MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 49         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 22 ianuarie 2008

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

360/2007. - Lege pentru ratificarea Tratatului de la Singapore privind dreptul mărcilor, adoptat la 28 martie 2006 în cadrul Conferintei diplomatice pentru adoptarea unui tratat revizuit privind dreptul mărcilor (Singapore, 13-31 martie 2006)

 

1.056/2007. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Tratatului de la Singapore privind dreptul mărcilor, adoptat la 28 martie 2006 în cadrul Conferintei diplomatice pentru adoptarea unui tratat revizuit privind dreptul mărcilor (Singapore, 13-31 martie 2006)

 

ACTE ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 

1. - Decizie privind convocarea Birourilor permanente ale Camerei Deputatilor si Senatului în sedintă comună

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

38. - Hotărâre privind organizarea timpului de muncă al persoanelor care efectuează activităti mobile de transport rutier

 

39. - Hotărâre pentru aprobarea plătii contributiei financiare a României la bugetul comun al Centrului de Coordonare a Miscării din Europa - MCCE

 

40. - Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivului de investitii „Modernizarea centurii rutiere a municipiului Bucuresti între A1-DN7 si DN2-A2”

 

41. - Hotărâre privind recunoasterea Asociatiei „Harghita Visual Art” ca fiind de utilitate publică

 

43. - Hotărâre privind transmiterea unor părti dintr-un imobil, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Economiei si Finantelor în administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, pentru unele unităti din subordine

 

45. - Hotărâre privind transmiterea unei suprafete de 58,87 ha teren agricol din domeniul public al statului si din administrarea Agentiei Nationale de Consultantă Agricolă în domeniul public al judetului Tulcea si în administrarea Consiliului Judetean Tulcea

 

46. - Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Râciu, judetul Mures

 

47. - Hotărâre privind încadrarea în categoria functională a drumurilor comunale a unor drumuri situate în judetul Neamt

 

48. - Hotărâre privind aprobarea încadrării în categoria functională a drumurilor judetene a unui drum comunal situat în judetul Buzău

 

49. - Hotărâre privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative - Inspectoratul de Politie al Judetului Dâmbovita în administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative - Institutia Prefectului Judetului Dâmbovita

 

51. - Hotărâre privind aprobarea încadrării în categoria functională a drumurilor comunale a unor drumuri situate în judetul Teleorman

 

52. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

25. - Ordin al ministrului transporturilor privind modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 21/2007 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR- RA, Regulile aerului, editia 02/2006

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru ratificarea Tratatului de la Singapore privind dreptul mărcilor, adoptat la 28 martie 2006 în cadrul Conferintei diplomatice pentru adoptarea unui tratat revizuit privind dreptul mărcilor (Singapore, 13-31 martie 2006)

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se ratifică Tratatul de la Singapore privind dreptul mărcilor, adoptat la 28 martie 2006 în cadrul Conferintei diplomatice pentru adoptarea unui tratat revizuit privind dreptul mărcilor (Singapore, 13-31  martie 2006)*) , semnat de România la Singapore, la 28 martie 2006.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 4 decembrie 2007.

Nr. 360.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Tratatului de la Singapore privind dreptul mărcilor, adoptat la 28 martie 2006 în cadrul Conferintei diplomatice pentru adoptarea unui tratat revizuit privind dreptul mărcilor (Singapore, 13-31 martie 2006)

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru ratificarea Tratatului de la Singapore privind dreptul mărcilor, adoptat la 28 martie 2006 în cadrul Conferintei diplomatice pentru adoptarea unui tratat revizuit privind dreptul mărcilor (Singapore, 13-31 martie 2006), si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 3 decembrie 2007.

Nr. 1.056.


*) Textul Tratatului de la Singapore se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 49 bis abonament, care se poate achizitiona si de la Centrul pentru vânzări si relatii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

ACTE ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

DECIZIE

privind convocarea Birourilor permanente ale Camerei Deputatilor si Senatului în sedintă comună

 

În temeiul prevederilor art. 32 din Regulamentul Camerei Deputatilor, republicat, cu modificările ulterioare, si ale art. 37 din Regulamentul Senatului, precum si ale art. 3 si 4 din Regulamentul sedintelor comune ale Camerei Deputatilor si Senatului, cu modificările si completările ulterioare,

 

presedintele Camerei Deputatilor si presedintele Senatului emit următoarea decizie:

 

Art. 1. - (1) Se convoacă Birourile permanente ale Camerei Deputatilor si Senatului în sedintă comună, luni, 28 ianuarie 2008, la ora 13,00, la sediul Camerei Deputatilor, pentru stabilirea prioritătilor legislative pentru sesiunea parlamentară următoare, precum si pentru analizarea procedurii legislative cu privire la reexaminarea Legii pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, în vederea punerii de acord cu Decizia Curtii Constitutionale nr. 1.177 din 12 decembrie 2007 referitoare la sesizarea de neconstitutionalitate a Legii pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si pentru modificarea si completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale, a Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 si a Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali.

(2) La sedinta Birourilor permanente reunite ale celor două Camere ale Parlamentului sunt invitati să participe liderii grupurilor parlamentare, presedintele Comisiei juridice, de disciplină si imunităti a Camerei Deputatilor, presedintele Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunităti si validări a Senatului, precum si presedintele Comisiei comune a Camerei Deputatilor si Senatului pentru elaborarea propunerii legislative privind alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, a Presedintelui României, alegerile autoritătilor administratiei publice locale, finantarea campaniilor electorale si alegerea europarlamentarilor.

