permanent sau o bază fixă si dreptul sau proprietatea pentru care se plătesc redeventele este efectiv legat/legată de un asemenea sediu permanent sau bază fixă, atunci astfel de redevente se consideră că provin din statul în care este situat sediul permanent sau baza fixă.

6. Când, datorită relatiilor speciale existente între plătitorul si beneficiarul efectiv sau între ambii si o altă persoană, suma redeventelor, având în vedere utilizarea, dreptul sau informatia pentru care sunt plătite acestea, depăseste suma care arfi fost convenită între plătitor si beneficiarul efectiv în lipsa unor astfel de relatii, prevederile prezentului articol se aplică numai pentru ultima sumă mentionată. În acest caz, partea excedentară a plătilor este impozabilă potrivit legiSIatiei fiecărui stat contractant, tinându-se seama de celelalte prevederi ale prezentei conventii.


 

ARTICOLUL 13

Câstiguri de capital

 

1. Câstigurile realizate de un rezident al unui stat contractant din înstrăinarea proprietătilor imobiliare, astfel cum sunt definite la art. 6, situate în celălalt stat contractant sunt impozabile în celălalt stat.

2. Câstigurile provenind din înstrăinarea proprietătii mobiliare făcând parte din activul unui sediu permanent pe care o întreprindere a unui stat contractant îl are în celălalt stat contractant sau a proprietătii mobiliare tinând de o bază fixă de care dispune un rezident al unui stat contractant în celălalt stat contractant pentru desfăsurarea unei profesii independente, inclusiv câstigurile provenind din înstrăinarea unui asemenea sediu permanent (singur sau cu întreaga întreprindere) sau a unei asemenea baze fixe, sunt impozabile în celălalt stat contractant.

3. Câstigurile provenind din înstrăinarea navelor sau aeronavelor exploatate în trafic international ori a proprietătilor mobiliare necesare exploatării unor asemenea nave sau aeronave sunt impozabile numai în statul contractant în care este situat locul conducerii efective a întreprinderii.

4. Câstigurile obtinute de un rezident al unui stat contractant din înstrăinarea actiunilor a căror valoare este formată în proportie de peste 50%, direct sau indirect, din proprietăti imobiliare situate în celălalt stat contractant sunt impozabile în celălalt stat.

5. Câstigurile provenind din înstrăinarea oricăror proprietăti, altele decât cele la care se face referire în paragrafele 1,2,3 si 4, sunt impozabile numai în statul contractant în care este rezident cel care înstrăinează.

 

ARTICOLUL 14

Profesii independente

 

1. Veniturile realizate de un rezident al unui stat contractant din exercitarea unei profesii independente sau a altor activităti cu caracter independent sunt impozabile numai în acel stat, în afară de cazul când acesta are o bază fixă aflată în mod regulat la dispozitia sa în celălalt stat contractant în scopul desfăsurării activitătilor sale. Dacă acesta dispune de o astfel de bază fixă, veniturile sunt impozabile în celălalt stat contractant, dar numai acea parte din aceste venituri care este atribuibilă acelei baze fixe.

2. Expresia profesii independente cuprinde, în special, activitătile independente cu caracter stiintific, literar, artistic, educativ sau pedagogic, precum si exercitarea independentă a profesiilor de medic, avocat, inginer, arhitect, dentist, contabil si auditor.

 

ARTICOLUL 15

Venituri din activităti saIariale

 

1. Sub rezerva prevederilor art. 16, 18, 19 si 20, salariile si alte remuneratii similare obtinute de un rezident al unui stat contractant pentru o activitate salarială sunt impozabile numai în acel stat, în afară de cazul când activitatea salarială este desfăsurată în celălalt stat contractant. Dacă activitatea salarială este astfel desfăsurată, asemenea remuneratii primite sunt impozabile în celălalt stat contractant.

2. Independent de prevederile paragrafului 1, remuneratiile obtinute de un rezident al unui stat contractant pentru o activitate salarială desfăsurată în celălalt stat contractant sunt impozabile numai în primul stat mentionat, dacă:

a) beneficiarul este prezent în celălalt stat pentru o perioadă sau perioade care nu depăsesc în total 183 de zile în orice perioadă de 12 luni începând sau sfârsind în anul fiscal vizat; si

b) remuneratiile sunt plătite de un angajator sau în numele unui angajator care nu este rezident al celuilalt stat contractant; si

c) remuneratiile nu sunt suportate de un sediu permanent sau de o bază fixă pe care angajatorul îl/o are în celălalt stat contractant.

3. Independent de prevederile precedente ale prezentului articol, remuneratiile primite pentru o activitate salarială desfăsurată la bordul unei nave sau aeronave exploatate în trafic international sunt impozabile în statul contractant în care este situat locul conducerii efective a întreprinderii.

 

ARTICOLUL 16

Remuneratiile membrilor consiliului de administratie

 

Remuneratiile si alte plăti similare primite de un rezident al unui stat contractant în calitatea sa de membru al consiliului de administratie sau al unui organism similar al unei societăti care este rezidentă a celuilalt stat contractant sunt impozabile în celălalt stat contractant.

 

ARTICOLUL 17

Artisti si sportivi

 

1. Independent de prevederile art. 14 si 15, veniturile obtinute de un rezident al unui stat contractant în calitate de artist de spectacol, cum sunt artistii de teatru, de film, de radio sau de televiziune, ori de interpret muzical sau de sportiv din activitătile personale desfăsurate în această calitate în celălalt stat contractant sunt impozabile în celălalt stat contractant.

2. Atunci când veniturile în legătură cu activitătile personale desfăsurate de un artist de spectacol sau de un sportiv, în această calitate, nu revin artistului de spectacol sau sportivului, ci unei alte persoane, acele venituri, independent de prevederile art. 7,14 si 15, sunt impozabile în statul contractant în care sunt desfăsurate activitătile artistului de spectacol sau ale sportivului.

3. Independent de prevederile paragrafelor 1 si 2, veniturile obtinute din activitătile mentionate la paragraful 1 în cadrul schimburilor culturale sau sportive aprobate de guvernele statelor contractante si care nu sunt desfăsurate în scopul de a obtine profituri sunt scutite de impozit în statul contractant în care sunt desfăsurate aceste activităti.

 

ARTICOLUL 18

Pensii

 

1. Sub rezerva prevederilor paragrafului 2 al art. 19, pensiile si alte remuneratii similare plătite unui rezident al unui stat contractant pentru activitatea salarială desfăsurată în trecut sunt impozabile numai în acel stat.

2. Independent de prevederile paragrafului 1 al prezentului articol, plătile făcute în baza legiSIatiei referitoare la asigurări sociale a unui stat contractant sunt impozabile numai în acel stat.

 

ARTICOLUL 19

Functii publice

 

1. a) Salariile si alte remuneratii similare, altele decât pensiile, plătite de un stat contractant, de o autoritate locală sau de o unitate administrativ-teritorială a acestuia unei persoane fizice pentru serviciile prestate acelui stat contractant, acelei autorităti sau unităti sunt impozabile numai în acel stat.

b) Totusi, astfel de salarii si alte remuneratii similare sunt impozabile numai în celălalt stat contractant dacă serviciile sunt prestate în acel stat si persoana fizică este rezidentă a acelui stat si:

(ii) este un national al acelui stat; sau


(ii) nu a devenit rezidentă a acelui stat numai în scopul prestării serviciilor.

2. a) Orice pensie plătită de sau din fonduri create de un stat contractant, de o autoritate locală sau de o unitate administrativ-teritorială a acestuia unei persoane fizice pentru serviciile prestate acelui stat contractant, acelei autorităti sau unităti este impozabilă numai în acel stat.

b) Totusi, o astfel de pensie este impozabilă numai în celălalt stat contractant dacă persoana fizică este rezidentă si national al acelui stat.

3. Prevederile art. 15,16,17 si 18 se aplică salariilor si altor remuneratii similare, precum si pensiilor plătite pentru serviciile prestate în legătură cu o activitate de afaceri desfăsurată de un stat contractant, de o autoritate locală sau de o unitate administrativ-teritorială a acestuia.

 

ARTICOLUL 20

Profesori si cercetători

 

1. Un profesor sau un cercetător care face o vizită temporară într-un stat contractant pentru o perioadă care nu depăseste 2 ani în scopul de a preda sau de a efectua cercetări la o universitate, colegiu, scoală sau la o altă institutie educatională similară si care este sau a fost rezident al celuilalt stat contractant imediat înaintea acestei vizite este scutit de impozit în primul stat contractant mentionat pentru remuneratia primită pentru predare sau cercetare.

2. Prevederile paragrafului 1 al prezentului articol nu se aplică venitului din cercetare dacă o asemenea cercetare nu este întreprinsă în interes public, ci în interesul obtinerii unui câstig în folosul unei anumite persoane sau al unui grup de persoane.

 

ARTICOLUL 21

Studenti si practicanti

 

Sumele pe care le primeste pentru întretinere, educare sau pregătire un student sau un practicant care este sau a fost imediat înaintea vizitei sale într-un stat contractant rezident al celuilalt stat contractant si care este prezent în primul stat contractant mentionat numai în scopul educării sau pregătirii sale nu sunt impozabile în acel stat contractant, cu conditia ca astfel de sume să provină din surse situate în afara acelui stat contractant.

 

ARTICOLUL 22

Alte venituri

 

1. Elementele de venit ale unui rezident al unui stat contractant, indiferent de unde provin, care nu sunt tratate în articolele precedente ale prezentei conventii sunt impozabile numai în acel stat contractant.

2. Prevederile paragrafului 1 nu se aplică veniturilor, altele decât veniturile din proprietăti imobiliare, astfel cum sunt definite în paragraful 2 al art. 6, dacă primitorul unor astfel de venituri, fiind rezident al unui stat contractant, desfăsoară activitate de afaceri în celălalt stat contractant printr-un sediu permanent situat acolo sau profesii independente printr-o bază fixă situată acolo, iar dreptul sau proprietatea în legătură cu care venitul este plătit este efectiv legat/legată de un asemenea sediu permanent sau bază fixă. În această situatie se aplică prevederile art. 7 sau 14, după caz.

 

ARTICOLUL 23

Capital

 

1. Capitalul reprezentat de proprietătile imobiliare la care se face referire în art. 6, detinute de un rezident al unui stat contractant si situate în celălalt stat contractant, este impozabil în celălalt stat contractant.

2. Capitalul reprezentat de proprietăti mobiliare făcând parte din activul unui sediu permanent pe care o întreprindere a unui stat contractant îl are în celălalt stat contractant sau de proprietăti mobiliare apartinând unei baze fixe pe care un rezident al unui stat contractant o are în celălalt stat contractant pentru desfăsurarea unor profesii independente este impozabil în celălalt stat.

3. Capitalul reprezentat de nave si aeronave exploatate în trafic international si de proprietăti mobiliare tinând de exploatarea unor asemenea nave si aeronave este impozabil numai în statul contractant în care este situat locul conducerii efective a întreprinderii.

4. Toate celelalte elemente de capital ale unui rezident al unui stat contractant sunt impozabile numai în acel stat.

 

ARTICOLUL 24

Eliminarea dublei impuneri

 

1. S-a convenit ca dubla impunere să fie evitată în conformitate cu următoarele paragrafe ale prezentului articol.

2. În România:

Atunci când un rezident al României realizează venituri sau detine capital care, în conformitate cu prevederile prezentei conventii, sunt impozitate în San Marino, România va acorda: (i) ca o deducere din impozitul pe venitul acelui rezident, o sumă egală cu impozitul pe venit plătit în San Marino; (ii) ca o deducere din impozitul pe capitalul acelui rezident, o sumă egală cu impozitul pe capital plătit în San Marino. Totusi, această deducere nu va depăsi în niciun caz acea parte a impozitului pe venit sau a impozitului pe capital, astfel cum este calculată înainte ca deducerea să fie acordată, care este atribuibilă, după caz, venitului ori capitalului care poate fi impozitat în San Marino.

3. În San Marino:

a) Atunci când un rezident al San Marino realizează venituri sau detine capital care, în conformitate cu prevederile prezentei conventii, sunt impozitate în România, San Marino va acorda:

(i) ca o deducere din impozitul pe venitul acelui rezident, o sumă egală cu impozitul pe venit plătit în România;

(ii) ca o deducere din impozitul pe capitalul acelui rezident, o sumă egală cu impozitul pe capital plătit în România. Totusi, această deducere nu va depăsi în niciun caz acea parte a impozitului pe venit sau a impozitului pe capital, astfel cum este calculată înainte ca deducerea să fie acordată, care este atribuibilă, după caz, venitului sau capitalului care poate fi impozitat în România.

b) Atunci când, în conformitate cu orice prevedere a prezentei conventii, venitul realizat sau capitalul detinut de un rezident al San Marino este scutit de impozit în San Marino, San Marino poate, cu toate acestea, să ia în calcul venitul sau capitalul scutit la determinarea sumei impozitului pe venitul sau capitalul rămas al acelui rezident.

 

ARTICOLUL 25

Nediscriminarea

 

1. Nationalii unui stat contractant nu vor fi supusi în celălalt stat contractant vreunei impozitări sau vreunei obligatii legate de aceasta diferită sau mai împovărătoare decât impozitarea si obligatiile aferente la care sunt sau pot fi supusi nationalii celuilalt stat contractant aflati în aceeasi situatie, în special în ceea ce priveste rezidenta. Această prevedere se aplică, de asemenea, independent de prevederile art. 1, persoanelor care nu sunt rezidente ale unuia sau ale ambelor state contractante.

2. Impozitarea unui sediu permanent pe care o întreprindere a unui stat contractant îl are în celălalt stat contractant nu va fi stabilită în conditii mai putin favorabile în celălalt stat contractant decât impozitarea aplicată întreprinderilor celuilalt stat contractant care desfăsoară aceleasi activităti. Această prevedere nu va fi interpretată ca obligând un stat contractant să acorde rezidentilor celuilalt stat contractant vreo deducere personală, înlesnire sau reducere în scopuri fiscale pe considerente legate de statutul civil ori de responsabilitătile familiale pe care le acordă propriilor săi rezidenti.

3. Cu exceptia cazului când se aplică prevederile paragrafului 1 al art. 9, paragrafului 7 al art. 11 sau paragrafului 6 al art. 12, dobânzile, redeventele si alte plăti făcute de o întreprindere a unui stat contractant către un rezident al celuilalt stat contractant se vor deduce, în scopul determinării profiturilor impozabile ale unei asemenea întreprinderi, în aceleasi conditii ca si cum ar fi fost plătite unui rezident al primului stat contractant mentionat. În mod similar, orice datorii ale unei întreprinderi a unui stat contractant fată de un rezident al celuilalt stat contractant vor fi deductibile, în vederea determinării capitalului impozabil al unei asemenea întreprinderi, în aceleasi conditii ca si cum ar fi fost contractate fată de un rezident al primului stat mentionat.

4. Întreprinderile unui stat contractant, al căror capital este integral sau partial detinut ori controlat în mod direct sau indirect de unul ori de mai multi rezidenti ai celuilalt stat contractant, nu vor fi supuse în primul stat mentionat vreunei impozitări sau vreunei obligatii legate de aceasta care să fie diferită sau mai împovărătoare decât impozitarea si obligatiile aferente la care sunt sau pot fi supuse alte întreprinderi similare ale primului stat mentionat.

5. Prevederile prezentului articol se aplică impozitelor care fac obiectul prezentei conventii.

 

ARTICOLUL 26

Procedura amiabilă

 

1. Atunci când o persoană consideră că datorită măsurilor luate de unul sau de ambele state contractante rezultă ori va rezulta pentru ea o impozare care nu este conformă cu prevederile prezentei conventii, aceasta poate, indiferent de căile de atac prevăzute de legiSIatia internă a acelor state, să prezinte cazul său autoritătii competente a statului contractant al cărui rezident este sau, dacă situatia sa se încadrează în prevederile paragrafului 1 al art. 25, acelui stat contractant al cărui national este. Cazul trebuie prezentat în 3 ani de la prima notificare a actiunii din care rezultă o impozitare contrară prevederilor prezentei conventii.

