MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 16         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 9 ianuarie 2008

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 1.190 din 13 decembrie 2007 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 privind prevenirea si combaterea criminalitătii organizate

 

Decizia nr. 1.207 din 13 decembrie 2007 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 177/2002 privind salarizarea si alte drepturi ale magistratilor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

62/2007. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea Metodologiei de monitorizare a pietei interne a gazelor naturale

 

63/2007. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea modificării cotei obligatorii de achizitie de certificate verzi de către furnizorii de energie electrică pentru anul 2007

 

373/2007. - Ordin al ministrului internelor si reformei administrative pentru stabilirea Zilei aniversare a Oficiului Român pentru Imigrări

 

655/2007. - Ordin al ministrului transporturilor pentru aprobarea Normelor uniforme privind transporturile pe căile ferate din România

 

1.354/2007. - Ordin al ministrului transporturilor privind stabilirea criteriilor minime pe care trebuie să le îndeplinească furnizorii de educatie, de formare profesională sau de perfectionare pentru a organiza si desfăsura forme de pregătire si perfectionare aprobate, în vederea obtinerii si mentinerii valabilitătii brevetelor si certificatelor de capacitate a personalului navigant

 

1.363/2007. - Ordin al ministrului transporturilor privind înfiintarea Aeroclubului Teritorial Caransebes ca subunitate fără personalitate juridică, în compunerea Aeroclubului României

 

2.496/2007. - Ordin al ministrului economiei si finantelor privind completarea Ordinului ministrului economiei si comertului nr. 58/2004 pentru aprobarea normelor tehnice privind proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale

2.842/2007. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si tineretului pentru completarea Ordinului ministrului educatiei si cercetării nr. 5.633/2006 privind acreditarea unitătii de învătământ preuniversitar particular Liceul Particular nr. 1 din Piatra-Neamt

 

1/18. - Ordin al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului si al ministrului economiei si finantelor privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2008 al Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

1.085/2007. - Decizie privind retragerea autorizatiei de functionare a Societătii Comerciale „Platinum Broker de Asigurare-Reasigurare” - S.R.L.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 1.190

din 13 decembrie 2007

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 privind prevenirea si combaterea criminalitătii organizate

 

Acsinte Gaspar - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Iuliana Nedelcu - procuror

Afrodita Laura Tutunaru - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 privind prevenirea si combaterea criminalitătii organizate, exceptie ridicată de Belvoncsik Jurai (Juraj) si Maruska Lubomir în Dosarul nr. 3.431/2004 al Tribunalului Cluj - Sectia penală.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

De asemenea, se prezintă traducătorul autorizat de limba slovacă, doamna Virginia Elena Mehedinteanu.

Cauza se află în stare de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 12 iunie 2007, pronuntată în Dosarul nr. 3.431/2004, Tribunalul Cluj - Sectia penală a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 privind prevenirea si combaterea criminalitătii organizate, exceptie ridicată de Belvoncsik Jurai (Juraj) si Maruska Lubomir în dosarul de mai sus având ca obiect solutionarea unei  cauze penale.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia sustin că prevederile legale mentionate încalcă dispozitiile constitutionale ale art. 23 alin. (12) referitoare la stabilirea si aplicarea pedepselor numai în conditiile si temeiul legii, deoarece dispozitiile legale criticate nu stabilesc „o limită minimă si maximă a pedepsei”.

Tribunalul Cluj - Sectia penală opinează că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată si că, dimpotrivă, dispozitiile legale criticate reprezintă o consacrare a principiului constitutional invocat.

Avocatul Poporului consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, deoarece nu se poate sustine că într-un asemenea caz s-ar ajunge la situatia aplicării unei pedepse în alte limite ori conditii decât cele legale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională constată că a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 privind prevenirea si combaterea criminalitătii organizate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 50 din 29 ianuarie 2003, care au următorul continut:

- Art. 7: „(1) Initierea sau constituirea unui grup infractional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup se pedepseste cu închisoare de la 5 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că autorii exceptiei, pornind de la ratiuni evidente de interpretare si aplicare a legii penale, consideră că textul legal criticat contravine principiului constitutional potrivit căruia „Nicio pedeapsă nu poate fi stabilită sau aplicată decât în conditiile si în temeiul legii”. După cum se poate observa, prevederile art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 incriminează fapta de initiere sau constituire a unui grup infractional ori fapta de a adera sau sprijini un astfel de grup. Asa fiind, scopul grupului infractional este acela de a comite fapte antisociale incriminate ca atare în Codul penal ori în legi speciale, prin aceasta legiuitorul răspunzând nevoilor societătii si având în acest sens, potrivit art. 73 alin. (3) lit. h) din Constitutie, deplina libertate de reglementare.

Nu poate fi primită critica avansată de autorii exceptiei, deoarece, dimpotrivă, Parlamentul, prin art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003, a reglementat o specie de infractiune subordonată unei categorii infractionale de gen anume determinate si pentru care a stabilit atât o limită minimă, cât si una maximă. În plus, alin. (2) al art. 7 stabileste si criteriile de individualizare a pedepsei în anumite situatii, dar aceasta se face tot potrivit legii.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art.1-3, al art.11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art.7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 privind prevenirea si combaterea criminalitătii organizate, exceptie ridicată de Belvoncsik Jurai (Juraj) si Maruska Lubomir în Dosarul nr. 3.431/2004 al Tribunalului Cluj - Sectia penală.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 13 decembrie 2007.

 

PRESEDINTE,

ACSINTE GASPAR

Magistrat-asistent,

Afrodita Laura Tutunaru

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 1.207

din 13 decembrie 2007

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 177/2002 privind salarizarea si alte drepturi ale magistratilor

 

Acsinte Gaspar - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Simona Ricu - procuror

Mihai Paul Cotta - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 177/2002 privind salarizarea si alte drepturi ale magistratilor, exceptie ridicată de Florina Ruxandra Jipa în Dosarul nr. 22.654/3/2005 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VII-a civilă si pentru cauze privind conflicte de muncă si asigurări sociale.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, deoarece criticile autorului exceptiei privesc probleme de interpretare si aplicare a legii.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 21 septembrie 2007, pronuntată în Dosarul nr. 22.654/3/2005, Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a VII-a civilă si pentru cauze privind conflicte de muncă si asigurări sociale a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 177/2002, exceptie ridicată de Florina Ruxandra Jipa în cauza ce are ca obiect judecarea litigiului de muncă privind contestatia la decizia de pensionare.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că prevederile art. 4 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 177/2002 contravin dispozitiilor art. 16 din Constitutie, „fiind discriminatorii, întrucât stabilesc sporul de stabilitate în functie de vechimea efectivă în magistratură, si nu în functie de vechimea asimilată cu cea în magistratură”.

Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VII-a civilă si pentru cauze privind conflicte de muncă si asigurări sociale apreciază că exceptia de neconstitutionalitate ridicată este neîntemeiată, „având în vedere faptul că sporul de stabilitate în functie nu se confundă cu sporul de vechime în muncă, ci are natura unui spor de fidelitate, iar legiuitorul poate să stabilească asemenea beneficii, fără ca asemenea norme să poată fi asimilate unor privilegii sau discriminări”.

Potrivit prevederilor art. 30 alin”(1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. Se arată că persoanele care au dobândit vechime într-o functie de magistrat se află într-o situatie diferită fată de cele care au realizat vechime în alte functii cu profil juridic.

Avocatul Poporului consideră că dispozitiile legale criticate sunt constitutionale. Se apreciază că în considerarea unor situatii deosebite legiuitorul poate institui reguli diferite, invocând în acest sens Decizia Curtii Constitutionale nr. 333/2007.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin”(2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei îl constituie dispozitiile art. 4 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 177/2002 privind salarizarea si alte drepturi ale magistratilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 924 din 18 decembrie 2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 347/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 525 din 22 iulie 2003, cu modificările si completările ulterioare, care au următorul cuprins:

„(1) Magistratii beneficiază, în raport cu vechimea efectivă în functiile de judecător, procuror, magistrat-asistent la Curtea Supremă de Justitie sau de personal asimilat magistratilor, de o majorare a indemnizatiei stabilite potrivit art. 3 alin. (2), calculată în procente la indemnizatia brută, după cum urmează:

- de la 5 la 10 ani - 5%;

- de la 10 la 15 ani - 10%;

- de la 15 la 20 de ani - 15%;

- peste 20 de ani - 20%.

