MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 42         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 18 ianuarie 2008

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 1.181 din 13 decembrie 2007 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 14 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 

Decizia nr. 1.182 din 13 decembrie 2007 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 5 alin. (6) din Ordonanta Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unitătilor sanitare publice de interes judetean si local

 

Decizia nr. 1.183 din 13 decembrie 2007 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Legii nr. 286/2006 pentru modificarea si completarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 si ale Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

34. - Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice de subprefect al judetului Vrancea de către doamna Flenchea Mioara

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

742/303/2.720/2007. - Ordin al ministrului muncii, familiei si egalitătii de sanse, al ministrului internelor si reformei administrative si al ministrului educatiei, cercetării si tineretului pentru aprobarea Instructiunilor de aplicare a prevederilor Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 1.408 din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială lucrătorilor salariati, lucrătorilor independenti si membrilor familiilor lor care se deplasează în interiorul Comunitătii si ale Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 574 din 21 martie 1972 care stabileste modalitătile de aplicare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 1.408 din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială lucrătorilor salariati, lucrătorilor independenti si membrilor familiilor lor care se deplasează în interiorul Comunitătii, în domeniul prestatiilor familiale

 

2.190/963/2007. - Ordin al ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 570/116/2007 pentru aprobarea Normelor tehnice privind implementarea, evaluarea si finantarea programelor nationale de sănătate, responsabilitătile în monitorizarea si controlul acestora, detalierea pe subprograme si activităti, indicatorii specifici, precum si unitătile sanitare prin care se derulează acestea în anul 2007

 

11. - Ordin al ministrului transporturilor pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind supervizarea si desemnarea furnizorilor de servicii de navigatie aeriană, RACR-SSNA, editia 02/2008

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

DECIZIA Nr. 1.181

din 13 decembrie 2007

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 14 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 

Acsinte Gaspar - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Simona Ricu - procuror

Valentina Bărbăteanu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 14 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, exceptie ridicată de Spitalul Clinic de Urgentă „Sf. Treime” Iasi (a cărui denumire actuală este Spitalul Clinic de Urgentă „Prof. Dr. Nicolae Oblu” Iasi) în Dosarul nr. 1.564/99/2007 al Tribunalului Iasi - Sectia comercială si de contencios administrativ.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită. Magistratul-asistent învederează Curtii că, la dosarul cauzei, partea Adrian Ciornei a transmis note scrise prin care solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele Curtii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public. Acesta pune concluzii de respingere ca neîntemeiată a exceptiei de neconstitutionalitate, arătând că, de la data ridicării exceptiei,

Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 a fost modificată, noua solutie legislativă fiind conformă cu textele constitutionale si conventionale invocate de autorul exceptiei.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 4 mai 2007, pronuntată în Dosarul nr. 1.564/99/2007, Tribunalul Iasi - Sectia comercială si de contencios administrativ a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 14 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, exceptie ridicată de Spitalul Clinic de Urgentă „Sf. Treime” Iasi (numit, în prezent, Spitalul Clinic de Urgente „Prof. Dr. Nicolae Oblu” Iasi) într-un litigiu de contencios administrativ având ca obiect solutionarea cererii de suspendare a executării unor decizii emise de Comisia de Disciplină a Colegiului Judetean al Medicilor si de Comisia Superioară de Disciplină a Colegiului Medicilor.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine, în esentă, că autoritătii administrative emitente a actului si tertilor afectati de măsura suspendării executării actului li se nesocoteste dreptul de acces liber la justitie, întrucât legea nu le oferă nicio cale procedurală prin care să actioneze în cazul în care, ulterior obtinerii suspendării, petentul nu actionează mai departe, prin promovarea unei actiuni în justitie pentru anularea actului administrativ a cărui executare a fost suspendată.

Tribunalul Iasi - Sectia comercială si de contencios administrativ consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul consideră că exceptia de neconstitutionalitate nu este întemeiată. Arată că dispozitiile de lege criticate instituie o garantie pentru persoana vătămată si, în acelasi timp, limitează eventualele abuzuri în valorificarea unui atare drept.

Avocatul Poporului apreciază că textul de lege criticat este constitutional. Precizează că legiuitorul poate institui, în considerarea unor situatii deosebite, reguli speciale pentru exercitarea drepturilor procedurale, principiul liberului acces la justitie presupunând posibilitatea neîngrădită a celor interesati de a utiliza aceste proceduri, în formele si în modalitătile instituite de lege.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 14 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.154 din 7 decembrie 2004.

Prin art. I pct. 20 din Legea nr. 262/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 510 din 30 iulie 2007, prevederile art. 14 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 au fost modificate si completate, astfel încât în prezent au următoarea redactare:

- Art. 14: „Suspendarea executării actului

(1) În cazuri bine justificate si pentru prevenirea unei pagube iminente, după sesizarea, în conditiile art. 7, a autoritătii publice care a emis actul sau a autoritătii ierarhic superioare, persoana vătămată poate să ceară instantei competente să dispună suspendarea executării actului administrativ unilateral până la pronuntarea instantei de fond. În cazul în care persoana vătămată nu introduce actiunea în anularea actului în termen de 60 de zile, suspendarea încetează de drept si fără nicio formalitate.

(2) Instanta solutionează cererea de suspendare, de urgentă si cu precădere, cu citarea părtilor.

(3) Când în cauză este un interes public major, de natură a perturba grav functionarea unui serviciu public administrativ, cererea de suspendare a actului administrativ normativ poate fi introdusă si de Ministerul Public, din oficiu sau la sesizare, prevederile alin. (2) aplicându-se în mod corespunzător.

(4) Hotărârea prin care se pronuntă suspendarea este executorie de drept. Ea poate fi atacată cu recurs în termen de 5 zile de la comunicare. Recursul nu este suspensiv de executare.

(5) În ipoteza în care se emite un nou act administrativ cu acelasi continut ca si cel suspendat de către instantă, acesta este suspendat de drept. În acest caz nu este obligatorie plângerea prealabilă.

(6) Nu pot fi formulate mai multe cereri de suspendare succesive pentru aceleasi motive.

(7) Suspendarea executării actului administrativ are ca efect încetarea oricărei forme de executare, până la expirarea duratei suspendării.”

În opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, textul de lege criticat contravine dispozitiilor art. 21 din Constitutie si celor ale art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale privind dreptul la un proces echitabil.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate ridicată, Curtea constată că, urmare modificărilor intervenite prin Legea nr. 262/2007, lipsurile semnalate de autorul exceptiei au fost complinite. Astfel, în noua redactare, s-a prevăzut în mod expres, prin art. 14 alin. (1) fraza a doua, că, în cazul în care persoana vătămată nu introduce actiunea în anularea actului în termen de 60 de zile, suspendarea încetează de drept si fără nicio formalitate. Prin urmare, critica autorului exceptiei a rămas fără obiect, nemultumirea sa fiind legată tocmai de imposibilitatea tertilor interesati si a autoritătii administrative emitente a actului de a solicita încetarea suspendării executării actului administrativ în ipoteza în care cel care a obtinut această suspendare nu introduce actiune în anularea actului.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEACONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 14 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, exceptie ridicată de Spitalul Clinic de Urgentă „Sf. Treime” Iasi (a cărui denumire actuală este Spitalul Clinic de Urgentă „Prof. Dr. Nicolae Oblu” Iasi) în Dosarul nr. 1.564/99/2007 al Tribunalului Iasi - Sectia comercială si de contencios administrativ.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 13 decembrie 2007.

 

PRESEDINTE,

ACSINTE GASPAR

Magistrat-asistent,

Valentina Bărbăteanu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr.1.182

din 13 decembrie 2007

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 5 alin. (6) din Ordonanta Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unitătilor sanitare publice de interes judetean si local

 

Acsinte Gaspar - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Simona Ricu - procuror

Valentina Bărbăteanu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 120/2006 pentru modificarea art. 5 alin. (6) din Ordonanta Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unitătilor sanitare publice de interes judetean si local, exceptie ridicată de Consiliul Judetean

Iasi în Dosarul nr. 1.225/99/2007 al Tribunalului Iasi – Sectia comercială si contencios administrativ.

La apelul nominal răspunde, pentru partea Unitatea Medico-Socială Sculeni, directorul acesteia, domnul Ioan Munteanu. Se constată lipsa celorlalte părti, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele Curtii acordă cuvântul părtii prezente. Reprezentantul Unitătii Medico-Sociale Sculeni solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată, depunând, în acest sens, note scrise.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere ca neîntemeiată a exceptiei de neconstitutionalitate.

Precizează că, în prezent, sunt prevăzute prin lege modalitătile de finantare a activitătii unitătilor de asistentă medico-socială trecute în responsabilitatea administrativă si financiară a consiliilor judetene.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 27 aprilie 2007, pronuntată în Dosarulnr. 1.225/99/2007, Tribunalul Iasi - Sectia comercială si de contencios administrativ a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 120/2006 pentru

modificarea art. 5 alin. (6) din Ordonanta Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unitătilor sanitare publice de interes judetean si local, exceptie ridicată de Consiliul Judetean Iasi într-un litigiu de contencios administrativ având ca obiect anularea unui act administrativ.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că ordonanta criticată nesocoteste dreptul la ocrotirea sănătătii, garantat la nivel constitutional. Se arată, în acest sens, că s-a instituit obligatia consiliilor judetene de a prelua, în responsabilitate administrativă si financiară, unitătile de asistentă medico-socială înfiintate prin hotărâri ale consiliilor locale în comune, fără însă a se asigura si sursa de finantare necesară desfăsurării corespunzătoare a activitătii acestora. De

asemenea, se sustine că necesitatea adoptării acestei măsuri prin ordonantă de urgentă nu a fost justificată potrivit art.115 alin”(4) din Legea fundamentală.

Tribunalul Iasi - Sectia comercială si de contencios administrativ consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. Precizează că măsurile impuse prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 120/2006 au ca scop ocrotirea sănătătii populatiei, deoarece bugetele locale ale

comunelor sau ale oraselor cu mai putin de 5.000 de locuitori nu au resurse suficiente pentru a asigura buna functionare a acestora.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul consideră că exceptia de neconstitutionalitate nu este întemeiată. În acest sens, precizează că, din prevederile art. 34 alin. (3) din Constitutie, rezultă că organizarea sistemului de asistentă medicală, inclusiv în ceea ce priveste administrarea si finantarea unitătilor de asistentă medico-socială, intră în atributiile exclusive ale legiuitorului. Consideră că măsura instituită prin textul de lege criticat vizează crearea conditiilor pentru asigurarea exercitării dreptului la ocrotirea sănătătii. În fine, apreciază că, din preambulul si din nota de fundamentare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 120/2006, rezultă îndeplinirea cumulativă a conditiilor prevăzute de art.115 alin. (4) din Constitutie.

Avocatul Poporului apreciază că măsura luată prin ordonanta criticată „urmăreste evitarea lezării dreptului la ocrotirea sănătătii persoanelor care, independent de vointa lor, nu ar beneficia de asistentă medicală din cauza unor deficiente în activitatea unor unităti de asistentă medico-socială, generate de deficite ale resurselor necesare”. De asemenea, arată că emiterea ordonantei s-a impus ca urmare a importantei deosebite si a urgentei finantării activitătii acestor unităti, precum si datorită necesitătii de „a nu crea presiuni asupra unor bugete locale, care nu pot fi rezolvate în conditiile existentei unor resurse financiare anuale insuficiente”.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit.d) din Constitutie, precum si ale art.1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate. Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie, asa cum rezultă din încheierea de sesizare, prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 120/2006 pentru modificarea art. 5 alin. (6) din Ordonanta Guvernului nr. 70/2002 privind

administrarea unitătilor sanitare publice de interes judetean si local, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.036 din 28 decembrie 2006, mai exact art. I, având următorul cuprins:

- Art. I: „Alineatul (6) al articolului 5 din Ordonanta Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unitătilor sanitare publice de interes judetean si local, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 648 din 31 august 2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 99/2004, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

«(6) Unitătile de asistentă medico-socială înfiintate prin hotărâri ale consiliilor locale din comune, precum si cele înfiintate prin hotărâri ale consiliilor locale din orasele care au mai putin de 5.000 de locuitori trec în responsabilitatea administrativă si financiară a consiliilor judetene, dacă consiliile locale respective nu hotărăsc altfel, asumându-si obligatiile de finantare»”.

În realitate, obiectul acesteia îl constituie dispozitiile art. 5 alin. (6) din Ordonanta Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unitătilor sanitare publice de interes judetean si local, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 648 din 31 august 2002, astfel cum a fost modificat prin pct. 2 al articolului unic al Legii nr. 95/2007 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 120/2006 pentru modificarea art. 5 alin. (6) din Ordonanta Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unitătilor sanitare publice de interes judetean si local, lege publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 267 din 20 aprilie 2007.

Cuprinsul art. 5 alin. (6) din Ordonanta Guvernului nr. 70/2002 este următorul: „Unitătile de asistentă medico-socială înfiintate prin hotărâri ale consiliilor locale din comune, precum si cele înfiintate prin hotărâri ale consiliilor locale din orasele care au mai putin de 5.000 de locuitori trec în responsabilitatea administrativă si financiară a consiliilor judetene, dacă consiliile locale respective nu hotărăsc altfel.”

Curtea observă că textul criticat avea acest continut si la data ridicării exceptiei de neconstitutionalitate (27 aprilie 2007), desi sesizarea Curtii s-a făcut de către instantă cu privire la forma anterioară modificării survenite prin Legea nr. 95/2007. În opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, dispozitiile ordonantei criticate contravin prevederilor constitutionale ale art. 34 privind dreptul la ocrotirea sănătătii si celor ale art. 115 alin. (4) potrivit cărora Guvernul poate adopta

ordonante de urgentă numai în situatii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, având obligatia de a motiva urgenta în cuprinsul acestora.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate ridicată, Curtea constată că textul ce formează obiect al exceptiei este în deplin acord cu prevederile art. 34 din Legea fundamentală care garantează dreptul la ocrotirea sănătătii, finalitatea sa fiind aceea de a crea conditii mai bune pentru valorificarea acestui drept.

Măsura trecerii unitătilor de asistentă medico-socială la care se referă textul de lege criticat în responsabilitatea administrativă si financiară a consiliilor judetene este însotită si de reglementările financiare necesare sustinerii cheltuielilor pe care le implică preluarea de către consiliile judetene a acestor

centre medico-sociale [art. 5 alin. (7) si (8), introduse prin Legea nr. 95/2007].

            Prevederile art. 5 alin”(6) din Ordonanta Guvernului nr. 70/2002 sunt constitutionale si prin prisma dispozitiilor art. 115 alin. (4) din Legea fundamentală, întrucât ele au fost introduse printr-o ordonantă de urgentă, care, asa cum rezultă din preambulul său si din nota de fundamentare, întruneste conditiile impuse Guvernului de textul constitutional mentionat si care, ulterior, a fost aprobată prin lege.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEACONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 5 alin. (6) din Ordonanta Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unitătilor sanitare publice de interes judetean si local, exceptie ridicată de Consiliul Judetean Iasi în Dosarul nr. 1.225/99/2007 al Tribunalului Iasi - Sectia comercială si contencios administrativ.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 13 decembrie 2007.

PRESEDINTE,

ACSINTE GASPAR

Magistrat-asistent,

Valentina Bărbăteanu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr.1.183

din 13 decembrie 2007

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Legii nr. 286/2006 pentru modificarea si completarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 si ale Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali

 

Acsinte Gaspar - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Simona Ricu - procuror

Valentina Bărbăteanu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor Legii nr. 286/2006 pentru modificarea si completarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 si ale Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, exceptie ridicată de Alexandru Ciobanu în Dosarul nr. 13.760/54/2006 al

Curtii de Apel Timisoara - Sectia contencios administrativ si fiscal.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Magistratul-asistent învederează Curtii că la dosarul cauzei autorul exceptiei a transmis note scrise prin care solicită admiterea exceptiei de neconstitutionalitate.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele Curtii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public. Acesta pune concluzii de respingere ca neîntemeiată a exceptiei de neconstitutionalitate, precizând în acest sens că ambele legi criticate au fost adoptate potrivit exigentelor constitutionale privind legile organice.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 26 aprilie 2007, pronuntată în Dosarul nr. 13.760/54/2006, Curtea de Apel Timisoara – Sectia contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Legii nr. 286/2006 pentru modificarea si completarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 si ale Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, exceptie ridicată de Alexandru Ciobanu într-un litigiu de

contencios administrativ având ca obiect anularea unei hotărâri a Consiliului Local Sâmburesti.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se arată că Legea nr. 286/2006 si Legea nr. 393/2004 sunt legi ordinare întrucât nu se regăsesc printre categoriile de legi organice limitativ prevăzute la art. 73 alin. (3) din Constitutie si nici nu au fost adoptate potrivit procedurii stabilite la art. 76 alin. (1) din Legea fundamentală. Pentru aceste motive, se sustine că acestea nu pot modifica sau completa o lege organică, respectiv Legea nr. 215/2001, deoarece un act normativ poate fi modificat numai printr-un alt act normativ cu fortă juridică egală. Se mai sustine că dispozitiile art. 69 din Legea nr. 393/2004 este neconstitutional întrucât instituie un sistem sanctionator derogator de la cel prevăzut de art. 78 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 si contravine normelor constitutionale care reglementează principiul autonomiei locale pe care se întemeiază administratia publică locală.

În sustinerea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia invocă următoarele dispozitii din Legea fundamentală: art. 73 alin. (3) care enumeră domeniile în care Parlamentul adoptă legi organice, art. 76 alin. (1) si (2) care stabilesc modalitatea de adoptare a legilor organice, respectiv a celor ordinare, si art. 120 alin. (1) care precizează principiile pe care se întemeiază administratia publică din unitătile administrativ-teritoriale.

Curtea de Apel Timisoara - Sectia contencios administrativ si fiscal consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. Apreciază că ambele legi criticate „pot fi calificate drept legi organice, atât sub aspectul continutului, pentru că vizează domeniul rezervat prin art. 73 alin. (3) lit. o), cât si sub aspect procedural”. Mai arată că, din analiza sistematică a dispozitiilor art. 69 din Legea nr. 393/2004, referitoare la procedura răspunderii disciplinare în exercitarea mandatului de viceprimar, de presedinte sau de vicepresedinte al consiliului judetean, nu rezultă că prin adoptarea acestui text de lege s-ar încălca vreo normă constitutională sau principiul autonomiei locale.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul consideră că exceptia de neconstitutionalitate nu este întemeiată, întrucât legile criticate de autorul acesteia au caracter de lege organică, ambele fiind adoptate de Parlament cu respectarea prevederilor art. 75 si art. 76 alin. (1) din Constitutie. Arată că despre acest aspect s-a făcut mentiune în

Monitoarele Oficiale în care legile respective au fost publicate.

În ceea ce priveste dispozitiile art. 69 din Legea nr. 393/2004, observă că acestea se rezumă la stabilirea unor sanctiuni, fără ca prin aceasta să se aducă atingere autonomiei locale.

Avocatul Poporului apreciază că prevederile legilor criticate sunt constitutionale, ambele fiind adoptate cu procedura prevăzută de Legea fundamentală pentru legile organice. În plus, consideră că dispozitiile Legii nr. 393/2004 sunt în deplină concordantă si cu principiile de bază cuprinse în art. 120 alin. (1) din Constitutie.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile Legii nr. 286/2006 pentru modificarea si completarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 621 din 18 iulie 2006, si cele ale Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali,

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 912 din 7 octombrie 2004.

În opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, legile criticate contravin următoarelor dispozitii din Constitutie: art. 73 alin. (3) care enumeră domeniile în care Parlamentul adoptă legi organice, art. 76 alin. (1) si (2) care stabilesc modalitatea de adoptare a legilor organice, respectiv a celor ordinare, si art. 120

alin. (1) care precizează principiile pe care se întemeiază administratia publică din unitătile administrativ-teritoriale.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate ridicată, Curtea constată următoarele:

I. În ceea ce priveste Legea nr. 393/2004, sunt aplicabile prevederile art. 155 alin. (1) din Constitutie, potrivit cărora „Proiectele de legi si propunerile legislative în curs de legiferare se dezbat si se adoptă potrivit dispozitiilor constitutionale anterioare intrării în vigoare a legii de revizuire”. Legea de revizuire a Constitutiei nr. 429/2003 a intrat în vigoare la data de 29 octombrie 2003, data publicării Hotărârii Curtii Constitutionale nr. 3 din 22 octombrie 2003 pentru confirmarea rezultatului referendumului national din 18-19 octombrie 2003 privind Legea de revizuire a Constitutiei României.

Proiectul legii privind Statutul alesilor locali a fost înregistrat la Senat la data de 27 martie 2001 si a fost adoptat la data de 4 iunie 2001.

Proiectul a fost transmis Camerei Deputatilor, unde a fost înregistrat pentru dezbatere la data de 7 iunie 2001. Pe 31 august 2004, proiectul de lege a fost adoptat de Camera Deputatilor într-o formă diferită de cea adoptată de Senat si, ca atare, a fost declansată procedura medierii. Raportul comisiei de mediere a fost adoptat de plenul Senatului pe 13 septembrie 2004 si pe 14 septembrie 2004 de plenul Camerei Deputatilor.

Legea, adoptată ca lege organică, a fost promulgată de Presedintele României si a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 912 din 7 octombrie 2004.

II. În ceea ce priveste Legea nr. 286/2006, Curtea constată că, în calitate de primă Cameră sesizată, Camera Deputatilor a adoptat proiectul legii la data de 28 martie 2006, cu 181 de voturi pentru, 33 de voturi împotrivă si 10 abtineri, ceea ce reprezintă majoritatea membrilor cerută de art. 76 alin. (1) din Constitutie pentru adoptarea legilor organice.

Senatul, care în acest caz a fost Camera decizională, a adoptat acelasi proiect pe data de 29 iunie 2006, cu 72 de voturi pentru, 13 voturi împotrivă si o abtinere. Deci, si la Senat votul favorabil a fost exprimat de mai mult de jumătate din numărul total de senatori.

În plus, Legea nr. 286/2006, modificând o lege organică - Legea administratiei publice locale nr. 215/2001 - a căpătat calificarea acesteia de lege organică si a fost adoptată de Parlament ca atare.

Asadar, atât la adoptarea Legii nr. 393/2004, cât si la adoptarea Legii nr. 286/2006 au fost respectate cerintele art. 76 alin. (1) din Constitutie, potrivit cărora legile organice se adoptă cu votul majoritătii membrilor fiecărei Camere.

Pe de altă parte, caracterul de legi organice al celor două acte normative rezultă si din obiectul lor de reglementare si din continutul lor, încadrându-se în domeniul pe care Legea fundamentală îl rezervă legilor organice la art. 73 alin. (3) lit. o), adică organizarea administratiei publice locale, a teritoriului si regimul general privind autonomia locală.

În fine, în ceea ce priveste exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 69 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali cu privire la pretinsa încălcare a prevederilor art. 120 din Constitutie, Curtea observă că autorul acesteia nu formulează o veritabilă critică de neconstitutionalitate, ci face o paralelă între regimul sanctionator reglementat în art. 69 din Legea nr. 393/2004 si cel cuprins în art. 118 din Legea nr. 215/2001, fără să releve nicio contradictie între cel dintâi text de lege si principiul autonomiei locale pe care, printre altele, se întemeiază administratia publică locală, potrivit Legii fundamentale.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEACONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Legii nr. 286/2006 pentru modificarea si completarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 si ale Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, exceptie ridicată de Alexandru Ciobanu în Dosarul nr. 13.760/54/2006 al Curtii de Apel Timisoara - Sectia contencios administrativ si fiscal.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 13 decembrie 2007.

