PAGINA A 2-A

 

 

DOMENIUL: ANALIZE, STUDII, CERCETĂRI PRIVIND FENOMENUL CORUPTIEI

Obiective

Directii de actiune

Actiuni si măsuri

Termen de realizare

Resurse

Responsabili

Indicatori de evaluare

6. Adaptarea cadrului

legislativ si a politicilor

publice conform

recomandărilor

studiilor, analizelor si

auditărilor

independente

6.1. Diseminarea

concluziilor si

recomandărilor studiilor,

analizelor si auditărilor

independente, pentru

fiecare domeniu vizat;

Analiza rezultatelor

studiului diagnostic si

diseminarea

recomandărilor formulate

la nivelul autoritătilor

locale si al structurilor

asociative;

Ianuarie 2010

Resurse: Ministerul

Internelor si Reformei

Administrative

Bugete locale si resurse

extrabugetare

Ministerul Internelor si

Reformei Administrative

Asociatia Comunelor din România

Asociatia Oraselor din

România

Asociatia Municipiilor din România

Număr de întâlniri,

seminarii, mese rotunde

organizate;

Număr de recomandări

diseminate.

 

DOMENIUL: TRANSPARENTĂ SI EFICIENTĂ

Obiective

Directii de actiune

Actiuni si măsuri

Termen de realizare

Resurse

Responsabili

Indicatori de evaluare

7. Cresterea transparentei în sistemul de management al resurselor umane

7.1. Cresterea transparentei privind conditiile de recrutare si selectie a personalului din sursă externă

Extinderea modalitătilor de informare cu privire la posturile vacante, organizarea concursurilor, conditiilor de recrutare si selectie a personalului;

Permanent

Bugete locale

Autorităti ale administratiei publice locale;

Număr de posturi vacante scoase la concurs/an; Număr de posturi vacante care au fost afisate la avizierul sau pe site-ul institutiilor; Număr de aparitii în presa scrisă centrală si locală;

 

7.2. Cresterea transparentei în procesul de promovare a personalului;

Afisarea posturilor vacante, a conditiilor generale si specifice utilizate în vederea promovării personalului (la avizierul institutiei, compartimentul de resurse umane, intranet, site-ul institutiei, notă/buletin de informare difuzată/difuzat de compartimentul de resurse umane);

Permanent

Bugete locale

Autorităti ale administratiei publice locale;

Forme/modalităti de informare utilizate pentru promovarea concursurilor; Conditii generale si specifice afisate/postate; Număr de posturi vacante scoase la concurs/an; Număr de posturi vacante afisate/postate;


 

7.3. Îmbunătătirea sistemelor de carieră în sectoarele vulnerabile la coruptie

Elaborarea/actualizarea planurilor de dezvoltare a resurselor umane;

Decembrie 2008

Bugete locale

Autorităti ale administratiei publice locale;

Planuri de dezvoltare a resurselor umane elaborate/actualizate si implementate;

 

 

Monitorizarea implementării planurilor de dezvoltare a resurselor umane;

Permanent

Bugete locale

Autorităti ale administratiei publice locale;

Rapoarte semestriale de monitorizare a stadiului de implementare a planurilor de dezvoltare;

8. Gestionarea corectă a fondurilor publice

8.1. Reducerea gradului de vulnerabilitate la coruptie prin

îmbunătătirea procesului de achizitie publică;

Îmbunătătirea procedurilor de achizitii publice prin introducerea în caietul de sarcini si a criteriului „oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnic”;

Martie 2009

Buget local si resurse extrabugetare

Autorităti ale administratiei publice locale;

Număr de acte administrative adoptate (dispozitii etc);

 

 

Afisarea pe site-ul ministerului, pe site-urile institutiilor subordonate, precum si la avizierul institutiilor a:

- Programului anual al investitiilor;

- Programului anual al achizitiilor publice;

- achizitiilor ce depăsesc valoarea de 10.000 euro anual;

- anunturilor de intentie, anunturilor de participare;

- Raportului anual privind atribuirea contractelor de achizitii publice;

Anual

Buget local si resurse extrabugetare

Autorităti ale administratiei publice locale;

Număr de documente publicate (programe anuale de investitii, achizitii, anunturi, rapoarte etc); Număr de achizitii publice realizate;

 

8.2. Îmbunătătirea procesului decizional în vederea unei mai bune utilizări a fondurilor publice.

Promovarea planificării strategice la nivelul autoritătilor publice locale;

Anual

Buget local si resurse extrabugetare

Autorităti ale administratiei publice locale;

Număr de planuri strategice elaborate si adoptate;

 

 

Organizarea de întâlniri cu reprezentantii comunitătii locale, în vederea elaborării proiectelor de strategii/planuri de dezvoltare care privesc întreaga comunitate

Permanent

Buget local si resurse extrabugetare

Autorităti ale administratiei publice locale.

Număr de întâlniri consultative; Număr de decizii adoptate.


DOMENIUL: PREVENIREA SI COMBATEREA CORUPTIEI PRIN COMUNICARE SI COLABORARE

Obiective

Directii de actiune

Actiuni si măsuri

Termen de realizare

Resurse

Responsabili

Indicatori de evaluare

9. Sustinerea campaniilor de prevenire a fenomenului coruptiei

9.1. Îmbunătătirea procesului de comunicare cu publicul;

Asumarea (elaborare si implementare) unui set de angajamente (carta/conventie) de către autorităti/institutii privind relatia cu cetăteanul:

- angajamente privind modul de primire (crearea unui cadru care să reglementeze în mod clar accesul petentilor la serviciile de specialitate);

- facilitarea accesului la servicii prin: primire atentă si amabilă (contactul direct, telefonic, electronic si postal), răspuns la cerere într-un termen prestabilit, îmbunătătirea modului de organizare a audientelor;

Mai 2009

Bugete locale si resurse extrabugetare

Autorităti ale administratiei publice locale;

Angajamente elaborate si implementate; Număr de

autorităti/servicii publice care si-au asumat angajamente;

 

 

Punerea la dispozitia publicului a unor modalităti de sesizare cu privire la conduita functionarilor din institutie (formulare, registru de sesizări);

Septembrie 2008

Bugete locale

Autorităti ale administratiei publice locale;

Număr de plângeri/reclamatii înregistrate si rezolvate; Număr de sanctiuni aplicate

 

 

Editare brosuri/pliante/ afise pentru informarea cetătenilor cu privire la termenele, procedurile si documentele necesare accesării unor servicii publice;

Permanent

Bugete locale

Autorităti ale administratiei publice locale;

Număr de

brosuri/pliante/afise elaborate si distribuite/prezentate;


10. Combaterea fenomenului coruptiei prin întărirea colaborării Intra sl Interlnstltutlonale sl prin monitorizarea aplicării prevederilor legale

10.1. Îmbunătătirea colaborării inter- si intrainstitutionale;

Încheierea de protocoale de colaborare în vederea realizării de schimburi de date între diverse institutii ale administratiei publice, pentru a elimina redundanta informatiilor solicitate cetătenilor (de exemplu, schimb de date între serviciile publice comunitare regim permise de conducere si înmatriculări vehicule si compartimentele de taxe si impozite locale);

Permanent

Bugete locale

Autorităti ale administratiei publice locale

Număr de protocoale încheiate; Număr de actiuni organizate în comun; Număr de institutii implicate;

 

10.2. Monitorizarea aplicării prevederilor legale în vederea reducerii vulnerabilitătii la coruptie

Eficientizarea activitătilor de control intern prin:

- instituirea obligativitătii de executare a unui audit anual privind vulnerabilitatea la coruptie, în cadrul fiecărei institutii publice (managementul riscului);

- controale în vederea identificării posibilelor incompatibilităti sau conflicte de interese în care s-ar putea afla angajatii;

Permanent

Bugete locale

Autorităti ale administratiei publice locale;

Număr de institutii care

au introdus obligativitatea

auditării anuale privind

vulnerabilitatea la

coruptie;

Număr de rapoarte de

evaluare;

Număr de recomandări;

Număr de sesizări

transmise Agentiei

Nationale de Integritate

 

 

Eficientizarea activitătilor de control extern prin implementarea recomandărilor făcute de către autoritătile de reglementare pe domenii specifice;

Permanent

Bugete locale

Autorităti ale administratiei publice locale;

Număr de recomandări implementate.


ANEXA Nr. 2C

 

PLAN DE ACTIUNE SECTORIAL FINANCIAR-FISCAL

 

DOMENIUL: INFORMARE, CONSTIENTIZARE, RESPONSABILIZARE

Obiective

Directii de actiune

Actiuni si măsuri

Termen de realizare

Resurse

Responsabili

Indicatori de evaluare

1. Cresterea gradului de Informare a publicului cu privire la consecintele actelor de coruptie

1.1. Promovarea dialogului cu societatea civilă prin intensificarea implicării ei în proiecte si programe de constientizare a riscurilor asociate faptelor de coruptie;

Dezvoltarea de parteneriate cu reprezentantii mediului de afaceri în vederea promovării initiativelor anticoruptie;

Permanent

Resurse: Ministerul Economiei si Finantelor Agentia Natională de Administrare Fiscală

Ministerul Economiei si Finantelor:

- Agentia Natională de

Administrare Fiscală;

Număr de parteneriate; Număr de întâlniri/mese rotunde;

 

1.2. Îmbunătătirea fluxului de informatii către mass-media si public, privind activitătile de prevenire si combatere a coruptiei;

Mediatizarea cazurilor de conduită

necorespunzătoare si de încălcare a îndatoririlor de serviciu de către personalul vamal, precum si a măsurilor dispuse ele Autoritatea Natională a Vămilor;

Permanent

Resurse: Ministerul Economiei si Finantelor Agentia Natională de Administrare Fiscală (Autoritatea Natională a Vămilor)

Ministerul Economiei si

Finantelor:

- Agentia Natională de Administrare Fiscală

(Autoritatea Natională a Vămilor);

Număr de comunicate de presă publicate pe site-ul ANAF si ANV;

 

1.3. Continuarea campaniilor de informare a publicului cu privire la drepturile si obligatiile ce îi revin în relatia cu autoritătile si institutiile publice,în vederea stimulării unei atitudini civice anticoruptie;

Afisarea la birourile vamale a unor avertizări adresate publicului privind interzicerea oferirii de bani sau bunuri functionarilor vamali si afitafea numărului de telefon al liniei gratuite la care pot fi semnalate faptele de coruptie;

Decembrie 2008

Resurse: Ministerul Economiei si Finantelor Agentia Natională de Administrare Fiscală (Autoritatea Natională a Vămilor)

Ministerul Economiei si

Finantelor:

- Agentia Natională de

Administrare Fiscală

(Autoritatea Natională a

Vămilor);

Număr birouri vamale

care au afitat avertizări;

Număr de sesizări

primite;

Număr de sesizări

confirmate;

 

 

Promovarea liniei telefonice cu apel gratuit la care pot fi efectuate sesizări;

Decembrie 2008

Resurse: Ministerul Economiei si Finantelor Agentia Natională de Administrare Fiscală (Autoritatea Natională a Vămilor)

Ministerul Economiei si

Finantelor:

- Agentia Natională de

Administrare Fiscală

(Autoritatea Natională a

Vămilor);

Comunicate pe site-ul ANAF, ANV si în presă;

 

 

Campanii de informare a cetătenilor cu privire la drepturile si obligatiile ce le revin în relatia cu autoritătile;

Permanent

Resurse: Ministerul Economiei si Finantelor Agentia Natională de Administrare Fiscală (Autoritatea Natională a Vămilor si Garda Financiară)

Ministerul Economiei si

Finantelor:

- Agentia Natională de

Administrare Fiscală

(Autoritatea Natională a Vămilor si Garda

Financiară);

Număr de campanii


2. Cresterea gradului de responsablllzare a personalului propriu asupra riscurilor asociate coruptiei

2.1. Organizarea de campanii de informare si sensibilizare a personalului propriu cu privire la efectele coruptiei;

Program de formare si perfectionare a pregătirii personalului de conducere si/sau de executie de la nivelul institutiilor implicate, în domeniul prevenirii si combaterii coruptiei;

Anual

Resurse: Ministerul Economiei si Finantelor Agentia Natională de Administrare Fiscală (Autoritatea Natională a Vămilor si Garda Financiară)

Ministerul Economiei si

Finantelor:

- Agentia Natională de

Administrare Fiscală

(Autoritatea Natională a

Vămilor si Garda

Financiară);

Număr de campanii/ programe de informare; Tematică program formare si perfectionare elaborată;

Număr de personal de conducere si executie instruit;

 

2.2. Adaptarea programelor de formare profesională a personalului în functie de vulnerabilitatea la faptele de coruptie specifice fiecărui domeniu si completarea modulelor de formare în mod corespunzător;

Dezvoltarea tematicilor specifice anticoruptie dezbătute în centrele de formare si perfectionare;

Anual

Resurse: Ministerul Economiei si Finantelor Agentia Natională de Administrare Fiscală

Ministerul Economiei si Finantelor:

Agentia Natională de Administrare Fiscală

Număr de tematici introduse;

 

 

Organizare de sesiuni

de instruire având ca

temă:

„Etică si deontologie în sistemul vamal”;

Decembrie 2008

Resurse: Ministerul Economiei si Finantelor Agentia Natională de Administrare Fiscală (Autoritatea Natională a Vămilor)

Ministerul Economiei si

Finantelor:

- Agentia Natională de Administrare Fiscală

(Autoritatea Natională a Vămilor);

Număr de sesiuni

de instruire;

Număr de participanti.

