MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 515         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 9 iulie 2008

 

SUMAR
 
LEGI SI DECRETE

 

133. - Lege pentru modificarea si completarea art. 4 din Legea nr. 752/2001 privind organizarea si functionarea Academiei Române

 

737. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea art. 4 din Legea nr. 752/2001 privind organizarea si functionarea Academiei Române

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

693. - Hotărâre pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea actiunilor si categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor si limitelor pentru efectuarea de plăti în avans din fonduri publice

 

696. - Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Drum expres Arad-Oradea”

 

697. - Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Drum expres Legătură rapidă la Drumul Nordului”

 

708. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Internelor si Reformei Administrative din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008

 

709. - Hotărâre privind recunoasterea Fundatiei „Institutul Social Democrat Ovidiu Sincai” ca fiind de utilitate publică

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

2.025. - Ordin al ministrului economiei si finantelor privind aprobarea Procedurii pentru acordarea deducerii reprezentând cheltuieli pentru economisire în sistem colectiv pentru domeniul locativ si restituirea cheltuielilor efectuate cu bursele private

 

ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

 

564. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

 

30. - Hotărâre pentru aprobarea Normei nr. 17/2008 privind utilizarea activului personal al participantului la un fond de pensii facultative în caz de invaliditate si în caz de deces 


LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea si completarea art. 4 din Legea nr. 752/2001

privind organizarea si functionarea Academiei Române

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Articolul 4 din Legea nr. 752/2001 privind organizarea si functionarea Academiei Române, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 843 din 28 decembrie 2001, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Alineatul (21) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(21) Terenurile cu destinatie agricolă si forestieră retrocedate Academiei Române prin titluri de proprietate, prin punere în posesie sau prin validarea dreptului de proprietate, conform prevederilor Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, cu modificările si completările ulterioare, vor fi comasate la cererea Academiei Române, prin schimburi de terenuri cu Agentia Domeniilor Statului si, respectiv, cu Regia Natională a Pădurilor-Romsilva, pe amplasamente cuvenite.”

2. După alineatul (21) se introduc patru noi alineate, alineatele (21a)-(21d), cu următorul cuprins:

„(21a) Bunurile mobile si imobile cu caracter agrosilvic, categoriile de imobile prevăzute la alin. (8), precum si celelalte categorii de bunuri mobile si imobile care au apartinut Academiei Române si care au fost trecute în mod abuziv în folosinta sau administrarea unor ministere si institutii publice prin Decizia Consiliului de Ministri nr. 1.486/1948, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 260 din 8 noiembrie 1948, si care sunt cuprinse în documentul respectiv, în art. 1-4, paginile 8.983-8.989, precum si în alte documente oficiale doveditoare sau care au fost trecute în mod abuziv în proprietatea, în administrarea ori în folosinta unor persoane juridice, prin acte normative sau administrative, emise în perioada precizată la alin. (8), respectiv 6 martie 1945-22 decembrie 1989, precum si în perioada 1 ianuarie 1990-14 decembrie 2004, se retrocedează în totalitate în proprietatea privată a Academiei Române, cu aplicarea prevederilor art. 50 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

(21b) Pentru bunurile mobile si imobile prevăzute la alin. (2) si (21a), care în mod obiectiv nu mai pot fi retrocedate în natură, în vederea respectării clauzelor donatorilor si în conformitate cu prevederile art. 24 alin. (1) si (2) din Legea nr. 10/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare, la cererea si cu acordul Academiei Române, se aplică de către autoritătile competente, potrivit art. 21 alin. (4) din Legea nr. 10/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare, măsuri reparatorii prin echivalent, în compensare cu alte bunuri similare sau, prin conversie cu bunuri mobile ori imobile din alte categorii, necesare activitătilor Academiei Române.

(21c) în aplicarea prevederilor alin. (21b), se vor respecta si dispozitiile art. 34 din Legea nr. 1/2000, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 36 alin. (5) si ale art. 92 alin. (3) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, avându-se în vedere valoarea de piată de la data solutionării cererii sau notificării, calculată de autoritătile competente, conform standardelor internationale de evaluare, pe baza prevederilor prezentului alineat, coroborat cu prevederile alin. (8).

(21d) Administrarea bunurilor silvice retrocedate Academiei Române se va realiza conform prevederilor Legii nr. 46/2008 - Codul silvic. Academia Română poate dobândi în patrimoniul său agrosilvic bunuri mobile si imobile, agricole si silvice, proprietate publică sau privată a statului ori a unitătilor administrativ-teritoriale, în administrare sau în folosintă, de la Agentia Domeniilor Statului, de la Regia Natională a Pădurilor - Romsilva si de la primării. Pentru administrarea eficientă a acestor bunuri, Academia Română poate încheia parteneriate în scopul atingerii obiectivelor sale.”

3. Alineatul (22) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(22) Patrimoniul agrosilvic, prevăzut la alin. (21) - (21d), este dobândit de Academia Română, la cerere, în mod gratuit, în administrare sau în folosintă, conform prevederilor prezentei legi, pentru desfăsurarea programelor de cercetare stiintifică si inovare tehnologică, în scopul dezvoltării rurale durabile.”

4. După alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:

„(31) Bunurile mobile si imobile dobândite în conditiile legii de Academia Română, în administrare sau în folosintă, conform prevederilor alin. (3), se acordă pe perioada de existentă a Academiei Române.”

5. Alineatele (4) si (5) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„(4) Terenurile agricole si forestiere care au apartinut Academiei Române se retrocedează acesteia, cu respectarea dispozitiilor legale în vigoare.

(5) Retrocedarea terenurilor forestiere prevăzute la alin. (4) se face conform prevederilor art. 29 alin. (32) din Legea nr. 1/2000, cu modificările si completările ulterioare.”


6. După alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (61), cu următorul cuprins:

„(61) Reconstituirea dreptului de proprietate a Academiei Române asupra terenurilor agricole care au apartinut acesteia, conform prevederilor art. 9 alin. (4) din Legea nr. 1/2000, cu modificările si completările ulterioare, se face prin exceptare de la prevederile art. 221 din aceeasi lege, dacă nu se afectează vechile amplasamente ale fostilor proprietari.”

7. Alineatele (7) si (8) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„(7) Terenurile agricole si forestiere retrocedate vor fi administrate si gestionate potrivit legii, în scopurile stabilite de Academia Română, pe baza clauzelor actelor de donatie, prin Fundatia Patrimoniu a Academiei Române, conform statutului acesteia, iar coordonarea tehnico-stiintifică pentru eficientă economico-socială se face prin Sectia de Stiinte Agricole si Silvice a Academiei Române si prin Institutul National de Cercetări Economice (I.N.C.E.) al Academiei Române.

