MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 576         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 30 iulie 2008

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

140. - Lege pentru ratificarea Conventiei Organizatiei Internationale a Muncii nr. 150/1978 privind administratia muncii: rol, functii si organizare, adoptată la Geneva la 7 iunie 1978, în cadrul celei de-a 64-a sesiuni a Conferintei generale a acesteia Conventia Organizatiei Internationale a Muncii nr. 150/1978 privind administratia muncii: rol, functii si organizare

 

744. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Conventiei Organizatiei Internationale a Muncii nr. 150/1978 privind administratia muncii: rol, functii si organizare, adoptată la Geneva la 7 iunie 1978, în cadrul celei de-a 64-a sesiuni a Conferintei generale a acesteia

 

DECIZII ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

4. - Decizie privind convocarea Camerei Deputatilor în sesiune extraordinară

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

146. - Decizie privind modificarea anexei nr. 2 la Decizia primului-ministru nr. 154/2007 pentru aprobarea structurii organizatorice si a statului de functii ale Secretariatului General al Guvernului

 

147. - Decizie privind unele măsuri pentru reglementarea ocupării unui post de secretar general adjunct al Ministerului Afacerilor Externe

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

211. - Ordin al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară pentru aprobarea Regulamentului privind deschiderea cărtilor funciare electronice, ca urmare a definitivării lucrărilor de cadastru general, pe teritoriul comunei Stefan Vodă, judetul Călărasi

 

556. - Ordin al ministrului internelor si reformei administrative privind declararea stării de alertă în unele localităti din judetul Bacău

 

1.355. - Ordin al ministrului sănătătii publice privind aprobarea Criteriilor de stabilire a ordinii de prioritate în solutionarea cererilor de repartizare a locuintelor construite de Agentia Natională pentru Locuinte pentru medicii rezidenti si alti tineri specialisti din sistemul de sănătate

 


LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru ratificarea Conventiei Organizatiei Internationale a Muncii nr. 150/1978 privind administratia muncii: rol, functii si organizare, adoptată la Geneva la 7 iunie 1978, în cadrul celei de-a 64-a sesiuni a Conferintei generale a acesteia

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se ratifică Conventia Organizatiei Internationale a Muncii nr. 150/1978 privind administratia muncii: rol, functii si organizare, adoptată la Geneva la 7 iunie 1978, în cadrul celei de-a 64-a sesiuni a Conferintei generale a acesteia.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 4 iulie 2008.

Nr. 140.

 

CONVENTIA ORGANIZATIEI INTERNATIONALE A MUNCII Nr. 150/1978

privind administratia muncii: rol, functii si organizare*)

 

*) Traducere.

 

Conferinta generală a Organizatiei Internationale a Muncii,

convocată la Geneva de către Consiliul deadministratie al Biroului International al Muncii, unde s-a reunit la 7 iunie 1978 în cea de-a 64-a sesiune a sa,

reamintind termenii conventiilor si recomandărilor internationale ale muncii existente - îndeosebi ai Conventiei privind inspectia muncii, 1947, ai Conventiei privind inspectia muncii (agricultură), 1969, ai Conventiei privind serviciul de ocupare, 1948 -, care prevăd exercitarea unor activităti specifice de administratie a muncii,

considerând că este oportunsă adopte instrumente care stabilesc orientări cu privire la sistemul de administratie a muncii în general,

reamintind termenii Conventiei privind politica de ocupare, 1964, si ai Conventiei privind dezvoltarea resurselor umane, 1975; reamintind, de asemenea, obiectivul ocupării depline si adecvat remunerate si afirmând necesitatea elaborării de programe privind administratia muncii, care să se desfăsoare în vederea atingerii acestui obiectiv si care să aibă ca efect realizarea obiectivelor conventiilor mentionate,

recunoscând necesitatea respectării depline a autonomiei organizatiilor angajatorilor si lucrătorilor; reamintind, în acest sens, termenii conventiilor si recomandărilor internationale ale muncii existente, care garanteazădrepturile de asociere, organizare si negociere colectivă – în special Conventia privind libertatea de asociere si protectia dreptului de organizare, 1948, si Conventia privind dreptul de organizare si negociere colectivă, 1949 - si care interzic orice act de ingerintă din partea autoritătilor publice, care ar putea să limiteze aceste drepturi sau să împiedice exercitarea legală a acestora; considerând, de asemenea, că organizatiile angajatorilor si lucrătorilor joacă un rol esential în atingerea progresului economic, social si cultural,

dupăce a decis să adopte anumite propuneri cu privire la administratia muncii: rol, functii si organizare, temă care constituie cel de-al patrulea punct pe ordinea de zi a sesiunii,

după ce a decis că aceste propuneri vor lua forma unei conventii internationale,

adoptă la 26 iunie 1978 prezenta conventie, care va fi denumita Conventia privind administratia muncii, 1978.

 

ARTICOLUL 1

 

În scopul aplicării prezentei conventii:

a) termenul administratia muncii desemnează activitătile de administratie publică în domeniul politicii nationale a muncii;

b) termenul sistemul de administratie a muncii vizează toate organismele administratiei publice responsabile si/sau angajate în administrarea muncii-fie că sunt departamente ministeriale sau agentii publice, inclusiv agentiile parastatale si regionale sau locale, organismele sau orice altă formă descentralizată de administratie -, precum si orice cadru institutional pentru coordonarea activitătilor acestor organisme si pentru asigurarea consultării si participării angajatorilor, lucrătorilor si organizatiilor acestora.

 

ARTICOLUL 2

 

Orice stat membru care ratifică prezenta conventie poate, potrivit legislatiei, reglementărilor sau practicii nationale, să delege ori să încredinteze anumite activităti de administratie a muncii unor organizatii neguvernamentaie, în special unor organizatii ale angajatorilor si lucrătorilor sau, acolo unde este cazul, unor reprezentanti ai angajatorilor si lucrătorilor.

 

ARTICOLUL 3

 

Un stat membru care ratifică prezenta conventie poate considera anumite activităti din domeniul politicii sale nationale a muncii ca fiind aspectecare, în conformitate cu legislatia, reglementările, practicile nationale, sunt reglementate prin


recurs la negocierile directe dintre organizatiile angajatorilor si lucrătorilor.

 

ARTICOLUL 4

 

Orice stat membru care ratifică prezenta conventie va trebui să asigure, în mod adecvat conditiilor nationale, organizarea si functionarea eficientă pe teritoriul său a unui sistem de administratie a muncii, ale cărui functii si responsabilităti sunt coordonate corespunzător.

 

ARTICOLUL 5

 

1. Orice stat membru care ratifică prezenta conventie va trebui să asigure mecanismele corespunzătoare conditiilor nationale în vederea asigurării, în cadrul sistemului de administratie a muncii, a consultărilor, cooperării si negocierilor dintre autoritătile publice si organizatiile angajatorilor si lucrătorilor cele mai reprezentative sau, acolo unde este cazul, reprezentantii angajatorilor si lucrătorilor.

