MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) -Nr. 24         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 11 ianuarie 2008

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

4. - Lege privind prevenirea si combaterea violentei cu ocazia competitiilor si a jocurilor sportive

 

5. - Decret pentru promulgarea Legii privind prevenirea si combaterea violentei cu ocazia competitiilor si a jocurilor sportive

 

5. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 36/2007 privind efectuarea recensământului populatiei si al locuintelor din România în anul 2011

 

6. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 36/2007 privind efectuarea recensământului populatiei si al locuintelor din România în anul 2011

 

6. - Lege privind regimul juridic al patrimoniului tehnic si industrial

 

7. - Decret pentru promulgarea Legii privind regimul juridic al patrimoniului tehnic si industrial

 

7. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 115/2007 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 116/2006 privind protectia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării si reorganizării unor societăti nationale, regii autonome, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de  stat, precum si a societătilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale

 

8. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 115/2007 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 116/2006 privind protectia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării si reorganizării unor societăti nationale, regii autonome, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

7. - Hotărâre privind acordarea unor ajutoare financiare

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind prevenirea si combaterea violentei cu ocazia competitiilor si a jocurilor sportive

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - În sensul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

a) competitie sportivă - întrecere sportivă organizată pe ramuri de sport, între mai multe echipe sau concurenti independenti, pe baza unui regulament si a unui program, având drept scop stabilirea unei ordini ierarhice a competitorilor în clasamentul final;

b) joc sportiv - întrecere sportivă desfăsurată în cadrul sau în afara unei competitii sportive, care poate avea caracter oficial sau amical, intern ori international si se dispută pe baza unui regulament, având drept scop stabilirea unui învingător;

c) organizator de competitii sportive - structură sportivă, legal constituită si recunoscută oficial, care are dreptul de a organiza competitii sportive;

d) organizator de jocuri sportive - structură sportivă, legal constituită si recunoscută oficial, care organizează jocuri sportive, desfăsurate fie în cadrul unei competitii sportive oficiale, fie separat, în cadrul unor întreceri sportive cu caracter amical;

e) oficial - persoană care reprezintă o autoritate, membru al unei comisii, arbitru, observator, antrenor, preparator fizic, responsabil tehnic, medical ori administrativ din cadrul federatiilor, ligilor, asociatiilor judetene si cluburilor, acreditată sau, după caz, autorizată în functia ori pozitia pe care o detine;

f) grad de risc al competitiei sau al jocului sportiv - nivelul posibilitătii producerii unor fapte îndreptate împotriva ordinii si sigurantei publice, cu ocazia desfăsurării competitiei sau a jocului sportiv;

g) evacuare a participantilor - ansamblul măsurilor imperative desfăsurate de către structurile de ordine pentru scoaterea, în mod organizat, din locul de desfăsurare a competitiei sau a jocului sportiv, a unui spectator, a unui grup de spectatori sau a tuturor participantilor;

h) stare vădită de ebrietate - consecintă a consumului de băuturi alcoolice asupra comportamentului unei persoane, manifestată prin vorbire incoerentă, mers sinuos si dificultăti de orientare temporal - spatială, precum si prin mirosul specific de alcool, emanat de către persoana în cauză;

i) control corporal preventiv si al bagajelor – verificarea sumară a tinutei vestimentare si a bagajelor participantilor, în scopul prevenirii introducerii în locurile de desfăsurare a competitiei sau a jocului sportiv a obiectelor si materialelor interzise la detinere;

j) interzicere a accesului sau a participării la unele competitii sau jocuri sportive - măsură de sigurantă, inclusiv provizorie, dispusă de instanta de judecată sau de către procuror, ori sanctiune contraventională complementară, dispusă de către agentul constatator, prin care se impune unei persoane interzicerea accesului/participării la unele competitii sau jocuri sportive, desfăsurate în tară ori în străinătate, de genul celor la care aceasta a săvârsit fapte de natură contraventională sau penală;

k) bază sportivă - totalitatea terenurilor, spatiilor, instalatiilor si constructiilor special amenajate în vederea organizării si desfăsurării de competitii sportive, jocuri sportive si alte activităti de educatie fizică si sport;

l) arenă sportivă - spatiul care cuprinde terenul de sport unde se desfăsoară competitia sau jocul sportiv, precum si tribunele pentru spectatori;

m) zonă imediată locului de desfăsurare a competitiilor sportive - spatiul cuprins între aliniamentul punctelor unde se efectuează controlul documentelor de acces si limita exterioară a bazei sportive;

n) zonă apropiată locului de desfăsurare a competitiilor sportive - spatiul situat dincolo de limita exterioară a zonei imediate, care cuprinde si străzile adiacente bazei sportive;

o) comandant al fortelor de ordine - seful efectivelor de jandarmi care execută misiunea de asigurare si restabilire a ordinii publice;

p) sef al dispozitivului de ordine si sigurantă - persoană desemnată din cadrul societătii specializate de protectie si pază,care organizează, coordonează si conduce activitatea desfăsurată de către personalul societătii pentru asigurarea ordinii si sigurantei în interiorul arenei sportive;

r) responsabil de ordine si sigurantă - persoană anume desemnată de către organizator, care asigură coordonarea dispozitivului realizat de către personalul de ordine si sigurantă si relationarea cu fortele de ordine si cu reprezentantii celorlalte autorităti si institutii care concură la desfăsurarea în bune conditii a competitiei sau a jocului sportiv;

s) monitor de securitate - persoană anume desemnată din cadrul unitătii de jandarmi, care are responsabilitatea de a supraveghea comportamentul si actiunile suporterilor unui club din zona de competentă, precum si relationarea acestora cu fortele de ordine;

s) ofiter de informare - persoană anume desemnată din cadrul unitătii de jandarmi, care are ca atributii relationarea dintre aceasta si un club din zona de responsabilitate, consilierea responsabilului de ordine si sigurantă al clubului pe probleme de securitate si gestionarea datelor si informatiilor referitoare la comportamentul sustinătorilor clubului respectiv;

t) punct de comandă - spatiu special amenajat si dotat, destinat activitătilor de conducere si coordonare a măsurilor de asigurare si restabilire a ordinii publice, care permite o bună vizibilitate asupra terenului de joc si tribunelor;

t) punct national de informare pentru manifestări sportive - structură centrală în cadrul Jandarmeriei Române, care asigură schimbul de date si informatii în vederea realizării cooperării politienesti nationale si internationale cu privire la manifestările sportive.

Art. 2. - Organizatorii competitiilor si jocurilor sportive si fortele de ordine angrenate au obligatia de a asigura protectia si siguranta spectatorilor, sportivilor si oficialilor si de a lua măsuri pentru prevenirea si înlăturarea oricăror incidente ce se pot produce pe traseele de afluire/defluire si în interiorul arenelor sportive, înainte, pe timpul si după terminarea competitiei sau a jocului sportiv.

Art. 3. - (1) Mentinerea ordinii publice pe traseele de deplasare către bazele sportive, în localităti sau în afara acestora, până la limita exterioară zonei apropiate, se realizează în mod nemijlocit de către organele de politie competente teritorial.

(2) Unitătile de jandarmi vor informa organele de politie cu privire la traseele de deplasare ale echipelor si suporterilor.

Art. 4. - (1) Asigurarea ordinii publice în zona apropiată si imediată a bazelor sportive si în alte locuri destinate desfăsurării competitiilor si jocurilor sportive cu grad de risc se realizează în mod nemijlocit de către structurile de jandarmi competente teritorial.

(2) În situatii expres determinate, prevăzute în planul de actiune întocmit în acest sens de către unitatea de jandarmi, asigurarea ordinii publice în anumite locuri publice dispuse în afara zonei apropiate se va realiza de către structurile de jandarmi competente teritorial.

(3) Locurile dispuse în afara zonei apropiate sunt pietele, căile publice ori alte locuri unde există posibilitatea ca grupurile de suporteri adversi să se întâlnească si să tulbure ordinea si siguranta publică.

Art. 5. - (1) Răspunderea pentru asigurarea măsurilor de ordine si sigurantă în interiorul arenelor sportive revine organizatorului, care poate încheia în acest sens contracte de prestări de servicii, în conditiile legii, cu societăti specializate de protectie si pază.

(2) Asigurarea ordinii si sigurantei participantilor în interiorul arenelor sportive în care se desfăsoară competitii sau jocuri sportive cu grad scăzut de risc se poate face de către organizator cu personal propriu.

(3) Organizatorul stabileste toate măsurile ce se impun pentru prevenirea incendiilor, asigurarea unei circulatii fluente pe căile de acces, asigurarea unor căi de evacuare a spectatorilor în cazuri deosebite, în conditii de sigurantă si timp optim, si pentru mentinerea în stare de functionare a tuturor instalatiilor specifice.

(4) Măsurile stabilite de organizator pentru asigurarea ordinii si sigurantei participantilor în interiorul arenelor sportive se înscriu în planul de actiune al societătii specializate de protectie si pază care prestează serviciul contractat. În acest sens, responsabilul de ordine si sigurantă al organizatorului solicită ofiterului de informare date si informatii de interes operativprivind suporterii care vor participa la jocul sportiv.

(5) Planul de actiune este aprobat, în toate situatiile, de către comandantul structurii de jandarmi competente teritorial.

(6) Fiecare unitate de jandarmi desemnează un ofiter de informare, însărcinat cu stabilirea contactelor de lucru cu oficialii cluburilor sportive din zona de responsabilitate.

(7) Monitorii de securitate supraveghează comportamentul spectatorilor, atât pe traseele de afluire/defluire spre/de la baza sportivă, cât si în interiorul acesteia, inclusiv prin efectuarea de înregistrări video si fotografii operative în scopul identificării persoanelor care săvârsesc fapte antisociale. Acestea, precum si înregistrările video efectuate în conditiile art. 10 alin. (1) lit. h) constituie mijloace de probă pentru solutionarea cauzelor de natură penală sau contraventională.

(8) În situatia desfăsurării unor competitii sau jocuri sportive într-o altă localitate decât cea în care îsi are sediul clubul, responsabilul de ordine si sigurantă, după consultarea prealabilă a reprezentantilor grupurilor de suporteri, are obligatia de a transmite ofiterului de informare toate detaliile referitoare la deplasarea echipei, a oficialilor si a jurnalistilor acreditati, prin indicarea coordonatelor orare ale deplasării, a mijloacelor de transport folosite, a locurilor de cazare si a programului pentru perioada de sedere în localitatea de disputare a competitiei sau a jocului sportiv, precum si numărul de bilete achizitionate de către suporterii proprii, identitatea acestora, deplasarea suporterilor si indicarea agentiilor de turism care organizează călătoria, coordonatele orare si itinerarul de deplasare al acestora, mijloacele de transport folosite si locurile de cazare.

(9) Unitatea de jandarmi al cărei comandant a aprobat planul de actiune are obligatia de a verifica modul de aplicare a prevederilor stabilite în acesta.

Art. 6. - (1) Responsabilul de ordine si sigurantă, comandantul fortelor de ordine, seful dispozitivului de ordine si sigurantă, reprezentantul Inspectoratului pentru Situatii de Urgentă, un reprezentant al serviciului de ambulantă, delegat la manifestarea sportivă, precum si prefectul ori reprezentantul său, în cazul în care prezenta acestuia este necesară, îsi desfăsoară activitatea în punctul de comandă, urmărind derularea în bune conditii a competitiei sau a jocului sportiv.

(2) În vederea stabilirii unor practici unitare la nivel national privind activitatea responsabililor de ordine si sigurantă, precum si instruirea de specialitate a acestora, federatiile sportive de specialitate si ligile profesioniste desemnează în structura proprie un responsabil de ordine si sigurantă, care coordonează această activitate.

(3) Elaborarea metodologiilor de instruire a responsabililor de ordine si sigurantă se face de federatiile sportive, cu sprijinul de specialitate al Jandarmeriei Române.

Art. 7. - (1) După declararea competitiei sau a jocului sportiv, comandantul unitătii de jandarmi competente teritorial împreună cu responsabilul de ordine si sigurantă al organizatorului de joc stabilesc gradul de risc preliminar al jocului, solicitând la nevoie si punctul de vedere al responsabilului de ordine si sigurantă al federatiei de specialitate sau al ligii profesioniste, care se consemnează în toate documentele de organizare.

(2) În situatia desfăsurării unor jocuri sportive cu grad ridicat de risc este necesară prezenta în arena sportivă a prefectului sau a reprezentantului acestuia, precum si a unui procuror din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria în a cărei circumscriptie se află arena sportivă. Înstiintarea acestora se realizează de către unitatea de jandarmi competentă teritorial.

Art. 8. - (1) Restabilirea ordinii publice în interiorul bazei sportive se execută de către efectivele de jandarmi, din initiativa comandantului acestora, cu aprobarea, după caz, a prefectului sau a reprezentantului acestuia, atunci când se constată că, în urma producerii unor acte de violentă, este pusă în pericol viata sau integritatea corporală a spectatorilor, a sportivilor, a oficialilor, a personalului de ordine si sigurantă sau a celorlalti participanti.

(2) În situatiile prevăzute la alin. (1) seful dispozitivului de ordine si sigurantă ia toate măsurile pentru respectarea întocmai de către personalul din subordine a dispozitiilor primite în acest sens de la comandantul fortelor de ordine.

(3) Pentru restabilirea într-un timp cât mai scurt a ordinii publice, atunci când aceasta a fost grav tulburată, la solicitarea comandantului fortelor de ordine sau ca urmare a autosesizării, oficialii responsabili dispun de îndată întreruperea partială sau totală a jocului.

Art. 9. - (1) Evacuarea din arena sportivă a unui grup de participanti, în situatia în care, prin faptele săvârsite de către acestia, se pune în pericol siguranta desfăsurării competitiei sportive, se face, după caz, la dispozitia prefectului sau a reprezentantului acestuia ori la solicitarea responsabilului de ordine si sigurantă al organizatorului, care cere, în scris, interventia fortelor de ordine.

(2) În cazul producerii de incendii, distrugeri, catastrofe, al tulburării grave a ordinii publice sau al altor situatii care pun în pericol viata, integritatea corporală ori sănătatea persoanelor sau când nu s-a reusit restabilirea ordinii publice, comandantul fortelor de ordine poate decide evacuarea partială sau totală a participantilor.

(3) Spectatorul care, în arena sportivă, săvârseste una dintre faptele prevăzute la art. 22 sau una dintre infractiunile prevăzute la art. 31-43 si art. 45 este evacuat, fără a mai putea reveni în arenă până la terminarea jocului sportiv.

(4) Observatorii desemnati de către federatiile sportive de specialitate, de către ligile profesioniste sau de către forurile sportive internationale, organizatoare ale competitiilor conform regulamentelor de organizare si desfăsurare, pot recomanda organizatorului de joc adoptarea unor măsuri specifice pentru asigurarea ordinii si sigurantei în arena sportivă.

