MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 428         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 6 iunie 2008

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

68. - Ordonantă de urgentă privind vânzarea spatiilor proprietate privată a statului sau a unitătilor administrativ-teritoriale cu destinatia de cabinete medicale, precum si a spatiilor în care se desfăsoară activităti conexe actului medical

 

516. - Hotărâre privind preluarea străzii Stefan cel Mare din domeniul public al orasului Comănesti si din administrarea Consiliului Local al Orasului Comănesti în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. a activitătilor de interes national în domeniul administrării drumurilor nationale, precum si încadrarea acesteia în categoria functională a drumurilor nationale

 

589. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Institutului National de Expertiză Medicală si Recuperare a Capacitătii de Muncă si a serviciilor teritoriale de expertiză medicală a capacitătii de muncă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.229/2005

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

67/1.645. - Ordin al ministrului transporturilor si al ministrului economiei si finantelor pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 147/2007 privind rambursarea contravalorii unor servicii de navigatie aeriană pentru zborurile scutite de la plata tarifelor pentru aceste servicii

 

722. - Ordin al ministrului pentru întreprinderi mici si mijlocii, comert, turism si profesii liberale privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului pentru sprijinirea transferului afacerilor

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind vânzarea spatiilor proprietate privată a statului sau a unitătilor administrativ-teritoriale cu destinatia de cabinete medicale, precum si a spatiilor în care se desfăsoară activităti conexe actului medical

 

Având în vedere necesitatea accelerării procesului de reformă a asistentei medicale ambulatorii, componentă de bază a sistemului sanitar românesc, precum si necesitatea adoptării urgente a unui cadru juridic pentru eficientizarea activitătii de asistentă medicală,

luând în considerare că prin Decizia Curtii Constitutionale nr. 871 din 9 octombrie 2007 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 110/2005 privind vânzarea spatiilor proprietate privată a statului sau a unitătilor administrativ-teritoriale, cu destinatia de cabinete medicale, precum si a spatiilor în care se desfăsoară activităti conexe actului medical, a fost declarat neconstitutional actul normativ care reglementa acest domeniu, iar multe acte si proceduri pentru vânzarea spatiilor medicale, începute în baza Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 110/2005, nu sunt definitivate, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Prezenta ordonantă de urgentă stabileste cadrul juridic pentru vânzarea spatiilor proprietate privată a statului sau a unitătilor administrativ-teritoriale în care, la data intrării în vigoare a prezentului act normativ, functionează unităti medicale înfiintate si organizate potrivit Ordonantei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si a spatiilor în care se desfăsoară activităti conexe actului medical, conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 83/2000 privind organizarea si functionarea cabinetelor de liberă practică pentru serviciile publice conexe actului medical, aprobată cu modificări prin Legea nr. 598/2001.

(2) În sensul prezentei ordonante de urgentă, prin spatiu medical se întelege spatiul în care se desfăsoară efectiv activitate medicală si activitate medicală conexă, precum si cota indiviză corespunzătoare dreptului de proprietate asupra spatiului comun.

(3) Dispozitiile prezentei ordonante de urgentă se aplică si cabinetelor medicale înfiintate si organizate potrivit Ordonantei Guvernului nr. 124/1998, republicată, cu modificările si completările ulterioare, care au fost concesionate în urma unor hotărâri judecătoresti definitive si irevocabile.

(4) Spatiile prevăzute la alin. (1) si terenurile aferente acestora se vând numai dacă este clarificată situatia lor juridică.

(5) Prevederile alin. (1) nu se aplică spatiilor medicale ale ministerelor cu retea sanitară proprie.

Art. 2. - (1) Dispozitiile prezentei ordonante de urgentă nu sunt aplicabile spatiilor medicale situate în imobilele aflate în zona de protectie a unui monument istoric.

(2) Spatiile medicale situate în imobile reglementate de Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările si completările ulterioare, de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din România, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au apartinut comunitătilor cetătenilor apartinând minoritătilor nationale din România, republicată, pot fi vândute după definitivarea procedurilor legale privind situatia juridică a acestora, potrivit legislatiei în vigoare.

Art. 3. - (1) Au dreptul de a cumpăra spatiile ce fac obiectul prezentei ordonante de urgentă medicii, medicii dentisti, dentistii, biologii, biochimistii, fizicienii, tehnicienii dentari si celelalte persoane fizice cu drept de liberă practică ce desfăsoară activităti conexe actului medical si care detin în mod legal spatiul respectiv, precum si persoanele juridice care, detinând în mod legal spatiul, au ca obiect unic de activitate furnizarea serviciilor medicale.

(2) Persoanele prevăzute la alin. (1), care doresc cumpărarea spatiului în care au organizat cabinetul medical, vor depune o solicitare scrisă de cumpărare, însotită de copii certificate de pe actele care atestă detinerea legală a spatiului respectiv la sediul vânzătorului, în termen de 45 de zile de la publicarea/afisarea listelor aprobate potrivit art. 4 sau, după caz, la expirarea termenului prevăzut la alin. (4).

(3) Vânzarea spatiilor medicale care se află în sediile consiliilor locale si judetene se face în baza hotărârii consiliului local sau a consiliului judetean, în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare.

(4) Spatiile medicale concesionate în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 884/2004 privind concesionarea unor spatii cu destinatia de cabinete medicale, cu modificările ulterioare, pentru care concesionarii nu si-au exprimat intentia de cumpărare în termenul prevăzut la alin. (2), vor fi folosite în continuare de acestia până la expirarea duratei pentru care s-a încheiat contractul.

 

CAPITOLUL II

Reguli privind vânzarea spatiilor medicale

 

Art. 4. - (1) Consiliile judetene sau consiliile locale, după caz, pot aproba prin hotărâre lista spatiilor si a terenurilor aferente din proprietatea privată a unitătilor administrativteritoriale ori din proprietatea privată a statului, pentru care sunt mandatate să vândă, ce urmează să fie vândute potrivit dispozitiilor prezentei ordonante de urgentă. Listele astfel aprobate sunt afisate în mod obligatoriu la sediul consiliului local/judetean si publicate pe site-ul consiliului local/judetean în termen de 15 zile de la aprobare.

(2) Autoritătile administratiei publice locale prevăzute la alin. (1) au obligatia de a comunica actualilor utilizatori, în termen de 15 zile de la aprobarea listei prevăzute la alin. (1), prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, faptul că spatiul respectiv face obiectul prezentei ordonante de urgentă.

(3) În cazul imobilelor proprietate privată a municipiului Bucuresti, lista spatiilor supuse vânzării se aprobă de către:

a) consiliile locale ale sectoarelor, cu acordul expres al Consiliului General al Municipiului Bucuresti, pentru spatiile aflate în administrarea lor;

b) Consiliul General al Municipiului Bucuresti, pentru spatiile aflate în proprietatea ori în administrarea acestuia.

Art. 5. - (1) În termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, în fiecare comună, oras, municipiu, sector al municipiului Bucuresti sau judet în care există spatii ce cad sub incidenta prezentei ordonante de urgentă se constituie o comisie pentru vânzarea spatiilor medicale, denumită în continuare comisie, si o comisie de contestatie.

(2) Comisia si comisia de contestatie se constituie prin dispozitie a primarului, respectiv a presedintelui consiliului judetean, si fiecare are următoarea componentă:

a) două persoane din aparatul de specialitate al primarului localitătii sau, după caz, al presedintelui consiliului judetean din localitatea, respectiv judetul în a cărui proprietate sau administrare se află spatiul medical;

b) un reprezentant al autoritătii de sănătate publică judetene sau a municipiului Bucuresti;

c) un reprezentant al colegiului teritorial al medicilor si, după caz, un reprezentant al colegiului teritorial al medicilor dentisti;

d) un reprezentant al directiei generale a finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti, desemnat de directorul general;

e) 2 consilieri locali ai comunei, orasului, municipiului sau, după caz, 2 consilieri judeteni ai judetului în a cărui proprietate, respectiv administrare se află spatiul medical.

(3) În cazul imposibilitătii membrilor titulari de a participa la lucrările comisiei, acestia vor fi înlocuiti de membrii supleanti stabiliti prin dispozitie a primarului, respectiv a presedintelui consiliului judetean.

(4) În termen de 15 zile de la data primirii solicitării din partea primarilor, respectiv a presedintilor consiliilor judetene, institutiile prevăzute la alin. (2) au obligatia de a-si desemna reprezentantii si/sau, după caz, înlocuitorii.

(5) Membrii comisiei si ai comisiei de contestatie îsi desemnează un presedinte. Secretariatul tehnic al comisiilor este asigurat prin grija secretarului unitătii administrativteritoriale, respectiv al sectorului municipiului Bucuresti.

(6) Membrii comisiilor nu pot fi actionari, asociati, administratori sau cenzori la o persoană juridică care solicită cumpărarea spatiului medical. Membrii comisiilor nu pot solicita cumpărarea de spatii medicale si nu pot fi sot/sotie, rude sau afini până la gradul al IV-lea inclusiv ai persoanei fizice care a solicitat cumpărarea spatiilor medicale. În caz de incompatibilitate, în termen de 5 zile de la constatarea acesteia de către comisie, aceasta se completează cu alti membri din rândul supleantilor.

(7) Membrii comisiilor au dreptul la o indemnizatie pentru activitatea depusă, ale cărei cuantum si conditii de acordare se stabilesc prin hotărâre a consiliului local sau judetean, cu avizul directiei generale a finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti, si constituie cheltuieli în sensul prevederilor art. 15 alin. (2).

Art. 6. - (1) Comisia are următoarele atributii:

a) desemnează la prima sedintă presedintele, vicepresedintele si secretarul comisiei;

b) tine evidenta spatiilor medicale care cad sub incidenta prezentei ordonante de urgentă;

c) în cazul vânzării prin negociere directă, negociază cu cumpărătorul si aprobă pretul minim de vânzare al spatiilor medicale, care nu poate fi mai mic decât pretul stabilit în baza raportului de evaluare;

d) participă la desfăsurarea licitatiei publice cu strigare.

(2) Hotărârile comisiei se iau cu majoritatea voturilor membrilor acesteia.

Art. 7. - (1) Pretul de vânzare al spatiului medical si al terenului aferent se stabileste în momentul vânzării, în urma unei negocieri directe între cumpărător si comisie, si nu poate fi mai mic decât pretul de vânzare din raportul de evaluare, raport care va evidentia si valoarea investitiilor efectuate de către solicitant, pe bază de acte justificative. Valoarea investitiilor efectuate se poate deduce numai dacă acestea au fost realizate cu acordul proprietarului, al detinătorului dreptului de administrare sau în baza contractului de concesiune, după caz, valoare ce nu poate depăsi jumătate din pretul stabilit în raportul de evaluare.

(2) Raportul de evaluare prevăzut la alin. (1) se întocmeste de către un evaluator independent autorizat în conditiile legii, care este selectat prin licitatie publică, în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare, de către autoritatea administratiei publice locale, titulară a dreptului de administrare asupra spatiilor medicale aprobate a fi vândute.

(3) Evaluatorul, prin raportul de evaluare, stabileste valoarea spatiului medical si a terenului aferent la pretul de piată pentru imobilele respective, pe baza indicatorilor de piată si a criteriilor de evaluare acceptati de comun acord.

(4) Valoarea prevăzută la alin. (3) reprezintă pretul care s-ar putea obtine în situatia în care orice persoană interesată ar putea cumpăra spatiul respectiv.

Art. 8. - (1) La finalizarea procedurii de vânzare a fiecărui spatiu, comisia încheie un proces-verbal cuprinzând datele cu privire la desfăsurarea procedurii de vânzare si pretul obtinut pentru spatiul vândut.

(2) Procesul-verbal se depune la sediul vânzătorului, prin grija secretarului comisiei.

(3) Refuzul de a încheia procesul-verbal sau încheierea acestuia prin nerespectarea dispozitiilor legale poate fi contestată la comisia de contestatii, în termen de 5 zile de la finalizarea procedurii de vânzare.

(4) Comisia de contestatii este obligată să solutioneze contestatiile în termen de 5 zile de la depunerea acestora.

(5) Partea interesată poate contesta hotărârea comisiei de contestatii în conditiile legislatiei în vigoare privind contenciosul administrativ.

Art. 9. - Contractul de vânzare-cumpărare a spatiului medical se încheie în termen de maximum 15 zile de la data încheierii procedurii de solutionare a contestatiilor, potrivit prezentei ordonante de urgentă, si se semnează, din partea vânzătorului, de presedintele consiliului judetean ori de primar, după caz.

Art. 10. - (1) Pretul de vânzare a spatiilor se va plăti de cumpărător integral la încheierea contractului sau în rate, în conditiile prezentei ordonante de urgentă.

(2) Imobilele dobândite în conditiile prezentei ordonante de urgentă nu pot fi înstrăinate, închiriate sau folosite de cumpărător pentru alte activităti decât în scopul desfăsurării activitătii medicale si/sau a activitătilor conexe actului medical.

(3) În localitătile în care există un singur spatiu medical cu destinatia medicină de familie, acesta îsi va mentine destinatia în cazul înstrăinării.

(4) Anual, o comisie formată din 2 reprezentanti ai vânzătorului si un reprezentant al colegiului medicilor din unitatea administrativ-teritorială respectivă verifică îndeplinirea conditiilor prevăzute la alin. (2) si (3), după caz.

(5) În cazul încălcării conditiilor prevăzute la alin. (2) si (3), contractul de vânzare-cumpărare se consideră rezolvit de drept, fără a mai fi necesară punerea în întârziere si fără altă formalitate.

(6) În situatia prevăzută la alin. (5), imobilele reintră în proprietatea privată a unitătilor administrativ-teritoriale sau în proprietatea privată a statului, în conditiile legii, iar sumele înaintate de cumpărător îi vor fi restituite, fără dobânda aferentă acestora.

Art. 11. - (1) În cazul în care un cumpărător, persoană fizică sau juridică, se află în situatia de a cumpăra, în conditiile prezentei ordonante de urgentă, două sau mai multe spatii medicale situate în aceeasi comună, oras sau municipiu ori în unităti administrativ-teritoriale diferite, comisia va aproba vânzarea doar pentru unul dintre spatii, la alegerea cumpărătorului.

(2) În acest scop cumpărătorul va semna o declaratie pe propria răspundere, din care să rezulte că nu este beneficiarul unui alt contract de cumpărare în conditiile prezentei ordonante de urgentă.

Art. 12. - (1) Vânzarea spatiilor medicale se poate face cu plata în rate către cumpărătorii prevăzuti la art. 3, în următoarele conditii:

a) avans de 15% din pretul de vânzare;

b) rate lunare, esalonate pe un termen de maximum 15 ani, cu posibilitatea cumpărătorului de a obtine acordarea unui termen de gratie de un an; cumpărătorul poate opta pentru un termen mai mic de plată sau pentru achitarea anticipată;

c) perceperea unei dobânzi anuale cel putin egale cu rata de referintă stabilită periodic de Comisia Europeană pentru România si publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(2) În cazul în care cumpărătorul nu plăteste la scadentă 4 rate sau nu respectă clauzele contractuale, contractul de vânzare-cumpărare se consideră rezolvit de drept, fără a mai fi necesară punerea în întârziere si fără altă formalitate.

(3) În situatia prevăzută la alin. (2), imobilele reintră în proprietatea privată a unitătilor administrativ-teritoriale sau în proprietatea privată a statului, în conditiile legii, iar sumele înaintate de cumpărător îi vor fi restituite, fără dobânda aferentă acestora.