(2) Indemnizatia majorată potrivit alin. (1) se acordă de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-a împlinit vechimea efectivă în functiile prevăzute la alin. (1) si constituie indemnizatia de încadrare brută lunară.

(3) Indemnizatia de încadrare majorată potrivit alin. (1) se ia în calcul la stabilirea pensiilor si a altor drepturi de asigurări sociale, la stabilirea, recalcularea si actualizarea pensiei de serviciu, reglementată de Legea nr. 92/1992, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si a oricăror alte drepturi ce se determină pe baza veniturilor salariale.”

Autorul exceptiei sustine că aceste prevederi legale încalcă dispozitiile constitutionale ale art. 16 privind egalitatea în drepturi.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată următoarele:

Anterior invocării exceptiei, Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 177/2002 a fost abrogată prin art. 41 lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea si alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor si altor categorii de personal din sistemul justitiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 314 din 7 aprilie 2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 45/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 169 din 9 martie 2007. Art. 4 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 27/2006 are următorul continut:

- Art. 4: „(1) Judecătorii, procurorii, personalul asimilat acestora si magistratii-asistenti beneficiază, în raport cu vechimea numai în functiile de judecător, procuror, magistrat-asistent la Înalta Curte de Casatie si Justitie sau de personal asimilat judecătorilor si procurorilor, de o majorare a indemnizatiei stabilite potrivit art. 3 alin. (1), calculată în procente la indemnizatia de încadrare brută lunară, după cum urmează:

- de la 3 la 5 ani - 10%;

- de la 5 la 10 ani - 15%;

- de la 10 la 15 ani - 20%;

- de la 15 la 20 de ani - 25%;

- peste 20 de ani - 30%.

(2) Indemnizatia de încadrare majorată potrivit alin. (1) se acordă de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-a împlinit vechimea numai în functiile prevăzute la alin. (1) si constituie indemnizatia de încadrare brută lunară.

(3) Indemnizatia de încadrare majorată potrivit alin. (1) se ia în calcul la stabilirea pensiilor si a altor drepturi de asigurări sociale, la stabilirea, recalcularea si actualizarea pensiei de serviciu, precum si a oricăror alte drepturi ce se determină pe baza veniturilor salariale.”

Din analiza celor două texte rezultă că actul normativ abrogat prevedea, în favoarea magistratilor, la art. 4 o majorare a indemnizatiei stabilite potrivit art. 3 alin. (2) din aceeasi ordonantă de urgentă, în raport cu vechimea efectivă în functiile de judecător, procuror, magistrat-asistent la Curtea Supremă de Justitie sau de personal asimilat magistratilor. Prevederile art. 4 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 27/2006 stabilesc că judecătorii, procurorii, personalul asimilat acestora si magistratii-asistenti beneficiază de majorarea indemnizatiei, în raport cu vechimea efectivă în functiile de judecător, procuror, magistrat-asistent la Înalta Curte de Casatie si Justitie sau de personal asimilat judecătorilor si procurorilor. Întrucât între cele două texte există o diferentă de reglementare, iar interpretarea lor apartine competentei instantelor de judecată, Curtea constată că noua lege nu a preluat, sub aspectul criticii de neconstitutionalitate, solutia legislativă prevăzută de textul de lege abrogat. În consecintă, având în vedere că dispozitia legală criticată nu mai este în vigoare, în cauză devin incidente dispozitiile art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, exceptia de neconstitutionalitate fiind inadmisibilă.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin”(4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin”(1) lit. A. d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca fiind inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 177/2002 privind salarizarea si alte drepturi ale magistratilor, exceptie ridicată de Florina Ruxandra Jipa în Dosarul nr. 22.654/3/2005 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VII-a civilă si pentru cauze privind conflicte de muncă si asigurări sociale.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 13 decembrie 2007.

 

PRESEDINTE,

Acsinte Gaspar

Magistrat-asistent,

Mihai Paul Cotta

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea Metodologiei de monitorizare a pietei interne a gazelor naturale

 

Având în vedere prevederile art. 8 alin. (1) lit. p) pct. 1 si 2 si lit. u) din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul dispozitiilor art. 3 alin. (3) din Regulamentul de organizare si functionare al Autoritătii Nationale de Reglementare

în Domeniul Energiei, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 410/2007,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Metodologia de monitorizare a pietei interne a gazelor naturale, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 183/2007 privind aprobarea Metodologiei de monitorizare a pietei interne a gazelor naturale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 224 din 2 aprilie 2007.

Art. 3. - Operatorii licentiati din sectorul gazelor naturale si consumatorii eligibili vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare la data de 1 iulie 2008.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Gergely Olosz

 

Bucuresti, 18 decembrie 2007.

Nr. 62.

 

ANEXĂ

 

METODOLOGIE

de monitorizare a pietei interne a gazelor naturale

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Scop

Art. 1. - (1) Prezenta metodologie are ca obiective:

a) urmărirea si controlul respectării de către titularii de licentă din sectorul gazelor naturale a criteriilor si metodelor de calcul al preturilor si tarifelor reglementate;

b) asigurarea de către titularii de licentă din sectorul gazelor naturale a securitătii, continuitătii si echilibrului alimentării cu gaze naturale a consumatorilor;

c) aplicarea unui tratament egal si nediscriminatoriu tuturor consumatorilor de gaze naturale;

d) promovarea si asigurarea competitiei pe piata internă a gazelor naturale;

e) asigurarea transparentei preturilor si a tarifelor în sectorul gazelor naturale;

f) crearea bazei de date si furnizarea de informatii privind piata internă si activitatea de comert international cu gaze naturale.

(2) Prin prezenta metodologie se stabileste sistemul unitar de raportare de către titularii de licentă din sectorul gazelor naturale către Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei, denumită în continuare ANRE, a următoarelor informatii:

a) structura consumatorilor de gaze naturale, cantitătile de gaze naturale furnizate diferitelor categorii de consumatori si preturile practicate în relatie cu acestia;

b) serviciile de sistem prestate utilizatorilor sistemelor de transport, de tranzit, de înmagazinare si/sau de distributie a gazelor naturale;

c) îndeplinirea obligatiilor privind accesul tertilor la retelele de transport, de distributie si/sau la depozitele de înmagazinare subterană;

d) situatia stocurilor de gaze naturale din depozitele de înmagazinare subterană si a diferentelor în cantitătile de gaze naturale stocate în conducte.

 

Domeniu de aplicare

Art. 2. - (1) Metodologia de monitorizare a pietei interne a gazelor naturale stabileste procedura pe care titularii de licentă o aplică în furnizarea datelor către ANRE.

(2) ANRE înregistrează în baza de date proprie datele obtinute în conditiile alin. (1).

Art. 3. - (1) Procedura se aplică în relatia dintre titularii de licente din sectorul gazelor naturale si ANRE privind transmiterea datelor referitoare la structura clientilor, la preturile practicate si cantitătile contractate în baza contractelor de achizitie, de furnizare si/sau de vânzare-cumpărare, precum si a datelor referitoare la structura beneficiarilor de servicii de transport, tranzit, înmagazinare si/sau de distributie, a datelor referitoare la serviciile prestate si tarifele practicate.

(2) Obligatia de raportare a datelor prevăzute la alin. (1) revine:

a) titularilor licentei de furnizare a gazelor naturale;

b) titularilor licentei de distributie a gazelor naturale;

c) titularilor licentei de înmagazinare a gazelor naturale;

d) titularilor licentei de transport al gazelor naturale;

e) titularilor licentei de tranzit al gazelor naturale;

f) consumatorilor eligibili care au calitatea de importatori directi.

 

Definitii si abrevieri

Art. 4. - Puterea calorifică superioară (PCS) – cantitatea de căldură care se eliberează prin arderea completă în aer a unei cantităti specificate de gaz, astfel încât presiunea la care reactia are loc rămâne constantă si toti produsii de ardere să fie adusi la aceeasi temperatură specificată ca reactanti, toti acesti produsi fiind în stare gazoasă, cu exceptia apei formate prin combustie, care este condensată la starea lichidă la temperatura mentionată mai sus. Temperatura si presiunea mentionate mai sus trebuie specificate.