2. Autoritatea competentă se va strădui, dacă reclamatia îi pare întemeiată si dacă ea însăsi nu este în măsură să ajungă ia o solutionare corespunzătoare, să rezolve cazul pe calea unei întelegeri amiabile cu autoritatea competentă a celuilalt stat contractant în vederea evitării unei impozitări care nu este în conformitate cu Conventia. Orice întelegere realizată va fi aplicată indiferent de perioada de prescriptie prevăzută în legiSIatia internă a statelor contractante.

3. Autoritătile competente ale statelor contractante se vor strădui să rezolve pe calea întelegerii amiabile orice dificultăti sau dubii rezultate ca urmare a interpretării sau aplicării prezentei conventii. De asemenea, ele se pot consulta reciproc pentru eliminarea dublei impuneri în cazurile neprevăzute de Conventie.

4. Autoritătile competente ale statelor contractante pot comunica direct între ele, inclusiv prin intermediul unei comisii mixte formate din acestea sau din reprezentantii lor, în scopul realizării unei întelegeri în sensul paragrafelor precedente.

 

ARTICOLUL 27

Schimbul de informatii

 

1. Autoritătile competente ale statelor contractante vor face schimb de informatii necesare aplicării prevederilor prezentei conventii sau ale legiSIatiilor interne ale statelor contractante referitoare la impozitele vizate de această conventie, în măsura în care impozitarea la care se referă nu este contrară acesteia. Schimbul de informatii nu este limitat de art. 1. Orice informatie obtinută de un stat contractant va fi tratată ca secret în acelasi mod ca si informatia obtinută conform prevederilor legiSIatiei interne a acelui stat si va fi dezvăluită numai persoanelor sau autoritătilor (inclusiv instantelor judecătoresti si organelor administrative) Însărcinate cu stabilirea, încasarea, aplicarea, urmărirea impozitelor sau solutionarea contestatiilor cu privire la impozitele care fac obiectul prezentei conventii. Asemenea persoane sau autorităti vor folosi informatia numai în aceste scopuri. Acestea pot dezvălui informatia în procedurile judecătoresti sau în deciziile judiciare.

2. Prevederile paragrafului 1 nu vor fi interpretate ca impunând unui stat contractant obligatia:

a) de a lua măsuri administrative contrare propriei legiSIatii si practicii administrative a acelui sau a celuilalt stat contractant;

b) de a furniza informatii care nu pot fi obtinute în baza legiSIatiei proprii sau în cadrul practicii administrative normale a acelui ori a celuilalt stat contractant;

c) de a furniza informatii care ar dezvălui un secret comercial, de afaceri, industrial sau profesional ori un procedeu de fabricatie sau informatii a căror divulgare ar fi contrară ordinii publice.

 

ARTICOLUL 28

Membrii misiunilor diplomatice si ai posturilor consulare

 

Prevederile prezentei conventii nu vor afecta privilegiile fiscale de care beneficiază membrii misiunilor diplomatice sau ai posturilor consulare în virtutea regulilor generale ale dreptului international sau a prevederilor unor acorduri speciale.

 

ARTICOLUL 29

Intrarea în vigoare

 

Prezenta conventie va intra în vigoare la data ultimei notificări prin care statele contractante se informează reciproc asupra îndeplinirii procedurilor interne de ratificare necesare pentru intrarea sa în vigoare. Prevederile prezentei conventii vor produce efecte;

a) În ceea ce priveste impozitele retinute prin stopaj la sursă la venitul plătit în sau după prima zi a lunii ianuarie a anului calendaristic imediat următor anului în care Conventia a intrat în vigoare; si

b) În ceea ce priveste celelalte impozite pe venit sau pe capital plătite în ori după prima zi a lunii ianuarie a anului calendaristic imediat următor anului în care Conventia a intrat în vigoare.

 

ARTICOLUL 30

Denuntarea

 

Prezenta conventie va rămâne în vigoare până va fi denuntată de un stat contractant. Fiecare stat contractant poate denunta Conventia după o perioadă de 5 ani de la intrarea sa în vigoare, pe canale diplomatice, cu conditia remiterii unei note de denuntare cu cel putin 6 luni înainte de sfârsitul anului calendaristic. În această situatie, Conventia va înceta să aibă efect:

a) În ceea ce priveste impozitele retinute prin stopaj la sursă la venitul realizat în sau după prima zi a lunii ianuarie a anului


calendaristic imediat următor anului în care a fost remisă nota de denuntare; si

b) În ceea ce priveste celelalte impozite pe venit sau pe capital realizate în sau după prima zi a lunii ianuarie a anului calendaristic imediat următor anului în care a fost remisă nota de denuntare.

Drept care, subsemnatii, autorizati în buna si cuvenita formă, am semnat prezenta conventie.

Semnată la San Marino la 23 mai 2007, în două exemplare originale în limbile română, italiană si engleză, toate textele fiind egal autentice. În caz de divergente, textul în limba engleză va prevala.

 

Pentru România,

Cătălin Ioan Doica,

secretar de stat la Ministerul Economiei si Finantelor

Pentru Republica San Marino,

Fiorenzo Stolfi,

ministrul afacerilor externe

 

PROTOCOL

la Conventia dintre România si Republica San Marino pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit si pe capital

 

La semnarea Conventiei încheiate astăzi între România si Republica San Marino pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit si pe capital au fost convenite următoarele prevederi suplimentare, care fac parte integrantă din această conventie.

Se întelege că:

1. Prevederile Conventiei nu împiedică aplicarea Acordului dintre Comunitatea Europeană si Republica San Marino, care stipulează măsuri echivalente celor mentionate în Directiva Consiliului 2003/48/CE privind impunerea veniturilor din economii sub forma plătilor de dobânzi, semnat la Bruxelles la 7 decembrie 2007.

2. Cu privire la paragraful 1 lit. e) al art. 3, un trust va fi tratat ca o persoană juridică în scopuri fiscale, numai în măsura în care respectivul trust este supus impozitării.

3. Cu privire la paragraful 2 al art. 5, un sediu permanent include un server.

Drept care, subsemnatii, autorizati în buna si cuvenita formă, am semnat prezentul protocol.

Semnat la San Marino la 23 mai 2007, în două exemplare originale în limbile română, italiană si engleză, toate textele fiind egal autentice. În caz de divergente, textul în limba engleză va prevala.

 

Pentru România,

Cătălin Ioan Doica,

secretar de stat la Ministerul Economiei si Finantelor

Pentru Republica San Marino,

Fiorenzo Stolfi,

ministrul afacerilor externe

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Conventiei dintre România si Republica San Marino pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit si pe capital si a Protocolului la aceasta, semnate la San Marino la 23 mai 2007

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea pentru ratificarea Conventiei dintre România si Republica San Marino pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit si pe capital si a Protocolului la aceasta, semnate la San Marino la 23 mai 2007, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BASESCU

 

Bucuresti, 28 decembrie 2007.

Nr. 1.161.

 


PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind ratificarea Conventiei dintre România si Republica Sudan pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit si pe capital, semnată la Bucuresti la 31 mai 2007

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. – Se ratifică Conventia dintre România si Republica Sudan pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit si pe capital, semnată la Bucuresti la 31 mai 2007.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale ari. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VÂCÂROIU

 

Bucuresti, 31 decembrie 2007.

Nr. 386.

 

CONVENTIE

între România si Republica Sudan pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit si pe capital*)

 

*) Traducere.

 

România si Republica Sudan, dorind să încheie o conventie pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit si pe capital, au convenit după cum urmează:

 

ARTICOLUL 1

Persoane vizate

 

Prezenta conventie se aplică persoanelor care sunt rezidente ale unuia sau ale ambelor state contractante.

 

ARTICOLUL 2

Impozite vizate

 

1. Prezenta conventie se aplică impozitelor pe venit si pe capital stabilite în numele unui stat contractant sau al autoritătilor sale locale ori al unitătilor sale administrativ-teritoriale sau al subdiviziunilor sale politice, după caz, indiferent de modul în care acestea sunt percepute.

2. Sunt considerate impozite pe venit si pe capital toate impozitele stabilite pe venitul total, pe capitalul total sau pe elementele de venit ori de capital, inclusiv impozitele pe câstigurile provenite din înstrăinarea proprietătii mobiliare sau imobiliare, precum si impozitele asupra cresterii capitalului.

3. Impozitele existente asupra cărora se aplică prezenta conventie sunt în special:

a) În cazul României:

(i) impozitul pe venit; tii) impozitul pe profit, denumite în continuare impozit român;

b) În cazul Republicii Sudan:

(1) impozitul pe venit, care include:

(i) impozitul pe profitul din afaceri al persoanelor fizice si al societătilor;

(ii) impozitul pe venitul personal din salarii;

(iii) impozitul pe venitul din chirii;

(2) impozitul pe câstigurile de capital, denumite în continuare impozit sudanez.

4. Prezenta conventie se va aplica, de asemenea, oricăror impozite identice sau în esentă similare, care sunt stabilite după data semnării acesteia, în plus sau în locul impozitelor existente. Autoritătile competente ale statelor contractante se vor informa reciproc asupra oricăror modificări importante aduse în legiSIatiile lor fiscale.

 

ARTICOLUL 3

Definitii generale

 

1. În sensul prezentei conventii, în măsura în care contextul nu cere o interpretare diferită:

a) expresiile un stat contractant si celălalt stat contractant înseamnă România sau Republica Sudan, după cum cere contextul;

b) termenul România înseamnă teritoriul de stat al României, inclusiv marea sa teritorială si spatiul aerian de deasupra teritoriului si mării teritoriale asupra cărora România îsi exercită suveranitatea, precum si zona contiguă si platoul continental si zona economică exclusivă asupra cărora România îsi exercită, în conformitate cu legiSIatia sa si potrivit normelor si principiilor dreptului international, drepturi suverane si jurisdictie;

c) termenul Sudan înseamnă teritoriul Republicii Sudan si, atunci când este folosit în sens geografic, include orice suprafată din afara mării teritoriale a Republicii Sudan care, în conformitate cu dreptul international, a fost sau urmează să fie desemnată, în baza legiSIatiei Republicii Sudan referitoare la platoul continental, ca o suprafată asupra căreia pot fi exercitate drepturile suverane ale Republicii Sudan cu privire la fundul mării, subsolul si resursele lor naturale;

d) termenul persoană include o persoană fizică, o societate si orice altă asociere de persoane;


e) termenul societate înseamnă orice persoană juridică sau orice entitate care este considerată ca o persoană juridică în scopul impozitării;

f) expresiile întreprindere a unui stat contractant si întreprindere a celuilalt stat contractant înseamnă, după caz, o întreprindere exploatată de un rezident al unui stat contractant si o întreprindere exploatată de un rezident al celuilalt stat contractant;

g) termenul national înseamnă:

(i) În cazul României, orice persoană fizică având cetătenia României si orice persoană juridică, asociere de persoane si orice altă entitate constituită si având statutul în conformitate cu legiSIatia în vigoare în România;

(ii) În cazul Republicii Sudan, orice persoană fizică având nationalitatea Republicii Sudan si orice persoană juridică, parteneriat si asociatie având statutul în conformitate cu legiSIatia în vigoare în Republica Sudan;

h) expresia transport international înseamnă orice transport efectuat cu o navă sau aeronavă exploatată de o întreprindere care are sediul conducerii efective într-un stat contractant, cu exceptia cazului când asemenea transport este efectuat numai Între locuri din celălalt stat contractant;

i) expresia autoritate competentă înseamnă:

(i) În cazul României, ministrul finantelor publice sau reprezentantul său autorizat;

(ii) În cazul Republicii Sudan, ministrul finantelor si economiei nationale sau reprezentantul său autorizat.

2. În ceea ce priveste aplicarea prezentei conventii în orice moment de un stat contractant, orice termen care nu este definit în aceasta va avea, în cazul în care contextul nu cere o interpretare diferită, întelesul pe care îl are în acel moment în cadrul legiSIatiei acelui stat cu privire la impozitele la care se aplică prezenta conventie.

 

ARTICOLUL 4

Rezident

 

1. În sensul prezentei conventii, expresia rezident al unui stat contractant înseamnă orice persoană care potrivit legiSIatiei acelui stat este supusă impozitării în acel stat datorită domiciliului său, rezidentei sale, locului său de conducere, locului său de înregistrare sau oricărui alt criteriu de natură similară si include, de asemenea, acel stat si orice autoritate locală sau unitate administrativ-teritorială ori subdiviziune politică, după caz, a acestuia. Totusi, această expresie nu include o persoană care este supusă impozitării în acel stat numai pentru faptul că realizează venituri sau capital din surse situate în acel stat.

2. Când, în conformitate cu prevederile paragrafului 1, o persoană fizică este rezidentă a ambelor state contractante, atunci statutul său va fi determinat după cum urmează:

a) aceasta va fi considerată rezidentă numai a statului contractant în care are o locuintă permanentă la dispozitia sa; dacă are o locuintă permanentă ia dispozitia sa în ambele state, ea va fi considerată rezidentă numai a statului contractant cu care legăturile sale personale si economice sunt mai strânse (centrul intereselor vitale);

b) dacă statul contractant în care aceasta îsi are centrul intereselor sale vitale nu poate fi determinat sau dacă ea nu are o locuintă permanentă la dispozitia sa în niciunul dintre state, aceasta va fi considerată rezidentă numai a statului contractant în care locuieste în mod obisnuit;

c) dacă aceasta locuieste în mod obisnuit în ambele state contractante sau nu locuieste în niciunul dintre ele, ea va fi considerată rezidentă numai a statului contractant al cărui national este;

d) dacă aceasta este national al ambelor state sau nu este national al niciunuia dintre ele, autoritătile competente ale statelor contractante vor rezolva problema de comun acord.

3. Când, potrivit prevederilor paragrafului 1, o persoană, alta decât o persoană fizică, este rezidentă a ambelor state contractante, aceasta va fi considerată rezidentă numai a statului contractant în care se află locul conducerii sale efective.

 

ARTICOLUL 5

Sediu permanent

 

1. În sensul prezentei conventii, expresia sediu permanent înseamnă un loc fix de afaceri prin care întreprinderea îsi desfăsoară în întregime sau în parte activitatea sa.

2. Expresia sediu permanent include îndeosebi:

a) un loc de conducere;

b) o sucursală;

c) un birou;

d) o fabrică;

e) un atelier; si

f) o mină, un put petrolier ori de gaze, o carieră sau orice alt loc de extractie a resurselor naturale.

3. Un santier de constructii sau un proiect de constructii ori de instalare constituie sediu permanent numai atunci când acesta durează mai mult de 12 luni.

4. Independent de prevederile anterioare ale acestui articol, expresia sediu permanent se consideră că nu include:

a) folosirea de instalatii numai în scopul depozitării, expunerii sau livrării de bunuri ori de mărfuri apartinând întreprinderii;

b) mentinerea unui stoc de bunuri sau de mărfuri apartinând întreprinderii numai în scopul depozitării, expunerii sau livrării;

c) mentinerea unui stoc de bunuri sau de mărfuri apartinând întreprinderii numai în scopul prelucrării de către o altă întreprindere;

d) mentinerea unui stoc de bunuri sau de mărfuri apartinând întreprinderii, care sunt expuse la un târg comercial sau la o expozitie si care sunt vândute de întreprindere la închiderea unui astfel de târg ori expozitii;

e) mentinerea unui loc fix de afaceri numai în scopul cumpărării de bunuri sau de mărfuri ori al colectării de informatii pentru întreprindere;

f) mentinerea unui loc fix de afaceri numai în scopul desfăsurării pentru întreprindere a oricărei alte activităti cu caracter pregătitor sau auxiliar;

g) mentinerea unui loc fix de afaceri numai pentru orice combinare a activitătilor mentionate în subparagrafele a)–f), cu conditia ca întreaga activitate a locului fix de afaceri ce rezultă din această combinare să aibă un caracter pregătitor sau auxiliar.