 

PRESEDINTE,

ACSINTE GASPAR

Magistrat-asistent,

Valentina Bărbăteanu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice de subprefect al judetului Vrancea de către doamna Flenchea Mioara

 

Având în vedere prevederile art. 43 din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici, ale art. 43 din Ordonanta Guvernului nr. 6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale si a altor drepturi ale functionarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare si alte drepturi ale functionarilor publici, precum si cresterile salariale care se acordă functionarilor publici în anul 2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 232/2007, si ale art. 92 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

           

Articol unic. - Doamna Flenchea Mioara exercită, cu caracter temporar, functia publică de subprefect al judetului Vrancea, până la organizarea concursului în vederea ocupării definitive a postului.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

 

Bucuresti, 16 ianuarie 2008.

Nr. 34.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI EGALITĂTII DE SANSE

Nr. 742 din 27 august 2007

MINISTERUL INTERNELOR SI REFORMEI ADMINISTRATIVE

Nr. 303 din 24 septembrie 2007

MINISTERUL EDUCATIEI,

CERCETĂRII SI TINERETULUI

Nr. 2.720 din 3 decembrie 2007

 

ORDIN

pentru aprobarea Instructiunilor de aplicare a prevederilor Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 1.408 din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială lucrătorilor salariati, lucrătorilor independenti si membrilor familiilor lor care se deplasează în interiorul Comunitătii si ale Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 574 din 21 martie 1972 care stabileste modalitătile de aplicare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 1.408 din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială lucrătorilor salariati, lucrătorilor independenti si membrilor

familiilor lor care se deplasează în interiorul Comunitătii, în domeniul prestatiilor familiale

 

Având în vedere prevederile:

- art. 14 din Hotărârea Guvernului nr. 381/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de sanse,

- art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative;

- art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, cu modificările si completările ulterioare;

- art. 2 din Legea nr. 157/2005 pentru ratificarea Tratatului dintre Regatul Belgiei, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Irlanda, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Tărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) si Republica Bulgaria si România privind aderarea Republicii Bulgaria si a României la Uniunea Europeană, semnat de România la Luxemburg la 25 aprilie 2005, coroborat cu prevederile art. 2 din Actul privind conditiile aderării, anexat la Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană, si art. 4 alin. (2) din Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană;

- Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 1.408 din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială lucrătorilor salariati, lucrătorilor independenti si membrilor familiilor lor care se deplasează în interiorul Comunitătii;

- Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 574 din 21 martie 1972 care stabileste modalitătile de aplicare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 1.408 din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială lucrătorilor salariati, lucrătorilor independenti si membrilor familiilor lor care se deplasează în interiorul Comunitătii;

- Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1.791 din 20 noiembrie 2006 privind adaptarea anumitor regulamente si decizii în domeniile libera circulatie a bunurilor, libera circulatie a persoanelor, dreptul societătilor comerciale, politica în domeniul concurentei, agricultură (inclusiv legislatia în domeniul veterinar si fitosanitar), politica în domeniul transporturilor, taxe si impozite, statistică, energie, mediu, cooperarea în domeniul justitiei si afacerilor interne, uniunea vamală, relatii externe, politica externă si de securitate comună si institutii, ca urmare a aderării Bulgariei si României, în care sunt publicate înscrierile României în anexele la Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 1.408 din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială lucrătorilor salariati, lucrătorilor independenti si membrilor familiilor lor care se deplasează în interiorul Comunitătii, si necesitatea adoptării măsurilor administrative pentru aplicarea regulamentelor comunitare,

ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse, ministrul internelor si reformei administrative si ministrul educatiei, cercetării si tineretului emit următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă Instructiunile de aplicare a prevederilor Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 1.408 din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială lucrătorilor salariati, lucrătorilor independenti si membrilor familiilor lor care se deplasează în interiorul Comunitătii, denumit în continuare Regulament, si ale Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 574 din 21 martie 1972 care stabileste modalitătile de aplicare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 1.408 din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială  lucrătorilor salariati, lucrătorilor independenti si membrilor familiilor lor care se deplasează în interiorul Comunitătii, denumit în continuare Regulament de aplicare, în domeniul prestatiilor familiale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Dispozitiile referitoare la Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului, la inspectoratele scolare si la unitătile scolare din cuprinsul prezentului ordin, precum si din cuprinsul anexei privind instructiunile de aplicare, cu exceptia art. 3 alin. (5) lit. c) si art. 39 alin. (2), au aplicabilitate până la data de 31 decembrie

2007 inclusiv.

Art. 2. - (1) În baza prevederilor anexei nr. 1 la Regulamentul de aplicare, Ministerul Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse reprezintă autoritatea competentă responsabilă de toate regimurile de securitate socială, cu exceptia celor din domeniul sănătătii, si organismul de legătură în domeniul prestatiilor familiale.

(2) În calitate de autoritate competentă si de organism de legătură, Ministerul Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse coordonează aplicarea prevederilor Regulamentului si ale Regulamentului de aplicare în domeniul prestatiilor familiale.

(3) Ministerul Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse, alături de Ministerul Internelor si Reformei Administrative, precum si de Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului au competente în aplicarea Regulamentului si a Regulamentului de aplicare în domeniul prestatiilor familiale.

(4) În domeniul prestatiilor familiale, prevederile Regulamentului si ale Regulamentului de aplicare se aplică salariatilor sau persoanelor care desfăsoară activităti independente care se află ori s-au aflat sub incidenta legislatiei din unul sau din mai multe state membre si care sunt cetăteni ai unuia dintre statele membre ori sunt persoane apatride sau refugiati cu resedinta pe teritoriul unuia dintre statele membre, precum si membrilor familiilor acestora.

(5) În baza prevederilor Regulamentului, ale Regulamentului de aplicare si ale legislatiei române, persoanele prevăzute la alin. (4) pot beneficia de următoarele prestatii familiale:

a) alocatia de stat pentru copii;

b) indemnizatia pentru cresterea copilului sau, după caz, stimulentul lunar;

c) indemnizatiile lunare pentru cresterea copilului cu handicap.

(6) Institutiile competente la nivel teritorial în ceea ce priveste plata pe teritoriul României a prestatiilor familiale prevăzute la alin. (5) sunt următoarele:

a) directiile de muncă si protectie socială judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, denumite în continuare directii teritoriale;

b) directiile generale de asistentă socială si protectia copilului judetene, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucuresti, denumite în continuare directii de asistentă socială teritoriale;

c) unitătile si institutiile de învătământ primar si secundar, denumite în continuare unităti scolare.

(7) În situatia în care se solicită efectuarea plătii prestatiilor familiale într-un cont bancar din alt stat membru, aceasta se va realiza de către Ministerul Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse printr-un compartiment specializat care se înfiintează în cadrul Directiei generale incluziune si asistentă socială la data intrării

în vigoare a prezentului ordin.

(8) Compartimentul prevăzut la alin. (7), denumit în continuare compartiment, are următoarele atributii în aplicarea prevederilor Regulamentului:

a) solicitarea de date si informatii cu privire la prestatiile familiale de la institutiile competente cu plata prestatiilor familiale din alte state membre, precum si de la alte institutii din România implicate în aplicarea Regulamentului;

b) comunicarea de date si informatii institutiilor competente cu plata prestatiilor familiale din alte state membre, cu privire la prestatiile familiale acordate lucrătorilor care îsi desfăsoară activitatea în România;

c) efectuarea plătii prestatiilor familiale sau, după caz, a complementului diferential, în contul bancar din străinătate indicat de solicitant în cerere, în situatia prevăzută la art. 75 paragraful 2 din Regulament;

d) recuperarea sumelor acordate cu titlu de prestatii familiale de la institutiile competente din alte state membre, ca urmare a efectuării unor plăti necuvenite;

e) rambursarea către institutiile competente din alte state membre a sumelor reprezentând plăti necuvenite efectuate de către acestea;

f) primirea formularelor europene din alte state membre si transmiterea acestora către institutiile responsabile, după caz;

g) primirea formularelor europene completate de către institutiile din România si transmiterea acestora la institutiile competente sau la organismele de legătură din alte state membre, după caz;

h) realizarea evidentei financiar-contabile a drepturilor stabilite pentru lucrătorii migranti, precum si a plătilor efectuate;

i) monitorizarea aplicării prevederilor Regulamentului;

j) orice alte atributii care decurg din aplicarea prezentului ordin.

(9) Compartimentul este format din 4 persoane din cadrul Directiei generale de incluziune si asistentă socială.

Art. 3. - Efectuarea plătii prestatiilor familiale de către compartiment se realizează printr-o unitate bancară desemnată conform prevederilor legale în vigoare privind achizitiile publice.

Art. 4. - În vederea aplicării prevederilor Regulamentului si ale Regulamentului de aplicare în domeniul prestatiilor familiale, directiile de asistentă socială teritoriale, inspectoratele scolare judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, unitătile scolare, inspectoratele teritoriale de muncă sau casele judetene de pensii, respectiv a municipiului Bucuresti, autoritătile administratiei publice locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, respectiv ale comunelor, oraselor si municipiilor,

Oficiul Român pentru Imigrări din cadrul Ministerului Internelor si Reformei Administrative, prin structurile sale judetene, precum si alte institutii cu responsabilităti în domeniu pun la dispozitia directiilor teritoriale informatiile si datele solicitate.

Art. 5. - Ministerul Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse si directiile teritoriale, Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului, prin unitătile scolare, Ministerul Internelor si Reformei Administrative, prin structurile teritoriale, precum si directiile de asistentă socială teritoriale si primarii vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Paul Păcuraru

Ministrul internelor si reformei administrative, Cristian David

p. Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Remus Pricopie,

secretar de stat

 

ANEXĂ

 

INSTRUCTIUNI

de aplicare a prevederilor Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 1.408 din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor

de securitate socială lucrătorilor salariati, lucrătorilor independenti si membrilor familiilor lor care se deplasează

în interiorul Comunitătii si ale Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 574 din 21 martie 1972 care stabileste modalitătile

de aplicare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 1.408 din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate

socială lucrătorilor salariati, lucrătorilor independenti si membrilor familiilor lor care se deplasează în interiorul

Comunitătii, în domeniul prestatiilor familiale

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Beneficiază de prevederile Regulamentului si ale Regulamentului de aplicare, în conditiile legislatiei române, următoarele categorii de persoane:

a) salariatii si lucrătorii independenti care au resedinta într-un stat membru al Uniunii Europene, inclusiv lucrătorii frontalieri, care desfăsoară o activitate salarială sau independentă într-un stat membru si care îsi exercită dreptul la libera circulatie în interiorul Uniunii Europene, denumiti în continuare lucrători

migranti;

b) lucrătorii migranti aflati în somaj, ca urmare a unei activităti salariale sau independente desfăsurate într-un stat membru;

c) titularii de pensie care au copii în întretinere.

(2) Conform Deciziei Comisiei administrative a Comunitătii Europene pentru securitatea socială a lucrătorilor migranti nr. 207/2006, se consideră lucrători migranti si persoanele aflate în una dintre situatiile următoare:

a) persoana care întrerupe activitatea din motiv de boală si maternitate, accidente de muncă sau boli profesionale si care are dreptul la prestatii sau indemnizatii aferente acestor perioade;

b) persoana care se află în somaj si beneficiază de indemnizatia aferentă;

c) persoana care se află în concediu de odihnă, în grevă sau beneficiază de prestatii prevăzute de actele normative cu caracter special care reglementează disponibilizările colective;

d) persoana care se află în concediu pentru cresterea copilului.

(3) În scopul aplicării prevederilor Regulamentului si ale Regulamentului de aplicare se vor lua în considerare definitiile prevăzute la art. 1 din Regulament, precum si prevederile legislatiei române în vigoare.

(4) Membru de familie are sensul definit de legislatia pe care o aplică institutia competentă, conform art. 1 lit. f) din Regulament.

(5) Termenul resedintă semnifică locul de sedere obisnuit, fiind definit în legislatia română în vigoare, după caz, drept domiciliu, resedintă, rezidentă sau rezidentă permanentă.

Art. 2. - (1) Persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) pot beneficia, în baza legislatiei române, de următoarele prestatii familiale:

a) alocatia de stat pentru copii;

b) indemnizatia pentru cresterea copilului sau, după caz, stimulentul lunar;

c) indemnizatiile lunare pentru cresterea copilului cu handicap.

(2) Stabilirea dreptului la prestatiile familiale prevăzute la alin. (1) si plata acestora se realizează conform prevederilor legislatiei române în vigoare, precum si prevederilor Regulamentului si ale Regulamentului de aplicare.

Art. 3. - (1) În baza prevederilor anexei nr. 1 la Regulamentul de aplicare, Ministerul Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse reprezintă autoritatea competentă responsabilă de toate regimurile de securitate socială, cu exceptia celor din domeniul sănătătii, si organismul de legătură în domeniul prestatiilor familiale.

(2) Institutiile competente la nivel teritorial în ceea ce priveste plata prestatiilor familiale prevăzute la art. 2 sunt următoarele:

a) directiile de muncă si protectie socială judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, denumite în continuare directii teritoriale;

b) directiile generale de asistentă socială si protectia copilului judetene, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucuresti, denumite în continuare directii de asistentă socială teritoriale;

c) unitătile si institutiile de învătământ primar si secundar, denumite în continuare unităti scolare.

(3) În aplicarea prevederilor Regulamentului si ale Regulamentului de aplicare, directiile teritoriale au următoarele atributii:

a) informează persoanele interesate cu privire la drepturile la prestatii familiale în baza Regulamentului si a Regulamentului de aplicare si pun la dispozitia acestora formularele necesare;

b) primesc cererile persoanelor aflate în situatiile prevăzute la art. 1 alin. (1);

c) stabilesc dreptul la prestatiile familiale prevăzute la art. 2 alin. (1), conform prevederilor legislatiei române în vigoare si în baza prevederilor Regulamentului si ale Regulamentului de aplicare;

d) efectuează plata prestatiilor familiale prevăzute la art. 2 alin. (1), conform prevederilor legislatiei române în vigoare;

e) transmit dosarele întocmite ale lucrătorilor migranti către alte institutii competente cu plata prestatiilor familiale, dintre cele prevăzute la art. 3 alin. (2), în cazul în care nu au responsabilităti în efectuarea plătii prestatiilor familiale pentru anumite categorii de beneficiari;

f) transmit lucrătorilor migranti care îsi desfăsoară activitatea în România deciziile de deschidere a dreptului la prestatiile familiale pentru care se efectuează plata, conform modelului prevăzut de legislatia română în vigoare;

g) comunică, direct sau prin intermediul organismului de legătură, cu institutiile competente cu acordarea prestatiilor familiale din alte state membre, prevăzute în anexa nr. 2 la Regulamentul de aplicare;

h) solicită informatii, prin intermediul formularelor europene sau prin adrese, cu privire la persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) de la institutiile competente cu acordarea prestatiilor familiale din alte state membre;

i) completează formularele europene în partea B pentru lucrătorii migranti care îsi desfăsoară activitatea în alte state membre, la solicitarea institutiilor competente din alte state membre sau la solicitarea directă a lucrătorilor migranti;

j) transmit informatii prin intermediul formularelor europene sau prin adrese, la solicitarea persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1) sau a institutiilor competente cu acordarea prestatiilor familiale din alte state membre;

k) comunică compartimentului sumele care trebuie recuperate de la institutiile competente din alte state membre care ar fi trebuit să plătească prestatiile familiale pentru o anumită perioadă;

l) primesc solicitări din partea compartimentului în vederea retinerii de la beneficiari, conform procedurilor legale în vigoare, a sumelor datorate institutiilor competente din alte state membre care au efectuat plata pentru o anumită perioadă;

m) solicită si primesc informatii de la oficiile de stare civilă ale autoritătilor administratiei publice locale sau de la compartimentele de stare civilă din cadrul serviciilor publice comunitare de evidentă a persoanelor, de la inspectoratele scolare teritoriale, de la inspectoratele teritoriale de muncă sau, după caz, de la casele judetene de pensii, respectiv a municipiului Bucuresti, de la directiile de asistentă socială teritoriale, precum si de la alte institutii care au responsabilităti în completarea formularelor europene, conform specificatiilor prevăzute în anexa nr. 3 la instructiuni;

n) realizează evidenta financiar-contabilă la nivel teritorial a drepturilor stabilite pentru lucrătorii migranti, precum si a plătilor efectuate;

o) orice alte atributii care decurg din prezentele instructiuni.

(4) În aplicarea prevederilor Regulamentului si ale Regulamentului de aplicare, directiile de asistentă socială teritoriale au următoarele atributii:

a) pun la dispozitia directiilor teritoriale informatiile necesare în vederea completării formularului E411 si, după caz, a altor formulare europene pentru persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1), în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea solicitării;

b) stabilesc dreptul si efectuează plata prestatiilor familiale prevăzute la art. 2 alin. (1) pentru persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1), conform prevederilor legislatiei române în vigoare si în baza dosarelor transmise de către directiile teritoriale;

c) completează partea B a formularului E407 sau desemnează organismul responsabil de completarea acestui formular, în situatia lucrătorilor migranti care îsi desfăsoară activitatea în alte state membre, la solicitarea directiilor teritoriale sau la solicitarea directă a persoanei;

d) comunică directiilor teritoriale deciziile privind acordarea, respingerea, suspendarea, modificarea si încetarea dreptului la prestatii familiale, precum si pe cele referitoare la recuperarea debitelor;

e) comunică directiilor teritoriale cazurile în care se solicită efectuarea plătilor în alte state membre, precum si cazurile de recuperare sau decontare a plătilor necuvenite;

f) transmit lucrătorilor migranti care îsi desfăsoară activitatea în România deciziile prevăzute la lit. d), conform modelului prevăzut de legislatia română în vigoare;

g) orice alte atributii prevăzute de prezentele instructiuni.

(5) În aplicarea prevederilor Regulamentului si ale Regulamentului de aplicare, unitătile scolare au următoarele atributii:

a) pun la dispozitia directiilor teritoriale informatiile necesare în vederea completării formularului E411 si, după caz, a altor formulare europene pentru persoanele îndreptătite prevăzute la art. 1 alin. (1), în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea solicitării;

b) stabilesc dreptul si efectuează plata prestatiilor familiale prevăzute la art. 2 alin. (1) pentru persoanele prevăzute la alin. (1), conform prevederilor legislatiei române în vigoare si în baza dosarelor transmise de către directiile teritoriale;

c) completează partea B a formularului E402, la solicitarea directiilor teritoriale, în situatia lucrătorilor migranti care îsi desfăsoară activitatea în alte state membre sau la solicitarea directă a persoanei;

d) comunică directiilor teritoriale deciziile privind acordarea, respingerea, suspendarea, modificarea si încetarea dreptului la prestatii familiale, precum si pe cele referitoare la recuperarea debitelor;

e) comunică compartimentului cazurile de efectuare a plătilor în alte state membre, precum si cazurile de recuperare sau decontare a plătilor necuvenite;

f) transmit lucrătorilor migranti care îsi desfăsoară activitatea în România deciziile prevăzute la lit. d), conform modelului prevăzut de legislatia română în vigoare;

g) orice alte atributii prevăzute de prezentele instructiuni.

(6) În aplicarea prevederilor Regulamentului si ale Regulamentului de aplicare, autoritătile administratiei publice locale, prin oficiul de stare civilă sau, după caz, compartimentul de stare civilă din cadrul serviciului public comunitar de evidentă a persoanelor de la resedinta solicitantului, au următoarele atributii:

a) pun la dispozitia directiilor teritoriale informatiile necesare în vederea completării formularelor europene pentru persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1), în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea solicitării;

b) completează partea B a formularului E401, la solicitareadirectiilor teritoriale, a unei institutii competente cu plata prestatiilor familiale din alt stat membru sau la solicitarea directă a persoanei.

(7) În situatia în care datele transmise de către alte state membre cu privire la lucrătorii migranti si la membrii familiiloracestora sunt incomplete si nu permit identificarea persoanelor, Ministerul Internelor si Reformei Administrative pune la dispozitia compartimentului informatiile necesare.

(8) În cazul cetătenilor străini care au resedinta în România, Oficiul Român pentru Imigrări din cadrul Ministerului Internelor si Reformei Administrative, prin structurile sale judetene, reprezintă institutia responsabilă de completarea formularului E401, partea B, pentru această categorie de persoane.

(9) În vederea completării formularelor E 405 si E 411, directiile teritoriale solicită date si informatii de la inspectoratele teritoriale de muncă, casele judetene de pensii, respectiv a muncipiului Bucuresti si, după caz, de la inspectoratele scolare judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, aceste institutii având obligatia transmiterii datelor si informatiilor în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii solicitării.

(10) Institutiile prevăzute la alin. (9), la solicitarea directiilor teritoriale, transmit acestora toate datele necesare în vederea completării formularelor E 405 sau E411, după caz.

(11) În vederea completării formularelor E404 si E406, directiile teritoriale colaborează cu autoritătile de sănătate publică judetene în vederea identificării medicului de familie al copiilor lucrătorului migrant care are resedinta în România si care îsi desfăsoară activitatea în alt stat membru.

 

CAPITOLUL II

Drepturile lucrătorilor migranti la prestatii familiale în România

SUBCAPITOLUL I

Prestatii familiale pentru lucrătorii migranti si lucrătorii migranti aflati în somaj

SECTIUNEA 1

Stabilirea dreptului la prestatii familiale

 

Art. 4. - (1) Orice lucrător migrant care desfăsoară o activitate salarială sau independentă în România, conform prevederilor legale în vigoare, are dreptul la prestatii familiale în România.

(2) Prestatiile familiale pentru lucrătorii migranti care desfăsoară o activitate în România, precum si pentru lucrătorii migranti aflati în somaj pe teritoriul României sunt acordate de către institutiile competente prevăzute la art. 3 alin. (2), în conditiile stabilite de legislatia română.

Art. 5. - (1) Pentru a beneficia de prestatiile familiale prevăzute la art. 2 alin. (1), lucrătorii migranti prevăzuti la art.4 depun o cerere la directia teritorială în a cărei rază teritorială si-au stabilit resedinta, conform prevederilor art. 86 paragraful 1 si ale art. 88 din Regulamentul de aplicare.

(2) Cererea prevăzută la alin. (1) se întocmeste potrivit modelului prevăzut de legislatia română în vigoare si este însotită de o solicitare suplimentară de informatii cu privire la membrii familiei lucrătorului migrant, solicitare prevăzută în anexa nr. 1 la instructiuni.

(3) Cererea este însotită de alte documente justificative, conform legislatiei române în vigoare.

Art. 6. - (1) În aplicarea dispozitiilor art. 86 paragraful 2 din Regulamentul de aplicare, cererea prevăzută la art. 5 este însotită de formularul E 401 „Atestat privind componenta familiei în vederea acordării prestatiilor familiale”, denumit în continuare formularul E 401, completat la partea B de către institutia competentă în materie de stare civilă de la locul de resedintă al membrilor de familie ai lucrătorului migrant.

(2) Dacă lucrătorii migranti prevăzuti la art. 4 care au formulat o cerere de acordare a prestatiilor familiale nu prezintă formularul E 401 completat în partea B, directiile teritoriale completează partea A a acestuia si îl transmit institutiei sau autoritătii competente în materie de stare civilă a statului de resedintă al membrilor de familie ai lucrătorilor migranti.

Art. 7. - (1) În cazul solicitării indemnizatiei pentru cresterea copilului sau, după caz, a stimulentului lunar, lucrătorii migranti trebuie să prezinte directiilor teritoriale atât formularul E 401, cât si formularul E 405 „Atestat privind totalizarea perioadelor de asigurare, de angajare sau de activitate independentă realizate în cadrul legislatiei la care a fost supus anterior”, denumit în continuare formularul E 405, completat în partea B de către institutia competentă care a acordat anterior prestatiile familiale.

(2) Formularul E 405 poate fi înlocuit de o copie a formularului E 104 privind totalizarea perioadelor de asigurare în materie de boală, denumit în continuare formularul E 104, emis de institutia de asigurare în caz de boală din statul membru de resedintă al lucrătorilor prevăzuti la art. 4.

(3) Dacă lucrătorii migranti nu prezintă formularul E 405 sau o copie a formularului E 104, directiile teritoriale se vor adresa, fie direct, fie prin intermediul organismului de legătură, uneia dintre institutiile mentionate la art. 42 alin. (3), completând partea A a formularului E405 sau utilizând formularul E001 privind schimbul de informatii, denumit în continuare formularul E 001.

