MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 46         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 21 ianuarie 2008

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare de declaratii informative

 

2. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale Anti-Doping pentru modificarea anexei la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale Anti-Doping nr. 115/2007 privind aprobarea Listei interzise pentru anul 2008

 

31. - Decizie a presedintelui Autoritătii Nationale pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei privind procedura de acreditare a furnizorilor de servicii de certificare

 

116. - Ordin al ministrului economiei si finantelor pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2007

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare de declaratii informative

 

În temeiul art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 495/2007 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 228 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, având în vedere dispozitiile art. 1563 alin. (6)-(8) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, si pentru a se asigura informatiile necesare determinării bazei TVA pentru resursa proprie a României, adoptată în conformitate cu prevederile Regulamentului Consiliului nr. 1.553/1989 privind regimul unitar definitiv de colectare a resurselor proprii provenite din taxa pe valoarea adăugată,

presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă modelul si continutul formularului (392 A) „Declaratie informativă privind livrările de bunuri si prestările de servicii efectuate în anul....”, cod MEF 14.13.01.02/ia, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă modelul si continutul formularului (392 B) „Declaratie informativă privind livrările de bunuri, prestările de servicii si achizitiile efectuate în anul....”, cod MEF 14.13.01.02/ib, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. - Se aprobă modelul si continutul formularului (393) „Declaratie informativă privind veniturile obtinute din vânzarea de bilete pentru transportul rutier international de persoane, cu locul de plecare din România în anul....”, cod MEF 14.13.01.02/v, prevăzut în anexa nr. 3.

Art. 4. - Formularele prevăzute la art.1-3 se completează si se depun conform instructiunilor de completare prevăzute în anexa nr. 4.

Art. 5. - Procedura de gestionare a formularelor (392 A) „Declaratie informativă privind livrările de bunuri si prestările de servicii efectuate în anul....”, (392B) „Declaratie informativă privind livrările de bunuri, prestările de servicii si achizitiile efectuate în anul....” si (393) „Declaratie informativă privind veniturile obtinute din vânzarea de bilete pentru transportul rutier international de persoane, cu locul de plecare din România în anul....” este prevăzută în anexa nr. 5.

Art. 6. - Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare si păstrare a formularelor prevăzute la art. 1-3 sunt prevăzute în anexa nr. 6.

Art. 7. - Anexele 1-6 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 8. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 9. - Directia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generală de administrare a marilor contribuabili si Directia generală de tehnologia informatiei din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, precum si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală,

Daniel Chitoiu

 

Bucuresti, 3 ianuarie 2008.

Nr. 1.

 

ANEXA Nr. 1*)

 

Declaratie informativă

privind livrările de bunuri si prestările de servicii efectuate în anul....

 

ANEXA Nr. 2*)

 

Declaratie informativă

privind livrările de bunuri, prestările de servicii si achizitiile efectuate în anul....

 

ANEXA Nr. 3*)

 

Declaratie informativă

privind veniturile obtinute din vânzarea de bilete pentru transportul rutier international de persoane, cu locul de plecare din România în anul..

 

ANEXA Nr. 4

 

INSTRUCTIUNI

pentru completarea formularului (392 A)

„Declaratie informativă privind livrările de bunuri si prestările de servicii efectuate în anul ....”

 

Formularul „Declaratie informativă privind livrările de bunuri si prestările de servicii efectuate în anul....” se completează de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, potrivit dispozitiilor art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, a căror cifră de afaceri, efectiv realizată la finele anului calendaristic, este inferioară sumei de 10.000 de euro, calculată în echivalent lei, potrivit legii.

Formularul „Declaratie informativă privind livrările de bunuri si prestările de servicii efectuate în anul....” se depune la organul fiscal competent până la data de 25 februarie, inclusiv, a anului următor celui de raportare.

Formularul „Declaratie informativă privind livrările de bunuri si prestările de servicii efectuate în anul....” se depune în format electronic, astfel:

- la registratura organului fiscal competent;

- la postă, prin scrisoare recomandată.

Formatul electronic depus pe suport electronic va fi însotit de formularul editat de persoana impozabilă cu ajutorul programului de asistentă, semnat si stampilat, conform legii.

Formularul se editează în două exemplare:

- un exemplar se depune la unitatea fiscală, împreună cu suportul electronic;

- un exemplar se păstrează de către persoana impozabilă.

Formatul electronic al formularului „Declaratie informativă privind livrările de bunuri si prestările de servicii efectuate în anul....” se obtine prin folosirea programului de asistentă elaborat de Ministerul Economiei si Finantelor.

Programul de asistentă este pus la dispozitia persoanelor impozabile, gratuit, de unitătile fiscale sau poate fi descărcat de pe serverul de web al Ministerului Economiei si Finantelor, la adresa www.mfinante.ro .

Completarea formularului se face astfel:

Sectiunea „Date de identificare a persoanei impozabile înregistrate în scopuri de TVA”

Caseta „Cod de identificare fiscală” se completează prin înscrierea codului de înregistrare în scopuri de TVA (codul de identificare fiscală precedat de prefixul „RO”).

Înscrierea cifrelor în casetă se face cu aliniere la dreapta.

Caseta „Denumire/Nume, prenume” se completează cu denumirea persoanei juridice, asociatiei sau a entitătii fără personalitate juridică ori cu numele si prenumele persoanei fizice, după caz.

Caseta „Domiciliul fiscal” se completează cu datele privind adresa domiciliului fiscal (sediul social, sediul sau domiciliul fiscal, după caz) al persoanei impozabile.

Reprezentantul fiscal desemnat de o persoană impozabilă stabilită în străinătate înscrie la sectiunea „Date de identificare a persoanei impozabile înregistrate în scopuri de TVA”:

- Denumire/Nume si prenume - persoana impozabilă stabilită în străinătate;

- Cod de identificare fiscală - codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit persoanei impozabile străine, înscris în certificatul de înregistrare în scopuri de TVA;

- Domiciliul fiscal - adresa din străinătate a persoanei impozabile.

Sectiunea „Date de identificare a reprezentantului fiscal”

Se completează doar în cazul în care depunerea declaratiei informative se realizează prin reprezentantul fiscal desemnat potrivit legii.

- Denumire/Nume, prenume - se înscriu denumirea/ numele si prenumele persoanei impozabile care a fost desemnată ca reprezentant fiscal de către persoana impozabilă străină.

- Cod de identificare fiscală - se înscrie codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit reprezentantului fiscal pentru activitatea proprie.

- Domiciliul fiscal se completează cu datele privind adresa domiciliului fiscal al reprezentantului desemnat de persoana impozabilă.

Sectiunea „Cifra de afaceri”

Se înscrie cifra de afaceri realizată la finele anului de raportare, care trebuie să fie inferioară sumei de 10.000 de euro, calculată în echivalent lei, potrivit legii.

Sectiunea „Livrări de bunuri si prestări de servicii către:”

Rândul 1 - Coloana „Valoare” se completează cu baza de impozitare înscrisă în „Jurnalul pentru vânzări”, completat potrivit modelului în vigoare în anul de raportare, pentru livrările de bunuri si prestările de servicii efectuate către persoanele înregistrate în scopuri de TVA.

Rândul 1 - Coloana „TVA” se completează cu valoarea TVA înscrisă în „Jurnalul pentru vânzări”, completat potrivit modelului în vigoare în anul de raportare, pentru livrările de bunuri si prestările de servicii efectuate către persoanele înregistrate în scopuri de TVA.

Rândul 2 - Coloana „Valoare” se completează cu baza de impozitare înscrisă în „Jurnalul pentru vânzări”, completat potrivit modelului în vigoare în anul de raportare, pentru livrările de bunuri si prestările de servicii efectuate către persoanele neînregistrate în scopuri de TVA.

Rândul 2 - Coloana „TVA” se completează cu valoarea TVA înscrisă în „Jurnalul pentru vânzări”, completat potrivit modelului în vigoare în anul de raportare, pentru livrările de bunuri si prestările de servicii efectuate către persoane neînregistrate în scopuri de TVA.

 

INSTRUCTIUNI

pentru completarea formularului (392 B)

„Declaratie informativă privind livrările de bunuri, prestările de servicii si achizitiile efectuate în anul .......”

 

Formularul „Declaratie informativă privind livrările de bunuri, prestările de servicii si achizitiile efectuate în anul....” se completează de către persoanele impozabile neînregistrate în scopuri de TVA, potrivit dispozitiilor art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, a căror cifră de afaceri realizată la finele anului calendaristic, excluzând veniturile obtinute din vânzarea de bilete de transport international rutier de persoane, este cuprinsă între 10.000 de euro si 35.000 de euro, calculată în echivalent lei, potrivit legii.

Formularul „Declaratie informativă privind livrările de bunuri, prestările de servicii si achizitiile efectuate în anul....” se depune la organul fiscal competent, până la data de 25 februarie, inclusiv, a anului următor celui de raportare.

Formularul „Declaratie informativă privind livrările de bunuri, prestările de servicii si achizitiile efectuate în anul....” se depune în format electronic, astfel:

- la registratura organului fiscal competent;

- la postă, prin scrisoare recomandată.

Formatul electronic depus pe suport electronic va fi însotit de formularul editat de persoana impozabilă cu ajutorul programului de asistentă, semnat si stampilat, conform legii.

Formularul se editează în două exemplare:

- un exemplar se depune la unitatea fiscală, împreună cu suportul electronic;

- un exemplar se păstrează de către persoana impozabilă.

Formatul electronic al formularului „Declaratie informativă privind livrările de bunuri, prestările de servicii si achizitiile efectuate în anul....” se obtine prin folosirea programului de asistentă elaborat de Ministerul Economiei si Finantelor.

Programul de asistentă este pus la dispozitia persoanelor impozabile, gratuit, de unitătile fiscale sau poate fi descărcat de pe serverul de web al Ministerului Economiei si Finantelor, la adresa www.mfinante.ro .

Completarea formularului se face astfel:

Sectiunea „Date de identificare a persoanei impozabile neînregistrate în scopuri de TVA”

Caseta „Cod de identificare fiscală” se completează prin înscrierea codului de identificare fiscală al persoanei impozabile.

Înscrierea cifrelor în casetă se face cu aliniere la dreapta.

Caseta „Denumire/Nume, prenume” se completează cu denumirea persoanei juridice, asociatiei sau a entitătii fără personalitate juridică ori cu numele si prenumele persoanei fizice, după caz.

Caseta „Domiciliul fiscal” se completează cu datele privind adresa domiciliului fiscal (sediul social, sediul sau domiciliul fiscal, după caz, al persoanei impozabile).

Sectiunea „Date de identificare a împuternicitului”

Se completează doar în cazul în care depunerea declaratiei informative se realizează printr-un împuternicit desemnat în conditiile art. 18 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

- Denumirea/Nume, prenume - se înscriu denumirea/ numele si prenumele persoanei impozabile care a fost împuternicită de persoana impozabilă neînregistrată în scopuri de TVA;

- Cod de identificare fiscală - se înscrie codul de identificare fiscală al persoanei împuternicite;

- Domiciliul fiscal - se înscriu datele privind adresa domiciliului fiscal al împuternicitului desemnat;

- Nr. act împuternicire si data - se înscriu datele privind numărul si data actului de împuternicire.

Sectiunea „Cifra de afaceri”

Se înscrie cifra de afaceri realizată la finele anului de raportare, care trebuie să fie cuprinsă între 10.000 de euro si 35.000 de euro, calculată în echivalent lei, potrivit legii.

Sectiunea „Livrări de bunuri si prestări de servicii către:”

Rândul 1 - Coloana „Valoare” se completează cu baza de impozitare înscrisă în „Jurnalul pentru vânzări”, completat potrivit modelului în vigoare în anul de raportare, pentru livrările de bunuri si prestările de servicii efectuate către persoanele înregistrate în scopuri de TVA.

Rândul 2 - Coloana „Valoare” se completează cu baza de impozitare înscrisă în „Jurnalul pentru vânzări”, completat potrivit modelului în vigoare în anul de raportare, pentru livrările de bunuri si prestările de servicii efectuate către persoane neînregistrate în scopuri de TVA .

Sectiunea „Achizitii de la:”

Rândul 1 - Coloana „Valoare” se completează cu baza de impozitare înscrisă în „Jurnalul pentru cumpărări”, completat potrivit modelului în vigoare în anul de raportare, pentru achizitii efectuate de la persoane înregistrate în scopuri de TVA.

Rândul 1 - Coloana „TVA” se completează cu valoarea TVA înscrisă în „Jurnalul pentru cumpărări”, completat potrivit modelului în vigoare în anul de raportare pentru achizitiile efectuate de la persoane înregistrate în scopuri de TVA.

Rândul 2 - Coloana „Valoare” se completează cu baza de impozitare înscrisă în „Jurnalul pentru cumpărări”, completat potrivit modelului în vigoare în anul de raportare, pentru achizitii efectuate de la persoane neînregistrate în scopuri de TVA.

Rândul 2 - Coloana „TVA” nu se completează.

 

INSTRUCTIUNI

pentru completarea formularului (393)

„Declaratie informativă privind veniturile obtinute din vânzarea de bilete pentru transportul rutier international de persoane, cu locul de plecare din România în anul ......”

 

Formularul „Declaratie informativă privind veniturile obtinute din vânzarea de bilete pentru transportul rutier international de persoane, cu locul de plecare din România în anul....” se completează de către persoanele înregistrate în scopuri de TVA, potrivit dispozitiilor art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, care în cursul anului precedent au prestat servicii de transport international de persoane.

Formularul „Declaratie informativă privind veniturile obtinute din vânzarea de bilete pentru transportul rutier international de persoane, cu locul de plecare din România în anul....” se depune la organul fiscal competent până la data de 25 februarie, inclusiv, a anului următor celui de raportare.

Formularul „Declaratie informativă privind veniturile obtinute din vânzarea de bilete pentru transportul rutier international de persoane, cu locul de plecare din România în anul....” se depune în format electronic, astfel:

- la registratura organului fiscal competent;

- la postă, prin scrisoare recomandată.

Formatul electronic depus pe suport electronic va fi însotit de formularul editat de persoana impozabilă cu ajutorul programului de asistentă, semnat si stampilat, conform legii.

Formularul se editează în două exemplare:

- un exemplar se depune la unitatea fiscală, împreună cu suportul electronic;

- un exemplar se păstrează de către persoana impozabilă.

Formatul electronic al formularului „Declaratie informativă privind veniturile obtinute din vânzarea de bilete pentru transportul rutier international de persoane, cu locul de plecare din România în anul....” se obtine prin folosirea programului de asistentă elaborat de Ministerul Economiei si Finantelor.