5. Independent de prevederile paragrafelor 1 si 2, atunci când o persoană – alta decât un agent cu statut independent căruia i se aplică prevederile paragrafului 7 – actionează în numele unei întreprinderi si exercită în mod obisnuit într-un stat contractant împuternicirea de a încheia contracte în numele întreprinderii, acea întreprindere se consideră că are un sediu permanent în acel stat contractant în privinta oricăror activităti pe care acea persoană le desfăsoară pentru întreprindere, în afară de cazul când activitătile unei astfel de persoane sunt limitate la cele mentionate în paragraful 4, care, dacă sunt desfăsurate printr-un loc fix de afaceri, nu fac din acest loc fix de afaceri un sediu permanent potrivit prevederilor acelui paragraf.

6. Independent de prevederile precedente ale prezentului articol, o societate de asigurări, cu exceptia reasigurărilor, a unui stat contractant se consideră că are un sediu permanent în celălalt stat contractant dacă aceasta încasează prime pe teritoriul celuilalt stat contractant sau dacă asigură riscuri situate acolo prin intermediul unei persoane, alta decât un agent cu statut independent căruia i se aplică prevederile paragrafului 7.


7. O întreprindere nu se consideră că are un sediu permanent într-un stat contractant numai datorită faptului că aceasta îsi desfăsoară activitatea de afaceri în acel stat printr-un broker, agent comisionar general sau orice alt agent cu statut independent, cu conditia ca asemenea persoane să actioneze în cadrul activitătii lor obisnuite.

8. Faptul că o societate care este rezidentă a unui stat contractant controlează sau este controlată de o societate care este rezidentă a celuilalt stat contractant sau îsi desfăsoară activitatea de afaceri în celălalt stat contractant (printr-un sediu permanent sau în alt mod) nu este suficient pentru a face una dintre aceste societăti un sediu permanent al celeilalte.

 

ARTICOLUL 6

Venituri din proprietăti imobiliare

 

1. Veniturile realizate de un rezident al unui stat contractant din proprietăti imobiliare (inclusiv veniturile din agricultură sau din exploatări forestiere) situate în celălalt stat contractant sunt impozabile în celălalt stat contractant.

2. Expresia proprietăti imobiliare are întelesul care îi este atribuit de legiSIatia statului contractant în care sunt situate proprietătile în cauză. Expresia include, în orice caz, accesoriile proprietătii imobiliare, inventarul viu si echipamentul utilizat în agricultură si exploatări forestiere, drepturile asupra cărora se aplică prevederile dreptului comun cu privire la proprietatea funciară, uzufructul proprietătilor imobiliare si drepturile la rente variabile sau fixe pentru exploatarea sau dreptul de a exploata zăcămintele minerale, izvoare si alte resurse naturale; navele si aeronavele nu sunt considerate proprietăti imobiliare.

3. Prevederile paragrafului 1 se aplică veniturilor obtinute din utilizarea directă, din închirierea sau din folosirea sub orice altă formă a proprietătii imobiliare.

4. Prevederile paragrafelor 1 si 3 se aplică, de asemenea, veniturilor din proprietăti imobiliare ale unei întreprinderi si veniturilor din proprietăti imobiliare utilizate pentru desfăsurarea unor profesii independente.

 

ARTICOLUL 7

Profiturile întreprinderii

 

1. Profiturile unei întreprinderi a unui stat contractant sunt impozabile numai în acel stat contractant, în afară de cazul când întreprinderea desfăsoară o activitate de afaceri în celălalt stat contractant printr-un sediu permanent situat acolo. Dacă întreprinderea desfăsoară o activitate de afaceri în acest mod, profiturile întreprinderii sunt impozabile în celălalt stat contractant, dar numai acea parte din acestea care este atribuită acelui sediu permanent.

2. Sub rezerva prevederilor paragrafului 3, când o întreprindere a unui stat contractant desfăsoară o activitate de afaceri în celălalt stat contractant printr-un sediu permanent situat acolo, atunci se atribuie în fiecare stat contractant acelui sediu permanent profiturile pe care acesta le-ar fi putut realiza dacă ar fi constituit o întreprindere distinctă si separată care desfăsoară activităti identice sau similare, în conditii identice ori similare si care tratează cu toată independenta cu întreprinderea al cărei sediu permanent este.

3. La determinarea profiturilor unui sediu permanent sunt admise ca deductibile cheltuielile ce pot fi dovedite ca fiind efectuate pentru scopurile urmărite de sediul permanent, inclusiv cheltuielile de conducere si cheltuielile generale de administrare efectuate, indiferent dacă s-au efectuat în statul contractant în care este situat sediul permanent sau în altă parte. Aceste prevederi sunt aplicabile sub rezerva restrictiilor prevăzute de legiSIatia internă.

4. În măsura în care într-un stat contractant se obisnuieste ca profitul care se atribuie unui sediu permanent să fie determinat prin repartizarea profitului total al întreprinderii în diversele sale părti componente, nicio prevedere a paragrafului 2 nu împiedică acel stat contractant să determine profitul impozabil în conformitate cu repartizarea uzuală; totusi, metoda de repartizare adoptată trebuie să fie aceea prin care rezultatul obtinut să fie în concordantă cu principiile enuntate în acest articol.

5. Niciun profit nu se atribuie unui sediu permanent numai pentru faptul că acel sediu permanent cumpără bunuri sau mărfuri pentru întreprindere.

6. În vederea aplicării prevederilor paragrafelor precedente, profitul care se atribuie sediului permanent se determină în fiecare an prin aceeasi metodă, în afară de cazul când există motive temeinice si suficiente de a proceda altfel.

7. Când profiturile includ elemente de venit care sunt tratate separat în alte articole ale prezentei conventii, atunci prevederile acelor articole nu sunt afectate de prevederile prezentului articol.

 

ARTICOLUL 8

Transport international

 

1. Profiturile obtinute din exploatarea în trafic international a navelor sau aeronavelor sunt impozabile numai în statul contractant în care este situat locul conducerii efective a întreprinderii.

2. Dacă locul conducerii efective a unei întreprinderi de transport naval se află la bordul unei nave, atunci acesta se consideră a fi localizat în statul contractant în care este situat portul de înregistrare a navei sau, dacă nu există un astfel de port, în statul contractant în care este rezident cel care exploatează nava.

3. Prevederile paragrafului 1 se aplică, de asemenea, profiturilor obtinute din participarea la un pool, la o exploatare în comun sau la o agentie internatională de transport.

 

ARTICOLUL 9

Întreprinderi asociate

 

1. Când

a) o întreprindere a unui stat contractant participă direct sau indirect la conducerea, la controlul ori la capitalul unei întreprinderi a celuilalt stat contractant; sau

b) aceleasi persoane participă direct sau indirect la conducerea, la controlul ori la capitalul unei întreprinderi a unui stat contractant si a unei întreprinderi a celuilalt stat contractant, si, fie într-un caz, fie în celălalt, cele două întreprinderi sunt legate în relatiile lor comerciale sau financiare de conditii acceptate ori impuse, care diferă de acelea care ar fi fost stabilite între întreprinderi independente, atunci profiturile care fără aceste conditii ar fi fost obtinute de una dintre întreprinderi, dar nu au putut fi obtinute în fapt datorită acestor conditii, pot fi incluse în profiturile acelei întreprinderi si impozitate în consecintă.

2. Când un stat contractant include în profiturile unei întreprinderi a acelui stat – si impozitează în consecintă – profiturile asupra cărora o întreprindere a celuilalt stat contractant a fost supusă impozitării în celălalt stat contractant si profiturile astfel incluse sunt profituri care ar fi revenit întreprinderii primului stat mentionat dacă conditiile stabilite între cele două întreprinderi ar fi fost acelea care ar fi fost convenite între întreprinderi independente, atunci celălalt stat contractant va proceda la modificarea corespunzătoare a sumei impozitului stabilit în acel stat asupra acelor profituri. La efectuarea unei astfel de ajustări trebuie să se tină seama de celelalte prevederi ale prezentei conventii si, dacă este necesar, autoritătile competente ale statelor contractante se vor consulta reciproc.


 

ARTICOLUL 10

Dividende

 

1. Dividendele plătite de o societate care este rezidentă a unui stat contractant unui rezident al celuilalt stat contractant sunt impozabile în celălalt stat contractant.

2. Totusi, astfel de dividende sunt, de asemenea, impozabile în statul contractant în care este rezidentă societatea plătitoare de dividende si potrivit legiSIatiei acelui stat, dar dacă beneficiarul efectiv al dividendelor este un rezident al celuilalt stat contractant, impozitul astfel stabilit nu va depăsi:

a) 5% din suma brută a dividendelor, dacă beneficiarul efectiv este o societate (alta decât un parteneriat) care detine în mod direct cel putin 25% din capitalul societătii plătitoare de dividende;

b) 10% din suma brută a dividendelor, în toate celelalte cazuri.

Prezentul paragraf nu afectează impozitarea societătii cu privire la profiturile din care se plătesc dividendele.

3. Termenul dividende, astfel cum este folosit în prezentul articol, înseamnă venituri provenind din actiuni, din părti miniere, din părti de fondator sau din alte drepturi care nu sunt titluri de creantă, din participarea la profituri, precum si veniturile din alte părti sociale, care sunt supuse aceluiasi tratament fiscal ca si veniturile din actiuni de către legiSIatia statului în care este rezidentă societatea distribuitoare.

4. Prevederile paragrafelor 1 si 2 nu se aplică dacă beneficiarul efectiv al dividendelor, fiind rezident al unui stat contractant, desfăsoară activitate de afaceri în celălalt stat contractant, în care societatea plătitoare de dividende este rezidentă printr-un sediu permanent situat acolo sau desfăsoară în celălalt stat contractant profesii independente printr-o bază fixă situată acolo, iar detinerea drepturilor generatoare de dividende în legătură cu care dividendele sunt plătite este efectiv legată de un asemenea sediu permanent sau de o bază fixă. În această situatie se aplică prevederile art. 7 sau 14.

5. Când o societate rezidentă a unui stat contractant realizează profituri sau venituri din celălalt stat contractant, celălalt stat nu poate percepe niciun impozit asupra dividendelor plătite de acea societate, cu exceptia cazului când asemenea dividende sunt plătite unui rezident al celuilalt stat contractant sau când detinerea drepturilor generatoare de dividende în legătură cu care dividendele sunt plătite este efectiv legată de un sediu permanent sau de o bază fixă situată în celălalt stat contractant, nici să supună profiturile nedistribuite ale societătii unui impozit asupra profiturilor nedistribuite ale acesteia, chiar dacă dividendele plătite sau profiturile nedistribuite reprezintă în întregime ori în parte profituri sau venituri provenind din celălalt stat contractant.

 

ARTICOLUL 11

Dobânzi/câstiguri

 

1. Dobânzile/câstigurile provenind dintr-un stat contractant si plătite unui rezident al celuilalt stat contractant sunt impozabile în celălalt stat contractant.

2. Totusi, astfel de dobânzi/câstiguri sunt, de asemenea, impozabile în statul contractant din care provin si potrivit legiSIatiei acelui stat, dar dacă beneficiarul efectiv al dobânzilor/câstigurilor este un rezident al celuilalt stat contractant, impozitul astfel stabilit nu va depăsi 5 % din suma brută a dobânzilor/câstigurilor.

3. Independent de prevederile paragrafului 2, dobânzile/ câstigurile provenind dintr-un stat contractant sunt scutite de impozit în acel stat dacă sunt obtinute si detinute efectiv de guvernul celuilalt stat contractant, de o autoritate locală sau de o unitate administrativ-teritorială ori de o subdiviziune politică, după caz, a acestuia sau de orice agentie sau unitate bancară ori institutie a acelui guvern, autorităti locale sau unităti administrativ-teritoriale ori subdiviziuni politice, după caz, sau dacă creantele unui rezident al celuilalt stat contractant sunt garantate, asigurate ori finantate de o institutie financiară apartinând în întregime guvernului celuilalt stat contractant.

4. Termenul dobânzi/câstiguri, astfel cum este folosit în prezentul articol, înseamnă venituri din titluri de creantă de orice natură, însotite sau nu de garantii ipotecare sau de o clauză de participare la profiturile debitorului, si, în special, veniturile din efecte publice si veniturile din titluri de creantă sau obligatiuni, inclusiv primele si premiile legate de asemenea efecte, titluri de creantă sau obligatiuni. Penalitătile pentru plata cu întârziere nu sunt considerate dobânzi/câstiguri în sensul prezentului articol.

5. Prevederile paragrafelor 1 si 2 nu se aplică dacă beneficiarul efectiv al dobânzilor/câstigurilor, fiind un rezident al unui stat contractant, desfăsoară activitate de afaceri în celălalt stat contractant din care provin dobânzile/câstigurile, printr-un sediu permanent situat acolo, sau desfăsoară în celălalt stat contractant profesii independente printr-o bază fixă situată acolo, iar creanta în legătură cu care sunt plătite dobânzile/câstigurile este efectiv legată de un asemenea sediu permanent sau de o bază fixă. În această situatie se aplică prevederile art. 7 sau 14.

6. Dobânzile/câstigurile se consideră că provin dintr-un stat contractant atunci când plătitorul este un rezident al acelui stat. Totusi, când plătitorul dobânzilor/câstigurilor, fie că este sau nu este rezident al unui stat contractant, are într-un stat contractant un sediu permanent sau o bază fixă în legătură cu care a fost contractată creanta generatoare de dobânzi/câstiguri si astfel de dobânzi/câstiguri sunt suportate de un asemenea sediu permanent sau de o bază fixă, atunci astfel de dobânzi/câstiguri se consideră că provin din statul contractant în care este situat sediul permanent sau baza fixă.

7. Când, datorită relatiilor speciale existente între plătitor si beneficiarul efectiv sau între ambii si o altă persoană, suma dobânzilor/câstigurilor, tinând seama de creanta pentru care sunt plătite, depăseste suma care ar fi fost convenită între plătitor si beneficiarul efectiv în lipsa unor astfel de relatii, prevederile prezentului articol se aplică numai pentru ultima sumă mentionată. În acest caz, partea excedentară a plătilor este impozabilă potrivit legiSIatiei fiecărui stat contractant, tinându-se seama de celelalte prevederi ale prezentei conventii.

8. În sensul prezentului articol, termenul dobânzi este folosit pentru România, iar termenul câstiguri este folosit pentru Republica Sudan.

 

ARTICOLUL 12

Redevente

 

1. Redeventele provenind dintr-un stat contractant si plătite unui rezident al celuilalt stat contractant sunt impozabile în celălalt stat contractant.

2. Totusi, astfel de redevente sunt, de asemenea, impozabile în statul contractant din care provin si potrivit legiSIatiei acelui stat, dar dacă beneficiarul efectiv al redeventelor este un rezident al celuilalt stat contractant, impozitul astfel stabilit nu va depăsi 5 % din suma brută a redeventelor.

3. Termenul redevente, astfel cum este folosit în prezentul articol, înseamnă plăti de orice fel primite pentru utilizarea sau dreptul de a utiliza orice drept de autor asupra unei opere literare, artistice sau stiintifice, inclusiv asupra programelor de calculator, filmelor de cinematograf si filmelor ori benzilor pentru emisiunile de radio sau televiziune, transmisiunilor de orice fel destinate publicului, orice patent, marcă de comert, desen ori model, plan, formulă secretă sau procedeu de fabricatie ori pentru utilizarea sau dreptul de a utiliza orice echipament industrial, comercial sau stiintific ori pentru informatii referitoare la experienta în domeniul industrial, comercial sau stiintific.

4. Prevederile paragrafelor 1 si 2 nu se aplică dacă beneficiarul efectiv al redeventelor, fiind rezident al unui stat contractant, desfăsoară activitate de afaceri în celălalt stat contractant din care provin redeventele printr-un sediu permanent situat acolo sau desfăsoară în celălalt stat contractant profesii independente printr-o bază fixă situată acolo, iar dreptul sau proprietatea pentru care se plătesc redeventele este efectiv legată de un asemenea sediu permanent sau de o bază fixă. În această situatie se aplică prevederile art. 7 sau 14.