(8) Restituirea altor categorii de imobile care au apartinut Academiei Române se face în conditiile Legii nr. 10/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare, nefiindu-i aplicabile prevederile art. 3 alin. (2) din această lege. Termenul prevăzut la art. 22 din aceeasi lege, cu prelungirile legale ulterioare, începe să curgă de la data intrării în vigoare a Legii nr. 564/2004 pentru completarea art. 4 din Legea nr. 752/2001 privind organizarea si functionarea Academiei Române si nu poate depăsi, după caz, 8 luni calendaristice.”

Art. II. - Prevederile art. 4 alin. (21) si (4) din Legea nr. 752/2001 privind organizarea si functionarea Academiei Române, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege se aplică în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

Art. III. - (1) Legea nr. 752/2001 privind organizarea si functionarea Academiei Române, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 843 din 28 decembrie 2001, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

(2) La data intrării în vigoare a prezentei legi, orice dispozitii contrare se abrogă.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 4 iulie 2008.

Nr. 133.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea art. 4 din Legea nr. 752/2001 privind organizarea

si functionarea Academiei Române

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea si completarea art. 4 din Legea nr. 752/2001 privind organizarea si functionarea Academiei Române si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 3 iulie 2008.

Nr. 737.

 


HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea actiunilor si categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor si limitelor pentru efectuarea de plăti în avans din fonduri publice

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La anexa nr. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea actiunilor si categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor si limitelor pentru efectuarea de plăti în avans din fonduri publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 109 din 5 februarie 2004, cu modificările si completările ulterioare, după capitolul III se introduce un nou capitol, capitolul IV, cu următorul cuprins:

 

„IV Îndeplinirea angajamentelor care decurg din contractele privind achizitia de bunuri si servicii

1. Achizitionarea de bunuri si servicii prevăzute în Ordonanta de urgentă a Guvernului

nr. 54/2008 privind autorizarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative de a  încheia angajamente legale pentru unele actiuni prioritare

a) existenta unor contracte multianuale ferme încheiate în conditiile legii

b) se pot acorda avansuri de până la 30% din valoarea contractului”.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul internelor si reformei administrative,

Liviu Radu,

secretar de stat

Ministrul economiei si finantelor, Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 2 iulie 2008.

Nr. 693.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii

„Drum expres Arad-Oradea”

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 11 alin. (2) lit. e) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiintarea Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome „Administratia Natională a Drumurilor din România”, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adontă nre7enta hotărâre

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Drum expres Arad-Oradea”, judetele Arad si Bihor, prevăzuti în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finantarea obiectivului de investitii prevăzut la art. 1 se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita sumelor prevăzute anual cu această destinatie, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.

Art. 3. - Ministerul Transporturilor răspunde de modul de utilizare a sumei prevăzute la art. 1, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Ludovic Orban

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 2 iulie 2008.

Nr. 696.


*) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii

„Drum expres Legătură rapidă la Drumul Nordului”

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 11 alin. (2) lit. e) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiintarea Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome „Administratia Natională a Drumurilor din România”, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Drum expres Legătură rapidă la Drumul Nordului”, judetul Sălaj, prevăzuti în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finantarea obiectivului de investitii prevăzut la art. 1 se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita sumelor prevăzute anual cu această destinatie, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.

Art. 3. - Ministerul Transporturilor răspunde de modul de utilizare a sumei prevăzute la art. 1, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Ludovic Orban

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 2 iulie 2008.

Nr. 697.


*) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Internelor si Reformei Administrative

din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) si (3) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aproba suplimentarea bugetului Ministerului Internelor si Reformei Administrative pe anul 2008 din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, cu suma de 375 mii lei, la capitolul 51.01 „Autorităti publice si actiuni externe”, titlul 20 „Bunuri si servicii”, pentru Institutia Prefectului Judetului Constanta, în vederea acoperirii cheltuielilor ocazionate de organizarea unor evenimente în anul 2008 prilejuite de aniversarea a 130 de ani de la revenirea Dobrogei la România.

Art. 2. - Actiunile ce urmează a fi realizate pentru această aniversare se stabilesc si se aprobă de Institutia Prefectului Judetului Constanta, care va controla modul de utilizare a sumei alocate potrivit prevederilor art. 1, în conformitate cu prevederile Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, precum si cu celelalte dispozitii legale.

Art. 3. - Ministerul Economiei si Finantelor este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Ministerului Internelor si Reformei Administrative pe anul 2008.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul internelor si reformei administrative,

Liviu Radu,

secretar de stat

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 2 iulie 2008.

Nr. 708.

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind recunoasterea Fundatiei „Institutul Social Democrat Ovidiu Sincai”

ca fiind de utilitate publică

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 39 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 246/2005,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se recunoaste Fundatia „Institutul Social Democrat Ovidiu Sincai”, persoană juridică română de drept privat, fără scop patrimonial, cu sediul în municipiul Bucuresti, sos. Kiseleff nr. 10, sectorul 1, ca fiind de utilitate publică.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul educatiei, cercetării

si tineretului,

Cristian Mihai Adomnitei

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 2 iulie 2008.

Nr. 709.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

 

ORDIN

privind aprobarea Procedurii pentru acordarea deducerii reprezentând cheltuieli pentru economisire în sistem colectiv pentru domeniul locativ si restituirea cheltuielilor efectuate cu bursele private

 

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Finantelor, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 57 si ale art. 581 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul economiei si finantelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă modelul si continutul următoarelor formulare, prevăzute în anexa nr. 1:

1. formularul 252 „Decizie de impunere privind recalcularea impozitului pe veniturile din salarii”, cod 14.13.02.13/s;

2. formularul 255 „Decizie privind restituirea sumelor reprezentând cheltuieli cu bursele private”, cod 14.13.02.13/b.

Art. 2. - Se aprobă Procedura pentru acordarea deducerii reprezentând cheltuieli pentru economisire în sistem colectiv pentru domeniul locativ si restituirea cheltuielilor efectuate cu bursele private, prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 3. - Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare si de păstrare ale formularelor prevăzute la art. 1 sunt stabilite în anexa nr. 3.

Art. 4. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - Directia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generală de reglementare a colectării creantelor bugetare si Directia generală de tehnologia informatiei din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, precum si, după caz, directiile de specialitate din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor si Agentiei Nationale de Administrare Fiscală vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul economiei si finantelor,

Cătălin Doica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 30 iunie 2008.

Nr. 2.025.

 


ANEXA Nr. IV

 

DECIZIE

de impunere privind recalcularea impozitului pe veniturile din salarii ...

