MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

Anul 176 (XX) - Nr. 503            LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Joi, 3 iulie 2008

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 

13. - Hotărâre privind prelungirea mandatului membrilor Curtii de Conturi

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

682. - Hotărâre pentru aprobarea întelegerii dintre Ministerul Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse si Ministerul Sănătătii Publice din România si Ministerul Muncii si Incluziunii Sociale din Norvegia privind exceptarea anumitor categorii de lucrători de la prevederile art. 13 din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 1.408/71 pentru aplicarea regimurilor de securitate socială lucrătorilor salariati, lucrătorilor independenti si membrilor familiilor lor care se deplasează în interiorul Comunitătii, semnată la Oslo la 7 noiembrie 2007

 

Întelegere între Ministerul Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse si Ministerul Sănătătii Publice din România si Ministerul Muncii si Incluziunii Sociale din Norvegia privind exceptarea anumitor categorii de lucrători de la prevederile art. 13 din Regulamentul (CEE) nr. 1.408/71 pentru aplicarea regimurilor de securitate socială lucrătorilor salariati, lucrătorilor independenti si membrilor familiilor lor care se deplasează în interiorul Comunitătii

 

690. - Hotărâre privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 328/2007 pentru aprobarea Programului „Electrificare 2007-2009” privind alimentarea cu energie electrică a localitătilor neelectrificate si înfiintarea Unitătii de management al programului

 

692. - Hotărâre privind completarea art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 830/2007 pentru aprobarea participării României la Expozitia Internatională 2008 „Apa si dezvoltarea durabilă”, Zaragoza, Spania

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

697/510. - Ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor si al ministrului internelor si reformei administrative privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a Programului national privind sprijinirea construirii de locuinte proprietate personală, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor si al ministrului internelor si reformei administrative nr. 166/216/2007

 

1.132/4.470/407. - Ordin al ministrului sănătătii publice, al ministrului educatiei, cercetării si tineretului si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii publice, al ministrului educatiei si cercetării si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 841/4.844/309/2006 pentru aprobarea regulamentului de organizare si functionare, statutului, structurii organizatorice, statului de functii si a structurii de personal ale Scolii Nationale de Sănătate Publică si Management Sanitar

 

ACTE ALE ÎNALTEI CURTI DE CASATIE SI JUSTITIE

 

Decizia nr. XIX din 19 martie 2007

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

18. - Circulară privind rata dobânzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii în monedă natională
 

HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind prelungirea mandatului membrilor Curtii de Conturi

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Mandatul consilierilor de conturi, inclusiv exercitarea functiilor pe care acestia le ocupă la Curtea de Conturi, se prelungeste până la data de 30 septembrie 2008:

- Dan Drosu Saguna

- Anghel Iordan

- Miercan Paul

- Stefan Ionel

- Rotaru Patru

- Szarka Edit

- Alămîie Dumitru

- Popa Stefan

- Băghină Domnica

- Mihai Popescu

- Bombos Sever Gabriel

- Stănciulescu Liviu

- Popescu Mircea Vasile

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din data de 25 iunie 2008, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BODGAN OLTEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

NORICA NICOLAI

 

Bucuresti, 25 iunie 2008.

Nr. 13.

 


HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea întelegerii dintre Ministerul Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse si Ministerul Sănătătii Publice din România si Ministerul Muncii si Incluziunii Sociale din Norvegia privind exceptarea anumitor categorii de lucrători de la prevederile art. 13 din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 1.408/71 pentru aplicarea regimurilor de securitate socială lucrătorilor salariati, lucrătorilor independenti si membrilor familiilor lor care se deplasează în interiorul Comunitătii, semnată la Oslo la 7 noiembrie 2007

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă întelegerea dintre Ministerul Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse si Ministerul Sănătătii Publice din România si Ministerul Muncii si Incluziunii Sociale din Norvegia privind exceptarea anumitor categorii de lucrători de la prevederile art. 13 din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 1.408/71 pentru aplicarea regimurilor de securitate socială lucrătorilor salariati, lucrătorilor independenti si membrilor familiilor lor care se deplasează în interiorul Comunitătii, semnată la Oslo la 7 noiembrie 2007.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse

Paul Păcuraru

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

p. Ministrul afacerilor externe,

Iulian Buga,

secretar de stat

p. Ministrul economiei si finantelor,

Eugen Teodorovici,

secretar de stat

 

Bucuresti, 24 iunie 2008.

Nr. 682.

 

Întelegere între Ministerul Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse si Ministerul Sănătătii Publice din România si Ministerul Muncii si Incluziunii Sociale din Norvegia privind exceptarea anumitor categorii de lucrători de la prevederile art. 13 din Regulamentul (CEE) nr. 1.408/71 pentru aplicarea regimurilor de securitate socială lucrătorilor salariati, lucrătorilor independenti si membrilor familiilor lor care se deplasează în interiorul Comunitătii

 

Având în vedere Tratatul de aderare la Spatiul Economic European, art. 29 si anexa VI, paragrafele 1 si 2 la acesta, prevederile titlului II din Regulamentul (CEE) nr. 1.408/71, în special art. 17, si prevederile titlului III din Regulamentul (CEE) nr. 574/72, în special art. 11, si

luând în considerare dorinta exprimată de Asociatia Armatorilor Norvegieni si de Sindicatul Liber al Navigatorilor din România referitoare la legislatia de securitate socială aplicabilă marinarilor români angajati la bordul navelor sub pavilion norvegian, înscrise în Registrul Norvegian International al Navelor, care sunt supusi prevederilor Regulamentului,

Ministerul Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse si Ministerul Sănătătii Publice din România si Ministerul Muncii si Incluziunii Sociale din Norvegia, în calitate de autorităti competente conform Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71, denumite în continuare părti, convin următoarele:

 

ARTICOLUL 1

 

Având în vedere prevederile art. 17 din Regulamentul (CEE) nr. 1.408/71 privind aplicarea regimurilor de securitate socială lucrătorilor salariati, lucrătorilor independenti si membrilor familiilor lor care se deplasează în interiorul Comunitătii si ale Regulamentului (CEE) nr. 574/72 de stabilire a procedurii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71, persoanele cuprinse în domeniul personal de aplicare a Regulamentului, care au domiciliul în România si sunt angajate la bordul navelor înregistrate în Registrul Norvegian International al Navelor, fără a lua în considerare prevederile art. 13 alin. (2) lit. c) din Regulamentul (CEE) nr. 1.408/71, pot rămâne supuse legislatiei de securitate socială din România, dacă solicită aceasta.