Art.8. - Cererea prevăzută la art. 5 alin. (1) este însotită, după caz, de alte formulare europene, prevăzute la art. 38-47, în functie de situatia familială sau profesională a fiecărei persoane prevăzute la art. 4.

Art. 9. - (1) Directiile teritoriale stabilesc dreptul la prestatii familiale conform prevederilor legislatiei române în vigoare si pe baza formularelor europene completate, aplicând prevederile art.13-17a din Regulament si tinând cont de următoarele reguli de bază:

a) indiferent de statul membru de resedintă al lucrătorului migrant prevăzut la art. 4 si al membrilor familiei sale, acesta are dreptul la prestatiile familiale prevăzute de legislatia statului membru în care îsi desfăsoară activitatea;

b) perioadele de asigurare, de activitate salarială sau independentă realizate într-un alt stat membru sunt totalizate si sunt luate în considerare la stabilirea dreptului la prestatii familiale.

(2) Directiile teritoriale întocmesc dosarul lucrătorilor migranti care solicită prestatii familiale si, după caz, transmit aceste dosare la celelalte institutii competente cu plata acestor prestatii, prevăzute la art. 3 alin. (2), în vederea deschiderii dreptului.

(3) Dacă din analiza dosarului directia teritorială constată lipsa unor date sau documente care împiedică stabilirea dreptului si /sau punerea în plată, poate cere solicitantului sau institutiilor/autoritătilor /angajatorilor români ori, după caz, institutiilor competente din alte state membre informatii suplimentare, folosind formularele europene sau alte documente.

Art. 10. - (1) În baza prevederilor art. 72 din Regulament, la stabilirea dreptului la indemnizatia pentru cresterea copilului sau, după caz, la stimulentul lunar, în conditiile legislatiei române, directiile teritoriale iau în considerare si perioadele de activitate salarială sau independentă realizate într-un alt stat membru.

(2) Perioadele prevăzute la alin. (1) sunt cele comunicate de către institutiile competente din statele membre în care au fost realizate, prin intermediul formularului E405.

(3) În cazul în care la analiza dosarului sau pe perioada acordării dreptului la prestatii familiale directia teritorială constată lipsa de la dosar a unor informatii sau documente, aceasta poate, prin personalul propriu sau prin serviciile publice/compartimentele de asistentă socială de la primării, să efectueze anchete sociale prin care să constate situatia de fapt a solicitantului în raport cu drepturile cerute si să dispună după caz.

(4) Prevederile alin. (3) se aplică si în cazul unor petitii din partea solicitantului sau, după caz, a beneficiarului ori al unor reclamatii din partea unor persoane sau institutii privind acordarea dreptului.

 

SUBSECTIUNEA 1

Drepturile lucrătorilor migranti

 

Art. 11. - (1) Lucrătorul migrant care desfăsoară o activitate în România are dreptul, pentru membrii săi de familie care îsi au resedinta pe teritoriul altui stat membru, la prestatiile familiale din România, prevăzute la art. 2 alin. (1), ca si cum acestia si-ar avea resedinta pe teritoriul tării noastre.

(2) Dacă membrii familiei lucrătorului prevăzut la alin. (1) primesc prestatii familiale în baza legislatiei din tara de resedintă a acestora, fără ca acestia să desfăsoare o activitate salarială sau independentă, în aceeasi perioadă în care lucrătorul migrant primeste prestatii familiale pentru acelasi membru de familie din partea statului român, dreptul la prestatiile familiale din statul membru în care îsi au resedinta membrii familiei acestuia se suspendă.

(3) În situatia prevăzută la alin. (2), dacă valoarea prestatiilor familiale plătite de statul membru de resedintă este mai mare decât cea prevăzută de statul român, atunci statul membru de resedintă al membrilor de familie ai lucrătorului migrant are obligatia de a plăti diferenta dintre nivelul cuantumului prestatiilor acordate de statul român si nivelul cuantumului prestatiilor plătite pe teritoriul acestui stat.

(4) Dacă o cerere de prestatii nu este depusă în statul membru pe teritoriul căruia membrii de familie ai lucrătorului migrant îsi au resedinta, directiile teritoriale stabilesc dreptul la prestatiile familiale ca si cum aceste prestatii ar fi acordate de primul stat membru.

Art. 12. - (1) În cazul în care în statul membru de resedintă al membrilor de familie ai lucrătorului migrant prevăzut la art. 11 alin. (1) unul dintre membrii de familie ai acestuia începe o activitate salarială sau independentă, statul competent cu acordarea prestatiilor familiale devine statul membru de resedintă, iar dreptul la prestatiile familiale pe teritoriul statului român se suspendă.

(2) În situatia prevăzută la alin. (1), dacă valoarea prestatiilor familiale plătite de statul român este mai mare decât cea prevăzută de statul membru în care îsi au resedinta membrii familiei lucrătorului migrant, atunci statul român are obligatia de a plăti diferenta.

Art. 13. - (1) Lucrătorul migrant care desfăsoară în aceeasi perioadă activităti salariale sau independente în două state membre, dintre care una în statul membru în care îsi au resedinta membrii familiei acestuia si cealaltă în statul român, beneficiază de prestatii familiale conform legislatiei statului membru în care membrii familiei acestuia îsi au resedinta.

(2) În situatia prevăzută la alin. (1), dacă valoarea prestatiilor familiale plătite de statul român este mai mare decât cea prevăzută de statul membru în care îsi au resedinta membrii familiei lucrătorului migrant, atunci statul român are obligatia de a plăti diferenta.

Art.14. - În cazul în care lucrătorul migrant desfăsoară în acelasi timp o activitate salarială în două sau mai multe state membre, dintre care una în statul român, si niciunul dintre  statele de angajare nu reprezintă statul în care îsi au resedinta membrii familiei acestuia, atunci statul care acordă cel mai mare cuantum al prestatiilor familiale devine statul competent cu acordarea prestatiilor, iar plata acestora este împărtită în mod egal între statele implicate, cu respectarea legislatiei fiecărui stat.

Art. 15. - În cazul în care lucrătorul migrant desfăsoară în acelasi timp o activitate salarială într-un stat membru si o altă activitate independentă în alt stat membru si niciunul dintre statele de angajare nu reprezintă statul în care îsi au resedinta membrii familiei acestuia, atunci statul competent cu acordarea prestatiilor familiale se stabileste conform prevederilor art. 14c din Regulament si ale anexei VII la Regulament.

Art. 16. - (1) Prevederile art. 4-15 se aplică în mod corespunzător si lucrătorului frontalier, asa cum este definit la art. 1 lit. b) din Regulament.

(2) În cazul lucrătorului detasat, se aplică legislatia statului în care este încadrat în muncă, conform art. 14 paragraful 1 din Regulament.

 

SUBSECTIUNEA a 2-a

Drepturile lucrătorilor migranti aflati în somaj

 

Art. 17. - (1) Lucrătorul migrant aflat în somaj ca urmare a unei activităti salariale sau independente desfăsurate în România si care beneficiază de indemnizatie de somaj potrivit legislatiei române are dreptul, pentru membrii familiei sale care îsi au resedinta pe teritoriul unui alt stat membru, la prestatiile familiale prevăzute la art. 2 alin. (1), ca si cum acestia si-ar fi avut resedinta pe teritoriul statului român.

(2) Dacă membrii familiei lucrătorului prevăzut la alin. (1) primesc prestatii familiale în baza legislatiei din tara de resedintă a acestora, fără ca acestia să desfăsoare o activitate salarială sau independentă, în aceeasi perioadă în care lucrătorul migrant primeste prestatii familiale pentru acelasi membru de familie din partea statului român, dreptul la prestatiile familiale din statul membru în care au resedinta membrii familiei acestuia se  suspendă.

(3) În situatia prevăzută la alin”(2), dacă valoarea prestatiilor familiale plătite de statul membru este mai mare decât cea prevăzută de statul român, atunci statul membru în care au resedinta membrii familiei lucrătorului migrant aflat în somaj are obligatia de a plăti diferenta dintre cuantumul prestatiilor acordate de statul român si cuantumul prestatiilor plătite pe teritoriul acestui stat.

Art. 18. - (1) În cazul în care în statul membru de resedintă al lucrătorului migrant aflat în situatia prevăzută la art. 17 alin. (1) unul dintre membrii de familie ai acestuia începe o activitate salarială sau independentă, statul competent cu acordarea prestatiilor familiale devine statul membru de resedintă, iar dreptul la prestatiile familiale pe teritoriul statului român se suspendă.

(2) În situatia prevăzută la alin. (1), dacă valoarea prestatiilor familiale plătite de statul român este mai mare decât cea prevăzută de celălalt stat membru, respectiv de statul membru în care îsi au resedinta membrii familiei lucrătorului migrant aflat în somaj, atunci statul român are obligatia de a plăti diferenta.

(3) În cazul în care unul dintre membrii de familie ai lucrătorului migrant aflat în situatia prevăzută la art. 17 alin. (1) începe o activitate salarială sau independentă în alt stat membru, institutia competentă din statul membru a cărui legislatie prevede cuantumul cel mai mare al prestatiilor va acorda integral prestatiile familiale. Institutia competentă din celălalt stat membru îi va rambursa jumătate din acest cuantum, în limita cuantumului prevăzut de legislatia acestui din urmă stat.

Art. 19. - (1) Lucrătorul migrant aflat în somaj ca urmare a unei activităti salariale sau independente desfăsurate în România, care se întoarce pe teritoriul statului membru în care îsi au resedinta membrii familiei sale si care beneficiază de prestatii de somaj din partea acestui stat, are dreptul la prestatiile familiale potrivit legislatiei statului de resedintă, ca si cum ar fi făcut obiectul acestei legislatii pe durata desfăsurării ultimei sale activităti.

(2) Prestatiile familiale pentru lucrătorul migrant aflat în somaj prevăzut la alin. (1) sunt acordate de către institutia competentă de la locul de resedintă.

 

SECTIUNEA a 2-a

Procedura de plată a prestatiilor familiale

 

Art. 20. - (1) Pentru persoanele prevăzute la art.4, prestatiile familiale sunt plătite direct de către institutiile competente prevăzute la art. 3 alin. (2), conform anexei nr.6 la Regulamentul de aplicare, în contul bancar deschis de acestia la o unitate bancară din România.

(2) În aplicarea prevederilor art. 75 paragraful 2 din Regulament, prestatiile familiale pot fi plătite, prin compartiment, direct persoanei care are efectiv în grijă membrii familiei lucrătorului migrant, la cererea si prin intermediul institutiilor de la locul de resedintă al acestora, prevăzute în anexa nr. 4 la Regulamentul de aplicare, denumite în continuare institutii de resedintă.

(3) În situatia prevăzută la alin. (2), plata prestatiilor familiale către lucrătorul migrant se suspendă, iar compartimentul efectuează plata acestora în contul deschis la o unitate bancară din statul de resedintă al membrilor de familiei ai lucrătorului migrant, inclusiv pentru perioada suspendării.

(4) Dacă prestatiile familiale pot sau trebuie să fie plătite persoanei fizice ori juridice prevăzute la alin. (2), lucrătorul migrant sau institutiile de resedintă prezintă în sprijinul cererii sale date despre persoana căreia urmează să i se plătească prestatiile familiale, precum numele, prenumele si adresa completă ale acesteia.

Art. 21. - Lucrătorii migranti prevăzuti la art. 4 au obligatia de a informa institutiile competente din România cu privire la următoarele modificări apărute în situatia lor familială sau profesională, în termen de 30 de zile de la data aparitiei acestora:

a) orice schimbare privind situatia sau numărul membrilor familiei, care ar putea modifica dreptul la prestatiile familiale;

b) orice schimbare sau transfer de resedintă a membrilor de familie;

c) orice activitate profesională desfăsurată în alt stat membru sau în statul membru de resedintă al membrilor de familie ai lucrătorului migrant;

d) orice schimbare în situatia profesională a lucrătorului migrant.

 

SUBCAPITOLUL II

Prestatii familiale pentru titularii de pensie care au copii în întretinere

SECTIUNEA 1

Stabilirea dreptului la prestatii familiale

 

Art. 22. - (1) Prestatiile familiale pentru titularii de pensie care au copii în întretinere, denumiti în continuare titulari de pensie, sunt acordate în conditiile stabilite de legislatia română în vigoare de către institutiile competente din România.

(2) Pentru a putea beneficia de prestatiile familiale prevăzute la art. 2 alin. (1), titularii de pensie depun cererea conform prevederilor art. 90 din Regulamentul de aplicare, după cum urmează:

a) la institutia locului de resedintă, în situatia în care solicitantul are resedinta în alt stat membru;

b) la directia teritorială, în situatia în care solicitantul are resedinta pe teritoriul României.

(3) Institutia prevăzută la alin. (2) lit.a) transmite cererea institutiei competente din România, indicând data la care a fost formulată cererea. Această data va fi considerată ca data de înregistrare a cererii.

(4) Cererea prevăzută la alin. (2) se întocmeste potrivit modelului prevăzut de legislatia română în vigoare si este însotită de o solicitare suplimentară de informatii cu privire la membrii familiei lucrătorului migrant, prevăzută în anexa nr. 1 la instructiuni, fiind însotită în mod obligatoriu de formularul E 401 sau E 405 ori, după caz, de alte formulare europene.

Art. 23. - (1) Dacă institutia competentă din România constată că solicitantul nu îndeplineste conditiile de acordare a prestatiilor conform legislatiei române în vigoare, atunci cererea împreună cu toate documentele justificative sunt transmise institutiei din statul membru la a cărui legislatie a fost supusă persoana în cauză perioada cea mai lungă de timp.

(2) Formularele E 401, E 405, precum si alte formulare europene, după caz, sunt transmise împreună cu cererea institutiei prevăzute la alin. (1), direct sau prin intermediul organismului de legătură.

Art. 24. - (1) În vederea stabilirii dreptului la prestatii familiale, institutiile competente aplică prevederile art.13-17a din Regulament.

(2) Titularii de pensie ale căror drepturi la pensie sunt datorate doar de către statul român sunt îndreptătiti la prestatiile familiale prevăzute la art. 2, conform legislatiei române.

Art. 25. - (1) În cazul titularilor de pensie ale căror drepturi la pensie sunt datorate de două state membre, dintre care unul fiind statul membru în care îsi au resedinta membrii familiei titularului de pensie si celălalt fiind statul român, statul competent în acordarea prestatiilor familiale este statul membru în care îsi au resedinta membrii familiei acestora, fără a se lua în considerare durata perioadelor de asigurare, dacă îndeplinesc conditiile de acordare a prestatiilor familiale pe teritoriul acestui stat.

(2) În cazul în care cuantumul prestatiilor familiale plătite de statul român este mai mare decât cel prevăzut de statul membru în care îsi au resedinta membrii familiei titularilor de pensie, atunci statul român are obligatia de a plăti diferenta.

(3) Dacă titularii de pensie nu îndeplinesc conditiile de acordare a prestatiilor familiale în statul de resedintă, atunci sunt analizate conditiile pentru acordarea prestatiilor familiale în cadrul legislatiei române în vigoare.

Art. 26. - (1) Titularii de pensie ale căror drepturi sunt datorate de mai multe state membre, dintre care unul este statul român si niciunul nu este cel de resedintă, beneficiază de prestatii familiale din partea statului român, dacă în acest stat titularul de pensie a avut cea mai mare perioadă de asigurare si dreptul la prestatii familiale poate fi acordat în baza legislatiei mentionate.

(2) În cazul în care cuantumul prestatiilor familiale plătite de celelalte state membre este mai mare decât cel prevăzut de statul român, atunci acestea au obligatia de a plăti diferenta.

(3) Dacă titularii de pensie nu îndeplinesc conditiile de acordare a prestatiilor familiale în statul român, atunci sunt analizate conditiile pentru acordarea prestatiilor familiale în cadrul legislatiei celorlalte state implicate, în ordinea descrescătoare a duratei perioadelor de asigurare efectuate.

Art. 27. - (1) În cazul în care într-un stat membru sau în statul membru de resedintă al titularului de pensie aflat în situatiile prevăzute la art. 22-26 unul dintre membrii de familie

desfăsoară o activitate salarială sau independentă, statul competent cu acordarea prestatiilor familiale devine statul în care se desfăsoară activitatea.

(2) În situatia prevăzută la alin. (1), celelalte state membre au obligatia de a plăti diferenta, în cazul în care cuantumul prestatiilor familiale plătite în aceste state este mai mare decât în statul competent.

 

SECTIUNEA a 2-a

Procedura de plată

 

Art. 28. - (1) Prestatiile familiale pentru titularii de pensie sunt plătite direct persoanelor care solicită dreptul prin compartiment, conform prevederilor art. 53 din Regulamentul de aplicare si tinând cont de mentiunile din anexa nr. 6 la Regulamentul de aplicare.

(2) Sumele acordate cu titlu de prestatii familiale sunt virate în contul specificat de titularul de pensie în cerere.

Art. 29. - Titularii de pensie au obligatia de a informa institutiile competente cu privire la următoarele modificări apărute în situatia lor:

a) orice modificare a situatiei copiilor sau a numărului acestora care ar putea modifica dreptul la prestatii;

b) orice schimbare de resedintă a copiilor;

c) orice activitate profesională care dă dreptul la prestatii familiale pentru acesti copii.

 

CAPITOLUL III

Proceduri privind evitarea suprapunerii drepturilor

la prestatii familiale

 

Art. 30. - Dacă din informatiile furnizate de lucrătorul migrant, de lucrătorul migrant aflat în somaj, precum si de titularul de pensie sau/si de institutia de resedintă a membrilor de familie ai acestuia rezultă că în tara de resedintă a lucrătorului migrant nu se desfăsoară în acelasi timp o activitate salarială de către un membru al familiei sale, care deschide dreptul la prestatiile familiale în acel stat membru, atunci institutiile competente din România trebuie să plătească în integralitate prestatiile familiale la care lucrătorul migrant este îndreptătit.

 

SUBCAPITOLUL I

Calculul diferentei

 

Art. 31. - (1) În cazul în care se constată desfăsurarea unei activităti profesionale în statul de resedintă al lucrătorului migrant, al lucrătorului migrant aflat în somaj, precum si al titularului de pensie, institutiile competente din România suspendă plata prestatiilor familiale până la cuantumul prestatiilor prevăzute în statul de resedintă si, după caz, calculează si plătesc diferenta.

(2) În situatia prevăzută la alin. (1), institutiile competente, direct sau prin intermediul organismului de legătură, vor consulta institutia competentă în materie de prestatii familiale de la locul de resedintă al membrilor de familie cu privire la drepturile la prestatii familiale ale acestora în statul de resedintă, prin transmiterea formularului E 411.

(3) Directiile teritoriale transmit anual formularul E 411 institutiei competente în materie de prestatii familiale de la locul de resedintă al membrilor de familie ai lucrătorului, iar aceasta are obligatia să retransmită formularul într-o perioadă de maximum 3 luni de la primirea acestuia.

(4) În situatia în care prestatiile familiale sunt datorate pentru acelasi membru de familie, în cursul aceleiasi perioade, de către două state membre, unul dintre acestea fiind statul român, dar niciunul dintre state nefiind statul de resedintă al lucrătorului, institutia din statul membru care prevede cuantumul cel mai mare va acorda integralitatea prestatiei familiale, pe cheltuiala institutiei competente din celălalt stat, care îi va rambursa jumătate din acest cuantum, în limita cuantumului prevăzut de legislatia celuilalt stat.

Art. 32. - (1) Calculul diferentei se efectuează anual pentru fiecare membru de familie si reprezintă comparatia dintre cuantumul datorat în baza legislatiei din tara de resedintă si cuantumul datorat în baza legislatiei române.

(2) Diferentele calculate pentru fiecare membru de familie sunt totalizate si pot da nastere unei plăti globale unice.

(3) Pentru a realiza comparatiile, institutiile competente vor converti cuantumurile care sunt comunicate de institutia din statul de resedintă al lucrătorului în moneda sa proprie, utilizând rata de conversie prevăzută la art. 107 paragraful 1 din Regulamentul de aplicare.

(4) Rata de conversie care trebuie luată în considerare este cea aplicabilă la data realizării comparatiei.

(5) Ratele de conversie sunt publicate trimestrial în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, pentru statele care nu apartin zonei euro.

 

SUBCAPITOLUL II

Determinarea legislatiei aplicabile în cursul perioadei de acordare a prestatiilor familiale

 

Art. 33. - (1) Pentru lucrătorul migrant care trece dintr-o tară în alta nu trebuie să existe o întrerupere a drepturilor.

(2) În cazul în care se schimbă legislatia în cursul perioadei de acordare a drepturilor la prestatiile familiale de la un stat membru la altul, responsabilitatea acordării drepturilor deschise pentru o perioadă dată este repartizată între institutii, proportional cu durata de acordare a drepturilor, conform art. 10a din Regulamentul de aplicare.

 (3) În conformitate cu anexa nr. 8 la Regulamentul de aplicare care stabileste regulile aplicabile între diferitele state membre în această situatie, statul român face repartizarea în functie de perioada de referintă de o lună calendaristică.

 

SUBCAPITOLUL III

Proceduri privind recuperarea si rambursarea sumelor necuvenite

SECTIUNEA 1

Recuperarea sumelor necuvenite

 

Art. 34. - (1) Conform art. 111 alin. (2) si (3) din Regulamentul de aplicare, în cazul în care institutiile competente din România au plătit unui beneficiar o sumă în plus fată de cea la care are dreptul, acestea pot solicita institutiei competente cu plata prestatiilor din alt stat membru retinerea sumelor necuvenite.

(2) Institutia competentă cu plata prestatiilor din alt stat membru retine sumele plătite în plus, ca si cum ar fi fost sume plătite de ea însăsi, si transferă suma retinută compartimentului.

(3) După recuperarea sumelor de către compartiment, acesta le virează institutiilor competente care au efectuat plătile necuvenite.

(4) În cazul în care o persoană a beneficiat de prestatii pe teritoriul unui stat membru pe parcursul unei perioade în care avea dreptul la prestatii în baza legislatiei altui stat membru, institutia competentă cu plata prestatiilor familiale poate solicita prestatiile datorate persoanei respective, dacă are dreptul legal, si poate cere institutiei oricărui alt stat membru debitoare de prestatii în favoarea acestei persoane să retină suma plătită cu titlu de prestatie din sumele pe care aceasta le plăteste persoanei mentionate.

 

SECTIUNEA a 2-a

Rambursarea sumelor necuvenite

 

Art. 35. - (1) În situatia în care institutia competentă din alt stat membru constată că a efectuat plăti necuvenite, notifică si solicită compartimentului rambursarea sumelor.

(2) Ca urmare a notificării prevăzute la alin. (1), compartimentul solicită directiei teritoriale verificarea situatiei lucrătorului migrant si informarea celorlalte institutii competente cu plata prestatiilor familiale.

(3) Institutia competentă emite decizia de recuperare a sumelor, care se comunică lucrătorului migrant si, după caz, directiei teritoriale.

(4) Sumele recuperate de către institutiile competente se virează compartimentului. (5) Sumele recuperate integral prin institutiile competente se rambursează trimestrial institutiei competente din statul membru.

 

CAPITOLUL IV

Drepturile cetătenilor cu resedinta în România

care au desfăsurat sau desfăsoară activităti salariale

sau independente în alte state membre

 

Art. 36. - (1) Beneficiază de prevederile Regulamentului si ale Regulamentului de aplicare si persoanele, cetăteni români, cetăteni străini, apatrizi sau refugiati, care au resedinta în România, dacă acestia se află în următoarele situatii:

a) au desfăsurat sau desfăsoară activităti salariale ori independente în alte state membre ale Uniunii Europene;

b) au beneficiat sau beneficiază de indemnizatii de somaj din partea altor state membre;

c) sunt titulari de pensie acordată de alte state membre;

d) statul membru prevede acordarea unor prestatii familiale speciale pentru copiii orfani, în cazul lucrătorilor decedati.

