MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul 176 (XX) - Nr. 577            LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Joi, 31 iulie 2008

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 872 din 10 iulie 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 53 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

 

Decizia nr. 874 din 10 iulie 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 4 alin. (1) si (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 si ale art. II alin. (2) din Legea nr. 262/2007 pentru modificarea si completarea Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004

 

Decizia nr. 876 din 10 iulie 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 8 si art. 10 din Legea fondului funciar nr. 18/1991

 

Decizia nr. 888 din 10 iulie 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 27 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 si ale art. II din Legea nr. 262/2007 pentru modificarea si completarea Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004

 

Decizia nr. 892 din 10 iulie 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 156 din Codul de procedură civilă

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

786. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 410/2008 privind stabilirea specificatiilor si punerea în aplicare a planurilor anuale 2008 si 2009 pentru furnizarea de produse alimentare provenind din stocurile de interventie comunitare către persoanele cele mai defavorizate din România

 

792. - Hotărâre privind rechemarea unui consul general

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

148. - Decizie pentru modificarea art. 2 alin. (1) din Decizia primului-ministru nr. 145/2008 privind constituirea comitetelor de coordonare pentru evaluarea pagubelor produse de inundatii si pentru stabilirea planurilor de reconstructie a zonelor afectate de inundatii în judetele Maramures, Suceava, lasi, Botosani, Neamt si Bacău

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

585. - Decizie a presedintelui Autoritătii Nationale pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei privind identificarea pietelor relevante ale serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe

 

970/559. - Ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor si al ministrului internelor si reformei administrative pentru aprobarea Procedurii de inventariere a locuintelor afectate de calamităti naturale

 


DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 872

din 10 iulie 2008

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 53 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Ion Tiucă - procuror

Patricia Marilena Ionea - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 53 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Shoes Top” - S.R.L. din Reghin, judetul Mures, în Dosarul nr. 555/289/2007 (nr. vechi 4.251/2007) al Tribunalului Mures - Sectia contencios administrativ si fiscal.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată, considerând că textul de lege criticat nu contravine prevederilor constitutionale invocate de autorul exceptiei.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 15 februarie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 555/289/2007 (nr.format vechi 4.251/2007), Tribunalul Mures - Sectia contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 53 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii. Exceptia a fost ridicată de Societatea Comercială „Shoes Top” - S.R.L. din Reghin, judetul Mures, cu prilejul solutionării recursului formulat împotriva Sentintei civile nr. 662 din 5 iunie 2007, pronuntată de Judecătoria Reghin în Dosarul nr. 555/289/2007 având ca obiect o plângere contraventională.

în motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine, în esentă, că textul de lege criticat, care obligă pe angajator ca pe durata întruperii temporare a activitătii să plătească angajatilor o indemnizatie de minimum 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, este contrar dispozitiilor constitutionale care consacră obligatia statului de a asigura libertatea comertului. Astfel, în opinia sa, art. 53 alin. (1) din Codul muncii restrânge dreptul angajatorului ca, în scopul protejării propriei afaceri, să decidă asupra măsurilor manageriale. Mai mult, întreruperea activitătii este semnalul existentei unor dificulati financiare pe care le întâmpină angajatorul, iar textul de lege criticat îngreunează si mai mult situatia financiară a acestuia si încalcă principiile economiei de piată garantate de Legea fundamentală.

Tribunalul Mures - Sectia contencios administrativ si fiscal consideră că exceptia de neconstitutionalitate nu este întemeiată. Astfel, arată că măsura prevăzută de art. 53 alin. (1) din Codul muncii are caracter de protectie socială si se încadrează în prevederile art. 41 alin. (2) din Constitutie.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului consideră că textul de lege criticat este constitutional, sens în care invocă cele statuate de Curtea Constitutională prin Decizia nr. 24/2003.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au transmis punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 53 alin.(1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 5 februarie 2003, dispozitii potrivit cărora „Pe durata întreruperii temporare a activitătii angajatorului salariatii beneficiază de o indemnizatie, plătită din fondul de salarii, ce nu poate fi mai mică de 75 % din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat”.

Autorul exceptiei consideră că aceste texte de lege sunt contrare art. 135 alin. (2) lit. a ) din Constitutie, care prevede că „Statul trebuie să asigure: a) libertatea comertului, protectia concurentei loiale, crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de productie”.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că art. 53 alin. (1) din Codul muncii a mai constituit obiect al controlului de constitutionalitate în raport cu art. 135 alin. (2) lit. a) din Constitutie si fată de aceleasi critici formultate si în prezenta cauză. Astfel, prin Decizia nr. 24 din 22 ianuarie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 5 februarie 2003, Curtea a statuat că „întreruperea temporară a activitătii unitătii, avută în vedere de dispozitia legală supusă controlului, nu este imputabilă salariatilor si nu se identifică cu situatiile în care unitatea îsi încetează activitatea din cauza falimentului ori îsi reduce personalul ca urmare a reorganizării. Ca atare, obligatia de plată a indemnizatiei de 75% din fondul de salarii în beneficiul angajatilor este o măsură legală care îsi găseste reazemul constitutional în art. 1 alin. (3) din Legea fundamentală. Acest text proclamă statul român ca «stat social», valoare constitutională care semnifică, printre altele, ideea solidaritătii sociale si a politicii de securitate socială. în acest sens, statul social trebuie să asigure, printre altele, protectia socială a muncii, prevăzută la art. 38 alin. (2), si un nivel de trai decent, prevăzut la art. 43 alin. (1) din Constitutie.” De asemenea, cu acelasi prilej Curtea a retinut că prevederile art. 53 alin. (1) din Codul muncii se armonizează si cu cele ale Conventiei Organizatiei Internationale a Muncii nr. 168/1988 privind promovarea angajării si protectia contra somajului, ratificată de România prin Legea nr. 112/1992, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 302 din 25 noiembrie 1992, care la art. 10 alin. 2 lit. b) stabileste că „orice stat membru trebuie să se străduiască să extindă protectia conventiei, în conditii prestabilite, la următoarele eventualităti: [...] b) suspendarea sau reducerea câstigului, datorată unei suspendări temporare a lucrului, fără încetarea raportului de muncă, în special pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare”.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să justifice reconsiderarea jurisprudentei în materie a Curtii Constitutionale, atât solutia, cât si considerentele deciziei amintite îsi păstrează valabilitatea si în prezenta cauză.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, al art. 1—3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art.29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 53 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Shoes Top” - S.R.L. din Reghin, judetul Mures, în Dosarul nr. 555/289/2007 (nr. vechi 4.251/2007) al Tribunalului Mures - Sectia contencios administrativ si fiscal.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 10 iulie 2008.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE, prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent, Patricia Marilena Ionea