 

ARTICOLUL 2

 

1. Institutia desemnată de autoritătile competente din România, Casa Natională de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale, la solicitarea armatorului norvegian sau a reprezentantului său legal în România, eliberează un certificat care va atesta continuarea aplicării legislatiei de securitate socială din România persoanelor respective si perioada pentru care se va aplica legislatia română.

2. Armatorul norvegian sau reprezentantul legal al acestuia în România va preciza identitatea angajatului, locul de domiciliu al acestuia si perioada de angajare, precum si o cerere expresă a angajatului.


3. Un exemplar al documentului mentionat în paragraful 1 va fi trimis angajatului, iar un alt exemplar institutiei norvegiene competente (Biroul National pentru Asigurări Sociale în Străinătate - NAV Utland).

 

ARTICOLUL 3

 

Modelul certificatului prin care se atestă aplicarea legislatiei de securitate socială din România este prezentat în anexa la prezenta întelegere.

 

ARTICOLUL 4

 

Prezenta întelegere intră în vigoare la data transmiterii ultimei notificări referitoare la îndeplinirea procedurilor interne, dar nu mai devreme de data intrării în vigoare a Acordului de aderare la Spatiul Economic European. Prezenta întelegere are o durată de 5 ani. Părtile pot să convină de comun acord prelungirea valabilitătii întelegerii prin schimb de notificări. Fiecare dintre părti poate denunta prezenta întelegere si orice prelungire ulterioară cu un preaviz de 30 de zile.

Semnată la 7 noiembrie 2007, la Oslo, în două exemplare originale, fiecare în limbile română si engleză, toate textele fiind egal autentice. în cazul oricărei divergente de interpretare, va prevala textul în limba engleză.

 

Pentru Ministerul Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse

din România si Ministerul Sănătătii Publice din România,

Anton Niculescu,

secretar de stat

Pentru Ministerul Muncii si Incluziunii Sociale

din Norvegia,

Jan-Erik Stostad,

secretar de stat

 

COMISIA ADMINISTRATIVA

PENTRU SECURITATEA SOCIALĂ

A LUCRATORILOR MIGRANTI

(1)

E101

 

RO

 

CERTIFICAT PRIVIND LEGISLATIA APLICABILA

- model -

Regulamentul (CEE) nr. 1.408/71: art. 13(2)(d); art. 14(1)(a), (2)(a) si (2)(b); art. 14a (1)(a), (2) si (4);

art. 14b (1),(2) si (4); art. 14c (a); art. 14e; art. 17 Regulamentul (CEE) nr. 574/72: art. 11(1); art. 11a (1); art. 12a (2)(a), (5)(c) si (7)(a); art. 12b

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

 

E101 INSTRUCTIUNI

Institutia desemnată de statul membru sub a cărui legislatie se află lucrătorul completează formularul, la cererea lucrătorului sau angajatorului său, si îl remite solicitantului. Dacă lucrătorul este detasat în Belgia, Danemarca, Germania, Franta, Olanda, Austria, Finlanda, în Suedia sau în Islanda, institutia va transmite, de asemenea, un exemplar al formularului: în Belgia, dacă este vorba de persoanele salariate, la „Office national de securite sociale/Rijksdienst voor Sociale Zekerheid” (Oficiului National de Securitate Socială), la Bruxelles; dacă este vorba de lucrătorii independenti, la „Institut national dassurances sociales pour travailleurs independants/Rijksinstituut voor sociale verzekering der zelfstandigen” (Institutului National de Asigurări Sociale pentru Lucrătorii Independenti) la Bruxelles; în cazul marinarilor, la „Caisse de Secours et de Prevoyance en faveur des Marins: de Hulp-en Voorzorgskas voor Zeevarenden” (Casei de Ajutor si Prevederi Sociale a Lucrătorilor în Marină) la Antwerp sau, în cazul functionarilor publici, la „Service des Relations Internationales du S.RF Securite sociale” (Serviciului de relatii internationale din Ministerului Afacerilor Sociale); în Danemarca, la „Den Sociale Sikringsstyrelse” (Agentiei Nationale de Securitate Socială); în Germania, la „Deutsche Rentenversicherung-Bund” (Asigurărilor de Pensie Federale Germane), 97041 Wurzburg; în Franta, la „Centre des liaisons europeennes et internationales de securite sociale (Cleiss)” (Centrului de Legături Europene si Internationale de Securitate Socială), Paris; în Olanda, la „Sociale Verzekeringsbank” (Băncii de Asigurări Sociale), la Amstelveen; în Austria, la „Hauptverband derosterreichischen Sozialversicherungstrager” (Asociatiei Principale a Institutiilor de Asigurări Sociale din Austria); în Finlanda, la „Elaketurvakeskus” (Centrului Finlandez pentru Pensii), la Helsinki; în Suedia, la Forsăkringskassan, Huvudkontoret” (Agentiei Suedeze de Asigurări Sociale, Biroul Principal) Stockholm; în Islanda, la Tryggingastofnun rikisins (Institutului de Stat de Securitate Socială) la Reykjavik.

Informatii pentru asigurati

Înaintea plecării dumneavoastră pentru a lucra într-un alt stat membru decât cel în care sunteti asigurat, verificati că detineti documentul care va dă dreptul de a primi prestatiile necesare în natură (de exemplu, îngrijiri medicale, medicamente, tratament spitalicesc etc.) pe teritoriul tării unde lucrati. Dacă veti locui în tara de ocupare, solicitati institutiei de asigurare de sănătate la care sunteti asigurat un formular E 106 si trimiteti-l cât de curând posibil institutiei de asigurări de sănătate competente din locul unde veti lucra. Dacă locuiti temporar în tara în care veti lucra, cereti institutiei de sănătate la care sunteti asigurat Cârdul european de asigurări de sănătate. Va trebui să arătati acest cârd furnizorului de servicii medicale, dacă aveti nevoie de prestatii în natură pe perioada sederii.

