MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 410         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 2 iunie 2008

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

117. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 109/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România

 

530. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 109/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România

 

118. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligatiilor de plată rezultate din contracte comerciale

 

531. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligatiilor de plată rezultate din contracte comerciale

 

123. - Lege pentru o alimentatie sănătoasă în unitătile de învătământ preuniversitar

 

536. - Decret privind promulgarea Legii pentru o alimentatie sănătoasă în unitătile de învătământ preuniversitar

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

563. - Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivului de investitii „Spital Universitar Regional de Urgentă” judetul Constanta

 

564. - Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivului de investitii „Spital Universitar Regional de Urgentă” judetul Cluj

 

571. - Hotărâre pentru modificarea art. 1 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 557/2006 privind stabilirea datei de la care se pun în circulatie pasapoartele electronice, precum si a formei si continutului acestora, si pentru modificarea art. 21 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2003 privind stabilirea formei si continutului permiselor de sedere si ale documentelor de călătorie care se eliberează străinilor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

342. - Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind dimensiunile minime individuale ale resurselor acvatice vii din domeniul public al statului, pe specii, care pot fi capturate din mediul acvatic

 

1.068. - Ordin al ministrului sănătătii publice privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii nr. 721/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea sporurilor la salariile de bază în conformitate cu prevederile art. 13 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 115/2004, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 125/2005

 

1.187. - Ordin al ministrului economiei si finantelor pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitătii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.917/2005

 

1.443/C. - Ordin al ministrului justitiei privind conditiile de acordare a compensatiei lunare pentru chirie cuvenită functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare

 

2.326. - Ordin al ministrului culturii si cultelor pentru modificarea anexei nr. 4 la Normele metodologice pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 328/2006, aprobate prin Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2.379/2006

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

403. - Decizie privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale „TRYGON BROKER DE ASIGURARE” - S.R.L.

 

405. - Decizie privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale „BROKERS ASIST - BROKER DE ASIGURARE” - S.R.L.

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 109/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 109 din 10 octombrie 2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 706 din 18 octombrie 2007, cu următoarele modificări si completări:

1. La articolul I, punctul 3 se modifică si va avea următorul cuprins:

„3. Articolul 3 se modifică si va avea următorul cuprins:

«Art. 3. - (1) Profesia reglementată reprezintă activitatea sau ansamblul de activităti profesionale reglementate conform legii române, care compun respectiva profesie în România.

(2) Lista profesiilor reglementate în România este prevăzută în anexa nr. 2.

(3) Autoritatea competentă reprezintă orice autoritate sau instantă autorizată în mod special de un stat membru să elibereze ori să primească titluri de calificare sau alte documente ori informatii, precum si să primească cereri si să ia decizii în legătură cu profesiile reglementate din aria lor de competentă.

(4) În România, autoritatea competentă corespunzătoare fiecărei profesii reglementate este prevăzută în anexa nr. 3.

(5) De la data aderării, coordonatorul national comunică Comisiei Europene si statelor membre lista profesiilor reglementate si autoritătile competente corespunzătoare fiecăreia.»”

2. La articolul I punctul 4, alineatul (4) al articolului 52 se modifică si va avea următorul cuprins:

„(4) În cazul în care criteriile stabilite într-o măsură adoptată în conformitate cu alin. (2) nu oferă garantiile adecvate în ceea ce priveste calificările profesionale, România informează în acest sens Comisia Europeană care, după caz, prezintă un proiect de măsuri conform procedurii stabilite la nivel comunitar.”

3. La articolul I, după punctul 10 se introduce un nou punct, punctul 101, cu următorul cuprins:

„101. După articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 121, cu următorul cuprins:

«Art. 121. - Evaluarea cunostintelor lingvistice nu face parte din procedura de recunoastere.»”

4. La articolul I, punctul 14 se modifică si va avea următorul cuprins:

„14. După articolul 30 se introduc două noi articole, articolele 301 si 302, cu următorul cuprins:

«Art. 301. - (1) Persoanele care beneficiază de recunoasterea calificărilor profesionale trebuie să aibă cunostintele de limba română în măsura în care sunt necesare exercitării profesiei respective.

(2) Verificarea cunostintelor lingvistice de către autoritătile competente trebuie să respecte principiul proportionalitătii si să ia în considerare situatia individuală a solicitantului. În acest scop, se acceptă orice certificat lingvistic sau orice alt mijloc de probă concludent.

Art. 302. - Evaluarea cunostintelor lingvistice nu face parte din procedura de recunoastere.»”

5. La articolul I punctul 17, alineatele (1) si (2) ale articolului 351 se modifică si vor avea următorul cuprins:

„Art. 351. - (1) Dispozitiile prezentului capitol se aplică exclusiv prestatorilor care se deplasează în România în scopul exercitării, în mod temporar si ocazional, a unei profesii reglementate. Caracterul temporar si ocazional al prestării de servicii se evaluează de la caz la caz, în special în functie de durata prestării, frecventa, periodicitatea si continuitatea sa.

(2) Fără a aduce atingere dispozitiilor speciale ale dreptului comunitar si art. 352 si 353, autoritătile române nu pot restrânge, din motive legate de calificările profesionale, libertatea de a presta servicii pe teritoriul României:

a) în cazul în care prestatorul este stabilit în mod legal într-un stat membru în scopul exercitării acelei profesii, denumit în continuare stat membru de stabilire;

b) în cazul deplasării prestatorului, dacă a exercitat această profesie în statul membru de stabilire pe o perioadă de cel putin 2 ani în decursul ultimilor 10 ani anteriori prestării, atunci când profesia nu este reglementată în statul respectiv. Conditia de exercitare a profesiei pe o perioadă de cel putin 2 ani nu se aplică în cazul în care fie profesia, fie formarea profesională care dă dreptul la exercitarea profesiei este reglementată.”

6. La articolul I punctul 17, alineatele (2) si (4) ale articolului 353 se modifică si vor avea următorul cuprins:

„(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), prin reglementări speciale se poate renunta la conditia depunerii declaratiei.

                                                                                                                                                                        .............................................

(4) Prin exceptie de la prevederile alin. (3), prin reglementări speciale se poate renunta în tot sau în parte la solicitarea acestor documente.”