2. În măsura compatibilitătii cu legislatia, reglementările si practicile nationale, aceste mecanisme se vor realiza la nivel national, regional si local, precum si la nivelul diferitelor sectoare de activitate economică.

 

ARTICOLUL 6

 

1. Organismele competente din cadrul sistemului de administratie a muncii trebuie, după caz, să fie responsabile sau să contribuie la pregătirea, administrarea, coordonarea, controlul si evaluarea politicii nationale a muncii si să fie instrumentul din sfera administratieipublice pentru pregătirea si aplicarea legislatiei si reglementarilor în domeniu.

2. În mod special, tinând cont de normele internationale ale muncii, aceste organisme vor trebui:

a) să participe la pregătirea, administrarea, coordonarea, controlul si evaluarea politicii nationale de ocupare, în conformitate cu legislatia, reglementările si practicile nationale;

b) să analizeze si să urmărească situatia persoanelor angajate, a persoanelor care nu au un loc de muncă si a celor subocupate, tinând cont de legislatia, reglementările si practicile nationale cu privire la conditiile de muncă, viata profesională si conditiile de angajare, să atragă atentia asupra deficientelor si abuzurilor constatate în aceste domenii si să facă propuneri privind mijloacele pentru depăsirea acestora;

c) să îsi ofere serviciile angajatorilor si lucrătorilor, precum si organizatiilor acestora, în conditiile permise de legislatia, reglementările sau practicile nationale, în vederea promovării- la nivel national, regional si local, precum si la nivelul diferitelor sectoare de activitate economică -, a consultării si cooperării eficiente dintre autoritătile si organismele publice si organizatiile angajatorilor si lucrătorilor,precum si între aceste organizatii;

d) să ofere, la cerere, consiliere tehnică angajatorilor si lucrătorilor, precum si organizatiilor acestora.

 

ARTICOLUL 7

 

În cazul în care conditiile nationale impun satisfacerea nevoilor unui număr cât mai mare de lucrători si în măsura în care astfel de activităti nu sunt încă asigurate, orice stat membru care ratifică prezenta conventie va promova extinderea în etape progresive, dacă este necesar, a functiilor sistemului de administratie a muncii pentru a includeactivităti ce vor fi exercitate în colaborare cu alte organisme competente, referitoare la conditiile de muncă si de viată profesională ale unor categorii de lucrători care, prin lege, nu sunt salariati, precum:

a) fermierii care nu angajează fortă de muncă externă, arendasii si categorii similare de lucrători agricoli;

b) lucratorii independenti care nu angajează fortă de muncă externă, ocupati în sectorul informai, astfel cum este definit de practica natională;

c) membrii cooperativelor si întreprinderilor gestionate de angajati;

d) persoanele care lucrează în cadrul unor sisteme stabilite prin cutumă sau traditii comunitare.

 

ARTICOLUL 8

 

În măsura în care legislatia, reglementările si practicile nationale permit, organismele competente din cadrul sistemului deadministratie a muncii vor trebui să participe la pregătirea politicii nationale în domeniul relatiilor internationale ale muncii si la reprezentarea statului în acest domeniu, precum si la pregătirea măsurilor ce vor fi luate la nivel national în acest scop.

 

ARTICOLUL 9

 

În vederea asigurării unei coordonări adecvate a functiilor si responsabilitătilor sistemului de administratie a muncii într-un mod determinat, prin legislatia, reglementările sau practicile nationale, ministerul muncii sau orice alt organism asemănător trebuie să aibă mijloacele de a verifica dacă organismele parastatale responsabile de anumite activităti în domeniul administratiei muncii si orice organisme regionale sau locale cărora le-au fost delegate astfel de activităti actionează conform legislatiei nationale si sustin obiectivele care le-au fost stabilite.

 

ARTICOLUL 10

 

1. Personalul din sistemul de administratie a muncii va fi alcătuit din persoane calificate corespunzătorpentru a exercita functiile încredintate, care au acces la formarea profesională necesară desfăsurării acestor activităti si care sunt independente fata de orice influentă exterioară.

2. Acest personal beneficiază de statutul, mijloacele materiale si resursele financiare necesare exercitării eficiente a functiilor sale.

 

ARTICOLUL 11

 

Ratificarea oficială a prezentei conventii va fi comunicată pentru înregistrare directorului general al Biroului International al Muncii.

 

ARTICOLUL 12

 

1. Prezenta conventie se aplică doar statelor membre ale Organizatiei Internationale a Muncii, ale căror ratificări au fost înregistrate de către directorul general al Biroului International al Muncii.

2. Conventia va intra în vigoare după 12 luni de la data la care ratificările a două state membre au fost înregistrate de către directorul general al Biroului International al Muncii.

3. în continuare, pentru orice stat membru, prezenta conventie va intra în vigoare după 12 luni de la data la care ratificarea sa a fost înregistrată.

 

ARTICOLUL 13

 

1. Oricare stat membru care a ratificat prezenta conventie o poate denunta la expirarea a 10 ani de la data la care aceasta a intrat în vigoare pentru prima dată, printr-un act comunicat spre înregistrare directorului general al Biroului International al Muncii. Această denuntare nu va avea efect mai devreme de un an de la data la care a fost înregistrată.

2. Fiecare stat membru care a ratificat prezenta conventie si care, în decurs de un an de la expirarea perioadei de 10 ani mentionate în paragraful precedent, nu îsi exercită dreptul de denuntare prevăzut în prezentul articol va fi angajat fată de prevederile prezentei conventii pentru încă o perioadă de 10 ani, iar în continuare poate denunta prezenta conventie la fiecare 10 ani, în conditiile prevăzute în prezentul articol.

 

ARTICOLUL 14

 

1. Directorul general al Biroului International al Muncii va notifica statele membre ale Organizatiei Internationale a Muncii cu privire la înregistrarea tuturor ratificărilor si denuntărilor ce i-au fost comunicate de către acestea.

2. În notificările către statele membre ale Organizatiei Internationale a Muncii cu privire la înregistrarea celei de-a doua ratificări care i-a fost comunicată, directorul general al Biroului International al Muncii va atrage atentia statelor membre ale Organizatiei asupra datei la care prezenta conventie va intra în vigoare.


 

ARTICOLUL 15

 

Directorul general al Biroului International al Muncii va comunica secretarului general al Natiunilor Unite, pentru înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 102 din Carta Natiunilor Unite, informatii detaliate cu privire la toate actele de ratificare sau denuntare înregistrate de el, în concordantă cu prevederile articolelor precedente.

 

ARTICOLUL 16

 

Oricând consideră necesar, Consiliul de administratie al Biroului International al Muncii va prezenta Conferintei generale un raport cu privire la functionarea prezentei conventii si va examina oportunitatea introducerii pe agenda Conferintei generale a temelor privind revizuirea partială sau totală a acesteia.