 

CAPITOLUL II

Monitorizarea pietei interne a gazelor naturale

 

Prevederi generale

Art. 5. - (1) Titularii de licente prevăzuti la art. 3 alin. (2) au obligatia să întocmească si să înainteze Departamentului piată de gaze naturale din cadrul ANRE, denumit în cele ce urmează DPGN, un raport privind cantitătile si preturile gazelor naturale tranzactionate si/sau serviciile prestate, conform modelelor din anexele la prezenta metodologie.

(2) Raportul prevăzut la alin. (1) se elaborează lunar si se înaintează ANRE, respectiv se completează si se transmite prin modulul de colectare on-line, până cel târziu în data de 25 a lunii în curs, pentru luna precedentă.

Art. 6. - (1) DPGN are dreptul să solicite titularilor de licente prevăzuti la art. 3 alin. (2) completarea, clarificarea si/sau detalierea datelor si informatiilor cuprinse în raportul înaintat, după caz.

(2) Termenul în care răspunsul de clarificare va fi înaintat DPGN este de 5 zile lucrătoare de la data solicitării.

Art. 7. - (1) DPGN are dreptul de a face publice date si informatii privind tranzactiile comerciale lunare, trimestriale sau anuale pe piata internă a gazelor naturale, precum si pe cele referitoare la îndeplinirea obligatiilor de asigurare a accesului la sistemele de transport si/sau de distributie si la depozitele de înmagazinare subterană, în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2) din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Datele si informatiile prevăzute la alin. (1) vor fi făcute publice numai în forme prelucrate si agregate, astfel încât să nu fie posibilă identificarea unor tranzactii individuale si să se asigure confidentialitatea relatiilor contractuale.

Art. 8. - DPGN nu va face publice datele si informatiile privind tranzactiile comerciale lunare, trimestriale sau anuale înregistrate în cadrul unei categorii de consumatori, dacă în categoria respectivă nu există cel putin 3 consumatori înregistrati, cu exceptia cazului în care există acordul titularului/titularilor de licentă care a/au furnizat informatiile respective ori în cazul în care aceste date si informatii sunt de notorietate sau de interes public.

 

Completarea raportului privind achizitiile, vânzările si înmagazinarea gazelor naturale (contracte de achizitie, contracte de furnizare si contracte de vânzare-cumpărare)

Art. 9. - (1) Raportul privind achizitiile de gaze naturale, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1a, se completează de către detinătorul licentei de furnizare a gazelor naturale si de către consumatorii eligibili importatori directi.

(2) Consumatorii eligibili importatori directi sunt consumatorii eligibili care derulează în mod nemijlocit contracte de import al gazelor naturale cu furnizorii externi, îndeplinind în acest sens toate formalitătile vamale pentru cantitătile importate.

Art. 10. - Rapoartele privind serviciile de transport, serviciile de tranzit, serviciile de înmagazinare si serviciile de distributie, ale căror modele sunt prevăzute în anexele nr. 2, 3, 4 si 5, se completează de către titularii licentelor, după caz.

Art. 11. - (1) Completarea Raportului privind vânzările de gaze naturale către consumatorii finali (contracte de furnizare), al cărui model este prezentat în anexa nr. 1b, se face distinct, pentru consumatorii conectati direct la SNT, pe de o parte, si pentru consumatorii conectati în sistemele de distributie, pe de altă parte. Raportul privind vânzările de gaze naturale către alti furnizori/distribuitori/transportatori este prezentat în anexa nr. 1c.

(2) Completarea raportului se face pentru categoriile de consumatori prevăzute în anexa nr. 1 a „Criteriilor si metodelor pentru aprobarea preturilor si stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale”, aprobate prin Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.078/2003, cu modificările si completările ulterioare, pe tipurile de consumatori prevăzute în prezenta metodologie.

(3) Consumatorii eligibili importatori directi vor completa numai anexele nr. 1a „Raport privind achizitiile de gaze naturale”, nr. 1d „Consum propriu si stocuri”, precum si anexa nr. 1e „Înmagazinare”, acolo unde e cazul.

 

Tipuri de consumatori de referintă

Art. 12. - În cadrul categoriilor de consumatori prevăzute la art. 11 alin. (2), raportarea se realizează pe tipuri de consumatori astfel:

 

A. Pentru consumatorii casnici

 

 

 

Tipul de consumator

Consumul anual

Utilizări pentru

GJ (GCV)

kWh (GCV)

mc

D1

8,37

2.326,0000

250

Preparare hrană si apă caldă

D2

16,74

4.652,0000

500

D3

83,70

23.260,0000

2.400

Încălzire preparare hrană

D3b

125,60

34.890,0000

3.750

D4

1.047,00

290.750,0000

>=31000

Încălzire condominiumuri

 

B. Pentru consumatorii noncasnici

1. Alti consumatori noncasnici

 

 

 

 

 

 

 

Tipul de consumator

Consumul anual

 

Utilizări pentru

GJ (GCV)

kWh (GCV)

mc

R1

16,74

4.652,0000

500

Încălzire preparare hrană

R2

83,70

23.260,0000

2.400

R3

418,60

0,1163

12.400

R4

4.186,00

1,1630

124.000

R5

41.860,00

11,6300

1.240.000

 

2. Consumatori comerciali si consumatori industriali

 

Tipul

de

consumator

Consumul anual

Factorul de sarcină *)

GJ (GCV)

GWh (GCV)

mc

I1

418,60

0,1163

12.400

Nu este stabilit, dacă este necesar

115 -200 zile

I2

4.186,00

1,1630

124.000

200 zile

I3-1

41.860,00

11,6300

1.240.000

200 zile, 1.600 ore

I3-2

41.860,00

11,6300

1.240.000

250 zile, 4.000 ore

I4-1

418.600,00

116,3000

12.400.000

250 zile, 4.000 ore

I4-2

418.600,00

116,3000

12.400.000

330 zile, 8.000 ore

I5-4

4.186.000,00

1.163,0000

124.000.000

330 zile, 8.000 ore

 

*) Factorul de sarcină al consumului orar de gaze naturale reprezintă numărul de ore necesare pentru preluarea consumului anual la debitul maxim instalat orar si se determină cu formula:

 

nh = Qa/Qh (max),

 

în care:

Qa = volumul consumat anual, exprimat în mc;

Qh (max) = debitul maxim instalat orar, exprimat în mc/h.

 

*) Factorul de sarcină al consumului zilnic de gaze naturale reprezintă numărul de zile necesare pentru preluarea consumului anual la debitul maxim instalat zilnic si se determină cu formula:

 

nd = Qa/Qd (max),

 

în care:

Qa = volumul consumat anual, exprimat în mc;

Qd (max) = debitul maxim instalat zilnic, exprimat în mc/zi.

 

Debitul maxim instalat zilnic se determină cu formula Qd (max) = 24h x Qh (max).

 

 

Art. 13. - (1) În cazul consumatorilor care încheie contracte de furnizare sau de vânzare-cumpărare a gazelor naturale pentru locuri de consum noi sau ca urmare a modificării caracteristicilor tehnice ale instalatiilor de alimentare existente, încadrarea în categoriile si tipurile de consumatori mentionate la art. 11 si 12 se va face pe baza cantitătilor de gaze naturale estimate la încheierea contractelor.

(2) Încadrarea consumatorilor în categoriile de consum mentionate se mentine pe parcursul unui an calendaristic si se actualizează în functie de prevederile reglementărilor în vigoare.

Art. 14. - (1) La anexa nr. 1a „ Raport privind achizitiile de gaze naturale” se nominalizează individual toate contractele de achizitie si/sau de vânzare-cumpărare executate pe parcursul lunii respective, indiferent dacă gazele naturale achizitionate sunt destinate comercializării sau consumului propriu în aceeasi lună de raportare ori dacă sunt stocate în depozitele de înmagazinare subterană în vederea unei revânzări ulterioare.

(2) Pentru fiecare contract se prezintă următoarele elemente:

a) numărul si data contractului;

b) denumirea vânzătorului;

c) cantitatea achizitionată;

d) pretul de achizitie a gazelor naturale, asa cum acesta rezultă din contract.