Art. 13. - În cazul vânzării în rate a spatiului medical si a terenului aferent, cumpărătorul este obligat să constituie în favoarea vânzătorului o ipotecă asupra imobilului care face obiectul vânzării, până la achitarea în totalitate a bunului cumpărat.

Art. 14. - (1) Cheltuielile ocazionate de procedura de vânzare în ceea ce priveste efectuarea măsurătorilor cadastrale si intabularea dreptului de proprietate al statului, precum si înscrierea ipotecii prevăzute la art. 13 sunt suportate de către cumpărător.

(2) Cheltuielile ocazionate de organizarea si desfăsurarea procedurilor de vânzare a spatiului medical, altele decât cele prevăzute la alin. (1), sunt suportate de vânzător din bugetul propriu, iar în cazul încheierii contractului de vânzare-cumpărare, acestea se deduc cu prioritate din încasările obtinute.

Art. 15. - (1) Sumele obtinute din vânzarea spatiilor medicale si a terenurilor aferente, proprietate privată a statului, în conditiile prezentei ordonante de urgentă, se fac venit la bugetul de stat, după recuperarea cheltuielilor aferente vânzării, efectuate de vânzător.

(2) Sumele obtinute din vânzarea spatiilor medicale si a terenurilor aferente, proprietate privată a unitătilor administrativteritoriale, în conditiile prezentei ordonante de urgentă, se fac venit la bugetele locale respective, într-un cont special, si se utilizează pentru realizarea unor proiecte de interes public în domeniul sanitar, aprobate de consiliile judetene sau de consiliile locale vânzătoare.

Art. 16. - (1) În situatia existentei mai multor furnizori de servicii medicale care detin împreună un spatiu medical ce urmează să fie vândut, dacă unul dintre acestia si-a exprimat intentia de cumpărare potrivit art. 3 alin. (2), comisia va solicita în scris de la fiecare codetinător exprimarea intentiei de cumpărare sau nu a spatiului, care trebuie să fie comunicată în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii comunicării de la comisie.

(2) În cazul în care nu toti codetinătorii cabinetului medical sau ai spatiilor în care se desfăsoară activităti conexe actului medical doresc cumpărarea, însă cel putin unul a solicitat ferm acest lucru, vânzarea se va face exclusiv către solicitant pentru întregul spatiu detinut în comun.

(3) În situatia în care doar unul dintre codetinătorii spatiului îl cumpără, raporturile dintre cumpărător si ceilalti codetinători se stabilesc potrivit conventiei dintre acestia, conform legislatiei în vigoare.

(4) În situatia în care mai multi codetinători solicită cumpărarea spatiului medical, respectivul spatiu se vinde acestora în cote proportionale cu sumele de bani plătite, dacă prin conventia codetinătorilor nu se stabileste altfel.

Art. 17. - Comisia comunică solicitantului decizia sa de admitere sau de respingere a cererii, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în termen de 30 de zile de la data primirii cererii.

 

CAPITOLUL III

Vânzarea spatiilor medicale prin licitatie publică

cu strigare

 

Art. 18. - (1) Spatiile medicale nevândute în conformitate cu prevederile cap. II, altele decât cele aflate în situatia mentionată la art. 3 alin. (4), se pot vinde prin licitatie publică cu strigare.

(2) Pretul minim de pornire este cel stabilit în raportul de evaluare prevăzut la art. 7.

Art. 19. - (1) Comisia face public anuntul de vânzare a spatiilor prevăzute în lista aprobată potrivit art. 4, în termen de 15 zile de la aprobarea acesteia.

(2) Anuntul de vânzare cuprinde:

a) denumirea si sediul vânzătorului, precum si datele de identificare a spatiului supus vânzării;

b) locul, data si ora începerii licitatiei;

c) numele, prenumele si numărul de telefon ale persoanei desemnate să dea relatii suplimentare;

d) documentele necesare pentru participarea la licitatie;

e) garantia de participare la licitatie, constituită potrivit legii; garantia de participare la licitatie nu poate fi mai mică decât suma cheltuielilor ocazionate de organizarea si desfăsurarea procedurilor de vânzare a spatiului medical, inclusiv publicitatea si întocmirea raportului de evaluare;

f) taxa de participare la licitatie.

(3) Sunt considerate documente necesare pentru participarea la licitatie:

A. pentru persoane juridice:

a) copii de pe certificatul de înmatriculare eliberat de oficiul registrului comertului, de pe actul constitutiv, inclusiv de pe toate actele aditionale relevante si de pe certificatul de înregistrare fiscală;

b) scrisoare de bonitate financiară, eliberată de o bancă comercială română;

c) dovada privind achitarea tuturor obligatiilor fiscale către bugetul general consolidat, prin prezentarea unui certificat de atestare fiscală, eliberat de organul fiscal competent;

d) declaratie pe propria răspundere a reprezentantului legal al persoanei juridice, din care să rezulte că aceasta nu se află în litigii, reorganizare judiciară sau faliment;

e) declaratie pe propria răspundere, din care să rezulte că nu este beneficiarul unui alt contract de cumpărare, în conditiile prezentei ordonante de urgentă;

f) împuternicire de la asociati pentru reprezentantul legal al persoanei juridice;

B. pentru furnizorii de servicii medicale persoane fizice:

a) copie de pe actul de identitate;

b) copie de pe autorizatia de functionare eliberată de autoritatea competentă sau de pe actul legal de constituire, după caz, din care rezultă că are obiect unic de activitate furnizarea de servicii medicale, cu sau fără activităti conexe acestora;

c) dovadă privind achitarea tuturor obligatiilor fiscale către bugetul general consolidat, prin prezentarea unui certificat de atestare fiscală, eliberat de organul fiscal competent;

d) declaratie pe propria răspundere, din care să rezulte că nu este beneficiarul unui alt contract de cumpărare, în conditiile prezentei ordonante de urgentă.

(4) Anuntul de vânzare se publică în unul sau mai multe cotidiene locale si nationale, de largă circulatie, si se afisează la sediul vânzătorului, cu cel putin 15 zile înainte de data organizării licitatiei.

Art. 20. - Pentru participarea la licitatie ofertantii depun la sediul institutiei publice implicate, cel mai târziu cu o zi lucrătoare înainte de data fixată pentru începerea licitatiei, documentele prevăzute la art. 19 alin. (3) si dovada privind achitarea taxei de participare.

Art. 21. - Comisia verifică, în prezenta ofertantilor, existenta tuturor documentelor de participare solicitate. Comisia verifică si analizează ulterior documentele de participare depuse de ofertanti si întocmeste lista cuprinzând ofertantii acceptati, care include toti potentialii cumpărători care au depus documentatia completă de participare la licitatie, si o va afisa la locul desfăsurării licitatiei, cu cel putin o oră înainte de ora fixată pentru începerea acesteia.

Art. 22. - Ofertantilor acceptati la licitatie li se înmânează taloane cu numere de identificare, corespunzătoare numărului de ordine din lista cuprinzând ofertantii acceptati. Presedintele comisiei de licitatie anuntă denumirea spatiului medical care se pune în vânzare, pretul de vânzare, denumirea si numărul de ordine ale ofertantilor, modul de desfăsurare a licitatiei, asigurându-se că fiecare ofertant a înteles procedura de desfăsurare a licitatiei.

Art. 23. - În cursul sedintei de licitatie ofertantii au dreptul să anunte, prin strigare si prin ridicarea talonului de participare, un pret egal sau mai mare decât pretul anuntat de presedintele comisiei de licitatie.

Art. 24. - (1) Licitatia are loc la data stabilită în anuntul de vânzare si este valabilă dacă s-au prezentat cel putin 2 ofertanti.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), în situatia în care se prezintă un singur ofertant care oferă pretul de pornire al licitatiei, acesta este declarat adjudecatar.

Art. 25. - (1) Dacă se oferă pretul de pornire al licitatiei, presedintele comisiei de licitatie va creste pretul cu câte un pas de licitare până când unul dintre ofertanti acceptă pretul astfel majorat si nimeni nu oferă un pret mai mare.

(2) Dacă nu se formulează oferte de cumpărare cu plata integrală a pretului minim de pornire, presedintele comisiei de licitatie, cu acordul prealabil al institutiei publice implicate, poate solicita participantilor formularea de oferte de cumpărare cu plata pretului în rate.

Art. 26. - Dacă la sedintele de licitatie prevăzute de prezentul capitol nu se prezintă niciun ofertant, institutia publică implicată poate decide organizarea unei noi licitatii cu strigare.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 27. - Presedintii consiliilor judetene si primarii vor comunica lunar Ministerului Internelor si Reformei Administrativesi Ministerului Sănătătii Publice, prin intermediul prefectului, stadiul procesului de vânzare a spatiilor medicale proprietate privată a statului, aflate în administrarea lor.

Art. 28. - (1) Înstrăinarea prin vânzare a spatiilor si a terenurilor dobândite în conditiile prezentei ordonante de urgentă se poate face prin exercitarea dreptului de preemptiune.

(2) Dreptul de preemptiune la înstrăinarea imobilelor prevăzute la alin. (1) revine doar coproprietarilor, dacă este cazul, si apoi proprietarilor vecini care au calitatea prevăzută la art. 3 alin. (1) si se exercită prin Colegiul Medicilor din România, Colegiul Medicilor Dentisti din România sau Colegiul Farmacistilor din România, după caz.

(3) Proprietarul spatiului si terenului care urmează să fie vândute este obligat să încunostinteze Colegiul Medicilor din România, Colegiul Medicilor Dentisti din România sau Colegiul Farmacistilor din România, după caz, iar acesta va comunica în scris, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, persoanelor prevăzute la alin. (2) despre intentia de vânzare si pret, în termen de cel mult 15 zile de la data când a fost încunostintat.

(4) În termen de cel mult 15 zile, colegiile prevăzute la alin. (3) afisează intentia si pretul de vânzare pe site-urile proprii si la sediul primăriei în a cărei rază se află spatiul medical ce urmează să fie vândut.

(5) Titularii dreptului de preemptiune sunt obligati să se pronunte asupra exercitării acestuia în termen de 30 de zile de la data primirii comunicării.

(6) În situatia în care la împlinirea termenului prevăzut la alin. (5) titularii dreptului de preemptiune nu au comunicat intentia lor de a cumpăra bunurile prevăzute la alin. (1), dreptul de preemptiune se consideră stins, iar spatiul medical si terenul aferent se vând liber.

(7) În cazul în care bunurile se vând liber, proprietarul spatiului si terenului care urmează să fie vândute nu le va putea vinde la un pret mai mic decât cel oferit titularilor dreptului de preemptiune.

Art. 29. - Contractele de vânzare-cumpărare prin care s-a transmis dreptul de proprietate asupra spatiilor medicale si terenurilor aferente fără respectarea dreptului de preemptiune sunt lovite de nulitate relativă.

Art. 30. - (1) Spatiile medicale si terenurile aferente în care functionează unităti medicale înfiintate si organizate potrivit Ordonantei Guvernului nr. 124/1998, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 83/2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 598/2001, care apartin domeniului public al statului trec în domeniul privat al statului si în administrarea Ministerului Sănătătii Publice, prin hotărâre a Guvernului, în conditiile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Se mandatează consiliile judetene, Consiliul General al Municipiului Bucuresti si consiliile locale să întreprindă măsurile necesare pentru vânzarea spatiilor medicale si a terenurilor aferente, prevăzute la alin. (1), în conditiile prezentei ordonante de urgentă.

(3) Inventarierea spatiilor prevăzute la alin. (1) se face conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 31. - Spatiile medicale prevăzute la art. 3 alin. (3) trec în domeniul privat al unitătilor administrativ-teritoriale în conditiile Legii nr. 213/1998, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 32. - (1) Spatiile medicale care intră sub incidenta prezentei ordonante de urgentă si care nu sunt vândute de consiliile judetene sau de consiliile locale sunt amenajate si dotate de către autoritătile administratiei publice locale, în termen de un an de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, conform standardelor stabilite prin ordin al ministrului sănătătii publice.

(2) Sumele necesare amenajării si dotării spatiilor prevăzute la alin. (1) se asigură de la bugetul local al unitătii administrativteritoriale în a cărei rază teritorială se află acestea.

Art. 33. - Încălcarea prevederilor prezentei ordonante de urgentă atrage, după caz, răspunderea disciplinară, administrativă, civilă sau penală, în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare.

Art. 34. - Prezenta ordonantă de urgentă intră în vigoare la 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

p. Ministrul internelor si reformei administrative,

Liviu Radu,

secretar de stat

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 28 mai 2008.

Nr. 68.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind preluarea străzii Stefan cel Mare din domeniul public al orasului Comănesti si din administrarea Consiliului Local al Orasului Comănesti în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. a activitătilor de interes national în domeniul administrării drumurilor nationale,

precum si încadrarea acesteia în categoria functională a drumurilor nationale

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 9 alin. (2) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, al art. 12 si 221 din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 1 alin. (6) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiintarea Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome „Administratia Natională a Drumurilor din România”, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă preluarea străzii Stefan cel Mare, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al orasului Comănesti si din administrarea Consiliului Local al Orasului Comănesti în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. a activitătilor de interes national în domeniul administrării drumurilor nationale, precum si încadrarea acesteia în categoria functională a drumurilor nationale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 2. - Predarea-preluarea străzii prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între Consiliul Local al Orasului Comănesti si Ministerul Transporturilor, prin Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A., în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - Strada Stefan cel Mare din orasul Comănesti, preluată conform art. 1, îsi modifică indicativul conform anexei.

Art. 4. - Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii functionale a drumurilor publice si a drumurilor de utilitate privată deschise circulatiei publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 si 338 bis din 20 iulie 2000, cu modificările si completările ulterioare, se completează în mod corespunzător.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul transporturilor,

Septimiu Buzasu,

secretar de stat

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

p. Ministrul economiei si finantelor,

Cătălin Doica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 14 mai 2008.

Nr. 516.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a străzii Stefan cel Mare care se preia din domeniul public al orasului Comănesti si din administrarea Consiliului Local al Orasului Comănesti în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. a activitătilor de interes national în domeniul administrării drumurilor nationale

 

Denumirea sectorului

de drum care se preia

Persoana juridică

de la care se preia sectorul

de drum

Persoana juridică care preia sectorul de drum

Lungimea

totală

(km)

Indicativ

vechi

Indicativ

nou

Str. Stefan cel Mare

(drum orăsenesc)

Consiliul Local al

Orasului Comănesti

Ministerul Transporturilor - Compania

Natională de Autostrăzi si Drumuri

Nationale din România - S.A.

L = 0,55

Drum orăsenesc

DN 12A

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Institutului National de Expertiză Medicală si Recuperare a Capacitătii de Muncă si a serviciilor teritoriale de expertiză medicală a capacitătii de muncă,

aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.229/2005

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

 

Articol unic. - Regulamentul de organizare si functionare a Institutului National de Expertiză Medicală si Recuperare a Capacitătii de Muncă si a serviciilor teritoriale de expertiză medicală a capacitătii de muncă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.229/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 940 din 21 octombrie 2005, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 4 se introduc două noi alineate, alineatele (2) si (3), cu următorul cuprins:

„(2) Cabinetul de expertiză medicală din structura Centrului Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu si Medicină Preventivă Bucuresti este coordonat din punct de vedere stiintific si metodologic de Casa de Pensii a Municipiului Bucuresti prin INEMRCM si îsi păstrează subordonarea administrativă.

(3) Sfera de competentă a cabinetului de expertiză medicală prevăzut la alin. (2) se stabileste prin decizie comună a directorului executiv al Casei de Pensii a Municipiului Bucuresti si a directorului general al Centrului Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu si Medicină Preventivă Bucuresti.”