 

ARTICOLUL 17

 

În cazul în care Conferinta generală a Organizatiei Internationale a Muncii va adopta o nouă conventie care revizuieste prezenta conventie partial sau total, atunci, cu exceptiasituatiei în care nouaconventie prevede altfel:

a) ratificarea de către un stat membru a noii conventii de revizuire va implica ipsojure denuntarea imediată a prezentei conventii, în pofida prevederilor art. 13 din prezenta conventie, sub rezerva că noua conventie de revizuire va intra în vigoare;

b) de la data la care noua conventie de revizuire intră în vigoare, prezenta conventie încetează să mai fie deschisă ratificării de către statele membre.

 

ARTICOLUL 18

 

Versiunile în limbile engleză si franceză ale textului prezentei conventii au aceeasi valabilitate.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Conventiei Organizatiei Internationale a Muncii nr. 150/1978 privind administratia muncii: rol, functii si organizare, adoptată la Geneva la 7 iunie 1978, în cadrul celei de-a 64-a sesiuni a Conferintei generale a acesteia

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru ratificarea Conventiei Organizatiei Internationale a Muncii nr. 150/1978 privind administratia muncii: rol, functii si organizare, adoptată la Geneva la 7 iunie 1978, în cadrul celei de-a 64-a sesiuni a Conferintei generale a acesteia, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 3 iulie 2008.

Nr. 744.

 

DECIZII ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 

DECIZIE

privind convocarea Camerei Deputatilor în sesiune extraordinară

 

Având în vedere cererea formulată de Presedintele României, precum si propunerea Biroului permanent al Camerei Deputatilor,

în temeiul dispozitiilor art. 66 alin. (2) din Constitutia României, precum si art. 33 lit. a) si art. 84 alin. (4) din Regulamentul Camerei Deputatilor,

Camera Deputatilor se convoacă în sesiune extraordinară în data de 13 august 2008, ora 11,00, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. raportul primului-ministru cu privire la efectele inundatiilor 2. votul asupra cererilor de urmărire penală a domnilor produse în unele zone ale tării; deputati Miron Tudor Mitrea si Adrian Năstase.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

 

Bucuresti, 30 iulie 2008.

Nr. 4.

 


DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind modificarea anexei nr. 2 la Decizia primului-ministru nr. 154/2007 pentru aprobarea structurii organizatorice  si a statului de functii ale Secretariatului General al Guvernului

 

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 405/2007 privind functionarea Secretariatului General al Guvernului,

 

primul-ministru emite următoarea decizie:

 

Articol unic. - Anexa nr. 2 la Decizia primului-ministru nr. 154/2007 pentru aprobarea structurii organizatorice si a statului de functii ale Secretariatului General al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 366 din 30 mai 2007, cu modificările ulterioare, se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

 

Bucuresti, 29 iulie 2008.

Nr. 146.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 2 la Decizia nr. 154/2007)

 

STATUL DE FUNCTII

al Secretariatului General al Guvernului

 

Nr. crt.

Functia

Număr posturi

Natura functiei

Studii

 

Secretar general

1

FP

 

 

Cabinet secretar general

13

 

 

1.

Director de cabinet

1

CIM

S

2.

Asistent de cabinet

3

CIM

S

3.

Consilier personal

8

CIM

S

4.

Secretar personal

1

CIM

M

 

Compartiment inspectori guvernamentali

20

 

 

1.

Inspector guvernamental

20

FP

S

 

Directia pregătire sedinte ale Guvernului

22

 

 

1.

Director consilier superior 1

1

FP

S

 

Serviciul pregătire sedinte ale Guvernului

 

 

 

2.

Sef serviciu consilier superior

1

FP

S

3.

Consilier superior 1

1

FP

S

4.

Expert principal 1

3

FP

S

5.

Referent superior 1

6

FP

M

6.

Expert

1

CIM

S

7.

Referent

1

CIM

M, PL, SSD

 

Birou arhivă

 

 

 

8.

Sef birou consilier juridic principal 1

1

FP

S

9.

Consilier juridic principal 1

1

FP

S

10.

Expert principal 1

1

FP

S

 

11.

Expert asistent 2

1

FP

S

 

12.

Referent superior 1

4

FP

M

 

 

Nr. crt.

Functia

Număr posturi

Natura functiei

Studii

 

Directia specială

13

 

 

1.

Consilier - director

1

CIM

S

2.

Consilier

2

CIM

S

 

Compartiment probleme apărare

 

 

 

3.

Consilier

4

CIM

S

4.

Expert

1

CIM

S

 

Compartiment documente clasificate

 

 

 

5.

Consilier

1

CIM

S

6.

Referent

2

CIM

M, PL, SSD

 

Compartiment arhivă documente clasificate

 

 

 

7.

Expert

1

CIM

S

8.

Referent

1

CIM

M, PL, SSD

 

Directia informatică

12

 

 

1.

Consilier - director

1

CIM

S

2.

Consilier

7

CIM

S

3.

Consilier superior 1

1

FP

S

4.

Expert principal 1

3

FP

S

 

Compartiment audit

2

 

 

1.

Auditor superior 1

2

FP

S

 

Secretar de stat

1

mandat

 

 

Cabinet secretar de stat

6

 

 

1.

Director de cabinet

1

CIM

S

2.

Asistent de cabinet

1

CIM

S

3.

Consilier personal

2

CIM

S

4.

Secretar personal

1

CIM

M

5.

Curier personal

1

CIM

M

 

Directia economică

20

 

 

1.

Director consilier superior 1

1

FP

S

 

Compartiment control preventiv

 

 

 

2.

Consilier superior 1

2

FP

S

 

Serviciul financiar

 

 

 

3.

Sef serviciu consilier superior 1

1

FP

S

4.

Consilier superior 1

3

FP

S

5.

Expert principal 1

1

FP

S

6.

Referent superior 1

2

FP

M

7.

Consilier

1

CIM

S

 

Serviciul contabilitate

 

 

 

8.

Sef serviciu consilier superior 1

1

FP

S

9.

Consilier superior 1

3

FP

S

10.

Expert principal 1

4

FP

S

11.

Referent superior 1

1

FP

M

 

Directia logistică

19

 

 

1.

Director consilier superior 1

1

FP

S

 

Serviciul asigurare logistică

 

 

 

2.

Sef serviciu consilier superior 1

1

FP

S

3.

Consilier superior 1

3

FP

S

4.

Expert principal 1

2

FP

S

5.

Expert principal 2

 

FP

S

6.

Consilier

 

CIM

S

7.

Expert

 

CIM

S

8.

Consilier pentru afaceri europene

 

CIM

S

9.

Referent superior 1

 

FP

M

10.

Consilier

2

CIM

S

11.

Expert

 

CIM

S

12.

Referent

4

CIM

M, PL, SSD


Nr. crt.

Functia

Număr posturi

Natura functiei

Studii

 

Compartiment administrativ

 

 

 

 

Directia politici publice

26

 

 

1.

