MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 521         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 10 iulie 2008

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

700. - Hotărâre privind aprobarea bilantului general al Trezoreriei Statului si a contului de executie al bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2007

 

702. - Hotărâre privind încadrarea în categoria functională a drumurilor judetene a unor drumuri si sectoare de drumuri locale, completarea traseului si lungimii unor drumuri judetene clasate, încadrarea în categoria functională a drumurilor comunale a unor drumuri locale, precum si modificarea lungimii unor drumuri judetene si comunale, situate în judetul Brasov

 

703. - Hotărâre pentru completarea anexei nr. 37 la Hotărârea Guvernului nr. 930/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Ilfov, precum si al oraselor si comunelor din judetul Ilfov

 

704. - Hotărâre privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative - Inspectoratul de Politie al Judetului Dolj în domeniul public al comunei Cetate si în administrarea Consiliului Local al Comunei Cetate, judetul Dolj

 

705. - Hotărâre pentru modificarea art. 7 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 475/2007 privind aprobarea Planului national de cercetare-dezvoltare si inovare II, pentru perioada 2007-2013

 

712. - Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind înfiintarea si functionarea centrelor de consultantă si informare a consumatorilor, precum si modul de constituire a surselor de finantare a acestora

 

713. - Hotărâre pentru aprobarea cofinantării proiectului ROE/011/07 „Sistem de management de date pentru situri contaminate - Botosani, România”, aprobat în cadrul Programului de cooperare dintre Guvernul Flandrei si Europa Centrală si de Est - etapa 2007

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

397/451. - Ordin al ministrului muncii, familiei si egalitătii de sanse si al presedintelui Institutului National de Statistică privind modificarea si completarea Clasificării ocupatiilor din România

 

519. - Ordin al ministrului internelor si reformei administrative privind modificarea Ordinului ministrului administratiei si internelor nr. 1.134/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind planificarea, pregătirea, organizarea, desfăsurarea si conducerea actiunilor de interventie ale serviciilor de urgentă profesioniste

 

533. - Ordin al ministrului internelor si reformei administrative pentru modificarea Ordinului ministrului administratiei si internelor nr. 130/2004 privind acordarea titlului de parc industrial Societătii Comerciale „Sema Parc” - S.A.

 

831. - Ordin al ministrului transporturilor pentru aprobarea măsurilor necesare în vederea organizării auditului sigurantei aviatiei, care va fi efectuat de Organizatia Aviatiei Civile Internationale (OACI), în perioada 23 martie 2009-1 aprilie 2009


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bilantului general al Trezoreriei Statului si a contului de executie al bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2007

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 13 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bilantul general al Trezoreriei Statului, încheiat la data de 31 decembrie 2007, care cuprinde atât în activ, cât si în pasiv suma de 96.190.451.647 lei, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă contul de executie al bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2007, care cuprinde la venituri suma de 464.382.883 lei si la cheltuieli suma de 281.850.648 lei si un excedent curent în sumă de 182.532.235 lei, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 2 iulie 2008.

Nr. 700.

 

ANEXA Nr. 1

 

BILANTUL GENERAL

al Trezoreriei Statului încheiat la data de 31 decembrie 2007

- lei -

 

 

Denumirea posturilor de bilant

Solduri

la începutul anului 2007

la 31 decembrie 2007

A

Disponibilităti totale

32.370.323.085

39.829.463.008

B

Depozite si plasamente financiare

613.898.794

586.539.435

C

Deficite bugetare si credite preluate de la bănci

35.177.624.672

49.672.388.091

D

Creante ale Trezoreriei Statului

6.047.312.999

4.080.866.561

E

Alte active

1.896.637.899

2.021.194.552

 

TOTAL ACTIV:

76.105.797.449

96.190.451.647

A

Resurse financiare ale Trezoreriei Statului

33.572.589.991

39.116.527.210

B

Obligatii ale statului

36.982.006.952

51.690.847.250

C

Rezultatul executiei bugetului Trezoreriei Statului

627.049.841

809.582.071

D

Alte pasive

4.924.150.665

4.573.495.116

 

TOTAL PASIV:

76.105.797.449

96.190.451.647


ANEXA Nr. 2

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

DIRECTIA GENERALĂ TREZORERIE SI CONTABILITATE PUBLICĂ

 

EXECUTIA BUGETULUI TREZORERIEI STATULUI

la 31 decembrie 2007

- lei -

Capitol

SubcapV Paragraf

Titlu/ Articol

Alineat

Denumire indicatori

Program 2007 initial

Program 2007 rectificat

Executie la 31 dec.

Diferente col. 7-6

%

7/6

%

7/5

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

30.09

03

 

 

VENITURI

262.750.000

366.310.000

464.382.883

98.072.883

126,77%

176,74%

 

 

 

 

I. Venituri curente

262.750.000

366.310.000

464.382.883

98.072.883

126,77%

176,74%

 

 

 

 

C. VENITURI NEFISCALE

262.750.000

366.310.000

464.382.883

98.072.883

126,77%

176,74%

 

 

 

 

C1. Venituri din proprietate

260.182.000

363.742.000

461.705.615

97.963.615

126,93%

177,45%

 

 

 

 

Venituri din proprietate

0

0

2.340

2.340

 

 

 

 

 

 

Restituiri de fonduri din finantarea bugetară a anilor precedenti

 

 

2.340

2.340

 

 

31.09

01

 

 

Venituri din dobânzi

260.182.000

363.742.000

461.703.275

97.961.275

126,93%

177,45%

 

 

 

 

Venituri din dobânzi aferente Trezoreriei Statului de la alte bugete

145.920.000

145.180.000

166.586.584

21.406.584

114,74%

114,16%

 

02

 

 