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 874

din 10 iulie 2008

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 4 alin. (1) si (2)

din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 si ale art. II alin. (2) din Legea nr. 262/2007

pentru modificarea si completarea Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Ion Tiucă - procuror

Valentina Bărbăteanu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 4 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, exceptie ridicată din oficiu de Tribunalul Alba - Sectia comercială si de contencios administrativ în Dosarul nr. 1.604/88/2007.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Curtea dispune a se face apelul si în dosarele nr. 945D/2008, nr. 966D/2008 si nr. 1.146D/2008, având ca obiect exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art.4 alin. (1) si (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 si ale art. II alin. (2) din Legea nr. 262/2007 pentru modificarea si completarea Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004. Exceptia a fost ridicată din oficiu de Curtea de Apel Brasov - Sectia de contencios administrativ si fiscal în Dosarul nr. 182/64/2008, de înalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia de contencios administrativ si fiscal în Dosarul nr. 14.925/2/2005 si de Curtea de Apel Alba lulia - Sectia de contencios administrativ si fiscal în Dosarul nr. 395/57/2008.

La apelul nominal răspunde, pentru Societatea Comercială „Mufi” - S.R.L. din Săftica, parte în Dosarul nr. 966D/2008, doamna avocat Măria Matei, apărător ales cu delegatie la dosar, membru al Baroului Bucuresti. în acelasi dosar se prezintă, de asemenea, domnii Adrian Sandu, Cristian Gheorghe Morar si Ion Marin Parfenie. Magistratul-asistent referă asupra faptului că, în acelasi Dosar nr. 966D/2008, partea Societatea Comercială „Piscicola Ilfov” - S.A. a transmis note scrise, prin care solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată.

Se constată lipsa tuturor celorlalte părti, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Curtea, din oficiu, pune în discutie conexarea dosarelor.

Părtile prezente si procurorul sunt de acord cu conexarea.

Curtea, în temeiul art. 14 si al art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, raportate la art. 164 din Codul de procedură civilă, dispune conexarea dosarelor nr. 945D/2008, nr. 966D/2008 si nr. 1.146D/2008 la Dosarul nr. 913D/2008, care a fost primul înregistrat.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul reprezentantilor părtilor.

Apărătorul ales al Societătii Comerciale „Mufi” - S.R.L. solicită admiterea exceptiei de neconstitutionalitate, raliindu-se la criticile formulate de înalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia de contencios administrativ si fiscal. Celelalte părti prezente solicită respingerea exceptiei ca neîntemeiată, partea Adrian Sandu depunând, în acest sens, si concluzii scrise.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, invocând jurisprudenta deja existentă a Curtii Constitutionale, concretizată în deciziile nr. 404/2008 si nr. 425/2008.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarelor, constată următoarele:

Prin încheierile pronuntate de Tribunalul Alba - Sectia comercială si de contencios administrativ în Dosarul nr. 1.604/88/2007, de Curtea de Apel Brasov - Sectia de contencios administrativ si fiscal în Dosarul nr. 182/64/2008, de înalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia de contencios administrativ si fiscal în Dosarul nr. 14.925/2/2005 si de Curtea de Apel Alba lulia - Sectia de contencios administrativ si fiscal în Dosarul nr. 395/57/2008, Curtea Constitutională a fost sesizată cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 4 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 si, respectiv, a prevederilor art. 4 alin. (1) si (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 si ale art. II alin. (2) din Legea nr. 262/2007 pentru modificarea si completarea Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004.

Exceptia a fost ridicată din oficiu de instantele mentionate, în litigii având ca obiect solutionarea exceptiilor de nelegalitate a unor acte administrative.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine, în esentă, că textele de lege criticate permit invocarea exceptiei de nelegalitate a unui act administrativ emis anterior intrării în vigoare a Legii nr. 554/2004, încălcându-se, astfel, principiul neretroactivitătii legii, principiul stabilitătii raporturilor juridice si principiul „drepturilor câstigate si situatiilor juridice legal constituite” si dreptul la un proces echitabil.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul consideră, în punctul de vedere exprimat în Dosarul nr. 966D/2008, că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. Arată că textele de lege criticate sunt norme de procedură, care sunt de imediată aplicare, astfel că nu contravin principiului neretroactivitătii legii. Precizează că instituirea posibilitătii examinării nelegalitătii unui act administrativ individual în raport cu actul normativ în temeiul căruia a fost edictat apare ca o consacrare a dreptului de acces liber la justitie, fiind asigurate premisele respectării dreptului la un proces echitabil si a rezonabilitătii duratei procesului si aplicându-se tuturor celor vizati de ipoteza normei, în mod nediscriminatoriu si fără exceptii.

Avocatul Poporului apreciază, în punctele de vedere exprimate în dosarele nr. 966D/2008 si nr. 1.146D/2008, că prevederile de lege criticate sunt constitutionale, în sustinerea acestei opinii făcând referire la jurisprudenta Curtii constitutionale. în ceea ce priveste dosarele nr. 913D/2008 si nr. 945D/2008, consideră că textele de lege criticate sunt neconstitutionale, întrucât contravin dispozitiilor art. 15 alin. (2) si art. 21 alin.(3) din Legea fundamentală.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând actele de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, sustinerile părtilor prezente si concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 4 alin. (1) si (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.154 din 7 decembrie 2004, modificate prin art. I pct. 5 din Legea nr. 262/2007 pentru modificarea si completarea Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 510 din 30 iulie 2007. Curtea observă că, în ceea ce priveste obiectul Dosarului nr. 913D/2008, desi Tribunalul Alba - Sectia comercială si de contencios administrativ a ridicat exceptia de neconstitutionalitate a întregului art.4 din Legea nr. 554/2004, în realitate, argumentarea criticii se rezumă numai la dispozitiile primelor două alineate ale acestuia.

De asemenea, obiectul exceptiei îl formează si prevederile art. II alin. (2) din Legea nr. 262/2007 pentru modificarea si completarea Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004.

Textele de lege criticate au următorul cuprins:

- Art. 4 alin. (1) si (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004: „(1) Legalitatea unui act administrativ unilateral cu caracter individual, indiferent de data emiterii acestuia, poate fi cercetată oricând în cadrul unui proces, pe cale de exceptie, din oficiu sau la cererea părtii interesate. în acest caz, instanta, constatând că de actul administrativ depinde solutionarea litigiului pe fond, sesizează, prin încheiere motivată, instanta de contencios administrativ competentă si suspendă cauza.