(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) au dreptul la prestatiile familiale din statul membru în care îsi desfăsoară activitatea, în conditiile prevăzute de legislatia acelui stat membru.

(3) Perioadele de activitate salarială sau independentă, de somaj si cele de pensie realizate de persoanele prevăzute la alin. (1) în acele state membre se iau în considerare la stabilirea dreptului la prestatii familiale pe teritoriul României.

(4) Persoanele care au domiciliul sau resedinta în România, care au desfăsurat activităti în alte state membre, dar care îsi încheie activitatea si revin pe teritoriul României, depun cererile de prestatii conform legislatiei române în vigoare.

Art. 37. - (1) Pentru a beneficia de prestatiile familiale într-un stat membru, persoanele prevăzute la art. 36 alin. (1) depun o cerere la institutia competentă cu acordarea prestatiilor familiale din statul membru.

(2) În cazul titularilor de pensie si al solicitantilor de prestatii familiale pentru orfani, acestia pot depune cererea si la directiile teritoriale, care o vor transmite uneia dintre institutiile competente din statul membru în care acestia au dreptul la pensie sau la prestatii pentru copiii orfani.

(3) În sprijinul cererii lor, persoanele prevăzute la art. 36 alin. (1) trebuie să prezinte formularul E 401, completat la punctul B de către autoritatea competentă din România în materie de stare civilă, respectiv serviciul public comunitar local de evidentă a persoanelor.

(4) Cererea trebuie însotită, după caz, si de alte formulare europene, în functie de situatia familială sau profesională a persoanelor prevăzute la art. 36 alin. (1). Institutiile responsabile cu completarea formularelor europene solicitate de persoanele prevăzute la art. 36 alin. (1) sunt cele prevăzute în anexa nr. 3 la instructiuni.

(5) În cazul în care persoanele prevăzute la art. 36 alin. (1) nu prezintă formularele europene completate la partea B, institutiile competente din statele membre în care îsi desfăsoară activitatea acestea pot solicita institutiilor din România, direct sau prin intermediul compartimentului, completarea formularelor europene pentru aceste persoane.

(6) Dacă din datele cuprinse în formularele europene sau în notificările transmise de către institutiile competente din alte state membre rezultă că persoanele prevăzute la art. 36 alin. (1) si-au stabilit resedinta în alt stat membru împreună cu membrii lor de familie, directiile teritoriale încetează dreptul la prestatii familiale pentru aceste persoane, începând cu luna următoare primirii documentelor, înstiintând despre aceasta statul membru respectiv.

(7) În situatia prevăzută la alin. (6), dacă directiile teritoriale nu reprezintă institutiile competente cu plata prestatiilor familiale pentru membrii de familie ai persoanelor prevăzute la art. 36 alin”(1), acestea informează celelalte institutii competente prevăzute la art. 2 alin. (6) din ordin de necesitatea încetării dreptului la prestatii pentru aceste persoane si membrii lor de familie.

(8) În situatia în care persoanele prevăzute la art. 36 alin. (1) au dreptul la prestatii familiale pentru membrii lor de familie care au resedinta pe teritoriul României, în statul membru în care, după caz, îsi desfăsoară activitatea, beneficiază de prestatii de somaj sau sunt titulari de pensie, directiile teritoriale vor reanaliza dosarele membrilor de familie ai acestor persoane, stabilind, în baza formularelor europene sau în baza notificărilor primite de la acele state membre, dreptul la prestatii familiale pentru aceste persoane si cuantumul la care au dreptul, conform legislatiei române în vigoare, Regulamentului si Regulamentului de aplicare.

(9) Pentru persoanele prevăzute la art. 36 alin. (1), dreptul la prestatii familiale în România se stabileste aplicându-se în mod corespunzător prevederile cap. II.

 

CAPITOLUL V

Descrierea formularelor europene utilizate pentru stabilirea dreptului la prestatii familiale

 

Art. 38. - (1) Formularul E 401 reprezintă atestatul privind componenta familiei în vederea acordării prestatiilor familiale.

(2) În acest formular sunt mentionati membrii familiei lucrătorului migrant, ai lucrătorului migrant aflat în somaj sau ai titularului de pensie care îsi au resedinta pe teritoriul unui stat membru, altul decât statul competent, si este eliberat după cum urmează:

a) de către autoritătile competente în probleme de stare civilă din tara de resedintă a membrilor familiei lucrătorului migrant;

b) de către institutia competentă în materie de asigurare de boală de la locul de resedintă a membrilor de familie;

c) de către o altă institutie desemnată de autoritatea competentă a statului membru pe teritoriul căruia îsi au resedinta membrii familiei lucrătorului migrant.

(3) În cazul României, partea A a formularului E 401 este completată de către directia teritorială, iar partea B, de către autoritătile administratiei publice locale, prin oficiul de stare civilă de la resedinta solicitantului, sau de compartimentul de stare civilă din cadrul serviciului public comunitar de evidentă a persoanelor de la resedinta solicitantului ori, după caz, de structurile teritoriale ale Oficiului Român pentru Imigrări, conform anexei nr. 3 la instructiuni.

(4) Formularul trebuie prezentat institutiilor competente, în sprijinul unei cereri de prestatii familiale. Formularul are valabilitate un an si trebuie reînnoit în fiecare an, la solicitarea institutiilor competente. Modelul formularului este prevăzut în anexa nr. 2 la instructiuni.

Art. 39. - (1) Formularul E 402 reprezintă atestatul privind continuarea studiilor în vederea acordării prestatiilor familiale.

(2) Partea A a formularului este completată de institutia competentă cu plata prestatiilor familiale, iar partea B se completează de către unitătile si institutiile de învătământ la care este înscris copilul solicitantului de prestatii, conform anexei nr. 3 la instructiuni.

(3) Formularul este solicitat de statele competente cu acordarea prestatiilor familiale a căror legislatie extinde perioada de acordare a prestatiilor familiale peste limita generală de vârstă a copilului, în cazul în care acesta îsi continuă studiile.

(4) Modelul formularului este prevăzut în anexa nr. 2 la instructiuni.

Art. 40. - (1) Formularul E 403 reprezintă atestatul de învătare si/sau de formare profesională în vederea acordării prestatiilor familiale.

(2) Partea A a formularului este completată de institutia competentă cu plata prestatiilor familiale, iar partea B se completează de persoana, întreprinderea sau institutia responsabilă cu ucenicia ori formarea profesională a copilului solicitantului de prestatii familiale, conform anexei nr. 3 la instructiuni.

(3) Modelul formularului este prevăzut în anexa nr. 2 la instructiuni.

Art. 41. - (1) Formularul E 404 reprezintă certificatul medical în vederea acordării prestatiilor familiale.

(2) Acest formular este completat în partea A de către institutia competentă cu plata prestatiilor familiale, iar în partea B, de institutia de asigurări de boală din tara de resedintă a membrilor familiei solicitantului, conform anexei nr. 3 la instructiuni.

(3) Modelul formularului este prevăzut în anexa nr. 2 la instructiuni.

Art. 42. - (1) Formularul E 405 reprezintă atestatul privind totalizarea perioadelor de asigurare, de angajare sau de activitate independentă ori privind cazurile de ocupări succesive în mai multe state membre, între termenele de plată prevăzute de legislatia acestor state.

(2) Acest document este utilizat pentru a rezolva problema cumulului de prestatii familiale în cazul unor activităti succesive pe teritoriul mai multor state membre si, de asemenea, pentru a permite luarea în considerare a unor perioade de asigurare realizate pe teritoriul unui stat membru, în vederea deschiderii dreptului la prestatii familiale pe teritoriul noului stat de angajare.

(3) Formularul E 405 este eliberat la solicitarea lucrătorului migrant, după cum urmează:

a) de către institutia competentă în materie de prestatii familiale a statului membru la care lucrătorul migrant a fost asigurat ultima dată;

b) de către o altă institutie desemnată de autoritatea competentă din acest stat membru.

(4) Acest formular este completat în partea A de institutia competentă cu plata prestatiilor familiale, iar în partea B, de institutia competentă în materie de prestatii familiale de care apartinea înainte solicitantul, conform anexei nr. 3 la instructiuni.

(5) Modelul formularului este prevăzut în anexa nr. 2 la instructiuni.

Art. 43. - (1) Formularul E 406 reprezintă atestatul privind prezentarea la examenele medicale postnatale.

(2) Acest document este destinat institutiilor de alocatii familiale franceze, pentru a atesta faptul că respectivul copil a efectuat vizitele medicale postnatale obligatorii prevăzute de legislatia franceză.

(3) Formularul este completat în partea A de institutia competentă cu plata prestatiilor familiale, iar în partea B, de medicul curant al copilului solicitantului, conform anexei nr. 3 la instructiuni.

(4) Modelul formularului este prevăzut în anexa nr. 2 la instructiuni.

Art. 44. - (1) Formularul E 407 reprezintă certificatul medical în vederea acordării unei alocatii familiale speciale sau unor alocatii familiale majorate pentru copiii cu handicap.

(2) Formularul este completat în partea A de institutia competentă cu plata prestatiilor familiale, iar în partea B, de medicul desemnat al institutiei de la locul de resedintă al membrilor de familie ai solicitantului, conform anexei nr. 3 la instructiuni.

(3) Modelul formularului este prevăzut în anexa nr. 2 la instructiuni.

Art. 45. - (1) Formularul E 411 reprezintă cererea de informatii privind dreptul la prestatii familiale în statul de resedintă al membrilor familiei.

(2) Formularul este completat în partea A de institutia competentă cu plata prestatiilor familiale, iar în partea B, de institutia competentă de la locul de resedintă al membrilor de familie ai lucrătorului migrant, conform anexei nr. 3 la instructiuni.

(3) Formularul este utilizat pentru a rezolva problemele legate de cumulul prestatiilor familiale si pentru a permite institutiei competente să stie dacă dreptul la prestatii, deschis potrivit legislatiei sale, este suspendat ca urmare a unei activităti profesionale exercitate în statul de resedintă al familiei. (4) Modelul formularului este prevăzut în anexa nr. 2 la instructiuni.

Art. 46. - (1) Formularul E 001 este utilizat la solicitarea sau comunicarea de informatii, precum si la solicitarea de formulare sau relansarea unei cereri atunci când formularele existente nu sunt adaptabile unei situatii date.

(2) Formularul are ca scop facilitarea schimburilor dintre institutiile statelor membre, evitarea, în măsura posibilului, a adreselor care trebuie traduse si care prelungesc termenele de instrumentare a dosarelor.

(3) Formularul E 001 este completat de institutia care doreste să obtină informatii suplimentare despre un dosar ori să relanseze o cerere precedentă, să solicite un formular sau documente precise ori să comunice informatii privind schimbarea situatiei unui asigurat sau a unui membru al familiei acestuia.

(4) Formularul se adresează institutiei statului membru care detine informatia sau documentele justificative ori statului membru căreia informatia îi va fi utilă.

(5) Institutia care doreste să obtină informatii specifice privind situatia unui lucrător sau care doreste să obtină un formular specific completează partea A a formularului E 001 si îl adresează institutiei statului membru care detine informatiile, documentele sau formularele dorite.

(6) Formularul este completat în partea A de către institutia care doreste să obtină informatii suplimentare privind situatia unui lucrător migrant, iar partea B este completată de către institutia statului care primeste un formular E 001, aceasta comunicând informatiile, documentele sau formularele solicitate ori confirmând primirea informatiilor comunicate, conform anexei nr. 3 la instructiuni.

(7) Modelul formularului este prevăzut în anexa nr. 2 la instructiuni.

Art. 47. - (1) Formularul E 104 reprezintă atestatul privind totalizarea perioadelor de asigurare, de muncă sau de resedintă.

(2) Formularul nu este specific domeniului prestatii familiale si este emis de institutia de asigurare în caz de boală din statul membru de resedintă al solicitantului de prestatii familiale si nu reprezintă un formular specific pentru domeniul prestatiilor familiale.

(3) Copia formularului E 104 poate înlocui formularul E 405.

 

CAPITOLUL VI

Dispozitii finale

 

Art. 48. - Regulamentul si Regulamentul de aplicare se adresează tuturor cetătenilor statelor membre ale Uniunii Europene, dar si cetătenilor statelor terte care au resedinta si desfăsoară o activitate pe teritoriul unui stat membru.

Art. 49. - Cooperarea dintre institutiile competente se desfăsoară conform prevederilor art. 84 si 84a din Regulament.

Art. 50. - Scutirile sau reducerile de taxe pentru actele, documentele si certificatele de orice fel solicitate în scopul aplicării Regulamentului si Regulamentului de aplicare, precum si scutirile de autentificare ale documentelor se realizează conform art. 85 din Regulament.

Art. 51. - Procedurile privind înaintarea cererilor declaratiilor sau apelurilor către autoritătile, institutiile sau instantele judecătoresti ale unui stat membru sunt cele prevăzute la art. 86 din Regulament.

Art. 52. - Anexele nr. 1-3*) fac parte integrantă din prezentele instructiuni.


*) Anexele nr. 1-3 se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 42 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul

pentru vânzări si relatii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

Nr. 2.190 din 28 decembrie 2007

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 963 din 21 decembrie 2007

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 570/116/2007 pentru aprobarea Normelor tehnice privind implementarea, evaluarea si finantarea programelor nationale de sănătate, responsabilitătile în monitorizarea si controlul acestora, detalierea pe subprograme si activităti, indicatorii specifici, precum si unitătile sanitare prin care se derulează acestea în anul 2007

 

Văzând referatele de aprobare nr. 13.794/2007 al Agentiei Nationale de Programe si nr. 5.150/2007 al directorului general al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

având în vedere prevederile art. 48 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, si ale Hotărârii Guvernului nr. 292/2007 pentru aprobarea programelor nationale de sănătate în anul 2007, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările si completările ulterioare, al art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii publice si presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 570/116/2007 pentru aprobarea Normelor tehnice privind implementarea, evaluarea si finantarea programelor nationale de sănătate, responsabilitătile în monitorizarea si controlul acestora, detalierea pe subprograme si activităti, indicatorii specifici, precum si unitătile sanitare prin care se derulează acestea în anul 2007, publicat în Monitorul Oficial al României,

Partea I, nr. 225 si 225 bis din 2 aprilie 2007, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează :

1. La anexa nr. 1 sectiunea IA punctul 4, litera a) se modifică si va avea următorul cuprins:

„a) programul national de profilaxie, subprogramul privind bolile netransmisibile - obiectivul nr. 2 - prevenirea, controlul si tratamentul în patologia oncologică si obiectivul nr. 6 - tratamentul bolilor cardiovasculare, al hemofiliei si talasemiei;”.

2. La anexa nr. 1 sectiunea IA punctul 14, litera l) se modifică si va avea următorul cuprins:

„l) Servicii de tipărire si expediere a taloanelor securizate, a scrisorilor de informare a populatiei si a scrisorilor de informare a medicilor de familie, însotite de documentele necesare informării acestora, prin Casa Natională de Asigurări de Sănătate, din sumele prevăzute în programul national privind evaluarea stării de sănătate a populatiei în asistenta medicală primară, din veniturile proprii ale Ministerului Sănătătii Publice, titlul 51 «Transferuri între unităti ale administratiei publice»”.

3. La anexa nr. 1 sectiunea IA punctul 14, litera m) se modifică si va avea următorul cuprins:

„m) Tehnica de calcul, programele informatice necesare colectării, validării, raportării, preluării raportărilor privind serviciile acordate în cadrul programului, centralizării si prelucrării datelor colectate, precum si serviciile de comunicatii, necesare derulării programului national privind evaluarea stării de sănătate a populatiei în asistenta medicală primară, din sumele aferente acestui program finantat din veniturile proprii ale Ministerului Sănătătii Publice. Tehnica de calcul se dă în folosintă gratuită cabinetelor de medicină de familie, prin autoritătile de sănătate publică, pentru derularea Programului national privind evaluarea stării de sănătate a populatiei în asistenta medicală primară.”

4. La anexa nr. 1 sectiunea IA articolul 14, după litera m) se introduce o literă nouă, litera n), cu următorul cuprins:

“n) Elaborarea, întretinerea si actualizarea programelor informatice mentionate la lit. m), necesare colectării, validării, raportării, preluării raportărilor, centralizării si prelucrării datelor colectate în cadrul Programului national privind evaluarea stării de sănătate a populatiei în asistenta medicală primară, se realizează de către Scoala Natională de Sănătate Publică si Management Sanitar, în baza contractelor încheiate cu Ministerul Sănătătii Publice, prin Agentia Natională pentru Programe de Sănătate.”

5. La anexa nr. 2 punctul 1 „Program national de profilaxie” subpunctul 1.1. ”Subprogramul de sănătate publică” obiectivul 1 ”Realizarea imunizărilor conform Calendarului national de vaccinare”, teza „Buget total” se modifică si va avea următorul cuprins:

„Buget total: 49.985 mii lei

Buget de stat - bunuri si servicii: 49.985 mii lei”.

6. La anexa nr. 2 punctul 1 „Program national de profilaxie” subpunctul 1.1 „Subprogramul de sănătate publică” obiectivul 2.1 „Supravegherea si controlul infectiei HIV/SIDA”, teza „Buget total” se modifică si va avea următorul cuprins:

„Buget total: 10.135 mii lei

Buget de stat transferuri: 630 mii lei

Venituri proprii - bunuri si servicii: 9.505 mii lei”.

7. La anexa nr. 2 punctul 1 ”Program national de profilaxie” subpunctul 1.1 ”Subprogramul de sănătate publică” obiectivul 2.2 „Supravegherea si controlul tuberculozei”, teza „Buget total” se modifică si va avea următorul cuprins:

„Buget total: 4.487 mii lei

Buget de stat - bunuri si servicii: 1.382 mii lei

- transferuri: 3.105 mii lei”.

8. La anexa nr. 2 punctul 1 „Program national de profilaxie” subpunctul 1.1 ”Subprogramul de sănătate publică” obiectivul 2.3 „Supravegherea si controlul infectiilor cu transmitere sexuală (ITS)”, teza „Buget total” se modifică si va avea următorul cuprins:

„Buget total: 869 mii lei

Buget de stat - transferuri: 869 mii lei”.

9. La anexa nr. 2 punctul 1 „Program national de profilaxie” subpunctul 1.1 „Programul de sănătate publică” obiectivul 2.4 „Supravegherea si controlul altor boli transmisibile”, teza „Buget total” se modifică si va avea următorul cuprins:

„Buget total: 8.332 mii lei

Buget de stat - bunuri si servicii: 8.332 mii lei”.

10. La anexa nr. 2 punctul 1 „Program national de profilaxie” subpunctul 1.1 „Subprogramul de sănătate publică” obiectivul 2 „Prevenirea si supravegherea HIV, TB, ITS si a altor boli transmisibile”, teza „Buget total obiectiv 2” se modifică si va avea următorul cuprins:

„BUGET TOTAL OBIECTIV 2: 23.823 mii lei

Buget de stat: - bunuri si servicii: 9.714 mii lei

- transferuri: 4.604 mii lei

Venituri proprii: - bunuri si servicii: 9.505 mii lei”.

11. La anexa nr. 2 punctul 1 „Program national de profilaxie” subpunctul 1.1 „Subprogramul de sănătate publică” obiectivul 3 „Supravegherea si controlul infectiilor nosocomiale”, teza „Buget total”se modifică si va avea următorul cuprins:

„Buget total: 3.150 mii lei

Buget de stat - transferuri: 3.150 mii lei”.

12. La anexa 2 punctul 1 „Program national de profilaxie” subpunctul 1.1 „Subprogramul de sănătate publică” obiectivul 4 „Prevenirea îmbolnăvirilor prin monitorizarea factorilor determinanti din mediul de viată si muncă”, teza „Buget total” se modifică si va avea următorul

cuprins:

„Buget total: 10.692 mii lei

Buget de stat: - bunuri si servicii: 6.205 mii lei

- transferuri: 4.487 mii lei”.

13. La anexa nr. 2 punctul 1 „Program national de profilaxie” subpunctul 1.1 „Subprogramul de sănătate publică” obiectivul 5 „Promovarea sănătătii si a unui stil de viată sănătos”, teza „Buget total” se modifică si va avea următorul cuprins:

„Buget total: 2.654 mii lei

Buget de stat: - bunuri si servicii: 2.294 mii lei

- transferuri: 360 mii lei”.

14. La anexa nr. 2 punctul 1 „Program national de profilaxie” subpunctul 1.1 „Subprogramul de sănătate publică” obiectivul 6 „Hematologie si securitate transfuzională”, teza „Buget total” se modifică si va avea următorul cuprins:

„Buget total: 72.628 mii lei

Buget de stat: - bunuri si servicii: 72.628 mii lei”.

15. La anexa nr. 2 punctul 1 „Program national de profilaxie” subpunctul 1.2 „Subprogramul privind bolile netransmisibile”, titlul obiectivului se modifică si va avea următorul cuprins:

„OBIECTIV 2: Prevenirea, controlul si tratamentul în patologia oncologică”.

16. La anexa nr. 2 punctul 1 „Program national de profilaxie” subpunctul 1.2 „Subprogramul privind bolile netransmisibile” obiectivul 2 „Prevenirea si controlul în patologia oncologică”, teza „Buget total” se modifică si va avea următorul cuprins:

„Buget total: 41.007 mii lei

Buget de stat - transferuri: 41.007 mii lei, din care transferuri către bugetul FNUASS: 39.290 mii lei”.

17. La anexa nr. 2 punctul 1 „Program national de profilaxie” subpunctul 1.2 „Subprogramul privind bolile netransmisibile” obiectivul 6.2 „Tratamentul hemofiliei si talasomiei”, teza „Buget total” se modifică si va avea următorul cuprins:

„Buget total: 18.000 mii lei

Buget de stat: transferuri către bugetul FNUASS: 18.000 mii lei”.

18. La anexa nr. 2 punctul 1 „Program national de profilaxie” subpunctul 1.3 „Subprogramul de sănătate a femeii si copilului” obiectivul 4 „Profilaxia anemiei feriprivela gravidă”, teza „Buget total” se modifică si va avea următorul cuprins:

„Buget total: 727 mii lei

Buget de stat: bunuri si servicii: 727 mii lei”.

19. La anexa nr. 2 punctul 1 „Program national de profilaxie” subpunctul 1.3 „Subprogramul de sănătate a femeii si copilului”, la obiectivul 5 „Îmbunătătirea calitătii si eficientei consultatiei prenatale” teza „Buget total = 400 mii lei/Buget stat: bunuri si servicii: 400 mii lei” se abrogă.

20. La anexa nr. 2 punctul 1 „Program national de profilaxie” subpunctul 1.3 „Subprogramul de sănătate a femeii si copilului” obiectivul 6 „Profilaxia anemiei feriprive la copil”, teza „Buget total” se modifică si va avea următorul cuprins:

„Buget total: 1.662 mii lei

Buget de stat: bunuri si servicii: 1.662 mii lei”.

21. La anexa nr. 2 punctul 1 „Program national de profilaxie” subpunctul 1.3 „Subprogramul de sănătate a femeii si copilului” obiectivul 7 „Profilaxia rahitismului carential al copilului”, teza „Buget total” se modifică si va avea următorul cuprins:

„Buget total: 2.072 mii lei

Buget de stat: bunuri si servicii: 2.072 mii lei”.

22. La anexa nr. 2 punctul 1 „Program national de profilaxie” subpunctul 1.3 „Subprogramul de sănătate a femeii si copilului”, la obiectivul specific 12.1 „Prevenirea deficientelor senzoriale si a tulburărilor de dezvoltare neuropsihomotorie la copil” activitatea 4 se modifică si va avea următorul cuprins:

„4. Procurare de teste specifice, consumabile, materiale si obiecte specifice necesare pentru diagnosticul, tratamentul si recuperarea epilepsiilor, paraliziilor cerebrale si deficitului neuropsihomotor”.