 

DECIZIE

privind restituirea sumelor reprezentand cheltuieli cu bursele private pe anul …

 

 

ANEXA Nr. 2

 

PROCEDURĂ

pentru acordarea deducerii reprezentând cheltuieli pentru economisire în sistem colectiv pentru domeniul locativ

si restituirea cheltuielilor efectuate cu bursele private

 

I. Deducerea cheltuielilor pentru economisire în sistem colectiv pentru domeniul locativ

1. Persoanele fizice care au efectuat în cursul anului cheltuieli pentru economisire în sistem colectiv pentru domeniul locativ, potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, pot solicita deducerea acestora, în limita unei sume maxime egale cu 300 lei pe an, din venitul impozabil din salarii realizat la functia de bază în cursul anului.

2. Deducerea se acordă de organul fiscal competent, la solicitarea titularului contractului de economisire si creditare în sistem colectiv pentru domeniul locativ.

Prin organ fiscal competent se întelege:

a) organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îsi are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuieste efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;

b) organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit, pentru ceilalti contribuabili persoane fizice.

3. Solicitarea deducerii se face de către titularul contractului de economisire-creditare, prin depunerea formularului 230 „Cerere privind destinatia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual si deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisirea în sistem colectiv pentru domeniul locativ”, cod 14.13.04.13, la organul fiscal competent, completat în conformitate cu instructiunile prevăzute de Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 2.371/2007 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare.

4. Pentru a beneficia de deducerea din venitul impozabil din salarii a cheltuielilor pentru economisire în sistem colectiv pentru domeniul locativ solicitantul va prezenta organului fiscal următoarele documente, în copie:

- fisele fiscale (formular 210) si/sau declaratiile privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obtinute de către persoanele fizice care desfăsoară activitate în România si de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate în România (formular 224), pentru veniturile realizate la functia de bază;

- contractul de economisire-creditare;

- extrasul de cont eliberat de institutia de credit sau documentele de atestare a plătii sumelor reprezentând cheltuieli pentru economisire în sistem colectiv pentru domeniul locativ, după caz, aferente anului fiscal pentru care se solicită deducerea.

5. În situatia în care documentele mentionate nu au fost depuse, organul fiscal va notifica persoanele solicitante în vederea prezentării tuturor documentelor necesare acordării deducerii. Solutionarea cererii de acordare a deducerii se va realiza după depunerea documentelor.

6. Pe baza datelor din evidenta fiscală si a documentelor prezentate de contribuabil, organul fiscal competent stabileste nivelul cheltuielilor deductibile, în limita prevăzută de lege, si recalculează venitul impozabil din salarii ca diferentă între venitul impozabil din salarii la functia de bază (venit bază de calcul din fisa fiscală la functia de bază si din formularele 224) si suma reprezentând cheltuieli deductibile pentru economisire în sistem colectiv pentru domeniul locativ.

Impozitul anual pe veniturile din salarii la functia de bază se stabileste prin aplicarea cotei de impozit la venitul impozabil din salarii recalculat, prin Decizia de impunere privind recalcularea impozitului pe veniturile din salarii, cod 14.13.02.13/s.

În vederea efectuării restituirii, organul fiscal competent verifică datele din evidenta analitică pe plătitori, sub aspectul existentei unor obligatii fiscale neachitate înregistrate de către contribuabil si restituie, în termen de cel mult 60 de zile de la comunicarea deciziei de impunere, diferentele de impozit stabilite în minus numai după efectuarea compensării acestora cu eventualele obligatii fiscale restante.

Decizia se emite în două exemplare:

a) un exemplar se comunică contribuabilului, potrivit legii;

b) un exemplar se păstrează la dosarul contribuabilului.

II. Restituirea cheltuielilor efectuate cu plata burselor private

1. Persoanele fizice care au realizat venituri din salarii si au efectuat în cursul anului cheltuieli pentru acordarea burselor private, conform Legii nr. 376/2004 privind bursele private, cu modificările ulterioare, pot solicita restituirea acestora, în limita sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii.

În situatia contribuabililor care au solicitat restituirea cheltuielilor cu bursa privată si au optat si pentru virarea unei sume din impozitul anual pe veniturile din salarii pentru sustinerea entitătilor nonprofit/unitătilor de cult, potrivit legii, suma totală luată în calcul este limitată la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii, având prioritate cheltuielile efectuate în cursul anului de raportare cu bursa privată.

2. Restituirea cheltuielilor admise cu bursele private se efectuează de organul fiscal competent definit la cap. I pct. 2, la solicitarea persoanei fizice care a efectuat cheltuielile cu bursele private.

3. Solicitarea se face de către contribuabil prin depunerea la organul fiscal competent a formularului 230 „Cerere privind destinatia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual si deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisirea în sistem colectiv pentru domeniul locativ”, cod 14.13.04.13, completat în conformitate cu instructiunile prevăzute de Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 2.371/2007.

4. Pe baza documentelor prezentate de contribuabil si a datelor din evidenta fiscală, organul fiscal competent stabileste suma de restituit, având în vedere impozitul anual pe veniturile din salarii realizate în cursul anului, la functia de bază si în afara functiei de bază (din fisele fiscale si declaratiile privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obtinute de către persoanele fizice care desfăsoară activitate în România si de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate în România).

Restituirea sumei reprezentând cheltuieli admise cu bursele private se efectuează prin emiterea Deciziei privind restituirea sumelor reprezentând cheltuieli cu bursele private, cod 14.13.02.13/b.

În vederea efectuării restituirii, organul fiscal competent verifică datele din evidenta analitică pe plătitori, sub aspectul existentei unor obligatii fiscale neachitate înregistrate de către contribuabil si restituie, în termen de cel mult 60 de zile de la comunicarea deciziei de impunere, cheltuielile admise cu bursa privată numai după efectuarea compensării acestora cu eventualele obligatii fiscale restante.


Decizia se emite în două exemplare:

a) un exemplar se comunică contribuabilului, potrivit legii;

b) un exemplar se păstrează la dosarul contribuabilului.

5. În situatia contribuabililor care solicită si deducerea cheltuielilor pentru economisire în sistem colectiv pentru

domeniul locativ, cheltuielile admise cu bursa privată si/sau suma de virat pentru sustinerea entitătilor nonprofit/unitătilorde cult se stabilesc după acordarea deducerii cheltuielilor pentru economisire în sistem colectiv pentru domeniul locativ, pe baza impozitului anual recalculat (rd. 4 din formularul 252).

 

ANEXA Nr. 3

 

CARACTERISTICILE DE TIPĂRIRE, MODUL DE DIFUZARE,

DE UTILIZARE Sl DE PĂSTRARE ALE FORMULARELOR PREVĂZUTE LA ART. 1

 

1. Denumire: „Decizie de impunere privind recalcularea impozitului pe veniturile din salarii (formularul 252)

1.1. Codul: cod 14.13.02.13/s

1.2. Format: A4/t1

1.3. Caracteristicile - pe o singură fată; de tipărire:

- se poate utiliza si echipament informatic pentru editare si completare, cu adaptări adecvate situatiei contribuabilului.