 

CAPITOLUL II

Obligatiile organizatorului de competitii sau de jocuri sportive

 

Art. 10. - (1) Pentru organizarea si desfăsurarea activitătii de asigurare a ordinii si sigurantei spectatorilor în arena sportivă, organizatorul de competitii sau de jocuri sportive are următoarele obligatii:

a) să declare jocurile sportive nationale si internationale, cu cel putin 5 zile înainte de data desfăsurării acestora, la unitatea de jandarmi competentă teritorial, care, după stabilirea gradului de risc, înstiintează administratia publică locală despre data desfăsurării competitiei sau jocului sportiv, urmând ca reprezentantii acesteia să dispună măsurile prevăzute la art. 15 din Legea nr. 60/1991 privind organizarea si desfăsurarea adunărilor publice, republicată;

b) să stabilească măsurile de asigurare a ordinii si sigurantei participantilor în arena sportivă, transpuse în planul de actiune, care este înaintat pentru aprobare unitătii de jandarmi competente teritorial, cu cel putin 3 zile înainte de data desfăsurării jocului sportiv;

c) să efectueze, prin personalul de ordine si sigurantă si, după caz, cu fortele de ordine, înainte de efectuarea accesului spectatorilor, un control amănuntit al arenei sportive, pentru descoperirea si îndepărtarea oricăror obiecte sau materiale interzise;

d) să asigure arenele sportive cu sisteme eficiente de comunicare cu publicul;

e) să nu permită folosirea sistemelor de comunicare cu publicul pentru incitarea spectatorilor la violentă, la producerea de distrugeri sau la denigrarea imaginii participantilor la competitiile sau jocurile sportive;

f) să nu permită introducerea si folosirea în arena sportivă a unor instalatii de sonorizare, cu exceptia gigafoanelor portabile;

g) să amenajeze si să pună la dispozitia fortelor de ordine un punct de comandă;

h) să asigure înregistrarea si supravegherea video a comportamentului participantilor în arena sportivă si în zona punctelor de acces, pe timpul afluirii si defluirii acestora, precum si pe timpul desfăsurării jocului sportiv, printr-un sistem propriu, conectat în punctul de comandă si deservit de către un tehnician, sub îndrumarea unui reprezentant al fortelor de ordine;

i) să pună la dispozitia fortelor de ordine înregistrarea video efectuată în conditiile lit. h);

j) să afiseze, în locuri vizibile, atentionări asupra faptului că în arena sportivă participantii vor fi supravegheati video;

k) să interzică, sub orice formă, vânzarea, distribuirea sau consumul băuturilor alcoolice în arena sportivă;

l) să se asigure că distribuirea băuturilor a căror comercializare este permisă se face numai în pahare din hârtie sau din material plastic;

m) să se asigure că punctele de desfacere a băuturilor a căror comercializare este permisă sunt pozitionate la fiecare sector de tribună si peluză;

n) să asigure functionarea instalatiilor de apă curentă si a grupurilor sanitare, care trebuie amplasate astfel încât să nu fie necesară deplasarea suporterilor dintr-un sector în altul;

o) să afiseze lizibil, în locuri vizibile, la portile de acces, regulile ce trebuie respectate la competitiile si jocurile sportive, materialele sau obiectele interzise a fi introduse în arena sportivă, precum si sanctiunile care se aplică în astfel de cazuri;

p) să imprime pe documentele de acces, pliante, programe sau pe alte materiale publicitare ori promotionale, care sunt distribuite cu ocazia desfăsurării competitiilor sau jocurilor sportive, regulile ce trebuie respectate, materialele sau obiectele interzise a fi introduse în arena sportivă, precum si sanctiunile care se aplică în situatia nerespectării acestor reguli;

r) să interzică afisarea în arena sportivă a simbolurilor, sloganurilor ori textelor cu continut obscen sau care incită la denigrarea tării, la xenofobie, la ură natională, rasială, de clasă ori religioasă, la discriminări de orice fel si la violentă, indiferent pe ce suport ar fi inscriptionate;

s) să interzică amplasarea bannerelor sau a altor mijloace de publicitate vizuală pe gardul care delimitează suprafata de joc de tribună sau în orice alte locuri care împiedică fie buna vizibilitate a jocului de către spectatori, fie asigurarea unei interventii oportune, în caz de necesitate;

s) să aducă la cunostintă spectatorilor, la începutul jocului sportiv, precum si în pauzele de joc sau ori de câte ori este nevoie, prin mijloace de comunicare, obligatiile ce le revin pe timpul desfăsurării competitiei sau jocului sportiv, principiile spiritului de fairplay, ale ordinii si disciplinei, precum si mesajele transmise de fortele de ordine;

t) să asigure bariere si împrejmuiri adecvate pentru separarea grupurilor de suporteri si pentru delimitarea terenului de joc, realizate prin constructii rezistente, precum si refacerea acestora în cazul deteriorării, până la organizarea competitiei sau a jocului sportiv următor. Dimensiunile, amplasarea, materialele folosite în confectionare si modul de confectionare sunt stabilite de către federatia de specialitate, după consultarea prealabilă a reprezentantilor Jandarmeriei Române;

t) să asigure amplasarea, la punctele de acces în incinta arenei sportive, a unor dispozitive metalice rotative/turnichete prevăzute cu sistem de contorizare, în vederea efectuării unui control riguros al accesului;

u) în situatia desfăsurării unor jocuri sportive în afara tării, în cadrul unor competitii internationale la care participă si grupuri de suporteri ai clubului român sau ai echipei nationale, acesta sau federatia de specialitate asigură includerea unor ofiteri jandarmi în delegatia oficială, care cooperează cu fortele de ordine din tara respectivă pe linia prevenirii actelor de violentă si a actiunilor necontrolate ale suporterilor;

v) să asigure numerotarea sectoarelor, rândurilor si locurilor destinate spectatorilor, precum si amplasarea de indicatoare pentru îndrumarea acestora spre locurile înscrise pe documentele de acces;

x) să asigure un loc special amenajat pentru depozitarea obiectelor retinute, în urma efectuării controlului corporal preventiv si al bagajelor, în vederea restituirii acestora după terminarea jocului.

(2) Pentru efectuarea accesului spectatorilor în arena sportivă, organizatorul de competitii sau jocuri sportive are următoarele obligatii:

a) să efectueze la intrarea în arena sportivă un control riguros al persoanelor si al bagajelor acestora, având ca scop împiedicarea introducerii în stadion a unor obiecte sau materiale de genul celor prevăzute la lit. b) sau la alin. (1) lit. r);

b) să nu permită accesul persoanelor cărora le-a fost interzisă intrarea la asemenea genuri de manifestări, al persoanelor care se află în stare vădită de ebrietate sau se află, în mod evident, sub influenta substantelor halucinogene, al persoanelor care au asupra lor băuturi alcoolice, arme si munitii de orice fel, făclii, torte, artificii, petarde, materiale explozive, incendiare sau fumigene, dispozitive pentru socuri electrice, substante toxice, halucinogene, iritant lacrimogene ori paralizante, recipiente, corpuri contondente, cutite, pumnale, sisuri, castete ori alte asemenea obiecte fabricate sau confectionate anume pentru tăiere, împungere ori lovire, precum si al persoanelor care au asupra lor mijloace de publicitate vizuală de genul celor prevăzute la alin. (1) lit. r);

c) să retină obiectele sau materialele prevăzute la lit. b) sau la alin. (1) lit. r), sesizând fortele de ordine pentru luarea măsurilor legale care se impun;

d) să imprime, pe toate documentele de acces, sectorul, rândul si locul ce urmează a fi ocupat de către spectatori, chiar si când acestea sunt distribuite în mod gratuit;

e) să asigure emiterea si distribuirea abonamentelor către suporteri, urmărind inserarea, pe fiecare abonament în parte, a numelui, prenumelui si a codului numeric personal si a unei fotografii a acestuia, precum si tinerea unei evidente clare a abonatilor, cu respectarea întocmai a dispozitiilor legale referitoare la protectia datelor cu caracter personal;

f) să controleze distribuirea biletelor, în limita locurilor admise, fără a depăsi 90% din capacitatea arenei sportive;

g) să asigure separarea grupurilor de suporteri rivali prin rezervarea de locuri amplasate în sectoare opuse si directionarea accesului la acestea pe trasee separate;

h) să prezinte, la solicitarea scrisă a unitătii de jandarmi competente teritorial, situatia privind datele personale ale abonatilor proprii, în vederea identificării persoanelor care, cu ocazia desfăsurării competitiilor sau a jocurilor sportive, au săvârsit fapte antisociale;

i) să permită accesul unor efective de jandarmi în tinută civilă în arena sportivă pentru desfăsurarea activitătilor de monitorizare a modului de comportare a spectatorilor;

j) prin reglementări proprii, să stabilească accesul în arena sportivă a reprezentantilor mass-media, precum si accesul acestora pe suprafata de joc sau în zona vestiarelor, comunicând datele de identificare ale ziaristilor acreditati si modelul documentelor de acces eliberate în acest sens, atât societătii specializate de protectie si pază, cât si fortelor de ordine;

k) să permită accesul la competitiile si jocurile sportive cu grad ridicat de risc a minorilor sub 14 ani doar însotiti de o persoană majoră, imprimând pe documentele de acces această prevedere;

l) să emită documente de acces si în situatia în care se permite intrarea gratuită a tuturor spectatorilor sau doar a unor categorii de suporteri.

(3) Agentia Natională pentru Sport, prin ordin al presedintelui acesteia, după consultarea federatiilor sportive de specialitate si a Jandarmeriei Române, stabileste care din obligatiile prevăzute la alin. (1) si (2), aflate în sarcina organizatorului de competitii sau jocuri sportive, sunt impuse acestuia pentru cele desfăsurate în esaloanele inferioare ale competitiilor sau jocurilor sportive, precum si pentru sporturile la care participă un număr redus de spectatori si care, de regulă, nu sunt generatoare de violentă.

(4) Comisiile judetene de actiune împotriva violentei în sport, respectiv a municipiului Bucuresti pot stabili în sarcina organizatorului obligatii suplimentare fată de cele stabilite de federatiile sportive de specialitate, în conditiile în care se constată necesitatea adoptării acestora, pentru anumite jocuri sportive.

Art. 11. - (1) Înainte de începerea fiecărui sezon competitional, toate arenele în incinta cărora se desfăsoară competitii sportive cu grad de risc sunt supuse unei verificări din punctul de vedere al respectării conditiilor de sigurantă.

(2) Verificarea se efectuează de o comisie care are în componentă un reprezentant al directiei judetene pentru sport, un reprezentant al unitătii de jandarmi competente teritorial, un reprezentant al organizatorului competitiei si responsabilul de ordine si sigurantă al organizatorului de joc.

(3) Comisia stabileste si locul de dispunere în arena sportivă a suporterilor echipei-oaspete, loc ce va rămâne neschimbat pe toată durata desfăsurării competitiei.

(4) În situatia în care comisia prevăzută la alin. (2) constată că nu sunt îndeplinite normele pentru desfăsurarea în conditii de sigurantă a jocurilor sportive, poate propune organizatorului competitiei sportive retragerea dreptului organizatorului de joc de a desfăsura jocuri sportive în arena respectivă, desfăsurarea jocurilor fără spectatori sau interzicerea accesului spectatorilor în anumite sectoare de tribună.

(5) Constatările comisiei sunt cuprinse într-un proces-verbal în care se consemnează neregulile constatate si termenele stabilite pentru remedierea acestora, precum si sanctiunile aplicabile în cazul neîndeplinirii acestor obligatii în termenele stabilite de comisie.

(6) În situatia în care au fost acordate termene pentru remedierea unor deficiente, după împlinirea acestora, comisia efectuează o nouă verificare pentru constatarea modului în care sarcinile trasate anterior au fost îndeplinite de către organizator, iar în cazul în care deficientele nu au fost remediate, se procedează conform prevederilor alin. (4).

(7) Un exemplar al procesului-verbal este înaintat comisiei judetene de actiune împotriva violentei în sport, respectiv a municipiului Bucuresti, care efectuează anual o analiză a respectării conditiilor de sigurantă a arenelor sportive în care se desfăsoară competitii si jocuri sportive si informează autoritătile publice locale cu privire la măsurile luate, însotite de propuneri pentru cresterea eficientei măsurilor de prevenire si combatere a faptelor antisociale săvârsite cu ocazia competitiilor si jocurilor sportive.

Art. 12. - (1) În vederea combaterii violentei în sport, toate structurile cu atributii în domeniul organizării si desfăsurării competitiilor si jocurilor sportive, precum si pe linia asigurării ordinii cu ocazia desfăsurării acestora stabilesc măsuri preventive în scopul informării si educării publicului spectator, promovării spiritului de fairplay si a modului civilizat de comportare.

(2) Federatiile sportive de specialitate si ligile profesioniste, sub directa îndrumare a Agentiei Nationale pentru Sport, împreună cu cluburile sportive si cu celelalte structuri cu atributii în domeniu initiază si desfăsoară campanii de informare si educare a populatiei cu privire la obligatiile care revin participantilor, riscurile la care se pot expune prin implicarea în actiuni de tulburare a ordinii în incinta arenelor sportive, precum si la sanctiunile aplicabile în cazul încălcării normelor stabilite pentru buna desfăsurare a competitiilor si jocurilor sportive.

(3) Jandarmeria Română sprijină, sub toate formele, actiunile preventive initiate de federatiile de specialitate si desfăsoară, împreună cu Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului, campanii educative în unitătile de învătământ preuniversitar, în scopul dezvoltării, în rândul elevilor, a spiritului civic si a unui comportament prosocial.

 

CAPITOLUL III

Obligatiile societătilor specializate de protectie si pază si ale personalului propriu al organizatorului care asigură măsurile de ordine si sigurantă în incinta arenei sportive

 

Art. 13. - Serviciul de asigurare a ordinii si sigurantei în incinta arenelor sportive se prestează numai de către societătile specializate de protectie si pază care au prevăzut în regulamentul de organizare si functionare acest obiect de activitate.

Art. 14. - Prin servicii de asigurare a ordinii si sigurantei în incinta arenelor sportive se întelege:

a) verificarea documentelor de acces, precum si efectuarea controlului corporal preventiv si al bagajelor în dreptul punctelor de acces;

b) retinerea obiectelor si materialelor prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. r) si alin. (2) lit. b), pe care spectatorii încearcă să le introducă sau le-au introdus în arena sportivă;

c) depozitarea obiectelor si materialelor, retinute în conformitate cu prevederile lit. b), în locurile special amenajate de organizator, cu exceptia celor care constituie obiectul material al unor infractiuni sau contraventii, care se predau fortelor de ordine;

d) interzicerea, în incinta arenei sportive, a accesului persoanelor prevăzute la art. 10 alin. (2) lit. b) si predarea acestora fortelor de ordine;

e) realizarea de cordoane, baraje, patrule, posturi sau alte elemente de dispozitiv, pentru asigurarea ordinii în arena sportivă;

f) îndrumarea spectatorilor pentru ocuparea locurilor prevăzute pe documentele de acces;

g) interzicerea pătrunderii în suprafata de joc sau în zona vestiarelor si a băncilor de rezerve a persoanelor care nu au drept de acces în aceste zone;

h) evacuarea individuală sau a grupurilor mici de suporteri care tulbură ordinea publică în arena sportivă;

i) participarea la evacuarea grupurilor mari de suporteri ori cu risc de agresivitate si violentă, alături de fortele de ordine;

j) efectuarea altor măsuri consemnate în planul de actiune.

Art. 15. - (1) Personalul societătilor specializate de protectie si pază, cu atributii pe linia ordinii si sigurantei în incinta arenelor sportive, se compune din: agent control, agent de securitate-steward si sef de obiectiv.

(2) Personalului de ordine si sigurantă, pe lângă obligatiile prevăzute la art. 48 si 49 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, cu modificările si completările ulterioare, îi revin si obligatiile stabilite prin planul de actiune.

(3) Avizarea si atestarea personalului cu atributii pe linia ordinii si sigurantei în incinta arenelor sportive se execută în aceleasi conditii prevăzute de lege pentru personalul de pază.

(4) Persoanele care execută activităti de asigurare a ordinii si sigurantei în incinta arenelor sportive trebuie să absolve un curs de calificare, cu durata minimă de 30 de ore, organizat de Jandarmeria Română sau de alte persoane juridice specializate.

(5) Cursurile de calificare se desfăsoară pe baza unei tematici specifice, stabilită de Jandarmeria Română si avizată de Agentia Natională pentru Sport, si se finalizează prin examinarea absolventilor de către o comisie din care fac parte reprezentanti ai jandarmeriei, ai directiilor judetene pentru sport si ai autoritătii publice care răspunde de ocuparea si formarea profesională.

Art. 16. - (1) În vederea îndeplinirii atributiilor legale, personalul societătilor specializate de protectie si pază poate fi dotat cu mijloace de apărare autorizate, pe care le poate folosi conform dispozitiilor legale.

(2) Dotarea personalului pentru fiecare activitate desfăsurată se stabileste prin planul de actiune, conform atributiilor fiecărui element de dispozitiv în parte.

(3) Personalul de ordine si sigurantă are obligatia de a purta, în timpul serviciului, peste uniformă o vestă de culoare distinctivă, fluorescentă, stabilită de comun acord cu organizatorul, cu inscriptia „ORDINE/STEWARD”, precum si ecusonul de identificare amplasat la vedere.

(4) Societătile specializate de protectie si pază, precum si personalul acestora beneficiază de drepturile legale si răspund civil, material, disciplinar, contraventional sau penal pentru modul de îndeplinire a obligatiilor contractuale sau a atributiilor de serviciu, fiind obligate să respecte drepturile si libertătile cetătenilor.

Art. 17. - (1) Ordinea si siguranta în incinta arenei sportive, în cazul jocurilor cu grad scăzut de risc, poate fi asigurată de organizator prin personal propriu.