23. La anexa nr. 2 punctul 2 „Programul national de sănătate mintală” subpunctul 2.1.„Subprogramul de profilaxie în patologia psihiatrică si psihosocială”, teza „Buget total” se modifică si va avea următorul cuprins:

„Buget total: 64.300 mii lei, din care:

Buget de stat: - bunuri si servicii: 945 mii lei

- transferuri: 1.700 mii lei

- transferuri de capital: 57.559 mii lei

Venituri proprii: - transferuri: 800 mii lei

- transferuri de capital: 18.000 mii lei”.

24. La anexa nr. 2 punctul 3 „Programul national de diabet zaharat si alte boli de nutritie”, teza „Buget total” se modifică si va avea următorul cuprins:

„Buget total: 273.832 mii lei

Buget de stat: - transferuri: 2.023 mii lei

Venituri proprii: - transferuri: 271.809 mii lei, din care transferuri către bugetul FNUASS: 262.625 mii lei”.

25. La anexa nr. 2 punctul 4 „Programul national de transplant de organe, tesuturi si celule”, teza „Buget total” se modifică si va avea urmatorul cuprins:

„Buget total: 81.350 mii lei

Buget de stat: - bunuri si servicii: 500 mii lei

- transferuri: 1.000 mii lei

Venituri proprii: - transferuri: 79.850 mii lei, din care transferuri către bugetul FNUASS: 31.000 mii lei”.

26. La anexa nr. 2 punctul 5 „Program national de tratament în străinătate”, teza „Buget total” se modifică si va avea următorul cuprins:

„Buget total: 7.205 mii lei

Buget de stat - bunuri si servicii : 7.205 mii lei”.

27. La anexa nr. 2 punctul 6 „Programul national de asistentă comunitară si actiuni pentru sănătate”, teza „Buget total” se modifică si va avea următorul cuprins:

„Buget total: 23.110 mii lei

Buget de stat: - transferuri: 23.110 mii lei”.

28. La anexa nr. 2 punctul 7 „Programul national al rezervei Ministerului Sănătătii Publice”, teza „Buget total” se modifică si va avea următorul cuprins:

„Buget total: 56.406 mii lei

Venituri proprii: - bunuri si servicii: 56.406 mii lei”.

29. La anexa nr. 2 punctul 8 „Programul national privind evaluarea stării de sănătate a populatiei în asistenta medicală primară”, teza „Buget total“ se modifică si va avea următorul cuprins:

„Buget total: 322.981 mii lei

Venituri proprii: - bunuri si servicii: 200 mii lei

- transferuri: 281.181 mii lei, din care transferuri către bugetul FNUASS: 281.181 mii lei

- cheltuieli de capital: 41.600 mii lei”.

Art. II. - (1) Pentru asigurarea continuitătii tratamentului bolnavilor cuprinsi în programele nationale de sănătate se prelungeste aplicabilitatea Ordinului ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 570/116/2007 pentru aprobarea Normelor tehnice privind implementarea, evaluarea si finantarea programelor nationale de sănătate, responsabilitătile în monitorizarea si controlul acestora, detalierea pe subprograme si activităti, indicatorii specifici, precum si unitătile sanitare prin care se derulează acestea în anul 2007, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezentul ordin, pentru trimestrul I al anului 2008.

(2) Sumele alocate din bugetul Ministerului Sănătătii Publice si din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate în trimestrul I al anului 2008 pentru finantarea programelor/subprogramelor nationale de sănătate prevăzute în anexă se stabilesc la nivelul mediilor lunare ale prevederilor anului 2007.

(3) Începând cu data de 1 ianuarie 2008, achizitia de medicamente si materiale sanitare specifice pentru subprogramele pentru care, în anul 2007, medicamentele si materialele sanitare specifice au fost asigurate în baza actelor aditionale la contractele încheiate de Casa Natională de Asigurări de Sănătate ca urmare a derulării licitatiilor la nivel national se va realiza, în conditiile legii, de către unitătile sanitare care derulează respectivele subprograme, decontarea acestora realizându-se de către casele de asigurări de sănătate, în baza contractelor încheiate în acest sens cu unitătile sanitare .

Art. III. - Agentia Natională pentru Programe de Sănătate, directiile de specialitate din Ministerul Sănătătii Publice, Casa Natională de Asigurări de Sănătate, autoritătile de sănătate publică, casele de asigurări de sănătate, precum si institutiile publice si unitătile sanitare nominalizate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. IV. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul Sănătătii Publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Vasile Ciurchea

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind supervizarea si desemnarea furnizorilor de servicii de navigatie aeriană, RACR-SSNA, editia 02/2008

 

Pentru îndeplinirea atributiilor ce revin Ministerului Transporturilor ca autoritate de stat în domeniul transporturilor, în scopul asigurării cadrului juridic care să permită exercitarea, după data aderării României la Uniunea Europeană, a anumitor atributii specifice autoritătii de stat în domeniul aviatiei civile, care decurg din dispozitiile Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului nr. 549 din 10 martie 2004 care stabileste cadrul pentru crearea Cerului European Unic (Regulamentul-cadru), ale Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului nr. 550 din 10 martie 2004 privind furnizarea serviciilor de navigatie aeriană în Cerul European Unic (Regulamentul furnizării serviciilor), si ale Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului nr. 552 din 10 martie 2004 privind interoperabilitatea retelei europene de management al traficului aerian (Regulamentul interoperabilitătii), publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 96 din 31 martie 2004, împreună cu cele ale regulilor de implementare adoptate de Comisia Europeană în baza acestor regulamente, precum Regulamentul Comisiei nr. 2.096 din 20 decembrie 2005 care stabileste cerintele comune pentru furnizarea serviciilor de navigatie aeriană, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 335 din 21 decembrie 2005, Regulamentul Comisiei nr. 1.032 din 6 iulie 2006 care stabileste cerinte pentru sistemele automate pentru schimbul de date de zbor în scopul notificării, coordonării si transferului zborurilor între unitătile de control al traficului aerian, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 186 din 7 iulie 2006, si Regulamentul Comisiei nr. 1.033 din 4 iulie 2006 care stabileste cerinte privind procedurile pentru planurile de zbor în faza dinaintea zborului pentru Cerul European Unic, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 186 din 7 iulie 2006, precum si Regulamentul Comisiei nr. 633 din 7 iunie 2007 care stabileste cerinte pentru aplicarea unui protocol de transfer al mesajelor de zbor folosit în scopul notificării, coordonării si transferului zborurilor între unitătile de control al traficului aerian, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 146 din 8 iunie 2007, ce fac parte din cadrul de reglementare armonizat pentru crearea Cerului European Unic instituit în Uniunea Europeană, denumit în continuare legislatia Cerului European Unic,

având în vedere desemnarea Regiei Autonome „Autoritatea Aeronautică Civilă Română” ca autoritate natională de supervizare, organism tehnic specializat pentru îndeplinirea functiei de supervizare a sigurantei zborului în aviatia civilă la nivel national, conform Ordinului ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.185/2006,

în temeiul prevederilor art. 4 lit. e) si f) din Ordonanta Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 12, 61 si 63 din Ordonanta Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 33 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 139/2000 privind activitatea de meteorologie, republicată, ale art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 405/1993 privind înfiintarea Autoritătii Aeronautice Civile Române, cu modificările ulterioare, si ale art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 74/1991 privind înfiintarea Regiei Autonome „Administratia Română a Serviciilor de Trafic Aerian” - ROMATSA, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Reglementarea aeronautică civilă română privind supervizarea si desemnarea furnizorilor de servicii de navigatie aeriană, RACR-SSNA, editia 02/2008, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.647/2006 pentru aprobarea Reglementării Aeronautice Civile Române privind supervizarea si desemnarea furnizorilor de servicii de navigatie aeriană, RACR-SSNA, editia 01/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 864 din 23 octombrie 2006, se abrogă.

Art. 3. - Prevederile prezentului ordin vor fi duse la îndeplinire de către:

a) toti agentii aeronautici civili si persoanele juridice si/sau fizice care intră sub incidenta dispozitiilor prezentului ordin;

b) Regia Autonomă „Autoritatea Aeronautică Civilă Română”, în calitatea sa de organism tehnic specializat desemnat pentru îndeplinirea functiei de supervizare a sigurantei zborului în aviatia civilă, în ceea ce priveste supervizarea agentilor aeronautici civili care furnizează servicii de navigatie aeriană;

c) Ministerul Transporturilor, prin Directia generală aviatie civilă, în ceea ce priveste exercitarea competentelor în domeniul securitătii aeronautice ce revin unei autorităti nationale de supervizare în baza legislatiei Cerului European Unic.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul transporturilor,

Ludovic Orban

 

Bucuresti, 8 ianuarie 2008.

Nr. 11.

 

ANEXĂ

 

REGLEMENTAREA AERONAUTICĂ CIVILĂ ROMÂNĂ

privind supervizarea si desemnarea furnizorilor de servicii de navigatie aeriană, RACR-SSNA, editia 02/2008

 

PREAMBUL

 

(1) Activitatea aeronautică civilă pe teritoriul si în spatiul aerian national este reglementată prin legislatia comunitară aplicabilă acestui domeniu de activitate, prin Codul aerian civil si actele normative nationale din domeniu, precum si în conformitate cu prevederile Conventiei privind aviatia civilă internatională, semnată la Chicago la 7 decembrie 1944, si ale altor tratate internationale la care România este parte.

(2) Prezenta reglementare asigură cadrul juridic national necesar implementării si aplicării anumitor dispozitii ale legislatiei Cerului European Unic

1) care instituie obligatii pentru autoritătile competente din statele membre UE specifice functiei de reglementare în domeniul serviciilor de navigatie aeriană.

Totodată, prezenta reglementare vine în aplicarea Codului aerian civil, fiind complementară Ordinului ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.185/2006 privind desemnarea Regiei Autonome „Autoritatea Aeronautică Civilă Română” ca autoritate natională de supervizare, organism tehnic specializat pentru îndeplinirea functiei de supervizare a sigurantei zborului în aviatia civilă, la nivel national.

(3) RACR-SSNA, editia 02/2008, stabileste norme de aplicare în România a legislatiei Cerului European Unic ce necesită aprobarea autoritătii de stat în domeniul aviatiei civile.

RACR-SSNA, editia 02/2008, înlocuieste în aplicare RACRSSNA, editia 01/2006, care a asigurat cadrul juridic prin care au fost adaptate si transpuse în legislatia natională acele prevederi ale actelor normative comunitare incidente domeniului serviciilor de navigatie aeriană care au necesitat implementarea si

aplicarea încă din perioada de preaderare a României la Uniunea Europeană. Ca urmare a aderării, din RACR-SSNA, editia 02/2008, în raport cu editia precedentă, au fost eliminate acele prevederi prin care se realiza transpunerea în legislatia natională a unor părti ale legislatiei Cerului European Unic, această legislatie fiind, de la data aderării, direct aplicabilă si obligatorie în România în toate elementele sale. RACR-SSNA, editia 02/2008, mentine sau dezvoltă, după caz, în temeiul direct al legislatiei Cerului European Unic si al Codului aerian civil, reguli pentru implementarea si aplicarea în România a acestei legislatii în ceea ce

priveste supervizarea si desemnarea furnizorilor de servicii de navigatie aeriană, acolo unde sunt necesare asemenea reguli în acest scop.

 

CAPITOLUL I

Prevederi generale

RACR-SSNA.005 - Scopul si obiectivele reglementării

 

RACR-SSNA.005(a) - Scopul

(1) Scopul prezentei reglementări este de a stabili, în temeiul unor dispozitii ale legislatiei Cerului European Unic si ale Codului aerian civil cu privire la supervizarea si desemnarea furnizorilor de servicii de navigatie aeriană, reguli si măsuri specifice de implementare a acestor dispozitii în România, după data aderării României la Uniunea Europeană.

(2) În acest scop, prezenta reglementare stabileste atributii si responsabilităti si asigură elemente de cadru juridic necesare la nivel national pentru îndeplinirea anumitor obligatii ce revin în mod direct, conform dispozitiilor legislatiei Cerului European Unic, autoritătii de stat în domeniul aviatiei civile, Regia Autonomă „Autoritatea Aeronautică Civilă Română”, în calitatea de autoritate natională de supervizare în domeniile ei de competente, precum si agentilor aeronautici civili furnizori de servicii de navigatie aeriană (ANSP) si altor persoane fizice si juridice care, prin activitatea pe care o desfăsoară în spatiul aerian national si pe teritoriul României, sunt cuprinse în domeniul de aplicabilitate al legislatiei Cerului European Unic.

RACR-SSNA.005(b) - Obiectivele

În realizarea scopului precizat la RACR-SSNA.005(a), prezenta reglementare are următoarele obiective:

(1) stabileste atributii si responsabilităti specifice ce revin organizatiilor implicate în implementarea si aplicarea legislatiei Cerului European Unic, acolo unde asemenea precizări sunt necesare;

(2) stabileste abordarea prin care R.A. A.A.C.R., în îndeplinirea rolului si a sarcinilor ce revin unei autorităti nationale de supervizare în temeiul legislatiei Cerului European Unic, îsi exercită atributiile în supervizarea agentilor aeronautici civili care furnizează servicii de navigatie aeriană cu precădere sau în exclusivitate pentru traficul aerian general;

(3) stabileste, în temeiul Codului aerian civil si al art. 7 alin. (5) din Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului nr. 550 din 10 martie 2004 privind furnizarea serviciilor de navigatie aeriană în Cerul European Unic, denumit în continuare Regulamentul furnizării serviciilor, reguli ce se aplică agentilor aeronautici civili care furnizează servicii de navigatie aeriană cu precădere sau în exclusivitate altui trafic decât traficului aerian general, precum si procesele de supervizare care trebuie desfăsurate de R.A. A.A.C.R., astfel încât să se asigure conformarea în cea mai mare măsură a acestor furnizori ANSP cu cerintele comune instituite prin legislatia Cerului European Unic pentru furnizarea serviciilor de navigatie aeriană traficului aerian general;

(4) stabileste atributii si responsabilităti în scopul ducerii la îndeplinire de către Ministerul Transporturilor a sarcinilor specifice constând în desemnarea agentilor aeronautici civili în domeniul serviciilor de trafic aerian si al serviciilor meteorologice aeronautice, în baza prevederilor art. 8 si 9 din Regulamentul furnizării serviciilor si tinând cont de atributiile si competentele stabilite autoritătii de stat în domeniul aviatiei civile prin art. 4 al Codului aerian civil;

(5) stabileste anumite măsuri a fi avute în vedere de producătorii care propun furnizorilor ANSP din România, care intră sub incidenta legislatiei Cerului European Unic, sisteme si componente de sisteme spre a fi integrate si exploatate în cadrul retelei europene de management al traficului aerian (EATMN);

(6) stabileste anumite măsuri a fi avute în vedere de organizatiile recunoscute în temeiul art. 3 din Regulamentul furnizării serviciilor si de organismele notificate în temeiul art. 8 din Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului nr. 552 din 10 martie 2004 privind interoperabilitatea retelei europene de management al traficului aerian, denumit în continuare Regulamentul interoperabilitătii;

(7) stabileste atributii, competente si responsabilităti specifice pentru derularea în bune conditii a anumitor procese de notificare a Comisiei Europene si a celorlalte state membre UE dispuse prin legislatia Cerului European Unic;

(8) stabileste reguli în scopul coordonării si colaborării între MT/DGAvC si R.A. A.A.C.R. în exercitarea atributiilor lor de autorităti nationale de supervizare în domeniile lor de competente si în aplicarea legislatiei Cerului European Unic;

(9) stabileste reguli generale si atributii privind politica de derogări de la cerintele comune aplicabile furnizării serviciilor de navigatie aeriană.

 


1) Prin legislatia Cerului European Unic se întelege cadrul de reglementare armonizat pentru crearea Cerului European Unic la care face referire art. 3

al Regulamentului CE al Parlamentului European si al Consiliului nr. 549 din 10 martie 2004 care stabileste cadrul pentru crearea Cerului European Unic

(Regulamentul-cadru), împreună cu celelalte regulamente CE specificate în art. 3 si cu regulile de implementare adoptate de Comisia Europeană în baza acestora.

2) Acolo unde legislatia Cerului European Unic stabileste generic anumite sarcini, fără însă a preciza atributii si responsabilităti specifice.

 

 

RACR-SSNA.010 - Domeniul de aplicabilitate

(1) Prezenta reglementare se aplică:

(i) oricărui agent aeronautic civil având locul principal de operare si sediul în România si care furnizează sau care îsi propune să furnizeze un serviciu de

navigatie aeriană ce intră în domeniul de aplicabilitate al legislatiei Cerului European Unic, precum si în atributiile autoritătii de stat în domeniul aviatiei civile potrivit Codului aerian civil;

(ii) oricărui agent aeronautic civil având locul principal de operare si sediul în România si care furnizează sau care îsi propune să furnizeze un serviciu de

navigatie aeriană cu precădere sau în exclusivitate altui trafic aerian decât traficului aerian general, ce intră în atributiile autoritătii de stat în domeniul aviatiei civile;

(iii) Regiei Autonome „Autoritatea Aeronautică Civilă Română” (R.A. A.A.C.R.) în domeniul său de competente ca autoritate natională de supervizare, în ceea ce priveste anumite procese de supervizare care trebuie desfăsurate în baza legislatiei Cerului European Unic, a Codului aerian civil, precum si a altor acte normative prin care i-au fost delegate competente; în acest sens, oriunde în text este utilizată abrevierea R.A. A.A.C.R., aceasta va avea întelesul anterior precizat;

(iv) Ministerului Transporturilor, prin Directia generală aviatie civilă, ca autoritate natională de supervizare în domeniul securitătii aeronautice, în ceea ce

priveste anumite procese de supervizare care trebuie desfăsurate în baza legislatiei Cerului European Unic, a Codului aerian civil, precum si a altor acte normative prin care i-au fost delegate competente; în acest sens, oriunde în text este utilizată abrevierea MT/DGAvC, aceasta va avea întelesul anterior precizat;

(v) Ministerului Transporturilor, în ceea ce priveste desemnarea agentilor aeronautici civili pentru furnizarea serviciilor de trafic aerian si a serviciilor meteorologice aeronautice, în baza art. 8 si 9 din Regulamentul furnizării serviciilor, precum si coordonarea proceselor de raportare si notificare a Comisiei Europene si a celorlalte state membre UE, în concordantă cu prevederile legislatiei Cerului European Unic;

(vi) persoanelor juridice române acreditate sau care intentionează să obtină o acreditare din partea R.A. A.A.C.R. spre a desfăsura activităti specifice

organizatiilor recunoscute în baza art. 3 din Regulamentul furnizării serviciilor;

(vii) organismelor notificate de România Comisiei Europene si celorlalte state membre UE, în temeiul art. 8 din Regulamentul interoperabilitătii, ca fiind

desemnate spre a duce la îndeplinire sarcini legate de evaluarea conformitătii sau a compatibilitătii în vederea utilizării unor componente de sisteme spre a

fi integrate si exploatate în cadrul EATM, la care se face referire în art. 5 din Regulamentul interoperabilitătii, si/sau legate de verificarea de sistem, la care se face referire în art. 6 din Regulamentul interoperabilitătii, si care au obtinut în consecintă numere de identificare din partea Comisiei Europene, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

(viii) producătorilor de sisteme si/sau de componente propuse furnizorilor ANSP în vederea integrării lor în EATMN, având sediul principal al afacerii în

România, acolo unde produsele lor fac obiectul Regulamentului interoperabilitătii sau intră sub incidenta altor prevederi conexe interoperabilitătii specificate în legislatia comunitară;

(ix) persoanelor fizice din cadrul organizatiilor mai sus mentionate care, prin natura atributiilor si competentelor lor, duc la îndeplinire sau sunt implicate în activităti si procese aferente furnizării serviciilor de navigatie aeriană, supervizării acestor servicii, realizării interoperabilitătii EATMN, precum si realizării activitătilor de coordonare si de notificare a Comisiei Europene si a celorlalte state membre UE, potrivit dispozitiilor legislatiei Cerului European Unic.

(2) Prezenta reglementare contine prevederi specifice adresate utilizatorilor spatiului aerian si administratorilor aerodromurilor civile în ceea ce priveste anumite relatii de consultare, colaborare si schimb de date operationale care trebuie stabilite cu furnizorii certificati de servicii de navigatie aeriană în sensul prevederilor art. 13 din Regulamentul furnizării serviciilor, precum si în contextul mecanismelor de consultare la care face referire art. 10 din Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului nr. 549 din 10 martie 2004 care stabileste cadrul pentru crearea Cerului European Unic, denumit în continuare Regulamentul-cadru.

 

RACR-SSNA.015 - Remarcă importantă în atentia utilizatorilor prezentei editii a RACR-SSNA:

Dispozitiile si regulile din prezenta editie a RACR-SSNA sunt determinate sau derivă direct din dispozitiile si din celelalte prevederi stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 549/2004 (Regulamentul-cadru), Regulamentul (CE) nr. 550/2004 (Regulamentul furnizării serviciilor), Regulamentul (CE) nr. 552/2004 privind interoperabilitatea EATMN, Regulamentul Comisiei (CE) nr. 2.096/2005 care stabileste cerintele comune pentru furnizarea serviciilor de navigatie aeriană în EATMN si au legătură si cu aplicarea unor dispozitii sau alte prevederi stabilite prin alte regulamente ale Comisiei Europene având statut de reguli de implementare pentru Cerul European Unic. De la data aderării României la UE, aceste regulamente CE sunt obligatorii si direct aplicabile în România în toate elementele lor.

De aceea, dispozitiile si prevederile acestor regulamente CE care, pe durata perioadei de preaderare, făcuseră obiectul transpunerii si implementării prin intermediul RACR-SSNA, editia 01/2006, au fost eliminate din prezenta editie 02/2008 a RACR-SSNA. În prezenta editie au fost mentinute sau completate, după caz, numai acele adaptări si precizări care sunt necesare în scopul implementării si aplicării în Româniaa regulamentelor CE în cauză.

Utilizarea prezentei editii a RACR-SSNA de către persoanele fizice si juridice cărora le este adresat documentul presupune deci în primul rând cunoasterea temeinică si întelegerea corectă de către acestea a dispozitiilor si a celorlalte prevederi din regulamentele CE sus-amintite.

În scopul realizării acestor conditii si pentru a se evita interpretări eronate ale dispozitiilor si regulilor din prezenta editie a RACR-SSNA, utilizatorii reglementării sunt atentionati că este necesar ca ea să fie consultată si utilizată în corelare directă cu textele regulamentelor (CE) sus-mentionate. De asemenea, este recomandată consultarea si utilizarea RACR-SSNA împreună cu procedurile si instructiunile de aeronautică civilă emise de R.A. A.A.C.R. în aplicarea legislatiei

Cerului European Unic si a RACR-SSNA-PIAC-SSNA, Supervizarea serviciilor de navigatie aeriană, Partea I (Certificarea si supravegherea continuă a furnizorilor de navigatie aeriană) si Partea a III-a (Interoperabilitatea sistemelor, a procedurilor asociate si a componentelor de sistem în vederea integrării lor în EATMN), editia în vigoare.

În caz contrar, utilizatorii RACR-SSNA sunt atentionati că există risc ridicat de a se interpreta eronat, limitat sau inadecvat sarcinile, obligatiile si răspunderile ce decurg din dispozitiile regulamentelor (CE) în aplicarea lor de către persoanele juridice si fizice responsabile.