1.4. Se difuzează: gratuit.

1.5. Se utilizează: pentru recalcularea impozitului pe veniturile din salarii, realizate la functia de bază, ca urmare a acordării deducerii cheltuielilor efectuate pentru economisire în sistem colectiv pentru domeniul locativ.

1.6. Se întocmeste în două exemplare de către organul fiscal competent, după cum urmează:

- organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îsi are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuieste efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;

- organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit, pentru ceilalti contribuabili persoane fizice.

1.7. Circulă - un exemplar la organul fiscal competent;

- un exemplar la contribuabil.

1.8. Se arhivează: la dosarul contribuabilului.

2. Denumire: „Decizie privind restituirea sumelor reprezentând cheltuieli cu bursele private”, cod 14.13.02.13/b (formularul 255)

2.1. Codul: cod 14.13.02.13/b

2.2. Format: A4/t1

2.3. Caracteristicile - pe o singură fată; de tipărire:

- se poate utiliza si echipament informatic pentru editare si completare, cu adaptări adecvate situatiei contribuabilului.

2.4. Se difuzează: gratuit.

2.5. Se utilizează: pentru restituirea cheltuielilor admise cu bursa privată în limita a 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii.

2.6. Se întocmeste în două exemplare de către organul fiscal competent, după cum urmează:

- organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îsi are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuieste efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;

- organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit, pentru ceilalti contribuabili persoane fizice.

2.7. Circulă: - un exemplar la organul fiscal competent;

- un exemplar la contribuabil.

2.8. Se arhivează: la dosarul contribuabilului.

 

ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAG I ST R AT URII

 

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

PLENUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005

 

În temeiul prevederilor art. 133 alin. (5) si (7) din Constitutia României, republicată, si ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere dispozitiile art. 38 alin. (1) din Legea nr. 317/2004, republicată, cu modificările ulterioare,

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăste:

Art. I. - Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 867 din 27 septembrie 2005, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 9, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

„(4) Stabilirea atributiilor si responsabilitătilor individuale se face astfel încât să se asigure echilibrul functional al Consiliului, analizându-se si optiunea exprimată de fiecare membru permanent.”


2. La articolul 15, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) Verificarea aspectelor semnalate se efectuează prin intermediul Inspectiei judiciare.”

3. La articolul 15, după alineatul (3) se introduc patru noi alineate, alineatele (4) - (7), cu următorul cuprins:

„(4) În urma efectuării verificărilor, Inspectia judiciară întocmeste un raport, care, înainte de a fi prezentat Plenului, se comunică judecătorului sau procurorului vizat, pentru a lua cunostintă de material si, eventual, pentru a formula obiectii.

(5) Judecătorul sau procurorul în legătură cu care se efectuează verificările este invitat să participe la sedinta Plenului în cadrul căreia se discută raportul întocmit de Inspectia judiciară.

(6) În functie de cele constatate, precum si de sustinerile judecătorului sau procurorului, în cazul în care acesta participă la sedintă, Plenul dispune măsurile care se impun si asigură publicarea acestora pe site-ul Consiliului.

(7) În situatia în care se constată că anumite aspecte retinute de Inspectia judiciară excedează atributiilor Consiliului, Plenul dispune sesizarea organelor competente să ia măsurile corespunzătoare.”

4. Articolul 191 se abrogă.

5. La articolul 21, după punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 21, cu următorul cuprins:

„21. revocă din functia de conducere judecătorii si procurorii, pentru motivele prevăzute de art. 51 alin. (2) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările si completările ulterioare;”.

6. După articolul 21 se introduce un nou articol, articolul 211, cu următorul cuprins:

„Art. 211 - (1) Revocarea din functia de conducere a judecătorilor si procurorilor pentru motivul prevăzut la art. 51 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările si completările ulterioare, se face în baza verificărilor efectuate de Inspectia judiciară.

(2) În urma verificărilor efectuate la instantă sau parchet, Inspectia judiciară întocmeste un raport pe care îl prezintă sectiei corespunzătoare.

(3) După primirea raportului, presedintele sectiei corespunzătoare fixează un termen pentru dezbaterea acestuia, dispunând citarea judecătorului sau, după caz, a procurorului cu functie de conducere si comunicarea raportului, în vederea luării la cunostintă si, eventual, pentru a formula obiectii.

(4) Judecătorul sau procurorul prezent la sedinta sectiei are dreptul să solicite administrarea de probe în apărare.

(5) La termenul fixat, sectia corespunzătoare dezbate raportul si eventualele obiectii formulate de judecătorul sau procurorul cu functie de conducere.

(6) În situatia în care se constată exercitarea necorespunzătoare a atributiilor manageriale privind organizarea eficientă, comportamentul si comunicarea, asumarea responsabilitătilor si aptitudinile manageriale, sectia corespunzătoare dispune revocarea judecătorului sau procurorului din functia de conducere.

(7) Hotărârea se redactează în termen de 20 de zile de la pronuntare si se comunică de îndată judecătorului sau procurorului revocat din functia de conducere.

(8) Hotărârea sectiei Consiliului poate fi atacată cu contestatie la Plen, în termen de 5 zile de la comunicare.

(9) Hotărârea Plenului poate fi atacată cu recurs la Sectia de contencios administrativ si fiscal a înaltei Curti de Casatie si Justitie. Dispozitiile art. 20 se aplică în mod corespunzător.”

7. Articolul 25 se abrogă.

8. La articolul 34, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 34. - (1) Hotărârea sectiei Consiliului prin care s-a solutionat actiunea disciplinară se motivează si se redactează, în mod obligatoriu, în termen de cel mult 20 de zile de la pronuntare si se comunică de îndată, în scris, judecătorului sau procurorului. Comunicarea hotărârii este asigurată de grefa sectiilor în materie disciplinară.”

9. La articolul 34, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

„(6) În cazul în care s-a dispus excluderea din magistratură a unui judecător sau a unui procuror, hotărârea irevocabilă se transmite Presedintelui României, în vederea emiterii decretului de eliberare din functie.”

10. Articolul 35 se abrogă.

11. După articolul 36 se introduc două noi articole, articolele 361 si 362, cu următorul cuprins:

„Art. 361. - (1) în situatia prevăzută la art. 30 alin. (6), dacă există indicii privind încălcarea normelor de conduită reglementate de Codul deontologic al judecătorilor si procurorilor, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 328/2005, comisia de disciplină sesizează de îndată, din oficiu, prin aceeasi rezolutie, sectia corespunzătoare a Consiliului.