Art. 2. - Comisia juridică, de disciplină si imunităti a Camerei Deputatilor, Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităti si validări a Senatului, precum si Comisia comună a Camerei Deputatilor si Senatului pentru elaborarea propunerii legislative privind alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, a Presedintelui României, alegerile autoritătilor administratiei publice locale, finantarea campaniilor electorale si alegerea europarlamentarilor se convoacă în perioada 28-31 ianuarie 2008.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 18 ianuarie 2008.

Nr. 1.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind organizarea timpului de muncă al persoanelor care efectuează activităti mobile de transport rutier

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 11 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele si perioadele de odihnă ale conducătorilor auto si utilizarea aparatelor de înregistrare a activitătii acestora, aprobată cu modificări prin Legea nr. 371/2007,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezenta hotărâre stabileste regulile privind organizarea timpului de muncă al persoanelor care efectuează activităti mobile de transport rutier, în vederea îmbunătătirii sănătătii si protectiei acestora, pentru cresterea sigurantei rutiere, precum si în vederea armonizării conditiilor de concurentă loială între transportatorii rutieri.

Art. 2. - (1) Prevederile prezentei hotărâri se aplică persoanelor care efectuează activităti mobile de transport rutier care fac obiectul Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 561/2006 de armonizare a anumitor dispozitii din domeniul social privind transportul rutier si amendare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 3.821/85 si Regulamentului Consiliului (CE) nr. 2.135/98 si abrogare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 3.820/85 sau activităti de transport rutier care fac obiectul Acordului european privind activitatea echipajelor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere internationale (AETR), denumit în continuare Acordul AETR.

(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), prevederile prezentei hotărâri se aplică conducătorilor auto independenti începând cu data de 23 martie 2009.

Art. 3. - (1) În sensul prezentei hotărâri, termenii si expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

a) timp de muncă al lucrătorului mobil - perioada de la începutul până la sfârsitul timpului de lucru, în cursul căreia lucrătorul mobil se află la postul său de lucru, la dispozitia angajatorului si în exercitiul functiilor sau activitătilor sale, adică:

- perioada dedicată tuturor activitătilor de transport rutier.

Aceste activităti sunt, cu precădere, următoarele:

(i) conducerea autovehiculului;

(ii) încărcarea si descărcarea;

(iii) ajutorul acordat pasagerilor la urcarea si coborârea din vehicul;

(iv) curătenia si întretinerea tehnică;

(v) toate celelalte activităti vizând asigurarea sigurantei vehiculului, a încărcăturii sale si a pasagerilor sau îndeplinirea obligatiilor legale ori de reglementare direct legate de operatiunea de transport aflată în desfăsurare, inclusiv supravegherea încărcării si descărcării, formalitătile administrative legate de politie, vamă, serviciul de imigrare etc.;

- perioadele de timp în care lucrătorul mobil nu poate dispune liber de timpul său si i se cere să fie la postul său de lucru, gata să întreprindă activitatea sa normală, îndeplinind anumite sarcini asociate serviciului, în special în timpul perioadelor când asteaptă să se facă încărcarea sau descărcarea, dacă durata previzibilă a acestora nu este cunoscută dinainte, si anume fie înaintea plecării, fie chiar înaintea începerii efective a perioadei în cauză, fie în conditiile generale negociate între partenerii sociali;

b) timp de muncă al conducătorului auto independent - perioada de la începutul până la sfârsitul timpului de lucru, în cursul căreia conducătorul auto independent se află la postul său de lucru, la dispozitia clientului sau exercitându-si functiile ori activitătile, altele decât activitatea administrativă generală care nu este direct legată de operatiunea de transport rutier aflată în curs de desfăsurare;

c) perioadă de disponibilitate - orice perioadă, care nu este nici pauză, nici perioadă de odihnă, în cursul căreia lucrătorul mobil/conducătorul auto independent nu este nevoit să rămână la locul său de muncă, dar trebuie să fie disponibil pentru a răspunde oricăror eventuale solicitări de a relua lucrul. Aceste perioade de disponibilitate includ perioadele în care lucrătorul mobil/conducătorul auto independent însoteste vehiculul în timpul transportului cu feribotul sau cu trenul, precum si perioadele de asteptare în punctele de trecere a frontierei si cele impuse de restrictiile de circulatie. Perioadele de disponibilitate si durata lor preconizată trebuie să fie cunoscute dinainte de către lucrătorul mobil/conducătorul auto independent, fie înainte de plecarea în cursă, fie înainte de începerea perioadei în cauză. În cazul celor care conduc un vehicul în echipă, perioada petrecută stând lângă sofer sau în cusetă în timp ce vehiculul este în miscare este considerată perioadă de disponibilitate;

d) loc de muncă al lucrătorului mobil/conducătorului auto independent - locul de la sediul principal al întreprinderii sau de la sediile secundare ale acesteia, unde lucrătorul mobil/conducătorul auto independent îsi îndeplineste atributiile, ori vehiculul pe care îl utilizează în exercitarea atributiilor sale sau orice alt loc unde acesta desfăsoară activităti de transport;

e) lucrător mobil - orice angajat al unei întreprinderi care efectuează transporturi rutiere publice si/sau în cont propriu si face parte din personalul implicat efectiv în operatiuni de transport rutier. Cursantii si stagiarii implicati efectiv în operatiuni de transport rutier sunt considerati lucrători mobili;

f) conducător auto independent - conducător auto a cărui ocupatie principală constă în transportul rutier public de mărfuri sau de persoane, conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 102/2006,cu modificările si completările ulterioare, care nu este într-un raport de muncă cu un angajator, care este liber să-si organizeze singur activitatea, al cărui venit depinde direct de profitul realizat si care poate avea, individual sau împreună cu alti conducători auto independenti, relatii comerciale cu mai multi clienti.