 

RACR-SSNA.020 – Documente de referintă

Aplicarea prezentei editii a RACR-SSNA se va face cu respectarea, după caz, a dispozitiilor, regulilor, cerintelor, conditiilor, instructiunilor, procedurilor, precum si, după caz, cu urmarea îndrumărilor si recomandărilor prevăzute în următoarele acte normative, documentatii de referintă si alte documentatii cu caracter orientativ 3):

(1) Ordonanta Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 45 din 26 ianuarie 2001, modificată si completată prin Legea nr. 399/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 22 din 10 ianuarie 2006;

(2) Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.185/2006 privind desemnarea Regiei Autonome „Autoritatea Aeronautică Civilă Română” ca autoritate natională de supervizare, organism tehnic specializat pentru îndeplinirea functiei de supervizare a sigurantei zborului în aviatia civilă, la nivel national, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 602 din 12 iulie 2006;

(3) Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 549 din 10 martie 2004 care stabileste cadrul pentru crearea Cerului European Unic (denumit si Regulamentul-cadru), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 96 din 31 martie 2004;

(4) Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 550 din 10 martie 2004 privind furnizarea serviciilor de navigatie aeriană în Cerul European Unic (denumit si Regulamentul furnizării serviciilor), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 96 din 31 martie 2004;

(5) Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 551 din 10 martie 2004 privind organizarea si utilizarea spatiului aerian în cuprinsul Cerului European Unic (denumit si Regulamentul-cadru), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 96 din 31 martie 2004;

(6) Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 552 din 10 martie 2004 privind interoperabilitatea retelei europene de management al traficului aerian (Regulamentul interoperabilitătii), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 96 din 31 martie 2004;

(7) Regulamentul Comisiei (CE) nr. 2.096/2005 care stabileste cerintele comune pentru furnizarea serviciilor de navigatie aeriană, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 335 din 21 decembrie 2005;

(8) Regulamentul Comisiei (CE) nr. 2.150 din 23 decembrie 2005 care stabileste regulile comune pentru utilizarea flexibilă a spatiului aerian, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 342 din 24 decembrie 2005;

(9) Regulamentul Comisiei (CE) nr. 730/2006 privind clasificarea spatiului aerian si accesul zborurilor operate potrivit regulilor de zbor la vedere deasupra nivelului de zbor FL195, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 128 din 16 mai 2006;

(10) Regulamentul Comisiei nr. 1.032/2006 care stabileste cerinte pentru sistemele automate pentru schimbul de date de zbor în scopul notificării, coordonării si transferului zborurilor între unitătile de control al traficului aerian, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 186 din 7 iulie 2006;

(11) Regulamentul Comisiei nr. 1.033/2006 care stabileste cerinte privind procedurile pentru planurile de zbor în faza dinaintea zborului pentru Cerul European Unic, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 186 din 7 iulie 2006;

(12) Regulamentul Comisiei nr. 633/2007 care stabileste cerinte privind aplicarea unui protocol de transfer al mesajelor de zbor folosit în scopul notificării, al coordonării si al transferului zborurilor între unitătile de control al traficului aerian, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 146 din 8 iunie

2007;

(13) Documentul Comisiei Europene, DG TREN, Directoratul F, Transport Aerian, nr. TREN.F.2/EMM D(2005) din 18 iulie 2006, „Evaluarea conformitătii retelei europene de management al traficului aerian (EATMN)” (Conformity Assessment of the European Air Traffic Management Network

(EATMN));

(14) Documentatia initială de îndrumare EUROCONTROL pentru evaluarea conformitătii sistemelor EATMN, editia 1.4, 20 martie 2006 (Initial Guidelines for the Conformity Assessment of EATMN Systems);

(15) PIAC-SSNA, Supervizarea serviciilor de navigatie aeriană, editia 01/2006, Partea I, „Certificarea si supravegherea continuă a furnizorilor de servicii de navigatie aeriană”, aprobat prin Decizia directorului general al R.A. A.A.C.R. nr. D780/2006.

(16) PIAC-SSNA, Supervizarea serviciilor de navigatie aeriană, editia 01/2006, Partea a III-a, „Interoperabilitatea sistemelor, a procedurilor asociate si a componentelor de sistem în vederea integrării lor în EATMN”, aprobat prin decizie a directorului general al R.A. A.A.C.R. în luna decembrie 2006;

(17) RACR-ATS, Serviciile de trafic aerian, editia 1.0/2005, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 524/2005 (transpunerea anexei nr. 11 OACI, Air Traffic Services);

(18) RACR-ASMET, Asistenta meteorologică a activitătilor aeronautice, editia 3.0/2006, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.289/2006;

(19) RACR-LMET, Licentierea personalului meteorologic aeronautic, editia 1/2004, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 650/2004;

(20) PIAC-CMA, Coduri meteorologice aeronautice, editia 1/2003, aprobată prin Decizia directorului general al AACR nr. 1.111/2003;

(21) PIAC-LMET, Licentierea personalului meteorologic aeronautic, editia 1/2006, aprobată prin Decizia directorului

general al AACR nr. 162/2006;

(22) RACR-AIS, Servicii de informare aeronautică, editia1.0/2005, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor,  constructiilor si turismului nr. 664/2005 (transpunerea anexei nr. 15 OACI, Aeronautical Information Services);

(23) Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 1.317/2002 pentru aprobarea Reglementării Aeronautice Civile Române privind utilizarea sistemelor pentru managementul sigurantei de către furnizorii de servicii pentru managementul traficului aerian, RACR ESARR 3;

(24) Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 617/2004 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind evaluarea si reducerea riscului în managementul traficului aerian - RACR ESARR 4;

(25) circularele de aeronautică civilă în domeniul serviciilor de navigatie aeriană emise de AACR nr. C-AC-SNA 01/2006 si C-AC-SNA 02/2006;

(26) documentatia de îndrumare EUROCONTROL referitoare la Regulamentul Comisiei Europene (CE) nr. 2.096/2005 care stabileste cerintele comune pentru furnizarea serviciilor de navigatie aeriană - Ghid pentru autoritătile nationale de supervizare pentru certificarea furnizorilor de servicii de navigatie aeriană, editia 1.0, 13 ianuarie 2006, document EATMP (EUROCONTROL Guidance material related to the European Commission Regulation No. (EC) 2096/2005 laying down Common requirements for the provision of Air Navigation Services - Guidance Material for the National Supervisory Authorities for

the Certification of Air Navigation Service Providers, ed. 1.0, 13 January 2006, EATMP document);

(27) documentatia de îndrumare EUROCONTROL referitoare la Regulamentul Comisiei Europene (CE) nr. 2.096/2005 care stabileste cerintele comune pentru furnizarea serviciilor de navigatie aeriană - Ghid pentru conformarea furnizorilor de servicii de navigatie aeriană cu cerintele comune, vol. I-III, editia 1.0, 13 ianuarie 2006, document EATMP (EUROCONTROL Guidance material related to the European Commission Regulation No. (EC) 2096/2005

laying down Common requirements for the provision of Air Navigation Services - Guidance Material for Air Navigation Service Providers compliance with the Common Requirements, vol. I-III4), ed. 1.0, 13 January 2006, EATMP document);

(28) cerintele EUROCONTROL pentru reglementarea sigurantei ESARR 1 privind supravegherea sigurantei în managementul traficului aerian, editia 1.0, 5 noiembrie 2004, aprobat prin Decizia nr. 103 din 5 noiembrie 2004 a Comisiei Permanente EUROCONTROL (Safety Regulatory Requirements - ESARR 1, Safety Oversight in ATM, ed. 1.0, 5 November 2004);

            (29) EAM1/ GUI1 - Material explicativ privind cerintele ESARR 1, editia 1.0, 19 aprilie 2005, material consultativ ESARR (Explanatory Material on ESARR 1 Requirements, ed. 1.0, 19 April 2005, ESARR Advisory Material);

(30) EAM1/ GUI 3 - Documentatia de îndrumare EUROCONTROL referitoare la auditare în contextul reglementării sigurantei, editia 1.0, 17 octombrie 2005, material consultativ ESARR (Guidelines for Safety Regulatory Auditing, ed. 1.0, 17 October 2005, ESARR Advisory Material);

(31) EAM1/ GUI5 - Documentatia de îndrumare EUROCONTROL referitoare la aplicarea ESARR 1 în certificarea si desemnarea furnizorilor de servicii, editia 2.0, 6 aprilie 2006, material consultativ ESARR (ESARR 1 in The Certification and Designation of the Service Providers, ed. 2.0, 6 April 2006, ESARR Advisory Material).

 


3) La data elaborării, prezenta editie a RACR-SSNA are legătură directă cu acele documente de referintă care stabilesc dispozitii, reguli, cerinte, alte prevederi privind procesele de certificare, desemnare, supraveghere continuă a furnizorilor ANSP, coordonare, notificare si realizarea interoperabilitătii EATMN în cadrul Cerului European Unic. Au fost deci identificate acele documente de referintă, cu titlu obligatoriu sau de îndrumare, care abordează, în integralitatea lor sau doar în parte, aceste aspecte semnificative ale supervizării sau ale componentelor acestei functii. Prin grija R.A. A.A.C.R., RACR-SSNA va fi revizuită si actualizată periodic în raport cu evolutia în continuare a legislatiei Cerului European Unic (extrem de dinamică) si de aparitia unor noi alte documente ce pot constitui referinte pentru obiectivele urmărite de RACR-SSNA.

 

RACR-SSNA.025 - Definitii si abrevieri

RACR-SSNA.025 (a) - Definitii

Termenii utilizati în prezenta reglementare au întelesul stabilit în legislatia Cerului European Unic, în Codul aerian civil, precum si în Reglementarea aeronautică civilă română privind serviciile de trafic aerian RACR-ATS, editia 1.0/2005, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului

nr. 524/2005.

În contextul prezentei reglementări, notiunea de furnizor de servicii de navigatie aeriană include si o organizatie care a solicitat un certificat pentru a furniza asemenea servicii.

 

RACR-SSNA.025 (b) - Abrevieri

Abrevierile folosite în prezenta reglementare au următoarele semnificatii:

MT - Ministerul Transporturilor;

MT/DGAvC - Directia generală aviatie civilă din cadrul MT;

R.A. A.A.C.R. - Regia Autonomă „Autoritatea Aeronautică Civilă Română” în exercitarea atributiilor de autoritate natională de supervizare în domeniul serviciilor de navigatie aeriană; R.A. ROMATSA - Regia Autonomă „Administratia Română a Serviciilor de Trafic Aerian”;

ANS - servicii de navigatie aeriană;

ATM - managementul traficului aerian;

SMS - sistem de management al sigurantei;

NSA - autoritate natională de supervizare;

EATMN - reteaua europeană de management al traficului aerian;

IOp IR - reguli de implementare a interoperabilitătii, emise prin regulamente CE ale Comisiei Europene în baza Regulamentului interoperabilitătii.

 

CAPITOLUL II

Atributii si responsabilităti ale R.A. A.A.C.R. ca autoritate natională de supervizare (NSA) în domeniul serviciilor de navigatie aeriană RACR-SSNA.030 - Separarea autoritătii nationale de supervizare de furnizarea serviciilor de navigatie aeriană

 

(1) În scopul aplicării dispozitiilor Codului aerian civil referitoare la functionarea autoritătii nationale de supervizare separat de agentii aeronautici civili supusi supervizării si în scopul realizării conformării cu prevederile art. 4 al Regulamentului-cadru, trebuie ca R.A. A.A.C.R. să îndeplinească cel putin următoarele conditii5):

(i) relatiile functionale între directiile/compartimentele din cadrul R.A. A.A.C.R. care furnizează servicii de navigatie aeriană si directiile/compartimentele care

îndeplinesc atributiile specifice autoritătii nationale de supervizare trebuie stabilite astfel încât fiecare dintre cele două entităti să functioneze independent una fată de cealaltă, transparent si coerent la nivelul R.A. A.A.C.R., în baza unor mecanisme manageriale si proceduri care trebuie descrise în Manualul de management al institutiei;

(ii) directiile si compartimentele din cadrul R.A. A.A.C.R. care furnizează servicii de navigatie aeriană se subordonează ierarhic direct directorului general al

R.A. A.A.C.R., neavând niciun fel de relatii ierarhice cu niciuna dintre directiile sau compartimentele care îndeplinesc sau care concură la exercitarea

atributiilor specifice autoritătii nationale de supervizare;

 


4) Vol. I - Air Traffic Services Provider and Communication, Navigation and Surveillance Services Provider, ed. 1.0, 13 January 2006; Vol. II -

Aeronautical Information Services Provider, ed. 1.0, 13 January 2006; Vol. III - Meteorological Services Provider, ed. 1.0, 13 January 2006;

5) Aceste prevederi au în vedere situatia organizatorică si functională a R.A. A.A.C.R. la data elaborării prezentei reglementări.

 

(iii) se va asigura identificarea în contabilitatea R.A. A.A.C.R. a costurilor si veniturilor aferente directiilor si compartimentelor din cadrul R.A. A.A.C.R. care prestează servicii de navigatie aeriană separat de costurile si veniturile aferente exercitării atributiilor specifice autoritătii nationale de supervizare.

(2) R.A. A.A.C.R. va aplica în acest sens mecanisme de control în alocarea bugetară, contabilitate, precum si prin auditare internă si/sau externă a directiilor/compartimentelor în cauză.

(3) În exercitarea atributiilor specifice autoritătii nationale de supervizare, R.A. A.A.C.R. nu va exercita atributii cu implicatii asupra functionării unui furnizor de servicii de navigatie aeriană (de exemplu, prin mecanisme de avizare sau de aprobare a unor documente, procese sau activităti cu caracter operational ale unui furnizor ori legate de functionarea unui furnizor ANSP) 6), cu exceptia acelor situatii, circumstante si procese de supervizare în care R.A. A.A.C.R. detine competente si are asemenea atributii decurgând direct din legislatia Cerului European Unic sau decurgând din legislatia natională fără a se

aduce atingere legislatiei comunitare aplicabile.

 


6) Avizarea sau aprobarea de către R.A. A.A.C.R. a unor specificatii tehnice de sistem sau de componente de sistem, cerinte sau manuale operationale, proceduri operationale dincolo de procedurile si instructiunile cu aplicabilitate generală ori activităti desfăsurate de un furnizor, acolo unde legislatia Cerului European Unic a stabilit că responsabilitatea întocmirii unor asemenea documentatii sau desfăsurării unor activităti/procese revine în mod direct si exclusiv furnizorilor ANSP sau altor entităti implicate constituie o încălcare a dispozitiilor art. 4 al Regulamentului cadru referitoare la obligatia separării cel putin la nivel functional a autoritătii nationale de supervizare de furnizorii ANSP. La data intrării în vigoare a prezentei reglementări îsi încetează aplicabilitatea orice dispozitii, reguli, cerinte sau practici în acest sens care contravin principiului separării functionale, emise prin acte normative la nivelul MT si al institutiilor de sub autoritatea sau din subordinea MT.

 

RACR-SSNA.035 - Prevederi generale referitoare la atributiile de supervizare a serviciilor de navigatie aeriană

(1) În scopul efectuării în mod adecvat a evaluărilor si inspectiilor prevăzute la art. 2 alin. (2) din Regulamentul furnizării serviciilor, R.A. A.A.C.R. va planifica, organiza si desfăsura, printre altele, următoarele activităti si procese:

(i) evaluări de documentatii;

(ii) vizite/misiuni de audit, întelegând prin audit o tehnică de evaluare prin care sunt desfăsurate de manieră documentată examinări sistematice si independente în cadrul procesului de certificare sau de supraveghere continuă ulterioară, cu scopul de a se obtine evidente, dovezi, probe si de a se determina

în mod obiectiv dacă anumite procese si rezultatele lor se conformează cerintelor comune aplicabile si aranjamentelor care sunt necesare pentru a se realiza această conformare, dacă aceste aranjamente sunt implementate în mod efectiv de agentul aeronautic supus supervizării, precum si dacă ele sunt corespunzatoare în vederea realizării obiectivelor serviciilor pentru care a fost solicitată certificarea sau pentru care se exercită supravegherea continuă; si

(iii) inspectii, întelegând prin inspectie o tehnică de evaluare prin care sunt desfăsurate de manieră documentată examinări sistematice si independente

în cadrul procesului de certificare sau de supraveghere continuă ulterioară, cu scopul de a se obtine evidente, dovezi, probe si de a se determina în mod obiectiv dacă anumite aspecte sau părti specifice ale serviciilor de navigatie aeriană ori părti componente specifice ale sistemelor acestor servicii se conformează unor cerinte sau specificatii prescriptive reglementate si publicate în prealabil la nivel comunitar sau national, precum si dacă aceste cerinte si specificatii sunt implementate în mod

efectiv de furnizorul de servicii în cauză.

(2) Evaluările si inspectiile prin care R.A. A.A.C.R. îsi exercită atributiile de supervizare în domeniul său de competente potrivit legislatiei Cerului European Unic si prezentei reglementări, precum si criteriile si modul în care R.A. A.A.C.R. planifică, organizează si desfăsoară aceste activităti si procese se stabilesc în detaliu prin proceduri si instructiuni de aeronautică civilă aprobate prin decizie a directorului general al R.A. A.A.C.R..

(3) Furnizorii de servicii de navigatie aeriană au obligatia să faciliteze desfăsurarea activitătilor si a proceselor la care face referire alin. (1), precum si îndeplinirea sarcinilor si exercitarea rolului R.A. A.A.C.R. ca autoritate natională de supervizare.

(4) În desfăsurarea unui proces de certificare, R.A. A.A.C.R. va îndeplini functia de punct focal în relatia solicitantului cu cele două autorităti nationale de supervizare competente si va emite un certificat numai după încheierea cu concluzii satisfăcătoare a activitătilor de supraveghere initială, după ce a constatat că solicitantul se conformează cerintelor comune aplicabile serviciilor pentru care a solicitat certificarea, precum si după primirea avizului favorabil din partea MT/DGAvC privind conformarea solicitantului cu cerintele comune aplicabile în domeniul securitătii aeronautice. După caz, R.A. A.A.C.R. si MT/DGAvC pot stabili proceduri de coordonare specifice în supervizarea exercitată de cele două entităti pe domeniile specifice de competente ce revin fiecăreia.

 

RACR-SSNA.040 - Acreditarea si/sau utilizarea unei organizatii recunoscute

(1) În baza art. 3 al Regulamentului furnizării serviciilor, R.A. A.A.C.R. poate decide să delege, în întregime sau partial, efectuarea inspectiilor si evaluărilor prevăzute la RACRSSNA. 035 unei/unor persoane juridice autorizate, denumite în continuare organizatii recunoscute, care îndeplinesc cerintele stabilite în anexa nr. 1 la Regulamentul furnizării serviciilor. După caz, R.A. A.A.C.R. îsi va întemeia o asemenea decizie pe volumul/anvergura si complexitatea unor inspectii si evaluări necesare în raport cu resursele umane disponibile ale R.A. A.A.C.R., de competentele specifice ale acestora, precum si de cerintele în timp ale procesului/proceselor de supervizare avut/avute în consideratie.

(2) Acolo unde, în scopul ducerii la îndeplinire a unor activităti de inspectie si evaluare potrivit RACR-SSNA.035, anvergura si complexitatea acestora pot depăsi ocazional sau pe o perioadă mai lungă capacitătile si/sau competentele detinute în mod curent de R.A. A.A.C.R., autoritatea va planifica si va dispune măsuri astfel încât să fie mentinută organizarea si functionarea eficientă a R.A. A.A.C.R. ca NSA. Aceste măsuri pot include, după caz, utilizarea ocazională sau pe o perioadă mai lungă a unei organizatii recunoscute în sensul precizat la alin. (1).

(3) Poate fi utilizată de R.A. A.A.C.R. drept organizatie recunoscută în sensul precizat la alin. (1) o organizatie care detine deja o astfel de recunoastere valabilă în Comunitate potrivit art. 3 alin. (2) din Regulamentul furnizării serviciilor ori o organizatie care nu a detinut o asemenea recunoastere valabilă în Comunitate, dar care, în urma unui proces de verificare a conformitătii, a fost în măsură să demonstreze R.A. A.A.C.R. că îndeplineste cerintele anexei I la Regulamentul furnizării serviciilor si a obtinut din partea R.A. A.A.C.R. acreditarea de organizatie recunoscută.

(4) În efectuarea verificării conformitătii unei organizatii candidate la obtinerea acreditării ca organizatie recunoscută în raport cu cerintele anexei I la Regulamentul furnizării serviciilor, în vederea recunoasterii acesteia în baza art. 3 al aceluiasi regulament, R.A. A.A.C.R. poate apela la serviciile unei organizatii având competente acreditate si/sau recunoscute în Comunitate în domeniul evaluării conformitătii.

(5) R.A. A.A.C.R. poate asuma ea însăsi efectuarea verificării conformitătii unei organizatii în raport de cerintele anexei I la Regulamentul furnizării serviciilor, în vederea recunoasterii acesteia în baza art. 3 al aceluiasi regulament, dar numai cu conditia ca R.A. A.A.C.R. să dispună de auditori externi acreditati în mod corespunzător potrivit normelor nationale si comunitare aplicabile în domeniul în care se face evaluarea conformitătii. Verificarea conformitătii unei organizatii de către R.A. A.A.C.R. în scopul precizat anterior poate fi făcută numai după aprobarea de către directorul general al R.A. A.A.C.R. a unor instructiuni si proceduri specifice pentru acreditarea unei organizatii recunoscute în sensul precizat la alin. (1).

(6) Acreditarea de către R.A. A.A.C.R. a unei organizatii recunoscute în sensul precizat la alin. (1) se notifică în cel mai scurt timp MT/DGAvC, precum si Comisiei Europene si a celorlalte state membre UE.

 

CAPITOLUL III

Implementarea cerintelor comune pentru furnizarea serviciilor de navigatie aeriană. Certificarea si desemnarea furnizorilor RACR-SSNA.050 - Măsuri specifice pentru implementarea cerintelor comune, precum si pentru certificarea si supravegherea continuă a furnizorilor ANSP, în aplicarea dispozitiilor art. 6 si 7 ale Regulamentului furnizării serviciilor si a dispozitiilor si prevederilor Regulamentului Comisiei (CE) nr. 2.096/2005

 

(1) Cerintele comune pentru furnizarea serviciilor de navigatie aeriană în spatiul aerian si pe teritoriul României, la care face referire art. 6 din Regulamentul furnizării serviciilor si care sunt stabilite prin anexele I-V la Regulamentul Comisiei nr. 2.096 din 20 decembrie 2005 care stabileste cerintele comune pentru furnizarea serviciilor de navigatie aeriană, se aplică atât agentilor aeronautici civili care furnizează servicii de navigatie aeriană traficului aerian general, cât si celor care furnizează asemenea servicii cu precădere sau în exclusivitate în beneficiul altui trafic aerian decât GAT7) ,

(2) Cerintele comune prevăzute la alin. (1) constituie principalele criterii de referintă, dar nu unicele, în raport de care cele două entităti desemnate cu rol si atributii de NSA verifică conformarea furnizorilor ANSP în scopul obtinerii unui certificat si mentinerii acestuia pe perioada de valabilitate acordată. După caz, oriunde acest lucru se justifică, R.A. A.A.C.R., respectiv MT/DGAvC pot suplimenta criteriile de referintă în raport de care efectuează supervizarea unui furnizor ANSP, fiecare în propriul domeniu de competente, prin proceduri si instructiuni proprii prin care se specifică ce anume alte referinte de reglementare se aplică suplimentar fată de cerintele comune (precum acte normative comunitare altele decât cele care alcătuiesc legislatia Cerului European Unic, standardele si practicile recomandate continute în anexele la Conventia de la Chicago, precum si prevederi ale manualelor OACI pentru serviciile de navigatie aeriană, standarde si cerinte EUROCONTROL, standarde tehnice EUROCAE, ETSI, reglementări si alte cerinte nationale care nu contravin legislatiei comunitare etc).

(3) În sensul art. 7 alin. (5) din Regulamentul furnizării serviciilor si în urma coordonării efectuate cu MT/DGAvC [a se vedea sectiunea RACR-SSNA.035 alin. (4)], R.A. A.A.C.R. poate emite certificat unui furnizor civil de servicii de navigatie aeriană si fără îndeplinirea integrală de către acesta a cerintelor la care fac referire dispozitiile art. 6 din Regulamentul furnizării serviciilor si cele ale Regulamentului Comisiei (CE) nr. 2.096/2005, dar numai în cazurile în care:

(i) asemenea servicii sunt furnizate cu precădere sau în exclusivitate unui trafic aerian altul decât trafic aerian general; sau (ii) un furnizor de servicii de navigatie aeriană furnizate cu precădere traficului aerian general solicită în mod expres un certificat cu derogări în conditiile permise de prevederile art. 4 al Regulamentului Comisiei (CE) nr. 2.096/2005, renuntând astfel să se mai prevaleze de recunoasterea certificatului său în celelalte state membre UE, precum si la orice drept de a furniza servicii dincolo de granitele nationale.