(3) Titularul licentei de furnizare care este si titular de acord petrolier, având calitatea de producător de gaze naturale, în conditiile Legii petrolului nr. 238/2004, va înscrie cantitătile de gaze naturale produse la pct. 1 „Din perimetre de productie” al anexei nr. 1a „Raport privind achizitiile de gaze naturale”. Preturile aferente fiecărei cantităti vor fi înregistrate fără tarife de transport, înmagazinare sau distributie.

(4) Titularul licentei de furnizare, respectiv consumatorul eligibil importator direct care achizitionează gazele naturale din import, de la un furnizor extern, va înscrie cantitătile de gaze naturale achizitionate la pct. 2 „De la furnizori externi (import direct)” al anexei nr. 1a „Raport privind achizitiile de gaze naturale”. Preturile aferente fiecărei cantităti vor fi înregistrate fără tarife de transport, înmagazinare sau distributie.

(5) Titularul licentei de furnizare care achizitionează gaze naturale de la un alt furnizor licentiat va înscrie cantitătile de gaze naturale achizitionate la pct. 3 „De la furnizori interni” al anexei nr. 1a „Raport privind achizitiile de gaze naturale”, indiferent dacă respectivele cantităti achizitionate sunt gaze naturale din intern, din import sau dacă sunt cantităti în orice fel de amestec. Preturile aferente fiecărei cantităti vor fi înregistrate asa cum rezultă din derularea contractului; în situatiile în care, potrivit clauzelor contractuale, transferul proprietătii asupra cantitătilor achizitionate se face la iesirea din sistemul de transport, respectiv la iesirea din sistemul de distributie, pretul înregistrat va include si tarifele aferente serviciilor de transport si/sau de distributie, după caz.

Art. 15. - (1) Cantitătile achizitionate vor fi exprimate în mii mc, iar preturile în RON/kWh, în conditii standard de temperatură si presiune. Preturile vor fi prezentate fără TVA.

(2) Se va preciza puterea calorifică superioară (PCS) la punctul de intrare în SNT.

(3) Pretul pentru gazele naturale achizitionate de la furnizorii externi va fi exprimat în conditia INCOTERMS - DDU frontiera română.

(4) În cazul plătii contravalorii gazelor naturale într-o altă monedă decât cea natională, se va preciza cursul de schimb utilizat la întocmirea declaratiei vamale de import, conform prevederilor contractuale, sau, în situatia în care declaratia nu a fost depusă la organul vamal, cursul de la data întocmirii raportului.

Art. 16. - (1) La anexa nr. 1b „Raport privind vânzările de gaze naturale către consumatorii finali” se înregistrează preturile finale rezultate din contractele încheiate cu consumatorii captivi si cu consumatorii eligibili, defalcate pentru categoriile de consumatori si, respectiv, tipurile de consumatori standard prevăzute la art. 11 si 12.

(2) Pentru consumatorii captivi, preturile finale înregistrate si raportate vor include tarifele pentru prestarea serviciilor de transport, de înmagazinare si/sau de distributie, după caz.

Preturile de vânzare a gazelor naturale către consumatorii finali captivi se comunică în RON/kWh, în conditii standard de temperatură si presiune. Preturile vor fi prezentate fără TVA.

(3) Pentru consumatorii eligibili, preturile finale înregistrate si raportate nu vor include tarifele pentru prestarea serviciilor de transport si/sau de distributie, după caz. În cazul în care tarifele aferente serviciului de înmagazinare sunt facturate de către furnizor distinct de pretul gazului, preturile finale înregistrate si raportate vor include tarifele de înmagazinare.

(4) Preturile înregistrate si raportate trebuie să includă si toate componentele fixe, în cazul în care există astfel de componente (de exemplu: abonamentul, tariful sau chiria pentru contor etc.). Ele nu vor include eventualele tarife de instalare, de bransare sau de racordare plătite initial de consumator si nici tarifele de reconectare.

(5) Se va preciza puterea calorifică superioară (PCS) la punctul de iesire din SNT.

Art. 17. - Preturile înregistrate conform art. 16 se vor baza pe tarifele, contractele, conditiile si reglementările aflate în vigoare la începutul fiecărui trimestru, inclusiv eventualele reduceri comerciale.

Art. 18. - (1) Dacă există mai multe preturi posibile, se ia în considerare pretul cel mai avantajos pentru consumator, după eliminarea preturilor care nu sunt utilizate în practică sau care se aplică doar la un număr nesemnificativ de utilizatori.

(2) Dacă nu există preturi partiale, contracte speciale sau preturi liber negociate, va fi raportat si înregistrat pretul cel mai des întâlnit, respectiv pretul cel mai reprezentativ pentru conditiile de furnizare respective.

(3) Alte elemente care ar putea avea un rol în stabilirea preturilor, ca de exemplu interuptibilitatea, se determină pentru fiecare caz în parte, adoptându-se întotdeauna solutia aplicată cel mai frecvent în practică.

(4) În cazul preturilor negociate se va utiliza valoarea cea mai frecventă pentru pretul practicat.

Art. 19. - (1) La anexa nr. 1c „Raport privind vânzările de gaze naturale către alti furnizori/distribuitori/transportatori” se nominalizează individual toate contractele de achizitie si/sau de vânzare-cumpărare încheiate cu alti furnizori, executate pe parcursul lunii respective, indiferent dacă gazele naturale vândute sunt în sau provin din depozitele subterane ori din achizitii curente.

(2) Pentru fiecare contract se prezintă următoarele elemente:

a) numărul si data contractului;

b) denumirea cumpărătorului;

c) cantitatea vândută;

d) pretul gazelor naturale comercializate, asa cum acesta rezultă din executarea contractului;

e) structura cantitătilor comercializate (exclusiv intern, import, sau gaze în amestec);

f) puterea calorifică superioară.

Art. 20. - (1) Cantitătile vândute vor fi exprimate în mii mc, iar preturile în RON/kWh, în conditii standard de temperatură si presiune. Preturile vor fi prezentate fără TVA.

(2) În cazul vânzării gazelor naturale la export sau încasării contravalorii gazelor naturale într-o altă monedă decât cea natională, transformarea în lei a preturilor se va realiza la cursul de schimb al declaratiei vamale de export sau, în situatia în care declaratia nu a fost depusă la organul vamal, la cursul de la data întocmirii raportului.

(3) De asemenea, se va preciza valoarea tarifelor incluse în preturi conform contractului.

(4) Se va preciza puterea calorifică superioară (PCS) la punctul de iesire din SNT.

Art. 21. - (1) La anexa nr. 1d „Consum propriu si stocuri” se nominalizează cantitătile de gaze naturale destinate consumului în procese tehnologice (consum tehnologic) si pentru încălzire, preparare hrană si apă caldă (consum energetic), precum si eventualele diferente datorate erorilor de măsurare.

(2) La rubricile „Diferente stocuri din conducte proprii”, respectiv „Diferente stocuri în conductele tertilor” se nominalizează cantitătile de gaze stocate în/consumate din conductele detinute si/sau operate de titular, respectiv cantitătile de gaze stocate în/consumate din conductele detinute si/sau operate de un tert. Cantitătile stocate vor fi înregistrate cu valori pozitive, iar cantitătile consumate din conducte vor fi înregistrate cu valori negative.

(3) Cantitătile destinate consumului propriu si stocurile vor fi exprimate în mii mc, iar preturile în RON/kWh, în conditii standard de temperatură si presiune. Preturile vor fi prezentate fără TVA. Preturile vor fi cele înregistrate în evidenta contabilă a titularului de licentă.

(4) Se va preciza puterea calorifică superioară (PCS) la punctul de iesire din SNT.

Art. 22. - (1) La anexa nr. 1e „Înmagazinare” vor fi mentionate toate cantitătile de gaze naturale introduse în, respectiv extrase din depozitele de înmagazinare subterană operate de titularul licentei sau de un tert, precum si stocul detinut la începutul si la sfârsitul lunii de raportare.

(2) Pentru fiecare depozit de înmagazinare subterană se prezintă următoarele elemente:

a) denumirea depozitului subteran, numărul si data contractului de înmagazinare;

b) cantitatea introdusă, respectiv extrasă, în functie de structură (gaze din productia internă, respectiv din import) din depozitul subteran respectiv si contractul din care acestea provin;

c) pretul gazelor naturale introduse în si, respectiv, extrase din depozitul respectiv;

d) stocul detinut în respectivul depozit la începutul si la sfârsitul lunii de raportare;

e) puterea calorifică superioară la intrarea în si la iesirea din depozit.