Informatii pentru angajatori

Statul membru care primeste o cerere de aplicare a articolelor sus-mentionate 14(1), 14b(1) sau 17 din Regulamentul (CEE) nr. 1.408/71 trebuie să informeze angajatorul sau lucrătorul în cauză cu privire la conditiile în care lucrătorul detasat va putea continua să fie supus legislatiei statului respectiv.

Angajatorul trebuie să fie informat asupra controalelor care ar putea fi efectuate în cursul perioadei de detasare, pentru a se verifica dacă perioada de detasare nu a încetat. Aceste controale pot viza, mai ales, plata contributiilor de asigurări sociale si mentinerea relatiei directe dintre angajator si lucrătorul său. în plus, angajatorul lucrătorului detasat trebuie să informeze institutia competentă a statului de trimitere cu privire la orice schimbare intervenită în cursul perioadei de detasare, mai ales în cazul în care:

- detasarea sau prelungirea perioadei de detasare solicitate nu a avut loc;

- detasarea a fost întreruptă, exceptând situatia în care această întrerupere a activitătii lucrătorului pentru angajatorul din statul de ocupare este temporară;

- lucrătorul detasat a fost pus la dispozitia altui angajator din statul de ocupare.

În primele două cazuri, angajatorul trebuie să înapoieze prezentul formular institutiei competente a statului de trimitere. Informatii pentru institutia locului de sedere Atunci când persoana în cauză poate prezenta atestatul corespunzător (Cârdul european de asigurări de sănătate sau formularul E 106), institutia de asigurare a statului de sedere îi acordă, cu titlu provizoriu, prestatii în caz de accident de muncă sau boală profesională. în acest caz, dacă respectiva institutie are nevoie de formularul E 123, aceasta se va adresa cât mai curând:

- în Belgia, pentru lucrătorii salariati, în caz de boală profesională, „Fonds des maladies professionnelles/Fonds voor Beroepsziekten” (Fondului pentru boli profesionale) din Bruxelles si, în caz de accident de muncă, la compania de asigurări indicată de angajator;

- în Republica Cehă, fondului de asigurări de boală unde persoana în cauză este asigurată;

- în Danemarca, „Arbejdsskadestyrelsen” (Consiliului National pentru Accidente de Muncă), din Copenhaga;

- în Germania, „Berufsgenossenschaft” (Institutiei de Asigurări pentru Accidente) competentă;

- în Estonia, „Sotsiaalkindlustusamet” (Consiliului de Asigurări Sociale);

- în Spania, „Direccion Provincial del Instituto Nacional de Seguridad Social” (Directiei Provinciale a Institutului National de Securitate Socială);

- în Irlanda, „Department of Health, Planning Unit” (Departamentului de Sănătate, Serviciul planificare), din Dublin 2;

- în Italia, sediul provincial competent al«lstituto nazionale per lassicurazione contra gli infortuni sul lavoro» (INAIL) (Institutului National de Asigurări împotriva Accidentelor de Muncă);

- în Letonia, „Valsts Socialas apdrosinasanas agentura” (Agentiei de Asigurări Sociale de Stat);

- în Lituania, „Teritorine ligoniu kasa” (Fondului Regional de Asigurări de Boală);

- în Luxembourg, „Association dassurance contre Ies accidents” (Asociatiei de Asigurare împotriva Accidentelor);

- în Malta, „Divizjoni tas-Sana”, Triq il-Mercanti, Valletta CMR01;

- în Olanda, institutiei de asigurări de boală competente;

- în Austria, institutiei de asigurări împotriva accidentelor competente;

- în Polonia, filialei regionale a „Norodowy Fundusz Zdrowia” (Fondului National de Sănătate);

- în Portugalia, „Centra Nacional de Protecgăo contra os Riscos Profissionais” (Centrului National pentru Protectie împotriva Riscurilor Profesionale) din Lisabona;

- în SIovacia, companiei de asigurare medicală a persoanei asigurate sau la Agentia de Asigurări Sociale - Bratislava;

- în Finlanda, „Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto” (Federatiei institutiilor de asigurare contra accidentelor), Bulevardi 28, 00120 Helsinki;

- în Suedia, „Forsăkringskassan” (Oficiului local de asigurări sociale);

- în toate celelalte tări membre, institutiei de asigurări de boală competente;

- în Islanda, „Tryggingastofnun rikisins” (Institutului de Stat de Securitate Socială), din Reykjavik;

- în Liechtenstein, „Amt fur Volkswirtschaft” (Oficiului Economiei Nationale) din Vaduz;

- în Norvegia, „Folketrygdkontoret for utenlandssaker” (Oficiului National pentru Asigurări Sociale în Străinătate), din Oslo.

- în Elvetia, pentru persoanele angajate, institutiei de asigurare împotriva accidentelor a angajatorului; pentru lucrătorii independenti, institutiei de asigurare împotriva accidentelor a persoanei în cauză.

Atunci când un lucrător se află sub regimul francez de securitate socială, fondul competent pentru recunoasterea dreptului la prestatii este fondul lui de asigurare, care poate să nu fie cel indicat pe formularul E 101. Va fi necesar, unde este cazul, a se solicita Cârdul european de asigurări de sănătate sau formularul E 123 de la fondul unde lucrătorul îsi are resedinta permanentă.

Atunci când un lucrător independent se află sub regimul finlandez sau islandez de securitate socială, este necesar să solicite de fiecare dată un formular E123.

Atunci când un lucrător care se găseste sub un regim islandez de securitate socială suferă un accident de muncă sau contractează o boală profesională, angajatorul trebuie să comunice, de fiecare dată, aceste situatii institutiei competente.