(4) Un furnizor de servicii de navigatie aeriană care beneficiază de un certificat emis de R.A. A.A.C.R. prin încadrarea sa în conditiile prevăzute la alin. (3) pct. (i) are obligatia de a dispune orice măsuri necesare pentru ca nivelul său de conformare cu cerintele comune aplicabile serviciilor sale să fie cât mai ridicat, proportional cu anvergura operatiunilor sale  si a impactului pe care aceste operatiuni îl pot avea asupratraficului aerian general.

(5) Un furnizor de servicii de navigatie aeriană care beneficiază de un certificat emis de R.A. A.A.C.R. prin încadrarea sa în conditiile prevăzute la alin. (3) pct. (ii) are obligatia de a dispune toate măsurile necesare pentru a realiza conformarea sa continuă cu totalitatea cerintelor aplicabile serviciilor sale, proportional cu anvergura operatiunilor sale si  cu contributia sa la realizarea managementului traficului aerian în portiunea de spatiu aerian national în cauză, cu exceptia acelor cerinte pentru care i-au fost acordate derogări.

(6) R.A. A.A.C.R., respectiv MT/DGAvC, fiecare în domeniul său de competente ca NSA, vor stabili instructiuni si proceduri specifice cu caracter obligatoriu pentru furnizorii ANSP care solicită un certificat pentru furnizarea unui/unor serviciu/servicii ANS, precum si în vederea mentinerii valabilitătii unui certificat detinut. Instructiunile si procedurile vor specifica atributiile si responsabilitătile asociate activitătilor de supraveghere initială si de certificare a unui furnizor.

Perioada de valabilitate a unui certificat, precum si criteriile specifice aplicate în procesele si activitătile de evaluare a conformării solicitantului se stabilesc de către R.A. A.A.C.R.  împreună cu MT/DGAvC, în baza documentatiilor relevante identificate drept mijloace de conformare acceptabile sau a altorîndrumări în acest sens din partea Comisiei Europene si/sau EUROCONTROL.

(7) Depunerea unei cereri de certificare se va face împreună cu o documentatie aferentă corespunzătoare, întocmită potrivit instructiunilor si procedurilor specifice mentionate la alin. (6).

 


7) Este vorba în spetă de organizatii civile mici care furnizează asemenea servicii pe aerodromuri mici (în principiu, serviciul de informare a zborurilor AFIS si serviciul de alarmare), în afara spatiului aerian controlat, unui trafic aerian care iese cu precădere sau chiar în exclusivitate de sub incidenta reglementărilor aplicabile GAT. În scopul îndeplinirii cerintei adresate statului prin art. 7 alin. (5) din Regulamentul furnizării serviciilor, anume de a fi luate măsuri astfel încât să se asigure un nivel cât mai ridicat de conformare si a acestor furnizori ANSP cu cerintele comune, precum si în baza dispozitiilor art. 63 lit. d) din Codul aerian civil, în România cerintele comune se aplică si acestor furnizori, în conditiile aplicării de la nivelul R.A. A.A.C.R. a unei politici de acordare de derogări de la conformarea integrală cu cerintele comune aplicabile serviciilor în spetă. Acordarea unor asemenea derogări (acordarea unui certificat cu derogări) se face de R.A. A.A.C.R. în conditiile permise de art. 4 din Regulamentul Comisiei (CE) nr. 2.096/2005. De notat că serviciile de navigatie aeriană furnizate sub autoritatea de reglementare a Ministerului Apărării nu intră sub incidenta prezentei reglementări civile, dar că, în situatia în care anumite servicii ANS militare ar fi furnizate cu precădere traficului aerian general, atunci ele ar intra în mod automat si obligatoriu sub incidenta legislatiei Cerului European Unic si ar necesita certificarea. Prezenta reglementare a fost emisă exclusiv de către MT având în vedere situatia de facto din România, anume că singurul furnizor ANSP cu precădere în beneficiul traficului aerian general este un agent aeronautic civil, R.A. ROMATSA.

 

Directorul general/managerul executiv - CEO (sau pozitia echivalentă) al organizatiei în cauză, sub semnătura căruia se înaintează cererea de certificare, va purta responsabilitatea în raport cu fiecare dintre cele două autorităti nationale de supervizare pentru:

- veridicitatea si corectitudinea datelor, informatiilor si a documentatiilor puse la dispozitia NSA aferente unei cereri de certificare si proceselor de supervizare subsecvente;

- actualizarea în permanentă a expozeului de prezentare si a celorlalte informatii si documentatii puse la dispozitia NSA în cursul desfăsurării unui proces de certificare si a procesului de supraveghere continuă;

- îndeplinirea si mentinerea continuă de către organizatie a conformării ei si a serviciilor furnizate cu cerintele comune aplicabile, precum si cu toate celelalte conditii si cerinte de reglementare a sigurantei aplicabile, potrivit legislatiei si reglementărilor specifice în vigoare;

- asigurarea sistematică la nivelul organizatiei a resurselor de orice natură necesare pentru furnizarea serviciilor de navigatie aeriană în conformitate deplină cu cerintele comune aplicabile si mentinerea angajării continue si proactive a organizatiei în acest sens;

- eventualele întârzieri în procedura de certificare sau pentru alte consecinte asupra solicitantului, cauzate de depunerea de către acesta împreună cu cererea de certificare a unor documente întocmite necorespunzător;

- eventualele consecinte ce pot decurge din nerespectarea de către organizatie a dispozitiilor, regulilor, cerintelor, procedurilor, instructiunilor, inclusiv a formalitătilor si a termenelor stabilite prin reglementările specifice aplicabile, prin prezenta RACR-SSNA si prin procedurile si instructiunile elaborate de autoritatea NSA în cauză si având caracter obligatoriu pentru furnizorii ANSP;

- dispunerea măsurilor necesare la nivelul furnizorului ANSP în scopul determinării si initierii actiunilor de corectare a neconformitătilor si a cauzelor acestora identificate si comunicate de R.A. A.A.C.R. organizatiei în cursul proceselor de supervizare;

- dispunerea măsurilor necesare la nivelul administrativ al furnizorului ANSP, astfel încât să fie prevenită orice actiune de introducere/punere în serviciu sau implementare de către organizatie, după caz, a unei modificări în sensul prevederilor alin. (8), anterior certificării sau autorizării ei, după caz, în conformitate cu instructiunile si procedurile specifice stabilite de autoritatea NSA în cauză. (8) R.A. A.A.C.R., respectiv MT/DGAvC, fiecare în domeniul său de competente ca NSA, vor stabili instructiuni si proceduri specifice privind cerintele comune si conditiile în care poate fi acordat, la cerere, un certificat cu derogări în conditiile art. 4 din Regulamentului Comisiei (CE) nr. 2.096/2005 („politica privind acordarea de derogări”).

(9) R.A. A.A.C.R., respectiv MT/DGAvC, fiecare în domeniul său de competente ca NSA, vor stabili instructiuni si proceduri specifice a fi aplicate atunci când solicitantul unui certificat de furnizor ANSP sau detinătorul unui asemenea certificat intentionează să introducă modificări în organizatia sa, în sistemele sale si/sau în furnizarea serviciilor sale de navigatie aeriană în sensul prevăzut la art. 5 din Regulamentul Comisiei (CE) nr. 2.096/2005, adică modificări ce pot afecta conformarea solicitantului:

- cu cerintele comune ce sunt aplicabile serviciilor în cauză ori cu conditiile specificate atasate unui certificat; sau - cu modalitatea specifică, particulară, prin care solicitantul si-a propus să realizeze această conformare (de exemplu, în raport cu modalitatea concretă de conformare precizată într-un expozeu de prezentare depus anterior).

(10) Ori de câte ori un furnizor ANSP are incertitudini dacă o modificare pe care o intentionează sau o planifică intră sau nu sub incidenta art. 5 din Regulamentul Comisiei (CE) nr. 2.096/2005 în sensul specificat la alin. (9) de mai sus, el trebuie să notifice, după caz, R.A. A.A.C.R., respectiv MT/DGAvC, cât mai din timp posibil despre intentia sa, solicitând opinia autoritătii nationale de supervizare competente în cauză, dacă modificarea intentionată face sau nu obiectul unei cereri de certificare, si să urmeze apoi instructiunile si procedurile specifice stabilite de aceasta.

(11) R.A. A.A.C.R., respectiv MT/DGAvC, fiecare în domeniul său de competente ca NSA, vor stabili instructiuni si proceduri specifice a fi aplicate în supravegherea continuă a furnizorilor certificati, precum si atributiile si responsabilitătile asociate acestor activităti. Instructiunile si procedurile vor include, printre alte mijloace specifice supravegherii continue, aplicarea unui program anual de evaluări prin care se va urmări conformarea sistematică a furnizorilor ANSP certificati în baza unor dovezi si evidente obiective obtinute de autoritatea în cauză.

(12) Cu exceptia cazurilor în care se specifică în alt fel, supravegherea continuă se exercită de către R.A. A.A.C.R. prin aceleasi tipuri de activităti si procese de evaluare precum cele precizate la RACR-SSNA.035 alin. (1), cu aplicarea acelorasi proceduri si instructiuni specifice unui proces de certificare, inclusiv în ceea ce priveste notificarea si rezolvarea unor neconformităti identificate la un furnizor ANSP. Suplimentar activitătilor si proceselor de evaluare specifice supravegherii initiale, supravegherea continuă poate fi exercitată si prin activităti de „monitorizare”, în special acolo unde este necesară verificarea conformării continue cu anumite cerinte aplicabile a unor rezultate sau efecte decurgând din operatiunile si alte activităti desfăsurate la nivelul furnizorului ANSP.

(13) Obligatiile unui furnizor ANSP în raport cu R.A. A.A.C.R., respectiv cu MT/DGAvC, si cu persoanele abilitate de autoritate în exercitarea supravegherii continue sunt aceleasi ca si în perioada de supraveghere initială în vederea certificării, în concordantă cu prevederile reglementărilor si procedurilor aplicabile.

(14) R.A. A.A.C.R., respectiv MT/DGAvC, fiecare în domeniul său de competente ca NSA, vor atentiona în scris un furnizor ANSP ori de câte ori, în exercitarea supravegherii continue, au fost identificate/constatate neconformităti sau alte aspecte si circumstante în care furnizorul ANSP nu respectă sau nu îndeplineste, partial sau în totalitate, cerintele sau obligatiile ce îi revin în baza legislatiei Cerului European Unic, a celorlalte reglementări, instructiuni sau proceduri aplicabile. Un furnizor ANSP are obligatia de a răspunde în cel mai scurt timp autoritătii NSA care l-a notificat, de a propune măsuri corective necesare în consecintă si de a dispune, după acceptarea acestora de autoritatea în cauză, implementarea lor, cu respectarea instructiunilor, a conditiilor procedurale si a termenelor stabilite de autoritatea în cauză.

(15) R.A. A.A.C.R., respectiv MT/DGAvC, fiecare în domeniul său de competente ca NSA, vor stabili si pot aplica măsuri si sanctiuni cu caracter obligatoriu pentru furnizorii certificati, în sensul prevederilor art. 7 alin. (7) din Regulamentul furnizării serviciilor. Aplicarea unei asemenea măsuri sau sanctiuni se va face în mod argumentat, cu luarea în consideratie a gravitătii, nivelului de severitate, impactului, semnificatiei si consecintelor unei neconformităti, riscurilor pentru  sigurantă, recurentei, precum si a altor criterii relevante ce vor fi stabilite de R.A. A.A.C.R., respectiv MT/DGAvC, în baza legislatiei comunitare si nationale aplicabile, precum si a documentatiilor cu titlu de mijloace acceptabile de conformare sau a altor documente de îndrumare din partea Comisiei Europene si/sau EUROCONTROL.

(16) Acolo unde R.A. A.A.C.R., în exercitarea supravegherii continue ulterior emiterii unui certificat, constată că furnizorul ANSP în cauză nu îsi mentine conformarea cu una sau mai multe cerinte comune si/sau cu cerinte de reglementare a sigurantei aplicabile si/sau că nu îndeplineste una sau mai multe conditii atasate certificatului, R.A. A.A.C.R poate decide si comunica furnizorului una sau mai multe dintre următoarele măsuri, după cum este adecvat în raport de circumstantele în cauză si nu în mod obligatoriu în ordinea precizată mai jos:

a) solicitarea ca furnizorul să identifice si/sau să implementeze una sau mai multe actiuni corective legate de organizatia/structura sa si/sau operatiunile/serviciile furnizate si să raporteze autoritătii îndeplinirea acestor măsuri într-un interval de timp specificat;

b) desfăsurarea unei/unor inspectii si/sau vizite de audit, inclusiv ad-hoc, la locatii operationale ale furnizorului în cauză;

c) aplicarea de sanctiuni potrivit reglementărilor în vigoare, inclusiv suspendarea temporară a unui certificat până la remedierea neconformitătilor care au determinat acest lucru;

d) impunerea de conditii, limitări sau restrictii unui serviciu a cărui furnizare se face cu neconformităti nerezolvate de furnizor, cu luarea în mod adecvat în considerare a aspectelor de sigurantă si a continuitătii serviciului în cauză, după cum este necesar sau cerut de utilizatori;

e) deciderea sau propunerea în atentia autoritătii de stat a unor măsuri corective si/sau de sanctionare mai drastice a furnizorului, inclusiv măsuri cu privire la detinătorii unor posturi de conducere care se fac responsabili de deficientele constatate si/sau de perpetuarea lor;

f) investigarea posibilitătilor si fezabilitătii aplicării unei/unor solutii concrete de contingentă rezonabile si adecvate situatiei, în cazul în care suspendarea sau revocarea unui certificat este luată în considerare sau devine inevitabilă;

g) revocarea certificatului.

Decizia R.A. A.A.C.R. în ceea ce priveste recurgerea la una sau mai multe dintre măsurile precizate mai sus se va lua în mod proportional si echilibrat în raport de semnificatia sau gravitatea neconformitătilor sau a deficientelor identificate în supravegherea continuă. Luarea uneia dintre măsurile prevăzute la lit. c)-g) , împreună cu circumstantele si cauzele ce au determinat măsura/sanctiunea în cauză se comunică la DGAvC, spre stiintă si alte posibile măsuri în consecintă.

(17) Ridicarea unei sanctiuni de suspendare a unui certificat se poate face de către autoritatea care a impus sanctiunea, în conditiile de valabilitate a certificatului existent, cu exceptia cazului în care valabilitatea certificatului a expirat înainte de a fi ridicată sanctiunea.

În cazul revocării rămase cu titlu definitiv a unui certificat, furnizorul ANSP în cauză nu va putea relua furnizarea de servicii de navigatie aeriană decât prin parcurgerea integrală a procesului de certificare initială si obtinerea unui nou certificat initial.

(18) În situatia în care un furnizor ANSP certificat în România urmează să furnizeze servicii transfrontaliere în baza unui tratat încheiat în concordantă cu legislatia aplicabilă, trebuie ca R.A. A.A.C.R., respectiv MT/DGAvC, fiecare în domeniul său de competente ca NSA, să stabilească aranjamente procedurale de colaborare cu autoritatea/autoritătile natională/nationale de supervizare sau alte autorităti competente, după caz, din statul/statele implicat/implicate, pentru a asigura o supraveghere continuă adecvată a furnizorului ANSP în cauză, în special cu privire la verificarea conformării acestuia cu cerintele comune si cu cele de reglementare a sigurantei aplicabile în legătură cu certificatul respectiv. Asemenea aranjamente procedurale de colaborare pot acoperi si efectuarea de către R.A. A.A.C.R., respectiv MT/DGAvC, a unor activităti de supervizare împreună cu si/sau pentru o altă autoritate natională de supervizare, cu respectarea legislatiei aplicabile.

 

RACR-SSNA.060 - Desemnarea furnizorilor de servicii de trafic aerian

(1) În scopul îndeplinirii dispozitiilor art. 8 din Regulamentul furnizării serviciilor, totalitatea portiunilor de spatiu aerian clasificate de clasa C si de clasa A din cuprinsul Regiunii de informare a zborurilor (FIR) Bucuresti, asa cum sunt aceste spatii publicate în Publicatia de informare aeronautică AIP România, constituie un bloc de spatiu aerian specific.

Această prevedere are ca scop mentinerea la minimum a fragmentării furnizării serviciilor de trafic aerian traficului aerian general în sensul obiectivelor urmărite de legislatia Cerului European Unic. Dispozitia de la prezentul alineat îsi mentine valabilitatea până la data la care, potrivit legislatiei nationale si prevederilor tratatelor internationale la care România este sau va fi parte semnatară după intrarea în vigoare a prezentei reglementări, spatiul aerian al FIR Bucuresti va fi integrat, partial sau în totalitate, într-unul sau mai multe blocuri functionale de spatiu aerian (FAB)8). În asemenea conditii, revine în sarcina R.A. A.A.C.R., împreună cu furnizorul ANSP certificat desemnat potrivit alin. (2), să propună măsuri adecvate si temeinic justificate în atentia autoritătii de stat.

(2) Ministerul Transporturilor, în calitatea sa de autoritate de stat în domeniul aviatiei civile, va desemna prin ordin un furnizor civil de servicii de trafic aerian furnizate cu precădere sau în exclusivitate traficului aerian general în cuprinsul blocului de spatiu aerian specific stabilit la alin. (1). Această desemnare se face în mod obligatoriu dintre furnizorii care detin un certificat valabil în conditiile legislatiei Cerului European Unic, cu luarea în consideratie în mod adecvat a desemnărilor anterioare de asemenea prerogative în spatiul aerian în cauză, precum si a constatărilor, concluziilor si propunerilor rezultate în urma proceselor de supervizare desfăsurate de R.A. A.A.C.R., respectiv MT/DGAvC, fiecare în domeniul propriu de competente.

(3) Ministerul Transporturilor, în calitatea sa de autoritate de stat în domeniul aviatiei civile, poate desemna prin ordin unul sau mai multi furnizori civili de servicii de trafic aerian (constând în principiu din servicii de informare a zborurilor si servicii de alarmare în vecinătatea unui aerodrom necontrolat) furnizate cu precădere sau în exclusivitate altui trafic decât traficului aerian general ori în conditiile detinerii unui certificat cu derogări, în portiuni specificate de spatiu aerian din FIR Bucuresti, dar din afara blocului de spatiu aerian specific stabilit la alin. (1)9).

O asemenea desemnare poate fi făcută si dintre furnizorii care detin un certificat emis în conditiile specificate la sectiunea RACR-SSNA.050 alin. (3), deci inclusiv un certificat emis cu derogări, cu luarea în consideratie în mod adecvat a desemnărilor anterioare de asemenea prerogative în spatiul aerian în cauză, precum si a constatărilor, concluziilor si propunerilor rezultate în urma proceselor de supervizare desfăsurate de R.A. A.A.C.R., respectiv MT/DGAvC, fiecare în domeniul propriu de competente.

 


8) Este posibil ca, în functie de configuratia specifică a blocului/blocurilor FAB în cauză, la data respectivă dispozitia alin. (1) să nu mai fie aplicabilă în desemnarea furnizorilor de servicii de trafic aerian si, în consecintă, să necesite revizuirea.

9) A se vedea nota de subsol 7.

 

(4) Desemnarea unui furnizor de servicii de trafic aerian într-un bloc de spatiu aerian specific se face, de regulă, pe perioada de valabilitate acordată pentru certificatul detinut, cu conditia mentinerii de către furnizorul în cauză a valabilitătii certificatului prin respectarea si conformarea de către acesta, după caz, cu cerintele, regulile, instructiunile si procedurile stabilite în acest sens. La expirarea perioadei de valabilitate, desemnarea poate fi prelungită în aceleasi conditii precizate la alin. (2).

(5) Ministerul Transporturilor, prin Directia generală aviatie civilă, va informa imediat Comisia Europeană si celelalte state membre UE despre orice decizie luată în aplicarea art. 8 din Regulamentul furnizării serviciilor.

 

RACR-SSNA.070 - Desemnarea furnizorilor de servicii meteorologice aeronautice

(1) Ministerul Transporturilor, în calitatea sa de autoritate de stat în domeniul aviatiei civile, va desemna prin ordin un furnizor civil de servicii meteorologice aeronautice spre a furniza traficului aerian general, partial sau în totalitate, pe baze de exclusivitate, datele si informatiile meteorologice aferente blocului de spatiu aerian specific stabilit la RACR-SSNA.060 alin. (1), precum si restului spatiului aerian din FIR Bucuresti. Această desemnare se face în mod obligatoriu dintre furnizorii care detin un certificat valabil în conditiile legislatiei Cerului European Unic si ale prezentei reglementări, cu luarea în consideratie în mod adecvat a desemnărilor anterioare de asemenea prerogative în spatiul aerian în cauză, precum si a constatărilor, concluziilor si propunerilor rezultate în urma proceselor de supervizare desfăsurate de R.A. A.A.C.R., respectiv MT/DGAvC, fiecare în domeniul propriu de competente.

(2) La data intrării în vigoare a prezentei reglementări, R.A. ROMATSA reprezintă, prin lege10) , administratia meteorologică aeronautică din România, prin unitătile sale de profil autorizate de autoritatea de stat în domeniul aviatiei civile. În conditiile aplicării directe si obligatorii în România, de la data aderării, a legislatiei Cerului European Unic, această desemnare poate fi mentinută si trebuie reconfirmată, de această dată în temeiul legislatiei comunitare, sub rezerva obtinerii de către R.A. ROMATSA a unui certificat valabil în conditiile art. 7 din Regulamentul furnizării serviciilor. În acest caz, R.A. ROMATSA va fi desemnată prin ordin al ministrului transporturilor ca furnizor exclusiv al serviciilor meteorologice aeronautice pentru datele meteorologice aferente Regiunii de informare a zborurilor FIR Bucuresti.

(3) În scopul asigurării conformării integrale cu dispozitiile art. 9 alin. (1) din Regulamentul furnizării serviciilor, R.A. ROMATSA va pregăti si va înainta în atentia Directiei generale aviatie civilă, cu avizul prealabil al R.A. A.A.C.R., un studiu adecvat privind considerentele de sigurantă care justifică acordarea si/sau mentinerea acestei desemnări cu titlu de exclusivitate. Acest studiu va fi înaintat de R.A. ROMATSA cel târziu cu două luni anterior datei limită la care mai poate fi obtinut un certificat valabil în Comunitate în temeiul aplicării directe a legislatiei Cerului European Unic11), precum si, după caz, cel târziu cu două luni anterior datei limită la care ar urma să expire certificatul detinut în mod curent.

(4) Desemnarea unui furnizor de servicii meteorologice aeronautice se va face, de regulă, pe perioada de valabilitate acordată pentru certificatul detinut, cu conditia mentinerii de către furnizorul în cauză a valabilitătii certificatului prin respectarea si conformarea de către acesta, după caz, cu cerintele, regulile, instructiunile si procedurile stabilite în acest sens. La expirarea perioadei de valabilitate, desemnarea poate fi prelungită în aceleasi conditii precizate la alin. (2).

(5) Ministerul Transporturilor, prin Directia generală aviatie civilă, va informa imediat Comisia Europeană si celelalte state membre UE despre orice decizie luată în aplicarea art. 9 din Regulamentul furnizării serviciilor. O primă informare în acest sens poate fi făcută în contextul informării prevăzute la RACR-SSNA.060 alin. (5).

 

RACR-SSNA.080 - Accesul la date si protejarea acestora. Confidentialitatea

(1) În scopul implementării si aplicării dispozitiilor art. 13 alin. (3) din Regulamentul furnizării serviciilor, în termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei reglementări, dacă până la data respectivă nu s-a prevăzut altfel prin reguli de implementare detaliate stabilite la nivel comunitar, furnizorii certificati de servicii de navigatie aeriană care intră sub incidenta prezentei reglementări vor initia coordonări cu utilizatorii spatiului aerian si cu aeroporturile deservite si vor elabora împreună, în proiect, conditiile standard în care se va permite accesul la datele operationale ale tuturor acestor entităti (este vorba despre datele operationale relevante, altele decât cele care fac obiectul art. 13 alin. (1) si (2) din Regulamentul furnizării serviciilor).