Programul de asistentă este pus la dispozitia persoanelor impozabile, gratuit, de unitătile fiscale sau poate fi descărcat de pe serverul de web al Ministerului Economiei si Finantelor, la adresa www.mfinante.ro .

 

Completarea formularului se face astfel:

Sectiunea „Date de identificare a persoanei impozabile” Caseta „Cod de identificare fiscală” se completează cu codul de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată. Înscrierea cifrelor în casetă se face cu aliniere la dreapta.

Casetele „Serie autorizatie” si „Număr autorizatie” se completează cu seria si, respectiv, numărul autorizatiei acordate de autoritatea competentă, respectiv de Ministerul

Transporturilor, astfel:

- cu seria si numărul autorizatiei originale, emisă pentru operatorul de transport care efectuează transport rutier de persoane prin servicii regulate pe un traseu autorizat în statele membre ale Uniunii Europene;

- cu seria si numărul primei autorizatii din cele emise pentru operatorul de transport care efectuează transport rutier de persoane prin servicii regulate pe un traseu autorizat în statele care nu sunt membre ale Uniunii Europene.

Caseta „Denumire/Nume, Prenume” se completează cu denumirea persoanei juridice, asociatiei sau a entitătii fără personalitate juridică ori cu numele si prenumele persoanei fizice, după caz.

Caseta „Domiciliul fiscal” se completează cu datele privind adresa domiciliului fiscal (sediul social, sediul sau domiciliul fiscal, după caz) al persoanei impozabile.

Reprezentantul fiscal desemnat de o persoană impozabilă stabilită în străinătate înscrie la sectiunea „ Date de identificare a persoanei impozabile”:

- Denumire/Nume si prenume - persoana impozabilă stabilită în străinătate;

- Cod de identificare fiscală - codul de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată atribuit persoanei impozabile străine, înscris în certificatul de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată;

- Domiciliul fiscal - adresa din străinătate a persoanei impozabile.

Sectiunea „Date de identificare a reprezentantului fiscal”

Se completează doar în cazul în care depunerea declaratiei informative se realizează prin reprezentantul fiscal desemnat potrivit legii.

Denumirea/Nume, prenume - se înscriu denumirea/numele si prenumele persoanei impozabile care a fost desemnată ca reprezentant fiscal de către persoana impozabilă străină.

Cod de identificare fiscală - se înscrie codul de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată atribuit reprezentantului fiscal pentru activitatea proprie.

Domiciliul fiscal se completează cu datele privind adresa domiciliului fiscal al reprezentantului desemnat de persoana impozabilă.

Sectiunea „Venituri din vânzarea biletelor”

Se completează cu suma totală a veniturilor obtinute în anul precedent din vânzarea de bilete pentru transportul rutier international de persoane, cu locul de plecare din România.

 

ANEXA Nr. 5

 

Procedura de gestiune a formularelor (392A) „Declaratie informativă privind livrările de bunuri si prestările de servicii efectuate în anul_.”, (392B) „Declaratie informativă privind livrările de bunuri, prestările de servicii si achizitiile efectuate în anul__”si (393) „Declaratie informativă privind veniturile obtinute din vânzarea de bilete pentru transportul rutier international de persoane, cu locul de plecare din România în anul_..”

 

1. Depunerea declaratiilor informative

Declaratiile informative se depun până la data de 25 februarie a anului următor celui de raportare, la organul fiscal competent.

2. Verificarea formală a declaratiilor informative

Pentru fiecare declaratie informativă, organul fiscal competent va verifica corectitudinea codului de identificare fiscală a persoanei impozabile, prin verificarea datelor de identificare din declaratie cu cele existente în Registrul contribuabililor.

3. Prelucrarea declaratiilor informative

3.1. Prelucrarea declaratiilor informative depuse de persoanele impozabile se realizează de către organul fiscal competent, cu ajutorul programului informatic de prelucrare pus la dispozitie de Directia generală de tehnologia informatiei.

3.2. În vederea prelucrării declaratiei informative se creează o bază de date „Declaratii informative TVA”, care cuprinde 3 sectiuni:

a) declaratii informative depuse de persoane impozabile înregistrate în scopuri de TVA, cu cifra de afaceri mai mică de 10.000 euro, în echivalent lei;

b) declaratii informative depuse de persoane impozabile neînregistrate în scopuri de TVA, cu cifra de afaceri cuprinsă între 10.000 euro si 35.000 euro, în echivalent lei;

c) declaratii informative privind veniturile obtinute din vânzarea biletelor pentru transportul rutier international de persoane, cu locul de plecare din România.

3.3. Informatiile din declaratiile informative se preiau, până la data de 15 martie, în sectiunea corespunzătoare din baza de date „Declaratii informative TVA”.

3.4. După prelucrare, declaratiile informative depuse de persoanele impozabile se arhivează la dosarul fiscal al persoanei impozabile.

4. Centralizarea informatiilor din declaratiile informative

4.1. Până la data de 15 martie, organul fiscal competent transmite directiei generale a finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti baza de date „Declaratii informative TVA”.

Organul fiscal competent este responsabil pentru completitudinea si corectitudinea datelor transmise.

4.2. În termen de maximum 5 zile, directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, precum si Directia generală de administrare a marilor contribuabili transmit datele din baza de date „Declaratii informative TVA” Directiei generale de tehnologia informatiei din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală si sunt responsabile pentru completitudinea informatiilor transmise.

4.3. Directia generală de tehnologia informatiei efectuează prelucrările solicitate si pune la dispozitia Unitătii de coordonare a relatiilor bugetare cu Uniunea Europeană, din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor, datele primite de la organele fiscale teritoriale.

 

ANEXA Nr.6

 

CARACTERISTICILE DE TIPĂRIRE,

modul de difuzare, utilizare si păstrare a formularelor

 

1. Denumire: (392A) „Declaratie informativă privind livrările de bunuri si prestările de servicii efectuate în anul....”

1.1. Cod MEF: 14.13.01.02/ia

1.2. Format: A4/t1

1.3. U/M: seturi

1.4. Caracteristici de tipărire: se tipăreste pe o singură fată.

1.5. Se difuzează: gratuit.

1.6. Se utilizează la: declararea livrărilor de bunuri si prestărilor de servicii efectuate în anul de raportare.

1.7. Se întocmeste de către persoana impozabilă sau reprezentantul fiscal al acesteia în 2 exemplare.

1.8. Circulă: - originalul la organul fiscal competent;

- copia la persoana impozabilă.

1.9. Se păstrează: la dosarul fiscal al contribuabilului.

2. Denumire: (392B) „Declaratie informativă privind livrările de bunuri, prestările de servicii si achizitii efectuate în anul....”

2.1. Cod MEF: 14.13.01.02/ib

2.2. Format: A4/t1

2.3. U/M: seturi

2.4. Caracteristici de tipărire: se tipăreste pe o singură fată.

2.5. Se difuzează: gratuit.

2.6. Se utilizează la: declararea livrărilor de bunuri, prestărilor de servicii si achizitiilor efectuate în anul de raportare.

2.7. Se întocmeste de catre persoana impozabilă sau de împuternicitul acesteia în 2 exemplare.

2.8. Circulă: - originalul la organul fiscal competent;

- copia la persoana impozabilă.

2.9. Se păstrează: la dosarul fiscal al contribuabilului.

3. Denumire: (393) „ Declaratie informativă privind veniturile obtinute din vânzarea de bilete pentru transportul rutier international de persoane, cu locul de plecare din România în anul ….”

3.1. Cod MEF: 14.13.01.02/v

3.2. Format: A4/t1

3.3. U/M: seturi

3.4. Caracteristici de tipărire: se tipăreste pe o singură fată.

3.5. Se difuzează: gratuit.

3.6. Se utilizează la: declararea veniturilor obtinute, în anul de raportare, din vânzarea de bilete pentru transportul rutier international de persoane, cu locul de plecare din România.

3.7. Se întocmeste de către persoana impozabilă sau reprezentantul fiscal al acesteia în 2 exemplare.

3.8. Circulă: - originalul la organul fiscal competent;

- copia la persoana impozabilă.

3.9. Se păstrează: la dosarul fiscal al contribuabilului.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

AGENTIA NATIONALĂ ANTI-DOPING

 

ORDIN

pentru modificarea anexei la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale Anti-Doping nr. 115/2007 privind aprobarea Listei interzise pentru anul 2008

 

În temeiul art. 11 alin. (2) din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea si combaterea dopajului în sport,

presedintele Agentiei Nationale Anti-Doping emite prezentul ordin.

Art. I. - La anexa la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale Anti-Doping nr. 115/2007 privind aprobarea Listei interzise pentru anul 2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 862 din 17 decembrie 2007, la capitolul „Substante si metode interzise permanent”, subcapitolul „Substante interzise”, punctul „S1. Agenti anabolici”, paragraful 5 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Dacă este înregistrată o valoare care nu deviază prea mult de la valorile care se găsesc în mod normal în organism, iar metoda analitică precisă (de exemplu, IRMS) nu a determinat originea exogenă a substantei, dar există indicatii serioase, cum ar fi o comparatie cu profile steroidice de referintă, ale unei posibile utilizări a unei substante interzise, sau atunci când un laborator a raportat prezenta unui raport T/E mai mare de patru (4) la unu (1) si orice metodă analitică precisă (de exemplu, IRMS) aplicată nu a evidentiat originea exogenă a substantei, organizatia antidoping relevantă va conduce o investigatie ulterioară, revizuind rezultatele testului (testelor) anterior (anterioare) sau efectuând un test (teste) ulterior (ulterioare).”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale Anti-Doping,

Graziela Elena Vâjială

 

Bucuresti, 15 ianuarie 2008.

Nr. 2.

 

AUTORITATEA NATIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE ÎN COMUNICATII SI TEHNOLOGIA INFORMATIEI

 

DECIZIE

privind procedura de acreditare a furnizorilor de servicii de certificare

 

În temeiul prevederilor art. 7 alin. (1), (3) si (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 134/2006 privind înfiintarea Autoritătii Nationale pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei, ale art. 3 alin. (3) pct. 3 din Regulamentul de organizare si functionare a Autoritătii Nationale pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 415/2007, ale art. 36 si 37 din Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică, precum si ale art. 16-20 din Normele tehnice si metodologice pentru aplicarea Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2001, cu modificările ulterioare,

presedintele Autoritătii Nationale pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei emite prezenta decizie.

Art. 1. - (1) Prezenta decizie se aplică furnizorilor de servicii de certificare care doresc să îsi desfăsoare activitatea ca furnizori acreditati si stabileste procedura privind acordarea, suspendarea si retragerea deciziei de acreditare a furnizorilor de servicii de certificare de către Autoritatea Natională pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei, autoritatea de reglementare si supraveghere specializată în domeniu.

(2) Prezenta decizie stabileste continutul, durata de valabilitate si efectele suspendării sau retragerii deciziei de acreditare a furnizorilor de servicii de certificare.

Art. 2. - În întelesul prezentei decizii, următorii termeni se definesc astfel:

a) ANRCTI - Autoritatea Natională pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei;

b) acreditare - calificativul acordat de ANRCTI unui furnizor de servicii de certificare, la solicitarea acestuia, în urma verificării documentatiei si a raportului de audit efectuat de o tertă parte, în vederea stabilirii concordantei dintre sistemele, procedurile si practicile afirmate si cele existente în realitate;

c) audit - procesul de verificare a concordantei dintre sistemele, procedurile si practicile afirmate de către furnizorul de servicii de certificare care solicită acreditarea si cele existente în realitate;

d) auditor - persoana juridică desemnată de ANRCTI pentru efectuarea auditului de acreditare, în urma evaluării îndeplinirii criteriilor de selectie;

e) registru - registrul furnizorilor de servicii de certificare, care are rolul de a asigura, prin efectuarea înregistrărilor prevăzute de Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică, stocarea datelor de identificare si a unor informatii legate de activitatea furnizorilor de servicii de certificare, precum si informarea publicului cu privire la datele si informatiile stocate.

Art. 3. - Furnizorul de servicii de certificare care doreste să fie acreditat va înainta ANRCTI o cerere scrisă pentru începerea procedurii de acreditare. Forma si continutul acestei cereri sunt prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta decizie.

Art. 4. - (1) Verificarea îndeplinirii conditiilor de acreditare se face de către un auditor desemnat de ANRCTI, în urma parcurgerii procedurii prevăzute la alin. (2)-(6).

(2) Desemnarea auditorului se face în urma unui proces de calificare, pe baza criteriilor stabilite de ANRCTI si în urma selectiei acestuia dintre candidatii calificati.

(3) În acest scop, ANRCTI va face public anuntul de selectie odată cu punerea la dispozitia oricărei părti interesate, contra cost, a conditiilor de calificare. Anuntul va cuprinde inclusiv datalimită de depunere a documentatiei de calificare.

(4) Orice persoană care a intrat în posesia conditiilor de calificare conform alin. (3) poate participa la procesul de calificare.

(5) După primirea documentelor de calificare din partea candidatilor, ANRCTI verifică respectarea criteriilor stabilite si întocmeste si comunică furnizorului lista candidatilor calificati.

(6) Furnizorul de servicii de certificare care solicită acreditarea selectează dintre candidatii calificati auditorul care va fi desemnat de ANRCTI pentru efectuarea auditului de acreditare.

Art. 5. - În urma selectiei efectuate de furnizorul de servicii de certificare, ANRCTI emite decizia de desemnare a auditorului. Forma si continutul acestei decizii sunt prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta decizie.

Art. 6. - Auditul de acreditare se realizează pe cheltuiala furnizorului de servicii de certificare.

Art. 7. - Pe perioada efectuării auditului, ANRCTI poate solicita furnizorului de servicii de certificare orice documente referitoare la activitatea acestuia si poate desemna personal propriu pentru a participa la procesul de audit.

Art. 8. - (1) Rezultatul auditului efectuat asupra activitătii furnizorului de servicii de certificare va fi prezentat sub forma unui raport de audit, însotit de opinia de audit.

(2) ANRCTI îsi rezervă dreptul de a respinge cererea de acreditare în urma analizei raportului de audit, precum si în cazul unei opinii de audit exprimate cu rezerve.

(3) În cazul unor observatii referitoare la raportul de audit prezentat, ANRCTI are obligatia comunicării acestora atât furnizorului de servicii de certificare, cât si auditorului, în termen de 5 zile de la prezentarea raportului.