Conducătorii auto care nu îndeplinesc aceste criterii vor avea aceleasi drepturi si obligatii ca cele prevăzute de prezenta hotărâre pentru lucrătorii mobili;

g) persoană care efectuează activităti mobile de transport rutier - lucrătorul mobil sau conducătorul auto independent care efectuează astfel de activităti;

h) săptămână - perioada cuprinsă între ora 00,00 a zilei de luni si ora 24,00 a zilei de duminică;

i) timp de noapte - o perioadă de cel putin 4 ore, cuprinsă între orele 00,00 si 07,00;

j) muncă de noapte - orice muncă efectuată pe timp de noapte, asa cum este acesta definit la lit. i).

(2) Pauzele la care se face referire la art. 5 si perioadele de odihnă la care se face referire la art. 6, precum si perioadele de disponibilitate definite la alin. (1) lit. c) nu fac parte din timpul de lucru.

 

CAPITOLUL II

Organizarea timpului de muncă

 

Art. 4. - (1) În cursul unei săptămâni, timpul total de lucru al persoanelor care efectuează activităti mobile de transport rutier poate fi de cel mult 48 de ore. Durata maximă a timpului de lucru săptămânal poate fi prelungită până la maximum 60 de ore, cu conditia ca, pentru orice perioadă de 4 luni consecutive, media timpului de lucru săptămânal să nu depăsească 48 de ore.

(2) În cazul lucrătorilor mobili care muncesc pentru mai multi angajatori, timpul de lucru este suma orelor lucrate de persoana respectivă pentru toti angajatorii. Angajatorul va cere lucrătorului mobil în cauză o evidentă în scris a timpului lucrat pentru alt/alti angajator/angajatori. Lucrătorul mobil va furniza în scris această informatie.

Art. 5. - Persoanele care efectuează activităti mobile de transport rutier pot lucra cel mult 6 ore consecutive fără pauză.

Timpul de lucru va fi întrerupt de pauze de cel putin 30 de minute dacă timpul total de lucru este de 6 până la 9 ore si, respectiv, de cel putin 45 de minute dacă timpul total de lucru depăseste 9 ore. Pauzele pot fi împărtite în perioade de minimum 15 minute fiecare.

Art. 6. - În cazul cursantilor si stagiarilor se aplică, în ceea ce priveste pauzele si perioadele de odihnă, prevederile Regulamentului Consiliului (CE) nr. 561/2006 sau ale Acordului AETR, după caz.

Art. 7. - Timpul de muncă zilnic nu va depăsi 10 ore într-un interval de 24 de ore dacă lucrătorul mobil/conducătorul auto independent efectuează muncă de noapte. Munca de noapte se va compensa în conformitate cu prevederile legale în vigoare sau cu conditiile generale negociate de partenerii sociali, astfel încât să nu fie pusă în pericol siguranta rutieră.

 

CAPITOLUL III

Obligatiile întreprinderilor si ale persoanelor care efectuează activităti mobile de transport rutier

 

Art. 8. - Angajatorii din domeniul transportului rutier au următoarele obligatii:

a) să informeze lucrătorii mobili cu privire la reglementările nationale, regulamentele interne ale întreprinderii si prevederile contractelor colective de muncă, aplicabile în acest domeniu;

b) să angajeze transporturile si să întocmească programul de executare a transporturilor, astfel încât să fie respectate prevederile prezentei hotărâri privind timpul de lucru;

c) să tină evidenta timpului de muncă al persoanelor care efectuează activităti mobile de transport rutier si să păstreze aceste evidente pentru o perioadă de cel putin 2 ani de la desfăsurarea activitătilor supuse prezentei hotărâri;

d) să elibereze lucrătorilor mobili, la cerere, copii ale evidentelor cu privire la timpul de muncă;

e) să prezinte organelor de control, la solicitarea acestora, evidentele privind timpul de muncă al persoanelor care efectuează activităti mobile de transport rutier pentru o perioadă de 2 ani.

Art. 9. - Lucrătorii mobili/conducătorii auto independenti au următoarele obligatii:

a) să respecte timpul de muncă, asa cum este stabilit prin prezenta hotărâre;

b) în cazul lucrătorilor mobili care lucrează pentru mai multi angajatori, să furnizeze în scris informatii corecte angajatorilor cu privire la timpul de muncă lucrat.

 

CAPITOLUL IV

Controlul privind respectarea timpului de muncă si de odihnă

 

Art. 10. - Controlul privind respectarea timpului de muncă si de odihnă are ca obiectiv prioritar verificarea conditiilor de muncă ale lucrătorilor mobili/conducătorilor auto independenti si respectarea principiilor concurentei loiale dintre transportatorii rutieri.

Art. 11. - Controlul respectării prevederilor prezentei hotărâri se efectuează la sediile întreprinderilor si operatorilor de transport rutier de către personalul cu atributii de control din cadrul Autoritătii Rutiere Române - A.R.R. si/sau de către personalul cu atributii de control din cadrul Inspectiei Muncii, din  subordinea Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse.

