MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 22         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 11 ianuarie 2008

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.581/2007. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.481/2005 privind înfiintarea Societătii Comerciale „Fondul Proprietatea” - S.A.

 

3. - Hotărâre privind aprobarea activitătilor pentru care se acordă sprijin financiar producătorilor agricoli din sectorul zootehnic în anul 2008, a cuantumului acestuia, precum si a sumei totale alocate fiecărei activităti

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

1. - Decizie privind constatarea încetării mandatului de secretar de stat pentru afaceri europene din cadrul Ministerului Afacerilor Externe al domnului Adrian Cosmin Vierita

 

2. - Decizie privind numirea doamnei Răduta Dana Matache în functia de secretar de stat pentru afaceri europene în cadrul Ministerului Afacerilor Externe

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

2.758/2.654/2007. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si tineretului si al ministrului culturii si cultelor privind aprobarea calendarului de desfăsurare a concursului national de acordare a bursei de studii postuniversitare în străinătate „Theodor Aman” pentru domeniul artelor plastice în anul universitar 2008-2009 si a listei institutiilor de învătământ universitar din care provin candidatii

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.481/2005 privind înfiintarea Societătii Comerciale „Fondul Proprietatea” - S.A.

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 6, art. 71 alin. (11) , art. 92 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 1.481/2005 privind înfiintarea Societătii Comerciale „Fondul Proprietatea” - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.092 din 5 decembrie 2005, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:

„(31) Evaluarea activelor care formează capitalul social initial al „Fondului Proprietatea” se va realiza, în cazul societătilor comerciale, societătilor nationale si companiilor nationale neadmise la tranzactionare, prin metoda capitalurilor proprii înregistrate la data de 31 decembrie 2004, iar în cazul celor admise la tranzactionare, pe baza pretului mediu ponderat aferent ultimelor 90 de sedinte de tranzactionare, ziua de împlinire a acestui termen fiind anterioară cu 30 de zile calendaristice datei de 5 decembrie 2005. În cazul societătilor comerciale, societătilor nationale si companiilor nationale admise la tranzactionare, pentru care în perioada de referintă mentionată nu s-au înregistrat tranzactii cu actiuni care să reprezinte cumulat mai mult de 0,3% din totalul capitalului social al emitentului respectiv înregistrat în registrul actionarilor la data de împlinire a termenului de 90 de sedinte de tranzactionare, s-a utilizat metoda de evaluare aplicabilă societătilor comerciale si companiilor nationale neadmise la tranzactionare. În cazul societătilor care nu au depus situatiile financiare aferente anului 2004 la unitătile teritoriale ale Ministerului Economiei si Finantelor, s-au luat în considerare ultimele situatii financiare anuale înregistrate la unitătile teritoriale ale Ministerului Economiei si Finantelor.”

2. Articolul 3 se abrogă

3. Anexa «Actul constitutiv al Societătii Comerciale „Fondul Proprietatea” - S.A.» se modifică si se înlocuieste cu anexa la prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul economiei si finantelor,

Cătălin Doica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 19 decembrie 2007.

Nr. 1.581.

 

ANEXĂ

 

ACTUL CONSTITUTIV

al Societătii Comerciale „Fondul Proprietatea” - S.A.

 

J 40/21901/2005 din 28.12.2005

Cod unic de înregistrare: 18253260

 

CAPITOLUL I

Denumirea societătii comerciale, forma juridică, sediul si durata

 

ARTICOLUL 1

Denumirea societătii comerciale

 

(1) Denumirea societătii este Societatea Comercială „Fondul Proprietatea” - S.A.

(2) În orice factură, ofertă, comandă, tarif, prospect si alte documente întrebuintate în comert, emanând de la societate, se vor mentiona denumirea, forma juridică, sediul social, numărul din registrul comertului, codul unic de înregistrare si atât capitalul social subscris, cât si cel vărsat, precum si mentiunea „societate administrată în sistem dualist”.

 

ARTICOLUL 2

Forma juridică a societătii comerciale

 

(1) Societatea Comercială „Fondul Proprietatea” - S.A., denumită în continuare Fondul Proprietatea, este persoană juridică română, având forma juridică de societate comercială pe actiuni.

(2) Fondul Proprietatea se organizează, functionează si îsi încetează activitatea conform prevederilor Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente, cu modificările si completările ulterioare, ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 81/2007 pentru accelerarea procedurii de acordare a despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv, ale Legii nr. 297/2004

privind piata de capital, cu modificările si completările ulterioare, si ale Legii nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Fondul Proprietatea se înfiintează ca organism de plasament colectiv, societate de investitii de tip închis, astfel cum este definit la art. 114 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004, cu modificările si completările ulterioare.

 

ARTICOLUL 3

Sediul societătii comerciale

 

(1) Sediul social al Fondului Proprietatea este în municipiul Bucuresti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5. Sediul poate fi schimbat în altă locatie din România, pe baza unei decizii a Directoratului.

(2) Societatea comercială poate înfiinta sedii secundare de tipul sucursalelor, reprezentantelor, punctelor de lucru sau altor unităti fără personalitate juridică, în conditiile prevăzute de lege.

 

ARTICOLUL 4

Durata societătii comerciale

 

Durata de functionare a Fondului Proprietatea este de 10 ani, cu posibilitate de prelungire, prin hotărâre a adunării generale extraordinare a actionarilor.

 

CAPITOLUL II

Scopul si obiectul de activitate ale societătii comerciale

 

ARTICOLUL 5

Scopul societătii comerciale

 

Scopul Fondului Proprietatea constă în administrarea si gestionarea portofoliului.

 

ARTICOLUL 6

Obiectul de activitate

 

(1) Fondul Proprietatea are ca obiect principal de activitate administrarea si gestionarea portofoliului.

(2) Domeniul principal de activitate al Fondului Proprietatea este cod CAEN 6523 - alte tipuri de intermedieri financiare.

Domeniul principal de activitate al Fondului Proprietatea este cel descris de cod CAEN 6523 – alte tipuri de intermedieri financiare, iar activitatea principală este efectuarea de investitii financiare.

(3) Obiectul de activitate al Fondului Proprietatea constă în:

a) administrarea si gestionarea portofoliului în vederea acordării despăgubirilor aferente imobilelor ce nu pot fi restituite în natură, prin transfer cu titlu gratuit al actiunilor din proprietatea statului în proprietatea persoanelor îndreptătite;

b) alte activităti auxiliare si adiacente, în conformitate cu reglementările în vigoare.

 

CAPITOLUL III

Capitalul social, actiunile

 

ARTICOLUL 7

Capitalul social

 

(1) Capitalul social al Fondului Proprietatea este în valoare de 14.240.540.675 lei, împărtit în 14.240.540.675 actiuni nominative, ordinare, cu o valoare nominală de 1 leu fiecare. Statul român, prin Ministerul Economiei si Finantelor, are calitatea de actionar si, împreună cu ceilalti actionari înregistrati în registrul computerizat, detine 100% din capitalul social al societătii comerciale, în valoare de 14.240.540.675 lei, împărtit în 14.240.540.675 actiuni cu o valoare nominală de 1 leu fiecare.

(2) Calitatea de actionar al Fondului Proprietatea se atestă prin extras de cont emis de către Depozitarul central.

(3) Datele de identificare ale fiecărui actionar, aportul fiecăruia la capitalul social, numărul de actiuni la care are dreptul si cota de participare din totalul capitalului social sunt cuprinse în registrul actionarilor tinut în sistem computerizat de către Depozitarul central.

(4) Ulterior finalizării evaluării activelor societătii comerciale, în actul constitutiv al Fondului Proprietatea se va preciza valoarea capitalului subscris si a celui vărsat.

 

ARTICOLUL 8

Reducerea sau majorarea capitalului social

 

(1) Adunarea generală extraordinară a actionarilor va decide cu privire la majorarea si reducerea capitalului social al Fondului Proprietatea, în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (3) lit. d) si e) din prezentul act constitutiv, cu exceptia cazurilor în care majorarea de capital se realizează de drept, în conformitate cu prevederile art. 10 alin (2) din titlul VII din Legea nr. 247/2005, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Capitalul social va putea fi majorat prin:

a) noi aporturi în numerar si/sau în natură;

b) încorporarea rezervelor, cu exceptia rezervelor legale si a rezervelor constituite din reevaluarea patrimoniului, precum si a beneficiilor sau a primelor de emisiune.

(3) În conformitate cu prevederile art. 10 alin. (2) si (3) din titlul VII din Legea nr. 247/2005, cu modificările si completările ulterioare, majorarea capitalului social al Fondului Proprietatea, în numerar sau în natură, din sursele prevăzute la art. 9 alin. (2), art. 91 alin. (5) sau art. 10 alin. (1) din titlul VII din Legea nr. 247/2005, cu modificările si completările ulterioare, sau cu alte surse aportate de statul român se realizează de drept prin hotărârea Consiliului de supraveghere al Fondului Proprietatea si fără a fi necesară aprobarea adunării generale a actionarilor, fără promovarea vreunei oferte publice si fără prospect de emisiune, astfel:

a) anterior înregistrării Fondului Proprietatea la Comisia Natională a Valorilor Mobiliare - fără acordarea dreptului de preferintă actionarilor existenti, actiunile nou-emise urmând să fie atribuite Ministerului Economiei si Finantelor la valoare nominală;

b) ulterior înregistrării Fondului Proprietatea la Comisia Natională a Valorilor Mobiliare - cu respectarea dreptului de preferintă al actionarilor existenti, actiunile nou-emise urmând să fie atribuite la valoarea stabilită de un evaluator independent, cu luarea în considerare a reglementărilor Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare aplicabile.