 

DOMENIUL: SIMPLIFICAREA PROCEDURILOR ADMINISTRATIVE

Obiective

Directii de actiune

Actiuni si măsuri

Termen de realizare

Resurse

Responsabili

Indicatori de evaluare

3. Eliminarea barierelor

administrative

3.1. Elaborarea si

introducerea de

instrumente si standarde

pentru îmbunătătirea

activitătii autoritătilor

publice;

Introducerea si

diseminarea

instrumentelor:

- Cadrul comun de

autoevaluare a modului

de functionare a institutiilor publice - CAF (managementul calitătii);

- manual de proceduri interne privind gestionarea riscurilor (managementul riscului);

Iunie 2010

Resurse: Ministerul

Economiei si Finantelor

Agentia Natională de

Administrare Fiscală

(Autoritatea Natională a

Vămilor)

Ministerul Economiei si

Finantelor:

- Agentia Natională de

Administrare Fiscală;

Număr de instrumente

implementate;

Număr de manuale

implementate;

Număr de proceduri noi

incluse în manuale; Număr de structuri care implementează instrumentele; Număr de ateliere de lucru desfăsurate; Număr de participanti; Număr de cursuri de formare desfăsurate;


Obiective

Directii de actiune

Actiuni si măsuri

Termen de realizare

Resurse

Responsabili

Indicatori de evaluare

 

3.2. Revizuirea procedurilor interne în vederea eliminării procedurilor redundante;

Armonizarea normelor si instructiunilor interne cu prevederile Codului vamal al României si cu Regulamentul de aplicare al acestuia;

Decembrie 2008

Resurse: Ministerul Economiei si Finantelor Agentia Natională de Administrare Fiscală

Ministerul Economiei si

Finantelor:

- Agentia Natională de

Administrare Fiscală

(Autoritatea Natională a Vămilor);

Număr de norme armonizate/modificate;

4. Utilizarea tehnologiilor informatice în cadrul serviciilor publice

4.1. Îmbunătătirea accesului publicului la informatii, prin oferirea acestora în sistem electronic;

Actualizarea informatiilor de interes general oferite în format electronic;

Decembrie 2008

Resurse: Ministerul Economiei si Finantelor Agentia Natională de Administrare Fiscală (Autoritatea Natională a Vămilor)

Ministerul Economiei si Finantelor:

- Agentia Natională de Administrare Fiscală

(Autoritatea Natională a Vămilor);

Site-uri actualizate;

 

4.2. Utilizarea noilor tehnologii ale informatiei, în vederea cresterii transparentei si celeritătii la nivelul serviciilor publice;

Consolidarea serviciilor si facilitătilor puse la dispozitia operatorilor economici care derulează operatiuni de vămuire a mărfurilor, prin intermediul sistemului de procesare automată a declaratiilor vamale de punere în liberă circulatie;

Decembrie 2008

Resurse: Ministerul Economiei si Finantelor Agentia Natională de Administrare Fiscală (Autoritatea Natională a Vămilor)

Ministerul Economiei si Finantelor:

- Agentia Natională de Administrare Fiscală

(Autoritatea Natională a Vămilor);

Sistem de procesare automată a declaratiilor vamale de punere în liberă circulatie functional;

 

4.3. Cresterea numărului de servicii publice disponibile în sistem electronic;

Extinderea prezentării în format electronic a formularelor si procedurilor în vederea completării si transmiterii acestora on-line;

Permanent

Resurse: Ministerul Economiei si Finantelor Agentia Natională de Administrare Fiscală

Ministerul Economiei si

Finantelor:

- Agentia Natională de

Administrare Fiscală

Număr de formulare postate on-line; Număr de persoane care au accesat servicii on-line.

 

DOMENIUL: ANALIZE, STUDII, CERCETĂRI PRIVIND FENOMENUL CORUPTIEI

Obiective

Directii de actiune

Actiuni si măsuri

Termen de realizare

Resurse

Responsabili

Indicatori de evaluare

5. Sprijinirea

administratiei publice

în vederea evaluării

dimensiunii

fenomenului de

coruptie

5.1. Realizarea de studii,

analize de către

organisme cu experientă

în domeniu, pentru

identificarea cauzelor,

factorilor si riscurilor asociate coruptiei la nivelul administratiei publice;

Elaborare de

studiu/analiză pentru

evaluarea coruptiei în

sistemul financiar-fiscal

la nivelul Autoritătii

Nationale a Vămilor si la nivelul Gărzii Financiare;

Noiembrie 2009

Resurse: Ministerul

Economiei si Finantelor

Resurse extrabugetare

(Plan operational)

Ministerul Economiei si Finantelor:

- Agentia Natională de Administrare Fiscală

(Autoritatea Natională a Vămilor, Garda Financiară);

Număr de studii, analize

si auditări independente

realizate;

Rapoarte privind

concluziile studiilor si

auditărilor;


6. Adaptarea cadrului legislativ sl a politicilor publice conform recomandărilor studiilor, analizelor sl auditărilor Independente

6.1. Diseminarea concluziilor si recomandărilor studiilor, analizelor si auditărilor independente, pentru fiecare domeniu vizat;

Organizare de mese rotunde/

seminarii la nivelul Autoritătii Nationale a Vămilor, Gărzii

Financiare, precum si

al institutiilor subordonate,

în vederea diseminării

rezultatelor/

recomandărilor

formulate;

Februarie 2010

Resurse: Ministerul

Economiei si Finantelor

Agentia Natională de

Administrare Fiscală

(Autoritatea Natională a

Vămilor

Garda Financiară)

Ministerul Economiei si

Finantelor:

- Agentia Natională de

Administrare Fiscală

(Autoritatea Natională a

Vămilor

Garda Financiară);

Număr de campanii, întâlniri, seminarii, mese rotunde organizate;

 

6.2. Adaptarea politicilor publice, conform recomandărilor studiilor, analizelor si auditărilor independente.

Elaborarea strategiilor sectoriale în sistemul financiar-fiscal pe baza recomandărilor formulate;

Mai 2010

Resurse: Ministerul

Economiei si Finantelor

Agentia Natională de

Administrare Fiscală

(Autoritatea Natională a

Vămilor

Garda Financiară)

Ministerul Economiei si

Finantelor:

- Agentia Natională de

Administrare Fiscală

(Autoritatea Natională a

Vămilor

Garda Financiară);

Număr de politici publice, strategii adaptate:

 

DOMENIUL: TRANSPARENTĂ SI EFICIENTĂ

7. Cresterea transparentei în sistemul de management al resurselor umane

7.1. Cresterea transparentei privind conditiile de recrutare si selectie a personalului din sursă externă

Extinderea modalitătilor de informare cu privire la posturile vacante, organizarea concursurilor, conditiile de recrutare si selectie a personalului, la nivelul ministerului si structurilor subordonate;

Decembrie 2008

Resurse: Ministerul Economiei si Finantelor Agentia Natională de Administrare Fiscală

Ministerul Economiei si

Finantelor:

- Agentia Natională de

Administrare Fiscală;

Posturi vacante publicate/postate; Număr de aparitii în mass-media; Număr de aparitii în presa scrisă centrală si locală;

 

7.2. Cresterea transparentei în procesul de promovare a personalului;

Publicarea pe site-urile Ministerului Economiei si Finantelor, Agentiei Nationale pentru Administrare Fiscală si ale structurilor subordonate, la avizierul institutiei si la directia de resurse umane a situatiei posturilor vacante, a conditiilor generale si specifice utilizate în vederea promovării personalului, precum si a rezultatelor concursurilor;

Decembrie 2008

Resurse: Ministerul Economiei si Finantelor Agentia Natională de Administrare Fiscală

Ministerul Economiei si

Finantelor:

- Agentia Natională de

Administrare Fiscală;

Număr de postări pe site; Conditii generale si specifice afisate; Posturi vacante afisate;

 

7.3. Îmbunătătirea sistemelor de carieră în sectoarele vulnerabile la coruptie

Aprobarea Statutului comisarului din Garda Financiară;

Iunie 2008

Resurse: Ministerul Economiei si Finantelor Agentia Natională de Administrare Fiscală (Garda Financiară)

Ministerul Economiei si

Finantelor:

- Agentia Natională de

Administrare Fiscală

(Garda Financiară);

Statut aprobat;


Obiective

Directii de actiune

Actiuni si măsuri

Termen de realizare

Resurse

Responsabili

Indicatori de evaluare

 

 

Mobilitatea personalului vamal, în interesul autoritătii;

Decembrie 2008

Resurse: Ministerul Economiei si Finantelor Agentia Natională de Administrare Fiscală (Autoritatea Natională a Vămilor)

Ministerul Economiei si

Finantelor:

- Agentia Natională de

Administrare Fiscală

(Autoritatea Natională a

Vămilor);

Procent din totalul personalului supus mobilitătii profesionale Raportare semestrială

8. Gestionarea corectă a fondurilor publice

8.1. Reducerea gradului de vulnerabilitate la coruptie prin

îmbunătătirea procesului de achizitie publică;

Îmbunătătirea procedurilor de achizitii publice prin introducerea în caietul de sarcini si a criteriului „oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnic”;

Martie 2009

Resurse: Ministerul Economiei si Finantelor Agentia Natională de Administrare Fiscală

Ministerul Economiei si

Finantelor:

- Agentia Natională de

Administrare Fiscală;

Număr de acte administrative adoptate (ordin de ministru, dispozitii etc);

 

 

Afisarea pe site-ul ministerului, pe site-urile institutiilor subordonate, precum si la avizierul institutiilor a:

- Programului anual al investitiilor;

- Programului anual al achizitiilor publice;

- achizitiilor ce depăsesc valoarea de 10.000 euro anual;

- anunturilor de intentie, anunturilor de participare;

- Raportului anual privind atribuirea contractelor de achizitii publice;

Anual

Resurse: Ministerul Economiei si Finantelor Agentia Natională de Administrare Fiscală

Ministerul Economiei si

Finantelor:

- Agentia Natională de

Administrare Fiscală;

Număr de documente publicate (programe anuale de investitii, achizitii, anunturi, rapoarte etc).

 

DOMENIUL: PREVENIREA SI COMBATEREA CORUPTIEI PRIN COMUNICARE SI COLABORARE

Obiective

Directii de actiune

Actiuni si măsuri

Termen de realizare

Resurse

Responsabili

Indicatori de evaluare

9. Sustinerea campaniilor de prevenire a fenomenului coruptiei

9.1. Îmbunătătirea procesului de comunicare cu publicul;

Punerea la dispozitia publicului, în mod gratuit, a formularului de plângere instituit prin Codul de conduită al functionarului public din cadrul autoritătii vamale;

Decembrie 2008

Resurse: Ministerul Economiei si Finantelor Agentia Natională de Administrare Fiscală (Autoritatea Natională a Vămilor)

Ministerul Economiei si

Finantelor:

- Agentia Natională de

Administrare Fiscală

(Autoritatea Natională a

Vămilor);

Număr de plângeri/reclamatii înregistrate si rezolvate;


 

 

Afisarea la birourile vamale a unor informări referitoare la conditiile legale privind introducerea si scoaterea din tară a bunurilor de către persoanele fizice;

Decembrie 2008

Resurse: Ministerul Economiei si Finantelor Agentia Natională de Administrare Fiscală (Autoritatea Natională a Vămilor)

Ministerul Economiei si

Finantelor

- Agentia Natională de

Administrare Fiscală

(Autoritatea Natională a

Vămilor);

Număr de birouri vamale care au afisat informări;

10. Combaterea fenomenului coruptiei prin întărirea colaborării Intra sl Interlnstltutlonale sl prin monitorizarea aplicării prevederilor legale

10.1. Îmbunătătirea colaborării inter si intrainstitutionale;

Îmbunătătirea colaborării cu alte institutii ale statului cu atributii în lupta împotriva coruptiei;

Decembrie 2008

Resurse: Ministerul Economiei si Finantelor Agentia Natională de Administrare Fiscală

Ministerul Economiei si

Finantelor:

- Agentia Natională de

Administrare Fiscală

(Autoritatea Natională a

Vămilor, Garda

Financiară);

Număr de protocoale încheiate; Număr de actiuni organizate încomun;

 

10.2. Monitorizarea aplicării prevederilor legale în vederea reducerii vulnerabilitătii la coruptie

Executarea unui audit anual în vederea evaluării gradului de vulnerabilitate la coruptie, la nivelul structurilor subordonate;

Anual

Resurse: Ministerul Economiei si Finantelor Agentia Natională de Administrare Fiscală

Ministerul Economiei si

Finantelor:

- Agentia Natională de

Administrare Fiscală;

Număr de controale

efectuate;

Număr de recomandări;

Număr de institutii

auditate;

 

 

Efectuarea de controale inopinate pentru a se verifica dacă personalul vamal respectă si aplică normele de conduită profesională în exercitarea atributiilor de serviciu;

Decembrie 2008

Resurse: Ministerul Economiei si Finantelor Agentia Natională de Administrare Fiscală (Autoritatea Natională a Vămilor)

Ministerul Economiei si

Finantelor:

- Agentia Natională de

Administrare Fiscală

(Autoritatea Natională a

Vămilor);

Număr de controale

efectuate;

Număr de recomandări;

Număr de institutii

auditate;

 

 

Consolidarea capacitătii de investigare de control intern;

Decembrie 2008

Resurse: Ministerul Economiei si Finantelor Agentia Natională de Administrare Fiscală (Autoritatea Natională a Vămilor)

Ministerul Economiei si

Finantelor:

- Agentia Natională de

Administrare Fiscală

(Autoritatea Natională a

Vămilor);

Aprobarea planului de activitate de vicepresedintele ANAF.