 

CAPITOLUL V

Contraventii si sanctiuni

 

Art. 12. - Constituie contraventii următoarele fapte:

a) nerespectarea prevederilor art. 4, 5, 6 si 7 privind organizarea timpului de muncă de către întreprinderile/operatorii de transport rutier;

b) neprezentarea, la solicitarea organelor de control, a evidentelor privind timpul de muncă al lucrătorilor mobili/conducătorilor auto independenti pentru o perioadă de 2 ani;

c) refuzul întreprinderilor/operatorilor de transport rutier de a se supune efectuării controlului.

Art. 13. - (1) Contraventiile prevăzute la art. 12 se sanctionează după cum urmează:

a) cele prevăzute la lit. a) si b), cu amendă de la 1.500 lei la 2.000 lei, aplicabilă întreprinderii/operatorului de transport rutier;

b) cea prevăzută la lit. c), cu amendă de la 3.000 lei la 4.000 lei, aplicabilă întreprinderii/operatorului de transport rutier.

(2) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (1), agentul constatator făcând mentiune în procesul-verbal despre această posibilitate.

(3) Contraventiile prevăzute în prezenta hotărâre se constată si se sanctionează de către personalul cu atributii de inspectie si control din cadrul Autoritătii Rutiere Române - A.R.R. si de către personalul cu atributii de inspectie si control din cadrul Inspectiei Muncii, din subordinea Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse.

Art. 14. - Dispozitiile referitoare la contraventiile prevăzute la art. 12 si 13 se completează cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 15. - La fiecare 2 ani, Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. prezintă un raport Comisiei Europene privind aplicarea Directivei 2002/15/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 11 martie 2002 privind organizarea timpului de lucru al persoanelor care efectuează activităti mobile de transport rutier, indicând punctele de vedere ale partenerilor sociali. Raportul trebuie să fie transmis Comisiei cel târziu până la data de 30 septembrie care urmează perioadei de 2 ani la care face referire raportul. Perioada de 2 ani este aceeasi cu cea la care se face referire la art. 17 din Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 561/2006 de armonizare a anumitor dispozitii din domeniul social privind transportul rutier si amendare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 3.821/85 si Regulamentului Consiliului (CE) nr. 2.135/98 si abrogare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 3.820/85. Prezenta hotărâre transpune Directiva 2002/15/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 11 martie 2002 privind organizarea timpului de lucru al persoanelor care efectuează activităti mobile de transport rutier, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. 80 din 23 martie 2002, p. 35-39.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Ludovic Orban

Departamentul pentru Afaceri Europene,

Adrian Ciocănea,

secretar de stat

Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Paul Păcuraru

 

Bucuresti, 16 ianuarie 2008.

Nr. 38.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea plătii contributiei financiare a României la bugetul comun al Centrului de Coordonare a Miscării din Europa – MCCE

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă plata contributiei financiare a României, începând cu anul 2008, la bugetul comun al Centrului de Coordonare a Miscării din Europa - MCCE.

Art. 2. - Suma anuală necesară îndeplinirii obligatiei prevăzute la art. 1 este exprimată în euro si se stabileste de către organismele cu atributii si responsabilităti în domeniu.

Art. 3. - Contravaloarea în lei a contributiei financiare a României la bugetul comun al Centrului de Coordonare a Miscării din Europa - MCCE se asigură din bugetul aprobat Ministerului Apărării.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul apărării,

Teodor Viorel Melescanu

p. Ministrul afacerilor externe,

Iulian Buga,

secretar de stat

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 16 ianuarie 2008.

Nr. 39.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Modernizarea centurii rutiere a municipiului Bucuresti între A1-DN7 si DN2-A2”

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 42 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Modernizarea centurii rutiere a municipiului Bucuresti între A1-DN7 si DN2-A2”, prevăzuti în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finantarea obiectivului de investitii ai cărui indicatori tehnico-economici sunt prevăzuti la art. 1 se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, conform programului de investitii publice aprobat potrivit legii.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Ludovic Orban

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 16 ianuarie 2008.

Nr. 40.


*) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind recunoasterea Asociatiei „Harghita Visual Art” ca fiind de utilitate publică

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 39 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 246/2005,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se recunoaste Asociatia „Harghita Visual Art”, persoană juridică română de drept privat, fără scop patrimonial, cu sediul în municipiul Miercurea-Ciuc, Str. Florilor nr. 12, judetul Harghita, ca fiind de utilitate publică.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul culturii si cultelor,

Adrian Iorgulescu

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 16 ianuarie 2008.

Nr. 41.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unor părti dintr-un imobil, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Economiei si Finantelor în administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, pentru unele unităti din subordine

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unor părti dintr-un imobil, aflat în domeniul public al statului, situat în municipiul Brasov, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Ministerului Economiei si Finantelor - Directia Generală a Finantelor Publice a Judetului Brasov în administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, pentru unele unităti din subordine.

Art. 2. - Predarea-preluarea părtilor din imobil transmise potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Dacian Ciolos

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 16 ianuarie 2008.

Nr. 43.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a unor părti dintr-un imobil, proprietate publică a statului, care se transmit din administrarea Ministerului Economiei si Finantelor în administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, pentru unele unităti din subordine

 

Nr.

crt.

Adresa imobilului

Persoana juridică

de la care se transmite

Persoana juridică

la care se transmite

Caracteristicile tehnice

Codul de clasificare din inventarul bunurilor aflate în administrarea Ministerului Agriculturii

1.