Director consilier superior 1

 

FP

S

2.

Consilier superior 1

 

FP

S

3.

Expert principal 1

2

FP

S

4.

Manager public asistent 2

 

FP

S

 

Unitate implementare proiect

 

 

 

5.

Manager public special 1

 

FP

S

6.

Expert principal 1

5

FP

S

7.

Consilier

 

CIM

S

8.

Expert

 

CIM

S

9.

Consilier pentru afaceri europene

4

CIM

S

 

Unitate implementare program

 

 

 

10.

Manager public special 1

 

FP

S

11.

Manager public special 2

 

FP

S

12.

Consilier superior 1

 

FP

S

13.

Consilier juridic principal 1

 

FP

S

14.

Expert principal 1

2

FP

S

15.

Consilier

 

CIM

S

16.

Expert

2

CIM

S

 

Secretar de stat

1

 

 

 

Cabinet secretar de stat

5

 

 

1.

Director de cabinet

 

CIM

S

2.

Asistent de cabinet

 

CIM

S

3.

Consilier personal

2

CIM

S

4.

Secretar personal

 

CIM

M

 

Directia juridică

18

 

 

1.

Director consilier juridic superior 1

 

FP

S

 

Serviciul juridic

 

 

 

2.

Sef serviciu consilier juridic superior 1

 

FP

S

3.

Consilier juridic superior 1

 

FP

S

4.

Consilier juridic principal 1

3

FP

S

5.

Consilier juridic asistent 1

 

FP

S

6.

Consilier

5

CIM

S

7.

Expert

 

CIM

S

 

Birou acte normative

 

 

 

8.

Consilier sef birou

 

CIM

S

9.

Consilier

2

CIM

S

10.

Referent superior 1

2

FP

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Nr. crt.

Functia

Număr posturi

Natura functiei

Studii

 

Directia contencios si resurse umane

19

 

 

1.

Director consilier juridic superior 1

1

FP

S

 

Serviciul contencios

 

 

 

2.

Sef serviciu consilier juridic superior 1

1

FP

S

3.

Consilier juridic superior 1

2

FP

S

4.

Consilier juridic principal 1

4

FP

S

5.

Consilier

1

CIM

S

6.

Consilier pentru afaceri europene

1

CIM

S

 

Serviciul resurse umane

 

 

 

7.

Sef serviciu consilier superior 1

1

FP

S

8.

Consilier superior 1

2

FP

S

9.

Expert principal 1

4

FP

S

10.

Consilier asistent 2

1

FP

S

11.

Expert asistent 1

1

FP

S

 

Directia relatii publice

18

 

 

1.

Director consilier superior 1

1

FP

S

2.

Consilier principal 1

1

FP

S

3.

Expert principal 1

2

FP

S

4.

Expert asistent 2

1

FP

S

5.

Expert asistent 3

1

FP

S

6.

Referent superior 1

3

FP

M

7.

Consilier

4

CIM

S

 

Serviciul comunicare si relatia cu cetătenii

 

 

 

8.

Sef serviciu consilier superior 1

1

FP

S

9.

Consilier superior 1

1

FP

S

10.

Expert asistent 1

1

FP

S

11.

Consilier

2

CIM

S

 

TOTAL POSTURI:

216

 

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind unele măsuri pentru reglementarea ocupării unui post de secretar general adjunct al Ministerului Afacerilor Externe

 

Având în vedere propunerea formulată de ministrul afacerilor externe prin Memorandumul înregistrat sub nr. 5/4.127 din 24 iulie 2008,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) si al art. 94 alin. (2) si (3) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data de 1 septembrie 2008 încetează promovarea temporară în functia publică de secretar general adjunct al Ministerului Afacerilor Externe a doamnei Doinita Florea si, cu aceeasi dată, domnul Iulian Popescu îsi reia activitatea în functia de secretar general adjunct al Ministerului Afacerilor Externe.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

 

Bucuresti, 29 iulie 2008.

Nr. 147.

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL INTERNELOR SI REFORMEI ADMINISTRATIVE AGENTIA NATIONALĂ DE CADASTRU

SI PUBLICITATE IMOBILIARA

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului privind deschiderea cărtilor funciare electronice, ca urmare a definitivării lucrărilor de cadastru general, pe teritoriul comunei Stefan Vodă, judetul Călărasi

 

Având în vedere prevederile art. 1 alin. (5) si ale art. 11 alin. (7) din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996, republicată,

în temeiul art. 3 alin. (8) din Legea nr. 7/1996, republicată, coroborat cu prevederile art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.210/2004 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară, republicată,

directorul general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Articol unic. - Se aprobă Regulamentul privind deschiderea cărtilor funciare electronice, ca urmare a definitivării lucrărilor de cadastru general, pe teritoriul comunei Stefan Vodă, judetul Călărasi, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

 

Directorul general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară,

Robert Iulian Tatu

 

Bucuresti, 16 aprilie 2008.

Nr. 211.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

privind deschiderea cărtilor funciare electronice, ca urmare a definitivării lucrărilor de cadastru general, pe teritoriul comunei Stefan Vodă, judetul Călărasi

 

Art. 1. - (1) În urma desfăsurării lucrărilor privind introducerea cadastrului general, executantul întocmeste:

a) registrul cadastral al proprietarilor;

b) registrul cadastral al imobilelor (indexul cadastral al imobilelor);

c) indexul alfabetic al proprietarilor (sau opisul alfabetic al proprietarilor);

d) planul cadastral.

(2) Executantul depune la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliară Călărasi, denumit în continuare Oficiul Teritorial Călărasi, documentele tehnice mentionate la alin. (1).

Art. 2. - (1) Datele definitorii ale imobilelor se transmit Consiliului Local al Comunei Stefan Vodă de către Oficiul Teritorial Călărasi, care are obligatia să le aducă la cunostinta detinătorilor atât prin înstiintare scrisă, cât si prin afisare la sediul primăriei, pentru ca cei interesati să poată formula contestatii.

(2) Datele definitorii ale imobilelor vor putea fi consultate la sediul primăriei pe baza informatiilor cuprinse în registrul cadastral al proprietarilor, registrul cadastral al imobilelor, indexul alfabetic al proprietarilor si planul cadastral.

Art. 3. - (1) Contestatiile cu privire la exactitatea datelor publicate, însotite de documente doveditoare, pot fi prezentate de detinători, în scris, în termen de 60 de zile de la înstiintarea scrisă, transmisă de Primăria Comunei Stefan Vodă sau de Oficiul Teritorial Călărasi.

(2) Despre formularea unei contestatii se va face mentiune în registrul cadastral al imobilelor, la rubrica observatii.

(3) Contestatiile vor fi solutionate în termen de 30 de zile, începând cu data de 18 aprilie 2008, de către Oficiul Teritorial Călărasi, prin comisia constituită în acest sens, denumită în continuare comisie.