7. La articolul I punctul 18, alineatele (1) si (2) ale articolului 37 se modifică si vor avea următorul cuprins:

„Art. 37. - (1) Autoritătile române competente prevăzute în anexa nr. 3 vor lua măsurile necesare pentru aplicarea prezentei legi, informând în acest sens Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului, desemnat coordonator national.

(2) Autoritătile române prevăzute în anexa nr. 3 fac parte din Sistemul informatic pentru piată internă - IMI - si duc la îndeplinire obligatiile prevăzute în acest sens. Sistemul informatic pentru piată internă reprezintă mecanismul de cooperare administrativă creat, la nivel european, în domeniul pietei interne, aplicabil în cadrul procedurii de recunoastere a calificărilor profesionale.”

8. Articolul II se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. II. - Legea nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 500 din 3 iunie 2004, cu modificările ulterioare, precum si cu modificările si completările aduse prin prezenta ordonantă de urgentă, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.”

9. La anexa nr. 2 punctul A, după litera x) se introduc două noi litere, literele y) si z), cu următorul cuprins:

„y) geodez;

z) interpret limbaj mimico-gestual.”

10. La anexa nr. 2 punctul B, litera c) se modifică si va avea următorul cuprins:

„c) detectiv particular; agent de pază, control acces, ordine si interventie; agent de protectie, însotire si gardare persoane fizice si valori; tehnician pentru sistemele de detectie, supraveghere video si de monitorizare, control acces si comunicatii; operator dispecer sisteme de monitorizare si pentru aparatură de control; conducător societate de pază si protectie; conducător societate de instalare sisteme de alarmă; instructor în poligonul de tir; artificier; pirotehnist pentru focuri de artificii;”.

11. La anexa nr. 2 punctul B, după litera h) se introduc două noi litere, literele i) si j), cu următorul cuprins:

„i) geodez;

j) interpret limbaj specific persoanei cu surdocecitate.”

12. La anexa nr. 3 punctul A, literele f) si s) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„f) Camera Consultantilor Fiscali - consultant fiscal;

........................................                    .

s) Colegiul National al Asistentilor Sociali - asistent social;”.

13. La anexa nr. 3 punctul A, după litera x) se introduc două noi litere, literele y) si z), cu următorul cuprins:

„y) Ordinul Geodezilor - geodez;

z) Autoritatea Natională pentru Persoanele cu Handicap - interpret limbaj mimico-gestual.”

14. La anexa nr. 3 punctul B, litera c) se modifică si va avea următorul cuprins:

„c) Ministerul Internelor si Reformei Administrative - Inspectoratul General al Politiei Române - detectiv particular; agent de pază, control acces, ordine si interventie; agent de protectie, însotire si gardare persoane fizice si valori; conducător societate de pază si protectie; conducător societate de instalare sisteme de alarmă, tehnician pentru sistemele de detectie, supraveghere video si de monitorizare, control acces si comunicatii; operator dispecer sisteme de monitorizare si pentru aparatură de control; instructor în poligonul de tir; artificier; pirotehnist pentru focuri de artificii;”.

15. La anexa nr. 3 punctul B, după litera h) se introduc două noi litere, literele i) si j), cu următorul cuprins:

„i) Ordinul Geodezilor - geodez;

j) Autoritatea Natională pentru Persoanele cu Handicap - interpret limbaj specific persoanei cu surdocecitate.”

Art. II. - Obligatia prevăzută la art. 37 alin. (1) din Legea nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege, se îndeplineste în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 27 mai 2008.

Nr. 117.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 109/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 109/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 26 mai 2008.

Nr. 530.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligatiilor de plată rezultate din contracte comerciale

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr.119 din 24 octombrie 2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligatiilor de plată rezultate din contracte comerciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 738 din 31 octombrie 2007, cu următoarele modificări si completări:

1. La articolul 1, punctul 2 se modifică si va avea următorul cuprins:

„2. autoritate contractantă reprezintă:

a) oricare organism al statului - autoritate publică sau institutie publică - care actionează la nivel central ori la nivel regional sau local;

b) oricare organism de drept public, altul decât unul dintre cele prevăzute la lit. a), cu personalitate juridică care a fost înfiintat pentru a satisface nevoi de interes general, fără caracter comercial sau industrial, si care se află în cel putin una dintre următoarele situatii:

- este finantat, în majoritate, de către o autoritate contractantă, astfel cum este definită la lit. a), sau de către un alt organism de drept public;

- se află în subordinea sau este supus controlului unei autorităti contractante, astfel cum este definită la lit. a), sau unui alt organism de drept public;

- în componenta consiliului de administratie/organului de conducere sau de supervizare mai mult de jumătate din numărul membrilor acestuia sunt numiti de către o autoritate contractantă, astfel cum este definită la lit. a), sau de către un alt organism de drept public;

c) orice asociere formată de una sau mai multe autorităti contractante dintre cele prevăzute la lit. a) sau b);

d) oricare întreprindere publică ce desfăsoară una sau mai multe dintre activitătile prevăzute la cap. VIII sectiunea 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările si completările ulterioare, atunci când aceasta atribuie contracte de achizitie publică sau încheie acorduri-cadru destinate efectuării respectivelor activităti;

e) oricare subiect de drept, altul decât cele prevăzute la lit. a)-d), care desfăsoară una sau mai multe dintre activitătile prevăzute la cap. VIII sectiunea 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările si completările ulterioare, în baza unui drept special sau exclusiv, astfel cum este acesta definit la art. 3 lit. k) din ordonanta mentionată, acordat de o autoritate competentă, atunci când acesta atribuie contracte de achizitie publică sau încheie acorduri-cadru destinate efectuării respectivelor activităti.”

2. La articolul 3, partea introductivă a alineatului (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 3. - (1) Creanta produce dobânzi după cum urmează:”.

3. La articolul 4, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) În cazul în care rata dobânzii nu este stabilită prin contract, se va aplica rata dobânzii de referintă stabilită de Banca Natională a României. Rata de referintă stabilită pentru prima lună a semestrului se aplică în următoarele 6 luni.”

4. La articolul 5, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) si (4), cu următorul cuprins:

„(3) Cererea privind creanta de plată a pretului rezultând dintr-un contract de achizitie publică, de concesiune de lucrări publice sau de servicii se depune la instanta de contencios administrativ competentă, care va aplica pentru solutionarea cauzei prevederile prezentei ordonante de urgentă.

