MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 514         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 8 iulie 2008

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

609. - Hotărâre pentru aprobarea Strategiei nationale anticoruptie privind sectoarele vulnerabile si administratia publică locală pe perioada 2008-2010.

 

689. - Hotărâre privind finantarea si realizarea obiectivului de investitii „Extindere Palat Victoria”

 

694. - Hotărâre privind suspendarea executării silite a creantelor fiscale administrate de Agentia Natională de Administrare Fiscală fată de Compania Natională a Huilei -S.A.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

511. - Ordin al ministrului internelor si reformei administrative pentru modificarea Ordinului ministrului administratiei si internelor nr. 1.244/2006 privind acordarea titlului de parc industrial „Asociatiei Parcul Industrial Prejmer” reprezentate de Societatea Comercială „Graells & Llonch Invest” - S.R.L

 

524. - Ordin al ministrului internelor si reformei administrative privind depunerea si gestionarea declaratiilor de avere si a declaratiilor de interese în cadrul Ministerului Internelor si Reformei Administrative.

 

1.225. - Ordin al ministrului sănătătii publice pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii publice nr. 722/2006 privind acreditarea unitătilor sanitare care pot efectua activităti de bănci de tesuturi umane, respectiv de utilizator de tesuturi si/sau celule umane în scop terapeutic.

 

Rectificări la:

- Hotărârea Guvernului nr. 467/2008

 


HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Strategiei nationale anticoruptie privind sectoarele vulnerabile si administratia publică locală pe perioada 2008-2010

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Strategia natională anticoruptie privind sectoarele vulnerabile si administratia publică locală pe perioada 2008-2010, prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă Planul de actiune general si planurile de actiune sectoriale pentru implementarea Strategiei nationale anticoruptie privind sectoarele vulnerabile si administratia publică locală pe perioada 2008-2010, prevăzute în anexele nr. 2, 2A, 2B, 2C, 2D si 2E.

Art. 3. - Anexele nr. 1,2, 2A, 2B, 2C, 2D si 2E fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Cristian Mihai Adomnitei

p. Ministrul economiei si finantelor,

Cătălin Doica, secretar de stat

p. Ministrul justitiei,

Theodor Cătălin Nicolescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 4 iunie 2008.

Nr. 609.

 

ANEXA Nr. 1

 

STRATEGIA NATIONALĂ ANTICORUPTIE

privind sectoarele vulnerabile si administratia publică locală pe perioada 2008-2010

 

CAPITOLUL I

Introducere

 

Existenta unei administratii publice centrale si locale eficiente si democratice reprezintă unul dintre cele mai importante criterii care definesc modernitatea unei sări.

În acest moment, o prioritate majoră a Guvernului României este realizarea unei reforme reale prin care administratia publică din sara noastră să se situeze la nivelul standardelor europene si să se caracterizeze prin transparentă, predictibilitate, responsabilitate, adaptabilitate si eficacitate.

Este evident că, pentru a reusi, aceste demersuri nu se pot realiza numai prin efortul si vointa politică ale Guvernului, ci este nevoie de un efort la nivelul întregii societăti.

Strategia natională anticoruptie privind sectoarele vulnerabile si administratia publică locală pe perioada 2008-2010, denumită în continuare strategia, este în concordantă cu obiectivele Programului de guvernare, ce se regăsesc în două dintre capitolele prioritare ale acestuia - „Reforma administratiei publice” si „Politici anticoruptie”.

Reducerea vulnerabilitătii la coruptie în sectoare percepute de consumatorii de servicii publice ca fiind sensibile a fost si rămâne o preocupare constantă a autoritătilor române.

Strategia propune măsuri care vin în completarea Strategiei de Reformă a Administratiei Publice si în completarea obiectivului nr. I „Cresterea transparentei si integritătii în administratia publică” din Strategia natională anticoruptie pe perioada 2005-2007.

În strategie sunt luate în considerare concluziile unor evaluări institutionale, guvernamentale si neguvernamentale, realizate în România, dar si din surse externe.

Dintre cele mai importante surse externe mentionăm: Raportul de monitorizare al Comisiei Europene din data de 26 septembrie 2006, Raportul Comisiei Europene privind evolutia măsurilor de acompaniere în România după aderare, dat publicitătii în data de 27 iunie 2007, rapoarte Transparency International, precum si rapoartele Grupului statelor pentru lupta împotriva coruptiei (The Group of States against Corruption - GRECO).

Prin Raportul de monitorizare al Comisiei Europene din data de 26 septembrie 2006 s-a creat cadrul pentru stabilirea, după data aderării României la Uniunea Europeană, a unui mecanism de cooperare si verificare a evolutiilor înregistrate în domeniile reformei sistemului judiciar si al luptei anticoruptie.

Astfel, prin Decizia Comisiei 2006/928/CE din 13 decembrie 2006, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 354 din 14 decembrie 2006, au fost identificate 4 conditionalităti (benchmarks - BM) cu privire la care se realizează, în perioada post-aderare, o monitorizare strictă. Conditionalitatea 4 se referă ia adoptarea unor măsuri suplimentare de prevenire si de luptă împotriva coruptiei, în special în administratia locală.

În acelasi timp, Raportul Comisiei Europene privind evolutia măsurilor de acompaniere în România după aderare, dat publicitătii în data de 27 iunie 2007, recomandă elaborarea unei strategii anticoruptie coerente la nivel national, care să vizeze cele mai vulnerabile sectoare si administratia locală, precum si monitorizarea punerii ei în aplicare.

Pornind de la aceste recomandări si de la decizia luată în cadrul reuniunii Consiliului pentru coordonarea implementării Strategiei nationale anticoruptie pe perioada 2005-2007, Planul de actiune pentru îndeplinirea conditionalitătilordin cadrul mecanismului de cooperare si verificare a progresului realizat de România în domeniul reformei sistemului judiciar si al luptei împotriva coruptiei, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.346/2007, prevede evaluarea măsurilor anticoruptie aplicate în perioada 2005-2007 în sectoarele considerate vulnerabile (serviciile de ordine si sigurantă publică, controlul financiar, fiscal si vamal, educatie, învătământ, precum si administratia publică la nivel local), în vederea elaborării acestei strategii.

Având în vedere că procesul de reformă a administratiei a inclus selectarea si pregătirea corespunzătoare a functionarilor publici, instituirea si monitorizarea respectării unor standarde de transparentă decizională, informatizarea serviciilor publice si, nu în ultimul rând, descentralizarea, realizarea strategiei a fost coordonată de Ministerul Internelor si Reformei Administrative.

Din punctul de vedere al planificării în timp, strategia va acoperi perioada 2008-2010. în acest interval, în urma monitorizării efectuate, este posibilă redefinirea unora dintre obiective în acord cu informatiile noi obtinute si cu principiile strategei.

În forma sa, strategia este rezultatul nu numai al alegerii unei solutii tehnice, ci în egală măsură si al unei decizii si vointe politice.

Începând cu luna octombrie 2007 s-a întrunit grupul interinstitutional responsabil cu elaborarea strategiei si a planului de actiune aferent, alcătuit din reprezentanti ai Ministerului Internelor si Reformei Administrative (Directia generală anticoruptie, Agentia Natională a Functionarilor Publici, Unitatea Centrală pentru Reforma Administratiei Publice, Institutul National de Administratie, Directia generală medicală), ai Ministerului Justitiei, Secretariatului General al Guvernului, Ministerului Sănătătii Publice, Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, Departamentului de Control al Guvernului, Directiei Nationale Anticoruptie, Autoritătii Nationale a Vămilor, Gărzii Financiare, Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, Asociatiei Municipiilor din România, Asociatiei Oraselor din România si ai Asociatiei Comunelor din România.

La începutul lunii februarie 2008 au fost finalizate proiectul prezentei strategii si proiectul planului de actiune aferent acesteia. Documentele au fost supuse dezbaterii publice prin publicare pe site-ul Ministerului Internelor si Reformei Administrative. Proiectele au fost dezbătute în cadrul reuniunii ministrilor si a conducătorilor institutiilor publice centrale vizate de strategie. La reuniune au participat si reprezentantii structurilor asociative ale autoritătilor publice locale.

La începutul lunii martie 2008 a fost organizată o întâlnire cu reprezentantii societătii civile, în vederea punerii în discutie a acestor documente. în urma procesului de consultare publică, proiectul strategiei si al planului de actiune aferent au fost revizuite.

 

CAPITOLUL II

Analiza situatiei actuale

 

Prin Hotărârea Guvernului nr. 231/2005 au fost aprobate Strategia natională anticoruptie pe perioada 2005-2007 si Planul de actiune pentru implementarea Strategiei nationale anticoruptie pe perioada 2005-2007. Strategia a avut drept misiune prevenirea si combaterea coruptiei prin perfectionarea si aplicarea riguroasă a cadrului normativ, prin stabilitate si coerentă legislativă si prin consolidarea institutională a organismelor cu atributii decisive în domeniu.

Măsurile adoptate la nivelul administratiei în vederea implementării strategiei au vizat în principal armonizarea legislativă si coordonarea cadrului legal în materie (majoritatea măsurilor din planul de actiune fiind de ordin legislativ).

Strategia elaborată în 2005 este structurată pe 3 mari planuri: prevenire, combatere si cooperare internă si internatională. Unul dintre obiectivele Strategiei nationale anticoruptie pe perioada 2005-2007 a fost cresterea transparentei si integritătii în administratia publică. în vederea implementării acestuia au fost realizate următoarele:

a) adoptarea legii privind regimul finantărilor nerambursabile din fondurile publice alocate pentru activităti nonprofitde interes general;

b) revizuirea reglementărilor existente privind finantarea partidelor politice;

c) revizuirea reglementărilor cu privire la achizitii publice, în sensul armonizării acestora cu directivele consolidate ale Uniunii Europene si cu bunele practici europene în domeniu;

d) monitorizarea implementării legii privind transparenta decizională în administratia publică si a legii privind liberul acces la informatiile de interes public;

e) revizuirea legislatiei cu privire la functionarii publici, în sensul armonizării acesteia cu legislatia si cu cele mai bune practici europene;

f) elaborarea unor strategii si planuri de actiune sectoriale detaliate privind lupta împotriva coruptiei în celelalte sectoare publice considerate vulnerabile potrivit auditului independent din martie 2005;

g) elaborarea unei strategii actualizate si a unui plan de actiune detaliat privind lupta împotriva coruptiei în domeniul vamal, pe perioada 2005-2007;

h) elaborarea sau actualizarea, după caz, a codurilor de conduită pentru diversele sectoare publice etc.

în ceea ce priveste elaborarea unor strategii si planuri de actiune sectoriale detaliate privind lupta împotriva coruptiei în celelalte sectoare publice considerate vulnerabile, la nivelul autoritătilor cu atributii de control (Autoritatea Natională a Vămilor, Garda Financiară, Ministerul Internelor si Reformei Administrative) au fost aprobate strategii pentru prevenirea si combaterea faptelor de coruptie si planuri de actiune aferente.

1. Dintre cele mai semnificative demersuri privind prevenirea si combaterea coruptiei în cadrul sectorului de sigurantă si ordine publică pe perioada 2005-2007 mentionăm:

a) operationalizarea Directiei Generale Anticoruptie ca structură specializată în prevenirea si combaterea coruptiei interne;


b) initierea si desfăsurarea unor activităti cu caracter educativ-preventiv atât pentru zona angajatilor ministerului, cât si în rândul opiniei publice;

c) cresterea nivelului de transparentă si vizibilitate publică a structurilor ministerului;

d) punerea la dispozitia opiniei publice a unor canale de comunicare menite să faciliteze adresabilitatea către componentele de ordine publică (atât Directia Generală Anticoruptie, cât si Politia Română si Politia de Frontieră Română au înfiintat linii telefonice directe de tipul telverde, unde cetătenii pot sesiza faptele de coruptie);

e) dezvoltarea pe multiple planuri a colaborării dintre structurile implicate în prevenirea coruptiei la nivelul Ministerului Internelor si Reformei Administrative, dar si cu cele din Ministerul Justitiei/Ministerul Public, după caz;

f) atragerea, în vederea colaborării, a unui număr cât mai larg de asociatii/organizatii nonguvernamentale (ONG) reprezentative pentru societatea civilă, în vederea solidarizării în jurul ideii de front comun de actiune împotriva coruptiei, precum si realizarea unor activităti si campanii anticoruptie în parteneriat cu acestea;

g) organizarea si desfăsurarea unor dezbateri regionale în scopul popularizării măsurilor si actiunilor anticoruptie;

h) înfiintarea si operationalizarea Centrului National pentru Integritate, ce are ca scop promovarea integritătii si prevenirea coruptiei în cadrul administratiei publice.

2. La nivelul administratiei publice centrale si locale au fost elaborate, de asemenea, si o serie de mecanisme si instrumente care contribuie la cresterea transparentei activitătii autoritătilor, în conformitate cu art. 7, 9,10 si 13 din Conventia Natiunilor Unite împotriva coruptiei, adoptată la New York la 31 octombrie 2003, ratificată prin Legea nr. 365/2004. Toate acestea au condus însă în mod indirect la prevenirea si combaterea coruptiei.

Astfel mentionăm:

a) Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată;

b) Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

c) Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

d) Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a functionarilor publici, republicată, care reglementează institutia consilierului de etică;

e) Legea nr. 340/2004 privind prefectul si institutia prefectului, republicată;

f) Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

g) Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006;

h) Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările si completările ulterioare;

i) Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 1.260/2006 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea si functionarea ghiseului unic în cadrul serviciilor publice comunitare locale de evidentă a persoanelor.

Au existat proiecte si initiative implementate în parteneriat cu organizatii neguvernamentale, care au avut un impact important în directia cresterii transparentei la nivelul administratiei publice locale prin: dezvoltarea consiliilor pentru transparentă locală (organisme semiformale, recunoscute de administratia publică locală), ce reunesc administratia publică locală si organizatiile societătii civile de la nivel local, care au generat o crestere a transparentei administratiei, a participării civice în procesele de decizie, dar si o monitorizare activă a procesului de achizitii publice si a executiei bugetare.

Totusi, până în acest moment, fenomenul coruptiei de la nivelul administratiei publice locale nu a fost cuantificat în mod real.

3. în sectorul financiar-fiscal, în perioada 2005-2007, s-a avut în vedere adoptarea de măsuri de ordin legislativ, organizatoric, precum si în domeniul recrutării si pregătirii profesionale a personalului din aparatul propriu. Totodată, au fost adoptate si măsuri de întărire a cooperării cu institutiile care au competentă în ceea ce priveste prevenirea si combaterea coruptiei.

3.1. Măsurile concrete adoptate de administratia vamală în lupta împotriva coruptiei au condus la realizarea unor progrese evidente în prevenirea actelor de coruptie, care au fost reflectate atât în perceptia publicului, prin rezultatele sondajelor de opinie rezultate din Proiectul PHARE 2004 - Măsuri anticoruptie la nivelul politiei de frontieră si a vămii -, cât si în rapoartele realizate de institutii specializate, cum ar fi Transparency International.

Astfel, în perioada 2005-2007, la nivelul Autoritătii Nationale a Vămilor obiectivele din planurile de actiune împotriva coruptiei au inclus: cresterea transparentei si integritătii în administratia vamală, asigurarea eficientei procedurilor vamale, încurajarea participării publicului la semnalarea si depistarea faptelor de coruptie, asigurarea transparentei în procesul de selectie, recrutare si promovare, precum si cresterea gradului de pregătire profesională a personalului vamal, informatizarea si constituirea bazelor de date, consolidarea capacitătii de investigare a structurii de control intern si îmbunătătirea colaborării cu alte institutii ale statului cu atributii în prevenirea si combaterea coruptiei.

Dintre măsurile adoptate de autoritatea vamală mentionăm:

a) aplicarea Tarifului Vamal Integrat Comunitar (TARIC) în procesul de vămuire;

b) extinderea utilizării facilitătii oferite de Sistemul Informatic Integrat Vamal;

c) armonizarea normelor si instructiunilor interne cu prevederile Codului vamal al României si cu regulamentul de aplicare al acestuia, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 707/2006, cu modificările si completările ulterioare;

d) cresterea gradului de pregătire profesională a personalului vamal;

e) monitorizarea modului de respectare a normelor de conduită profesională si etică de către personalul autoritătii vamale;

f) organizarea unor actiuni comune cu institutiile cu care Autoritatea Natională a Vămilor are încheiate protocoale de colaborare în vederea prevenirii si combaterii coruptiei (Inspectoratul General al Politiei de Frontieră).

3.2. Pe perioada 2005-2007, Garda Financiară a actionat atât în vederea combaterii coruptiei, cât si a combaterii fraudei si spălării banilor.

În vederea aplicării măsurilor cuprinse în strategia anticoruptie la nivel national, Garda Financiară acordă o atentie permanentă actiunilor specifice în domeniul prevenirii, descoperirii si combaterii evaziunii fiscale.

Ca urmare a operatiunilor specifice de identificare, stopare si descurajare a fenomenului evazionist, Garda Financiară a transmis organelor abilitate sesizări si informări pentru fapte ce intră în aria de competentă a acestor institutii.