(4) Majorările de capital prevăzute la alin. (2) vor fi înregistrate la oficiul registrului comertului, în baza hotărârii Consiliului de supraveghere al Fondului Proprietatea. Hotărârile Consiliului de supraveghe al Fondului Proprietatea privitoare la majorarea capitalului social se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, si au acelasi regim ca si hotărârile adunării generale a actionarilor în ceea ce priveste publicitatea acestora si posibilitatea de contestare în instantă.

(5) Orice reducere a capitalului social se face în conditiile prevăzute de lege.

(6) Capitalul social poate fi redus prin:

a) reducerea numărului de actiuni;

b) reducerea valorii nominale a actiunilor; si

c) alte procedee prevăzute de lege.

(7) După finalizarea procedurilor de acordare a despăgubirilor, în cazul în care Directoratul constată că în urma pierderilor valoarea activului net, determinată ca diferentă între totalul activelor si datoriile Fondului Proprietatea, reprezintă mai putin de jumătate din valoarea capitalului social subscris, acesta are obligatia de a convoca adunarea generală extraordinară a actionarilor, care va hotărî dacă Fondul Proprietatea trebuie să fie dizolvat. Dacă adunarea generală extraordinară a actionarilor nu decide dizolvarea Fondului Proprietatea, atunci Fondul Proprietatea este obligat ca, cel târziu până la încheierea exercitiului financiar ulterior celui în care au fost constatate pierderile, să procedeze la reducerea capitalului social cu un cuantum cel putin egal cu cel al pierderilor care nu au putut fi acoperite din rezerve, dacă în acest interval activul net al Fondului Proprietatea nu a fost reconstituit până la nivelul unei valori cel putin egale cu jumătate din capitalul social.

(8) Reducerea capitalului social se va realiza numai după trecerea unui termen de două luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a hotărârii adunării generale extraordinare a actionarilor.

 

ARTICOLUL 9

Actiunile

 

(1) Actiunile Fondului Proprietatea sunt nominative, de valori egale, emise în formă dematerializată, evidentiate prin înscriere în cont, si acordă drepturi egale titularilor lor în conditiile prevăzute la art. 11.

(2) Valoarea nominală a unei actiuni este de 1 leu.

(3) Actiunile sunt indivizibile cu privire la Fondul Proprietatea, care nu recunoaste decât un proprietar pentru fiecare actiune. În cazul în care o actiune devine proprietatea mai multor persoane, Fondul Proprietatea/Depozitarul central nu este obligat să înscrie transmiterea atât timp cât acele persoane nu vor desemna un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultând din actiune.

(4) Cesiunea partială sau totală a actiunilor între actionari sau terti se face în conditiile si cu procedura prevăzute de lege.

(5) Dreptul la dividende îl detin actionarii înscrisi în Registrul actionarilor, în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004, cu modificările si completările ulterioare, precum si conform reglementărilor emise în aplicarea acesteia.

 

ARTICOLUL 10

Obligatiuni

 

Fondul Proprietatea este autorizat să emită obligatiuni în conditiile legii. Fondul Proprietatea nu se poate împrumuta în scopuri investitionale

 

ARTICOLUL 11

Drepturi si obligatii decurgând din actiuni

 

(1) Fiecare actiune plătită de actionari, potrivit legii, conferă acestora dreptul la vot în adunarea generală a actionarilor, în conformitate cu prevederile alin. (2), dreptul de a alege si de a fi alesi în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform prevederilor prezentului act constitutiv si dispozitiilor legale, respectiv alte drepturi prevăzute de actul constitutiv.

(2) Actiunile emise de Fondul Proprietatea dau dreptul la vot, cu îndeplinirea următoarelor conditii:

a) în cazul unei participatii detinute de un actionar, reprezentând până la 1%, inclusiv, din capitalul social vărsat al Fondului Proprietatea, fiecare actiune dă dreptul la un vot;

b) în cazul unei participatii detinute de un actionar, reprezentând până la 3%, inclusiv, din capitalul social vărsat al Fondului Proprietatea, actiunile reprezentând până la 1%, inclusiv, din capitalul social vărsat al Fondului Proprietatea dau dreptul la un vot fiecare, iar actiunile reprezentând între 1% si 3%, inclusiv, două actiuni dau dreptul la un vot;

c) în cazul unei participatii detinute de un actionar, reprezentând până la 5%, inclusiv, din capitalul social vărsat al Fondului Proprietatea, actiunile reprezentând până la 1%, inclusiv, din capitalul social vărsat al Fondului Proprietatea dau dreptul la un vot fiecare, actiunile reprezentând între 1% si 3%, inclusiv, două actiuni dau dreptul la un vot, iar actiunile reprezentând între 3% si 5%, inclusiv, 3 actiuni dau dreptul la un vot;

d) participatiile detinute de un actionar, reprezentând peste 5% dau dreptul la vot astfel: actiunile reprezentând până la 1%, inclusiv, din capitalul social vărsat al Fondului Proprietatea dau dreptul la un vot fiecare, actiunile reprezentând între 1% si 3%, inclusiv, două actiuni dau dreptul la un vot, actiunile reprezentând între 3% si 5%, inclusiv, 3 actiuni dau dreptul la un vot, iar actiunile reprezentând peste 5% nu conferă drept de vot.

(3) Prevederile alin. (2) nu se aplică Ministerului Economiei si Finantelor.

(4) Ulterior datei la care participatia statului scade sub 33% din capitalul social vărsat al Fondului ‘Proprietatea, actionarii pot decide cu privire la cvorum si la dreptul de vot conform numărului de actiuni, cu respectarea dispozitiilor dreptului comun în materie.

(5) Detinerea actiunii implică adeziunea de drept la prezentul act constitutiv.

(6) Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmează actiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.

 

CAPITOLUL IV

Adunarea generală a actionarilor

 

ARTICOLUL 12

 

(1) Adunările generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare.

(2) Adunarea generală ordinară a actionarilor are următoarele competente, atributii si functii:

a) discută, aprobă sau modifică situatiile financiare anuale după analizarea rapoartelor Directoratului, Consiliului de supraveghere, ale auditorului financiar si ale auditorilor interni;

b) repartizează profitul si stabileste dividendele;

c) alege membrii Consiliului de supraveghere si îi revocă din functie;

d) numeste si revocă auditorul financiar si fixează durata minimă a contractului de audit financiar;

e) stabileste nivelul remuneratiilor membrilor Consiliului de supraveghere si ale auditorului financiar pentru exercitiul financiar curent;

f) se pronuntă asupra gestiunii membrilor Directoratului si activitătii membrilor Consiliului de supraveghere, le evaluează performantele si îi descarcă de gestiune;

g) hotărăste cu privire la actionarea în justitie a membrilor Directoratului si a membrilor Consiliului de supraveghere si a auditorului financiar, după caz, pentru pagube pricinuite Fondului Proprietatea;

h) aprobă rapoartele Consiliului de supraveghere cu privire la activitatea de supraveghere desfăsurată de acesta;

i) stabileste bugetul de venituri si cheltuieli si, după caz, programul de activitate pe exercitiul financiar următor;

j) hotărăste cu privire la gajarea, închirierea sau desfiintarea uneia ori a mai multor unităti ale Fondului Proprietatea;

k) desemnează piata reglementată pe care vor fi listate si tranzactionate actiunile Fondului Proprietatea;

l) hotărăste în orice alte probleme privind Fondul Proprietatea, conform atributiilor legale.

(3) Adunarea generală extraordinară a actionarilor are dreptul de a hotărî cu privire la:

a) înfiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare: sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unităti fără personalitate juridică;

b) prelungirea duratei Fondului Proprietatea;

c) majorarea capitalului social;

d) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi actiuni;

e) conversia actiunilor dintr-o categorie în alta;

f) conversia unei categorii de obligatiuni în altă categorie sau în actiuni;

g) emisiunea de obligatiuni;

h) încheierea de orice acte juridice (inclusiv, fără a se limita la, acte de cumpărare, de înstrăinare, de schimb sau de grevare a activelor clasificate ca active imobilizate ale Fondului Proprietatea) ori furnizarea de comenzi în cazul în care valoarea contractului sau comenzii depăseste 5% din valoarea contabilă a activelor Fondului Proprietatea la data încheierii actului juridic;

i) încheierea de acte de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale Fondului Proprietatea, a căror valoare depaseste, individual sau cumulat, 5% din totalul activelor imobilizate minus creantele la data încheierii actului juridic;

j) schimbarea sistemului de administrare a Fondului Proprietatea;

k) limitarea sau ridicarea dreptului de preferintă al actionarilor, cu respectarea art. 8 alin. (3);

l) oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare a actionarilor.

(4) Adunarea generală extraordinară a actionarilor poate delega Directoratului exercitiul atributiilor sale mentionate la alin. (3) lit. d).

 

ARTICOLUL 13

Convocarea adunării generale a actionarilor

 

(1) Adunarea generală a actionarilor se convoacă de către Directorat ori de câte ori este necesar.

(2) Adunarea generală ordinară a actionarilor se întruneste cel putin o dată pe an, în cel mult 4 luni de la încheierea exercitiului financiar.

(3) Termenul de întrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la data publicării convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

(4) Adunarea generală a actionarilor, fie ordinară, fie extraordinară, va fi convocată ori de câte ori va fi nevoie, în conformitate cu prevederile legale în vigoare si cu dispozitiile din actul constitutiv, prin publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, si într-un cotidian de circulatie natională cu cel putin 30 de zile înainte de data stabilită.

(5) Unul sau mai multi actionari, reprezentând individual sau împreună cel putin 5% din capitalul social al Fondului Proprietatea, pot solicita printr-o cerere adresată Directoratului introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi, în termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocării. În situatia în care actionarii doresc să formuleze propuneri de candidaturi pentru functia de membru în Consiliul de supraveghere, cererea va cuprinde si informatii referitoare la datele de identificare, localitatea de domiciliu si calificarea profesională ale candidatului. Ordinea de zi, completată cu punctele propuse de actionari ulterior convocării, trebuie publicată cu îndeplinirea cerintelor prevăzute de actul constitutiv pentru convocarea adunării generale a actionarilor, cu cel putin 10 zile înaintea tinerii acesteia, la data mentionată în convocatorul initial.

