MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 61         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 25 ianuarie 2008

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

33. - Hotărâre privind iesirea din indiviziune cu suprafetele de teren si constructiile din domeniul privat al statului, aferente imobilului „Casa Presei Libere” din municipiul Bucuresti, Piata Presei Libere nr. 1, sectorul 1, în prezent aflate în administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” si, respectiv, în capitalul social al Companiei Nationale a Imprimeriilor „Coresi” - S.A.

 

67. - Hotărâre privind indexarea unor venituri ale populatiei începând cu luna ianuarie 2008

 

68. - Hotărâre pentru modificarea si completarea art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea si functionarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

3.007. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si tineretului pentru aprobarea Centralizatorului privind disciplinele de învătământ, domeniile si specializările, precum si probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învătământul preuniversitar 2008

 

39. - Ordin al ministrului sănătătii publice privind reorganizarea ambulatoriului de specialitate al spitalului

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

34. - Ordin privind desemnarea sistemelor care intră sub incidenta prevederilor Legii nr. 253/2004 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăti si în sistemele de decontare a operatiunilor cu instrumente financiare

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind iesirea din indiviziune cu suprafetele de teren si constructiile din domeniul privat al statului, aferente imobilului „Casa Presei Libere” din municipiul Bucuresti, Piata Presei Libere nr. 1, sectorul 1, în prezent aflate în administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” si, respectiv, în capitalul social al Companiei Nationale a Imprimeriilor „Coresi” - S.A.

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 475, 479, 480 si 616-618 din Codul civil, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă iesirea din indiviziune pentru suprafata totală de teren de 125.241,01 m2 , conform anexei nr. 1, cu atribuirea si defalcarea acesteia pe cei 2 detinători, si anume:

a) pentru Regia Autonomă „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” de sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului, suprafata de 73.892,01 m2 , conform pozitiei nr. 324 din anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea si functionarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, cu modificările si completările ulterioare, astfel:

- teren liber = 51.565,47 m2, din care:

- exclusiv = 44.433,64 m2

- indiviz = 7.131,83 m2

- teren sub constructie = 22.326,54 m2

, din care:

-exclusiv = 7.621,93 m2

-indiviz = 14.704,61 m2;

b) pentru Compania Natională a Imprimeriilor „Coresi” - S.A. de sub autoritatea Ministerului Culturii si Cultelor, suprafata de 51.349,00 m2, conform pozitiei nr. 1 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 96/1999 privind înfiintarea Companiei Nationale a Imprimeriilor „Coresi” - S.A., cu modificările si completările ulterioare, astfel:

- teren liber = 22.848,62 m2, din care:

-exclusiv = 18.523,23 m2

-indiviz = 4.325,39 m2

- teren sub constructie = 28.500,38 m2,

din care:

-exclusiv = 18.438 m2

-indiviz = 10.062,38 m2.

Art. 2. - Se aprobă atribuirea si defalcarea suprafetelor construite ale imobilului „Casa Presei Libere”: - suprafata totală utilă desfăsurată = 149.271,81 m2- suprafata totală construită desfăsurată = 174.694,52 m2, conform anexei nr. 2 - pe cei 2 detinători si anexei nr. 3 – cu defalcarea unitătilor individuale, si anume:

a) pentru Regia Autonomă „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, conform pozitiei nr. 324 din anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 60/2005, cu modificările si completările ulterioare, astfel:

- suprafata utilă desfăsurată = 74.700,33 m2 ,

din care:

-exclusiv = 67.844,62 m2

-indiviz = 6.855,71 m2

- suprafata construită desfăsurată = 89.381,87 m2,

din care:

-exclusiv = 81.283,10 m2

-indiviz = 8.098,77 m2;

b) pentru Compania Natională a Imprimeriilor „Coresi” - S.A., conform pozitiei nr. 1 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 96/1999, cu modificările si completările ulterioare, astfel:

- suprafata utilă desfăsurată = 74.571,48 m2,

din care:

-exclusiv = 72.265,46 m2

-indiviz = 2.306,02 m2

- suprafata construită desfăsurată = 85.312,65 m2,

din care:

-exclusiv = 82.536,11 m2

-indiviz = 2.776,54 m2.

Art. 3. - (1) Între subparcelele 16 si 18, porticul de sub corpul D1-B2, care se vor afla în urma iesirii din indiviziune în domeniul privat al statului si în administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, se constituie un drept de servitute de trecere în favoarea Companiei Nationale a Imprimeriilor „Coresi” - S.A.