(2) De asemenea, Inspectia judiciară sesizează de îndată sectia corespunzătoare a Consiliului, dacă, din verificarea prealabilă efectuată potrivit art. 21 pct. 6, rezultă indicii privind încălcarea normelor de conduită reglernentate de Codul deontologic al judecătorilor si procurorilor. în cursul verificării prealabile, judecătorul sau procurorul în cauză are dreptul de a fi ascultat si de a formula apărările pe care le consideră necesare.

(3) După primirea sesizării, presedintele sectiei Consiliului fixează de îndată termenul pentru solutionarea sesizării si dispune încunostintarea judecătorului sau, după caz, a procurorului, căruia i se comunică, în copie, actul de sesizare.

(4) încunostintarea judecătorului sau a procurorului este obligatorie si se face cu cel putin 15 zile înaintea termenului stabilit conform alin. (3).

(5) Judecătorul sau procurorul poate fi asistat sau reprezentat de un avocat.

(6) Judecătorul sau procurorul ori, după caz, avocatul acestuia, au dreptul să ia cunostintă de toate actele dosarului si pot solicita administrarea de probe în apărare.

(7) Sectia Consiliului poate dispune, din oficiu, administrarea oricăror probe necesare solutionării sesizării.

Art. 362. - (1) La solutionarea sesizării nu pot participa membrii comisiei de disciplină. Membrii sectiei Consiliului deliberează în secret asupra sesizării.

(2) Dacă sesizarea comisiei de disciplină este întemeiată, sectia constată, prin hotărâre, încălcarea normelor de conduită reglementate de Codul deontologic al judecătorilor si procurorilor.

(3) Dacă sesizarea nu este întemeiată, sectia Consiliului o respinge prin hotărâre.

(4) Constatarea încălcării normelor de conduită reglementate de Codul deontologic al judecătorilor si procurorilor poate fi făcută numai dacă sectia Consiliului a fost sesizată în termen de cel mult un an de la data săvârsirii acesteia.

(5) Hotărârea se redactează în termen de 20 de zile de la pronuntare si se comunică de îndată judecătorului sau procurorului.

(6) Hotărârea sectiei Consiliului poate fi atacată cu contestatie la Plen, în termen de 5 zile de la comunicare.

(7) Hotărârea Plenului poate fi atacată cu recurs la Sectia de contencios administrativ si fiscal a înaltei Curti de Casatie si Justitie. Dispozitiile art. 20 se aplică în mod corespunzător.

(8) După ce hotărârea sectiei a rămas irevocabilă, persoanei care a formulat sesizarea cu privire la conduita judecătorului sau procurorului i se comunică, în scris, modul în care a fost solutionată sesizarea.

(9) Hotărârea sectiei Consiliului prin care se constată încălcarea normelor de conduită reglementate de Codul deontologic al judecătorilor si procurorilor, rămasă irevocabilă, se depune la dosarul profesional al judecătorul sau procurorului.”

12. După capitolul VI se introduce un nou capitol, capitolul VII, continând cincisprezece noi articole, articolele 411-41115  cu următorul cuprins:

„CAPITOLUL VII

Comisiile si colectivele de lucru ale Consiliului

Art. 411. - (1) În cadrul Consiliului se înfiintează comisii pe domenii de activitate.

(2) Comisiile au rol consultativ pentru Plenul si sectiile Consiliului.

(3) Numărul, denumirea, componenta nominală, domeniul de activitate si atributiile comisiilor se stabilesc prin hotărâre a Plenului Consiliului.

Art. 412. - (1) Comisiile sunt formate din cel putin 3 membri ai Consiliului.

(2) Un membru al Consiliului poate face parte din cel mult 3 comisii.

(3) La stabilirea componentei nominale a comisiilor se tine cont de statutul membrilor Consiliului si de atributiile pe care le exercită, în scopul asigurării echilibrului functional.

(4) Presedintele si vicepresedintele Consiliului pot face parte din comisii si pot participa la lucrările oricărei comisii.

Art. 413. - (1) La lucrările comisiilor participă, cu caracter permanent, reprezentanti ai Inspectiei judiciare si ai compartimentelor de specialitate din aparatul propriu al Consiliului, ale căror atributii sunt în conexiune cu specificul activitătii fiecărei comisii.

(2) Reprezentantii Inspectiei judiciare sunt desemnati prin hotărâre a Plenului, iar reprezentantii compartimentelor de specialitate sunt desemnati prin dispozitie a secretarului general.

(3) Secretarul general si secretarul general adjunct pot participa la lucrările oricărei comisii.

Art. 414. - La lucrările comisiilor pot participa, în calitate de invitati, reprezentanti ai instantelor si parchetelor, ai Institutului National al Magistraturii, ai Scolii Nationale de Grefieri si ai Ministerului Justitiei, judecători si procurori, alti membri ai personalului instantelor si parchetelor, reprezentanti ai asociatiilor profesionale ale judecătorilor si procurorilor, ai sindicatelor personalului din justitie sau orice altă persoană a cărei prezentă este utilă.

Art. 415. - (1) Fiecare comisie îsi întocmeste proiectul planului anual de activitate, pe care îl supune spre aprobare Plenului Consiliului.

(2) Trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, comisiile informează Plenul Consiliului în legătură cu stadiul realizării planului de activitate.

Art. 416. - (1) Plenul Consiliului stabileste anual coordonatorul fiecărei comisii, la propunerea membrilor acesteia.

(2) Un membru al Consiliului poate coordona o singură comisie.

(3) Coordonatorul comisiei îndeplineste următoarele atributii:

a) convoacă sedintele comisiei;

b) stabileste ordinea de zi a sedintelor;

c) conduce sedintele comisiei;

d) verifică si semnează minutele întocmite de către secretarul comisiei;

e) dispune transmiterea minutelor către secretarul general si publicarea lor pe pagina de internet a Consiliului.

(4) Coordonatorul îndeplineste orice alte atributii necesare pentru desfăsurarea corespunzătoare a activitătii comisiei.

(5) În absenta coordonatorului, lucrările comisiei sunt conduse de unul dintre membrii acesteia, desemnat de membrii prezenti.

Art. 417. - Membrii comisiei îndeplinesc următoarele atributii:

a) propun comisiei planul de măsuri pentru domeniul de care răspund, stabilit prin hotărâre a Plenului Consiliului;

b) organizează, în conditii optime, desfăsurarea activitătilor în domeniul respectiv;

c) participă activ la activitătile derulate si supraveghează ducerea la îndeplinire a măsurilor luate;

d) informează periodic comisia în legătură cu stadiul implementării programelor.

Art. 418. - Lucrările de secretariat ale comisiilor sunt realizate de persoane desemnate de către secretarul general din cadrul compartimentelor de specialitate ale Consiliului, în raport de specificul fiecărei comisii.