(2) Personalul propriu al organizatorului desfăsoară activitătile prevăzute la art. 14.

(3) Organizatorul răspunde pentru selectia, angajarea, nivelul de pregătire, echiparea si dotarea personalului propriu care execută măsurile de ordine si sigurantă.

(4) Pregătirea, dotarea si echiparea personalului propriu al organizatorului care asigură ordinea si siguranta în incinta arenelor sportive se fac în conditiile prevăzute la art. 15 si 16.

(5) Personalul propriu al organizatorului beneficiază de drepturile legale si răspunde civil, material, disciplinar, contraventional sau penal pentru modul de îndeplinire a atributiilor de serviciu, fiind obligat să respecte drepturile si libertătile cetătenilor.

 

CAPITOLUL IV

Obligatiile spectatorilor

 

Art. 18. - (1) Spectatorii sunt obligati să respecte cu strictete măsurile stabilite de organizatori si fortele de ordine, pe traseele de deplasare către/de la locurile de desfăsurare a competitiilor si jocurilor sportive, în apropierea si în interiorul bazelor sportive.

(2) La solicitarea fortelor de ordine sau a personalului de ordine si sigurantă, spectatorii au obligatia de a prezenta documentele de acces si, după caz, actele de identitate.

(3) Spectatorii au obligatia de a prezenta, la solicitarea fortelor de ordine sau a personalului de ordine si sigurantă, materialele de publicitate vizuală aflate asupra lor.

Art. 19. - (1) În incinta arenei sportive, spectatorii sunt obligati să respecte ordinea, siguranta si regulile stabilite de organizator.

(2) Spectatorului care refuză să se supună controlului corporal sumar si al bagajelor, efectuat de personalul de ordine si sigurantă, sau care săvârseste, înainte de a intra în arena sportivă ori în momentul intrării, fapte de natură penală sau contraventională în legătură cu competitia sau jocul sportiv respectiv nu i se permite accesul în arena sportivă.

Art. 20. - Spectatorilor le este interzis:

a) să pătrundă sau să încerce pătrunderea în incinta bazei sportive ori, după caz, a arenei sportive fără documente de acces sau prin încălcarea normelor legale de acces stabilite de organizator;

b) să folosească, în scopul pătrunderii în incinta arenei sportive, documente de acces individualizate care nu le apartin si care, potrivit normelor stabilite de organizator, pot fi folosite doar de către titular;

c) să pătrundă în stare de ebrietate sau să consume băuturi alcoolice în arena sportivă;

d) să introducă sau să încerce introducerea de băuturi alcoolice în arena sportivă;

e) să introducă în arena sportivă inscriptii, embleme, pancarte, bannere, afise, steaguri sau alte suporturi ce contin simboluri, sloganuri, imagini ori texte cu continut obscen;

f) să refuze prezentarea documentelor de acces si, după caz, a actelor de identitate, la solicitarea justificată a fortelor de ordine sau a personalului de ordine si sigurantă;

g) să refuze supunerea la efectuarea controlului corporal preventiv si al bagajelor de către fortele de ordine;

h) să ocupe alte locuri decât cele prevăzute pe documentele de acces, urmat de refuzul eliberării acestora la avertismentul verbal al reprezentantilor societătii specializate de protectie si

pază sau al fortelor de ordine;

i) să arunce asupra celorlalti spectatori, asupra oficialilor sau a jucătorilor, asupra fortelor de ordine sau a personalului de ordine si sigurantă, asupra bunurilor mobile si imobile aflate în incinta bazei sportive, precum si în directia suprafetei de joc cu obiecte de orice fel sau cu substante corozive ori care murdăresc;

j) să escaladeze gardurile care delimitează spatiul de joc sau gardurile interioare de separare a sectoarelor;

k) să se catere pe gardul care delimitează spatiul de joc de tribună;

l) să pătrundă pe suprafata de joc, cu exceptia cazurilor de fortă majoră;

m) să săvârsească fapte, acte sau gesturi obscene, să profereze ori să scandeze injurii, cuvinte sau expresii jignitoare ori vulgare, precum si amenintări cu acte de violentă împotriva celorlalti spectatori, oficiali, jucători sau a bunurilor acestora;

n) să profereze ori să scandeze injurii, cuvinte sau expresii jignitoare ori vulgare la adresa fortelor de ordine sau a personalului de ordine si sigurantă;

o) să ameninte cu acte de violentă fortele de ordine sau personalul de ordine si sigurantă;

p) să îsi ascundă fata cu articole de îmbrăcăminte sau alte accesorii, cu intentia de a împiedica identificarea;

r) să scrie sau să deseneze pe peretii imobilelor, pe garduri sau pe alte obiecte amplasate în baza sportivă sau în arena sportivă;

s) să dezlipească sau să distrugă reclamele, anunturile si afisele expuse de organizator în incinta bazei sau a arenei sportive, precum si să deterioreze, să ridice sau să mute semnele ori indicatoarele amplasate de organizator, pentru facilitarea accesului în arenă, sau a celor care semnalează existenta unui pericol pentru viata persoanelor;

s) să ridice sau să mute, fără drept, barajele, gardurile ori alte obstacole amplasate de organizator sau de către fortele de ordine, pentru delimitarea sectoarelor de tribună ori peluză, pentru separarea grupurilor de suporteri si a terenului de joc de tribună, inclusiv pe cele amplasate cu caracter temporar;

t) să amplaseze emblemele, pancartele, bannerele, afisele, steagurile sau alte mijloace de publicitate vizuală în alte locuri decât cele stabilite de organizator;

t) să nu respecte regulile stabilite de organizator privind deplasarea spectatorilor în incinta arenei sportive;

u) să nu respecte măsurile de ordine dispuse de organizator sau de comandantul fortelor de ordine, în cazul producerii unor catastrofe, calamităti naturale sau al altor pericole;

v) să refuze părăsirea imediată a arenei sportive, dacă măsura evacuării a fost dispusă de către personalul de ordine si sigurantă sau de către fortele de ordine.

 

CAPITOLUL V

Contraventii si infractiuni

 

Art. 21. - Încălcarea dispozitiilor prezentei legi atrage, după caz, răspunderea civilă, disciplinară, contraventională sau penală.

Art. 22. - Săvârsirea, de către spectatori sau de către oficiali, în incinta bazei sau a arenei sportive, a faptelor prevăzute la art. 20 constituie contraventii, dacă nu s-au produs vătămări ale integritătii corporale sau ale sănătătii ori pagube materiale, si se sanctionează după cum urmează:

a) cu amendă de la 80 lei la 200 lei sau prestarea a 50-100 ore de activităti în folosul comunitătii, faptele prevăzute la art. 20 lit. a), b), h), r), s) si t);

b) cu amendă de la 150 lei la 400 lei sau prestarea a 70-120 ore de activităti în folosul comunitătii, faptele prevăzute la art. 20 lit. g), k), m), n) si t);

c) cu amendă de la 250 lei la 750 lei sau prestarea a 100-150 ore de activităti în folosul comunitătii, precum si cu sanctiunea contraventională complementară de interzicere a accesului la competitiile si jocurile sportive de genul celor la care acestia au săvârsit fapta pe o perioadă de 6 luni, faptele prevăzute la art. 20 lit. c), d), e), f), j), o), u) si v);

d) cu amendă de la 500 lei la 1.500 lei sau prestarea a 120-200 ore de activităti în folosul comunitătii, precum si cu sanctiunea contraventională complementară de interzicere a accesului la competitiile si jocurile sportive de genul celor la care acestia au săvârsit fapta pe o perioadă de un an, faptele prevăzute la art. 20 lit. i), p) si s);

e) cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei sau prestarea a 150-300 ore de activităti în folosul comunitătii, precum si cu sanctiunea contraventională complementară de interzicere a accesului la competitiile si jocurile sportive de genul celor la care acestia au săvârsit fapta pe o perioadă de 2 ani, fapta prevăzută la art. 20 lit. l).

Art. 23. - În cazul contraventiilor prevăzute la art. 2 pct. 2, 4, 25, 26 si 33 din Legea nr. 61/1991 pentru sanctionarea faptelor de încălcare a unor norme de convietuire socială, a ordinii si linistii publice, republicată, cu modificările si completările ulterioare, săvârsite de către suporteri înainte si după desfăsurarea competitiei sau jocului sportiv, în afara bazei sportive, care au legătură cu competitia sau jocul în cauză, pe lângă sanctiunea principală stabilită de actul normativ, agentul constatator aplică si sanctiunea contraventională complementară de interzicere a accesului la competitiile si jocurile sportive de genul celor la care acestia au săvârsit faptele, după cum urmează:

a) pe o perioadă de 6 luni, pentru faptele prevăzute de pct. 25 si 33:

b) pe o perioadă de 1 an, pentru faptele prevăzute de pct. 2, 4 si 26;

Art. 24. - Incitarea în public sau prin mass-media la acte de violentă, în legătură cu competitia sau jocul sportiv, de către conducătorii de cluburi, oficiali sau sportivi se sanctionează cu amendă de la 3.000 lei la 10.000 lei.

Art. 25. - (1) Cumpărarea în scop de revânzare a biletelor sau a oricăror documente de acces la competitii si jocuri sportive, precum si vânzarea acestora la suprapret constituie contraventie si se pedepseste cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei.

(2) Biletele sau celelalte documente de acces, care fac obiectul contraventiei, se confiscă si se returnează organizatorului după desfăsurarea competitiei sau a jocului sportiv pentru care acestea au fost emise.

Art. 26. - (1) Săvârsirea de către organizator a următoarelor fapte constituie contraventie si se sanctionează după cum urmează:

a) cu amendă de la 3.000 lei la 10.000 lei nerespectarea oricăreia dintre obligatiile prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a), b), j), l), m), n), o), p), s), s), v), x) si la art. 10 alin. (2) lit. a), c), d),

h), i), j) si k);

b) cu amendă de la 5.000 lei la 15.000 lei nerespectarea oricăreia dintre obligatiile prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. c), d), f), g), h), t) si la art. 10 alin. (2) lit. e), f) si l);

c) cu amendă de la 5.000 lei la 50.000 lei si suspendarea pe o perioadă de la o lună la 6 luni a dreptului de a organiza competitii sau jocuri sportive pe teren propriu nerespectarea oricăreia dintre obligatiile prevăzute la la art. 10 alin. (1) lit. e), i), k), r), t) si art. 10 alin. (2) lit. b) si g).

(2) Suspendarea dreptului de a organiza competitii si jocuri sportive se dispune de federatia de specialitate, la propunerea organului constatator.

Art. 27. - (1) Nerespectarea de către personalul de ordine si sigurantă, în incinta arenelor sportive, a obligatiilor prevăzute în planurile de actiune constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 100 lei la 500 lei.

(2) Dispozitiile Legii nr. 333/2003, cu modificările si completările ulterioare, referitoare la răspunderile si sanctiunile prevăzute în sarcina societătilor specializate de protectie si pază si a personalului acestora sunt aplicabile si în cazul prestării serviciilor de ordine si sigurantă în incinta arenelor sportive.

Art. 28. - Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de către politisti si jandarmi.

Art. 29. - În cazul săvârsirii contraventiilor prevăzute în prezenta lege contravenientul poate achita, în termen de 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute, agentul constatator făcând mentiune despre această posibilitate în procesul-verbal.

Art. 30. - Contraventiilor prevăzute de prezenta lege le sunt aplicabile prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 31. - (1) Fapta unei persoane, căreia i s-a interzis accesul la unele competitii sau jocuri sportive, de a se afla în arena sportivă unde se desfăsoară o competitie sau un joc sportiv de genul celor pentru care s-a dispus interdictia constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la o lună la 3 luni sau cu amendă.

(2) În cazul prevăzut la alin. (1) se poate dispune fată de învinuit sau inculpat măsura de sigurantă a interzicerii accesului la competitiile sau jocurile sportive, pe o perioadă de la unu la 2 ani, care se adaugă la perioada pentru care s-a dispus initial măsura.

Art. 32. - (1) Opunerea cu violentă fată de personalul de ordine si sigurantă sau fată de fortele de ordine ori împiedicarea acestora de a-si exercita atributiile specifice, cu ocazia desfăsurării unei competitii sau a unui joc sportiv, constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă, dacă fapta nu constituie o infractiune mai gravă.

(2) În cazul prevăzut la alin. (1) se poate dispune fată de învinuit sau inculpat măsura de sigurantă a interzicerii accesului la competitiile sau jocurile sportive pe o perioadă de la 2 ani la 4 ani.

Art. 33. - (1) Portul sau încercarea de a introduce în incinta arenei sportive cutit, pumnal, sis, box, castet ori alte asemenea obiecte, fabricate sau confectionate anume pentru tăiere, împungere ori lovire, precum si a dispozitivelor pentru socuri electrice constituie infractiune si se pedepseste potrivit art. 11 pct. 1 din Legea nr. 61/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

(2) În cazul prevăzut la alin. (1) se poate dispune fată de învinuit sau inculpat măsura de sigurantă a interzicerii accesului la competitiile ori jocurile sportive pe o perioadă de la un an la 3 ani.

Art. 34. - (1) Detinerea sau încercarea de a introduce în incinta arenei sportive substantele iritant-lacrimogene sau cu efect paralizant ori alte asemenea materiale, substante sau obiecte constituie infractiune si se pedepseste potrivit art. 29 alin. (1) din Legea nr. 60/1991, republicată, dacă fapta nu constituie o infractiune mai gravă.

(2) În cazul prevăzut la alin. (1) se poate dispune fată de învinuit sau inculpat măsura de sigurantă a interzicerii accesului la competitiile ori jocurile sportive pe o perioadă de la un an la 3 ani.

Art. 35. - (1) Încercarea de a introduce, detinerea sau folosirea în incinta arenei sportive a obiectelor artizanale si de distractie, pe bază de amestecuri pirotehnice din clasele II - IV, T.1, T.2, precum si a artificiilor din categoria „obiecte zburătoare luminoase” si a pocnitorilor din clasa I constituie infractiune si se pedepseste potrivit art. 31 alin. (21) din Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, cu modificările si completările ulterioare.

(2) În cazul prevăzut la alin. (1) se poate dispune fată de învinuit sau inculpat măsura de sigurantă a interzicerii accesului la competitiile sau jocurile sportive pe o perioadă de la un an la 3 ani.

(3) Încercarea de a introduce, detinerea sau folosirea în incinta arenei sportive a materiilor explozive sau incendiare constituie infractiune si se pedepseste potrivit art. 31 alin. (1) din Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, cu modificările si completările ulterioare.

(4) În cazul prevăzut la alin. (3) se poate dispune fată de învinuit ori inculpat măsura de sigurantă a interzicerii accesului la competitiile sau jocurile sportive pe o perioadă de la 2 ani la 4 ani.

Art. 36. - (1) Utilizarea în arena sportivă a simbolurilor fasciste, rasiste sau xenofobe, răspândirea ori detinerea, în vederea răspândirii, de asemenea simboluri în arena sportivă constituie infractiune si se pedepseste potrivit art. 4 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 31/2002 privind interzicerea organizatiilor si simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob si a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârsirea unor infractiuni contra păcii si omenirii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 107/2006, cu modificările si completările ulterioare.

(2) În cazul prevăzut la alin. (1) se poate dispune fată de învinuit sau inculpat măsura de sigurantă a interzicerii accesului la competitiile ori jocurile sportive pe o perioadă de la un an la 3 ani. (3) Promovarea  cultului persoanelor vinovate de săvârsirea unei infractiuni contra păcii si omenirii sau promovarea ideologiei fasciste, rasiste ori xenofobe prin propagandă, săvârsită prin orice mijloace în incinta arenei sportive, constituie infractiune si se pedepseste potrivit art. 5 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 31/2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 107/2006, cu modificările si completările ulterioare.

(4) În cazul prevăzut la alin. (3) se poate dispune fată de învinuit sau inculpat măsura de sigurantă a interzicerii accesului la competitiile ori jocurile sportive pe o perioadă de la un an la 3 ani.

Art. 37. - (1) Lovirea sau orice acte de violentă cauzatoare de suferinte fizice, săvârsite în incinta arenei sportive, asupra unui alt spectator, care au pricinuit o vătămare ce nu necesită îngrijiri medicale sau necesită pentru vindecare îngrijiri medicale de cel mult 20 de zile, constituie infractiune si se pedepseste potrivit legii penale.