încheierea de sesizare a instantei de contencios administrativ nu este supusă niciunei căi de atac, iar încheierea prin care se respinge cererea de sesizare poate fi atacată odată cu fondul. Suspendarea cauzei nu se dispune în ipoteza în care instanta în fata căreia s-a ridicat exceptia de nelegalitate este instanta de contencios administrativ competentă să o solutioneze.

(2) Instanta de contencios administrativ se pronuntă, după procedura de urgentă, în sedintă publică, cu citarea părtilor si a emitentului. în cazul în care exceptia de nelegalitate vizează un act administrativ unilateral emis anterior intrării în vigoare a prezentei legi, cauzele de nelegalitate urmează a fi analizate prin raportare la dispozitiile legale în vigoare la momentul emiterii actului administrativ.”;

- Art. II alin. (2) din Legea nr. 262/2007 pentru modificarea si completarea Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004: „(2) Dispozitiile referitoare la exceptia de nelegalitate si la garantiile procesuale prevăzute de Legea nr. 554/2004, cu modificările ulterioare, se aplică si cauzelor aflate pe rolul instantelor la data intrării în vigoare a prezentei legi. Exceptia de nelegalitate poate fi invocată si pentru actele administrative unilaterale emise anterior intrării în vigoare a Legii nr. 554/2004, în forma sa initială, cauzele de nelegalitate urmând a fi analizate prin raportare la dispozitiile legale în vigoare la momentul emiterii actului administrativ.”

În opinia autorilor exceptiei de neconstitutionalitate, textele de lege criticate contravin următoarelor dispozitii din Legea fundamentală: art. 1 alin. (3) privind caracterul de stat de drept, democratic si social al României, art. 11 care reglementează raportul dintre dreptul international si dreptul intern, art. 15 alin. (2) care prevede că legea dispune numai pentru viitor, cu exceptia legii penale sau contraventionale mai favorabile, art. 16 alin. (1) care consacră egalitatea cetătenilor în fata legii si a autoritătilor publice, art. 20 referitor la tratatele internationale privind drepturile omului, art. 21 care garantează accesul liber la justitie si art. 126 alin. (6) care garantează controlul judecătoresc al actelor administrative ale autoritătilor publice pe calea contenciosului administrativ.

De asemenea, au fost invocate prevederile art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, privind dreptul la un proces echitabil, sub aspectul principiului securitătii raporturilor juridice si al dreptului la justitie, precum si cele ale art. 6 din Codul bunei administratii, aprobat prin Recomandarea CM/REC din 20 iunie 2007 a Comitetului Ministrilor al Consiliului Europei (si nu al statelor membre ale Uniunii Europene), care prevăd expres că administratiile publice nu pot lua măsuri retroactive, în afara exceptiilor legal justificate, si nu pot aduce atingere drepturilor câstigate si situatiilor juridice legal constituite decât în împrejurări urgente, de interes public.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că s-a mai pronuntat asupra constitutionalitătii acelorasi prevederi de lege ce formează obiect al exceptiei de neconstitutionalitate si în prezenta cauză, prin raportare la aceleasi texte din Legea fundamentală si din celelalte documente internationale invocate si prin prisma unor critici similare. Astfel, prin Decizia nr. 404 din 10 aprilie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 347 din 6 mai 2008, si prin Decizia nr. 425 din 10 aprilie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 354 din 8 mai 2008, Curtea a respins exceptia de neconstitutionalitate, pentru motivele acolo retinute. întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să justifice reconsiderarea jurisprudentei Curtii Constitutionale, solutia si considerentele deciziilor amintite îsi mentin valabilitatea si în prezenta cauză.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 4 alin. (1) si (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 si ale art. II alin. (2) din Legea nr. 262/2007 pentru modificarea si completarea Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, exceptie ridicată din oficiu de Tribunalul Alba - Sectia comercială si de contencios administrativ în Dosarul nr. 1.604/88/2007, de Curtea de Apel Brasov - Sectia de contencios administrativ si fiscal în Dosarul nr. 182/64/2008, de înalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia de contencios administrativ si fiscal în Dosarul nr. 14.925/2/2005 si de Curtea de Apel Alba lulia - Sectia de contencios administrativ si fiscal în Dosarul nr. 395/57/2008

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 10 iulie 2008.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE, prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent, Valentina Bărbăteanu

 


CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 876

din 10 iulie 2008

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 8 si art. 10 din Legea fondului funciar nr. 18/1991

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Ion Tiucă - procuror

Gabriela Dragomirescu - magistrat-asistent-sef

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 8 si 10 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, exceptie ridicată de Lucia Visinescu în Dosarul nr. 10.000/280/2007 al Judecătoriei Pitesti - Sectia civilă.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza este în stare de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, întrucât consideră că textele de lege criticate nu contravin art. 46 din Constitutie.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 17 martie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 10.000/280/2007, Judecătoria Pitesti - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 8 si 10 din Legea fondului funciar nr. 18/1991. Exceptia a fost ridicată de Lucia Visinescu într-o cauză având ca obiect nulitatea unui act în materie funciară.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că art. 8 si 10 din Legea nr. 18/1991 „limitează în timp dreptul mostenitorilor legali de a solicita reconstituirea unui drept de proprietate ce li se cuvine de drept”, precum si că „înlătură practic de la mostenire pe toti acei mostenitori legali cărora li se cuvine de drept o mostenire care a apartinut autorilor lor, statul garantând acest drept”.

Judecătoria Pitesti - Sectia civilă consideră că exceptia de neconstitutionalitate ridicată este neîntemeiată, întrucât textele de lege criticate „sunt prin ele însele o modalitate prevăzută printr-o «lege specială» de garantare a dreptului de proprietate”.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Avocatul Poporului consideră că dispozitiile art. 8 si 10 din Legea nr. 18/1991, republicată, sunt constitutionale, fiind în deplină concordantă cu textele din Constitutie invocate ca fiind încălcate. Mentionează în acest sens Decizia Curtii Constitutionale nr. 127/1996.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile reprezentantului Ministerului Public, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională constată că a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 8 si 10 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 5 ianuarie 1998, cu modificările si completările ulterioare, texte de lege care au următorul cuprins:

- Art. 8: „(1) Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor care se găsesc în patrimoniul cooperativelor agricole de productie se face în conditiile prezentei legi, prin reconstituirea dreptului de proprietate sau constituirea acestui drept.

(2) De prevederile legii beneficiază membrii cooperatori care au adus pământ în cooperativa agricolă de productie sau cărora li s-a preluat în orice mod teren de către aceasta, precum si, în conditiile legii civile, mostenitorii acestora, membrii cooperatori care nu au adus pământ în cooperativă si alte persoane anume stabilite.

(3) Stabilirea dreptului de proprietate se face, la cerere, prin eliberarea unui titlu de proprietate în limita unei suprafete minime de 0,5 ha pentru fiecare persoană îndreptătită, potrivit prezentei legi, si de maximum 10 ha de familie, în echivalent arabil.