(2) Proiectul conditiilor standard elaborat potrivit alin. (1) se supune atentiei R.A. A.A.C.R., respectiv MT/DGAvC, si se aprobă de acestea, fiecare în domeniul său de competente ca NSA.

(3) Toate acele persoane fizice din cadrul R.A. A.A.C.R., respectiv MT/DGAvC, fiecare în domeniul său de competente ca NSA, sau din alte organizatii (de exemplu, organizatii recunoscute) care devin implicate în desfăsurarea unui proces de supervizare în conditiile prezentei reglementări si ale procedurilor si instructiunilor subsecvente emise de autoritătile NSA implicate au obligatia de a nu divulga în afara cadrului organizatoric în care se exercită supervizarea informatii obtinute în cursul supervizării si care au caracter confidential, în special în ceea ce priveste furnizorii ANSP, relatiile lor de afaceri sau date/aspecte cu relevantă economico-financiară (precum componente ale bazei de costuri a acestora).

Intră sub incidenta acestei dispozitii orice date sau informatii obtinute în cursul unui proces de supervizare si care sunt protejate a fi dezvăluite conform legislatiei nationale aplicabile si dispozitiilor art. 18 din Regulamentul (CE) nr. 550/2004.

 

CAPITOLUL IV

Realizarea interoperabilitătii sistemelor EATMN, a componentelor si a procedurilor asociate acestora

RACR-SSNA.100 - Dispozitii si responsabilităti specifice

 

(1) Prezentul capitol al RACR-SSNA stabileste anumite dispozitii, reguli si responsabilităti în aplicarea Regulamentului interoperabilitătii si a celorlalte regulamente ale Comisiei Europene adoptate cu titlu de reguli de implementare a interoperabilitătii, aferente proceselor ce trebuie desfăsurate în România după data aderării la UE în scopul evaluării conformitătii sistemelor utilizate pentru furnizarea serviciilor de navigatie aeriană traficului aerian general, a componentelor si a procedurilor asociate lor în raport de cerintele esentiale si specifice ce se aplică acestora în baza regulamentelor comunitare mentionate si a altor reglementări aplicabile (precum documente OACI, EUROCONTROL, alte acte normative comunitare conexe aspectelor privind interoperabilitatea EATMN etc.).


10) În temeiul dispozitiilor art. 3 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 139/2000 privind activitatea de meteorologie, republicată.

11) Această dată limită este 21 iunie 2007, potrivit art. 7 alin. (9) din Regulamentul furnizării serviciilor, coroborat cu data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a Regulamentului Comisiei nr. 2.096/2005.

 

(2) Revine în responsabilitatea R.A. A.A.C.R. de a emite si aactualiza sistematic instructiuni si proceduri cu caracter general12) pentru implementarea si aplicarea în România a dispozitiilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European si al Consiliului nr. 552 din 10 martie 2004 privind interoperabilitatea retelei europene de management al traficului aerian (Regulamentul interoperabilitătii), ale regulilor de implementare subsecvente acestuia (IOp IR, stabilite prin regulamente ale Comisiei Europene), precum si pentru implementarea si aplicarea specificatiilor comunitare (CS) pentru interoperabilitate ale căror numere de referintă sunt publicate ca atare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Instructiunile si procedurile privind realizarea interoperabilitătii emise de R.A. A.A.C.R. vor identifica mijloace si metode de ordin general prin care furnizorii ANSP din România pot să îsi ducă la îndeplinire obligatiile si răspunderile stabilite în sarcina acestora prin legislatia comunitară sus-amintită în scopul asigurării în cât mai mare măsură posibil a conformitătii sistemelor puse în serviciu si exploatate de acestia cu cerintele esentiale aplicate sistemelor din EATMN, componentelor si procedurilor asociate acestora.

De asemenea, instructiunile si procedurile privind realizarea interoperabilitătii emise de R.A. A.A.C.R. vor identifica măsuri a fi îndeplinite sau recomandate a fi avute în vedere, după caz, si de celelalte entităti ce pot fi implicate sau interesate în realizarea interoperabilitătii EATMN (producătorii de sisteme si/sau de componente de sistem propuse furnizorilor ANSP în vederea integrării în EATMN si organismele notificate în baza art. 8 din Regulamentul interoperabilitătii).

(3) Revine în responsabilitatea R.A. A.A.C.R. de a stabili instructiuni cu caracter obligatoriu pentru furnizorii ANSP si un cadru procedural general adecvat prin care să se asigure o tranzitie coerentă de la aplicarea reglementărilor si normelor tehnice privind „autorizarea pentru exploatare a sistemelor, mijloacelor, echipamentelor, instalatiilor etc.” utilizate în furnizarea serviciilor de navigatie aeriană în conditiile vechii baze de reglementare (anterioară intrării în vigoare a RACRSSNA, editia 1.0) la aplicarea unor noi instructiuni si proceduri, de această dată în concordantă cu cerintele legislatiei Cerului European Unic în ceea ce priveste realizarea interoperabilitătii.

(4) Revine în responsabilitatea R.A. A.A.C.R. de a emite si a actualiza sistematic instructiuni si proceduri cu caracter specific13) privind exercitarea supervizării si de a organiza si desfăsura procese de supervizare adecvate în legătură cu implementarea si aplicarea în România a dispozitiilor Regulamentului interoperabilitătii si ale IOp IR relevante, precum si în legătură cu anumite procese de supraveghere a sigurantei ce trebuie desfăsurate conex domeniului interoperabilitătii, în baza obligatiilor asumate de România prin anumite tratate internationale (supravegherea conformării cu standardele si practicile recomandate OACI în domeniul interoperabilitătii, cerintele ESARR EUROCONTROL si altele).

(5) Revine în responsabilitatea furnizorilor de servicii de navigatie aeriană ce fac obiectul prezentei reglementări de a respecta si de a duce la îndeplinire dispozitiile si celelalte cerinte stabilite în mod direct în sarcina si în responsabilitatea lor prin legislatia comunitară în domeniul interoperabilitătii EATMN.

Furnizorii ANSP certificati vor urma în acest sens instructiunile si procedurile cu caracter obligatoriu emise de R.A. A.A.C.R. potrivit alin. (2) - (4).

În mod particular, revine în responsabilitatea furnizorilor de servicii de navigatie aeriană ce fac obiectul prezentei reglementări de a evalua si a stabili planuri adecvate de măsuri,  inclusiv de investitii, în scopul realizării, la termenele si în conditiile specifice prevăzute la art. 10 din Regulamentul interoperabilitătii 14), a conformării sistemelor exploatate de ei pentru furnizarea serviciilor de navigatie aeriană traficului aerian general, a componentelor si a procedurilor asociate lor în raport de cerintele esentiale si de cerintele specifice stabilite prin legislatia comunitară în domeniul interoperabilitătii EATMN.

(6) Verificarea conformitătii unui sistem exploatat pentru furnizarea serviciilor de navigatie aeriană traficului aerian general sau pentru care se intentionează punerea în serviciu în acest scop a unei/unor componente si a procedurilor asociate în raport de cerintele esentiale si de cerintele specifice stabilite prin legislatia comunitară în domeniul interoperabilitătii EATMN se face prin activităti si/sau procese specifice de evaluare a conformitătii, în concordantă cu dispozitiile si cu celelalte prevederi aplicabile ale legislatiei comunitare în domeniul interoperabilitătii, precum si cu îndrumările emise de EUROCONTROL sau de alte organisme mandatate de Comisia Europeană în acest sens.

(7) Întocmirea unei declaratii CE de verificare a unui sistem în concordantă cu prevederile art. 6 din Regulamentul interoperabilitătii, prin care furnizorul ANSP atestă conformitatea sistemului, ori a unei declaratii CE de conformitate sau de compatibilitate pentru utilizare, întocmită de către producător ori de reprezentantul său autorizat stabilit în Comunitate, în concordantă cu prevederile art. 5 din Regulamentul interoperabilitătii, prin care producătorul ori reprezentantul său autorizat atestă conformitatea componentei sau compatibilitatea ei pentru utilizare, este permisă numai după desfăsurarea de către furnizorul ANSP, respectiv producătorul de sisteme/componente, a unor procese specifice de evaluare a conformitătii, în concordantă cu dispozitiile si prevederile specifice ale legislatiei comunitare în domeniul interoperabilitătii si care sunt aplicabile sistemului, respectiv componentei de sistem în cauză.


12) La data intrării în vigoare a prezentei editii a RACR-SSNA, sunt valabile si aplicabile procedurile si instructiunile stabilite de R.A. A.A.C.R. în temeiul Ordinului ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.185/2006 si în baza legislatiei Cerului European Unic prin PIAC-SSNA, Supervizarea serviciilor de navigatie aeriană, editia 01/2006, Partea a III-a, „Interoperabilitatea sistemelor, a procedurilor asociate si a componentelor de sistem în vederea integrării lor în EATMN”, aprobat prin decizie a directorului general al R.A. A.A.C.R. în luna decembrie 2006. PIAC-SSNA Partea a III-a acoperă integral obligatiile R.A. A.A.C.R. stabilite la alin. (2) si (3) din această sectiune în ceea ce priveste elaborarea de instructiuni si proceduri cu caracter general. Aceste proceduri cu titlu general trebuie completate cu proceduri specifice emise de furnizorii ANSP, aferente ducerii la îndeplinire a obligatiilor lor specifice de verificare a sistemelor si întocmire a declaratiilor CE de verificare de sistem în urma desfăsurării unor activităti/procese de evaluare a conformitătii.

13) La data intrării în vigoare a prezentei editii a RACR-SSNA, sunt valabile si aplicabile instructiunile si procedurile stabilite de R.A. A.A.C.R. în temeiul Ordinului ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.185/2006 si în baza legislatiei Cerului European Unic prin PIAC-SSNA, Supervizarea serviciilor

de navigatie aeriană, editia 01/2006, Partea a III-a „Interoperabilitatea sistemelor, a procedurilor asociate si a componentelor de sistem în vederea integrării lor în EATMN”, aprobat prin decizie a directorului general al R.A. A.A.C.R. în luna decembrie 2006. PIAC-SSNA Partea a III-a acoperă integral obligatiile R.A. A.A.C.R. stabilite la alin. (4) din această sectiune în ceea ce priveste elaborarea de instructiuni si proceduri specifice pentru exercitarea supervizării.

14) În baza dispozitiilor Regulamentului interoperabilitătii, începând cu data de 20 octombrie 2005, în statele membre U.E., înainte de punerea în serviciu a unui sistem si/sau a unei/unor componente EATMN, a devenit obligatorie îndeplinirea de către acestea a cerintelor esentiale specificate în anexa II la Regulamentul interoperabilitătii. Acolo unde, în aplicarea Regulamentului interoperabilitătii pentru un anumit sistem sau o componentă, cerintele esentiale sunt completate si detaliate prin cerinte specifice de interoperabilitate stabilite prin regulamente ale Comisiei Europene având statut de reguli de implementare a interoperabilitătii (Iop IR), adoptate si publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, este obligatorie si îndeplinirea acestor cerinte specifice, în conditiile si termenele stabilite prin Iop IR respective.

Demonstrarea îndeplinirii de către un sistem sau o componentă de sistem a cerintelor esentiale si/sau a cerintelor specifice de interoperabilitate stabilite printr-o IOp IR se poate face prin evaluarea si demonstrarea conformitătii acestora cu specificatiile comunitare (CS) aplicabile ale căror referinte au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

 

(8) Revine în responsabilitatea furnizorilor de servicii de navigatie aeriană ce fac obiectul prezentei reglementări de a respecta si a îndeplini întocmai dispozitiile art. 6 din Regulamentul interoperabilitătii privind întocmirea unei declaratii CE de verificare a unui sistem înainte de punerea lui în serviciu în cadrul EATMN. Furnizorii ANSP vor urma în acest sens instructiunile si procedurile cu caracter general emise de R.A. A.A.C.R. si, acolo unde este necesar, vor elabora ei însisi proceduri interne specifice în scopul evaluării conformitătii anumitor sisteme, componente sau proceduri asociate acestora.

(9) Revine în responsabilitatea furnizorilor de servicii de navigatie aeriană ce fac obiectul prezentei reglementări de a solicita unui producător sau reprezentantului autorizat al acestuia stabilit în Comunitate întocmirea unei declaratii CE de conformitate sau de compatibilitate pentru utilizare pentru componenta/componentele de sistem fabricată/fabricate de respectivul producător si pe care furnizorul intentionează să o/le pună în serviciu si/sau să o/le exploateze în cadrul EATMN.

(10) Revine în responsabilitatea R.A. A.A.C.R. de a autoriza solicitarea unui furnizor ANSP de punere în serviciu si exploatare în EATMN a unui sistem si/sau a unei/unor componente de sistem numai după ce a fost verificată îndeplinirea de către furnizorul ANSP în cauză a obligatiilor si răspunderilor sale în concordantă cu prevederile actelor normative comunitare si nationale aplicabile, cu respectarea totodată a instructiunilor si procedurilor emise de R.A. A.A.C.R. potrivit alin. (2-(4).

Instructiunile si procedurile emise de R.A. A.A.C.R. vor preciza relatia dintre autorizarea de către R.A. A.A.C.R. a punerii în serviciu si exploatării15) unui sistem/unei componente de sistem si certificarea de către R.A. A.A.C.R. a introducerii unei modificări potrivit prevederilor RACR-SSNA.050 alin. (9) si prezentului alineat.

(11) În contextul responsabilitătilor mentionate la alin. (10), revine în responsabilitatea furnizorului ANSP de a evalua si a aprecia corect semnificatia si impactul unei modificări pe care intentionează să o introducă în sistemele si/sau componentele pe care le exploatează pentru furnizarea serviciilor sale, pentru a face încadrarea corectă a modificării în baza de reglementare aplicabilă acesteia încă din faza de planificare a introducerii ei.

Un furnizor ANSP trebuie să aibă implementată o procedură în acest sens. Totodată, furnizorii ANSP vor solicita îndrumări din partea R.A. A.A.C.R. ori de câte ori este neclar sau interpretabil cum anume să fie încadrată si tratată o modificare intentionată într-un sistem.

(12) Revine în responsabilitatea producătorului unei/unor componente de sistem sau reprezentantului acestuia autorizat stabilit în Comunitate de a întocmi, cu respectarea dispozitiilor art. 5 din Regulamentul interoperabilitătii, declaratii CE de conformitate sau de compatibilitate pentru utilizare pentru acele componente de sistem pe care le propune spre achizitionare furnizorilor ANSP în vederea integrării lor în EATMN, precum si de a întreprinde măsuri în acest sens la solicitarea expresă din partea unui furnizor ANSP16).

(13) Trebuie ca responsabilitătile stabilite prin prezenta editie a RACR-SSNA, decurgând direct din dispozitiile si responsabilitătile stabilite în Regulamentul interoperabilitătii, să fie bine întelese si asumate de către furnizorii ANSP, de R.A. A.A.C.R. ca autoritate NSA si de către celelalte entităti cărora li se adresează reglementarea, iar instructiunile si procedurile la care se face referire la alin. (2) - (4) să fie aplicate întocmai, în scopul ca furnizorii ANSP certificati să poată demonstra că sistemele si componentele pe care intentionează să le pună în serviciu sau exploatate de ei îndeplinesc cerintele de interoperabilitate stabilite prin legislatia Cerului European Unic, putând fi astfel integrate în EATMN.

Această dispozitie este cu atât mai importantă cu cât cerintele aferente realizării interoperabilitătii prezintă un nivel de complexitate din ce în ce mai ridicat, iar aceasta în conditiile în care legislatia Cerului European Unic în domeniul interoperabilitătii se află în proces de evolutie si va constitui cadrul de reglementare pentru implementarea rezultatelor programului SESAR17).

 

RACR-SSNA.110 – Utilizarea unui organism notificat în activitătile de evaluare a conformitătii în domeniul interoperabilitătii EATMN

(1) Evaluarea conformitătii unui sistem exploatat pentru furnizarea serviciilor de navigatie aeriană traficului aerian general sau pentru care se intentionează punerea în serviciu în acest scop a unei/unor componente si a procedurilor asociate în raport de cerintele esentiale si de cerintele specifice stabilite prin legislatia comunitară în domeniul interoperabilitătii EATMN poate fi delegată în parte unui organism notificat, în conformitate cu art. 8 din Regulamentul interoperabilitătii.

(2) Un organism notificat este o organizatie care îndeplineste cerintele din anexa V la Regulamentul interoperabilitătii si care este notificat Comisiei Europene de către un stat membru UE, indicându-se domeniile de responsabilitate/competentă ale respectivului organism notificat în ceea ce priveste evaluarea conformitătii sistemelor si/sau a unor componente de sistem.

(3) Acolo unde evaluarea conformitătii presupune o complexitate, conditii sau mijloace deosebite, precum si acolo unde producătorii ori furnizorii ANSP nu îndeplinesc cerintele si conditiile stabilite pentru a efectua ei însisi o asemenea evaluare, ei pot recurge la serviciile unui organism notificat competent, delegând acestuia anumite sarcini specificate legate de evaluarea conformitătii.

 


15) Regulile si procedura în vederea “autorizării de către R.A. A.A.C.R. a punerii în serviciu si exploatării unui sistem/unei componente de sistem” rămân în principiu foarte asemănătoare cu regulile si procedura aplicate până la data intrării în vigoare a prezentei editii a RACR-SSNA si a PIAC-SSNA, editia 1/2006, Partea a III-a (adică regulile si procedura pentru „autorizarea pentru exploatarea unui sistem, mijloc, echipament, instalatii etc.” ce era aplicată de R.A. A.A.C.R. potrivit vechii terminologii si baze de reglementare nationale). Noua procedură contine modificări de terminologie, procedurale si de responsabilităti stabilite prin RACR-SSNA si PIAC-SSNA Partea a III-a, determinate direct sau decurgând din prevederile specifice interoperabilitătii din legislatia Cerului European Unic.

16) Prevederile prezentei editii a RACR-SSNA adresate producătorilor de sisteme si/sau componente propuse furnizorilor ANSP în vederea integrării în EATMN, având sediul principal al afacerii în România ori având reprezentant autorizat în România, sunt în principiu valabile pentru orice producător de sisteme sau componente propuse a fi utilizate în furnizarea serviciilor de navigatie aeriană în cadrul EATMN, deci în Comunitatea Europeană. Nu este însă în intentia MT de a reglementa conditii privind accesul pe piată al unor asemenea produse sau producători, deoarece Regulamentul interoperabilitătii si regulile IOp IR subsecvente nu reglementează accesul pe piată, ci utilizarea unor asemenea produse de către furnizorii serviciilor de navigatie aeriană în cadrul EATMN. Se va întelege deci că cerintele de interoperabilitate la care se face referire în cap. 4 al RACR-SSNA, precum si instructiunile si procedurile elaborate de R.A. A.A.C.R. subsecvent prevederilor cap. 4 nu vizează producătorii de sisteme/componente decât în măsura în care produsele lor fac obiectul Regulamentului interoperabilitătii si sunt intentionate sau destinate a fi utilizate în cadrul EATMN. În ultimă instantă, implementarea cerintelor de interoperabilitate în cadrul EATMN se face prin intermediul furnizorilor ANSP, acestia având obligatia ca la întocmirea declaratiilor CE de verificare a sistemelor să verifice si îndeplinirea de către producătorii respectivi a cerintelor aplicabile acestora si, în caz contrar, să solicite acest lucru.

17) Programul SESAR este programul de modernizare al ATM în Europa, initiat în cofinantare de către Comisia Europeană împreună cu EUROCONTROL, program care va utiliza cadrul legislativ al Cerului European Unic în vederea dezvoltării si implementării unei noi generatii a sistemului ATM european în ceea ce priveste atât sistemele de la sol, cât si cele de la bord si din spatiu. A se consulta www.sesar-consortium.aero. Pe de altă parte, sunt situatii în care, prin regulamentele Comisiei cu titlu de IOp IR, se instituie obligativitatea evaluării conformitătii unor sisteme sau componente de către un asemenea organism notificat. Poate face exceptie situatia în care, tot prin IOp IR, se permite ca furnizorul însusi să îsi asume aceste sarcini, sub rezerva însă a îndeplinirii de către el a unor cerinte specificate, analoage celor pe care trebuie să le îndeplinească un organism notificat.

În ambele cazuri, un furnizor ANSP poate să aleagă să delege sarcini de evaluare a conformitătii oricăruia dintre organismele notificate competente acreditate de oricare dintre statele membre UE.

 

(4) Acolo unde în verificarea unui sistem este implicat un organism notificat (deci un organism notificat căruia i-au fost delegate sarcini din partea unui furnizor ANSP), el va întocmi la încheierea evaluărilor un certificat de conformitate aferent sarcinilor duse la îndeplinire.

Întocmirea în continuare a declaratiei CE de verificare a sistemului, în baza, printre altele, a certificatului de conformitate emis de organismul notificat, rămâne în mod exclusiv în responsabilitatea furnizorului ANSP în cauză.

(5) În termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei reglementări, R.A. A.A.C.R., în consultare cu R.A. ROMATSA, va propune autoritătii de stat în domeniul aviatiei civile măsuri în vederea acreditării, după caz, de România a unui/unor organism/organisme notificat/notificate în temeiul art. 8 din Regulamentul interoperabilitătii

18) (6) Un organism notificat de România Comisiei Europene si celorlalte state membre UE în temeiul art. 8 din Regulamentul interoperabilitătii ca fiind acreditat spre a duce la îndeplinire sarcini legate de evaluarea conformitătii sau a compatibilitătii în vederea utilizării la care se face referire în art. 5 din Regulamentul interoperabilitătii si/sau legate de verificarea de sistem la care se face referire în art. 6 din Regulamentul interoperabilitătii si care a obtinut în consecintă un număr de identificare din partea Comisiei Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, va dispune toate măsurile necesare pentru a-si mentine în permanentă conformarea cu prevederile anexei V la Regulamentul interoperabilitătii.

Un organism notificat de România are obligatia de a informa imediat MT/DGAvC si/sau R.A. A.A.C.R. despre eventuala întrerupere temporară sau pe termen nedefinit a conformării sale cu cerintele anexei V la Regulamentul interoperabilitătii, precum si de a transmite orice alte informatii si date necesare autoritătii în exercitarea supervizării îndeplinirii cerintelor si conditiilor asociate mentinerii acreditării unui organism notificat. Într-un asemenea caz, Ministerul Transporturilor, prin Directia generală aviatie civilă, va informa prompt Comisia Europeană despre retragerea acreditării organismului notificat în cauză.

La data elaborării prezentei editii a RACR-SSNA, nu există încă nicio confirmare despre vreun organism notificat în baza art. 8 din Regulamentul nr. 552/2004, recunoscut ca atare de Comisia Europeană. Având însă în vedere că „organismele notificate” sunt entităti de bază în aplicarea Regulamentului interoperabilitătii si a regulilor IOp IR subsecvente si că prevederile Regulamentului nr. 552/2004 se aplică deja în Comunitate din data de 20 octombrie 2005 la punerea în serviciu a oricărui sistem sau oricărei componente EATMN (exceptând cazul în care se prevede altfel printr-o IOp IR specifică), este previzibil ca statele membre UE (inclusiv România) să ia măsuri în vederea acreditării unor asemenea organisme notificate.

Pe domeniul specific de competente ale MT, prezentul RACR-SSNA, editia 02/2008, poate să abordeze doar în principiu posibila identificare si acreditare a unui/unor asemenea organism/organisme si în România, urmând ca procesul în sine să fie definit si desfăsurat numai după ce au fost identificate toate autoritătile nationale având competente si responsabilităti în acest sens, precum si după elaborarea, după caz, a unor reglementări specifice în aplicarea, la nivelul corespunzător de autoritate în stat, a dispozitiilor art. 8 din Regulamentul nr. 552/2004.