Art. 9. - (1) În termen de 10 zile de la prezentarea opiniei de audit favorabile, ANRCTI emite decizia de acreditare si înscrie în registru mentiunea privind acreditarea furnizorului de servicii de certificare.

(2) În cazul respingerii cererii de acreditare, ANRCTI va comunica furnizorului de servicii de certificare motivele respingerii.

(3) Forma si continutul deciziei de acreditare sunt prevăzute în anexa nr. 3 la prezenta decizie.

Art. 10. - (1) Procedura de suspendare sau de retragere a deciziei de acreditare este prevăzută la art. 19 si 20 din Normele tehnice si metodologice pentru aplicarea Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2001, cu modificările ulterioare.

(2) Suspendarea sau retragerea deciziei de acreditare se face prin decizie a presedintelui ANRCTI.

(3) Pe perioada suspendării acreditării furnizorului de servicii de certificare încetează dreptul acestuia de a folosi în toate activitătile pe care le desfăsoară o mentiune distinctivă care să se refere la această calitate.

(4) Semnăturile electronice extinse bazate pe certificate calificate eliberate de către furnizor pe perioada suspendării acreditării sunt exceptate de la prevederile art. 9 alin. (2) din Legea nr. 455/2001.

(5) În cazul suspendării sau retragerii acreditării acordate furnizorului de servicii de certificare, ANRCTI va face mentiunile necesare în registru.

Art. 11. - (1) Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare la 3 zile de la data publicării.

(2) La data intrării în vigoare a prezentei decizii, Ordinul ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei nr. 54/2005 privind procedura acordării, suspendării si retragerii deciziei de acreditare a furnizorilor de servicii de certificare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 209 din 11 martie 2005, se abrogă.

 

Presedintele Autoritătii Nationale pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei,

Dan Cristian Georgescu

 

Bucuresti, 14 ianuarie 2008.

Nr. 31.

 

ANEXA Nr. 1

 

CERERE PENTRU ÎNCEPEREA PROCEDURII DE ACREDITARE

 

Stimate domnule presedinte,

Având în vedere prevederile art. 3 alin. (3) pct. 3 din Regulamentul de organizare si functionare a Autoritătii Nationale pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 415/2007, în temeiul dispozitiilor art. 36 din Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică si ale art. 16 din Normele tehnice si metodologice pentru aplicarea Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2001, cu modificările ulterioare, vă solicităm să dispuneti începerea procedurii de acreditare a ......................................................................., (numele si prenumele/denumirea solicitantului) furnizor de servicii de certificare, având domiciliul/sediul în ......................................................................., (adresa completă, inclusiv telefon si fax) înregistrată la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul ....................................................., cod unic de înregistrare/cod de identificare fiscală .................................................................., reprezentat legal prin ............................................................................................................................................................., (numele si prenumele)

domiciliat(ă) în .............................................................................................................................................., (adresa completă, inclusiv telefon)

identificat(ă) prin actul de identitate .............................................................................................................. (serie, număr, cod numeric personal)

 

Semnătura reprezentantului legal si stampila solicitantului

...............................................................................................

 

ANEXA Nr. 2

 

DECIZIE DE DESEMNARE A AUDITORULUI

 

În temeiul prevederilor art. 7 alin. (1), (3) si (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 134/2006 privind înfiintarea Autoritătii Nationale pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei, ale art. 3 alin. (3) pct. 3 din Regulamentul de organizare si functionare a Autoritătii Nationale pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 415/2007, ale art. 36 si 37 din Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică, precum si ale art. 16-20 din Normele tehnice si metodologice pentru aplicarea Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2001, cu modificările ulterioare,

având în vedere dispozitiile Deciziei presedintelui Autoritătii Nationale pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei nr. 31/2008 privind procedura de acreditare a furnizorilor de servicii de certificare, precum si Referatul de aprobare al Directiei IT si Protectia Informatiilor, înregistrat cu nr. .................._/_....................,

presedintele Autoritătii Nationale pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei emite prezenta decizie.

Art. 1. - ................................................................................................................................................, (denumirea auditorului) cu domiciliul/sediul în ..............................................................................................., înregistrat la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul ..........................., cod unic de înregistrare/cod de identificare fiscală ............................................, este desemnat pentru a efectua auditul în vederea acreditării furnizorului de servicii de certificare ........................................................................................................... .

(denumirea furnizorului)

Art. 2. - ................................................................................................................................................ (denumirea auditorului) va prezenta Autoritătii Nationale pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei raportul de audit, însotit de opinia de audit, efectuate în vederea acreditării furnizorului de servicii de certificare ......................................................................................................................................................, (denumirea furnizorului) în termen de 30 de zile de la comunicarea prezentei decizii.

Art. 3. - Prezenta decizie se comunică .......................................................................................... . (denumirea auditorului)

 

Presedinte,

...........................................

 

ANEXA Nr. 3

 

DECIZIE DE ACREDITARE

 

În temeiul prevederilor art. 7 alin. (1), (3) si (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 134/2006 privind înfiintarea Autoritătii Nationale pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei, ale art. 3 alin. (3) pct. 3 din Regulamentul de organizare si functionare a Autoritătii Nationale pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 415/2007, ale art. 36 si 37 din Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică, precum si ale art. 16-20 din Normele tehnice si metodologice pentru aplicarea Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2001, cu modificările ulterioare,

având în vedere dispozitiile Deciziei presedintelui Autoritătii Nationale pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei nr. 31/2008 privind procedura de acreditare a furnizorilor de servicii de certificare, precum si Referatul de aprobare al Directiei IT si Protectia Informatiilor, înregistrat cu nr. _/_,

presedintele Autoritătii Nationale pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei emite prezenta decizie.

Art. 1. - Începând cu data comunicării prezentei decizii, .................................................................. (denumire furnizor) dobândeste calitatea de furnizor acreditat de servicii de certificare.

Art. 2. - Acreditarea se acordă pe o perioadă de 3 ani de la data comunicării prezentei decizii si poate fi reînnoită pe baza procedurii prevăzute în Decizia presedintelui Autoritătii Nationale pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei nr. 31/2008 privind procedura de acreditare a furnizorilor de servicii de certificare.

Art. 3. - Prezenta decizie se comunică .............................................................................................., (denumire furnizor) atât pe suport hârtie, cât si în formă electronică, semnată electronic.

 

Presedinte,

...........................................

 

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2007

 

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Finantelor, cu modificările si completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 19 lit. d) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, ale art. 80 alin. (2) si art. 84 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările si completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 4 din Legea contabilitătii nr. 82/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul economiei si finantelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice privind întocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2007, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directia generală de metodologie contabilă institutii publice va lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul economiei si finantelor,

Cătălin Doica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 15 ianuarie 2008.

Nr. 116.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

privind întocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2007

 

Autoritătile publice, ministerele si celelalte organe ale administratiei publice centrale si locale, institutiile publice autonome si institutiile publice subordonate au obligatia, potrivit Legii contabilitătii nr. 82/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, să întocmească situatii financiare trimestriale si anuale. Situatiile financiare anuale se compun din: Bilant, Contul de rezultat patrimonial, Situatia fluxurilor de trezorerie, Situatia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor, conturile de executie bugetară si anexe la situatiile financiare, care includ: politici contabile si note explicative.

Situatiile financiare ale anului 2007 reprezintă documente oficiale de prezentare a situatiei patrimoniului aflat în administrarea statului si a unitătilor administrativ-teritoriale, precum si a executiei bugetului de venituri si cheltuieli la data de 31 decembrie 2007.

Situatiile financiare se întocmesc în moneda natională, respectiv în lei, fără subdiviziuni ale leului.

Pentru necesităti proprii de informare si la solicitarea unor organisme internationale, se pot întocmi situatii financiare si într-o altă monedă.

Situatiile financiare anuale se întocmesc pe modelele aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 616/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea, semnarea, depunerea, componenta si modul de completare a situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice în anul 2006, precum si modelele acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 498 din 8 iunie 2006, si pe modelele aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 40/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind închiderea conturilor contabile, întocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 65 din 26 ianuarie 2007, adaptate structurii indicatorilor aprobati în Legea bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006, cu modificările si completările ulterioare, si ale ordonantelor de rectificare, precum si altor reglementări în vigoare.

Formularele ce compun situatiile financiare la 31 decembrie 2007 sunt afisate pe site-ul Ministerului Economiei si Finantelor: www.mfinante.ro/legislatie/reglementări contabile

La aceeasi adresă sunt afisate si corelatiile dintre formularele de situatii financiare.

În baza art. 56 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, pe baza situatiilor financiare anuale prezentate de ordonatorii principali de credite, a conturilor privind executia de casă a bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat si a bugetelor fondurilor speciale, prezentate de unitătile Trezoreriei Statului si în urma verificării si analizării acestora, Ministerul Economiei si Finantelor elaborează Contul general anual de executie a bugetului de stat si, respectiv, Contul de executie a bugetului asigurărilor sociale de stat, pe care le prezintă Guvernului si care, după verificare de către Curtea de Conturi a României, se aprobă de Parlament.

Potrivit prevederilor art. 40 alin. (1) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, Ministerul Economiei si Finantelor întocmeste anual bilantul institutiilor publice.

Bilantul anual al institutiilor publice, în structura stabilită de Ministerul Economiei si Finantelor, se prezintă Guvernului odată cu Contul general anual de executie a bugetului de stat.

Având în vedere importanta lucrărilor ce se elaborează de către Ministerul Economiei si Finantelor în baza situatiilor financiare anuale întocmite de autoritătile publice, ministere, celelalte organe ale administratiei publice centrale si locale si institutii publice autonome, ordonatorii de credite si conducătorii compartimentelor financiar-contabile au obligatia încheierii exercitiului bugetar în conformitate cu prevederile Normelor metodologice privind încheierea exercitiului bugetar al anului 2007, aprobate prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 2.397/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 887 din 27 decembrie 2007, precum si cu prevederile prezentelor norme metodologice.

1. Inventarierea elementelor de activ si de pasiv

1.1. În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, institutiile publice au obligatia să efectueze inventarierea generală a elementelor de activ si de pasiv detinute la începutul activitătii, cel putin o dată pe an pe parcursul functionării lor, în cazul fuziunii sau încetării activitătii, precum si în alte situatii prevăzute de lege.

Potrivit pct. 5 din Normele privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de activ si de pasiv, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.753/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.174 din 13 decembrie 2004, cu modificările ulterioare, „Inventarierea anuală a elementelor de activ si de pasiv se face, de regulă, cu ocazia încheierii exercitiului financiar, avându-se în vedere si specificul activitătii fiecărei unităti”.

Răspunderea pentru buna organizare a lucrărilor de inventariere, potrivit prevederilor Legii nr. 82/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si în conformitate cu reglementările contabile aplicabile, revine ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligatia gestionării elementelor de activ si de pasiv si care elaborează si transmite comisiilor de inventariere proceduri scrise adaptate la specificul unitătii.

1.2. Toate bunurile inventariate se înscriu în listele de inventariere, care trebuie întocmite pe locuri de depozitare, pe gestiuni si categorii de bunuri.

Pentru inventarierea elementelor de activ si de pasiv ce nu reprezintă bunuri este suficientă prezentarea lor în situatii analitice distincte care să fie totalizate si să justifice soldul conturilor sintetice respective în care acestea sunt cuprinse si care se preiau în Registrul-inventar (cod 14-1-2).

1.3. Inventarierea elementelor de activ si de pasiv se efectuează prin constatarea existentei si a apartenentei acestora la unitătile detinătoare în conformitate cu cerintele prevăzute în normele privind inventarierea pentru fiecare categorie.

Bunurile din domeniul public al statului si al unitătilor administrativ-teritoriale date în administrarea institutiilor publice si regiilor autonome se inventariază în mod distinct în cadrul acestor unităti.

Bunurile apartinând altor unităti (închiriate, în leasing, cu vânzare în consignatie, spre prelucrare etc.) se inventariază si se înscriu în liste separate, care se transmit spre confirmare proprietarilor. Pentru bunurile depreciate, inutilizabile sau deteriorate, fără miscare ori greu vandabile, comenzi în curs, abandonate sau sistate, precum si pentru creantele si obligatiile incerte ori în litigiu se întocmesc liste de inventariere separate sau situatii analitice separate, după caz.

Creantele si obligatiile fată de terti sunt supuse verificării si confirmării pe baza extraselor soldurilor debitoare si creditoare ale conturilor de creante si datorii care detin ponderea valorică în totalul soldurilor acestor conturi, potrivit „Extrasului de cont” (cod 14-6-3), sau punctajelor reciproce, în functie de necesităti.

Nerespectarea acestei proceduri, precum si refuzul de confirmare constituie abateri de la normele privind inventarierea.

În situatia unitătilor care efectuează decontarea creantelor si obligatiilor pe bază de conturi sau deconturi externe periodice confirmate de către partenerii externi, aceste documente tin locul extraselor de cont confirmate.

1.4. În conformitate cu prevederile art. 20 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale lit. B pct. 10 din anexa nr. 1 la Normele metodologice de întocmire si utilizare a registrelor si formularelor comune pe economie privind activitatea financiară si contabilă, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.850/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 23 si 23 bis din 7 ianuarie 2005, institutiile publice au obligatia să completeze Registrul-inventar, pe baza inventarierii faptice a fiecărui cont de activ si de pasiv.

Elementele de activ si de pasiv înscrise în Registrul-inventar au la bază listele de inventariere, procesele-verbale de inventariere, situatii analitice sau alte documente care justifică continutul fiecărui post din bilant .

1.5. Potrivit prevederilor pct. 53 si 54 din Normele privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de activ si de pasiv, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.753/2004, „Rezultatele inventarierii se înregistrează în contabilitate potrivit prevederilor Legii contabilitătii nr. 82/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si în conformitate cu reglementările contabile aplicabile”.

În situatia constatării unor plusuri de gestiune, bunurile respective se vor evalua la valoarea justă.

În cazul constatării unor lipsuri în gestiune, imputabile, ordonatorii de credite vor lua măsura imputării acestora la valoarea lor de înlocuire.

La stabilirea valorii debitului, în cazurile în care lipsurile în gestiune nu sunt considerate infractiuni, se va avea în vedere posibilitatea compensării lipsurilor cu eventualele plusuri constatate, în conditiile legii.

1.6. Pe baza Registrului-inventar si a balantei de verificare sintetice întocmite la 31 decembrie se întocmeste bilantul ale cărui posturi, în conformitate cu prevederile Legii nr. 82/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale reglementărilor contabile aplicabile, trebuie să corespundă cu datele înregistrate în contabilitate, puse de acord cu situatia reală a elementelor de activ si de pasiv stabilită pe baza inventarului.