 

ANEXA Nr. 2D

 

PLAN DE ACTIUNE SECTORIAL SANITAR

 

DOMENIUL: INFORMARE, CONSTIENTIZARE, RESPONSABILIZARE

Obiective

Directii de actiune

Actiuni si măsuri

Termen de realizare

Resurse

Responsabili

Indicatori de evaluare

1. Cresterea gradului de Informare a publicului cu privire la consecintele actelor de coruptie

1.1. Promovarea dialogului cu societatea civilă prin intensificarea implicării ei în proiecte si programe de constientizare a riscurilor asociate faptelor de coruptie;

Dezvoltarea de parteneriate cu societatea civilă / asociatii de pacienti

în vederea promovării initiativelor anticoruptie;

Decembrie 2008

Resurse: Ministerul Sănătătii Publice

Ministerul Sănătătii

Publice:

- Directia generală

politici si strategii si

managementul calitătii în

sănătate;

Număr de parteneriate încheiate; Număr de măsuri concrete implementate;


Obiective

Directii de actiune

Actiuni si măsuri

Termen de realizare

Resurse

Responsabili

Indicatori de evaluare

 

 

Încheierea de protocoale/conventii între minister si sindicate/organizatii profesionale în vederea includerii de standarde de calitate a activitătilor specifice ale sistemului de sănătate si măsuri contractuale anticoruptie;

Permanent

Resurse: Ministerul Sănătătii Publice

Ministerul Sănătătii Publice

Număr de protocoale; Număr de participanti; Număr de probleme identificate si propuneri ale participantilor;

 

1.2. Îmbunătătirea fluxului de informatii către mass-media si public privind activitătile de prevenire si combatere a coruptiei;

Colaborarea cu asociatiile profesionale din domeniul mass-media prin încheierea de protocoale/conventii de parteneriat între minister/Casa Natională de Asigurări de Sănătate si mass-media pentru dezvoltarea unei informări avizate a publicului;

Semestrial din 2008

Resurse: Ministerul Sănătătii Publice Casa Natională de Asigurări de Sănătate

Ministerul Sănătătii Publice:

- Directia logistică, administrativ, relatii publice si mass-media;

- Casa Natională de Asigurări de Sănătate;

- directii de specialitate implicate;

Număr de

protocoale/conventii semnate; Număr de actiuni comune desfăsurate;

 

 

Promovarea actiunilor anticoruptie cu respectarea regulilor privind confidentialitatea anchetelor si protectia datelor personale: - prezentarea prin intermediul mass-media a rezultatelor de etapă obtinute, diseminarea surselor de informatie pentru preîntâmpinarea actelor de coruptie, prezentarea indicatorilor de etapă în monitorizarea campaniei anticoruptie

Trimestrial

Resurse: Ministerul Sănătătii Publice

Ministerul Sănătătii Publice:

- Directia logistică, administrativ, relatii publice si mass-media;

- Directia control;

Număr de aparitii în presa scrisă si audiovizuală; Site-uri actualizate cu informatiile solicitate; Comunicate de presă emise;


 

1.3. Continuarea campaniilor de informare a publicului cu privire la drepturile si obligatiile ce îi revin în relatia cu autoritătile si institutiile publice, în vederea stimulării unei atitudini civice anticoruptie;

Campanii de informare a pacientilor privind drepturile si obligatiile pe care le au în sistemul public de sănătate, precum si modalitătile de sesizare a faptelor de coruptie;

Ianuarie 2009

Resurse: Ministerul Sănătătii Publice Casa Natională de Asigurări de Sănătate Asociatii de pacienti

Ministerul Sănătătii Publice:

- Casa Natională de Asigurări de Sănătate;

- Directia generală politici si strategii si managementul calitătii în sănătate;

Număr de campanii desfăsurate; Rapoarte de evaluare a impactului acestor campanii;

Impactul campaniei evaluat sociologic; Număr de brosuri diseminate;

2. Cresterea gradului de responsabilizare a personalului propriu asupra riscurilor asociate coruptiei

2.1. Organizarea de campanii de informare si sensibilizare a personalului propriu cu privire la efectele coruptiei;

Program de formare si perfectionare a pregătirii personalului de conducere si/sau de executie de la nivelul institutiilor implicate, în domeniul prevenirii si combaterii coruptiei;

Anual

Resurse: Ministerul Sănătătii Publice Casa Natională de Asigurări de Sănătate

Ministerul Sănătătii

Publice

Casa Natională de

Asigurări de Sănătate;

Număr de

campanii/programe de informare; Tematică program formare si perfectionare elaborată; Număr de personal de conducere si executie instruit;

 

2.2. Adaptarea programelor de formare profesională a personalului în functie de vulnerabilitatea la faptele de coruptie specifice fiecărui domeniu si completarea modulelor de formare în mod corespunzător;

Actualizarea curriculei privind cursurile de formare profesională a personalului din sănătate prin includerea de programe de instruire distincte care au incidentă cu dezvoltarea competentei profesionale si/sau conduita deontologică (achizitii publice, debutul în functia publică, egalitatea de sanse si tratament, deontologie profesională etc);

Anual

Resurse: Ministerul Sănătătii Publice Casa Natională de Asigurări de Sănătate

Ministerul Sănătătii Publice:

—Directia generală organizare resurse umane dezvoltare profesională si salarizare;

- directii de specialitate;

- Casa Natională de Asigurări de Sănătate;

Număr si categorii de beneficiari/an; Număr de tematici introduse;

Număr de sesiuni de instruire derulate; Număr de participanti la aceste sesiuni;

 

 

Dezvoltarea tematicilor specifice anticoruptie dezbătute în centrele de formare si perfectionare;

Anual

Resurse: Ministerul Sănătătii Publice Casa Natională de Asigurări de Sănătate

Ministerul Sănătătii Publice:

- Directia generală organizare resurse umane dezvoltare profesională si salarizare;

- directii de specialitate;

- Casa Natională de Asigurări de Sănătate;

Număr de tematici introduse.


DOMENIUL: SIMPLIFICAREA PROCEDURILOR ADMINISTRATIVE

Obiective

Directii de actiune

Actiuni si măsuri

Termen de realizare

Resurse

Responsabili

Indicatori de evaluare

3. Eliminarea barierelor administrative

3.1. Elaborarea si introducerea de instrumente si standarde pentru îmbunătătirea activitătii autoritătilor publice;

Introducerea si

diseminarea

instrumentelor:

- Cadrul comun de auto­evaluare al modului de functionare a institutiilor publice- CAF (managementul calitătii);

- manual de proceduri interne privind gestionarea riscurilor (managementul riscului);

Decembrie 2009

Resurse: Ministerul Sănătătii Publice Casa Natională de Asigurări de Sănătate

Ministerul Sănătătii Publice:

- directii de specialitate;

- Directia logistică, administrativ, relatii publice si mass-media;

- Directia audit;

- Directia control;

- Casa Natională de Asigurări de Sănătate;

Număr de instrumente implementate; Număr de manuale implementate; Număr de proceduri noi incluse în manuale; Număr de structuri care implementează instrumentele; Număr de ateliere de lucru desfăsurate; Număr de cursuri de formare desfăsurate; Număr de participanti;

 

 

Analiză în vederea elaborării de standarde referitoare la calitatea serviciilor publice oferite în sistemul de sănătate (conditii, termene etc);

Decembrie 2008

Resurse: Ministerul Sănătătii Publice Casa Natională de Asigurări de Sănătate

Ministerul Sănătătii

Publice:

- Casa Natională de

Asigurări de Sănătate;

Număr de rapoarte de evaluare elaborate;

 

 

Definirea noilor standarde referitoare la calitatea serviciilor publice în sistemul de sănătate;

Martie 2010

Resurse: Ministerul Sănătătii Publice, Colegiul Medicilor din România

Ministerul Sănătătii Publice:

- Directia generală politici, strategii si managementul calitătii în sănătate;

- comisiile de specialitate ale MSP;

Număr de standarde elaborate;

 

 

Definirea de noi ghiduri clinice si de tratament si a unor instrumente pentru monitorizarea comportamentului standardizat al cadrelor medicale în fata pacientilor cu nevoi similare de sănătate;

August 2009

Resurse: Ministerul Sănătătii Publice Casa Natională de Asigurări de Sănătate

Ministerul Sănătătii Publice:

- Directia generală politici, strategii si managementul calitătii în sănătate;

- comisiile de specialitate ale MSP;

- Casa Natională de Asigurări de Sănătate;

Număr de ghiduri clinice si de tratament dezvoltate si aprobate;


 

 

Monitorizarea modului de implementare a ghidurilor si protocoalelor de practică;

Decembrie 2010

Resurse: Ministerul Sănătătii Publice

Ministerul Sănătătii Publice:

- Directia generală politici .strategii si managementul calitătii în sănătate;

- comisiile de specialitate ale MSP;

- Directia audit;

- Directia control;

Rapoarte de evaluare asupra modului de implementare a ghidurilor si protocoalelor de practică;

 

3.3. Analiza legislatiei specifice, în vederea eliminării factorilor legislativi si institutionali care limitează calitatea serviciilor publice si cresc gradul de vulnerabilitate la coruptie;

Evaluarea legislatiei specifice axate pe promovarea serviciilor integrate medico-sociale, în vederea modificării responsabilitătilor asistentului social si asumării de

responsabilităti concrete pentru protectia dreptului pacientului;

Septembrie 2010

Resurse: Ministerul Sănătătii Publice

Ministerul Sănătătii Publice:

- Directia generală politici, strategii si managementul calitătii în sănătate;

- Directia juridică (în colaborare cu MMFES);

Act normativ adoptat;

 

 

Promovarea serviciilor integrate medico-sociale;

Decembrie 2010

Resurse: Ministerul Sănătătii Publice

Ministerul Sănătătii

Publice:

- Directia generală

politici, strategii si

managementul calitătii în

sănătate; (în colaborare

cu MMFES);

Seminarii pe aceste

teme;

Număr de angajati

participanti la aceste

seminarii;

Număr de campanii,

întâlniri, seminarii, mese

rotunde organizate;

 

 

Crearea unui cadru legislativ si a unor mecanisme de supraveghere care să permită monitorizarea situatiilor de risc evidentiate (conflict de interese, marketing agresiv al companiilor etc);

Septembrie 2010

Resurse: Ministerul Sănătătii Publice

Ministerul Sănătătii Publice:

- Directia generală politici, strategii si managementul calitătii în sănătate;

- Directia juridică;

- Directia control;

- Directia audit;

Act normativ adoptat;

 

 

Modificarea cadrului legal în vederea cresterii performantei profesionale si rezistentei la fapte de coruptie (salarizarea în functie de performantele profesionale);

Septembrie 2010

Resurse: Ministerul Sănătătii Publice

Ministerul Sănătătii Publice:

- Directia generală organizare resurse umane, dezvoltare profesională si salarizare;

- Directia generală politici, strategii si managementul calitătii în sănătate;

- comisiile de specialitate ale MSP;

Act normativ adoptat;


Obiective

Directii de actiune

Actiuni si măsuri

Termen de realizare

Resurse

Responsabili

Indicatori de evaluare

 

 

Măsurarea gradului de satisfactie a cetăteanului privind nivelul serviciilor publice oferite, prin elaborarea de studii/ anchete sociologice (sondaje de opinie, chestionare, interviuri);

Martie 2011

Resurse: Ministerul Sănătătii Publice

Ministerul Sănătătii Publice;

Număr de studii si anchete elaborate si aplicate;

Chestionare /sondaje de opinie interne elaborate si aplicate; Rapoarte asupra concluziilor studiilor si anchetelor;

4. Utilizarea tehnologiilor informatice în cadrul serviciilor publice

4.1. Îmbunătătirea accesului publicului la informatii prin oferirea acestora în sistem electronic;

Actualizarea informatiilor de interes general oferite în format electronic atât la nivel central, cât si la nivelul unitătilor subordonate (declaratii de avere, declaratii de interese, alte informatii de interes general);

Permanent

Resurse: Ministerul Sănătătii Publice Casa Natională de Asigurări de Sănătate

Ministerul Sănătătii Publice:

- Directia logistică, administrativ, relatii publice si mass-media;

- Casa Natională de Asigurări de Sănătate;

Site-uri actualizate;

 

 

Standardizarea raportărilor cu privire la utilizarea fondurilor publice;

Permanent

Resurse: Ministerul Sănătătii Publice Casa Natională de Asigurări de Sănătate si unitătile subordonate

Ministerul Sănătătii Publice:

- Directia logistică, administrativ, relatii publice si mass-media;

- Casa Natională de Asigurări de Sănătate si unitătile subordonate

Site-uri institutionale cu informatie standardizată, actualizată

 

4.3. Cresterea numărului de servicii publice disponibile în sistem electronic;

Cresterea numărului de servicii oferite cetătenilor în sistem programat;

Decembrie 2008

Resurse: Ministerul Sănătătii Publice

Ministerul Sănătătii Publice:

- Directia generală politici, strategii si managementul calitătii în sănătate;

- Agentia Natională de Programe;

Procent de servicii preventive sau pentru asistenta bolnavilor cronici furnizate programat;

 

 

Extinderea prezentării în format electronic a formularelor si procedurilor, în vederea completării si transmiterii acestora on-line;

Permanent

Resurse: Ministerul Sănătătii Publice; Casa Natională de Asigurări de Sănătate

Ministerul Sănătătii

Publice:

- Casa Natională de

Asigurări de Sănătate;

Număr de formulare postate on-line; Număr de persoane care au accesat servicii on-line;

 

 

 

Cresterea transparentei utilizării resurselor prin informatizarea sistemului de sănătate.