În scopul diminuării factorilor de risc la coruptie în rândurile personalului propriu, la nivelul Gărzii Financiare s-a elaborat Planul de măsuri anticoruptie. Acest plan s-a axat în principal pe următoarele directii de actiune:

a) schimbarea periodică a componentei echipelor de comisari;

b) schimbarea zonelor si a domeniilor de activitate în care actionează echipele de control;

c) antrenarea efectivă în verificările din teren a sefilor de compartimente, atât pentru coordonarea actiunilor mai complexe, cât si pentru verificarea modului în care comisarii din subordine îsi îndeplinesc sarcinile de serviciu.

De asemenea, o atentie deosebită a fost acordată colaborării în cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală cu Directia de control fiscal, Directia antifraudă fiscală si Autoritatea Natională a Vămilor, precum si cu celelalte institutii cu atributii în domeniul combaterii criminalitătii economico-financiare si spălării banilor. În acest sens au fost semnate protocoale de colaborare cu Inspectoratul General al Politiei si cu Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor.

Singura măsură nefinalizată este legiferarea statutului comisarului din Garda Financiară.

4. Analiza situatiei actuale a coruptiei la nivelul sistemului sanitar s-a realizat pe baza informatiilor furnizate de către structurile din aparatul central sau din cele subordonate Ministerului Sănătătii Publice, informatiile fiind cuprinse în:

a) rapoartele misiunilor de audit intern;

b) rapoartele misiunilor corpului de control;

c) recomandări din proiectul finantat de Banca Mondială;

d) informatii din mass-media.

Întrucât acest domeniu nu a fost inclus în Strategia natională anticoruptie 2005-2007, nu a fost elaborată o strategie sectorială.

Totusi, s-au luat o serie de măsuri de eliminare a unora din factorii generatori de coruptie (incompatibilitătile de functie, conflictele de interese) tolerati în sistem si identificati în cadrul proiectului finantat de Banca Mondială RO 4676 „Asistentă tehnică pentru dezvoltarea unui plan de îmbunătătire a transparentei si scădere a plătilor informale din sectorul de sănătate românesc”, reglementări concretizate odată cu adoptarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare. Pachetul legislativ al reformei în sănătate stabileste cadrul general de functionare a sistemului de sănătate si introduce o serie de reglementări privind conflictele de interese si incompatibilitătile pentru personalul din spitalele publice si casele de asigurări de sănătate.

Proiectul Băncii Mondiale a oferit, de asemenea, prima imagine asupra plătilor informale existente în sistem (mecanisme de aparitie, factori de risc si consecinte) si a recomandat măsuri de scădere a acestora în întregul sector de sănătate românesc.

Totodată, de la data de 1 ianuarie 2008 a început implementarea Sistemului Informatic Unic Integrat al asigurărilor sociale de sănătate în vederea monitorizării raportării serviciilor medicale de către furnizorii de astfel de servicii, care au încheiat contract de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurări de sănătate.

5. În ceea ce priveste sectorul educational, pentru atingerea obiectivului „Campanii de informare si măsuri educative” din cadrul Strategiei nationale anticoruptie pe perioada 2005-2007, obiectiv căruia la nivelul Planului de actiune pentru implementarea Strategiei nationale anticoruptie i-a corespuns obiectivul „Cresterea gradului de întelegere a mecanismelor coruptiei”, Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului a avut în vedere măsuri în domeniul curricular.

Astfel, problematica coruptiei a fost introdusă, alături de alte probleme sociale majore (discriminare, infractionalitate, sărăcie, conflicte sociale), în cadrul unui modul distinct al programei scolare la disciplina sociologie. Asocierea problematicii coruptiei celorlalte probleme sociale nominalizate a avut în vedere faptul că numai o abordare sistemică si cauzală poate conduce la o întelegere superioară a fenomenului si mecanismelor coruptiei.

De asemenea, realizarea si aprobarea prin ordin al ministrului educatiei, cercetării si tineretului a unei noi programe pentru disciplina drepturilor omului (ofertă curriculară natională de curs optional) conferă posibilitatea sporită de a întelege mecanismele de functionare ale statului de drept, stat care are la bază respectarea legii.

Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului a propus, pe lângă elementele curriculare de mai sus, o serie de alte oferte de cursuri optionale, precum si activităti extacurriculare, în cadrul cărora se oferă posibilitatea realizării unei educatii a copiilor si tinerilor, capabilă să conducă la crearea premiselor necesare prevenirii actelor de coruptie din societatea românească.

 

CAPITOLUL III

Priorităti, politici si cadru juridic existent

 

Programul de guvernare (cap. 10 „Politici anticoruptie”) si în general toate politicile publice anticoruptie au fost elaborate sinându-se cont de recomandările GRECO si de Manualul anticoruptie, elaborat de Natiunile Unite în 2003. Raportul privind România, din cadrul celei de-a doua runde de evaluare GRECO, cuprinde o listă de recomandări adoptate de GRECO si adresate României în vederea îmbunătătirii nivelului de conformitate cu dispozitiile supuse examinării. Cea de-a doua rundă de evaluare a fost concentrată pe 3 piloni, unul dintre acestia fiind administratia publică si coruptia.

în acest context au fost avute în vedere următoarele recomandări GRECO:

a) să se asigure că personalul din sectorul public este supus unor reguli adecvate în materie de recrutare si de avansare;

b) să se completeze codurile deontologice existente, atunci când este necesar (de exemplu, în materie de reactie la oferirea de bunuri în schimbul unui serviciu si de semnalare a cazurilor de coruptie), si să se asigure că personalul din sectorul public beneficiază de o pregătire adecvată;

c) să se consolideze si să se armonizeze diferitele reguli în materie de primire de bunuri pentru un serviciu efectuat în temeiul functiei ocupate si să se furnizeze o pregătire adecvată personalului din sectorul public, plecând de la exemple practice;

d) să se întărească mecanismele de verificare a informatiilor solicitate conform legii pentru înregistrarea societătilor comerciale, precum si respectarea obiectului de activitate atât în momentul înregistrării, cât si ulterior;

e) să se introducă cursuri de pregătire adresate inspectorilor fiscali în materie de descoperire a infractiunilor de coruptie.

Totodată, în cadrul Programului de guvernare, măsurile anticoruptie la nivelul administratiei publice centrale si locale, asumate, se referă la:

a) politicile fiscale;

b) sistemul de subventii;

c) serviciile si utilitătile publice;

d) conflictul de interese;

e) demnitatea publică si serviciul civil;

f) mecanismele de combatere a coruptiei;

g) managementul reglementărilor.

O altă directie strategică de actiune a Guvernului se referă la întărirea capacitătii institutionale a structurilor din administratia publică centrală si locală prin:

a) dezvoltare organizatională;


b) managementul resurselor umane;

c) întărirea legăturilor interinstitutionale;

d) e-Government.

în Strategia natională anticoruptie pe perioada 2005-2007, Guvernul României a avut în vedere o abordare de tip integrat.

Această abordare continuă si în prezentul document strategic, propunându-se măsuri care vin în completarea Strategiei de reformă a administratiei publice, precum si a obiectivului I „Cresterea transparentei si integritătii în administratia publică” din Strategia natională anticoruptie pe perioada 2005-2007.

1. Actele normative cu caracter general care au legătură sau fac referire la fenomenul de coruptie:

a) Codul penal;

b) Codul de procedură penală;

c) Legea nr. 115/1996 pentru declararea si controlul averii demnitarilor, magistratilor, a unor persoane cu functii de conducere si de control si a functionarilor publici, cu modificările si completările ulterioare;

d) Legea nr. 188/1999, republicată;

e) Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, cu modificările si completările ulterioare;

f) Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificările si completările ulterioare;

g) Legea nr. 147/2002 pentru ratificarea Conventiei civile asupra coruptiei, adoptată la Strasbourg la 4 noiembrie 1999;

h) Legea nr. 27/2002 pentru ratificarea Conventiei penale privind coruptia, adoptată la Strasbourg la 27 ianuarie 1999, cu modificările ulterioare;

i) Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificările si completările ulterioare;

j) Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitătilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificările si completările ulterioare;

k) Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizională în administratia publică;

l) Legea nr. 364/2004 privind organizarea si functionarea politiei judiciare, cu modificările ulterioare;

m) Legea nr. 571/2004 privind protectia personalului din autoritătile publice, institutiile publice si din alte unităti care semnalează încălcări ale legii;

n) Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a functionarilor publici, republicată;

o) Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările si completările ulterioare;

p) Legea nr. 144/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, cu modificările si completările ulterioare.

2. Actele normative care reglementează sectorul de ordine si sigurantă publică:

a) Legea nr. 161/2005 privind stabilirea unor măsuri pentru prevenirea si combaterea coruptiei în cadrul Ministerului Internelor si Reformei Administrative;

b) Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 120/2005 privind operationalizarea Directiei generale anticoruptie din cadrul Ministerului Internelor si Reformei Administrative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 383/2005;

c) Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008;

d) Hotărârea Guvernului nr.1.346/2007 privind aprobarea Planului de actiune pentru îndeplinirea conditionalitătilor din cadrul mecanismului de cooperare si verificare a progresului realizat de România în domeniul reformei sistemului judiciar si al luptei împotriva coruptiei.

3. Actele normative relevante care reglementează sectorul de administratie publică:

a) Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

b) Legea nr. 340/2004, republicată;

c) Legea 393/2004 privind Statutul alesilor locali, cu modificările si completările ulterioare;

d) Legea nr. 273/2006, cu modificările si completările ulterioare;

e) Legea-cadru nr. 195/2006.

4. Acte normative care reglementează sectorul financiar-fiscal:

a) Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 91/2003 privind organizarea Gărzii Financiare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2004, cu modificările si completările ulterioare;

b) Ordonanta Guvernului nr. 8/2005 privind stabilirea unor măsuri de preluare a Gărzii Financiare si a Autoritătii Nationale a Vămilor în subordinea Ministerului Finantelor Publice, precum si a unor măsuri de reorganizare a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 154/2005;

c) Hotărârea Guvernului nr. 533/2007 privind organizarea si functionarea Gărzii Financiare, cu modificările ulterioare.

5. În sistemul sanitar, cele mai importante acte normative care reglementează activitătile medicale specifice sunt:

a) Ordinul ministrului sănătătii nr. 840/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de organizare si exercitare a auditului public intern în cadrul Ministerului Sănătătii;

b) Legea nr. 95/2006, cu modificările si completările ulterioare;

c) Hotărârea Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice, cu modificările si completările ulterioare;

d) Ordinul ministrului sănătătii publice nr. 921/2006 pentru stabilirea atributiilor comitetului director din cadrul spitalului public;

e) Ordinul ministrului sănătătii publice nr. 922/2006 privind aprobarea modelului contractului de management al spitalului public, cu modificările si completările ulterioare;

f) Ordinul ministrului sănătătii publice nr. 880/2006 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a autoritătilor de sănătate publică judetene, respectiv a municipiului Bucuresti si a structurii organizatorice a acestor autorităti, cu modificările si completările ulterioare;

g) Ordinul ministrului sănătătii publice nr. 320/2007 privind aprobarea continutului Contractului de administrare a sectiei/laboratorului sau serviciului medical din cadrul spitalului public, cu completările ulterioare;

h) Hotărârea Guvernului nr. 324/2008 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2008, cu modificările si completările ulterioare;

i) Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 178/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind activitatea structurilor de control din cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate;

j) Ordin ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 522/236/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pe anul 2008;

k) Ordinul ministrului sănătătii publice nr. 169/2008 privind înfiintarea comisiilor consultative ale Ministerului Sănătătii Publice;


l) Ordinul ministrului sănătătii publice nr. 318/2008 pentru aprobarea criteriilor privind includerea, neincluderea sau excluderea medicamentelor în/din Lista cu denumiri comune internationale ale medicamentelor de care beneficiază asiguratii, cu sau fără contributie personală, a documentatiei care trebuie depusă de solicitanti în vederea includerii unui medicament în această listă si a procedurii de lucru a Comisiei de strategie terapeutică.

6. Actele normative relevante care reglementează sectorul educatiei:

a) Legea învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

b) Ordinul ministrului educatiei si cercetării nr. 4.492/2005 privind promovarea eticii profesionale în universităti;

c) Hotărârea Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, cu modificările si completările ulterioare.

 

CAPITOLUL IV

Definirea problemei

 

Conceptul de coruptie este definit de mai multe organizatii internationale (ONU, Uniunea Europeană) si ONG-uri (Transparency International) care au ca misiune sau derulează programe pentru prevenirea si combaterea coruptiei. Conform definitiei Transparency International, coruptia înseamnă folosirea abuzivă a puterii încredintate, fie în sectorul public, fie în cel privat, în scopul satisfacerii unor interese personale sau de grup.

Conform Strategiei nationale anticoruptie 2005-2007, coruptia înseamnă devierea sistematică de la principiile de impartialitate si echitate care trebuie să stea la baza functionării administratiei publice si care presupun ca bunurile publice să fie distribuite în mod universal, echitabil si egal si substituirea lor cu practici care conduc la atribuirea către unii indivizi sau grupuri a unei părti disproportionate a bunurilor publice în raport cu contributia lor.

În toate documentele oficiale sau ale ONG-urilor, cu anumite diferente si nuante sesizabile, coruptia este prezentată ca un punct negativ major. în plus, perceptia publică asupra coruptiei arată un grad scăzut de încredere a cetătenilor fată de institutiile statului.

În Raportul privind evolutia măsurilor de acompaniere în România după aderare, Comisia Europeană subliniază faptul că domeniul juridic pentru combaterea coruptiei este destul de bine dezvoltat, dar progresele realizate în scurta perioadă de timp care s-a scurs de la instituirea mecanismului de cooperare si verificare sunt încă insuficiente.

Una dintre problemele fundamentale care pe termen lung conduc la o diluare a impactului scontat al măsurilor este absenta studiilor si analizelor amănuntite pe fiecare sector în parte, care să poată releva, pe baza unor indicatori fiabili, amplitudinea fenomenului. Astfel de documente oferă posibilitatea elaborării si implementării unor măsuri eficiente de prevenire si combatere a coruptiei.

Mai mult, cercetările existente nu contin o descriere a factorilor de risc si a problemelor, pe baza unor indicatori relevanti. Această stare de fapt contribuie în mod negativ la evaluarea obiectivă a situatiei actuale si, în consecintă, la implementarea unor măsuri anticoruptie eficiente pe termen lung.

De aceea se impune ca această strategie să aibă în vedere o analiză exhaustivă a problemelor de coruptie care afectează în mod profund administratia pe termen lung. Pentru a avea rezultate cu impact real în prevenirea si combaterea coruptiei, precum si pentru a îmbunătăti perceptia publicului asupra fenomenului este necesar ca măsurile adoptate să aibă o fundamentare solidă si obiectivă.

Măsurile adoptate până în prezent în baza unor documente asumate de către unele institutii ale administratiei publice au condus, în unele cazuri, la o crestere a gradului de transparentă si de îmbunătătire a calitătii serviciilor publice oferite cetăteanului.

1. Ordine si sigurantă publică

1.1. Factorii de risc identificati la nivelul sectorului de ordine si sigurantă publică:

a) absenta unui sistem transparent si obiectiv în ceea ce priveste recrutarea, selectia si formarea continuă a personalului;

b) lipsa unor controale eficiente, regulate si inopinate de la structura ierarhic superioară;

c) proceduri de lucru complexe si greoaie;

d) management defectuos;

e) lipsa de transparentă în relatia cu publicul si lipsa aptitudinilor de relationare a personalului cu cetăteanul;

f) permisivitatea unor acte normative, în sensul posibilitătii de apreciere sau interpretare subiectivă din partea functionarului;

g) lipsa stimulentelor de ordin moral (nematerial) în exercitarea profesiei si slaba loialitate fată de principiile si valorile promovate de institutie si profesie;

h) lipsa promovării unor modele si slaba promovare a bunelor practici la nivel local si national.

1.2. Probleme specifice:

a) deficiente în interpretarea si aplicarea legislatiei existente (organizarea procedurilor de achizitii publice în asa fel încât să creeze un avantaj unui anumit candidat; includerea în cadrul comisiilor de achizitii a persoanelor asupra cărora există suspiciuni de conflict de interese/incompatibilităti/fapte de coruptie);

b) transparentă redusă în aplicarea procedurilor de recrutare si promovare a personalului;

c) deficiente în modul de înregistrare a plângerilor si sesizărilor;

d) conditionarea unor servicii de oferirea de avantaje;

e) slaba implicare a managerilor în organizarea si desfăsurarea activitătii pe linia prevenirii si combaterii coruptiei;

f) lipsa de informatie la nivelul populatiei privind serviciile oferite, conditiile si modalitătile de obtinere a acestora;

g) sistem discretionar de luare a deciziilor.

2. Administratie publică locală

Analiza fenomenului coruptiei efectuată la nivelul administratiei publice locale a relevat că, desi atât serviciile publice deconcentrate ale ministerelor, cât si autoritătile administratiei publice locale au preluat initiativa instituirii unor măsuri administrative în vederea reducerii oportunitătilor la coruptie, nu există o strategie coerentă la nivel national adresată sectorului local.