Municipiul Brasov

str. Armata Română nr 22

judetul Brasov

Ministerul Economiei si Finantelor – Directia Generală a Finantelor Brasov

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Directia pentru Dezvoltare Rurală

Suprafata desfăsurată = 1.019 m2

(s + parter partial + etajul 2)

Imobil (partial)

- cod 8.29.06

- nr. M.E.F. 36.647

2.

Municipiul Brasov

str. Armata Română nr 22

judetul Brasov

Ministerul Economiei si Finantelor – Directia Generală a Finantelor Brasov

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Directia pentru Dezvoltare Rurală

Suprafata desfăsurată =  454 m2

(parter partial + etajul 1

Imobil (partial)

- cod 8.29.06

- nr. M.E.F. 36.647

3.

Municipiul Brasov

str. Armata Română nr 22

judetul Brasov

Ministerul Economiei si Finantelor – Directia Generală a Finantelor Brasov

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Directia pentru Dezvoltare Rurală

Suprafata desfăsurată = 369 m2

Imobil (partial)

- cod 8.29.06

- nr. M.E.F. 36.647

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unei suprafete de 58,87 ha teren agricol din domeniul public al statului si din administrarea Agentiei Nationale de Consultantă Agricolă în domeniul public al judetului Tulcea si în administrarea Consiliului Judetean Tulcea

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unei suprafete de 58,87 ha teren agricol, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Agentiei Nationale de Consultantă Agricolă în domeniul public al judetului Tulcea si în administrarea Consiliului Judetean Tulcea, în vederea înfiintării Unitătii de Aviatie din judetul Tulcea.

Art. 2. - Predarea-preluarea suprafetei de teren prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Dacian Ciolos

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 16 ianuarie 2008.

Nr. 45.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a suprafetei de 58,87 ha teren agricol care se transmite din domeniul public al statului si din administrarea Agentiei Nationale de Consultantă Agricolă în domeniul public al judetului Tulcea si în administrarea Consiliului Judetean Tulcea

 

Locul unde este situat terenul

Persoana juridică de la care se transmite terenul

Persoana juridică la care se transmite terenul

Caracteristicile tehnice

Nr. de identificare M.E.F.

Extravilan comuna Mihail Kogălniceanu,

judetul Tulcea

T 46, A 475

Statul român, din administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Agentia Natională de Consultantă Agricolă

Judetul Tulcea si în administrarea Consiliului Judetean Tulcea

Teren în suprafată de 58,87 ha teren arabil

34.131 partial

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea stemei comunei Râciu, judetul Mures

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema tării si sigiliul statului,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - (1) Se aprobă stema comunei Râciu, judetul Mures, prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Descrierea si semnificatiile elementelor însumate ale stemei sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(3) Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

 

Bucuresti, 16 ianuarie 2008.

Nr. 46.

 

ANEXA Nr. 1*)

 

STEMA

comunei Râciu, judetul Mures

 

ANEXA Nr. 2

 

DESCRIEREA SI SEMNIFICATIILE

elementelor însumate ale stemei comunei Râciu, judetul Mures

 

Descrierea stemei

Stema comunei Râciu, potrivit anexei nr. 1, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile tăiate rotunjit.

În partea superioară, în câmp albastru, se află în dreapta o rozetă, iar în stânga o cruce ortodoxă, ambele de aur.

În vârful scutului, în câmp rosu, se află o făclie de argint, cu flacăra de aur.

Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificatiile elementelor însumate

Rozeta semnifică floarea-soarelui cu petale triunghiulare simbolizând motivul horei si păstorului, precum si alternanta deal-vale. Rozeta astfel stilizată este reprezentativă pentru culturile agricole, sintetizând prin motivele din care este alcătuită zona de câmpie, păstoritul si simbolistica etnografică.

Crucea ortodoxă reprezintă monumentele istorice religioase ale sitului.

Făclia - torta romană - sugerează simbolul iluminismului Scolii Ardelene, avându-l ca exponent la Râciu pe Gheorghe Sincai, iar flacăra face trimitere la zăcămintele de gaz metan din zonă.

Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind încadrarea în categoria functională a drumurilor comunale a unor drumuri situate în judetul Neamt

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 si 13 din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă încadrarea unor drumuri situate în judetul Neamt în categoria functională a drumurilor comunale, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii functionale a drumurilor publice si a drumurilor de utilitate privată deschise circulatiei publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 si 338 bis din 20 iulie 2000, cu modificările si completările ulterioare, se completează în mod corespunzător.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Ministrul transporturilor,

Ludovic Orban

Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor,

László Borbély

 

Bucuresti, 16 ianuarie 2008.

Nr. 47.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a drumurilor din judetul Neamt care se încadrează în categoria functională a drumurilor comunale

 

Nr. crt.

Indicativul vechi

Traseul drumului

Pozitiile kilometrice

Lungimea (km)

Indicativul nou

1.

Drum vicinal

Tupilati-Văleni

0+000-7+600

7,600

DC 180

2.

Drum vicinal

Moreni-Munteni

0+000-2+500

2,500

DC 181

3.

Drum vicinal

Totoesti-Arămoaia-Tupilati

0+000-2+300

2,300

DC 182

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea încadrării în categoria functională a drumurilor judetene a unui drum comunal situat în judetul Buzău

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 si 13 din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă încadrarea în categoria functională a drumurilor judetene a unui drum comunal situat în judetul Buzău, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Anexele nr. 2 si 3 la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii functionale a drumurilor publice si a drumurilor de utilitate privată, deschise circulatiei publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 si 338 bis din 20 iulie 2000, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează în mod corespunzător.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN-POPESCU TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Ministrul transporturilor,

Ludovic Orban

Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor,

László Borbély

 

Bucuresti, 16 ianuarie 2008.