Art. 419. - (1) În cadrul comisiilor se pot constitui, prin hotărâre a membrilor acestora, grupuri de lucru pentru realizarea unor obiective.

(2) Atributiile si responsabilitătile stabilite potrivit art. 9 alin. (3) si (4) se exercită în cadrul comisiilor.

(3) Comisia este informată periodic în legătură cu activitătile desfăsurate, potrivit alin. (1) si (2), formulând propuneri către Plenul Consiliului.

Art. 4110. - (1) Comisiile sunt sesizate, de regulă, de către conducerea Consiliului sau secretarul general. De asemenea, ele se pot sesiza din oficiu.

(2) Comisiile se întrunesc, de regulă, săptămânal sau ori de câte ori este nevoie.

(3) Participarea la lucrările comisiilor a membrilor si a celorlalte persoane desemnate este obligatorie.

Art. 4111. - (1) Sedintele comisiilor sunt, de regulă, nepublice. Membrii comisiei pot decide cazurile în care sedinta este publică.

(2) Lucrările comisiilor se pot înregistra, iar rezultatul deliberării se consemnează într-o minută.

Art. 4112. - (1) Comisiile examinează documentele primare, notele întocmite de către compartimentele de specialitate, studiile de drept comparat realizate la solicitarea lor, precum si orice alte documente relevante.

(2) Comisiile exprimă puncte de vedere adoptate cu votul majoritătii membrilor lor.

(3) Membri aflati în imposibilitate de a participa la lucrările comisiei transmit opiniile lor asupra problemelor supuse dezbaterii, în termen util, coordonatorului comisiei.

(4) Reprezentantii Inspectiei judiciare si ai celorlalte compartimente din aparatul propriu al Consiliului participă la dezbateri si au vot consultativ.

(5) Persoanele invitate la lucrările comisiilor pot să îsi exprime, în orice modalitate, opinia asupra problemelor supuse dezbaterii.

Art. 4113. - (1) În scopul mentinerii unui contact permanent si informării cu privire la activitatea instantelor si a parchetelor se constituie colective de lucru formate din membri ai Consiliului.

(2) Colectivele de lucru sunt formate, de regulă, din 3 membri, din care 2 judecători si un procuror.

(3) Din colectivele de lucru pot face parte si membrii alesi ai Consiliului - reprezentanti ai societătii civile.

(4) Numărul colectivelor de lucru, componenta nominală a acestora si repartizarea pe instante si parchete se stabilesc prin hotărâre a Plenului Consiliului.

Art. 4114. - (1) Un membru al Consiliului poate face parte dintr-un singur colectiv de lucru.

(2) La stabilirea componentei nominale a colectivelor de lucru si repartizarea pe instante si parchete se tine cont de statutul membrilor Consiliului si de atributiile pe care le exercită, în scopul asigurării echilibrului functional.


Art. 4115. - (1) Colectivele de lucru efectuează deplasări la sediile instantelor si parchetelor si organizează întâlniri cu judecătorii, procurorii si reprezentantii societătii civile.

(2) Membrii Consiliului pot organiza si individual întâlniri cu judecătorii si procurorii.

(3) Rezultatul întâlnirilor se consemnează într-un raport, care este transmis Consiliului.”

13. După articolul 42 se introduce un nou articol, articolul 421, cu următorul cuprins:

„Art. 421. - (1) Verificările si controalele în domeniile specifice de activitate se fac din dispozitia Plenului, sectiilor, presedintelui sau a vicepresedintelui Consiliului.

(2) Verificările privind aspectele prevăzute la art. 97 alin. (1) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările si completările ulterioare, se pot face la sesizarea oricărei persoane.”

14. Articolul 43 se modifică si va avea următorul cuprins: „Art. 43. - (1) Inspectorii din cadrul Serviciului de inspectie judiciară pentru judecători exercită, în principal, următoarele atributii:

a) efectuează verificări la instantele de judecată în legătură cu respectarea normelor procedurale privind primirea cererilor, repartizarea aleatorie a dosarelor, stabilirea termenelor, continuitatea completului de judecată, pronuntarea, redactarea si comunicarea hotărârilor, înaintarea dosarelor la instantele competente, punerea în executare a hotărârilor penale si civile si informează Sectia pentru judecători, formulând propuneri adecvate;

b) verifică eficienta managerială si modul de îndeplinire a atributiilor ce decurg din legi si regulamente, pentru asigurarea bunei functionări a instantei, a calitătii corespunzătoare a serviciului, semnalează deficientele constatate si formulează propuneri corespunzătoare pentru înlăturarea acestora;

c) verifică sesizările adresate Consiliului în legătură cu activitatea sau conduita necorespunzătoare a judecătorilor si a magistratilor-asistenti de la înalta Curte de Casatie si Justitie si încălcarea obligatiilor profesionale în raporturile cu justitiabilii si cu celelalte persoane implicate în realizarea actului de justitie;

d) efectuează verificări în vederea încuviintării de către Sectia pentru judecători a perchezitiei, retinerii sau arestării preventive a judecătorilor si magistratilor-asistenti;

e) în materie disciplinară, asigură componenta comisiei de disciplină pentru judecători, în conditiile si pe durata prevăzute de lege; efectuează cercetarea prealabilă în vederea exercitării actiunii disciplinare fată de judecători, inclusiv fată de judecătorii alesi în Consiliu, precum si fată de magistratii-asistenti de la înalta Curte de Casatie si Justitie; asigură secretariatul comisiei de disciplină pentru judecători;

f) efectuează verificări în vederea rezolvării contestatiilor referitoare la legalitatea procedurilor de alegere a judecătorilor ca membri în Consiliu;

g) efectuează verificările pentru solutionarea cererilor privind apărarea reputatiei profesionale si a independentei judecătorilor, prezintă raportul cuprinzând rezultatul verificărilor Plenului; o copie a acestuia se comunică titularului cererii.

(2) Inspectorii din cadrul Serviciului de inspectie judiciară pentru judecători îndeplinesc orice alte atributii stabilite de Plen, presedinte ori de Sectia pentru judecători.”