(4) Prin familie se întelege sotii si copiii necăsătoriti, dacă gospodăresc împreună cu părintii lor.”;

- Art. 10: „(1) Persoanele fizice si persoanele juridice cărora li s-a reconstituit sau li s-a constituit dreptul de proprietate asupra terenurilor agricole, potrivit prezentei legi, precum si persoanele juridice care au în patrimoniu sau în administrare terenuri agricole ori detin în orice mod asemenea terenuri au obligatia de a da secretarului consiliului local o declaratie în care vor mentiona suprafata de teren agricol atribuită sau, respectiv, detinută efectiv, în una sau mai multe localităti, iar pentru persoanele fizice, si de la mai multi autori.

(2) Persoanele fizice vor face declaratia pe proprie răspundere, iar persoanele juridice, prin reprezentantii lor.”

Autorul exceptiei sustine că textele de lege criticate contravin prevederilor constitutionale ale art. 46, potrivit cărora „Dreptul la mostenire este garantat”.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate ridicată, Curtea retine următoarele:

Potrivit criticilor formulate, art. 8 si 10 din Legea fondului funciar nr. 18/1992 „limitează în timp dreptul mostenitorilor legal de a solicita reconstituirea unui drept de proprietate ce li se cuvine de drept”, înlăturând „practic de la mostenire pe toti acei mostenitori legali cărora li se cuvine de drept o mostenire care a apartinut autorilor lor, statul garantând acest drept”.

Analizând cuprinsul textelor de lege criticate, Curtea constată că acestea dispun cu privire la stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor din patrimoniul cooperativelor agricole, persoanele care beneficiază de acest drept, precum si formalitătile ce trebuie îndeplinite pentru stabilirea dreptului. Asadar, art. 8 si 10 din lege nu cuprind dispozitii care „limitează în timp” dreptul mostenitorilor legali de a solicita reconstituirea dreptului de proprietate, astfel încât criticile urmează a fi respinse ca neîntemeiate.

Fată de cele de mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu majoritate de voturi,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 8 si art. 10 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, exceptie ridicată de Lucia Visinescu în Dosarul nr. 10.000/280/2007 al Judecătoriei Pitesti - Sectia civilă. Definitivă si general obligatorie. Pronuntată în sedinta publică din data de 10 iulie 2008.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE, prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent-sef, Gabriela Dragomirescu

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

 

DECIZIA Nr. 888

din 10 iulie 2008

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 27 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 si ale art. II din Legea nr. 262/2007 pentru modificarea si completarea

Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Ion Tiucă – procuror

Claudia-Margareta Krupenschi - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 27 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 si ale art. II din Legea nr. 262/2007 pentru modificarea si completarea Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, exceptie ridicată de Municipiul Târgu Mures, prin primar, în Dosarul nr. 43/101/2004 (număr format vechi 1.102/2004) al Tribunalului Mehedinti - Sectia comercială si de contencios administrativ.

La apelul nominal răspunde partea Societatea Comercială „Huropark” - S.R.L. din Timisoara, prin avocat Dinu Tăvală, cu împuternicire avocatială depusă la dosar, lipsind celelalte părti, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele Curtii acordă cuvântul părtii prezente, care solicită respingerea exceptiei ca neîntemeiată si depune concluzii scrise în acest sens.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere ca neîntemeiată a exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea din 8 aprilie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 43/101/2004 (număr format vechi 1.102/2004), Tribunalul Mehedinti - Sectia comercială si de contencios administrativ a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 27 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 si ale art. II din Legea nr. 262/2007 pentru modificarea si completarea Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004.

Exceptia de neconstitutionalitate a fost ridicată de Municipiul Târgu Mures, prin primar, într-o cauză comercială.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine, în esentă, că prin dispozitiile criticate se instituie un regim discriminatoriu între părtile proceselor având ca obiect contenciosul administrativ. Textul art. 27 din Legea nr. 554/2004 contravine dispozitiilor constitutionale ale art. 15, întrucât, „desi sumele solicitate de către reclamantă decurg dintr-un contract administrativ si desi aceste sume sunt în parte ulterioare momentului sesizării instantei, în baza articolului de lege indicat se respinge solicitarea ca dosarul în cauză să fie judecat de către un complet specializat de contencios administrativ”.

Tribunalul Mehedinti - Sectia comercială si de contencios administrativ, exprimându-si opinia asupra exceptiei de neconstitutionalitate invocate, „consideră că dispozitiile invocate nu sunt lipsite de legitimitate constitutională, deoarece, potrivit art. 126 alin. (2) din Constitutie, legiuitorul se bucură de atributul exclusiv de a stabili normele de procedură, putând să instituie prevederi speciale, derogatorii de la dreptul comun, în vederea (reglementării - n.n.) unor situatii specifice”.


Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului consideră că, „prin efectul aplicării imediate a noii reglementări procedurale, solutia legislativă adoptată nu relevă nicio încălcare a principiului neretroactivitatii legii”, iar textele criticate se aplică uniform pentru toti cetătenii care se află în situatia stabilită de ipoteza normelor mentionate si nu instituie privilegii sau discriminări pe criterii arbitrare. în sprijinul punctului de vedere este invocată si Decizia Curtii Constitutionale nr. 425/2007.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile părtii prezente, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie, potrivit încheierii de sesizare, dispozitiile art. 27 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.154 din 7 decembrie 2004, cu modificările ulterioare, care au următorul cuprins:

,Art. 27 - Cauzele aflate pe rolul instantelor la data intrării în vigoare a prezentei legi vor continua să se judece potrivit legii aplicabile în momentul sesizării instantei.”

De asemenea, obiect al exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie si prevederile art. II din Legea nr. 262/2007 pentru modificarea si completarea Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 510 din 30 iulie 2007, cu următoarea redactare:

„Art. II - (1) Cauzele aflate pe rolul instantelor la data intrării în vigoare a Legii nr. 554/2004 vor continua să se judece potrivit legii aplicabile în momentul sesizării instantei. Prin exceptie, punerea în executare a hotărârilor definitive si irevocabile pronuntate în temeiul Legii nr. 29/1990 si neexecutate la data intrării în vigoare a Legii nr. 554/2004 se face în conformitate cu prevederile acesteia.

(2) Dispozitiile referitoare la exceptia de nelegalitate si la garantiile procesuale prevăzute de Legea nr. 554/2004, cu modificările ulterioare, se aplică si cauzelor aflate pe rolul instantelor la data intrării în vigoare a prezentei legi. Exceptia de nelegalitate poate fi invocată si pentru actele administrative unilaterale emise anterior intrării în vigoare a Legii nr. 554/2004, în forma sa initială, cauzele de nelegalitate urmând a fi analizate prin raportare la dispozitiile legale în vigoare la momentul emiterii actului administrativ.”