Venituri din dobânzi aferente Trezoreriei Statului de la alte sectoare

114.262.000

207.262.000

276.453.730

69.191.730

133,38%

241,95%

 

03

 

 

Alte venituri din dobânzi

 

2.568.000

11.300.000

18.662.961

7.362.961

165,16%

 

104,25%

 

 

 

 

C2. Vânzări de bunuri si servicii

 

2.568.000

2.677.268

109.268

104,25%

 

35.09

04

 

 

Amenzi, penalităti si confiscări

0

0

39.226

39.226

 

 

 

 

 

 

Dobânzi si penalităti de întârziere pentru venituri nevărsate la termen

 

 

39.222

39.222

 

 

 

50

 

 

Alte amenzi, penalităti si confiscări

 

 

4

4

 

 

36.09 50.09

50

 

 

Diverse venituri

2.568.000

2.568.000

2.638.042

70.042

102,73%

102,73%

 

 

 

 

Alte venituri

2.568.000

2.568.000

2.638.042

70.042

102,73%

102,73%

 

 

 

 

CHELTUIELI

a) Clasificatia functională

Partea I - Servicii publice generale

262.750.000

330.818.000

281.850.648

(48.967.352)

85,20%

107,27%

51.09

 

 

 

Autorităti publice si actiuni externe

64.198.000

59.240.000

44.924.114

(14.315.886)

75,83%

69,98%

 

01

 

 

Autorităti executive si legislative

64.198.000

59.240.000

44.924.114

(14.315.886)

75,83%

69,98%

55.09

01.03

 

 

Autorităti executive

64.198.000

59.240.000

44.924.114

(14.315.886)

75,83%

69,98%

 

 

 

 

Tranzactii privind datoria publică si împrumuturi

198.552.000

271.578.000

236.926.534

(34.651.466)

87,24%

119,33%

50.09 51.09

 

 

 

b) Clasificatia economică

262.750.000

330.818.000

281.850.648

(48.967.352)

85,20%

107,27%

 

 

 

 

CHELTUIELI AUTORITĂTI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

64.198.000

59.240.000

44.924.114

(14.315.886)

75,83%

69,98%

 

 

01 20

 

CHELTUIELI CURENTE

64.198.000

57.360.300

43.679.883

(13.680.417)

76,15%

68,04%

 

 

 

 

Titlul II Bunuri si servicii

63.865.000

56.717.300

43.038.519

(13.678.781)

75,88%

67,39%


0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

20.01

 

Bunuri sl servicii

56.393.000

47.199.500

35.064.607

(12.134.893)

74,29%

62,18%

 

 

 

01

Furnituri de birou

6.490.000

6.434.000

5.705.410

(728.590)

88,68%

87,91%

 

 

 

02

Materiale pentru curătenie

327.000

336.100

285.944

(50.156)

85,08%

87,44%

 

 

 

03

Încălzit, iluminat si fortă motrice

5.075.000

5.087.500

3.717.962

(1.369.538)

73,08%

73,26%

 

 

 

04

Apă, canal si salubritate

407.000

409.500

281.412

(128.088)

68,72%

69,14%

 

 

 

05

Carburanti si lubrifianti

1.671.000

1.470.500

1.128.044

(342.456)

76,71%

67,51%

 

 

 

06

Piese de schimb

493.000

452.900

295.952

(156.948)

65,35%

60,03%

 

 

 

07

Transport

123.000

88.500

34.748

(53.752)

39,26%

28,25%

 

 

 

08

Postă, telecomunicatii, radio, tv, internet

3.082.000

2.727.000

1.997.647

(729.353)

73,25%

64,82%

 

 

 

09

Materiale si prestări de servicii cu caracter functional

21.746.000

19.649.250

15.035.410

(4.613.840)

76,52%

69,14%

 

 

 

30

Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare

16.979.000

10.544.250

6.582.078

(3.962.172)

62,42%

38,77%

 

 

20.02

 

Reparatii curente

2.689.000

3.668.300

2.780.573

(887.727)

75,80%

103,41%

 

 

20.05

 

Bunuri de natura obiectelor de Inventar

2.339.000

3.556.050

3.188.249

(367.801)

89,66%

136,31%

 

 

 

01

Uniforme si echipament

31.000

90.000

49.507

(40.493)

55,01%

159,70%

 

 

 

30

Alte obiecte de inventar

2.308.000

3.466.050

3.138.742

(327.308)

90,56%

135,99%

 

 

20.11

 

Cărti, publicatii sl materiale documentare

281.000

250.250

154.749

(95.501)

61,84%

55,07%

 

 

20.30

 

Alte cheltuieli

2.163.000

2.043.200

1.850.341

(192.859)

90,56%

85,55%

 

 

 

03

Prime de asigurare non-viată

603.000

611.000

466.464

(144.536)

76,34%

77,36%

 

 

 

04

Chirii

1.560.000

1.432.200

1.383.877

(48.323)

96,63%

88,71%

 

 

59

 

Titlul IX Alte cheltuieli

333.000

643.000

641.364

(1.636)

99,75%

192,60%

 

 

59.17

 

Despăgubiri civile

333.000

643.000

641.364

(1.636)

99,75%

192,60%

51.09

 

70

 

CHELTUIELI DE CAPITAL

0

1.879.700

1.244.231

(635.469)

66,19%

 

 

 

71

 

Titlul X Active nefinanciare

0

1.879.700

1.244.231

(635.469)

66,19%

 

 

 

71.01

 

Active fixe

0

1.879.700

1.244.231

(635.469)

66,19%

 

 

 

 

02

Masini, echipamente si mijloace de transport

 

347.700

7.969

(339.731)

2,29%

 

 

 

 

03

Mobilier, aparatură birotică si alte active corporale

 