5. Redeventele se consideră că previn dintr-un stat contractant atunci când plătitorul este rezident al acelui stat. Totusi, când plătitorul redeventelor, fie că este sau nu este rezident al unui stat contractant, are într-un stat contractant un sediu permanent sau o bază fixă de care este legată obligatia de a plăti redeventele si astfel de redevente sunt suportate de un asemenea sediu permanent sau bază fixă, atunci când astfel de redevente se consideră că provin din statul contractant în care este situat/situată sediul permanent sau baza fixă.

6. Când, datorită relatiilor speciale existente între plătitor si beneficiarul efectiv sau între ambii si o altă persoană, suma redeventelor, având în vedere utilizarea, dreptul sau informatia pentru care sunt plătite acestea, depăseste suma care arfi fost convenită între plătitor si beneficiarul efectiv în lipsa unor astfel de relatii, prevederile prezentului articol se aplică numai pentru ultima sumă mentionată. În acest caz, partea excedentară a plătilor este impozabilă potrivit legiSIatiei fiecărui stat contractant, tinându-se seama de celelalte prevederi ale prezentei conventii.

 

ARTICOLUL 13

Câstiguri de capital

 

1. Câstigurile obtinute de un rezident al unui stat contractant din înstrăinarea proprietătilor imobiliare la care se face referire în art. 6 si care sunt situate în celălalt stat contractant sunt impozabile în celălalt stat contractant.

2. Câstigurile provenind din înstrăinarea proprietătii mobiliare făcând parte din activul unui sediu permanent pe care o întreprindere a unui stat contractant îl are în celălalt stat contractant sau a proprietătii mobiliare tinând de o bază fixă de care dispune un rezident al unui stat contractant în celălalt stat contractant pentru desfăsurarea unei profesii independente, inclusiv astfel de câstiguri provenind din înstrăinarea unui asemenea sediu permanent (singur sau cu întreaga întreprindere) ori a unei asemenea baze fixe, sunt impozabile în celălalt stat contractant.

3. Câstigurile provenind din înstrăinarea navelor sau aeronavelor exploatate în trafic international sau a proprietătilor mobiliare necesare exploatării unor asemenea nave ori aeronave sunt impozabile numai în statul contractant în care este situat locul conducerii efective a întreprinderii.

4. Câstigurile obtinute de un rezident al unui stat contractant din înstrăinarea actiunilor sau a altor participări la capitalul unei societăti ale cărei active sunt formate în totalitate sau în principal din proprietăti imobiliare situate în celălalt stat contractant sunt impozabile în celălalt stat.

5. Câstigurile provenind din înstrăinarea oricăror proprietăti, altele decât cele la care se face referire în paragrafele 1, 2, 3 si 4, sunt impozabile numai în statul contractant în care este rezident cel care înstrăinează.

 

ARTICOLUL 14

Profesii independente

 

1. Veniturile obtinute de un rezident al unui stat contractant din desfăsurarea unei profesii independente sau a altor activităti cu caracter independent sunt impozabile numai în acel stat, în afară de cazul când acesta are o bază fixă aflată în mod regulat la dispozitia sa în celălalt stat contractant în scopul desfăsurării activitătilor sale. Dacă acesta are o astfel de bază fixă, veniturile sunt impozabile în celălalt stat contractant, dar numai acea parte din acestea care este atribuită acelei baze fixe.

2. Expresia profesii independente include în special activitătile independente cu caracter stiintific, literar, artistic, educativ sau pedagogic, precum si desfăsurarea independentă a profesiilor de medic, avocat, inginer, arhitect, dentist, contabil si auditor.

 

ARTICOLUL 15

Profesii dependente

 

1. Sub rezerva prevederilor art. 16, 18, 19 si 21, salariile si alte remuneratii similare obtinute de un rezident al unui stat contractant pentru o activitate salarială sunt impozabile numai în acel stat, în afară de cazul când activitatea salarială este desfăsurată în celălalt stat contractant. Dacă activitatea salarială este astfel desfăsurată, asemenea remuneratii primite sunt impozabile în celălalt stat contractant.

2. Independent de prevederile paragrafului 1, remuneratiile obtinute de un rezident al unui stat contractant pentru o activitate salarială desfăsurată în celălalt stat contractant sunt impozabile numai în primul stat mentionat, dacă:

a) beneficiarul este prezent în celălalt stat contractant pentru o perioadă sau perioade care nu depăseste/depăsesc în total 183 de zile în orice perioadă de 12 luni începând sau sfârsind în anul fiscal vizat; si

b) remuneratiile sunt plătite de un angajator sau în numele unui angajator care nu este rezident al celuilalt stat contractant; si

c) remuneratiile nu sunt suportate de un sediu permanent sau de o bază fixă pe care angajatorul le are în celălalt stat contractant.

3. Independent de prevederile anterioare ale prezentului articol, remuneratiile primite pentru o activitate salarială desfăsurată la bordul unei nave sau aeronave exploatate în trafic international sunt impozabile în statul contractant în care este situat locul conducerii efective a întreprinderii.

 

ARTICOLUL 16

Remuneratiile membrilor consiliului de administratie

 

Remuneratiile si alte plăti similare obtinute de un rezident al unui stat contractant în calitatea sa de membru al consiliului de administratie al unei societăti care este rezidentă a celuilalt stat contractant sunt impozabile în celălalt stat.

 

ARTICOLUL 17

Artisti si sportivi

 

1. Independent de prevederile art. 14 si 15, veniturile obtinute de un rezident al unui stat contractant în calitate de artist de spectacol, cum sunt artistii de teatru, de film, de radio sau de televiziune, ori de interpret muzical sau de sportiv din activitătile lui personale desfăsurate în această calitate în celălalt stat contractant sunt impozabile în celălalt stat contractant.

2. Când veniturile în legătură cu activitătile personale desfăsurate de un artist de spectacol sau de un sportiv, în această calitate, nu revin artistului de spectacol sau sportivului, ci unei alte persoane, acele venituri, independent de prevederile art. 7, 14 si 15, sunt impozabile în statul contractant în care sunt desfăsurate activitătile artistului de spectacol sau ale sportivului. 3. independent de prevederile paragrafelor 1 si 2, veniturile obtinute din activitătile mentionate la paragraful 1, în cadrul schimburilor culturale sau sportive aprobate de guvernele statelor contractante, si care nu sunt desfăsurate în scopul de a obtine profituri sunt scutite de impozit în statul contractant în care sunt desfăsurate aceste activităti.

 

ARTICOLUL 18

Pensii si anuităti

 

1. Sub rezerva prevederilor paragrafului 2 al art. 19, pensiile, anuitătile si alte remuneratii similare plătite unui rezident al unui stat contractant pentru activitatea salarială desfăsurată în trecut sunt impozabile numai în acel stat.

2. Independent de prevederile paragrafului 1 al prezentului articol, plătile făcute în baza legiSIatiei referitoare la asigurările sociale a unui stat contractant sunt impozabile numai în acel stat.

3. Termenul anuitate înseamnă o sumă determinată plătibilă în mod periodic, la scadente fixe, în timpul vietii sau în timpul unei perioade specificate ori determinate, în virtutea unui angajament, cu obligatia de a face în schimb plăti pentru o deplină si corespunzătoare recompensare în bani ori în echivalent bănesc.

 

ARTICOLUL 19

Functii publice

 

1. a) Salariile si alte remuneratii similare, altele decât pensiile, plătite de un stat contractant ori de o autoritate locală sau de o unitate administrativ-teritorială ori de o subdiviziune politică, după caz, a acestuia unei persoane fizice pentru serviciile prestate acelui stat ori autorităti sau unităti ori subdiviziuni, sunt impozabile numai în acel stat.

b) Totusi, astfel de salarii si alte remuneratii similare sunt impozabile numai în celălalt stat contractant, dacă serviciile sunt prestate în acel stat, iar persoana fizică este un rezident al acelui stat contractant si:

(i) este un national al acelui stat contractant; sau

(ii) nu a devenit un rezident al acelui stat contractant numai în scopul prestării serviciilor.

2. a) Orice pensie plătită de sau din fonduri create de un stat contractant ori de o autoritate locală sau de o unitate administrativ-teritorială ori de o subdiviziune politică, după caz, a acestuia unei persoane fizice pentru serviciile prestate acelui stat ori autorităti sau unităti ori subdiviziuni este impozabilă numai în acel stat contractant.

b) Totusi, o astfel de pensie este impozabilă numai în celălalt stat contractant, dacă persoana fizică este un rezident si un national al acelui stat contractant.

3. Prevederile art. 15,16,17 si 18 se aplică salariilor si altor remuneratii similare, precum si pensiilor plătite pentru serviciile prestate în legătură cu o activitate de afaceri desfăsurată de un stat contractant ori de o autoritate locală sau de o unitate administrativ-teritorială ori de o subdiviziune politică, după caz, a acestuia.

 

ARTICOLUL 20

Studenti si practicanti

 

1. Sumele pe care le primeste pentru întretinere, educare sau pregătire un student ori un practicant care este sau a fost înainte de sosirea sa într-un stat contractant rezident al celuilalt stat contractant si care este prezent în primul stat mentionat numai în scopul educării sau pregătirii sale nu sunt impozabile în acel stat, cu conditia ca astfel de sume să provină din surse situate în afara acelui stat contractant.

2. Un student care studiază la o universitate sau la altă institutie de învătământ superior dintr-un stat contractant ori un practicant care este sau a fost înaintea sosirii sale în celălalt stat contractant rezident al primului stat mentionat si care este prezent în celălalt stat contractant pentru o perioadă continuă care nu depăseste 7 ani nu va fi impus în celălalt stat contractant pentru remuneratia primită ca urmare a serviciilor prestate în acel stat, cu conditia ca serviciile să fie legate de studiile sau pregătirea sa, iar remuneratia să reprezinte un venit necesar pentru întretinerea sa.

 

ARTICOLUL 21

Profesori si cercetători

 

1. O persoană fizică ce este sau a fost rezident al unui stat contractant înainte de sosirea sa în celălalt stat contractant si care, la invitatia unei universităti, colegiu, scoli sau a altei institutii educationale nonprofit similare, care este recunoscută de guvernul celuilalt stat contractant, este prezentă în celălalt stat contractant pentru o perioadă care nu depăseste 2 ani de la data primei sale sosiri în celălalt stat contractant, numai în scopul de a preda sau a cerceta ori pentru ambele, la o astfel de institutie educatională, este scutită de impozit în celălalt stat contractant pentru remuneratia primită pentru predare sau cercetare.

2. Prevederile paragrafului 1 al prezentului articol nu se aplică venitului din cercetare, dacă asemenea cercetare nu este întreprinsă în interes public, ci în interesul obtinerii unui câstig în folosul unei anumite persoane sau al unui grup de persoane.

 

ARTICOLUL 22

Alte venituri

 

1. Elementele de venit ale unui rezident al unui stat contractant, indiferent de unde provin, care nu sunt tratate în articolele precedente ale prezentei conventii sunt impozabile numai în acel stat contractant.

2. Prevederile paragrafului 1 nu se aplică veniturilor, altele decât veniturile provenind din proprietăti imobiliare, asa cum sunt definite în paragraful 2 al art. 6, dacă beneficiarul unor astfel de venituri, fiind rezident al unui stat contractant, desfăsoară activitatea de afaceri în celălalt stat contractant printr-un sediu permanent situat acolo sau desfăsoară în celălalt stat profesii independente printr-o bază fixă situată acolo, iar dreptul sau proprietatea în legătură cu care este plătit venitul este efectiv legat/legată de un asemenea sediu permanent sau bază fixă. În această situatie se aplică prevederile art. 7 sau 14.

 

ARTICOLUL 23

Capital

 

1. Capitalul reprezentat de proprietătile imobiliare la care se face referire în art. 6, detinute de un rezident al unui stat contractant si situate în celălalt stat contractant, este impozabil în celălalt stat contractant.

2. Capitalul reprezentat de proprietăti mobiliare făcând parte din activul unui sediu permanent pe care o întreprindere a unui stat contractant îl are în celălalt stat contractant sau de proprietăti mobiliare apartinând unei baze fixe pe care un rezident al unui stat contractant o are în celălalt stat contractant pentru desfăsurarea unor profesii independente este impozabil în celălalt stat.

3. Capitalul reprezentat de nave si aeronave exploatate în trafic international si de proprietătile mobiliare tinând de exploatarea unor asemenea nave si aeronave este impozabil numai în statul contractant în care este situat locul conducerii efective a întreprinderii.


4. Toate celelalte elemente de capital ale unui rezident al unui stat contractant sunt impozabile numai în acel stat.

 

ARTICOLUL 24

Eliminarea dublei impuneri

 

S-a convenit ca dubla impunere să fie evitată după cum urmează:

1. În cazul României:

Când un rezident al României realizează venituri sau detine capital care, în conformitate cu prevederile prezentei conventii, sunt impozitate în Republica Sudan, România va acorda:

a) ca o deducere din impozitul pe venitul acelui rezident, o sumă egală cu impozitul pe venit plătit în Republica Sudan;

b) ca o deducere din impozitul pe capitalul acelui rezident, o sumă egală cu impozitul pe capital plătit în Republica Sudan.

Totusi, această deducere nu va putea depăsi în niciun caz acea parte a impozitului pe venit sau a impozitului pe capital, astfel cum este calculată înainte ca deducerea să fie acordată, care este atribuită, după caz, venitului sau capitalului care poate fi impozitat în Republica Sudan.

2. În cazul Republicii Sudan:

Când un rezident al Republicii Sudan realizează profituri, venituri, câstiguri de capital sau capital din surse situate în România în conformitate cu prevederile prezentei conventii, suma impozitului român plătit în legătură cu acele profituri, venituri, câstiguri de capital sau capital va fi dedusă din impozitul sudanez perceput acelui rezident, cu conditia ca:

a) suma dedusă să nu depăsească acea parte a impozitului sudanez aferent acelor profituri, venituri, câstiguri de capital sau capital, după caz; si

b) În cazul unui dividend, impozitul să fie plătit în legătură cu profiturile din care este plătit dividendul unei societăti care controlează direct sau indirect cel putin 10% din puterea de vot a societătii plătitoare de dividende.

 

ARTICOLUL 25

Nediscriminarea

 

1. Nationalii unui stat contractant nu vor fi supusi în celălalt stat contractant vreunei impozitări sau vreunei obligatii legate de aceasta, care să fie diferită sau mai împovărătoare decât impozitarea si obligatiile aferente la care sunt ori pot fi supusi nationalii celuilalt stat contractant aflati în aceeasi situatie, în special în ceea ce priveste rezidenta. Această prevedere se aplică, de asemenea, independent de prevederile art. 1, persoanelor care nu sunt rezidente ale unuia sau ale ambelor state contractante.

2. Impozitarea unui sediu permanent pe care o întreprindere a unui stat contractant îl are în celălalt stat contractant nu va fi stabilită în conditii mai putin favorabile în celălalt stat contractant decât impozitarea aplicată întreprinderilor celuilalt stat, care desfăsoară aceleasi activităti. Această prevedere nu va fi interpretată ca obligând un stat contractant să acorde rezidentilor celuilalt stat contractant vreo deducere personală, înlesnire si reducere în scopuri fiscale, pe care le acordă propriilor săi rezidenti, pe considerente legate de statutul civil sau de responsabilitătile familiale.

3. Cu exceptia cazului când se aplică prevederile paragrafului 1 al art. 9, paragrafului 7 ai art. 11 sau ale paragrafului 6 al art. 12, dobânzile/câstigurile, redeventele si alte plăti făcute de o întreprindere a unui stat contractant către un rezident al celuilalt stat contractant se vor deduce, în scopul determinării profiturilor impozabile ale unei asemenea întreprinderi, în aceleasi conditii ca si cum ar fi fost plătite unui rezident al primului stat mentionat. În mod similar, orice datorii ale unei întreprinderi a unui stat contractant fată de un rezident al celuilalt stat contractant vor fi deductibile, în vederea determinării capitalului impozabil al unei asemenea întreprinderi, în aceleasi conditii ca si cum ar fi fost contractate fată de un rezident al primului stat mentionat.

4. Întreprinderile unui stat contractant, al căror capital este integral sau partial detinut ori controlat în mod direct sau indirect de unul ori de mai multi rezidenti ai celuilalt stat contractant, nu vor fi supuse în primul stat contractant mentionat vreunei impozitări sau vreunei obligatii legate de aceasta care să fie diferită sau mai împovărătoare decât impozitarea si obligatiile aferente la care sunt sau pot fi supuse alte întreprinderi similare ale primului stat mentionat.