Decembrie 2009

Resurse: Ministerul Sănătătii Publice; Casa Natională de Asigurări de Sănătate si unitătile subordonate

Ministerul Sănătătii

Publice;

Casa Natională de

Asigurări de Sănătate si

unitătile subordonate

Număr de furnizori/unităti informatizate.

 

DOMENIUL: ANALIZE, STUDII, CERCETĂRI PRIVIND FENOMENUL CORUPTIEI

Obiective

Directii de actiune

Actiuni si măsuri

Termen de realizare

Resurse

Responsabili

Indicatori de evaluare

5. Sprijinirea administratiei publice în vederea evaluării dimensiunii fenomenului de coruptie

5.1. Realizarea de studii, analize de către organisme cu experientă în domeniu pentru identificarea cauzelor, factorilor si riscurilor asociate coruptiei la nivelul administratiei publice

Elaborare/studii/analize pentru evaluarea coruptiei în sistemul de sănătate;

Iunie 2009

Resurse: Ministerul Sănătătii Publice Resurse extrabugetare (plan operational)

Ministerul Sănătătii Publice:

- Directia generală politici, strategii si managementul calitătii în sănătate;

- Directia generală buget si credite externe;

- Directia logistică, administrativ, relatii publice si mass-media;

- Directia generală relatii externe si afaceri europene;

Număr de studii/analize independente realizate; Rapoarte privind concluziile studiilor/analizelor realizate;

6. Adaptarea cadrului legislativ sl a politicilor publice conform recomandărilor studiilor, analizelor sl auditărilor Independente

6.1. Diseminarea concluziilor si recomandărilor studiilor, analizelor si auditărilor independente, pentru fiecare domeniu vizat;

Organizare de mese rotunde/seminarii la nivelul ministerului si institutiilor subordonate în vederea diseminării rezultatelor/recomandărilor formulate;

Decembrie 2009

Resurse: Ministerul Sănătătii Publice

Ministerul Sănătătii Publice:

- Directia generală politici, strategii si managementul calitătii în sănătate;

- Directia audit;

- Directia logistică, administrativ, relatii publice si mass-media;

Număr de întâlniri, seminarii, mese rotunde organizate;

 

6.2. Adaptarea politicilor publice, conform recomandărilor studiilor, analizelor si auditărilor independente

Elaborarea unui document de politică publicasi a planului de actiune aferent privind măsurile de prevenire si combatere a coruptiei în baza recomandărilor formulate

Aprilie 2010

Resurse: Ministerul Sănătătii Publice

Ministerul Sănătătii Publice:

- Directia generală politici, strategii si managementul calitătii în sănătate;

- Directia audit;

Document de politică publică adoptat;


DOMENIUL: TRANSPARENTA SI EFICIENTA

Obiective

Directii de actiune

Actiuni si măsuri

Termen de realizare

Resurse

Responsabili

Indicatori de evaluare

7. Cresterea transparentei în sistemul de management al resurselor umane

7.1. Cresterea transparentei privind conditiile de recrutare si selectie a personalului din sursă externă

Extinderea modalitătilor de informare cu privire la posturile vacante, organizarea concursurilor, conditiile de recrutare si selectie a personalului, la nivelul ministerului si al structurilor subordonate;

Decembrie 2008

Resurse: Ministerul Sănătătii Publice Casa Natională de Asigurări de Sănătate

Ministerul Sănătătii Publice:

- Directia generală organizare, resurse umane, dezvoltare profesională si salarizare;

- Directia logistică, administrator, relatii publice si mass-media;

- Casa Natională de Asigurări de Sănătate;

Posturi vacante publicate/postate; Număr de aparitii în mass-media; Număr de aparitii în presa scrisă centrală si locală;

 

7.2. Cresterea transparentei în procesul de promovare a personalului;

Publicarea pe site-ul ministerului si al structurilor subordonate, la avizierul institutiei si la directia de resurse umarie a situatiei posturilor vacante, a conditiilor, generale si specifice utilizate în  vederea promovării personalului, precum si a rezultatelor concursurilor;

Decembrie 2008

Resurse: Ministerul Sănătătii Publice Casa Natională de Asigurări de Sănătate

Ministerul Sănătătii Publice:

- Directia generală organizare, resurse umane, dezvoltare profesională si salarizare;

- Directia logistică:

- Casa Natională de Asigurări de Sănătate;

Conditii generale si spe­cifice afisate; Posturi vacante afisate;

 

7.3. Îmbunătătirea sistemelor de carieră în sectoarele vulnerabile la coruptie

Elaborarea si actualizarea strategiilor de dezvoltare a resurselor umane;

Decembrie 2008

Resurse: Ministerul Sănătătii Publice

Ministerul Sănătătii Publice:

- Directia generală organizare, resurse umane, dezvoltare profesională si salarizare;

- Directia generală politici, strategii si managementul calitătii în sănătate;

Strategii elaborate, actualizate si implementate;

 

 

Monitorizarea implementării strategiei de dezvoltare a resurselor umane;

Permanent

Resurse: Ministerul Sănătătii Publice

Ministerul Sănătătii

Publice:

- Directia generală

organizare, resurse

umane, dezvoltare

profesională si salarizare;

Rapoarte anuale de monitorizare a stadiului de implementare a strategiei;

8. Gestionarea corectă a fondurilor publice

8.1. Reducerea gradului de vulnerabilitate la coruptie prin

îmbunătătirea procesului de achizitie publică;

Îmbunătătirea proceduriior de achizitii publice prin introducerea în caietul de sarcini si a criteriului: „oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnic”;

Martie 2009

Resurse: Ministerul Sănătătii Publice Casa Natională de Asigurări de Sănătate

Ministerul Sănătătii

Publice:

- Casa Natională de

Asigurări deSănătate;

Act administrativ adoptat (ordin al ministrului etc);


 

 

Afitarea pe site-ul ministerului, pe site-urile institutiilor subordonate, precum si la avizierul institutiilor a:

- Programului anual al investitiilor;

- Programului anual al achizitiilor publice;

- achizitiilor ce depăsesc valoarea de 10.000 euro anual;

- anunturilor de intentie, anunturilor de participare;

- Raportului anual privind atribuirea contractelor de achizitii publice;

Anual

Resurse: Ministerul Sănătătii Publice Casa Natională de Asigurări de Sănătate

Ministerul Sănătătii

Publice:

- Casa Natională de

Asigurări de Sănătate;

Număr de documente publicate (programe anuale de investitii, achizitii, anunturi, rapoarte etc).

 

DOMENIUL: PREVENIREA SI COMBATEREA CORUPTIEI PRIN COMUNICARE SI COLABORARE

Obiective

Directii de actiune

Actiuni si măsuri

Termen de realizare

Resurse

Responsabili

Indicatori de evaluare

9. Sustinerea campaniilor de prevenire a fenomenului coruptiei

9.1. Îmbunătătirea procesului de comunicare cu publicul;

Oferirea de informatii complete pentru solicitantii diferitelor avize, autorizatii etc, atât în format electronic, cât si letric (pe suport de hârtie), prin postarea pe site-ul institutiilor si prin afitare la locul de lucru cu publicul;

Iunie 2010

Resurse: Ministerul Sănătătii Publice

Ministerul Sănătătii Publice:

- directii de specialitate;

- Directia juridică;

- Secretariat general;

- Directia logistică, administrativ, relatii publice si mass-media;

Număr de informatii

oferite;

Timpul de rezolvare a

solicitărilor;

 

 

Măsurarea gradului de satisfactie a pacientilor cu privire la calitatea serviciilor publice în sistemul de sănătate (sondaje de opinie realizate în spitale, policlinici, cabinete medicale);

Semestrial

Resurse: Ministerul Sănătătii Publice Casa Natională de Asigurări de Sănătate

Ministerul Sănătătii Publice:

- Directia generală politici, strategii si managementul calitătii în sănătate;

- Casa Natională de Asigurări de Sănătate;

Număr de sondaje efectuate pentru măsurarea gradului de satisfactie a cetătenilor asupra serviciilor publice oferite;

Diseminarea rezultatelor evaluării sondajelor de opinie;


Obiective

Directii de actiune

Actiuni si măsuri

Termen de realizare

Resurse

Responsabili

Indicatori de evaluare

 

 

- efectuarea de controale inopinate pentru prevenirea actelor de coruptie;

 

 

 

 

 

 

Eficientizarea activitătilor de control extern realizate asupra structurilor subordonate si a furnizorilor de servicii medicale (institute de cercetare, institutii de sănătate publică nationale, unităti sanitare, cum ar fi: spitale, policlinici, cabinet medic de familie) prin:

- evaluarea activitătilor manageriale din unitătile subordonate (pe linie de personal, administrativ-economic, norme sanitare);

- evaluarea activitătilor medicale din unitătile subordonate (calitatea serviciilor medicale oferite);

Periodic

Resurse: Ministerul Sănătătii Publice Casa Natională de Asigurăride Sănătate

Ministerul Sănătătii Publice:

- Casa Natională de Asigurări de Sănătate;

- Directia audit;

- Directia control;

- Directia generală buget si credite externe;

Număr de misiuni de

audit efectuate;

Număr de controale

efectuate;

Număr de recomandări

formulate;

Număr de sanctiuni

aplicate.

 

ANEXA Nr. 2E

 

PLAN DE ACTIUNE SECTORIAL EDUCATIE

 

DOMENIUL: INFORMARE, CONSTIENTIZARE, RESPONSABILIZARE

Obiective

Directii de actiune

Actiuni si măsuri

Termen de realizare

Resurse

Responsabili

Indicatori de evaluare

1. Cresterea gradului

de informare a

publicului cu privire la consecintele actelor de

coruptie

1.1. Promovarea

dialogului cu societatea

civilă, prin intensificarea

implicării ei în proiecte si

programe de constientizare a riscurilor asociate faptelor de coruptie;

Dezvoltarea

parteneriatelor cu

societatea civilă/ONG-uri,

asociatii ale elevilor si

studentilor în vederea promovării initiativelor anticoruptie (preluarea initiativelor societătii civile cu privire la prevenirea si combaterea fenomenului de coruptie în educatie si cercetare);

Permanent

Resurse: Ministerul

Educatiei, Cercetării si Tineretului

Ministerul Educatiei,

Cercetării si Tineretului:

- Directia generală

management învătământ

preuniversitar;

- Directia generală managementul resurselor umane;

- Directia generală strategii si programe universitare;

- Directia generală manangementul finantării învătământului

Număr de parteneriate

initiate;

Număr de initiative

preluate;


Obiective

Directii de actiune

Actiuni si măsuri

Termen de realizare

Resurse

Responsabili

Indicatori de evaluare

 

 

Încheierea de

protocoale/conventii între

Ministerul Educatiei Cercetării si Tineretului si sindicate/organizatii profesionale pentru stabilirea unor măsuri de prevenire a coruptiei, specifice sistemului de educatie;

Permanent

Resurse: Ministerul

Educatiei, Cercetării si

Tineretului

Ministerul Educatiei,

Cercetării si Tineretului:

- secretar de stat învătământul preuniversitar;

- secretar de stat învătământul superior

Număr de protocoale

încheiate;

Număr de conferinte si dezbateri organizate; Probleme identificate si propuneri ale participantilor;

 

1.2. Îmbunătătirea

fluxului de informatii către

mass-media si public

privind activitătile de

prevenire si combatere a

coruptiei;

Colaborarea cu

asociatiile profesionale

din domeniul mass-

media prin:

- încheierea de

protocoale/conventii, parteneriate între Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului si structurile deconcentrate cu media de la nivelul central si local pentru dezvoltarea unei informări avizate a publicului;

- derularea unor campanii de constientizare a elevilor si studentilor în scopul creării „culturii anticoruptie”, prin încurajarea respectării legilor si a regulamentelor;

- preluarea si disemninarea rezultatelor unor studii si cercetări privind sursele, mecanismele si consecintele coruptiei (elaborate de ONG-uri: Centrul Educatia 2000+, Transparency International, Societatea Academică Română etc);

Permanent

Resurse: Ministerul

Educatiei, Cercetării si

Tineretului

Ministerul Educatiei,

Cercetării si Tineretului:

- Directia generală

management învătământ

preuniversitar;

- Directia generală managementul resurselor umane;

- Directia generală strategii si programe universitare;

- Directia generală manangementul finantării învătământului;

- Directia relatii publice;

- inspectorate scolare/universităti

Număr de

protocoale/conventii

încheiate;

Număr de actiuni

comune desfăsurate;

Rapoarte asupra consultărilor efective cu societatea civilă elaborate si publicate; Număr de participanti; Număr de campanii de constientizare anticoruptie; Număr de

metode/mijloace de informare implementate; Număr de probleme identificate si număr de propuneri ale participantilor; Propuneri si recomandări preluate;


Obiective

Directii de actiune

Actiuni si măsuri

Termen de realizare

Resurse

Responsabili

Indicatori de evaluare

 

 

Promovarea actiunilor anticoruptie si diseminarea exemplelor de bune practici prin: - informarea si sensibilizarea angajatilor din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului si a structurilor deconcentrate cu privire la obligatiile de conduită etică;