2. La articolul 8 alineatul (1), litera b) se modifică si va avea următorul cuprins:

„b) asigură, prin personal propriu sau terti, evaluarea capacitătii de muncă, precum si dispozitive medicale si servicii medicale, în vederea recuperării capacitătii de muncă pentru asiguratii care au suferit accidente de muncă sau boli profesionale si care fac obiectul prevederilor Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă si boli profesionale, cu modificările si completările ulterioare;”.

3. La articolul 8 alineatul (1), după litera l) se introduce o nouă literă, litera m), cu următorul cuprins:

„m) asigură, contra cost, în conditiile prevăzute de legislatia sănătătii în muncă, servicii medicale profilactice, pe bază de contracte încheiate între INEMRCM si beneficiari.”

4. La articolul 8, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) Tarifele pe baza cărora se calculează contravaloarea prestatiilor prevăzute la alin. (1) lit. l) si m) se stabilesc prin decizie a presedintelui CNPAS, la propunerea INEMRCM.”

5. La articolul 9, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) În cadrul INEMRCM se organizează si functionează un comitet director. Componenta si atributiile acestuia se stabilesc prin regulament intern aprobat prin decizie a presedintelui CNPAS.”

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Paul Păcuraru

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

p. Ministrul economiei si finantelor,

Cătălin Doica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 4 iunie 2008.

Nr. 589.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Nr. 67 din 22 ianuarie 2008

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

Nr. 1.645 din 26 mai 2008

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 147/2007

privind rambursarea contravalorii unor servicii de navigatie aeriană pentru zborurile scutite

de la plata tarifelor pentru aceste servicii

 

Având în vedere prevederile art. 3 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 147/2007 privind rambursarea contravalorii unor servicii de navigatie aeriană pentru zborurile scutite de la plata tarifelor pentru aceste servicii, al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările ulterioare, si ale art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Finantelor, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul transporturilor si ministrul economiei si finantelor emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 147/2007 privind rambursarea contravalorii unor servicii de navigatie aeriană pentru zborurile scutite de la plata tarifelor pentru aceste servicii, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul transporturilor,

Septimiu Buzasu,

secretar de stat

p. Ministrul economiei si finantelor

Cătălin Doica,

secretar de stat

 

ANEXĂ

 

NORME

de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 147/2007 privind rambursarea contravalorii unor servicii

de navigatie aeriană pentru zborurile scutite de la plata tarifelor pentru aceste servicii

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezentele norme se aplică categoriilor de aeronave prevăzute la art. 13 alin. (3) si (4) din Codul aerian civil, aprobat prin Ordonanta Guvernului nr. 29/1997, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

 

CAPITOLUL II

Fundamentarea sumelor reprezentând contravaloarea

serviciilor de navigatie aeriană pentru zboruri scutite

 

Art. 2. - Contravaloarea serviciilor de navigatie aeriană de rută prestate de furnizorul de servicii de navigatie aeriană de rută care sunt scutite de la plata tarifelor pentru aceste servicii se rambursează de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor.

Art. 3. - (1) Furnizorul de servicii de navigatie aeriană de rută are obligatia de a prezenta Ministerului Transporturilor propuneri pentru înscrierea în bugetul de stat a sumelor ce reprezintă cheltuieli ce urmează a fi rambursate, în vederea cuprinderii

acestora în bugetul ministerului, în termenele stabilite de Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare.

(2) Anual, în etapa de elaborare a proiectului bugetului de stat, furnizorul de servicii de navigatie aeriană de rută fundamentează sume necesare de la bugetul de stat, corespunzător costurilor prognozate pentru zborurile exceptate.

(3) Ministerul Transporturilor, în calitate de ordonator principal de credite, transmite furnizorului de servicii de navigatie aeriană de rută sumele aprobate în bugetul de stat pentru anul respectiv, cu defalcare pe trimestre.

 

CAPITOLUL III

Solicitarea sumelor de la bugetul de stat reprezentând rambursarea contravalorii serviciilor de navigatie aeriană

pentru zborurile scutite de la plata tarifelor pentru aceste servicii

 

Art. 4. - (1) Pentru rambursarea contravalorii serviciilor de navigatie aeriană pentru zborurile scutite de la plata tarifelor, zboruri efectuate în luna curentă si regularizările aferente zborurilor efectuate în lunile anterioare, furnizorul de servicii de navigatie aeriană de rută va întocmi lunar, în 3 exemplare:

a) formularul prevăzut în anexa nr. 1 la prezentele norme „Situatia veniturilor facturate de EUROCONTROL pentru luna ........ anul .........”. Formularul se completează exclusiv cu contravaloarea prestatiilor pentru zborurile scutite, prin

extragerea acestora din centralizatorul întocmit pe baza documentelor primite lunar de la EUROCONTROL;

b) formularul prevăzut în anexa nr. 2 la prezentele norme „Decont privind rambursarea de la bugetul de stat a contravalorii serviciilor de navigatie aeriană pentru zborurile scutite de la plata tarifelor pentru aceste servicii”.

(2) Furnizorul de servicii de navigatie aeriană de rută va solicita Ministerului Transporturilor - Directia generală economică si buget, în scris, sub semnătura conducătorului unitătii, rambursarea contravalorii serviciilor de navigatie aeriană pentru zborurile scutite de la plata tarifelor, anexând formularele prevăzute la alin. (1) până la data de 28 a fiecărei luni, în vederea analizării sumelor solicitate pentru luna anterioară celei în care se solicită deschiderea de credite si a întocmirii cererii de deschidere a creditelor bugetare.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii finale

 

Art. 5. - (1) Formularul prevăzut în anexa nr. 2 „Decont privind rambursarea de la bugetul de stat a contravalorii unor servicii de navigatie aeriană pentru zborurile scutite de la plata tarifelor pentru aceste servicii” constituie documentul în baza căruia se aprobă de către ordonatorul principal de credite înregistrarea în contabilitatea Ministerului Transporturilor a sumelor rambursate furnizorului de servicii de navigatie aeriană de rută, prin bugetul Ministerului Transporturilor, potrivit art. 2.

(2) Rambursarea contravalorii serviciilor de navigatie aeriană pentru zborurile scutite de la plata tarifelor pentru aceste servicii aferente lunilor noiembrie si decembrie se va efectua din fondurile bugetare ale anului următor.

(3) Rambursarea sumelor de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, se acordă pe baza datelor prezentate sub responsabilitatea furnizorului de servicii de navigatie aeriană de rută, aprobată de ordonatorul principal de credite pentru încadrarea în cheltuielile bugetare aprobate annual cu această destinatie.

Art. 6. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentele norme.

 

ANEXA Nr. 1

la norme

 

Situatia veniturilor facturate de EUROCONTROL pentru luna ........ anul ........

 

Nr. crt.

Numele clientului

Luna prestatiei

Valoarea prestatiei nationale exceptate

(euro)

0

1

2

3

TOTAL GENERAL

 

 

 

 

NOTĂ

Se completează numai prestatiile aferente zborurilor scutite de la plata tarifelor.

 

Director general,

............................

Director general adjunct economic si financiar,

...............................................

 

ANEXA Nr. 2

la norme

 

Decont privind rambursarea de la bugetul de stat a contravalorii serviciilor de navigatie aeriană pentru zborurile scutite de la plata tarifelor pentru aceste servicii

din luna ........ anul ........

 

A. Servicii de rută/zboruri exceptate

 

Nr. crt.

luna/anul

Categoria de zboruri

exceptate *)

Nr. unitătilor de servicii

de rută

Tariful unitar de rută

(lei)

Contravaloarea

(lei)

0

1

2

3

4

5=3*4

 

 

 

 

 

 

TOTAL A

 

 

 

 

 

 

Tabelul A cuprinde centralizatorul prestatiilor exceptate efectuate în luna de referintă, grupate pe categoriile de zboruri exceptate.

Determinarea contravalorii prestatiilor exceptate se va efectua în moneda natională, prin înmultirea numărului de unităti de servicii exceptate, pe fiecare categorie, cu tariful unitar, exprimat în moneda natională.

 

B. Regularizări pentru lunile anterioare**)

 

Nr. crt.

luna/anul

Valoarea regularizării

(euro)

Cursul de schimb

Contravaloarea

(lei)

0

1

2

3

4=2*3

 

 

 

 

 

TOTAL B

 

 

 

 

 

Tabelul B cuprinde regularizările efectuate în luna de referintă pentru prestatii efectuate în perioade anterioare. Pentru aceste regularizări determinarea contravalorii prestatiilor exceptate se va efectua în moneda natională, prin înmultirea contravalorii în euro a sumelor regularizate cu cursul de schimb în vigoare la finele lunii pentru care este calculată regularizarea.

 

TOTAL GENERAL = TOTAL A+TOTAL B

 


*) Zborurile vor fi grupate pe categoriile de zboruri exceptate stabilite de EUROCONTROL.

**) Regularizări comunicate de EUROCONTROL prin situatiile lunare transmise.

 

Certificăm pe propria răspundere legalitatea, necesitatea, oportunitatea, realitatea si exactitatea datelor înscrise.

 

Director general,

............................

Director general adjunct economic si financiar,

...............................................

Vizat

pentru controlul financiar preventiv-propriu

Ordonator principal de credite,

.........................................

Directia generală aviatie civilă

Director general,

.................................

Directia generală economică si buget

Director general,

...............................................

 

MINISTERUL PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI SI MIJLOCII, COMERT, TURISM SI PROFESII LIBERALE

 

ORDIN

privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului pentru sprijinirea transferului afacerilor

 

Având în vedere prevederile anexei nr. 3/21 la Legea bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007, cu modificările ulterioare, ale art. 25 alin. (1) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiintării si dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 26 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, cu modificările si completările ulterioare, precum si prevederile art. 4 lit. B pct. 1 si 2 din Hotărârea Guvernului nr. 387/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 5 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 387/2007, cu modificările ulterioare,

ministrul pentru întreprinderi mici si mijlocii, comert, turism si profesii liberale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Procedura de implementare a Programului pentru sprijinirea transferului afacerilor, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare în termen de 10 zile de la data publicării.

 

p. Ministrul pentru întreprinderi mici si mijlocii, comert, turism si profesii liberale,

Lucia Nora Morariu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 30 mai 2008.

Nr. 722.

 

ANEXĂ

 

PROCEDURA

de implementare a Programului pentru sprijinirea transferului afacerilor

 

1. Obiectivul Programului

Obiectivul Programului pentru sprijinirea transferului afacerilor, denumit în continuare Program, îl constituie asigurarea continuitătii ideilor si practicilor comerciale pentru mentinerea locurilor de muncă si stimularea activitătilor economice. Astfel, în scopul sprijinirii transferului, Ministerul pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale (MIMMCTPL) a elaborat prezentul program, prin care se vor sustine integral cheltuielile cu privire la taxele si tarifele necesare realizării transferului afacerilor (conform art. 21 din

Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiintării si dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii, cu modificările si completările ulterioare).

2. Bugetul Programului

Bugetul alocat Programului, din fonduri nationale, pentru anul bugetar 2008 este de 200.000 lei, sumă ce va fi utilizată pentru acordarea alocatiilor financiare nerambursabile.

3. Beneficiari eligibili

3.1. Pot beneficia de alocatii financiare nerambursabile în cadrul Programului operatorii economici - întreprinderi mici si mijlocii (societăti comerciale/societăti cooperative/persoane fizice care desfăsoară activităti economice în mod independent) care îndeplinesc cumulativ la data solicitării următoarele criterii de eligibilitate:

a) sunt persoane juridice (societăti comerciale/societăti cooperative) sau persoane fizice care desfăsoară activităti economice în mod independent;

b) au capital social integral privat;

c) au cel putin o lună de la data înfiintării;

d) nu au datorii la bugetul general consolidat si la bugetele locale, atât pentru sediul social/profesional, cât si pentru toate punctele de lucru;

e) au o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau detin active totale care nu depăsesc echivalentul în lei a 43 milioane euro, la finele anului fiscal anterior (prin active totale se întelege active imobilizate plus active circulante plus cheltuieli în avans);

f) au un număr mediu anual de salariati cuprins între 1 si 249 inclusiv, în anul fiscal anterior (cu exceptia persoanelor fizice care desfăsoară activităti economice în mod independent);

g) au sediul social/profesional, sunt înregistrate la oficiul registrului comertului si îsi desfăsoară activitatea pe teritoriul României;

h) nu sunt în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, insolventă, faliment sau suspendare temporară a activitătii;

i) nu sunt în dificultate, în conformitate cu Comunicarea Comisiei - Linii directoare comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea firmelor în dificultate, publicată în JOCE nr. 244/2004;

j) le-au fost cedate cu titlu gratuit în anul 2008 întreprinderea si fondul de comert, conform sectiunii a 7-a „Transferul întreprinderilor mici si mijlocii” din Legea nr. 346/2004, cu modificările si completările ulterioare, cu conditia mentinerii continuitătii existentei firmei si a activitătii comerciale.

3.2. Conditiile transferului afacerii:

(1) Transferul întreprinderilor mici si mijlocii reprezintă transmiterea de către titular a afacerii, respectiv a fondului de comert, în scopul asigurării continuării existentei si activitătii comerciale a întreprinderii, de regulă în cadrul aceleiasi familii, cu titlu gratuit; sunt membri ai familiei: sotul, sotia si copiii acestora.

(2) Prin exceptie, facilitătile privind transferul întreprinderilor mici si mijlocii către terti, persoană fizică sau altă întreprindere, se aplică, în conditiile prevăzute de lege, doar în cazurile în care există o imposibilitate de transmitere a afacerii în cadrul aceleiasi familii.

(3) Transferul afacerii în cazul persoanelor fizice care desfăsoară activităti economice în mod independent se realizează în cadrul aceleiasi familii, în baza declaratiilor pe propria răspundere ale titularului autorizatiei si cesionarului, în cazul cedării afacerii cu titlu gratuit, în timpul vietii titularului autorizatiei, sau în baza declaratiei cesionarului, în cazul decesului titularului autorizatiei.

(4) Prin exceptie, în cazurile în care există o imposibilitate de transmitere a afacerii în cadrul aceleiasi familii în scopul asigurării continuitătii activitătii economice, este posibil transferul către terti în baza declaratiei pe propria răspundere a titularului autorizatiei sau a cesionarului acestuia (după caz) si a tertului care va continua activitatea economică autorizată a se desfăsura în mod independent.

3.3. Nu pot beneficia de alocatii financiare nerambursabile în cadrul prezentului program, întreprinderile mici si mijlocii care au primit, cumulat pe parcursul ultimilor 3 ani fiscali (2 ani fiscali precedenti si anul fiscal în curs), ajutoare de minimis (din surse publice nationale sau din surse comunitare) în valoare totală de 200.000 euro; cei care vor depăsi acest prag prin însumarea alocatiei financiare nerambursabile acordate prin Program cu alte ajutoare de minimis primite în ultimii 3 ani fiscali pot beneficia de finantare până la atingerea plafonului de 200.000 euro.

3.4. Sunt excluse de la finantare întreprinderile mici si mijlocii care au ca obiect principal de activitate unul dintre următoarele domenii:

- activităti de pescuit si acvacultură, acoperite de Regulamentul Consiliului (CE) nr. 104/2000 privind organizarea pietelor produselor de pescuit si acvacultură;

- activităti legate de productia primară a produselor agricole enumerate în anexa nr. 1 la Tratatul instituind Comunitatea Europeană;

- activităti de procesare si marketing al produselor agricole listate în anexa nr.1 la Tratatul instituind Comunitatea Europeană, în următoarele cazuri:

a) când cuantumul ajutorului este stabilit pe baza pretului sau a cantitătii produselor de acest tip cumpărate de la producătorii primari sau puse pe piată de operatorii economici respectivi;

b) când ajutorul este conditionat de a fi partial sau integral cedat producătorilor primari (fermieri);

- activităti legate de export către state terte sau state membre, si anume ajutoarele legate direct de cantitătile exportate, de crearea si functionarea unei retele de distributie sau pentru alte cheltuieli curente legate de activitatea de export;

- ajutoarele destinate utilizării produselor nationale în detrimentul celor importate;

- sectorul carbonifer, asa cum este definit în Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.407/2002 privind ajutorul de stat pentru industria carboniferă;

- sectorul transporturilor rutiere, dacă ajutorul este destinat achizitionării de mijloace de transport rutiere.