5. Prevederile prezentului articol se aplică numai impozitelor care fac obiectul prezentei conventii.

 

ARTICOLUL 26

Procedura amiabilă

 

1. Când o persoană consideră că datorită măsurilor luate de unul sau de ambele state contractante rezultă ori va rezulta pentru ea o impozitare care nu este conformă cu prevederile prezentei conventii, aceasta poate, indiferent de căile de atac prevăzute de legiSIatia internă a acelor state, să prezinte cazul său autoritătii competente a statului contractant al cărui rezident este sau, atunci când cazul său se încadrează în prevederile paragrafului 1 al art. 25, celui din statul contractant al cărui national este. Cazul trebuie prezentat în termen de 3 ani de la prima notificare a actiunii din care rezultă o impozitare contrară prevederilor prezentei conventii.

2. Autoritatea competentă se va strădui, dacă reclamatia i se pare întemeiată si dacă ea însăsi nu este în măsură să ajungă ia o solutionare corespunzătoare, să rezolve cazul pe calea unei întelegeri amiabile cu autoritatea competentă a celuilalt stat contractant, în vederea evitării unei impozitări care nu este în conformitate cu prezenta conventie. Orice întelegere realizată va fi aplicată indiferent de perioada de prescriptie prevăzută în legiSIatia internă a statelor contractante.

3. Autoritătile competente ale statelor contractante se vor strădui să rezolve pe calea unei întelegeri amiabile orice dificultăti sau dubii rezultate ca urmare a interpretării sau aplicării prezentei conventii. De asemenea, ele se pot consulta reciproc pentru eliminarea dublei impuneri în cazurile neprevăzute de prezenta conventie.

4. Autoritătile competente ale statelor contractante pot comunica direct între ele, inclusiv prin intermediul unei comisii mixte formate din acestea sau din reprezentantii lor, în scopul realizării unei întelegeri în sensul paragrafelor precedente.

 

ARTICOLUL 27

Schimbul de informatii

 

1. Autoritătile competente ale statelor contractante vor face schimb de informatii necesare aplicării prevederilor prezentei conventii sau ale legiSIatiilor interne ale statelor contractante referitoare la impozitele vizate de aceasta, în măsura în care impozitarea la care se referă nu este contrară prezentei conventii. Schimbul de informatii nu este limitat de art. 1. Orice informatie obtinută de un stat contractant va fi tratată ca secret în acelasi mod ca si informatia obtinută în baza prevederilor legiSIatiei interne a acelui stat si va fi dezvăluită numai persoanelor sau autoritătilor (inclusiv instantelor judecătoresti si organelor administrative) Însărcinate cu stabilirea, încasarea, aplicarea, urmărirea impozitelor sau solutionarea contestatiilor cu privire la impozitele care fac obiectui prezentei conventii. Asemenea persoane sau autorităti vor folosi informatia numai în aceste scopuri. Acestea pot dezvălui informatia în procedurile judecătoresti sau în deciziile judiciare.

2. Prevederile paragrafului 1 nu vor fi interpretate ca impunând unui stat contractant obligatia:


a) de a lua măsuri administrative contrare legiSIatiei si practicii administrative a acelui sau a celuilalt stat contractant;

b) de a furniza informatii care nu pot fi obtinute în baza legiSIatiei sau în cadrul practicii administrative normale a acelui sau a celuilalt stat contractant;

c) de a furniza informatii care ar dezvălui un secret comercial, de afaceri, industrial sau profesional ori un procedeu de fabricatie sau informatii a căror divulgare ar fi contrară ordinii publice.

 

ARTICOLUL 28

Membrii misiunilor diplomatice si ai posturilor consulare

 

Prevederile prezentei conventii nu vor afecta privilegiile fiscale de care beneficiază membrii misiunilor diplomatice sau ai posturilor consulare în virtutea regulilor generale ale dreptului international sau a prevederilor unor acorduri speciale.

 

ARTICOLUL 29

Intrarea în vigoare

 

1. Prezenta conventie va intra în vigoare în a 30-a zi de la data ultimei notificări prin care statele contractante se informează reciproc asupra îndeplinirii procedurilor interne necesare pentru intrarea în vigoare a acesteia.

2. Prevederile prezentei conventii vor produce efecte;

a) În cazul României:

(i) În ceea ce priveste impozitele retinute prin stopaj la sursă la venitul plătit în sau după prima zi a lunii ianuarie a anului calendaristic imediat următor anului în care prezenta conventie a intrat în vigoare; si

(ii) În ceea ce priveste celelalte impozite pe venit si pe capital realizate în sau după prima zi a lunii ianuarie a anului calendaristic imediat următor anului în care prezenta conventie a intrat în vigoare;

b) În cazul Republicii Sudan:

(i) În ceea ce priveste impozitele retinute prin stopaj la sursă la venitul plătit în sau după prima zi a lunii ianuarie a anului calendaristic imediat următor anului în care prezenta conventie a intrat în vigoare; si

(ii) În ceea ce priveste celelalte impozite pe venit si pe capital realizate în sau după prima zi a lunii ianuarie a anului calendaristic imediat următor anului în care prezenta conventie a intrat în vigoare.

 

ARTICOLUL 30

Denuntarea

 

Prezenta conventie va rămâne în vigoare până când va fi denuntată de un stat contractant. Fiecare stat contractant poate denunta prezenta conventie după 5 ani de la data la care aceasta a intrat în vigoare, cu conditia remiterii pe căi diplomatice cu cel putin 6 luni înainte a unei note de denuntare scrise. În această situatie, prezenta conventie va înceta să aibă efect:

a) În cazul României:

(i) În ceea ce priveste impozitele retinute prin stopaj la sursă la venitul plătit în sau după prima zi a lunii ianuarie a anului calendaristic imediat următor anului în care a fost remisă nota de denuntare; si

(ii) În ceea ce priveste celelalte impozite pe venit si pe capital realizate în sau după prima zi a lunii ianuarie a anului calendaristic imediat următor anului în care a fost remisă nota de denuntare;

b) În cazul Republicii Sudan:

(i) În ceea ce priveste impozitele retinute prin stopaj la sursă la venitul plătit în sau după prima zi a lunii ianuarie a anului calendaristic imediat următor anului în care a fost remisă nota de denuntare; si

(ii) În ceea ce priveste celelalte impozite pe venit si pe capital realizate în sau după prima zi a lunii ianuarie a anului calendaristic imediat următor anului în care a fost remisă nota de denuntare.

Drept care, subsemnatii, autorizati în buna si cuvenita formă, am semnat prezenta conventie.

Semnată la Bucuresti la 31 mai 2007, în două exemplare originale în limba engleză.

 

Pentru România,

Cătălin Doica,

secretar de stat la Ministerul Economiei si Finantelor

Pentru Republica Sudan,

Ahmed Adam Salim,

secretar general la Camera Impozitării

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind ratificarea Conventiei dintre România si Republica Sudan pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit si pe capital, semnată la Bucuresti la 31 mai 2007

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea privind ratificarea Conventiei dintre România si Republica Sudan pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit si pe capital, semnată la Bucuresti la 31 mai 2007, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 28 decembrie 2007.

Nr. 1.163.

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI TINERETULUI

 

ORDIN

pentru completarea prevederilor Ordinului ministrului educatiei si cercetării nr. 5.652/2006 privind acreditarea unitătii de învătământ preuniversitar particular Mark Twain International School din Voluntari

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare,

tinând cont de dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare institutională în vederea autorizării, acreditării si evaluării periodice a organizatiilor furnizoare de educatie,

având în vederea prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitătilor de învătământ preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodică a unitătilor de învătământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar nr. 19 din 22 noiembrie 2007 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unitătile de învătământ preuniversitar particular evaluate în perioada septembrie – noiembrie 2007,

tinând cont de dispozitiile Ordinului ministrului educatiei si cercetării nr. 5.652/2006 privind acreditarea unitătii de învătământ preuniversitar particular Mark Twain International School din Voluntari,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul educatiei, cercetării si tineretului emite prezentul ordin.

Art. I. – Ordinul ministrului educatiei si cercetării nr. 5.652/2006 privind acreditarea unitătii de învătământ preuniversitar particular Mark Twain International School din Voluntari, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.005 bis din 18 decembrie 2006, se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (2) si (3), cu următorul cuprins:

„(2). Se acreditează unitatea de învătământ preuniversitar particular Mark Twain International School din Voluntari, pentru nivelul de învătământ gimnazial, cu sediul în localitatea Voluntari str. Erou lancu Nicolae nr. 25B, judetul Ilfov. Activitatea de învătământ se desfăsoară si în imobilul situat în localitatea Voluntari str. Erou lancu Nicolae nr. 89–93, judetul Ilfov.

(3) Nivelul de învătământ gimnazial din cadrul unitătii de învătământ preuniversitar particular Mark Twain International School din Voluntari, acreditat conform alin. (2) din prezentul ordin, devine parte a sistemului national de învătământ începând cu anul scolar 2008–2009.”

2. La articolul 4 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

„(2) Personalul didactic si nedidactic angajat la nivelul de învătământ gimnazial se preia la unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Mark Twain International School din Voluntari, începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin.”

3. La articolul 5 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

„(2) Unitatea de învătământ preuniversitar particular Mark Twain International School din Voluntari are dreptul de a organiza examene de absolvire si poate gestiona si elibera acte de studii, recunoscute de Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului si pentru nivelul de învătământ gimnazial, acreditat potrivit dispozitiilor prezentului ordin.”

Art. II. – Fundatia „The Mark Twain International School” din Ilfov, unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Mark Twain International School din Voluntari, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Scolar al Judetului Ilfov vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. – Prevederile prezentului ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Cristian Mihai Adomnitei

 

Bucuresti, 17 decembrie 2007.

Nr. 2.841.

 


MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI TINERETULUI

 

ORDIN

privind acreditarea unitătii de învătământ preuniversitar particular „Scoala Mea” din Bucuresti

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare,

tinând cont de dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare institutională în vederea autorizării, acreditării si evaluării periodice a organizatiilor furnizoare de educatie,

având în vederea prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitătilor de învătământ preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodică a unitătilor de învătământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar nr. 19 din 22 noiembrie 2007 privind propunerea de acordare/neacordare a autorizatiei de functionare provizorie, respectiv a acreditării pentru unitătile de învătământ preuniversitar de stat si particular evaluate în perioada septembrie–noiembrie 2007,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul educatiei, cercetării si tineretului emite prezentul ordin.

Art. 1. – Se acreditează unitatea de învătământ preuniversitar particular „Scoala Mea” din Bucuresti, pentru nivelul de învătământ primar, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Zeletin nr. 10–12, sectorul 1.

Art. 2. – Unitatea de învătământ preuniversitar particular „Scoala Mea” din Bucuresti, acreditată potrivit art. 1, este persoană juridică de drept privat si de interes public, parte a sistemului national de învătământ, si beneficiază de toate drepturile si obligatiile prevăzute de lege, începând cu anul scolar 2008–2009.

Art. 3. – (1) Unitatea de învătământ preuniversitar particular „Scoala Mea” din Bucuresti dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat si care va fi utilizat numai în interesul învătământului.

(2) În cazul desfiintării unitătii de învătământ preuniversitar particular „Scoala Mea” din Bucuresti, destinatia patrimoniului acesteia se stabileste conform legii.

Art. 4. – Personalul didactic si nedidactic din unitatea de învătământ autorizată se preia la unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată „Scoala Mea” din Bucuresti, începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin.

Art. 5. – Unitatea de învătământ preuniversitar particular „Scoala Mea” din Bucuresti are dreptul de a organiza examene de absolvire si poate gestiona si elibera acte de studii, recunoscute de Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului.

Art. 6. – Unitatea de învătământ preuniversitar particular „Scoala Mea” din Bucuresti este monitorizată si controlată periodic de către Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 7. – Fundatia pentru „Metode de educatie alternative” din Bucuresti, unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată „Scoala Mea” din Bucuresti, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 8. – Prevederile prezentului ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Cristian Mihai Adomnitei

 

Bucuresti, 17 decembrie 2007.

Nr. 2.843.

 


MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI TINERETULUI

 

ORDIN

privind acreditarea unitătii de învătământ preuniversitar particular Scoala „Elf” din Cluj-Napoca

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare,

tinând cont de dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare institutională în vederea autorizării, acreditării si evaluării periodice a organizatiilor furnizoare de educatie,

având în vederea prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitătilor de învătământ preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodică a unitătilor de învătământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar nr. 19 din 22 noiembrie 2007 privind propunerea de acordare/neacordare a autorizatiei de functionare provizorie, respectiv a acreditării pentru unitătile de învătământ preuniversitar de stat si particular evaluate în perioada septembrie–noiembrie 2007,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul educatiei, cercetării si tineretului emite prezentul ordin.

Art. 1. – Se acreditează unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala „Elf din Cluj-Napoca, pentru nivelul de învătământ primar, cu sediul în localitatea Cluj-Napoca, str. Pascaly nr. 2-4, judetul Cluj.

Art. 2. – Unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala „Elf din Cluj-Napoca, acreditată potrivit art. 1, este persoană juridică de drept privat si de interes public, parte a sistemului national de învătământ, si beneficiază de toate drepturile si obligatiile prevăzute de lege, începând cu anul scolar 2008–2009.

Art. 3. – (1) Unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala „Elf din Cluj-Napoca dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat si care va fi utilizat numai în interesul învătământului.

(2) În cazul desfiintării unitătii de învătământ preuniversitar particular Scoala „Elf din Cluj-Napoca, destinatia patrimoniului acesteia se stabileste conform legii.

Art. 4. – Personalul didactic si nedidactic din unitatea de învătământ autorizată se preia la unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Scoala „Elf din Cluj-Napoca, începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin.

Art. 5. – Unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala „Elf din Cluj-Napoca are dreptul de a organiza examene de absolvire si poate gestiona si elibera acte de studii, recunoscute de Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului.

Art. 6. – Unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala „Elf din Cluj-Napoca este monitorizată si controlată periodic de către Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Scolar al Judetului Cluj, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 7. – Fundatia „Tăndărică” din Cluj-Napoca, unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Scoala „Elf din Cluj-Napoca, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Scolar al Judetului Cluj vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 8. – Prevederile prezentului ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Cristian Mihai Adomnitei

 

Bucuresti, 17 decembrie 2007.

Nr. 2.844.

 


MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI TINERETULUI

 

ORDIN

privind acreditarea unitătii de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Tăndărică 4” din Cluj-Napoca

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare,

tinând cont de dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare institutională în vederea autorizării, acreditării si evaluării periodice a organizatiilor furnizoare de educatie,

având în vederea prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitătilor de învătământ preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodică a unitătilor de învătământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar nr. 19 din 22 noiembrie 2007 privind propunerea de acordare/neacordare a autorizatiei de functionare provizorie, respectiv a acreditării pentru unitătile de învătământ preuniversitar de stat si particular evaluate în perioada septembrie–noiembrie 2007,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul educatiei, cercetării si tineretului emite prezentul ordin.

Art. 1. – Se acreditează unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Tăndărică 4” din Cluj-Napoca, pentru nivelul de învătământ prescolar, cu sediul în localitatea Cluj-Napoca, Str. Dorobantilor nr. 67, judetul Cluj.

Art. 2. – Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Tăndărică 4” din Cluj-Napoca, acreditată potrivit art. 1, este persoană juridică de drept privat si de interes public, parte a sistemului national de învătământ, si beneficiază de toate drepturile si obligatiile prevăzute de lege, începând cu anul scolar 2008–2009.

Art. 3. – (1) Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Tăndărică 4” din Cluj-Napoca dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat si care va fi utilizat numai în interesul învătământului.

(2) În cazul desfiintării unitătii de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Tăndărică 4” din Cluj-Napoca, destinatia patrimoniului acesteia se stabileste conform legii.