(6) Convocatorul, orice alt punct adăugat pe ordinea de zi la cererea actionarilor, situatiile financiare anuale, raportul annual al Directoratului, raportul anual al Consiliului de supraveghere, precum si propunerea cu privire la distribuirea de dividende se pun la dispozitia actionarilor, la sediul Fondului Proprietatea de la data convocării adunării generale, si se publică si pe pagina de internet, pentru liberul acces la informatie al actionarilor. La cerere, actionarilor li se vor elibera copii de pe aceste documente.

(7) Convocatorul va cuprinde locul, ora si data tinerii adunării generale a actionarilor, precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor acesteia. La convocarea adunării generale a actionarilor se vor respecta prevederile art. 147-158 din Regulamentul nr. 15/2004 privind autorizarea si functionarea societătilor de administrare a investitiilor, a organismelor de plasament colectiv si a depozitarilor, aprobat prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 67/2004, cu modificările ulterioare.

(8) Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor. Când pe ordinea de zi figurează numirea membrilor Consiliului de supraveghere, în convocare se va mentiona că lista cuprinzând informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesională a persoanelor propuse pentru functia de membru în Consiliul de supraveghere se află la dispozitia actionarilor, putând fi consultată si completată de acestia.

(9) În înstiintarea pentru prima adunare generală a actionarilor se vor putea fixa ziua si ora pentru cea de-a doua adunare, având aceeasi ordine de zi cu prima adunare, pentru a acoperi situatia în care cea dintâi nu s-ar putea tine din cauza neîntrunirii cvorumului de prezentă.

(10) Adunarea generală a actionarilor se întruneste la sediul Fondului Proprietatea sau în alt loc indicat în convocare.

(11) În cazuri exceptionale, când interesul Fondului Proprietatea o cere, Consiliul de supraveghere poate convoca adunarea generală a actionarilor.

(12) Directoratul convoacă de îndată adunarea generală a actionarilor, la cererea actionarilor reprezentând, individual sau împreună, cel putin 5% capitalul social, dacă cererea cuprinde dispozitii ce intră în atributiile adunării generale a actionarilor.

(13) În cazul mentionat la alin. (12) adunarea generală a actionarilor va fi convocată în termen de cel mult 30 de zile si se va întruni în termen de cel mult 60 de zile de la data la care Directoratul a primit cererea actionarilor.

(14) În cazul în care, în situatia prevăzută la alin. (12) si (13), Directoratul nu convoacă adunarea generală a actionarilor, instanta de judecată de la sediul Fondului Proprietatea, cu citarea Directoratului, va putea autoriza convocarea adunării generale de către actionarii care au formulat cererea.

 

ARTICOLUL 14

Organizarea adunării generale a actionarilor

 

Cvorum si drepturi de vot

(1) La prima convocare, pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare a actionarilor este necesară prezenta actionarilor care să reprezinte cel putin o pătrime din totalul drepturilor de vot. Hotărârile adunării generale ordinare a actionarilor se iau cu majoritatea voturilor exprimate. Hotărârea adunării generale ordinare a actionarilor referitoare la revocarea membrilor Consiliului de supraveghere se ia cu o majoritate de cel putin două treimi din numărul voturilor actionarilor prezenti sau reprezentati.

(2) Dacă adunarea generală ordinară a actionarilor nu poate lucra din cauza neîndeplinirii conditiilor prevăzute la alin. (1), adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

(3) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare a actionarilor sunt necesare:

a) la prima convocare, prezenta actionarilor reprezentând cel putin o pătrime din totalul drepturilor de vot, iar hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati;

b) la a doua convocare adunarea generală a actionarilor poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări în prezenta actionarilor reprezentând cel putin o cincime din numărul total de drepturi de vot, luând hotărâri cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

(4) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare a actionarilor pentru adoptarea unei hotărâri privind majorarea capitalului social, cu exceptia majorărilor capitalului social care se realizează de drept, reducerea capitalului social, dizolvarea anticipată a Fondului Proprietatea, este necesară atât la prima, cât si la a doua convocare prezenta actionarilor care să reprezinte cel putin 50% din numărul total al drepturilor de vot.

(5) Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al Fondului Proprietatea, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a acestuia se ia cu o majoritate de cel putin două treimi din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

Desfăsurarea adunărilor

(6) În ziua si la ora stabilite în convocare, sedinta adunării generale a actionarilor va fi deschisă de presedintele Directoratului sau, în lipsa acestuia, de cel care îi tine locul.

(7) Adunarea generală va alege, dintre actionarii prezenti, 1 până la 3 secretari, care vor verifica lista de prezentă a actionarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare, procesul-verbal întocmit de secretarul tehnic pentru constatarea numărului actiunilor depuse si îndeplinirea tuturor formalitătilor cerute de lege si de actul constitutiv pentru tinerea adunării generale a actionarilor.

(8) Un proces-verbal, semnat de presedinte si secretar, va constata îndeplinirea formalitătilor de convocare, data si locul adunării generale a actionarilor, actionarii prezenti, numărul actiunilor, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar la cererea actionarilor, declaratiile făcute de acestia în sedintă.

(9) La fiecare proces-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, listele de prezentă a actionarilor, precum si, după caz, procurile reprezentantilor actionarilor.

(10) Presedintele Directoratului va putea desemna, dintre angajatii Fondului Proprietatea, unul sau mai multi secretari tehnici, care să îndeplinească atributiile ce le revin în conformitate cu prevederile legale.

(11) Hotărârile adunării generale a actionarilor se redactează pe baza procesului-verbal si se semnează de presedintele Directoratului sau de o persoană desemnată de acesta. Procesul-verbal va fi trecut în registrul adunărilor generale a actionarilor.

(12) Tinând seama de numărul extrem de mare al actionarilor Fondului Proprietatea, împrejurare care, practic, face imposibilă întrunirea tuturor acestora la adunarea generală a actionarilor, ca organ suprem de conducere, actionarii vor putea participa personal, prin mandatar cu procură specială, procură ale cărei model si conditii de prezentare vor fi stabilite de către Directorat, conform normelor emise de Comisia Natională a Valorilor Mobiliare si puse la dispozitia actionarilor, sau îsi vor putea exprima votul prin corespondentă.

(13) Având în vedere instituirea dreptului de vot prin corespondentă, drept pe care îl poate exercita si care este recomandabil să fie exercitat de către oricare dintre actionari, cvorumul statutar ce trebuie îndeplinit pentru valabila desfăsurare a oricărui tip de adunare generală a actionarilor se calculează cu includerea voturilor considerate valide transmise prin corespondentă.

(14) Si în cazul votului prin corespondentă, fiecare actionar este în drept să se pronunte, în scris, cu privire la toate problemele înscrise la ordinea de zi, votând „pentru”, „împotrivă” sau „abtinere“. Voturile exprimate si anulate pentru vicii de procedură sunt luate în calcul pentru stabilirea cvorumului, dar nu sunt luate în considerare atunci când punctul de pe ordinea de zi la care se referă este supus la vot.

(15) Au dreptul să participe la adunările generale toti actionarii care, la data de referintă, sunt înscrisi în registrul actionarilor, tinut în conditiile legii.

(16) În vederea asigurării posibilitătii efective si reale a tuturor actionarilor de a lua la cunostintă despre continutul documentelor si propunerilor celor care solicită organizarea adunărilor generale ale actionarilor, prin grija Directoratului, acestea li se vor pune la dispozitie, la sediul Fondului Proprietatea, precum si pe pagina de internet a Fondului Proprietatea, cu cel putin 20 de zile înainte de data prevăzută pentru tinerea adunării.

(17) În anunturile prin care se aduce la cunostintă convocarea adunării generale a actionarilor Fondului Proprietatea se va indica, de către Directorat, data de referintă în raport cu care vor fi îndreptătiti să participe si să voteze actionarii. De asemenea, se va stabili data până la care actionarii îsi pot trimite voturile, precum si procedura votului prin corespondentă, cu privire la oricare dintre problemele supuse aprobării. Data limită până la care pot fi înregistrate la societătile de investitii voturile prin corespondentă este ulterioară cu cel putin 5 zile lucrătoare datei de publicare a materialelor informative si este anterioară datei primei convocări a adunării generale a actionarilor cu cel putin 48 de ore.

(18) Voturile actionarilor vor fi trimise prin scrisoare recomandată la sediul Fondului Proprietatea, într-o formă clară si precisă, continând mentiunea „pentru”, „împotrivă” ori „abtinere” la fiecare problemă supusă aprobării.

(19) Voturile transmise prin corespondentă vor fi anulate dacă nu respectă procedura stabilită de Directorat, elaborată în conformitate cu reglementările Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, neputând fi luate în considerare la calculul cvorumului de prezentă.

Exercitarea dreptului de vot în adunarea generală a actionarilor

(20) Actionarii pot fi reprezentati în cadrul oricărei adunări generale de către alti actionari sau de către terte persoane.

(21) Hotărârile adunărilor generale ale actionarilor se iau prin vot deschis.

(22) Doar actionarii înregistrati în registrul actionarilor societătii la data de referintă stabilită de Directorat în momentul convocării adunării generale a actionarilor vor fi îndreptătiti să participe la adunare si să voteze după ce îsi dovedesc identitatea.

(23) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea si revocarea membrilor Consiliului de supraveghere, a auditorilor financiari si pentru luarea măsurilor/hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor Directoratului, a membrilor Consiliului de supraveghere si a auditorilor financiari ai Fondului Proprietatea.