Art. 23. - (1) Cantitătile înmagazinate vor fi exprimate în mii mc, iar preturile în RON/kWh, în conditii standard de temperatură si presiune. Preturile vor fi prezentate fără TVA.

(2) Pretul gazelor naturale din depozitul subteran nu va include contravaloarea serviciilor de înmagazinare.

(3) Se va preciza puterea calorifică superioară (PCS) la punctul de intrare în depozit/iesire din SNT, precum si la punctul de iesire din depozit/intrare în SNT.

 

Completarea rapoartelor privind prestarea serviciilor de sistem(transport, tranzit, înmagazinare, distributie)

Art. 24. - Raportul privind serviciile de transport, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2, se completează de către titularii licentei de transport al gazelor naturale.

Art. 25. - (1) În raport se mentionează contractele încheiate de transportator cu utilizatorii sistemului de transport si se vor detalia capacitătile totale, capacitătile disponibile si capacitătile rezervate în punctele de intrare si în punctele de iesire din sistemul de transport, precum si cantitătile transportate.

(2) Pentru utilizatorii sistemului de transport, raportarea contractelor încheiate se va realiza individual, cu precizarea utilizatorului si a numărului si datei contractului încheiat.

(3) Capacitătile rezervate vor fi exprimate în mii mc/h si cantitătile transportate vor fi exprimate în mii mc.

(4) Se va preciza puterea calorifică superioară (PCS) la punctul de intrare/iesire din SNT.

Art. 26. - Raportul privind serviciile de tranzit, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3, se completează de către titularii licentei de tranzit al gazelor naturale.

Art. 27. - (1) Pentru activitatea de tranzit international al gazelor naturale pe teritoriul României, prin conducte dedicate, raportarea se va realiza în mod distinct, pentru fiecare linie dedicată în parte.

(2) În raport se mentionează contractele încheiate cu utilizatorii si se vor detalia capacitătile totale, capacitătile disponibile si capacitătile rezervate pentru fiecare utilizator si linie de tranzit, tarifele de tranzit aplicate si cantitătile transportate, cu specificarea PCS.

Art. 28. - Raportul privind serviciile de înmagazinare, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4, se completează de către titularii licentei de înmagazinare a gazelor naturale.

Art. 29. - (1) În raport vor fi mentionate contractele încheiate de titularul licentei de înmagazinare cu utilizatorii depozitului de înmagazinare subterană.

(2) Raportul va detalia, pentru fiecare depozit de înmagazinare subterană operat de titularul licentei de înmagazinare, capacitătile totale, capacitătile disponibile si capacitătile rezervate, cantitătile introduse în si, respectiv, extrase din depozit si stocul detinut la începutul si la sfârsitul lunii de raportare de către fiecare utilizator.

(3) Capacitătile rezervate vor fi exprimate în mii mc/ciclu de depozitare si cantitătile înmagazinate vor fi exprimate în mii mc.

(4) Se va preciza puterea calorifică superioară (PCS) la punctul de intrare/iesire din SNT.

Art. 30. - Raportul privind serviciile de distributie, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 5, se completează de către titularii licentei de distributie a gazelor naturale.

Art. 31. - (1) Raportul va detalia contractele încheiate de distribuitor cu utilizatorii sistemului de distributie, respectiv consumatori captivi, consumatori eligibili si/sau terti furnizori si va detalia cantitătile distribuite, în cadrul fiecărei grupe de consumatori, cu precizarea PCS aferente zonei de calitate gaze.

(2) Raportul se completează distinct pentru consumatori captivi proprii, pentru consumatorii eligibili, indiferent dacă operatorul serviciului de distributie asigură sau nu furnizarea gazelor naturale pentru acestia, precum si pentru serviciile prestate unui tert furnizor.

(3) Pentru utilizatorii sistemului de distributie, raportarea serviciilor prestate se va realiza pe categoriile si tipurile de consumatori prevăzute la art. 11, atât în cazul consumatorilor captivi, cât si al consumatorilor eligibili, indiferent dacă operatorul serviciului de distributie asigură sau nu furnizarea gazelor naturale pentru acestia.

(4) În cazul în care contractul de distributie este încheiat de către un furnizor pentru alimentarea unor consumatori finali conectati în terte sisteme de distributie, raportarea contractului se va realiza distinct pentru fiecare furnizor.

 

CAPITOLUL III

Contraventii

 

Art. 32. - Neîndeplinirea obligatiilor prevăzute în prezenta metodologie constituie contraventie, în conformitate cu dispozitiile art. 109 pct. 12 si 22 din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările si completările ulterioare.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii finale

 

Art. 33. - (1) Titularii licentei de furnizare a gazelor naturale au obligatia de a transmite la ANRE o copie a fiecărui contract de achizitie si/sau de vânzare-cumpărare a gazelor naturale încheiat cu furnizorii interni pentru o durată mai mare de 11 luni calendaristice consecutive, precum si toate actele aditionale încheiate ulterior si care aduc modificări si/sau completări contactului initial.

(2) Obligatia de transmitere a contractelor mentionate la alin. (1) revine cumpărătorului.

(3) Titularii licentei de furnizare au obligatia de a transmite documentele precizate la alin. (1) în termen de 15 zile calendaristice de la data încheierii contractelor.

Art. 34. - Titularii de licentă care au încheiate contracte de import si/sau contracte de tranzit al gazelor naturale au obligatia de a transmite ANRE o copie a acestora, în termen de 15 zile calendaristice de la data încheierii.

Art. 35. - În termen de 15 zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentei metodologii, respectiv de la data acordării licentei de către ANRE, titularii de licentă si consumatorii eligibili prevăzuti la art. 3 trebuie să notifice ANRE care sunt persoanele autorizate care vor întocmi rapoartele prevăzute la art. 9, 10, 11, 21 si 22 si care vor furniza datele si informatiile solicitate de departamentul de specialitate.

Art. 36. - (1) Rapoartele prevăzute la art. 9, 11, 21 si 22 vor fi completate on-line, prin intermediul unei aplicatii web furnizate de ANRE, pe baza numelui de utilizator si a parolei eliberate de ANRE.

(2) Rapoartele prevăzute la art. 10 vor fi transmise ANRE în format Microsoft Excel, prin e-mail, la adresa anrgn@anrgn.ro, precum si pe suport de hârtie, prin fax.

Art. 37. - Anexa nr. 1a „Raport privind achizitiile de gaze naturale”, anexa nr. 1b „Raport privind vânzările de gaze naturale către consumatorii finali”, anexa nr. 1c „Raport privind vânzările de gaze naturale către alti furnizori/distribuitori/ transportatori”, anexa nr. 1d „Consum propriu si stocuri”, anexa nr. 1e „Înmagazinare”, anexa nr. 2 „Raport privind serviciile de transport”, anexa nr. 3 „Raport privind serviciile de tranzit”, anexa nr. 4 „Raport privind serviciile de înmagazinare” si anexa nr. 5 „Raport privind serviciile de distributie” fac parte integrantă din prezenta metodologie.

 

ANEXA Nr. 1a

la metodologie

 

Denumire titular licentă ........................

Nr. licentă ............................................          

 

RAPORT PRIVIND ACHIZITIILE DE GAZE NATURALE

luna ……………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specificaţie

Furnizor

Cantitate PCS

Preţ

Cantităţi destinate

Structura achiziţiei de gaze naturale

Cursul de schimb

comercializării în luna curentă

consumului propriu

înmagazinării

mii mc    kWh

RON/ kWh

mii mc

mii mc

mii mc

RON/USD

1. Din perimetre de producţie

 

 

 

 

 

 

x

x

- gaze naturale din producţia curentă

x

 

 

 

 

 

x

x

2. De la furnizori externi (import direct)

 

 

 

 

 

 

x

 

- nr şi data contract..........

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

x

 

3. De la furnizorii interni

 

 

 

 

 

 

x

x

- nr. şi data contract

 

 

 

 

 

 

 

 

intern

x

 

import

 

amestec

- nr. şi data contract

 

 

 

 

 

 

 

 

intern

x

 

import

 

amestec

.......................................