Art. 4. - Personalul didactic si nedidactic din unitatea de învătământ autorizată se preia la unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Grădinita „Tăndărică 4” din Cluj-Napoca, începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin.

Art. 5. – Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Tăndărică 4” din Cluj-Napoca este monitorizată si controlată periodic de către Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Scolar al Judetului Cluj, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6. – Fundatia „Tăndărică” din Cluj-Napoca, unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Grădinita „Tăndărică 4” din Cluj-Napoca, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Scolar al Judetului Cluj vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. – Prevederile prezentului ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Cristian Mihai Adomnitei

 

Bucuresti, 17 decembrie 2007.

Nr. 2.845.

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI TINERETULUI

 

ORDIN

privind acreditarea unitătii de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Tăndărică 3” din Cluj-Napoca

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare,

tinând cont de dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare institutională în vederea autorizării, acreditării si evaluării periodice a organizatiilor furnizoare de educatie,


având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitătilor de învătământ preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodică a unitătilor de învătământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar nr. 19 din 22 noiembrie 2007 privind propunerea de acordare/neacordare a autorizatiei de functionare provizorie, respectiv a acreditării pentru unitătile de învătământ preuniversitar de stat si particular evaluate în perioada septembrie–noiembrie 2007,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul educatiei, cercetării si tineretului emite prezentul ordin.

Art. 1. – Se acreditează unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Tăndărică 3” din Cluj-Napoca, pentru nivelul de învătământ prescolar, cu sediul în localitatea Cluj-Napoca, str. Grigore Alexandrescu nr. 43, judetul Cluj.

Art. 2. – Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Tăndărică 3” din Cluj-Napoca, acreditată potrivit art. 1, este persoană juridică de drept privat si de interes public, parte a sistemului national de învătământ, si beneficiază de toate drepturile si obligatiile prevăzute de lege, începând cu anul scolar 2008 – 2009.

Art. 3. – (1) Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Tăndărică 3” din Cluj-Napoca dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat si care va fi utilizat numai în interesul învătământului.

(2) În cazul desfiintării unitătii de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Tăndărică 3” din Cluj-Napoca, destinatia patrimoniului acesteia se stabileste conform legii.

Art. 4. – Personalul didactic si nedidactic din unitatea de învătământ autorizată se preia la unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Grădinita „Tăndărică 3” din Cluj-Napoca, începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin.

Art. 5. – Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Tăndărică 3” din Cluj-Napoca este monitorizată si controlată periodic de către Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Scolar al Judetului Cluj, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6. – Fundatia „Tăndărică” din Cluj-Napoca, unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Grădinita „Tăndărică 3” din Cluj-Napoca, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Scolar al Judetului Cluj vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. – Prevederile prezentului ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Cristian Mihai Adomnitei

 

Bucuresti, 17 decembrie 2007.

Nr. 2.846.

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI TINERETULUI

 

ORDIN

privind acreditarea unitătii de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Tăndărică 2” din Cluj-Napoca

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare,

tinând cont de dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare institutională în vederea autorizării, acreditării si evaluării periodice a organizatiilor furnizoare de educatie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitătilor de învătământ preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodică a unitătilor de învătământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar nr. 19 din 22 noiembrie 2007 privind propunerea de acorda re/neacorda re a autorizatiei de functionare provizorie, respectiv a acreditării pentru unitătile de învătământ preuniversitar de stat si particular evaluate în perioada septembrie–noiembrie 2007,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul educatiei, cercetării si tineretului emite prezentul ordin.

Art. 1. – Se acreditează unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Tăndărică 2” din Cluj-Napoca, pentru nivelul de învătământ prescolar, cu sediul în localitatea Cluj-Napoca, Str. Republicii nr. 30, judetul Cluj.

Art. 2. – Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Tăndărică 2” din Cluj-Napoca, acreditată potrivit art. 1, este persoană juridică de drept privat si de interes public, parte a sistemului national de învătământ, si beneficiază de toate drepturile si obligatiile prevăzute de lege, începând cu anul scolar 2008–2009.

Art. 3. – (1) Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Tăndărică 2” din Cluj-Napoca dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat si care va fi utilizat numai în interesul învătământului.

(2) În cazul desfiintării unitătii de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Tăndărică 2” din Cluj-Napoca, destinatia patrimoniului acesteia se stabileste conform legii.

Art. 4. – Personalul didactic si nedidactic din unitatea de învătământ autorizată se preia la unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Grădinita „Tăndărică 2” din Cluj-Napoca, începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin.

Art. 5. – Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Tăndărică 2” din Cluj-Napoca este monitorizată si controlată periodic de către Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Scolar al Judetului Cluj, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6. – Fundatia „Tăndărică” din Cluj-Napoca, unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Grădinita „Tăndărică 2” din Cluj-Napoca, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Scolar al Judetului Cluj vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. – Prevederile prezentului ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Cristian Mihai Adomnitei

 

Bucuresti, 17 decembrie 2007.

Nr. 2.847.

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI TINERETULUI

 

ORDIN

privind acreditarea unitătii de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Tăndărică 1” din Cluj-Napoca

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare,

tinând cont de dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare institutională în vederea autorizării, acreditării si evaluării periodice a organizatiilor furnizoare de educatie,

având în vederea prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitătilor de învătământ preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodică a unitătilor de învătământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar nr. 19 din 22 noiembrie 2007 privind propunerea de acordare/neacordare a autorizatiei de functionare provizorie, respectiv a acreditării pentru unitătile de învătământ preuniversitar de stat si particular evaluate în perioada septembrie–noiembrie 2007,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul educatiei, cercetării si tineretului emite prezentul ordin.

Art. 1. – Se acreditează unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Tăndărică 1” din Cluj-Napoca, pentru nivelul de învătământ prescolar, cu sediul în localitatea Cluj-Napoca, str. Alverna nr. 66, judetul Cluj.

Art. 2. – Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Tăndărică 1” din Cluj-Napoca, acreditată potrivit art. 1, este persoană juridică de drept privat si de interes public, parte a sistemului national de învătământ, si beneficiază de toate drepturile si obligatiile prevăzute de lege, începând cu anul scolar 2008–2009.

Art. 3. – (1) Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Tăndărică 1” din Cluj-Napoca dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat si care va fi utilizat numai în interesul învătământului.

(2) În cazul desfiintării unitătii de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Tăndărică 1” din Cluj-Napoca, destinatia patrimoniului acesteia se stabileste conform legii.

Art. 4. – Personalul didactic si nedidactic din unitatea de învătământ autorizată se preia la unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Grădinita „Tăndărică 1” din Cluj-Napoca, începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin.

Art. 5. – Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Tăndărică 1” din Cluj-Napoca este monitorizată si controlată periodic de către Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Scolar al Judetului Cluj, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6. – Fundatia „Tăndărică” din Cluj-Napoca, unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Grădinita „Tăndărică 1” din Cluj-Napoca, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Scolar al Judetului Cluj vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. – Prevederile prezentului ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Cristian Mihai Adomnitei

 

Bucuresti, 17 decembrie 2007. Nr. 2.848.

 


MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI TINERETULUI

 

ORDIN

privind acreditarea unitătii de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Helen” din Cluj-Napoca

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare,

tinând cont de dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare institutională în vederea autorizării, acreditării si evaluării periodice a organizatiilor furnizoare de educatie,

având în vederea prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitătilor de învătământ preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodică a unitătilor de învătământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar nr. 19 din 22 noiembrie 2007 privind propunerea de acordare/neacordare a autorizatiei de functionare provizorie, respectiv a acreditării pentru unitătile de învătământ preuniversitar de stat si particular evaluate în perioada septembrie–noiembrie 2007,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, cu modificările si completările ulterioare, ministrul educatiei, cercetării si tineretului emite prezentul ordin.

Art. 1. – Se acreditează unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Helen” din Cluj-Napoca, pentru nivelul de învătământ prescolar, cu sediul în localitatea Cluj-Napoca, str. Mircea Eliade nr. 22, judetul Cluj.

Art. 2. – Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Helen” din Cluj-Napoca, acreditată potrivit art. 1, este persoană juridică de drept privat si de interes public, parte a sistemului national de învătământ, si beneficiază de toate drepturile si obligatiile prevăzute de lege, începând cu anul scolar 2008–2009.

Art. 3. – (1) Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Helen” din Cluj-Napoca dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat si care va fi utilizat numai în interesul învătământului.

(2) În cazul desfiintării unitătii de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Helen” din Cluj-Napoca, destinatia patrimoniului acesteia se stabileste conform legii.

Art. 4. – Personalul didactic si nedidactic din unitatea de învătământ autorizată se preia la unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Grădinita „Helen” din Cluj-Napoca, începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin.

Art. 5. – Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Helen” din Cluj-Napoca este monitorizată si controlată periodic de către Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Scolar al Judetului Cluj, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6. – Societatea Comercială „KIDNET” – S.R.L. din Cluj-Napoca, unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Grădinita „Helen” din Cluj-Napoca, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Scolar al Judetului Cluj vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. – Prevederile prezentului ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Cristian Mihai Adomnitei

 

Bucuresti, 17 decembrie 2007. Nr. 2.849.

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI TINERETULUI

 

ORDIN

privind acreditarea unitătii de învătământ preuniversitar particular „Grădinita Mea” din Bucuresti

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare,

tinând cont de dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare institutională în vederea autorizării, acreditării si evaluării periodice a organizatiilor furnizoare de educatie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitătilor de învătământ preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodică a unitătilor de învătământ preuniversitar,


luând în considerare Hotărârea Consiliului Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar nr. 19 din 22 noiembrie 2007 privind propunerea de acordare/neacordare a autorizatiei de functionare provizorie, respectiv a acreditării pentru unitătile de învătământ preuniversitar de stat si particular evaluate în perioada septembrie – noiembrie 2007,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul educatiei, cercetării si tineretului emite prezentul ordin.

Art. 1. – Se acreditează unitatea de învătământ preuniversitar particular „Grădinita Mea” din Bucuresti, pentru nivelul de învătământ prescolar, cu sediul în municipiul Bucuresti, Str. Acumulatorului nr. 1, sectorul 1.

Art. 2. – Unitatea de învătământ preuniversitar particular „Grădinita Mea” din Bucuresti, acreditată potrivit art. 1, este persoană juridică de drept privat si de interes public, parte a sistemului national de învătământ, si beneficiază de toate drepturile si obligatiile prevăzute de lege, începând cu anul scolar 2008 –2009.

Art. 3. – (1) Unitatea de învătământ preuniversitar particular „Grădinita Mea” din Bucuresti dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat si care va fi utilizat numai în interesul învătământului.

(2) În cazul desfiintării unitătii de învătământ preuniversitar particular „Grădinita Mea” din Bucuresti, destinatia patrimoniului acesteia se stabileste conform legii.

Art. 4. – Personalul didactic si nedidactic din unitatea de învătământ autorizată se preia la unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată „Grădinita Mea” din Bucuresti, începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin.

Art. 5. – Unitatea de învătământ preuniversitar particular „Grădinita Mea” din Bucuresti este monitorizată si controlată periodic de către Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6. – Fundatia pentru „Metode de educatie alternative” din Bucuresti, unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată „ Grădinita mea” din Bucuresti, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. – Prevederile prezentului ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Cristian Mihai Adomnitei

 

Bucuresti, 17 decembrie 2007.

Nr. 2.850.

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI TINERETULUI

 

ORDIN

privind acreditarea unitătii de învătământ preuniversitar particular Grădinita „ELPIS” din Dej

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare,

tinând cont de dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare institutională în vederea autorizării, acreditării si evaluării periodice a organizatiilor furnizoare de educatie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitătilor de învătământ preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodică a unitătilor de învătământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar nr. 19 din 22 noiembrie 2007 privind propunerea de acorda re/neacorda re a autorizatiei de functionare provizorie, respectiv a acreditării pentru unitătile de învătământ preuniversitar de stat si particular evaluate în perioada septembrie – noiembrie 2007,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul educatiei, cercetării si tineretului emite prezentul ordin.

Art. 1. – Se acreditează unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „ELPIS” din Dej, pentru nivelul de învătământ prescolar, cu sediul în localitatea Dej, str. Carpati nr. 6, judetul Cluj.

Art. 2. – Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „ELPIS” din Dej, acreditată potrivit art. 1, este persoană juridică de drept privat si de interes public, parte a sistemului national de învătământ, si beneficiază de toate drepturile si obligatiile prevăzute de lege, începând cu anul scolar 2008 –2009.

Art. 3. – (1) Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „ELPIS” din Dej dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat si care va fi utilizat numai în interesul învătământului.

(2) În cazul desfiintării unitătii de învătământ preuniversitar particular Grădinita „ELPIS” din Dej, destinatia patrimoniului acesteia se stabileste conform legii.

Art. 4. – Personalul didactic si nedidactic din unitatea de învătământ autorizată se preia la unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Grădinita „ELPIS” din Dej, începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin.

Art. 5. – Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „ELPIS” din Dej este monitorizată si controlată periodic de Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Scolar al Judetului Cluj, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6. – Fundatia „ELPIS” din Dej, unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Grădinita „ELPIS” din Dej, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Scolar al Judetului Cluj vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. – Prevederile prezentului ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Cristian Mihai Adomnitei

 

Bucuresti, 17 decembrie 2007.

Nr. 2.851.

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind retragerea autorizatiei de functionare, la cerere, a Societătii Comerciale „Confort Broker de Asigurare” – S.R.L.

 

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscală 14045240/01.07.2001, reprezentată legal de presedinte, în temeiul art. 4 alin. (19), precum si al art. 39 alin. (5) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare,

în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor adoptată în sedinta din data de 11 decembrie 2007, conform art. 4 alin. (22)–(241) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, în cadrul căreia a fost analizată documentatia aferentă Notei nr. IX 564 din 20 noiembrie 2007 privind controlul inopinat efectuat la Societatea Comercială „Confort Broker de Asigurare” – S.R.L., s-a decis retragerea, la cerere, a autorizatiei de functionare a Societătii Comerciale „Confort Broker de Asigurare” – S.R.L, cu sediul în municipiul Bucuresti, Prelungirea Ghencea nr. 38–40, et. 1, sectorul 6, înregistrată la oficiul registrului comertului cu nr. J40/11069/22.06.2005, cod unic de înregistrare 17714179, si înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare sub nr. RBK – 305/25.08.2005, reprezentată legal de domnul Vlad Viorel Florian, în calitate de administrator,

avându-se în vedere motivele de drept si de fapt, s-au retinut următoarele:

Prin Adresa înregistrată la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor sub nr. 20.236 din 4 octombrie 2007, Societatea Comercială „Confort Broker de Asigurare” – S.R.L a solicitat autoritătii de supraveghere aprobarea retragerii autorizatiei de functionare.

În vederea aprobării cererii de retragere a autorizatiei de functionare, directia de specialitate a Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor a procedat la verificarea situatiei financiare a societătii, conform prevederilor art. 5 lit. g) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, constatând următoarele:

– societatea a solicitat tuturor societătilor de asigurare cu care a colaborat rezilierea contractelor de intermediere încheiate cu acestea;

– societatea, în perioadele 1 ianuarie 2006 – 5 iulie 2006 si 1 ianuarie 2007 – 8 februarie 2007, a detinut polite de răspundere civilă profesională ce nu au respectat limitele legale ale contractului de asigurare, încălcând prevederile art. 35 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 7 lit. a) si b) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare si/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.110/2004, cu modificările ulterioare. Totodată, în perioada 5 iulie 2006 –13 iulie 2006, societatea nu a detinut polita de răspundere civilă profesională, încălcând prevederile legale sus-mentionate. Pentru aceste fapte Societatea Comercială „Confort Broker de Asigurare” – S.R.L. a fost sanctionată cu avertisment scris prin Decizia de sanctionare nr. 574 din 16 august 2007;

– raportările lunare privind virarea taxei de functionare au fost transmise conform prevederilor art. 36 alin. (3) si (4) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, coroborate cu prevederile Ordinului presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 113.135/2006;

– raportările semestriale si anuale au fost depuse în integralitate si la termen;

– raportările trimestriale au fost transmise cu întârziere, încălca ndu-se astfel prevederile art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. c) din Normele privind forma si continutul raportărilor financiare, precum si informatiile, documentele si certificările necesare pentru întocmirea acestor raportări, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.117/2005, cu modificările si completările ulterioare, precum si prevederile art. 3 alin. (4) din Normele privind forma si continutul raportărilor pe care trebuie să le întocmească brokerii de asigurare si/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 113.139/2006.