2.1. în plus, evaluările interne si externe au scos în evidentă existenta anumitor factori de risc:

a) salarizarea inechitabilă si necompetitivă;

b) lipsa unui sistem de motivare alternativ;

c) birocratia excesivă în procesul de eliberare a documentelor;

d) lipsa unui mecanism care să asigure o procesare obiectivă a documentelor (dosare privind obtinerea/recunoasterea unor drepturi etc);

e) lipsa informatiilor pentru public privind documentele necesare, termenele si procedurile derulate de către administratie;


f) dificultatea de a atrage si de a mentine în sistem personal specializat;

g) slaba promovare a bunelor practici;

h) lipsa unor mecanisme eficiente de descoperire, raportare si sanctionare a abuzurilor functionarilor.

2.2. Materializarea factorilor de risc mai sus mentionati a generat următoarele probleme specifice:

a) timpi foarte mari de răspuns la solicitările cetătenilor;

b) conditionarea unor servicii de oferirea de avantaje;

c) tratamentul discriminatoriu fată de cetăteni (acordare de avize si autorizatii în mod preferential în domeniul urbanistic/activitătii de comert);

d) lipsa de fermitate si consecventă în aplicarea legislatiei în vigoare (neaplicarea de amenzi contraventionale în cazuri evidente de încălcare a normelor în vigoare);

e) deficiente în interpretarea si aplicarea legislatiei existente în domeniile cu risc la coruptie (achizitiile publice, transparenta decizională si liberul acces la informatiile de interes public).

3. Sectorul financiar-fiscal

3.1. Garda Financiară

În ceea ce priveste Garda Financiară, institutie care exercită control operativ si inopinat privind prevenirea, descoperirea si combaterea oricăror acte si fapte din domeniul economic si financiar, care au ca efect evaziunea si frauda fiscală, personalul său poate fi supus unui complex de factori care actionează asupra individului si societătii, cum sunt, pe de o parte, nivelul tolerantei sau respingerii societătii fată de fenomenul coruptiei, cutume comportamentale, iar pe de altă parte, vulnerabilitatea comportamentală a organelor de control (nivelul redus al salariilor de încadrare, nesiguranta constantei venitului, incertitudini privind venitul mic aferent perioadei de pensie etc).

3.1.1. Analiza efectuată la nivelul institutiei a relevat o serie de factori de risc care pot determina aparitia fenomenului coruptiei, cum ar fi:

a) legislatie permisivă, în sensul definirii insuficiente a faptelor sanctionabile;

b) insuficienta motivare materială si profesională;

c) insuficienta controalelor interne;

d) contact nemijlocit cu operatorul economic;

e) slaba promovare a implicării mediului de afaceri în prevenirea si combaterea coruptiei;

3.1.2. Astfel, în cadrul activitătilor legate de acest sector au fost semnalate probleme cum ar fi:

a) sistem discretionar de luare a deciziilor (functionarul cu atributii de control este singurul factor decident în ceea ce priveste constatarea faptei si stabilirea sanctiunii);

b) lipsa dialogului cu operatorii economici;

c) disproportie între nivelurile sanctiunilor prevăzute de lege (disproportie între minimul si maximul nivelului sanctiunilor contraventionale si amenzilor);

d) transparentă redusă în aplicarea procedurilor de recrutare si promovare a personalului.

3.2. Autoritatea Natională a Vămilor

3.2.1. în ceea ce priveste Autoritatea Natională a Vămilor, personalul acesteia poate fi supus unor factori de risc, care pot determina aparitia fenomenului coruptiei, cum ar fi:

a) deficiente în sistemul managerial;

b) salarizare necorespunzătoare;

c) control ierarhic insuficient;

d) sistem deficitar de formare continuă a personalului.

3.2.2. Astfel, în cadrul activitătilor legate de acest sector au fost semnalate probleme cum ar fi:

a) sistem deficitar de procesare a declaratiilor operatorilor economici;

b) insuficienta controalelor pe linia ierarhică;

c) personal insuficient format;

d) legislatie formulată neclar, care permite interpretări în afara spiritului legii ( de exemplu, achizitiile publice).

4. Sănătate

În sectorul sanitar factorii de risc sunt multipli, la fiecare activitate existând o motivatie specifică pentru comiterea faptelor de coruptie.

4.1. Factorii de risc cel mai des identificati, a căror materializare afectează în mod vizibil sistemul sanitar, sunt:

a) legislatie incompletă în domenii sensibile (de exemplu, protectia juridică a personalului aflat în misiuni de audit si control);

b) aplicarea defectuoasă de către unitătile sanitare a dispozitiilor legale privind achizitiile publice si executarea contractelor încheiate cu furnizorii proprii ai acestora;

c) salarizare necorespunzătoare (lipsa motivatiei financiare a personalului din sănătate);

d) vicierea activitătilor de control prin acte de coruptie;

e) insuficienta informare a persoanelor care contribuie la Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate cu privire la continutul pachetului de bază de servicii medicale si asupra drepturilor si obligatiilor pe care le au în cadrul sistemului social de asigurări de sănătate.

4.2. Problemele specifice identificate pentru acest domeniu sunt:

a) deficiente în aplicarea legislatiei existente în domeniile cu risc la coruptie;

b) conditionarea serviciilor medicale;

c) lipsa de etică în promovarea produselor si echipamentelor medicale, prin promovare agresivă a acestora de către companiile producătoare sau distribuitori;

d) un proces de selectie, angajare si promovare viciat (de exemplu, darea de mită pentru obtinerea notelor de trecere în procesul educational, la angajare în sistemul public sau în specialitătile cu număr limitat de locuri; distribuire voluntar deficitară a personalului medical, pentru crearea unui monopol de activitate).

5. Educatie

5.1. în domeniul educatiei au fost identificate, pe baza unei analize (note si chestionare transmise structurilor Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului si institutiilor din subordine privind identificarea vulnerabilitătilor în domeniul specific de activitate din cadrul sistemului educational, Campania Natională Anticoruptie „Fără spagă”, raport de cercetare - Centrul Educatia 2000+ „Administrare si practici lipsite de integritate în scoală”, dezbateri publice cu sindicatele din educatie, asociatii, ONG-uri ocazionate de elaborarea pachetului legislativ privind învătământul preuniversitar si statutul cadrelor didactice, rapoartele corpului de control al ministrului educatiei, cercetării si tineretului) a nivelului coruptiei în sistemul educational (atât pentru învătământul preuniversitar, cât si pentru cel superior), o serie de factori de risc, precum:

a) instabilitate legislativă (lipsa corelării actelor normative ce reglementează acest domeniu);

b) ineficienta unora dintre structurile de cooperare locale si nationale;

c) absenta canalelor de informare continuă si eficientă;

d) nivel scăzut al competitiei intra si interinstitutionale;

e) salarizarea inadecvată;


f) un sistem deficitar de selectie, evaluare si promovare a personalului;

g) insuficienta controalelor interne (audit, corp de control);

h) preocupare redusă a conducerii unitătilor de învătământ în legătură cu procesul de achizitii publice privind materialele didactice;

i) insuficienta campaniilor de preventie, informare si constientizare;

j) lipsa unor proceduri obiective si transparente pentru evaluarea activitătii elevilor si studentilor (testele nationale);

k) slaba dezvoltare a mentoratului în relatia cadru didactic- elev/student;

l) slaba promovare a implicării active a tinerilor în activităti ce vizează comunitatea si societatea din care vor face parte ca cetăteni;

m) insuficienta dezvoltare a capacitătii manageriale a conducătorilor unitătilor scolare.

5.2. Probleme identificate:

a) administrarea deficitară a scolilor, cu referire la procesul decizional;

b) comunicare deficitară la nivelul unitătilor de învătământ cu beneficiarii serviciilor educationale si cu structurile reprezentative ale elevilor, profesorilor, părintilor si autoritătile locale;

c) un proces de selectie, evaluare si promovare viciat (de exemplu, evaluarea diferentiată a resurselor umane în învătământul preuniversitar - accentul pe decalajul rural-urban; în învătământul superior, sistemul de evaluare si promovare lipsit de transparentă);

d) proceduri si formalităti administrative greoaie (procesele de achizitie publică);

e) instruire deficitară pe problematicile specifice anticoruptiei. în urma analizei prezentate se poate concluziona că există o serie de probleme de ordin general care afectează toate sectoarele prezentate mai sus, din care mentionăm:

a) lipsa unor analize/studii care să reflecte nivelul actual al fenomenului coruptiei în sectoare vulnerabile si în administratia publică locală;

b) absenta canalelor de informare continuă si eficientă;

c) insuficienta controalelor interne/externe;

d) deficiente în interpretarea si aplicarea legislatiei existente în domeniile cu risc de coruptie;

e) absenta unui sistem transparent si obiectiv în ceea ce priveste selectia, evaluarea, formarea si promovarea personalului;

f) birocratizarea excesivă a administratiei publice de la nivel central si local.

 

CAPITOLUL V

Principii generale

 

Strategia actuală se subsumează următoarelor principii, a căror respectare este esentială pentru realizarea unei administratii publice moderne:

A. Principiul statului de drept, ce statuează suprematia legii, în fata căreia toti cetătenii sunt egali. Acesta are la bază respectarea drepturilor omului si presupune separatia puterilor în stat.

B. Principiul bunei guvernări, conform căruia Guvernul trebuie să îsi stabilească actiuni clare, eficiente, pe baza unor obiective bine stabilite si de calitate, si să aibă capacitatea si flexibilitatea de a răspunde rapid necesitătilor sociale.

O Principiul responsabilitătii, care impune Guvernului obligatia de a formula politici publice si de a răspunde pentru eficienta si implementarea acestora, de a accepta si suporta consecintele neîndeplinirii acestei obligatii.

D. Principiul prevenirii săvârsirii actelor de coruptie, conform căruia identificarea anticipată si înlăturarea în timp util a premiselor aparitiei faptelor de coruptie sunt prioritare si imperative.

E. Principiul eficientei în combaterea coruptiei, care se bazează pe evaluarea continuă atât din punctul de vedere al rezultatelor concrete, cât si din punctul de vedere al managementului organizational.

F. Principiul cooperării si coerentei, în baza căruia institutiile implicate în prevenirea si combaterea coruptiei trebuie să coopereze îndeaproape, asigurând o conceptie coerentă asupra obiectivelor ce trebuie îndeplinite si a măsurilor ce urmează a fi luate.

G. Principiul transparentei, consultării societătii civile si al dialogului social, care impune, pe de o parte, transparenta procesului decizional, iar pe de altă parte, consultarea membrilor societătii civile în cadrul acestui proces.

H. Principiul participării, prin care se instituie asigurarea consultării si participării reprezentantilor actorilor interesati în faza de conceptie, elaborare si implementare a politicilor publice si a actelor normative. Actorii interesati pot fi atât din cadrul societătii civile, cât si de la nivelul institutiilor sau autoritătilor publice.

I. Principiul simplificării procedurilor administrative, care presupune facilitarea si simplificarea formalitătilor administrative, pe care un solicitant (persoană fizică sau juridică) este obligat să le execute în vederea respectării regulilor impuse de către autorităti.

J. Principiul calitătii serviciilor, care presupune definirea unor norme calitative si cantitative, adaptate nevoilor actuale ale societătii.

K. Principiul subsidiaritătii, potrivit căruia exercitarea competentelor se va face de către autoritatea administratiei publice locale situată la nivelul administrativ cel mai apropiat de cetătean si care dispune de capacitatea administrativă necesară.

L. Principiul profesionalismului, principiu potrivit căruia functionarii publici au obligatia de a îndeplini atributiile de serviciu cu responsabilitate, competentă, eficientă si corectitudine.

 

CAPITOLUL VI

Domenii prioritare, obiective si directii de actiune

 

Din informatiile oferite de la nivelul administratiei publice se constată existenta unor factori de risc similari, care, odată materializati, generează probleme specifice fiecărui sector. Din această constatare rezultă necesitatea unei abordări integrate a politicilor anticoruptie, atât din punct de vedere legislativ si institutional, cât si prin implementarea de instrumente si bune practici la nivelul administratiei publice locale si al sectoarelor vulnerabile.

DOMENIUL: INFORMARE, CONSTIENTIZARE, RESPON-SABILIZARE

Întărirea cooperării cu societatea civilă, încurajarea dialogului prin parteneriate public-privat, între reprezentantii Guvernului, sindicate, patronate, media si reprezentanti ai ONG-urilor, vor contribui în mod determinant la eliminarea unora dintre factorii de risc generatori de coruptie.

De asemenea, deosebit de importantă este informarea si sensibilizarea opiniei publice în legătură cu efectele pe termen mediu si lung generate de faptele de coruptie si prevenirea săvârsirii acestora.

Totodată, un accent deosebit trebuie pus pe măsurile ce vizează perfectionarea si formarea angajatilor, în vederea


cresterii gradului de constientizare a personalului propriu cu privire la riscurile asociate coruptiei.

Obiectivul 1. Cresterea gradului de informare a publicului cu privire la consecintele actelor de coruptie

Directii de actiune:

(i) promovarea dialogului cu societatea civilă, prin intensificarea implicării ei în proiecte si programe de constientizare a riscurilor asociate faptelor de coruptie; (ii) îmbunătătirea fluxului de informatii către mass-media si public privind activitătile de prevenire si combatere a coruptiei; (iii) continuarea campaniilor de informare a publicului cu privire la drepturile si obligatiile ce îi revin în relatia cu autoritătile si institutiile publice, în vederea stimulării unei atitudini civice anticoruptie.

Obiectivul 2. Cresterea gradului de responsabilizare a personalului propriu asupra riscurilor asociate coruptiei

Directii de actiune:

(i) organizarea de campanii de informare si sensibilizare a personalului propriu cu privire la efectele coruptiei;

(ii) adaptarea programelor de formare profesională a personalului în functie de vulnerabilitatea la faptele de coruptie specifice fiecărui domeniu si completarea modulelor de formare în mod corespunzător;

(iii) consolidarea si extinderea retelei consilierilor de etică.

DOMENIUL: SIMPLIFICAREA PROCEDURILOR ADMINI­STRATIVE

în cadrul reformei administratiei publice, simplificarea administrativă constituie elementul central al oricărui demers de modernizare. Simplificarea procedurilor administrative necesită colaborare, multă creativitate si tenacitate.

Prin simplificarea procedurilor administrative, cetăteanul va beneficia de servicii de calitate la standarde europene, într-un timp scurt, cu costuri minime, asadar: calitate, eficientă, celeritate. A simplifica înseamnă si dezvoltarea de servicii în sistem electronic, permitând un acces direct si mult mai rapid la informatii si servicii.

Asadar, în vederea cresterii eficientei si eficacitătii serviciilor publice, este absolut necesar să se ia în calcul utilizarea administratiei electronice ca un mijloc, printre cele mai importante, pentru realizarea obiectivelor privind simplificarea procedurilor administrative.

Obiectivul 3. Eliminarea barierelor administrative

Directii de actiune:

(i) elaborarea si introducerea de instrumente si standarde pentru îmbunătătirea activitătii autoritătilor publice; (ii) revizuirea procedurilor interne în vederea eliminării procedurilor redundante; (iii) analiza legislatiei specifice, în vederea eliminării factorilor legislativi si institutionali care limitează calitatea serviciilor publice si cresc gradul de vulnerabilitate la coruptie.

Obiectivul 4. Utilizarea tehnologiilor informatice în cadrul serviciilor publice

Directii de actiune:

(i) îmbunătătirea accesului publicului la informatii, prin oferirea acestora în sistem electronic; (ii) utilizarea noilor tehnologii ale informatiei în vederea cresterii transparentei si celeritătii la nivelul serviciilor publice; (iii) cresterea numărului de servicii publice disponibile în sistem electronic.

DOMENIUL: ANALIZE, STUDII, CERCETĂRI PRIVIND FENOMENUL CORUPTIEI

Principiul 18 din Rezolutia (97) 24 privind cele 20 de principii directoare pentru lupta împotriva coruptiei, adoptată la 6 noiembrie 1997 de Comitetul Ministrilor Consiliului Europei, încurajează efectuarea de studii în domeniul coruptiei.

Pentru a putea fundamenta pe termen lung orice fel de document strategic în acest domeniu este nevoie să se evalueze, în mod obiectiv si aprofundat, situatia actuală. Datorită evolutiilor socio-economice este necesară actualizarea studiilor si analizelor care stau la baza dezvoltării politicilor publice elaborate de Guvern.

Această abordare va contribui la adoptarea unor decizii viitoare în mod fundamentat, si nu pe baza unor concluzii insuficient argumentate. Acest demers va permite actiunea asupra cauzelor primare ale coruptiei, si nu numai tratarea sau diminuarea efectelor vizibile.

Ulterior, în baza acestor analize, se vor putea elabora si implementa viitoarele politici publice în domeniul administratiei publice centrale si locale, cu accent pe domeniile vulnerabile.

Obiectivul 5. Sprijinirea administratiei publice în vederea evaluării dimensiunii fenomenului de coruptie

Directii de actiune:

(i) realizarea de studii si analize de către organisme cu experientă în domeniu pentru identificarea cauzelor, factorilor si riscurilor asociate coruptiei la nivelul administratiei publice (independent pentru fiecare domeniu vizat, avându-se în vedere asigurarea participării si implicării active a tuturor actorilor sociali vizati si competenti, a beneficiarilor sectoarelor respective si a organizatiilor societătii civile);

(ii) realizarea de auditări independente ale institutiilor publice implicate.