2. Evaluarea elementelor de activ si de pasiv cu ocazia inventarierii

2.1. Evaluarea elementelor de activ si de pasiv cu ocazia inventarierii se face potrivit prevederilor reglementărilor contabile aplicabile institutiilor publice, precum si ale normelor privind inventarierea.

Evaluarea se efectuează cu respectarea principiului permanentei metodelor, potrivit căruia metodele si regulile de evaluare trebuie mentinute, asigurându-se comparabilitatea în timp a informatiilor contabile.

2.2. Institutiile publice aplică optional reglementările în vigoare privind evaluarea elementelor de activ cu ocazia inventarierii. Institutiile publice care optează pentru evaluarea elementelor de activ cu ocazia inventarierii vor avea în vedere următoarele:

a) Evaluarea activelor fixe si a stocurilor, cu ocazia inventarierii, se face la valoarea actuală a fiecărui element, denumită valoare de inventar, stabilită în functie de utilitatea bunului, starea acestuia si de pretul pietei.

Activele fixe necorporale si corporale constatate ca fiind depreciate se evaluează la valoarea actuală a fiecăruia, stabilită în functie de utilitatea sa si de pretul pietei.

b) Creantele se evaluează la valoarea probabilă de încasat.

c) Titlurile de valoare se evaluează la valoarea de piată potrivit prevederilor pct. 1.8 din Normele metodologice privind închiderea conturilor contabile, întocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2006, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr.40/2007.

d) În cazul în care se constată că valoarea de inventar, stabilită în functie de utilitatea bunului pentru unitate, starea acestuia si de pretul pietei, este mai mare decât valoarea cu care acesta este evidentiat în contabilitate, în listele de inventariere se vor înscrie valorile din contabilitate.

În cazul în care valoarea de inventar a bunurilor este mai mică decât valoarea din contabilitate, în listele de inventariere se înscrie valoarea de inventar.

3. Evaluarea elementelor de activ si de pasiv la încheierea exercitiului financiar

3.1. Diferenta dintre valoarea contabilă (mai mare) si valoarea de inventar (mai mică) constituie deprecierea elementelor de activ.

3.2. Activele fixe corporale si necorporale se evaluează la valoarea contabilă, mai putin amortizarea si ajustările cumulate din depreciere, sau la valoarea reevaluată, aceasta fiind valoarea justă la data reevaluării, mai putin orice amortizare si orice pierdere din depreciere cumulată.

3.3. Activele de natura stocurilor si creantele se evaluează la valoarea contabilă, mai putin ajustările cumulate din depreciere.

3.4. Titlurile de valoare se evaluează la valoarea de intrare, mai putin ajustările cumulate pentru pierdere de valoare.

3.5. Evaluarea creantelor si a datoriilor exprimate în valută se face la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Natională a României, valabil pentru data încheierii exercitiului financiar. Diferentele de curs valutar favorabile sau nefavorabile între cursul de schimb valutar la care sunt înregistrate creantele ori datoriile în valută si cursul de schimb valutar de la data încheierii exercitiului se înregistrează ca venituri sau cheltuieli financiare, după caz.

3.6. Evaluarea elementelor monetare exprimate în euro (disponibilităti si depozite bancare, creante, datorii), provenind din fonduri externe nerambursabile, se face la cursul INFO-euro comunicat în penultima zi lucrătoare a lunii decembrie 2007.

4. Întocmirea bilantului contabil

4.1. La întocmirea bilantului contabil se vor avea în vedere următoarele:

a) înregistrarea cronologică si sistematică a operatiunilor consemnate în documente justificative, conform prevederilor Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitătii institutiilor publice, Planului de conturi pentru institutiile publice si instructiunilor de aplicare a acestuia, aprobate Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările si completări ulterioare;

b) ultima balantă de verificare a conturilor sintetice la 31 decembrie 2007, pusă de acord cu balantele de verificare ale conturilor analitice;

c) analiza soldurilor conturilor contabile astfel încât acestea să reflecte operatiunile patrimoniale ale institutiei publice si să corespundă functiunii stabilite în planul de conturi.

Se va analiza soldul contului 215 „Alte active ale statului” astfel încât acesta să evidentieze resursele minerale situate pe teritoriul tării, în subsolul tării si al platoului continental în zona economică a României din Marea Neagră (zăcămintele, resursele biologice necultivate, rezervele de apă);

d) clarificarea sumelor ce se mentin nejustificat în conturile: 401 „Furnizori”, 404 „Furnizori de active fixe”, 411 „Clienti”, 4281 „Alte datorii în legătură cu personalul”, 4282 „Alte creante în legătură cu personalul”, 461 ”Debitori”, 462 „Creditori”, 473 „Decontări din operatiuni în curs de clarificare” etc., urmărindu-se achitarea obligatiilor si încasarea creantelor în lei si în valută, după caz;

e) analiza de către institutiile publice finantate integral de la buget a sumelor ce trebuie încasate de la debitori sau clienti din anii precedenti, care, potrivit legii, se virează la bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru somaj sau bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate, după caz, subcapitolul 30.01.03, respectiv 30.02.03, 30.03.03, 30.04.03, 30.05.03 „Restituiri de fonduri din finantarea bugetară a anilor precedenti”;

f) în situatia în care operatiunile îsi extind efectele pe mai multi ani, iar veniturile si cheltuielile trebuie să fie atribuite anului în care au fost realizate, se impune utilizarea contului 471 „Cheltuieli în avans” sau 472 „Venituri în avans”, după caz;

g) înregistrarea dobânzilor de primit aferente disponibilitătilor pentru care Trezoreria Statului sau institutiile de credit acordă dobânzi, potrivit legii (5187 = 448 sau 5187 = 766, după caz). Pentru dobânzile datorate de Trezoreria Statului se utilizează documentul „Situatia dobânzilor acordate la data_..”, eliberat de unitătile Trezoreriei Statului;

h) sumele transferate de unitătile Trezoreriei Statului din conturile de cheltuieli bugetare corespunzătoare în conturile 50.63.01 „Disponibil al institutiilor publice de subordonare centrală finantate integral de la bugetul de stat sau de la celelalte bugete, din sume indisponibilizate pe bază de titluri executorii”, în cazul institutiilor publice de subordonare centrală finantate integral de la bugetul de stat sau de la celelalte bugete, si 50.64.01 „Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe bază de titluri executorii”, în cazul institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, se înregistrează cu ajutorul contului 550 „Disponibil din fonduri cu destinatie specială, analitic distinct”;

i) în bilantul contabil încheiat la 31 decembrie 2007, următoarele conturi nu pot prezenta sold:

La institutiile publice finantate integral de la buget:

- contul 520 „Disponibil al bugetului de stat” (se închide prin debitul contului 121.09 „Rezultatul patrimonial - bugetul de stat”);

- contul 5121 „Conturi la bănci în lei” (cu exceptia disponibilitătilor din finantarea externă nerambursabilă si a creditelor externe);

- contul 5124 „Conturi la bănci în valută” (cu exceptia disponibilitătilor din finantarea externă nerambursabilă, a creditelor externe, a acreditivelor în valută, a donatiilor si sponsorizărilor în valută si a sumelor confiscate sau intrate legal în proprietatea statului);

- contul 531 „Casa” (cu exceptia veniturilor încasate în numerar la 31 decembrie 2007);

- conturile 6xx „Cheltuieli..........” (efectuate din finantarea de la buget) se închid prin debitul contului 121.01 „Rezultatul patrimonial - institutii publice finantate integral din buget” (de stat, local, asigurări sociale, somaj, sănătate);

- conturile 7xx „Venituri .......” (ale bugetului de stat) se închid prin creditul contului 121.09 „Rezultatul patrimonial - bugetul de stat”;

- contul 770 „Finantarea de la buget” se închide prin creditul contului 121.01 „Rezultatul patrimonial - institutii publice finantate integral din buget” (de stat, local, asigurări sociale, somaj, sănătate);

- conturile 7xx „Venituri.........” (ale institutiilor publice finantate integral din buget) se închid prin creditul contului 121.01 „Rezultatul patrimonial - institutii publice finantate integral din buget” (de stat, local, asigurări sociale, somaj, sănătate).

La institutiile publice si activitătile finantate integral din venituri proprii sau institutii publice finantate din venituri proprii si subventii acordate de la buget:

- contul 531 „Casa (cu exceptia veniturilor încasate în numerar la 31 decembrie 2007);

- conturile 6xx „Cheltuieli ..........” (efectuate din venituri proprii sau venituri proprii si subventii) se închid prin debitul contului 121.10 „Rezultatul patrimonial - institutii publice si activităti finantate integral sau partial din venituri proprii”;

- conturile 7xx „Venituri .......” (venituri proprii sau venituri proprii si subventii) se închid prin creditul contului 121.10 „Rezultatul patrimonial - institutii publice si activităti finantate integral sau partial din venituri proprii”.

La unitătile administrativ-teritoriale:

- contul 5211 „Disponibil al bugetului local”;

- contul 5212 „Rezultatul executiei bugetare din anul curent”;

- contul 5221 „Disponibil curent din fondul de rulment al bugetului local” (în situatia în care bugetul local nu poate rambursa eventualele împrumuturi restante, dobânzi, comisioane, speze si alte costuri aferente);

- contul 531 „Casa” (cu exceptia veniturilor încasate în numerar la 31 decembrie 2007);

- contul 4687 „Sume acordate din fondul de rulment potrivit legii”;

- contul 5197 „Sume primite din fondul de rulment conform legii”;

- conturile 6xx „Cheltuieli ..........” (efectuate din fondurile constituite în afara bugetelor locale) se închid prin debitul conturilor: 131 „Fondul de rulment”, 134 „Fondul de amortizare aferent activelor fixe detinute de serviciile publice de interes local”,

135 „Fondul de risc”, 136 „Fondul depozitelor speciale constituite pentru constructii de locuinte”, 137 „Taxe speciale”, 1399 „Alte fonduri”, după caz;

- conturile 6xx „Cheltuieli ..........” (efectuate din finantarea de la bugetul local) se închid prin debitul contului 121.02 „Rezultatul patrimonial - bugetul local”;

- conturile 7xx „Venituri .......” (ale bugetului local) se închid prin creditul contului 121.02 „Rezultatul patrimonial - bugetul local”.

La institutiile publice finantate din bugetul asigurărilor sociale de stat:

- contul 5251 „Disponibil al bugetului asigurărilor sociale de stat”;

- contul 5252 „Rezultatul executiei bugetare din anul curent”;

- contul 531 „Casa” (cu exceptia veniturilor încasate în numerar la 31 decembrie 2007);

- conturile 6xx „Cheltuieli ..........” (efectuate din finantarea de la bugetul asigurărilor sociale de stat) se închid prin debitul contului 121.03 „Rezultatul patrimonial – bugetul asigurărilor sociale de stat”;

- conturile 7xx „Venituri .......” (ale bugetului asigurărilor sociale de stat) se închid prin creditul contului 121.03 „Rezultatul patrimonial - bugetul asigurărilor sociale de stat”.

La institutiile publice finantate din bugetul asigurărilor pentru somaj:

- contul 531 „Casa” (cu exceptia veniturilor încasate în numerar la 31 decembrie 2007);

- contul 5741 „Disponibil din veniturile curente ale bugetului asigurărilor pentru somaj”;

- contul 5742 „Rezultatul executiei bugetare din anul curent”

- conturile 6xx „Cheltuieli ..........” (efectuate din finantarea de la bugetul asigurărilor pentru somaj) se închid prin debitul contului 121.04 „Rezultatul patrimonial – bugetul asigurărilor pentru somaj”;

- conturile 7xx „Venituri .......” (ale bugetului asigurărilor pentru somaj) se închid prin creditul contului 121.04 „Rezultat patrimonial - bugetul asigurărilor pentru somaj”.

La institutiile publice finantate din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate:

- contul 5711 „Disponibil din veniturile curente ale Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate”;

- contul 5712 „Rezultatul executiei bugetare din anul curent”;

- contul 531 „Casa” (cu exceptia veniturilor încasate în numerar la 31 decembrie 2007);

- conturile 6xx „Cheltuieli..........” (efectuate din finantarea de la bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate) se închid prin debitul contului 121.05 „Rezultatul patrimonial - bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate”;

- conturile 7xx „Venituri .......” (ale bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate) se închid prin creditul contului 121.05 „Rezultatul patrimonial – bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate”.

4.2. Pentru realizarea cerintei prevăzute în functiunea contului 8067 „Angajamente legale”, respectiv ca la finele anului soldul contului să reprezinte totalul angajamentelor rămase neachitate în limita creditelor bugetare aprobate sau a creditelor de angajament, se vor efectua următoarele:

a) analiza si regularizarea sumelor reprezentând angajamente legale aferente drepturilor salariale ale personalului si obligatiilor aferente, astfel încât soldul contului să reflecte obligatii rămase neachitate înscrise în documentele de lichidare înregistrate în conturile 421 „Personal - salarii datorate”, 431 „Asigurări sociale”, 437 „Asigurări pentru somaj” etc., pentru care au fost prevăzute credite bugetare.

Potrivit cerintelor contabilitătii de angajamente, cheltuielile de personal (salarii în bani si în natură si contributiile aferente acestora) se recunosc în perioada în care munca a fost prestată.

Astfel, drepturile cuvenite si neachitate personalului, precum si contributiile aferente exercitiului bugetar, evidentiate în conturile precizate mai sus, pot depăsi valoarea angajamentelor legale neachitate.

Totusi, primele si alte plăti exceptionale, al 13-lea salariu etc. se înregistrează atunci când sunt plătite;

b) analiza si regularizarea sumelor reprezentând angajamente legale individuale aferente bunurilor si serviciilor, astfel încât soldul contului să reflecte obligatii rămase neachitate ce decurg din:

- angajamente legale individuale încheiate cu furnizori si alti creditori, în limita creditelor bugetare aprobate si a creditelor de angajament, care nu au fost materializate în bunuri livrate, lucrări executate si servicii prestate până la sfârsitul anului;

- angajamente legale individuale încheiate cu furnizori si alti creditori, în limita creditelor bugetare aprobate, materializate în bunuri livrate, lucrări executate si servicii prestate, care nu au fost achitate până la finele anului, evidentiate în conturile: 401 „Furnizori”, 404 „Furnizori de active fixe”, 462 „Creditori”.