1.532.000

1.236.262

(295.738)

80,70%

 

55.09

 

 

 

TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ SI ÎMPRUMUTURI

198.552.000

271.578.000

236.926.534

(34.651.466)

87,24%

119,33%

 

 

 

 

CHELTUIELI CURENTE

198.552.000

271.578.000

236.926.534

(34.651.466)

87,24%

119,33%

 

 

30

 

Titlul III -Dobânzi

198.552.000

271.578.000

236.926.534

(34.651.466)

87,24%

119,33%

 

 

30.01

 

Dobânzi aferente datoriei publice Interne

2.333.000

2.100.000

16.122

(2.083.878)

0,77%

0,69%

 

 

 

01

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

2.333.000

2.100.000

16.122

(2.083.878)

0,77%

0,69%

 

 

30.02

 

Dobânzi aferente datoriei publice externe

17.800.000

47.865.000

33.638.225

(14.226.775)

70,28%

188,98%

 

 

 

01

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe

17.800.000

47.865.000

33.638.225

(14.226.775)

70,28%

188,98%

 

 

30.03

 

Alte dobânzi

178.419.000

221.613.000

203.272.187

(18.340.813)

91,72%

113,93%

 

 

 

04

Dobânzi la depozite si disponibilităti păstrate în contul Trezoreriei Statului

178.419.000

221.613.000

203.272.187

(18.340.813)

91,72%

113,93%

 

 

 

 

Excedent/Deficit

0

35.492.000

182.532.235

147.040.235

514,29%

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind încadrarea în categoria functională a drumurilor judetene a unor drumuri si sectoare de drumuri locale, completarea traseului si lungimii unor drumuri judetene clasate, încadrarea în categoria functională a drumurilor comunale a unor drumuri locale, precum si modificarea lungimii unor drumuri judetene si comunale, situate în judetul Brasov

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 si 13 din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă încadrarea în categoria functională a drumurilor judetene a unor drumuri si sectoare de drumuri locale, precum si completarea traseului si lungimii unor drumuri judetene clasate, situate în judetul Brasov, potrivit anexelor nr. 1 si 2.

Art. 2. - Se aprobă încadrarea în categoria functională a drumurilor comunale a unor drumuri locale, situate în judetul Brasov, potrivit anexei nr. 3.

Art. 3. - Se aprobă modificarea lungimii unor drumuri judetene si comunale, situate în judetul Brasov, potrivit anexei nr. 4.

Art. 4. -Anexele nr. 1 - 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. - Anexele nr. 2 si 3 la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii functionale a drumurilor publice si a drumurilor de utilitate privată deschise circulatiei publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 si 338 bis din 20 iulie 2000, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează în mod corespunzător.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul internelor si reformei administrative,

Liviu Radu,

secretar de stat

Ministrul transporturilor,

Ludovic Orban

Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor,

Lászlo Borbély

 

Bucuresti, 2 iulie 2008.

Nr. 702.

 

ANEXA Nr. 1

 

ÎNCADRAREA

în categoria functională a drumurilor judetene a unor sectoare de drumuri comunale si locale, situate în judetul Brasov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Indicativ nou

Traseul drumului propus

Pozitii kilometrice (origine-destinatie)

Lungimea

- km -

Provine din

1.

DJ 107

Oltet (DN 1)-DC 78-Drăgus- Statiunea Sâmbăta

0+000-14+415

14,145

DC 80 0+000-3+245, comuna Vistea

DC 78 6+300-8+200, comuna Drăgus

DC 760+000-9+000, comuna Drăgus

2.

DJ 102

Vistea de Jos (DJ 103D)-Drăgus

0+000-6+300

6,300

DC 78 0+000-6+300, comuna Vistea

3.

DJ 102 G

Victoria (DJ 105C)-Vistisoara - Statiunea Sâmbăta

0+000-9+900

9,900

DC 81 0+000-9+900, comuna Vistea

4.

DJ 102B

Sercăita (DJ 104A)-Mănăstirea Bucium

0+000-6+100

6,100

Drum vicinal 0+000-6+100, comuna Sinca

5.

DJ 102C

Breaza (DJ 103F)-Mănăstirea Breaza

0+000-5+000

5,000

Drum vicinal 0+000-5+000, comuna Lisa

6.

DJ 102D

Lisa (DJ 104A)-Complex Turistic Plaiul Lisei

0+000-6+000

6,000

Drum vicinal 0+000-6+000, comuna Lisa

7.

DJ 102F

Sâmbăta de Jos(DN1) - Drăgus

0+000-4+800

4,800

DC 78 8+200-13+000, comuna Voila

8.

DJ 109

Beclean (DN 1)-Luta-Ludisor- Voivodeni (DJ 103F)

0+000-8+000

8,000

DC 75 0+000-3+500, comuna Beclean

DC 75 3+500-6+500, comuna Voila

DC 77 2+829-4+329, comuna Voila

9.

DJ 109A

Beclean (DN 1)-Hurez

0+000-5+000

5,000

DC 71 0+000-5+000, comuna Beclean

10.

DJ 109 B

DJ 104 D-Mănăstirea Făget

0+000-1+500

1,500

Drum vicinal 0+000-1+500, comuna Beclean

11.

DJ 107 D

DJ 104B-Râusor

0+000-1+500

1,550

DC 68 0+000-1+550, comuna Mândra

12.

DJ 107 B

DN 1-Feldioara

0+000-1+931

1,931

DC 2 0+000-1+931, comuna Ucea

13.

DJ 113

Sânpetru (DJ 103)-Preventoriu TBC Sânpetru

0+000-2+500

2,500

Str. Păsunii 0+000-0+250, comuna Sânpetru

Str. Meschendorfer 0+000-0+250, comuna Sânpetru

Str. Preventoriu 0+000-2+000, comuna Sânpetru

14.