 

NOTE:

(1) Sigla tării în care îsi are sediul institutia care completează formularul: BE = Belgia; CZ = Republica Cehă; DK = Danemarca; DE = Germania; EE = Estonia; GR = Grecia; ES = Spania; FR = Franta; IE = Irlanda; IT = Italia; CY = Cipru; LV = Letonia; LT = Lituania; LU = Luxemburg; HU = Ungaria; MT = Malta; NL = Olanda; AT = Austria; PL = Polonia; PT = Portugalia; SI = SIovenia; SK = SIovacia; FI = Finlanda; SE = Suedia; UK = Regatul Unit al Marii Britanii; IS = Islanda; LI = Liechtenstein; NO = Norvegia; CH = Elvetia.

(2) A se preciza toate numele de familie, asa cum sunt înscrise în actele de stare civilă.

(3) A se preciza toate prenumele, asa cum sunt înscrise în actele de stare civilă.

(4) Pentru lucrători supusi legislatiei spaniole, a se indica numărul de securitate socială. Pentru institutiile malteze, a se indica numărul cărtii de identitate, în cazul cetătenilor maltezi, iar în cazul cetătenilor altor state, a se indica numărul de securitate socială maltez. în cazul lucrătorilor supusi legislatiei poloneze, a se indica numerele PESEL si NIP sau, în lipsa acestora, seriile si numărul cărtii de identitate sau ale pasaportului. Pentru institutiile slovace, indicati numărul de înregistrare a nasterii, dacă există.

(5) Ase indica, pe cât posibil, cât mai multe informatii care să permită identificarea angajatorului sau a firmei lucrătorului independent. Dacă este vorba de o navă, a se indica numele si numărul de înregistrare ale acesteia.

Belgia: a se indica, în cazul persoanelor angajate, numărul de înregistrare al angajatorului (numero dentreprise/ondememingsnummer/

Unternehmensnummer) si, în cazul lucrătorilor independenti, numărul TVA.

Republica Cehă: a se indica numărul de identificare (IC).

Danemarca: a se indica numărul CVR.

Germania: a se indica „Betriebsnummer des Arbeitgebers”.

Spania: a se indica „Codigo de Cuenta de Cotizacion del Empresario CCC” (numărul contului pentru contributiile angajatorului).

Franta: a se indica numărul SIRET

Italia: a se indica, unde este posibil, numărul de înregistrare al companiei.

Luxemburg: a se indica numărul de înregistrare de securitate socială al angajatorului si, pentru lucrătorii independenti, numărul de securitate socială (CCSS).

Ungaria: a se indica numărul de înregistrare de securitate socială al angajatorului si, pentru lucrătorii independenti, numărul de identificare al companiei private.

Polonia: a se indica numărul NUSP, în cazul în care există un astfel de număr, sau numerele NIP si REGON.

SIovacia: a se indica numărul de identificare (ICO).

SIovenia: a se indica numărul de înregistrare al angajatorului sau lucrătorului independent.

Pentru lucrătorii supusi legislatiei finlandeze în materie de accidente de muncă, a se indica numele institutiei competente în materie de asigurări pentru accidente.

Norvegia: a se indica numărul organizatiei.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 328/2007 pentru aprobarea Programului „Electrificare 2007-2009” privind alimentarea cu energie electrică a localitătilor neelectrificate si înfiintarea Unitătii de management al programului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. -Anexa nr. 3 „FINANTAREAPROGRAMULUI - Total estimativ privind sumele necesare defalcate pe ani” la Hotărârea Guvernului nr. 328/2007 pentru aprobarea Programului „Electrificare 2007-2009” privind alimentarea cu energie electrică a localitătilor neelectrificate si înfiintarea Unitătii de management al programului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 307 din 9 mai 2007, se modifică după cum urmează:

1. Paragraful al cincilea va avea următorul cuprins:

„Finantarea Programului «Electrificare 2007-2009» se realizează si din împrumuturi contractate în conditiile legii de către autoritătile administratiei publice locale si de la bugetul de stat, din sume transferate bugetelor locale prin bugetul Ministerul Internelor si Reformei Administrative.”

2. Paragraful al saselea si al saptelea se abrogă.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul internelor si reformei administrative,

Anghel Andreescu,

secretar de stat

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 24 iunie 2008.

Nr. 690.

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind completarea art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 830/2007 pentru aprobarea participării României la Expozitia Internatională 2008 „Apa si dezvoltarea durabilă”, Zaragoza, Spania

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. - Articolul 6 din Hotărârea Guvernului nr. 830/2007 pentru aprobarea participării României la Expozitia Internatională 2008 „Apa si dezvoltarea durabilă,” Zaragoza, Spania, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 556 din 14 august 2007, se completează după cum urmează:

1. După alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alineatele (11)-(13), cu următorul cuprins:

„(11) În bugetul prevăzut la alin. (1) sunt indusesi cheltuielile cu diurnele legale, cazarea si transportul ziaristilor, oamenilor de cultură, artistilor profesionisti si amatori, sportivilor, oamenilor de stiintă si altii asemenea, care vor participa la evenimentele organizate de România pe toată durata expozitiei internationale.

(12) Persoanele care vor participa la evenimentele organizate cu prilejul Zilei României din data de 10 iulie 2008 se vor deplasa cu avionul care efectuează curse speciale, de tip charter.

(13) Cheltuielile prevăzute la alin. (11) se suportă de la titlul «Cheltuieli de personal» si titlul «Bunuri si servicii», după caz.”

2. După alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (61), cu următorul cuprins:

„(61) Pavilionul national al României la expozitia internatională este o constructie cu caracter provizoriu, care nu intră în categoria mijloacelor fixe, iar spatiul alocat pavilionului se predă, la închiderea expozitiei, organizatorilor spanioli liber de orice constructii. Dispozitiile alin. (6) se aplică în mod corespunzător.”

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul mediului si dezvoltării durabile,

Attila Korodi

Ministrul afacerilor externe,

Lazăr Comănescu

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 2 iulie 2008.