Nr. 48.

 

ANEXĂ

 

ÎNCADRAREA

în categoria functională a drumurilor judetene a unui drum comunal situat în judetul Buzău

 

Indicativul

drumului propus

Traseul

drumului propus

Pozitiile kilometrice

(origine-destinatie)

Lungimea

(km)

 

DJ 203 P

DN 22 (km 5+600) - DJ 203A (km 36+800) Râmnicelu-Rubla

0+000-2+800

2,800

DC 8

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative - Inspectoratul de Politie al Judetului Dâmbovita în administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative - Institutia Prefectului Judetului Dâmbovita

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unui imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, aflat în proprietatea publică a statului, din administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative - Inspectoratul de Politie al Judetului Dâmbovita în administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative – Institutia Prefectului Judetului Dâmbovita.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părti, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 16 ianuarie 2008.

Nr. 49.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a unui imobil, proprietate publică a statului, care se transmite din administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative - Inspectoratul de Politie al Judetului Dâmbovita în administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative - Institutia Prefectului Judetului Dâmbovita

 

Locul unde este

situat imobilul

care se transmite

Persoana juridică

de la care se transmite

imobilul

Persoana juridică

la care se transmite

imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Numărul de inventar

atribuit de Ministerul

Economiei si Finantelor

Valoarea

de inventar

(lei)

Municipiul Târgoviste

Str Justitiei nr 9

Judetul Dâmbovita

Statul român,

Ministerul Internelor si Reformei

Administrative - Inspectoratul de

Politie al Judetului Dâmbovita

Cod fiscal: 4279790

Statul român,

Ministerul Internelor si Reformei

Administrative - Institutia Prefectului Judetului Dâmbovita

Cod fiscal: 4279960

  Suprafata utilă = 227 26 m2

- Suprafata desfăsurată = 257 m2

- Suprafata terenului = 480 m2

- Boxă garaj - 40 m2

Parter

- Zidărie BCA

- Structură în cadre

- Terasă cu izolatie termohidro

112.496

(partial)

84.555

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea încadrării în categoria functională a drumurilor comunale a unor drumuri situate în judetul Teleorman

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 12 si 13 din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă încadrarea în categoria functională a drumurilor comunale a unor drumuri vicinale, situate în judetul Teleorman, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii functionale a drumurilor publice si a drumurilor de utilitate privată deschise circulatiei publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 si 338 bis din 20 iulie 2000, cu modificările si completările ulterioare, se completează în mod corespunzător.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Ministrul transporturilor,

Ludovic Orban

Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor,

László Borbély

 

Bucuresti, 16 ianuarie 2008.

Nr. 51.

 

ANEXĂ

 

ÎNCADRAREA

în categoria functională a drumurilor comunale a unor drumuri situate în judetul Teleorman

 

Nr. crt.

Denumirea drumului

Traseul drumului

Pozitia kilometrică

Lungime reală (km)

Provine din

Origine

Destinatie

0

1

2

3

4

5

6

C. DRUMURI COMUNALE

Drumuri care îsi modifică încadrarea

1.

 

DC 47

 

Gâsca Florea (DC 45) - pod Ciobănoiu - sat Socetu - limita comunei Seaca (judetul Olt)

 

0+000-2+705 tronson aflat în domeniul public al comunei Didesti

2,705

9,490

Total: 12,195

Drum vicinal

 

2+705-12+195 tronson aflat în domeniul public al comunei Stejaru

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 277 din 25 aprilie 2007, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului are rol de sinteză si coordonare în aplicarea Strategiei si Programului de guvernare în domeniul educatiei, învătământului, tineretului, cercetării stiintifice, dezvoltării tehnologice si inovării.”

2. La articolul 13, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 13. - (1) Numărul maxim de posturi pentru Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului este 460, exclusiv demnitarii si posturile aferente cabinetului ministrului.”

3. Anexa nr. 1 „Structura organizatorică a Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului” se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

4. La anexa nr. 5, punctul 1 din notă va avea următorul cuprins:

„1. Numărul maxim de posturi pentru unitătile si activitătile din subordinea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului finantate integral de la bugetul de stat este 10.601.”

Art. II. - Hotărârea Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 277 din 25 aprilie 2007, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu modificările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Cristian Mihai Adomnitei

Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Paul Păcuraru

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 16 ianuarie 2008.