Potrivit cerintelor contabilitătii de angajamente, cheltuielile cu serviciile se recunosc în perioada când serviciile au fost prestate si lucrările executate, astfel încât facturile privind furnizarea de energie electrică, termică, apă, canal, salubritate, telefon etc., care reflectă consumuri aferente lunii decembrie si care au fost primite de institutiile publice până la data întocmirii bilantului, vor fi înregistrate în contabilitate în luna

decembrie.

Ca urmare a acestor înregistrări, obligatiile datorate furnizorilor si creditorilor evidentiate în conturile precizate mai sus pot depăsi valoarea angajamentelor legale neachitate.

În mod similar se vor analiza si regulariza si sumele reprezentând pensii si ajutoare sociale stabilite conform legilor în vigoare, precum si cheltuielile cu dobânzile si alte cheltuieli aferente datoriei publice, care au fost înregistrate în contul 8067 „Angajamente legale”, astfel încât soldul contului să reflecte obligatii rămase neachitate înscrise în documentele de lichidare înregistrate în conturile contabile corespunzătoare conform Planului de conturi pentru institutiile publice.

4.3. În vederea prezentării unei imagini fidele asupra patrimoniului aflat în administrarea ordonatorului principal de credite, la întocmirea situatiilor financiare centralizate se vor avea în vedere următoarele:

a) soldul contului 481 „Decontări între institutia superioară si institutiile subordonate” si al contului 482 „Decontări între institutii subordonate”, care evidentiază valoarea neamortizată a activelor fixe sau a stocurilor transferate cu titlu gratuit, se închide atât la institutia care a transferat, cât si la institutia care a primit bunurile, după amortizarea integrală a activului fix sau consumul stocurilor, prin contul 117 „Rezultatul reportat”.

Institutiile publice implicate în astfel de operatiuni efectuează punctaje reciproce privind sumele înscrise în conturile de decontări, iar institutia care a primit bunurile si le-a consumat va solicita în scris institutiei care le-a transferat închiderea contului de decontare;

b) eliminarea conturilor 481 „Decontări între institutia superioară si institutiile subordonate” si 482 „Decontări între institutii subordonate” din activul si pasivul bilantului centralizat la nivelul institutiei superioare pentru institutiile subordonate;

c) compensarea soldurilor creditoare si debitoare ale conturilor 117 „Rezultatul reportat” si 121 „Rezultatul patrimonial” la nivelul ordonatorului secundar sau principal de credite, astfel încât în bilantul centralizat al ordonatorului principal de credite conturile respective să prezinte numai sold creditor sau debitor;

d) optional, se vor compensa soldurile conturilor privind taxa pe valoarea adăugată de plată, respectiv de recuperat.

4.4. Institutiile publice care la finele anului 2007 au dispus plăti aferente unor cheltuieli angajate, lichidate, ordonantate si plătite în limita creditelor bugetare aprobate în bugetul anului 2007, returnate în anul 2008 ca urmare a unor erori de completare a ordinelor de plată, pot reinitia plătile respective din conturile în care sumele restituite au fost încasate, fără afectarea bugetului anului 2008.

5. Înregistrarea veniturilor încasate în contul unic

În aplicarea prevederilor Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 1.314/2007 pentru aprobarea Metodologiei de distribuire a sumelor plătite de contribuabili în contul unic si de stingere a obligatiilor fiscale înregistrate de către acestia, compartimentele de contabilitate a creantelor bugetare din cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, Casa Natională de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale si casele judetene de pensii vor avea în vedere următoarele:

a) La compartimentele de contabilitate a creantelor bugetare din cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti:

- înregistrarea sumelor plătite de contribuabili, reprezentând obligatii fiscale cuprinse în anexa nr. 1 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 1.294/2007 privind impozitele, contributiile si alte sume reprezentând creante fiscale, care se plătesc de contribuabili într-un cont unic:

 

 

520 „Disponibil al bugetului de stat” = 473 „Decontări din operatii în curs de (cont trezorerie 20.47.01.01) clarificare”

- distribuirea de către organul fiscal competent pe tipuri de obligatii fiscale:

473 „Decontări din operatii în curs = 463 „Creante ale bugetului de stat” de clarificare”

si:

520 „Disponibil al bugetului de stat” (cont trezorerie 20.xx.xx.xx) = 520 „Disponibil al bugetului de stat” (cont trezorerie 20.47.01.01)

sau:

473 „Decontări din operatii în curs de clarificare” = 520 „Disponibil al bugetului de stat”  (cont trezorerie 20.47.01.01)

520 „Disponibil al bugetului de stat” (cont trezorerie 20.xx.xx.xx) = 463 „Creante ale bugetului de stat”

- înregistrarea sumelor plătite de contribuabili reprezentând obligatii fiscale cuprinse în anexa nr. 2 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 1.294/2007:

5293 „Disponibil din sume colectate pentru alte bugete” (cont trezorerie 55.02) = 473 „Decontări din operatii în curs de clarificare”

- distribuirea de către organul fiscal competent pe bugete, proportional cu sumele datorate fiecărui buget, si apoi pe tipuri de obligatii fiscale:

473 „Decontări din operatii în curs de clarificare” = 5293 „Disponibil din sume colectate pentru alte bugete” (cont trezorerie 55.02)

- virarea în contul de trezorerie 22.47.03.02 de către organul fiscal competent, la finele lunii, a diferentei înregistrate între obligatiile fiscale datorate si sumele încasate în contul de trezorerie 55.02:

473 „Decontări din operatii în curs de clarificare” = 5293 „Disponibil din sume colectate pentru alte bugete” (cont trezorerie 55.02)

b) La Casa Natională de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale si casele judetene de pensii:

- înregistrarea sumelor încasate la finele lunii în contul 22.47.03.02:

52512 „Disponibil al bugetului asigurărilor (cont de trezorerie 22.47.03.02) = 473 „Decontări din operatii în curs de sociale de stat” clarificare”

- distribuirea în conturile corespunzătoare de venituri bugetare ale bugetelor cărora se cuvin, la data constituirii obligatiilor fată de bugetele respective:

473 „Decontări din operatii în curs de clarificare” = 52512 „Disponibil al bugetului asigurărilor sociale de stat” (cont trezorerie 22.47.03.02)

6. Înregistrarea tichetelor cadou si a tichetelor de cresă

În aplicarea prevederilor Legii nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou si a tichetelor de cresă, cu modificările ulterioare, si ale Normelor metodologice de aplicare a dispozitiilor Legii nr.193/2006 privind acordarea tichetelor cadou si a tichetelor de cresă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.317/2006, institutiile publice care acordă tichete cadou si tichete de cresă vor avea în vedere următoarele înregistrări contabile:

a) înregistrarea contravalorii imprimatelor si a valorii nominale a tichetelor cadou sau a tichetelor de cresă:

           

%

6028 „Cheltuieli privind alte materiale consumabile”

(cod 20.30.30)

5328 „Alte valori”

= 401 „Furnizori”

 

 

b) plata facturilor transmise de către unitătile emitente pentru tichetele cadou si tichetele de cresă achizitionate:

401 „Furnizori”

= %

770 „Finantarea de la buget”

560 „Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii”

561 „Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii” etc.

(aferent codurilor 20.27.20.30.30,

57.02.03, 57.02.04, după caz)

 

c) evidentierea obligatiei către angajati privind acordarea tichetelor cadou si a tichetelor de cresă:

- în situatia în care tichetele cadou si tichetele de cresă se vor utiliza pentru destinatiile si evenimentele care se încadrează în categoria cheltuielilor sociale:

677 „Ajutoare sociale” (cod 57.02.03 sau 57.02.04) = 4281 „Alte datorii în legătură cu personalul”

- în situatia în care tichetele cadou se vor utiliza pentru campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi, pentru protocol, pentru cheltuieli de reclamă si publicitate:

629 „Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale” (cod 20.27) = 4281 „Alte datorii în legătură cu personalul”

- acordarea tichetelor cadou si a tichetelor de cresă angajatilor:

4281 „Alte datorii în legătură cu personalul” = 5328 „Alte valori”

d) înregistrarea sumelor datorate de angajatii cărora li s-au acordat tichete de cresă si nu au prezentat angajatorilor informatiile prevăzute potrivit dispozitiilor legale, respectiv contravaloarea tichetelor de cresă acordate suplimentar, inclusiv pretul imprimatelor acestora corespunzător cu numărul de zile absente din luna în care copilul a fost absent de la cresă:

4282 „Alte creante în legătură cu personalul”

= % 6028 „Cheltuieli privind alte materiale consumabile” (cod 20.30.30)

 677 „Ajutoare sociale”

(cod 57.02.03, 57.02.04)

 

e) recuperarea din drepturile salariale ale angajatilor a contravalorii tichetelor de cresă necuvenite:

421 „Personal - salarii datorate” = 4282 „Alte creante în legătură cu personalul”

7. Reflectarea în contabilitatea institutiilor publice a operatiunilor privind încheierea exercitiului bugetar al anului 2007, cuprinse în normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 2.397/2007

7.1. La unitătile administrativ-teritoriale, reflectarea în contabilitate a operatiunilor cuprinse în cap. IV „Încheierea executiei bugetelor locale si operatiuni specifice unitătilor administrativ-teritoriale”:

a) Virarea soldului contului 50.83 „Disponibil din venituri încasate pentru bugetul Capitalei” în conturile corespunzătoare de venituri ale bugetului Consiliului General al Municipiului Bucuresti:

524 „Disponibil din venituri încasate pentru bugetul Capitalei” = 441 „Sume încasate pentru bugetul Capitalei”

si

441 „Sume încasate pentru bugetul Capitalei” = 524 „Disponibil din venituri încasate pentru bugetul Capitalei”

b) Restituirea de către institutiile publice de subordonare locală a sumelor rămase disponibile la finele anului 2007 în contul 50.26 „Disponibil din bugetul consiliului judetean/Consiliului General al Municipiului Bucuresti”:

481 „Decontări între institutia superioară si institutiile subordonate” = 7702 „Finantarea de la bugetele locale”

c) Restituirea de către institutiile publice de subordonare locală a sumelor rămase disponibile în contul 50.02.10. „Disponibil provenit din fondul de rulment al institutiilor si serviciilor publice de subordonare locală, pentru efectuarea de investitii” în contul 50.39 „Disponibil din fondul de rulment constituit la nivelul unitătii administrativ-teritoriale”:

776 „Fonduri cu destinatie specială” = 550 „Disponibil din fonduri cu destinatie specială”

d) Transferul donatiilor si sponsorizărilor primite de unitătile administrativ-teritoriale rămase neutilizate la finele anului 2007 în contul 50.07 „Disponibil din donatii si sponsorizări rămase neutilizate la finele anului”:

581 „Viramente interne” = 7702 „Finantarea de la bugetele locale”

si

550 „Disponibil din fonduri cu destinatie specială” = 581 „Viramente interne”

e) Încasarea donatiilor si sponsorizărilor primite în luna decembrie 2007, pentru care nu au fost majorate bugetele de venituri si cheltuieli, în contul 50.06 „Sume de mandat si sume în depozit ale institutiilor publice de subordonare locală”:

552 „Disponibil pentru sume de mandat si sume în depozit” = 448 „Alte datorii si creante cu bugetul”

f) Virarea sumelor în primele 10 zile ale anului 2008:

448 „Alte datorii si creante cu bugetul” = 552 „Disponibil pentru sume de mandat si sume în depozit”

g) La finele anului 2007, în soldul contului 523 „Disponibil din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale” (cont trezorerie 50.75.02 „Disponibil din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale destinate pentru sustinerea programelor de dezvoltare locală si pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinantare locală” si 50.75.03 „Disponibil din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale destinate pentru sustinerea programelor cu finantare externă, care necesită cofinantare locală”), deschise la unitătile Trezoreriei Statului pe numele directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, pot rămâne numai eventuale sume încasate în plus si nerepartizate prin hotărâre a consiliului judetean sau a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, după caz.

h) Unitătile administrativ-teritoriale care au primit în cursul anului 2007 subventii de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor pentru somaj sau alte bugete, după caz, restituie sumele neutilizate la finele anului în conturile institutiilor care le-a transmis si efectuează înregistrarea:

772 „Venituri din subventii” (subcapitolele de venituri la care au fost încasate) = 5211 „Disponibil al bugetului local”

i) Unitătile administrativ-teritoriale restituie bugetului de stat sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată încasate peste nivelul plătilor de casă efectuate, potrivit legii, si efectuează înregistrarea:

7352 „Sume defalcate din TVA” (subcapitolele de venituri la care au fost încasate) = 5211 „Disponibil al bugetului local”

j) Sumele transferate din disponibilul din fondul de rulment constituit la nivelul unitătilor administrativteritoriale pentru acoperirea golului temporar de casă al bugetului local s-au înregistrat în cursul anului astfel:

4687 „Sume acordate din fondul de rulment potrivit legii” = 5221 „Disponibil curent din fondul de rulment al bugetului local” (cont trezorerie 50.39)

si

5211 „Disponibil al bugetului local” (cont trezorerie 21.40.02.11) = 5197 „Sume primite din fondul de rulment conform legii”

Stabilirea rezultatului executiei bugetului local

7.1.1. În situatia în care veniturile încasate ale bugetului local, exclusiv sumele primite din fondul de rulment, sunt mai mari decât plătile efectuate din bugetul local:

a) Reîntregirea disponibilului fondului de rulment al unitătii administrativ-teritoriale cu sumele virate în cursul anului 2007 pentru acoperirea golurilor temporare de casă:

5197 „Sume primite din fondul de rulment conform legii” = 5211 „Disponibil al bugetului local” (cont trezorerie 21.40.02.11)

si

5221 „Disponibil curent din fondul de rulment al bugetului local” (cont trezorerie 50.39) = 4687 „Sume acordate din fondul de rulment potrivit legii”

b) Stabilirea rezultatului executiei bugetului local:

- încasarea veniturilor bugetului local în cursul anului 2007 s-a reflectat astfel:

 

5211 „ Disponibil al bugetului local”

= %

464 „Creantele bugetului local ”

7xx „Venituri ………”

etc.

 

- plata cheltuielilor bugetului local în cursul anului 2007 s-a reflectat astfel:

 

%

6xx „Cheltuieli........”