(2) Între subparcelele 15 si 18, porticul de sub corpul D1-C3, care se vor afla în momentul iesirii din indiviziune în domeniul privat al statului si în administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, se constituie un drept de servitute de trecere în favoarea Companiei Nationale a Imprimeriilor „Coresi” - S.A.

Art. 4. - Se aprobă constituirea, între subparcelele 8 si 36, porticul de sub corpul A3, care se vor afla în urma iesirii din indiviziune în proprietatea exclusivă a Companiei Nationale a Imprimeriilor „Coresi” - S.A., a unui drept de servitute de trecere în favoarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”.

Art. 5. - (1) Se aprobă ca utilitătile comune care au trasee pe terenurile devenite în urma iesirii din indiviziune proprietate privată exclusivă a statului, respectiv a Companiei Nationale a Imprimeriilor „Coresi” - S.A., cum sunt inelele de incendiu, retelele electrice, conducta de alimentare pentru încălzirea imobilului, de alimentare cu apă din puturile de mare adâncime, de canalizare, telefonie etc., să fie exploatate si întretinute în comun de Regia Autonomă „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” si de Compania Natională a Imprimeriilor „Coresi” - S.A.

(2) Cotele de participare la cheltuielile pentru întretinerea si exploatarea utilitătilor comune vor fi calculate conform cotei-părti detinute de fiecare coindivizar anterior iesirii din indiviziune.

Art. 6. - Pe baza prezentei hotărâri, precum si a documentatiei cadastrale în functie de care s-au atribuit numere cadastrale, cei 2 detinători de terenuri si constructii vor parcurge procedurile legale pentru intabularea terenurilor si constructiilor pe numele statului, în cazul Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” care are numai dreptul de administrare, si în proprietatea si capitalul social al Companiei Nationale a Imprimeriilor „Coresi” - S.A.

Art. 7. - Anexele nr. 1-3*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 8. - Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea si functionarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 105 din 1 februarie 2005, cu modificările si completările ulterioare, precum si prevederile Hotărârii Guvernului nr. 96/1999 privind înfiintarea Companiei Nationale a Imprimeriilor „Coresi” - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 70 din 22 februarie 1999, cu modificările si completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

 

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ilie Gavril Bolojan

Ministrul culturii si cultelor,

Adrian Iorgulescu

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 9 ianuarie 2008.

Nr. 33.

 

ANEXE

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

Pagina a 9-a

Pagina a 10-a

Pagina a 11-a

Pagina a 12-a

Pagina a 13-a

Pagina a 14-a

Pagina a 15-a

Pagina a 16-a

Pagina a 17-a

Pagina a 18-a

Pagina a 19-a

Pagina a 20-a

Pagina a 21-a

Pagina a 22-a

Pagina a 23-a

Pagina a 24-a

Pagina a 25-a

Pagina a 26-a

Pagina a 27-a

Pagina a 28-a

Pagina a 29-a

Pagina a 30-a

Pagina a 31-a

Pagina a 32-a

Pagina a 33-a

Pagina a 34-a

Pagina a 35-a

Pagina a 36-a

Pagina a 37-a

Pagina a 38-a

Pagina a 39-a

Pagina a 40-a

Pagina a 41-a

Pagina a 42-a

Pagina a 43-a

Pagina a 44-a

Pagina a 45-a

Pagina a 46-a

Pagina a 47-a

Pagina a 48-a

Pagina a 49-a

Pagina a 50-a

Pagina a 51-a

Pagina a 52-a

Pagina a 53-a

Pagina a 54-a

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind indexarea unor venituri ale populatiei începând cu luna ianuarie 2008

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Începând cu luna ianuarie 2008, se indexează cu 4,5% următoarele venituri ale populatiei:

a) pensiile I.O.V.R.;

b) suma fixă pentru îngrijire acordată, potrivit prevederilor Legii nr. 49/1999 privind pensiile I.O.V.R., cu modificările si completările ulterioare, invalizilor si accidentatilor de război, mari mutilati si cei încadrati în gradul I de invaliditate;

c) indemnizatiile lunare acordare potrivit prevederilor Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările si completările ulterioare;

d) indemnizatiile si sporurile ce se acordă potrivit prevederilor Legii nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizatii si sporuri invalizilor, veteranilor si văduvelor de război, cu modificările si completările ulterioare, si ale Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum si unele drepturi ale invalizilor si văduvelor de război, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - Sumele rezultate în urma aplicării măsurilor de protectie socială prevăzute la art. 1 se suportă din aceleasi fonduri ca si drepturile de bază.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Paul Păcuraru

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 23 ianuarie 2008.