(24) Următoarele proceduri referitoare la votul secret se vor aplica în cazurile obligatorii, în vederea asigurării caracterului secret al votului în cadrul adunării generale a actionarilor:

a) secretarii tehnici ai adunării generale a actionarilor vor înmâna fiecărui actionar un buletin de vot care va indica numărul de actiuni ale acestuia si instructiuni referitoare la modul de vot;

b) fiecare actionar va vota prin completarea buletinului de vot si depunerea acestuia la secretarii adunării generale a actionarilor, care vor număra buletinele de vot si vor comunica rezultatul votului.

(25) Hotărârile adunării generale a actionarilor sunt obligatorii chiar si pentru actionarii absenti, nereprezentati sau care au votat împotrivă.

(26) Actionarii pot participa si vota în adunarea generală a actionarilor prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală.

(27) Actionarii care nu au capacitate de exercitiu, precum si persoanele juridice pot fi reprezentati/reprezentate prin reprezentantii lor legali care, la rândul lor, pot da altor persoane împuternicire pentru respectiva adunare generală a actionarilor.

 

CAPITOLUL V

Consiliul de supraveghere

 

ARTICOLUL 15

Organizare

 

(1) Până la data transferului administrării către societatea de administrare selectată în conformitate cu art. 12 alin. (1) si (2) din titlul VII al Legii nr. 247/2005, cu modificările si completările ulterioare, Fondul Proprietatea este administrat într-un sistem dualist, de către un Directorat, sub supravegherea unui Consiliu de supraveghere format din 7 membri.

(2) Membrii Consiliului de supraveghere pot avea calitatea de actionar al Fondului Proprietatea. Membrii Consiliului de supraveghere nu pot fi membri ai Directoratului. De asemenea, ei nu pot cumula calitatea de membru în Consiliul de supraveghere cu cea de salariat al Fondului Proprietatea.

Membrii Consiliului de supraveghere încheie cu Fondul Proprietatea un contract de administrare care va cuprinde drepturile si obligatiile acestora. Persoana numită în functia de membru al Consiliului de supraveghere trebuie să accepte în mod expres această calitate si trebuie să fie asigurată pentru răspundere profesională.

(3) Membrii Consiliului de supraveghere sunt alesi de către adunarea generală a actionarilor, cu respectarea prevederilor legale si a prevederilor prezentului act constitutiv. Mandatul membrilor Consiliului de supraveghere are o durată de 4 ani.

(4) Consiliul de supraveghere alege dintre membrii săi un presedinte al consiliului.

(5) Doi din cei sapte membri ai Consiliului de supraveghere trebuie să fie independenti. La desemnarea membrilor Consiliului de supraveghere independenti, adunarea generală a actionarilor va avea în vedere următoarele criterii:

a) să nu fie director al Fondului Proprietatea sau al unei societăti controlate de către acesta si să nu fi îndeplinit o astfel de functie în ultimii 5 ani;

b) să nu fi fost salariat al Fondului Proprietatea sau al unei societăti controlate de către acesta ori să fi avut un astfel de raport de muncă în ultimii 5 ani;

c) să nu primească sau să nu fi primit de la Fondul Proprietatea ori de la o societate controlată de acesta o remuneratie suplimentară sau alte avantaje, altele decât cele corespunzând calitătii sale de administrator neexecutiv;

d) să nu fie actionar semnificativ al Fondului Proprietatea;

e) să nu aibă sau să nu fi avut în ultimul an relatii de afaceri cu Fondul Proprietatea ori cu o societate controlată de acesta, fie personal, fie ca asociat, actionar, administrator, director sau salariat al unei societăti care are astfel de relatii cu Fondul Proprietatea, dacă, prin caracterul lor substantial, acestea sunt de natură a-i afecta obiectivitatea;

f) să nu fie sau să nu fi fost în ultimii 3 ani auditor financiar ori asociat salariat al actualului auditor financiar al Fondului Proprietatea sau al unei societăti controlate de acesta;

g) să fie director într-o altă societate în care un director al Fondului Proprietatea este administrator neexecutiv;

h) să nu fi fost administrator neexecutiv al Fondului Proprietatea mai mult de 3 mandate;

i) să nu aibă relatii de familie cu o persoană aflată în una dintre situatiile prevăzute la lit. a) si d);

j) în timpul exercitării mandatului si în ultimii 3 ani anteriori numirii în functie să nu fi avut relatii juridice de durată cu actionarul majoritar, cu un afiliat al acestuia sau cu o persoană aflată în relatii de durată între administrator si actionarul majoritar, un afiliat al acestuia sau o persoană aflată în relatii contractuale de durată cu actionarul majoritar, fie în calitate de administrator, fie de director executiv, angajat sau consultant al persoanei în cauză.

(6) În cazul în care vreuna dintre pozitiile din Consiliul de supraveghere devine vacantă, Consiliul de supraveghere poate desemna un membru provizoriu până la următoarea convocare a adunării generale a actionarilor sau va cere Directoratului să convoace adunarea generală a actionarilor pentru a alege un alt membru. Dacă noul membru este numit de adunarea generală a actionarilor, durata pentru care este numit noul membru pentru a ocupa postul vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea în mod normal a mandatului predecesorului său, cu exceptia cazului în care întreg Consiliul de supraveghere este reconfirmat pentru un nou mandat de 4 ani.

 

ARTICOLUL 16

Functionare

 

(1) Consiliul de supraveghere se întruneste cel putin o dată la 3 luni. Presedintele convoacă Consiliul de supraveghere si prezidează întrunirea.

(2) De asemenea, Consiliul de supraveghere este convocat în orice moment, la cererea motivată a cel putin 2 dintre membrii consiliului sau la cererea Directoratului. Consiliul de supraveghere se va întruni în cel mult 15 zile de la convocare.

(3) Dacă presedintele nu dă curs cererii de convocare a Consiliului de supraveghere în conformitate cu dispozitiile alin. (2), autorii cererii pot convoca ei însisi consiliul, stabilind ordinea de zi a sedintei.

(4) Membrii Directoratului pot fi convocati la întrunirile Consiliului de supraveghere. Ei nu au drept de vot în consiliu.

(5) Sedintele Consiliului de supraveghere vor fi convocate printr-o înstiintare transmisă cu cel putin 3 zile înainte de data propusă pentru tinerea sedintei. Perioada de înstiintare nu va include ziua transmiterii si ziua în care urmează să aibă loc sedinta. Înstiintarea va fi transmisă tuturor membrilor Consiliului de supraveghere, conform prevederilor prezentului act constitutiv.

(6) Convocarea sedintei Consiliului de supraveghere va fi transmisă fiecărui membru în scris, prin fax sau prin postă electronică, la adresa si numărul de fax ale respectivului membru al Consiliului de supraveghere. Fiecare membru este obligat să anunte Fondul Proprietatea în scris, prin fax sau prin postă electronică cu privire la orice modificare a adresei si/sau numărului de fax ale respectivului membru, după caz, si nu va putea opune Fondului Proprietatea niciun fel de nereguli referitoare la înstiintare, dacă schimbarea adresei si/sau numărului de fax nu a fost notificată în acest mod Consiliului de supraveghere.

(7) Convocarea va cuprinde data, locul unde se va tine sedinta si ordinea de zi. Asupra punctelor care nu sunt prevăzute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar în cazuri de urgentă.

(8) Sedinta Consiliului de supraveghere este prezidată de presedintele Consiliului de supraveghere, iar în lipsa acestuia, de către un membru, în baza mandatului acordat de presedinte.

Presedintele numeste un secretar fie dintre membrii Consiliului de supraveghere, fie din afara acestuia. Sedintele Consiliului de supraveghere pot avea loc prin telefon sau prin videoconferintă ori prin alte mijloace de comunicare, prin intermediul cărora toate persoanele care participă la sedintă se pot auzi una pe cealaltă, iar participarea la o astfel de sedintă se consideră participare în persoană în scopul îndeplinirii cerintelor cu privire la cvorum si conditii de vot.

(9) La fiecare sedintă se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participantilor, ordinea de zi, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite si opiniile separate. Procesul-verbal este semnat de către presedintele de sedintă si de către cel putin un alt membru prezent al Consiliului de supraveghere.

(10) Pentru validitatea deciziilor Consiliului de supraveghere este necesară prezenta a cel putin jumătate din numărul membrilor.

(11) Deciziile în cadrul Consiliului de supraveghere se iau cu votul majoritătii membrilor prezenti. Deciziile cu privire la numirea sau revocarea presedintelui se iau cu votul majoritătii membrilor Consiliului de supraveghere.

(12) Consiliul de supraveghere va numi, cu votul majoritătii membrilor săi, membrii Directoratului.

(13) Membrii Consiliului de supraveghere pot fi reprezentati la întrunirile organului respectiv doar de către membrii săi. Un membru prezent poate reprezenta un singur membru absent.

(14) Consiliul de supraveghere va crea în cadrul său un comitet de audit format din cel putin 2 membri ai săi, dintre care cel putin unul este în mod obligatoriu membru independent. În cadrul comitetului de audit cel putin un membru trebuie să detină experientă relevantă în aplicarea principiilor contabile sau în audit financiar.

(15) Consiliul de supraveghere poate crea comitete consultative, formate din cel putin 2 membri ai consiliului, însărcinate cu desfăsurarea de investigatii si cu elaborarea de recomandări pentru consiliu în domenii precum auditul, remunerarea membrilor Directoratului, ai Consiliului de supraveghere si a personalului sau nominalizarea de candidati pentru diferitele posturi de conducere. Comitetele vor înainta Consiliului de supraveghere rapoarte asupra activitătii lor.

(16) Presedintele Directoratului poate fi numit membru în comitetul de nominalizare creat de Consiliul de supraveghere, fără ca prin aceasta să dobândească calitatea de membru în consiliu.