Nr. 692.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE SI LOCUINTELOR

Nr. 697 din 26 mai 2008

MINISTERUL INTERNELOR SI REFORMEI ADMINISTRATIVE

Nr. 510 din 16 iunie 2008

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a Programului national privind sprijinirea construirii de locuinte proprietate personală, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor si al ministrului internelor si reformei administrative nr. 166/216/2007

 

În temeiul prevederilor art. II din Legea nr. 351/2007 pentru modificarea Programului national privind sprijinirea construirii de locuinte proprietate personală, aprobat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/2006, si ale art. 10 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 361/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative, cu modificările ulterioare,

ministrul dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor si ministrul internelor si reformei administrative emit următorul ordin:

Art. I. - Normele metodologice pentru punerea în aplicare a Programului national privind sprijinirea construirii de locuinte proprietate personală, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor si al ministrului internelor si reformei administrative nr. 166/216/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 398 din 13 iunie 2007, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 3, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - (1) Consiliile locale vor stabili si vor aproba, în conditiile art. 1, o singură dată, lista cu persoanele care sunt solicitanti eligibili de subventii de la bugetul de stat pentru realizarea locuintelor proprietate personală.”

2. La articolul 4 alineatul (1), litera a) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,a) o copie a contractului de împrumut încheiat cu o institutie financiar-bancară specializată în acordarea de credite ipotecare, împrumut destinat finantării constructiei locuintei pentru care primeste subventia de la bugetul de stat, sau, după caz, un document care să ateste încheierea unui contract de împrumut, precum si cuantumul respectivului împrumut pentru finantarea constructiei locuintei;”.

3. La articolul 4 alineatul (1), litera b) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,b) o scrisoare bancară emisă de institutia financiar-bancară cu care a încheiat sau urmează să încheie contractul de împrumut, în care să se specifice:

1. acordul ca suma reprezentând subventia de la bugetul de stat să fie acceptată ca rată de plată a împrumutului, cu scadentă după data receptiei la terminarea lucrărilor de constructie a locuintei, si contul în care aceasta poate fi virată;

2. obligatia de a nu aproba titularului contractului de împrumut cesionarea partială sau totală a contractului către alte persoane fizice sau juridice, în cazul în care acesta nu face dovada returnării către bugetul de stat, în conditiile prevăzute de lege, a subventiei primite pentru constructia locuintei finantate din împrumutul respectiv;”.

4. La articolul 4, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Nedepunerea în totalitate a documentelor prevăzute la alin. (1), prezentarea acestora după expirarea termenului de valabilitate a adeverintei emise conform art. 3 alin. (2) si neacceptarea partială sau totală de către institutia financiar-bancară a cerintelor prevăzute la alin. (1) lit. b) exonerează ordonatorii de credite de obligatia asigurării alocatiilor de la bugetul de stat pentru acordarea subventiilor respective.”

5. La articolul 5, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Propunerile anuale de subventie stabilite conform alin. (1), întocmite potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice, se transmit, atât pe suport hârtie, cât si în format electronic, de către consiliile locale Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor până la sfârsitul anului, pentru fundamentarea programului anual.”

6. La articolul 6 alineatul (2), litera a) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,a) consiliile locale solicită lunar, în scris, Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor, până la data de 6 a lunii în curs, necesarul de fonduri pentru plata subventiilor către solicitantii prevăzuti la alin. (1), conform modelului prevăzut în anexa nr. 4 la prezentele norme metodologice, ale căror locuinte au fost executate, receptionate si date în folosintă până la finele lunii anterioare. Solicitarea va fi însotită de câte o copie a procesului-verbal de receptie la terminarea lucrărilor pentru fiecare locuintă, o copie a procesului-verbal de predare-primire a locuintei si o copie de pe extrasul la zi al contului precizat în scrisoarea bancară;”.

7. La articolul 6 alineatul (2), după litera a) se introduce o nouă literă, litera a1), cu următorul cuprins:

,,a1) Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor va departaja solicitantii de subventie ale căror cereri nu se încadrează în limita alocatiilor de la bugetul de stat aprobat pentru anul în curs în functie de data punerii în functiune a locuintelor si, respectiv, de data aprobării de către consiliile locale a solicitării de subventie.”

8. La articolul 7, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 7. - (1) Sumele constituite conform art. 6 alin. (2) lit. c) si rămase disponibile în conditiile neutilizării acestora până la data de 10 decembrie a anului bugetar se returnează la bugetul de stat, la propunerea ordonatorului principal de credite. Cu aceste sume se reîntregeste Fondul de rezervă la dispozitia Guvernului.”

9. Anexa nr. 3 la normele metodologice se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

10. După anexa nr. 3 la normele metodologice se introduce o nouă anexă, anexa nr. 4, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

 

p. Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor,

Anna Horváth,

secretar de stat

p. Ministrul internelor si reformei administrative,

Liviu Radu,

secretar de stat

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 3 la normele metodologice)

 

Consiliul Local al ...................

Primăria..............

 

LISTA

beneficiarilor de subventii pentru constructia de locuinte proprietate personală prin credit ipotecar, conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 51/2006

 

Nr. crt.

Categoria de beneficiari*)

Numele si prenumele beneficiarului

Valoarea subventiei

- lei -

Data aprobării subventiei

- zi/lună/an -

Data de punere în functiune a locuintei

- lună/an -

0

1

2

3

4

5

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

TOTAL GENERAL:

 

 

 

 

Ne asumăm întreaga răspundere pentru exactitatea datelor cuprinse în prezentul document.

 

Primar,

......................

L.S.

Director economic,

....................................


*) În coloana 1 se va înscrie:

„1”  pentru tinerii care la data depunerii cererii de subventionare au vârsta de până la 35 de ani;

„2”  pentru persoanele sau familiile rămase fără adăpost în urma avarierii grave sau distrugerii locuintelor proprii, din cauza unor calamităti naturale sau a unor dezastre ori accidente de care nu se fac vinovate;

„3”  pentru persoanele si familiile evacuate din locuinte situate în constructii expuse unui risc major, cum ar fi alunecările de teren, seismele, inundatiile;

„4”  pentru persoanele sau familiile evacuate si chiriasii din locuinte ce fac obiectul unor legi de restituire către fostii proprietari a imobilelor trecute în proprietatea statului.