Nr. 52.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 366/2007)

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului

 

Numărul maxim de posturi 460, exclusiv demnitarii si posturile aferente cabinetului ministrului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

privind modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 21/2007 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-RA, Regulile aerului, editia 02/2006

 

Pentru îndeplinirea atributiilor ce revin Ministerului Transporturilor, ca autoritate de stat în domeniul transporturilor,

în scopul armonizării reglementărilor aeronautice civile nationale în domeniul regulilor generale aplicabile tuturor aeronavelor civile care circulă în spatiul aerian national cu standardele si practicile recomandate emise de Organizatia Aviatiei Civile Internationale, cuprinse în anexa nr. 2 la Conventia de la Chicago privind aviatia civilă internatională, editia 10, iulie 2005, cu amendamentele ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 4 lit. b) si f) din Ordonanta Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 405/1993 privind înfiintarea Autoritătii Aeronautice Civile Române, cu modificările ulterioare, precum si ale art. 4 alin. (1) pct. 12 si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa „Reglementarea aeronautică civilă română RACR-RA, Regulile aerului, editia 02/2006” la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 21/2007 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-RA, Regulile aerului, editia 02/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71 si 71 bis din 30 ianuarie 2007, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Punctul 1 al RACR-RA 1.030 se modifică si va avea următorul cuprins:

„1. Acord ADS-C. Un plan de raportare care stabileste conditiile de raportare a datelor ADS-C (de exemplu: datele solicitate de unitatea de trafic aerian si frecventa rapoartelor ADS-C care trebuie să fie agreate înaintea utilizării ADS-C în furnizarea serviciilor de trafic aerian).

 

NOTĂ:

Termenii acordului care se vor schimba între sistemul de la sol si aeronavă se stabilesc prin intermediul unui contract sau o serie de contracte.”

 

2. Punctul 24 al RACR-RA 1.030 se modifică si va avea următorul cuprins:

„24. Contract ADS-C. Un mijloc prin care termenii unui acord ADS-C vor fi schimbati între sistemul de la sol si aeronavă, prin data link, specificând conditiile în care rapoartele ADS-C vor fi initiate si ce date vor contine rapoartele.

 

NOTĂ:

Termenul abreviat ADS contract este de obicei utilizat când se referă la eventualitatea unui contract ADS, o cerere de contract ADS, un contract ADS periodic sau un mod de urgentă.”

 

3. La RACR-RA 1.030, după punctul 84 se introduce un nou punct, punctul 841, cu următorul cuprins:

„841 . Supraveghere dependentă automată - ADS-B (broadcast-emisiune). Un mijloc prin care o aeronavă, vehicule de aerodrom si alte obiecte pot transmite si/sau receptiona automat date, precum: identificarea, pozitia, si date aditionale, după caz, într-o emisiune prin data link.”

4. La RACR-RA 3.020, preambulul se modifică si va avea următorul cuprins:

RACR-RA 3.020. Evitarea coliziunilor

Niciuna dintre aceste reguli nu îl absolvă pe pilotul comandant de responsabilitatea luării acestor măsuri, inclusiv manevrele de evitare a coliziunii bazate pe avertismentele de proximitate furnizate de echipamentul ACAS, prin care să evite eventuala coliziune.

În scopul prevenirii potentialelor coliziuni, indiferent de tipul zborului sau de clasa spatiului aerian în care operează aeronava, vigilenta echipajului la bordul unei aeronave trebuie să fie continuă atât în zbor, cât si în timpul deplasării pe suprafata de miscare a unui aerodrom.”

5. La punctul 2 al RACR-RA 3.020, Partea introductivă se modifică si va avea următorul cuprins:

„2. Prioritatea de trecere

Aeronava care are prioritate de trecere trebuie să îsi mentină capul de zbor si viteza.”

6. Punctul 3.1.1. din RACR-RA 3.060 se modifică si va avea următorul cuprins:

„3.1.1. Aeronavele aflate în zboruri controlate, care transmit către unitătile ATS competente informatii de pozitie prin data link, trebuie să transmită rapoartele de pozitie prin voce numai la cerere.

 

NOTĂ:

Conditiile si circumstantele în care transmisia ADS-B sau SSR Mod C a altitudinii barometrice îndeplineste cerintele pentru informatia de nivel în rapoartele de pozitie sunt indicate în PANS-ATM (Doc. OACI 4444).”

 

7. RACR-RA 3.070 se modifică si va avea următorul cuprins:

RACR-RA 3.070. Interventia ilicită

1. O aeronavă care face obiectul unei interventii ilicite va depune toate eforturile si va folosi toate mijloacele disponibile pentru a notifica unitătii ATS competente despre acest fapt, indicându-i toate circumstantele semnificative asociate acestei interventii si orice deviere necesară de la planul de zbor curent impusă de circumstante, în scopul de a permite unitătii ATS să dea prioritate acelei aeronave si să reducă pe cât posibil conflictul de trafic cu alte aeronave.

 

NOTE:

1. Responsabilitătile unitătilor ATS în situatii de interventie ilicită sunt continute în RACR-ATS, editia 1/ 2005.

2. Procedurile care trebuie urmate de o aeronavă supusă unei interventii ilicite si care nu poate să notifice aceasta unei unităti ATS sunt continute în anexa nr. 5 si 6 la prezentele reglementări.

3. Măsurile ce trebuie luate de aeronavele echipate cu transponder SSR, ADS-B si ADS-C, care fac obiectul unei interventii ilicite, sunt continute în anexa 11 OACI, PANS-ATM (OACI Doc. 4444) si PANS-OPS (OACI Doc. 8168), în reglementările nationale române si în actele normative interne din domeniu aplicabile, respectiv se va afisa cod 7700.

2. Dacă o aeronavă face obiectul unei interventii ilicite, pilotul comandant trebuie să încerce să aterizeze cât mai repede posibil pe cel mai apropiat aerodrom adecvat sau desemnat de autoritatea corespunzătoare, dacă situatia de la bordul aeronavei nu impune altceva.

 

NOTE:

1. Cerintele referitoare la situatiile în care o aeronavă aflată la sol face obiectul unei interventii ilicite sunt continute în legislatia si reglementările nationale specifice privind securitatea aeronautică - Hotărârea Guvernului nr. 443/2005 pentru aprobarea Programului national de securitate aeronautică.