DJ 102 E

DJ 103B-Teliu(DN 10)

0+000-2+300

2,300

Str. Al. Petofi 0+000-2+300, comuna Teliu

15.

DJ 107 A

Sinca Nouă (DN 73A)-Strâmba

0+000-4+962

4,962

Drum vicinal 0+000-4+962, comuna Sinca Nouă

16.

DJ 730 B

DJ 730-Cătun Podul Paltinului

0+000-3+000

3,000

Drum vicinal 0+000-3+000, comuna Fundata

17.

DJ 130 B

Părău (DJ 104)-Grid-Persani (DN 1)

0+000-9+364

9,364

DC 16 0+000-4+132, comuna Părău

DC 16 4+132-7+596. comuna Sinea

Str. Părău 0+000-1+768, comuna Părău

18.

DJ 107C

Vad (DN 73A)-Poiana Narciselor

0+000-3+100

3,100

DC 65 0+000-3+100, comuna Sercaia

19.

DJ 108A

DJ 105 B-Sâmbăta de Sus (DJ 104 A)

0+000-0+420

0,420

Drum local neclasat 0+000-0+420, comuna Sâmbăta de Sus

20.

DJ 108B

DJ 105 B-Mănăstirea Brâncoveanu Sâmbăta de Sus- Valea Sâmbetei

0+000-5+000

5,000

Drum vicinal 0+000-5+000, comuna Sâmbăta de Sus

 

ANEXA Nr. 2

 

COMPLETAREA

traseului si lungimii unor drumuri judetene situate în judetul Brasov

 

Nr. crt.

Indicativul drumului existent

Traseul drumului existent

Pozitii kilometrice (origine- destinatie)

Lungimea - km -

Indicativ nou

Traseul drumului propus

Pozitii kilometrice (origine- destinatie)

Lungimea

- km -

Provine din

1.

DJ 110

DC5- între Văi

0+000- 5+000

5,000

DJ 110

DC 5-între Văi-limita comuna Poiana Mărului (spre comuna Vulcan)

5+000- 10+500

5,500

Strada Vulcănita 0+000-5+500, comuna Poiana Mărului


ANEXA Nr. 3

 

ÎNCADRAREA

în categoria functională a drumurilor comunale a unor sectoare de drumuri locale, situate în judetul Brasov

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Indicativ nou

Traseul drumului propus

Pozitii kilometrice

(origine-destinatie)

Lungimea

- km -

Provine din

1.

DC 37

DJ 112A-Limita comuna Ghimbav

0+000-3+700

3,700

Str. Ghimbavului - 450 m Drum local - 3,250 km, comuna Hălghiu

2.

DC5A

DN 73A-DC 8

0+000-8+500

8,500

Drum vicinal, comuna Poiana Mărului

3.

DC50A

Zărnesti-Plaiul Foii

0+000-12+500

12,500

Drum local neclasat, orasul Zărnesti

4.

DC 31

DN13-Feldioara-Hălchiu

0+000-5+500

5,500

Drum local neclasat 0+000- 2+750, comuna Feldioara

Drum local neclasat 0+000-2+750, comuna Hălchiu

 

ANEXA nr. 4

 

MODIFICAREA

lungimii unor sectoare de drumuri judetene si comunale, situate în judetul Brasov

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Indicativ nou

Traseul drumului propus

Pozitii kilometrice

(origine-destinatie)

Lungimea

- km -

Provine din

1.

DJ 110

DC 5-între Văi-limita comuna Poiana Mărului (spre comuna Vulcan)

0+000-10+500

10,500

DJ 110 0+000-5+000, comuna Poiana Mărului

Str. Vulcănita, 0+000-5+500, comuna Poiana Mărului

2.

DC 75

Pojorta-Lisa (DJ 104 A)

0+000-4+500

4,500

DC 75 6+500-11+000

3.

DC 71

Hurez-lasi-Gura Văii (DJ 104 A)

0+000-8+528

8,528

DC 71 5+000-13+528

4.

DC 77

Sâmbăta de Sus ( DJ 105 B)- Voivodeni

0+000-2+829

2,829

DC 77 0+000-2+829

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru completarea anexei nr. 37 la Hotărârea Guvernului nr. 930/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Ilfov, precum si al oraselor si comunelor din judetul Ilfov

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea Dublică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. -Anexa nr. 37 „Inventarul bunurilor ce apartin domeniului public al comunei Tunari” la Hotărârea Guvernului nr. 930/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Ilfov, precum si al oraselor si comunelor din judetul Ilfov, cu modificările si completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 682 si 682 bis din 16 septembrie 2002, se completează conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul internelor si reformei administrative,

Liviu Radu,

secretar de stat

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 2 iulie 2008.

Nr. 703.

 


COMPLETARE

la inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Tunari, judetul Ilfov

 

ANEXA

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare lungime x lătime

Anul dobândirii sau al dării în folosintă

Valoarea

de inventar

- lei -

Situatia juridică actuală

„137.

 

Teren 1.300 mp

E - Str. M. Eminescu V - Tone Arsene N - Cantur Ion S - Str. Balta Pasărea

1990

221.000

Domeniul public al comunei Tunari, potrivit H.C.L. nr. 10/2007

138.