Permanent

Resurse: Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului

Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului:

- Directia generală management învătământ preuniversitar;

- Directia generală managementul resurselor umane;

- Directia generală strategii si programe universitare;

- Directia generală manangementul finantării învătământului;

- Directia relatii publice;

- inspectorate scolare/universităti

Număr de emisiuni/ore de emisie; Număr de spoturi publicitare difuzate; Număr de aparitii in presa scrisă si audiovizual; Site-uri actualizate; Număr de comunicate de presă emise;

 

1.3. Continuarea campaniilor de informare a publicului cu privire la drepturile si obligatiile ce îi revin în relatia cu autoritătile si institutiile publice, în vederea stimulării unei atitudini civice anticoruptie;

Continuarea campaniilor de informare prin diferite mijloace cu privire la drepturile

elevilor/studentilor si părintilor în relatia cu scolile/universitătile si cu autoritătile publice în privinta mijloacelor pe care acestia le au la dispozitie pentru a sesiza si obtine recunoasterea drepturilor lor (petitii, sesizări, telverde, actiuni în justitie); Promovarea si încurajarea

institutiilor/

organizatiilor menite să apere drepturile elevilor, studentilor si profesorilor (comisiile de etică, comisiile de contestatii etc);

Decembrie 2008

Resurse: Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului

Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului:

- Directia generală management învătământ preuniversitar;

- Directia generală managementul resurselor umane;

- Directia generală strategii si programe universitare;

- Directia generală manangementul finantării învătământului;

- Directia relatii publice;

- inspectorate scolare/universităti

Număr de campanii desfăsurate; Număr de sesizări primite;

Număr de sesizări confirmate; Tematica vizată de sesizările primite; Număr de linii telefonice nou-înfiintate; Rapoarte de evaluare a impactului acestor campanii, cu propuneri de îmbunătătire, implementate; Impactul campaniei evaluat sociologic; Număr de brosuri diseminate;


Obiective

Directii de actiune

Actiuni si măsuri

Termen de realizare

Resurse

Responsabili

Indicatori de evaluare

2. Cresterea gradului de responsablllzare a personalului propriu asupra riscurilor asociate coruptiei

2.1. Organizarea de campanii de informare si sensibilizare a personalului propriu cu privire la efectele coruptiei;

Program de formare si perfectionare a pregătirii personalului de conducere si/sau de executie de la nivelul ministerului si structurilor deconcentrate/desce-tralizate, în domeniul prevenirii si combaterii coruptiei;

Anual

Resurse: Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului

Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului:

- Secretariatul general;

- Directia de personal si gestiunea functiei publice;

- Directia generală managementul resurselor umane

Număr de

campanii/programe de informare; Tematică program formare si perfectionare elaborată;

Număr de personal de conducere si/sau executie instruit;

 

2.2. Adaptarea programelor de formare profesională a personalului în functie de vulnerabilitatea la faptele de coruptie specifice fiecărui domeniu si completarea modulelor de formare în mod corespunzător;

Participarea functionarilor publici si a personalului contractual din cadrul ministerului la cursuri de instruire si perfectionare distincte care vizează pregătirea profesională (achizitii publice, debutul în functia publică, egalitatea de sanse si tratament, deontologie profesională etc);

Anual

Resurse: Ministerul Educatiei Cercetării si Tineretului

Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului:

- Secretariatul general;

- Directia de personal si gestiunea functiei publice;

- Directa generală buget finante, patrimoniu si investitii

Număr si categorii de beneficiari/an; Număr de sesiuni de instruire derulate; Număr de participanti la aceste sesiuni; Număr de sesiuni de instruire derulate pe baza programelor actualizate;

 

 

Introducerea unor programe de instruire distincte care vizează pregătirea profesională a cadrelor didactice:

- includerea în cadrul programelor de pregătire si perfectionare a cadrelor didactice si de cercetare a unor module referitoare la prevenirea coruptiei (plagiat, conflicte de interese, plăti informale etc);

- instruire diferentiată privind fenomenul coruptiei în functie de pozitia ocupată (rector, director general administrativ, decan, sef de catedră etc);

Anual

Resurse: Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului

Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului:

- Secretariatul general;

- Directia generală management învătământ preuniversitar;

- Directia generală managementul resurselor umane;

- Directia generală strategii si programe universitare;

- Directia generală manangementul finantării învătământului superior;

- Centrul National de Formare a Personalului din învătământul Preuniversitar;

- Casele corpului didactic

Număr de pachete/programe dezvoltate/implementate; Număr de categorii de beneficiari pe an; Număr de tematici introduse;

Număr de participanti la aceste instruiri; Număr de sesiuni de instruire derulate pe baza programelor actualizate.


DOMENIUL: SIMPLIFICAREA PROCEDURILOR ADMINISTRATIVE

Obiective

Directii de actiune

Actiuni si măsuri

Termen de realizare

Resurse

Responsabili

Indicatori de evaluare

3. Eliminarea barierelor administrative

3.1. Elaborarea si introducerea de instrumente si standarde pentru îmbunătătirea activitătii autoritătilor publice;

- Implementarea CAF instrumental managementului calitătii totale la nivelul tuturor structurilor din cadrul ministerului;

- Actualizarea manualului de proceduri interne al ministerului privind gestionarea riscurilor asociate actelor/faptelor de coruptie;

- Elaborarea proiectului Codului deontologic al cadrelor didactice (supunerea acestuia dezbaterii publice si aprobarea prin ordin al ministrului educatiei, cercetării si tineretului);

Decembrie 2008 Iunie 2009 Februarie 2009

Resurse: Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului

Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului:

- Secretariatul general;

- Unitatea de politici publice;

- Departamentul de control al ministrului;

- Directia audit;

- Directia generală management învătământ preuniversitar;

- Directia generală managementul resurselor umane;

Număr de structuri care implementează CAF; Rapoarte privind implementarea;

Număr de proceduri privind gestionarea riscurilor asociate actelor si faptelor de coruptie incluse în manuale; Manual implementat; Cod deontologic elaborat si implementat; Număr de structuri de învătământ care au introdus codul deontologic;

 

3.2. Revizuirea procedurilor interne în vederea eliminării procedurilor redundante;

Analiza procedurilor interne în scopul simplificării/îmbunătătirii procedurilor:

- reevaluarea atributiilor pentru functiile existente ia nivelul administratiei centrale;

- actualizarea manualelor de proceduri privind implementarea Ordinul ministrului finantelor publice

nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entitătile publice si pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial, cu modificările si completările ulterioare;

Septembrie 2008

Resurse: Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului

Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului:

- Secretariatul general;

- Unitatea de politici publice;

- Departamentul de control al ministrului;

- Comisia de monitorizare, coordonare si îndrumare

metodologică cu privire la sistemele proprii de control managerial;

Număr de structuri care implementează Ordinul ministrului finantelor publice nr. 946/2005; Rapoarte elaborate privind procedurile interne propuse a fi actualizate; Număr de proceduri interne eliminate; Număr de manuale actualizate;


 

 

Elaborarea planului de actiune pentru revizuirea/simplificarea procedurilor interne la nivelul ministerului; - Aprobarea planului de actiune prin ordin al ministrului educatiei, cercetării si tineretului;

Martie 2009

Resurse: Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului

Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului:

- Secretariatul general;

- Departamentul de control al ministrului;

- Directia audit;

- Unitatea de politici publice;

Plan de actiune elaborat si aprobat; Număr de proceduri interne revizuite; Rapoarte cu privire la implementarea noilor proceduri;

 

 

Diseminarea planului de actiune pentru îmbunătătirea procedurilor interne la nivelul ministerului în cadrul întâlnirilor de grup cu angajatii ministerului si ai structurilor deconcentrate;

Aprilie 2009

Resurse: Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului

Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului:

- Secretariatul general;

- Departamentul de control al ministrului;

- Directia audit;

- Unitatea de politici publice;

Seminarii pe aceste

teme;

Număr de angajati

participanti la aceste

seminarii;

Număr de structuri

deconcentrate informate;

 

 

Implementarea planului de actiune pentru revizuirea/simplificarea procedurilor interne la nivelul ministerului;

Iulie 2010

Resurse: Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului

Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului:

- Secretariatul general;

- Departamentul de control al ministrului;

- Directia audit;

- Unitatea de politici publice;

Plan de actiune implementat; Număr de proceduri simplificate/revizuite implementate; Număr de structuri care implementează proceduri simplificate; Rapoarte de evaluare asupra implementării procedurilor simplificate;

 

3.3. Analiza legislatiei specifice, în vederea eliminării factorilor legislativi si institutionali care limitează calitatea serviciilor publice si cresc gradul de vulnerabilitate la coruptie;

Analizarea legislatiei actuale ce vizează sistemul educational pentru identificarea normelor redundante, contradictorii sau depătite, în vederea modificării;

Decembrie 2009

Resurse: Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului

Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului:

- Secretariatul general;

- Departamentul de control al ministrului;

- Directia generală management învătământ preuniversitar;

- Directia generală managementul resurselor umane;

Rapoarte de evaluare

asupra cadrului normativ

general;

Număr de propuneri

concrete de îmbunătătire

a legislatiei;


Obiective

Directii de actiune

Actiuni si măsuri

Termen de realizare

Resurse

Responsabili

Indicatori de evaluare

 

 

 

 

 

- Directia juridic si contencios;

- Directia audit;

- Directia generală strategii si programe universitare;

- Directia finantare învătământ;

 

 

 

Analiza si actualizarea standardelor referitoare la calitatea în educatie

Decembrie 2008

Resurse: Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului

Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului:

- Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar;

- Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Superior

Rapoarte de evaluare asupra standardelor de calitate propuse spre actualizare; Număr de standarde actualizate;

 

 

Simplificarea procedurilor privind recunoasterea si echivalarea diplomelor de studii;

Februarie 2010

Resurse: Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului

Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului: - Centrul National de Echivalare si Recunoastere a Diplomelor

Număr de proceduri simplificate; Număr de etape eliminate;

 

 

Elaborarea propunerilor de îmbunătătire a legislatiei prin măsuri de prevenire a coruptiei în sistemul educational;

Februarie 2010

Resurse: Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului

Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului:

- Secretariatul general;

- Departamentul de control al ministrului;

- Directia generală management învătământ preuniversitar;

- Directia generală managementul resurselor umane;

- Directia juridic si contencios;

- Directia audit;

- Directia generală strategii si programe universitare;

- Directia finantare învătământ superior;

Număr de proiecte de acte normative elaborate si adoptate;


 

 

Măsurarea gradului de satisfactie a cetăteanului privind nivelul serviciilor educationale oferite, prin elaborarea de studii/ anchete sociologice (sondaje de opinie, chestionare, interviuri);

Decembrie 2010

Resurse: Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului

Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului: - inspectorate scolare/universităti

Studii si anchete elaborate si aplicate; Chestionare/sondaje de opinie elaborate si aplicate;

Rapoarte asupra concluziilor studiilor si anchetelor; Număr de propuneri implementate;

4. Utilizarea tehnologiilor informatice în cadrul serviciilor publice

4.1. Îmbunătătirea accesului publicului la informatii, prin oferirea acestora în sistem electronic;

Actualizarea informatiilor de interes general oferite în format electronic:

- elaborarea procedurilor specifice pentru încărcarea la timp a bazei nationale de date pentru educatie;

- utilizarea www.hartascolara.com pentru informatii suplimentare din teritoriu;

- publicarea si actualizarea pesite-ul institutiilor de învătământ a informatiilor de interes general conform legii (declaratii de avere, declaratii de interese, alte informatii de interes general);

Permanent

Resurse: Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului

Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului:

- Directia relatii publice

- serviciul informatizare;

- inspectorate scolare/universităti

Site-uri actualizate; Număr de proceduri specifice elaborate si implementate pentru utilizarea bazei nationale de date pentru educatie; Număr de utilizări ale site-ului

www.hartascolara.com Număr de institutii de învătământ care au postat pe site-ul lor declaratiile de avere si interese conform legii;

 

4.2. Utilizarea noilor tehnologii ale informatiei în vederea cresterii transparentei si celeritătii la nivelul serviciilor publice;

Utilizarea sistemului electronic de management al documentelor de către toate structurile ministerului, în vederea fluidizării circuitului documentelor la nivel interinstitutional;

Ianuarie 2010

Resurse: Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului

Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului:

- Directia relatii publice

- serviciul informatizare;

- inspectorate scolare

Sistem electronic de management al documentelor utilizat;

 

4.3. Cresterea numărului de servicii publice disponibile în sistem electronic;

Cresterea numărului de servicii oferite cetătenilor în sistem programat;

Permanent

Resurse: Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului

Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului:

- Directia relatii publice

- serviciul informatizare;

- inspectorate scolare/universităti;

Număr de formulare postate on-line; Număr de persoane care au accesat servicii on-line;


DOMENIUL: ANALIZE, STUDII, CERCETĂRI PRIVIND FENOMENUL CORUPTIEI

Obiective

Directii de actiune

Actiuni si măsuri

Termen de realizare

Resurse

Responsabili

Indicatori de evaluare

5. Sprijinirea administratiei publice în vederea evaluării dimensiunii fenomenului de coruptie

5.1. Realizarea de studii, analize de către organisme cu experientă în domeniu, pentru identificarea cauzelor, factorilor si riscurilor asociate coruptiei la nivelul administratiei publice;

Realizarea unui studiu privind tipologia si extinderea fenomenului de coruptie în mediul educational, atât pentru segmentul preuniversitar, cât si pentru cel universitar, cercetare, tineret;

Iunie 2009

Resurse: Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului

Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului, prin Institutul de Stiinte ale Educatiei

Raport asupra concluziilor studiului, cu propuneri de îmbunătătire, pentru a fi implementate la nivelul ministerului si al structurilor deconcentrate/ descentralizate;

6. Adaptarea cadrului legislativ sl a politicilor publice conform recomandărilor studiilor, analizelor sl auditărilor Independente

6.1. Diseminarea concluziilor si recomandărilor studiilor, analizelor si auditărilor independente, pentru fiecare domeniu vizat;

Analiza concluziilor si recomandărilor studiului si diseminarea acestora către inspectoratele scolare, unitătile scolare si universităti;

Decembrie 2009

Resurse: Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului

Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului:

- Directia generală management învătământ preuniversitar;

- Directia generală managementul resurselor umane;

- Directia generală strategii si programe universitare;

- Directia generală managementul finantării învătământului;

- inspectorate scolare/universităti.