Art. 4. - (1) Din comisia de solutionare a contestatiilor fac parte:

a) din cadrul Oficiului Teritorial Călărasi:

- doamna Sanda Marina Măstăcăneanu, sef Serviciu arhivă si informatică - presedinte;

Membri:

- domnul Horia Mihai Tăut, consilier;

- doamna Gabriela Pistolea, registrator;

- doamna Rodica Amzaru, asistent-registrator;

b) din partea executantului Societatea Comercială „Theotop" -S.R.L.:

- domnul Dragos Mihăilă;

c) din cadrul Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară:


- doamna Alina Elena lancu, registrator - Directia de publicitate imobiliară;

- domnul Decebal lonescu, consilier - Directia de cadastru.

(2) Comisia astfel alcătuită analizează contestatiile depuse, iar dacă acestea sunt întemeiate, va dispune efectuarea modificărilor corespunzătoare în registrul cadastral al proprietarilor, registrul cadastral al imobilelor, indexul alfabetic al proprietarilor, precum si în planul cadastral.

(3) În registrul cadastral al proprietarilor pe suport analogic, la rubrica observatii se vor mentiona: „Modificat", numărul de înregistrare din registrul de contestatii, data, numele, prenumele, semnătura celui care efectuează modificarea, concomitent cu prelucrarea bazei de date.

(4) În cazul în care comisia de solutionare a contestatiilor apreciază ca fiind necesar, executantul va efectua noi măsurători, sub supravegherea acesteia.

(5) Cu privire la modul de solutionare a contestatiilor comisia va întocmi un proces-verbal, cu motivarea solutiei adoptate, conform anexei nr. 1 la prezentul regulament. în acest sens, se va transmite contestatarului o adresă prin filă de comunicare, cu confirmare de primire semnată de către directorul Oficiului Teritorial Călărasi, care va evidentia modul de solutionare a contestatiei, precum si mentiunea căii de atac: plângere adresată Judecătoriei Călărasi, în termen de 30 de zile de la comunicare.

Art. 5. - (1) Oficiul Teritorial Călărasi, prin Biroul Teritorial Călărasi, în baza art. 11 alin. (7), coroborat cu art. 12 alin. (2) din Legea cadastrului si publicitătii imobiliare nr. 7/1996, republicată, procedează la deschiderea din oficiu a cărtilor funciare electronice.

(2) Fiecărui imobil care poate fi înscris în cartea funciară i se va atribui din Registrul general de intrare al Biroului Teritorial Călărasi câte un număr de înregistrare, în urma întocmirii procesului-verbal de receptie finală.

(3) Imobilele ai căror proprietari/posesori nu au fost identificati nu vor fi înscrise în cărtile funciare.

(4) Pentru aceste imobile se vor elibera, la cerere, extrase din planul cadastral, conform anexei nr. 2 la prezentul regulament.

(5) Registratorul de carte funciară va dispune, prin încheiere, înscrierea din oficiu în cărtile funciare a imobilelor, drepturilor de proprietate si dezmembrămintelor acestuia, posesiei exercitate sub nume de proprietar, sarcinilor, litigiilor, precum si a oricărui fapt si act juridic ce urmează să fie notat, potrivit informatiilor cuprinse în registrul cadastral al proprietarilor.

(6) În situatia în care, potrivit datelor colectate, declaratiilor părtilor sau informatiilor furnizate de instantele judecătoresti, un imobil este într-un litigiu în curs de judecată, în cartea funciară se va mentiona „imobil în litigiu" si se vor nominaliza părtile si obiectul acestuia.

(7) În cazul în care nu există titlu de proprietate, înscrierea în cartea funciară se va face pe baza posesiei exercitate sub nume de proprietar la data identificării cadastrale a imobilului situat în intravilanul comunei Stefan Vodă, potrivit art. 10 lit. b) din Legea nr. 7/1996, republicată. în cartea funciară, ca mod de dobândire a imobilului, se va evidentia „Posesie".

(8) Dacă se constată diferente între suprafetele înscrise în actele de proprietate si situatia reală rezultată din măsurătorile executate ca urmare a lucrărilor privind introducerea cadastrului general pe teritoriul comunei Stefan Vodă, judetul Călărasi, se au în vedere suprafetele care corespund situatiei reale, dovedite prin aceste lucrări.

(9) Suprafetele rezultate în urma definitivării lucrărilor tehnice de cadastru general se înscriu în cartea funciară, conform prevederilor art. 258 alin. (8) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare.

(10) Cărtile funciare vor fi întocmite în conformitate cu informatiile registrului cadastral al proprietarilor definitivat în urma solutionării contestatiilor.

(11) Fiecare imobil va fi înscris în câte o carte funciară.

(12) Noile cărti funciare vor fi deschise în format electronic, conform aplicatiei informatice e-Terra, având la bază informatiile din registrul cadastral al proprietarilor, care au fost preluate, de asemenea, din vechile cărti funciare, cărtile funciare deschise în perioada în care s-au desfăsurat aceste lucrări si registrele de transcriptiuni si inscriptiuni.

(13) Biroul Teritorial Călărasi va emite încheieri de carte funciară, extrase de carte funciară pentru informare, precum si un extras din planul cadastral.

(14) Acestea se vor comunica proprietarilor, respectiv posesorilor, precum si altor persoane interesate, potrivit mentiunilor din cartea funciară cu privire la imobilul în cauză.

Art. 6. -încheierea de carte funciară, potrivit anexei nr. 3 la prezentul regulament, cuprinde:

a) arătarea institutiei emitente: Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliară Călărasi - Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliară Călărasi;

b) înscrisul pe care se întemeiază cererea - registrul cadastral al proprietarilor, precum si pozitia la care este individualizat imobilul;

c) felul înscrierii: intabulare, înscriere provizorie, înscrierea posesiei sau notarea;

d) determinarea exactă a dreptului sau a faptului ce se cere a fi înscris;

e) modalitătile drepturilor înscrise;

f) cota-parte din întreg, după caz;

g) unitatea administrativ-teritorială în care se află situat imobilul: comuna Stefan Vodă;

h) numărul cadastral actual;

i) numărul de carte funciară;

j) persoanele în folosul si împotriva cărora se efectuează înscrierea;

k) persoanele cărora urmează să li se comunice încheierea;

l) sarcini, dacă este cazul;

m) temeiul juridic, în caz de admitere sau respingere;

n) calea de atac: plângerea; institutia la care se depune: Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliară Călărasi si termenul în care se poate depune: 15 zile de la comunicare;

o) semnătura registratorului si a asistentului-registrator.

Art. 7. - (1) Datele tehnice privitoare la imobilele ai căror proprietari/posesori nu au fost identificati vor fi incluse în baza de date cadastrală si vor fi marcate ca fiind „imobile neevidentiate în cartea funciară."