 

Teren 1.020 mp

E - South Pacific Group

V - South Pacific Group

N - Balta Pasărea S -DJ 100

1990

173.400

Domeniul public al comunei Tunari, potrivit H.C.L. nr. 10/2007”

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative - Inspectoratul de Politie alJudetului Dolj în domeniul public al comunei Cetate si în administrarea Consiliului Local al Comunei Cetate, judetul Dolj

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă transmiterea imobilului compus din constructii si teren aferent, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative - Inspectoratul de Politie al Judetului Dolj în domeniul public al comunei Cetate si în administrarea Consiliului Local al Comunei Cetate, judetul Dolj, urmând a avea destinatia „Centru de bătrâni”.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul internelor si reformei administrative,

Liviu Radu,

secretar de stat

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 2 iulie 2008.

Nr. 704.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative - Inspectoratul de Politie al Judetului Dolj în domeniul public al comunei Cetate si în administrarea

Consiliului Local al Comunei Cetate, judetul Dolj

 

Locul în care este situat

imobilul

Persoana juridică de la care se transmite

imobilul

Persoana juridică la care se transmite

imobilul

Denumirea si caracteristicile tehnice ale imobilului

Numărul de inventar atribuit de Ministerul Economiei si Finantelor

Comuna Cetate,

judetul Dolj

Statul român - Ministerul Internelor

si Reformei Administrative - Inspectoratul de Politie al Judetului Dolj

Comuna Cetate - Consiliul Local al Comunei Cetate

Suprafata construită C1 = 133,03 m2

Suprafata construită C2 = 58,18 m2

Suprafata construită C3 = 41,76 m2

Suprafata construită C4 = 42,26 m2

Suprafata construită C5 = 14,12 m2

Suprafata construită C6 = 12,39 m2

Suprafata construită C7 = 5,81 m2

Suprafata totală teren = 3.096 m2

114694


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea art. 7 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 475/2007 privind aprobarea Planului national de cercetare-dezvoltare si inovare II, pentru perioada 2007-2013 în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La articolul 7 din Hotărârea Guvernului nr. 475/2007 privind aprobarea Planului national de cercetare-dezvoltare si inovare II, pentru perioada 2007-2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 371 din 31 mai 2007, litera a) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,a) perioade stiintifice si tehnice, prevăzute în instrumentele de planificare si programare;”.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Cristian Mihai Adomnitei

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 2 iulie 2008.

Nr. 705.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Regulamentului privind înfiintarea si functionarea centrelor de consultantă si informare a consumatorilor, precum si modul de constituire a surselor de finantare a acestora

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. II din titlul III al Legii nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comerciantilor în relatia cu consumatorii si armonizarea reglementărilor cu legislatia europeană privind protectia consumatorilor, precum si al art. 67 si 68 din Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aproba Regulamentul privind înfiintarea si functionarea centrelor de consultantă si informare a consumatorilor, precum si modul de constituire a surselor de finantare a acestora, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Centrele de consultantă si informare a consumatorilor, prin activitătile specifice pe care le dezvoltă, contribuie la ridicarea nivelului de informare si educare a consumatorului, astfel încât acesta să poată fi capabil să ia o decizie în deplină cunostintă de cauză.

Art. 3. - Finantarea cheltuielilor privind înfiintarea si functionarea centrelor de consultantă si informare a consumatorilor se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului pentru întreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale pentru Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor.

Art. 4. - (1) În anul 2008 se aprobă finantarea unui singur centru de consultantă si informare a consumatorilor din sumele aprobate cu această destinatie.

(2) Criteriile de evaluare si selectare a centrelor de consultantă si informare a consumatorilor care primesc sume de la bugetul de stat se stabilesc prin ordin al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul pentru întreprinderi mici si mijlocii, comert, turism si profesii liberale,

Ovidiu loan Silaghi

Presedintele Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor,

Dan Vlaicu

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 2 iulie 2008.

Nr. 712.

 


ANEXA

 

REGULAMENT

privind înfiintarea si functionarea centrelor de consultantă si informare a consumatorilor, precum si modul de constituire a surselor de finantare a acestora

 

Art. 1. - Centrele de consultantă si informare a consumatorilor (centrele) pot fi organizate la nivel de birouri în structura organizatorică a asociatiilor de consumatori.

Art. 2. - Centrele se înfiintează prin hotărâre a adunării generale a asociatiei de consumatori interesate.

Art. 3. -Adunarea generală a asociatiei de consumatori aprobă organigrama, politica de personal si bugetul de venituri si cheltuieli ale centrului.

Art. 4. -Adunarea generală a asociatiei de consumatori aprobă cererea de finantare si planul operational pentru desfăsurarea activitătii centrului.

Art. 5. -Adunarea generală a asociatiei de consumatori stabileste sediul unde se înfiintează si functionează centrul.

Art. 6. - Controlul financiar intern al centrului, organizat la nivel de birou în structura organizatorică a asociatiei de consumatori, este asigurat de un cenzor, contabil autorizat sau expert contabil, în conditiile legii.

Art. 7. - Consiliul director al asociatiei de consumatori pune în executare hotărârile adunării generale a asociatiei de consumatori privind înfiintarea si functionarea centrului.

Art. 8. - Centrele functionează ca birouri unde consumatorii se pot informa, pot primi recomandări si consultantă gratuită privind problemele legate de achizitionarea unui produs sau serviciu ori asupra modalitătii de solutionare a plângerilor consumatorilor cu privire la procurarea de produse sau servicii.

Art. 9. - Centrele formează si pun la dispozitia consumatorilor baza de date privind cadrul legal din domeniul protectiei consumatorilor si datele de contact ale organizatiilor guvernamentale si neguvernamentale care pot ajuta consumatorii în solutionarea problemelor specifice apărute.

Art. 10. - Centrele pot tipări materiale informative sub formă de foi volante, brosuri, pliante, afise si altele asemenea, în scopul asigurării informării si consilierii consumatorilor.

Art. 11. - Centrele pot organiza simpozioane, seminarii, campanii de informare si educare a consumatorilor si conferinte de presă prin care asigură popularizarea si promovarea drepturilor consumatorilor.