(17) Cel putin un membru al fiecărui comitet creat în temeiul alin. (15) trebuie să fie membru independent al Consiliului de supraveghere.

 

ARTICOLUL 17

Atributiile Consiliului de supraveghere

 

Consiliul de supraveghere are, în principal, următoarele atributii:

a) să exercite controlul permanent asupra conducerii Fondului Proprietatea de către Directorat;

b) să determine structura si numărul de posturi în Directorat; să numească si să revoce membrii Directoratului si presedintele Directoratului;

c) să creeze un comitet de audit si alte comitete specializate, care să cuprindă cel putin 2 dintre membrii săi;

d) să verifice dacă actele si/sau operatiunile întreprinse în procesul de conducere a Fondului Proprietatea sunt în conformitate cu legea, cu actul constitutiv si cu orice hotărâre relevantă a adunării generale a actionarilor;

e) să prezinte cel putin o dată pe an adunării generale a actionarilor un raport privind activitatea de supraveghere desfăsurată;

f) să reprezinte Fondul Proprietatea în raporturile cu Directoratul;

g) să aprobe regulile interne ale Consiliului de supraveghere si ale Directoratului;

h) să facă recomandări actionarilor, la propunerea Directoratului, cu privire la distribuirea profitului;

i) să verifice situatiile financiare ale Fondului Proprietatea;

j) să verifice raportul membrilor Directoratului;

k) să convoace adunarea generală a actionarilor, în cazuri exceptionale, când interesul Fondului Proprietatea o cere;

l) să fixeze limitele generale ale remuneratiilor suplimentare acordate membrilor Consiliului de supraveghere însărcinati cu functii specifice, precum si limitele generale ale remuneratiilor acordate membrilor Directoratului, asigurându-se că acestea sunt justificate în raport cu îndatoririle specifice ale persoanelor în cauză si cu situatia economică a Fondului Proprietatea;

m) să fixeze limitele oricăror alte avantaje pe care Fondul Proprietatea decide să le acorde membrilor Consiliului de supraveghere sau membrilor Directoratului, asigurându-se că acestea sunt justificate în raport cu îndatoririle specifice ale persoanelor în cauză si cu situatia economică a Fondului Proprietatea;

n) să aprobe în prealabil încheierea oricăror acte juridice (inclusiv, fără a se limita la, acte de cumpărare, de înstrăinare, de schimb sau de grevare a activelor clasificate ca active imobilizate ale Fondului Proprietatea) sau furnizarea de comenzi, în cazul în care valoarea contractului sau comenzii este mai mică de 5% din valoarea contabilă a activelor Fondului Proprietatea la data încheierii actului juridic;

o) să aprobe în prealabil încheierea de acte de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale Fondului Proprietatea, a căror valoare este mai mică, individual sau cumulat, de 5% din totalul activelor imobilizate minus creantele la data încheierii actului juridic;

p) să aprobe în prealabil pentru orice acte care creează o obligatie a Fondului Prorietatea fată de terte persoane mai mare de 5 milioane euro, dar fără a se limita la primirea sau acordarea de împrumuturi, închirierea, vânzarea sau grevarea de sarcini a activelor imobiliare sau de alt fel ale Fondului Proprietatea;

q) să aprobe în prealabil investitiile mai mari de 5 milioane euro.

 

ARTICOLUL 18

Obligatiile membrilor Consiliului de supraveghere

 

(1) Membrii Consiliului de supraveghere au îndatoriri de diligentă si loialitate fată de Fondul Proprietatea.

(2) Membrii Consiliului de supraveghere sunt răspunzători fată de Fondul Proprietatea, în conditiile legii. Deciziile membrilor Consiliului de supraveghere vor fi luate după o informare diligentă asupra circumstantelor relevante existente la momentul la care deciziile respective au fost luate. În scopul acestei informări, membrii Consiliului de supraveghere au dreptul de a se baza pe informatiile puse la dispozitie de Directorat, de angajatii Fondului Proprietatea, precum si de consultanti externi de specialitate.

(3) Membrii Consiliului de supraveghere nu vor divulga informatiile confidentiale si secretele comerciale ale Fondului Proprietatea, la care au acces. Această obligatie le revine si după încetarea mandatului.

(4) În cazul în care un membru al Consiliului de supraveghere are într-o anumită operatiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor Fondului Proprietatea, trebuie să îi înstiinteze despre aceasta pe ceilalti membri si pe auditori interni si să nu ia parte la nicio deliberare privitoare la această operatiune.

(5) Aceeasi obligatie o are membrul Consiliului de supraveghere în cazul în care, într-o anumită operatiune, stie că sunt interesate sotul sau sotia sa, rudele ori afinii săi până la gradul al IV-lea inclusiv.

(6) Interdictiile stabilite la alin. (4) si (5), referitoare la participarea, la deliberarea si la votul membrilor Consiliului de supraveghere, nu sunt aplicabile în cazul în care obiectul votului îl constituie:

a) oferirea spre subscriere, către un membru al Consiliului de supraveghere sau către persoanele mentionate la alin. (5), de actiuni sau obligatiuni ale Fondului Proprietatea;

b) acordarea de către un membru al Consiliului de supraveghere sau de persoanele mentionate la alin. (5) a unui împrumut ori constituirea unei garantii în favoarea Fondului Proprietatea.

(7) Membrul Consiliului de supraveghere care nu a respectat prevederile alin. (4) si (5) răspunde pentru daunele care au rezultat pentru Fondul Proprietatea.

(8) Este interzisă creditarea de către Fondul Proprietatea a membrilor Consiliului de supraveghere, prin intermediul unor operatiuni precum:

a) acordarea de împrumuturi;

b) acordarea de avantaje financiare acestora cu ocazia sau ulterior încheierii de către Fondul Proprietatea cu acestia de operatiuni de livrare de bunuri, prestări de servicii sau executare de lucrări;

c) garantarea directă ori indirectă, în tot sau în parte, a oricăror împrumuturi acordate membrilor Consiliului de supraveghere, concomitentă ori ulterioară acordării împrumutului;

d) garantarea directă ori indirectă, în tot sau în parte, a executării de către membri a oricăror alte obligatii personale ale acestora fată de terte persoane;

e) dobândirea cu titlu oneros ori plata, în tot sau în parte, a unei creante ce are drept obiect un împrumut acordat de o tertă persoană membrilor Consiliului de supraveghere ori o altă prestatie personală a acestora.

(9) Prevederile alin. (8) sunt aplicabile si operatiunilor în care sunt interesati sotul sau sotia, rudele ori afinii până la gradul al IV-lea, inclusiv, ai membrului Consiliului de supraveghere; de asemenea, dacă operatiunea priveste o societate civilă sau comercială la care una dintre persoanele anterior mentionate este administrator ori detine, singură sau împreună cu una dintre persoanele sus-mentionate, o cotă de cel putin 20% din valoarea capitalului social subscris.

(10) Prevederile alin. (8) nu se aplică:

a) în cazul operatiunilor a căror valoare exigibilă cumulată este inferioară echivalentului în lei al sumei de 5.000 euro;

b) în cazul în care operatiunea este încheiată de Fondul Proprietatea în conditiile exercitării curente a activitătii sale, iar clauzele operatiunii nu sunt mai favorabile persoanelor prevăzute la alin. (8) si (9) decât cele pe care în mod obisnuit Fondul Proprietatea le practică fată de terte persoane.

 

CAPITOLUL VI

Directoratul

 

ARTICOLUL 19

Organizare

 

(1) Directoratul este numit si revocat de Consiliul de supraveghere. Numărul membrilor va fi stabilit de Consiliul de supraveghere, cu conditia ca acel număr să nu fie mai mic de 3.

(2) Membrii Consiliului de supraveghere numesc presedintele Directoratului.

(3) Mandatul membrilor Directoratului este acordat pe o perioadă de 4 ani.

(4) În cazul în care o pozitie de membru al Directoratului devine vacantă, Consiliul de supraveghere va numi un alt membru pentru restul duratei mandatului membrului care este înlocuit.

(5) Membrii Directoratului nu pot fi în acelasi timp membri ai Consiliului de supraveghere.

(6) Membrii Directoratului nu pot încheia cu Fondul Proprietatea un contract individual de muncă. În situatia în care acestia au fost desemnati dintre salariatii Fondului Proprietatea, contractul individual de munca încetează de la data acceptării mandatului. Acestia vor încheia cu Fondul Proprietatea un contract de mandat, în cuprinsul căruia se vor insera drepturile si obligatiile membrilor Directoratului.

(7) Persoana numită în functia de membru în cadrul Directoratului Fondului Proprietatea trebuie să accepte în mod expres această calitate si trebuie să fie asigurată pentru răspundere profesională.

 

ARTICOLUL 20

Functionare

 

(1) Functionarea Directoratului va fi stabilită prin regulile interne ale Directoratului, aprobate de Consiliul de supraveghere.

(2) Directoratul se va întruni la intervale regulate, de regulă o săptămână, si ori de câte ori este necesar pentru rezolvarea operativă a problemelor curente ale Fondului Proprietatea.

(3) Cel putin jumătate din numărul membrilor Directoratului trebuie să fie prezenti pentru ca deciziile să fie valabile. Deciziile Directoratului vor fi luate în mod valabil prin votul afirmativ al majoritătii membrilor prezenti sau reprezentati la respectiva întâlnire a Directoratului. În cazul unei egalităti de voturi, presedintele Directoratului sau persoana împuternicită să prezideze întâlnirea va avea votul decisiv.

(4) În cazul în care natura situatiei o cere, Directoratul poate adopta o decizie pe baza acordului scris unanim al membrilor săi, fără a mai fi necesară o întrunire. Presedintele va decide dacă natura situatiei o cere.