În opinia autorului exceptiei, dispozitiile legale criticate contravin prevederilor art. 15 alin. (2) referitoare la neretroactivitatea legii si ale art. 16 alin. (1) si (2) privind egalitatea în drepturi, din Constitutia României.

Analizând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că asupra constitutionalitătii dispozitiilor art. II alin. (2) din Legea nr. 262/2007 s-a mai pronuntat prin deciziile nr. 425 si nr. 426 din 10 aprilie 2008, publicate în Monitorul Oficial ai României, Partea I, nr. 354 din 8 mai 2008, prilej cu care s-a retinut, pentru argumentele acolo arătate, conformitatea acestora cu prevederile constitutionale ale art. 15 alin. (2), potrivit cărora legea dispune numai pentru viitor, cu exceptia legii penale sau contraventionale mai favorabile, si ale art. 16 alin. (1), care consacră egalitatea cetătenilor în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări.

Cele retinute de Curte prin deciziile mentionate cu privire la constitutionalitate art. II alin. (2) din Legea nr. 262/2007 pentru modificarea si completarea Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 îsi păstrează valabilitatea si în această cauză, în lipsa unor elemente noi relevante, care să determine modificarea acestei jurisprudente.

Cât priveste dispozitiile art. 27 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 si ale art. II alin. (1) din Legea nr. 262/2007, Curtea constată că acestea contin aceeasi solutie legislativă criticată de autorul exceptiei, potrivit căreia cauzele aflate pe rolul instantelor la data intrării în vigoare a legii criticate vor continua să se judece potrivit legii aplicabile în momentul sesizării instantei. în opinia autorului exceptiei, acestea contravin principiului neretroactivitatii legii si creează discriminări între părtile procesuale.

Curtea constată că această critică de neconstitutionalitate este neîntemeiată. Textele de lege criticate reprezintă concretizarea principiului universal de drept tempus regit actum, principiu ce are în vedere tocmai evitarea creării unor posibile discriminări între părtile aceluiasi litigiu, determinate de aparitia, pe parcursul solutionării acestuia, a unor noi acte sau dispozitii normative aplicabile.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 27 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 si ale art. II din Legea nr. 262/2007 pentru modificarea si completarea Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, exceptie ridicată de Municipiul Târgu Mures, prin primar, în Dosarul nr. 43/101/2004 (număr format vechi 1.102/2004) al Tribunalului Mehedinti - Sectia comercială si de contencios administrativ.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 10 iulie 2008.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE, prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent, Claudia-Margareta Krupenschi

 


CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 892

din 10 iulie 2008

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 156

din Codul de procedură civilă

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Simona Ricu - procuror

Ioana Marilena Chiorean - magistrat-asistent

           

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 156 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Sabin Bălasa în Dosarul nr. 14.376/299/2007 al Judecătoriei Sectorului 1 Bucuresti.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Presedintele dispune a se face apelul si în Dosarul nr. 1.229D/2008, având ca obiect o exceptie de neconstitutionalitate identică, ridicată de Stelian Cincă în Dosarul nr. 29.914/3/2007 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a III-a civilă.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Presedintele dispune a se face apelul si în Dosarul nr. 1.411 D/2008, având ca obiect o exceptie de neconstitutionalitate identică, ridicată de Emiliana Bratu în Dosarul nr. 7.819/300/2006 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a III-a civilă.

La apelul nominal răspunde partea Elena Margareta Dumitriu, lipsind autorul exceptiei, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Curtea, din oficiu, pune în discutie conexarea dosarelor nr. 1.165D/2008, nr. 1.229D/2008 si nr. 1.411D/2008, având în vedere faptul că sunt îndeplinite cerintele conexării prevăzute de art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992.

Elena Margareta Dumitriu nu se opune conexării dosarelor.

Reprezentantul Ministerului Public arată că este de acord cu conexarea cauzelor.

Curtea, având în vedere identitatea de obiect a dosarelor mentionate, în temeiul dispozitiilor art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, dispune conexarea dosarelor nr. 1.229D/2008 si nr. 1.411 D/2008 la Dosarul nr. 1.165D/2008, care este primul înregistrat.

Cauza este în stare de judecată.

Elena Margareta Dumitriu solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate, considerând că aceasta a fost ridicată numai pentru tergiversarea cauzei.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, cu referire la jurisprudenta Curtii Constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarelor, constată următoarele:

Prin încheierea din 4 martie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 14.376/299/2007, Judecătoria Sectorului 1 Bucuresti a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 156 din Codul de procedură civilă. Exceptia de neconstitutionalitate a fost ridicată de Sabin Bălasa în dosarul cu numărul de mai sus, având ca obiect solutionarea unei cauze civile.

Prin încheierea din 7 ianuarie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 29.914/3/2007, Tribunalul Bucuresti - Sectia a III-a civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 156 din Codul de procedură civilă. Exceptia de neconstitutionalitate a fost ridicată de Stelian Cincă în dosarul cu numărul de mai sus, având ca obiect solutionarea unei cauze civile.

Prin încheierea din 22 mai 2008, pronuntată în Dosarul nr. 7.819/300/2006, Tribunalul Bucuresti - Sectia a III-a civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 156 din Codul de procedură civilă. Exceptia de neconstitutionalitate a fost ridicată de Emiliana Bratu în dosarul cu numărul de mai sus, având ca obiect solutionarea unei cauze civile.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, autorii acesteia sustin că dispozitiile de lege criticate sunt neconstitutionale, întrucât limitează nejustificat accesul liber la justitie si exercitarea dreptului la apărare al părtilor în proces. De asemenea, consideră că dispozitiile criticate sunt discriminatorii.

Judecătoria Sectorului 1 Bucuresti si-a exprimat opinia în sensul că dispozitiile de lege criticate sunt constitutionale, întrucât limitarea numărului de cazuri în care se poate amâna judecata pentru lipsă de apărare nu este de natură a încălca vreo dispozitie constitutională.

Tribunalul Bucuresti - Sectia a III-a civilă si-a exprimat opinia în sensul că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, invocând în acest sens deciziile Curtii Constitutionale nr. 337/2004 si nr. 38/2002.

Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului consideră că dispozitiile de lege criticate sunt constitutionale, cu referire la jurisprudenta Curtii Constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat Curtii Constitutionale punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.


CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, sustinerile părtii prezente, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 156 din Codul de procedură civilă, având următorul continut:

„Instanta va putea da un singur termen pentru lipsă de apărare, temeinic motivată.