15. Articolul 44 se modifică si va avea următorul cuprins: „Art. 44. - (1) Inspectorii din cadrul Serviciului de inspectie judiciară pentru procurori exercită, în principal, următoarele atributii:

a) efectuează verificări la parchete în legătură cu respectarea normelor procedurale privind primirea si înregistrarea lucrărilor, repartizarea dosarelor pe criterii obiective, continuitatea în lucrările repartizate si independenta procurorilor, respectarea termenelor, redactarea si comunicarea actelor procedurale si informează Sectia pentru procurori, formulând propuneri adecvate;

b) verifică eficienta managerială si modul de îndeplinire a atributiilor ce decurg din legi si regulamente, pentru asigurarea bunei functionări a parchetelor, a calitătii corespunzătoare a serviciului, semnalează deficientele constatate si formulează propuneri corespunzătoare pentru înlăturarea acestora;

c) verifică sesizările adresate Consiliului în legătură cu activitatea sau conduita necorespunzătoare a procurorilor, încălcarea obligatiilor profesionale în raporturile cu justitiabilii si cu celelalte persoane implicate în cursul urmăririi penale;

d) efectuează verificări în vederea încuviintării de către Sectia pentru procurori a perchezitiei, retinerii sau arestării preventive a procurorilor;

e) în materie disciplinară, asigură componenta comisiei de disciplină pentru procurori, în conditiile si pe durata prevăzute de lege, efectuează cercetarea prealabilă în vederea exercitării actiunii disciplinare fată de procurori, inclusiv fată de procurorii alesi în Consiliu, asigură secretariatul comisiei de disciplină pentru procurori;

f) efectuează verificări în vederea rezolvării contestatiilor referitoare la legalitatea procedurilor de alegere a procurorilor în Consiliu;

g) efectuează verificările pentru solutionarea cererilor privind apărarea reputatiei profesionale si a independentei procurorilor, prezintă raportul cuprinzând rezultatul verificărilor Plenului; o copie a acestuia se comunică titularului cererii.

(2) Inspectorii din cadrul Serviciului de inspectie judiciară pentru procurori îndeplinesc orice alte atributii stabilite de Plen, presedinte ori de Sectia pentru procurori a Consiliului.”

16. Articolul 451 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 451. - (1) Rapoartele Inspectiei judiciare, întocmite în urma verificărilor efectuate potrivit art. 43 alin. (1) lit. a) si b) si art. 44 alin. (1) lit. a) si b), se prezintă sectiei corespunzătoare care a dispus efectuarea acestora.

(2) înainte de a fi prezentate sectiei, rapoartele se prezintă instantelor sau, după caz, parchetelor, în vederea luării la cunostintă si, eventual, pentru a formula obiectii.

(3) La termenul stabilit, sectia corespunzătoare dezbate raportul si eventualele obiectii, stabilind măsurile care se impun pentru remedierea deficientelor constatate.”

17. După articolul 451 se introduce un nou articol, articolul 452, cu următorul cuprins:

„Art. 452. - (1) în coordonarea directă a inspectorului sef al Inspectiei judiciare functionează grefa sectiilor în materie disciplinară, care exercită următoarele atributii:

a) asigură activitatea de secretariat a sedintelor sectiilor Consiliului în materie disciplinară;

b) redactează hotărârile sectiilor Consiliului prin care s-a solutionat actiunea disciplinară, în termen de cel mult 20 de zile de la pronuntare;

c) comunică de îndată, în scris, judecătorului sau procurorului hotărârile sectiilor Consiliului prin care s-a solutionat actiunea disciplinară.

(2) Grefa sectiilor în materie disciplinară îndeplineste orice alte atributii în materie disciplinară stabilite de sectii sau de inspectorul sef al Inspectiei judiciare.”

18. La articolul 48 alineatul (1), litera b) se modificasi va avea următorul cuprins:

,,b) asigură comunicarea hotărârilor Plenului si sectiilor Consiliului, cu exceptia celor pronuntate în materie disciplinară;”.


19. La articolul 63, după litera c) se introduce o nouă literă, litera c1), cu următorul cuprins:

,,c1) efectuează verificări privind îndeplinirea conditiei de bună reputatie de către candidatii declarati admisi la concursul de admitere la Institutul National al Magistraturii si la concursul de admitere în magistratură;”.

20. La articolul 64, după litera j) se introduce o nouă literă, litera j1), cu următorul cuprins:

,,j1) efectuează lucrările în vederea solutionării contestatiilor privind calificativele acordate judecătorilor, procurorilor si magistratilor-asistenti de către comisiile de evaluare a activitătii profesionale;”.

Art. II. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Consiliului Superior al Magistraturii, judecător

Lidia Bărbulescu

 

Bucuresti, 19 iunie 2008.

Nr. 564.

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normei nr. 17/2008 privind utilizarea activului personal al participantului

la un fond de pensii facultative în caz de invaliditate si în caz de deces

 

În temeiul dispozitiilor art. 23 lit. f) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 313/2005,

având în vedere prevederile art. 77 alin. (3) si (4), precum si ale art. 94 lit. b)-e) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările si completările ulterioare,

Art. 1. - Se aprobă Norma nr. 17/2008 privind utilizarea activului personal al participantului la un fond de pensii facultative în caz de invaliditate si în caz de deces, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Prezenta hotărâre si norma mentionată la art. 1 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si pe site-ul Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (www.csspp.ro).

Art. 3. - Directia reglementare împreună cu Directia secretariat si cu directorul general vor urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private,

Mircea Oancea

 

Bucuresti, 3 iulie 2008.

Nr. 30.

 

ANEXĂ

 

NORMA Nr. 17/2008

privind utilizarea activului personal al participantului la un fond de pensii facultative în caz de invaliditate

si în caz de deces

 

Având în vedere prevederile art. 77 alin. (3) si (4), precum si ale art. 94 lit. b)-e) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul dispozitiilor art. 23 lit. f) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 313/2005,

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, denumită în continuare Comisie, emite prezenta normă.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezenta normă reglementează modul în care activul personal al participantului va fi utilizat în cazul în care acesta:

a) beneficiază de pensie de invaliditate în conditiile Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare;

b) decedează înainte de depunerea cererii pentru obtinerea unei pensii facultative conform art. 93 alin. (2) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările si completările ulterioare, denumită în continuare Lege.

Art. 2. - Până la adoptarea legii speciale privind organizarea si functionarea sistemului de plată a pensiilor reglementate si supravegheate de Comisie, în situatiile prevăzute la art. 94 lit. a) si b) din Lege, participantul primeste suma existentă în contul său ca plată unică.

Art. 3. - Termenii si expresiile utilizate în prezenta normă au semnificatia prevăzută la art. 2 din Lege.

 


CAPITOLUL II

 

SECTIUNEA 1

Utilizarea activului personal în caz de invaliditate a participantului

 

Art. 4. - (1) În cazul în care participantul beneficiază de pensie de invaliditate pentru afectiuni care nu mai permit reluarea activitătii, în conditiile Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare, acesta va avea dreptul să primească contravaloarea activului său personal net.

(2) În cazul invaliditătii de gradul I si în cazul invaliditătii de gradul II, când se constată pierderea totală a capacitătii de muncă, participantul va avea dreptul să primească contravaloarea activului său personal net.

(3) În cazul invaliditătii de gradul III, participantul va avea dreptul să opteze, după caz, pentru:

a) suspendarea plătii contributiilor;

b) continuarea plătii contributiilor.