4. Tipuri de ajutor financiar

4.1. Prin Program se sustin integral, prin alocatie financiară nerambursabilă, cheltuielile efectuate de societăti comerciale/societăti cooperative/persoane fizice care desfăsoară activităti economice în mod independent, pentru plata următoarelor taxe si tarife:

a) taxele si tarifele pentru operatiunile de înscriere a modificărilor efectuate de către Oficiul National al Registrului Comertului, prin oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale, pentru înregistrarea transferului întreprinderii mici sau mijlocii, precum si tarifele pentru serviciile de asistentă prestate de oficiile registrului comertului, pentru modificările necesare punerii în aplicare a transferului întreprinderii;

b) taxele pentru publicarea, în extras, în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a încheierii de modificare ca rezultat al transferului întreprinderii, pronuntată de judecătorul-delegat la oficiile registrului comertului de pe lângă tribunal;

c) taxele de timbru pentru activitatea notarială, aferente actelor, în cazul cărora este prevăzută obligativitatea încheierii acestora în formă autentică, necesare operării transferului întreprinderii;

d) taxele de timbru pentru cedarea cu titlu gratuit a întreprinderii, fondului de comert, în scopul asigurării transferului întreprinderii mici sau mijlocii.

4.2. În cazul beneficiarilor persoane fizice care desfăsoară activităti economice în mod independent si care au efectuat transferul afacerii înainte de intrarea în vigoare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăsurarea activitătilor economice de către persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale si întreprinderi familiale, se sustin integral:

a) taxele pentru înregistrarea de către primării a modificărilor autorizatiei emise pentru desfăsurarea de activităti economice în mod independent, constând în înlocuirea titularului autorizatiei cu cesionarul;

b) taxele si tarifele pentru operatiunile de înregistrare a modificărilor autorizatiei respective, efectuate de Oficiul National al Registrului Comertului prin oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale;

c) tarifele pentru operatiunile efectuate de Biroul unic din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului;

d) tarifele pentru serviciile de asistentă prestate de Oficiul National al Registrului Comertului.

4.3. Cheltuielile enumerate la pct. 4.1 si 4.2 sunt considerate eligibile în cadrul Programului, dacă au fost efectuate în cursul anului 2008.

5. Conditii de eligibilitate

(1) Pentru a beneficia de facilitătile prevăzute la pct. 4.1 sau 4.2, aplicantii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele:

a) conditiile privind transferul întreprinderilor mici si mijlocii, prin cedarea cu titlu gratuit a întreprinderii si fondului de comert în cadrul aceleiasi familii sau, după caz, conditiile pentru transferul întreprinderilor mici si mijlocii către terti;

b) să asigure mentinerea în functiune a afacerii, cu continuarea ideilor si practicilor comerciale si cu mentinerea locurilor de muncă pe o perioadă de minimum 3 ani de la data transferului;

c) să li se fi transferat întreprinderea si fondul de comert în anul 2008, cu titlu gratuit, conform sectiunii a 7-a „Transferul întreprinderilor mici si mijlocii” din Legea nr. 346/2004, cu modificările si completările ulterioare, cu conditia mentinerii continuitătii existentei firmei si a activitătii comerciale.

(2) Facilitătile referitoare la transferul întreprinderilor mici si mijlocii, prevăzute în Legea nr. 346/2004, cu modificările si completările ulterioare, se acordă o singură dată în cursul unui an fiscal.

(3) În cazul în care în următorii 3 ani de la primirea alocatiei financiare nerambursabile (AFN) prin Program intervine încetarea activitătii din cauza unei culpe grave a persoanelor cărora li s-a încredintat conducerea afacerii sau săvârsirii unor infractiuni de către acestea ori o reducere mai mare de 50% a numărului de personal (în cazul societătilor comerciale/ cooperative), beneficiarul ajutorului are obligatia restituirii integrale a sumelor acordate prin Program.

6. Derularea Programului

6.1. - (1) Programul se finantează din bugetul pe anul 2008 al MIMMCTPL, care are responsabilităti de îndrumare metodologică si de administrare a aplicatiei on-line pentru înscrierea în Program.

(2) Programul se derulează prin oficiile teritoriale pentru întreprinderi mici si mijlocii si cooperatie (OTIMMC); OTIMMC este administrator al Programului si are responsabilităti în implementarea acestuia si în gestionarea fondurilor (anexa nr.10 la prezenta procedură).

6.2. În vederea administrării corespunzătoare a Programului (selectie, evaluare si monitorizare), în cadrul OTIMMC se constituie Unitatea de Implementare a Programului, denumită în continuare UIP; numărul de persoane, atributiile si responsabilitătile vor fi stabilite prin decizie a directorului executiv al oficiului teritorial pentru întreprinderi mici si mijlocii si cooperatie.

6.3. Pentru acordarea AFN se constituie o unitate de plată la nivelul fiecărui OTIMMC; structura organizatorică, numărul de persoane, atributiile si responsabilitătile vor fi stabilite prin decizie a directorului executiv al oficiului teritorial pentru întreprinderi mici si mijlocii si cooperatie.

6.4. OTIMMC demarează implementarea Programului în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării ordinului ministrului pentru întreprinderi mici si mijlocii, comert, turism si profesii liberale în Monitorul Oficial al României, Partea I (sau la data specificată în ordin).

6.5. Participarea la Program se face prin cerere deschisă cu depunere continuă, iar selectarea beneficiarilor eligibili se face continuu (prin „procedura simplificată continuă”), în limita bugetului Programului, pentru operatorii economici care îndeplinesc cumulativ prevederile pct. 3 din prezenta procedură.

7. Procedura de solicitare a acordului de principiu pentru finantare

7.1. Beneficiarii eligibili trebuie să obtină un acord de principiu pentru finantare în cadrul Programului, în vederea decontării costurilor pentru transferul afacerii.

7.2. În vederea obtinerii acordului de principiu al finantării, operatorul economic va completa si va transmite OTIMMC din raza teritorială în care îsi desfăsoară activitatea o cerere-tip de acord de principiu pentru finantare (anexa nr. 1 la prezenta procedură).

7.3. Cererea-tip de acord de principiu pentru finantare poate fi procurată de la sediul OTIMMC din raza teritorială în care îsi desfăsoară activitatea, fiind disponibilă si pe pagina de internet la adresa: www.mimmc.ro.

7.4. Cererea-tip de acord de principiu pentru finantare se completează în limba română prin tehnoredactare si poartă semnătura în original a reprezentantului legal sau a împuternicitului operatorului economic, caz în care se anexează împuternicirea în original, semnată si stampilată de reprezentantul legal al operatorului economic.

7.5. - (1) Cererea-tip de acord de principiu pentru finantare, completată si însotită de documentele justificative prevăzute la pct.8.1, va fi transmisă prin postă sau va fi depusă prin delegat, în plic sigilat, la sediul OTIMMC de care apartine judetul în care este înregistrată firma solicitantă (Lista sediilor OTIMMC este cuprinsă în anexa nr. 10 la prezenta procedură), în conformitate cu opisul prezentat în anexa nr.9 la prezenta procedură.

(2) Întreaga documentatie va fi depusă în 3 exemplare: un exemplar original si două fotocopii certificate, care vor fi folosite pentru evaluarea de către UIP din cadrul OTIMMC. Toate cele 3 exemplare vor fi puse într-un plic sigilat si vor fi transmise prin postă sau depuse personal la sediile oficiilor teritoriale pentru întreprinderi mici si mijlocii si cooperatie de care apartine judetul în care este înregistrată firma solicitantă (anexa nr. 10 la prezenta procedură).

7.6. - (1) Pe plicul sigilat de către solicitant, indiferent dacă depunerea acestuia se face personal sau prin postă, se vor mentiona în mod obligatoriu următoarele informatii:

a) la rubrica „destinatar”:

- oficiul teritorial pentru întreprinderi mici si mijlocii si cooperatie - adresa; pentru Unitatea de Implementare a Programului multianual pe perioada 2008-2011 pentru sprijinirea transferului afacerilor;

b) la rubrica „expeditor”:

- denumirea completă a firmei solicitante;

- nr. de înregistrare în registrul comertului;

- CUI/codul de înregistrare fiscală;

- suma alocatiei financiare nerambursabile solicitate;

- adresa solicitantului, inclusiv judetul.

(2) Formularul cererii-tip de acord de principiu pentru finantare poate fi obtinut de la sediul MIMMCTPL, de la sediile oficiilor teritoriale pentru întreprinderile mici si mijlocii si cooperatie, precum si de pe pagina de internet, la adresa www.mimmc.ro, sau din Monitorul Oficial al României, Partea I.

(3) Cererile si toate celelalte documente, copii certificate, declaratii pe propria răspundere poartă stampila solicitantului si semnătura în original a reprezentantului legal ori a împuternicitului operatorului economic.

(4) Cererile si celelalte documente vor fi semnate de aceeasi persoană (reprezentant legal sau împuternicit) si se completează în limba română, prin tehnoredactare.

(5) Prin copie certificată, în cadrul Programului, se întelege fotocopie cu stampila operatorului economic, semnătura reprezentantului legal/împuternicitului si mentiunea „conform cu originalul”.

8. Documente necesare

Beneficiarii eligibili vor trimite cererea-tip de acord de principiu pentru finantare însotită de următoarele documente justificative, îndosariate:

a) certificat constatator în original, emis de oficiul registrului comertului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială îsi are sediul operatorul economic, în care să se mentioneze următoarele informatii: datele de identificare, codul unic de înregistrare, reprezentantii legali ai operatorului economic, domeniul de activitate principal si domeniile de activitate secundare, sediul social, sediile secundare, punctele de lucru, filialele, sucursalele, subunitătile societătii, structura actionariatului, situatia societătii (dacă este în stare de functionare, dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, insolventă, faliment sau suspendare temporară a activitătii), emis cu maximum 30 de zile înainte de data depunerii cererii-tip de acord de principiu pentru finantare în cadrul Programului;

dacă nu există sedii secundare, puncte de lucru, filiale, sucursale, subunităti ale societătii, să se specifice în certificatul constatator;

b) declaratia pe propria răspundere privind încadrarea în categoria întreprinderilor mici si mijlocii pentru anul fiscal 2007, cuprinzând cifra de afaceri anuală netă, valoarea activelor totale si numărul mediu anual de salariati, conform prevederilor Legii nr. 346/2004, cu modificările si completările ulterioare (anexele nr. 2 si 3 la prezenta procedură, după caz);

c) declaratia pe propria răspundere privind forma juridică a solicitantului, în cazul persoanelor fizice care desfăsoară activităti economice în mod independent;

d) certificate fiscale, în termen de valabilitate, în original sau în copie legalizată, emise conform prevederilor legale, privind îndeplinirea obligatiilor exigibile de plată a impozitelor, taxelor si datoriilor la bugetul general consolidat, atât pentru sediul social, cât si pentru toate punctele de lucru;

e) certificate de atestare fiscală, în termen de valabilitate, în original sau în copie legalizată, emise conform prevederilor legale privind îndeplinirea obligatiilor exigibile de plată a impozitelor, taxelor si datoriilor la bugetele locale, atât pentru sediul social, cât si pentru toate punctele de lucru;

f) copie certificată (stampilată si semnată de reprezentantul legal) a autorizatiei pentru beneficiarii prevăzuti la pct.4.2 din prezenta procedură;

g) împuternicire semnată si stampilată de reprezentantul legal al societătii solicitante, în cazul în care o altă persoană decât acesta semnează cererea-tip;

h) copie certificată a buletinului/cărtii de identitate al/a persoanei autorizate să semneze cererea-tip sau al/a celei împuternicite, după caz;

i) angajamentul beneficiarului transferului privind mentinerea activitătii întreprinderii (denumire firmă si activitate, respectiv cod CAEN) si a numărului de salariati pe o perioadă de minimum 3 ani (declaratie pe propria răspundere);

j) declaratie pe propria răspundere din care să rezulte motivul pentru care întreprinderea nu a fost transferată unui membru al familiei (în cazul în care transferul s-a realizat către un tert);

k) opis cu documentele depuse pentru obtinerea acordului de principiu pentru finantare (anexa nr. 9 la prezenta procedură - sectiunea A).

9. Procedura de înregistrare, evaluare si selectie a beneficiarilor

9.1. UIP constituită la nivelul fiecărui OTIMMC este compusă din reprezentantii acestuia, în scopul evaluării solicitărilor si implementării Programului pentru anul în curs.

9.2. Plicul sigilat continând cererea-tip de acord de principiu pentru finantare si documentele justificative îndosariate va fi înregistrat la sediul OTIMMC în Registrul unic electronic al Programului, mentionându-se data primirii si numărul de înregistrare, date care vor fi transcrise inclusiv pe plicul sigilat depus de către solicitant.

9.3. - (1) Solicitările vor fi analizate, evaluate si selectate în limita bugetului alocat Programului, în baza verificării cererii-tip de acord de principiu pentru finantare si a documentelor prevăzute la punctele anterioare.

(2) OTIMMC - UIP va efectua procesul de evaluare a cererii-tip de acord de principiu pentru finantare, însotită de toate documentele justificative, în ordinea înregistrării documentelor în Registrul unic electronic al Programului.

9.4. - (1) Solicitantilor selectati pentru finantare UIP din cadrul OTIMMC le va transmite prin fax sau postă, după caz, o notificare privind acordul de principiu pentru finantare, conform anexei nr.4 la prezenta procedură, si un contract de finantare.

(2) Beneficiarul va transmite către OTIMMC - UIP contractul de finantare semnat, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii acestuia de către beneficiar (dată prevăzută în confirmarea de primire restituită expeditorului).

9.5. În cazul în care cererea-tip de acord de principiu pentru finantare nu este completată corect sau nu este însotită de toate documentele necesare sau există neconcordante în informatiile furnizate, solicitantii vor primi scrisoare de înstiintare a respingerii cererii-tip de finantare.

9.6. MIMMCTPL/OTIMMC-coordonator UIP are obligatia de a face publică epuizarea bugetului alocat Programului pentru anul bugetar în curs, dată de la care nu se mai înregistrează cereri-tip de acord de principiu pentru finantare.

9.7. Data limită de depunere a cererii-tip de acord de principiu pentru finantare este 31 octombrie 2008, în conditiile neepuizării până la această dată a bugetului alocat Programului.

 

NOTĂ: Beneficiarul poate transmite către OTIMMC - UIP, anexate la contractul de finantare, si documentele pentru acordarea alocatiei financiare nerambursabile, mentionate la pct.10.

 

10. Acordarea alocatiei financiare nerambursabile

10.1. Alocatia financiară nerambursabilă va fi eliberată solicitantilor care au fost selectati, au primit notificarea si au transmis contractul semnat.