Când instanta refuză amânarea judecătii pentru acest motiv, va amâna, la cererea părtii, pronuntarea în vederea depunerii de concluzii scrise.”

Exceptia de neconstitutionalitate se raportează la prevederile constitutionale ale art. 16 privind egalitatea în fata legii, ale art. 20 referitoare la tratatele internationale privind drepturile omului, ale art. 21 privind accesul liber la justitie si ale art. 24 privind dreptul la apărare. De asemenea, sunt invocate prevederile art. 6 paragraful 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, referitoare la dreptul la un proces echitabil.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că s-a pronuntat asupra constitutionalitătii dispozitiilor de lege criticate prin numeroase decizii, de exemplu, prin Decizia nr. 298/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 288 din 14 aprilie 2008, statuând că dispozitiile art. 156 din Codul de procedură civilă nu constituie o restrângere a dreptului la apărare, ci reprezintă o măsură de descurajare a exercitării cu rea-credintă a drepturilor procesuale prin cereri de amânare a procesului în scopul tergiversării acestuia si al împiedicării înfăptuirii justitiei.

De asemenea, facultatea instituită pentru judecător de a nu acorda un termen pentru lipsă de apărare (caz în care se va amâna pronuntarea, la cererea părtii, pentru depunerea de concluzii scrise) sau de a acorda un singur termen în acest scop implică responsabilitatea acestuia în înfăptuirea actului de justitie, iar pentru eventualele abuzuri sau greseli de judecată datorate încălcării dreptului la apărare, legea prevede remediile necesare.

Cu privire la invocarea prevederilor art. 21 din Constitutie referitoare la accesul liber la justitie, Curtea a constatat că si această sustinere este neîntemeiată, deoarece dispozitiile procesuale criticate prevăd conditiile în care se poate amâna judecarea cauzei pentru lipsă de apărare, iar aceasta nu echivalează cu o restrângere a accesului la justitie, partea interesată având dreptul de a se adresa justitiei pentru apărarea drepturilor, a libertătilor si a intereselor sale legitime.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură a determina schimbarea jurisprudentei Curtii Constitutionale, solutia si considerentele acestei decizii îsi mentin valabilitatea si în prezenta cauză.

În ceea ce priveste critica de neconstitutionalitate referitoare la prevederile art. 16 din Constitutie, Curtea constată că si aceasta este neîntemeiată, deoarece nu se poate sustine că textul de procedură criticat instituie discriminări, de vreme ce se aplică tuturor persoanelor aflate în ipoteza normei legale, împrejurarea că, în baza textului de lege criticat, instanta are posibilitatea, iar nu obligatia, de a acorda un termen de judecată pentru lipsă de apărare, temeinic motivată, nu este de natură să instituie discriminări între părtile care solicită acest termen.

Având în vedere aceleasi motive, Curtea retine că nici prevederile art. 6 paragraful 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale nu sunt încălcate de dispozitiile criticate din Codul de procedură civilă.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, alart. 11 alin. (1) lit. A. d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 156 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Sabin Bălasa în Dosarul nr. 14.376/299/2007 al Judecătoriei Sectorului 1 Bucuresti, de Stelian Cincă în Dosarul nr. 29.914/3/2007 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a III-a civilă si de Emiliana Bratu în Dosarul nr. 7.819/300/2006 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a III-a civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 10 iulie 2008.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE, prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent, Ioana Marilena Chiorean


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 410/2008 privind stabilirea specificatiilor si punerea în aplicare a planurilor anuale 2008 si 2009 pentru furnizarea de produse alimentare

provenind din stocurile de interventie comunitare către persoanele cele mai defavorizate din România

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 410/2008 privind stabilirea specificatiilor si punerea în aplicare a planurilor anuale 2008 si 2009 pentru furnizarea de produse alimentare provenind din stocurile de interventie comunitare către persoanele cele mai defavorizate din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 308 din 21 aprilie 2008, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 6, alineatul (2) se abrogă.

2. După articolul 6 se introduce un nou articol, articolul 61, cu următorul cuprins:

„Art. 61. - Pentru planul anual 2008, responsabilitatea distribuirii produselor alimentare către persoanele cele mai defavorizate si obligatia de a întocmi documentele de evidentă a activitătii si de a permite accesul autoritătilor competente în vederea verificării acestora revine Ministerului Internelor si Reformei Administrative, consiliilor judetene si locale si Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, prin structurile coordonate si subordonate.”

3. La articolul 2 din anexă, după punctul 2 se introduc două noi puncte, punctele 3 si 4, cu următorul cuprins:

„3. pentru planul anual 2008, identifică depozitele necesare si asigură utilizarea gratuită de către Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale a acestora;

4. colaborează cu Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale, prin institutia prefectului, pentru punerea în aplicare a planului anual 2008.”

4. La articolul 4 din anexă, după punctul 5 se introduce un nou punct, punctul 6, cu următorul cuprins:

„6. pentru planul anual 2008, dispune institutiilor teritoriale subordonate să asigure redistribuirea produselor alimentare către autoritătile administratiei publice locale, pe bază de documente justificative.”

5. La articolul 6 din anexă, după litera B se introduce o nouă literă, litera C, cu următorul cuprins:

„C. pentru planul anual 2008, asigură distribuirea produselor alimentare către beneficiari, întocmesc si păstrează evidenta distribuirii si transmit, în copie, aceste evidente consiliilor judetene.”

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Dacian Ciolos

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 16 iulie 2008.

Nr. 786.

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind rechemarea unui consul general

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Domnul Alexandru Gheorghe Dumitrescu se recheamă din calitatea de consul general, sef al Consulatului General al României la Torino, Republica Italiană.

Art. 2. - Domnul Alexandru Gheorghe Dumitrescu îsi va încheia misiunea până la data de 1 august 2008.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor externe,

Anton Niculescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 31 iulie 2008.

Nr. 792.

 

DECIZII ALE P RIMULUI – MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru modificarea art. 2 alin. (1) din Decizia primului-ministru nr. 145/2008 privind constituirea comitetelor de coordonare pentru evaluarea pagubelor produse de inundatii

si pentru stabilirea planurilor de reconstructie a zonelor afectate de inundatii în judetele Maramures, Suceava, Iasi, Botosani, Neamt si Bacău

 

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La articolul 2, alineatul (1) din Decizia primului-ministru nr. 145/2008 privind constituirea comitetelor de coordonare pentru evaluarea pagubelor produse de inundatii si pentru stabilirea planurilor de reconstructie a zonelor afectate de inundatii în judetele Maramures, Suceava, lasi, Botosani, Neamt si Bacău, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 573 din 29 iulie 2008, se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - (1) Fiecare comitet de coordonare va include reprezentanti cu autoritate din Ministerul Transporturilor, Ministerul Economiei si Finantelor, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor, Ministerul Mediului si Dezvoltării Durabile, Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale, Ministerul Internelor si Reformei Administrative, Ministerul Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse si Inspectoratul de Stat în Constructii.”