(2) În cazul prevăzut la alin. (1) se poate dispune fată de învinuit ori inculpat măsura de sigurantă a interzicerii accesului la competitiile sau jocurile sportive pe o perioadă de la un an la 3 ani.

(3) Fapta săvârsită în incinta arenei sportive asupra unui spectator, prin care s-a pricinuit o vătămare a integritătii corporale sau a sănătătii acestuia, care necesită pentru vindecare îngrijiri medicale de cel mult 60 de zile, constituie infractiune si se pedepseste potrivit legii penale.

(4) În cazul prevăzut la alin. (3) se poate dispune fată de învinuit ori inculpat măsura de sigurantă a interzicerii accesului la competitiile ori jocurile sportive pe o perioadă de la 2 ani la 4 ani.

(5) Fapta săvârsită în incinta arenei sportive asupra unui spectator, prin care s-a pricinuit o vătămare a integritătii corporale sau a sănătătii acestuia, care necesită pentru vindecare îngrijiri medicale mai mult de 60 de zile ori dacă a produs vreuna dintre următoarele consecinte: pierderea unui simt sau organ, încetarea functionării acestora, o infirmitate permanentă fizică ori psihică, slutirea, avortul sau punerea în primejdie a vietii persoanei, constituie infractiune si se pedepseste potrivit legii penale.

(6) În cazul prevăzut la alin. (5) se poate dispune fată de învinuit ori inculpat măsura de sigurantă a interzicerii accesului la competitiile sau jocurile sportive pe o perioadă de la 3 ani la 5 ani.

(7) În situatia săvârsirii faptelor de mai sus asupra unui oficial, a unui sportiv sau asupra unui reprezentant al personalului de ordine si sigurantă, limita maximă a măsurii de sigurantă se majorează cu un an.

Art. 38. - (1) Uciderea unei persoane în arena sportivă ori a unui spectator constituie infractiune si se pedepseste potrivit legii penale.

(2) În cazul prevăzut la alin. (1) se poate dispune fată de învinuit sau inculpat măsura de sigurantă a interzicerii accesului la competitiile ori jocurile sportive pe o perioadă de la 6 ani la 10 ani.

Art. 39. - (1) Distrugerea, degradarea ori aducerea în stare de neîntrebuintare a scaunelor sau a altor elemente de mobilier, a instalatiilor de orice fel, a amenajărilor interioare, a cablajului electric, a echipamentelor si instalatiilor de telecomunicatii sau de supraveghere video din incinta arenei sportive, precum si distrugerea, deteriorarea sau degradarea imobilelor din incinta bazei sportive constituie infractiune si se pedepseste potrivit legii penale.

(2) În cazul prevăzut la alin. (1) se poate dispune fată de învinuit ori inculpat măsura de sigurantă a interzicerii accesului la competitiile sau jocurile sportive pe o perioadă de la un an la 3 ani.

(3) Dacă distrugerea a fost săvârsită asupra unui bun apartinând fortelor de ordine sau asupra personalului de ordine si sigurantă, instanta de judecată poate dispune fată de învinuit ori inculpat măsura de sigurantă a interzicerii accesului la competitiile sau jocurile sportive pe o perioadă de la 2 ani la 4 ani.

Art. 40. - (1) Portul de armă, fără drept, în incinta arenei sportive constituie infractiune si se pedepseste potrivit legii penale.

(2) În cazul prevăzut la alin. (1) se poate dispune fată de învinuit ori inculpat măsura de sigurantă a interzicerii accesului la competitiile sau jocurile sportive pe o perioadă de la 3 ani la 5 ani.

Art. 41. - (1) Manifestările săvârsite în arena sportivă prin care se exprimă dispret pentru însemnele României sau pentru emblemele sau semnele de care se folosesc autoritătile constituie infractiune si se pedepseste potrivit legii penale.

(2) În cazul prevăzut la alin. (1) se poate dispune fată de învinuit ori inculpat măsura de sigurantă a interzicerii accesului la competitiile sau jocurile sportive pe o perioadă de la un an la 3 ani.

Art. 42. - (1) Fapta spectatorului care săvârseste în incinta arenei sportive acte sau gesturi, proferează cuvinte ori expresii sau se dedă la orice alte manifestări prin care se aduce atingere bunelor moravuri sau se produce scandal ori se tulbură în alt mod ordinea publică constituie infractiune si se pedepseste potrivit legii penale.

(2) În cazul prevăzut la alin. (1) se poate dispune fată de învinuit ori inculpat măsura de sigurantă a interzicerii accesului la competitiile sau jocurile sportive pe o perioadă de la un an la 3 ani.

(3) În cazul în care prin fapta săvârsită se tulbură grav ordinea publică în incinta arenei sportive, se poate dispune fată de învinuit ori inculpat măsura de sigurantă a interzicerii accesului la competitiile sau jocurile sportive pe o perioadă de la 2 ani la 4 ani.

Art. 43. - (1) Participarea la o încăierare între mai multi suporteri în incinta arenei sportive constituie infractiune si se pedepseste potrivit legii penale.

(2) În cazul prevăzut la alin. (1) se poate dispune fată de învinuit ori inculpat măsura de sigurantă a interzicerii accesului la competitiile sau jocurile sportive pe o perioadă de la un an la 3 ani.

(3) În cazul în care, în cursul încăierării, s-a cauzat o vătămare a integritătii corporale sau a sănătătii unei persoane, se poate dispune fată de învinuit ori inculpat măsura de sigurantă a interzicerii accesului la competitiile sau jocurile sportive pe o perioadă de la 2 ani la 4 ani.

Art. 44. - (1) Măsura de sigurantă a interzicerii accesului la competitiile sau jocurile sportive poate fi dispusă si în cazul infractiunilor prevăzute la art. 32, 33, 35–39 si 41–43, săvârsite de către spectatori înainte si după desfăsurarea competitiei ori jocului sportiv în afara arenei sportive, pe timpul afluirii/defluirii către/de la aceasta, precum si al infractiunilor săvârsite de către spectatori pe timpul deplasării organizate, în grup, către/de la localitatea unde se desfăsoară competitia sau jocul sportiv ori pentru infractiunile săvârsite în legătură cu o competitie sau un joc sportiv.

(2) În cazurile prevăzute la alin. (1), perioadele pentru care se poate dispune fată de învinuit ori inculpat măsura de sigurantă a interzicerii accesului la competitiile sau jocurile sportive sunt cele stabilite pentru fiecare infractiune în parte.

Art. 45. - (1) Amenintarea săvârsită nemijlocit sau prin mijloace de comunicare directă împotriva unui reprezentant al fortelor de ordine, lovirea sau orice alte acte de violentă, vătămarea corporală sau vătămarea corporală gravă a acestuia, dacă acesta se află în exercitiul functiunii pe timpul asigurării ordinii publice cu ocazia desfăsurării unei competitii sau a unui joc sportiv ori pe timpul interventiei pentru restabilirea ordinii publice în astfel de situatii sau pentru fapte îndeplinite în exercitiul functiunii, anterior prezentate, constituie infractiune si se pedepseste potrivit legii penale.

(2) În cazurile prevăzute la alin. (1) se poate dispune fată de învinuit ori inculpat măsura de sigurantă a interzicerii accesului la competitiile sau jocurile sportive o perioadă de la 2 ani la 6 ani.

(3) Aceeasi măsură de sigurantă poate fi dispusă si împotriva celor care săvârsesc infractiunile prevăzute la art. 180-182, art. 189 si 193 din Codul penal împotriva sotului, copiilor sau părintilor unui reprezentant al fortelor de ordine, în scop de intimidare sau de răzbunare pentru actele ori faptele îndeplinite în exercitiul functiunii, în situatiile prezentate la alin. (1).

Art. 46. - Constatarea infractiunilor prevăzute în prezenta lege se face de către jandarmi si politisti.

 

CAPITOLUL VI

Interzicerea accesului la competitii sau la jocuri sportive

 

Art. 47. - (1) În cazul săvârsirii contraventiilor prevăzute la art. 22 lit. c), d) si e), precum si la art. 23, agentul constatator aplică în sarcina contravenientului sanctiunea contraventională complementară de interzicere a accesului la competitiile sportive de genul celor la care acesta a săvârsit contraventia.

(2) Sanctiunea contraventională complementară se consemnează de către agentul constatator în procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei, alături de sanctiunea contraventională principală aplicată.

(3) Împotriva procesului-verbal prevăzut la alin. (2) contravenientul poate face plângere.

(4) Plângerea îndreptată împotriva procesului-verbal nu suspendă executarea sanctiunii complementare.

(5) La cererea petentului, instanta de judecată învestită cu solutionarea plângerii poate dispune, prin încheiere, suspendarea executării sanctiunii contraventionale complementare.

Art. 48. - (1) În cazul în care o persoană, cu ocazia desfăsurării unei competitii sau a unui joc sportiv ori în legătură cu acesta, a săvârsit o faptă prevăzută de legea penală, conform art. 31-45, pentru a preîntâmpina comiterea unor asemenea fapte în viitor, se poate lua fată de aceasta măsura de sigurantă a interzicerii accesului la competitiile sportive de genul celor la care fapta a fost săvârsită.

(2) Măsura este luată de instantă chiar si în conditiile în care făptuitorului nu i se aplică o pedeapsă.

(3) Măsura de sigurantă a interzicerii accesului la competitiile sportive poate fi luată în mod provizoriu de procuror, în cursul urmăririi penale, sau de instantă, în cursul judecătii.

Art. 49. - (1) În cazul în care procurorul, după începerea urmăririi penale, consideră că este necesară aplicarea măsurii de sigurantă a interzicerii accesului la competitii sportive, va lua această măsură în mod provizoriu, prin ordonantă.

(2) În cursul urmăririi penale măsura de sigurantă a interzicerii accesului la competitii sportive poate fi dispusă provizoriu, pe o durată de cel mult 180 de zile.

(3) Ordonanta prevăzută la alin. (1) trebuie să precizeze genul competitiilor si jocurilor sportive la care îi este interzis învinuitului sau inculpatului să participe si perioada în care îi este interzisă participarea.

(4) Împotriva ordonantei procurorului prin care se dispune luarea măsurii interzicerii accesului la competitii sportive învinuitul sau inculpatul poate face plângere, în termen de 3 zile de la luarea măsurii, la instanta competentă să judece cauza în primă instantă. Instanta se pronuntă asupra plângerii printr-o încheiere, care nu este supusă niciunei căi de atac.

(5) Instanta dispune asupra mentinerii sau revocării măsurii de sigurantă, prin încheiere, cu citarea învinuitului ori inculpatului, prezenta procurorului fiind obligatorie. Lipsa învinuitului sau a inculpatului legal citat nu împiedică efectuarea judecătii.

(6) Când constată că măsura este ilegală sau nu este justificată, instanta dispune revocarea ei.

(7) Plângerea învinuitului sau a inculpatului împotriva ordonantei procurorului prin care s-a dispus luarea măsurii de sigurantă nu este suspensivă de executare.

(8) Dosarul se restituie procurorului în termen de 24 ore de la solutionarea plângerii.

Art. 50. - (1) În cazul în care instanta, în cursul judecătii, consideră că este necesară aplicarea măsurii de sigurantă a interzicerii accesului la competitiile sportive, va lua această măsură în mod provizoriu.

(2) Instanta dispune asupra aplicării măsurii de sigurantă, prin încheiere, cu citarea inculpatului, prezenta procurorului fiind obligatorie. Lipsa inculpatului legal citat nu împiedică efectuarea judecătii.

(3) Încheierea trebuie să precizeze genul competitiilor si jocurilor sportive la care îi este interzis inculpatului să participe si perioada în care îi este interzisă participarea.

(4) Încheierea poate fi atacată odată cu fondul cauzei.

Art. 51. - (1) Dacă în cursul urmăririi penale procurorul dispune scoaterea de sub urmărire penală în conditiile art. 11 pct. 1 lit. b) si art. 10 alin. (1) lit. b1) din Codul de procedură penală sau încetarea urmăririi penale în conditiile art. 11 pct. 1 lit. c) si art. 10 alin. (1) lit. f), g), h) si i1) din Codul de procedură penală, dosarul se înaintează instantei competente să judece cauza în primă instantă, pentru a se pronunta cu privire la aplicarea, mentinerea sau revocarea măsurii de sigurantă a interzicerii accesului la competitiile sportive.

(2) Dispozitiile art. 50 alin. (2) si (3) se aplică în mod corespunzător.

(3) Sentinta instantei poate fi atacată cu recurs, în termen de 3 zile de la pronuntare, pentru cei prezenti, si de la comunicare, pentru cei lipsă. Dosarul va fi înaintat instantei de recurs în termen de două zile. Dispozitiile art. 50 alin. (2) si (3) se aplică în mod corespunzător.

(4) După solutionarea recursului, dosarul se restituie procurorului competent în termen de cel mult două zile de la solutionare.

Art. 52. - (1) Prin hotărârea care solutionează fondul cauzei instanta este obligată să se pronunte si asupra aplicării măsurii de sigurantă, precum si asupra duratei acesteia, precizând, totodată, genul competitiilor si jocurilor sportive la care îi este interzis făptuitorului să participe.

(2) Hotărârea este supusă căilor de atac, potrivit dreptului comun.

Art. 53. - (1) Împotriva măsurii de sigurantă a interzicerii accesului la competitiile sportive, luată în mod provizoriu, se poate face cerere de revocare, dacă au dispărut motivele care au dus la luarea acesteia. Cererea se introduce, după caz, la instanta competentă să judece cauza în fond sau la instanta învestită cu solutionarea cauzei. Dispozitiile art. 50 alin. (2) si (3) se aplică în mod corespunzător.

(2) Încheierea instantei nu este supusă niciunei căi de atac. Dacă cererea a fost respinsă, o nouă cerere se poate face după cel putin două luni de la respingerea cererii anterioare.

(3) Împotriva măsurii de sigurantă definitive a interzicerii accesului la competitiile sportive se poate face cerere de revocare, dacă au dispărut motivele care au dus la luarea acesteia. Cererea se introduce, după caz, la instanta competentă să judece cauza în fond. Dispozitiile art. 50 alin. (2) si (3) se aplică în mod corespunzător.

(4) Hotărârea instantei nu este supusă niciunei căi de atac.

Dacă cererea a fost respinsă, o nouă cerere se poate face după cel putin două luni de la respingerea cererii anterioare.

Art. 54. - Interzicerea accesului sau participării la unele competitii ori jocuri sportive, indiferent dacă a fost dispusă sub forma unei măsuri de sigurantă sau sub forma unei sanctiuni contraventionale complementare, se aplică atât competitiilor si jocurilor sportive desfăsurate în tară, cât si celor desfăsurate în străinătate.

Art. 55. - (1) Inspectoratul General al Jandarmeriei Române, prin punctul national de informare pentru manifestări sportive, constituie, în conditiile legii, baza de date cu persoanele sanctionate pentru faptele săvârsite în legătură cu competitiile si jocurile sportive.

(2) După declararea competitiilor si jocurilor sportive, unitatea de jandarmi competentă teritorial comunică organizatorilor competitiei sau jocului sportiv datele de identitate ale persoanelor cărora le-a fost interzis accesul la competitia sau jocul sportiv.

Art. 56. - În cazul jocurilor sportive cu caracter international, desfăsurate în străinătate, cluburile, prin intermediul responsabililor de ordine si sigurantă, înstiintează unitatea de jandarmi competentă teritorial despre intentia oricăror persoane, împotriva cărora s-a dispus măsura interzicerii accesului, de a se deplasa în tara unde are loc jocul sau competitia sportivă în cauză.

Art. 57. - În situatia în care există indicii că persoane împotriva cărora s-a dispus măsura interzicerii accesului intentionează să participe la o competitie sau joc sportiv în afara granitelor tării, punctul national de informare pentru manifestări sportive comunică datele de identificare ale acestora organismelor de aplicare a legii din tara unde urmează să se desfăsoare jocul sportiv.

Art. 58. - (1) În situatia organizării unei competitii sau a unui joc sportiv international, punctul national de informare pentru manifestări sportive solicită organismelor de aplicare a legii din tara de origine a spectatorilor străini comunicarea de date si informatii cu privire la spectatorii care prezintă risc sau fată de care s-a dispus măsura interzicerii participării la competitii ori jocuri sportive.