Obiectivul 6. Adaptarea cadrului legislativ si a politicilor publice conform recomandărilor studiilor, analizelor si auditurilor independente

Directii de actiune:

(i) diseminarea concluziilor si recomandărilor studiilor, analizelor si auditărilor independente, pentru fiecare domeniu vizat; (ii) adaptarea politicilor publice, conform recomandărilor studiilor, analizelor si auditărilor independente.

DOMENIUL: TRANSPARENTĂ SI EFICIENTĂ

Capitalul uman constituie o resursă strategică în cadrul administratiei publice, indiferent că este vorba de administratia centrală sau locală. Eliminarea factorilor de risc generatori de coruptie specifici managementului resurselor umane se poate realiza printr-o crestere a transparentei proceselor de recrutare, selectie si promovare a personalului.

Semnalele venite de la nivelul sectoarelor vulnerabile si al administratiei publice locale au indicat necesitatea instituirii de măsuri în vederea cresterii transparentei si eficientei cheltuirii banului public, cu referire la procesul de achizitii publice.

Obiectivul 7. Cresterea transparentei în sistemul de management al resurselor umane

Directii de actiune:

(i) cresterea transparentei privind conditiile de recrutare si selectie a personalului din sursă externă; (ii) cresterea transparentei în procesul de promovare a personalului; (iii) îmbunătătirea sistemelor de carieră în sectoarele vulnerabile la coruptie.


Obiectivul 8. Gestionarea corectă a fondurilor publice

Directii de actiune:

(i) reducerea gradului de vulnerabilitate la coruptie prin îmbunătătirea procesului de achizitie publică; (ii) îmbunătătirea procesului decizional în vederea unei mai bune utilizări a fondurilor publice.

DOMENIUL: PREVENIREA SI COMBATEREA CORUPTIEI PRIN COMUNICARE SI COLABORARE

Comunicarea dintre autorităti, institutii si cetăteni constituie unul dintre indicatorii relevanti ai gradului de dezvoltare a societătii civile. Modul în care oamenii percep relatia lor cu institutiile publice poate influenta interesul si participarea populatiei la viata comunitătilor, articularea cerintelor reformei institutionale cu interesele particulare si/sau generale ale indivizilor.

Prevenirea fenomenului coruptiei se poate realiza prin implementarea unei politici de comunicare adecvate, care va avea ca efect o mai bună întelegere a obiectivelor si o acceptare mai usoară a măsurilor recomandate.

Combaterea fenomenului coruptiei se va putea realiza prin întărirea colaborării intra si interinstitutionale dintre institutiile cu atributii în domeniul combaterii coruptiei, dar si prin initierea si implementarea de măsuri care să ducă la o crestere a transparentei privind modul de aplicare/respectare a prevederilor legale.

Obiectivul 9. Sustinerea campaniilor de prevenire a fenomenului coruptiei

Directii de actiune:

(i) îmbunătătirea procesului de comunicare cu publicul;

(ii) dezvoltarea de parteneriate cu societatea civilă în vederea prevenirii actelor de coruptie.

Obiectivul 10. Combaterea fenomenului coruptiei prin întărirea colaborării intra si interinstitutionale si prin monitorizarea aplicării prevederilor legale

Directii de actiune:

(i) îmbunătătirea colaborării inter si intrainstitutionale;

(ii) monitorizarea aplicării prevederilor legale în vederea reducerii vulnerabilitătii la coruptie.

CAPITOLUL VII Rezultatele politicilor publice

DOMENIUL: INFORMARE, CONSTIENTIZARE, RESPON-SABILIZARE

O societate civilă mai bine informată, constientă de rolul ei privind participarea, proiectarea, angajarea, evaluarea si certificarea serviciilor publice, va avea ca efect o diminuare a faptelor de coruptie. întărirea cooperării cu societatea civilă, încurajarea dialogului prin parteneriate public-private, între reprezentantii guvernului, sindicate, patronate, media si ai reprezentantilor ONG-urilor, contribuie în mod decisiv la eliminarea unora dintre factorii de risc generatori de coruptie.

Această cooperare are un efect catalizator în etapa de prevenire a săvârsirii faptelor de coruptie, fiind posibilă doar prin concertarea eforturilor principalilor actori implicati.

Principiile etice care guvernează administratia publică vizează si standarde minime cu privire la comportamentul pe care trebuie să îl aibă toti cei care îsi desfăsoară activitatea în cadrul administratiei publice. Aceste principii includ: profesionalismul, impartialitatea, amabilitatea, încrederea, echitatea.

DOMENIUL: SIMPLIFICAREA PROCEDURILOR ADMINI­STRATIVE

Simplificarea procedurilor administrative constituie un mijloc de luptă împotriva coruptiei, având un rol semnificativ în reducerea acestui fenomen la nivelul administratie publice.

Efectul simplificării administrative este facilitarea raporturilor dintre administratie si cetătean, acest lucru reprezentând ratiunea de a fi a serviciilor publice, deoarece simplificând formalitătile administrative se reduc în mod proportional si sarcinile ce le corespund.

Simplificarea administrativă vizează atât ameliorarea reglementărilor existente (proces curativ) si conceperea de noi reglementări (proces preventiv), cât si identificarea de solutii alternative la reglementările existente (simplificarea procedurilor interne).

Utilizarea administratiei electronice duce la o simplificare efectivă a procedurilor, deoarece utilizatorul are acces direct la toate infomatiile, la o mai bună conectare a procedurilor între ele si la evitarea cererii repetate de date.

DOMENIUL: ANALIZE, STUDII, CERCETĂRI PRIVIND FENOMENUL CORUPTIEI

Studiile si analizele elaborate oferă un fundament solid pentru elaborarea/actualizarea documentelor de politici publice la nivelul sectoarelor vizate.

Recomandările formulate contribuie la adoptarea unor decizii viitoare, care vor permite actionarea asupra cauzelor primare ale coruptiei.

Analizele pe fiecare sector în parte permit o evaluare a amplitudinii fenomenului coruptiei, si, în consecintă, implementarea unor măsuri anticoruptie eficiente pe termen lung.

DOMENIUL: TRANSPARENTĂ SI EFICIENTĂ

Reforma managementului resurselor umane, în contextul luptei împotriva coruptiei, se desfăsoară într-un spectru larg, având ca scop o performantă mai bună si o responsabilitate definită de rezultate, un serviciu public eficient si transparent, bazat pe costuri minime.

Semnalele venite de la nivelul sectoarelor vulnerabile si al administratiei publice locale au indicat necesitatea instituirii de măsuri în vederea cresterii transparentei si eficientei cheltuirii banului public, cu referire la procesul de achizitii publice.

DOMENIUL: PREVENIREA SI COMBATEREA CORUPTIEI PRIN COMUNICARE SI COLABORARE

Preluarea opiniilor cetătenilor determină o ameliorare continuă a serviciilor oferite. Cetătenii au posibilitatea de a-si exprima opiniile si preferintele, fapt care va conduce la o crestere a eficacitătii administratiei.

Demersurile privitoare la calitate se înscriu în cadrul unui proces de ameliorare continuă, care are ca finalitate plasarea utilizatorului în centrul preocupărilor serviciilor publice.

Existenta unor proceduri democratice, bazate pe mecanisme concrete si permanente de punere în practică a unui sistem de preluare/ascultare a dorintelor cetătenilor, primirea si tratarea observatiilor si reclamatiilor si, nu în ultimul rând, reevaluarea modalitătilor de contact, a procesului de muncă si a organizării interne duc la ameliorarea relatiei cetătean - administratie.

Totodată, utilizatorul serviciilor publice este mai bine informat cu privire la canalele de acces, documentele necesare, termenele si modalitătile de utilizare a căilor de atac.

 


CAPITOLUL VIII

Rezultatele actiunilor

 

Obiectivul 1. Cresterea gradului de informare a publicului cu privire la consecintele actelor de coruptie

a) rapoarte de evaluare a actiunilor desfăsurate în parteneriat cu ONG-uri, sindicate, patronate;

b) asociatii profesionale;

c) rapoarte de monitorizare a aparitiilor în presa scrisă si audiovizuală;

d) rapoarte de evaluare a impactului acestor campanii;

e) materiale promotionale distribuite.

Obiectivul 2. Cresterea gradului de responsabilizare a personalului propriu asupra riscurilor asociate coruptiei

a) rapoarte de evaluare a sesiunilor de instruire derulate pe baza programelor actualizate si a tematicilor abordate;

b) acte normative/administrative adoptate.

Obiectivul 3. Eliminarea barierelor administrative

a) proceduri simplificate/revizuite si institutii care le implementează;

b) număr de institutii care au implementat instrumente de managementul calitătii totale;

c) număr de institutii care au implementat instrumente de managementul riscului;

d) rapoarte de monitorizare privind implementarea instrumentelor de managementul calitătii totale si managementul riscului;

e) acte administrative adoptate.

Obiectivul 4. Utilizarea tehnologiilor informatice în cadrul serviciilor publice

a) rapoarte de monitorizare privind numărul de accesări on-line ale serviciilor;

b) rapoarte de monitorizare a serviciilor oferite în sistem de ghiseu unic;

c) rapoarte de monitorizare a institutiilor ce oferă informatii în sistem electronic;

d) acte administrative adoptate.

Obiectivul 5. Sprijinirea administratiei publice în vederea evaluării dimensiunii fenomenului de coruptie

a) rapoarte de evaluare a studiilor si analizelor;

b) rapoarte de evaluare a auditărilor independente;

c) rapoarte privind recomandările formulate.

Obiectivul 6. Adaptarea cadrului legislativ si a politicilor publice conform recomandărilor studiilor, analizelor si auditurilor independente

a) raport de evaluare a campaniilor, întâlnirilor, seminariilor organizate;

b) politici publice si strategii adaptate si adoptate.

Obiectivul 7. Cresterea transparentei în sistemul de management al resurselor umane

a) raport de monitorizare a aparitiilor în presa scrisă centrală si locală privind organizarea concursurilor, conditiile de recrutare si selectie a personalului;

b) rapoarte anuale de monitorizare a stadiului de implementare a strategiilor de resurse umane;

c) rapoarte de monitorizare privind cresterea transparentei în procesul de promovare a personalului.

Obiectivul 8. Gestionarea corectă a fondurilor publice

a) rapoarte de monitorizare a documentelor publicate (programe anuale de investitii, achizitii, anunturi, rapoarte etc);

b) acte administrative adoptate.

Obiectivul 9. Sustinerea campaniilor de prevenire a fenomenului coruptiei

a) rapoarte elaborate cu privire la consultările cu societatea civilă;

b) materiale promotionale distribuite;

c) rapoarte de monitorizare a plângerilor si reclamatiilor înregistrate si rezolvate;

d) rezultatele evaluării sondajelor de opinie;

e) acte administrative adoptate.

Obiectivul 10. Combaterea fenomenului coruptiei prin întărirea colaborării intra si interinstitutionale si prin monitorizarea aplicării prevederilor legale

a) recomandări preluate în urma controalelor si auditărilor efectuate;

b) rapoarte de evaluare privind recomandările formulate;

c) acte normative adoptate.

 

CAPITOLUL IX

Indicatori

 

Conform Planului de actiune pentru implementarea strategiei.

 

CAPITOLUL X

Implicatii bugetare

 

Resursele necesare implementării strategiei pentru sectoarele vulnerabile si administratia publică locală vor fi asigurate la nivelul fiecărui sector din bugetele proprii si din finantări externe.

Astfel, bugetele destinate elaborării studiilor si analizelor pentru evaluarea nivelului coruptiei în sectoarele vulnerabile si administratia publică locală vor fi finantate si din fondurile programelor operationale.

La nivelul Ministerului Internelor si Reformei Administrative si pentru administratia publică locală, o serie de activităti cuprinse în planurile de actiune vor fi finantate atât din surse bugetare, cât si din bugetul Proiectului de Twinning PHARE 2006 „Continuarea luptei împotriva coruptiei în administratia publică” - RO/06/I B/J H/05.

 

CAPITOLUL XI

Implicatii juridice

 

Elaborarea de studii si analize în vederea evaluării dimensiunii fenomenului coruptiei la nivelul sectoarelor vizate va conduce, în baza recomandărilor formulate, la o reevaluare/adaptare a documentelor de politici publice sectoriale.

1. La nivelul Ministerului Internelor si Reformei Administrative sunt prevăzute modificări de ordin legislativ si administrativ pentru:

a) revizuirea standardelor si procedurilor privind identificarea si gestionarea riscurilor în activitatea structurilor din cadrul ministerului;

b) dezvoltarea unei metodologii generale de aplicare a Modelului Costului Standard pentru cetăteni;

c) îmbunătătirea cadrului normativ privind realizarea testelor de integritate la nivelul structurilor din cadrul ministerului;

d) elaborarea si implementarea de instrumente, tehnici si proceduri vizând motivarea profesională/educatională a personalului, pentru reducerea gradului de vulnerabilitate la actele de coruptie;

e) revizuirea responsabilitătilor legale ale consilierului de etică, în vederea eficientizării mecanismelor de cooperare si sprijin pentru functionarii publici;

f) îmbunătătirea procedurilor de achizitii publice;

g) extinderea competentelor Directiei Generale Anticoruptie, în vederea reducerii faptelor de coruptie de la nivelul administratiei publice locale si a cresterii încrederii cetătenilor în autoritătile si institutiile publice de interes local.


2. La nivelul autoritătilor publice locale sunt prevăzute modificări de ordin legislativ si administrativ pentru:

a) introducerea si diseminarea de instrumente în vederea cresterii eficientei si calitătii serviciilor oferite (managementul calitătii totale si managementul riscului);

b) simplificarea procedurilor si reducerea costurilor administrative ce vizează domeniul urbanistic;

c) introducerea/cresterea numărului de servicii oferite cetătenilor în sistem de ghiseu unic;

d) implementarea sistemului electronic de management al documentelor;

e) îmbunătătirea procedurilor de achizitii publice;

f) promovarea planificării strategice la nivelul autoritătilor publice locale;

g) asumarea unui set de angajamente (cartă/conventie) de către autorităti/institutii privind relatia cu cetăteanul (mod de primire, termene, mod de solutionare a solicitărilor).

3. La nivelul sectorului financiar-fiscal sunt prevăzute modificări de ordin legislativ si administrativ pentru:

a) introducerea si diseminarea de instrumente în vederea cresterii eficientei si calitătii serviciilor oferite (managementul calitătii totale si managementul riscului);

b) armonizarea normelor si instructiunilor interne cu prevederile Codului vamal al României si cu Regulamentul de aplicare al acestuia;

c) aprobarea statutului comisarului din Garda Financiară;

d) îmbunătătirea procedurilor de achizitii publice;

e) aprobarea planului de activitate de către vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, în vederea consolidării capacitătii de investigare de control intern la nivelul Autoritătii Nationale a Vămilor.

4. La nivelul sectorului sanitar sunt prevăzute modificări de ordin legislativ si administrativ pentru:

a) introducerea si diseminarea de instrumente în vederea cresterii eficientei si calitătii serviciilor oferite (managementul calitătii totale si managementul riscului);

b) definirea de noi standarde referitoare la calitatea serviciilor publice în sistemul de sănătate (conditii, termene etc);

c) definirea de noi ghiduri clinice si de tratament si a unor instrumente pentru monitorizarea comportamentului standardizat al cadrelor medicale în fata pacientilor cu nevoi similare de sănătate;

d) modificarea responsabilitătilor asistentului social, pentru protectia dreptului pacientului si promovarea serviciilor integrate medico-sociale;

e) crearea unui cadru legislativ si a unor mecanisme de supraveghere care să permită monitorizarea situatiilor de risc evidentiate (conflict de interese, marketing agresiv al companiilor etc);

f) modificarea cadrului legal în vederea cresterii performantei profesionale si rezistentei la fapte de coruptie (salarizarea în functie de performantele profesionale);

g) îmbunătătirea procedurilor de achizitii.

5. La nivelul sectorului educational sunt prevăzute modificări de ordin legislativ si administrativ pentru:

a) îmbunătătirea legislatiei prin introducerea de măsuri de prevenire a coruptiei în sistemul educational;

b) introducerea si diseminarea de instrumente în vederea cresterii eficientei si calitătii serviciilor oferite (managementul calitătii totale si managementul riscului);

c) îmbunătătirea procedurilor prin reevaluarea atributiilor pentru functiile existente la nivel universitar;

d) actualizarea manualelor de proceduri privind implementarea Ordinul ministrului finantelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entitătile publice si pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial, cu modificările si completările ulterioare;

e) actualizarea standardelor referitoare la calitatea în educatie;

f) simplificarea procedurilor privind recunoasterea si echivalarea diplomelor de studii;

g) înfiintarea compartimentelor de dezvoltare a carierei în învătământ si cercetare, în cadrul birourilor de orientare profesională existente în cadrul universitătilor;

h) elaborarea ghidurilor de carieră specifice pentru fiecare institutie de învătământ superior sau institutie la nivel central (Ministerul Educatiei Cercetării si Tineretului, Agentia Română pentru Asigurarea Calitătii în învătământul Superior, Centrul de Management pentru Finantarea învătământului Superior etc);

i) îmbunătătirea procedurilor de achizitii publice.