Număr de mese rotunde/seminarii organizate la nivelul ministerului si al structurilor deconcentrate/ descentralizate pentru diseminarea rezultatelor studiului;

Număr de participanti la aceste seminarii/ mese rotunde;

Număr de unităti scolare/universităti unde sunt diseminate rezultatele studiului;

 

6.2. Adaptarea politicilor publice, conform recomandărilor studiilor, analizelor si auditărilor independente.

Elaborarea unui document de politici publice si a planului de actiune aferent privind măsurile de prevenire si combatere a coruptiei, în baza recomandărilor formulate de studiul Institutului de Stiinte ale Educatiei;

Aprilie 2010

Resurse: Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului

Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului:

- Directia generală management învătământ preuniversitar;

- Directia generală managementul resurselor umane;

- Directia generală strategii si programe universitare;

- Directia generală managementul finantării învătământului;

- Directia politici educationale;

- Unitatea de politici publice;

Document de politică publică adoptat.


DOMENIUL: TRANSPARENTA SI EFICIENTA

Obiective

Directii de actiune

Actiuni si măsuri

Termen de realizare

Resurse

Responsabili

Indicatori de evaluare

7. Cresterea transparentei în sistemul de management al resurselor umane

7.1. Cresterea transparentei privind conditiile de recrutare si selectie a personalului din sursă externă;

Extinderea modalitătilor de informare cu privire la posturile vacante, organizarea concursurilor, conditiilor de recrutare si selectie a personalului;

Permanent

Resurse: Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului

Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului:

- Directia generală management învătământ preuniversitar;

- Directia de personal si gestiunea functiei publice;

- Directia generală managementul resurselor umane;

- Directia generală strategii si programe universitare;

- Directia generală managementul finantării învătământului superior;

- Directia relatii publice;

- inspectorate scolare/universităti;

Forme/modalităti de informare utilizate pentru promovarea concursurilor; Număr de afisări la avizierul ministerului; Număr de postări pe site-ul ministerului; Număr de aparitii în presa scrisă centrală si locală;

 

7.2. Cresterea transparentei în procesul de promovare a personalului;

Afisarea posturilor vacante, conditiilor generale si specifice utilizate în vederea promovării personalului (la avizierul ministerului, Directia de personal si gestiunea functiei publice, intranet, site-ul ministerului, notă/ buletin de informare);

Permanent

Resurse: Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului

Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului:

- Directia de personal si gestiunea functiei publice;

- Directia generală managementul resurselor umane;

- Directia generală strategii si programe universitare;

- Directia generală managementul finantării învătământului superior;

- Directia relatii publice

Forme/modalităti de informare utilizate pentru promovarea concursurilor; Conditii generale si specifice afisate; Posturi vacante afisate; Conditii generale si specifice afisate/postate; Număr de posturi vacante afisate/postate;

 

7.3. Îmbunătătirea sistemelor de carieră în sectoarele vulnerabile la coruptie

Elaborarea si actualizarea strategiei de dezvoltare a resurselor umane pentru sistemul educational (revizuirea metodologiilor specifice de recrutare a personalului din sistemul preuniversitar);

Iunie 2009

Resurse: Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului

Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului:

- Directia generală managementul resurselor umane;

- Directia relatii publice;

- inspectorate scolare;

Strategie elaborată, actualizată si implementată;


Obiective

Directii de actiune

Actiuni si măsuri

Termen de realizare

Resurse

Responsabili

Indicatori de evaluare

 

 

Elaborarea planului de dezvoltare a resurselor umane de la nivelul ministerului (pentru personalul propriu);

Decembrie 2008

Resurse: Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului

Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului:

- Secretariatul general;

- Directia de personal si gestiunea functiei publice

Plan de dezvoltare a resurselor umane pentru personalul propriu al Ministrului Educatiei, Cercetării si Tineretului, aprobat si implementat;

 

 

Monitorizarea implementării strategiei de dezvoltare a resurselor umane pentru sistemul educational si a planului de dezvoltare a resurselor umane pentru personalul propriu al Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului;

Permanent

Resurse: Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului

Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului:

- Secretariatul general;

- Directia generală managementul resurselor umane;

- Directia de personal si gestiunea functiei publice

Rapoarte

trimestriale/anuale de monitorizare a stadiului de implementare a strategiei de dezvoltare a resurselor umane din sistemul educational (preuniversitar si superior);

 

 

Elaborare de planuri de carieră individuale

- Înfiintarea compartimentelor de dezvoltare a carierei în învătământ si cercetare, în cadrul birourilor de orientare profesională existente în cadrul universitătilor;

- Elaborarea ghidurilor de carieră specifice pentru fiecare institutie de învătământ superior sau institutie la nivel central (Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Superior, Centrul National pentru Finantarea

învătământului Superior etc);

Iulie 2010

Resurse: Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului

Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului:

- Directia generală strategii si programe universitare;

- Directia generală managementul finantării învătământului;

- Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Superior;

- Centrul National pentru Finantarea învătământului Superior

Număr de planuri de carieră elaborate si implementate; Număr de compartimente de dezvoltare a carierei înfiintate în universităti; Număr de ghiduri de carieră elaborate si implementate; Număr de institutii care si-au elaborat propriul ghid de carieră;


8. Gestionarea corectă a fondurilor publice

8.1. Reducerea gradului de vulnerabilitate la coruptie prin

îmbunătătirea procesului de achizitie publică;

Îmbunătătirea procedurilor de achizitii publice prin introducerea în caietul de sarcini si a criteriului „oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnic”;

Martie 2009

Resurse: Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului

Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului:

- Directia generală administrativ si achizitii,

- Directia generală buget-finante, patrimoniu si investitii,

- inspectorate scolare/universităti

Număr de acte administrative adoptate (ordin de ministru, dispozitii) aprobate;

 

 

Afisarea pe site-ul ministerului, pe site-urile institutiilor subordonate, precum si la avizierul institutiilor a:

- Programului anual al investitiilor;

- Programului anual al achizitiilor publice;

- achizitiilor ce depăsesc valoarea de 10.000 euro anual;

- anunturilor de intentie, anunturilor de participare;

- Raportului anual privind atribuirea contractelor de achizitii publice;

Anual

Resurse: Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului

Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului:

- Directia generală administrativ si achizitii;

- Directia generală buget-finante, patrimoniu si investitii;

- inspectorate scolare/universităti

Număr de achizitii publicate; Program anual de investitii, respectiv achizitii publice.

 

DOMENIUL: PREVENIREA SI COMBATEREA CORUPTIEI PRIN COMUNICARE SI COLABORARE

Obiective

Directii de actiune

Actiuni si măsuri

Termen de realizare

Resurse

Responsabili

Indicatori de evaluare

9. Sustinerea

campaniilor de

prevenire a

fenomenului coruptiei

9.1. Îmbunătătirea

procesului de

comunicare cu publicul;

Oferirea informatiilor

complete pentru

solicitarea diferitelor

avize, autorizatii etc. atât în format electronic, cât si letric (pe suport de hârtie) prin postarea pe site-ul institutiilor si prin afisare la avizierul acestora;

Permanent

Resurse: Ministerul

Educatiei, Cercetării si Tineretului

Ministerul Educatiei,

Cercetării si Tineretului:

- Secretariatul general;

- Directia generală relatii internationale si afaceri europene;

- Centrul National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor;

- Centrul National pentru Burse de Studii în Străinătate;

Număr de informatii

oferite;

Timpul de rezolvare a

solicitărilor;


Obiective

Directii de actiune

Actiuni si măsuri

Termen de realizare

Resurse

Responsabili

Indicatori de evaluare

 

 

Măsurarea gradului de satisfactie al elevilor, studentilor, părintilor si profesorilor cu privire la calitatea serviciilor publice din sistemul de educatie (sondaje de opinie realizate în scoli, universităti);

Permanent

Resurse: Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului

Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului:

- Directia relatii publice - Serviciul informatizare;

- inspectorate scolare/universităti.

Număr de sondaje efectuate pentru măsurarea gradului de satisfactie al elevilor, studentilor, părintilor si profesorilor asupra serviciilor educationale oferite;

Diseminarea rezultatelor evaluării sondajelor de opinie;

 

 

Sistem eficient de înregistrare, la nivelul ministerului, a sesizărilor referitoare la faptele de coruptie din sistem;

Permanent

Resurse: Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului

Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului:

- Directia relatii publice;

- inspectorate scolare/universităti.

Număr de sesizări înregistrate si rezolvate;

 

9.2. Dezvoltarea de parteneriate cu societatea civilă în vederea prevenirii actelor de coruptie;

Îmbunătătirea comunicării cu societatea civilă privind aspectele care vizează prevenirea actelor coruptiei;

Periodic

Resurse: Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului

Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului:

- Secretariatul general;

- Directia generală management învătământ preuniversitar;

- Directia generală strategii si programe universitare;

- Directia generală managementul finantării învătământului superior;

- Directia relatii publice;

- inspectorate scolare/universităti.

Număr de parteneriate initiate; Număr de măsuri concrete propuse sau promovate; Număr de măsuri implementate; Număr de persoane participante; Număr de grupuri înfiintate; Număr de institutii participante;

10. Combaterea fenomenului coruptiei prin întărirea colaborării intra si inter institutionale si prin monitorizarea aplicării prevederilor legale

10.1. Îmbunătătirea colaborării inter si intrainstitutionale;

Încheierea protocoalelor de colaborare în vederea realizării schimburilor de date între minister si diverse institutii ale administratiei publice;

Mai 2009

Resurse: Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului

Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului:

- Directia relatii publice -Serviciul informatizare;

- inspectorate scolare/universităti

Număr de protocoale încheiate; Număr de actiuni organizate în comun;


 

10.2. Monitorizarea aplicării prevederilor legale în vederea reducerii vulnerabilitătii la coruptie.

Eficientizarea activitătilor de control intern prin:

- instituirea obligativitătii de executare a unui audit anual în vederea evaluării gradului de vulnerabilitate la coruptie în cadrul ministerului (audit de sistem);

- controale în vederea identificării posibilelor incompatibilităti sau conflicte de interese în care s-ar putea afla angajatii ministerului si din structurile deconcentrate/descen-tralizate (inclusiv inspectorate scolare judetene si universităti);

Permanent

Resurse: Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului

Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului:

- Departamentul de control al ministrului;

- Directia audit;

- inspectorate scolare/universităti.

Număr de structuri care au instituit obligativitatea auditării anuale, în vederea măsurării gradului de

vulnerabilitate la coruptie; Număr de rapoarte de evaluare;

Număr de recomandări; Număr de sanctiuni;

 

 

Eficientizarea activitătilor de control extern realizate asupra structurilor subordonate sau aflate în coordonarea ministerului prin:

- evaluarea activitătilor manageriale din structurile subordonate (pe linie de personal, administrativ-economic);

- evaluarea activitătilor educationale din unitătile subordonate (calitatea serviciilor educationale oferite).

August 2009

Resurse: Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului

Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului:

- Secretariatul general;

- Directia generală administrativ si achizitii;

- Directia audit;

- Directia generală relatii internationale si afaceri europene;

- Centrul National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor;

- Centrul National pentru Burse de Studii în Străinătate;

- Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar;

- Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Superior.

Număr de misiuni de

audit efectuate;

Număr de rapoarte de

evaluare;

Număr de recomandări;


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind finantarea si realizarea obiectivului de investitii „Extindere Palat Victoria”

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 10 alin. (2) si al art. 12 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor preia de la Secretariatul General al Guvernului sarcina edificării obiectivului de investitii „Extindere Palat Victoria”.

(2) Se aprobă transmiterea terenului aflat în domeniul public al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa nr.1, din administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în administrarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor, în scopul si pe durata efectuării lucrărilor de proiectare, constructie si receptie pentru obiectivul de investitii „Extindere Palat Victoria”.

(3) Se aprobă trecerea imobilului-constructie, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din domeniul public al statului în domeniul privat al statului si transmiterea lui din administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în administrarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor.

Art. 2. - Predarea-preluarea documentatiei aferente etapelor realizate până la data preluării obiectivului se face pe bază de protocol de predare-primire între Secretariatul General al Guvernului si Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - Activitătile necesare edificării obiectivului de investitii „Extindere Palat Victoria” se realizează de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor, prin Compania Natională de Investitii „C.N.I” - S.A., care va derula proiectarea si executia obiectivului de investitii si va asigura receptia la terminarea lucrărilor, conform legislatiei în vigoare.