(5) Directoratul trebuie să furnizeze Consiliului de supraveghere un raport scris privind conducerea Fondului Proprietatea, activitatea Fondului Proprietatea si posibila evolutie a acestuia cel putin o dată la 3 luni.

 

ARTICOLUL 21

Atributiile Directoratului

 

(1) Conducerea Fondului Proprietatea revine în exclusivitate Directoratului, care îndeplineste actele necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al societătii, cu exceptia celor rezervate de lege în sarcina Consiliului de supraveghere si a adunării generale a actionarilor.

(2) Directoratul îsi exercită atributiile sub controlul Consiliului de supraveghere.

(3) Directoratul reprezintă Fondul Proprietatea în relatiile cu tertii si în justitie.

(4) Principalele atributii ale Directoratului, îndeplinite sub supravegherea Consiliului de supraveghere, sunt:

a) negociază contractul colectiv de muncă împreuna cu reprezentantii salariatilor;

b) stabileste strategia si politicile de dezvoltare ale Fondului Proprietatea, inclusiv organigrama acestuia;

c) înaintează Consiliului de supraveghere situatiile financiare si raportul anual al Directoratului, imediat după elaborarea acestora, în vederea avizării de către consiliu;

d) înaintează Consiliului de supraveghere propunerea sa detaliată cu privire la distribuirea profitului rezultat din bilantul exercitiului financiar, pe care intentionează să o prezinte adunării generale a actionarilor, în vederea avizării de către Consiliul de supraveghere;

e) prezintă auditorilor interni si auditorilor financiari, cu cel putin 30 de zile înainte de ziua stabilită pentru sedinta adunării generale a actionarilor, situatia financiară anuală pentru exercitiul financiar precedent, însotită de raportul Directoratului si de documentele justificative;

f) comunică Consiliului de supraveghere, în timp util, orice informatie cu privire la evenimentele care ar putea avea o influentă semnificativă asupra situatiei Fondului Proprietatea;

g) supune anual în vederea aprobării de către adunarea generală a actionarilor, în termen de 4 luni de la încheierea exercitiului financiar, raportul Directoratului cu privire la activitatea Fondului Proprietatea, situatiile financiare anuale, precum si proiectul de program de activitate si proiectul de buget al Fondului Proprietatea pe anul în curs;

h) încheie acte juridice cu tertii în numele si pe seama Fondului Proprietatea, cu respectarea dispozitiilor prezentului act constitutiv referitoare la dubla semnătură si cu respectarea aspectelor rezervate competentei adunării generale a actionarilor sau Consiliului de supraveghere;

i) angajează si concediază, stabileste sarcinile si responsabilitătile personalului Fondului Proprietatea, în conformitate cu politica de personal a acestuia;

j) ia toate măsurile necesare si utile pentru conducerea Fondului Proprietatea, aferente administrării zilnice a fiecărui departament sau delegate de către adunarea generală a actionarilor sau Consiliului de supraveghere prin lege sau prin actul constitutiv;

k) aprobă reglementările interne si regulamentul de ordine interioară;

l) tine si păstrează registrul sedintelor si deliberărilor Directoratului si registrul obligatiunilor. Evidenta obligatiunilor emise în formă dematerializată si tranzactionate pe o piată reglementată sau în cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare se tine de către Depozitarul central;

m) încheie orice acte care creează o obligatie a Fondului Proprietatea fată de terte persoane în valoare mai mică de 5 milioane euro, inclusiv, dar fără a se limita la primirea sau acordarea de împrumuturi, închirierea, vânzarea sau grevarea de sarcini a activelor imobiliare sau de alt fel ale societătii;

n) aprobă investitiile mai mici de 5 milioane euro, inclusiv.

 

ARTICOLUL 22

Obligatiile membrilor Directoratului

 

(1) Membrii Directoratului au îndatoriri de diligentă si loialitate fată de Fondul Proprietatea. Exercitarea acestor îndatoriri se face avându-se în vedere interesele actionarilor în general, si nu ale unor anumiti actionari.

(2) Membrii Directoratului sunt răspunzători fată de Fondul Proprietatea, în conditiile legii. Deciziile membrilor Directoratului vor fi luate după o informare diligentă asupra circumstantelor relevante existente la momentul la care deciziile respective au fost luate. În scopul acestei informări, membrii Directoratului au dreptul de a se întemeia pe informatiile puse la dispozitie de angajatii Fondului Proprietatea, precum si de consultanti externi de specialitate.

(3) Membrii Directoratului nu vor divulga informatiile confidentiale si secretele comerciale ale Fondului Proprietatea, la care au acces. Această obligatie le revine si după încetarea mandatului.

(4) În cazul în care un membru al Directoratului are într-o anumită operatiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor Fondului Proprietatea, trebuie să îi înstiinteze despre aceasta pe ceilalti membri si pe auditorii interni si să nu ia parte la nicio deliberare privitoare la această operatiune.

(5) Aceeasi obligatie o are membrul Directoratului în cazul în care, într-o anumită operatiune, stie că sunt interesati sotul sau sotia sa, rudele ori afinii săi până la gradul al IV-lea, inclusiv.

(6) Interdictiile stabilite la alin. (4) si (5), referitoare la participarea, la deliberarea si la votul membrilor Directoratului, nu sunt aplicabile în cazul în care obiectul votului îl constituie:

a) oferirea spre subscriere, către un membru al Directoratului sau către persoanele mentionate la alin. (5), de actiuni sau obligatiuni ale Fondului Proprietatea;

b) acordarea de către un membru al Directoratului sau de către persoanele mentionate la alin. (5) a unui împrumut ori constituirea unei garantii în favoarea Fondului Proprietatea.

(7) Membrul Directoratului care nu a respectat prevederile alin. (4) si (5) răspunde pentru daunele ce au rezultat pentru Fondul Proprietatea.

(8) Este interzisă creditarea de către Fondul Proprietatea a membrilor Directoratului acestuia, prin intermediul unor operatiuni precum:

a) acordarea de împrumuturi;

b) acordarea de avantaje financiare acestora cu ocazia sau ulterior încheierii de către Fondul Proprietatea cu acestia de operatiuni de livrare de bunuri, prestări de servicii sau executare de lucrări;

c) garantarea directă ori indirectă, în tot sau în parte, a oricăror împrumuturi acordate membrilor Directoratului, concomitentă ori ulterioară acordării împrumutului;

d) garantarea directă ori indirectă, în tot sau în parte, a executării de către membrii Directoratului a oricăror alte obligatii personale ale acestora fată de terte persoane;

e) dobândirea cu titlu oneros ori plata, în tot sau în parte, a unei creante ce are drept obiect un împrumut acordat de o tertă persoană membrilor Directoratului ori o altă prestatie personală a acestora.

(9) Prevederile alin. (8) sunt aplicabile si operatiunilor în care sunt interesati sotul sau sotia, rudele ori afinii până la gradul al IV-lea, inclusiv, ai membrului Directoratului; de asemenea, dacă operatiunea priveste o societate civilă sau comercială la care una dintre persoanele anterior mentionate este administrator ori detine, singură sau împreună cu una dintre persoanele susmentionate, o cotă de cel putin 20% din valoarea capitalului social subscris.

(10) Prevederile alin. (8) nu se aplică:

a) în cazul operatiunilor a căror valoare exigibilă cumulată este inferioară echivalentului în lei al sumei de 5.000 euro;

b) în cazul în care operatiunea este încheiată de Fondul Proprietatea în conditiile exercitării curente a activitătii sale, iar clauzele operatiunii nu sunt mai favorabile persoanelor prevăzute la alin. (8) si (9) decât cele pe care în mod obisnuit acesta le practică fată de terte persoane.

 

ARTICOLUL 23

Reprezentarea Fondului Proprietatea

 

(1) În relatiile cu tertii, Fondul Proprietatea este reprezentat prin semnătura a doua persoane, după cum urmează:

a) fiecare membru al Directoratului poate reprezenta si poate semna orice act angajant pentru Fondul Proprietatea, împreună cu presedintele Directoratului, cu un alt membru al Directoratului sau cu orice altă persoană împuternicită să reprezinte Fondul Proprietatea, cu respectarea prevederilor actului constitutiv, inclusiv prin delegare, conform celor de mai jos;

b) presedintele Directoratului si membrii Directoratului pot delega către alte persoane capacitatea de a reprezenta Fondul Proprietatea, pe baza unei procuri generale sau speciale, contrasemnată de unul dintre ceilalti membri ai Directoratului. Conditiile si modalitatea unei astfel de delegări se vor stabili prin intermediul regulamentelor interne aprobate de către Directorat. Cerinta existentei a doua semnături pentru ca un act să fie angajant pentru Fondul Proprietatea va fi respectată cu exceptia:

- cazului în care, printr-o procură specială, 2 reprezentanti autorizati ai Fondului Proprietatea, actionând împreuna, au acordat expres unei singure persoane, ce actionează în mod individual, capacitatea de a reprezenta Fondul Proprietatea în privinta unui anume act;

- corespondentei zilnice a Fondului Proprietatea.

(2) Membrii Directoratului vor depune specimenele de semnătură la registrul comertului competent.

 

CAPITOLUL VII

Auditul Fondului Proprietatea

 

ARTICOLUL 24

Auditorii interni si auditul financiar

 

(1) Fondul Proprietatea este supus auditului financiar.

Totodată, Fondul Proprietatea îsi va organiza auditul intern în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(2) În cadrul Fondului Proprietatea va fi organizat un departament de audit intern cu atributii de examinare obiectivă a ansamblului activitătilor societătii, în scopul furnizării unei evaluări independente a managementului riscului, controlului si proceselor de conducere ale acesteia.

(3) Activitatea de audit intern va fi independentă de managementul Fondului Proprietatea, iar auditorii interni vor fi obiectivi în exercitarea acestei activităti.

(4) Activitatea de audit intern va evalua si va îmbunătăti managementul riscurilor din cadrul Fondului Proprietatea, controlul si procesele de conducere.