121.01.02 „Rezultatul patrimonial - institutii publice finantate integral din bugetul local”

(în rosu sau în negru, după caz)

= 5211 „ Disponibil al bugetului local”

 

 

Contul 5211 „Disponibil al bugetului local” functionează în contabilitatea unitătilor administrativ-teritoriale numai în cursul anului, nu are un cont de disponibil corespondent în Trezoreria Statului si reflectă disponibilitătile bugetului local la Trezoreria Statului la un moment dat, disponibilităti care se determină ca

diferentă între sumele încasate (cont trezorerie 21 „Veniturile bugetelor locale”) si sumele plătite (cont trezorerie 24 „Cheltuielile bugetelor locale”).

- la sfârsitul anului, excedentul bugetului local (cont trezorerie 82.98.02) se reflectă în contabilitatea unitătilor administrativ-teritoriale:

 

5212 „Rezultatul executiei bugetare din anul curent” (cont trezorerie 82.98.02)

=5211 „Disponibil al bugetului local”

 

c) Utilizarea cu prioritate a excedentului bugetului local din exercitiul curent pentru rambursarea eventualelor împrumuturi restante, plata dobânzilor, comisioanelor, spezelor si a altor costuri aferente acestora:

 

%

161 „Împrumuturi din emisiunea de obligatiuni”

162 „Împrumuturi interne si externe contractate de autoritătile administratiei publice locale”

165 „Împrumuturi interne si externe garantate de stat”

167 „Alte împrumuturi si datorii asimilate”

= 5212 „Rezultatul executiei bugetare din anul

curent”

(cont trezorerie 82.98.02)

 

 

1681 „Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiunea de obligatiuni”

1682 „Dobânzi aferente împrumuturilor interne si externe contractate de autoritătile administratiei publice locale”

1687 „Dobânzi aferente altor împrumuturi si datorii asimilate”

5186 „Dobânzi de plătit”

5196 „Împrumuturi interne si externe contractate de autoritătile administratiei publice locale”

627 „Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate”

d) Constituirea fondului de rulment potrivit legii:

 

5221 „Disponibil curent din fondul de rulment al bugetului local” (cont trezorerie 50.39)

= 5212 „Rezultatul executiei bugetare

din anul curent”

 (cont trezorerie 82.98.02)

si

121.02 „Rezultatul patrimonial - bugetul local” = 131 „Fondul de rulment”

7.1.2. În situatia în care veniturile încasate de bugetul local, exclusiv sumele primite din fondul de rulment, sunt mai mici decât cheltuielile bugetului local:

a) Stabilirea rezultatului executiei bugetelor locale:

Înregistrările contabile privind încasarea veniturilor si plata cheltuielilor bugetului local sunt cele mentionate la pct. 4.11.1 lit. b).

La finele anului, reîntregirea disponibilului fondului de rulment al unitătilor administrativ-teritoriale cu sumele virate în cursul anului 2007 pentru acoperirea golurilor temporare de casă:

5197 „Sume primite din fondul de rulment conform legii” = 5211 „Disponibil al bugetului local”  (cont trezorerie 21.40.02.11)

si

5221 „Disponibil curent din fondul de rulment al bugetului local” (cont trezorerie 50.39) = 4687 „Sume acordate din fondul de rulment”

Deficitul bugetului local (cont trezorerie 82.99.02) determinat la sfârsitul anului în Trezoreria Statului se reflectă în contabilitatea unitătilor administrativ-teritoriale:

5211 „Disponibil al bugetului local” = 5212 „Rezultatul executiei bugetare” (cont de trezorerie 82.99.02)

b) Pe baza hotărârii consiliilor locale, judetene si a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, acoperirea definitivă a deficitului bugetului local din disponibilul fondului de rulment al unitătii administrativ-teritoriale:

- încasarea sumelor pentru acoperirea deficitului:

5212 „Rezultatul executiei bugetare din anul curent” (cont trezorerie 82.99.02) = 719 „Alte venituri operationale”

si

719 „Alte venituri operationale” = 121.02 „Rezultatul patrimonial - bugetul local”

- plata sumelor pentru acoperirea deficitului:

658 „Alte cheltuieli operationale” = 5221 „Disponibil curent din fondul de rulment al bugetului local” (cont trezorerie 50.39)

131 „Fondul de rulment” = 658 „Alte cheltuieli operationale”

7.2. La Casa Natională de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale si institutiile subordonate, reflectarea în contabilitate a operatiunilor cuprinse în cap. V „Încheierea executiei bugetului asigurărilor sociale de stat si a sistemului de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale”:

7.2.1. Închiderea conturilor de venituri si cheltuieli ale sistemului de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale:

a) Încasarea veniturilor sistemului de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale:

 

 

52511 „Disponibil al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale”

(aferente veniturilor încasate la codurile de clasificatie bugetară:

20.03.04.01, 20.03.04.02,

21.03.06, 30.03.07, 31.03.06)

= %

4651 „Creante ale sistemului de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale”

7xx „Venituri…...” (ale sistemului de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale)

 

b) Închiderea contului de finantare la nivelul plătilor nete de casă si diminuarea disponibilului sistemului de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale:

77031 „Finantarea sistemului de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale” (aferent codului 69.03) = 52511 „Disponibil al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale”

c) La sfârsitul anului, transferul soldului contului de disponibil al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale în contul de rezultat al executiei bugetare din anul curent:

52511 „Disponibil al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale” = 52521 „Rezultatul executiei bugetare din anul curent a sistemului de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale” (contul de deficit 81.01.99.03.04)

sau

52521 „Rezultatul executiei bugetare din anul curent a sistemului de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale” (contul de excedent 81.01.98.03.04) = 52511 „Disponibil al sistemului de asigurare pentru accidente  de muncă si boli profesionale”

7.2.2. Închiderea conturilor de venituri si cheltuieli ale bugetului asigurărilor sociale de stat:

a) Încasarea veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat în cursul anului 2007:

52512 „Disponibil al bugetului asigurărilor sociale de stat” (aferent codurilor de venituri, altele decât cele ale sistemului de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale)

= %

4652 „Creante ale bugetului asigurărilor sociale de stat” (altele decât cele ale sistemului de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale)

7xx „Venituri....ale bugetului asigurărilor sociale de stat” (altele decât cele ale sistemului de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale)

 

b) Închiderea contului de finantare la nivelul plătilor nete de casă si diminuarea disponibilului bugetului asigurărilor sociale de stat:

 

77032 „Finantarea din bugetul asigurărilor sociale de stat” (aferent codurilor de cheltuieli, altele decât cele de la cod 69.03)

= 52512 „Disponibil al bugetului asigurărilor sociale de stat”

 

c) La sfârsitul anului, transferul soldului contului de disponibil al bugetului asigurărilor sociale de stat în contul de rezultat al executiei bugetare din anul curent:

 

52512 „Disponibil al bugetului asigurărilor sociale de stat” = 52522 „Rezultatul executiei bugetare din anul curent al bugetului asigurărilor sociale de stat”

(contul de deficit 81.02.99.03.03)

sau

52522 „Rezultatul executiei bugetare din anul curent al bugetului asigurărilor sociale” (contul de excedent 81.02.98.03.03) = 52512 „Disponibil al bugetului asigurărilor sociale de stat”

d) Transferul rezultatului executiei bugetare din anul curent aferent sistemului de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale si bugetului asigurărilor sociale de stat:

d1) La casele teritoriale de pensii:

- acoperirea de către Casa Natională de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale a deficitului executiei bugetare din anul curent:

 

%

52521 „Rezultatul executiei bugetare din anul curent a sistemului de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale”

(contul de deficit 81.01.99.03.04)

52522 „Rezultatul executiei bugetare din anul curent al bugetului asigurărilor sociale de stat”

(contul de deficit 81.02.99.03.03)

= 481 „Decontări între institutia superioară si

institutiile subordonate”

 

- virarea către Casa Natională de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale a excedentului executiei bugetare din anul curent:

481 „Decontări între institutia superioară si institutiile subordonate”

= %

52521 „Rezultatul executiei bugetare din anul curent a sistemului de asigurare

pentru accidente de muncă si boli profesionale”

(contul de excedent 81.01.98.03.04)

52522 „Rezultatul executiei bugetare din anul curent al bugetului asigurărilor sociale de stat”

(contul de excedent 81.02.98.03.03)

 

d2) La Casa Natională de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale:

- acoperirea deficitului executiei bugetare din anul curent înregistrat la casele teritoriale de pensii:

 

481 „Decontări între institutia superioară si institutiile subordonate”

= %

52521 „Rezultatul executiei bugetare din anul curent a sistemului de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale” (contul de deficit 81.01.99.03.04)

52522 „Rezultatul executiei bugetare din anul curent al bugetului asigurărilor sociale de stat”

(contul de deficit 81.02.99.03.03)

 

- încasarea excedentului executiei bugetare din anul curent înregistrat de casele de pensii:

% =

52521 „Rezultatul executiei bugetare din anul curent a sistemului de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale”

(contul de excedent 81.01.98.03.04)

52522 „Rezultatul executiei bugetare din anul curent al bugetului asigurărilor sociale de stat”

(contul de excedent 81.02.98.03.03)

481 „Decontări între institutia superioară si institutiile subordonate”

 

e) În situatia în care bugetul asigurărilor sociale de stat realizează excedent, regularizarea cu bugetul de stat a subventiilor primite în anul 2007 de la bugetul de stat si restituirea sumelor acordate de Trezoreria Statului pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat:

772 „Venituri din subventii” (cod 42.03.04) = 52522 „Rezultatul executiei bugetare din anul curent al bugetului asigurărilor sociale de stat” (contul de excedent 81.02.99.03.04)

si

166 „Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat din contul  curent general al Trezoreriei Statului” = 52522 „Rezultatul executiei bugetare din anul curent al bugetului asigurărilor sociale de stat” (contul de excedent 81.02.99.03.04)

f) În situatia în care bugetul asigurărilor sociale de stat realizează în anul 2007 deficit:

- acoperirea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat din disponibilitătile aflate în contul curent general al Trezoreriei Statului:

52522 „Rezultatul executiei bugetare din anul curent al bugetului asigurărilor sociale de stat” (contul de deficit 81.02.98.03.03) = 166 „Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat din contul general al Trezoreriei Statului”

g) Transferul excedentului executiei bugetare din anul curent în rezultatul executiei bugetare din anii precedenti:

 

5253 „Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti”

= %

52521 „Rezultatul executiei bugetare din anul curent a sistemului de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale” (contul de excedent 81.01.98.03.04)

52522 „Rezultatul executiei bugetare din anul curent al bugetului asigurărilor sociale de stat”

(contul de excedent 81.02.98.03.03)

 

h) Acoperirea deficitului din anul curent din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti:

 

%

52521 „Rezultatul executiei bugetare din anul curent a sistemului de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale” (contul de deficit 81.01.99.03.04)

52522 „Rezultatul executiei bugetare din anul curent al bugetului asigurărilor sociale de stat” (contul de deficit 81.02.99.03.03)

= 5253 „Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti”

 

7.3. La Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă si institutiile subordonate, reflectarea în contabilitate a operatiunilor cuprinse la cap. VI „Încheierea executiei fondurilor speciale”:

7.3.1. Încheierea executiei Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale

a) Încasarea veniturilor Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale în cursul anului 2007:

 

57411 „Disponibil curent al Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale” (aferent codurilor de venituri 28.20.04.02.03 si 28.42.04.25)

= %

46641 „Creante ale bugetului asigurărilor pentru somaj” (Fondul de garantare

pentru plata creantelor salariale)

7xx „Venituri.......”(ale Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale)

 

b) Închiderea contului de finantare la nivelul plătilor nete de casă si diminuarea disponibilului Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale:

77041 „Finantarea din bugetul asigurărilor pentru somaj” = 57411 „Disponibil curent al Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale” (aferent codurilor de cheltuieli de la care s-au efectuat plătile)

c) La sfârsitul anului, transferul soldului contului de disponibil al Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale în contul de rezultat al executiei bugetare din anul curent:

- în cazul excedentului:

57421 „Rezultatul executiei bugetare din anul curent al Fondului garantare pentru plata creantelor salariale” (contul de excedent 86.01.98.04) = 57411 „Disponibil curent al Fondului de de garantare pentru plata creantelor salariale”

sau:

- în cazul deficitului

57411 „Disponibil curent al Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale” = 57421 „Rezultatul executiei bugetare din anul curent al Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale” (contul de deficit 86.01.99.04)

7.3.2. Încheierea executiei bugetului asigurărilor pentru somaj

a) Încasarea veniturilor bugetului asigurărilor pentru somaj în cursul anului 2007:

 

57412 „Disponibil al bugetului asigurărilor pentru somaj”(aferent codurilor de venituri,

altele decât 28.20.04.02.03 si 28.42.04.25)

= %

46642 „Creante ale bugetului asigurărilor pentru somaj”

7xx „Venituri... (bugetul asigurărilor pentru somaj)”

 

b) Închiderea contului de finantare la nivelul plătilor nete de casă si diminuarea disponibilului bugetului asigurărilor pentru somaj:

77042 „Finantarea din bugetul asigurărilor pentru somaj” = 57412 „Disponibil al bugetului asigurărilor pentru somaj”

c) La sfârsitul anului, transferul soldului contului de disponibil din veniturile curente ale bugetului asigurărilor pentru somaj în contul de rezultat al executiei bugetare din anul curent:

- în cazul excedentului:

57422 „Rezultatul executiei bugetare din anul curent al bugetului asigurărilor pentru somaj” (contul de excedent 86.02.99.04) = 57412 „Disponibil al bugetului asigurărilor pentru somaj”

sau

- în cazul deficitului:

57412 „Disponibil al bugetului asigurărilor pentru somaj” = 57422 „Rezultatul executiei bugetare din anul curent al bugetului asigurărilor pentru somaj”

(contul de deficit 86.02.99.04)

7.3.3. Transferarea rezultatului executiei bugetului asigurărilor pentru somaj si al Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale înregistrat la finele anului 2007

a) La agentiile teritoriale pentru ocuparea fortei de muncă:

- transferul excedentului bugetar:

 

481 „Decontări între institutia superioară si institutiile subordonate”

= %

57421 „Rezultatul executiei bugetare din anul curent al Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale”

(contul de excedent 86.01.98.04)

57422 „Rezultatul executiei bugetare din anul curent al bugetului asigurărilor pentru somaj”

( contul de excedent 86.02.98.04)

 

- acoperirea deficitului bugetar:

 

%

57421 „Rezultatul executiei bugetare din anul curent al Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale”

(contul de deficit 86.01.99.04)

57422 „Rezultatul executiei bugetare din anul curent al bugetului asigurărilor pentru somaj”

(contul de deficit 86.02.99.04)

= 481 „Decontări între institutia superioară si

institutiile subordonate”

 

b) La Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă:

- încasarea excedentului executiei bugetare din anul curent înregistrat la agentiile teritoriale pentru ocuparea fortei de muncă:

 

%

57421 „Rezultatul executiei bugetare

din anul curent al Fondului

de garantare pentru plata

creantelor salariale”

(contul de excedent 86.01.98.04)

57422 „Rezultatul executiei bugetare

din anul curent al bugetului

asigurărilor pentru somaj”

(contul de excedent 86.02.98.04)

= 481 „Decontări între institutia superioară si institutiile subordonate” (analitic distinct)

 

 

- acoperirea deficitului executiei bugetare din anul curent înregistrat la agentiile teritoriale pentru ocuparea fortei de muncă:

 

481 „Decontări între institutia superioară si institutiile subordonate”

= %

57421 „Rezultatul executiei bugetare din anul curent al Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale”

(contul de deficit 86.01.99.04)

57422 „Rezultatul executiei bugetare din anul curent al bugetului asigurărilor pentru somaj”

(contul de deficit 86.02.99.04)

 

c) Regularizarea de către Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă a diferentei dintre subventia acordată de la bugetul de stat si plătile efectuate în limita acesteia, diferentă care se restituie la bugetul de stat.