 


ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 4 la normele metodologice)

 

Consiliul Local al.............................

Primăria..................................

 

LISTA

beneficiarilor de subventii conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 51/2006 pe luna...................

 

Nr. crt.

Categoria de beneficiari*)

Numele si prenumele beneficiarului

Valoarea subventiei

- lei -

Data aprobării subventiei

- zi/lună/an -

Data de punere în

functiune a locuintei

- lună/an -

0

1

2

3

4

5

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

TOTAL GENERAL:

 

 

 

 

Ne asumăm întreaga răspundere pentru exactitatea datelor cuprinse în prezentul document.

 

Primar,

......................

L.S.

Director economic,

....................................


*) În coloana 1 se va înscrie:

„1” pentru tinerii care la data depunerii cererii de subventionare au vârsta de până la 35 de ani;

„2” pentru persoanele sau familiile rămase fără adăpost în urma avarierii grave sau distrugerii locuintelor proprii, din cauza unor calamităti naturale sau a unor dezastre ori accidente de care nu se fac vinovate;

„3” pentru persoane si familii evacuate din locuinte situate în constructii expuse unui risc major, cum ar fi alunecările de teren, seismele, inundatiile;

„4” pentru persoanele sau familiile evacuate si chiriasii din locuinte ce fac obiectul unor legi de restituire către fostii proprietari a imobilelor trecute în proprietatea statului.

 


MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

Nr. 1.132 din 11 iunie 2008

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI TINERETULUI

Nr. 4.470 din 18 iunie 2008

CASA NATIONALA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 407 din 12 iunie 2008

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii publice, al ministrului educatiei si cercetării si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 841/4.844/309/2006 pentru aprobarea regulamentului de organizare si functionare, statutului, structurii organizatorice, statului de functii si a structurii de personal ale Scolii Nationale de Sănătate Publică si Management Sanitar

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 6.237 din 11 iunie 2008 al Directiei generale organizare, resurse umane, dezvoltare profesională si salarizare si al Scolii Nationale de Sănătate Publică si Management Sanitar,

în temeiul prevederilor art. 686 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, titlul XVI „înfiintarea, organizarea si functionarea Scolii Nationale de Sănătate Publică si Management Sanitar”, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. II din Hotărârea Guvernului nr. 356/2008 pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice, ale art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, cu modificările si completările ulterioare, si ale titlului VIII „Asigurările sociale de sănătate” din Legea nr. 95/2006, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii publice, ministrul educatiei, cercetării si tineretului si presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emit prezentul ordin.

Art. I. - Ordinul ministrului sănătătii publice, al ministrului educatiei si cercetării si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 841/4.844/309/2006 pentru aprobarea regulamentului de organizare si functionare, statutului, structurii organizatorice, statului de functii si a structurii de personal ale Scolii Nationale de Sănătate Publică si Management Sanitar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 680 din 8 august 2006, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. În anexa nr. 1, la articolul 5, punctul 11 se abrogă.

2. În anexa nr. 1, la articolul 6, litera v) se abrogă.

3. În anexa nr. 1, la articolul 8, litera e) se abrogă.

4. În anexa nr. 1, la articolul 9, litera e) se abrogă.

5. În anexa nr. 1, la articolul 6, literele z) si uu) se modifică si vor avea următorul cuprins:

,,z) în domeniul asistentei medicale comunitare, SNSPMS, prin structura specializată Unitatea de management a asistentei medicale comunitare, are următoarele atributii:”.

,,uu) promovează si asigură dezvoltarea si functionalitatea bazei de informare si documentare pentru salariatii proprii si cursanti;”.

6. În anexa nr. 1, la articolul 11, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Comitetul director este coordonat de directorul general al SNSPMS, iar din componenta sa mai fac parte directorii structurilor din cadrul SNSPMS.”

7. În anexa nr. 2, la articolul 7, litera q) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,q) propune spre aprobare categoriile de personal;”.

8. În anexa nr. 2, la articolul 7, după litera q) se introduc două noi litere, literele q1) si q2), cu următorul cuprins:

,,q1) aprobă functiile pe categorii de personal si numărul de posturi pe fiecare functie si categorie de personal, cu respectarea prevederilor legale:

si

q2) aprobă statul de functii detaliat pe functii, specialităti, număr maxim de posturi, structură organizatorică si drepturi salariale, cu respectarea prevederilor legale.”

9. În anexa nr. 2, articolul 9 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 9. - în conducerea executivă a SNSPMS, directorul general se consultă cu Comitetul director, compus din directorul general si ceilalti directori din structura SNSPMS.”

10. În anexa nr. 2, la articolul 20, alineatul (1)se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 20. - (1) SNSPMS pune la dispozitia cursantilor baza materială necesară desfăsurării procesului de formare, oferă acces liber la fondul de carte si publicatii propriu si personal formator pentru asigurarea realizării integrale a planurilor si programelor de învătământ.”

11. Anexa nr. 3 se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

12. Anexa nr. 4 se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Scoala Natională de Sănătate Publică si Management Sanitar, precum si celelalte institutii implicate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. IV. - Ordinul ministrului sănătătii publice, al ministrului educatiei si cercetării si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 841/4.844/309/2006 pentru aprobarea regulamentului de organizare si functionare, statutului, structurii organizatorice, statului de functii si a structurii de personal ale Scolii Nationale de Sănătate Publică si Management Sanitar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 680 din 8 august 2006, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu modificările si completările aduse prin prezentul ordin se va republica, dându-se articolelor o nouă numerotare.

 

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

p. Ministrul educatiei,

cercetării si tineretului,

Remus Pricopie,

secretar de stat

Presedintele Casei Nationale

de Asigurări de Sănătate,

Vasile Ciurchea


ANEXA Nr. 1*)

(Anexa nr. 31a Ordinul nr. 841/4.844/309/2006)

 

SCOALA NATIONALĂ DE SĂNĂTATE PUBLICĂ

SI MANAGEMENT SANITAR

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 4 la Ordinul nr. 841/4.844/309/2006)

 

Nr. crt

Categoria de personal

1.