(2) În situatia în care un organizator român organizează o competitie sau un joc sportiv international si primeste, prin intermediul ofiterului de informare, date despre intentia unor spectatori străini de a participa la competitia ori jocul sportiv în cauză, fată de care organismele de aplicare a legii din tara de origine au dispus măsura interzicerii accesului acestora la astfel de competitii sau jocuri sportive, are dreptul, ca măsură administrativă, să nu le permită accesul.

 

CAPITOLUL VII

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 59. - (1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, federatiile si ligile sportive de specialitate vor proceda la modificarea si completarea în mod corespunzător a regulamentelor proprii de organizare si functionare.

(2) În termenul prevăzut la alin. (1), Agentia Natională pentru Sport va emite ordine pentru aplicarea măsurilor prevăzute la art. 10 alin. (3).

Art. 60. - Dispozitiile art. 10 alin. (1) lit. h) se aplică în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 61. - (1) Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Ordonanta Guvernului nr. 11/2006 pentru prevenirea si combaterea violentei în sport, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 83 din 30 ianuarie 2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 299/2006, precum si orice alte dispozitii contrare.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 9 ianuarie 2008.

Nr. 4.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind prevenirea si combaterea violentei cu ocazia competitiilor si a jocurilor sportive

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind prevenirea si combaterea violentei cu ocazia competitiilor si a jocurilor sportive si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 8 ianuarie 2008.

Nr. 5.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 36/2007 privind efectuarea recensământului populatiei si al locuintelor din România în anul 2011

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 36 din 7 august 2007 privind efectuarea recensământului populatiei si al locuintelor din România în anul 2011, adoptată în temeiul art. 1 pct. VIII din Legea nr. 266/2007 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 566 din 17 august 2007, cu următoarele modificări:

1. Articolul 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 1. - În vederea cunoasterii cât mai exacte a numărului si distributiei teritoriale a populatiei, a structurilor sale demografice, social-culturale si economice, precum si a fondului locativ si a conditiilor de locuit ale populatiei, în luna martie 2011 se efectuează pe întreg teritoriul tării recensământul populatiei si al locuintelor din România, numit în continuare recensământ.”

2. La articolul 5, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 5. - (1) Organizarea si efectuarea recensământului se realizează sub aspect tehnico-metodologic de către Institutul National de Statistică, sub coordonarea si controlul Comisiei centrale pentru recensământul populatiei si al locuintelor, în concordantă cu directivele Uniunii Europene, precum si cu normele Comisiei economice pentru Europa a Organizatiei Natiunilor Unite în domeniul recensământului populatiei si al locuintelor.”

3. La articolul 7, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 7. - (1) Pentru efectuarea lucrărilor de pregătire, organizare, prelucrare si publicare a datelor recensământului, pe baza recomandărilor Comisiei centrale pentru recensământul populatiei si al locuintelor se organizează Secretariatul tehnic al Comisiei centrale pentru recensământul populatiei si al locuintelor.”

4. Anexa se modifică si va avea următorul cuprins:

 

„ANEXĂ

 

COMPONENTA

Comisiei centrale pentru recensământul populatiei si al locuintelor

 

Presedinte - ministrul internelor si reformei administrative

Vicepresedinti: - presedintele Institutului National de Statistică

- secretar de stat la Ministerul Internelor si Reformei Administrative

- secretar de stat la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor

- secretar de stat la Ministerul Economiei si Finantelor

- secretar de stat la Ministerul Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse

Secretar - vicepresedinte la Institutul National de Statistică

Membri: - secretar de stat la Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului

- secretar de stat la Ministerul Apărării

- secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe

- secretar de stat la Ministerul Sănătătii Publice

- secretar de stat la Ministerul Justitiei

- secretar de stat la Ministerul Culturii si Cultelor

- secretar de stat la Secretariatul General al Guvernului

- secretar de stat la Departamentul pentru Relatii Interetnice

- reprezentantul Academiei Române

- reprezentantul structurilor asociative ale autoritătilor administratiei publice locale

- presedintele Agentiei Nationale pentru Romi”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 9 ianuarie 2008.

Nr. 5.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 36/2007 privind efectuarea recensământului populatiei si al locuintelor din România în anul 2011

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 36/2007 privind efectuarea recensământului populatiei si al locuintelor din România în anul 2011 si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 8 ianuarie 2008.

Nr. 6.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind regimul juridic al patrimoniului tehnic si industrial

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezenta lege reglementează regimul juridic general al patrimoniului tehnic si industrial, precum si protejarea acestuia, ca parte a patrimoniului cultural national.

Art. 2. - În întelesul prezentei legi, prin patrimoniu tehnic si industrial se întelege totalitatea bunurilor mobile, imobile si a unor ansambluri ale acestora, reprezentând mărturii semnificative ale activitătilor tehnice si de productie care au stat la baza evolutiilor socioeconomice ale societătii umane, de la primele manifestări preindustriale si până în prezent.

Art. 3. - Din patrimoniul tehnic si industrial pot face parte:

a) constructii industriale în care se păstrează componentele materiale si/sau functionale ale unei activităti tehnice si de productie determinate: ateliere, hale, depozite, turnuri de apă, centrale electrice si altele asemenea;

b) constructii civile, alte clădiri în relatie cu productia industrială, de tipul: locuinte, clădiri cu caracter administrativ, religios sau folosite pentru educatie ori recreere;

c) zone de exploatare si prelucrare a resurselor naturale de subsol sau de suprafată - mine, cariere, amenajări hidroenergetice si altele asemenea;

d) constructii pentru transporturi si infrastructuri;

e) masini, instalatii, linii tehnologice, utilaje, alte componente materiale si/sau ansambluri ale acestora;

f) peisaje culturale industriale, pe arie restrânsă, reprezentând acele teritorii naturale sau urbane în care se conservă componentele esentiale ale procesului de productie al uneia sau mai multor activităti industriale;

g) fonduri documentare publice sau private - proiecte, documentatii tehnice, fotografii, înregistrări video si audio, documente juridice, alte documente legate de industrie si de tehnică.

 

CAPITOLUL II

Protejarea patrimoniului tehnic si industrial

 

Art. 4. - (1) Ministerul Culturii si Cultelor, serviciile publice deconcentrate ale acestuia si Institutul National al Monumentelor Istorice elaborează si desfăsoară programe pentru identificarea, clasarea, cercetarea si punerea în valoare a bunurilor de patrimoniu tehnic si industrial.

(2) Identificarea bunurilor susceptibile de a face parte din patrimoniul tehnic si industrial se face pe baza criteriilor elaborate de Ministerul Culturii si Cultelor, cu avizul Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice si al Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor.

Art. 5. - Bunurile apartinând patrimoniului tehnic si industrial se clasează în categoria patrimoniului cultural mobil, respectiv ca monumente istorice, si sunt inventariate în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 6. - (1) Interventiile asupra bunurilor de patrimoniu tehnic si industrial clasate se pot realiza numai în conditiile în care nu este afectată integritatea istorică sau autenticitatea acestora.

(2) Ministerul Culturii si Cultelor sau, după caz, serviciile publice deconcentrate ale acestuia, prin reprezentantii lor special împuterniciti, au obligatia de a interveni, ori de câte ori este necesar, pentru conservarea si prevenirea distrugerii bunurilor de patrimoniu tehnic si industrial clasate.

(3) Casarea, demolarea si orice interventie ce ar putea afecta integritatea bunurilor de patrimoniu tehnic si industrial clasate se pot face numai cu avizul Ministerului Culturii si Cultelor, obtinut ca urmare a solicitării scrise de declasare, formulată de proprietarii ori titularii dreptului de administrare sau ai altor drepturi reale asupra bunurilor respective, în conditiile legii.

(4) Autoritătile administratiei publice centrale sau locale pot acorda sprijin material, logistic si de expertiză pentru conservarea bunurilor de patrimoniu tehnic si industrial clasate conform legii, aflate în proprietate privată.

 

CAPITOLUL III

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 7. - Prevederile prezentei legi se completează în mod corespunzător cu cele ale Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, ale Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural national mobil, cu modificările si completările ulterioare, si ale Legii muzeelor si a colectiilor publice nr. 311/2003, republicată.

Art. 8. - În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Culturii si Cultelor în colaborare cu Institutul National al Monumentelor Istorice elaborează normele metodologice privind criteriile de identificare, expertizare si clasare a bunurilor apartinând patrimoniului tehnic si industrial, ce se aprobă prin ordin al ministrului culturii si cultelor, cu avizul Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice si al Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 9 ianuarie 2008.

Nr. 6.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind regimul juridic al patrimoniului tehnic si industrial

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind regimul juridic al patrimoniului tehnic si industrial si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 8 ianuarie 2008.

Nr. 7.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 115/2007 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 116/2006 privind protectia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării si reorganizării unor societăti nationale, regii autonome, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 115 din 24 octombrie 2007 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 116/2006 privind protectia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării si reorganizării unor societăti nationale, regii autonome, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 729 din 26 octombrie 2007.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 9 ianuarie 2008.

Nr. 7.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 115/2007 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 116/2006 privind protectia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării si reorganizării unor societăti nationale, regii autonome, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 115/2007 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 116/2006 privind protectia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării si reorganizării unor societăti nationale, regii autonome, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 8 ianuarie 2008.

Nr. 8.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea unor ajutoare financiare

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 5 alin. (1) lit. e) si alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 118/1999 privind înfiintarea si utilizarea Fondului national de solidaritate, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 366/2001, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă acordarea unor ajutoare financiare în sumă totală de 787.200 lei, din creditele bugetare aprobate cu această destinatie în bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse pe anul 2008, familiilor si persoanelor singure prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Paul Păcuraru

p. Ministrul internelor si reformei administrative,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 9 ianuarie 2008.

Nr. 7.

 

ANEXĂ

 

Nr. crt.