Având în vedere cererea societătii de retragere a autorizatiei de functionare, precum si rezultatele actiunii de control, în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) si ale art. 8 alin. (2) lit. a), coroborate cu prevederile art. 35 alin. (7) lit. e)din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor a hotărât în sedinta din data de 11 decembrie 2007 retragerea autorizatiei de functionare, la cerere, a Societătii Comerciale „Confort Broker de Asigurare” – S.R.L.,

drept care se decide:

Art. 1. – Se retrage autorizatia de functionare, la cerere, a Societătii Comerciale „Confort Broker de Asigurare” – S.R.L., cu sediul în municipiul Bucuresti, Prelungirea Ghencea nr. 38–40, et. 1, sectorul 6, înregistrată la oficiul registrului comertului cu nr. J40/11069/22.06.2005, cod unic de înregistrare 17714179, si înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare sub nr. RBK – 305/25.08.2005, reprezentată legal de domnul Vlad Viorel Florian, în calitate de administrator.

Art. 2. – Se interzice Societătii Comerciale „Confort Broker de Asigurare” – S.R.L. să desfăsoare activitatea de broker de asigurare de la data primirii prezentei decizii, conform prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, si ale normelor date în aplicarea acesteia.

Art. 3. – Societatea comercială sus-mentionată are obligatia să îsi notifice clientii, în termen de 3 zile de la data primirii prezentei decizii, în vederea efectuării plătii ratelor scadente la contractele în curs de derulare direct la asigurători, rămânând direct răspunzătoare pentru îndeplinirea obligatiilor asumate prin contractele în vigoare la data emiterii prezentei decizii.

Art. 4. – (1) Împotriva prezentei decizii, Societatea Comercială „Confort Broker de Asigurare” – S.R.L. poate face plângere la Curtea de Apel Bucuresti, în termen de 30 de zile de ia comunicarea acesteia, conform art. 40 din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

(2) În conformitate cu art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, plângerea adresată Curtii de Apel Bucuresti nu suspendă pe timpul solutionării acesteia executarea deciziei emise de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.

Art. 5. – Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 alin. (2) din Leqea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 13 decembrie 2007.

Nr. 1.061.

 

REPUBLICĂRI

 

ORDONANTA GUVERNULUI Nr. 65/1994

privind organizarea activitătii de expertiză contabilă si a contabililor autorizati *)

 


*) Republicată în temeiul art. IV din Ordonanta Guvernului nr. 17/2007 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitătii de expertiză contabilă si a contabililor autorizati, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 84 din 2 februarie 2007, aprobata cu modificări prin Legea nr. 269/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 678 din 4 octombrie 2007, dându-se textelor o nouă numerotare.

Ordonanta Guvernului nr. 65/1994 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 243 din 30 august 1994, a fost aprobată cu modificări prin Legea nr. 42/1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 103 din 29 mai 1995 si ulterior a mai fost modificată si completată prin:

– Ordonanta Guvernului nr. 50/1997 pentru modificarea si completarea articolului 14 din Ordonanta Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitătii de expertiză contabilă si a contabililor autorizati, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 224 din 30 august 1997, aprobată cu modificări prin Legea nr. 126/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 340 din 16 iulie 1999;

– Ordonanta Guvernului nr. 89/1998 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitătii de expertiză contabilă si a contabililor autorizati, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 314 din 27 august 1998, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 186/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 592 din 6 decembrie 1999;

– Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 598 din 22 august 2003, cu modificările ulterioare;

– Ordonanta Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea si exercitarea activitătii de consultantă fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 538 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 287 din 29 aprilie 2002;

– Ordonanta Guvernului nr. 86/2003 privind unele reglementări în domeniul financiar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 624 din 31 august 2003, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 609/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 930 din 23 decembrie 2003.

 

CAPITOLUL I

Calitatea de expert contabil si contabil autorizat

 

Art. 1. – Profesia de expert contabil si de contabil autorizat se exercită de către persoanele care au această calitate, în conditiile prevăzute de prezenta ordonantă.

Art. 2. – (1) Expertul contabil este persoana care a dobândit această calitate în conditiile prezentei ordonante si are competenta profesională de a organiza si conduce contabilitatea, de a supraveghea gestiunea societătilor comerciale, de a întocmi situatiile financiare si de a efectua expertize contabile.

(2) Asupra constatărilor, concluziilor, opiniilor si recomandărilor sale. expertul contabil întocmeste raport.

(3) Contabilul autorizat este persoana care a dobândit această calitate în conditiile prezentei ordonante si are competenta de a tine contabilitatea si de a pregăti lucrările în vederea întocmirii situatiilor financiare.

Art. 3. – (1) Accesul la profesia de expert contabil si de contabil autorizat se face pe bază de examen de admitere, la care să se obtină cel putin media 7 si minimum nota 6 la fiecare disciplină, efectuarea unui stagiu de 3 ani si sustinerea unui examen de aptitudini la terminarea stagiului.

(2) În termen de 6 luni de la publicarea prezentei ordonante în Monitorul Oficial al României, prin hotărâre a Guvernului va fi aprobat Regulamentul privind accesul la profesia de expert contabil si de contabil autorizat. Regulamentul va fi elaborat de Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România si avizat de Ministerul Finantelor si de Ministerul Educatiei Nationale*).

Art. 4. – (1) Se poate prezenta la examenul de admitere prevăzut la art. 3 pentru profesia de expert contabil persoana care îndeplineste următoarele conditii:

a) are capacitate de exercitiu deplină;

b) are studii economice superioare cu diplomă recunoscută de Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului;

c) nu a suferit nicio condamnare care, potrivit legislatiei în vigoare, interzice dreptul de gestiune si de administrare a societătilor comerciale.

(2) La cerere, persoanele care au titlul de academician, profesorii si conferentiarii universitari, doctorii în economie si doctorii docenti, cu specialitatea finante sau contabilitate, au acces la profesia de expert contabil pe baza titlului de doctor. cu îndeplinirea conditiilor prevăzute la alin. (1) lit. a) si c) si sustinerea unui interviu privind normele de organizare si functionare a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati.

Art. 5. – Se poate prezenta la examenul de admitere prevăzut la art. 3 pentru profesia de contabil autorizat persoana care îndeplineste următoarele conditii:

a) are capacitate de exercitiu deplină;

b) are studii medii cu diplomă recunoscută de Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului;

c) nu a suferit nicio condamnare, care, potrivit legiSIatiei în vigoare, interzice dreptul de gestiune si de administrare a societătilor comerciale.

 


*) În prezent, atributiile Ministerului Finantelor si Ministerului Educatiei Nationale sunt preluate de Ministerul Economiei si Finantelor si, respectiv, de Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului.

 

 

CAPITOLUL II

Exercitarea profesiei de expert contabil si de contabil autorizat

 

SECTIUNEA 1

Expertul contabil

 

Art. 6. – Expertul contabil poate executa pentru persoanele fizice si juridice următoarele lucrări:

a) tine sau supraveghează contabilitatea si întocmeste sau verifică si semnează situatiile financiare;

b) acordă asistentă privind organizarea si tinerea contabilitătii;

c) efectuează analize economico-financiare si evaluări patrimoniale;

d) efectuează expertize contabile dispuse de organele judiciare sau solicitate de persoane fizice ori juridice în conditiile prevăzute de lege;

e) execută alte lucrări cu caracter financiar-contabil, de organizare administrativă si informatică;

f) Îndeplineste, potrivit dispozitiilor legale, atributiile prevăzute în mandatul de cenzor la societătile comerciale;

g) acordă asistenta de specialitate necesară pentru înfiintarea si reorganizarea societătilor comerciale;

h) efectuează pentru persoane fizice si juridice servicii profesionale care presupun cunostinte de contabilitate.

Art. 7. – Persoanele fizice si juridice care au calitatea de expert contabil pot efectua activitătile de audit financiar si consultantă fiscală, cu respectarea reglementărilor specifice acestor activităti.

Art. 8. – Expertii contabili pot să-si exercite profesia individual ori se pot constitui în societăti comerciale potrivit legii.

Art. 9. – Societătile comerciale de expertiză contabilă trebuie să îndeplinească următoarele conditii:

a) să aibă ca obiect de activitate exercitarea profesiei de expert contabil;

b) majoritatea actionarilor sau asociatilor să fie experti contabili si să detină majoritatea actiunilor sau a părtilor sociale;

c) consiliul de administratie al societătii comerciale să fie ales în majoritate dintre actionarii sau asociatii experti contabili;

d) actiunile să fie nominative si orice nou asociat sau actionar să fie admis de adunarea generală.

 

SECTIUNEA a 2-a

Contabilul autorizat

 

Art. 10. – Contabilul autorizat poate executa pentru persoanele fizice si juridice următoarele lucrări:

a) tine contabilitatea operatiunilor economico-financiare prevăzute în contract;

b) pregăteste lucrările în vederea elaborării situatiilor financiare.

Art. 11. – Contabilii autorizati pot să-si exercite profesia individual ori în societăti comerciale.

 

SECTIUNEA a 3-a

Dispozitii comune privind expertii contabili si contabilii autorizati

 

Art. 12. – (1) Expertilor contabili si contabililor autorizati le este interzis să efectueze lucrări pentru operatorii economici sau pentru institutiile la care sunt salariati si pentru cei cu care angajatorii lor sunt în raporturi contractuale ori se află în concurentă. De asemenea, le este interzis să efectueze lucrări pentru operatorii economici, în cazul în care sunt rude sau afini până la gradul al patrulea inclusiv sau soti ai administratorilor.

(2) Expertii contabili si contabilii autorizati nu pot efectua pentru terti lucrările prevăzute la art. 6 si 10, în situatia în care există elemente care atestă starea de conflict de interese sau de incompatibilitate.

(3) Activitatea de cenzor poate fi desfăsurată, potrivit legii, de către expertii contabili, persoanele cu studii economice superioare cu diplomă recunoscută de Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului si experientă în activitatea financiar-contabilă de cel putin 5 ani, precum si de către societătile comerciale membre ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România.

Art. 13. – Expertii contabili si contabilii autorizati garantează răspunderea civilă privind activitatea desfăsurată, prin subscrierea unei polite de asigurare sau prin vărsarea unei contributii la fondul de garantii.

Art. 14. – Relatiile expertilor contabili, contabililor autorizati si societătilor comerciale de profil cu clientii se stabilesc prin contract scris de prestări de servicii, semnat de ambele părti.

 

 

 


Art. 15. – Onorariile stabilite pentru expertizele contabile dispuse din oficiu în cursul procesului penal, conform art. 116. 124 si 125 din Codul de procedură penală, în cauzele privind infractiuni prevăzute în Codul penal sau în legi speciale, prin care a fost prejudiciat avutul public, vor fi avansate de la bugetul de stat prin bugetele Ministerului Justitiei, Ministerului Public sau Ministerului Internelor si Reformei Administrative, după caz, urmând ca sumele să fie recuperate de la persoanele vinovate la pronuntarea hotărârii judecătoresti definitive.

 

SECTIUNEA a 4-a

Răspunderile expertilor contabili si ale contabililor autorizati

 

Art. 16.  – (1) Expertii contabili si contabilii autorizati răspund, în exercitarea profesiei, disciplinar, administrativ, civil si penal. după caz, potrivit legii.

(2) Limitele răspunderii civile a expertilor contabili si contabililor autorizati se stabilesc prin contractele de prestări de servicii încheiate în conditiile legii, în functie de uzantele interne si internationale ale profesiei contabile.

Art. 17. – (1) Sanctiunile disciplinare ce se aplică expertilor contabili si contabililor autorizati, în raport cu gravitatea abaterilor săvârsite, sunt următoarele:

a) mustrare;

b) avertisment scris;

c) suspendarea dreptului de a exercita profesia de expert contabil sau de contabil autorizat pe o perioadă de timp de la 3 luni la un an;

d) interzicerea dreptului de a exercita profesia de expert contabil sau de contabil autorizat.

(2) Abaterile în functie de care se aplică sanctiunile disciplinare se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare.

 

CAPITOLUL III

Organizarea si functionarea Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati

 

SECTIUNEA 1

Organizarea si atributiile Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati

 

Art. 18. – Se înfiintează Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati, persoană juridică de utilitate publică si autonomă, din care fac parte expertii contabili si contabilii autorizati, în conditiile stabilite de prezenta ordonantă, având sediul în municipiul Bucuresti.

Art. 19. – Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati îsi constituie filiale, fără personalitate juridică, în resedintele de judet si în municipiul Bucuresti.

Art. 20. – Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati are următoarele atributii:

a) organizează examenul de admitere, efectuarea stagiului si sustinerea examenului de aptitudini pentru accesul la profesia de expert contabil si de contabil autorizat, în conformitate cu prevederile art. 3. Programele de examen. În vederea accesului la profesia de expert contabil si de contabil autorizat, reglementările privind stagiul si examenul de aptitudini se elaborează de Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România si se avizează de Ministerul Economiei si Finantelor, urmărindu-se armonizarea cu prevederile directivelor europene în domeniu;

b) organizează evidenta expertilor contabili, a contabililor autorizati si a societătilor comerciale de profil, prin înscrierea acestora în Tabloul Corpului;

c) asigură buna desfăsurare a activitătii expertilor contabili si a contabililor autorizati;

d) elaborează si publică normele privind activitatea profesională si conduita etică a expertilor contabili si a contabililor autorizati, ghidurile profesionale în domeniul financiar-contabil;

e) asigură pentru expertii contabili buna desfăsurare a activitătii de evaluare pe baza Standardelor Internationale de Evaluare;

f) sprijină formarea si dezvoltarea profesională prin programe de formare si dezvoltare profesională adecvate;

g) apără prestigiul si independenta profesională a membrilor săi în raporturile cu autoritătile publice, organisme specializate. precum si cu alte persoane juridice si fizice din tară si din străinătate;

h) colaborează cu asociatiile profesionale de profil din tară si din străinătate;

i) editează publicatii de specialitate;

j) alte atributii stabilite prin lege sau regulament.

 

SECTIUNEA a 2-a

Sectunile Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati

 

Art. 21. – (1) Activitătile prevăzute la art. 6 si, respectiv, la art. 10 pot fi desfăsurate numai de persoanele având calitatea de expert contabil, respectiv de contabil autorizat, înscrise în Tabloul Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România si dovedită cu legitimatia de membru, vizată anual. Tabloul Corpului se publică anual în Monitorul Oficial al României. În tablou sunt înscrisi toti membrii, persoane fizice, experti contabili, separat de contabilii autorizati, precum si persoanele juridice de profil, grupate în functie de criteriul teritorial.

(2) Organizarea Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România se face pe două sectiuni:

– sectiunea expertilor contabili;

– sectiunea contabililor autorizati.

(3) Evidenta persoanelor care au promovat examenul de admitere si se află în perioada de stagiu se organizează potrivit Regulamentului de organizare si functionare a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România.

(4) Membrii care nu exercită profesia vor fi înscrisi în capitole distincte, în cadrul sectiunilor prevăzute la alin. (2).

(5) Organizarea si functionarea sectiunilor se stabilesc prin Regulamentul de organizare si functionare a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România.

Art. 22. – (1) Înscrierea în Tabloul Corpului a expertilor contabili si a contabililor autorizati se face. la cerere, de către filialele judetene si a municipiului Bucuresti, dacă cei în cauză fac dovadă că îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 4 lit. a) si c). respectiv art. 5 lit. a) si c).

(2) Contestatia împotriva respingerii cererii de înscriere în Tabloul Corpului se depune în termen de 30 de zile de la data primirii comunicării si se solutionează de conducerea sectiunii expertilor contabili sau a contabililor autorizati, după caz, în termen de 30 de zile de la data înregistrării. Hotărârile sectiunilor pot fi atacate la Consiliul superior al Corpului. În termen de 15 zile de la primirea acestora, si se solutionează în termen de 15 zile de la data depunerii contestatiei. Deciziile Consiliului superior al Corpului sunt definitive.