10.2. - (1) Acordarea alocatiei financiare nerambursabile se face pe baza unei cereri-tip de eliberare a alocatiei financiare nerambursabile, prezentată în anexa nr. 5 la procedură, pe care solicitantul selectat trebuie să o transmită la OTIMMC – UIP prin postă sau curier, însotită de următoarele documente îndosariate:

a) formularul de decont (anexa nr.6 la procedură) completat cu cheltuielile efectuate;

b) documentele justificative (facturi, chitante) în original si în copie certificată, în ordinea cheltuielilor efectuate, asa cum au fost completate în formularul de decont;

c) angajamentul solicitantului/persoanei juridice/persoanei fizice care desfăsoară activităti economice în mod independent de a raporta efectele participării la Program pe o perioadă de 3 ani, începând cu anul 2009, către UIP din cadrul OTIMMC, conform formularului prevăzut în anexa nr. 8 la prezenta Procedură;

d) opisul tuturor documentelor depuse în vederea eliberării alocatiei financiare nerambursabile, conform anexei nr. 9 - sectiunea B.

(2) Întreaga documentatie va fi depusă în 3 exemplare: un exemplar original si două fotocopii certificate. Toate cele 3 exemplare vor fi puse într-un plic sigilat si vor fi transmise prin postă sau depuse personal la sediul oficiilor teritoriale pentru întreprinderi mici si mijlocii si cooperatie (anexa nr. 10 la prezenta procedură).

(3) Pe plicul sigilat de către solicitant, indiferent dacă depunerea acestuia se face personal sau prin postă, se vor mentiona în mod obligatoriu următoarele informatii:

a) la rubrica „destinatar”:

- oficiul teritorial pentru întreprinderi mici si mijlocii si cooperatie - adresa;

- Unitatea de Implementare a Programului multianual pe perioada 2008-2011 pentru sprijinirea transferului afacerilor;

b) la rubrica „expeditor”:

- denumirea completă a firmei solicitante;

- nr. de înregistrare în registrul comertului;

- CUI/codul de înregistrare fiscală;

- suma alocatiei financiare nerambursabile solicitate;

- adresa solicitantului, inclusiv judetul.

10.3. - (1) Beneficiarul este obligat să depună Cererea de eliberare a alocatiei financiare nerambursabile în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data semnării contractului de finantare de către ambele părti sau să trimită cerere de renuntare.

(2) Solicitantul care nu va transmite cererea de eliberare a alocatiei financiare nerambursabile sau cerere de renuntare nu va mai putea beneficia de alocatii financiare nerambursabile în cadrul Programului, pe toată durata derulării acestuia.

10.4. Cheltuielile eligibile pentru care se vor aloca fonduri din cadrul Programului vor fi certificate de reprezentantul OTIMMC, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii cererii-tip de eliberare a alocatiei financiare nerambursabile.

10.5. Originalul si o copie a dosarului de eliberare a alocatiei financiare nerambursabile, însotite de contractul de finantare aprobat de UIP, vor fi transmise Unitătii de plată din cadrul OTIMMC.

10.6. Termenul-limită pentru depunerea cererii-tip de eliberare a alocatiei financiare nerambursabile, completată, este 30 noiembrie 2008.

10.7. Decontarea se face într-o singură transă; nu se acceptă deconturi de cheltuieli prin efectuarea de plăti compensatorii între părtile contractante.

10.8. - (1) Virarea efectivă a sumei care constituie alocatia financiară nerambursabilă se face de către OTIMMC pe baza analizei setului de documente depuse, pentru operatorii economici care îndeplinesc toate conditiile de eligibilitate, în contul care cuprinde grupul de cifre (5070), deschis la Trezoreria Statului în a cărei rază teritorială îsi au sediul sau la care sunt luati în evidentă fiscală, în termen de 30 zile lucrătoare de la înregistrarea cererii-tip de eliberare a alocatiei financiare nerambursabile la OTIMMC.

(2) Documentele originale vor fi restituite solicitantilor fie prin ridicarea lor de către operatorii economici de la sediul OTIMMC, fie prin expediere prin postă cu confirmare de primire, la cererea expresă a solicitantului, după verificarea conformitătii copiilor si virarea efectivă a sumei reprezentând alocatia financiară nerambursabilă.

(3) Procedura de transfer al fondurilor aferente Programului de la MIMMCTPL către OTIMMC se stabileste prin ordin al ministrului pentru întreprinderi mici si mijlocii, comert, turism si profesii liberale, în termen de 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Procedurii de implementare a Programului.

10.9. Beneficiarii alocatiilor financiare nerambursabile au obligatia de a raporta efectele participării la Program către UIP din cadrul OTIMMC - coordonator UIP, pe o perioadă de 3 ani începând cu anul următor acordării alocatiei financiare nerambursabile, prin completarea si transmiterea prin postă sau fax a formularului de raportare tehnică prevăzut în anexa nr. 8 la prezenta procedură. Perioada de transmitere a formularului de raportare tehnică este 1-30 aprilie a anului următor expirării exercitiului financiar de referintă; în cazul neîndeplinirii acestei prevederi, operatorul economic nu va mai putea beneficia de niciunul dintre programele de finantare derulate de către MIMMCTPL, pentru o perioadă de 3 ani.

11. Monitorizare si control

11.1. Reprezentantii MIMMCTPL si cei ai oficiilor teritoriale pentru întreprinderi mici si mijlocii si cooperatie au dreptul să verifice atât la sediul operatorilor economici, cât si al furnizorilor, veridicitatea si conformitatea declaratiilor, activitătilor si cheltuielilor făcute în cadrul Programului. Beneficiarul alocatiei trebuie să accepte si să faciliteze controlul reprezentantului MIMMCTPL ori ai OTIMMC asupra conformitătii declaratiilor si respectării angajamentelor făcute, la solicitarea alocatiei financiare nerambursabile acordate prin Program.

11.2. În cazul în care, în urma controalelor efectuate de reprezentantii MIMMCTPL ori ai OTIMMC sau la sesizarea organelor de control abilitate ale statului, se constată că beneficiarii au făcut declaratii incomplete si/sau neconforme cu realitatea sau nu si-au respectat angajamentele pentru a obtine alocatia financiară nerambursabilă, acestia au obligatia de a rambursa sumele primite, cu dobânzile si penalitătile aferente, calculate la data constatării.

11.3. Procedura de monitorizare si control, cuprinzând atributiile si responsabilitătile celor care vor implementa Programul, se aprobă în termen de maximum 90 de zile de la intrarea în vigoare a Procedurii de implementare a Programului, prin ordin al ministrului pentru întreprinderi mici si mijlocii, comert, turism si profesii liberale.

11.4. Componenta nominală a echipelor care efectuează monitorizarea si controlul se aprobă prin decizie a directorului executiv al OTIMMC sau prin ordin al ministrului pentru întreprinderi mici si mijlocii, comert, turism si profesii liberale, după caz.

12. Cererea-tip de renuntare totală/partială la finantare

12.1. - (1) În cazul în care beneficiarii eligibili renuntă la finantare pentru una sau mai multe activităti pentru care OTIMMC - coordonator UIP a transmis solicitantilor Notificarea privind acordul de principiu pentru finantare, acestia au obligatia de a transmite la OTIMMC - coordonator UIP prin postă sau curier cererea-tip de renuntare totală/partială la finantare, conform anexei nr. 7 la prezenta procedură.

(2) Solicitantii vor beneficia de alocatie financiară nerambursabilă pentru activitătile si cheltuielile rămase nemodificate, în urma cererii de renuntare totală/partială la finantare, formulată conform alin. (1).

(3) În cursul derulării Programului nu se admit suplimentări de finantare pentru activitătile notificate.

12.2. Cererea-tip de renuntare totală/partială la finantare, pentru care există acordul de principiu, se completează în limba română si poartă semnătura în original a reprezentantului legal sau a împuternicitului beneficiarului eligibil. Completarea acestei cereri se face prin tehnoredactare.

13. Prevederi referitoare la ajutorul de minimis

13.1. Beneficiarul finantării nerambursabile, în cererea prevăzută la anexa nr.1 la prezenta procedură - sectiunea C, va da o declaratie privind ajutoarele de stat si ajutoarele de minimis, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.998/2006 privind aplicarea art. 87 si 88 ale Tratatului CE, publicat în JOCE nr. 379/2006, de care a beneficiat pe parcursul ultimilor 2 ani fiscali si al anului fiscal în curs.

13.2. Ajutorul de minimis se va cumula cu alte ajutoare de stat pentru aceleasi costuri eligibile; dacă acesta depăseste nivelul intensitătii fixat în conformitate cu prevederile Regulamentului privind exceptările în bloc sau printr-o decizie adoptată de Comisia Europeană, ajutorul de minimis nu se va acorda. Operatorii economici care vor depăsi acest prag prin însumarea alocatiei financiare nerambursabile acordate prin Program cu alte ajutoare de minimis primite în ultimii 3 ani fiscali pot beneficia de finantare până la atingerea plafonului de 200.000 euro.

13.3. OTIMMC va acorda un ajutor de minimis după ce va verifica pe baza declaratiei pe propria răspundere a operatorului economic că este respectată regula cumulului, precum si faptul că suma totală a ajutoarelor de minimis primite pe parcursul unei perioade de 3 ani fiscali, inclusiv anul fiscal în curs, fie din surse ale statului sau ale autoritătilor locale, fie din surse comunitare, nu depăseste pragul de 200.000 euro.

13.4. OTIMMC, prin unitătile de plată create în cadrul acestora, vor realiza si mentine o evidentă a ajutoarelor acordate în baza Programului, astfel încât să fie posibilă identificarea valorii, momentului acordării, modalitătile de acordare, provenienta finantării, durata si metoda de calcul ale ajutoarelor acordate. Această evidentă va fi păstrată de către OTIMMC timp de 10 ani de la data ultimei alocări în cadrul Programului.

13.5. Operatorii economici beneficiari de ajutor în cadrul Programului vor tine o evidentă specifică a ajutoarelor primite conform prezentei scheme, a altor scheme de minimis si a altor ajutoare de stat. Acestia sunt obligati să arhiveze evidenta specifică si să o păstreze o perioadă de 10 ani.

13.6. Monitorizarea acestei scheme de ajutor revine OTIMMC, prin unitătile de plată create la nivelul fiecăruia dintre ele, care vor transmite Consiliului Concurentei informatiile necesare în vederea întocmirii inventarului ajutoarelor de stat, raportului anual privind ajutoarele de stat acordate în România si a Registrului ajutoarelor de minimis.

13.7. La solicitarea scrisă a Comisiei Europene, MIMMCTPL/OTIMMC va furniza în termen de 30 de zile lucrătoare sau în termenul stabilit în solicitare, toate datele pe care Comisia Europeană le consideră necesare pentru a aprecia dacă au fost respectate conditiile impuse de legislatia incidentă, în special suma totală a ajutorului de minimis primit de beneficiari.

14. Confidentialitate

14.1. Documentele justificative depuse de către solicitanti în cadrul Programului sunt confidentiale, membrii UIP au obligatia de a nu dezvălui informatiile mentionate în acestea către terte persoane, cu exceptia cazului în care informatiile sunt furnizate organelor abilitate ale statului, în exercitarea atributiilor ce le revin.

14.2. MIMMCTPL si OTIMMC, prin UIP, sunt autorizate să publice, în orice formă si mediu, incluzând internetul, informatiile referitoare la numele beneficiarului, suma si/sau scopul AFN, asezarea geografică a proiectului (localitatea si judetul), anul si data obtinerii AFN.

15. Precizări

Documentele depuse de către solicitanti pentru obtinerea aprobării de principiu a finantării în cadrul Programului si care nu au fost supuse analizei din cauza epuizării fondurilor alocate, vor fi tinute la dispozitia operatorilor economici în vederea ridicării de către acestia până la data de 1 decembrie 2008, urmând ca după acest termen sa fie distruse.

 

ANEXA Nr. 1

la procedură

 

 

Se completează numai de către OTIMMC

Numărul cererii ................................................................

Data înregistrării ..............................................................

Numele reprezentantului

OTIMMC............................................................................

Semnătura

 

CERERE-TIP

de acord de principiu pentru finantare

 

(Se completează în mod obligatoriu toate rubricile din formularul-tip în limba română, prin tehnoredactare)

Subscrisa S.C. ........................................................., având datele de identificare mentionate la sectiunea A, reprezentată legal prin dl/dna ......................................................, având calitatea de ......................…..., solicit finantarea în conditiile prevederilor Programului aprobat prin Ordinul ministrului pentru întreprinderi mici si mijlocii, comert, turism si profesii liberale nr. 722/2008.

 

SECTIUNEA A

Prezentarea operatorului economic

 

Denumirea completă a operatorului economic S.C. ...................................................................................................

Adresa .................................................., localitatea ..........................., judetul ......................,

telefon ......................................, fax........................, email ............................., cod postal ......................................

Data înregistrării operatorului economic ..........................................................................................

Nr. de ordine în registrul comertului ..............................................................................................

Codul unic de înregistrare .....................................................................................................

Nr. de cont (ROxxTREZxxx5070xxxxxxxxx) în care se solicită transferarea alocatiei financiare nerambursabile, deschis la

Trezoreria .....................................................................................................................................................................

Obiectul de activitate ...................................................................................................................................

Cod CAEN .........................................................................................................................

Forma juridică SRL, SA .............................................................................................................................

Capitalul social: ............. lei, detinut de:

- persoane fizice: ............. %;

- persoane juridice: ....... %.

Numărul mediu scriptic anual de personal (în anul fiscal anterior - 2007) ..........................

Cifra de afaceri (conform ultimului bilant contabil anual aprobat - pentru 2007) ............................lei

Profit net/pierdere (conform ultimului bilant contabil anual aprobat - pentru 2007) ............................ lei

 

SECTIUNEA B

Prezentarea activitătilor pentru care se solicită finantare în cadrul Programului

 

Tipul de activităti pentru care se solicită finantarea în cadrul Programului:

 

Denumirea activitătii

Valoarea cheltuielilor efectuate

Activităti pentru beneficiarii organizati în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si a Legii nr. 1/2005:

 

taxele si tarifele pentru operatiunile de înscriere a modificărilor efectuate de către ONRC, prin oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale, pentru înregistrarea transferului întreprinderii mici  si mijlocii, precum si tarifele pentru serviciile de asistentă prestate de oficiile registrului comertului, pentru modificările necesare punerii în aplicare a transferului întreprinderii

 

taxele pentru publicarea, în extras, în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a încheierii de modificare ca rezultat al transferului întreprinderii, pronuntată de judecătorul-delegat la oficiile registrului comertului de pe lângă tribunal

 

taxele de timbru pentru activitatea notarială, aferente actelor, în cazul cărora este prevăzută obligativitatea încheierii acestora în formă autentică necesară transferului întreprinderii

 

taxele de timbru pentru cedarea cu titlu gratuit a întreprinderii, fondului de comert în scopul asigurării transferului întreprinderii mici si mijlocii:

 

Activităti pentru beneficiarii organizati în baza Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 44/2008:

 

taxele pentru înregistrarea de către primari a modificărilor autorizatiei emise pentru desfăsurarea de activităti economice în mod independent, constând în înlocuirea titularului autorizatiei cu cesionarul;

 

taxe si tarife pentru operatiunile de înregistrare a modificărilor autorizatiei respective efectuate de ONRC prin oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale

 

tarife pentru operatiunile efectuate de Biroul unic din cadrul ONRC

 

tarife pentru serviciile de asistentă prestate de ONRC

 

TOTAL:

 

 

Ca urmare a desfăsurării activitătilor finantate prin Program, estimăm realizarea următorilor indicatori după efectuarea transferului afacerii:

- cresterea numărului de precontracte/contracte încheiate ......................................................... %

- ponderea cresterii profitului din total cifră de afaceri ..............................................................%

- ponderea cresterii vânzărilor/serviciilor ...............................................................................................%

- ponderea diversificării produselor vândute/serviciilor ................................................................%

- ponderea cresterii calitative a activitătii ...............................................................................................%

 

SECTIUNEA C

Declaratie pe propria răspundere

 

Subsemnatul/Subsemnata, .............................................., identificat/identificată cu actul de identitate seria ............, nr. ..............., eliberat de ..................... la data de ...................., cu domiciliul în localitatea ..........................................., str. ..................................... nr. ........... bl. ........, sc. ........., ap. ........., sectorul/judetul ........................., în calitate de reprezentant legal al societătii ......................, declar pe propria răspundere că toate informatiile furnizate si consemnate în prezenta cerere sunt corecte si complete si că societatea nu se află în dificultate, în conformitate cu Comunicarea Comisiei - Linii directoare comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea firmelor în dificultate, publicată în JOCE nr. 244/2004.

Înteleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informatiilor în scopul de a obtine avantaje pecuniare este pedepsită conform legii.

Declar pe propria răspundere că activitătile pentru care solicit finantarea prin prezentul program nu fac obiectul altui program de finantare de la bugetul de stat sau orice alt tip de subventie în cadrul altor programe/subprograme cu finantare nerambursabilă si că voi raporta pe o perioada de 3 ani către UIP din cadrul OTIMMC efectele participării la Program, conform procedurii Programului.

De asemenea, declar pe propria răspundere că în ultimii 3 (trei) ani fiscali, inclusiv anul în curs:

 nu am beneficiat de ajutor de stat si de ajutoare de minimis;

 am beneficiat de următoarele ajutoare de stat si de ajutoare de minimis:

 

Nr. crt.

Anul acordării ajutorului

Forma ajutorului

Institutia finantatoare

Programul prin care a beneficiat de finantare

Cuantumul ajutorului acordat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

În conformitate cu prevederile Regulamentului CE nr. 1.998/2006 privind aplicarea art. 87 si 88 ale Tratatului CE, publicat în JOCE nr. 379/2006.

 

Reprezentantul legal/Împuternicitul operatorului economic1)

 

Numele ...........................................................                        Stampila

Functia ........................................

Semnătura .....................................................

Data semnării ................................................


1) Cererile si toate celelalte documente vor fi semnate de aceeasi persoană (reprezentant legal sau împuternicit).

 

NOTĂ:

Solicitantul nu este obligat să suporte nicio taxă din partea niciunei persoane sau institutii care îl ajută în completarea acestei cereri. Reprezentantii OTIMMC si MIMMCTPL pot discuta cu solicitantii toate sau doar o parte din elementele acestei cereri, dar le este interzis să completeze cererea în locul acestora.

În cadrul Programului vor fi acceptate numai cererile-tip de acord de principiu pentru finantare care sunt completate în mod corect, orice modificare a continutului acesteia fată de varianta transmisă si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, atrăgând respingerea de la finantare.

 

ANEXA Nr. 2

la procedură

 

DECLARATIE

privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici si mijlocii

 

I. Datele de identificare ale întreprinderii

Denumirea întreprinderii ..................................................................................................................................

Adresa sediului social

........................................................................................................................................................................

Cod unic de înregistrare

........................................................................................................................................................................

Numele si functia

...........................................................................................................................................................................

(presedintele consiliului de administratie, director general sau echivalent)

II. Tipul întreprinderii

Indicati, după caz, tipul întreprinderii:

întreprindere autonomă

În acest caz, datele din tabelul de mai jos sunt preluate doar din situatia economico-financiară a întreprinderii solicitante.

Se va completa doar declaratia, fără anexa nr. 3 la procedură;

întreprindere parteneră

Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform anexei nr. 3 la procedură, precum si a fiselor aditionale care se vor atasa la declaratie;

întreprindere legată

Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform anexei nr. 3 la procedură, precum si a fiselor aditionale care se vor atasa la declaratie.

III. Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii1)

 

Exercitiul financiar de referintă2)

Numărul mediu anual de salariati

Cifra de afaceri anuală netă (mii lei/mii euro)

Activele totale (mii lei/mii euro)

 

 

 

 

 

 

 

Important: Precizati dacă, fată de exercitiul financiar anterior, datele financiare au înregistrat modificări care determină încadrarea întreprinderii într-o altă categorie (respectiv microîntreprindere, întreprindere mică, mijlocie sau mare).

Nu

Da (În acest caz se va completa si se va atasa o declaratie referitoare la exercitiul financiar anterior.)

 

Declar pe propria răspundere că datele din această declaratie si din anexe sunt conforme cu realitatea.

Reprezentantul legal/Împuternicitul operatorului economic3)

 

Numele ...........................................................                        Stampila

Functia ..........................................

Semnătura ....................................................

Data semnării .................................


1) Datele sunt calculate în conformitate cu art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 27/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea si dezvoltarea întreprinderilor mici si mijlocii.

2) Datele cu privire la numărul mediu anual de salariati, cifra de afaceri anuală netă si activele totale sunt cele realizate în ultimul exercitiu financiar, raportate în situatiile financiare anuale aprobate de actionari sau asociati, respectiv pentru anul 2007.

3) Cererile si toate celelalte documente vor fi semnate de aceeasi persoană (reprezentant legal sau împuternicit).

 

ANEXA Nr. 3

la procedură

 

CALCULUL

pentru întreprinderile partenere sau legate

 

Sectiunile care trebuie incluse, după caz:

- sectiunea A, dacă întreprinderea solicitantă are cel putin o întreprindere parteneră (precum si orice fise aditionale);

- sectiunea B, dacă întreprinderea solicitantă este legată cu cel putin o întreprindere (precum si orice fise aditionale).

Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate

 

Perioada de referintă - anul 2007

 

Numărul mediu anual de salariati

Cifra de afaceri anuală netă

(lei/euro)

Total active

(lei/euro)

1. Datele1) întreprinderii solicitante sau din situatiile financiare anuale consolidate (se vor introduce datele din tabelul B1 din sectiunea B2))

 

 

 

2. Datele cumulate1) în mod proportional ale tuturor întreprinderilor partenere, dacă este cazul (se vor introduce datele din sectiunea A)

 

 

 

3. Datele cumulate ale tuturor întreprinderilor legate1) (dacă există) - dacă nu au fost deja incluse prin consolidare la pct. 1 din acest tabel (se vor introduce datele din tabelul B2 din sectiunea B)

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

Datele incluse în sectiunea „Total” din tabel trebuie introduse în tabelul „Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii” din anexa nr. 2.


1) Datele cu privire la numărul mediu anual de salariati, cifra de afaceri anuală netă si activele totale sunt cele realizate în ultimul exercitiu financiar raportate în situatiile financiare anuale aprobate de actionari sau asociati. În cazul întreprinderilor nou-înfiintate datele cu privire la numărul mediu anual de salariati, cifra de afaceri anuală netă si activele totale se determină si se declară pe propria răspundere.

2) Datele întreprinderii, inclusiv numărul mediu anual de salariati, sunt determinate pe baza situatiilor financiare anuale si a datelor întreprinderii sau, atunci când este cazul, pe baza situatiilor financiare anuale consolidate ale întreprinderii ori a situatiilor financiare anuale consolidate în care întreprinderea este inclusă.

 

SECTIUNEA A

Întreprinderi partenere

 

Pentru fiecare întreprindere pentru care a fost completat㠄fisa de parteneriat” (câte o fisă pentru fiecare întreprindere parteneră a întreprinderii solicitante si pentru orice întreprindere parteneră a oricărei întreprinderi legate, ale cărei date nu au fost încă incluse în situatiile financiare anuale consolidate ale acelei întreprinderi legate), datele din această fisă de parteneriat trebuie să fie introduse în tabelul de mai jos.

 

1. Date de identificare si date financiare preliminare

 

Tabelul A1

 

Întreprinderea parteneră - Date de identificare

Numărul mediu

anual de salariati

Cifra de afaceri

anuală netă

(lei/euro)

Activele totale

(lei/euro)

Numele sau denumirea

întreprinderii

Adresa sediului social

Codul unic de

înregistrare

Numele si prenumele

presedintelui consiliului

de administratie,

directorului general

sau echivalent

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

NOTĂ:

Aceste date sunt rezultatul unui calcul proportional efectuat pe baza „fisei de parteneriat”, pentru fiecare întreprindere cu care întreprinderea solicitantă este direct sau indirect parteneră.

Datele introduse în sectiunea „Total” vor fi introduse la pct. 2 din tabelul „Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate” (referitor la întreprinderile partenere).

Aceste date rezultă din situatiile financiare anuale consolidate si din alte date ale întreprinderii partenere, dacă există, la care se adaugă în proportie de 100% datele întreprinderilor care sunt legate cu această întreprindere parteneră, în cazul în care acestea nu au fost deja incluse în situatiile financiare anuale consolidate ale întreprinderii partenere. Dacă este necesar, adăugati „fise privind legătura dintre întreprinderi” pentru întreprinderile care nu au fost deja incluse în situatiile financiare anuale consolidate.

 

FISA DE PARTENERIAT

 

1. Datele de identificare ale întreprinderii

Denumirea întreprinderii ..................................................................................................................................

Adresa sediului social .......................................................................................................................................................

Codul unic de înregistrare ................................................................................................................................................

Numele, prenumele si functia ..................................................................................................................................................

(presedintele consiliului de administratie, directorul general sau echivalent)

 

2. Date referitoare la întreprinderea legată

 

Perioada de referintă - anul 2007

 

Numărul mediu anual

de salariati1)

Cifra de afaceri anuală netă

(lei/euro)

Activele totale2)

(lei/euro)

TOTAL:

 

 

 

 

1) În cazul în care în situatiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul de personal, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate.

2) Activele totale reprezintă active imobilizate plus active circulante plus cheltuieli în avans.

 

NOTĂ:

Aceste date rezultă din conturile sau alte date ale întreprinderii partenere, consolidate, dacă există. La acestea se adaugă într-un procent de 100% datele întreprinderilor care sunt legate de această întreprindere parteneră, dacă datele din conturile consolidate ale întreprinderilor legate au fost deja incluse prin consolidare în conturile întreprinderii partenere. Dacă este necesar, se va adăuga „fisa întreprinderii legate” pentru întreprinderile care nu au fost încă incluse prin consolidare.

 

3. Calculul proportional

a) Indicati exact proportia detinută3) de întreprinderea solicitantă (sau de întreprinderea legată prin intermediul căreia se stabileste legătura de parteneriat) în întreprinderea parteneră la care se referă această fisă:

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

Indicati, de asemenea, proportia detinută de întreprinderea parteneră, la care se referă această fisă, din capitalul social al întreprinderii solicitante (sau în întreprinderea legată).

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

b) Introduceti în tabelul de mai jos rezultatul calculului proportional obtinut prin aplicarea celui mai mare dintre procentele la care se face referire la lit. a) la datele introduse în tabelul de la pct. 2.

 

Tabelul de parteneriat - A2

 

Procentul

Numărul

mediu anual

de salariati

Cifra de afaceri

anuală netă

(mii lei/mii euro)

Activele totale3)

(mii lei/mii euro)

Valoarea rezultată în urma aplicării celui mai mare procent la datele introduse în tabelul de la pct.1.

 

 

 

 

Aceste date se vor introduce în tabelul A1.

 

SECTIUNEA B

Întreprinderi legate

 

1. Determinarea situatiei aplicabile întreprinderii care solicită încadrarea în categoria întreprinderilor mici si

mijlocii:

Cazul 1: Întreprinderea solicitantă tine situatii financiare anuale consolidate sau este inclusă în situatiile financiare anuale consolidate ale unei alte întreprinderi (tabelul B1).

Cazul 2: Întreprinderea solicitantă sau una ori mai multe întreprinderi legate nu întocmeste/întocmesc ori nu este/nu sunt inclusă/incluse în situatiile financiare anuale consolidate (tabelul B2).

 

NOTĂ:

Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitantă derivă din situatiile financiare anuale si din alte date ale acestora, consolidate dacă este cazul. La acestea se adaugă în mod proportional datele oricărei eventuale întreprinderi partenere a acelei întreprinderi legate, situată imediat în aval sau în amonte, dacă nu a fost deja inclusă prin consolidare4).

 

2. Metode de calcul pentru fiecare caz

Cazul 1: Situatiile financiare anuale consolidate reprezintă baza de calcul. Se va completa tabelul B1 de mai jos.

 

Tabelul B1

 

 

Numărul mediu anual

de salariati5)

Cifra de afaceri

anuală netă

(lei/euro)

Active totale

(lei/euro)

TOTAL:

 

 

 

 

Datele introduse în sectiunea „Total” din tabelul de mai sus se vor introduce la pct.1 din tabelul „Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate”.

 

Identificarea întreprinderilor incluse prin consolidare

Întreprinderea legată

(denumire/date de identificare)

Adresa sediului social

Codul unic de înregistrare

Numele si prenumele presedintelui

consiliului de administratie,

directorului general sau echivalent

A.

 

 

 

B.

 

 

 

C.

 

 

 

D.

 

 

 

E.

 

 

 


3) Procentul din capitalul social sau din drepturile de vot detinute, oricare dintre aceste procente este mai mare. La acesta trebuie cumulată proportia detinută de fiecare întreprindere legată în aceeasi întreprindere parteneră.

4) Definitia întreprinderii legate din Ordonanta Guvernului nr.27/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr.346/2004 privind stimularea si dezvoltarea întreprinderilor mici si mijlocii.

5) În cazul în care în situatiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul de personal, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate.

 

NOTĂ:

Întreprinderile partenere ale unei întreprinderi legate, care nu au fost încă incluse în situatiile financiare anuale consolidate, sunt considerate partenere directe ale întreprinderii solicitante. Datele aferente acestora si o „fisă de parteneriat” trebuie adăugate la sectiunea A.

 

Cazul 2: Pentru fiecare întreprindere legată (inclusiv prin intermediul altor întreprinderi legate) se va completa o „fisă privind legătura dintre întreprinderi” si se vor adăuga datele din situatiile financiare anuale ale tuturor întreprinderilor legate, prin completarea tabelului B2 de mai jos.

 

Tabelul B2

 

Întreprinderea numărul

Numărul mediu anual de salariati

Cifra de afaceri anuală netă

(lei/euro)

Activele totale

(lei/euro)

1. *)

 

 

 

2. *)

 

 

 

3. *)

 

 

 

4. *)

 

 

 

5. *)

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

NOTĂ:

Datele rezultate în sectiunea „Total” din tabelul de mai sus se vor introduce la pct. 3 din tabelul „Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate” (privind întreprinderile legate).

 

Reprezentantul legal/Împuternicitul operatorului economic1)

 

Numele ...........................................................                        Stampila

Functia ..........................................

Semnătura ....................................................

Data semnării .................................

 

FISA

privind legătura dintre întreprinderi nr. .............. din tabelul B2 al sectiunii B

(numai pentru întreprinderile legate care nu sunt incluse în situatiile financiare anuale consolidate)

 

1. Datele de identificare ale întreprinderii

Denumirea întreprinderii ..................................................................................................................................

Adresa sediului social .....................................................................................................................................................

Codul unic de înregistrare .................................................................................................................................................

Numele, prenumele si functia ...........................................................................................................................................

(presedintele consiliului de administratie, directorul general sau echivalent)

2. Date referitoare la întreprindere

 

Perioada de referintă

 

Numărul mediu anual de salariati2)

Cifra de afaceri anuală netă

(lei/euro)

Activele totale

(lei/euro)

TOTAL:

 

 

 


*) Atasati câte o „fisă privind legătura dintre întreprinderi” pentru fiecare întreprindere.

1) Cererile si toate celelalte documente vor fi semnate de aceeasi persoană(reprezentant legal sau împuternicit).