 

CAPITOLUL XII

Proceduri de monitorizare, evaluare

 

Prezenta strategie pentru sectoarele vulnerabile si administratia publică locală pe perioada 2008-2010 va fi monitorizată de Comitetul de monitorizare al strategiei, înfiintat prin decizie a primului-ministru, având următoarea componentă:

Presedinte: ministrul internelor si reformei administrative;

Vicepresedinte: secretarul de stat pentru reforma în administratia publică;

Membri:

- un reprezentant al Cancelariei Primului-Ministru;

- un reprezentant al Secretariatului General al Guvernului;

- un reprezentant al Unitătii Centrale pentru Reforma Administratiei Publice;

- un reprezentant al Directiei Generale Anticoruptie;

- un reprezentant al Ministerului Justitiei;

- un reprezentant al Ministerului Sănătătii Publice;

- un reprezentant al Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului;

- un reprezentant al Ministerului Economiei si Finantelor;

- un reprezentant al Federatiei Autoritătilor Locale din România.

Secretariatul Comitetului de monitorizare a strategiei va fi asigurat de către Unitatea Centrală pentru Reforma Administratiei Publice.

Comitetul de monitorizare a strategiei analizează stadiul implementării planului de actiune general si a planurilor de actiune sectoriale si propune măsuri de remediere a eventualelor deficiente, reunindu-se trimestrial sau ori de câte ori este nevoie.

Comitetul de monitorizare a strategiei adoptă decizii cu caracter de recomandare.

Ministrul internelor si reformei administrative are obligatia de a-l informa pe primul-ministru cu privire la deciziile adoptate.

 

CAPITOLUL XIII

Etape ulterioare si institutii responsabile

 

Instrumentul prin care se asigură implementarea strategiei sunt planurile de actiune, care contin obiective, măsuri, termene si institutii responsabile pentru implementarea măsurilor.

Institutiile responsabile au obligatia de a raporta Comitetului de monitorizare al strategiei stadiul implementării măsurilor.

Frecventa si modul de raportare, precum si structura rapoartelor de monitorizare, acolo unde este cazul, vor fi stabilite ulterior de Comitetul de monitorizare al strategiei, cu consultarea tuturor institutiilor implicate.

La sfârsitul perioadei de implementare va avea loc o evaluare finală a implementării strategiei, ce va evidentia gradul în care au fost îndeplinite obiectivele.

Planul de actiune general si planurile sectoriale, prezentate în anexele nr. 2, 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, constituie parte integrantă a prezentei strategii, urmând a fi actualizate semestrial.

 


ANEXA Nr.

 

PLAN DE ACTIUNE GENERAL

 

DOMENIUL: INFORMARE, CONSTIENTIZARE, RESPONSABILIZARE

Obiective

Directii de actiune

Actiuni si măsuri

Termen de realizare

Resurse

Responsabili

Indicatori de evaluare

1. Cresterea gradului de Informare a publicului cu privire la consecintele actelor de coruptie

1.1. Promovarea dialogului cu societatea civilă prin intensificarea implicării ei în proiecte si programe de constientizare a riscurilor asociate faptelor de coruptie;

1.1.1. Dezvoltarea de parteneriate cu societatea civilă în vederea promovării initiativelor anticoruptie;

Permanent

Resurse MSP Resurse MECT Resurse MIRA Resurse MEF Buget local si resurse extrabugetare

MSP

MECT

MIRA

MEF

Autorităti ale

administratiei publice

locale

Număr de parteneriate

initiate;

Număr de initiative

promovate;

 

 

1.1.2. Încheierea de protocoale/conventii între institutiile publice si sindicate/patronate/asoci­atii profesionale din sectoarele vulnerabile pentru asumarea unor standarde si măsuri anticoruptie;

Permanent

Resurse MSP Resurse MECT Resurse MIRA Resurse MEF Buget local si resurse extrabugetare

MSP

MECT

MIRA

MEF

Autorităti ale

administratiei publice

locale

Număr de protocoale

încheiate;

Număr de parteneriate

încheiate;

 

1.2. Îmbunătătirea fluxului de informatii către mass-media si public privind activitătile de prevenire si combatere a coruptiei;

1.2.1. Colaborarea cu asociatiile profesionale din domeniul mass-media prin:

- încheierea de protocoale/conventii de parteneriat între institutiile publice si media pentru dezvoltarea unei informări avizate a publicului;

- organizarea de mese rotunde/seminarii în vederea identificării celor mai potrivite metode/mijloace de informare a publicului;

- organizarea trimestrială de dezbateri publice pe tematici legate de coruptie;

Permanent

Resurse MSP Resurse MECT Resurse MIRA Resurse MEF Buget local si resurse extrabugetare

MSP

MECT

MIRA

MEF

Autorităti ale

administratiei publice

locale

Număr de

protocoale/conventii încheiate; Număr de actiuni comune desfăsurate; Număr de

metode/mijloace de informare implementate; Rapoarte elaborate si publicate în urma consultărilor cu societatea civilă;


 

 

 

1.2.2. Promovarea actiunilor anticoruptie cu respectarea regulilor privind confidentialitatea anchetelor si protectia datelor personale prin:

- prezentarea în mod sistematic prin intermediul mass-media a unor statistici privind numărul de cazuri semnalate, numărul de cazuri în curs de cercetare, numărul de cazuri solutionate, măsurile dispuse;

- publicarea/actualizarea pe site-ul institutiei a unor statistici privind numărul de cazuri semnalate, numărul de cazuri în curs de cercetare, numărul de cazuri solutionate, măsurile dispuse;

Permanent

Resurse MSP Resurse MECT Resurse MIRA Resurse MEF Buget local si resurse extrabugetare

MSP

MECT

MIRA

MEF

Autorităti ale

administratiei publice

locale

Număr de emisiuni/ore de emisie; Număr de aparitii în presa scrisă si audiovizuală; Site-uri actualizate cu informatiile solicitate comunicate de presă emise;

 

1.3. Continuarea campaniilor de informare a publicului cu privire la drepturile si obligatiile ce îi revin în relatia cu autoritătile si institutiile publice, în vederea stimulării unei atitudini civice anticoruptie;

1.3.1. Continuarea campaniilor de informare în privinta mijloacelor pe care cetăteanul le are la dispozitie pentru a sesiza si a obtine recunoasterea drepturilor sale (petitii, sesizări, telverde, reclamatii, actiuni în justitie) prin:

- campanii de presă cu tema „Functionarul public este la dispozitia dumneavoastră”;

- elaborare si diseminare brosuri privind definirea faptelor de coruptie si a modalitătilor de sesizare;

Permanent

Resurse MSP Resurse MECT Resurse MIRA Resurse MEF Buget local si resurse extrabugetare

MSP

MECT

MIRA

MEF

Autorităti ale

administratiei publice

locale

Număr de campanii desfăsurate; Rapoarte de evaluare a impactului acestor campanii;

Impactul campaniei evaluat sociologic; Număr de brosuri diseminate;


 

Obiective

Directii de actiune

Actiuni si măsuri

Termen de realizare

Resurse

Responsabili

Indicatori de evaluare

2. Cresterea gradului de responsablllzare a personalului propriu asupra riscurilor asociate coruptiei

2.1. Organizarea de campanii de informare si sensibilizare a personalului propriu cu privire la efectele coruptiei;

2.1.1. Program de formare si perfectionare a pregătirii personalului de conducere si/sau de executie de la nivelul institutiilor implicate, în domeniul prevenirii si combaterii coruptiei;

Anual

Resurse MSP Resurse MECT Resurse MIRA Resurse MEF Buget local si resurse extrabugetare

MSP

MECT

MIRA

MEF

Autorităti ale

administratiei publice

locale

Număr de

campanii/programe de

informare;

Tematică program de

formare si perfectionare

elaborată;

Număr de personal de

conducere si executie

instruit;

 

2.2. Adaptarea programelor de formare profesională a personalului, în functie de vulnerabilitatea la faptele de coruptie specifice fiecărui domeniu si completarea modulelor de formare în mod corespunzător;

2.2.1 Actualizarea curriculei privind cursurile de formare profesională a personalului din sectoarele vulnerabile, prin:

- includerea de programe de instruire distincte care au incidentă în dezvoltarea competentei profesionale si/sau conduita deontologică (achizitii publice, debutul în functia publică, egalitatea de sanse si tratament, deontologie profesională etc);

- includerea în programele deja existente a unor module/ teme dedicate analizei domeniilor, cauzelor aparitiei factorilor de risc specifici care pot genera/favoriza acte si fapte de coruptie;

Anual

Resurse MSP Resurse MECT Resurse MIRA Resurse MEF Buget local si resurse extrabugetare

MSP

MECT

MIRA

MEF

Autorităti ale

administratiei publice

locale

Număr de pachete/programe dezvoltate/implementate; Număr si categorii de beneficiari/an; Număr de tematici introduse; Număr de participanti la aceste sesiuni;

Număr de sesiuni de instruire derulate pe baza programelor actualizate;

 

 

2.2.2. Continuarea si dezvoltarea tematicilor specifice anticoruptie dezbătute în centrele de formare si perfectionare;

Permanent

Resurse MSP Resurse MECT Resurse MIRA Resurse MEF Buget local si resurse extrabugetare

MSP

MECT

MIRA

MEF

Autorităti ale

administratiei publice

locale

Număr de pachete/programe dezvoltate/implementate; Număr si categorii de beneficiari/an; Număr de tematici introduse;

Număr de participanti la aceste sesiuni; Număr de sesiuni de instruire derulate pe baza programelor actualizate;


 

 

2.3.Consolidarea si extinderea retelei consilierilor de etică.

2.3.1. Evaluarea statutului actual al retelei consilierilor de etică si identificarea principalelor probleme apărute în activitatea acestora;

Decembrie 2008

Resurse MIRA

MIRA

Număr de probleme

identificate;

Număr de recomandări

preluate;

 

 

2.3.2.Revizuirea responsabilitătilor legale ale consilierului de etică în vederea eficientizării mecanismelor de cooperare si sprijin pentru functionarii publici (de exemplu, unificarea atributiilor de consiliere etică si gestionare a declaratiilor de avere si interese în cadrul unui post unic, denumit consilier de etică);

August 2009

Resurse MIRA

MIRA

Proiect act normativ

elaborat;

Act normativ aprobat.

 

DOMENIUL: SIMPLIFICAREA PROCEDURILOR ADMINISTRATIVE

3. Eliminarea barierelor administrative

3.1. Elaborarea si introducerea de instrumente si standarde pentru îmbunătătirea activitătii autoritătilor publice;

3.1.1 Introducerea si

diseminarea

instrumentelor:

- Cadrul comun de autoevaluare al modului de functionare a institutiilor publice - CAF (managementul calitătii);

- manual de proceduri interne privind gestionarea riscurilor (managementul riscului);

Decembrie 2009

Resurse MSP Resurse MECT Resurse MIRA Resurse MEF Buget local si resurse extrabugetare

MSP

MECT

MIRA

MEF

Autorităti ale

administratiei publice

locale

Număr de instrumente implementate; Număr de manuale implementate; Număr de proceduri noi incluse în manuale; Număr de structuri care implementează instrumentele; Număr de ateliere de lucru desfăsurate; Număr de participanti; Număr de cursuri de formare desfăsurate;

 

 

3.1.2. Elaborarea unei metodologii de identificare si cuantificare a costurilor administrative nete suportate în principal de cetăteni, precum si găsirea solutiilorde simplificare administrativă (calculul costurilor identificarea sarcinilor administrative ce pot fi ajustate sau eliminate) Modelul Costului Standard pentru cetăteni;

Decembrie 2010

Resurse MIRA

MIRA

Metodologia modelului costului standard (MCS) elaborată


 

Obiective

Directii de actiune

Actiuni si măsuri

Termen de realizare

Resurse

Responsabili

Indicatori de evaluare

 

3.2. Revizuirea procedurilor interne în vederea eliminării procedurilor redundante;

3.2.1. Analiza mecanismelor interne în scopul identificării procedurilor inutile, pentru cresterea transparentei si reducerea costurilor administrative;

Aprilie 2009

Resurse MSP Resurse MECT Resurse MIRA Resurse MEF Buget local si resurse extrabugetare

MSP

MEF

MIRA

MECT

Autorităti ale

administratiei publice

locale

Număr de proceduri interne ce urmează a fi simplificate;

 

 

3.2.2. Elaborarea unor planuri de actiune în vederea introducerii noilor proceduri interne simplificate/revizuite;

Decembrie 2009

Resurse MSP Resurse MECT Resurse MIRA Resurse MEF Buget local si resurse extrabugetare

MSP

MECT

MIRA

MEF

Autorităti ale

administratiei publice

locale

Planuri de actiune

elaborate;

Număr de proceduri

interne revizuite si

simplificate;

 

 

3.2.3. Diseminarea planurilor de actiune si a liniilor directoare care stabilesc noile proceduri de lucru simplificate/ revizuite:

- la nivelul angajatilor;

- la nivelul cetătenilor;

- la nivelul institutiilor partenere/colaboratoare;

Ianuarie 2010

Resurse MSP Resurse MECT Resurse MIRA Resurse MEF Buget local si resurse extrabugetare

MSP

MECT

MIRA

MEF

Autorităti ale

administratiei publice

locale

Număr de ateliere de lucru desfăsurate; Număr de participanti; Număr de cursuri de formare desfăsurate;

 

 

3.2.4. Implementarea planurilor de actiune si a liniilor directoare care stabilesc noile proceduri de lucru simplificate/revizuite;

Iulie 2010

Resurse MSP Resurse MECT Resurse MIRA Resurse MEF Buget local si resurse extrabugetare

MSP

MECT

MIRA

MEF

Autorităti ale

administratiei publice

locale

Număr de planuri de actiuni implementate; Număr de proceduri simplificate/revizuite implementate; Număr de structuri care implementează noile proceduri simplificate;

 

3.3. Analiza legislatiei specifice, în vederea eliminării factorilor legislativi si institutionali care limitează calitatea serviciilor publice si cresc gradul de vulnerabilitate la coruptie;

3.3.1. Evaluarea legislatiei specifice în vederea identificării si eliminării mecanismelor care pot fi generatoare de coruptie la nivelul sectoarelor vulnerabile;

Iunie 2009

Resurse MSP Resurse MECT Resurse MIRA Resurse MEF

MSP MECT MIRA MEF

Număr de propuneri concrete de îmbunătătire a legislatiei;


 

 

 

3.3.2. Elaborare de proiecte de acte normative în vederea cresterii calitătii serviciilor publice si diminuării riscului asociat fenomenului de coruptie;

Martie 2010

Resurse MSP Resurse MECT Resurse MIRA Resurse MEF

MSP MECT MIRA MEF

Număr de proiecte de acte normative/ administrative elaborate si adoptate;

 

 

3.3.3. Măsurarea gradului de satisfactie a cetăteanului privind nivelul serviciilor oferite, prin elaborarea de studii/ anchete sociologice (sondaje de opinie, chestionare, interviuri);

Decembrie 2010

Resurse MSP Resurse MECT Resurse MIRA Resurse MEF

MSP MECT MIRA MEF

Studii si anchete elaborate si aplicate; Chestionare/sondaje de opinie elaborate si aplicate;

Rapoarte asupra concluziilor studiilor si anchetelor;

4. Utilizarea tehnologiilor Informatice în cadrul serviciilor publice

4.1. Îmbunătătirea accesului publicului la informatii prin oferirea acestora în sistem electronic;

4.1.1. Actualizarea informatiilor de interes general oferite în format electronic;

Permanent

Resurse MSP Resurse MECT Resurse MIRA Resurse MEF Buget local si resurse extrabugetare

MSP

MECT

MIRA

MEF

Autorităti ale

administratiei publice

locale

Site-uri actualizate;

 

4.2. Utilizarea noilor tehnologii ale informatiei în vederea cresterii transparentei si celeritătii la nivelul serviciilor publice;

4.2.1. Introducerea sistemului electronic de management al documentelor:

- repartizare si monitorizare electronică a documentelor;

- procesarea electronică a petitiilor;

- crearea unei interfete electronice în vederea unei informări rapide a petentilor cu privire la stadiul dosarelor;

Ianuarie 2010

Resurse MSP Resurse MECT Resurse MIRA Resurse MEF Buget local si resurse extrabugetare

MSP

MECT

MIRA

MEF

Autorităti ale

administratiei publice

locale

Sistem electronic de management al documentelor, implementat si utilizat;

 

4.3. Cresterea numărului de servicii publice disponibile în sistem electronic;

4.3.1. Extinderea prezentării în format electronic a formularelor si procedurilor în vederea completării si transmiterii acestora on-line;

Permanent

Resurse MSP Resurse MECT Resurse MIRA Resurse MEF Buget local si resurse extrabugetare

MSP

MECT

MIRA

MEF

Autorităti ale

administratiei publice

locale

Număr de formulare postate on-line; Număr de persoane care au accesat servicii on-line;


 

Obiective

Directii de actiune

Actiuni si măsuri

Termen de realizare

Resurse

Responsabili

Indicatori de evaluare

 

 

4.3.2. Extinderea tipurilor

de servicii oferite

cetătenilor în sistem de ghiseu unic;

Permanent

Resurse MSP

Resurse MECT

Resurse MIRA Resurse MEF Buget local si resurse extrabugetare

MSP

MECT

MIRA

MEF

Autorităti ale

administratiei publice

locale

Număr de servicii publice

oferite în sistem de

ghiseu unic.