(2) În vederea înscrierii acestor imobile în cartea funciară, va fi necesar ca proprietarii acestora să depună documentatii cadastrale în vederea corelării datelor tehnice introduse în baza de date cadastrală cu actele de proprietate pe care acestia le detin.

(3) În urma receptiei acestor documentatii cadastrale, Serviciul cadastru din cadrul Oficiului Teritorial Călărasi nu va mai atribui numere cadastrale imobilelor în cauză, întrucât acestea sunt identificate în lucrarea de cadastru general.

Art. 8. - înscrierea în cărtile funciare electronice, potrivit anexei nr. 4 la prezentul regulament, va cuprinde:

a) ziua, luna, anul si numărul încheierii de carte funciară, alocat din Registrul general de intrare al Biroului Teritorial Călărasi;

b) pozitia din registrul cadastral al proprietarilor;

c) arătarea dreptului si a modalitătilor lui sau a faptului juridic ce se înscrie;

d) titularul dreptului înscris;

e) cota-parte din întreg;

f) pretul, după caz.

Art. 9. - (1) Dacă în planul cadastral este evidentiat un imobil detinut în indiviziune de mai multi proprietari care, în realitate, stăpânesc părti determinate din acesta, comisia va dispune formarea a câte unui imobil, conform actelor doveditoare.


(2) Dacă două sau mai multe imobile alăturate sunt în stăpânirea aceluiasi proprietar, la cererea acestuia, comisia va dispune atribuirea unui număr cadastral.

(3) Dacă în planul cadastral sunt evidentiate mai multe imobile distincte, desi actul de proprietate atestă existenta unui singur imobil detinut în coproprietate, se va completa registrul cadastral al proprietarilor cu numele tuturor coproprietarilor, pentru fiecare imobil.

(4) Dacă nu este identificat proprietarul/posesorul unui imobil în registrul cadastral al proprietarilor, dar din evidentele Oficiului Teritorial Călărasi acesta poate fi cunoscut, comisia va dispune, din oficiu, completarea registrului.

Art. 10. - Baza de date va fi redactată si arhivată sub formă de înregistrări, pe suporturi accesibile echipamentelor de prelucrare automată a datelor, având aceleasi efecte juridice si fortă probantă echivalentă cu cea a înscrisurilor în baza cărora au fost înregistrate, în conditiile art. 11 alin. (3) din Legea nr. 7/1996, republicată.

Art. 11. - (1) În urma finalizării lucrărilor privind introducerea cadastrului general, se deschid cărtile funciare în format electronic, iar planul cadastral este unicul suport grafic valabil.

(2) Registrele de transcriptiuni si inscriptiuni, cărtile funciare deschise la cerere, precum si orice alte evidente de cadastru (planuri parcelare si planuri cadastrale, registrele cadastrale etc.) si publicitate imobiliară privind imobilele aferente unitătii administrativ-teritoriale Stefan Vodă se închid, potrivit art. 69 alin. (2) din Legea nr. 7/1996, republicată.

 

ANEXA Nr. 1

la regulament

 

PROCES-VERBAL CENTRALIZAT

privind modul de solutionare al contestatiilor

 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare a contestatiei

Identificator

imobil contestat

(număr cadastral)

Cod de

identificare

în baza de date

Numele/

prenumele

contesta tarului

CN P/CUI

Obiectul contestatiei/ codificare conform legendei

Modul de solutionare/ codificare conform legendei

Modul de solutionare a contestatiei - motivare

Observatii

 

 

 

Extravilan (0)/

lntravilan(1)

 

 

 

 

Extravilan

Intravilan

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legendă codificări

 

Modul de solutionare/codificare conform legendei

Nr. crt.

Cauzele contestatiilor

Codificare

 

1.

înscrierea proprietarului real

01

1

admis

A

2.

modificare/înscriere de date personale (CNP si adresa)

02

2

respins

R

3.

acte de partaj

03

 

 

 

4.

acte juridice încheiate anterior emiterii titlurilor de proprietate, conform legilor fondului funciar

04

 

 

 

5.

mentionare nr. titlu/tarla/parcelă

05

 

 

 

6.

eludarea unui sot

06

 

 

 

7.

înscrierea mostenitorilor evidentiati în titlu

07

 

 

 

8.

înscrierea numărului actului autentic

08

 

 

 

9.

modificarea suprafetei

09

 

 

 

10.

modificarea amplasamentului

O10

 

 

 

11.

corectarea numelui

011

 

 

 

12.

titlu de proprietate neînscris în baza de date

012

 

 

 

13.

dezmembrare si partaj

013

 

 

 

14.

acordarea aceluiasi număr cadastral pentru două imobile

014

 

 

 

15.

înscrierea dreptului de proprietate conform adeverintei de punere în posesie

015

 

 

 

16.

acordarea de două numere cadastrale pentru un singur imobil

016

 

 

 

17.

alte cauze

017

 

 

 


ANEXA Nr. 2*)

la regulament

 

EXTRAS DIN PLANUL CADASTRAL

 

 


ANEXA Nr. 3

la regulament

 

SIGLA

 

OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA CĂLĂRASI

BIROUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARĂ CĂLĂRASI

ÎNCHEIERE Nr.............../...........

 

Registrator......................................................

Asistent-registrator...................................

Având în vedere pozitia nr..............................din Registrul cadastral al proprietarilor, voi.............., văzând referatul asistentului-registrator, în sensul verificării celorlalte evidente de carte funciară, în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (7) coroborat cu prevederile art. 66 alin. (1) din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996, republicată,

DISPUNE:

- înfiintarea Cărtii funciare nr..............pentru imobilul identificat prin numărul cadastral..................., situat în comuna Stefan Vodă;

- intabularea dreptului de proprietate în favoarea:..................................., în cotă-parte de ..................................., în cotă-parte de ......................................., în cotă-parte de .........;

- înscrierea provizorie a dreptului de proprietate în favoarea: .................., în cotă-parte de ..................................., în cotă-parte de ......................................., în cotă-parte de .........;

- înscrierea posesiei în favoarea:............................................................., în cotă-parte de ..................................., în cotă-parte de ........................................, în cotă-parte de ..........

- notarea:.........................................................................................................................................................

Modul de dobândire este.................................................................................................................................................

Prezenta încheiere se va comunica.......................................................................................................................

 

Cu drept de plângere în termen de 15 zile de la comunicare, care se depune la Biroul Teritorial Călărasi, se înscrie în cartea funciară si se solutionează de către Judecătoria Călărasi.

 

Solutionată la data de..............................................

 

Registrator,

.....................................

Asistent-registrator,

.....................................

 

ANEXA Nr. 4

la regulament

 

Înscrierea dreptului de proprietate

 

Partea B a cărtii funciare

 

nr. încheierii de carte funciară................../data........................

pozitia nr.......din Registrul cadastral al proprietarilor, voi.....,în baza art. 11 alin. (7) din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996, republicată,

Mod de dobândire..................................................................................................................................................................