2. A se vedea paragraful 2.040 din prezenta reglementare referitoare la autoritatea pilotului comandant.”

 

8. RACR-RA 4.010 se modifică si va avea următorul cuprins:

„RACR-RA 4.010. Zborurile VFR vor fi executate în conditii de vizibilitate si distantă fată de nori cel putin egale cu cele specificate în tabelul 3.1, exceptie făcând zborurile VFR speciale.

Zborurile VFR de operatiuni speciale care urmează a fi efectuate la înăltimi de sigurantă si/sau vizibilităti în afara limitelor stabilite de prezenta reglementare, precum si/sau în zone aglomerate necesită aprobarea AACR si, după caz, a MAp.

Regulile pentru efectuarea zborurilor la vedere (VFR) sunt aplicabile tuturor zborurilor efectuate ziua si/sau noaptea, în conditii VMC, specificate în tabelul 3.1.”

9. RACR-RA 4.070 se modifică si va avea următorul cuprins:

„RACR-RA 4.070. Zborurile VFR efectuate la nivelurile de croazieră, atunci când se operează peste altitudinea de 900m (3000 ft) deasupra solului sau apei ori la valori mai mari specificate de autoritatea ATS competentă, vor fi efectuate la un nivel de croazieră corespunzător traiectului, asa cum este specificat în tabelul cuprinzând nivelurile de croazieră cuprins în anexa nr. 3 la prezentele reglementări. Exceptie fac cazurile în care există alte dispozitii cuprinse într-o autorizare ATS sau proceduri corespunzătoare specificate de către autoritatea ATS competentă.”

10. În anexa nr. 2 la RACR-RA „Interceptarea aeronavelor civile”, punctul 1.3 se modifică si va avea următorul cuprins:

„1.3. Când este disponibil radarul secundar de supraveghere sau ADS-B , acesta va fi folosit pentru identificarea aeronavelor civile în zonele unde acestea pot fi supuse interceptării.”

11. În anexa nr. 2 la RACR-RA „Interceptarea aeronavelor civile”, după punctul 2.1 se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:

„e) să selecteze functiunea corespunzătoare de urgentă dacă este echipată cu ADS-B sau ADS-C, dacă nu sunt furnizate alte instructiuni de către unitatea de trafic aerian corespunzătoare.”

12. În anexa nr. 4 la RACR-RA „Baloane libere nepilotate”, punctul 3.4 se modifică si va avea următorul cuprins:

„3.4. Un balon liber greu nepilotat nu va fi operat în următoarele conditii:

a) în zona în care este în uz un echipament SSR de sol, în afara cazului în care este echipat cu transponder SSR cu capabilitatea de raportare a altitudinii, care operează continuu pe un cod alocat ori care poate fi cuplat, dacă este necesar, de statia care efectuează vectorizarea; sau

b) în zona în care este în uz un echipament ADS-B de sol, în afara cazului în care este echipat cu transmitător ADS-B cu capabilitatea de raportare a altitudinii, care operează continuu pe un cod alocat sau care poate fi cuplat, dacă este necesar, de statia care efectuează vectorizarea.”

13. În anexa nr. 4 la RACR-RA „Baloane libere nepilotate” punctul 5.1.2., litera c) se modifică si va avea următorul cuprins:

„c) codul SSR, adresa aeronavei sau frecventa NDB, dacă este cazul.”

14. În anexa nr. 5 la RACR-RA „Interventia ilicită”, punctul 2.1 se modifică si va avea următorul cuprins:

„2.1. Dacă pilotul comandant nu poate proceda spre un aerodrom în conformitate cu regulile prevăzute la paragraful 3.07.2, el/ea va încerca să continue zborul pe traiectul si la nivelul de zbor de croazieră alocat cel putin până când va fi capabil să informeze o unitate ATS sau se află în interiorul acoperirii radar ori ADS-B.”

15. În anexa nr. 5 la RACR-RA „Interventia ilicită” punctul 2.2., litera a) se modifică si va avea următorul cuprins:

„a) să încerce să emită avertizări pe canalul VHF în uz sau pe frecventa VHF de urgentă si pe alte canale corespunzătoare în afară de situatiile în care conditiile de la bordul aeronavei impun altfel. Alte echipamente de bord ca, de exemplu, transponderul si data link vor fi folosite atunci când utilizarea acestora este avantajoasă si circumstantele permit aceasta; si.”

16. În anexa nr. 6 la RACR-RA „Interceptarea aeronavelor civile metoda standard stabilită pentru manevrele executate de aeronava interceptoare fată de aeronava civilă interceptată” punctul 2.3, litera g) se modifică si va avea următorul cuprins:

„g) Facilitătile echipamentelor radar de supraveghere secundare si/sau ADS-B vor fi disponibile, în măsura posibilitătilor, pentru a permite unitătilor de control interceptoare să identifice si prin acest mijloc aeronavele civile în zone în care altfel ar putea fi interceptate. Asemenea echipamente trebuie să permită recunoasterea identificării aeronavei si recunoasterea imediată a unor conditii critice sau de urgentă .”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. III. - Directia generală aviatie civilă din cadrul Ministerului Transporturilor, Regia Autonomă „Autoritatea Aeronautică Civilă Română” si agentii aeronautici civili români vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

p. Ministrul transporturilor,

Septimiu Buzasu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 11 ianuarie 2008.

Nr. 25.