 

DOMENIUL: ANALIZE, STUDII, CERCETĂRI PRIVIND FENOMENUL CORUPTIEI

Obiective

Directii de actiune

Actiuni si măsuri

Termen de realizare

Resurse

Responsabili

Indicatori de evaluare

5. Sprijinirea administratiei publice în vederea evaluării dimensiunii fenomenului de coruptie

5.1. Realizarea de studii, analize de către organisme cu experientă în domeniu, pentru identificarea cauzelor, factorilor si riscurilor asociate coruptiei la nivelul administratiei publice (independent pentru fiecare domeniu de vizat, avându-se în vedere asigurarea participării si implicării active a tuturor actorilor sociali vizati si competenti, a beneficiarilor sectoarelor respective si a organizatiilor societătii civile);

5.1.1. Elaborare de studii, analize pentru evaluarea nivelului coruptiei în sectoarele vulnerabile si administratia publică locală;

Iunie 2009

Resurse MSP Resurse MECT Resurse MIRA Resurse MEF Resurse extrabugetare (Plan operational)

MSP MECT MIRA MEF

Număr de studii, analize realizate; Rapoarte privind concluziile studiilor si auditărilor;

 

5.2. Realizarea de auditări independente ale institutiilor publice implicate;.

5.1.2. Realizarea de auditări independente ale institutiilor publice implicate pentru evaluarea nivelului coruptiei în sectoarele vulnerabile si administratia publică locală;

Iunie 2009

Resurse MSP Resurse MECT Resurse MIRA Resurse MEF Resurse extrabugetare (Plan operational)

MSP MECT MIRA MEF

Număr de auditări independente realizate; Rapoarte privind concluziile auditărilor;

6. Adaptarea cadrului legislativ si a politicilor publice conform recomandărilor studiilor, analizelor sl auditurllor Independente

6.1. Diseminarea concluziilor si recomandărilor studiilor, analizelor si auditărilor independente, pentru fiecare domeniu vizat;

6.1.1. Organizare de mese

rotunde/seminarii/ campanii în vederea diseminării

rezultatelor/

recomandări­lor

la nivelul institutiilor din sectoarele vizate;

Decembrie 2009

Resurse MSP Resurse MECT Resurse MIRA Resurse MEF

MSP MECT MIRA MEF

Număr de campanii, întâlniri, seminarii, mese rotunde organizate;


 

 

6.2. Adaptarea politicilor

publice, conform

recomandărilor studiilor,

analizelor si auditărilor independente.

6.2.1. Elaborare de

strategii sectoriale/

politici

publice în baza

recomandărilor formulate;

Aprilie 2010

Resurse MSP

Resurse MECT

Resurse MIRA

Resurse MEF

MSP

MECT

MIRA

MEF

Număr de politici publice,

strategii adaptate.

 

DOMENIUL: TRANSPARENTĂ SI EFICIENTĂ

7. Cresterea transparentei în sistemul de management al resurselor umane

7.1. Cresterea transparentei privind conditiile de recrutare si selectie a personalului din sursă externă

7.1.1 Extinderea modalitătilor de informare cu privire la posturile vacante, organizarea concursurilor, conditiilor de recrutare si selectie a personalului;

Permanent

Resurse MSP Resurse MECT Resurse MIRA Resurse MEF Buget local si resurse extrabugetare

MSP

MECT

MIRA

MEF

Autorităti ale

administratiei publice

locale

Forme/modalităti de informare utilizate pentru promovarea concursurilor; Număr de afisări la avizierul institutiilor; Număr de postări pe site-ul institutiilor; Număr de aparitii în presa scrisă centrală si locală;

 

 

7.1.2. Revizuirea conditiilor de recrutare si selectie a personalului - introducerea testelor de integritate;

Permanent

Resurse MSP Resurse MECT Resurse MIRA Resurse MEF

MSP MECT MIRA MEF

Număr de institutii care utilizează testele de integritate;

 

7.2. Cresterea transparentei în procesul de promovare a personalului;

7.2.1 Afisarea posturilor vacante, conditiilor generale si specifice utilizate în vederea promovării personalului (la avizierul institutiei, directia de resurse umane, intranet, site-ul institutiei, notă/ buletin de informare difuzat de directiile de resurse umane);

Permanent

Resurse MSP Resurse MECT Resurse MIRA Resurse MEF Buget local si resurse extrabugetare

MSP

MECT

MIRA

MEF

Autorităti ale

administratiei publice

locale

Forme/modalităti de informare utilizate pentru promovarea concursurilor; Conditii generale si specifice afisate/postate; Număr de posturi vacante afisate/postate;

 

7.3. Îmbunătătirea sistemelor de carieră în sectoarele vulnerabile la coruptie

7.3.1 Elaborarea si actualizarea strategiilor de dezvoltare a resurselor umane;

Decembrie 2008

Resurse MSP Resurse MECT Resurse MIRA Resurse MEF

MSP MECT MIRA MEF

Strategii elaborate, actualizate si implementate;

 

 

7.3.2 Monitorizarea implementării strategiei de dezvoltare a resurselor umane;

Permanent

Resurse MSP Resurse MECT Resurse MIRA Resurse MEF

MSP MECT MIRA MEF

Rapoarte anuale de monitorizare a stadiului de implementare a strategiei;


 

Obiective

Directii de actiune

Actiuni si măsuri

Termen de realizare

Resurse

Responsabili

Indicatori de evaluare

 

 

7.3.3 Elaborare de planuri de carieră individuale;

Iunie 2009

Resurse MSP Resurse MECT Resurse MIRA Resurse MEF

MSP MECT MIRA MEF

Număr de planuri de carieră elaborate;

 

 

7.3.4 Elaborarea si implementarea ghidurilor de carieră specifice pentru fiecare institutie;

Septembrie 2009

Resurse MSP Resurse MECT Resurse MIRA Resurse MEF

MSP MECT MIRA MEF

Număr de ghiduri de carieră elaborate; Număr de sesiuni de instruire desfăsurate pentru implementarea acestor ghiduri;

 

 

7.3.5. Dezvoltarea mecanismelor care să permită

rotatia/redistribuirea personalului;

Permanent

Resurse MSP Resurse MECT Resurse MIRA Resurse MEF

MSP MECT MIRA MEF

Procent din totalul personalului supus mobilitătii profesionale;

8. Gestionarea corectă a fondurilor publice

8.1. Reducerea gradului de vulnerabilitate la coruptie prin

îmbunătătirea procesului de achizitie publică;

8.1.1. Îmbunătătirea procedurilor de achizitii publice prin introducerea în caietul de sarcini si a criteriului: „oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnic”;

Martie 2009

Resurse MSP Resurse MECT Resurse MIRA Resurse MEF Buget local si resurse extrabugetare

MSP

MECT

MIRA

MEF

Autorităti ale

administratiei publice

locale

Număr de acte administrative adoptate (ordin de ministru, dispozitii);

 

 

8.1.2.Afisarea pesite-ul ministeruiui, pe site-urile institutiilor subordonate, precum si la avizierul institutiilor a:

- Programului anual al investitiilor;

- Programului anual al achizitiilor publice; - achizitiilor ce depăsesc valoarea de 10.000 euro anual;

- anunturilor de intentie, anunturilor de participare;

- Raportului anual privind atribuirea contractelor de achizitii publice;

Anual

Resurse MSP Resurse MECT Resurse MIRA Resurse MEF Buget local si resurse extrabugetare

MSP

MECT

MIRA

MEF

Autorităti ale

administratiei publice

locale

Număr de documente publicate (programe anuale de investitii, achizitii, anunturi, rapoarte etc);

 

8.2. Îmbunătătirea procesului decizional în vederea unei mai bune utilizări a fondurilor publice.

8.2.1. Promovarea planificării strategice;

Anual

Buget local si resurse extrabugetare

Autorităti ale administratiei publice locale

Număr de planuri strategice elaborate si adoptate;

 

 

8.2.2. Promovarea proceselor decizionale participative.

Permanent

Buget local si resurse extrabugetare

Autorităti ale administratiei publice locale

Număr de întâlniri consultative; Număr de decizii adoptate.


DOMENIUL: PREVENIREA SI COMBATEREA CORUPTIEI PRIN COMUNICARE SI COLABORARE

9. Sustinerea campaniilor de prevenire a fenomenului coruptiei.

9.1. Îmbunătătirea procÎesului de comunicare cu publicul;

9.1.1. Elaborare si implementare set de angajamente (cartă/conventie) asumate de către institutii privind relatia cu cetăteanul:

- angajamente privind modul de primire (crearea unui cadru care să reglementeze în mod clar accesul petentilor la serviciile de specialitate);

- facilitarea accesului la servicii prin: primire atentă si amabilă (contactul direct, telefonic, electronic si postal), răspuns la cerere într-un termen prestabilit, îmbunătătirea modului de organizare a audientelor;

Mai 2009

Resurse MSP Resurse MECT Resurse MIRA Resurse MEF Buget local si resurse extrabugetare

MSP

MECT

MIRA

MEF

Autorităti ale

administratiei publice

locale

Cartă elaborată si implementată; Număr de servicii publice care au introdus carta;

 

 

9.1.2. Efectuarea de sondaje de opinie pentru măsurarea gradului de satisfactie a cetătenilor cu privire la calitatea serviciilor publice după implementarea noilor angajamente;

Februarie 2010

Resurse MSP Resurse MECT Resurse MIRA Resurse MEF

MSP MECT MIRA MEF

Număr de sondaje de opinie efectuate; Rezultatele evaluării sondajelor de opinie;

 

 

9.1.3. Punerea la dispozitia publicului a unor noi modalităti de sesizare a faptelor de coruptie;

Permanent

Resurse MSP Resurse MECT Resurse MIRA Resurse MEF Buget local si resurse extrabugetare

MSP

MECT

MIRA

MEF

Autorităti ale

administratiei publice

locale

Număr de plângeri/reclamatii înregistrate si rezolvate;

 

 

9.1.4. Editare de brosuri/pliante/afise pentru informarea cetătenilor cu privire la termenele, procedurile si documentele necesare accesării unor servicii publice;

Permanent

Resurse MSP Resurse MECT Resurse MIRA Resurse MEF Buget local si resurse extrabugetare

MSP

MECT

MIRA

MEF

Autorităti ale

administratiei publice

locale

Număr de

brosuri/pliante/afise elaborate si distribuite/prezentate;


 

Obiective

Directii de actiune

Actiuni si măsuri

Termen de realizare

Resurse

Responsabili

Indicatori de evaluare

 

9.2. Dezvoltarea de parteneriate cu societatea civilă în vederea prevenirii actelor de coruptie;

9.2.1. Îmbunătătirea comunicării cu societatea civilă privind aspectele care vizează prevenirea actelor de coruptie;

Permanent

Resurse MSP Resurse MECT Resurse MIRA Resurse MEF Buget local si resurse extrabugetare

MSP

MECT

MIRA

MEF

Autorităti ale

administratiei publice

locale;

Număr de parteneriate

initiate;

Număr de măsuri

concrete propuse sau

promovate;

Număr de măsuri

implementate;

Număr de persoane

participante;

Număr de grupuri

înfiintate;

Număr de institutii

participante;

10. Combaterea fenomenului coruptiei prin întărirea colaborării Intra sl Interlnstltutlonale sl prin monitorizarea aplicării prevederilor legale.

10.1. Îmbunătătirea colaborării inter si intrainstitutionale;

10.1.1. Îmbunătătirea colaborării cu alte institutii ale statului cu atributii în lupta împotriva coruptiei;

Permanent

Resurse MSP Resurse MECT Resurse MIRA Resurse MEF

MSP MECT MIRA MEF

Număr de protocoale încheiate; Număr de actiuni organizate în comun;

 

 

10.1.2. Încheierea de protocoale de colaborare în vederea realizării de schimburi de date între diverse institutii ale administratiei publice, pentru a elimina redundanta informatiilor solicitate cetătenilor;

Permanent

Resurse MSP Resurse MECT Resurse MIRA Resurse MEF Buget local si resurse extrabugetare

MSP

MECT

MIRA

MEF

Autorităti ale

administratiei publice

locale

Număr de protocoale încheiate; Număr de actiuni organizate în comun;

 

10.2. Monitorizarea aplicării prevederilor legale în vederea reducerii vulnerabilitătii la coruptie.

10.2.1. Eficientizarea activitătilor de control intern prin:

- instituirea obligativitătii de executare a unui audit anual în vederea evaluării gradului de vulnerabilitate la coruptie în cadrul fiecărei institutii publice (audit de sistem);

- controale în vederea identificării posibilelor incompatibilităti sau conflicte de interese în care s-ar putea afla angajatii;

Permanent

Resurse MSP Resurse MECT Resurse MIRA Resurse MEF Buget local si resurse extrabugetare

MSP

MECT

MIRA

MEF

Autorităti ale

administratiei publice

locale

Număr de institutii care

au instituit obligativitatea

auditării anuale privind

vulnerabilitatea la

coruptie;

Număr de rapoarte de

evaluare;

Număr de recomandări;

 

 

 

10.2.2. Eficientizarea activitătilor de control extern prin monitorizarea efectuată de către autoritătile de reglementare în domeniu;

Permanent

Resurse MSP Resurse MECT Resurse MIRA Resurse MEF Buget local si resurse extrabugetare

MSP

MECT

MIRA

MEF

Autorităti ale

administratiei publice

locale

Număr de rapoarte de

evaluare;

Număr de recomandări.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 2A

 

PLAN DE ACTIUNE SECTORIAL MINISTERUL INTERNELOR SI REFORMEI ADMINISTRATIVE

 

DOMENIUL: INFORMARE, CONSTIENTIZARE, RESPONSABILIZARE

Obiective

Directii de actiune

Actiuni si măsuri

Termen de realizare

Resurse

Responsabili

Indicatori de evaluare

1. Cresterea gradului de Informare a publicului cu privire la consecintele actelor de coruptie

1.1. Promovarea dialogului cu societatea civilă prin intensificarea implicării ei în proiecte si programe de constientizare a riscurilor asociate faptelor de coruptie;

întărirea parteneriatelor cu societatea civilă în procesul de prevenire si combatere a coruptiei (de exemplu: consolidarea si extinderea activitătii Centrului National pentru Integritate);

Decembrie 2008

Resurse: Ministerul Internelor si Reformei Administrative Resurse extrabugetare

Ministerul Internelor si Reformei Administrative: - Centrul National pentru Integritate;

Număr de parteneriate initiate; Număr de măsuri concrete propuse sau promovate; Număr de măsuri implementate; Număr de persoane participante; Număr de grupuri înfiintate; Număr de institutii participante;

 

 

Eficientizarea activitătii Directiei Generale Anticoruptie, în vederea cresterii interactiunii dintre societatea civilă si structurile ministerului;

Decembrie 2008

Resurse: Ministerul Internelor si Reformei Administrative Buget Proiect de Twinning PHARE 2005 Dezvoltarea Directiei Generale Anticoruptie

Ministerul Internelor si Reformei Administrative;

Număr de parteneriate initiate; Număr de măsuri concrete propuse sau promovate; Număr de măsuri implementate; Număr de persoane participante; Număr de grupuri înfiintate; Număr de institutii participante;

 

 

Derularea de proiecte în colaborare cu ONG-uri la nivel teritorial, în vederea promovării integritătii la nivelul institutiilor publice;

Permanent

Resurse: Ministerul Internelor si Reformei Administrative Resurse extrabugetare

Ministerul Internelor si Reformei Administrative:

- structuri subordonate;

- Centrul National pentru Integritate;

Număr de parteneriate initiate; Număr de măsuri concrete propuse sau promovate; Număr de măsuri implementate; Număr de persoane participante; Număr de grupuri înfiintate; Număr de institutii participante;


 

Obiective

Directii de actiune

Actiuni si măsuri

Termen de realizare

Resurse

Responsabili

Indicatori de evaluare

 

 

Dezvoltarea de programe de voluntariat (programul de voluntariat al CNI) la un număr mai mare de institutii publice si unităti de învătământ, cum ar fi: Academia de Politie „Alexandru Ioan Cuza”; Scoala de Politie „Vasile Lascăr” - Câmpina; Scoala Militară de Jandarmi „Alexandru Ghica” - Drăgăsani, prin efectuarea de stagii de practică pentru studenti, organizarea de evenimente destinate promovării integritătii la nivelul studentilor, vizite de studiu, simpozioane, prezentări etc.