2) În cazul în care în situatiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul mediu anual de salariati, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate.

 

Datele trebuie introduse în tabelul B2 din sectiunea B.

 

NOTĂ:

Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitantă sunt extrase din situatiile financiare anuale si din alte date aferente acestora, consolidate dacă este cazul. La acestea se adaugă în mod proportional datele oricărei eventuale întreprinderi partenere a întreprinderii legate, situată imediat în aval sau în amonte de aceasta, dacă nu au fost deja incluse în situatiile financiare anuale consolidate.

Acest tip de întreprinderi partenere sunt considerate ca fiind întreprinderi direct partenere cu întreprinderea solicitantă.

Datele aferente acestora si „fisa de parteneriat” trebuie introduse în sectiunea A.

 

Reprezentantul legal/Împuternicitul operatorului economic*)

 

Numele ...........................................................                                    Stampila

Functia ..........................................

Semnătura ....................................................

Data semnării .................................


*) Cererile si toate celelalte documente vor fi semnate de aceeasi persoană (reprezentant legal sau împuternicit).

 

ANEXA Nr. 4

la procedură

 

 

Numărul notificării ...................................

Data ........................................................

 

NOTIFICARE1)

privind acordul de principiu pentru finantare

 

Destinatar:

Denumirea operatorului economic .......................................................................................................................................

Data înregistrării .................................................................................................................................................................

Nr. de ordine în registrul comertului ...................................................................................................................................

Codul unic de înregistrare ...................................................................................................................................................

Sediul/Adresa.......................................................................................................................................................................

Telefon/Fax .........................................................................................................................................................................

 

Prezenta procedură instituie o schemă de ajutor de minimis. Acordarea ajutoarelor de minimis în cadrul Programului se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1.998/2006 privind aplicarea art. 87 si 88 ale Tratatului CE.

Pragul maxim al ajutorului de minimis acordat unui operator economic, cumulat pe parcursul ultimilor 3 ani fiscali (2 ani fiscali precedenti si anul fiscal în curs), fie din surse publice nationale, fie din surse comunitare, este în valoare totală de 200.000 euro.

Ca urmare a Cererii-tip de acord de principiu pentru finantare nr....din data de......, vă notificăm prin prezenta acordul de principiu pentru finantarea următoarelor activităti si cheltuieli aferente acestora:

Valoarea totală a finantării aprobate de principiu ................................................................................................................

 

Coordonator UIP .................................................................................................................................................................

Semnătura ................................

 

1) Se completează de OTIMMC.

 

Denumirea activitătii

Valoarea

cheltuielilor

efectuate

Activităti pentru beneficiarii organizati în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si a Legii nr. 1/2005:

 

taxele si tarifele pentru operatiunile de înscriere a modificărilor efectuate de către ONRC, prin oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale, pentru înregistrarea transferului întreprinderii mici si mijlocii, precum si tarifele pentru serviciile de asistentă prestate de oficiile registrului comertului, pentru modificările necesare punerii în aplicare a transferului întreprinderii

 

taxele pentru publicarea, în extras, în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a încheierii de modificare ca rezultat al transferului întreprinderii, pronuntată de judecătorul-delegat la oficiile registrului comertului de pe lângă tribunal

 

taxele de timbru pentru activitatea notarială, aferente actelor, în cazul cărora este prevăzută obligativitatea încheierii acestora în formă autentică necesară transferului întreprinderii

 

taxele de timbru pentru cedarea cu titlu gratuit a întreprinderii, fondului de comert în scopul asigurării transferului întreprinderii mici si mijlocii

 

Activităti pentru beneficiarii organizati în baza Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 44/2008:

 

taxele pentru înregistrarea de către primari a modificărilor autorizatiei emise pentru desfăsurarea de activităti economice în mod independent, constând în înlocuirea titularului autorizatiei cu cesionarul

 

taxe si tarife pentru operatiunile de înregistrare a modificărilor autorizatiei respective efectuate de ONRC prin oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale

 

tarife pentru operatiunile efectuate de Biroul unic din cadrul ONRC

 

tarife pentru serviciile de asistentă prestate de ONRC

 

TOTAL:

 

 

ANEXA Nr. 5

la procedură

 

CERERE-TIP

de eliberare a alocatiei financiare nerambursabile

(Se completează toate rubricile din formularul-tip în limba română, prin tehnoredactare)

 

Subscrisa, .................................................., având datele de identificare mentionate mai jos, reprezentată legal prin dl/dna ................................, identificat(ă) cu B.I./C.I. seria ....nr. ...................., eliberat(ă) la data de ........................, cu domiciliul în localitatea .........................., str. ............................... nr. .., bl. ....., sc. ...., ap. .., sectorul/judetul ..........................., cod postal ........, solicit eliberarea alocatiei financiare nerambursabile în conditiile prevederilor Programului aprobat prin Ordinul ministrului pentru întreprinderi mici si mijlocii, comert, turism si profesii libere nr.722/2008.

Datele de identificare ale operatorului economic:

Denumirea operatorului economic ......................................................................................................................

Data înregistrării .........................................................................................................................................................

Nr. de ordine în Registrul Comertului ..........................................................................................................................

Codul unic de înregistrare .......................................................................................................................................

Sediul/Adresa ......................................................................................................................................................

Telefon ............................................................ Fax ................................................E-mail ..................................

Cont bancar nr. (ROxxTREZxxx5070xxxxxxxxx) ....................................... deschis la Trezoreria .................

Nr. Cererii-tip de acord de principiu pentru finantare ..........................................................................................

Nr. Notificării privind acordul de principiu pentru finantare .........................................................................................

Anexez la prezenta:

a) formularul de decont prevăzut în anexa nr. 6 la Procedura de implementare a Programului, însotit de documentele justificative (facturi, chitante), în original si în copie certificată, în ordinea cheltuielilor efectuate;

b) angajamentul societătii comerciale/ persoanei fizice autorizate/ asociatiei familiale solicitante de a raporta efectele participării în program pe o perioadă de 3 ani către UIP din cadrul OTIMMC, conform anexei nr. 8 la procedură;

c) Lista tuturor documentelor depuse în vederea eliberării alocatiei financiare nerambursabile, potrivit anexei nr. 9 - sectiunea B.

Reprezentantul legal/Împuternicitul operatorului economic1)

 

Numele ...........................................................                                    Stampila

Functia ..........................................

Semnătura ....................................................

Data semnării .................................


1) Cererile si toate celelalte documente vor fi semnate de aceeasi persoană (reprezentant legal sau împuternicit).

 

ANEXA Nr. 6

la procedură

 

FORMULAR DE DECONT1)

Denumirea solicitantului/operatorului economic .......................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- lei -

Nr. crt.

Denumirea activitătii

Factura

Instrumente de plată2)

Valoarea

alocatiei

financiare

nerambursabile

Nr.

facturii

Data

facturii

Valoarea

facturii cu/fără

TVA

Felul

documentului

Nr.

Data

Valoarea cu

TVA

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

 

 

Reprezentantul legal/Împuternicitul operatorului economic*)

 

Numele .................................................                                  Stampila

Semnătura ............................................

Functia ............................................

Data semnării .......................................

 

Viza UIP**)

 

 

Coordonator

Verificator

Verificator

Numele si prenume

 

 

 

Semnătura

 

 

 

Data

 

 

 

Bun de plată (lei)

 

 

 


1) La prezentul decont se vor anexa documentele justificative în original si în copie certificată (facturi, chitante).

2) Chitantă.

*) Cererile si toate celelalte documente vor fi semnate de aceeasi persoană (reprezentant legal sau împuternicit).

**) Se va completa de OTIMMC.

 

ANEXA Nr. 7

la procedură

 

CERERE-TIP

de renuntare totală sau partială la finantarea pentru care există acord de principiu

(Se completează în cazul modificării uneia dintre conditiile în care s-a obtinut acordul de principiu asupra finantării)

 

Subscrisa, ............................................................................, având datele de identificare mentionate la sectiunea A,  reprezentată legal prin dl/dna .............................................................., având calitatea de ....................................................., renunt la finantarea pentru categoriile de cheltuieli prezentate în sectiunea B.

 

SECTIUNEA A

Prezentarea operatorului economic

 

Denumirea operatorului economic .......................................................................................................................................

Adresa .................................................................................................................................................................................,

telefon .........................., fax .............................., e-mail ..........................., cod postal ......................

Data înregistrării ....................................................................................................................................................................

Nr. de ordine în registrul comertului ..........................................................................................................................................

Codul unic de înregistrare ....................................................................................................................................................

Nr. cererii-tip de acord de principiu pentru finantare ...............................................................................................................

Nr. notificării ...........................................................................................................................................................................

 

Valoarea totală pentru care se solicită renuntarea la finantare ............................................................................................

 

Reprezentantul legal/Împuternicitul operatorului economic 1)

Numele ................................................. Stampila

Functia .................................................

Semnătura ......................................

Data semnării ......................................

 

NOTĂ:

Această cerere se completează numai în cazul în care se renuntă în totalitate la cel putin una dintre activităti.

 

SECTIUNEA B

Cheltuieli pentru care se solicită renuntarea la finantare în cadrul Programului

 

Denumirea activitătii

Valoarea

estimată

a cheltuielilor2)

Valoarea

cheltuielilor

eligibile3)

Activităti pentru beneficiarii organizati în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare:

 

 

taxele si tarifele pentru operatiunile de înscriere a modificărilor efectuate de către ONRC, prin oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale, pentru înregistrarea transferului intreprinderii mici si mijlocii, precum si tarifele pentru serviciile de asistentă prestate de oficiile registrului comertului, pentru modificările necesare punerii în aplicare a transferului întreprinderii

..................

...................

taxele pentru publicarea, în extras, în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a încheierii de modificare ca rezultat al transferului întreprinderii, pronuntată de judecătorul-delegat la oficiile registrului comertului de pe lângă tribunal

 

 

taxele de timbru pentru activitatea notarială, aferente actelor, în cazul cărora este prevăzută obligativitatea încheierii acestora în formă autentică necesară transferului întreprinderii

 

 

taxele de timbru pentru cedarea cu titlu gratuit a întreprinderii, fondului de comert în scopul asigurării transferului întreprinderii mici si mijlocii

 

 

Activităti pentru beneficiarii organizati în baza Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 44/2008:

 

 

taxele pentru înregistrarea de către primari a modificărilor autorizatiei emise pentru desfăsurarea de activităti economice în mod independent, constând în înlocuirea titularului autorizatiei cu cesionarul

 

 

taxe si tarife pentru operatiunile de înregistrare a modificărilor autorizatiei respective efectuate de ONRC prin oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale, tarifele pentru operatiunile efectuate de

Biroul unic din cadrul ONRC, precum si tarife pentru serviciile de asistentă prestate de ONRC

 

 

TOTAL:

 

 

 

1) Cererile si toate celelalte documente vor fi semnate de aceeasi persoană (reprezentant legal sau împuternicit).

2) Valoarea integrală a cheltuielilor cu TVA.

3) Valoarea cheltuielilor eligibile fără TVA.

 

SECTIUNEA C

Declaratie pe propria răspundere

 

Subsemnatul(a) ............................................................, identificat(ă) cu B.I./C.I./pasaport seria ............. nr. ......................., eliberat(ă) la data de .........................................., cu domiciliul în localitatea .................................................................................., str. ................................................... nr. ......, bl ....... sc....., ap. ....., sectorul/judetul .................................................., în calitate de reprezentant legal al operatorului economic ............................................., declar pe propria răspundere că renunt (total sau partial) la finantarea pentru care am primit acordul de principiu al OTIMMC - Notificare nr. ................................

 

Reprezentantul legal/Împuternicitul operatorului economic4)

 

Numele .................................................                                  Stampila

Functia .............................................

Semnătura ............................................

Data semnării .......................................


4) Cererile si toate celelalte documente vor fi semnate de aceeasi persoană (reprezentant legal sau împuternicit).

 

ANEXA Nr. 8

la procedură

 

FORMULAR DE RAPORTARE1)

la Programul pentru sprijinirea transferului afacerilor

 

(Se completează toate rubricile în limba română, prin tehnoredactare.)

Perioada pentru raportare: anul ...................................

Datele de identificare ale societătii : ..............................

Denumirea societătii comerciale ....................................................................................................................

Adresa ..............................................................................................................................,

telefon ..................., fax .............., e-mail ................., cod postal ..................... .

Data înregistrării societătii comerciale .........................................................................................

Numărul de înmatriculare în registrul comertului (după caz) .......................................................

Codul unic de înregistrare (după caz) ..........................................................................................

Am accesat Programul în anul bugetar 2008, Cererea-tip de acord de principiu pentru finantare a avut nr. ......../.................

Notificarea de acord de principiu pentru finantare nr. ....../................ .

Date de raportare:

- cresterea cifrei de afaceri fată de anul anterior ........................................ %;

- cresterea profitului brut fată de anul anterior ............................................... %;

- cresterea numărului mediu anual de personal fată de anul anterior .................. %.

- cresterea numărului de contracte încheiate fată de anul anterior ................................... %;

- îmbunătătirea calitativă a activitătii prin transferul afacerii .............................%.

 

Subsemnatul/Subsemnata, ..........................................................................., identificat/identificată cu actul de identitate seria .......... nr. ........................., eliberat de .......................................................... la data de .................................., cu domiciliul în localitatea ......................................................., str. ............................................................... nr. ........... bl. ......., sc. ........., ap. ........., sectorul/judetul ..................................................................., în calitate de reprezentant legal al societătii comerciale ......................................................, declar pe propria răspundere că toate informatiile furnizate si consemnate în prezentul formular sunt corecte si complete.

 

Reprezentantul legal/Împuternicitul operatorului economic2)

 

Numele .................................................                                  Stampila

Functia ............................................

Semnătura ............................................

Data semnării .......................................


1) Se completează pentru următorii 3 ani bugetari începând cu anul 2009.

2) Cererile si toate celelalte documente vor fi semnate de aceeasi persoană (reprezentant legal sau împuternicit).

 

ANEXA Nr. 9

la procedură

 

OPIS*)

 

SECTIUNEA A

Documente care însotesc cererea-tip de acord de principiu pentru finantare

 

1. Certificatul constatator, în original, emis de oficiul registrului comertului de pe lângă tribunal din raza teritorială a sediului întreprinderii (termen de valabilitate 30 de zile calendaristice de la data eliberării), care va cuprinde:

 

 datele de identificare ale societătii

 

 codul unic de înregistrare

 

 actionarii/asociatii

 

 reprezentantii legali ai societătii

 

 domeniul de activitate principal si domeniile de activitate secundare si data autorizării obiectului principal de activitate

 

 punctele de lucru si alte sedii secundare ale societătii

 

 situatia societătii (dacă este în stare de functionare, dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, insolventă, faliment sau suspendare temporară a activitătii)

 

2. Declaratie pe propria răspundere privind încadrarea societătii pentru anul fiscal 2007, cuprinzând: numărul mediu anual de salariati, cifra de afaceri anuală netă si activele totale, anexele nr. 2 si 3 la procedură

 

31). Certificatul fiscal privind îndeplinirea obligatiilor de plată către bugetul general consolidat, în original sau în copie legalizată, eliberat de către directiile generale teritoriale ale finantelor publice pentru sediul social si toate punctele de lucru cu personalitate juridică, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului

 

42). Certificatul de atestare fiscală privind îndeplinirea obligatiilor de plată către bugetele locale, în original sau în copie legalizată, eliberat de către directiile de impozite si taxe locale din cadrul primăriilor din raza/razele teritorială/teritoriale unde societatea îsi desfăsoară activitatea, pentru sediul social si toate punctele de lucru, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului

 

5. Copie certificată (stampilată si semnată de reprezentantul legal) a autorizatiei pentru beneficiarii prevazuti la pct. 4.2 din procedură

 

6. Declaratie pe propria răspundere privind forma juridică a solicitantului, în cazul asociatiilor familiale, persoanelor fizice autorizate

 

7. Împuternicirea reprezentantului legal societătii solicitante, care semnează documentele din cadrul Programului

 

8. Angajament privind mentinerea activitătii întreprinderii (denumire firmă si activitate, respectiv cod CAEN) si a numărului de salariati

 

9. Declaratie pe propria răspundere si motivul pentru care întreprinderea nu a fost transferată unui membru al familiei

 

10. Copia certificată a buletinului de identitate/cărtii de identitate al/a împuternicitului

 

 

SECTIUNEA B

Documente care însotesc cererea-tip de eliberare a alocatiei financiare nerambursabile

 

a) Formularul de decont prevăzut în anexa nr. 6

 

b) Documentele justificative (facturi, chitante) în original si în copie certificată, în ordinea activitătilor si documentelor justificative completate în formularul de decont

 

c) Angajamentul persoanei juridice/persoanei fizice autorizate/ asociatiei familiale solicitante de a raporta efectele participării în Program pe o perioadă de 3 ani către UIP din cadrul OTIMMC, conform anexei nr. 8 la procedură.