 

7721 „Subventii de la bugetul de stat”

(cod de venituri 42.04.25)

= 57411 „Disponibil curent al Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale”

 

d) Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă transferă excedentul executiei bugetare din anul curent în rezultatul executiei bugetare din anii precedenti.

5743 „Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti”

= % 57421 „Rezultatul executiei bugetare din anul curent al Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale” (contul de excedent 86.01.98.04)

57422 „Rezultatul executiei bugetare a bugetului pentru somaj”

(contul de excedent 86.02.98.04)

 

7.4. La Casa Natională de Asigurări de Sănătate si institutiile subordonate, reflectarea în contabilitate a operatiunilor cuprinse în cap. VI „Încheierea executiei fondurilor speciale”:

Operatiunile de încheiere a executiei bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate:

a) Încasarea veniturilor Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate:

5711 „Disponibil din veniturile curente ale Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate”

= %

4665 „Creante ale bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate”

7xx „Venituri... (bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate)”

 

b) Restituirea subventiilor primite de Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate de la bugetul de stat si din sumele alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătătii Publice, rămase neutilizate la finele anului 2007:

772 „Venituri din subventii” (subcapitolele 42.05.26 si 43.05.12) = 5711 „Disponibil din veniturile curente ale Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate”

c) Constituirea fondului de rezervă în cotă de 1% aplicată asupra veniturilor colectate în anul curent:

7xx „Veniturile bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate”

(subcapitolele de venituri la care au fost încasate, cu exceptia codurilor de clasificatie 20.05.03.04, 20.05.03.05, 21.05.03.03, 42.05.26, 37.05.01 si 43.05.12)

= 133 „Fondul de rezervă constituit conform Legii nr. 95/2006”

 

si

527 „Disponibil din Fondul de rezervă constituit conform Legii nr. 95/2006” (cont de trezorerie 50.49)  = 5711 „Disponibil din veniturile curente ale

Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate”

d) Închiderea contului de finantare la nivelul plătilor nete de casă si diminuarea disponibilului bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate:

7705 „Finantarea din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate” = 5711 „Disponibil din veniturile curente ale Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate”

e) La sfârsitul anului, transferul soldului contului de disponibil din veniturile curente ale Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate în contul de rezultat al executiei bugetare din anul curent:

5711 „Disponibil din veniturile curente ale Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate” = 5712 „Rezultatul executiei bugetare din anul curent”

(contul de deficit 87.99.05)

sau

5712 „Rezultatul executiei bugetare din anul curent” (contul de excedent 87.98.05) = 5711 „Disponibil din veniturile curente ale Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate”

f) Transferarea de către casele de asigurări de sănătate judetene, Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucuresti, Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor si Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti a rezultatului executiei

bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate

f1) La casele judetene de asigurări de sănătate:

- transferul excedentului executiei bugetare din anul curent:

481 „Decontări între institutia superioară si institutiile subordonate” = 5712 „Rezultatul executiei bugetare din anul curent” (contul de excedent 87.98.05)

- acoperirea deficitului executiei bugetare din anul curent:

5712 „Rezultatul executiei bugetare (contul de deficit 87.99.05) = 481 „Decontări între institutia superioară si din anul curent” institutiile subordonate”

f2) La Casa Natională de Asigurări de Sănătate:

- încasarea excedentului executiei bugetare din anul curent înregistrat de casele judetene de asigurări de sănătate:

5712 „Rezultatul executiei bugetare (contul de excedent 87.98.05) = 481 „Decontări între institutia superioară si din anul curent” institutiile subordonate”

- acoperirea deficitului executiei bugetare din anul curent înregistrat la casele de asigurări sociale de sănătate judetene:

481 „Decontări între institutia superioară si institutiile subordonate” = 5712 „Rezultatul executiei bugetare din anul curent” (contul de deficit 87.99.05)

g) Transferul sumelor încasate în contul propriu 50.49 „Disponibil din fondul de rezervă”, deschis pe seama caselor de asigurări de sănătate judetene si a municipiului Bucuresti, Casei Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor si Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti, în contul 50.49 „Disponibil din fondul de rezervă”, deschis pe numele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate:

133 „Fondul de rezervă constituit conform Legii nr. 95/2006” = 527 „Disponibil din Fondul de rezervă constituit conform Legii nr.95/2006”

h) Transferul excedentului executiei bugetare din anul curent în rezultatul executiei bugetare din anii precedenti:

5713 „Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti” = 5712 „Rezultatul executiei bugetare din anul curent” (contul de excedent 87.98.05)

i) Acoperirea deficitului executiei bugetare din anul curent din fondul de rezervă constituit în anii precedenti:

- încasarea sumelor pentru acoperirea deficitului executiei bugetare din anul curent:

5713 „Rezultatul executiei bugetare din anul curent” (contul de deficit 87.99.05) = 719 „Alte venituri operationale”

si

719 „Alte venituri operationale” = 121.05 „Rezultatul patrimonial – bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate”

- plata sumelor pentru acoperirea deficitului executiei bugetare din anul curent:

658 „Alte cheltuieli operationale” = 527 „Disponibil din Fondul de rezervă constituit conform Legii nr. 95/2006”

si

133 „Fondul de rezervă constituit conform Legii nr. 95/2006” = 658 „Alte cheltuieli operationale”

 

NOTĂ:

Soldurile debitoare si creditoare ale contului 481 „Decontări între institutia superioară si institutiile subordonate” se elimină din activele si datoriile bilantului centralizat la nivelul institutiei superioare, pentru institutiile subordonate.

Soldul contului 481 „Decontări între institutia superioară si institutiile subordonate” care evidentiază transferul excedentului sau acoperirea deficitului executiei bugetare potrivit prevederilor pct. 7.2-7.4 se închide după depunerea situatiilor financiare anuale prin contul 117 „Rezultatul reportat”.

 

8. Întocmirea conturilor de executie bugetară si a anexelor

8.1. Potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002, cu modificările ulterioare, si ale Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, întocmirea si raportarea conturilor anuale de executie a bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetelor locale si bugetelor fondurilor speciale se efectuează pe structura bugetelor aprobate în baza prevederilor Legii nr. 486/2006, cu modificările si completările ulterioare, si ale ordonantelor de rectificare, ale Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2007 nr. 487/2006, cu modificările ulterioare, si ale ordonantelor de rectificare, precum si ale hotărârilor consiliilor locale, judetene si Consiliului General al Municipiului Bucuresti din anul 2007.

8.2. Anexa nr. 5 „Contul de executie a bugetului institutiei publice-Venituri”, precum si celelalte anexe - conturi de executie - venituri - anexele 8, 9, 12, 17 si 19 (formulare din situatiile financiare) se întocmesc de institutiile publice care, potrivit legii, administrează veniturile bugetului general consolidat.

Institutiile publice finantate de la buget, care realizează venituri pentru bugetul din care sunt finantate, evidentiază sumele datorate bugetelor respective 461(411) =448, sume care nu se cuprind în aceste anexe.

Autoritătile publice, ministerele si celelalte organe ale administratiei publice centrale, alte autorităti publice, precum si institutiile publice din subordinea acestora, care încasează si utilizează venituri proprii, potrivit legii, vor raporta executia bugetului astfel:

a) executia bugetului activitătilor finantate integral din venituri proprii cuprinse în anexa nr. 3 la Legea nr. 486/2006, cu modificările si completările ulterioare, potrivit structurii bugetului aprobat (codul 10);

b) executia bugetului institutiilor publice si activitătilor finantate integral sau partial din venituri proprii, cuprinse în anexa nr. 3 la Legea nr. 486/2006,cu modificările si completările ulterioare, precum si în anexa nr. 6/04 la Legea nr. 487/2006, cu modificările ulterioare, potrivit structurii bugetului aprobat (codul 10);

c) executia cumulată a bugetului institutiilor publice si activitătilor finantate integral sau partial din venituri proprii, care va include atât executia bugetelor prevăzute la lit. a) si b), cât si a celorlalte bugete care cuprind veniturile proprii si cheltuielile efectuate potrivit unor legi specifice (codul 20).

Cu privire la raportarea informatiilor privind drepturile constatate se vor avea în vedere următoarele:

- preluarea datelor din soldurile din anii precedenti si rulajele curente ale conturilor de creante purtătoare de venituri ale bugetului general consolidat (conturile 463, 464, 411, 461, 5187 etc.), după caz;

- pentru veniturile încasate fără evidentierea anticipată a drepturilor constatate (fără debit), ca urmare a nedeclarării si neînregistrării în contabilitate a creantelor potrivit legii, coloana de drepturi constatate (total si an curent) se completează cu sume la nivelul încasarilor realizate; coloana se completează astfel si pentru sumele încasate necuvenit, care urmează a fi restituite;

- stingerea debitelor pe alte căi decât încasarea are în vedere anularea sau prescriptia, conversia în actiuni etc., precum si diminuarea încasărilor ca urmare a restituirii sumelor încasate necuvenit, restituirea subventiilor rămase neutilizate la finele anului si alte diminuări de disponibilităti în conditiile legii;

- drepturile constatate de încasat se determină ca diferentă între total drepturi constatate si drepturile stinse si trebuie să corespundă cu soldurile conturilor de creante de la sfârsitul perioadei de raportare.

8.3. Anexa nr. 6 si anexa nr. 7 „Contul de executie al institutiei publice - Cheltuieli”, precum si celelalte anexe - conturi de executie - cheltuieli - anexele 10, 11 13, 15, 16, 18 si 20 (formulare din situatiile financiare) se completează distinct pentru cheltuielile efectuate din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, intrările de credite externe, fonduri externe nerambursabile, venituri proprii etc., la nivel de capitol, titlu, articol si alineat de cheltuieli. În formularele de situatii financiare centralizate ce se depun la Ministerul Economiei si Finantelor se va completa si coloana „Cheltuieli efective” cu date privind costurile bunurilor si serviciilor.

În vederea întocmirii corecte a formularelor de raportare a executiei bugetare se vor avea în vedere si următoarele:

a) Institutiile publice care în anul 2007 au efectuat cheltuieli privind activitatea de învătământ vor depune anexa nr. 7 „Contul de executie al institutiei publice - Cheltuieli” si pe articole si alineate în cadrul subcapitolelor si paragrafelor capitolului 65.00 „Învătământ”, indiferent de bugetul din care acestea au fost efectuate.

b) Conturile de cheltuieli calculate (de exemplu, cheltuieli cu ajustările de depreciere, cheltuieli cu ajustările pentru pierderea de valoare, cheltuieli cu provizioanele etc.) sunt cheltuieli care nu implică o plată monetară din bugetul institutiei si, prin urmare, nu se raportează în conturile de executie bugetară coloana „Cheltuieli efective”, ci doar în anexa nr. 2 „Contul de rezultat patrimonial” (formular din situatiile financiare).

c) Cheltuielile cu diferentele de curs valutar se raportează în conturile de executie bugetară în coloana „Cheltuieli efective”, numai în situatia în care pot fi identificate codurile de clasificatie bugetară aferente.

d) Cheltuielile cu amortizarea si cheltuielile cu activele fixe neamortizabile se raportează în coloana

7 „Cheltuieli efective”.

În anexa nr. 6 „Contul de executie al bugetului institutiei publice - Cheltuieli”, anexa nr. 15 „Contul de executie al bugetului creditelor externe - Cheltuieli”, anexa nr. 16 „Contul de executie al bugetului creditelor interne - Cheltuieli” (formulare din situatiile financiare) raportarea plătilor efectuate din credite externe si credite interne de către institutiile publice, reprezentând contravaloarea bunurilor achizitionate, serviciilor prestate sau lucrărilor executate, plăti de comisioane si alte costuri aferente etc., se va efectua pe structura clasificatiei functionale.

Datele de raportare vor fi preluate din creditul conturilor:

513 „Disponibil din împrumuturi interne si externe contractate de stat”;

514 „Disponibil din împrumuturi interne si externe garantate de stat”;

516 „Disponibil din împrumuturi interne si externe contractate de autoritătile administratiei publice locale”;

517 „Disponibil din împrumuturi interne si externe garantate de autoritătile administratiei publice locale”;

541 „Acreditive”;

560 „Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii”; etc.

Detalierea cheltuielilor pe clasificatia economică se realizează pe capitole, titluri, articole si alineate în anexa nr. 7 (formular din situatiile financiare).

La completarea anexei nr. 7 „Contul de executie al institutiei publice - Cheltuieli”, precum si a celorlalte anexe - conturi de executie - cheltuieli (formulare din situatiile financiare) se vor avea în vedere următoarele:

- angajamentele bugetare (coloana 3) nu pot depăsi creditele bugetare definitive (coloana 2);

- angajamentele legale (coloana 4) nu pot depăsi creditele bugetare definitive (coloana 2), cu exceptia cazului în care, potrivit legii, au fost aprobate credite de angajament;

- angajamentele legale (coloana 4) nu pot depăsi angajamentele bugetare (coloana 3), cu exceptia cazului în care, potrivit legii, au fost aprobate credite de angajament;

- plătile efectuate (coloana 5) trebuie să se încadreze în creditele bugetare definitive (coloana 2) si nu pot depăsi angajamentele bugetare (coloana 3) si angajamentele legale (coloana 4);

- angajamentele legale de plătit (coloana 6) prezintă valoarea angajamentelor efectuate în limita creditelor bugetare aprobate sau a creditelor de angajament rămase neachitate la 31 decembrie 2007, evidentiate în soldul contului 8067 „Angajamente legale”;

- cheltuielile efective (coloana 7) pot depăsi creditele bugetare definitive (coloana 2), angajamentele bugetare (coloana 3) si angajamentele legale (coloana 4 ), deoarece cheltuielile efective reprezintă costul bunurilor si serviciilor utilizate în vederea realizării serviciilor publice sau veniturilor.