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

 

Bucuresti, 31 iulie 2008.

Nr. 148.

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE ÎN COMUNICATII SI TEHNOLOGIA INFORMATIEI

 

DECIZIE

privind identificarea pietelor relevante ale serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe

 

În temeiul dispozitiilor art. 6 alin. (1) pct. 8 si ale art. 7 alin. (1), (3) si (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 134/2006 privind înfiintarea Autoritătii Nationale pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei, precum si ale art. 32 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 591/2002, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Autoritătii Nationale pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei emite prezenta decizie.

Art. 1. - Se identifică pietele relevante din sectorul comunicatiilor electronice ale serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie, ale căror caracteristici pot justifica impunerea unor obligatii specifice în sarcina furnizorilor de retele si de servicii de comunicatii electronice cu putere semnificativă pe piată.

Art. 2. - Pe pietele identificate în conformitate cu dispozitiile art. 1, Autoritatea Natională pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei realizează periodic analize de piată, în scopul determinării situatiei concurentiale si al impunerii, mentinerii, modificării sau retragerii obligatiilor specifice prevăzute în cap. II din Ordonanta Guvernului nr. 34/2002 privind accesul la retelele publice de comunicatii electronice si la infrastructura asociată, precum si interconectarea acestora, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 527/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 3. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Presedintele Autoritătii Nationale pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei,

Alexandrina-Luminita Hîrtan

 

Bucuresti, 28 iulie 2008.

Nr. 585.

 

ANEXA

 

PIETELE RELEVANTE

din sectorul comunicatiilor electronice ale serviciilor de terminare la puncte fixe a apelurilor

 

a) Pietele relevante ale produsului

Pietele serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe în retelele publice de telefonie operate de fiecare din următorii furnizori de retele publice de comunicatii electronice:

1. Societatea Comercială „Adisam Telecom” - S.A.

2. Societatea Comercială „Advanced Business Solutions International” - S.R.L.

3. Societatea Comercială „Aietes Telecom Galati Filiala Tulcea” - S.R.L.

4. Societatea Comercială, Atlas Telecom Network România” - S.R.L.

5. Societatea Comercială „BP Office & Service” - S.R.L.

6. Societatea Comercială „Canal S” - S.R.L.

7. Societatea Comercială „Datek Telecom” - S.R.L.

8. Societatea Comercială „Combridge” - S.R.L.

9. Societatea Comercială „Connet-Ro” - S.R.L.

10. Societatea Comercială „Dial Telecom” - S.R.L.

11. Societatea Comercială „Digicom Systems” - S.R.L.

12. Societatea Comercială „Euroweb România” - S.A.

13. Societatea Comercială „Globtel Internet” - S.R.L.

14. Societatea Comercială „GTS Telecom” - S.R.L.

15. Societatea Comercială „Idilis” - S.A.

16. Societatea Comercială „Ines Group” - S.R.L.

17. Societatea Comercială „Intersat” - S.R.L.

18. Societatea Comercială „Media Sat” - S.R.L.

19. Societatea Comercială „Netmaster Communications” - S.R.L.

20. Societatea Comercială „Net-Connect Internet” - S.R.L.

21. Societatea Comercială „Netpoint” - S.R.L.

22. Societatea Comercială „Nevi Telecom” - S.R.L.

23. Societatea Comercială „Nxtel Solutions” - S.R.L.

24. Societatea Comercială „Orange România” - S.A.

25. Societatea Comercială „Pariatei” - S.R.L.

26. Societatea Comercială „Plug IT International” - S.R.L.

27. Societatea Natională de Radiocomunicatii - S.A.

28. Societatea Comercială „Rartel” - S.A.

29. Societatea Comercială „RCS & RDS” - S.A.

30. Societatea Comercială „Romtelecom” - S.A.

31. Societatea Comercială „Telcor Communications” - S.R.L.

32. Societatea Comercială „Thomas Hook Communications România” - S.R.L.

33. Societatea Comercială „Total Telecom” - S.R.L.

34. Societatea Comercială „Trans Tel Services” - S.R.L.

35. Societatea Comercială „UPC România” - S.R.L.

36. Societatea Comercială „Vip Net” - S.R.L.

37. Societatea Comercială „Vodafone România” - S.A.

38. Societatea Comercială „Voxility” - S.R.L.

Pietele cuprind serviciile de terminare a apelurilor la puncte fixe la numere geografice, numere independente de locatie si numere nationale scurte pentru servicii de interes public la nivel national, cu exceptia celor utilizate pentru servicii de informatii, în fiecare retea publică de telefonie, indiferent de tehnologia sau mediul de transmisie utilizat ori de originea natională sau internatională a apelurilor, inclusiv a apelurilor furnizate prin reteaua proprie sau prin reteaua unui tert utilizând tehnologia VolP gestionată, pentru care calitatea serviciului este controlată de către furnizorul serviciilor prin crearea, pe reteaua de acces, a unui canal separat, fizic sau virtual, permanent, dedicat traficului de voce de tip IP sau prin prioritizarea pachetelor de voce.

Pietele identificate sunt piete de gros, supuse prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 34/2002 privind accesul la retelele publice de comunicatii electronice si la infrastructura asociată, precum si interconectarea acestora, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 527/2002, cu modificările si completările ulterioare.

b) Pietele geografice relevante

Pietele nationale determinate de teritoriul României.

 


MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE S LOCUINTELOR

Nr. 970 din 29 iulie 2008

MINISTERUL INTERNELOR SI REFORMEI ADMINISTRATIVE

Nr. 559 din 30 iulie 2008

 

ORDIN

pentru aprobarea Procedurii de inventariere a locuintelor afectate de calamităti naturale

 

Având în vedere că:

- fenomenele meteorologice, cu efecte devastatoare pe teritoriul României, s-au produs în ultimii ani cu o frecventă din ce în ce mai mare, sub formă de inundatii si alunecări de teren care au generat pagube considerabile atât populatiei, cât si mediului înconjurător, si că Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor îi este necesar să detină date si informatii complete pentru toate zonele în care se produc asemenea fenomene;

- stabilirea unei proceduri coerente pentru cunoasterea efectului calamitătilor naturale asigură operativitatea luării unor măsuri care vizează repararea, reabilitarea, reconstructia si demolarea locuintelor afectate de calamităti naturale, procedura fiind aplicabilă pentru toate programele guvernamentale care se vor promova în acest scop,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 361/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008,

ministrul dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor si ministrul internelor si reformei administrative emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Procedura de inventariere a locuintelor afectate de calamităti naturale, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor,

Lâszlo Borbely

p. Ministrul internelor si reformei administrative

Liviu Radu,

secretar de stat

 

ANEXĂ

 

PROCEDURĂ

de inventariere a locuintelor afectate de calamităti naturale

 

1. Institutiile prefectului monitorizează inventarierea locuintelor afectate de calamităti naturale - inundatii si alunecări de teren - si antropice, situate în raza administrativ-teritorială în care îsi exercită autoritatea, si fac propuneri pentru repararea, reabilitarea, reconstructia si demolarea acestora, pentru fiecare unitate administrativ-teritorială din judet, propuneri pe care le transmit Ministerului Internelor si Reformei Administrative si Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor, în vederea stabilirii si solicitării sumelor necesare a fi alocate de la bugetul de stat, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta procedură.