Personal de conducere

2.

Personal de executie didactic

3.

Personal de executie de cercetare

4.

Personal de executie de expertiză si consultantă în domeniul sănătătii publice si managementului sanitar

5.

Personal de executie tehnic, economic, de altă specialitate si administrativ

 

Consiliul de administratie aprobă functiile pe categorii de personal, numărul de posturi pe fiecare functie si categorie de personal, potrivit prevederilor legale.

 

ACTE ALE ÎNALTEI CURTI DE CASATIE SI JUSTITIE

 

ÎNALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE

- SECTIILE UNITE -

 

DECIZIA Nr. XIX

din 19 martie 2007

 

Dosar nr. 44/2006

Dosar nr. 48/2006

Sub presedintia domnului prof. univ. dr. Nicolae Popa, presedintele înaltei Curti de Casatie si Justitie,

Înalta Curte de Casatie si Justitie, constituită în Sectii Unite, în conformitate cu dispozitiile art. 25 lit. a) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, s-a întrunit pentru a examina recursul în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, în Dosarul nr. 44/2006 cu privire la încadrarea juridică a faptei cetăteanului român aflat în străinătate de a se prezenta sub o identitate falsă autoritătii unui stat străin.

Sectiile Unite au fost constituite cu respectarea dispozitiilor art. 34 din Legea nr. 304/2004, republicată, fiind prezenti 88 de judecători din totalul de 116 aflati în functie.

Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie a fost reprezentat de procurorul Nicoleta Eucarie.

Reprezentanta procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie a învederat că există o strânsă legătură între acest recurs în interesul legii si recursul în interesul legii ce formează obiectul Dosarului nr. 48/2006, declarat de Colegiul de conducere al Curtii de Apel Bacău, care se referă tot la existenta infractiunii de fals privind identitatea, prevăzută în art. 293 alin. 1 teza I din Codul penal, cerând în concluzie să fie conexate cele două dosare în vederea solutionării lor deodată.

Sectiile Unite, tinând seama că ambele recursuri în interesul legii se referă la aceeasi ipoteză specifică de interpretare si aplicare a legii, constând în susceptibilitatea încadrării în infractiunea de fals privind identitatea a faptei cetăteanului român aflat în străinătate de a se prezenta sub o identitate falsă autoritătii statului străin, astfel că între cele două dosare există o strânsă legătură, în temeiul art. 37 din Codul de procedură penală, dispune reunirea acestora si judecarea lor deodată.

În continuare, s-a dat cuvântul procurorului, care a sustinut recursul în interesul legii declarat de procurorul general si implicit cel formulat de Colegiul de conducere al Curtii de Apel Bacău, punând concluzii pentru admiterea acestora, în sensul de a se stabili că fapta cetăteanului român aflat în străinătate de a se prezenta sub o identitate falsă autoritătilor unui stat străin constituie infractiunea de fals privind identitatea, prevăzută în art. 293 alin. 1 teza I din Codul penal.

SECTIILE UNITE,

deliberând asupra recursurilor în interesul legii mentionate, constată următoarele:

În practica instantelor judecătoresti s-a constatat că nu există un punct de vedere unitar în aprecierea asupra aplicabilitătii dispozitiilor art. 293 alin. 1 teza I din Codul penal în cazul faptei cetăteanului român aflat în străinătate care se prezintă sub o identitate falsă autoritătilor unui stat străin.

Astfel, unele instante au considerat că elementul material al infractiunii de fals privind identitatea se realizează numai dacă autoritătile în fata cărora persoana se prezintă sub o identitate falsă apartin statului român.

Alte instante, dimpotrivă, au considerat că fapta întruneste elementele constitutive ale infractiunii de fals privind identitatea, prevăzută în art. 293 alin. 1 teza I din Codul penal, si în cazul când cetăteanul român aflat în străinătate se prezintă sub o identitate falsă autoritătilor unui stat străin.

Aceste din urmă instante au interpretat si aplicat corect dispozitiile legii.

Potrivit art. 293 alin. 1 din Codul penal, infractiunea de fals privind identitatea constă în „prezentarea sub o identitate falsă ori atribuirea unei asemenea identităti altei persoane, pentru a induce sau a mentine în eroare un organ sau o institutie de stat sau o altă unitate dintre cele la care se referă art. 145, în vederea producerii unei consecinte juridice, pentru sine ori pentru altul”.

Corelativ, în art. 145 din Codul penal, la care se face referire prin textul de lege mentionat, explicându-se semnificatia termenului „public”, se precizează că prin acest termen „se întelege tot ce priveste autoritătile publice, institutiile publice, institutiile sau alte persoane juridice de interes public, administrarea, folosirea sau exploatarea bunurilor proprietate publică, serviciile de interes public, precum si bunurile de orice fel care, potrivit legii, sunt de interes public”.

Este adevărat că, în conformitate cu dispozitiile art. 293 alin. 1 din Codul penal, organul, institutia de stat sau unitatea poate constitui subiect pasiv al inducerii sau mentinerii în eroare de către cel care se prezintă sub o identitate falsă. Prin explicatiile date în art. 145 din acelasi cod, privind semnificatia unor astfel de unităti sau institutii publice, infractiunea de fals privind identitatea nu s-ar putea realiza decât în cazul în care organul, institutia sau unitatea a cărui/cărei inducere în eroare se urmăreste ar apartine statului român.

Dar, dacă se tine seama de posibilitătile concrete, în continuă extindere, de săvârsire a unor astfel de acte în afara teritoriului national al României, antrenând consecinte deopotrivă periculoase pentru statul român căruia îi apartin făptuitorii, cât si pentru statele pe teritoriul cărora ele ar fi comise, se impune ca examinarea lor sub aspectul incidentei legii penale române să fie realizată si în raport cu evolutia de ansamblu a reglementărilor cu caracter penal adoptate pe plan intern, precum si a celor internationale la care România a aderat.