(4) Judecătorul verifică din oficiu competenta instantei, procedând conform legii.”

5. Articolul 12 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 12. - (1) Procedura prevăzută la art. 5-8 si la art. 10 nu va depăsi 90 de zile de la data introducerii cererii creditorului.

(2) Termenul prevăzut la alin. (1) nu include perioadele de întârziere ce sunt în culpa creditorului.”

6. La articolul 13, alineatele (1) si (2) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„Art. 13. - (1) Împotriva ordonantei de plată debitorul poate formula cerere în anulare, în termen de 10 zile de la data comunicării acesteia.

(2) Cererea în anulare se solutionează de către instanta competentă pentru judecarea fondului cauzei în primă instantă.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 27 mai 2008.

Nr. 118.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligatiilor de plată rezultate din contracte comerciale

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligatiilor de plată rezultate din contracte comerciale si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 26 mai 2008.

Nr. 531.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru o alimentatie sănătoasă în unitătile de învătământ preuniversitar

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

CAPITOLUL I

Definitii

 

Art. 1. - În sensul prezentei legi, prin alimentatie sănătoasă se întelege acel mod de alimentatie dovedit stiintific a fi optim cresterii, dezvoltării si mentinerii stării de sănătate a copiilor si adolescentilor în colectivităti.

Art. 2. - În cuprinsul dispozitiilor prezentei legi, sub denumirea aliment nerecomandat prescolarilor si scolarilor se întelege un aliment cu un aport substantial de compusi cu efect dăunător sănătătii, ca grăsimi, sare, zahăr, îndulcitori, aditivi alimentari, în detrimentul compusilor cu efect benefic, cum ar fi fibre, vitamine, minerale.

Art. 3. - În sensul prezentei legi, prin colectivităti se întelege toate unitătile de învătământ preuniversitar de stat si particulare, inclusiv centrele de vacantă, unităti ce asigură servicii similare, cresele si unitătile destinate găzduirii elevilor după terminarea programului scolar.

Art. 4. - Unitătile care asigură prepararea si distribuirea alimentelor către colectivitătile prevăzute la art. 3 sunt obligate să respecte prevederile prezentei legi.

 

CAPITOLUL II

Principii si norme de bază

 

Art. 5. - În cadrul general al asigurării bunăstării cetătenilor, statul recunoaste importanta deosebită a sănătătii populatiei.

Art. 6. - Deprinderea de către cetăteni a unei alimentatii sănătoase este o componentă majoră a sănătătii publice.

Art. 7. - Prezenta lege afirmă rolul statului, al societătii civile si al cetătenilor în promovarea unei alimentatii sănătoase în rândul tinerei generatii.

Art. 8. - Dreptul societătii civile si al cetătenilor de a se implica în elaborarea strategiilor si metodologiilor prezentei legi este garantat.

 

CAPITOLUL III

Reglementări principale

 

Art. 9. - Institutiile abilitate ale statului întocmesc, actualizează si difuzează lista alimentelor nerecomandate prescolarilor si scolarilor, după cum urmează:

a) Ministerul Sănătătii Publice întocmeste si actualizează lista alimentelor nerecomandate prescolarilor si scolarilor, conform recomandărilor specialistilor în nutritie;

b) inspectoratele scolare judetene si al municipiului Bucuresti preiau lista prevăzută la lit. a) si o comunică tuturor unitătilor de învătământ, mai putin creselor;

c) creselor li se comunică lista direct de către Ministerul Sănătătii Publice.

Art. 10. - În incinta unitătilor de învătământ sunt interzise prepararea, comercializarea si distribuirea oricăror alimente continute în lista prevăzută la art. 9 lit. a).

Art. 11. - Meniurile servite în cantinele sau locatiile asimilate cu cantinele din colectivităti sunt avizate de către personalul medical si aprobate de către conducătorul unitătii.

 

CAPITOLUL IV

Reglementări suplimentare

 

Art. 12. - Campaniile de promovare a alimentatiei sănătoase în colectivităti se derulează cu acordul Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului si cu respectarea prevederilor legislatiei în vigoare.

Art. 13. - Programele scolare elaborate de Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului vor cuprinde teme privind formarea unui comportament alimentar sănătos la copii si adolescenti.

Art. 14. - Programele de formare si perfectionare a cadrelor din învătământul prescolar, scolar, gimnazial si liceal vor contine notiuni cu caracter stiintific privitoare la alimentatia sănătoasă si promovarea acesteia prin activitatea de învătământ.

 

CAPITOLUL V

Sesizarea, constatarea si sanctionarea încălcărilor legii

 

Art. 15. - Constatarea încălcărilor prezentei legi si aplicarea sanctiunilor se fac de către Inspectia Sanitară de Stat din cadrul Ministerului Sănătătii Publice.

Art. 16. - Constituie contraventii încălcarea dispozitiilor art. 9-12 si se sanctionează conform reglementărilor în vigoare.

 

CAPITOLUL VI

Dispozitii finale

 

Art. 17. - Prezenta lege intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 27 mai 2008.

Nr. 123.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru o alimentatie sănătoasă în unitătile de învătământ preuniversitar

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru o alimentatie sănătoasă în unitătile de învătământ preuniversitar si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 26 mai 2008.

Nr. 536.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Spital Universitar Regional de Urgentă” judetul Constanta

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 42 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 190 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările

ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Spital Universitar Regional de Urgentă” judetul Constanta, cu caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici prevăzuti în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finantarea obiectivului de investitii prevăzut la art. 1 se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătătii Publice, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, si, în completare, din alte surse legal constituite, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

p. Ministrul dezvoltării, lucrărilor

publice si locuintelor,

Horváth Anna,

secretar de stat

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 28 mai 2008.

Nr. 563.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Spital Universitar Regional de Urgentă” judetul Cluj

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 42 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 190 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Spital Universitar Regional de Urgentă” judetul Cluj, cu caracteristicile principale si indicatorii tehnicoeconomici prevăzuti în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finantarea obiectivului de investitii prevăzut la art. 1 se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătătii Publice, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, si, în completare, din alte surse legal constituite, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

p. Ministrul dezvoltării, lucrărilor

publice si locuintelor,

Horváth Anna,

secretar de stat

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 28 mai 2008.