Nr. 67.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea si functionarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Articolul 4 din Hotărârea Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea si functionarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 503 din 4 iunie 2004, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) În anul 2008, numărul maxim de posturi în structura organizatorică a AVAS este de 510, exclusiv presedintele si vicepresedintii.”

2. După alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

„(21) Concedierile colective determinate de reducerea numărului de posturi în structura organizatorică a AVAS se realizează conform dispozitiilor legale si ale contractului colectiv de muncă aplicabil.”

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

Presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului,

Teodor Atanasiu

Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Paul Păcuraru

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 23 ianuarie 2008.

Nr. 68.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI TINERETULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea Centralizatorului privind disciplinele de învătământ, domeniile si specializările, precum si probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învătământul preuniversitar 2008

 

Având în vedere prevederile art. 141 din Legea învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 5, 7, 9 si 44 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările si completările ulterioare,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul educatiei, cercetării si tineretului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Centralizatorul privind disciplinele de învătământ, domeniile si specializările, precum si probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învătământul preuniversitar 2008, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Pentru aria curriculară tehnologii – discipline tehnologice rămân valabile disciplinele/modulele corespunzătoare profilului posturilor/catedrelor cuprinse în anexa la Ordinul ministrului educatiei si cercetării nr. 3.364/2006 pentru aprobarea publicării anexelor nr. 1-19 la Centralizatorul privind disciplinele de învătământ, domeniile si specializările, precum si probele de concurs, valabil pentru încadrarea personalului didactic din învătământul preuniversitar 2006, cuprinzând disciplinele/modulele corespunzătoare profilului posturilor/catedrelor din aria curriculară tehnologii – discipline tehnologice.

Art. 3. - Candidatii ale căror specializări nu se regăsesc în Centralizatorul privind disciplinele de învătământ, domeniile si specializările, precum si probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învătământul preuniversitar 2008 vor primi acceptul de participare la concursurile de ocupare a posturilor didactice vacante din învătământul preuniversitar, dacă profilul postului/catedrei vacante coincide cu profilul specializării absolvite, iar specializarea înscrisă pe diploma candidatului poate să fie asimilată uneia dintre specializările incluse în acest centralizator. În aceste situatii, acceptul de participare la concursurile de ocupare a posturilor didactice vacante din învătământul preuniversitar se acordă de Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului.

Art. 4. - Directia generală managementul resurselor umane, Directia generală management învătământ preuniversitar, Directia generală strategii si programe universitare, Directia generală management învătământ în limbile minoritătilor si relatia cu Parlamentul din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului si inspectoratele scolare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Remus Pricopie,

secretar de stat

 

Bucuresti, 7 ianuarie 2008.

Nr. 3.007.


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 61 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru vânzări si relatii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

 

ORDIN

privind reorganizarea ambulatoriului de specialitate al spitalului

 

Având în vedere:

- Ordonanta Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordinul ministrului sănătătii si familiei nr. 153/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înfiintarea, organizarea si functionarea cabinetelor medicale, cu modificările ulterioare;

- Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 83/2000 privind organizarea si functionarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical, aprobată cu modificări prin Legea nr. 598/2001;

- Referatul de aprobare al Directiei generale organizare, resurse umane, dezvoltare profesională si salarizare nr. 354 din 16 ianuarie 2008,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerul Sănătătii Publice, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii publice emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Ambulatoriul integrat al spitalului, organizat în cadrul unitătilor sanitare cu paturi, asigură asistenta medicală ambulatorie si are în structură, obligatoriu, cabinete medicale de specialitate care au corespondent în specialitătile sectiilor si compartimentelor cu paturi, precum si cabinete medicale în alte specialităti, după caz, pentru a asigura o asistentă medicală complexă.

(2) Ambulatoriul integrat al spitalului face parte din structura spitalului, activitatea medicilor se desfăsoară în sistem integrat si utilizează în comun platoul tehnic, cu respectarea legislatiei în vigoare de prevenire a infectiilor nosocomiale, în vederea cresterii accesibilitătii pacientilor la servicii medicale diverse si complete. Serviciile medicale ambulatorii vor fi înregistrate si raportate distinct.