Or, sub acest aspect este de observat că prin Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internatională în materie penală s-au reglementat numeroase modalităti de răspuns la noile provocări ale criminalitătii transnationale, între care si extrădarea cetătenilor proprii din România, precum si primirea de persoane extrădate în România.

În acest context, de cooperare judiciară internatională penală, initiată prin prevederile Conventiei euoropene privind transferul de proceduri în materie penală, adoptată la Strasbourg la 15 mai 1972, ratificată prin Ordonanta Guvernului nr. 77/1999, aprobată prin Legea nr. 34/2000, autoritătilor judiciare din România, în calitate de stat contractant, le revin importante obligatii pe linia asigurării tragerii la răspundere penală a persoanelor pentru fapte penale săvârsite pe teritoriul altui stat contractant.

De aceea, în situatiile specifice ivite în urma readmisiei cetătenilor români aflati ilegal pe teritoriul unor state străine, în cazurile în care cetătenia este prezumată pe baza declaratiilor făcute de cei în cauză în fata autoritătilor din acele state, trebuie avut în vedere că identitatea necorespunzătoare realitătii este susceptibilă de a induce în eroare nu numai autoritatea statului străin în fata căreia a fost pretinsă acea identitate, ci si autoritătile statului român, ea producându-si efectele atât cu ocazia examinării cererii de readmisie, cât si ulterior, în fata autoritătilor interne, în cazul intrării acelei persoane pe teritoriul national, după acceptarea readmisiei.

Ca urmare, din moment ce nicio returnare în tară a cetătenilor români nu poate avea loc fără acceptarea cererii de readmisie, bazată si pe prezumtia de cetătenie română, se impune să se considere că declararea unei identităti false chiar si în fata autoritătii unui stat străin îsi produce efectele finale prin inducerea în eroare a autoritătilor statului român, expuse să preia o persoană sub o identitate neadevărată.

De altfel, detaliile uzuale din timpul examinării cererii de readmisie si al efectuării formalitătilor necesare trimiterii în tară a persoanei care face obiectul unei asemenea cereri presupun o succesiune de proceduri în timpul cărora persoana respectivă, fiind ascultată de autoritătile consulare române, prezintă în continuare date neadevărate cu privire la identitatea sa.

Asa fiind, în conditiile implicării nemijlocite a autoritătilor române în realizarea de acte în cadrul procedurii readmisiei, cu care prilej se repetă declararea identitătii false de către persoana vizată, este vădită realizarea elementului material al infractiunii de fals privind identitatea prin această modalitate directă de pretindere în fata autoritătii consulare române a identitătii neadevărate prezentate în fata autoritătii statului străin, realizându-se astfel scopul imediat, dublat de un scop subsecvent, si anume producerea unei consecinte juridice pentru sine sau pentru altul.

Pe de altă parte, aplicabilitatea în astfel de cazuri a dispozitiilor art. 293 alin. 1 teza I din Codul penal este impusă si de principiul personalitătii legii penale.

În adevăr, potrivit acestui principiu, astfel cum este reglementat în art. 4 din Codul penal, „legea penală se aplică infractiunilor săvârsite în afara teritoriului tării, dacă făptuitorul este cetătean român sau dacă, neavând nicio cetătenie, are domiciliul în tară”.

Or, cât timp, prin textul art. 293 alin. 1 teza I din Codul penal, a fost incriminată fapta de prezentare sub o identitate falsă, comisă pentru a induce sau a mentine în eroare un organ, o institutie de stat sau o unitate de interes public, fără ca incriminarea să fie conditionată expres de apartenenta acestor autorităti la statul român, se impune ca încadrarea unei atari fapte în textul de lege mentionat să opereze si în cazul în care cetăteanul român săvârseste fapta în fata autoritătilor unui stat străin.

Sub acest aspect, obiectul juridic special al infractiunii prevăzute în textul de lege mentionat constă în încrederea publică în identitatea persoanei, adică în deplina concordantă dintre identitatea sub care cineva se prezintă în fata unei autorităti si datele reale privind identitatea sa, ceea ce se regăseste si în cazul faptei cetăteanului român aflat în străinătate care se prezintă sub o identitate falsă autoritătilor unui stat străin.

A interpreta altfel dispozitiile legale la care s-a făcut referire ar însemna ca principiul personalitătii legii penale să nu fie aplicabil în cazul infractiunii de fals privind identitatea, prevăzută în art. 293 alin. 1 din Codul penal, ceea ce ar fi inadmisibil.


În consecintă, în temeiul dispozitiilor art. 25 lit. a) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, precum si ale art. 4142 din Codul de procedură penală, urmează a se admite recursurile în interesul legii si a se stabili că fapta cetăteanului român aflat în străinătate de a se prezenta sub o identitate falsă autoritătilor unui stat străin constituie infractiunea de fals privind identitatea, prevăzută în art. 293 alin. 1 teza I din Codul penal.

PENTRU ACESTE MOTIVE

În numele legii

DECID:

Admit recursurile în interesul legii declarate de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie si de Colegiul de conducere al Curtii de Apel Bacău.

Stabilesc că fapta cetăteanului român aflat în străinătate de a se prezenta sub o identitate falsă autoritătil or unui stat străin constituie infractiunea de fals privind identitatea, prevăzută în art. 293 alin. 1 teza I din Codul penal.

Obligatorie, potrivit art. 4142 alin. 3 din Codul de procedură penală.

Pronuntată în sedintă publică, astăzi, 19 martie 2007.

 

PRESEDINTELE ÎNALTEI CURTI DE CASATIE SI JUSTITIE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Prim-magistrat-asistent,

Victoria Maftei

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind rata dobânzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii în monedă natională

 

În baza art. 8 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României, cu modificările ulterioare,

în aplicarea prevederilor Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 48 alin. (2) din Legea nr. 312/2004, cu modificările ulterioare,

Consiliul de administratie al Băncii Nationale a României hotărăste:

începând cu perioada de aplicare 24 iulie-23 august 2008, rata dobânzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii constituite în monedă natională este de 2% pe an.

 

p. Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Florin Georgescu

 

Bucuresti, 27 iunie 2008

Nr. 18.