 

 

 

 

 

 

 

 

intern

x

 

import

 

amestec

Total

x

 

 

x

 

 

 

 

x

 

N.B.

Gazele cumpărate/din productie pentru a fi înmagazinate vor fi înregistrate în raportul de achizitii numai în luna în care sunt achizitionate.

 

Data ......................................

Certificăm realitatea si exactitatea datelor.

Director general,

...........................

 

ANEXA Nr. 1b

la metodologie

 

RAPORT PRIVIND VÂNZĂRILE DE GAZE NATURALE CĂTRE CONSUMATORII FINALI

luna ……………………

 

 

 

 


 

 

 

Specificatie

Tipul de consumator

Nr. consumatori

Cantitate

PCS

Pret

mii mc

kWh

RON/kWh

I. CONSUMATORI CAPTIVI

x

 

 

 

x

A Consumatori finali conectati direct la SNT

x

 

 

 

x

A.1 cu un consum anual de până la 124.000 mc/an

x

 

 

 

x

CONSUMATORI CASNICI

x

 

 

 

 

A.1.1 Consumatori casnici

x

 

 

 

 

 

D1

 

 

 

 

 

D2

 

 

 

 

 

D3

 

 

 

 

 

D3b

 

 

 

 

 

D4

 

 

 

 

CONSUMATORI NON-CASNICI

x

 

 

 

 

A 12 Alti consumatori non-casnici

x

 

 

 

 

 

R1

 

 

 

 

 

R2

 

 

 

 

 

R3

 

 

 

 

 

R4

 

 

 

 

A 13 Alti consumatori industriali

x

 

 

 

 

 

I1

 

 

 

 

 

I2

 

 

 

 

A.1.4 Consumatori comerciali

x

 

 

 

 

 

I1

 

 

 

 

 

I2

 

 

 

 

A.2 cu un consum anual între 124.000 mc/an si 1.240.000 mc/an

x

 

 

 

x

CONSUMATORI NON-CASNICI

x

 

 

 

 

A21 Alti consumatori non-casnici

x

 

 

 

 

 

R5

 

 

 

 

A22 Producători de energie electrică si/sau termică

x

 

 

 

 

 

I3-1

 

 

 

 

 

I3-2

 

 

 

 

A23 Alti consumatori industriali

x

 

 

 

 

 

I3-1

 

 

 

 

 

I3-2

 

 

 

 

A.2.4 Consumatori comerciali

x

 

 

 

 

 

I3-1

 

 

 

 

 

I3-2

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Specificatie

Tipul de consumator

Nr. consumatori

Cantitate

PCS

Pret

mii mc

kWh

RON/kWh

A.3 cu un consum anual între 1.240.000 mc/an si 12.400.000 mc/an

x

 

 

 

x

CONSUMATORI NON-CASNICI

x

 

 

 

 

A31 Producători de energie electrică si/sau termică

x

 

 

 

 

 

I4-1

 

 

 

 

 

I4-2

 

 

 

 

A.3.2 Consumatori din industria chimică

x

 

 

 

 

 

I4-1

 

 

 

 

 

I4-2

 

 

 

 

A33 Alti consumatori industriali

x

 

 

 

 

 

I4-1

 

 

 

 

 

I4-2

 

 

 

 

A.3.4 Consumatori comerciali

x

 

 

 

 

 

I4-1

 

 

 

 

 

I4-2

 

 

 

 

A.4 cu un consum anual între 12.400.000 mc/an si 124.000.000 mc/an

x

 

 

 

x

CONSUMATORI NON-CASNICI

x

 

 

 

 

A41 Producători de energie electrică si/sau termică

x

 

 

 

 

 

I5-4

 

 

 

 

A.4.2 Consumatori din industria chimică

 

 

 

 

 

 

I5-4

 

 

 

 

A43 Alti consumatori industriali

 

 

 

 

 

 

I5-4

 

 

 

 

A.4.4 Consumatori comerciali

 

 

 

 

 

 

I5-4

 

 

 

 

A.5 cu un consum anual peste 124.000.000 mc/an

x

 

 

 

x

CONSUMATORI NON-CASNICI

x

 

 

 

 

A51 Producători de energie electrică si/sau termică

 

 

 

 

 

A.5.2 Consumatori din industria chimică

 

 

 

 

 

A53 Alti consumatori industriali

 

 

 

 

 

A.5.4 Consumatori comerciali

 

 

 

 

 

B Consumatori finali conectati direct în sistemul

x

 

 

 

x

B.1 cu un consum anual de până la 2.400 mc/an

x

 

 

 

x

CONSUMATORI CASNICI

x

 

 

 

 

B.1.1 Consumatori casnici

x

 

 

 

 

 

D1

 

 

 

 

 

D2

 

 

 

 

 

D3

 

 

 

 

CONSUMATORI NON-CASNICI

x

 

 

 

 

B 12 Alti consumatori non-casnici

x

 

 

 

 

 

R1

 

 

 

 

 

R2

 

 

 

 

B 13 Alti consumatori industriali

 

 

 

 

 

 

I1

 

 

 

 

 

 

 

 

Specificatie

Tipul de consumator

Nr. consumatori

Cantitate

PCS

Pret

mii mc

kWh

RON/kWh

B.1.4 Consumatori comerciali

 

 

 

 

 

 

I1

 

 

 

 

B15 Producători de energie electrică si/sau termică

 

 

 

 

 

 

I1

 

 

 

 

B2 cu un consum anual între 2400 mc/an

x

 

 

 

x

CONSUMATORI CASNICI

x

 

 

 

 

B.2.1 Consumatori casnici

x

 

 

 

 

 

D3b

 

 

 

 

CONSUMATORI NON-CASNICI

x

 

 

 

 

B22 Alti consumatori non-casnici

x

 

 

 

 

 

R3

 

 

 

 

B23 Alti consumatori industriali

x

 

 

 

 

 

I1

 

 

 

 

B.2.4 Consumatori comerciali

x

 

 

 

 

 

I1

 

 

 

 

B25 Producători de energie electrică si/sau termică

 

 

 

 

 

 

I1

 

 

 

 

si 124000 mc/an

x

 

 

 

x

CONSUMATORI CASNICI

x

 

 

 

 

B.3.1 Consumatori casnici

x

 

 

 

 

 

D4

 

 

 

 

CONSUMATORI NON-CASNICI

x

 

 

 

 

B32 Alti consumatori non-casnici

x

 

 

 

 

 

R4

 

 

 

 

B33 Alti consumatori industriali

x

 

 

 

 

 

I2

 

 

 

 

B.3.4 Consumatori comerciali

x

 

 

 

 

 

I2

 

 

 

 

B35 Producători de energie electrică si/sau termică

x

 

 

 

 

 

I2

 

 

 

 

B.4 cu un consum anual între 124.000 mc/an si 1.240.000 mc/an

x

 

 

 

x

CONSUMATORI NON-CASNICI

x

 

 

 

 

B41 Alti consumatori non-casnici

x

 

 

 

 

 

R5

 

 

 

 

B42 Alti consumatori industriali

x

 

 

 

 

 

I3-1

 

 

 

 

 

I3-2

 

 

 

 

B.4.3 Consumatori comerciali

x

 

 

 

 

 

I3-1

 

 

 

 

 

I3-2

 

 

 

 

B44 Producători de energie electrică si/sau termică

x

 

 

 

 

 

I3-1

 

 

 

 

 

I3-2

 

 

 

 

 

 

 

 

Specificatie

Tipul de consumator

Nr. consumatori

Cantitate

PCS

Pret

mii mc

kWh

RON/kWh

B.5 cu un consum anual între 1.240.000 mc/an si 12.400.000 mc/an

x

 

 

 

x

CONSUMATORI NON-CASNICI

x

 

 

 

 

B51 Producători de energie electrică si/sau termică

x

 

 

 

 

 

I4-1

 

 

 

 

 

I4-2

 

 

 

 

B.5.2 Consumatori din industria chimică

x

 

 

 

 

 

I4-1

 

 

 

 

 

I4-2

 

 

 

 

B53 Alti consumatori industriali

x

 

 

 

 

 

I4-1

 

 

 

 

 

I4-2

 

 

 

 

B.5.4 Consumatori comerciali

x

 

 

 

 

 

I4-1

 

 

 

 

 

I4-2

 

 