(3) Ambulatoriul integrat al spitalului se organizează în aceeasi clădire cu spitalul, de regulă la parterul unitătii, sau într-o altă clădire apartinând unitătii sanitare, cu respectarea circuitelor organizatorice si functionale în conditiile legii.

(4) În situatia în care spitalul functionează în mai multe clădiri, acesta îsi va putea organiza cabinetele de specialitate la parterul clădirilor în care functionează sectiile sau compartimentele cu paturi respective ori în spatiile în care sunt organizate cabinete în specialitătile respective, acestea constituind ambulatoriul integrat al spitalului. Cabinetele de specialitate nu se organizează în spatiile unde functionează sectiile sau compartimentele de profil.

(5) În cazul în care organizarea ambulatoriului integrat va modifica circuitele functionale ale spitalului, aprobate prin autorizatia sanitară de functionare, reorganizarea se va face cu respectarea legislatiei în vigoare privind conditiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obtinerii autorizatiei de functionare.

Art. 2. - (1) Medicii încadrati în actualul ambulatoriu de specialitate al spitalului, în cabinetele de specialitate care au corespondent în sectiile sau compartimentele cu paturi, vor fi preluati în sectiile sau compartimentele cu paturi care fac parte din structura spitalului, la cerere, urmând ca prin decizia comitetului director să fie stabilită sectia sau compartimentul în care vor fi preluati.

(2) Medicii de specialitate încadrati în spital vor desfăsura activitate în sistem integrat, spital - ambulatoriul integrat, în cadrul programului normal de lucru, asigurând asistenta medicală spitalicească continuă, în regim de spitalizare de zi si ambulatorie. Activitatea integrată se poate desfăsura zilnic, săptămânal sau lunar, în conformitate cu modul de organizare a activitătii de către comitetul director, de comun acord cu sefii de sectii, în vederea cresterii accesibilitătii pacientului la servicii medicale corespunzătoare si a asigurării continuitătii în acordarea îngrijirilor de sănătate. Programul astfel stabilit va fi comunicat casei de asigurări de sănătate cu care spitalul are contract.

(3) În vederea cresterii accesibilitătii populatiei la serviciile medicale ambulatorii de specialitate, activitatea ambulatoriului integrat al spitalului se va desfăsura, de regulă, în două ture, de către toti medicii, prin rotatie. Programarea nominală a medicilor din sectiile de specialitate pe parcursul unei zile, săptămâni, luni, în functie de organizarea activitătii, este propusă de seful sectiei, avizată de directorul medical si aprobată de managerul spitalului.

(4) Pentru specialitătile care au încadrare insuficientă cu medici de specialitate sau pentru specialitătile cu adresabilitate mare - reflectată în număr si tip de servicii -, activitatea medicului se poate desfăsura si în afara programului normal de lucru, prin contracte individuale de muncă cu timp partial, în functie de adresabilitate.

(5) Personalul încadrat în actualul ambulatoriu de specialitate, în cabinetele de specialitate care nu au corespondent în sectiile sau compartimentele cu paturi, îsi desfăsoară activitatea în ambulatoriul integrat al spitalului si în regim de spitalizare de zi, după caz.

(6) În situatia în care există dotările necesare si adresabilitate, iar conditiile existente în spitalele generale permit desfăsurarea actului medical în conditii de sigurantă, medicii din ambulatoriul integrat al spitalului, care îsi desfăsoară activitatea în cabinete fără corespondent în sectiile sau compartimentele cu paturi, îsi pot trata si supraveghea bolnavul care îi solicită, iar responsabilitatea pentru cazul respectiv revine medicului curant si medicilor care asigură continuitatea prin linia de gardă, în cadrul unui compartiment cu paturi care se poate organiza în specialitătile respective si care va face parte din structura sectiilor medicale sau chirurgicale ori în cadrul spitalizării de zi, care vor fi aprobate de către Ministerul Sănătătii Publice.

(7) Personalul sanitar mediu încadrat în cabinetele de specialitate din actualul ambulatoriu de specialitate al spitalului, care devine ambulatoriu integrat al spitalului, precum si restul personalului care deserveste ambulatoriul de specialitate al spitalului rămâne încadrat în ambulatoriul integrat al spitalului.

(8) În situatia în care la unele cabinete din ambulatoriul integrat al spitalului adresabilitatea este redusă sau medicul lipseste pentru o anumită perioadă, personalul sanitar mediu poate completa schema de personal pe sectii si compartimente, cu respectarea profilului medical, în vederea cresterii calitătii actului medical.