(4) Participantul aflat în situatia prevăzută la alin. (3) îsi păstrează drepturile pe toată perioada de suspendare a plătii contributiilor către fondul de pensii facultative.

Art. 5. - (1) Pentru a primi contravaloarea activului personal net în conditiile art. 4 alin. (2), participantul, personal sau prin mandatar având procură specială si autentică, va depune la administratorul fondului de pensii facultative o cerere scrisă, prin care solicită plata drepturilor cuvenite, însotită de copia legalizată a deciziei de încadrare în grad de invaliditate din care să rezulte gradul de invaliditate pentru care a fost pensionat.

(2) În cererea scrisă depusă la sediul administratorului, participantul va indica modalitatea de efectuare a plătii drepturilor sale, respectiv prin virament în cont bancar sau prin mandat postal, si va specifica toate informatiile necesare efectuării plătii.

(3) Administratorul va transmite depozitarului instructiuni în vederea efectuării transferului drepturilor participantului, din contul colector al fondului de pensii facultative:

a) în contul indicat de participant în cererea de deschidere a dreptului la pensia facultativă; sau

b) prin mandat postal, la adresa specificată în cererea de deschidere a dreptului la pensia facultativă.

Art. 6. - (1) Plata sumei reprezentând activul personal net al participantului va fi efectuată prin virament în cont bancar sau prin mandat postal.

(2) Plata sumei prevăzută la alin. (1) se va face în maximum 10 zile lucrătoare de la data depunerii cererii de deschidere a dreptului la pensia de invaliditate însotită de documentele prevăzute la art. 5 alin. (1).

(3) În situatia în care documentele depuse sunt incomplete, ilizibile sau se constată depunerea acestora într-o formă necorespunzătoare, precum si lipsa unor documente, se va solicita participantului completarea ori înlocuirea acestora, după caz. Orice solicitare de completare ori înlocuire conduce la suspendarea termenului prevăzut la alin. (2), care reîncepe să curgă de la data depunerii documentatiei complete.

(4) Cuantumul sumei care urmează a fi plătită se calculează având la bază ultima valoare unitară a activului net.

(5) Dacă prospectul fondului de pensii prevede garantii cu privire la acoperirea riscurilor de invaliditate, administratorul va plăti valoarea cea mai mare dintre activul personal net al participantului invalid si valoarea garantiilor oferite.

(6) Comisioanele bancare pentru efectuarea viramentelor sau, după caz, taxele postale vor fi deduse din suma reprezentând activul personal net al participantului.

 

SECTIUNEA a 2-a

Utilizarea activului personal al participantului în caz de deces

 

Art. 7. - În cazul decesului participantului înainte ca acesta să solicite deschiderea dreptului la pensie, beneficiarul/beneficiarii acestuia are/au dreptul să solicite contravaloarea cotei-părti cuvenite din activului personal net al participantului.

Art. 8. - (1) Pentru a primi contravaloarea activului personal net, conform art. 7, fiecare beneficiar, personal sau prin mandatar având procură specială si autentică, va depune la administratorul fondului de pensii facultative o cerere scrisă prin care solicită plata drepturilor cuvenite, însotită de copia legalizată a certificatului de mostenitor/legatar, din care să rezulte calitatea de mostenitor/legatar si contravaloarea cotei-părti cuvenite din activul personal net al participantului decedat.

(2) În cererea scrisă depusă la sediul administratorului, beneficiarul va indica modalitatea de efectuare a plătii drepturilor sale, respectiv prin virament bancar sau prin mandat postal, si va specifica toate informatiile necesare efectuării plătii.

(3) Administratorul va transmite depozitarului instructiuni în vederea efectuării transferului drepturilor beneficiarului, din contul colector al fondului de pensii facultative:

a) în contul indicat de beneficiar în cererea scrisă; sau

b) prin mandat postal, la adresa specificată în cererea scrisă.

Art. 9. - (1) Plata sumei reprezentând activul personal net al participantului va fi efectuată prin virament sau prin mandat postal pentru fiecare beneficiar.

(2) Plata sumei prevăzute la alin. (1) se va face în maximum 10 zile lucrătoare de la data depunerii cererii însotite de documentele prevăzute la art. 8 alin. (1).

(3) În situatia în care documentele depuse sunt incomplete, ilizibile sau se constată depunerea acestora într-o formă necorespunzătoare, precum si lipsa unor documente, se va solicita beneficiarului/beneficiarilor completarea ori înlocuirea acestora, după caz. Orice solicitare de completare ori înlocuire conduce la suspendarea termenului prevăzut la alin. (2), care reîncepe să curgă de la data depunerii documentatiei complete.

(4) Cuantumul sumei care urmează a fi plătită se calculează având la bază ultima valoare unitară a activului net.

(5) Comisioanele bancare pentru efectuarea viramentelor sau, după caz, taxele postale vor fi deduse din suma reprezentând activul personal net al participantului.

Art. 10. - Prescriptia dreptului de a cere plata contravalorii activului personal net al participantului începe să curgă de la data eliberării certificatului de mostenitor sau de legatar, respectiv de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoresti de partaj succesoral.

Art. 11. - Dacă prospectul fondului de pensii prevede garantii cu privire la acoperirea riscurilor de deces, administratorul va plăti beneficiarului/beneficiarilor cota-parte cuvenită din valoarea cea mai mare dintre activul personal net al participantului decedat si valoarea garantiilor oferite.


 

CAPITOLUL III

Dispozitii finale

 

Art. 12. - (1) Activul personal al participantului invalid va continua să fie administrat si în perioada de timp cuprinsă între plata ultimei contributii la fond a participantului si data efectuării plătii unice a drepturilor cuvenite acestuia.

(2) Activul personal al participantului decedat continuă să fie administrat si în perioada de timp cuprinsă între plata ultimei contributii la fond a participantului înainte de deces si data efectuării plătii drepturilor cuvenite fiecărui beneficiar.

Art. 13. - Drepturile cuvenite în calitate de beneficiar si nerevendicate în termenul general de prescriptie devin resurse financiare ale fondului, distribuindu-se în mod proportional tuturor participantilor fondului în prima zi lucrătoare ulterioare datei expirării termenului de prescriptie.

Art. 14. - Calitatea de participant prevăzută la art. 4 încetează la momentul efectuării plătii reprezentând contravaloarea activului personal net.

Art. 15. - Nerespectarea dispozitiilor cuprinse în prezenta normă se sanctionează în conformitate cu prevederile legislatiei în vigoare, respectiv art. 120, art. 121 alin. (1) lit. k) si alin. (2)-(11), art. 122 si 1221 din Lege.

Art. 16. - Prezenta normă intră în vigoare în termen de 30 de zile calendaristice de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.