(3) După înscrierea în tablou, expertii contabili si contabilii autorizati depun jurământ scris.

(4) Jurământul are următoarea formulare:

„Jur să aplic în mod corect si fără părtinire legile tării, să respect prevederile Regulamentului Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati si ale Codului privind conduita etică si profesională a expertilor contabili si contabililor autorizati, să păstrez secretul profesional si să aduc la îndeplinire cu constiinciozitate îndatoririle ce îmi revin în calitate de expert contabil (contabil autorizat)”.


Art. 23. – (1) Membrii Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati au obligatia să plătească cotizatiile profesionale. Neplata acestora pe o perioadă de un an atrage radierea din Tabloul Corpului.

(2) De asemenea, sunt radiati din evidentă expertii contabili si contabilii autorizati care au suferit o condamnare de natura celor prevăzute la art. 4 lit. c) sau la art. 5 lit. c). ori au săvârsit abateri grave de altă natură, prevăzute în regulament, precum si cei care nu depun în contul bugetului statului. În termenul si la nivelul prevăzut de lege, impozitul asupra onorariilorîncasate de la persoane fizice.

Art. 24. – Societătile comerciale de expertiză contabilă si societătile comerciale de contabilitate, membre ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România, au obligatia să comunice filialelor acestuia toate modificările intervenite în componenta asociatilor sau actionarilor lor.

Art. 25. – Publicitatea în legătură cu exercitarea profesiei de expert contabil si de contabil autorizat se efectuează sau se autorizează de către Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati, în interesul profesiei membrilor săi.

Art. 26. – Persoanele fizice sau juridice străine, care nu au domiciliul sau, după caz, sediul în România, pot exercita activitatea de expert contabil sau de contabil autorizat, potrivit prevederilor prezentei ordonante, dacă în tările lor au această specializare, în conditiile stabilite prin conventii bilaterale încheiate în acest scop de România cu alte state si dacă au sustinut examenul vizând cunoasterea legiSIatiei nationale în domeniul organizării si functionării societătilor comerciale, precum si a celei fiscale si contabile.

 

SECTIUNEA a 3-a

Organele de conducere ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati

 

Art. 27. – (1) Organele de conducere ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati sunt: Conferinta natională, Consiliul superior al Corpului si Biroul permanent al Consiliului superior.

(2) La filiale, organele de conducere sunt: adunarea generală, consiliul filialei si biroul permanent al acestuia.

Art. 28. – Activitatea Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati si a filialelor sale se controlează de către cenzori alesi de Conferinta natională si, respectiv, de adunările generale.

Art. 29. – (1) Organizarea si functionarea Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati se stabilesc prin Regulamentul aprobat de Conferinta natională, cu avizul Ministerului Economiei si Finantelor si al Ministerului Justitiei.

(2) Orice modificare si/sau completare a regulamentului se face numai în limita reglementărilor legale si în conformitate cu prevederile alin. (1).

Art. 30. – (1) Conferinta natională a expertilor contabili si contabililor autorizati se constituie din membrii Consiliului superior al Corpului, membrii consiliilor filialelor Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România, ai comisiilor de disciplină si din reprezentantii Ministerului Economiei si Finantelor de pe lângă Consiliul superior al Corpului si consiliile filialelor, precum si din câte un reprezentant la 100 de membri din fiecare filială desemnat de adunarea generală.

(2) Conferinta natională este legal constituită cu participarea majoritătii membrilor prevăzuti la alin. (1), iar hotărârile sunt valabil adoptate cu votul majoritătii membrilor prezenti.

(3) Prima conferintă va fi formată din presedintii filialelor Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati si delegatii expertilor contabili si contabililor autorizati. În conditiile alin. (1).

(4) Dacă la prima convocare nu se întruneste numărul necesar, este convocată din nou Conferinta natională. Aceasta este legal constituită cu participarea a cel putin 30% din numărul membrilor si reprezentantilor prevăzuti la alin. (1).

Art. 31. – Conferinta natională are următoarele atributii:

a) stabileste directiile de bază pentru asigurarea bunei exercitări a profesiei de expert contabil si de contabil autorizat;

b) aprobă Regulamentul de organizare si functionare a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România, modificările si completările acestuia, avizate de Ministerul Economiei si Finantelor si de Ministerul Justitiei, precum si Codul etic al profesionistilor contabili, care vor fi transmise de către Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea I;

c) aprobă bugetul de venituri si cheltuieli si situatiile financiare anuale ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România;

d) aprobă sistemul de salarizare pentru conducerea Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati si a filialelor acestuia, precum si pentru aparatul propriu al acestora;

e) alege si revocă membrii Consiliului superior al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati si ai comisiei de cenzori a acestuia;

f) examinează activitatea desfăsurată de Consiliul superior si de consiliile filialelor Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati si dispune măsurile necesare;

g) hotărăste sanctionarea disciplinară a membrilor Consiliului superior si ai consiliilor filialelor Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati în conformitate cu prevederile art. 17. la propunerea comisiei superioare de disciplină. Contestarea sanctiunilor hotărâte de Conferinta natională poate fi făcută la Sectia contencios administrativ a Curtii de Apel, în termen de 30 de zile de la data înstiintării oficiale. Hotărârile Curtii de Apel sunt definitive;

h) aprobă planurile anuale de activitate ale Consiliului superior si consiliilor filialelor Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati;

i) alege si revocă presedintele si 2 membri ai comisiei superioare de disciplină;

j) îndeplineste orice alte atributii prevăzute de prezenta ordonantă.

Art. 32. – (1) Presedintele Consiliului superior este ales de Conferinta natională dintre membrii Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati. Persoana respectivă poate să cumuleze această functie numai dacă desfăsoară activitate în domeniul cercetării sau în învătământul universitar de profil, care se bucură de autoritate profesională si morală deosebită.

(2) Presedintele Consiliului superior, membrii titulari si membrii supleanti sunt alesi prin vot secret, pentru un mandat de 4 ani. Pentru asigurarea continuitătii, mandatele ajumătate din membrii alesi încetează după 2 ani. Membrii cărora le încetează mandatul sunt nominalizati prin vot secret. Celorlalti membri, după 4 ani. le încetează mandatul si nu mai sunt înscrisi în listele de candidati. Presedintele si membrii cărora le încetează mandatul pot fi realesi după cel putin o perioadă egală cu cea a mandatului îndeplinit.

(3) Presedintele Consiliului superior poate fi ales pentru o perioadă de cel mult două mandate.

(4) Prevederile alin. (1). (2) si (3) referitoare la alegeri sunt aplicabile si filialelor Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati.

(5) Presedintele Consiliului superior si presedintii filialelor judetene nu pot avea atributii referitoare la conducerea executivă a Corpului Expertilor Contabili si Contabili lor Autorizati din România.

(6) Presedintele Consiliului superior reprezintă Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati în fata autoritătilor publice, precum si în raporturile cu persoanele fizice si juridice din tară si din străinătate.

Art. 33. – (1) Pe lângă Consiliul superior functionează Comisia superioară de disciplină, compusă din 7 membri titulari si 7 supleanti, astfel:

a) presedintele si 2 membri experti contabili alesi de Conferinta natională pentru un mandat de 4 ani dintre expertii înscrisi în evidenta Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România, care se bucură de autoritate profesională si morală deosebită;

b) 2 membri desemnati de ministrul economiei si finantelor;

c) 2 membri desemnati de ministrul justitiei.

(2) În aceleasi conditii se desemnează supleantii.

(3) Comisia superioară de disciplină aplică sanctiunile disciplinare prevăzute la art. 17 si solutionează contestatiile la hotărârile disciplinare pronuntate de comisiile de disciplină ale filialelor.

(4) Contestatiile împotriva hotărârilor aplicate de Comisia superioară de disciplină se depun la Consiliul superior al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati care decide.

Art. 34. – (1) Adunarea generală a filialelor este formată din membrii experti contabili si contabili autorizati, cu domiciliul stabilit în judetul respectiv sau în municipiul Bucuresti, după caz.

(2) Adunarea generală a filialei este legal constituită cu participarea majoritătii membrilor prevăzuti la alin. (1), iar hotărârile sunt valabile dacă sunt adoptate cu majoritatea celor prezenti.

(3) Dacă la prima convocare nu se întruneste numărul necesar, se convoacă din nou adunarea generală, în termen de cel mult 30 de zile, care este legal constituită cu participarea a cel putin 30% din numărul membrilor prevăzuti la alin. (1).

Art. 35. – Adunarea generală a filialei are următoarele atributii:

a) aprobă bugetul de venituri si cheltuieli al filialei si executia acestuia;

b) asigură buna exercitare a profesiei de expert contabil si de contabil autorizat pe plan local;

c) alege si revocă membrii consiliului filialei Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati si cenzorii;

d) propune, dintre membrii săi, candidati pentru Consiliul superior al Corpului Expertilor Contabili si Contabili lor Autorizati;

e) examinează activitatea desfăsurată de consiliul filialei si de comisia de disciplină care functionează pe lângă acesta si hotărăste;

f) Îndeplineste orice alte atributii stabilite de lege si de regulament sau hotărâte de Consiliul superior al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati.

Art. 36. – (1) Pe lângă consiliul filialei functionează o comisie de disciplină, compusă din 5 membri titulari si 5 supleanti: presedintele si 4 membri alesi de adunarea generală pentru un mandat de 4 ani dintre membrii experti contabili care se bucură de autoritate profesională si morală deosebită.

(2) În aceleasi conditii se desemnează supleantii.

(3) Comisia de disciplină a filialei aplică sanctiunile prevăzute la art. 17 lit. a), b) si c).

Art. 37. – (1) Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati si filialele sale îsi acoperă cheltuielile din venituri, care se constituie din:

–taxa de înscriere la examenul de expert contabil, respectiv de contabil autorizat;

– taxa de înscriere în evidenta Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati;

– cotizatiile membrilor stabilite pe transe de venituri;

– încasări din vânzarea publicatiilor proprii;

– donatii;

– alte venituri din activitatea Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati si a filialelor sale, stabilite prin regulament.

(2) Taxele de înscriere în evidentă si cotizatiile pe transe de venit se stabilesc anual de Conferinta Natională a Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati.

 

CAPITOLUL IV

Supravegherea publică

 

Art. 38. – Activitatea Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România se desfăsoară sub supravegherea autoritătii de stat, reprezentată de Ministerul Economiei si Finantelor.

Art. 39. – Persoanele desemnate de Ministerul Economiei si Finantelor să efectueze supravegherea publică a activitătii Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România au următoarele îndatoriri:

a) participă la Conferinta natională si la sedintele Consiliului superior, fără drept de vot;

b) sesizează ministrul economiei si finantelor ori de câte ori hotărârile Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România contravin reglementărilor legale. Ministerul Economiei si Finantelor poate ataca hotărârile Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România la instanta de contencios administrativ, în conditiile legii. Prin derogare de la prevederile art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările si completările ulterioare, procedura prealabilă nu este obligatorie.

Art. 40. – Pentru a-si putea exercita atributia prevăzută la art. 39 lit. b), Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România va pune ia dispozitia persoanelor desemnate de Ministerul Economiei si Finantelor o copie de pe hotărârile si deciziile luate, precum si toate materialele care au fost supuse aprobării în Consiliul superior, Biroul permanent si Conferinta natională, precum si, la cererea acestora, toate documentele care au stat la baza adoptării deciziilor si hotărârilor, în termen de 7 zile de la adoptarea acestora.

Art. 41. – Persoanele desemnate de Ministerul Economiei si Finantelor să supravegheze activitatea publică a consiliului filialei au următoarele atributii:

a) participă la lucrările adunării generale, ale consiliului filialei, ale Biroului permanent si ale comisiei de disciplină, fără drept de vot;

b) sesizează Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România cu privire la aprobarea sau refuzul de înscriere în evidenta acestuia de către consiliile filialelor, pe care le consideră nelegale;

c) sesizează Comisia superioară de disciplină cu privire la hotărârile comisiei de disciplină a filialei pe care le consideră nelegale;

d) sesizează persoanele desemnate de Ministerul Economiei si Finantelor să efectueze supravegherea publică a activitătii Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România asupra hotărârilor consiliului filialei, care contravin reglementărilor legale, precum si cu privire la cazurile prevăzute la lit. b) si c).

Art. 42. – (1) Pentru exercitarea îndatoririlor si atributiilor prevăzute la art. 39 si 41, materialele supuse dezbaterii organelor respective se transmit persoanelor desemnate de Ministerul Economiei si Finantelor cu cel putin 7 zile înainte.

(2) În cazul netransmiterii materialelor supuse dezbaterii organelor respective către persoanele desemnate de Ministerul Economiei si Finantelor, acestea pot solicita fie amânarea dezbaterilor, fie eliminarea de pe ordinea de zi a punctelor pentru care nu s-au transmis materialele ori Ministerul Economiei si Finantelor poate exercita căile de atac, în conditiile legii.

Art. 43. – (1) Exercitarea oricărei atributii specifice calitătii de expert contabil si de contabil autorizat de către persoane neautorizate sau care se află într-o situatie de incompatibilitate constituie infractiune si se sanctionează potrivit legii penale.

(2) Persoanele care exercită atributii specifice calitătii de expert contabil si de contabil autorizat fără viza anuală se sanctionează disciplinar potrivit Regulamentului de organizare si functionare a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati.

Art. 44. – Hotărârile si deciziile de interes general, adoptate de Consiliul superior, Biroul permanent si Conferinta natională, se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 30 de zile de la adoptare.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 45. – Persoanele care au calitatea de expert contabil în conditiile Decretului nr. 79/1971 privind expertiza contabilă si expertiza tehnică îsi păstrează această calitate dacă îndeplinesc conditiile prevăzute ia art. 4 lit. a) si c).

Art. 46. – Organizarea adunărilor generale de constituire a filialelor, precum si a primei conferinte nationale a expertilor contabili si contabililor autorizati se va asigura de Ministerul Economiei si Finantelor, în termen de 90 de zile de la publicarea prezentei ordonante în Monitorul Oficial al României.

Art. 47. – (1) Atributiile directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene si a municipiului Bucuresti*) privind activitatea de expertiză judiciară contabilă si tehnică, referitoare la evidenta si recomandarea expertilor, urmărirea încasării onorariilor si plata acestora, potrivit legii, trec la tribunalele judetene si al municipiului Bucuresti.

(2) Directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene si a municipiului Bucuresti vor preda tribunalelor judetene si al municipiului Bucuresti, în termen de 30 de zile de la înfiintarea Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati, evidentele expertilor contabili si expertilor tehnici, arhiva expertizei tehnice, precum si lucrările curente privind expertiza contabilă si expertiza tehnică judiciară, în vederea asigurării desfăsurării activitătii de expertiză judiciară conform reglementărilor legale.

(3) Pentru realizarea atributiilor prevăzute la alin. (1) si (2), se suplimentează statele de functii ale tribunalelor cu câte un post de inspector de specialitate sau de referent, iar cel al Tribunalului Municipiului Bucuresti**) cu 3 asemenea posturi.

Art. 48. – (1) Directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene si a municipiului Bucuresti vor vira în contul filialelor Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România soldul privind cota de 10% retinută din onorariile încasate pentru expertize contabile.

(2) Soldul provenit din cota de 10% asupra onorariilor pentru expertiza tehnică se va vira în contul Ministerului Justitiei - Biroul central pentru expertize tehnice, deschis la Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C. – S.A.

Art. 49. – (1) Prezenta ordonantă intră în vigoare la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonante prevederile referitoare la organizarea expertizei contabile din Decretul nr. 79/1971 privind expertiza contabilă si expertiza tehnică se abrogă. Prevederile din Decretul nr. 79/1971 care privesc expertiza tehnică rămân în vigoare.


*) În prezent, în cadrul Ministerului Economiei si Finantelor functionează, conform Hotărârii Guvernului nr. 386/2007, directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti.

**) Conform Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, denumirea „Tribunalul Municipiului Bucuresti” a fost înlocuită cu denumirea „Tribunalul Bucuresti”.