Art. 3. - (1) Activitatea ambulatoriului integrat al spitalului constă în:

a) stabilirea diagnosticului si tratamentului pacientilor care au venit cu bilet de trimitere către o unitate spitalicească de la medicul de familie sau de la un medic specialist din ambulatoriu, aflat în relatie contractuală cu casa de asigurări de sănătate, si care nu au necesitat internare în regim continuu sau de spitalizare de zi;

b) monitorizarea si controlul pacientilor care au fost internati în spital si care au venit la controalele programate la solicitarea medicului curant sau cu bilet de trimitere de la medicul de familie sau de la un medic specialist din ambulatoriu, aflat în relatie contractuală cu casa de asigurări de sănătate, pentru afectiunile pentru care au fost internati;

c) consultatii interdisciplinare pentru pacientii internati în unitate sau pentru cei internati în alte spitale, în baza relatiilor contractuale stabilite între unitătile sanitare respective; acestea se vor acorda prioritar;

d) stabilirea diagnosticului si tratamentului pacientilor care au venit cu bilet de trimitere de la medicul de familie sau de la un medic specialist din ambulatoriu, pentru specialitătile unice în localitatea respectivă, si care nu necesită internare în regim continuu sau de spitalizare de zi.

(2) Aceste servicii vor fi evidentiate distinct de către ambulatoriul integrat al spitalului si vor fi contractate si raportate în vederea decontării de către casa de asigurări de sănătate.

Art. 4. - (1) Fiecare unitate sanitară cu paturi are obligatia de a-si organiza ambulatoriul integrat al spitalului conform prevederilor art. 1.

(2) Unitatea sanitară cu paturi este unitatea sanitară cu personalitate juridică care poate oferi servicii medicale spitalicesti, servicii medicale ambulatorii si servicii medicale de spitalizare de zi, asigurate de către personalul unitătii în sistem integrat. Comitetul director al unitătii este obligat să asigure buna desfăsurare a activitătii medicale.

Art. 5. - Cabinetele de specialitate din ambulatoriul de specialitate al spitalului, care nu se vor organiza conform prevederilor art. 1, în functie de structura existentă, de încadrarea cu personal si numai după separarea completă a circuitelor organizatorice si functionale, conform legislatiei în vigoare privind autorizarea sanitară si prevenirea infectiilor nosocomiale în unitătile sanitare, se pot organiza conform Ordonantei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 83/2000 privind organizarea si functionarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 598/2001.

Art. 6. - (1) Laboratoarele de radiologie si imagistică medicală, analize medicale, explorări functionale, recuperare medicină fizică si balneologie unice, care deservesc atât spitalul, cât si ambulatoriul integrat al spitalului, rămân în structura spitalului, deservind în continuare atât sectiile si compartimentele cu paturi, paturile de spitalizare de zi, cât si pacientii care se adresează ambulatoriului integrat al spitalului, în baza unui program aprobat de managerul spitalului, care să permită prezentarea pacientilor din ambulatoriu într-un alt interval de timp decât cel pentru pacientii spitalizati. Înregistrările si raportările se vor realiza separat.

(2) În situatia în care există si laboratoare care functionează în ambulatoriul de specialitate al spitalului, acestea vor putea fi comasate cu laboratorul care deserveste unitatea sanitară cu paturi, dacă este necesar pentru acoperirea capacitatii tehnice sau de personal, ori se organizează conform art. 5, dacă sunt amplasate într-o clădire separată de cea a spitalului.

(3) Casele de asigurări de sănătate vor încheia un contract de furnizare de servicii medicale paraclinice, separat cu spitalul, pentru serviciile acordate în regim ambulatoriu, în conditiile legii.

Art. 7. - (1) În situatia în care cabinetele care nu vor constitui ambulatoriul integrat al spitalului se vor reorganiza în conformitate cu Ordonanta Guvernului nr. 124/1998, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si cu Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 83/2000, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 598/2001, spitalul împreună cu autoritatea de sănătate publică si autoritătile locale vor găsi spatii, de preferintă în afara clădirii spitalului, pentru a permite spitalului să îsi organizeze unitar activitatea.

(2) Spitalul este obligat să îsi utilizeze prioritar spatiile pentru organizarea activitătii, în vederea cresterii accesibilitătii populatiei la servicii medicale cât mai complete, a cresterii calitătii actului medical si a gradului de confort pentru pacienti.