Art. 4. - (1) Finantarea obiectivului de investitii „Extindere Palat Victoria” se realizează conform programului de investitii aprobat potrivit legii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor.

(2) Sumele aprobate în bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2008 pentru obiectivul de investitii „Extindere Palat Victoria” se transferă în bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor pe anul 2008, cu aceeasi destinatie, în conditiile legii.

(3) Se autorizează Ministerul Economiei si Finantelor să introducă, la propunerea ordonatorilor principali de credite, modificările ce decurg din aplicarea prezentei hotărâri în structura bugetului de stat pe anul 2008 si în volumul si structura bugetului Secretariatului General al Guvernului si ale bugetului Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor.

Art. 5. - (1) Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor va actualiza studiul de fezabilitate aferent obiectivului de investitii „Extindere Palat Victoria”, precum si indicatorii tehnico-economici ai acestuia.

(2) Actualizarea documentatiei tehnico-economice aferente obiectivului de investitii „Extindere Palat Victoria” va detalia si va aprofunda solutia câstigătoare a concursului international de proiecte de arhitectură „Extinderea Palatului Victoria”, organizat de Cancelaria Primului-Ministru.

Art. 6. - (1) Predarea-preluarea imobilelor prevăzute la art. 1 alin. (2) si (3) se face pe bază de protocol încheiat între institutiile interesate în termen de 30 de zile de la eliberarea acestora.

(2) Până la data prevăzută la alin. (1), Regia Autonomă „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” exercită prerogativele titularului dreptului de administrare în ceea ce priveste sustinerea activitătii curente a autoritătilor si institutiilor publice care au locatia în imobilul respectiv.

(3) Regia Autonomă „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” va aloca spatiile necesare desfăsurării activitătii autoritătilor si institutiilor publice care îsi desfăsoară activitatea în imobilele prevăzute la art. 1 alin. (2) si (3).

Art. 7. - După finalizarea obiectivului de investitii „Extindere Palat Victoria”, acesta va fi trecut în domeniul public al statului si va fi transmis, împreună cu terenul prevăzut la art. 1 alin. (2), în administrarea Secretariatului General al Guvernului.

Art. 8. - Anexele nr.1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Gabriel Berea

p. Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor,

Horváth Anna,

secretar de stat

p. Ministrul economiei si finantelor,

Eugen Teodorovici,

secretar de stat

 

Bucuresti, 24 iunie 2008.

Nr. 689.

 


ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale terenului aflat în domeniul public al statului, ce se transmite din administrarea Regiei Autonome „Administratia

Patrimoniului Protocolului de Stat” în administrarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor

 

Adresa terenului

Persoana juridică de la care se transmite terenul

Persoana juridică la care se transmite terenul

Numărul de identificare

atribuit de Ministerul

Economiei si Finantelor/

Cod de clasificare

Caracteristici tehnice ale terenului

Municipiul Bucuresti, bd. lancu de Hunedoara nr. 3-5, sectorul 1

Regia Autonomă „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor

Nr. M.F.: 20.409 Cod de clasificare: nr. 8.29.02

Suprafată teren = 5.525,13 mp

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilului-constructie care trece din domeniul public al statului în domeniul privat al statului si se transmite

din administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în administrarea Ministerului

Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor

 

Adresa imobilului

Persoana juridică

de la care se transmite

constructia

Persoana juridică

la care se transmite

constructia

Numărul de identificare

atribuit de Ministerul

Economiei si Finantelor/

Cod de clasificare

Caracteristici tehnice ale constructiei

Municipiul Bucuresti, bd. lancu de Hunedoara nr. 3-5, sectorul 1

Regia Autonomă „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor

Nr. M.F.: 20.409 Cod de clasificare: 8.29.02

Suprafată construită = 1.625 mp

Suprafată desfăsurată = 5.836 mp

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suspendarea executării silite a creantelor fiscale administrate de Agentia Natională de Administrare Fiscală

fată de Compania Natională a Huilei - S.A.

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 148 alin. (2) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se suspendă executarea silită a creantelor fiscale administrate de Agentia Natională de Administrare Fiscală fată de Compania Nationala a Huilei - S.A. pe o perioadă de 6 luni.

Art. 2. - Măsura suspendării executării silite prevăzută la art. 1 se va aplica cu respectarea regulilor în materia ajutorului de stat.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 2 iulie 2008.

Nr. 694.

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL INTERNELOR SI REFORMEI ADMINISTRATIVE

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului administratiei si internelor nr. 1.244/2006 privind acordarea titlului de parc industrial „Asociatiei Parcul Industrial Prejmer” reprezentate de Societatea Comercială „Graells & Llonch Invest” - S.R.L.

 

Având în vedere prevederile art. 1 alin. (2) lit. h) si ale art. 3 alin. (1) pct. 18 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, ale art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 24/2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale, aprobată prin Legea nr. 98/2008, ale art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 65/2001 privind constituirea si functionarea parcurilor industriale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 490/2002, cu modificările ulterioare, ale art. 2 alin. (2) din Instructiunile de acordare si anulare a titlului de parc industrial, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării si prognozei nr. 264/2002,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008,

ministrul internelor si reformei administrative emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 1.244/2006 privind acordarea titlului de parc industrial „Asociatiei Parcul Industrial Prejmer” reprezentate de Societatea Comercială „Graells & Llonch Invest” - S.R.L., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 301 din 4 aprilie 2006, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 1, punctul 3 va avea următorul cuprins: „3. - Societatea Comercială „OAK Consulting” S. L., cu sediul social în Spania.”

2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - Terenul pentru care se acordă prezentul titlu de parc industrial are următoarele caracteristici:

a) este situat în comuna Prejmer, judetul Brasov;

b) are o suprafată de 82,36 ha.”

3. Anexa se înlocuieste cu anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul internelor si reformei administrative,

Liviu Radu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 16 iunie 2008.

Nr. 511.

 

PARC INDUSTRIAL PREJMER

 

MINISTERUL INTERNELOR SI REFORMEI ADMINISTRATIVE

 

ORDIN

privind depunerea si gestionarea declaratiilor de avere si a declaratiilor de interese în cadrul

Ministerului Internelor si Reformei Administrative

 

Având în vedere prevederile Legii nr. 115/1996 pentru declararea si controlul averii demnitarilor, magistratilor, a unor persoane cu functii de conducere si de control si a functionarilor publici, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 4 alin. (1) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 111 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitătilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 9-11, 39, 41, 42 si 57 din Legea nr. 144/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul dispozitiilor art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008,

ministrul internelor si reformei administrative emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) în Ministerul Internelor si Reformei Administrative completează si depun declaratii de avere si declaratii de interese în termen de 15 zile de la data numirii sau alegerii în functie ori de la data începerii sau încetării activitătii:

a) ministrul;

b) secretarii de stat si asimilatii acestora;

c) prefectii si subprefectii;

d) personalul care îndeplineste functii de conducere/ comandă si/sau de control;

e) functionarii publici;

f) functionarii publici cu statut special - politistii;

g) membrii consiliilor de administratie, ai consiliilor de conducere sau ai consiliilor de supraveghere si persoanele care ocupă functii de conducere în cadrul regiilor autonome de interes national ori local, companiilor si societătilor nationale sau, după caz, al societătilor comerciale la care statul ori o autoritate a administratiei publice locale este actionar majoritar sau semnificativ;

h) personalul încadrat la cabinetul demnitarului; i) personalul încadrat la cancelaria prefectului.

(2) În sensul alin. (1) lit. d), prin functii de conducere/comandă se întelege acele functii prevăzute cu indemnizatii de conducere/comandă, iar functiile de control sunt cele pentru care sunt prevăzute în fisele posturilor atributii de inspectie si/sau control.

(3) Personalul prevăzut la alin. (1) are obligatia să actualizeze declaratiile de avere si de interese anual, cel mai târziu la data de 15 iunie, pentru anul fiscal anterior.

(4) Personalul prevăzut la art. 1 alin. (1) lit. a)-f) are obligatia să declare si să actualizeze în declaratia de avere, în termen de 30 de zile de la primire, orice donatie directă ori indirectă sau daruri manuale primite în legătură cu exercitarea functiilor sau atributiilor lor, cu exceptia celor care au o valoare simbolică.

Art. 2. - Functiile si activitătile care se includ în declaratia de interese sunt:

a) calitatea de asociat sau actionar la societăti comerciale, companii/societăti nationale, institutii de credit, grupuri de interes economic, precum si membru în asociatii, fundatii sau alte organizatii neguvernamentale;

b) functia de membru în organele de conducere, administrare si control ale societătilor comerciale, regiilor autonome, companiilor/societătilor nationale, institutiilor de credit, grupurilor de interes economic, asociatiilor sau fundatiilor ori ale altor organizatii neguvernamentale;

c) calitatea de membru în cadrul asociatiilor profesionale si/sau sindicale;

d) calitatea de membru în organele de conducere, administrare si control, retribuite sau neretribuite, detinute în cadrul partidelor politice, functia detinută si denumirea partidului politic.

Art. 3. - (1) Directorul general al Directiei generale management resurse umane desemnează, pentru directiile generale/directiile fără structuri de resurse umane din aparatul central (propriu) al Ministerului Internelor si Reformei Administrative si unitătile subordonate acestora, personalul care asigură implementarea prevederilor legale privind declaratiile de avere si de interese.

(2) Sefii structurilor de resurse umane din directiile generale/directiile aparatului central (propriu) al Ministerului Internelor si Reformei Administrative, precum si din unitătile subordonate acestora desemnează personalul care asigură implementarea prevederilor legale privind declaratiile de avere si de interese.

(3) Sefii structurilor de resurse umane din cadrul institutiilor si structurilor aflate în subordinea/coordonarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative desemnează, pentru aparatele centrale ale acestora, personalul care asigură implementarea prevederilor legale privind declaratiile de avere si de interese.

(4) Pentru unitătile din subordinea institutiilor si structurilor aflate în subordinea/coordonarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative competenta desemnării personalului care asigură implementarea prevederilor legale privind declaratiile de avere si de interese revine sefilor structurilor de resurse umane.


(5) Sefii structurilor Ministerului Internelor si Reformei Administrative răspund pentru desfăsurarea în bune conditii a activitătii persoanelor desemnate cu implementarea prevederilor legale privind declaratiile de avere si de interese.

Art. 4. - (1) Personalul prevăzut la art. 1 alin. (1) lit. a)-c) depune declaratiile de avere si declaratiile de interese la persoanele desemnate, în mod corespunzător, la art. 9 alin. (2) din Legea nr. 144/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Personalul prevăzut la art. 1 alin. (1) lit. d)-h) depune declaratiile de avere si declaratiile de interese, în unitătile în care îsi desfăsoară activitatea, la persoanele desemnate potrivit art. 3.

(3) Personalul încadrat la cabinetele demnitarilor din conducerea ministerului depune declaratiile de avere si declaratiile de interese la persoana desemnată din cadrul Directiei generale management resurse umane.

(4) Personalul prevăzut la art. 1 alin. (1) lit. i) depune declaratiile de avere si declaratiile de interese la persoana desemnată de secretarul cancelariei prefectului.

(5) Personalul prevăzut la art. 1 alin. (1) detasat la institutii din afara Ministerului Internelor si Reformei Administrative sau cel care execută misiuni internationale gestionate de Directia generală management resurse umane depune declaratiile de avere si declaratiile de interese la persoana desemnată din cadrul Directiei generale management resurse umane.

Art. 5. - Persoanele desemnate potrivit art. 3 îndeplinesc atributiile prevăzute la art. 10 din Legea nr. 144/2007, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 6. - (1) Dacă în termen de 10 zile de la primirea declaratiei persoanele desemnate potrivit prevederilor art. 3 sau persoana care semnează declaratia sesizează deficiente în completarea acesteia, vor recomanda, în scris, persoanei în cauză rectificarea declaratiei, în termen de cel mult 20 de zile. Declaratia rectificată poate fi însotită de documente justificative.

(2) Declaratia rectificată depusă împreună cu eventualele documente se trimit de îndată Agentiei Nationale de Integritate în copii certificate.

Art. 7. - Formularele declaratiilor de avere, ale celor de interese, precum si Registrul declaratiilor de avere si Registrul declaratiilor de interese se asigură de către tipografia Ministerului Internelor si Reformei Administrative pentru fiecare unitate/institutie/structură/inspectorat, care are obligatia de a le ridica în timp util de la sediul acesteia.

Art. 8. - (1) Pentru structurile Ministerului Internelor si Reformei Administrative care detin pagini de internet pe site propriu, persoanele desemnate potrivit art. 3 vor lua măsurile necesare pentru publicarea declaratiilor de avere si a declaratiilor de interese pe aceste pagini, cu respectarea termenelor si conditiilor legale.

(2) Pentru structurile Ministerului Internelor si Reformei Administrative prevăzute la art. 3 alin. (1), (2) si (3) care nu detin pagini de internet pe site propriu, persoanele desemnate potrivit art. 3, împreună cu Directia generală pentru comunicatii si tehnologia informatiei, vor lua măsurile necesare pentru publicarea declaratiilor de avere si a declaratiilor de interese pe pagina de internet a Ministerului Internelor si Reformei Administrative, cu respectarea termenelor si conditiilor legale.

(3) Pentru structurile Ministerului Internelor si Reformei Administrative prevăzute la art. 3 alin. (4) care nu detin pagini de internet, persoanele desemnate potrivit art. 3 vor lua măsurile necesare pentru publicarea declaratiilor de avere si a declaratiilor de interese pe pagina de internet a institutiei/structurii în subordinea căreia se află.