Periodic

Resurse: Ministerul Internelor si Reformei Administrative Resurse extrabugetare

- Ministerul Internelor si Reformei Administrative

- Centrul National pentru Integritate;

Număr de participanti la programe de voluntariat; Număr de institutii/unităti de învătământ participante la programele de voluntariat; Număr de evenimente organizate;

 

1.2. Îmbunătătirea fluxului de informatii către mass-media si public privind activitătile de prevenire si combatere a coruptiei;

Colaborarea cu asociatiile profesionale din domeniul mass-media prin:

- încheierea de protocoale/conventii de parteneriat între institutiile publice si media pentru dezvoltarea unei informări avizate a publicului;

- organizarea de mese rotunde/seminarii în vederea identificării celor mai potrivite metode/mijloace de informare a publicului;

- organizarea trimestrială de dezbateri publice pe tematici legate de coruptie;

Permanent

Resurse: Ministerul Internelor si Reformei Administrative

Ministerul Internelor si Reformei Administrative:

- Directia Generală Anticoruptie;

- Directia comunicare si relatii publice;

Număr de

protocoale/conventii încheiate; Număr de actiuni comune desfăsurate; Număr de metode/mijloace de informare implementate;


 

 

 

Promovarea actiunilor anticoruptie, cu respectarea regulilor privind confidentialitatea anchetelor si protectia datelor personale prin:

- prezentarea în mod sistematic prin intermediul mass-media a unor statistici privind numărul de cazuri semnalate, numărul de cazuri în curs de cercetare, numărul de cazuri solutionate, măsurile dispuse;

- publicarea/ actualizarea pe site-ul institutiei a unor statistici privind numărul de cazuri semnalate, numărul de cazuri în curs de cercetare, numărul de cazuri solutionate, măsurile dispuse;

Permanent

Resurse: Ministerul Internelor si Reformei Administrative

Ministerul Internelor si Reformei Administrative:

- Directia Generală Anticoruptie;

- Directia comunicare si relatii publice;

Număr de emisiuni/ore de emisie; Număr de aparitii în presa scrisă si audiovizuală; Site-uri actualizate cu informatiile solicitate; Comunicate de presă emise;

 

1.3. Continuarea campaniilor de informare a publicului cu privire la drepturile si obligatiile ce îi revin în relatia cu autoritătile si institutiile publice, în vederea stimulării unei atitudini civice anticoruptie;

Diversificarea canalelor de informare a societătii civile: website, buletin informativ (tipărit anual si electronic trimestrial), tipărituri punctuale (afise, pliante), call-center;

Permanent

Resurse: Ministerul Internelor si Reformei Administrative

Ministerul Internelor si Reformei Administrative: - Directia comunicare si relatii publice;

Număr de materiale tipărite, postate; Canale de informare utilizate;

 

 

Continuarea campaniilor de informare a publicului cu privire la modalitătile de sesizare a faptelor de coruptie:

- informarea populatiei cu privire la responsabilitătile si modalitătile de contactare a Oficiului National pentru Protectia Martorilor;

- crearea de mecanisme si instrumente pentru consolidarea Oficiului National pentru Protectia Martorilor;

Permanent

Resurse: Ministerul Internelor si Reformei Administrative

- Ministerul Internelor si Reformei Administrative

- Oficiul National pentru Protectia Martorilor

Campanii desfăsurate;

Număr de petitii/cazuri

solutionate;

Comunicate de presă

emise;

Număr de protocoale

încheiate;


 

Obiective

Directii de actiune

Actiuni si măsuri

Termen de realizare

Resurse

Responsabili

Indicatori de evaluare

2. Cresterea gradului de responsablllzare a personalului propriu asupra riscurilor asociate coruptiei

2.1. Organizarea de campanii de informare si sensibilizare a personalului propriu cu privire la efectele coruptiei;

Program de formare si perfectionare a pregătirii conducătorilor de structuri din cadrul ministerului si a structurilor subordonate, în domeniul prevenirii si combaterii coruptiei;

Decembrie 2008

Resurse: Ministerul Internelor si Reformei Administrative

Ministerul Internelor si Reformei Administrative: - Directia Generală Anticoruptie;

Tematică program de

formare si perfectionare

elaborata;

Număr de personal de

conducere instruit;

 

2.2. Adaptarea programelor de formare profesională a personalului în functie de vulnerabilitatea la faptele de coruptie specifice fiecărui domeniu si completarea modulelor de formare în mod corespunzător;

Actualizarea curriculei privind cursurile de formare profesională a personalului din sectoarele vulnerabile prin: - includerea de programe de instruire distincte care au incidentă în dezvoltarea competentei profesionale si/sau conduita deontologică (achizitii publice, debutul în functia publică, egalitatea de sanse si tratament, deontologie profesională etc); - includerea în programele deja existente a unor module/teme dedicate analizei domeniilor, cauzelor aparitiei factorilor de risc specifici care pot genera/favoriza acte si fapte de coruptie;

Anual

Resurse: Ministerul Internelor si Reformei Administrative

Ministerul Internelor si Reformei Administrative Institutul National de Administratie

Tematică program de

formare si perfectionare

elaborata;

Număr de personal de

conducere instruit;

 

2.3. Consolidarea si extinderea retelei consilierilor de etică.

Evaluarea stadiului actual al retelei consilierilorde etică si identificarea principalelor probleme apărute în activitatea acestora;

Decembrie 2008

Resurse: Agentia Natională a Functionarilor Publici

Agentia Natională a Functionarilor Publici;

Evaluare realizată; Număr de recomandări;

 

 

Revizuirea

responsabilitătilor legale ale consilierului de etică în vederea eficientizării mecanismelor de cooperare si sprijin pentru functionarii publici (de exemplu: unificarea atributiilor de consiliere etică si gestionare a declaratiilor de avere si interese în cadrul unui post unic, denumit consilier de etică);

August 2009

Resurse: Agentia Natională a Functionarilor Publici

Agentia Natională a Functionarilor Publici;

Număr de recomandări preluate; Proiect act normativ elaborat; Act normativ aprobat.


DOMENIUL: SIMPLIFICAREA PROCEDURILOR ADMINISTRATIVE

Obiective

Directii de actiune

Actiuni si măsuri

Termen de realizare

Resurse

Responsabili

Indicatori de evaluare

3. Eliminarea barierelor administrative

3.1. Elaborarea si introducerea de instrumente si standarde pentru îmbunătătirea activitătii autoritătilor publice;

Revizuirea standardelor si procedurilor privind identificarea si gestionarea riscurilor în activitatea structurilor din cadrul ministerului;

Decembrie 2009

Resurse: Ministerul Internelor si Reformei Administrative

Ministerul Internelor si Reformei Administrative: - Directia Generală Anticoruptie;

Standarde revizuite; Număr de proceduri identificate si implementate;

 

 

Dezvoltarea unei metodologii generale de aplicare a Modelului costului standard pentru cetăteni;

Decembrie 2010

Resurse: Ministerul Internelor si Reformei Administrative Resurse extrabugetare

Ministerul Internelor si Reformei Administrative: Unitatea centrală pentru reforma administratiei publice;

Metodologie elaborată;

 

3.2. Revizuirea procedurilor interne în vederea eliminării procedurilor redundante;

Analiza procedurilor

interne în scopul

simplificării/îmbunătătirii

procedurilor:

- elaborarea manualelor

de proceduri simplificate;

Decembrie 2009

Resurse: Ministerul Internelor si Reformei Administrative

Ministerul Internelor si Reformei Administrative: toate structurile;

Manuale elaborate;

 

 

Diseminarea procedurilor simplificate în cadrul reuniunilor de grup cu personalul institutiei;

Aprilie 2009

Resurse: Ministerul Internelor si Reformei Administrative

Ministerul Internelor si Reformei Administrative: toate structurile;

Număr de proceduri diseminate;

 

3.3. Analiza legislatiei specifice, în vederea eliminării factorilor legislativi si institutionali care limitează calitatea serviciilor publice si cresc gradul de vulnerabilitate la coruptie;

Evaluarea cadrului normativ privind realizarea testelor de integritate;

Decembrie 2008

Resurse: Ministerul Internelor si Reformei Administrative

Ministerul Internelor si Reformei Administrative

- Directia Generală Anticoruptie;

- Directia generală management resurse umane;

Raport de evaluare publicat;

 

 

Îmbunătătirea cadrului normativ privind realizarea testelor de integritate la nivelul structurilor din cadrul ministerului;

Decembrie 2008

Resurse: Ministerul Internelor si Reformei Administrative

Ministerul Internelor si Reformei Administrative:

- Directia Generală Anticoruptie;

- Directia generală management resurse umane;

Act

normativ/administrativ

publicat;

 

 

Măsurarea gradului de satisfactie a cetăteanului privind nivelul serviciilor oferite, prin elaborarea de studii/anchete sociologice (sondaje de opinie, chestionare, interviuri);

Decembrie 2009

Resurse: Ministerul Internelor si Reformei Administrative

Ministerul Internelor si Reformei Administrative: toate structurile;

Studii si anchete elaborate si aplicate; Chestionare/sondaje de opinie elaborate si aplicate; Rapoarte asupra concluziilor studiilor si anchetelor; Număr de propuneri implementate.


 

Obiective

Directii de actiune

Actiuni si măsuri

Termen de realizare

Resurse

Responsabili

Indicatori de evaluare

4. Utilizarea tehnologiilor informatice în cadrul serviciilor publice

4.1. Îmbunătătirea accesului publicului la informatii prin oferirea acestora în sistem electronic;

Actualizarea informatiilor de interes general oferite în format electronic;

Permanent

Resurse: Ministerul Internelor si Reformei Administrative

Ministerul Internelor si Reformei Administrative: - Directia comunicare si relatii publice;

Site actualizat;

 

4.3. Cresterea numărului de servicii publice disponibile în sistem electronic;

Extinderea prezentării în format electronic a formularelor si procedurilor în vederea completării si transmiterii acestora on-line;

Permanent

Resurse: Ministerul Internelor si Reformei Administrative

Ministerul Internelor si Reformei Administrative

Număr de formulare postate on-line; Număr de persoane care au accesat servicii on-line.

 

DOMENIUL: ANALIZE, STUDII, CERCETĂRI PRIVIND FENOMENUL CORUPTIEI

Obiective

Directii de actiune

Actiuni si măsuri

Termen de realizare

Resurse

Responsabili

Indicatori de evaluare

5. Sprijinirea administratiei publice în vederea evaluării dimensiunii fenomenului de coruptie

5.1. Realizarea de studii, analize de către organisme cu experientă în domeniu, pentru identificarea cauzelor, factorilor si riscurilor asociate coruptiei la nivelul administratiei publice;

Realizarea de studii de caz referitoare la functionarii din cadrul ministerului care au comis fapte de coruptie (fapte penale si abateri disciplinare grave generatoare de fapte de coruptie);

Periodic

Resurse: Ministerul Internelor si Reformei Administrative Resurse extrabugetare

- Ministerul Internelor si Reformei Administrative (Directia Generală Anticoruptie si structurile unde au fost constatate fapte de coruptie)

Număr de studii de caz realizate;

Chestionare/sondaje de opinie elaborate si aplicate;

Rapoarte asupra concluziilor studiilor si anchetelor;

 

 

Elaborare de studii/anchete sociologice (sondaje de opinie, chestionare, interviuri) în rândul personalului ministerului privind perceptia asupra fenomenului coruptiei în cadrul institutiei;

Decembrie 2008

Resurse: Ministerul Internelor si Reformei Administrative

Ministerul Internelor si Reformei Administrative:

- Directia Generală Anticoruptie;

- Centrul de Psihosociologie;

Număr de studii de caz realizate;

Chestionare/sondaje de opinie elaborate si aplicate;

Rapoarte asupra concluziilor studiilor si anchetelor;

 

 

Realizarea unui studiu/analize pentru determinarea factorilor de risc si a vulnerabilitătilor care determină sau favorizează săvârsirea infractiunilor de coruptie la nivelul ministerului si al structurilor subordonate;

Decembrie 2010

Resurse: Ministerul Internelor si Reformei Administrative Resurse extrabugetare

Ministerul Internelor si Reformei Administrative: - Directia Generală Anticoruptie;

Număr de studii de caz realizate;

Chestionare/sondaje de opinie elaborate si aplicate;

Rapoarte asupra concluziilor studiilor si anchetelor;


 

 

 

Elaborare studiu diagnostic privind nivelul fenomenului de coruptie în administratia publică locală;

Martie 2009

Resurse: Ministerul Internelor si Reformei Administrative Resurse extrabugetare

Ministerul Internelor si Reformei Administrative:

- Directia generală pentru comunităti locale, zone asistate, ajutor de stat si parteneriat cu structurile asociative;

- Directia generală pentru relatiile cu institutiile prefectului;

- Unitatea Centrală pentru Reforma Administratiei Publice;

- Directia pentru serviciile publice deconcentrate;

Studiu realizat.

6. Adaptarea cadrului legislativ sl a politicilor publice conform recomandărilor studiilor, analizelor sl auditărilor Independente

6.1. Diseminarea concluziilor si recomandărilor studiilor, analizelor si auditărilor independente, pentru fiecare domeniu vizat;

Organizarea de mese rotunde/seminarii la nivelul ministerului si institutiilor subordonate, în vederea diseminării rezultatelor/

recomandărilor formulate în studiile/analizele efectuate;

Decembrie 2009

Resurse: Ministerul Internelor si Reformei Administrative

Ministerul Internelor si Reformei Administrative: structuri subordonate;

Număr de întâlniri,

seminarii, mese rotunde

organizate;

Număr de recomandări

diseminate;

 

 

Analiza rezultatelor studiului diagnostic si diseminarea

recomandărilor formulate la nivelul autoritătilor locale si a structurilor asociative;

Ianuarie 2010

Resurse: Ministerul Internelor si Reformei Administrative

Ministerul Internelor si Reformei Administrative:

- Asociatia Comunelor din România;

- Asociatia Oraselor din România;

- Asociatia Municipiilor din România;

Număr de întâlniri,

seminarii, mese rotunde

organizate;

Număr de recomandări

diseminate;

 

6.2. Adaptarea politicilor publice, conform recomandărilor studiilor, analizelor si auditărilor independente.

Revizuirea documentului de politici publice si a planului de actiune aferent privind măsurile de prevenire si combatere a coruptiei în baza recomandărilor formulate pentru structurile ministerului;

Aprilie 2010

Resurse: Ministerul Internelor si Reformei Administrative

Ministerul Internelor si Reformei Administrative:

- Directia Generală Anticoruptie;

- Unitatea de politici publice;

Document revizuit;


 

Obiective

Directii de actiune

Actiuni si măsuri

Termen de realizare

Resurse

Responsabili

Indicatori de evaluare

 

 

Elaborarea la nivelul

ministerului a unui

document de politici publice privind măsurile de prevenire si combatere a coruptiei în baza recomandărilor formulate si a planului de actiune aferent, pentru administratia publică locală

 

 

Aprilie 2010

Resurse: Ministerul

Internelor si Reformei

Administrative

Ministerul Internelor si

Reformei Administrative:

- Directia Generală Anticoruptie;

- Unitatea de politici publice;

- Directia generală pentru comunităti locale, zone asistate, ajutor de stat si parteneriat cu structurile asociative;

- Directia generală

pentru relatiile cu institutiile prefectului;

- Unitatea Centrală pentru Reforma Administratiei Publice;

- Directia pentru serviciile publice deconcentrate;

- Unitatea Centrală pentru Reforma Administratiei Publice;

Document de politică

publică/strategie

elaborat.