Pret......................(lei)i)

Intabulare/înscriere provizorie

Drept de proprietate/Posesie

Numele si prenumele, bun comun/propriu, cota.........


1) Se va mentiona pretul din contractul de vânzare-cumpărare, actul de adjudecare sau hotărârea judecătorească, după caz.

 


MINISTERUL INTERNELOR SI REFORMEI ADMINISTRATIVE

 

ORDIN

privind declararea stării de alertă în unele localităti din judetul Bacău

 

Având în vedere solicitarea formulată de prefectul judetului Bacău, domnul Claudiu Octavian Serban, în calitate de presedinte al Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgentă, cu privire la declararea instituirii stării de alertă în unele localităti din judetul Bacău, conform Adresei nr. 21.270 din 28 iulie 2008,

în conformitate cu prevederile art. 22 lit. c) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul de Management al Situatiilor de Urgentă, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 15/2005,

în temeiul dispozitiilor art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008,

ministrul internelor si reformei administrative emite prezentul ordin.

Articol unic. - Se aprobă declararea stării de alertă în comunele Săucesti, Letea Veche si Tamasi din judetul Bacău.

 

p. Ministrul internelor si reformei administrative,

Paul-Victor Dobre,

secretar de stat

 

Bucuresti, 28 iulie 2008.

Nr. 556.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

 

ORDIN

privind aprobarea Criteriilor de stabilire a ordinii de prioritate în solutionarea cererilor de repartizare a locuintelor construite de Agentia Natională pentru Locuinte pentru medicii rezidenti si alti tineri specialisti din sistemul de sănătate

 

Văzând Referatul de aprobare al Directiei generale buget si credite externe nr. E.N. 7.975 din 23 iulie 2008, având în vedere prevederile art. 7 alin. (3) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 339/2008 pentru aprobarea Normelor de administrare a locuintelor construite de Agentia Natională pentru Locuinte de care pot beneficia medicii rezidenti si alti tineri specialisti din sistemul de sănătate, ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 14 alin. (7) si (8) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Criteriile de stabilire a ordinii de prioritate în solutionarea cererilor de repartizare a locuintelor construite de Agentia Natională pentru Locuinte pentru medicii rezidenti si alti tineri specialisti din sistemul de sănătate, prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă Lista actelor justificative necesare pentru stabilirea ordinii de prioritate în solutionarea cererilor de repartizare a locuintelor construite de Agentia Natională pentru Locuinte pentru medicii rezidenti si alti tineri specialisti din sistemul de sănătate, prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 3. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Directiile de specialitate din Ministerul Sănătătii Publice, autoritătile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti, precum si unitătile sanitare implicate vor duce la îndeplinire dispozitiile prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

 

Bucuresti, 23 iulie 2008.

Nr. 1.355.

 


ANEXA Nr. 1

 

CRITERII

de stabilire a ordinii de prioritate în solutionarea cererilor de repartizare a locuintelor construite de Agentia Natională pentru Locuinte pentru medicii rezidenti si alti tineri specialisti din sistemul de sănătate

 

A. Criterii de acces la locuintă

1. Titularul cererii de repartizare a unei locuinte pentru tineri, destinată închirierii, trebuie să fie major, în vârstă de până la 35 de ani la data depunerii cererii si să poată primi repartitie pentru locuintă în cel mult 12 luni de la împlinirea acestei vârste. Cererea de locuintă se efectuează numai individual si în nume propriu.

2. Titularul cererii de locuintă si ceilalti membrii ai familiei acestuia - sot/sotie, copii si/sau alte persoane aflate în întretinerea acestuia - să nu detină sau să nu fi detinut o altă locuintă în proprietate si/sau să nu fie beneficiarii unei alte locuinte cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unitătii administrativ-teritoriale sau a unitătii în care îsi desfăsoară activitatea, atât în localitatea în care a solicitat locuintă, cât si în localitatea din afara acesteia, în care îsi are locul de muncă titularul cererii de locuintă, după caz. Pentru sectoarele municipiului Bucuresti această restrictie se referă si la locuinte care au fost sau sunt detinute în municipiu, indiferent în care sector al acestuia. Cuprinderea teritorială la care se referă această cerintă se va stabili de către autoritătile de sănătate publică judetene, cu avizul Ministerului Sănătătii Publice, în sensul si în corelare cu cele precizate la criteriul de acces nr. 3.

 

NOTĂ:

Restrictia referitoare la nedetinerea unei locuinte în proprietate nu are în vedere locuintele înstrăinate în urma unei actiuni de partaj sau locuintele trecute în proprietatea statului în mod abuziv si care nu au fost retrocedate în natură. De asemenea, restrictia nu se aplică în cazul detinerii cu chirie a unui spatiu locativ în cămine de familisti sau de nefamilisti, precum si chiriasilor din locuintele preluate abuziv de stat si care fac obiectul unor solicitări de retrocedare sau care sunt retrocedate către fostii proprietari. Prin cămine de familisti sau de nefamilisti se întelege clădirile dotate cu camere de locuit individuale si cu dependintele, dotările si unitătile comune.

 

3. Titularul cererii de locuintă să îsi desfăsoare activitatea în localitatea în care sunt amplasate locuintele. Cuprinderea teritorială la care se referă această cerintă se va stabili de către autoritătile de sănătate publică judetene, cu avizul Ministerului Sănătătii Publice. Se va avea în vedere posibilitatea extinderii acestei cuprinderi teritoriale si în afara localitătii în care s-a solicitat locuinta, în cazuri motivate de existenta unor platforme industriale, spitale, ambulatorii sau alte tipuri de unităti sanitare, unităti sanitar-veterinare, asezăminte de ocrotire socială, aeroporturi, nave maritime sau fluviale, unităti turistice, cultural-sportive si de agrement sau alte asemenea cazuri, în care îsi desfăsoară activitatea solicitantii de locuinte.

 

NOTĂ:

Prin exceptie, în cazul în care se extinde cuprinderea teritorială a criteriului, solicitantii care îsi desfăsoară activitatea în afara localitătii în care sunt amplasate locuintele trebuie să facă dovada că au domiciliul stabil de cel putin un an în această localitate.

 

4. Repartizarea locuintelor se face în limita fondului disponibil, luându-se în considerare atât locuintele libere din fondul existent, cât si locuintele ce urmează a fi finalizate în cadrul unor obiective de investitii aprobate si cuprinse în programul de constructii de locuinte pentru tineri, destinate închirierii.

 

NOTĂ:

Lista de priorităti se stabileste anual.

Solicitantii înscrisi în lista de priorităti, cu respectarea criteriilor cuprinse la pct. 1, 2 si 3, care nu pot beneficia de repartizarea unei locuinte în limita fondului disponibil în anul respectiv, pot primi repartitii în anii următori, în limita fondului disponibil în fiecare an si în noua ordine de prioritate stabilită.