8.4. Unitătile administrativ-teritoriale care au contractat, în conditiile legii, împrumuturi pentru proiecte cu finantare nerambursabilă, au efectuat plăti din împrumuturi, iar ulterior au primit fonduri externe nerambursabile pentru rambursarea respectivelor împrumuturi (de exemplu, în cadrul programelor SAPARD) întocmesc anexa nr. 15 „Contul de executie a bugetului creditelor externe - Cheltuieli”, după caz, anexa nr. 16 „Contul de executie a bugetului creditelor interne - „Cheltuieli” (formulare din situatiile financiare) pentru plătile efectuate din împrumuturi până la primirea fondurilor externe nerambursabile, apoi reconstituie creditele utilizate prin plăti efectuate din fonduri externe nerambursabile si întocmesc si anexa nr. 18 „Contul de executie a bugetului fondurilor externe nerambursabile - Cheltuieli” (formular din situatiile financiare) pentru plătile efectuate din aceste fonduri, inclusiv rambursarea împrumuturilor.

8.5. Institutiile publice - beneficiari finali ai fondurilor externe nerambursabile nu raportează plătile efectuate din aceste fonduri în anexa nr. 3 si anexa nr. 4 „Situatia fluxurilor de trezorerie” (formulare din situatiile financiare) în situatia în care acestea se efectuează de către Oficiul de Plăti si Contractare PHARE/alte agentii sau autorităti de implementare.

Plătile efectuate din fonduri externe nerambursabile, raportate de institutiile publice în anexa nr. 6 „Contul de executie a bugetului institutiei publice - Cheltuieli”, anexa nr. 7 „Contul de executie a bugetului institutiei publice - Cheltuieli”, anexa nr. 18 „Contul de executie a bugetului fondurilor externe nerambursabile - Cheltuieli” (formulare din situatiile financiare), vor fi puse de acord cu datele din evidenta agentiilor/autoritătilor de implementare (Oficiul de Plăti si Contractare PHARE, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor etc.), respectiv cu cele înscrise în situatiile operative transmise directiei de specialitate din Ministerul Economiei si Finantelor.

Institutiile publice - beneficiari finali ai fondurilor externe nerambursabile vor raporta în aceste anexe si sumele plătite ca avansuri si plăti intermediare în momentul efectuării acestora de către Oficiul de Plăti si Contractare PHARE sau alte agentii/autorităti de implementare.

8.6. În anexa nr. 19 „Contul de executie a veniturilor si cheltuielilor evidentiate în afara bugetului local - Venituri” (formular din situatiile financiare) la indicatorul „Venituri”de la codul 36.11.10 „Fondul de rulment” se vor raporta veniturile încasate provenite din:

- excedentul anual al bugetului local, rămas după rambursarea eventualelor împrumuturi restante, plata dobânzilor, comisioanelor, spezelor si altor costuri aferente acestora;

- dobânzile încasate în cursul anului pentru disponibilitătile aflate în conturi la Trezoreria Statului.

8.7. În anexa nr. 20 „Contul de executie a veniturilor si cheltuielilor evidentiate în afara bugetului local - Cheltuieli” (formular din situatiile financiare) la raportarea plătilor din disponibilul fondului de rulment la 31 decembrie 2007, la subcapitolul 54.11.08 „Fondul de rulment” articolul 80.08 „Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casă” se vor avea în vedere următoarele:

a) sumele utilizate temporar în cursul anului pentru acoperirea golurilor provenite din decalajele între veniturile si cheltuielile anului curent evidentiate la codul 80.08 (înregistrare contabilă 4687=5221) se anulează după restituirea din bugetul local la finele anului 2007 a sumelor primite pentru acoperirea golurilor temporare de casă (înregistrare contabilă 5221=4687, codul 80.08 în rosu);

b) la articolul 80.08 se raportează numai sumele plătite din disponibilul fondului de rulment pentru acoperirea definitivă a deficitului bugetar la finele anului.

8.8. Unitătile administrativ-teritoriale întocmesc anexa nr. 21 „Contul de executie a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru bugetele locale la.......” (formular din situatiile financiare).

8.9. Anexa nr. 22 „Venituri, cheltuieli si excedente ale bugetelor locale pe unităti administrativteritoriale la ........” (formular din situatiile financiare) se întocmeste de unitătile administrativ-teritoriale cu indicatori de sinteză privind veniturile proprii si celelalte surse în completare, cheltuielile si excedentul bugetului local respectiv.

8.10. Institutiile publice au obligatia de a întocmi la finele anului anexa nr. 23 „Situatia privind sumele primite si utilizate ca donatii/sponsorizări” pe structura modelului prevăzut în anexa nr. 3 la Normele metodologice privind modul de încasare si utilizare a fondurilor bănesti primite sub forma donatiilor si sponsorizărilor de către institutiile publice, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.661 bis/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 881 din 11 decembrie 2003.

8.11. Autoritătile publice, ministerele, celelalte organe ale administratiei publice centrale, care au aprobate prin Legea nr. 486/2006, cu modificările si completările ulterioare, „bugete pe programe”, au obligatia să întocmească si să anexeze la situatiile financiare anuale rapoarte de performantă în care se prezintă, pe fiecare program, obiectivele, rezultatele preconizate si cele obtinute, indicatorii si costurile asociate. Raportarea executiei bugetului pe programe se face în structura prevăzută în bugetul aprobat, cu ajutorul anexei nr. 25 „Sinteza finantării programelor” si al anexei nr. 26 „Fisa programului” (formulare din situatiile financiare).

8.12. Potrivit prevederilor Legii nr. 273/2006, cu modificarile si completările ulterioare, începand de la 1 ianuarie 2008, unitătile administrativ-teritoriale care înregistrează datorii de natura celor precizate la art. 74 si 75 din lege se pot afla în situatii de criză financiară sau insolventă, după caz, situatie ce trebuie constatată de ordonatorul de credite sau de alte persoane abilitate de lege. În vederea asigurării informatiilor necesare, anexa nr. 30 „Plăti restante” (formular din situatiile financiare) a fost adaptată corespunzător. Deoarece formularul furnizează informatii detaliate asupra datoriilor institutiilor publice, acesta se utilizează de toate institutiile publice indiferent de modul de finantare a cheltuielilor.

8.13. - În anexa nr. 34 „Situatia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor” (formular din situatiile financiare) sunt prezentate informatii privind evolutia activelor nete/capitalurilor institutiilor publice pe parcursul exercitiului financiar 2007. Datele trebuie să fie însotite de informatii prezentate în notele explicative referitoare la:

- natura modificărilor;

- natura si scopul constituirii rezervelor;

- orice informatii semnificative.

8.14. Institutiile publice care au în administrare bunuri din domeniul public sau privat al statului si al unitătilor administrativ-teritoriale, după caz, întocmesc anexa nr. 35a „Situatia activelor fixe amortizabile” si anexa nr. 35b „Situatia activelor fixe neamortizabile” (formulare din situatiile financiare).

Pentru activele fixe neamortizabile conform legii nu se recunoaste ajustarea pentru depreciere.

8.15. Unitătile de învătământ preuniversitar ai căror conducători au calitatea de ordonatori tertiari de credite depun la unitatea administrativ-teritorială formularul „Bilant” cuprinzând toate activele, datoriile si capitalurile proprii, indiferent de sursa de finantare a acestora. Situatia fluxurilor de trezorerie si Contul de rezultat patrimonial ce se depun la unitatea administrativ-teritorială vor cuprinde veniturile, finantările si cheltuielile institutiei efectuate din bugetul local. Unitatea administrativ-teritorială stabileste rezultatul patrimonial al bugetului local prin preluarea cheltuielilor finantate din bugetul local, în baza „Situatiei veniturilor si cheltuielilor institutiilor publice finantate de la bugetul local din trimestrul.....”, anexa nr. 19 la Normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările si completările ulterioare. Pentru fondurile primite de la bugetul de stat prin unitătile teritoriale ale Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, ordonatorii tertiari de credite întocmesc Contul de executie a bugetului de stat (anexele nr. 6 si 7) si Situatia fluxurilor de trezorerie (anexele nr. 3 si 4, după caz) (formulare din situatiile financiare) pe care le prezintă inspectoratelor scolare.

8.16. În aplicarea prevederilor capitolului „Alte anexe la situatiile financiare: politici contabile si note explicative” din Normele metodologice privind întocmirea, semnarea, depunerea, componenta si modul de completare a situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice în anul 2006, precum si modelele acestora, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 616/2006, ordonatorii de credite trebuie să prezinte informatii despre „politicile contabile” adoptate de institutia publică, politici care trebuie să aibă în vedere următoarele:

- elaborarea de proceduri contabile pentru toate operatiunile derulate, pornind de la întocmirea documentelor justificative până la întocmirea situatiei financiare (circuitul documentelor contabile, persoanele implicate în conducerea si organizarea contabilitătii, sarcini, responsabilităti, termen de realizare etc.).

În vederea elaborării procedurilor contabile formalizate se vor avea în vedere prevederile Ordinului ministrului finantelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entitătile publice si pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial, cu modificările si completările ulterioare;

- principiile contabilitătii de angajamente aplicate în institutie;

- metodele de evaluare a activelor fixe si circulante utilizate în institutie;

- dacă activele fixe au fost reevaluate sau nu;

- metoda de amortizare a activelor fixe;

- politica de împrumuturi, existenta contractelor de leasing;

- evaluarea disponibilitătilor, creantelor si datoriilor în valută;

- înregistrarea câstigurilor si pierderilor de curs valutar.

9. Semnarea si depunerea situatiilor financiare

9.1. Situatiile financiare anuale se semnează de conducătorul institutiei publice si de conducătorul compartimentului financiar-contabil sau de altă persoană împuternicită să îndeplinească această functie.

În conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, situatiile financiare anuale vor fi însotite de o declaratie scrisă a persoanelor de mai sus, prin care îsi asumă răspunderea pentru întocmirea situatiilor financiare anuale si confirmă că:

a) politicile contabile utilizate la întocmirea situatiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;

b) situatiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfăsurată;

c) persoana juridică îsi desfăsoară activitatea în conditii de continuitate.

Situatiile financiare centralizate ale ordonatorilor secundari si principali de credite nu trebuie să fie însotite de declaratia scrisă a ordonatorilor respectivi.

9.2. „Situatiile financiare anuale vor fi însotite de Raportul de analiză pe bază de bilant, care va cuprinde note explicative precizate în Ordinul ministrului finantelor publice nr. 616/2006, privind activele fixe, stocurile, creantele, datoriile, capitalurile, executia bugetelor de venituri si cheltuieli, precum si de alte note considerate necesare.

În cazul în care din centralizarea datelor se constată existenta unor obligatii neachitate la scadentă pentru bunuri achizitionate, lucrări executate si servicii prestate, ordonatorii principali de credite dispun, prin structurile de control, controlul asupra modului de respectare a dispozitiilor legale în vigoare la încheierea angajamentelor legale, având obligatia de a prezenta în raportul de analiză pe bază de bilant măsurile luate.

Institutiile publice care în anul 2007 au inclus pe cheltuieli, în conditiile legii, contravaloarea unor pagube care nu se datorează culpei unei persoane mentionează în Raportul de analiză pe bază de bilant natura si valoarea pagubelor respective.

9.3. Potrivit prevederilor art. 13 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 953 din 24 decembrie 2002, cu modificările si completările ulterioare, „Compartimentul de audit public intern auditează, cel putin o dată la 3 ani, fără a se limita la acestea [...], sistemul contabil si fiabilitatea acestuia”, în consens cu buna practică în domeniu, situatiile financiare anuale proprii ale ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, ale altor autorităti publice, institutiilor publice autonome si ale institutiilor publice subordonate, la 31 decembrie 2007 trebuie să fie însotite de un raport care să prezinte, în sinteză, nivelul de asigurare al managementului asupra fiabilitătii sistemului contabil, recomandările formulate si stadiul implementării acestora.

Situatiile financiare centralizate ale ordonatorilor secundari si principali de credite nu trebuie să fie însotite de raportul de audit.

9.4. Autoritătile publice, ministerele si celelalte organe ale administratiei publice centrale si institutiile publice autonome au obligatia să se prezinte la Directia generală a tehnologiei informatiei din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor pentru a primi gratuit discheta cu programul informatic de centralizare a situatiilor financiare pentru institutii publice, în vederea depunerii situatiei financiare centralizate la Ministerul Economiei si Finantelor si pe suport magnetic.

Nu se admite depunerea situatiilor financiare la 31 decembrie 2007 fără prezentarea pe suport magnetic.

9.5. Potrivit prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 102/2007 pentru modificarea si completarea Legii contabilitătii nr. 82/1991, termenul de prezentare a situatiilor financiare anuale la Ministerul Economiei si Finantelor este de „60 de zile de la încheierea exercitiului financiar”.

Situatiile financiare centralizate privind executia bugetului de stat pe anul 2007, executia bugetului asigurărilor sociale de stat si fondurilor speciale, respectiv a bugetelor institutiilor finantate integral sau partial din venituri proprii, întocmite de ministere, celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, alte autorităti publice si institutiile publice autonome, precum si situatiile financiare privind executia bugetelor locale pe anul 2007, întocmite de directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, se depun la Ministerul Economiei si Finantelor - Directia generală de metodologie contabilă institutii publice cel mai târziu până la data de 29 februarie 2008.

Situatiile financiare se depun la organul ierarhic superior la termenele stabilite de acesta în cadrul termenului prevăzut prin prezentele norme metodologice.

Nedepunerea situatiilor financiare la termenul prevăzut mai sus atrage răspunderea persoanelor vinovate potrivit legii.

Autoritătile publice, ministerele, celelalte organe ale administratiei publice centrale si institutiile publice autonome depun o copie de pe situatiile financiare centralizate si la Directia generală programare bugetară din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor.

Situatiile financiare centralizate se depun la Ministerul Economiei si Finantelor de conducătorii compartimentelor financiar-contabile sau de persoane cu atributii în activitatea de analiză si centralizare a acestora, care să poată oferi informatiile necesare în legătură cu structura si continutul informatiilor din situatiile financiare prezentate.