Art. 12. - Centrele promovează interesele consumatorilor si, în acest scop, pot organiza actiuni în parteneriat cu implicarea asociatiilor de consumatori, a organizatiilor patronale ori profesionale sau a operatorilor economici, precum si a autoritătilor administratiei centrale si locale din domeniul protectiei consumatorilor.

Art. 13. - Centrele cooperează cu alte centre similare în scopul schimbului de informatii si experientă în domeniul acordării de consultantă si informare pentru consumatori.

Art. 14. - Centrele pot organiza actiuni de informare si educare, precum si concursuri pe teme de protectia consumatorilor în mediul scolar în vederea promovării introducerii educatiei consumatorilor ca parte a programului de învătământ si componentă a obiectelor de studii.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea cofinantării proiectului ROE/011/07 „Sistem de management de date pentru situri contaminate - Botosani, România”, aprobat în cadrul Programului de cooperare dintre Guvernul Flandrei si Europa Centrală si de Est - etapa 2007

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 4 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritătile administratiei publice si institutiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă cofinantarea proiectului ROE/011/07 „Sistem de management de date pentru situri contaminate -Botosani, România”, aprobat în cadrul Programului de cooperare dintre Guvernul Flandrei si Europa Centrală si de Est - CALL 2007, proiect derulat de Ministerul Mediului si Dezvoltării Durabile, Agentia Natională pentru Protectia Mediului si Agentia pentru Protectia Mediului Botosani în parteneriat cu Guvernul Flandrei si promotorul ECOREM nv (Environmental Consulting, Remediation, Engineering and Management).

Art. 2. - Cofinantarea cheltuielilor pentru derularea proiectului prevăzut la art. 1, în sumă totală de 19.531 euro, se asigură din bugetul Ministerului Mediului si Dezvoltării Durabile, cap. 74.01 de la „Protectia mediului” titlul VII „Alte transferuri” art. 55.01 „Transferuri interne”, aprobat pentru anul 2008, cu respectarea prevederilor legale, conform devizului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul mediului si dezvoltării durabile,

Attila Korodi

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 2 iulie 2008.

Nr. 713.

 


ANEXA

 

DEVIZ DE CHELTUIELI

Proiect ROE/011/07 „Sistem de management de date pentru situri contaminate - Botosani, România”, aprobat în cadrul Programului de cooperare dintre Guvernul Flandrei si Europa Centrală si de Est - etapa 2007

 

Bugetul partenerilor români

Suma alocată

1. Costuri de pregătire si planificare a proiectului

0 euro

2. Costuri de personal

0 euro

3. Costuri operationale

13.511 euro

Agentia pentru Protectia Mediului (APM) Botosani:

 

• costuri pentru închirierea sălii de conferintă pentru desfăsurarea seminarului

1.520 euro

• costuri pentru achizitia de echipamente-proiect (fază teren si birou)

5.047 euro

• costuri pentru elaborarea materialelor informative, respectiv materialelor consumabile necesare realizării proiectului

5.224 euro

• costuri pentru deplasări în teren pentru identificarea siturilor contaminate

720 euro

• costuri aferente auditului extern

1.000 euro

4. Costuri administrative

0 euro

5. Costuri de investitie - software

0 euro

Notă: Costuri suportate integral de partea flamandă

 

6. Costuri de deplasare:

6.020 euro

• Ministerului Mediului si Dezvoltării Durabile (MMDD) - 2 persoane

1.680 euro

•Agentia Natională pentru Protectia Mediului (ANPM) - 2 persoane

1.680 euro

• APM Botosani - 3 persoane

2.660 euro

Notă: Costurile de deplasare includ: transportul aerian România - Belgia si retur, cazare, diurnă

 

Total buget proiect - partea romană din care:

19.531 euro

•MMDD

1.680 euro

•ANPM

1.680 euro

•APM Botosani

16.171 euro

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI EGALITĂTII DE SANSE

Nr. 397 din 17 iunie 2008

INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICĂ

Nr. 451 din 3 iulie 2008

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Clasificării ocupatiilor din România

 

În temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 381/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse si ale Hotărârii Guvernului nr. 575 bis/1992 cu privire la realizarea unor nomenclatoare unitare de interes general prevăzute în conceptia generală a informatizării în România,

ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse si presedintele Institutului National de Statistică emit următorul ordin:

Art. I. - Clasificarea ocupatiilor din România (C.O.R.), aprobată prin Ordinul ministrului de stat, ministrul muncii si protectiei sociale, si al presedintelui Comisiei Nationale pentru Statistică nr. 138/1949/1995, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 272 din 23 noiembrie 1995, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează cu noile ocupatii din economie, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Paul Păcuraru

Presedintele Institutului National de Statistică

Vergil Voineagu


ANEXĂ

 

LISTA OCUPATIILOR

ce completează Clasificarea ocupatiilor din România

 