 

 

B55 Alti consumatori non-casnici

 

 

 

 

 

 

I4-1

 

 

 

 

 

I4-2

 

 

 

 

B.6 cu un consum anual peste 12.400.000 mc/an

x

 

 

 

x

CONSUMATORI NON-CASNICI

x

 

 

 

 

B61 Producători de energie electrică si/sau termică

x

 

 

 

 

 

I5-4

 

 

 

 

B.6.2 Consumatori din industria chimică

x

 

 

 

 

 

I5-4

 

 

 

 

B63 Alti consumatori industriali

x

 

 

 

 

 

I5-4

 

 

 

 

B.6.4 Consumatori comerciali

x

 

 

 

 

 

I5-4

 

 

 

 

II. CONSUMATORI ELIGIBILI

x

 

 

 

x

A Consumatori finali conectati direct la SNT

x

 

 

 

x

A.1 cu un consum anual de până la 124.000 mc/an

x

 

 

 

x

CONSUMATORI CASNICI

x

 

 

 

 

A.1.1 Consumatori casnici

x

 

 

 

 

 

D1

 

 

 

 

 

D2

 

 

 

 

 

D3

 

 

 

 

 

D3b

 

 

 

 

 

D4

 

 

 

 

CONSUMATORI NON-CASNICI

x

 

 

 

 

A12 Alti consumatori non-casnici

x

 

 

 

 

 

R1

 

 

 

 

 

R2

 

 

 

 

 

R3

 

 

 

 

 

R4

 

 

 

 

A13 Alti consumatori industriali

x

 

 

 

 

 

I1

 

 

 

 

 

I2

 

 

 

 

A.1.4 Consumatori comerciali

x

 

 

 

 

 

I1

 

 

 

 

 

I2

 

 

 

 

 

Specificatie

Tipul de consumator

Nr.

consumatori

Cantitate

PCS

Pret

mii mc

kWh

RON/kWh

A.2 cu un consum anual între 124.000 mc/an si 1.240.000 mc/an

x

 

 

 

x

CONSUMATORI NON-CASNICI

x

 

 

 

 

A21 Alti consumatori non-casnici

x

 

 

 

 

 

R5

 

 

 

 

A22 Producători de energie electrică si/sau termică

x

 

 

 

 

 

I3-1

 

 

 

 

 

I3-2

 

 

 

 

A23 Alti consumatori industriali

x

 

 

 

 

 

I3-1

 

 

 

 

 

I3-2

 

 

 

 

A.2.4 Consumatori comerciali

x

 

 

 

 

 

I3-1

 

 

 

 

 

I3-2

 

 

 

 

A.3 cu un consum anual între 1.240.000 mc/an si 12.400.000 mc/an

x

 

 

 

x

CONSUMATORI NON-CASNICI

x

 

 

 

 

A31 Producători de energie electrică si/sau termică

x

 

 

 

 

 

I4-1

 

 

 

 

 

I4-2

 

 

 

 

A.3.2 Consumatori din industria chimică

x

 

 

 

 

 

I4-1

 

 

 

 

 

I4-2

 

 

 

 

A33 Alti consumatori industriali

x

 

 

 

 

 

I4-1

 

 

 

 

 

I4-2

 

 

 

 

A.3.4 Consumatori comerciali

x

 

 

 

 

 

I4-1

 

 

 

 

 

I4-2

 

 

 

 

A.4 cu un consum anual între 12.400.000 mc/an si 124.000.000 mc/an

x

 

 

 

x

CONSUMATORI NON-CASNICI

x

 

 

 

 

A41 Producători de energie electrică si/sau termică

x

 

 

 

 

 

I5-4

 

 

 

 

A.4.2 Consumatori din industria chimică

x

 

 

 

 

 

I5-4

 

 

 

 

A43 Alti consumatori industriali

x

 

 

 

 

 

I5-4

 

 

 

 

A.4.4 Consumatori comerciali

x

 

 

 

 

 

I5-4

 

 

 

 

A.5 cu un consum anual peste 124.000.000 mc/an

x

 

 

 

x

CONSUMATORI NON-CASNICI

x

 

 

 

 

A51 Producători de energie electrică si/sau termică

 

 

 

 

 

A.5.2 Consumatori din industria chimică

 

 

 

 

 

A53 Alti consumatori industriali

 

 

 

 

 

A.5.4 Consumatori comerciali

 

 

 

 

 

B  Consumatori finali conectati direct în sistemul de

x

 

 

 

x

B.1 cu un consum anual de până la 2.400 mc/an

x

 

 

 

x

CONSUMATORI CASNICI

x

 

 

 

 

B.1.1 Consumatori casnici

x

 

 

 

 

 

D1

 

 

 

 

 

D2

 

 

 

 

 

D3

 

 

 

 


 

Tipul de consumator

Nr. consumatori

Cantitate

PCS

Pret

mii mc

kWh

RON/kWh

CONSUMATORI NON-CASNICI

x

 

 

 

 

B 12 Alti consumatori non-casnici

x

 

 

 

 

 

R1

 

 

 

 

 

R2

 

 

 

 

mc/an

x

 

 

 

x

CONSUMATORI CASNICI

x

 

 

 

 

B.2.1 Consumatori casnici

x

 

 

 

 

 

D3b

 

 

 

 

CONSUMATORI NON-CASNICI

x

 

 

 

 

B22 Alti consumatori non-casnici

x

 

 

 

 

 

R3

 

 

 

 

B23 Alti consumatori industriali

x

 

 

 

 

 

I1

 

 

 

 

B.2.4 Consumatori comerciali

x

 

 

 

 

 

I1

 

 

 

 

B3 cu un consum anual între 12400 mc/an si 124000

x

 

 

 

x

CONSUMATORI CASNICI

x

 

 

 

 

B.3.1 Consumatori casnici

x

 

 

 

 

 

D4

 

 

 

 

CONSUMATORI NON-CASNICI

x

 

 

 

 

B32 Alti consumatori non-casnici

x

 

 

 

 

 

R4

 

 

 

 

B33 Alti consumatori industriali

x

 

 

 

 

 

I2

 

 

 

 

B.3.4 Consumatori comerciali

x

 

 

 

 

 

I2

 

 

 

 

B35 Producători de energie electrică si/sau termică

x

 

 

 

 

 

I2

 

 

 

 

B.4 cu un consum anual între 124.000 mc/an si 1.240.000 mc/an

x

 

 

 

x

CONSUMATORI NON-CASNICI

x

 

 

 

 

B41 Alti consumatori non-casnici

x

 

 

 

 

 

R5

 

 

 

 

B42 Alti consumatori industriali

x

 

 

 

 

 

I3-1

 

 

 

 

 

I3-2

 

 

 

 

B.4.3 Consumatori comerciali

x

 

 

 

 

 

I3-1

 

 

 

 

 

I3-2

 

 

 

 

B44 Producători de energie electrică si/sau termică

x

 

 

 

 

 

I3-1

 

 

 

 

 

I3-2

 

 

 

 

B.5 cu un consum anual între 1.240.000 mc/an si 12.400.000 mc/an

x

 

 

 

x

CONSUMATORI NON-CASNICI

x

 

 

 

 

B51 Producători de energie electrică si/sau termică

x

 

 

 

 

 

I4-1

 

 

 

 

 

I4-2

 

 

 

 

B.5.2 Consumatori din industria chimică

x

 

 

 

 

 

I4-1

 

 

 

 

 

I4-2

 

 

 

 

B53 Alti consumatori industriali

x

 

 

 

 

 

I4-1

 

 

 

 

 

I4-2

 

 

 

 


Specificatie

Tipul de consumator

Nr. consumatori

Cantitate

PCS

Pret

mii mc

kWh

RON/kWh

B.5.4 Consumatori comerciali

x

 

 

 

 

 

I4-1

 

 

 

 

 

I4-2

 

 

 

 

B.6 cu un consum anual peste 12.400.000 mc/an

x

 

 

 

x

CONSUMATORI NON-CASNICI

x

 

 

 

 

B61 Producători de energie electrică si/sau termică

x

 

 

 

 

 

I5-4

 

 

 

 

B.6.2 Consumatori din industria chimică

x

 

 

 

 

 

I5-4

 

 

 

 

B63 Alti consumatori industriali

x

 

 

 

 

 

I5-4

 

 

 

 

B.6.4 Consumatori comerciali

x

 

 

 

 

 

I5-4

 

 

 

 

TOTAL VÂNZĂRI

x

 

 

 

x

 

Data ......................................