Nr. 564.


*) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea art. 1 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 557/2006 privind stabilirea datei de la care se pun în circulatie pasapoartele electronice, precum si a formei si continutului acestora, si pentru modificarea art. 21 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2003 privind stabilirea formei si continutului permiselor de sedere si ale documentelor de călătorie care se eliberează străinilor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Articolul 1 alineatul (2) din Hotărârea Guvernului nr. 557/2006 privind stabilirea datei de la care se pun în circulatie pasapoartele electronice, precum si a formei si continutului acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 376 din 2 mai 2006, cu modificările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Punerea în circulatie a pasapoartelor electronice se face începând cu data de 31 decembrie 2008.”

Art. II. -Articolul 21 alineatul (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2003 privind stabilirea formei si continutului permiselor de sedere si ale documentelor de călătorie care se eliberează străinilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 637 din 8 septembrie 2003, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) Punerea în circulatie a pasapoartelor electronice se face începând cu data de 31 decembrie 2008.”

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Gabriel Berca

p. Ministrul internelor si reformei administrative,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

Ministrul afacerilor externe,

Lazăr Comănescu

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 28 mai 2008.

Nr. 571.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind dimensiunile minime individuale ale resurselor acvatice vii din domeniul public al statului, pe specii, care pot fi capturate din mediul acvatic

 

Având în vedere Referatul de aprobare al Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultură nr. 2.676 din 7 mai 2008, Adresa Institutului National de Cercetare-Dezvoltare Delta Dunării nr. 1.837 din 12 mai 2008, Adresa Institutului National de Cercetare- Dezvoltare Marină „Grigore Antipa” nr. 1.726 din 18 aprilie 2008 si Adresa Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Acvatică, Pescuit si Acvacultură -Galati nr. 1.423 din 15 aprilie 2008,

în temeiul art. 12 alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura si al art. 7 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale,

ministrul agriculturii si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă dimensiunile minime, în centimetri, ale resurselor acvatice vii din domeniul public al statului, care pot fi capturate din mediul acvatic, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Dimensiunile minime în centimetri ale exemplarelor de pesti si ale altor vietuitoare acvatice care pot fi retinute la pescuit din râul Prut si din lacul de acumulare Stânca-Costesti sunt cele prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1.207/2003 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul protectiei resurselor piscicole si reglementarea pescuitului în râul Prut si lacul de acumulare Stânca-Costesti, semnat la Stânca la 1 august 2003.

Art. 3. - Mărimea pestelui, stabilită pentru pescuit, este determinată prin măsurarea distantei de la vârful botului până la baza înotătoarei caudale.

Art. 4. - Speciile de pesti nenominalizate în anexă nu sunt restrictionate la pescuit în functie de dimensiunea minimă, cu exceptia sturionilor si lostritei, care sunt interzisi la pescuit.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Gheorghe Albu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 28 mai 2008.

Nr. 342.

 

ANEXĂ

 

Dimensiunile minime, în centimetri, ale resurselor acvatice vii din domeniul public al statului, care pot fi capturate din mediul acvatic

 

1.

Avat (Aspius aspius)

30

2.

Aterină (Atherina mochon)

7

3.

Babuscă (Rutilus rutilus)

15

4.

Batcă (Blicca bjioerkna)

15

5.

Biban (Perca fluviatilis)

12

6.

Crap (Cyprinus carpio)

35

7.

Caras (Carassius auratus)

15

8.

Caracudă (Carassius carassius)

17

9.

Cosac (Abramis sp.)

25

10.

Clean (Leuciscus cephalus)

25

11.

Coregon (Coregonus sp.)

22

12.

Calcan (Scophthalmus maeoticus)

45

13.

Cambulă (Pleuronectes , Platichthys flesus)

20

14.

Chefal (Mugil sp.)

25

15.

Fusar (Aspro streber)

12

16.

Gingirică (Clupeonela cultriventris)

7

17.

Hamsie (Engraulis encrasicholus )

7

18.

Lin (Tinca tinca)

25

19.

Lipan (Thymallus thymallus)

25

20.

Morunas (Vimba vimba)

25

 

21.

Mreană (Barbus barbus)

27

22.

Oblete (Alburnus alburnus)

12

23.

Plătică (Abramis brama)

25

24.

Păstrăv (Salmo sp.)

20

25.

Rosioară (Scardinus erythrophtalmus)

15

26.

Rizeafcă (Alosa caspio)

15

27.

Săbită (Pelecus cultratus)

20

28.

Rechin (Squalus acanthias)

120

29.

Scobar (Chondostroma nasos)

20

30.

Somn (Silurus glanis)

50

31.

Scrumbie de Dunăre (Alosa pontica)

22

32.

Scrumbie albastră (Alosa maeotica)

23

33.

Stavrid (Trachurus mediteraneus)

12

34.

Salău (Stizostedion sp.)

40

35.

Stiucă (Esox lucius)

40

36.

Sprot (Spratus spratus)

7

37.

Văduvită (Leuciscus idus)

30

38.

Raci (Astacus sp.)

9

39.

Scoică de râu (Unio pictorum)

8

40.

Broaste (Rana sp.)

30g/buc.

41.

Cosas (Ctenopharingodon idella )

40

42.

Novac (Hypophthalmichthys nobilis)

40

43.

Sânger (Hypophthalmichthys molitrix)

40

44.

Midie (Mytilus galloprovincialis)

4,5

45.

Rapană ( Rapana venosa)

5

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii nr. 721/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea sporurilor la salariile de bază în conformitate cu prevederile art. 13 din  Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 115/2004, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 125/2005

 

Văzând Referatul de aprobare al Directiei generale organizare, resurse umane, dezvoltare profesională si salarizare nr. E.N. 5.740 din 28 mai 2008,

tinând seama de Avizul favorabil al Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse nr. 1.171 din 17 aprilie 2008 si al Ministerului Economiei si Finantelor nr. 240.318 din 23 mai 2008, obtinut conform prevederilor art. 13 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului contractual din unitătile sanitare publice din sectorul sanitar, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 125/2005, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 13 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 115/2004, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 125/2005, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii publice emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa la Ordinul ministrului sănătătii nr. 721/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea sporurilor la salariile de bază în conformitate cu prevederile art. 13 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 115/2004, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 125/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 668 din 27 iulie 2005, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 3, prima liniută se modifică si va avea următorul cuprins:

„- grupa I - spor pentru conditii deosebit de periculoase, conditii periculoase si conditii periculoase sau vătămătoare, acordat conform prevederilor art. 13 alin. (1) lit. a), c) si e);”.