Beneficiarul

Adresa

Judetul

Suma acordată

- lei -

1

Stancu Constantin

Alba Iulia str Vasile Goldis bl 63 sc. A ap 5

Alba

1.500

2

Mocoi Gratian

comuna Horea, satul Horea nr. 45B

Alba

1.200

3

Pădurean Marius Daniel

comuna Horea, satul Horea nr. 45A

Alba

1.200

4

Pădurean Remus Augustin

comuna Horea, satul Horea nr. 43B

Alba

1.200

5

Călău Claudiu

comuna Horea, satul Horea nr. 42B

Alba

1.200

6

Berbenciuc Maria

comuna Horea, satul Horea nr. 43

Alba

1.200

7

Mocoi Sebastian Ciprian

comuna Horea, satul Horea nr. 45A

Alba

1.200

8

Toldea Octavian Dan

comuna Horea, satul Horea nr. 45

Alba

1.200

9

Pădurean Valentin Augustin

comuna Horea, satul Horea nr. 43B

Alba

1.200

10

Cîrcel Letitia Violeta

comuna Horea, satul Horea nr. 43 A

Alba

1.200

11

Mocioiu Tudorel Nicolae

comuna Horea, satul Horea nr. 45

Alba

1.200

12

Drăgoi Reghina

orasul Teius str Mircea nr 38

Alba

1.000

13

Chicidea Maria

orasul Câmpeni str Horea nr 53 bl A4 ap 17

Alba

1.500

14

Pop Catita Leontina

comuna Dieci, satul Dieci nr. 161

Arad

2.500

15

Orosz Iuliana

comuna Peregu Mare, satul Peregu Mic nr. 82

Arad

4.000

16

Birciu Ioan

Pitesti str Gh Doja bl S14 sc. F ap 1

Arges

2.000

17

Brîu-Verde Iulia

Pitesti Calea Bucuresti bl 18 sc. B ap 12

Arges

2.000

18

Cristea Veronica

orasul Mioveni, str. Petre Zugravu, cămin social, et. 1, ap. 21

Arges

2.000

19

Dinu Camelia Nicoleta

Pitesti str N Bălcescu bl L6 sc. D ap 26

Arges

2.000

20

Dună Viorica

Pitesti str Războieni bl G1 sc. C et 4 ap 27

Arges

2.000


21

Pană Florea

orasul Mioveni, str. Lgf. Stanciu Mihoveanu, bl. A1, ap. 12 sc. A,

Arges

1.000

22

Rădulescu Lucian Teodor

Pitesti str Prelungirea Doaga nr 4

Arges

1.000

23

Soare Eremia

Curtea de Arges str Banu Mărăcin bl 6 sc. B ap 25

Arges

1.500

24

Stefănescu Mihaela

orasul Mioveni str 17 Septembrie bl 19 sc. B ap 4

Arges

2.500

25

Toma Gheorghe

comuna Leordeni, satul Băila nr. 47

Arges

2.000

26

Tudor Ion

comuna Bascov, satul Brăileni nr. 36

Arges

1.000

27

Bujor Daragiu Petruta

Pitesti cart Găvana III bl B5 sc. B ap 29

Arges

1.500

28

Bostan Constantin

Câmpulung str Mărăsti nr 18

Arges

10.000

29

Baronescu Georgeta Dana

Pitesti Bd Petrochimistilor km 5 bl B5 sc. A ap.21

Arges

500

30

Bratu Laurentia

Pitesti Bd Petrochimistilor km 5 bl B5 sc. A ap. 21

Arges

1.000

31

Dorobantu Cristian

Pitesti Bd Petrochimistilor nr 13 bl B8 sc. I ap. 6

Arges

10.000

32

Duruian Ion

comuna Rucăr, str. Valea Poienii nr. 6A

Arges

1.000

33

Deleanu Gheorghe Cristian

Câmpulung, str. Dr. Fălcoianu, bl. 1ARO, sc. A, ap. 28

Arges

2.000

34

Dinu Daniela Aurelia

Pitesti Bd Petrochimistilor km 5 bl B5 sc. A ap. 19

Arges

1.000

35

Ioana Maria

orasul Mioveni Str Mânăstirii nr 30

Arges

1.000

36

Mihai Victoria

Pitesti Bd Petrochimistilor km 5 bl B5 sc. A ap. 8

Arges

500

37

Mircea Viorel

Pitesti Bd Petrochimistilor km 5 bl B5 sc. A ap. 16

Arges

500

38

Oprea Andreea Mihaela

Pitesti str Războieni bl J13 sc. C ap 10

Arges

2.000

39

Olteanu Cornelia

Pitesti Bd Petrochimistilor km 5 bl B5 sc. A ap. 18

Arges

1.500

40

Păun D. Aurel

comuna Ungheni, satul Goia nr. 77

Arges

6.000

41

Pană Dumitru Romi

Pitesti str N Bălcescu bl C9 sc. C et 1  ap 6

Arges

6.000

42

Pieptea Maria

Pitesti Bd Petrochimistilor km 5 bl B5 sc. A ap. 12

Arges

500

43

Pielaru Elena

Pitesti Bd Petrochimistilor km 5 bl B5 sc. A ap. 17

Arges

500

44

Radu Cristiana

orasul Mioveni str Părăsti bl R7 sc. A ap 1

Arges

2.000

45

Sarpe Mariana Florentina

comuna Bradu, satul Bradu nr. 141

Arges

10.000

46

Stoicescu Maria

Curtea de Arges str Cuza Vodă bl A9 sc. A ap. 19

Arges

1.500

47

si Stefan Liliana

comuna Rucăr nr. 142

Arges

10.000

48

Stefănescu Petre Adrian

Pitesti Bd Petrochimistilor km 5 bl B5 sc. A ap. -

Arges

2.000

49

Scarlat Elena

orasul Stefănesti satul Valea Mare Streaua nr 76

Arges

1.000

50

Stefan Nicolae

Câmpulung, str. Gen. Simionescu, bl. 11, sc. B, ap. 20

Arges

2.000

51

Stefănescu Angela

Pitesti Bd Petrochimistilor km 5 bl B5 sc. A ap. 8

Arges

1.000

52

Scotocea Maria

Pitesti Bd Petrochimistilor km 5 bl B5 sc. A ap. 6

Arges

2.000

53

Tinu Veronica

Pitesti Bd Petrochimistilor km 5 bl B5 sc. A ap. 14

Arges

500

54

Chiriac Ramona Daniela

comuna Oituz, satul Hârja, fără nr. Casă

Bacău

2.500

55

Ciubotaru Adela

Bacău, str. Milcov, bl. 112, sc. D, ap. 11

Bacău

2.000

56

Crihan Camelia

Bacău, Str. Stadionului, bl. 7, sc. A, ap. 84

Bacău

2.500

57

Gherman Sebastian Gabriel

Bacău, str. Milcov, bl. 7, sc. D, ap. 11

Bacău

3.000

58

Haret Firuta

Bacău, str. Erou Costel Marius Hasan nr. 9

Bacău

1.500

59

Nicutoi Valeria

Bacău, Str. 22 Decembrie, bl. 1, sc. B, ap. 13

Bacău

1.000

60

Tomita Marin

Bacău, Str. Panselelor, bl. 2, sc. B, ap. 4

Bacău

2.000


61

Zamfirache Anica

Bacău, Al. Constructorului nr. 4, sc. B, ap. 4

Bacău

1.500

62

Bădită Mihaela

Buhusi Str Libertătii bl 227 sc. E ap 5

Bacău

2.500

63

Bucur Petre

Onesti str Saturn bl 6 sc. A ap 39

Bacău

2.000

64

Ciucur Lucretia

comuna Blăgesti satul Blăgesti fără nr casă

Bacău

1.500

65

Ciuraru Sofica

Onesti str Sfintii Apostoli nr 26

Bacău

2.000

66

Dudulică Ionel

comuna Horgesti satul Sohodor fără nr casă

Bacău

1.000

67

Frigură Maria

comuna Horgesti satul Recea fără nr casă

Bacău

500

68

Goras Sorina

comuna Horgesti satul Sohodor fără nr casă

Bacău

1.500

69

Romănescu Dimitrie

comuna Beresti-Tazlău fără nr casă

Bacău

1.000

70

Ungureanu Olimpia

comuna Filipesti satul Hârlesti fără nr casă

Bacău

1.000

71

Velea Marian

comuna Horgesti satul Sohodor fără nr casă

Bacău

1.000

72

Vrînceanu Lenuta

comuna Horgesti satul Sohodor fără nr casă

Bacău

500

73

Ariton Ionica

comuna Sascut satul Contesti fără nr casă

Bacău

1.000

74

Cărare Ferdinand

Bacău Str Mioritei bl 17 sc. B ap 17

Bacău

1.000

75

Hutu Jana

Bacău, str. George Enescu nr. 49

Bacău

2.500

76

Leahu Mădălina

Bacău, Str. Depoului nr. 80, sc. B, ap. 17

Bacău

2.000

77

Morosanu Ion

Bacău str Carpati nr 2 sc. D ap 25

Bacău

1.500

78

Nastasă Costache

comuna Ardeoani, fără nr. casă

Bacău

1.500

79

Stan Rodica-Coca

comuna Urechesti fără nr casă

Bacău

3.000

80

Tîrsu Elena

Bacău, Al. Parcului, bl. 10, sc. A, ap. 5

Bacău

1.500

81

Ivan Dumitru

comuna Diosig, satul Diosig, str. Horea nr. 53

Bihor

1.000

82

Rîpan Ana

comuna Olcea, satul Olcea nr. 123

Bihor

1.000

83

Benedek Iosif

Bistrita Str Independentei nr 58 sc. D ap 128

Bistrita-Năsăud

1.500

84

Chira Maria

Bistrita Intr Turturelelor nr 3 bl 3 sc. A ap 3

Bistrita-Năsăud

1.000

85

Acu Leontina

Bistrita bd Decebal nr 9 sc. A ap 5

Bistrita-Năsăud

1.000

86

Podariu Rafila

Bistrita str M Eminescu nr 2 sc. E ap 92

Bistrita-Năsăud

800

87

Silagyi Livia

Bistrita Al Rotundă nr 2 bl 2 sc. C ap 11

Bistrita-Năsăud

2.500

88

Drugas Susana

Bistrita bd Decebal nr 19 sc. A ap 4

Bistrita-Năsăud

1.000

89

Titieni Grigore

Bistrita Al Plopilor nr 3 bl M11 sc. A ap 3

Bistrita-Năsăud

700

90

Molnar Stefan

Bistrita str Liviu Rebreanu nr 6

Bistrita-Năsăud

1.000

91

Macovei Ana Ecaterina

Bistrita Piata Centrală nr 19

Bistrita-Năsăud

1.500

92

Fetti Floare

Bistrita bd Decebal nr 34 sc. B ap 37

Bistrita-Năsăud

1.000

93

Silvăsan Anica

Bistrita bd Decebal nr 18 sc. A ap 14

Bistrita-Năsăud

500

94

Gira Nicu

orasul Năsăud Str Bistritei bl D2 sc. B ap 3

Bistrita-Năsăud

600

95

Titieni Mărioara

comuna Poiana Ilvei, satul Poiana Ilvei nr. 388

Bistrita-Năsăud

700

96

Cozac Marilena

comuna Sintereag satul Sintereag nr 177

Bistrita-Năsăud

3.000

97

Petri Aurel

comuna Telciu, satul Bichigiu nr. 86

Bistrita-Năsăud

2.000

98

Rostas Pinte

comuna Nimigea, satul Mocod nr. 370/A

Bistrita-Năsăud

800

99

Frăsincar Mariana

comuna Târlisua satul Borleasa nr 11

Bistrita-Năsăud

800


100

Gherghel Gavrilă

comuna Târlisua satul Agries nr 89

Bistrita-Năsăud

1.000

101

Rus Teofil

comuna Târlisua satul Cireasi nr 17

Bistrita-Năsăud

1.500

102

Rus Lisaveta

comuna Târlisua satul Târlisua nr 335

Bistrita-Năsăud

1.000

103

Găncean Letitia

comuna Negrilesti satul Purcărete nr 69

Bistrita-Năsăud

500

104

Vancea Fabian

orasul Beclean Al Gării nr 3 sc. 2 ap 2

Bistrita-Năsăud

5.000

105

Fălticeanu Mihai

Botosani str Marchian nr 4 bl A4 ap 14

Botosani

1.500

106

Bădrătan Elena

Botosani str Parcul Tineretului bl Turn ap 26

Botosani

2.000

107

Sidor Dan

Dorohoi, str. Slt. Sorin Dumitras nr. 5, bl. A1, et. 3, ap. 43

Botosani

1.000

108

Răceanu Stela

Dorohoi, str. George Enescu nr. 103

Botosani

500

109

Vidrascu Lenuta

Brăila, str. M. Eminescu nr. 33 (domiciliul legal), Brăila, str. M. Eminescu nr. 66 (domiciliul în fapt)

Brăila

500

110

Silvian Costel

Brăila str Petre Goangă Stefănescu nr 58

Brăila

1.000

111

Barbu Aurica

Brăila, Str. Graurului nr. 12

Brăila

200

112

Dobre Elena

Brăila, str. Zidari nr. 17

Brăila

300

113

Neagu Marin

Brăila Al Învătătorilor nr 8 bl N3 sc. 4 ap 79

Brăila

600

114

Roman Anton

Brăila Calea Galati nr 20

Brăila

800

115

Fat Maria

Brăila, Str. Jiului nr. 4

Brăila

500

116

Platon Jana

Brăila Bd Dorobantilor nr 41  bl B9 sc. 1  ap 1

Brăila

800

117

Lupita Alin Constantin

Resita satul Moniom nr 8

Caras-Severin

2.000

118

Enucă Mihaela

Resita Str Făgărasului bl 37A sc. A ap 6

Caras-Severin

2.000

119

Ilin Viorel

comuna Băutar satul Bucova nr 200

Caras-Severin

1.000

120

Paleologu Gheorghe

Călărasi str Borcea bl L23 et 3 ap 14

Călărasi

700

121

Sterescu George

Călărasi str Grivita nr 22

Călărasi

1.000

122

Vasile Ana

Călărasi str IL Caragiale nr 49

Călărasi

500

123

Vasile Marin

Călărasi Str Macului nr 80

Călărasi

1.000

124

Costache Dănuta

orasul Budesti nr 1054

Călărasi

500

125

Ilie Vasile

orasul Budesti nr 854

Călărasi

700

126

Calinovici Elena

orasul Lehliu Gară Str Trandafirilor nr 2

Călărasi

1.500

127

si Rădoi Ana Maria

orasul Lehliu Gară satul Răsvani Str Zorilor nr 20

Călărasi

1.500

128

Păun Gherghina

orasul Lehliu Gară Str Călărasilor nr 105A

Călărasi

500

129

Cazacu Paraschiva

orasul Lehliu Gară Satul Răsvani nr 840

Călărasi

500

130

Rădoiu Marin

orasul Lehliu Gară satul Răsvani Str Bujorilor nr 66

Călărasi

500

131

Prodan Mariana

orasul Lehliu Gară satul Răsvani Str Călărasilor nr 80

Călărasi

1.000

132

Panait Mioara

comuna Alexandru Odobescu nr. 315

Călărasi

1.500

133

Ghită Maria

comuna Borcea nr. 1.635

Călărasi

1.000

134

Ilie Gheorghită

comuna Borcea nr. 788

Călărasi

1.000

135

Baroiu Tudorita

comuna Crivăt nr 85

Călărasi

700

136

Mateiu Marioara

comuna Dragalina nr. 176

Călărasi

700

137

Vasile Nicoleta

comuna Dragalina nr. 192

Călărasi

500

138

Cristea Mihai

comuna Dragalina nr. 109

Călărasi

500

139

Banu Vasilica

comuna Dragalina nr. 158

Călărasi

500


140

Voicu Alexandru

comuna Grădistea satul Bogata nr 156

Călărasi

1.000

141

Voicu Ionel

comuna Grădistea satul Bogata nr 156

Călărasi

1.000

142

Banu Sergiu

comuna Lupsanu nr 149

Călărasi

500

143

Velicu Aurica

comuna Modelu, Str. Nucilor nr. 52

Călărasi

1.000

144

Carcea Marin

comuna Nana nr. 42

Călărasi

700

145

Călin Tudor

comuna Nana nr. 18

Călărasi

700

146

Mihai Alecsandrina

comuna Roseti nr 1002

Călărasi

700

147

Răgălie Valentina

comuna Roseti nr 248

Călărasi

700

148

Lako Ecaterina

comuna Roseti nr 589

Călărasi

700

149

Ispas Victoria

comuna Soldanu nr 417

Călărasi

1.000

150

Grigore Dorina

comuna Stefan cel Mare Str Grădinitei nr 62

Călărasi

1.000

151

Obârsan Stefana

comuna Vâlcelele nr. 215

Călărasi

500

152

Balazs Lajos-Antal

Cluj-Napoca Piata Abator bl Turn ap 13

Cluj

4.000

153

Simon Francisc

comuna Fizesu-Gherlii nr 95

Cluj

4.000

154

Varga Maria

comuna Baciu nr. 584

Cluj

4.000

155

Rostas Tercuta

Cluj-Napoca, str. A.T. Laurian nr. 38

Cluj

10.000

156

Berki Samoil

Cluj-Napoca, Calea Turzii nr. 117 (domiciliul legal), Cluj-Napoca, Str. Canonului fără nr. casă (domiciliul în fapt)