(3) Bunurile mobile aflate în dotarea structurilor medicale care se reorganizează în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 124/1998, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 83/2000, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 598/2001, rămân în patrimoniul spitalului si vor fi atribuite în folosintă titularului cabinetului .

(4) Aparatura medicală aflată în dotarea structurilor care se reorganizează conform art. 5 rămâne în patrimoniul spitalului si va fi atribuită în folosintă gratuită titularului cabinetului, numai dacă nu este necesar a fi redistribuită în structurile medicale ale spitalului, în scopul dotării corespunzătoare a acestora.

Art. 8. - În situatia în care clădirea în care se organizează ambulatoriul integrat al spitalului nu este utilizată în totalitate de către ambulatoriul integrat al spitalului, în spatiile rămase neutilizate se pot organiza sectii sau compartimente cu paturi ale spitalului, care functionează în alte clădiri, aflate la distantă sau în clădiri necorespunzătoare, cu respectarea circuitelor organizatorice si functionale conform reglementărilor legale în vigoare.

Art. 9. - (1) Medicii care îsi desfăsoară activitatea în cabinete organizate conform art. 5 au obligatia să suporte cheltuielile aferente bunei functionări a structurii organizatorice în care îsi desfăsoară activitatea, inclusiv părtile defalcate din cheltuielile comune, dacă rămân în spatii în care functionează si structuri ale spitalului.

(2) Organizarea acestor cabinete se va face numai prin gruparea unitară a acestora si separarea completă a circuitelor organizatorice si functionale.

Art. 10. - (1) Contractele individuale de muncă ale personalului din ambulatoriul de specialitate al spitalului care se reorganizează în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 124/1998, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 83/2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 598/2001, încetează în conditiile art. 55 lit. (b) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Beneficiarii contractelor de comodat vor prelua, cu contract individual de muncă, personalul de specialitate medicosanitar si auxiliar sanitar existent în unitătile sanitare reorganizate.

(3) Beneficiarii contractelor de comodat au obligatia de a păstra personalul preluat, existent în unitătile sanitare reorganizate, timp de 5 ani. Această obligatie încetează în situatia în care veniturile cabinetului medical, timp de 3 luni consecutive, nu permit acordarea salariilor negociate pentru întregul personal. Personalul, inclusiv personalul administrativ, auxiliar sanitar si muncitorii, care nu poate fi preluat va fi redistribuit de către autoritatea de sănătate publică sau de Ministerul Sănătătii Publice, în functie de subordonare, în cadrul aceleiasi unităti sanitare sau la alte unităti sanitare, cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate în bugetul de venituri si cheltuieli.

(4) Medicii, farmacistii si medicii dentisti cu examen de rezidentiat pe post, care au încheiate contracte individuale de muncă pe durată nedeterminată în cabinetele medicale din actualul ambulatoriu de specialitate al spitalului care se reorganizează conform art. 5, vor fi redistribuiti pe perioada pregătirii în specialitate de către Ministerul Sănătătii Publice în cadrul aceleiasi unităti sanitare cu paturi.

(5) După confirmarea în specialitate acestia rămân încadrati în spital sau în cabinetele de consultatii interdisciplinare.

(6) Medicilor care beneficiază de rezervare de post, în conditiile legii, în actualul ambulatoriu de specialitate al spitalului care se reorganizează în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 124/1998, republicată, cu modificările si completările ulterioare, li se va asigura rezervarea unui alt post în cadrul ambulatoriului integrat al spitalului sau în structura organizată conform art. 5.

Art. 11. - Nu se reorganizează conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 124/1998, republicată, cu modificările si completările ulterioare, următoarele unităti fără personalitate juridică care rămân în structura spitalului, medicii desfăsurând activitate integrată, după caz, în vederea asigurării continuitătii în acordarea îngrijirilor medicale:

a) cabinete medicale în specialitătile: oncologie medicală, diabet zaharat, nutritie si boli metabolice, boli infectioase;

b) cabinete de planificare familială; cabinete de medicină sportivă; ambulatoriile de specialitate pentru sportivi;

c) cabinete medicale si stomatologice din grădinite, scoli si unităti de învătământ;

d) dispensarul TBC;

e) centrul de sănătate mintală - sau actualul laborator de sănătate mintală - cu stationar de zi, după caz;

f) cabinete de stomatologie de urgentă;

g) ambulatoriile de stomatologie în care se desfăsoară activitate de învătământ medical.