2. La articolul 3, după ultima liniută se introduce o nouă liniută cu următorul cuprins:

„- grupa a V-a - spor pentru conditii periculoase, acordat conform prevederilor art. 13 alin. (1) lit. g).”

3. După articolul 16 se introduce un nou articol, articolul 161, cu următorul cuprins:

„Art. 161. - (1) Sporurile pentru conditii de muncă se acordă pentru activitatea desfăsurată, conform contractului individual de muncă, în cadrul programului normal de lucru.

(2) Sporurile pentru conditii de muncă nu se acordă pentru activitatea prestată în afara programului normal de lucru, respectiv pentru ore suplimentare sau gărzile organizate pentru asigurarea continuitătii asistentei medicale în afara programului de lucru de la norma de bază.”

4. Titlul anexei nr. 1 la regulament se modifică si va avea următorul cuprins:

„Sporurile acordate în baza prevederilor art. 13 alin. (1) lit. a) si c) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 115/2004, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 125/2005;”.

5. În anexa nr. 1 la regulament, capitolul I „Spor pentru conditii periculoase” se modifică si va avea următorul cuprins:

„I. Spor pentru conditii periculoase

A. Spor de până la 25% din salariul de bază:

1. personalul din unităti de boli infectioase;

2. personalul de specialitate medico-sanitar si auxiliar sanitar din sectii si compartimente cu paturi de boli infectioase.”

6. În anexa nr. 1 la regulament, la capitolul II „Spor pentru conditii periculoase sau vătămătoare”, punctul II.1 „Spor pentru conditii periculoase” litera A „Spor de până la 15% din salariul de bază”, se abrogă punctele nr. 1 si 2.

7. În anexa nr. 1 la regulament, la capitolul II „Spor pentru conditii periculoase sau vătămătoare”, punctul II.1 „Spor pentru conditii periculoase” litera A „Spor de până la 15% din salariul de bază”, după punctul 12 se introduce un nou punct, punctul 13, cu următorul cuprins:

„13. personalul de specialitate medico-sanitar si auxiliar sanitar din sectii si compartimente cu paturi de neurologie.”

8. În anexa nr. 1 la regulament, la capitolul II „Spor pentru conditii periculoase sau vătămătoare”, punctul II.1 „Spor pentru conditii periculoase” litera B „Spor de până la 10% din salariul de bază”, se abrogă punctele 4, 5 si 9.

9. În anexa nr. 2 la regulament, după litera A „Spor de 50-100% din salariul de bază” se introduce o nouă literă, litera A1 „Spor mediu de 75% din salariul de bază”, cu următorul cuprins:

„A1. Spor mediu de 75% din salariul de bază:

1. personalul de specialitate medico-sanitar si auxiliar sanitar din unităti, sectii si compartimente cu paturi în specialitătile:

recuperare neuromotorie, recuperare neuropsihomotorie, recuperare neuromusculară si recuperare neurologică;

2. personalul de specialitate medico-sanitar si auxiliar sanitar din structurile de primire a urgentelor - UPU-SMURD si UPU;

3. personalul de specialitate medico-sanitar si auxiliar sanitar de interventie din serviciile de ambulantă;

4. personalul de specialitate medico-sanitar si auxiliar sanitar din sectii si compartimente cu paturi de ATI si de terapie intensivă.”

10. În anexa nr. 2 la regulament, litera D „Spor de 50% din salariul de bază”, după punctul 5 se introduc 5 noi puncte, punctele 6-10, cu următorul cuprins:

„6. personalul din unităti de recuperare neuromotorie, recuperare neuropsihomotorie, recuperare neuromusculară si recuperare neurologică, cu exceptia personalului prevăzut la lit. A1 pct. 1;

7. personalul din CPU;

8. personalul din serviciile de ambulantă, cu exceptia personalului prevăzut la lit. A1 pct. 3;

9. personalul din structurile de primire a urgentelor – UPUSMURD si UPU, cu exceptia personalului prevăzut la lit. A1 pct. 2;

10. personalul de specialitate medico-sanitar si auxiliar sanitar din sectii si compartimente cu paturi de îngrijiri paleative.”

11. La finalul anexei nr. 2 la regulament se introduc două noi puncte, punctele I si II, cu următorul cuprins:

„I. Nivelul sporurilor în cadrul procentelor stabilite în prezenta anexă, pe categorii de personal si locuri de muncă, se stabileste de conducerea fiecărei unităti sanitare cu personalitate juridică, de comun acord cu sindicatele reprezentative semnatare ale contractului colectiv de muncă la nivel de ramură sanitară si cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate în bugetul de venituri si cheltuieli.

II. Pentru prima parte a anului 2008, ulterior intrării în vigoare a Ordonantei Guvernului nr. 17/2008, regularizarea acordării sporurilor prevăzute la lit. A1, pct. 1, 2, 3 si 4 si la lit. D, pct. 6, 7, 8, 9 si 10 din prezenta anexă se va face până la sfârsitul anului 2008.”

12. După anexa nr. 2 la regulament se introduce o nouă anexă, anexa nr. 21, cu următorul cuprins:

 

„ANEXA Nr. 21

la regulament

 

Sporurile acordate în baza prevederilor art. 13 alin. (1) lit. g) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 115/2004,

aprobată cu modificări si completări

prin Legea nr. 125/2005

 

Locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporurilor pentru salariatii care îsi desfăsoară activitatea în conditii periculoase

A. Spor de până la 30% din salariul de bază:

- personalul care îsi desfăsoară activitatea cu surse de radiatii sau generator de radiatii, diferentiate pe categorii de risc radiologic, astfel:

a) 10% la categoria I;

b) 15% la categoria a II-a;

c) 20% la categoria a III-a;

d) 30% la categoria a IV-a.”

13. În anexa nr. 3 la regulament, litera A „Spor de până la 25% din salariul de bază” se modifică si va avea următorul cuprins:

„A Spor de până la 25% din salariul de bază:

1. personalul din unitătile de urgentă neurovasculare;”.