(5) Auditorii interni vor fi liberi de orice interferentă în determinarea scopului auditului intern si în exercitarea activitătii.

(6) Auditorii interni vor avea o atitudine impartială, corectă si vor evita conflictele de interese.

(7) Departamentul de audit intern va comunica planurile activitătii de audit intern si resursele necesare, inclusiv schimbările interimare semnificative, Directoratului, pentru revizuire si aprobare.

(8) Conducătorul departamentului de audit intern va stabili politicile si procedurile pentru exercitarea activitătii de audit intern în cadrul Fondului Proprietatea, cuprinzând, printre altele, analiza deciziilor managementului societătii si controlul consecventei acestora cu cerintele statutare si/sau cu alte documente aprobate de către adunarea generală a actionarilor.

(9) Departamentul de audit intern îsi va coordona activitatea cu auditorul financiar, pentru a asigura îndeplinirea corespunzătoare a obiectivelor de audit si pentru a minimiza suprapunerea.

(10) Conducătorul departamentului de audit intern va raporta trimestrial Directoratului Fondului Proprietatea despre scopul activitătii de audit intern, autoritatea, responsabilitatea si executia conform planului său. Raportările vor include, de asemenea, riscurile semnificative si aspecte ale controlului si conducerii, precum si alte probleme necesare sau solicitate de către Directorat.

(11) Departamentul de audit intern va verifica dacă au fost luate în mod corespunzător de către managementul Fondului Proprietatea măsuri în legătură cu riscurile semnificative raportate sau dacă Directoratul a acceptat riscul de a nu lua nicio măsură si va informa adunarea generală a actionarilor în cazul în care Directoratul a decis să accepte riscurile semnificative raportate.

(12) Departamentul de audit intern va stabili procedurile de monitorizare a implementării măsurilor luate de managementul Fondului Proprietatea.

(13) Auditorii interni vor aduce la cunostinta membrilor Consiliului de supraveghere neregulile în administratie si încălcările dispozitiilor legale si ale prevederilor actului constitutiv; cazurile mai importante vor fi aduse la cunostinta adunării generale a actionarilor.

(14) Auditorii interni vor avea în vedere plângerile făcute de actionari la întocmirea rapoartelor către Consiliul de supraveghere.

(15) Atributiile, îndatoririle si modul de functionare ale auditorilor interni, precum si drepturile si obligatiile acestora se completează cu dispozitiile legale în acest domeniu.

 

CAPITOLUL VIII

Activitatea Fondului Proprietatea

 

ARTICOLUL 25

Finantarea activitătii proprii

 

Pentru îndeplinirea obiectului de activitate si în conformitate cu atributiile stabilite, Fondul Proprietatea utilizează sursele de finantare constituite în conformitate cu legea, credite bancare si alte surse financiare. Fondul Proprietatea nu se poate împrumuta în scopuri investitionale.

 

ARTICOLUL 26

Exercitiul financiar

 

Exercitiul financiar începe la data de 1 ianuarie si se încheie la data de 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exercitiu financiar începe la data înmatriculării Fondului Proprietatea în registrul comertului.

 

ARTICOLUL 27

Personalul Fondului Proprietatea

 

Salariatii sunt angajati sau demisi în conditiile prezentului act constitutiv. Directorii executivi ai Fondului Proprietatea sunt numiti sau revocati de către Directorat. Directoratul poate delega această atributie altor functionari ai Fondului Proprietatea.

 

ARTICOLUL 28

Evidenta contabilă si situatiile financiare anuale

 

(1) Contabilitatea se tine în limba română si în monedă natională.

(2) Fondul Proprietatea are obligatia să întocmească situatii financiare anuale potrivit normelor metodologice elaborate în conformitate cu reglementările Ministerului Economiei si Finantelor si Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare.

(3) Directoratul este obligat ca, în termen de 15 zile de la data adunării generale a actionarilor, să depună la registrul comertului copii pe suport hârtie si în formă electronică sau numai în formă electronică, având atasată o semnătură electronică extinsă, ale situatiilor financiare anuale, însotite de raportul său, de raportul auditorului financiar, precum si de procesul-verbal al adunării generale a actionarilor prin care s-au aprobat situatiile financiare anuale.

 

ARTICOLUL 29

Calculul si repartizarea profitului

 

(1) Rezultatul definitiv al exercitiului financiar se stabileste la închiderea acestuia si reprezintă soldul final al contului de profit si pierdere.

(2) Profitul Fondului Proprietatea rămas după plata impozitului pe profit se va repartiza conform hotărârii adunării generale a actionarilor si dispozitiilor legale în vigoare.

(3) Fondul Proprietatea îsi constituie fond de rezervă si alte fonduri, în conditiile legii.

(4) Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face de către Fondul Proprietatea, în conditiile legii.

(5) Dividendele se repartizează între actionari proportional cu numărul de actiuni detinute.

(6) Dacă se constată o pierdere a activului net, adunarea generală a actionarilor va analiza cauzele si va hotărî în consecintă, potrivit legii.

 

ARTICOLUL 30

Registrele

 

Fondul Proprietatea va tine, prin grija membrilor Directoratului si a auditorilor interni, toate registrele prevăzute de lege. Registrul actionarilor este tinut si completat de Depozitarul central.

 

CAPITOLUL IX

Asocierea, modificarea formei juridice, dizolvarea si lichidarea, litigii

 

ARTICOLUL 31

Asocierea

 

(1) Fondul Proprietatea poate constitui, singur sau împreună cu alte persoane juridice sau fizice, române ori străine, alte societăti comerciale sau alte persoane juridice, în conditiile prevăzute de lege si de prezentul act constitutiv.

(2) Conditiile de participare a Fondului Proprietatea la constituirea de noi persoane juridice se vor stabili prin actele constitutive sau prin contractul de asociere, care vor fi aprobate de adunarea generală a actionarilor.

 

ARTICOLUL 32

Modificarea formei juridice

 

(1) Modificarea formei juridice a Fondului Proprietatea se va putea face numai în temeiul hotărârii adunării generale extraordinare a actionarilor si cu îndeplinirea tuturor formalitătilor prevăzute de lege.

(2) Noua societate comercială va îndeplini formalitătile legale de înregistrare si publicitate cerute la înfiintarea societătilor comerciale.

 

ARTICOLUL 33

Dizolvarea

 

(1) Dizolvarea Fondului Proprietatea va avea loc în următoarele situatii:

a) trecerea timpului stabilit pentru durata societătii;

b) imposibilitatea realizării obiectului său de activitate sau realizarea acestuia;

c) declararea nulitătii societătii;

d) după finalizarea procedurilor de acordare a despăgubirilor persoanelor îndreptătite, prin hotărârea adunării generale a actionarilor;

e) în urma pierderilor, dacă valoarea activului net, determinată ca diferentă între totalul activelor si datoriile societătii, ajunge să reprezinte mai putin de jumătate din valoarea capitalului social subscris si dacă, cel târziu până la încheierea exercitiului financiar ulterior celui în care au fost constatate pierderile, adunarea generală a actionarilor nu procedează la reducerea capitalului social cu o sumă cel putin egală cu cea a pierderilor care nu au putut fi acoperite din rezerve sau la reconstituirea activului net al societătii până la nivelul unei valori cel putin egale cu jumătate din capitalul social subscris;

f) deschiderea procedurii privind falimentul;

g) când numărul actionarilor scade sub minimul legal;

h) alte cauze prevăzute de lege sau de prezentul act constitutiv.

(2) Hotărârea de dizolvare a Fondului Proprietatea trebuie să fie înscrisă la oficiul registrului comertului si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

 

ARTICOLUL 34

Lichidarea

 

(1) Dizolvarea Fondului Proprietatea are ca efect deschiderea procedurii de lichidare.

(2) Lichidarea Fondului Proprietatea si repartizarea patrimoniului se fac în conditiile legii.

 

ARTICOLUL 35

Modalitatea de calcul al activului net

 

Până la emiterea unor reglementări de către C.N.V.M. referitoare la Fondul Proprietatea, modalitatea de calcul al activului net se face în conditiile art. 197 si 198 din Regulamentul nr. 15/2004, aprobat prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 67/2004, cu modificările ulterioare.

 

ARTICOLUL 36

Reguli prudentiale privind politica de investitii

 

Politica de investitii este stabilită de către Consiliul de supraveghere al Fondului Proprietatea sau de societatea de administrare, după caz, cu respectarea limitării investitionale prevăzute la art. 71 alin. (3) din titlul VII din Legea nr. 247/2005, cu modificările si completările ulterioare.

 

ARTICOLUL 37

Conditii de înlocuire a depozitarului

 

Fondul Proprietatea va încheia un contract de depozitare cu un depozitar persoană juridică autorizată si supravegheată de Comisia Natională a Valorilor Mobiliare, care efectuează operatiunile de depozitare a valorilor mobiliare, precum si orice operatiuni în legătură cu acestea. Activitătile pe care le va desfăsura depozitarul si conditiile de înlocuire a acestuia vor fi prevăzute în contractul de depozitare.

 

ARTICOLUL 38

Identitatea, cerintele privind calificarea, experienta profesională si integritatea membrilor organelor de conducere

 

Membrii Consiliului de supraveghere si ai Directoratului vor îndeplini în mod cumulativ cerintele minime privind integritatea, calificarea si experienta profesională prevăzute în legislatie si alte reglementări specifice; identitatea administratorilor este cea înscrisă la Oficiul National al Registrului Comertului, în baza hotărârii adunării generale a actionarilor de alegere a acestora.

 

ARTICOLUL 39

Litigii

 

(1) Litigiile de orice fel apărute între Fondul Proprietatea si persoane fizice sau juridice române ori străine sunt de competenta instantelor judecătoresti române sau străine, după caz.