Art. 9. - Declaratiile de avere si declaratiile de interese se păstrează pe pagina de internet cel putin 5 ani de la publicare.

Art. 10. - (1) După îndeplinirea cerintelor legale prevăzute la art. 10 din Legea nr. 144/2007, cu modificările si completările ulterioare, persoanele desemnate potrivit art. 3 depun originalele declaratiilor de avere si ale declaratiilor de interese, în vederea păstrării, la dosarul personal/profesional.

(2) Declaratiile de avere si declaratiile de interese ale persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. h) se păstrează la Directia generală management resurse umane din cadrul Ministerului Internelor si Reformei Administrative, iar cele ale persoanelor prevăzute la lit. i) se păstrează la persoana desemnată de secretarul cancelariei prefectului.

Art. 11. - (1) Formularul declaratiei de avere este prevăzut de anexa nr. 1 la Legea nr. 115/1996 pentru declararea si controlul averii demnitarilor, magistratilor, a unor persoane cu functii de conducere si de control si a functionarilor publici, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Formularul declaratiei de interese este prevăzut în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 506/2003 privind stabilirea modelului Registrului declaratiilor de interese, astfel cum a fost modificată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 14/2005 privind modificarea formularelor pentru declaratia de avere si pentru declaratia de interese.

(3) Modelul dovezii eliberate potrivit art. 10 lit. a) din Legea nr. 144/2007, cu modificările si completările ulterioare, este cel prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 12. - Personalului desemnat potrivit prevederilor art. 3 i se modifică fisa postului în mod corespunzător, prin înscrierea atributiilor pe care le îndeplineste, în vederea asigurării implementării prevederilor legale privind declaratiile de avere si de interese.

Art. 13. - Declaratiile de avere depuse până la data de 24 aprilie 2003 îsi păstrează caracterul confidential.

Art. 14. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

 

Bucuresti, 30 iunie 2008.

Nr. 524.


 

ANEXĂ

 

Ex................

 

MINISTERUL INTERNELOR SI REFORMEI ADMINISTRATIVE

 

Unitatea

Data

 

DOVADĂ

- model -

…………………………………………………………………….. (gradul profesional/gradul, numele si prenumele persoanei care eliberează dovada) ................................... (functia)

În temeiul art. 10 lit. a) din Legea nr. 144/2007, cu modificările si completările ulterioare, am primit de la .......................................... (numele si prenumele persoanei de la care se primeste declaratia) declaratia de avere/de interese a/ale acestuia/acesteia.

Prezenta dovadă s-a întocmit în două exemplare, din care unul s-a înmânat domnului/doamnei ............................................... (numele si prenumele persoanei de la care se primeste declaratia)

 

Am primit

...............................

Am predat

................................

(numele si prenumele)

(numele si prenumele)

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii publice nr. 722/2006

privind acreditarea unitătilor sanitare care pot efectua activităti de bănci de tesuturi umane,

respectiv de utilizator de tesuturi si/sau celule umane în scop terapeutic

 

Având în vedere:

- Referatul de aprobare al Directiei generale politici, strategii si managementul calitătii în sănătate si al Agentiei Nationale de Transplant nr. 6.849/2008;

- prevederile Ordonantei Guvernului nr. 79/2004 pentru înfiintarea Agentiei Nationale de Transplant, aprobată cu modificări prin Legea nr. 588/2004, cu modificările si completările ulterioare;

- titlul VI „Efectuarea prelevării si transplantului de organe, tesuturi si celule de origine umană în scop terapeutic” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare;

- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii publice emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului sănătătii publice nr. 722/2006 privind acreditarea unitătilor sanitare care pot efectua activităti de bănci de tesuturi umane, respectiv de utilizator de tesuturi si/sau celule umane în scop terapeutic, publicat in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 551 din 27 iunie 2006, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Titlul va avea următorul cuprins:

„ORDIN

privind acreditarea unitătilor sanitare care pot efectua activităti de bănci de tesuturi si/sau celule umane,

respectiv de utilizator de tesuturi si/sau celule umane în scop terapeutic”

2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - Se acreditează pentru activitatea de bănci de tesuturi si/sau celule umane următoarele unităti sanitare: 1. Piele:

- Spitalul Clinic de Urgentă pentru Copii «Grigore Alexandrescu» Bucuresti - Sectia Clinică de Chirurgie Plastică - Microchirurgie Reconstructivă;

- Spitalul Clinic de Urgentă de Chirurgie Plastică, Reparatorie si Arsuri Bucuresti - Sectia Clinică de Chirurgie Plastică, Microchirurgie Reconstructivă I Arsi;

- Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Timisoara - Sectia Clinică de Chirurgie Plastică, Microchirurgie Reconstructivă - CASA AUSTRIA;


- Spitalul Clinic de Urgentă «Bagdasar-Arseni» Bucuresti - Sectia Clinică de Chirurgie Plastică - Microchirurgie Reconstructivă.

2. Os, tendon:

- Spitalul Clinic Colentina Bucuresti - Sectia de Ortopedie - Traumatologie;

- Spitalul Clinic de Ortopedie - Traumatologie si TBC Osteoarticular «Foisor» Bucuresti.

3. Valve cardiace, vase:

- Institutul de Boli Cardiovasculare Timisoara - Sectia Clinică de Chirurgie Cardiovasculară de Adulti si Copii I si Sectia Clinică de Chirurgie Cardiovasculară de Adulti si Copii II.

4. Celule reproductive:

- Spitalul Clinic de Obstetrică si Ginecologie «Prof. Dr. Panait Sârbu» Bucuresti - Laboratorul de Reproducere Umană Asistată;

- Societatea Comercială HIT-MED - S.R.L. Craiova - Centrul Medical HIT-MED;

- M.G. - Centrul International de Reproducere Umană Asistată Timisoara;

- Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Timisoara - Sectia Clinică de Obstetrică-Ginecologie «Bega»;

- Societatea Comercială Centrul Medical «Med New Life» - S.R.L. Bucuresti - Departamentul de Fertilizare in vitro;

- Spitalul Judetean Ilfov «Sfintii împărati Constantin si Elena» - Sectia Obstetrică-Ginecologie II - Compartimentul de Medicină Materno-Fetală;

- Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Cluj - Sectia Clinică de Obstetrică-Ginecologie I - Departamentul de Reproducere Umană Asistată «Prof. Dr. I. V. Surcel»;

- Societatea Comercială «Clinica Polisano» - S.R.L. Sibiu - Cabinetul de Obstetrică-Ginecologie;

- Hyperclinica Med Life Bucuresti - Departamentul de Medicină Materno-fetală;

- Societatea Comercială Clinica Medicală «Gynera» - S.R.L. Bucuresti;

- Societatea Comercială «Dacia International Medical Center» - S.R.L. Bucuresti;

- Societatea Comercială «Vivamed» - S.R.L. Brasov.

5. Celule pancreatice:

- Institutul Clinic Fundeni - Centrul de Chirurgie Generală si Transplant Hepatic;

- Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Constanta - Sectia Clinică Chirurgie Generală II

6. Celule stern:

- Societatea Comercială «CBC Laboratories» - S.A. Cluj-Napoca.”

3. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - Se acreditează pentru activitatea de utilizator de tesuturi si/sau celule umane, în scop terapeutic, următoarele unităti sanitare:

1. Piele:

- Spitalul Clinic de Urgentă Bucuresti - Sectia Clinică de Chirurgie Plastică - Microchirurgie Reconstructivă;

- Spitalul Clinic de Urgentă pentru Copii «Grigore Alexandrescu» Bucuresti - Sectia Clinică de Chirurgie Plastică - Microchirurgie Reconstructivă;

- Spitalul Clinic de Urgentă de Chirurgie Plastică, Reparatorie si Arsuri Bucuresti - Sectia Clinică de Chirurgie Plastică, Microchirurgie Reconstructivă I Arsi;

- Spitalul Clinic de Urgentă «Bagdasar—Arseni» Bucuresti - Sectia Clinică de Chirurgie Plastică-Microchirurgie Reconstructivă;

- Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Timisoara - Sectia Clinică de Chirurgie Plastică, Microchirurgie Reconstructivă - CASA AUSTRIA;

- Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Constanta - Sectia Clinică de Chirurgie Plastică si Microchirurgie Reconstructivă;

- Spitalul Clinic de Recuperare Cluj - Sectia Clinică de Chirurgie Plastică si Microchirurgie Reconstructivă;

- Spitalul Clinic de Urgentă lasi - Sectia Clinică de Chirurgie Plastică, Reconstructivă si Arsi.

2. Os, tendon:

- Spitalul Clinic Colentina Bucuresti - Sectia de Ortopedie-Traumatologie;

- Spitalul Clinic de Ortopedie-Traumatologie si TBC Osteoarticular «Foisor» Bucuresti;

- Spitalul Clinic de Urgentă pentru Copii «M.S. Curie» Bucuresti - Sectia Clinică de Ortopedie Pediatrică;

- Spitalul Clinic de Urgentă pentru Copii «Grigore Alexandrescu» Bucuresti - Sectia Clinică de Ortopedie Pediatrică;

- Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Târgu Mures - Sectia Clinică de Ortopedie Traumatologie nr. 1;

- Spitalul Universitar de Urgentă Elias - Sectia Clinică de Ortopedie - Traumatologie.

3. Valve cardiace, vase:

- Institutul de Boli Cardiovasculare Timisoara - Sectia Clinică de Chirurgie Cardiovasculară de Adulti si Copii I si Sectia Clinică de Chirurgie Cardiovasculară de Adulti si Copii II;

- Centrul Clinic de Urgentă de Boli Cardiovasculare «Dr. Constantin Zamfir» Bucuresti - Sectia Chirurgie Cardiacă, Sectia Chirurgie Cardiacă Pediatrică, Sectia Chirurgie Vasculară, Departamentul Organe Artificiale, Transplant si Circulatie Extracorporeală.

4. Cornee:

- Spitalul Clinic de Urgentă Militar Central «Dr. Carol Davila» Bucuresti - Sectia Clinică de Oftalmologie;

- Spitalul Clinic de Urgente Oftalmologice Bucuresti;

- Centrul Oftalmologie «OCULUS» Bucuresti;

- Spitalul Clinic de Urgentă «Sfântul Spiridon» lasi - Sectia Clinică de Oftalmologie.

5. Celule reproductive:

- Spitalul Clinic de Obstetrică si Ginecologie «Prof. Dr. Panait Sârbu» Bucuresti - Laboratorul de Reproducere Umană Asistată;

- M.G. - Centrul International de Reproducere Umană Asistată Timisoara;

- Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Timisoara - Sectia Clinică de Obstetrică-Ginecologie «Bega»;


- Societatea Comercială HIT-MED - S.R.L. Craiova - Centrul Medical HIT-MED;

- Societatea Comercială Centrul Medical «Med New Life» - S.R.L. Bucuresti - Departamentul de Fertilizare in vitro;

- Spitalul Judetean Ilfov «Sfintii împărati Constantin si Elena» - Sectia Obstetrică-Ginecologie II - Compartimentul de Medicină Materno-Fetală;

- Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Cluj - Sectia Clinică de Obstetrică-Ginecologie I - Departamentul de Reproducere Umană Asistată «Prof. Dr. I.V. Surcel»;

- Societatea Comercială «Clinica Polisano» - S.R.L. Sibiu - Cabinetul de Obstetrică-Ginecologie;

- Hyperclinica «Med Life» Bucuresti - Departamentul de Medicină Materno-fetală;

- Societatea Comercială Clinica Medicală «Gynera» - S.R.L. Bucuresti;

- Societatea Comercială «Dacia International Medical Center» - S.R.L. Bucuresti;

- Societatea Comercială «Vivamed» - S.R.L. Brasov. 6. Celule pancreatice:

- Institutul Clinic Fundeni - Centrul de Chirurgie Generală si Transplant Hepatic;

- Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Constanta - Sectia Clinică Chirurgie Generală II.”

4. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

„Art. 5. - Acreditarea centrelor mentionate mai sus este valabilă până la data de 1 iulie 2010, cu exceptia Institutului National de Hematologie Transfuzionala «Prof. Dr. C.T. Nicolau» Bucuresti, care se acreditează pe termen nelimitat.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

 

Bucuresti, 1 iulie 2008.

Nr. 1.225.

 

RECTIFICĂRI

 

La Hotărârea Guvernului nr. 467/2008 privind schimbarea regimului juridic si a titularului dreptului de administrare asupra unor imobile situate în municipiul Bucuresti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 357 din 8 mai 2008, se fac următoarele rectificări (care nu apartin Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- la art. 1 si 2, în loc de: „ administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative” se va citi: „ administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative, prin Inspectoratul General al Politiei Române”;

- la anexa nr. 1, în coloana „Persoana juridică de la care se transmite imobilul”, în loc de: „Ministerul Internelor si Reformei Administrative” se va citi: „Ministerul Internelor si Reformei Administrative, prin Inspectoratul General al Politiei Române”;

- la anexa nr. 2, în coloana „Persoana juridică la care se transmite imobilul”, în loc de: „Ministerul Internelor si Reformei Administrative” se va citi: „Ministerul Internelor si Reformei Administrative, prin Inspectoratul General al Politiei Române”;

- la anexa nr. 2, în coloana „Caracteristicile imobilului”, în loc de: „Valoare de inventar = 2.258.622,30 lei”se va citi: „Valoare de inventar = 2.275.469,96 lei”.