14. În anexa nr. 3 la regulament, litera B „Spor de până la 15% din salariul de bază”, punctul 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

„1. personalul de specialitate medico-sanitar si auxiliar sanitar din unităti, sectii si compartimente cu paturi din specialitătile: neurochirurgie, traumatologie vertebro-medulară si neuromotorie, chirurgie cardiovasculară, chirurgie cardiacă si a vaselor mari, chirurgie vasculară, cardiologie interventională, chirurgie toracică, ortopedie si traumatologie, arsi, chirurgie plastică-microchirurgie reconstructivă, oncologie medicală, chirurgie si ortopedie pediatrică, transplant de organe, radioterapie, hematologie, chirurgie generală, urologie;”.

15. În anexa nr. 3 la regulament, litera B „Spor de până la 15% din salariul de bază”, se abrogă punctul 3.

16. În anexa nr. 3 la regulament, litera B „Spor de până la 15% din salariul de bază”, după punctul 9 se introduc 7 noi puncte, punctele 10-16, cu următorul cuprins:

„10. personalul de specialitate medico-sanitar si auxiliar sanitar din sectii si compartimente cu paturi de neonatologie, medicină internă, cardiologie, gastroenterologie;

11. personalul de specialitate medico-sanitar si auxiliar sanitar din sectii si compartimente cu paturi de otorinolaringologie (ORL), oftalmologie, chirurgie orală si maxilo-facială;

12. personalul de specialitate medico-sanitar si auxiliar sanitar din sectii si compartimente cu paturi de recuperare, medicină fizică si balneologie;

13. personalul de specialitate medico-sanitar si auxiliar sanitar din unităti, sectii si compartimente cu paturi de pediatrie;

14. personalul mediu sanitar si auxiliar sanitar din sala de nasteri;

15. personalul de specialitate medico-sanitar si auxiliar sanitar din cabinetele medicale de unitate (infirmerii) din cadrul Ministerului Apărării;

16. personalul de specialitate medico-sanitar si auxiliar sanitar din Centrul de medicină preventivă al Ministerului Apărării.”

17. În anexa nr. 3 la regulament, la litera C „Spor de până la 10% din salariul de bază”, punctul 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

„1. personalul de specialitate medico-sanitar si auxiliarsanitar din unităti, sectii si compartimente cu paturi de obstetrică-ginecologie si neuropsihomotori;”.

18. În anexa nr. 3 la regulament, la litera C „Spor de până la 10% din salariul de bază”, se abrogă punctul 3.

19. În anexa nr. 4 la regulament, la litera A „Spor de până la 15% din salariul de bază”, se abrogă punctul 1.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

 

Bucuresti, 28 mai 2008.

Nr. 1.068.

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind organizarea

si conducerea contabilitătii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice

si instructiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice

nr. 1.917/2005

 

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Finantelor, cu modificările si completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 4 din Legea contabilitătii nr. 82/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul economiei si finantelor emite următorul ordin:

Art. I. - Normele metodologice privind organizarea si conducerea contabilitătii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.917/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.186 si 1.186 bis din 29 decembrie 2005, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează conform anexei*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Directia generală de metodologie contabilă institutii publice va lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 16 aprilie 2008.

Nr. 1.187.


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 bis abonament, care se poate achizitiona de la Centrul de vânzări si

informare al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

MINISTERUL JUSTITIEI

 

ORDIN

privind conditiile de acordare a compensatiei lunare pentru chirie cuvenită functionarilor publici

cu statut special din sistemul administratiei penitenciare

 

În temeiul art. 38 alin. (5) din Legea nr. 293/2004 privind Statutul functionarilor publici cu statut special din Administratia Natională a Penitenciarelor, cu modificările si completările ulterioare, al art. 6 alin. (4) si al art. 18 din Hotărârea Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul justitiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Functionarii publici cu statut special prevăzuti la art. 38 alin. (1) si (2) din Legea nr. 293/2004 privind Statutul functionarilor publici cu statut special din Administratia Natională a Penitenciarelor, cu modificările si completările ulterioare, cărora nu li s-a acordat locuintă de serviciu si care nu au în proprietate o locuintă, au dreptul la compensarea lunară a chiriei în cuantum de până la 50% din venitul net realizat, dar nu mai mult decât chiria prevăzută în contractul de închiriere încheiat în conditiile legii.

Art. 2. - (1) Functionarii publici cu statut special, îndreptătiti să beneficieze de compensatia lunară pentru chirie, solicită prin cerere scrisă conducătorului unitătii în cadrul căreia îsi desfăsoară activitatea acordarea acestui drept bănesc.

(2) Cererea se înregistrează la secretariatul unitătii în cadrul căreia îsi desfăsoară activitatea functionarul public cu statut special si va fi însotită de următoarele documente:

a) copie a actului de identitate, certificată pentru conformitate de compartimentul de resurse umane, din care să rezulte că solicitantul are domiciliul sau resedinta la adresa mentionată în contract;

b) contractul de închiriere în original sau copie legalizată, vizat de organul fiscal din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscală în a cărui rază teritorială se află domiciliul proprietarului;

c) declaratie olografă a functionarului public cu statut special că a luat la cunostintă prevederile prezentului ordin si că se angajează să comunice în scris, în termen de 5 zile lucrătoare de la ivirea situatiei, orice schimbare intervenită, de natură să modifice dreptul, cuantumul chiriei si calitatea sa de beneficiar al compensatiei lunare pentru chirie;

d) declaratie autentică pe propria răspundere a functionarului public cu statut special că nu a înstrăinat o locuintă proprietate după data încadrării în sistemul penitenciar, că nu detine o locuintă în proprietate sau locuintă atribuită de către autoritătile administratiei publice locale, că nu a încheiat contractul de închiriere cu rude de până la gradul II inclusiv ale functionarului public cu statut special ori ale sotului/sotiei acesteia/acestuia si că locuieste efectiv în imobilul pentru care prezintă contractul de închiriere;

e) declaratie autentică pe propria răspundere a sotului/sotiei functionarului public cu statut special că nu detine locuintă în proprietate sau locuintă atribuită de către autoritătile administratiei publice locale în localitatea în care îsi desfăsoară activitatea functionarul public cu statut special si că nu a înstrăinat o locuintă proprietate după data încadrării sotului/sotiei în sistemul administratiei penitenciare;

f) angajamentul functionarului public cu statut special de a restitui integral si neconditionat sumele încasate fără temei legal, în cazul constatării că datele înscrise nu sunt reale.