1. Analist tehnic piete financiare

codul

-341906

2. Conducător autospecială

codul

- 832404

3. Confectioner cabluri si arbori de cabluri

codul

- 828208

4. Evaluator proiecte

codul

- 241960

5. Expert contractare activităti investitionale

codul

- 241950

6. Expert eficientizare investitii

codul

- 241953

7. Expert elaborare documentatii tehnice de montaj

codul

- 241952

8. Expert elaborare-evaluare documentatii achizitii investitionale

codul

- 241955

9. Expert evaluare-actualizare devize generale investitii

codul

- 241954

10. Expert în management activităti investitionale

codul

- 241959

11. Expert local pe problemele romilor

codul

- 247009

12. Expert monitorizare si control lucrări montaj

codul

- 241956

13. Expert prevenire-reducere riscuri tehnologice

codul

- 241957

14. Expert receptie investitii industriale

codul

- 241951

15. Expert urmărire comportare în exploatare lucrări montaj

codul

- 241958

16. Inspector în cadrul Inspectiei Judiciare pentru judecători/procurori de pe lângă Plenul Consiliului Superior al Magistraturii

codul

- 111078

17. Inspector sef al Inspectiei Judiciare de pe lângă Plenul Consiliului Superior al Magistraturii

codul

- 111075

18. Lucrător pentru salubrizare

codul

- 916208

19. Mecanic utilaj

codul

- 723107

20. Membru al Consiliului Superior al Magistraturii

codul

- 111076

21. Mentor

codul

- 235902

22. Paramedic

codul

- 315103

23. Secretar general adjunct al Consiliului Superior al Magistraturii

codul

- 111077

24. Specialisti pentru prevenire

codul

- 516103

25. Sef compartiment pentru prevenire

codul

- 516101

26. Sef echipă specializată

codul

- 516106

27. Sef grupă interventie

codul

- 516105

28. Sef serviciu voluntar/privat pentru situatii de urgentă

codul

- 315101

29. Tipograf fiexograf

codul

- 825112

30. Videojurnalist

codul

- 347137

 

Se modifică codul ocupatiei Cadru tehnic cu atributii în domeniul prevenirii si stingerii incendiilor din 516106 în 315104.

Se modifică codul ocupatiei Lucrător utilaje specializate pentru salubrizare din 916208 în 916209.

Se elimină ocupatia Inspector de specialitate pentru prevenirea si stingerea incendiilor - cod 315101.

Se elimină ocupatia Specialist coordonator de securitate la incendiu - cod 315103.

Se elimină ocupatia Expert în siguranta la foc - cod 516107.

Se elimină ocupatia Pompier specialist - cod 516108.

Se elimină ocupatia Sef serviciu pompieri - cod 516101.

Se elimină ocupatia Sef tură pompieri - cod 516103.

Se elimină ocupatia Sef grupă pompieri - cod 516105.

Se modifică denumirea Grupei de bază 3151 din „Inspectori pentru asigurarea clădirilor împotriva incendiilor” în „Specialisti în domeniul apărării împotriva incendiilor”.

Se modifică denumirea Grupei de bază 5161 din „Pompieri” în „Servicii voluntare/private pentru situatii de urgentă”.

Se modifică definitia Grupei de bază 5161 din „Pompierii previn si combat producerea si extinderea incendiilor, salvează persoane, bunuri si mărfuri în timpul si după stingerea incendiilor si accidentelor grave, produse în locuinte, întreprinderi, avioane căzute sau defectate” în „Structuri specializate în domeniul apărării împotriva incendiilor si al protectiei civile, altele decât cele apartinând serviciilor de urgentă profesioniste, organizate cu personal angajat si/sau voluntar, în scopul apărării vietii, avutului public si/sau a celui privat împotriva situatiilor de urgentă”.


 

MINISTERUL INTERNELOR SI REFORMEI ADMINISTRATIVE

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului ministrului administratiei si internelor nr. 1.134/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind planificarea, pregătirea, organizarea, desfăsurarea si conducerea actiunilor de interventie ale serviciilor de urgentă profesioniste

 

Având în vedere prevederile art. 28 din Regulamentul de organizare si functionare a Inspectoratului General pentru Situatii de Urgentă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.490/2004, si ale art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 1.492/2004 privind principiile de organizare, functionarea si atributiile serviciilor de urgentă profesioniste,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008,

ministrul internelor si reformei administrative emite prezentul ordin.

Art. I. - în anexa la Ordinul ministrului internelor si reformei administrative nr. 1.134/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind planificarea, pregătirea, organizarea, desfăsurarea si conducerea actiunilor de interventie ale serviciilor de urgentă profesioniste, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 50 din 19 ianuarie 2006, articolul 31 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 31. - (1) Organizarea teritoriului pentru interventie constă în împărtirea teritoriului national în zone de competentă, atribuite inspectoratelor/unitătilor prin hotărâre a Guvernului, iar pentru grupuri de interventie si subunităti se stabilesc zone de responsabilitate, raioane si obiective de interventie, atribuite prin ordin al inspectorului sef.

(2) Punctele de lucru organizate la nivelul raioanelor/ obiectivelor de interventie/zonelor de responsabilitate se înfiintează prin ordin al comandantului subunitătii, în baza aprobării inspectorului sef.

(3) Punctele de lucru organizate în afara zonelor de competentă se înfiintează cu aprobarea inspectorului general.

(4) Prin punct de lucru, în sensul prezentului regulament, se întelege locatia în care sunt dislocate temporar forte si mijloace de interventie în vederea reducerii timpului de răspuns. Locatia respectivă trebuie să asigure spatii dotate adecvat pentru pregătirea, cazarea si servirea hranei personalului, gararea si întretinerea mijloacelor de interventie.

(5) În scopul reducerii timpului de răspuns si eficientizării interventiei în afara zonelor de competentă proprii, unitătile vor întocmi planuri de interventie comună, aprobate de inspectorul general.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul internelor si reformei administrative,

Anghel Andreescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 30 iunie 2008.

Nr. 519.

 

MINISTERUL INTERNELOR SI REFORMEI ADMINISTRATIVE

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului administratiei si internelor nr. 130/2004 privind acordarea titlului de parc industrial Societătii Comerciale „Sema Parc” - S.A.