 

B. Criterii de ierarhizare stabilite prin punctaj

 

1. Situatia locativă actuală

 

1.1. Chirias în spatiu din fond locativ privat

10 puncte

1.2. Tolerat în spatiu

7 puncte

1.3. Suprafata locuibilă detinută (chirie, tolerat în spatiu): - m2/locatar

 

a) mai mare de 15 m2 si până la 18 m2 inclusiv

5 puncte

b) mai mare de 12 m2 si până la 15 m2 inclusiv

7 puncte

c) 8 m2 si până la 12 m2 inclusiv

9 puncte

d) mai mică de 8 m2

10 puncte

 

NOTĂ:

În cazul celor tolerati în spatiu, toată suprafata locativă a imobilului se împarte la numărul total al locatarilor, în care sunt inclusi si cei care nu fac parte din familia solicitantului de locuintă, dar care locuiesc în acelasi imobil. în cazul spatiilor locative închiriate, suprafata locativă detinută conform contractului de închiriere se împarte numai la numărul membrilor familiei solicitantului de locuintă. La stabilirea numărului de membri ai familiei solicitantului de locuintă se va avea în vedere componenta familiei definită la lit. A pct. 2.

 

2. Starea civilă actuală

 

2.1. Stare civilă:

 

a) căsătorit

10 puncte

b) necăsătorit

8 puncte

c) căsătorit cu sot/sotie medic

13 puncte

2.2. Număr de persoane aflate în întretinere

 

a) copii:

 

- 1 copil

2 puncte

- 2 copii

3 puncte

- 3 copii

4 puncte

- 4 copii

5 puncte

> 4 copii

5 puncte

 

+1 punct pentru fiecare copil

b) alte persoane, indiferent de număr

2 puncte

3. Starea de sănătate actuală

 

Boala de care suferă solicitantul sau alt membru al familiei ori aflat în întretinere necesită, potrivit legii, însotitor sau o cameră în plus

2 puncte

4. Vechimea cererii solicitantului:

 

4.1. până la 1 an

1 punct

4.2. între 1 si 2 ani

3 puncte

4.3. între 2 si 3 ani

6 puncte

4.4. între 3 si 4 ani

9 puncte

4.5. pentru fiecare an peste 4 ani

4 puncte

5. Nivelul de studii/pregătire profesională:

 

5.1. fără studii si fără pregătire profesională

5 puncte

5.2. cu scoală generală, fără pregătire profesională si/sau cu specializare la locul de muncă

8 puncte

5.3. cu studii medii, fără pregătire profesională si/sau cu specializare la locul de muncă

10 puncte

5.4. cu pregătire profesională, prin studii medii sau profesionale de specialitate si/sau prin studii superioare de scurtă durată

13 puncte

5.5. studii superioare, din care:

 

a) medic rezident

 

- rezident prin concurs

18 puncte

- rezident confirmat prin ordin al ministrului sănătătii (fără concurs)

16 puncte

b) medic rezident în specialitate deficitară/ specialist în activitate deficitară în judet

20 de puncte

c) alti tineri specialisti

15 puncte

 

NOTĂ:

Se va puncta ultimul nivel de studii încheiat si atestat conform legii.

Autoritătile de sănătate publică au obligatia de a stabili lista specialitătilor si activitătilor deficitare din judet sau, după caz, din municipiul Bucuresti, avizată de Ministerul Sănătătii Publice.

 

6. Situatii locative sau sociale deosebite:

 

6.1. tineri proveniti din case de ocrotire socială si care au împlinit 18 ani

15 puncte

6.2. tineri care au adoptat sau adoptă copii

10 puncte

6.3. tineri evacuati din case nationalizate

5 puncte

 

NOTĂ:

Criteriile de ierarhizare stabilite prin punctaj se aplică numai solicitantilor care au îndeplinit în totalitate criteriile specificate la lit.A.

În cazul înregistrării unor punctaje egale, solicitantii vor fi departajati în functie de situatia locativă constatată la data efectivă a repartizării locuintelor, având prioritate, numai în acest caz, solicitantii a căror situatie locativă este sau poate deveni, în mod iminent, gravă. Dacă nici acest criteriu nu este suficient, departajarea se poate face în functie de vechimea cererii solicitantului, luându-se în considerare data efectivă a înregistrării cererii (zi/lună/an), având prioritate, în acest caz, solicitantul a cărui cerere are vechime mai mare. în cazul în care departajarea nu se poate efectua nici în baza acestor criterii, au prioritate solicitantii care au punctajul cel mai mare acordat pe baza criteriilor cu caracter de protectie socială (starea civilă + starea de sănătate actuală).

 

ANEXA Nr. 2

 

LISTA

actelor justificative necesare pentru stabilirea ordinii de prioritate în solutionarea cererilor de repartizare a locuintelor construite de Agentia Natională pentru Locuinte pentru medicii rezidenti si alti tineri specialisti din sistemul de sănătate

 

1. Cererea de locuintă efectuată individual si în nume propriu

2. Copie autentificată de pe actul de identitate

3. Documente autentificate din care să rezulte nivelul de studii (diplome, licente etc), calitatea de medic rezident si modalitatea de obtinere a acesteia (cu sau fără concurs), precum si specialitatea în care se va pregăti pe durata rezidentiatului.

4. Adeverintă de la locul de muncă însotită de o copie de pe carnetul de muncă completat la zi

5. Copii de pe certificatul de căsătorie si, după caz, de pe cele de nastere ale copiilor

6. Declaratii pe propria răspundere, autentificate la notar public, ale titularului cererii si, după caz, ale sotiei/sotului si ale celorlalti membri majori din familia acestuia, din care să reiasă că nu detine sau nu a detinut o altă locuintă în proprietate si/sau că nu este beneficiarul unei alte locuinte cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unitătii administrativ-teritoriale sau a unitătii în care îsi desfăsoară activitatea, în localitatea în care a solicitat locuintă.

7. Documente din care să reiasă situatia locativă a solicitantului ( contract de închiriere etc.)

8. Certificat medical, în situatia în care solicitantul sau alt membru al familiei acestuia aflat în întretinere necesită, potrivit legii, însotitor sau o cameră în plus

9. Documente autentificate din care să rezulte situatii locative sau sociale deosebite, dacă este cazul.

 

NOTĂ:

Lista actelor justificative necesare pentru stabilirea ordinii de prioritate în solutionarea cererilor de repartizare a locuintelor construite de Agentia Natională pentru Locuinte pentru medicii rezidenti si alti tineri specialisti din sistemul de sănătate precum si lista specialitătilor si activitătilor deficitare din judet sau, după caz, din municipiul Bucuresti vor fi aduse la cunostinta persoanelor interesate, de către autoritătile de sănătate publică, odată cu celelalte documente si în conditiile prevăzute de art. 7 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 339/2008 pentru aprobarea Normelor de administrare a locuintelor construite de Agentia Natională pentru Locuinte de care pot beneficia medicii rezidenti si alti tineri specialisti din sistemul de sănătate.