2. Pentru efectuarea propunerilor precizate la pct. 1, institutiile prefectului vor lua următoarele măsuri:

a) constituirea unor comisii de inventariere din care să facă parte primarul sau viceprimarul localitătii, un reprezentant al institutiei prefectului, un reprezentant al inspectoratului judetean pentru situatii de urgentă, un reprezentant al inspectoratului judetean în constructii si, după caz, experti sau specialisti în constructii ori în economia constructiilor;

b) constituirea unei comisii sociale care va analiza starea socială a familiilor sinistrate, numărul de persoane din fiecare familie, situatia materială a acestora si alte aspecte de natură să conducă la concluzia că respectivii pot sau nu pot să îsi repare, să îsi reabiliteze sau să îsi reconstruiască locuinta în regie proprie.

3. Comisiile de inventariere prevăzute la pct. 2 lit. a) prezintă institutiei prefectului inventarul locuintelor distruse sau avariate, după modelul prevăzut în anexa nr. 1, defalcat pentru fiecare unitate administrativ-teritorială în care îsi exercită autoritatea consiliile locale, inventar care va fi însotit în mod obligatoriu de fisele tehnice ale locuintelor, întocmite conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta procedură.

4. Propunerile institutiilor prefectului, prevăzute la pct. 1, se întocmesc în baza inventarelor efectuate în conditiile pct. 3 si a rezultatelor anchetelor sociale prezentate de comisia prevăzută la pct. 2 lit. b), precizându-se distinct locuintele care nu pot fi reparate, reabilitate sau reconstruite în regie proprie de către proprietari datorită incapacitătii fizice a acestora de a realiza asemenea lucrări si/sau a lipsei surselor de finantare pentru contractarea lor cu prestatori de servicii si executanti specializati.

 


ANEXA Nr. 1 la procedură

 

Localitatea...............................

Judetul.....................................

 

 

Nr. ................/.......................

VIZAT

Prefect,

..........................

 

FISA (INVENTAR)

de analiză în teren a locuintelor distruse sau grav avariate ca efect al calamitătilor naturale,

care se propun pentru a fi reparate, reabilitate sau reconstruite în localitătile aflate pe raza de autoritate

a Consiliului Local ....................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Numele si

prenumele

proprietarului

Numărul membrilor de familie

Adresa locuintei

Suprafata

totală a

terenului

(m2)

Deschiderea terenului la stradă (m)

Numărul cadastral (parcelă)

Descrierea locuintei

Gradul de avariere a locuintei

Observatii

Numărul

de camere

Materialul din care a

fost construită

Suprafata

construită

(m2)

Distrusă (prăbusită)

Avarii structurale (în pericol

de prăbusire)

Avarii

nestructurale

(usor

afectată)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1. Localitatea (1)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

n. Localitatea (n)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

Total case propuse pentru a fi reconstruite pe raza de autoritate a Consiliului Local.......................................

 

NOTĂ:

Coloana 1 - se mentionează numele si prenumele proprietarului locuintei.

Coloana 2 - se înregistrează numărul membrilor familiei care gospodăresc efectiv în locuintă.

Coloana 3 - adresa va fi cât mai exactă pentru a se putea identifica în teren.

            Coloana 4 - suprafata totală a terenului pe care se află amplasată constructia (nu se cuprind alte terenuri).

Coloana 5 - se mentionează deschiderea terenului la stradă în m.

Coloana 6 - se mentionează numărul cadastral (parcelă).

Coloanele 7, 8, 9 cuprind date referitoare la locuinta, respectiv număr de camere (se va detalia numărul camerelor de locuit, vestibul, bucătărie eto), tipul de material din care a fost construită, suprafata desfăsurată construită (fără anexe gospodăresti).

Coloanele 10, 11, 12 - se va marca cu semnul X situatia existentă la momentul întocmirii fisei.

Coloana 13 - se trec orice observatii ce se consideră necesar a fi mentionate cu privire la posibilitatea de executie a lucrărilor în regie proprie de către proprietari sau prin prestatori de servicii si executanti specializati;

- se mentionează locuintele care sunt propuse pentru strămutarea amplasamentelor.

 

AVIZAT

 

Inspectoratul Judetean în Constructii.......................................

Inspector-sef judetean,

 

Primar,

 


ANEXA Nr. 2 la procedură

 

Localitatea..........................

Judetul..........................

 

 

vizat

Consiliul Local

Primar,

 

FISA TEHNICĂ A LOCUINTEI

 

Numele si prenumele:

Numărul membrilor de familie locatară a locuintei:

Adresa locuintei:

Suprafata totală a terenului pe care este amplasată constructia (m2):

Deschiderea terenului la stradă (m):

Numărul parcelei:

Descrierea locuintei: - camere de locuit

- bucătărie

- baie

- hol (vestibul, cămară)

- materialul din care a fost construită:

- suprafata desfăsurată construită a locuintei (fără anexe gospodăresti) (m2):

- starea de degradare: - distrusă (prăbusită)

- avarii structurale (în pericol de prăbusire)

- avarii nestructurale (usor afectată)

Concluzii privind actiunea necesară (reparare, reabilitare, reconstructie, demolare, demolare si reconstructie a locuintei si, dacă este necesară, strămutarea):

 

Data

........................................

 

DE ACORD.

(semnătura proprietarului)

 

Reprezentanti ai autoritătilor administratiei publice locale,

..........................................................

Reprezentant al institutiei prefectului,

..........................................................

Reprezentant al inspectoratului judetean pentru situatii de urgentă,

..........................................................

Reprezentant al inspectoratului judetean în constructii,

..........................................................

Experti/Specialisti în constructii,

..........................................................

Se completează de către reprezentantii autoritătii publice locale în comisia de inventariere.