 

DOMENIUL: TRANSPARENTĂ SI EFICIENTĂ

Obiective

Directii de actiune

Actiuni si măsuri

Termen de realizare

Resurse

Responsabili

Indicatori de evaluare

7. Cresterea transparentei în sistemul de management al resurselor umane

7.1. Cresterea transparentei privind conditiile de recrutare si selectie a personalului din sursă externă;

Extinderea modalitătilor de informare cu privire la posturile vacante, organizarea concursurilor, conditiilor de recrutare si selectie a personalului la nivelul ministerului si a structurilor subordonate;

Permanent

Resurse: Ministerul Internelor si Reformei Administrative

Ministerul Internelor si Reformei Administrative - Directia generală management resurse umane;

Forme/modalităti de informare utilizate pentru promovarea

concursurilor; Număr de afitări la avizier; Număr de postări pe site-ul ministerului; Număr de aparitii în presa scrisă centrală si locală;

 

 

Realizarea si implementarea unui test psihologic de integritate, aplicabil în procesul de recrutare si selectie a personalului;

Decembrie 2010

Resurse: Ministerul Internelor si Reformei Administrative

Ministerul Internelor si Reformei Administrative

- Directia Generală Anticoruptie;

- Centrul de Psihosociologie;

Număr de persoane testate;


 

 

7.2. Cresterea transparentei în procesul de promovare a personalului;

Afisarea posturilor vacante, conditiilor generale si specifice utilizate în vederea promovării personalului (la avizier, pe site-ul ministerului,

nota/buletin de informare);

Decembrie 2009

Resurse: Ministerul Internelor si Reformei Administrative

Ministerul Internelor si Reformei Administrative: - Directia generală management resurse umane;

Forme/modalităti de informare utilizate pentru promovarea concursurilor; Număr de afisări la avizier;

Număr de postări pe site-ul ministerului; Număr de aparitii în presa scrisă centrală si locală;

 

7.3. Îmbunătătirea sistemelor de carieră în sectoarele vulnerabile la coruptie;

Elaborarea si implementarea de instrumente, tehnici si proceduri vizând motivarea

profesională/

educatională a personalului pentru reducerea gradului de vulnerabilitate la actele de coruptie;

Decembrie 2009

Resurse: Ministerul Internelor si Reformei Administrative

Ministerul Internelor si Reformei Administrative:

- Directia Generală Anticoruptie;

- Directia generală management resurse umane;

Număr de instrumente, tehnici si proceduri elaborate si implementate;

 

 

Analiza fezabilitătii măsurilor privind rotatia personalului (la nivel de executie si conducere);

Decembrie 2009

Resurse: Ministerul Internelor si Reformei Administrative

Ministerul Internelor si Reformei Administrative:

- Directia Generală Anticoruptie;

- Directia generală management resurse umane;

Analiză efectuată;

 

 

Extinderea domeniilor în care se poate aplica rotatia personalului si stabilirea clară a conditiilor în care aceasta se realizează;

Decembrie 2009

Resurse: Ministerul Internelor si Reformei Administrative

Ministerul Internelor si Reformei Administrative

- Directia Generală Anticoruptie;

- Directia generală management resurse umane;

Procent din totalul personalului (la nivel de executie si conducere) supus mobilitătii profesionale;

8. Gestionarea corectă a fondurilor publice

8.1. Reducerea gradului de vulnerabilitate la coruptie prin

îmbunătătirea procesului de achizitie publică;

Îmbunătătirea procedurilor de achizitii publice prin introducerea în caietul de sarcini si a criteriului: „oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnic”;

Martie 2009

Resurse: Ministerul Internelor si Reformei Administrative

Ministerul Internelor si Reformei Administrative: - Directia generală management logistic si administrativ;

Număr de acte administrative adoptate (ordin de ministru, dispozitii etc);


 

Obiective

Directii de actiune

Actiuni si măsuri

Termen de realizare

Resurse

Responsabili

Indicatori de evaluare

 

 

Afisarea pe site-ul ministerului, pe site-urile institutiilor subordonate, precum si la avizierul institutiilor a:

- Programului anual al investitiilor;

- Programului anual al achizitiilor publice;

- achizitiilor ce depăsesc valoarea de 10.000 euro anual;

- anunturilor de intentie, anunturilor de participare;

- Raportului anual privind atribuirea contractelor de achizitii publice;

Anual

Resurse: Ministerul Internelor si Reformei Administrative

Ministerul Internelor si Reformei Administrative:

- Directia generală management logistic si administrativ;

- Directia comunicare si relatii publice;

Număr de documente publicate (programe anuale de investitii, achizitii, anunturi, rapoarte etc).

 

DOMENIUL: PREVENIREA SI COMBATEREA CORUPTIEI PRIN COMUNICARE SI COLABORARE

Obiective

Directii de actiune

Actiuni si măsuri

Termen de realizare

Resurse

Responsabili

Indicatori de evaluare

9. Sustinerea campaniilor de prevenire a fenomenului coruptiei

9.1. Îmbunătătirea procesului de comunicare cu publicul;

Constituirea unui Registru de declarare a cadourilor;

Decembrie 2009

Resurse: Ministerul Internelor si Reformei Administrative

Ministerul Internelor si Reformei Administrative: - Directia Generală Anticoruptie;

Registrul de declarare a cadourilor implementat;

 

 

Introducerea registrului oficial de petitii si sugestii, înseriat si autocopiant, la nivelul tuturor structurilor ministerului;

Decembrie 2009

Resurse: Ministerul Internelor si Reformei Administrative

Ministerul Internelor si Reformei Administrative

Număr de structuri care au introdus registrul;

 

 

Extinderea sistemului telefonic gratuit (call-center), specializat pe receptionarea si solutidnare/redirectionarea apelurilor privind faptelor de coruptie din întregul sector public

Decembrie 2010

Resurse: Ministerul Internelor si Reformei Administrative

Ministerul Internelor si Reformei Administrative:

- Directia Generală Anticoruptie;

- Directia generală pentru comunicatii si tehnologia informatiei.

Call-center functional;

 

9.2. Dezvoltarea de parteneriate cu societatea civilă în vederea prevenirii actelor de coruptie;

Îmbunătătirea comunicării cu societatea civilă privind aspectele care vizează prevenirea actelor de coruptie;

Permanent

Resurse: Ministerul Internelor si Reformei Administrative

Ministerul Internelor si Reformei Administrative Directia Generală Anticoruptie;

Număr de parteneriate initiate; Număr de măsuri concrete propuse sau promovate; Număr de măsuri implementate; Număr de persoane participante; Număr de grupuri înfiintate; Număr de institutii participante.


 

10. Combaterea fenomenului coruptiei prin întărirea colaborării Intra sl Interlnstltutlonale sl prin monitorizarea aplicării prevederilor legale

10.1. Îmbunătătirea colaborării inter si intrainstitutionale;

Informarea periodică a conducătorilor structurilor ministerului privind riscurile în materie de coruptie identificate si propuneri pentru prevenirea lor;

Periodic

Resurse: Ministerul Internelor si Reformei Administrative

Ministerul Internelor si Reformei Administrative: - Directia Generală Anticoruptie;

Număr de informări elaborate;

 

 

încheierea de protocoale de colaborare în vederea realizării de schimburi de date cu institutii ale administratiei publice, pentru a elimina redundanta informatiilor solicitate cetătenilor;

Decembrie 2009

Resurse: Ministerul Internelor si Reformei Administrative

Ministerul Internelor si Reformei Administrative:

Număr de protocoale încheiate; Număr de actiuni organizate în comun; Număr de institutii implicate;

 

10.2. Monitorizarea aplicării prevederilor legale în vederea reducerii vulnerabilitătii la coruptie.

Executarea unui audit anual privind vulnerabilitatea la coruptie, la nivelul structurilor subordonate (audit de sistem);

Aprilie 2009

Resurse: Ministerul Internelor si Reformei Administrative

Ministerul Internelor si Reformei Administrative:

- Directia Generală Anticoruptie;

- Directia generală audit intern;

Număr de controale

efectuate;

Număr de recomandări;

Număr de institutii

auditate;

 

 

Efectuarea de controale în vederea identificării incompatibilitătilor sau conflictelor de interese în care s-ar putea afla angajatii;

Permanent

Resurse: Ministerul Internelor si Reformei Administrative

Ministerul Internelor si Reformei Administrative:

- Directia Generală Anticoruptie;

- Agentia Natională a Functionarilor Publici;

- Directia generală audit intern;

Număr de activităti; Număr de recomandări; Număr sesizări adresate ANI;

 

 

Efectuarea de verificări (privind organizarea, functionarea, transparenta etc.) la serviciile publice deconcentrate;

Semestrial

Resurse: Secretariatul General al Guvernului

Secretariatul General al Guvernului - Departamentul de control al Guvernului

Număr de controale

efectuate;

Număr de recomandări;

Număr de institutii

verificate;

 

 

Efectuarea de verificări (privind organizarea, functionarea, transparenta etc.) la institutia prefectului;

Semestrial

Resurse: Secretariatul General al Guvernului Resurse: Ministerul Internelor si Reformei Administrative

Secretariatul General al Guvernului - Departamentul de control al Guvernului Corpul de control al Ministerului Internelor si Reformei Administrative;

Număr de controale

efectuate;

Număr de recomandări;


 

Obiective

Directii de actiune

Actiuni si măsuri

Termen de realizare

Resurse

Responsabili

Indicatori de evaluare

 

 

Amendarea cadrului normativ pentru extinderea competentelor Directiei Generale Anticoruptie, în vederea reducerii faptelor de coruptie de la nivelul administratiei publice locale si cresterii încrederii cetătenilor în autoritătile si institutiile publice de interes local.

Decembrie 2008

Resurse: Ministerul Internelor si Reformei Administrative

Ministerul Internelor si Reformei Administrative: - Directia Generală Anticoruptie;

Act normativ adoptat.

 

ANEXA Nr. 2B

 

PLAN DE ACTIUNE SECTORIAL ADMINISTRATIE PUBLICĂ LOCALĂ DOMENIUL: INFORMARE, CONSTIENTIZARE, RESPONSABILIZARE

 

Obiective

Directii de actiune

Actiuni si măsuri

Termen de realizare

Resurse

Responsabili

Indicatori de evaluare

1. Cresterea gradului de Informare a publicului cu privire la consecintele actelor de coruptie

1.1. Promovarea dialogului cu societatea civilă prin intensificarea implicării ei în proiecte si programe de constientizare a riscurilor asociate faptelor de coruptie;

Dezvoltarea de parteneriate cu societatea civilă în vederea promovării initiativelor anticoruptie; Identificarea de bune practici în relatia administratie publică locală-comunitate si sustinerea mecanismelor de consultare publică;

Permanent

Resurse: Ministerul

Internelor si Reformei

Administrative

Bugete locale si resurse

extrabugetare

Ministerul Internelor si Reformei Administrative Centrul National de Integritate Autorităti ale administratiei publice locale;

Număr de parteneriate

initiate;

Număr de initiative

promovate;

Număr de bune practici

identificate;

Număr de consultări

publice organizate;

 

1.2. Îmbunătătirea fluxului de informatii către mass-media si public privind activitătile de prevenire si combatere a coruptiei;

Colaborarea cu asociatiile

profesionale/

reprezentanti din domeniul mass-media prin:

- încheierea de protocoale/conventii de parteneriat între autoritătile administratiei publice locale si mass-media de la nivel local/central, în vederea unei informări avizate a publicului;

- organizarea trimestrială de dezbateri publice pe tematici legate de coruptie;

Permanent

Bugete locale si resurse extrabugetare

Autorităti ale administratiei publice locale;

Număr de

protocoale/conventii organizate; Număr de actiuni comune desfăsurate; Număr de dezbateri publice organizate;


 

 

 

Promovarea actiunilor anticoruptie, cu respectarea regulilor privind confidentialitatea anchetelor si protectia datelor personale, prin:

- prezentarea în mod sistematic prin intermediul mass-media la nivel central si local a unor statistici privind numărul de cazuri semnalate, numărul de cazuri în curs de cercetare, numărul de cazuri solutionate, măsurile dispuse;

- publicarea/ actualizarea pe site-ul institutiei a unor statistici privind numărul de cazuri semnalate si măsurile dispuse;

Permanent

Bugete locale si resurse extrabugetare

Autorităti ale administratiei publice locale

Număr de emisiuni/ore de emisie; Număr de aparitii în presa scrisă si audiovizuală; Site-uri actualizate cu informatiile solicitate, comunicate de presă emise;

 

1.3. Continuarea campaniilor de informare a publicului cu privire la drepturile si obligatiile ce îi revin în relatia cu autoritătile si institutiile publice, în vederea stimulării unei atitudini civice anticoruptie;

Informarea cetătenilor cu privire la mijloacele pe care le au la dispozitie pentru a sesiza si a obtine recunoasterea drepturilor lor (petitii, sesizări, tel verde, reclamatii, actiuni în justitie);

Campanii de presă cu tema „Functionarul public este la dispozitia dumneavoastră”; Elaborarea si diseminarea de pliante, afise/fluturasi/brosuri privind definirea faptelor de coruptie si a modalitătilor de sesizare;

Permanent

Bugete locale si resurse extrabugetare

Autorităti ale administratiei publice locale; Centrul National pentru Integritate

Număr de campanii desfăsurate; Număr de brosuri diseminate;

2. Cresterea gradului de responsabilizare a personalului propriu asupra riscurilor asociate coruptiei

2.1. Organizarea de campanii de informare si sensibilizare a personalului propriu cu privire la efectele coruptiei;

2.1.1. Program de formare si perfectionare a pregătirii personalului de conducere si/sau de executie de la nivelul institutiilor implicate, în domeniul prevenirii si combaterii coruptiei;

Anual

Resurse MSP Resurse MECT Resurse MIRA Resurse MEF Buget local si resurse extrabugetare

MSP

MECT

MIRA

MEF

Autorităti ale

administratiei publice

locale

Număr de

campanii/programe de informare; Tematică program formare si perfectionare elaborată; Număr de personal de conducere si executie instruit.


DOMENIUL: SIMPLIFICAREA PROCEDURILOR ADMINISTRATIVE

Obiective

Directii de actiune

Actiuni si măsuri

Termen de realizare

Resurse

Responsabili

Indicatori de evaluare

3. Eliminarea barierelor administrative

3.1. Elaborarea si introducerea de instrumente si standarde pentru îmbunătătirea activitătii autoritătilor publice;

Introducerea si

diseminarea

instrumentelor:

- Cadrul comun de autoevaluare a modului de functionare a institutiilor publice - CAF (managementul calitătii);

- manual de proceduri interne privind gestionarea riscurilor (managementul riscului);

Decembrie 2009

Bugete locale

Autorităti ale administratiei publice locale

Număr de instrumente implementate; Număr de manuale implementate; Număr de proceduri noi incluse în manuale; Număr de structuri care implementează instrumentele; Număr de ateliere de lucru desfăsurate; Număr de participanti; Număr de cursuri de formare desfăsurate;

 

3.2. Revizuirea procedurilor interne în vederea eliminării procedurilor redundante;

Inventarierea avizelor/

autorizatiilor/

aprobărilor la nivelul autoritătilor administratiei publice locale;

Iulie 2008

Bugete locale

Autorităti ale administratiei publice locale;

Număr avize/autorizatii/ aprobări inventariate;

 

 

Analiza procedurilor de eliberare de

avize/autorizatii/

aprobări în scopul eliminării etapelor

inutile/redundante si reducerii costurilor administrative (de exemplu, domeniul urbanismului);

Iunie 2009

Bugete locale

Autorităti ale administratiei publice locale;

Număr de etape

eliminate;

Număr de proceduri

simplificate;

Număr de zile cu care

s-a redus durata

procedurilor;

Număr de documente

eliminate;

 

 

Diseminarea noilor

proceduri

simplificate/revizuite:

- la nivelul angajatilor;

- la nivelul cetătenilor;

- la nivelul institutiilor partenere/

colaboratoare;

Septembrie 2009

Bugete locale

Autorităti ale administratiei publice locale;

Număr de ateliere de lucru desfăsurate; Număr de participanti;

 

 

Implementarea noilor

proceduri

simplificate/revizuite;

Aprilie 2010

Bugete locale

Autorităti ale administratiei publice locale;

Număr de proceduri simplificate/revizuite implementate; Număr de structuri care implementează noile proceduri simplificate;

 

3.3. Analiza legislatiei specifice, în vederea eliminării factorilor legislativi si institutionali care limitează calitatea serviciilor publice si cresc gradul de vulnerabilitate la coruptie;

Evaluarea procedurilor administrative în ceea ce priveste implementarea legislatiei cu privire la urbanism si identificarea dificultătilor practice si a zonelor vulnerabile la coruptie

Martie 2008

Bugete locale Resurse: Ministerul Internelor si Reformei Administrative

Autorităti ale

administratiei publice

locale

Ministerul Internelor si

Reformei Administrative

Analiză efectuată; Număr de zone vulnerabile identificate; Număr de recomandări formulate;

 

 

Implementarea recomandărilor care decurg din evaluarea legislativă si institutională

Martie 2010

Bugete locale Resurse: Ministerul Internelor si Reformei Administrative

Autorităti ale

administratiei publice

locale

Ministerul Internelor si

Reformei Administrative

Număr de recomandări implementate;

4. Utilizarea tehnologiilor informatice în cadrul serviciilor publice

4.1. Îmbunătătirea accesului publicului la informatii prin oferirea acestora în sistem electronic;

Actualizarea informatiilor de interes general oferite în format electronic (de exemplu, declaratii de avere si de interese, informatii cu privire la termenele, procedurile si documentele necesare accesării unor servicii publice);

Permanent

Bugete locale

Autorităti ale administratiei publice locale;

Site-uri actualizate; Număr de oficiali publici care au obligatia de a depune declaratii de avere si interese; Număr de declaratii de avere si interese depuse;

 

4.2. Utilizarea noilor tehnologii ale informatiei în vederea cresterii transparentei si celeritătii la nivelul serviciilor publice;

Introducerea sistemului electronic de management al documentelor:

- repartizarea si monitorizarea electronică a documentelor;

- procesarea electronică a petitiilor;

- crearea unei interfete electronice în vederea unei informări rapide a petentilor cu privire la stadiul dosarelor;

Ianuarie 2010

Bugete locale si extrabugetare

Autorităti ale administratiei publice locale;

Sistem electronic de management al documentelor implementat si utilizat;

 

4.3. Cresterea numărului de servicii publice disponibile în sistem electronic;

Extinderea prezentării în format electronic a formularelor în vederea transmiterii acestora on-line, precum si a informatiilor privind procedura urmată în solutionarea solicitării, termene, documente necesare si mentionarea legislatiei ce reglementează activitatea respectivă;

Permanent

Bugete locale

Autorităti ale administratiei publice locale;

Număr de formulare postate on-line; Număr de persoane care au accesat servicii on-line;

 

 

 

Introducerea/

cresterea numărului

de servicii oferite cetătenilor în sistem

de ghiseu unic;

Decembrie 2009

Bugete locale si resurse extrabugetare

Autorităti ale administratiei publice locale;

Număr de recomandări

preluate;

Număr de servicii publice oferite în sistem de

ghiseu unic

nou-introduse.

 

CONTINUAREA ÎN PAGINA A 2-A