Cluj

5.000

157

Canalas Estera

comuna Bobâlna, satul Maia nr.1

Cluj

2.000

158

Szekely Cristian Zsolt

Cluj-Napoca, str. Gh. Dima nr. 24, ap. 40

Cluj

20.000

159

Takacs Tiberiu Francisc

Gherla, Str. Brazilor nr. 11, ap. 22

Cluj

4.000

160

Stefan Alina

Constanta str Filaret Barbu nr14

Constanta

1.000

161

Anghel Eugen Constantin

Constanta Str Albastră nr6

Constanta

1.000

162

Loghin Adriana

comuna Deleni, fără nr. casă

Constanta

1.500

163

Voicu Luminita

comuna Deleni, fără nr. casă

Constanta

2.000

164

Cernăsteanu Salomiea

Târgoviste Str Ciocârliei nr 26

Dâmbovita

1.000

165

Ruta Viorica

Târgoviste, Al. Trandafirilor, bl. 16, ap. 29, et. 2, sc. B, ap. 29

Dâmbovita

2.000

166

Stana Nicolae

Târgoviste str Ion Ciorănescu bl 21A et 2 ap 7

Dâmbovita

1.000

167

Clinciu Cerasela

Moreni, Str. Victoriei nr. 77

Dâmbovita

800

168

Stăncut Niculina

Moreni Str Târgovistei nr 58

Dâmbovita

1.000

169

Sandu Floarea

Moreni Str Târgovistei nr 129

Dâmbovita

700

170

Pandelea Marian Petre

orasul Titu satul Sălcuta nr 17

Dâmbovita

600

171

Voicu Maria

orasul Răcari satul Săbiesti nr 272

Dâmbovita

1.000

172

Hongu Aurel

orasul Răcari satul Ghergani nr 260

Dâmbovita

1.000

173

Dinu Elena

comuna Buciumeni, satul Dealu Mare nr. 98

Dâmbovita

800

174

Olteanu Ion

comuna Cojasca, satul Iazu nr. 85

Dâmbovita

800

175

Gurău Cristina Mariana

comuna Dărmănesti satul Mărginenii de Sus nr 425

Dâmbovita

800

176

Moldovan Mariana

comuna Dărmănesti satul Mărginenii de Sus nr 483

Dâmbovita

800

177

Vlad Nicolae

comuna Gura Sutii satul Gura Sutii nr 412

Dâmbovita

800


178

Dutan Ioana

comuna Gura Ocnitei satul Gura Ocnitei nr 28

Dâmbovita

1.000

179

Păun Maria

comuna Gura Ocnitei satul Gura Ocnitei nr 63

Dâmbovita

1.000

180

Gornet Nicoleta

comuna I.L. Caragiale, satul I.L. Caragiale nr. 78

Dâmbovita

1.000

181

Radu Gheorghe Florin

comuna Motăieni satul Motăieni nr 133

Dâmbovita

2.500

182

Marcu Bebisor

comuna Mătăsaru satul Putu cu Salcie nr 220

Dâmbovita

2.000

183

Ionită Vasilica

comuna Mogosani satul Mogosani nr 295

Dâmbovita

600

184

Gabor Dumitra

comuna Nucet, satul Cazaci nr. 389

Dâmbovita

1.000

185

Radu Lucia Adriana

comuna Nucet, satul Cazaci nr. 410Bis

Dâmbovita

1.000

186

Negulescu Corneliu

comuna Vârfuri satul Cârlănesti nr 36

Dâmbovita

1.000

187

Nae Adela

Târgoviste Calea Câmpulung bl 31B sc. B et 2 ap 5

Dâmbovita

800

188

Dinu Rita

Târgoviste Str Moldovei bl 52 sc. C et 2 ap 50

Dâmbovita

800

189

Turbea Gheorghita

Târgoviste Al Viitorului bl 9 sc. B ap 32

Dâmbovita

600

190

Tănase Costel

Târgoviste str Tudorică Popescu nr 104

Dâmbovita

800

191

Cluceru Constanta

Târgoviste str Camil Petrescu nr 11

Dâmbovita

700

192

Lazarică Maria

Târgoviste str Nicolae Văcărescu nr 11

Dâmbovita

800

193

Bucurescu Mita

Târgoviste Str Pandurilor bl 34B sc. B ap 11  et2

Dâmbovita

1.500

194

Oprea Paulina

Târgoviste str Câmpulung nr 4

Dâmbovita

800

195

Tatulescu Ionica Cati

Târgoviste Calea Bucuresti bl H1C et 6 ap34

Dâmbovita

700

196

Constantin Aurica

Târgoviste Str Transilvaniei bl 61 sc. D ap 75

Dâmbovita

1.000

197

Cioloca Carolina

Târgoviste Str Tineretului bl 28 sc. D ap 72

Dâmbovita

1.000

198

Rădulescu Elena

Târgoviste Str 9 Mai bl 11  ap 9

Dâmbovita

500

199

Marin Elena

Târgoviste str Zorilor nr 9

Dâmbovita

800

200

Gheorghe Lenuta

Târgoviste Str Ialomitei nr 9

Dâmbovita

800

201

Gogu Elena

Târgoviste str Ionel Fernic bl 38B sc. A et2 ap10

Dâmbovita

2.000

202

Simion Ilona

Târgoviste str Nifon nr 11

Dâmbovita

1.000

203

Ion Cornel Vasile

Târgoviste str Diaconu Coresi bl 9 sc. B ap 24

Dâmbovita

500

204

Nae Stefan

orasul Titu str Mihai Viteazu nr 87

Dâmbovita

1.500

205

Bucur Sanda

orasul Pucioasa cartierul Miculesti nr 72

Dâmbovita

800

206

Cătănescu Cristina

comuna Dărmănesti satul Dărmănesti nr 659

Dâmbovita

800

207

Temneanu Fănica

comuna Dărmănesti satul Dărmănesti nr 916

Dâmbovita

1.000

208

Ene Nicolae

comuna Dărmănesti satul Dărmănesti nr 462

Dâmbovita

800

209

Fieraru Dragos

comuna I.L. Caragiale, satul I.L. Caragiale nr. 263

Dâmbovita

800

210

Maghiran Ioana

comuna Nucet, satul Cazaci nr. 679

Dâmbovita

800

211

Butoi Ioana

comuna Drăgotesti satul Popânzălesti fără nr casă

Dolj

1.000

212

Slăvoiu Lucia

comuna Malu Mare, satul Preajba nr. 29

Dolj

1.000

213

Constantin Mariana

comuna Daneti satul Braniste fără nr casă

Dolj

1.000

214

Amza Dumitru

comuna Tuglui satul Tuglui nr 758

Dolj

1.000

215

Grecu Iulica

Craiova str Popa Sapcă bl 2 sc. 2 ap 5

Dolj

1.000

216

Ghimpeteanu Maria

Craiova, Str. Rozelor nr. 70

Dolj

1.000

217

Sandu Smaranda

Craiova str Gârlesti nr 39

Dolj

1.000


218

Muntean Iuliana

Galati Str Frunzei nr 114 bl 7G sc. 2 ap 31

Galati

700

219

Voicu Elena

Galati Str Partizanilor nr 45 bl I2 sc. 1  ap 5

Galati

600

220

Luca Zoita

Galati strVânători nr 6A

Galati

400

221

Ciobanu Florentina Adriana

Galati bd Dunărea nr 44 bl B7 sc. 4 et 1  ap 61

Galati

1.000

222

Dobre Elisabeta

Galati Str Navelor nr 8 bl A1 sc. 2 ap 36

Galati

400

223

Petrus Maria

Galati Str Siderurgistilor nr 35 bl SD3A sc2 ap 21

Galati

500

224

Iliescu Neculina

Galati str Tecuci nr 208 bl O1  ap 27

Galati

800

225

Badea Emilia

Galati, str.Victor Papilian nr. 5, bl. H2, sc. 1, et. 2, ap. 12

Galati

500

226

Anghel Trandafira

Galati Str Siderurgistilor nr 45 bl M3B sc. 1   ap 15

Galati

600

227

Miron Dumitru

Galati str Alba Iulia nr1 bis bl K2B sc1  ap5

Galati

500

228

Crăciun Maria

Galati str Războieni nr 8

Galati

400

229

Rosiu Maria

Galati Str 1 Mai nr 132

Galati

500

230

Giroveanu Zaharia

Galati str Nicolae Bălcescu nr 40

Galati

600

231

Mitrut Soltana

Galati str Petru Rares nr 18 bl C7 sc. 1  ap 18

Galati

500

232

Stângă Nela

Galati str VCraiu (Otetarilor) nr 1  bl O2 sc. 3 ap 54

Galati

500

233

Iacob Elena

Galati str Blaj nr 8 bl B10 sc. 4 ap 70

Galati

400

234

Dima Natalia

Galati, str. Regimentul 11 Siret nr. 7, bl. C16, sc. 2, ap. 37

Galati

500

235

Jipa Elena

Galati, str. Av. Vasile Craiu nr. 7, bl. N6, sc. 3, et. 3, ap. 55

Galati

500

236

Balas Maria

Galati Str 1 Decembrie 1918 nr 2 bl S6 sc. 1  ap 3

Galati

500

237

Avram Steluta

comuna Gohor, fără nr. casă

Galati

700

238

Nită Costisanu

orasul Târgu Bujor Str Stemei nr 30

Galati

600

239

Vicol Costică

Galati Str Brîndusei nr 13 bl B11 sc. 1  ap 8

Galati

600

240

Saltaianis Ioana

Galati str Rosiori nr 4 bl G3 sc. 1  ap 82

Galati

500

241

Silivestru Angelica

Galati, Bd. Siderurgistilor nr. 44, bl. M5B, sc. 3, ap. 46 (domiciliul legal), Drumul de Centură nr.134B (domiciliul în fapt)

Galati

500

242

Budescu Anica

orasul Târgu Bujor Str Bujorilor nr 1

Galati

500

243

Deca Ioana

orasul Târgu Bujor Str Recoltei nr 47

Galati

500

244

Bălăsoiu Nusa

comuna Bălesti satul Tălpăsesti fără nr casă

Gorj

1.000

245

Rosu Adriana Loredana

comuna Cruset, satul Crusetel fără nr casă

Gorj

800

246

Ghită Mariea

Târgu Jiu, str. Ciocârlău, bl. 1, ap. 10

Gorj

700

247

Negoită Nicolaie

Târgu Jiu, str. Slt. Mihai Cristian Oancea, bl. 10, ap. 89

Gorj

1.500

248

Ioncilă Doru

Târgu Jiu, str. Victoriei nr.14

Gorj

300

249

Sincă Gheorghe

orasul Ticleni str Cioieni nr 13

Gorj

500

250

Popescu-Crăciun Natalia Ionela

comun Văgiulesti satul Ungureni fără nr casă

Gorj

2.000

251

Adam Cosmina Elena

comuna Gălăutas satul Gălăutas colonia I nr 409

Harghita

800

252

Adam Anna

comuna Dănesti satul Dănesti nr 378

Harghita

600

253

Biro Laszlo

comuna Sândominic, satul Sândominic nr. 773

Harghita

1.000

254

Bomher Eszter

Odorheiu Secuiesc al Techend nr 6 ap 13

Harghita

800


255

Czine Magdolna

Miercurea-Ciuc, str. Petofi Sandor nr. 7

Harghita

600

256

Eotvos Melinda

Gheorgheni Bd Frătiei bl IMG sc. A ap 4

Harghita

1.000

257

Fodor Erzsebet

Miercurea-Ciuc, Str. Primăverii nr. 16

Harghita

1.000

258

Incze Ludovic

comuna Păuleni Ciuc satul Delnita nr 200

Harghita

1.500

259

Karacson Nicoleta

comuna Gălăutas satul Gălăutas colonia I nr  487

Harghita

1.000

260

Orosz Maria

Gheorgheni, Str. Capelei nr. 10

Harghita

1.000

261

Popescu Ramona Maria

Gheorgheni statiunea Lacu Rosu bl 1 sc. A ap 12

Harghita

1.500

262

Raduly Ana

Miercurea-Ciuc str George Cosbuc nr 4

Harghita

500

263

Strătulat Domnica

Miercurea-Ciuc, str. Octavian Goga nr. 14, sc. B, ap. 13

Harghita

700

264

Neaga Maria Marinela

Brad, Str. 1 Iunie nr. 13, bl. B15, ap. 15

Hunedoara

500

265

Balog Rozalia

Deva str Scărisoara bl 32 ap 1

Hunedoara

400

266

Ciorbea Liviu

Deva, Al. Armatei, bl. 8, ap. 36

Hunedoara

300

267

Cipăianu Ioan

Deva Al Motilor nr 2 bl 1  ap 46

Hunedoara

300

268

Hăncilă Mariana

Deva, str. Bejan, bl. 60, ap. 124

Hunedoara

500

269

Kozak Rozalia

Deva, Str. 1 Mai nr. 27, ap. 7

Hunedoara

300

270

Luca-Irinei Alina Georgeta

Deva, str. M. Eminescu, bl. T1, ap. 31

Hunedoara

800

271

Miron Maria

Deva, Al. Crinilor, bl. E11, ap. 14

Hunedoara

400

272

Varga Ileana

Deva, Str. 1 Mai nr. 27, ap. 303

Hunedoara

300

273

Văduva Elena Livia

Deva Al Motilor nr 2 bl 1  ap 5

Hunedoara

300

274

Boros Ilona

Hunedoara, Str. Rândunicii nr. 4, ap. 99

Hunedoara

300

275

Cârlig Susana

Hunedoara, str. Batiz nr. 4, bl. F1, ap. 34

Hunedoara

300

276

Cretu Constantin

Hunedoara Str Independentei nr 1  bl 1  ap 162

Hunedoara

300

277

Farnas Csaba

Hunedoara, Str. Rândunicii nr. 5, bl. 3, ap. 20

Hunedoara

500

278

Kvec Puica

Hunedoara, Str. Serei nr. 17

Hunedoara

300

279

Sutescu Aurel

Hunedoara, Al. Viitorului nr. 6

Hunedoara

300

280

Simionov Paraschiva

Orăstie str Muresul bl 9 ap 7

Hunedoara

500

281

Hegedus Mihai

Simeria, sat Simeria Veche nr. 45

Hunedoara

400

282

Ciolea Ioan

comuna Pui, satul Federi nr. 79

Hunedoara

300

283

Neamt Viorel

comuna Vălisoara   satul Vălisoara nr 30

Hunedoara

200

284

Nistora Octavian

Aninoasa str Vulculesti bl A ap 13

Hunedoara

300

285

Poienar Maria

Aninoasa Str Libertătii nr 21  bl 21 sc. 1  ap 8

Hunedoara

200

286

Sân Elisaveta

Aninoasa, str. Văleni nr. 168

Hunedoara

300

287

Velcu Daniela

Aninoasa Str Libertătii bl 33 ap 11

Hunedoara

300

288

Balogh Tiberiu

Lupeni, str. T. Vladimirescu nr. 45, bl. M2, sc. 1, ap. 1

Hunedoara

300

289

Manea Elena

Lupeni, str. T. Vladimirescu nr. 14, bl. E2, sc. 1, ap. 2

Hunedoara

300

290

Peti Florentina

Lupeni, Str. Tineretului nr. 19, bl. B11, sc. 2, ap. 49

Hunedoara

300

291

Pitulici Mariana

Lupeni, Str. Tineretului nr. 5, bl. D1, ap. 39

Hunedoara

300

292

Macoveiu Daniela

Petrila, str. Alexandru Sahia, bl. 1, ap. 32

Hunedoara

300

293

Bălălău Rozalia Aida

Petrosani str StOIosif nr 13 ap 7

Hunedoara

300

294

Furdui Viorica

Petrosani str StOIosif nr 13 ap 6

Hunedoara

500

295

Bîtcă Maricica

Vulcan, str. M. Eminescu nr. 4, bl. 4, sc. 2, ap. 44

Hunedoara

300


296

Cârpaciu Ioan

Vulcan, str. N. Titulescu, bl. E SUD, sc. 3, ap. 2

Hunedoara

300

297

Diaconu Dinuta

Vulcan, str. M. Eminescu, bl. 6, sc. 2, ap. 49

Hunedoara

300

298

Nagy Alexandru

Vulcan, str. Traian nr. 15, bl. 16, sc. 4, ap. 9

Hunedoara

400

299

Silip Irina

Vulcan, Str. Florilor nr. 11, ap. 2

Hunedoara

800

300

Vas Ilona

Vulcan, Str. Teiului nr. 12, ap. 1

Hunedoara

500

301

Mateescu Paraschiva

Slobozia, Str. Mărului nr. 21

Ialomita

700

302

Chirmus Daniel

Slobozia, Str. Parcului, bl. H1, sc. F, ap. 107

Ialomita

700

303

Amarandei Tatiana

comuna Tigănasi satul Tigănasi fără nr casă

Iasi

1.000

304

Barabulă I. Anica

comuna Băltati satul Valea Oilor fără nr casă

Iasi

2.000

305

Drăgulescu I. Elena

comuna Miroslava satul Cornesti fără nr casă

Iasi

1.400

306

si Toma L Luciana

Iasi Str Stindardului nr 5 bl H2 sc. A et I ap 8

Iasi

1.400

307

Nechitoaie I. Maria

comuna Horlesti satul Bogdănesti fără nr casă

Iasi

2.000

308

Otel E Ioan

Iasi Al Basarabi nr 3 bl Q4 et I ap 22

Iasi

1.000

309

Păduraru V. Ioan

comuna Prisăcani, satul Moreni, fără nr. casă

Iasi

800

310

Prodan Constantin

comuna Focuri, satul Focuri, fără nr. casă

Iasi

700

311

Rate Alina-Larisa

Iasi str Sf Teodor nr 32

Iasi

2.000

312

Stratulat-Dobreanu Maria

Pascani str M Kogălniceanu bl A1 sc. C ap 13

Iasi

1.500

313

Teodorescu Z. Maria

Iasi str Petru Schiopul nr 18 bl F2B sc. A et I ap 6

Iasi

600

314

Tudose Il. Ioan

Iasi str Mircea cel Bătrân nr 4 bl B 2 sc. A et I ap 6

Iasi

1.200

315

Vieru Ion

(domiciliul legal) comuna Letcani satul Letcani

Iasi

1.400

316

Bălan Rita

comuna Gruiu, satul Lipia, fără nr. casă

Ilfov

1.000

317

Banea Cornelia

comuna Gruiu, satul Lipia, fără nr. casă

Ilfov

1.000

318

Dragomir Liliana

orasul Bragadiru, intr. Leordeni nr. 28 (domiciliul legal), Intr. Povernei, bl. B40, ap. 13 (domiciliul în fapt)

Ilfov

800

319

Neagu Petra

orasul Bragadiru, Str. Anemonelor nr. 1A, bl. 44, sc. 2, ap. 10

Ilfov

800

320

Duduianu Dumitru

orasul Buftea bd Maresal Ion Antonescu nr 123

Ilfov

1.000

321

Dărăsteanu Toma

comuna Cornetu, str. Livezi nr. 5, bl. P6, sc. 1, ap. 9

Ilfov

800

322

Burcea Maria

orasul Pantelimon Intr Liliacului nr 11

Ilfov

800

323

Ion Gheorghe Maria

comuna Gruiu, satul Lipia, fără nr. casă

Ilfov

800

324

Dumitru Sanda

comuna Cernica, satul Tânganu, str. V. Alecsandri nr.28

Ilfov

800

325

Radu Dumitru

comuna Mogosoaia Str Toamnei nr 25A

Ilfov

1.000

326

Pîrvu Georgiana

orasul Bragadiru Sos Alexandriei nr 5 (domiciliul legal)

Ilfov

1.000

327

Radu Speranta Marinela

comuna Brănesti Str Lotrului nr 23

Ilfov

1.000

328

Nica Nicoleta

orasul Buftea Bd Muncii nr 75

Ilfov

1.000

329

Nicolae Constantina

comuna Cernica, satul Tânganu, str. Mihai Viteazul nr. 38 B

Ilfov

1.000

330

Serban Mariana

comuna Mogosoaia Str Toamnei nr 24

Ilfov

1.000


331

Coscodaru Marinela

comuna Cernica, satul Tânganu, fără nr. casă

Ilfov

1.000

332

Radu Flori

comuna Cernica, satul Tânganu, str. Vasile Alecsandri nr. 24

Ilfov

1.000

333

Oprea Niculina

orasul Bragadiru   Sos Alexandriei nr 241 bl P31 sc. 2

Ilfov

1.000

334

Gheorghiu Ioana

orasul Buftea str Stirbei Vodă (fostă 16 Februarie) nr 19

Ilfov

1.000

335

Stanciu Lenuta

comuna Gruiu, satul Lipia, fără nr. casă

Ilfov

1.000

336

Zamfirov Nicoleta

orasul Bragadiru Str Povernei nr 45

Ilfov

1.000

337

Bivolaru Dumitra

comuna Mogosoaia str Islaz nr 11

Ilfov

1.000

338

Dănac Ani

comuna Ciorogârla, satul Dârvari, Str. 1 Martie nr. 81

Ilfov

900

339

Halău Ileana

comuna Glina Str Libertătii nr 177

Ilfov

800

340

Vais Ana Ghizela

Baia Mare str Mărăsesti nr 23 / 34

Maramures

500

341

Tibil Nicolae-Vasile

comuna Remetea Chioarului, satul Berchez nr. 191

Maramures

3.500

342

Staicu Ramona

orasul Strehaia satul Lunca Banului str Fratii Buzesti

Mehedinti

1.000

343

Csont Livia

Târgu Mures Str Cutezantei nr 34 ap 20

Mures

700

344

Luca Lucia Eleonora

orasul Ludus Str Crinului nr 14/A

Mures

1.000

345

Marton Maria

Sighisoara str Nicolae Iorga nr 7

Mures

2.500

346

Rotar Gheorghe

Târgu Mures Str Armoniei nr 11  ap 10

Mures

1.000

347

Negoescu Maria

Târgu Mures Str Libertătii nr 60/A

Mures

700

348

Bitoiu Emil

Târgu Mures Str Cutezantei nr 18 ap 15

Mures

800

349

Bâra Gh. Maria

comuna Petricani, satul Petricani, fără nr. casă

Neamt

3.000

350

Bucur V. Gina

comuna Ghindăoani, satul Ghindăoani nr. 432

Neamt

2.500

351

Ciubotaru V. Ciprian Flavian

Piatra-Neamt, Aleea Viforului nr. 8, bl. A2, sc. B, et. IV, ap. 39

Neamt

2.500

352

Constantinescu N. Maria

comuna Mărgineni, satul Mărgineni nr. 388

Neamt

2.500

353

Cornea Ion

comuna Băltătesti satul Valea Arini nr 101

Neamt

2.500

354

Dominte V. Petru

comuna Mărgineni satul Hoisesti fără nr casă

Neamt

3.000

355

Mereută V Eugenia

orasul Roznov Str Tineretului bl P2 ap 3

Neamt

5.000

356

Iordache C Mihăită

comuna Români satul Silistea nr 780

Neamt

2.500

357

Negru I. Ioan

comuna Petricani satul Tolici nr 224

Neamt

2.500

358

Palita T Elisabeta

comuna Valea Ursului, satul Valea Ursului, fără nr. casă

Neamt

2.500

359

Pascanu I Mihai

comuna Ruginoasa, satul Ruginoasa, fără nr. casă

Neamt

3.000

360

Ploscaru I. Eugen

comuna Podoleni, satul Podoleni, str. Vatra Nouă nr. 1.446

Neamt

3.500

361

Tudose Gh. Victoria

comuna Petricani satul Tolici nr 3

Neamt

3.000

362

Anghel Cristina

orasul Piatra-Olt Str Liliacului nr 50

Olt

600

363

Fieraru Ramona

comuna Podenii Noi, satul Podenii Noi, fără nr. casă

Prahova

2.000

364

Alexandru Elena

orasul Plopeni Str Tineretului nr 5 bl A8 ap2

Prahova

2.000

365

Toma Daniela Elena

Ploiesti str Malu Rosu nr 112 bl 31A sc. A ap 31

Prahova

10.000

366

Funieru Elena

Ploiesti, str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 269, bl. 16, sc. A, ap. 16