(2) Litigiile născute din raporturile contractuale dintre Fondul Proprietatea si alte persoane juridice, în cazul în care nu au fost solutionate pe cale amiabilă, vor putea fi deferite spre solutionare Curtii de Arbitraj Comercial International de pe lângă Camera de Comert si Industrie a României. În lipsa unei conventii arbitrale, litigiile sunt de competenta instantelor judecătoresti.

 

CAPITOLUL X

Dispozitii finale

 

ARTICOLUL 40

 

(1) Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu dispozitiile Legii nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si alte prevederi legale aplicabile în vigoare.

(2) Dispozitiile din legislatia pietei de capital care guvernează emitentii ale căror actiuni sunt admise la tranzactionare devin aplicabile Fondului Proprietatea din momentul admiterii la tranzactionare a actiunilor emise de Fondul Proprietatea în cadrul uneia dintre pietele administrate de Bursa de Valori Bucuresti.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea activitătilor pentru care se acordă sprijin financiar producătorilor agricoli din sectorul zootehnic în anul 2008, a cuantumului acestuia, precum si a sumei totale alocate fiecărei activităti

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 16 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 123/2006 pentru aprobarea acordării sprijinului financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătătirilor funciare si al organizării si sistematizării teritoriului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 125/2007,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă activitătile pentru care se acordă sprijin financiar în anul 2008 beneficiarilor prevăzuti la art. 8 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 123/2006 pentru aprobarea acordării sprijinului financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătătirilor funciare si al organizării si sistematizării teritoriului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 125/2007, de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale pentru anul 2008, cuantumul sprijinului financiar, precum si suma totală alocată fiecărei activităti, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Dacian Ciolos

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 9 ianuarie 2008.

Nr. 3.

 

ANEXĂ

 

ACTIVITĂTILE

pentru care se acordă sprijin financiar producătorilor agricoli din sectorul zootehnic în anul 2008, cuantumul acestuia, precum si suma totală alocată fiecărei activităti

 

Nr.

crt.

Denumirea activitătii

Valoarea unitară

(cuantum)

Valoarea

totală

I.

 

 

Sustinerea

ameliorării

populatiilor

de animale

 

a) conducerea registrelor genealogice pentru:

bovine

7,5 lei/cap

685 mii lei

ovine/caprine

3,68 lei/cap

115 mii lei

b) efectuarea controlului oficial la ovine/caprine astfel:

al productiei de lapte

5,18 lei/cap

200 mii lei

al productiei de lână

0,50 lei/cap

al productiei de

1,0 lei/cap

4. controlul oficial al productiei de

carne de ovine/caprine

0,80 lei/cap

c) introducerea, la nivelul fermelor, a tehnicilor, biotehnologiilor si practicilor moderne de reproductie la speciile de animale, respectiv achizitia de containere pentru conservarea materialului seminal congelat cu capacitate de peste 20 litri si cu autonomie dinamică de peste 90 de zile

3.500 lei/buc.

500 mii lei

d) sustinerea cheltuielilor de testare a masculilor de reproductie respectiv:

1  tăurasi

1.000 lei/cap

50 mii lei

2 berbeci/tapi

50 lei/cap

500 mii lei

e) efectuarea analizei calitătii produselor animaliere în vederea evaluării genetice a animalelor

1,0 lei/analiză

1.450 mii lei

f) elaborarea si întretinerea sistemului informatic

ameliorare a animalelor

bovine

10,0 lei/cap

 

ovine/caprine

5,0 lei/cap

II.

Sustinerea

îmbunătătirii

calitătii

produselor de

origine animală

 

a) îmbunătătirea calitătii productiilor de carne prin sustinerea financiară a implementării sistemului de clasificare a carcaselor, respectiv:

1. carcase de porcine E

120 lei/carcasă

 

2. carcase de porcine U

100 lei/carcasă

3. bovine

100 lei/carcasă

5.000 mii lei

b) îmbunătătirea calitătii si a parametrilor de productie în cresterea efectivelor prin sustinerea productiilor de carne consum, astfel:

reproductie în rasă

150 lei/cap

6.000 mii lei

pui broiler

1,6 lei/cap

213.000 mii lei

3. ouă consum,

categorii de greutate: M, L, XL

0,05 lei/buc.

40.000 mii lei

c) îmbunătătirea calitătii productiei de miere

20 lei/familie de albine

11.000 mii lei

d) îmbunătătirea calitătii si igienei laptelui de vacă destinat procesării respectiv sustinerea laptelui livrat cu număr total de germeni (NTG) mai mic sau egal cu 100.000/ml si un număr de celule somatice mai mic sau egal cu 400.000/ml

0,3 lei/kg

120.000 mii lei

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind constatarea încetării mandatului de secretar de stat pentru afaceri europene din cadrul Ministerului Afacerilor Externe al domnului Adrian Cosmin Vierita

 

Având în vedere faptul că domnul Adrian Cosmin Vierita a fost acreditat în calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al României în Statele Unite ale Americii, în conformitate cu Decretul Presedintelui României nr. 1.063/2007 privind acreditarea unui ambasador, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 844 din 10 decembrie 2007,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Se constată încetarea mandatului de secretar de stat pentru afaceri europene din cadrul Ministerului Afacerilor Externe al domnului Adrian Cosmin Vierita, ca urmare a acreditării sale în calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al României în Statele Unite ale Americii, în conformitate cu Decretul Presedintelui României nr. 1.063/2007 privind acreditarea unui ambasador.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion-Mircea Plângu

 

Bucuresti, 10 ianuarie 2008.

Nr. 1.

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind numirea doamnei Răduta Dana Matache în functia de secretar de stat pentru afaceri europene în cadrul Ministerului Afacerilor Externe

 

În temeiul art. 15 lit. d) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 5 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 100/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Răduta Dana Matache se numeste în functia de secretar de stat pentru afaceri europene în cadrul Ministerului Afacerilor Externe.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion-Mircea Plângu

 

Bucuresti, 10 ianuarie 2008.

Nr. 2.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI TINERETULUI

Nr. 2.758 din 5 decembrie 2007

MINISTERUL CULTURII SI CULTELOR

Nr. 2.654 din 10 decembrie 2007

 

ORDIN

privind aprobarea calendarului de desfăsurare a concursului national de acordare a bursei de studii postuniversitare în străinătate „Theodor Aman” pentru domeniul artelor plastice în anul universitar 2008-2009 si a listei institutiilor de învătământ universitar din care provin candidatii

 

În temeiul prevederilor art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 861/2003 privind instituirea bursei de studii postuniversitare în străinătate „Theodor Aman” pentru domeniul artelor plastice,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 78/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Cultelor, republicată,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1.861/2005 pentru înfiintarea Centrului National pentru Burse de Studii în Străinătate prin reorganizarea Oficiului National al Burselor de Studii în Străinătate,

în temeiul dispozitiilor prevăzute în Ordinul ministrului educatiei, cercetării si tineretului si al ministrului culturii si cultelor nr. 1.419/2.378/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfăsurarea concursului national pentru acordarea bursei de studii postuniversitare în străinătate „Theodor Aman” pentru domeniul artelor plastice,

în temeiul dispozitiilor prevăzute în Ordinul ministrului educatiei, cercetării si tineretului si al ministrului culturii si cultelor nr. 1.420/2.379/2007 privind acordarea bursei de studii postuniversitare în străinătate „Theodor Aman” pentru domeniul artelor plastice în anul universitar 2007-2008,

ministrul educatiei, cercetării si tineretului si ministrul culturii si cultelor emit prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Calendarul de organizare si desfăsurare a concursului national de acordare a bursei de studii postuniversitare în străinătate „Theodor Aman” pentru domeniul artelor plastice în anul universitar 2008-2009, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Se aprobă Lista institutiilor de învătământ universitar care au specializări acreditate sau autorizate să functioneze provizoriu, din care pot proveni candidatii la concursul national de acordare a bursei de studii postuniversitare în străinătate „Theodor Aman” pentru domeniul artelor plastice, prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Programul de burse este asigurat de Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului din veniturile realizate din taxele în valută încasate de la studentii si cursantii străini.

Art. 4. - Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului, prin Directia generală buget-finante, patrimoniu si investitii si prin Centrul National pentru Burse de Studii în Străinătate, si Ministerul Culturii si Cultelor, prin Directia relatii internationale, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Cristian Mihai Adomnitei

Ministrul culturii si cultelor,

Adrian Iorgulescu

 

ANEXA Nr. 1

 

CALENDARUL

de organizare si desfăsurare a concursului national de acordare a bursei de studii postuniversitare în străinătate „Theodor Aman” pentru domeniul artelor plastice în anul universitar 2008-2009

 

Termene limită

1. Depunerea dosarelor de candidatură

21 martie 2008

2. Anuntarea rezultatelor verificării administrative

14 aprilie 2008

3. Concurs (evaluarea dosarelor si intervievarea candidatilor)

15 aprilie - 23 mai 2008

4. Anuntarea rezultatelor

30 mai 2008

5. Depunerea contestatiilor

2 - 4 iunie 2008

6. Anuntarea rezultatelor analizării contestatiilor

5 - 20 iunie 2008

 

ANEXA Nr. 2

 

LISTA

institutiilor de învătământ universitar care au specializări acreditate sau autorizate să functioneze provizoriu, din care pot proveni candidatii la concursul national de acordare a bursei de studii postuniversitare în străinătate „Theodor Aman” pentru domeniul artelor plastice

 

- Universitatea Natională de Arte din Bucuresti

- Universitatea de Artă si Design din Cluj-Napoca

- Universitatea „Ovidius” din Constanta

- Universitatea de Arte „George Enescu” din Iasi

- Universitatea din Oradea

- Universitatea de Vest din Timisoara

- Fundatia „Pro - Universitatea Partium” din Oradea