(3) Lipsa oricărui document prevăzut la alin. (2) atrage după sine respingerea cererii.

Art. 3. - (1) Verificarea documentatiei se efectuează de către compartimentul de resurse umane al Administratiei Nationale a Penitenciarelor sau al unitătii subordonate în cadrul căreia îsi desfăsoară activitatea functionarul public cu statut special.

(2) Rezultatul verificării documentatiei si propunerile se consemnează într-un proces verbal care se prezintă conducătorului unitătii în cadrul căreia îsi desfăsoară activitatea functionarul public cu statut special, pentru a hotărî, după caz, astfel:

a) acordarea compensatiei lunare pentru chirie functionarilor publici cu statut special care îndeplinesc conditiile legale si emiterea unei/unui decizii/ordin de alocare a acestui drept, specificându-se în mod expres data de la care începe plata compensatiei;

b) respingerea solicitărilor care nu îndeplinesc conditiile legale de acordare a compensatiei lunare pentru chirie si comunicarea în scris a motivelor care au stat la baza respingerii.

(3) Ordinul/decizia privind acordarea compensatiei lunare pentru chirie va fi vizat/vizată pentru control financiar preventiv propriu, potrivit actelor normative în vigoare.

(4) Dreptul la compensatia lunară pentru chirie se acordă începând cu data înregistrării cererii la secretariatul unitătii în cadrul căreia îsi desfăsoară activitatea functionarul public cu statut special.

(5) Termenul maxim pentru emiterea ordinului/deciziei de acordarea a acestui drept, precum si pentru comunicarea în scris a răspunsului referitor la respingerea cererii este de 30 de zile de la data înregistrării cererii.

Art. 4. - În situatia în care atât sotul, cât si sotia sunt functionari publici cu statut special si îsi desfăsoară activitatea în aceeasi localitate, se acordă o singură compensatie lunară pentru chirie, respectiv celui cu venitul net mai mare.

Art. 5. - (1) Alocarea si scoaterea la/de la plata compensatiei lunare pentru chirie se face prin ordin/decizie al/a conducătorului unitătii în cadrul căreia îsi desfăsoară activitatea functionarul public cu statut special.

(2) Ordinele/deciziile emise pentru alocarea la plata compensatiei lunare pentru chirie si o copie a contractului de închiriere se vor transmite la compartimentul financiar în vederea efectuării plătii.

Art. 6. - În situatia în care durata contractului de închiriere se prelungeste prin act aditional, plata compensatiei lunare pentru chirie se va face în continuare, fără a mai fi necesară emiterea unui nou ordin/decizie al/a conducătorului unitătii în cadrul căreia îsi desfăsoară activitatea functionarul public cu statut special, sub conditia depunerii actului aditional în original sau copie legalizată, vizat de organul fiscal din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscală în a cărui rază

teritorială se află domiciliul proprietarului.

Art. 7. - (1) Compensatia lunară pentru chirie se plăteste în luna în curs pentru luna anterioară, odată cu plata drepturilor salariale. Chitanta de plată a chiriei, semnată de proprietar si de chirias, se depune lunar la compartimentul de salarizare al unitătii în cadrul căreia îsi desfăsoară activitatea functionarul

public cu statut special, în perioada 1-5 a lunii.

Art. 8. - Compensatia lunară pentru chirie nu se acordă în situatia în care contractul de închiriere a fost încheiat cu rude de până la gradul II inclusiv ale functionarului public cu statut special ori ale sotului/sotiei acesteia/acestuia.

Art. 9. - Dreptul la compensatia lunară pentru chirie încetează în următoarele situatii:

a) la data dobândirii de către functionarul public cu statut special în cauză sau sotul/sotia acesteia/acestuia a unei locuinte în proprietate;

b) la data încheierii căsătoriei, dacă sotul/sotia are locuintă în proprietate;

c) la data încheierii contractului de închiriere pentru locuintă de serviciu de către functionarul public cu statut special;

d) la data când se refuză în scris atribuirea unui spatiu de locuit corespunzător;

e) în ziua următoare celei în care expiră contractul de închiriere a locuintei;

f) la data la care functionarul public cu statut special solicită mutarea, la cerere, la o altă unitate penitenciară;

g) la data la care functionarul public cu statut special ori sotul/sotia a înstrăinat o locuintă proprietate personală, după data încadrării în sistemul administratiei penitenciare;

h) în cazul încetării raporturilor de serviciu.

Art. 10. - (1) Prin semnătura de primire a sumelor reprezentând compensatia lunară pentru chirie, functionarii publici cu statut special confirmă că în luna pentru care se face plata nu au intervenit schimbări de natură să modifice dreptul la compensatia lunară pentru chirie.

(2) Sumele plătite necuvenit, reprezentând compensatie lunară pentru chirie, se recuperează conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 11. - (1) Orice declaratie care nu este conformă cu realitatea atrage răspunderea penală potrivit dispozitiilor Codului penal.

(2) Încălcarea dispozitiilor prezentului ordin atrage, după caz, răspunderea penală, materială sau disciplinară a celor vinovati, potrivit dispozitiilor legale.

Art. 12. - Cererile depuse de la data intrării în vigoare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 4/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 293/2004 privind Statutul functionarilor publici din Administratia Natională a Penitenciarelor se solutionează conform prezentului ordin.

Art. 13. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice dispozitie contrară.

Art. 14. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării sale în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul justitiei,

Katalin-Barbara Kibedi,

secretar de stat

 

Bucuresti, 26 mai 2008.

Nr. 1443/C.