Art. 12. - Ambulatoriul integrat al spitalului este coordonat de către directorul medical, care răspunde pentru activitatea medicală desfăsurată în cadrul acestuia.

Art. 13. - Pentru personalul preluat de spital, unitatea sanitară cu personalitate juridică va încheia un act aditional la contractul individual de muncă, în conditiile legii.

Art. 14. - Structurile care acordă asistentă medicală ambulatorie de specialitate au obligatia să raporteze indicatorii de morbiditate, precum si alte date solicitate, conform reglementărilor legale în vigoare, în vederea stabilirii necesarului de servicii medicale ambulatorii de specialitate si a conditiilor în care se acordă asistentă medicală ambulatorie.

Art. 15. - Autoritătile de sănătate publică împreună cu unitătile sanitare cu personalitate juridică din subordine, precum si cu unitătile sanitare cu personalitate juridică din subordinea Ministerului Sănătătii Publice vor înainta propunerile de reorganizare a ambulatoriilor de specialitate conform prevederilor prezentului ordin, în vederea aprobării de către Ministerul Sănătătii Publice, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.

Art. 16. - Situatiile de exceptie privind reorganizarea ambulatoriului de specialitate al spitalului, conform prevederilor prezentului ordin, vor fi analizate si aprobate de la caz la caz de către conducerea Ministerului Sănătătii Publice.

Art. 17. - Directiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătătii Publice, autoritătile de sănătate publică si unitătile sanitare cu personalitate juridică implicate vor duce la îndeplinire dispozitiile prezentului ordin.

Art. 18. - Structurile rezultate ca urmare a reorganizării ambulatoriului de specialitate vor fi aprobate în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.

Art. 19. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătătii si familiei nr. 35/2002 privind reorganizarea asistentei medicale în ambulatoriul de specialitate si în ambulatoriul de spital, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 63 din 29 ianuarie 2002, cu modificările si completările ulterioare, si Ordinul ministrului sănătătii nr. 933/2003 privind reorganizarea centrelor medicale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 721 din 15 octombrie 2003.

Art. 20. - Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

 

Bucuresti, 16 ianuarie 2008.

Nr. 39.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

ORDIN

privind desemnarea sistemelor care intră sub incidenta prevederilor Legii nr. 253/2004 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăti si în sistemele de decontare a operatiunilor cu instrumente financiare

 

Având în vedere prevederile art. 22 alin. (1) si (2) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României, ale art. 404 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, si ale art. 13 din Legea nr. 253/2004 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăti si în sistemele de decontare a operatiunilor cu instrumente financiare,

în temeiul art. 35 alin. (3) din Legea nr. 312/2004,

guvernatorul Băncii Nationale a României emite următorul ordin:

Art. 1. - Se desemnează ca sisteme intrând sub incidenta prevederilor Legii nr. 253/2004 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăti si în sistemele de decontare a operatiunilor cu instrumente financiare:

a) sistemul ReGIS, sistem cu decontare pe bază brută în timp real, aflat în proprietatea si în administrarea Băncii Nationale a României;

b) sistemul SENT, sistem care asigură compensarea fondurilor, aflat în proprietatea si în administrarea Societătii de Transfer de Fonduri si Decontări - TRANSFOND - S.A.;

c) sistemul SaFIR, sistem de decontare a operatiunilor cu instrumente financiare, aflat în proprietatea si în administrarea Băncii Nationale a României;

d) sistemul RoClear, sistem de compensare-decontare a operatiunilor cu instrumente financiare, aflat în proprietatea si în administrarea Societătii Comerciale „Depozitarul Central” - S.A;

e) sistemul de compensare-decontare a tranzactiilor cu instrumente financiare derivate, aflat în proprietatea si în administrarea Societătii Comerciale „Casa Română de Compensatie” - S.A. Sibiu;

f) sistemul de compensare-decontare a tranzactiilor cu instrumente financiare derivate, aflat în proprietatea si în administrarea Societătii Comerciale „Casa de Compensare Bucuresti” - S.A.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 459/2007 privind desemnarea sistemelor care intră sub incidenta prevederilor Legii nr. 253/2004 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăti si în sistemele de decontare a operatiunilor cu instrumente financiare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 463 din 10 iulie 2007.

 

Guvernatorul Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 17 ianuarie 2008.

Nr. 34.