 

Având în vedere prevederile art. 1 alin. (2) lit. h) si ale art. 3 alin. (1) lit. a) pct. 18 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, ale art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 24/2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale, aprobată prin Legea nr. 98/2008, ale art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 65/2001 privind constituirea si functionarea parcurilor industriale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 490/2002, cu modificările ulterioare, ale art. 2 alin. (2) din Instructiunile de acordare si anulare a titlului de parc industrial, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării si prognozei nr. 264/2002,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008,

ministrul internelor si reformei administrative emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 130/2004 privind acordarea titlului de parc industrial Societătii Comerciale „Sema Parc” - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 134 din 16 februarie 2004, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

Art. 2. - Terenul pentru care se acordă titlul de parc industrial are următoarele caracteristici:

a) are o suprafată de 16,928 ha;

b) este situat în Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 319, sectorul 6.”

2. Anexa se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul internelor si reformei administrative,

Liviu Radu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 2 iulie 2008.

Nr. 533.


 

ANEXĂ*)

(Anexă la Ordinul nr. 130/2004)

 

PARCUL INDUSTRIAL

Societatea Comerciale „Sema Parc” - S.A.

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

pentru aprobarea măsurilor necesare în vederea organizării auditului sigurantei aviatiei, care va fi efectuat de Organizatia Aviatiei Civile Internationale (OACI), în perioada 23 martie 2009-1 aprilie 2009

 

Având în vedere că în cadrul celei de-a 32-a Adunări generale a Organizatiei Aviatiei Civile Internationale (OACI), statele contractante au adoptat Rezolutia nr. A32-11, prin care a fost înfiintat Programul de audit al sigurantei aviatiei, constând în audituri de sigurantă periodice, obligatorii, sistematice si armonizate, derulate de către OACI si aplicabile tuturor statelor contractante,

tinând seama că în cadrul celei de-a 35-a Adunări generale a OACI statele contractante au adoptat Rezolutia nr. A35-6, prin care s-a decis ca, începând cu anul 2005, Programul de audit al sigurantei aviatiei să includă toate prevederile privind siguranta, cuprinse în toate anexele la Conventia privind Aviatia Civilă Internatională, încheiată la Chicago la 7 decembrie 1944,

având în vedere organizarea în România a auditului sigurantei aviatiei, care va fi efectuat de OACI, în perioada 23 martie 2009-1 aprilie 2009,

pentru îndeplinirea atributiilor ce revin Ministerului Transporturilor, ca autoritate de stat în domeniul transporturilor,

în temeiul art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. - În scopul organizării auditului sigurantei aviatiei, denumit în continuare audit, care va fi efectuat de Organizatia Aviatiei Civile Internationale, denumită în continuare OACI, în perioada 23 martie 2009-1 aprilie 2009, se numeste domnul Simion Hădărean, sef Serviciu standardizare reglementări si safety din cadrul Regiei Autonome „Autoritatea Aeronautică Civilă Română”, denumită în continuare AACR, în calitate de coordonator national.

Art. 2. - Pentru sustinerea activitătii coordonatorului national prevăzut la art. 2, se numeste comisia de asistentă, având componenta prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Se împuterniceste directorul general al Directiei generale aviatie civilă din cadrul Ministerului Transporturilor să semneze Memorandumul de întelegere privind auditul sigurantei aviatiei, denumit în continuare Memorandum.

Art. 4. - Coordonatorul national si comisia de asistentă au următoarele obligatii:

a) asigură pregătirea logistică a vizitei auditorilor;

b) elaborează toate documentele necesare pentru desfă­surarea auditului, pe care România s-a angajat să le întocmească prin Memorandum si le înaintează către OACI la termenele prevăzute în acesta;

c) prezintă si sustin documentele prevăzute la lit. b) pe perioada desfăsurării auditului;

d) elaborează planul de măsuri corective ca urmare a raportului de audit.

Art. 5. - AACR va dispune măsurile necesare pentru asigurarea si punerea la dispozitia auditorilor a facilitătilor la care România s-a angajat prin Memorandum.

Art. 6. - În scopul desfăsurării auditului, toti agentii aeronautici civili din România vor permite accesul auditorilor OACI, însotiti de coordonatorul national, de personalul AACR nominalizat de acesta sau de membrii comisiei de asistentă, la infrastructura si facilitătile pe care le detin sau le administrează, inclusiv în zonele cu acces restrictionat.

Art. 7. - Toti agentii aeronautici civili au obligatia de a furniza coordonatorului national si comisiei de asistentă toate informatiile solicitate, necesare pregătirii documentelor prevăzute la art. 4 lit. b).

Art. 8. - Lunar sau ori de câte ori este necesar, coordonatorul national va înainta Directiei generale aviatie civilă din cadrul Ministerului Transporturilor un raport de evaluare a stadiului pregătirii auditului.

Art. 9. - (1) AACR, coordonatorul national, comisia de asistentă si toti agentii aeronautici civili din România vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

(2) Directia generală aviatie civilă din cadrul Ministerului Transporturilor va supraveghea ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 10. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul transporturilor,

Septimiu Buzasu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 1 iulie 2008.

Nr. 831.

 

ANEXĂ

 

COMPONENTA

Comisiei de asistentă pentru auditul de supraveghere a sigurantei aviatiei

 

1. Irina lliescu - AACR

2. Valentin Gvinda - AACR

3. Tudorel Roman - AACR

4. Claudia Vârlan - AACR

5. Ovidiu Trăichioiu - AACR

6. Mihai Drăghici - AACR

7. Laura Mădălina Catrina - AACR

8. Mihaela Rotariu - AACR

9. Cristian Olinescu - AACR

10. Carmen Stochirlea - AACR

11. Ciprian Drumea-Dita, exclusiv pentru anexa 13 la Conventia de la Chicago

12. Tudor Tănase - ROMATSA, exclusiv pentru anexa 12 la Conventia de la Chicago