 

MINISTERUL CULTURII SI CULTELOR

 

ORDIN

pentru modificarea anexei nr. 4 la Normele metodologice pentru aplicarea Ordonantei Guvernului

nr. 39/2005 privind cinematografia, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 328/2006,

aprobate prin Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2.379/2006

 

În temeiul prevederilor art. 73 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 328/2006, cu modificările si completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) pct. 7 si 8 din Hotărârea Guvernului nr. 1.064/2005 privind reorganizarea si functionarea Centrului National al Cinematografiei,

în temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 78/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Cultelor, republicată,

ministrul culturii si cultelor emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa nr. 4 la Normele metodologice pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 328/2006, aprobate prin Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2.379/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 900 din 6 noiembrie 2006, se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Centrul National al Cinematografiei va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) În situatia în care cuantumul chiriei a fost stabilit în valută, decontarea contravalorii chiriei se va efectua în lei, la cursul valutar comunicat de Banca Natională a României, valabil la data mentionată în chitanta de plată.

(3) În situatia plătilor pentru fractiuni de lună, calculul compensatiei zilnice se face raportându-se compensatia lunară pentru chirie la numărul de zile calendaristice din luna pentru care se face plata.

 

Ministrul culturii si cultelor,

Adrian Iorgulescu

 

Bucuresti, 16 mai 2008.

Nr. 2.326.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 4 la normele metodologice)

 

CERERE

pentru înscrierea în Registrul Cinematografiei

 

Subscrisa persoană (fizică sau juridică) ................................................................., cu sediul în localitatea ..........................., str. ................................................. nr. .........., bl. ..........., sc. ........, et. ......, ap. ......., sectorul/judetul ......................................, telefon ............................., fax ........................, e-mail ............................, cod postal ........................, cu următoarele puncte de lucru ............................................................................,

reprezentată prin .........................................., având functia de ......................................, domiciliat în ............................., str. ............................. nr. ......, bl. ......., sc. ......., et. ......, ap. ..., sectorul/judetul ......................, posesor al CI/Pasaportului seria ..... nr. ............. eliberată/eliberat de ........................., solicit înscrierea în Registrul Cinematografiei pentru desfăsurarea activitătii de*):

 


Activitatea

Codul CAEN

1. Activităti de productie cinematografică, video

— activităti de post-productie cinematografică, video

5911

5912

II. Multiplicare de filme pe orice tip de suport

1820

III. Activităti de distributie a filmelor cinematografice si video

5913

IV. Proiectia cu public a filmelor cinematografice si video

5914

V. Comercializare cu amănuntul a filmelor pe casete video/DVD/CD închiriere a filmelor pe casete video/DVD/CD

Închiriere a filmelor pe casete video/DVD/CD

4762

7722

 

Anexez**) în copie autentificată sau în original si copie următoarele:

- pentru societăti comerciale: actul constitutiv, certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului, certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului, istoricul firmei emis de Oficiul National al Registrului Comertului si documentul de plată a tarifului;

- pentru fundatii, asociatii, uniuni etc., dovada înscrierii în Registrul National al Asociatiilor si Fundatiilor, codul fiscal si documentul de plată a tarifului;

- pentru persoane fizice autorizate: autorizatia eliberată conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 44/2008, certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului, codul fiscal si documentul de plată a tarifului.

 

Numele reprezentantului legal în clar

(administrator, asociat, director general)

......................................

(semnătura si stampila)

 


NOTĂ: Nu se admit cereri completate de mână.

*) Se vor sublinia activitătile pentru care se solicită înscrierea în domeniu.

**) Se mentionează documentele care se depun.

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind autorizarea functionării ca broker de asigurare

a Societătii Comerciale „TRYGON BROKER DE ASIGURARE” - S.R.L.

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, si ale normelor emise în aplicarea acesteia,

în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 13 mai 2008, prin care s-a aprobat cererea Societătii Comerciale „TRYGON BROKER DE ASIGURARE” - S.R.L. de obtinere a autorizatiei de functionare ca broker de asigurare,

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor decide:

Art. 1. - Societatea Comercială „TRYGON BROKER DE ASIGURARE” - S.R.L., cu sediul social în municipiul Bucuresti, Str. Doamnei nr. 5, et. 7, ap. 23, sectorul 3, nr. de ordine în registrul comertului J40/1830/2006, cod unic de înregistrare 18354302/07.02.2006, este autorizată să functioneze ca broker de asigurare având ca obiect de activitate numai activitatea de broker de asigurare, conform prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are dreptul de a practica activitatea de broker de asigurare începând cu data înregistrării în Registrul brokerilor de asigurare.

Art. 3. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are obligatia să depună la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor copii ale documentelor privind plata ratelor primelor de asigurare aferente contractului de asigurare de răspundere civilă profesională, pe măsura achitării acestora, să deschidă Jurnalul asistentilor în brokeraj si să înscrie în Registrul intermediarilor în asigurări si/sau în reasigurări personalul propriu, conform Ordinului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 10/2007 privind Registrul intermediarilor în asigurări si/sau în reasigurări, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 16 mai 2008.

Nr. 403.

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind autorizarea functionării ca broker de asigurare

a Societătii Comerciale „BROKERS ASIST - BROKER DE ASIGURARE” - S.R.L.

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, si ale normelor emise în aplicarea acesteia,

în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 13 mai 2008, prin care s-a aprobat cererea Societătii Comerciale „BROKERS ASIST - BROKER DE ASIGURARE” - S.R.L. de obtinere a autorizatiei de functionare ca broker de asigurare,

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor decide:

Art. 1. - Societatea Comercială „BROKERS ASIST - BROKER DE ASIGURARE” - S.R.L., cu sediul social în municipiul Bacău, str. Nicolae Bălcescu nr. 5, bl. 5, sc. F, et. 8, ap. 19, judetul Bacău, nr. de ordine în registrul comertului J04/1994/08.11.2005, cod unic de înregistrare 18111958/09.11.2005, este autorizată să functioneze ca broker de asigurare având ca obiect de activitate numai activitatea de broker de asigurare, conform prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are dreptul de a practica activitatea de broker de asigurare începând cu data înregistrării în Registrul brokerilor de asigurare.

Art. 3. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are obligatia să depună la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor copii ale documentelor privind plata ratelor primelor de asigurare aferente contractului de asigurare de răspundere civilă profesională, pe măsura achitării acestora, să deschidă Jurnalul asistentilor în brokeraj si să înscrie în Registrul intermediarilor în asigurări si/sau în reasigurări personalul propriu, conform Ordinului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 10/2007 privind Registrul intermediarilor în asigurări si/sau în reasigurări, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 16 mai 2008.

Nr. 405.