 

 

Reprezentantul legal/Împuternicitul operatorului economic3)

 

Numele .................................................                                  Stampila

Functia: ............................................

Semnătura ............................................

Data semnării .......................................


*) Se va nota cu X în dreptul fiecărui document numai dacă acesta este cuprins în dosar. OTIMMC ................... nu îsi asumă răspunderea pentru lipsa documentelor din cadrul dosarului, chiar dacă acestea au fost semnate ca fiind incluse în cuprinsul acestuia.

1) Dacă directiile generale teritoriale de finante (DGTFP si DITL) nu eliberează certificate fiscale pentru punctele de lucru si alte sucursale, operatorul economic va solicita o adeverintă care să ateste că nu are datorii.

2) Cererile si toate celelalte documente vor fi semnate de aceeasi persoană (reprezentant legal sau împuternicit).

3) Cererile si toate celelalte documente vor fi semnate de aceeasi persoană (reprezentant legal sau împuternicit)

 

ANEXA Nr. 10

la procedură

 

DATELE DE CONTACT

ale oficiilor teritoriale ale întreprinderilor mici si mijlocii si cooperatie

Nr. crt.

OTIMMC

(judete arondate)

ADRESA

TELEFON/FAX

1.

BRASOV

Arges

Prahova

str. Prahova nr. 2, Brasov C.P.500209

0368-434154

0368.434.155

oficiubrasov@mimmc.ro

2.

CLUJ

Alba

Sălaj

str. Horea nr. 13, Cluj-Napoca C.P. 400174

0264-487.224

0264-487.244

oficiucluj@mimmc.ro

3.

CONSTANTA

Călărasi

Ialomita

Tulcea

bd. Tomis nr. 79-81, et. 1, cod 900669, Constanta, C.P. 900669

0241-661.253

0241-661.254

oficiuconstanta@mimmc.ro

4.

CRAIOVA

Dolj

Gorj

Mehedinti

Olt

Vâlcea

str. Sfintii Apostoli nr. 72, Craiova C.P.200501

0251-510785

oficiucraiova@mimmc.ro

5.

GALATI

Vrancea

Buzău

Brăila

str. Prelungirea Traian nr. 1, bl. Pescărus, tronson C, parter, Galati C.P. 800037

0236-416610

0236-416.690

oficiugalati@mimmc.ro

6.

IASI

Bacău

Botosani

Neamt

Suceava

Vaslui

str. Doamna Elena nr. 61A, et. 2, Iasi, C.P. 700398

0232-261101

0332-805078

0332-805079

oficiuiasi@mimmc.ro

7.

TÂRGU MURES

Bistrita-Năsăud

Covasna

Harghita

Mures

Sibiu

Piata Victoriei nr. 5, et. 2, Târgu Mures, C.P. 540029

0265-311.660

oficiutgmures@mimmc.ro

8.

TIMISOARA

Arad

Caras-Severin

Hunedoara

Timis

Bd. Revolutiei nr. 8, Timisoara, C.P. 300024

0256-292.739

0256-292.767

oficiutimisoara@mimmc.ro

9.

TÂRGOVISTE

Dâmbovita

Giurgiu

Teleorman

 

str. Radu de la Afumati nr. 1H, C.P. 130056 0345.100.523

0245.222.135

oficiutargoviste@mimmc.ro

10.

SATU MARE

Bihor

Maramures

str. Decebal nr. 4, et. 1, cam 113-114, Satu Mare

0261-711.241

0261-711.240

oficiusm@mimmc.ro

11.

BUCURESTI

Str. Vitejilor nr. 33, et 2, ap 3, sectorul 3, Bucuresti, C.P.031525

0753.012.705

Ilfov 0753.012.703

oficiubucuresti@mimmc.ro

 

ANEXA Nr. 11

la procedură

 

CONTRACT DE FINANTARE

 

Nr. ............ din ......................

 

În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului pentru întreprinderi mici si mijlocii, comert, turism si profesii liberale nr. 722/2008 privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului pentru sprijinirea transferului afacerilor, care se finantează din bugetul MIMMCTPL pe anul 2008, se încheie prezentul contract de finantare între:

Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie ......................................, cu sediul în .............................., str. .......................................... nr. ......., tel. ..................., fax .................., cont nr. RO ....................... TREZ ......................., deschis

la Trezoreria ........................................., reprezentat prin director executiv ...................., în calitate de administrator de Program,

si

........................................................., cu sediul în ..............................................................., tel. ....................., fax ..................., înregistrată sub nr. ......................... la oficiul registrului comertului, cod fiscal nr. ........................., cont curent nr. ......................., reprezentată prin director general (director) ............................... si director economic (contabil-sef) ............................., în calitate de .................................... si denumită în continuare beneficiar.

I. Obiectul contractului

Art. 1. - Obiectul prezentului contract îl reprezintă ajutorul financiar nerambursabil (AFN) acordat de la bugetul de stat prin Programul pentru sprijinirea transferului afacerilor, denumit în continuare Program, administrat de către Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie ....................................................................... .

Art. 2. - Beneficiarul va primi ajutorul financiar în termenii si în conditiile stipulate în prezentul contract si în Procedura de implementare a Programului.

II. Durata contractului

Art. 3. - (1) Durata de executare a prezentului contract este de 3 (trei) ani de la data semnării contractului de ambele părti.

(2) Termenul-limită pentru depunerea documentatiei de eliberare a AFN este 1 octombrie 2008.

III. Finantare

Art. 4. - Prin Program se sustin integral, prin alocatie financiară nerambursabilă, cheltuielile cu privire la taxele si tarifele necesare realizării transferului afacerilor, prevăzute la pct. 4 din Procedura de implementare a Programului, în valoare de ............................................................ .

IV. Modalităti de plată

Art. 5. - Pe baza documentelor justificative (Dosarul transmis de beneficiar în original si copie certificată si contractul de finantare în original) UIP din cadrul OTIMMC va dispune virarea ajutorului financiar în contul deschis de beneficiar în acest scop la Trezoreria ............................................, cod IBAN RO................................... TREZ............................... 5070............................ .

Art. 6. - Virarea ajutorului financiar nerambursabil în contul deschis de beneficiar în acest scop se efectuează în termen de maximum 25 de zile lucrătoare de la semnarea contractului de ambele părti.

V. Drepturi si obligatii

Art. 7. - Administratorul:

- va asigura finantarea, în conditiile contractului si în limita fondurilor aprobate pentru Program, cuprinse în bugetul annual al acestuia;

- va urmări îndeplinirea etapelor prevăzute în contract;

- va monitoriza realizarea prevederilor Programului.

Art. 8. - Beneficiarul:

- va pune la dispozitia administratorului toate documentele prevăzute de Procedura de implementare a Programului; administratorul poate cere oricând informatii suplimentare, care trebuie furnizate de către beneficiar în cel mult 10 zile de la solicitarea acestora;

- este obligat să respecte toate conditiile prevăzute în Procedura de implementare a Programului.

VI. Răspunderea contractuală

Art. 9. - Administratorul nu răspunde, în nicio situatie si pentru niciun motiv, pentru pagubele sau prejudiciile suferite de personalul sau de proprietatea beneficiarului în timpul derulării contractului si nici nu poate accepta vreo pretentie de compensare sau cerere de plată legată de aceste situatii.

Art. 10. - În cazul în care prin bugetul de stat nu se acoperă sumele necesare finantării proiectului, administratorul este exonerat de orice răspundere.

Art. 11. - Administratorul este descărcat de orice răspundere asociată oricărei pretentii sau actiuni cauzate de încălcarea regulilor, reglementărilor ori legislatiei de către beneficiar, de angajatii acestuia sau de persoanele care răspund de acesti angajati, precum si de încălcarea drepturilor apartinând tertelor părti.

Art. 12. - Beneficiarul îsi asumă responsabilitatea în fata tertelor părti, inclusiv răspunderea pentru fapte sau prejudicii de orice fel cauzate de acesta în limita derulării contractului.

Art. 13. - Reprezentantii MIMMCTPL si cei ai OTIMMC, în calitate de administrator, au dreptul să verifice, la sediul operatorului economic, veridicitatea si conformitatea declaratiilor, activitătilor si cheltuielilor făcute în cadrul Programului.

Art. 14. - În cazul în care, în urma controalelor efectuate de reprezentantii OTIMMC sau la sesizarea organelor de control abilitate ale statului, se constată că beneficiarii au făcut declaratii incomplete si/sau neconforme cu realitatea pentru a obtine alocatia financiară nerambursabilă, acestia au obligatia de a rambursa sumele primite, actualizate cu dobânzile si penalitătile aferente, calculate la data constatării.

Art. 15. - Contractul angajează răspunderea solidară a beneficiarului si a succesorilor săi, pe de o parte, iar, pe de altă parte, a administratorului si a succesorilor acestuia.

VII. Conflict de interese

Art. 16. - Beneficiarul se angajează să ia toate măsurile necesare pentru a evita conflictele de interese si va informa imediat administratorul despre orice situatie care cauzează sau ar putea cauza un asemenea conflict.

VIII. Clauza de confidentialitate

Art. 17. - Părtile convin că termenele si clauzele prezentului contract sunt confidentiale, fiecare dintre părti obligându-se să nu transmită unor terte persoane documente, date sau informatii rezultate din derularea acestuia cu exceptia cazului în care informatiile sunt furnizate organelor abilitate ale statului, în exercitarea atributiilor ce le revin.

Art. 18. - Părtile se obligă să nu dezvăluie, pe durata contractului, si nici să utilizeze vreo informatie confidentială sau secretă obtinută pe parcursul contractului în legătură cu cealaltă parte.

Art. 19. - În întelesul prezentului contract, informatii confidentiale sau secrete includ datele referitoare la informatiile prevăzute în situatiile financiare ale beneficiarului, asa cum sunt prezentate în documentele depuse.

Art. 20. - Părtile vor lua măsurile care se impun pentru respectarea de către personalul propriu a prevederilor articolelor anterioare, referitoare la clauza de confidentialitate.

IX. Modificarea contractului

Art. 21. - Orice modificare a prezentului contract se face prin act aditional semnat de ambele părti, care face parte integrantă din contract.

Art. 22. - Valoarea totală a contractului poate fi modificată de către administrator numai în sensul diminuării acesteia, în cazul constatării nerespectării de către beneficiar a clauzelor contractului sau la solicitarea expresă a beneficiarului.

X. Încetarea contractului

Art. 23. - Contractul încetează de drept:

- la termenul prevăzut în contract;

- la data încetării finantării prin bugetul de stat;

- la data interventiei unei hotărâri de autoritate.

Art. 24. -Contractul poate înceta prin reziliere, la initiativa administratorului, fără acordarea niciunui preaviz, fără a plăti niciun fel de compensatie si fără nicio altă formalitate, atunci când beneficiarul:

a) nu îsi îndeplineste oricare dintre obligatiile asumate prin contract;

b) este declarat insolvabil, se află în reorganizare judiciară sau în stare de insolvabilitate;

c) se constată că a făcut declaratii false sau incomplete pentru a obtine finantarea prevăzută în contract sau furnizează rapoarte ce nu reprezintă realitatea;

d) comite nereguli de ordin financiar sau acte de coruptie în legătură cu Programul, stabilite printr-o hotărâre judecătorească definitivă.

Art. 25. - Rezilierea prezentului contract conduce la:

- excluderea beneficiarului de la posibilitatea de a beneficia de sprijin financiar de la bugetul de stat în cadrul programelor pentru întreprinderi mici si mijlocii pe o perioadă de 3 ani de la data constatării neîndeplinirii conditiilor care au condus la încetarea contractului;

- restituirea în întregime a sumelor de care a beneficiat, actualizate cu dobânzile si cu penalitătile aferente, calculate la data rezilierii.

XI. Legea aplicabilă si solutionarea litigiilor

Art. 26. - Prezentul contract se supune legislatiei românesti.

Art. 27. - Eventualele litigii apărute în legătură cu prezentul contract vor fi solutionate pe cale amiabilă. În cazul în care acest lucru nu este posibil, litigiul va fi înaintat spre solutionare instantei judecătoresti competente.

XII. Forta majoră

Art. 28. - Forta majoră exonerează părtile de răspundere în cazul imposibilitătii derulării contractului, executării necorespunzătoare sau cu întârziere a obligatiilor asumate prin prezentul contract.

Art. 29. - Prin fortă majoră se întelege un eveniment independent de vointa părtilor, imprevizibil ori insurmontabil, apărut după încheierea contractului, care împiedică părtile să îsi execute obligatiile asumate.

Art. 30. - Cazurile de fortă majoră vor fi constatate si certificate de către instantele competente, în conditiile legii.

Art. 31. - Partea care invocă fortă majoră este obligată să notifice celeilalte părti, în termen de 5 zile, prin fax/scrisoare recomandată, existenta si data de începere a evenimentului sau împrejurările considerate ca fortă majoră, fiind obligată să ia toate măsurile posibile pentru limitarea consecintelor produse de un asemenea caz.

XIII. Dispozitii finale

Art. 32. - Prezentul contract reprezintă vointa părtilor si exclude orice altă întelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară lui.

Art. 33. - Prezentul contract se completează cu prevederile Ordinului ministrului pentru întreprinderi mici si mijlocii, comert, turism si profesii liberale nr. 722/2008 de aprobare a Procedurii de implementare a Programului. Contractul a fost încheiat în 4 exemplare originale, 3 exemplare pentru administratorul de program si un exemplar pentru beneficiar, fiecare având aceeasi valoare, semnate de reprezentantii legali ai celor două părti contractuale.

 

Prezentul contract s-a încheiat azi, ...................................................... .

 

Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici

si Mijlocii si Cooperatie

Beneficiar,

................................................................

.........................................................................

(nume în clar)

Reprezentant legal,

....................................................................

(numele si prenumele în clar, semnătura si stampila)

Director executiv,

.........................................................................

(numele si prenumele în clar, semnătura si stampila)

 

Director economic,

.........................................................................

(numele si prenumele în clar, semnătura)

Control financiar preventiv propriu

.........................................................................

(numele si prenumele în clar, semnătura si stampila)

 

 

Compartimentul economic, juridic, resurse umane

.........................................................................

(numele si prenumele în clar, semnătura)

 

 

Coordonator UIP,

.........................................................................

(numele si prenumele în clar, semnătura)