Prahova

2.000


367

Bucică Marius-Florin

Ploiesti Aleea Romanitei nr 1  bl 21 sc. C ap 56

Prahova

10.000

368

Dinu Ecaterina

Ploiesti Sos Vestului nr 29A bl 5 ap 9

Prahova

2.000

369

Mihai Constanta

Ploiesti str Casin nr 3

Prahova

2.000

370

Dumitru Ecaterina

Ploiesti str Domnisori nr 13 bl 12C sc. B ap 32

Prahova

2.000

371

Măicănescu Gheorghe

comuna Bărcănesti fără nr casă

Prahova

2.000

372

Constantin Claudia

comuna Băltesti satul Băltesti nr 391

Prahova

3.000

373

Obrejan Mateiu

comuna Călugăreni, fără nr. casă

Prahova

2.000

374

Sera Ortenzia Viorica

comuna Brazi satul Negoiesti fără nr casă

Prahova

3.000

375

Aron Ion

orasul Vălenii de Munte str Berevoiesti nr 12

Prahova

2.000

376

Florea Elena

comuna Gherghita satul Gherghita nr 113

Prahova

10.000

377

Elena-Constanta

Ploiesti str Eremia Grigorescu nr 7B bl 77 ap 4

Prahova

2.000

378

Stefănescu Mariana

orasul Plopeni str Smârdan nr 6 bl 25 ap 7

Prahova

3.000

379

Sterie Suzana

Câmpina, str. Bobâlna nr. 60

Prahova

2.000

380

Purcaru Floarea

Câmpina, Str. Rezervoarelor nr. 22

Prahova

2.000

381

Bacioiu Verginica

orasul Breaza Aleea Parcului bl 3 ap 20

Prahova

1.000

382

Machedon Mariana

orasul Breaza Str Duzilor nr 10

Prahova

3.000

383

Constantin Diana-Daniela

orasul Azuga Str Muncii nr 3A

Prahova

3.000

384

Niculae Niculina

comuna Gura Vitioarei, satul Făgetu nr. 181

Prahova

2.000

385

Pocol Nastasia

orasul Jibou Str Garoafelor nr 5 bl O-2 ap 24

Sălaj

3.000

386

Nagy Elek

comuna Boghis nr 73

Sălaj

3.500

387

Luput Violena Marioara

Zalău, str. Iuliu Coroianu nr. 8, bl. B-8, sc. A, et. 3, ap. 14

Sălaj

3.500

388

Biliboacă Ana

orasul Cisnădie Str Apărării nr 6

Sibiu

500

389

Negrea Aurelia

orasul Cisnădie Str Uzinei nr 20

Sibiu

500

390

Dima Ioan

orasul Cisnădie Str Măgurii nr29 (domiciliul în fapt)

Sibiu

1.500

391

Vitan Ana

comuna Târnava, Str. Văii nr. 93

Sibiu

700

392

Pocol Nastasia

Medias str A Vlaicu nr 1 (domiciliul legal)

Sibiu

5.000

393

Nicut Valeria

Sibiu Str Tiglarilor bl B3 ap 1

Sibiu

800

394

Prelog Traian

Sibiu, Str. Olarilor nr. 2

Sibiu

500

395

Mihai Iuliana

Sibiu, str. Odessa nr. 5

Sibiu

700

396

Neacsa Adela

Sibiu str Resita nr 83 ap 4

Sibiu

5.000

397

David Rozalia

orasul Dumbrăveni Str 1 Decembrie nr 40 ap 24

Sibiu

1.000

398

Takacs Ilenuta

comuna Capu Câmpului, fără nr. casă

Suceava

1.000

399

Andriescu Mirela

comuna Mălini, satul Pâraie, fără nr. casă

Suceava

1.800

400

Simionescu Viorel

comuna Crucea, satul Chiril, fără nr. casă

Suceava

800

401

Tabarcea Vasile Ioan

comuna Arbore nr. 1.377

Suceava

5.000

402

Timofti Doinita

Suceava, Str. Victoriei nr. 10, bl. G2, sc. B, ap. 8

Suceava

1.000


403

Bălan Ecaterina

Suceava, Str. Zimbrului, bl. 10, sc. B, ap. 90

Suceava

3.500

404

Iftode Ilie si Anisoara

Suceava, calea Burdujeni nr. 25, bl. 52, sc. B, ap. 10

Suceava

2.000

405

Serediuc Neculai

Suceava str Gheorghe Doja nr 53 cartierul Itcani

Suceava

1.000

406

Grădinaru Mariana si Victor

Suceava, Calea Unirii nr. 39, bl. 92, sc. E, ap. 9

Suceava

2.500

407

Condurat Ana

Suceava, Str. Prieteniei nr. 3, bl. 144, sc. A, ap. 12

Suceava

1.000

408

Ungureanu Aurelia

Suceava, str. Alexandru cel Bun nr. 24, bl. H3, sc. A, ap. 11

Suceava

900

409

Dutuc Mariana

Suceava, Str. 22 Decembrie nr. 266

Suceava

1.000

410

Webăr Emil

Rădăuti str Eudoxiu Hurmuzachi nr 4 ap 15

Suceava

1.500

411

Mărginean Paraschiva

comuna Stroiesti fără nr casă

Suceava

2.000

412

Moraru Bucura

comuna Fundu Moldovei, fără nr. casă

Suceava

1.500

413

Ciotu Floarea

orasul Cajvana nr 928

Suceava

1.000

414

Lucescu Elena

orasul Milisăuti satul Bădeuti fără nr casă

Suceava

1.000

415

Irimescu Maria

comuna Todiresti satul Părhăuti fără nr casă

Suceava

1.500

416

Mateiu Viorica

comuna Horodniceni satul Brădătel fără nr casă

Suceava

10.000

417

Hiticas Teodora

orasul Brosteni satul Fieru nr 2

Suceava

500

418

Dobroghi Elena

Suceava, Str. Tineretului nr. 4, bl. 36, sc. A, ap. 11

Suceava

1.000

419

Moisă Viorica

Suceava str Nicolae Labis nr 1

Suceava

800

420

Brăisteanu Maria

Suceava, str. Dan Dimitrie nr. 7

Suceava

1.000

421

si Valentin

Suceava, Str. Tineretului nr. 3, bl. 38, sc. G, ap. 2

Suceava

3.000

422

Ucrainet Gh Afrodita

Suceava, str. Mircea Damaschin nr. 14, bl. 4, sc. A, ap. 9

Suceava

3.500

423

Onut Elena

Suceava, Calea Unirii nr. 84, bl. 60, sc. B, ap. 14

Suceava

1.000

424

Marian Vasile si Maria

Suceava str T Stefaneli nr 7

Suceava

2.000

425

Timpău Vica

Suceava, Str. Amurgului nr. 12, bl. 107, sc. B, ap. 2

Suceava

800

426

Luchian Elena

Suceava Str Visinilor nr 1  bl 60 sc. A ap 23

Suceava

1.200

427

Polac Jănita

Fălticeni, Str. 2 Grăniceri, bl. 13, sc. A, ap. 60

Suceava

1.000

428

Fieraru Sedra

Suceava, Str. Depoului nr. 18

Suceava

1.600

429

Rotaru Ioan si Rodica

comuna Pătrăuti fără nr casă

Suceava

500

430

Eremia Floarea

Rosiori de Vede, str. Izbiceanu nr. 24, bl. G45, parter, ap. 2

Teleorman

800

431

Popa Matilda

comuna Vârtoapele, satul Vârtoapele de Sus, fără nr. casă

Teleorman

1.000

432

Beceanu Monica Elena

Alexandria, Str. Dunării nr. 364, bl. 100G, et. 1, ap. 24

Teleorman

1.500

433

Vladu Argentina

comuna Ciolănesti satul Ciolănesti Deal fără nr casă

Teleorman

600

434

Sitoiu Valeria

orasul Videle Str Luncii nr 9

Teleorman

5.000

435

Pârvu Maria Alina

Timisoara Str Bucovinei bl B8 et 4 ap14

Timis

4.000

436

Romanescu Daniel

Vaslui, str. M. Kogălniceanu nr. 24, bl. 32, sc. A, ap. 37

Vaslui

500

437

Adiaconitei Iulia

comuna Tanacu, satul Tanacu nr. 22

Vaslui

1.000

438

Lutu Viorel

Negresti str M Kogălniceanu bl D4 sc. C ap 4

Vaslui

600

439

Boghită Vasile

comuna Osesti satul Buda nr 36

Vaslui

1.000

440

Bălan Nevarache

comuna Viisoara satul Viisoara nr 33

Vaslui

800


441

Brosteanu Constantin

comuna Băcesti satul Vovriesti nr 42

Vaslui

700

442

Savu Maricica

comuna Băcesti satul Băcesti nr 14

Vaslui

1.000

443

Gusă Mihai

comuna Băcesti satul Băcesti nr 11

Vaslui

1.000

444

Bădescu Angela

Râmnicu Vâlcea, str. Dacia nr. 1, bl. 18, sc. A, ap. 8

Vâlcea

500

445

Horezeanu Alexandru

Râmnicu Vâlcea Str Independentei nr 3 bl 5 ap 3

Vâlcea

1.000

446

Manda Elena-Iustina

comuna Frâncesti satul Frâncesti nr 49

Vâlcea

1.000

447

Lupu Geta

comuna Homocea, satul Homocea, fără nr. casă

Vrancea

3.000

448

Tranolea Gabriela

Focsani Aleea Căminului nr 1  bl B1 sc. 1  et 2 ap 9

Vrancea

3.500

449

Maftei Gabriel

orasul Odobesti str Smârdan nr 63

Vrancea

3.000

450

Avădanei Mariana

orasul Mărăsesti Aleea Florilor bl B1 sc. B et 1 ap 18

Vrancea

3.000

451

Stoica Aurel

orasul Mărăsesti str Modruzeni nr 100

Vrancea

2.500

452

Gheorghe Florenta

orasul Mărăsesti str Modruzeni nr 56

Vrancea

1.500

453

Chifor Victoria

orasul Mărăsesti str Modruzeni nr 70

Vrancea

2.000

454

Moldoveanu Georgeta

bd. Pierre de Coubertin nr. 4, bl. 2B, sc. B, et. 3, ap. 29, sectorul 2

Bucuresti

800

455

Tutu Stefania

sos. Pantelimon nr. 299A, bl. 5, sc. 1, et.2, ap. 10, sectorul 2

Bucuresti

500

456

Ivan Rada

str Dănulesti nr 33B sectorul 2

Bucuresti

500

457

Petrache Georgeta

bd. Lacul Tei nr. 126-128, bl. 17-18, sc. C, et. 6, ap. 111, sectorul 2

Bucuresti

900

458

Ciurel Elena

str. Doamna Ghica nr. 83, bl. 63, sc. 2, et. 6, ap. 71, sectorul 2

Bucuresti

500

459

Piperea Teodora

bd. Iuliu Maniu nr. 55, bl. 17, sc. D, et. 2, ap.136, sectorul 6

Bucuresti

700

460

Sipos Florica

Calea Crângasi nr. 6, bl. 17A, sc. 2, et. 8, ap. 92, sectorul 6

Bucuresti

900

461

Munteanu Elena

str. Sibiu nr. 35, bl. Z12, sc. 1, et. 9, ap. 59, sectorul 6

Bucuresti

800

462

Grozea Tudorita

bd. Iuliu Maniu nr. 61, bl. 8P, sc. 2, et. 4, ap. 55, sectorul 6

Bucuresti

800

463

Popescu Stefan

aleea Cetătuia nr. 12, bl. 25/2, sc. A, et. 11, ap. 56, sectorul 6

Bucuresti

1.000

464

Aurică Marta

bd. Iuliu Maniu nr. 55, bl. 17, sc. 1, et. 11, ap. 43, sectorul 6

Bucuresti

3.000

465

Simion Gherghina

bd. Iuliu Maniu nr. 55, bl. 17, sc. 9, ap. 377, sectorul 6

Bucuresti

800

466

Roman Ana

Str. Apusului nr. 96, bl. F, sc. 1, et. 10, ap. 82, sectorul 6

Bucuresti

800

467

Dragomir Mariana

Intr. Crainicului nr. 15, bl. Z13, sc. 2, ap. 23, sectorul 6

Bucuresti

800

468

Băran Maria

Drumul Sării nr. 136, sectorul 6

Bucuresti

800

469

Zamfir Anica

sos Dobroiesti nr 21G sectorul 2

Bucuresti

500

470

Popa Ioana

aleea Avrig nr. 14, bl. P6, sc. 3, et. 4, ap. 106, sectorul 2

Bucuresti

500

471

Anghel Maria

Str Săgetii nr 1  ap 1  sectorul 2

Bucuresti

700

472

Ionită Ileana

Str. Irimicului nr. 2, bl. 1, sc. 1, et. 8, ap. 31, sectorul 2

Bucuresti

800

473

Georgescu Ema

Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 35, bl. L14, sc. 7, et. 8, ap. 299, sectorul 3

Bucuresti

1.500

474

Lixandru Constanta

str. Neagu Andrei nr. 7, sectorul 3

Bucuresti

800

475

Ionită Ecaterina

intr. Bădeni nr. 7, bl. M61, sc. 3, ap. 42, sectorul 3

Bucuresti

500


476

Grigore Victoria

intr. Bădeni nr. 7, bl. M61, sc. 3, et. 1, ap. 45, sectorul 3

Bucuresti

900

477

Mărgărit Elena

Str. Dristorului nr. 97-119, bl. 63, et. 3, ap. 730, sectorul 3

Bucuresti

900

478

Stanciu Constantin

str. Pct. Gh.Tăttărescu nr. 6, bl. P2, sc. 1, ap. 2, sectorul 3

Bucuresti

700

479

Petrică Constanta

Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 1, bl. 9, sc. 1, et. 5, ap. 17, sectorul 3

Bucuresti

700

480

Nită Luciana-Stefania

Str. Băniei nr. 5, ap. 7, sectorul 3

Bucuresti

2.000

481

Budai Nicolae

bd. Pct. Nicolae Grigorescu nr. 14, bl. V20, sc. 5, et. 4, ap. 99, sectorul 3

Bucuresti

600

482

Radu Maria

str. Răcătău nr. 35, sectorul 3

Bucuresti