Certificăm realitatea si exactitatea datelor.

Director general,

...........................

 

ANEXA Nr. 1c

la metodologie

 

RAPORT PRIVIND VÂNZĂRILE DE GAZE NATURALE CĂTRE ALTI FURNIZORI/DISTRIBUITORI/TRANSPORTATORI

 

Specificatie

 

 

Nr. si data contractului

Cantitate

PCS

Pret

Tarife medii incluse în pret pentru:

Structură vânzări

mii mc

kWh

 

RON/kWh

serviciile de transport

serviciile de înmagazinare

distributie

RON/kWh

RON/kWh

RON/kWh

- denumire client.......

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

intern

 

import

 

amestec

- denumire client.......

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

intern

 

import

 

amestec

Total

x

 

 

 

x

x

x

 

 

 

Data ......................................

Certificăm realitatea si exactitatea datelor.

Director general,

...........................

 

ANEXA Nr. 1d

la metodologie

 

CONSUM PROPRIU SI STOCURI

luna ……………………

 

                       

Specificatie

Cantitate

PCS

Pret

mii mc

kWh

RON/kWh

— Consum tehnologic

 

 

 

— Consum energetic (încălzire, preparare hrană, apă caldă)

 

 

 

— Diferente stocuri din conductele proprii

 

 

 

— Diferente stocuri din conductele tertilor

 

 

 

— Abateri datorate erorilor de măsură

 

 

 

Total

 

 

x

                                                                                   

Data ......................................

Certificăm realitatea si exactitatea datelor.

Director general,

...........................

 

ANEXA Nr. 1e

la metodologie

 

ÎNMAGAZINARE

luna ……………………

 


Denumire depozit

 

 

Nr./data contractului de înmagazinare

Stoc în depozit

la începutul

lunii

Cantitate injectată

iesirea

Cantitate extrasă

PCS la intrarea în SNT

Pretul azelor

sfârsitul

cantitătilor

 

 

kWh

mii mc

kWh

mii mc

kWh

RON/kWh

kWh

depozitul............

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

intern

import

amestec

 

 

 

 

 

 

depozitul............

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

intern

import

amestec

 

 

 

 

 

 

depozitul............

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

intern

 

import

 

 

amestec

 

Total

x

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

Data ......................................

Certificăm realitatea si exactitatea datelor.

Director general,

...........................

 

ANEXA Nr. 2

la metodologie

 

RAPORT PRIVIND SERVICIILE DE TRANSPORT PRESTATE

în luna ..........................

 

 

 

 

Capacitate totală

Capacitate disponibilă

Nr./dată contract

Capacitate rezervată

Cantitate preluată

1.000 mc/h

PCS

1.000 mc/h

PCS

1.000 mc/h

PCS

1.000 mc/h

PCS

I. Puncte de intrare în SNT:

 

 

 

 

x

 

 

 

 

A. Pentru gazele naturale din IMPORT

 

 

 

 

x

 

 

 

 

1. SRM Isaccea

 

 

 

 

x

 

 

 

 

— furnizor/consumator eligibil.......

x

 

x

 

 

 

 

 

 

— furnizor/consumator eligibil.......

x

 

x

 

 

 

 

 

 

— furnizor/consumator eligibil.......

x

 

x

 

 

 

 

 

 

2 SRM Mediesu Aurit

 

 

 

 

x

 

 

 

 

— furnizor/consumator eligibil.......

x

 

x

 

 

 

 

 

 

— furnizor/consumator eligibil.......

x

 

x

 

 

 

 

 

 

— furnizor/consumator eligibil.......

x

 

x

 

 

 

 

 

 

3. SRM Szeged

 

 

 

 

x

 

 

 

 

— furnizor/consumator eligibil.......

x

 

x

 

 

 

 

 

 

— furnizor/consumator eligibil.......

x

 

x

 

 

 

 

 

 

— furnizor/consumator eligibil.......

x

 

x

 

 

 

 

 

 

PRODUCȚIA INTERNĂ

 

 

 

 

x

 

 

 

 

1  SRM 1

 

 

 

 

x

 

 

 

 

Denumire producător

x

 

x

 

 

 

 

 

 

Denumire furnizor/consumator eligibil

x

 

x

 

 

 

 

 

 

2 SRM 2

 

 

 

 

x

 

 

 

 

Denumire producător

x

 

x

 

 

 

 

 

 

Denumire furnizor/consumator eligibil

x

 

x

 

 

 

 

 

 

.............

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Capacitate totală

Capacitate

disponibilă

Nr./dată

contract

Capacitate rezervată

Cantitate preluată

1.000 mc/h

PCS

1.000 mc/h

PCS

1.000 mc/h

PCS

1.000 mc/h

PCS

II Puncte de iesire din SNT

 

 

 

 

x

 

 

 

 

SRM 1....

 

 

 

 

x

 

 

 

 

Denumire furnizor licentiat 1

x

 

x

 

 

 

 

 

 

Denumire furnizor licentiat 2

x

 

x

 

 

 

 

 

 

Denumire consumator eligibil/loc de consum 1....

x

 

x

 

 

 

 

 

 

Denumire consumator eligibil/loc de consum 2....

x

 

x

 

 

 

 

 

 

SRM 2....

 

 

 

 

x

 

 

 

 

Denumire furnizor licentiat 1

x

 

x

 

 

 

 

 

 

Denumire furnizor licentiat 2

x

 

x

 

 

 

 

 

 

Denumire consumator eligibil/loc de consum 1....

x

 

x

 

 

 

 

 

 

Denumire consumator eligibil/loc de consum 2....

x

 

x

 

 

 

 

 

 

SRM 3....

 

 

 

 

x

 

 

 

 

Denumire furnizor licentiat 1

x

 

x

 

 

 

 

 

 

Denumire furnizor licentiat 2

x

 

x

 

 

 

 

 

 

Denumire consumator eligibil/loc de consum 1....

x

 

x

 

 

 

 

 

 

Denumire consumator eligibil/loc de consum 2....

x

 

x

 

 

 

 

 

 

                                   

Data ......................................

Certificăm realitatea si exactitatea datelor.

Director general,

...........................

 

ANEXA Nr. 3

la metodologie

 

Denumire titular licentă

Nr. licentă ......................

 

 

RAPORT PRIVIND SERVICIILE DE TRANZIT PRESTATE

în luna ……..........

 

 

 

 

Capacitate totală

Capacitate disponibilă

Nr./dată

Capacitate rezervată

Cantitate transportată

PCS

Tarif tranzit

Total prestatie

1000mc/h

1000mc/h

1000mc/h

mii mc

kWh

RON/kWh

Fir 1........

 

 

x

 

 

 

 

 

— beneficiar 1

x

x

 

 

 

 

 

 

— beneficiar 2

x

x

 

 

 

 

 

 

— beneficiar 3.....

x

x

 

 

 

 

 

 

Fir 2........

 

 

 

 

 

 

 

 

— beneficiar 1

x

x

x

 

 

 

 

 

— beneficiar 2

x

x

 

 

 

 

 

 

— beneficiar 3.....

x

x

 

 

 

 

 

 

Fir 3........

 

 

x

 

 

 

 

 

— beneficiar 1

x

x

 

 

 

 

 

 

— beneficiar 2

x

x

 

 

 

 

 

 

— beneficiar 3.....

x

x

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

x

 

 

 

 

 

 

Data ......................................

Certificăm realitatea si exactitatea datelor.

Director general,

...........................

 

ANEXA Nr. 4

la metodologie

 

Denumire titular licentă

Nr. licentă ......................

 

RAPORT PRIVIND SERVICIILE DE ÎNMAGAZINARE PRESTATE

în luna ……..........

 


 

 

Capacitate totală

mii mc

Capacitate disponibilă

mii mc

Nr./dată contract de înmagazinare

Capacitate rezervată

Cantitate injectată

PCS

Cantitate extrasă

PCS

initial

Stoc final

mii mc/ciclu de depozitare

mii mc

kWh

mii mc

kWh

kWh

kWh

Servicii de înmagazinare pentru:

 

 

x